Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform"

Transkript

1 Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform

2 Innehållsförteckning Balans i livet En arbetsplats för alla Ett hälsosamt arbetsliv Organisation och ledarskap i tiden Välfärd och trygghet Tillsammans påverkar vi vår arbetsmiljö Förutsättning för arbetsmiljöarbete Fastställd av Unionens extra kongress 2009.

3 Den arbetsmiljöpolitiska plattformen tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet. Vi ska ha en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Nyckeln till framgång är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Allra bäst lyckas vi när det sker i samverkan mellan kunniga och kompetenta arbetsgivare, anställda och deras representanter samt lokala och regionala arbetsmiljöombud. Alla vinner på ett systematiskt arbetsmiljöarbete; de anställda, företaget och samhället. De flesta av Unionens medlemmar är nöjda med sin arbetsmiljö, men belastningsskador och stress kopplat till arbetet är ökande arbetsmiljöproblem. Allt oftare är de huvudorsaker till långtids sjukskrivning men godkänns sällan som arbetsskada. Vi i Unionen vill att dessa arbetsrelaterade sjukdomar bekämpas lika kraftigt som arbetsolyckor. Balans i livet Vi behöver alla balans mellan arbete, fritid och vila för att må bra. Mycket ska rymmas inom en kort period av livet, både privat och i arbetet. Vi behöver känna arbetsglädje att vi är behövda, utvecklas, känner yrkesstolthet och har en god gemenskap på jobbet. Samtidigt ska vi göra yrkeskarriär ofta i ett företag som ständigt ökar kraven på medarbetarna. En förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö är att chefen/ledaren har förståelse för medarbetarnas livssituation. Gränser för när och var arbetet utförs är ofta otydliga. Arbetsplatsbegreppet behöver där för förtydligas och definieras. Mobiltelefoner och datorer ger en fri och flexibel arbetssituation men medför även att det är svårt att göra avgränsningar och att många förväntas vara tillgängliga utöver den ordinarie arbetstiden. Att jobba natt, skift och oregelbunden arbets - tid innebär stora påfrestningar på kroppen fysiskt och psykiskt och får konsekvenser för det sociala livet. I Sverige har vi en skyddslagsstiftning med miniminivåer inom arbetstidsområdet som ska värna om varje anställds hälsa. Eftersom lagen ur ett arbetsmiljöperspektiv inte är tillräcklig strävar Unionen efter kompletterande avtal. För att få ihop livspusslet måste arbetsmängd, schemaförändringar och arbets tidens förläggning regelbundet riskbedömas. Här har förtroendevalda och arbetsmiljöombud en mycket viktig roll. Målet är att uppnå en hälsosam arbetstidsförläggning som ger möjlighet till återhämtning. Att ha kontroll över all arbetad tid kan förhindra och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 3

4 Av den anledningen ska samtliga anställdas arbetstid registreras och denna information kan även vara av stor betydelse vid omorganisationer eller vid anmälan om misstänkt arbetsskada. Därför ska arbetsmiljöombuden rutinmässigt ta del av kartläggningar över den totala arbetsbelastningen. Vi anser att: Arbetstidsfrågorna är viktiga och ska stärkas i lag och avtal. Alla medlemmar ska kunna vara med och påverka sin arbetstid. Alla medlemmar har rätt till en hälsosam förläggning av arbetstiden. Ohälsa på grund av stress i arbetet ska bekämpas. Arbetstidsfrågor är ett område där vi ska ha stor kompetens. En arbetsplats för alla Vi har alla olika förutsättningar men lika rätt att må bra. Det är viktigt att alla anställda känner sig lika och rättvist behandlade på en arbetsplats. Då förbättras det psykiska och sociala klimatet och en arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet, stärker kreativiteten och produktiviteten. Alla kan drabbas av en plötslig och dramatisk händelse i privatlivet eller på arbetet. Det kan handla om en olycka, sjukdom, rån eller överfall och hot. En sådan händelse påverkar alla på arbetsplatsen men mycket går att förhindra genom att göra riskbedömningar. En god krisberedskap kan minska det personliga lidandet och hindra sjukfrånvaro. Ensamarbete ökar, vilket inte minst IT-utvecklingen bidragit till. Samtidigt går utvecklingen av ny teknik för att kontrollera enskilda individer och grupper rasande fort. På samma gång ska den personliga integriteten värnas vilket kan medföra intressekonflikter. Alkohol- och drogmissbruk förekommer på våra arbetsplatser. En påverkad person är en arbetsmiljörisk både för sig själv och för sin omgivning. Missbruk måste förebyggas och hanteras professionellt. Företag ska ha en alkohol- och drogpolicy och chefer/ledare ska ha kunskap för att kunna både reagera och agera. I detta sammanhang är en kvalitetssäkrad företagshälsovård samt Alna eller annan expertis, naturliga samarbetspartners. Vi anser att: Ingen ska kränkas eller diskrimineras. Hot och våld på arbetsplatsen är oacceptabelt. Ensamarbete ska undvikas och får inte alls utföras om riskerna för hot och våld är påtagliga. Kränkande särbehandling och diskriminering ska förebyggas och hanteras professionellt. En god krisberedskap ska finnas på alla arbetsplatser. Enformighet och starkt styrt arbete ska undvikas. Anställdas integritet ska värnas. Alkohol- och drogmissbruk ska förebyggas och hanteras professionellt. Ett hälsosamt arbetsliv Arbetsplatsens utformning är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Ohälsa och olycksfall kan förebyggas genom lokalernas utformning. Att ha ett gott ljus-, ljud- och luftklimat förbättrar arbetsmiljön. Arbetslokalerna kan med fördel utformas så att de stimulerar till viss fysisk aktivitet. Alla ska ha möjlighet att variera sin arbetsbelastning, arbetstakt och kroppsrörelser över tid, så att både kropp och hjärna får möjlighet till återhämtning. Unionens arbete med att utveckla användarvänlig och miljövänlig kontorsutrustning sker idag genom TCO Development. IT-system har under senare år blivit en avgörande faktor för hur arbetet organiseras på 4

5 många arbetsplatser. Användarnas erfarenheter tas dessvärre sällan tillvara vid införandet och uppdateringar och nyare versioner införs utan att närmare tänka på vilka konsekvenser det får för arbetets innehåll och organisationen. Tjänstemän känner sig ofta styrda av sina IT-system och kraven på att vara nåbara och uppkopplade leder till en stressig arbetssituation. På många arbetsplatser finns fysiska, kemiska och/eller biologiska hälsorisker. Kemikalier kan skada människor och yttre miljö men ibland tar det lång tid innan skadan märks. Riskbedömningar och försiktighet vid hantering och förvaring är därför en självklarhet. Orsakerna till elöverkänslighet är omtvistade men problemen är reella och kräver mer forskning. Det har blivit allt vanligare att man arbetar hemifrån eller på resande fot. Många fortsätter hemma med det arbete som man inte hann eller kunde göra klart. Några har hemdatorn som sin ordinarie arbetsplats. Om arbetet sker på uppdrag av en arbetsgivare är denne lika ansvarig för arbetsmiljöförhållande i arbetstagarens hem som på arbetsplatsen. Många använder bil eller annat fortskaffningsmedel i tjänsten. Trafikskador står för en stor andel av arbetsskadorna och är en arbetsmiljöfråga. För en person som skadas i trafiken innebär händelsen ett stort lidande och höjda kostnader. Vanliga faktorer som spelat in är bland annat stress, dåligt fordonsunderhåll och snäva tidsmarginaler. Vi anser att: Vid planering och utformning av lokaler och arbetsplatser ska arbetsmiljöaspekter alltid beaktas. För ökad användarvänlighet och effektivitet ska anställda vara med vid införande av nya eller uppdaterade IT-system. Forskning behövs inom de fysiska, kemiska och biologiska riskområdena. Vid införande och användning av nya produkter och ämnen ska försiktighetsåtgärder alltid genomföras. Tydliga riktlinjer och överenskommelser för vad som gäller vid distansarbete och riskbedömningar innan arbetet påbörjas ska finnas. Organisation och ledarskap i tiden Det är lättare att rekrytera och behålla personal på arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Arbetsmiljö blir därmed ett konkurrensmedel. För att vi ska orka prestera ett helt arbetsliv och må bra på och av arbetet måste det finnas plats för både utveckling och återhämtning. Företag måste organisera sin verksamhet, inte bara för produktion och tjänster, utan även för lärande. Om kompetensutveckling blir en naturlig del i arbetet ökar företagens konkurrenskraft och de anställda känner sig trygga och klarar av förändringar bättre. Ledarskap och ledarstil har en stor betydelse för hur anställda upplever sin arbetsmiljö. Chefer/ledare ska ta sitt ansvar, naturligtvis för arbetets resultat men också för medarbetarnas utveckling och arbetsbelastning samt arbetsklimatet och arbetssituationen i stort. Delaktiga medarbetare och en tydlig organisation med tydliga mål kännetecknar företag och organisationer med låg sjukfrånvaro. Chefer/ledare ska ha gedigna kunskaper om arbetsmiljöarbete. De ska ha förståelse för och kännedom om vilka riskfaktorer som finns för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med de anställda. Konflikter som uppstår på en arbetsplats ska förebyggas och hanteras professionellt. En jämn könsfördelning bland chefer/ledare på alla nivåer bidrar till en mer dynamisk och jämställd arbetsplats. Utveckling av arbetsplatser, arbetssätt, produkter och tjänster är inte bara en uppgift för experter utan även en angelägenhet 5

6 för alla medarbetare. Allas kompetens och idérikedom behöver tas tillvara. Därför behövs ett kreativt klimat där ordning och reda går hand i hand med nytänkande och där företagen inte bara fokuserar på tidsoch kostnadseffektivitet. En arbetsmiljö som främjar personlig effektivitet och kreativitet gynnar också utveckling, välbefinnande och produktivitet. När det sker större förändringar på en arbetsplats är det viktigt att det finns en beredskap. Det lokala facket och arbetsmiljöombuden ska involveras tidigt i processen och göra en riskbedömning för att förebygga ohälsa och olycksfall före, under och efter den planerade åtgärden. Vi anser att: Medarbetarna måste ges förutsättningar för att ta ansvar för egen, andras och organisationens lärande och utveckling. Ledarskapets betydelse för hälsosamma arbetsplatser och arbetsglädje måste lyftas fram. Ledarskap ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Chefen/ledaren ska ta sitt personalansvar på allvar och ha goda kunskaper i arbetsoch arbetsmiljörätt. Chefen/ledaren ska ges möjlighet till utveckling i sin ledarroll. Chefen/ledaren ska bidra till att balansera arbetsuppgifterna och verksamhetens krav mot individens förutsättningar och resurser. Inför förändringar ska det lokala facket och arbetsmiljöombud involveras tidigt i processen. Välfärd och trygghet Alldeles för många är sjukskrivna alldeles för länge. En lyckad återgång till arbetet kräver att de medarbetare som riskerar att bli långtidssjuka upptäcks på ett tidigt stadium. Alltför ofta ligger en dålig eller obefintlig rehabilitering eller arbetsanpassning bakom beslut om sjukersättning. Det finns brister i samordningen mellan socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen vilket medför en risk att stå utan stöd och ersättning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsanpassning och för att förhindra ohälsa och olycksfall. Företagshälsovård eller annan expertresurs ska anlitas om kompetensen inte finns internt. Arbetsanpassning ska vara en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och den ska baseras på riskbedömning av de anställdas arbetssituation. Anpassning av arbetet för någon som redan skadats är en del av rehabiliteringen. Ohälsonivån är högre för kvinnor än män och orsakerna är vanligen höga psykiska krav, för lågt socialt stöd och exponering av allvarliga arbetsmiljörisker. Den nuvarande tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen missgynnar många eftersom den innebär att belastningsskador och skador på grund av långvarig stress i arbetet, mycket sällan godkänns. Det medför också att många har ett stort behov av stöd om de drabbas av en arbetsskada. Friskvård är en viktig del i det förebyggande arbetet mot ohälsa. Idag får inte alla ta del av den förmånen trots att den subventioneras av samhället genom rätt till skatteavdrag för företagen. Genom en förebyggande hälsovård med inriktning mot riskeliminering motverkas ohälsa. 6

7 Vi anser att: Socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste samordnas så att ingen riskerar att hamna mellan stolarna och stå utan stöd och ersättning. Alla anställda har rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Sjukdom eller skada får inte urholka anställningsskyddet. Det ska finnas partsgemensamma kompletterande kollektivavtal som anpassar rehabiliterings- och arbetsanpassningssituationen i olika branscher. Det ska finnas partsgemensamt stöd som underlättar upphandling av företagshälso vård. Sjukförsäkringen ska bidra till bättre rehabilitering, arbetsanpassning och ett ökat förebyggande arbete. Tillämpningen av sjukförsäkringen får inte vara diskriminerande. En rehabiliteringsförsäkring ska utvecklas. Allvarliga tillbud och misstänkta arbetsskador ska anmälas. Arbetsskador ska bedömas könsneutralt. Alla medlemmar ska ha rätt till professionellt stöd i arbetsskadeprocessen. Alla anställda ska ha rätt till motionsbidrag /friskvårdsbidrag. Det ska finnas en god förebyggande hälsovård på arbetsplatserna. 7

8

9 Tillsammans påverkar vi vår arbetsmiljö Alla på en arbetsplats har rätt till en god arbetsmiljö oavsett anställningsform, anställningstid och storlek på företaget. Grunden för att skapa en god arbetsmiljö är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt deras representanter. Arbetsgivaren har huvudansvaret men att skapa en god arbetsmiljö handlar inte bara om att möta lagens krav utan också att nå kvalitet och effektivitet i produktionen av varor och tjänster. Arbetsgivarna har nytta av arbetsmiljöombudens kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas och vilka åtgärder som behövs för att skapa bra fysiska, psykiska och sociala miljöer. Arbetsmiljöombuden bör även samarbeta med övriga fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen i frågor som rör inflytande och påverkan. Vid förhandlingar kan arbetsmiljölagens regelverk användas för att komplettera och förstärka den arbetsrättsliga lagstiftningen. Trots regelverkets möjligheter och medlemmarnas rätt till arbetsmiljöombud minskar antalet ombud i Sverige. De små arbetsplatserna representeras av Unionens regionala arbetsmiljöombud. Dessa har främst i uppgift att säkerställa att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatser som inte har egen kompetens inom arbetsmiljöområdet. Vi anser att: Gällande arbetsmiljökrav ska uppfyllas oavsett anställningsform och anställningstid och storlek på företaget. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan på alla arbetsplatser. Riskbedömningar ska göras inför alla förändringar och ligga som underlag inför beslut. Arbetsmiljöombuden ska bli fler och alltid ingå i det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Alla chefer/ledare med personalansvar, arbetsmiljöombud och övriga förtroendevalda ska ha kunskap och kompetens om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöutbildning med en garanterad miniminivå ska bedrivas partsgemensamt. Välutbildade regionala arbetsmiljöombud ska ge stöd åt medlemmar på mindre arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna ska finnas med i undervisningen på samtliga stadier i utbildningsväsendet. Den absolut främsta förutsättningen för att vi ska må bra på och av arbetet är att det systematiska arbetet fungerar full ut. För att förebygga att någon drabbas av skada, sjukdom eller på annat sätt far illa, ska undersökningar och riskbedömningar genomföras. Vid dessa tillfällen ska grupper som särskilt kan vara utsatta för risker speciellt uppmärksammas. Genom en god introduktion i arbetet ska de anställda få en ökad medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse för såväl hälsa och säkerhet som verksamhetens utveckling. 9

10 Förutsättningar för arbetsmiljöarbete Sverige var i slutet av 1980-talet världsledande inom många arbetsmiljöområden. Det är vi inte längre. Framgången byggde på resultatet av ett brett trepartssamarbete som gav en solidarisk finansiering av verksamheten och som byggde på både lagstiftning och kollektivavtal. Vi har nu passerats av många länder, bland annat när det gäller företagshälsovård, forskning, statlig tillsyn och utbildning av chefer/ledare och arbetsmiljöombud. Arbetsmiljöarbetet regleras av globala, europeiska och nationella regler. De viktigaste globala reglerna är ILO:s konvention 155 om arbetarskydd och arbetsmiljö och konvention 187 om ett ramverk för att främja arbetsmiljö. En motsvarighet till ILO:s konventioner finns även i lagstiftningen på europeisk och svensk nivå. Gemensamt för dessa är den starka betoningen av det förebyggande arbetsmiljöarbetet baserat på en riskbedömning som omfattar samtliga ohälsorisker i arbetslivet. EU-kommissionen har en arbetsmiljöstrategi som har som övergripande mål en minskning av arbetsolyckorna med 25 %. De fackliga organisationerna har krävt att den ska ha samma mål för minskning av arbetsrelaterade sjukdomar. Strategin ställer också krav på medlemsländerna att i samverkan med fack och arbetsgivare ta fram nationella handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Europafacket, EFS, har slutit ramavtal inom arbetsmiljöområdet med de europeiska arbetsgivarorganisationerna; distansarbete, arbetsrelaterad stress samt våld och hot. De ska ersätta tvingande direktiv och ska implementeras i de olika EU-ländernas nationella system. I Sverige har det inte skett på ett acceptabelt sätt. Certifiering och standardisering av produkter och metoder spelar en allt större roll i arbetslivet. Det arbetet har alltid gällande lagar som baskrav och kan vara ett bra komplement till samhällets tillsyn av arbetsmiljön. Svensk forskning har varit världsledande inom flera arbetsmiljöområden, inte minst kring stress. Det har framför allt möjliggjorts av satsningar inom Arbetslivsinstitutet och Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin. Båda dessa institut har lagts ner och det saknas nu en samlande funktion i Sverige för arbetsmiljöforskningen. Vi anser att: ILO:s konventioner om att alla länder ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbete ska vara en miniminivå för Sverige. De europeiska ramavtalen ska införas i de svenska kollektivavtalen så att brott mot dem kan beivras. Resurserna till Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöforskningen måste öka då det är en långsiktig investering för samhället. Arbetsmiljöverket ska ha en väl utbyggd och fungerande tillsyn. Möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lag och avtal inom arbetsmiljöområdet ska stärkas. Ett nationellt centrum krävs för att driva på, sammanställa och sprida resultat från arbetsmiljöforskning och utveckling. Förenkling av arbetsmiljöregelverket inte får leda till sänkta kravnivåer. Arbetet med att utverka arbetsmiljöföreskrifter inom det psykosociala området ska återupptas. Sedan SAF-LO-PTK:s centrala arbetsmiljöavtal sades upp är det få avtalsområden som har bindande krav för arbetsmiljöarbetet. 10

11

12 Unionen nära dig BERGSLAGEN DALARNA GÄVLEBORG GÖTEBORG MELLANNORRLAND MÄLARDALEN NORRBOTTEN SJUHALL SKARABORG SMÅLAND Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö STOCKHOLM SYDOST SYDVÄST Malmö , Halmstad, Helsingborg UPPLAND VÄRMLAND VÄST VÄSTERBOTTEN Umeå, Skellefteå ÖST Linköping Norrköping ÖSTRA SÖRMLAND/GOTLAND ARBETSLÖSHETSKASSA MEDLEMSFÖRSÄKRING AB FACKLIG RÅDGIVNING Olof Palmes gata Stockholmolm Tnr: 1130:1. April ex. ISBN: Form och produktion: Unionen Kommunikation och Blomquist & Co. Illustration: Petra Dahlström. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Wassberg+Skotte.

Underlag arbetsmiljö. Må bra på och av arbetet Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform. Kongressombuden December 2008

Underlag arbetsmiljö. Må bra på och av arbetet Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform. Kongressombuden December 2008 Till Kongressombuden December 2008 Underlag arbetsmiljö Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlades lönepolitiken i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljö. Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland

Arbetsmiljö. Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland Arbetsmiljö Gunnel Persson Anette Ranefjärd Arbetsmiljöspecialister Region Halland Arbetsmiljö är e/ samspel människa, teknik & organisation Hur den fysiska miljön är ordnad Stämningen och den sociala

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Socialdemokraterna Sammanfattning Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2

Att identifiera risker och genomföra åtgärder. Fall 2 Att identifiera risker och genomföra åtgärder Fall 2 Viktigaste reglerna för fall 2 AFS 2001:1 AFS 2012:2 AFS 1994:1 AFS 1998:5 AFS 2015:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete Belastningsergonomi Arbetsanpassning

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre

Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre Företagshälsovården hur den fungerar och hur den kan bli bättre 1 2 Innehåll Förord...4 Sammanfattning...6 Inledning...7 Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda företagshälsovård...8 Företagshälsovård för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Yttrande över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö

Yttrande över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 1(5) Beredningsdatum 2014-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Lise Donovan 070-28 56 210 lise.donovan@tco.se Yttrande över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014 2020 Referensnummer: 14-0070 Den 6 juni

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer