Projektredovisning Bo bra på äldre dar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning Bo bra på äldre dar"

Transkript

1 Projektredovisning Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun Marita Landh Peterson Omsorgs- och socialförvaltningen 1

2 Innehåll Innehåll...1 Innehåll...2 Sammanfattning/resultat...4 Summary/result...5 Bakgrund...7 Äldreuppdraget...8 Syfte/mål...9 Målgrupp...10 Metod...11 Tillvägagångssätt...11 Projektorganisation...11 Styrgrupp...11 Referensgrupp...11 Projektledare...12 Tidsplan...13 Projektets genomförande...14 Kartläggning/nuläge...14 Antalet äldre personer i Mjölby kommun...14 Boendesituationen för äldre personer i Mjölby kommun 2011/ Aktiviteter/valda metoder...17 Resultat...21 Samtal/öppna intervjuer...21 Fokusgruppsintervjuer...22 Vilka förväntningar finns på bostäder och vilka insatser behövs i närmiljön för äldre personer?...22 Insatser för att förbättra personalens arbetsmiljö...27 Övrigt...29 Enkät...29 Lokal...30 Samverkan...30 Tillgänglighetsinventering...31 Seminariedag...31 Planer för Seminarier...33 Dialoggrupper...33 Arbetsgrupp...33 Diskussion...35 Referenser...39 Bilagor till projektredovisningen

3 Förord Det har varit värdefullt att få genomföra förstudien/projekt Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun. Därför vill vi rikta ett tack till Hjälpmedelsinstitutet för den möjlighet det gett oss, genom att vi fått tid och resurser, att starta upp ett gemensamt arbete inför framtidens boende och boendemiljö för äldre. Vill också tacka alla som har varit involverade i projektet på olika sätt. Det har varit intressant och spännande att få ta del av andras tankar och idéer kring vad som är viktigt för boendet och boendemiljön för äldre när det gäller, trygghet, tillgänglighet, gemenskap och självständigt liv. Förstudien har gett oss möjligheter att i större utsträckning än tidigare ha fokus på äldres egna uppfattningar och önskemål om hur bostaden och närmiljön ska utformas. Vi har också med projektmedlens hjälp format nätverk med olika aktörer som alla var för sig arbetar med frågorna. Nu kan vi ta stöd av varandra för att se helheten med de äldre i fokus. Sylvia Mossberg 3

4 Sammanfattning/resultat Projektet har varit ett av många projekt som ingått i programmet Bo bra på äldre dar, som Hjälpmedelsinstitutets har i uppdrag av Regeringen att ansvara för. Projektet/förstudien Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun har pågått under tiden 15 augusti 2011 till den 16 april Förstudiens syfte och mål har varit att kartlägga äldre människors behov av bostäder och övriga insatser samt vilka insatser som krävs för att förbättra personalens arbetsmiljö. Målet har varit att kartlägga vilka insatser i närmiljön som kan öka tillgänglighet, trygghet och självständighet. Förstudien skulle också bringa klarhet i olika former av bostäder för äldre. Målgruppen har varit äldre personer samt personer som på olika sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbeta. Andra målgrupper har varit politiker, fastighetsägare och andra aktörer som har med äldres boende och livsmiljö att göra. För att öka kunskapen och skapa intresse för samverkan kring frågor om äldres boende och boendemiljö har information, samtal, öppna intervjuer, fokusgruppsintervjuer, en enkätundersökning och ett seminarium genomförts och det har även planerats för fler seminarier under året. I fokusgruppsintervjuerna har tillgänglighet, trygghet, gemenskap och självständigt liv varit ledande ord i samtalen kring boende och närmiljön för äldre personer. Inom projektets ram har en tillgänglighetsinventering genomförts inom ett bostadsområde i Mjölby kommun. Inventeringen avslutas i månadsskiftet april/maj En lokal för möten och gemensamma aktiviteter har öppnats inom ett försöksområde/referensområde i Mjölby kommun. Möjlighet till kvarboende innebär bra och tillgängliga bostäder, bra och tillgänglig närmiljö samt närhet och gemenskap med andra. I framtiden kommer mer vård och rehabilitering att bedrivas i hemmet vilket ställa stora krav på bra samverkan mellan olika aktörer kring äldre och den äldres boende. 4

5 Summary/result The project has been one among several projects in the program Comfortable living in later life, assigned by the Swedish government to Swedish Institute of Assistive Technology (SIAT). The project/preliminary study Comfortable living in later life in the municipality of Mjölby has been going on from 15 August 2011 until April The exploratory purposes and goals of the preliminary study have been to identify the housing needs and other activities for elderly as well as what activities are necessary to improve staff working environment. The goal was to identify the activities in the community setting that could improve accessibility, security and independence. The purpose with the preliminary study was also to shed light on different forms of housing for the elderly. The target group was the elderly and persons who in different ways will come in contact with elderly in their line of work. Other target groups have been politicians, facility owners and others related to housing and living environment for the elderly. Information, discussions, open interviews, interviews with focus groups, a questionnaire survey and a seminar have been conducted to raise the awareness and to generate interest to cooperate in issues regarding older persons and their housing and living environment. More seminars are olso on the agenda for the remaining of the year. The conductive words in the conversations about housing and the community setting for elderly during the focus group interviews have been accessibility, security, solidarity and selfsufficient living. Within the project, an availability inventory was conducted in a residential area of Mjölby municipality. The inventory will be finished in late April/early May Venues for meetings and common activities have been launched within a pilot/reference area in Mjölby municipality. The possibility to remain living at home means decent and accessible housing, decent and accessible community setting and proximity and a sense of belonging. In the future, more health care and rehabilitation will be 5

6 conducted in the home, with great demands on good interaction between the different parties involved with elderly and the people s residence. 6

7 Bakgrund Under flera år har tankar funnits att hitta former för samverkan med andra områden utifrån ett helhetstänkande om äldres boendemiljö och äldres livssituation. När möjligheten kom att söka medel för att i projektform genomföra en förstudie för att stödja nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre kändes det viktigt att få delta i arbetet. En ansökan om medel gjordes till Hjälpmedelsinstitutet (HI) från Mjölby kommun. Mjölby kommun beviljades medel för att genomföra en förstudie kring äldre människors boende i framtiden utifrån deras behov och förväntningar. Projektet/rapporten har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december Syftet är att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. Den centrala i planeringen av boendet för äldre bör vara att äldre personer boende i Mjölby kommun ska ges förutsättningar och möjligheter att känna trygghet, säkerhet, livskvalitet och värdighet hela livet. Mjölby kommuns vision 2025 Världsvan och hemkär ska visa vägen och är uppdelad i fem strategiska områden. En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden Visionen är en ledstjärna för omsorgs- och socialnämndens arbete med att utveckla och förbättra vård, omsorg och sociala tjänster för kommunens invånare i alla åldrar och olika livssituationer. Visionen för omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun är att alla kommuninvånare lever ett tryggt och självständigt liv. Mjölby kommun ska även vara känd för att erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet och ha nöjd och kompetent personal. Strategiska mål för omsorgs- och socialnämnden Kommunens invånare får sina behov och så långt det är möjligt egna val tillgodosedda Personalen har förståelse för och arbetar för att uppnå visionen. Personalen trivs och är engagerade. 7

8 Nämndens insatser ges utifrån effektiva omhändertagandenivåer för att hjälpa människor till ett tryggt och självständigt liv. Ett effektivt resursutnyttjande av nämndens budgeterade medel Kontinuerlig verksamhetsutveckling och lärande är en naturlig del i det dagliga arbetet. Äldreuppdraget Äldreuppdraget är ett utvecklingsarbete som drivs gemensamt mellan landstinget i Östergötland och länets 13 kommuner. För att Östergötland ska vara ett bra län att åldras i (även under kommande år) krävs en målmedvetenhet och en samverkan mellan kommunerna och landstinget, vilket är anledningen till att äldreuppdraget har initierats. Tre områden är prioriterade, säkrad vårdkedja, återhämtning och rehabilitering samt hälsa och självständigt liv. I Äldrerapporten belyser man olika trender som kommer att ha betydelse framöver. Bland annat hur ökningen av antalet äldre personer kommer att öka och vad det medför för kommuner och landsting. I rapporten lyfts flera viktiga framtida utmaningar fram, bland annat Kunskap om psykisk ohälsa bland äldre behöver spridas bland personal inom vård och omsorg. Former och metoder för att minska ensamhet och isolering behöver utvecklas. Det förebyggande arbetet behöver stärkas för att öka antalet friska år och antalet år då den äldre inte har behov av samhällsinsatser. Förbättrade möjligheter till återhämtning och rehabilitering krävs för att de äldre i större utsträckning ska kunna bo kvar i ordinärt boende. Den demografiska utvecklingen medför att strategier för framtida finansiering och personalförsörjning behöver utvecklas. 8

9 Syfte/mål Syftet är att kartlägga hur äldre människors behov av bostäder och övriga insatser av vård- och omsorg och samhällsservice ser ut. Detta kan utformas tillsammans med olika aktörer utifrån en helhetssyn som gynnar den äldre människans möjlighet till ett självständigt liv samt möjlighet till kvarboende som inbjuder till delaktighet i samhällslivet. Ytterligare ett syfte är att kartlägga vilka insatser som krävs för att förbättra personalens arbetsmiljö i form av att äldres bostäder är goda arbetsplatser. Målet är att kartlägga och ge svar på olika insatser i närmiljön som kan öka tillgängligheten, tryggheten och självständigheten (närlokaler för mat och samvaro, medicinsk omvårdnad etc.) för de äldre. Målet är också att förstudien ska bringa klarhet i vilket innehåll äldre människor kan förväntar sig av olika former av bostäder (vårdbostäder, trygghetsbostäder, seniorboende och ordinärt boende). 9

10 Målgrupp Personer 65 år och uppåt, bosatta i Mjölby kommun samt personal som på olika sätt har kontakt med äldre personer i sitt arbete. Till målgruppen hör också andra förvaltningar i den kommunala organisationen,samt andra aktörer som har med den äldres boende och livsmiljö att göra, bland annat kommunala Bostadsbolaget, fastighetsägare och landstingets primärvård och landstingets hemrehabilitering. 10

11 Metod Metoder som används är kvantitativ metod genom öppna intervjuer, samtal, fokusgrupper och kvalitativ metod genom enkätundersökning. Andra metoder har varit studiebesök och litteraturstudier. Tillvägagångssätt Kontakt har tagits med olika områden inom den kommunala organisationen för att informera om projektet och med en förfrågan om samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att ta kontakt med samtliga privata fastighetsägare i Mjölby kommun, både via besök och via telefonsamtal har information givits om projektet. Ett antal fokusgruppsintervjuer har genomförts med olika grupperingar. Det första av flera inplanerade seminarier genomfördes den 2 mars En riktad enkät har skickats ut till personer 65 år och uppåt boende inom ett begränsat område i Mjölby kommun. Inom projektets ram har det också tagits del av andra kommuners erfarenheter och utveckling inom området, boendet för äldre. Detta har skett via studiebesök, seminarier och litteraturstudier. Projektorganisation Styrgrupp Styrgruppens representanter har varit omsorgs- och socialnämndens ordförande, 2:e vice ordförande, säkerhetsansvarig/tekniska kontoret, utredningsingenjör/tekniska kontoret, tf. chef/byggnadskontoret, programansvarig för äldreomsorg/social- och omsorgskontoret och chefer från äldreomsorg. Referensgrupp Referensgrupp har varit representanter från kommunala pensionärsrådet (KPR) 11

12 Projektledare Projektledaren har tidigare erfarenhet av att leda utvecklings- och kvalitetsprojekt och har under 10 år varit deltagare i kvalitetsnätverk Gothia och Qvalitet Öst, som varit samverkansprojekt mellan länets kommuner i Östergötland. Dessutom har projektledaren genomgått ett antal kurser och utbildningar i verksamhets- och kvalitetsutveckling, bland annat ledarskap och förändring i kommunal verksamhet.yrkeserfarenheten och bakgrunden är förutom projektledare, arbetsterapeut, utvecklingsstrateg och chef inom vård och omsorg. 12

13 Tidsplan 15 augusti 2011 till 16 april 2012 Hösten 2011 Inhämta kunskap inom området Informera Delta i Nätverk Studiebesök i andra kommuner Genomföra fokusgruppsintervjuer Våren 2012 Genomföra seminarier Delta i nätverk Fokusgruppsintervjuer Dialoggrupper Dokumentation 13

14 Projektets genomförande Kartläggning/nuläge Nedan redovisas antalet äldre personer i Mjölby kommun samt olika boendealternativ som finns idag. Antalet äldre personer i Mjölby kommun I Mjölby kommun har antalet personer över 65 år ökat från 4863 personer 1990 till 5337 personer år Det är en måttlig ökning med 474 personer, vilket motsvarar 10 %. Enligt befolkningsprognosen från SCB från 2010 är det en betydligt tydligare ökning av antalet personer över 65 år den kommande tjugoårsperioden, än de gångna tjugo åren prognostiseras invånarantalet 65 år till cirka 6800 personer. Det skulle i så fall innebära en ökning med 1600 personer jämfört med dagens nivå, cirka 30 %. Över en fyrtioårsperiod prognostiseras personer 65 år och äldre att öka med 1900 personer, cirka 40 %. Antalet äldre över 80 år har ökat från 1238 personer 1990 till 1510 personer Det är en ökning med 272 personer, vilket motsvarar 22 % prognostiseras invånarantalet 80 år till cirka 2400 personer. Det skulle i så fall innebära en ökning med cirka 900 personer jämfört med dagens nivå, cirka 60 %. Antalet äldre över 90 år har ökat från 146 personer 1990 till 270 personer år Det är en ökning med 124 personer, vilket motsvarar hela 85 % prognostiseras invånarantalet 90 år till cirka 363 personer. Det skulle i så fall innebära en ökning med cirka 90 ytterligare jämfört med dagens nivå, en ökning med ytterligare 35 %. Andelen äldre personer över 80 år som bor i särskilda boenden är något högre i Mjölby kommun jämfört med riket i stort. År 2000 var det tvärtom då bodde färre personer i särskilt boende i Mjölby kommun jämfört med riket. Personer över 80 år som har hemtjänst är färre i Mjölby kommun än jämfört med riket. 14

15 Boendesituationen för äldre personer i Mjölby kommun 2011/2012 Inom det ordinära bostadsbeståndet i Mjölby kommun är det många hus som är av äldre karaktär. Ett stort antal av husen består av 2-4 våningar utan hiss. Inom kommunen finns också ett stort antal enfamiljshus. I Mjölby kommun förfogar Bostadsbolaget över 2600 lägenheter på 4 orter. Inom Mjölby tätort 1600, Skänninge 500, Väderstad 25 och resten i Mantorp där de flesta lägenheterna är radhus. De har cirka 3800 personer som hyresgäster och av dessa är cirka 800 personer över 65 år. Vartannat år genomförs en marknads/enkätundersökning kring nöjdhetsgrad för att ta reda på hyresgästernas önskemål kring sitt boende. Frågorna är av övergripande karaktär. Bostadsbolaget jobbar på att öka tillgängligheten inom sitt bostadsbestånd. De har även funderingar på att göra något åt en del marklägenheter. Inom Riksbyggen finns det sex föreningar med totalt 917 lägenheter i Mjölby tätort, en förening har hiss. I Skänninge finns det en förening med 76 lägenheter. Cirka 75 % av de som bor inom Riksbyggens fastighetsbestånd är över 65 år. Inom HSB:s föreningar finns det 112 lägenheter i radhus eller kedjehus. Totalt finns det 1143 lägenheter, varav 1092 i tätorten, 14 i Väderstad och 37 lägenheter i Mantorp. Totalt har 230 lägenheter tillgång till hiss. I en av föreningarna finns tillgång till gym.av tradition har bostadsrätter byggts med krav på gemensamhetslokaler men på senare år har en del avkall skett. Det kan finnas två hus/föreningar som kan ha en gemensam samlingslokal. De som bor inom HSB föreningarna har en hög medelålder. En effekt av att många har bott i sina bostadsrätter under många år är att det blir en viss servicenivå /grannsamverkan inom fastigheten. De flesta privata fastighetsägare har övervägande del mindre bostadshus i sitt bostadsbestånd. Många hus har en halvtrappa upp till första våningen. I de flesta hus finns det ingen plats att ställa rollator eller barnvagn i anslutning till entrén. Många toaletter är små och svåra att anpassa. Det finns äldre som signalerat att de kommer att behöva flytta eftersom de är i behov av hiss. Den största fastighetsägaren har cirka 700 lägenheter, de allra flesta i Mjölby tätort. De flesta husen är låghus utan hiss, byggda under 40, 50, 60- talet. Toaletterna är svåra att anpassa på grund av att väggar inte går att flytta. 15

16 Fastighetsägaren har ett antal äldre personer som hyresgäster men det finns också ett antal unga personer som bor hos fastighetsägaren viket ger en bra blandning av yngre/äldre. Hyresgästföreningen förfogar över ett antal lokaler. Många av dem ligger i källarplan men det finns också lokaler i markplan eller som på annat sätt är lätt tillgängligt. Vid kontakt med hyresgästföreningen framkom det att det inte pågår så mycket aktiviteter i lokalerna. Seniorboende I Mjölby kommun finns det ett seniorboende med 15 lägenheter, tvåor och treor. I huset finns det gemensamma utrymmen, ett antal hobbyrum och en samlingssal som kan hyras av hyresgästerna. Det finns också ett gästrum där besökare kan övernatta. Boendet ligger i nära anslutning till ett av kommunens äldreboende. Seniorboendet riktar sig till personer över 55 år. Enligt Bostadsbolaget har ytterligare två hus, ett i centrala Mjölby med 16 lägenheter på sex ettor och tre tvåor och ett i Mantorp med fem ettor och två stycken tvåor, fått karaktären av seniorboende. Husen är inte byggda som seniorbostäder men i husen bor enbart personer över 65 år. Husen ligger nära till vård- och omsorgsboenden. I husen finns det inte några gemensamhetslokaler eller övernattningsrum för gäster. Trygghetsboende Våren 2011 var det inflyttning i det första trygghetsboendet i Mjölby kommun. Huset består av 24 lägenheter i tre våningsplan.det finns fem lägenheter med ett rum och kök samt 19 lägenheter med två rum och kök. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm. Därutöver finns det en gäst lägenhet, flera gemensamhetslokaler och ett relaxrum med bad och bastu. Boendet är ett tätare boende än det ordinära boendet och seniorboendet. Det är en kombination av det enskilda boendets integritet och självständighet än vad de särskilda boendeformerna kan erbjuda i form av trygghet, kontinuitet och gemenskap. Det finns tillgång till dygnet-runt-bemanning. Personal finns som stöd i/till aktiviteter alla dagar i veckan mellan samt två kvällar i veckan. Under mars månad 2012 var det inflyttning i ytterligare ett trygghetsboende i Skänninge i Mjölby kommun. Trygghetsboendet är ett ombyggt 50-talshus Huset består av 22 lägenheter och är fördelat på 12 lägenheter på ett rum och kök och 10 lägenheter på två rum och kök. Flera av hyresgästerna har 16

17 flyttat inom befintligt område. Konceptet är det samma som på trygghetsboendet Burensköld i centrala Mjölby. Hyresgästerna i trygghetsbostäderna hyr direkt av Bostadsbolaget i Mjölby. Det krävs inga biståndsbeslut men vid behov av insatser från kommunen görs ansökan enligt gängse rutiner. Vård- och omsorgsboende Det finns sju kommunala vård- och omsorgsboenden samt ett vård- och omsorgsboende på entreprenad. Antal permanenta platser inklusive korttidsplatser är 368 inom den kommunala delen och 46 på entreprenad inom Mjölby kommun. Inom den kommunala verksamheten finns det både enrums- och tvårumslägenheter. Den fysiska miljön är förhållandevis god. Den största delen av hygienutrymmen inom vård- och omsorgsboende har varit föremål för en ombyggnation för att motsvara kraven från arbetsmiljöverket på god arbetsmiljö. Vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende genomförs välkomstsamtal och introduktionssamtal. De som flyttar in får en mapp med information kring verksamheten. För att nå uppsatta mål är den enskilde (ibland även anhöriga) delaktiga i och har inflytande över utformningen av insatser. En genomförandeplan görs vid inflyttning till boendet. För att kunna ge så bra kvalitet som möjligt efter var och ens behov skrivs levnadsberättelser. Målsättningen inom verksamheten är att arbeta med ett bra och rättssäkert bemötande. Inom den kommunala verksamheten ges hemtjänst till 713 personer med cirka 9135 timmar/månad och inom entreprenaden ges hemtjänst till 40 personer med cirka 1000 timmar/månad. Utöver detta finns det anhöriganställningar, nattpatrull, dagpool och dagverksamhet. Aktiviteter/valda metoder Nedan redovisas aktiviteter inom projektet/förstudien Information Information om projektet/förstudien har pågått under hela projekttiden. Vid projektets start gavs information till de områden som på olika sätt var tänkt 17

18 att involveras i arbetet med förhoppning om ett aktivt deltagande. Information har också getts till omsorgs- och socialnämnden, kommunchefen, olika förvaltningar inom kommunen, personalgrupper, chefen för primärvården och chefen för rehabiliteringen inom landstinget, kommunala pensionärsrådet (KPR), pensionärsorganisationer, fastighetsägare och andra medborgare. Samtal med fastighetsägare För att informera om projektet/förstudien togs en telefonkontakt med fastighetsägare i Mjölby kommun under hösten Syftet var att ta reda på hurfastighetsbeståndet såg ut och om det fanns äldre hyresgäster och hur möjligheten såg ut för äldre att bo kvar i fastigheten om man exempelvis fick nedsatt rörlighet eller andra funktionshinder. Frågor om tillgänglighet och dialog om vad tillgänglighet innebar var delar av samtalen. Ett annat syfte var att ta del av fastighetsägarens idéer och tankar om framtida boendeformer och möjlighet att utveckla boende och boendeformer för äldre. Informationsmaterial om äldres bostäder och boendemiljö och nyhetsbrev från Hjälpmedelsinstitutet (HI) har skickats ut till fastighetsägarna. Fokusgrupper Under hösten 2011 och våren 2012 har åtta fokusgruppsintervjuer genomförts. Deltagare har varit äldre personer, anhörigvårdare, representanter från kommunala pensionärsrådet (KPR), hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal från landsting och kommun. Syftet med fokusgruppsintervjuerhar varit ett led i kartläggningen av äldre människors behov av bostäder och övriga insatser av vård och omsorg och samhällsservice. Lokal Under projektets gång utvecklades en tanke kring att skapa ett referensområde/försöksområde med tillgång till en lokal för gemensamhetsaktiviteter. En tom lokal (lägenhet på 2 rum och kök) som omsorgs- och socialförvaltningen hade till förfogande för en hemtjänst grupp fanns ledig inom ett område i centrala Mjölby. Vi valde att göra detta område till ett referensområde/försöksområde. Lokalen togs över av 18

19 projektet/förstudien. Inom området som benämns Tunetområdet bor det ett antal äldre personer. Området är ett typiskt 60 tals område med ett antal tre vånings hus utan hiss. I området finns också några hus med hiss som är byggda Enkät För att ta reda på hur äldre personer som bor inom Tunetområdet upplever sitt nuvarande boende utifrån trygghet och tillgänglighet har en enkät skickats ut till samtliga personer som är 65 år och över. Några andra syften med enkäten var att ta reda på om det bor många ensamstående i området, önskemål om framtida boende, viktiga funktioner för ett bra boende, samt önskemål om gemensamhetslokal. I enkäten har vi också frågat om vilka aktiviteter man önskar och vill delta i. Enkäten var mycket enkelt utförd, med ett mindre antal frågor och med stor text för att de allra äldsta personerna skulle ha möjlighet att själva svara på frågorna. Ett av vårt mål med enkäten var att få en första kontakt och informera om olika typer av boendeformer och vår tanke med gemensamhetslokalen. Samverkan Via samtal med kommunens controller gick vi igenom kommunens översiktsplan och hur befolkningsunderlaget såg ut i Mjölby kommun. Vid kontakt med Tekniska kontoret diskuterades redan i ett tidigt skede möjlighet att genomföra någon form av tillgänglighetsinventering där målet var att få ett samarbete med både Bostadsbolaget och någon privat fastighetsägare. Dialog fördes också om den metod (Bokvämt) som används i Borås. Skulle det kunna vara något för Mjölby? Strukturen och idén på samarbetet var vi överens om och att det kunde vara intressant att ta del av. Vi behövde däremot lite tid att bygga upp en grund för samverkan inom kommunen kring dessa frågor för att sedan koppla till privata fastighetsägare. Vi kom överens om att det längre fram kunde vara av intresse att bjuda in representanter från Borås för att få information om Bokvämt. Tekniska kontorets fastighetschef såg det som intressant att i framtiden hitta någon form av klassificering av hus/lägenheter inom Mjölby kommun. Tillgänglighetsinventering Inom Tekniska kontoret hade en tillgänglighetsinventering gjorts sedan några år tillbaka inom ramen för Enkelt avhjälpta hinder. Ett arbete 19

20 pågår, utifrån de resultat man kom fram till, för att göra kommunen bättre utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Efter att ha tagit del av verktyget TIBB ett verktyg för inventering av tillgänglighet tyckte vi att det kunde vara intressant att utveckla/utöka tillgänglighetsinventeringen mot själva bostaden. Seminarier Den 2 mars 2012 hölls det första seminariet för året inom ramen för Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun. Föreläsare var Kerstin Kärnekull, arkitekt och Tore J Larsson, professor. Tanken med det första seminariet inom projektet Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun var att utifrån ett övergripande perspektiv väcka intresse för att utveckla samverkan inom och utanför den kommunala organisationen kring frågan, boende och boendemiljö för äldre personer. 20

21 Resultat Samtal/öppna intervjuer Syftet med samtalen med fastighetsägarna var att ta reda på vilket fastighetsbestånd de har. Om de hade äldre personer som hyresgäster? Vilka tankar och idéer som fanns kring möjligheten att äldre personer ska kunna bo kvar i fastigheten om funktionen blir begränsad på grund av funktionsnedsättningar? Det var också en möjlighet att bjuda in till samverkan kring frågorna om bostäder och boendemiljöer för äldre personer. Frågan ställdes också om man var intresserad av samverkan. Vid frågan, om hur tillgängligheten i fastigheterna var, så blev svaret oftast att det var problem att sätta in hiss på grund av höga kostnader. Det är inte möjligt eftersom det är svårt att ta in det på hyran sa en fastighetsägare. Det fanns dock fastighetsägare som hade planer på att sätta in hiss och då inte enbart med tanke på äldre utan även på yngre personer. Förfrågningar på lägenheter med tillgång till hiss från åldersgruppen år har ökat. Andra problem som fastighetsägarna såg var toaletterna, som många gånger är väldigt små och där det inte är möjligt att riva väggar och göra toaletterna större. Samtalen kretsade också kring vad enkla anpassningar kan vara och som inte behöver vara så kostsamma, men som kan förbättra fastigheternas tillgänglighet en hel del. Vi pratade bland annat om någonstans där det går att ställa rollatorer, ledstängernas längd, färgsättning, belysning, någonstans att sitta ner och vila både ute och inne i trapphuset, med mera. En fastighetsägare berättade om att det fanns tankar och planer på att bygga om en eller ett par fastigheter. En idé var att bygga samman ett par fastigheter för att öka tillgängligheten på olika sätt. Bland annat att skapa tillgång till gemensamhetslokal, träningslokal och att installera hiss. För att byggandet av nya bostäder och även ombyggnationer av äldre fastigheter ska komma till stånd är det nödvändigt enligt några fastighetsägare att staten går in och bidrar. Andra förväntningar är att staten ska gå in och subventionera arbetet med att installera hissar. En fastighetsägare uttryckte att kostnaderna i samband med nybyggnationer blir så höga att det inte går att ta ut de kostnader som uppstår. Vilket medför att en vanlig pensionär oftast inte har råd att hyra bostaden. En annan fastighetsägare sa att Bra tillgänglighet och vikten av att trivas i Mjölby är ett framgångsrecept för kommunen. Kommunen har en viktig uppgift att arbeta med för att miljön ska vara tillgänglig och attraktiv i 21

22 centrum så det är möjligt för äldre att bo kvar. Det ska vara möjligt att kunna gå till affären och handla. Idag växer det upp stora centra i utkanten av staden vilket gör det svårt för äldre personer att vara självständiga. Övervägande delen av fastighetsägarna tackade ja till att bli inbjudna på seminarier. Vid frågan om det fanns intresse av samverkan blev svaret mer tveksamt och i så fall gärna längre fram. Information om projektet och fråga om möjlighet och intresse att samarbete kring frågorna om boende och boendemiljöer för äldre har ägt rum med chefen för primärvården och chefen för rehabiliteringspersonal. I dagsläget har vi inte lyckats med att hitta bra former för samverkan. Fokusgruppsintervjuer Vilka förväntningar finns på bostäder och vilka insatser behövs i närmiljön för äldre personer? Fokusgruppsintervjuer har varit ett led i kartläggningen av äldre människors behov av bostäder och övriga insatser av vård och omsorg och samhällsservice. Hur det ser ut och vilka önskemål som finns för framtiden. Huvudfrågan var Vad är viktigt för att bostaden för äldre personer ska vara tillgänglig, säker och upplevas trygg samt ge förutsättningar för ett bra boende och ett självständigt liv? Andra frågeställningar var Hur ska bostaden och boendemiljön utformas så att den blir tillgänglig, säker och upplevs trygg? Vad är en attraktiv boendemiljö för äldre? Vad innebär kvarboende för äldre personer? Hur kan bostäder och övriga insatser utformas för att möjliggöra kvarboende? Fokusgruppsintervjuerna startade med att var och en fick cirka minuter att fundera kring frågan vad tillgänglighet, trygghet, gemenskap och självständigt liv innebär. Till att börja med hade många svårt att sätta ord på vad innebörden av orden stod för. Svaren/tankarna skrevs ner på postitlappar som sedan sattes upp på väggen. Därefter fick var och en berätta vad och hur de tänkt. Resultatet blev bra med kreativa dialoger kring begreppen. Fler uttryckte att man tar för givet att man menar samma sak. Genom dialogen blev det också tydligt att innebörden av orden kan vara 22

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad

Information om vårdbostad. Att bo i vårdbostad Information om vårdbostad Att bo i vårdbostad Att bo i vårdbostad Den här broschyren ger en kort beskrivning över de krav som äldrenämnden ställer på den vård och omsorg som bedrivs av både privata och

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET

VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET VÄLKOMMEN TILL TRYGGHETSBOENDET Senast reviderad 2015-01-15 2 (5) OM TRYGGHETSBOENDET Trygghetsboendet har fyra avdelningar, Stugan, Ollebo, Skogsbo och Grantorp och består av totalt 27 lägenheter samt

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare

Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare Skriv gärna dagbok under 3 dagar om dina besvär. Du får på så sätt fram dina hjälpbehov och ett dokumenterat underlag att samtala

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera?

Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Hur kan man organisera? Healthcare in Housing space & organization Vad händer när allt mer av vård och hälsovård flyttar in i hemmen? Vad I fysiska miljön behöver utvecklas? Hur kan man organisera? Bakgrund Demografiska situationen

Läs mer

Välkommen till Aspen o Linden

Välkommen till Aspen o Linden TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen Vård och omsorg Box 83 545 22 Töreboda 0506-180 00 växel Välkommen till Aspen o Linden 2014-05-06 Välkommen som hyresgäst på Aspen o Linden Vi är glada att få dig som hyresgäst

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Det trygga valet Hemtjänst centrum

Det trygga valet Hemtjänst centrum Det trygga valet Hemtjänst centrum Enköpings kommun Välkommen till hemtjänst centrum! Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst, och

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning

BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning BO-IT ett samverkansprojekt för att möta utmaningen i en åldrande befolkning Teknik för självständighet, social samvaro och trygghet. Individer önskar i de allra flesta fall klara sig själva så långt det

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer