Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform"

Transkript

1 Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform

2 Innehållsförteckning Balans i livet En arbetsplats för alla Ett hälsosamt arbetsliv Organisation och ledarskap i tiden Välfärd och trygghet Tillsammans påverkar vi vår arbetsmiljö Förutsättning för arbetsmiljöarbete Fastställd av Unionens extra kongress 2009.

3 Den arbetsmiljöpolitiska plattformen tar sikte på att vi ska må bra på och av arbetet. Vi ska ha en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Nyckeln till framgång är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Allra bäst lyckas vi när det sker i samverkan mellan kunniga och kompetenta arbetsgivare, anställda och deras representanter samt lokala och regionala arbetsmiljöombud. Alla vinner på ett systematiskt arbetsmiljöarbete; de anställda, företaget och samhället. De flesta av Unionens medlemmar är nöjda med sin arbetsmiljö, men belastningsskador och stress kopplat till arbetet är ökande arbetsmiljöproblem. Allt oftare är de huvudorsaker till långtids sjukskrivning men godkänns sällan som arbetsskada. Vi i Unionen vill att dessa arbetsrelaterade sjukdomar bekämpas lika kraftigt som arbetsolyckor. Balans i livet Vi behöver alla balans mellan arbete, fritid och vila för att må bra. Mycket ska rymmas inom en kort period av livet, både privat och i arbetet. Vi behöver känna arbetsglädje att vi är behövda, utvecklas, känner yrkesstolthet och har en god gemenskap på jobbet. Samtidigt ska vi göra yrkeskarriär ofta i ett företag som ständigt ökar kraven på medarbetarna. En förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö är att chefen/ledaren har förståelse för medarbetarnas livssituation. Gränser för när och var arbetet utförs är ofta otydliga. Arbetsplatsbegreppet behöver där för förtydligas och definieras. Mobiltelefoner och datorer ger en fri och flexibel arbetssituation men medför även att det är svårt att göra avgränsningar och att många förväntas vara tillgängliga utöver den ordinarie arbetstiden. Att jobba natt, skift och oregelbunden arbets - tid innebär stora påfrestningar på kroppen fysiskt och psykiskt och får konsekvenser för det sociala livet. I Sverige har vi en skyddslagsstiftning med miniminivåer inom arbetstidsområdet som ska värna om varje anställds hälsa. Eftersom lagen ur ett arbetsmiljöperspektiv inte är tillräcklig strävar Unionen efter kompletterande avtal. För att få ihop livspusslet måste arbetsmängd, schemaförändringar och arbets tidens förläggning regelbundet riskbedömas. Här har förtroendevalda och arbetsmiljöombud en mycket viktig roll. Målet är att uppnå en hälsosam arbetstidsförläggning som ger möjlighet till återhämtning. Att ha kontroll över all arbetad tid kan förhindra och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. 3

4 Av den anledningen ska samtliga anställdas arbetstid registreras och denna information kan även vara av stor betydelse vid omorganisationer eller vid anmälan om misstänkt arbetsskada. Därför ska arbetsmiljöombuden rutinmässigt ta del av kartläggningar över den totala arbetsbelastningen. Vi anser att: Arbetstidsfrågorna är viktiga och ska stärkas i lag och avtal. Alla medlemmar ska kunna vara med och påverka sin arbetstid. Alla medlemmar har rätt till en hälsosam förläggning av arbetstiden. Ohälsa på grund av stress i arbetet ska bekämpas. Arbetstidsfrågor är ett område där vi ska ha stor kompetens. En arbetsplats för alla Vi har alla olika förutsättningar men lika rätt att må bra. Det är viktigt att alla anställda känner sig lika och rättvist behandlade på en arbetsplats. Då förbättras det psykiska och sociala klimatet och en arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet, stärker kreativiteten och produktiviteten. Alla kan drabbas av en plötslig och dramatisk händelse i privatlivet eller på arbetet. Det kan handla om en olycka, sjukdom, rån eller överfall och hot. En sådan händelse påverkar alla på arbetsplatsen men mycket går att förhindra genom att göra riskbedömningar. En god krisberedskap kan minska det personliga lidandet och hindra sjukfrånvaro. Ensamarbete ökar, vilket inte minst IT-utvecklingen bidragit till. Samtidigt går utvecklingen av ny teknik för att kontrollera enskilda individer och grupper rasande fort. På samma gång ska den personliga integriteten värnas vilket kan medföra intressekonflikter. Alkohol- och drogmissbruk förekommer på våra arbetsplatser. En påverkad person är en arbetsmiljörisk både för sig själv och för sin omgivning. Missbruk måste förebyggas och hanteras professionellt. Företag ska ha en alkohol- och drogpolicy och chefer/ledare ska ha kunskap för att kunna både reagera och agera. I detta sammanhang är en kvalitetssäkrad företagshälsovård samt Alna eller annan expertis, naturliga samarbetspartners. Vi anser att: Ingen ska kränkas eller diskrimineras. Hot och våld på arbetsplatsen är oacceptabelt. Ensamarbete ska undvikas och får inte alls utföras om riskerna för hot och våld är påtagliga. Kränkande särbehandling och diskriminering ska förebyggas och hanteras professionellt. En god krisberedskap ska finnas på alla arbetsplatser. Enformighet och starkt styrt arbete ska undvikas. Anställdas integritet ska värnas. Alkohol- och drogmissbruk ska förebyggas och hanteras professionellt. Ett hälsosamt arbetsliv Arbetsplatsens utformning är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö. Ohälsa och olycksfall kan förebyggas genom lokalernas utformning. Att ha ett gott ljus-, ljud- och luftklimat förbättrar arbetsmiljön. Arbetslokalerna kan med fördel utformas så att de stimulerar till viss fysisk aktivitet. Alla ska ha möjlighet att variera sin arbetsbelastning, arbetstakt och kroppsrörelser över tid, så att både kropp och hjärna får möjlighet till återhämtning. Unionens arbete med att utveckla användarvänlig och miljövänlig kontorsutrustning sker idag genom TCO Development. IT-system har under senare år blivit en avgörande faktor för hur arbetet organiseras på 4

5 många arbetsplatser. Användarnas erfarenheter tas dessvärre sällan tillvara vid införandet och uppdateringar och nyare versioner införs utan att närmare tänka på vilka konsekvenser det får för arbetets innehåll och organisationen. Tjänstemän känner sig ofta styrda av sina IT-system och kraven på att vara nåbara och uppkopplade leder till en stressig arbetssituation. På många arbetsplatser finns fysiska, kemiska och/eller biologiska hälsorisker. Kemikalier kan skada människor och yttre miljö men ibland tar det lång tid innan skadan märks. Riskbedömningar och försiktighet vid hantering och förvaring är därför en självklarhet. Orsakerna till elöverkänslighet är omtvistade men problemen är reella och kräver mer forskning. Det har blivit allt vanligare att man arbetar hemifrån eller på resande fot. Många fortsätter hemma med det arbete som man inte hann eller kunde göra klart. Några har hemdatorn som sin ordinarie arbetsplats. Om arbetet sker på uppdrag av en arbetsgivare är denne lika ansvarig för arbetsmiljöförhållande i arbetstagarens hem som på arbetsplatsen. Många använder bil eller annat fortskaffningsmedel i tjänsten. Trafikskador står för en stor andel av arbetsskadorna och är en arbetsmiljöfråga. För en person som skadas i trafiken innebär händelsen ett stort lidande och höjda kostnader. Vanliga faktorer som spelat in är bland annat stress, dåligt fordonsunderhåll och snäva tidsmarginaler. Vi anser att: Vid planering och utformning av lokaler och arbetsplatser ska arbetsmiljöaspekter alltid beaktas. För ökad användarvänlighet och effektivitet ska anställda vara med vid införande av nya eller uppdaterade IT-system. Forskning behövs inom de fysiska, kemiska och biologiska riskområdena. Vid införande och användning av nya produkter och ämnen ska försiktighetsåtgärder alltid genomföras. Tydliga riktlinjer och överenskommelser för vad som gäller vid distansarbete och riskbedömningar innan arbetet påbörjas ska finnas. Organisation och ledarskap i tiden Det är lättare att rekrytera och behålla personal på arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra. Arbetsmiljö blir därmed ett konkurrensmedel. För att vi ska orka prestera ett helt arbetsliv och må bra på och av arbetet måste det finnas plats för både utveckling och återhämtning. Företag måste organisera sin verksamhet, inte bara för produktion och tjänster, utan även för lärande. Om kompetensutveckling blir en naturlig del i arbetet ökar företagens konkurrenskraft och de anställda känner sig trygga och klarar av förändringar bättre. Ledarskap och ledarstil har en stor betydelse för hur anställda upplever sin arbetsmiljö. Chefer/ledare ska ta sitt ansvar, naturligtvis för arbetets resultat men också för medarbetarnas utveckling och arbetsbelastning samt arbetsklimatet och arbetssituationen i stort. Delaktiga medarbetare och en tydlig organisation med tydliga mål kännetecknar företag och organisationer med låg sjukfrånvaro. Chefer/ledare ska ha gedigna kunskaper om arbetsmiljöarbete. De ska ha förståelse för och kännedom om vilka riskfaktorer som finns för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med de anställda. Konflikter som uppstår på en arbetsplats ska förebyggas och hanteras professionellt. En jämn könsfördelning bland chefer/ledare på alla nivåer bidrar till en mer dynamisk och jämställd arbetsplats. Utveckling av arbetsplatser, arbetssätt, produkter och tjänster är inte bara en uppgift för experter utan även en angelägenhet 5

6 för alla medarbetare. Allas kompetens och idérikedom behöver tas tillvara. Därför behövs ett kreativt klimat där ordning och reda går hand i hand med nytänkande och där företagen inte bara fokuserar på tidsoch kostnadseffektivitet. En arbetsmiljö som främjar personlig effektivitet och kreativitet gynnar också utveckling, välbefinnande och produktivitet. När det sker större förändringar på en arbetsplats är det viktigt att det finns en beredskap. Det lokala facket och arbetsmiljöombuden ska involveras tidigt i processen och göra en riskbedömning för att förebygga ohälsa och olycksfall före, under och efter den planerade åtgärden. Vi anser att: Medarbetarna måste ges förutsättningar för att ta ansvar för egen, andras och organisationens lärande och utveckling. Ledarskapets betydelse för hälsosamma arbetsplatser och arbetsglädje måste lyftas fram. Ledarskap ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Chefen/ledaren ska ta sitt personalansvar på allvar och ha goda kunskaper i arbetsoch arbetsmiljörätt. Chefen/ledaren ska ges möjlighet till utveckling i sin ledarroll. Chefen/ledaren ska bidra till att balansera arbetsuppgifterna och verksamhetens krav mot individens förutsättningar och resurser. Inför förändringar ska det lokala facket och arbetsmiljöombud involveras tidigt i processen. Välfärd och trygghet Alldeles för många är sjukskrivna alldeles för länge. En lyckad återgång till arbetet kräver att de medarbetare som riskerar att bli långtidssjuka upptäcks på ett tidigt stadium. Alltför ofta ligger en dålig eller obefintlig rehabilitering eller arbetsanpassning bakom beslut om sjukersättning. Det finns brister i samordningen mellan socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen vilket medför en risk att stå utan stöd och ersättning. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsanpassning och för att förhindra ohälsa och olycksfall. Företagshälsovård eller annan expertresurs ska anlitas om kompetensen inte finns internt. Arbetsanpassning ska vara en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och den ska baseras på riskbedömning av de anställdas arbetssituation. Anpassning av arbetet för någon som redan skadats är en del av rehabiliteringen. Ohälsonivån är högre för kvinnor än män och orsakerna är vanligen höga psykiska krav, för lågt socialt stöd och exponering av allvarliga arbetsmiljörisker. Den nuvarande tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen missgynnar många eftersom den innebär att belastningsskador och skador på grund av långvarig stress i arbetet, mycket sällan godkänns. Det medför också att många har ett stort behov av stöd om de drabbas av en arbetsskada. Friskvård är en viktig del i det förebyggande arbetet mot ohälsa. Idag får inte alla ta del av den förmånen trots att den subventioneras av samhället genom rätt till skatteavdrag för företagen. Genom en förebyggande hälsovård med inriktning mot riskeliminering motverkas ohälsa. 6

7 Vi anser att: Socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste samordnas så att ingen riskerar att hamna mellan stolarna och stå utan stöd och ersättning. Alla anställda har rätt till en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Sjukdom eller skada får inte urholka anställningsskyddet. Det ska finnas partsgemensamma kompletterande kollektivavtal som anpassar rehabiliterings- och arbetsanpassningssituationen i olika branscher. Det ska finnas partsgemensamt stöd som underlättar upphandling av företagshälso vård. Sjukförsäkringen ska bidra till bättre rehabilitering, arbetsanpassning och ett ökat förebyggande arbete. Tillämpningen av sjukförsäkringen får inte vara diskriminerande. En rehabiliteringsförsäkring ska utvecklas. Allvarliga tillbud och misstänkta arbetsskador ska anmälas. Arbetsskador ska bedömas könsneutralt. Alla medlemmar ska ha rätt till professionellt stöd i arbetsskadeprocessen. Alla anställda ska ha rätt till motionsbidrag /friskvårdsbidrag. Det ska finnas en god förebyggande hälsovård på arbetsplatserna. 7

8

9 Tillsammans påverkar vi vår arbetsmiljö Alla på en arbetsplats har rätt till en god arbetsmiljö oavsett anställningsform, anställningstid och storlek på företaget. Grunden för att skapa en god arbetsmiljö är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt deras representanter. Arbetsgivaren har huvudansvaret men att skapa en god arbetsmiljö handlar inte bara om att möta lagens krav utan också att nå kvalitet och effektivitet i produktionen av varor och tjänster. Arbetsgivarna har nytta av arbetsmiljöombudens kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas och vilka åtgärder som behövs för att skapa bra fysiska, psykiska och sociala miljöer. Arbetsmiljöombuden bör även samarbeta med övriga fackliga förtroendevalda på arbetsplatsen i frågor som rör inflytande och påverkan. Vid förhandlingar kan arbetsmiljölagens regelverk användas för att komplettera och förstärka den arbetsrättsliga lagstiftningen. Trots regelverkets möjligheter och medlemmarnas rätt till arbetsmiljöombud minskar antalet ombud i Sverige. De små arbetsplatserna representeras av Unionens regionala arbetsmiljöombud. Dessa har främst i uppgift att säkerställa att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatser som inte har egen kompetens inom arbetsmiljöområdet. Vi anser att: Gällande arbetsmiljökrav ska uppfyllas oavsett anställningsform och anställningstid och storlek på företaget. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i samverkan på alla arbetsplatser. Riskbedömningar ska göras inför alla förändringar och ligga som underlag inför beslut. Arbetsmiljöombuden ska bli fler och alltid ingå i det fackliga arbetet på arbetsplatserna. Alla chefer/ledare med personalansvar, arbetsmiljöombud och övriga förtroendevalda ska ha kunskap och kompetens om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöutbildning med en garanterad miniminivå ska bedrivas partsgemensamt. Välutbildade regionala arbetsmiljöombud ska ge stöd åt medlemmar på mindre arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna ska finnas med i undervisningen på samtliga stadier i utbildningsväsendet. Den absolut främsta förutsättningen för att vi ska må bra på och av arbetet är att det systematiska arbetet fungerar full ut. För att förebygga att någon drabbas av skada, sjukdom eller på annat sätt far illa, ska undersökningar och riskbedömningar genomföras. Vid dessa tillfällen ska grupper som särskilt kan vara utsatta för risker speciellt uppmärksammas. Genom en god introduktion i arbetet ska de anställda få en ökad medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse för såväl hälsa och säkerhet som verksamhetens utveckling. 9

10 Förutsättningar för arbetsmiljöarbete Sverige var i slutet av 1980-talet världsledande inom många arbetsmiljöområden. Det är vi inte längre. Framgången byggde på resultatet av ett brett trepartssamarbete som gav en solidarisk finansiering av verksamheten och som byggde på både lagstiftning och kollektivavtal. Vi har nu passerats av många länder, bland annat när det gäller företagshälsovård, forskning, statlig tillsyn och utbildning av chefer/ledare och arbetsmiljöombud. Arbetsmiljöarbetet regleras av globala, europeiska och nationella regler. De viktigaste globala reglerna är ILO:s konvention 155 om arbetarskydd och arbetsmiljö och konvention 187 om ett ramverk för att främja arbetsmiljö. En motsvarighet till ILO:s konventioner finns även i lagstiftningen på europeisk och svensk nivå. Gemensamt för dessa är den starka betoningen av det förebyggande arbetsmiljöarbetet baserat på en riskbedömning som omfattar samtliga ohälsorisker i arbetslivet. EU-kommissionen har en arbetsmiljöstrategi som har som övergripande mål en minskning av arbetsolyckorna med 25 %. De fackliga organisationerna har krävt att den ska ha samma mål för minskning av arbetsrelaterade sjukdomar. Strategin ställer också krav på medlemsländerna att i samverkan med fack och arbetsgivare ta fram nationella handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. Europafacket, EFS, har slutit ramavtal inom arbetsmiljöområdet med de europeiska arbetsgivarorganisationerna; distansarbete, arbetsrelaterad stress samt våld och hot. De ska ersätta tvingande direktiv och ska implementeras i de olika EU-ländernas nationella system. I Sverige har det inte skett på ett acceptabelt sätt. Certifiering och standardisering av produkter och metoder spelar en allt större roll i arbetslivet. Det arbetet har alltid gällande lagar som baskrav och kan vara ett bra komplement till samhällets tillsyn av arbetsmiljön. Svensk forskning har varit världsledande inom flera arbetsmiljöområden, inte minst kring stress. Det har framför allt möjliggjorts av satsningar inom Arbetslivsinstitutet och Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin. Båda dessa institut har lagts ner och det saknas nu en samlande funktion i Sverige för arbetsmiljöforskningen. Vi anser att: ILO:s konventioner om att alla länder ska arbeta förebyggande med arbetsmiljöarbete ska vara en miniminivå för Sverige. De europeiska ramavtalen ska införas i de svenska kollektivavtalen så att brott mot dem kan beivras. Resurserna till Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöforskningen måste öka då det är en långsiktig investering för samhället. Arbetsmiljöverket ska ha en väl utbyggd och fungerande tillsyn. Möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lag och avtal inom arbetsmiljöområdet ska stärkas. Ett nationellt centrum krävs för att driva på, sammanställa och sprida resultat från arbetsmiljöforskning och utveckling. Förenkling av arbetsmiljöregelverket inte får leda till sänkta kravnivåer. Arbetet med att utverka arbetsmiljöföreskrifter inom det psykosociala området ska återupptas. Sedan SAF-LO-PTK:s centrala arbetsmiljöavtal sades upp är det få avtalsområden som har bindande krav för arbetsmiljöarbetet. 10

11

12 Unionen nära dig BERGSLAGEN DALARNA GÄVLEBORG GÖTEBORG MELLANNORRLAND MÄLARDALEN NORRBOTTEN SJUHALL SKARABORG SMÅLAND Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, Växjö STOCKHOLM SYDOST SYDVÄST Malmö , Halmstad, Helsingborg UPPLAND VÄRMLAND VÄST VÄSTERBOTTEN Umeå, Skellefteå ÖST Linköping Norrköping ÖSTRA SÖRMLAND/GOTLAND ARBETSLÖSHETSKASSA MEDLEMSFÖRSÄKRING AB FACKLIG RÅDGIVNING Olof Palmes gata Stockholmolm Tnr: 1130:1. April ex. ISBN: Form och produktion: Unionen Kommunikation och Blomquist & Co. Illustration: Petra Dahlström. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Wassberg+Skotte.

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer