Projektredovisning Bo bra på äldre dar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisning Bo bra på äldre dar"

Transkript

1 Projektredovisning Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun Marita Landh Peterson Omsorgs- och socialförvaltningen 1

2 Innehåll Innehåll...1 Innehåll...2 Sammanfattning/resultat...4 Summary/result...5 Bakgrund...7 Äldreuppdraget...8 Syfte/mål...9 Målgrupp...10 Metod...11 Tillvägagångssätt...11 Projektorganisation...11 Styrgrupp...11 Referensgrupp...11 Projektledare...12 Tidsplan...13 Projektets genomförande...14 Kartläggning/nuläge...14 Antalet äldre personer i Mjölby kommun...14 Boendesituationen för äldre personer i Mjölby kommun 2011/ Aktiviteter/valda metoder...17 Resultat...21 Samtal/öppna intervjuer...21 Fokusgruppsintervjuer...22 Vilka förväntningar finns på bostäder och vilka insatser behövs i närmiljön för äldre personer?...22 Insatser för att förbättra personalens arbetsmiljö...27 Övrigt...29 Enkät...29 Lokal...30 Samverkan...30 Tillgänglighetsinventering...31 Seminariedag...31 Planer för Seminarier...33 Dialoggrupper...33 Arbetsgrupp...33 Diskussion...35 Referenser...39 Bilagor till projektredovisningen

3 Förord Det har varit värdefullt att få genomföra förstudien/projekt Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun. Därför vill vi rikta ett tack till Hjälpmedelsinstitutet för den möjlighet det gett oss, genom att vi fått tid och resurser, att starta upp ett gemensamt arbete inför framtidens boende och boendemiljö för äldre. Vill också tacka alla som har varit involverade i projektet på olika sätt. Det har varit intressant och spännande att få ta del av andras tankar och idéer kring vad som är viktigt för boendet och boendemiljön för äldre när det gäller, trygghet, tillgänglighet, gemenskap och självständigt liv. Förstudien har gett oss möjligheter att i större utsträckning än tidigare ha fokus på äldres egna uppfattningar och önskemål om hur bostaden och närmiljön ska utformas. Vi har också med projektmedlens hjälp format nätverk med olika aktörer som alla var för sig arbetar med frågorna. Nu kan vi ta stöd av varandra för att se helheten med de äldre i fokus. Sylvia Mossberg 3

4 Sammanfattning/resultat Projektet har varit ett av många projekt som ingått i programmet Bo bra på äldre dar, som Hjälpmedelsinstitutets har i uppdrag av Regeringen att ansvara för. Projektet/förstudien Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun har pågått under tiden 15 augusti 2011 till den 16 april Förstudiens syfte och mål har varit att kartlägga äldre människors behov av bostäder och övriga insatser samt vilka insatser som krävs för att förbättra personalens arbetsmiljö. Målet har varit att kartlägga vilka insatser i närmiljön som kan öka tillgänglighet, trygghet och självständighet. Förstudien skulle också bringa klarhet i olika former av bostäder för äldre. Målgruppen har varit äldre personer samt personer som på olika sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbeta. Andra målgrupper har varit politiker, fastighetsägare och andra aktörer som har med äldres boende och livsmiljö att göra. För att öka kunskapen och skapa intresse för samverkan kring frågor om äldres boende och boendemiljö har information, samtal, öppna intervjuer, fokusgruppsintervjuer, en enkätundersökning och ett seminarium genomförts och det har även planerats för fler seminarier under året. I fokusgruppsintervjuerna har tillgänglighet, trygghet, gemenskap och självständigt liv varit ledande ord i samtalen kring boende och närmiljön för äldre personer. Inom projektets ram har en tillgänglighetsinventering genomförts inom ett bostadsområde i Mjölby kommun. Inventeringen avslutas i månadsskiftet april/maj En lokal för möten och gemensamma aktiviteter har öppnats inom ett försöksområde/referensområde i Mjölby kommun. Möjlighet till kvarboende innebär bra och tillgängliga bostäder, bra och tillgänglig närmiljö samt närhet och gemenskap med andra. I framtiden kommer mer vård och rehabilitering att bedrivas i hemmet vilket ställa stora krav på bra samverkan mellan olika aktörer kring äldre och den äldres boende. 4

5 Summary/result The project has been one among several projects in the program Comfortable living in later life, assigned by the Swedish government to Swedish Institute of Assistive Technology (SIAT). The project/preliminary study Comfortable living in later life in the municipality of Mjölby has been going on from 15 August 2011 until April The exploratory purposes and goals of the preliminary study have been to identify the housing needs and other activities for elderly as well as what activities are necessary to improve staff working environment. The goal was to identify the activities in the community setting that could improve accessibility, security and independence. The purpose with the preliminary study was also to shed light on different forms of housing for the elderly. The target group was the elderly and persons who in different ways will come in contact with elderly in their line of work. Other target groups have been politicians, facility owners and others related to housing and living environment for the elderly. Information, discussions, open interviews, interviews with focus groups, a questionnaire survey and a seminar have been conducted to raise the awareness and to generate interest to cooperate in issues regarding older persons and their housing and living environment. More seminars are olso on the agenda for the remaining of the year. The conductive words in the conversations about housing and the community setting for elderly during the focus group interviews have been accessibility, security, solidarity and selfsufficient living. Within the project, an availability inventory was conducted in a residential area of Mjölby municipality. The inventory will be finished in late April/early May Venues for meetings and common activities have been launched within a pilot/reference area in Mjölby municipality. The possibility to remain living at home means decent and accessible housing, decent and accessible community setting and proximity and a sense of belonging. In the future, more health care and rehabilitation will be 5

6 conducted in the home, with great demands on good interaction between the different parties involved with elderly and the people s residence. 6

7 Bakgrund Under flera år har tankar funnits att hitta former för samverkan med andra områden utifrån ett helhetstänkande om äldres boendemiljö och äldres livssituation. När möjligheten kom att söka medel för att i projektform genomföra en förstudie för att stödja nytänkande och utveckling av bostäder och boendemiljöer för äldre kändes det viktigt att få delta i arbetet. En ansökan om medel gjordes till Hjälpmedelsinstitutet (HI) från Mjölby kommun. Mjölby kommun beviljades medel för att genomföra en förstudie kring äldre människors boende i framtiden utifrån deras behov och förväntningar. Projektet/rapporten har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december Syftet är att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. Den centrala i planeringen av boendet för äldre bör vara att äldre personer boende i Mjölby kommun ska ges förutsättningar och möjligheter att känna trygghet, säkerhet, livskvalitet och värdighet hela livet. Mjölby kommuns vision 2025 Världsvan och hemkär ska visa vägen och är uppdelad i fem strategiska områden. En kommun med livskraft Invånarna är initiativrika och välutbildade En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass Utvecklande mötesplatser En miljö som håller i längden Visionen är en ledstjärna för omsorgs- och socialnämndens arbete med att utveckla och förbättra vård, omsorg och sociala tjänster för kommunens invånare i alla åldrar och olika livssituationer. Visionen för omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun är att alla kommuninvånare lever ett tryggt och självständigt liv. Mjölby kommun ska även vara känd för att erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet och ha nöjd och kompetent personal. Strategiska mål för omsorgs- och socialnämnden Kommunens invånare får sina behov och så långt det är möjligt egna val tillgodosedda Personalen har förståelse för och arbetar för att uppnå visionen. Personalen trivs och är engagerade. 7

8 Nämndens insatser ges utifrån effektiva omhändertagandenivåer för att hjälpa människor till ett tryggt och självständigt liv. Ett effektivt resursutnyttjande av nämndens budgeterade medel Kontinuerlig verksamhetsutveckling och lärande är en naturlig del i det dagliga arbetet. Äldreuppdraget Äldreuppdraget är ett utvecklingsarbete som drivs gemensamt mellan landstinget i Östergötland och länets 13 kommuner. För att Östergötland ska vara ett bra län att åldras i (även under kommande år) krävs en målmedvetenhet och en samverkan mellan kommunerna och landstinget, vilket är anledningen till att äldreuppdraget har initierats. Tre områden är prioriterade, säkrad vårdkedja, återhämtning och rehabilitering samt hälsa och självständigt liv. I Äldrerapporten belyser man olika trender som kommer att ha betydelse framöver. Bland annat hur ökningen av antalet äldre personer kommer att öka och vad det medför för kommuner och landsting. I rapporten lyfts flera viktiga framtida utmaningar fram, bland annat Kunskap om psykisk ohälsa bland äldre behöver spridas bland personal inom vård och omsorg. Former och metoder för att minska ensamhet och isolering behöver utvecklas. Det förebyggande arbetet behöver stärkas för att öka antalet friska år och antalet år då den äldre inte har behov av samhällsinsatser. Förbättrade möjligheter till återhämtning och rehabilitering krävs för att de äldre i större utsträckning ska kunna bo kvar i ordinärt boende. Den demografiska utvecklingen medför att strategier för framtida finansiering och personalförsörjning behöver utvecklas. 8

9 Syfte/mål Syftet är att kartlägga hur äldre människors behov av bostäder och övriga insatser av vård- och omsorg och samhällsservice ser ut. Detta kan utformas tillsammans med olika aktörer utifrån en helhetssyn som gynnar den äldre människans möjlighet till ett självständigt liv samt möjlighet till kvarboende som inbjuder till delaktighet i samhällslivet. Ytterligare ett syfte är att kartlägga vilka insatser som krävs för att förbättra personalens arbetsmiljö i form av att äldres bostäder är goda arbetsplatser. Målet är att kartlägga och ge svar på olika insatser i närmiljön som kan öka tillgängligheten, tryggheten och självständigheten (närlokaler för mat och samvaro, medicinsk omvårdnad etc.) för de äldre. Målet är också att förstudien ska bringa klarhet i vilket innehåll äldre människor kan förväntar sig av olika former av bostäder (vårdbostäder, trygghetsbostäder, seniorboende och ordinärt boende). 9

10 Målgrupp Personer 65 år och uppåt, bosatta i Mjölby kommun samt personal som på olika sätt har kontakt med äldre personer i sitt arbete. Till målgruppen hör också andra förvaltningar i den kommunala organisationen,samt andra aktörer som har med den äldres boende och livsmiljö att göra, bland annat kommunala Bostadsbolaget, fastighetsägare och landstingets primärvård och landstingets hemrehabilitering. 10

11 Metod Metoder som används är kvantitativ metod genom öppna intervjuer, samtal, fokusgrupper och kvalitativ metod genom enkätundersökning. Andra metoder har varit studiebesök och litteraturstudier. Tillvägagångssätt Kontakt har tagits med olika områden inom den kommunala organisationen för att informera om projektet och med en förfrågan om samverkan utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att ta kontakt med samtliga privata fastighetsägare i Mjölby kommun, både via besök och via telefonsamtal har information givits om projektet. Ett antal fokusgruppsintervjuer har genomförts med olika grupperingar. Det första av flera inplanerade seminarier genomfördes den 2 mars En riktad enkät har skickats ut till personer 65 år och uppåt boende inom ett begränsat område i Mjölby kommun. Inom projektets ram har det också tagits del av andra kommuners erfarenheter och utveckling inom området, boendet för äldre. Detta har skett via studiebesök, seminarier och litteraturstudier. Projektorganisation Styrgrupp Styrgruppens representanter har varit omsorgs- och socialnämndens ordförande, 2:e vice ordförande, säkerhetsansvarig/tekniska kontoret, utredningsingenjör/tekniska kontoret, tf. chef/byggnadskontoret, programansvarig för äldreomsorg/social- och omsorgskontoret och chefer från äldreomsorg. Referensgrupp Referensgrupp har varit representanter från kommunala pensionärsrådet (KPR) 11

12 Projektledare Projektledaren har tidigare erfarenhet av att leda utvecklings- och kvalitetsprojekt och har under 10 år varit deltagare i kvalitetsnätverk Gothia och Qvalitet Öst, som varit samverkansprojekt mellan länets kommuner i Östergötland. Dessutom har projektledaren genomgått ett antal kurser och utbildningar i verksamhets- och kvalitetsutveckling, bland annat ledarskap och förändring i kommunal verksamhet.yrkeserfarenheten och bakgrunden är förutom projektledare, arbetsterapeut, utvecklingsstrateg och chef inom vård och omsorg. 12

13 Tidsplan 15 augusti 2011 till 16 april 2012 Hösten 2011 Inhämta kunskap inom området Informera Delta i Nätverk Studiebesök i andra kommuner Genomföra fokusgruppsintervjuer Våren 2012 Genomföra seminarier Delta i nätverk Fokusgruppsintervjuer Dialoggrupper Dokumentation 13

14 Projektets genomförande Kartläggning/nuläge Nedan redovisas antalet äldre personer i Mjölby kommun samt olika boendealternativ som finns idag. Antalet äldre personer i Mjölby kommun I Mjölby kommun har antalet personer över 65 år ökat från 4863 personer 1990 till 5337 personer år Det är en måttlig ökning med 474 personer, vilket motsvarar 10 %. Enligt befolkningsprognosen från SCB från 2010 är det en betydligt tydligare ökning av antalet personer över 65 år den kommande tjugoårsperioden, än de gångna tjugo åren prognostiseras invånarantalet 65 år till cirka 6800 personer. Det skulle i så fall innebära en ökning med 1600 personer jämfört med dagens nivå, cirka 30 %. Över en fyrtioårsperiod prognostiseras personer 65 år och äldre att öka med 1900 personer, cirka 40 %. Antalet äldre över 80 år har ökat från 1238 personer 1990 till 1510 personer Det är en ökning med 272 personer, vilket motsvarar 22 % prognostiseras invånarantalet 80 år till cirka 2400 personer. Det skulle i så fall innebära en ökning med cirka 900 personer jämfört med dagens nivå, cirka 60 %. Antalet äldre över 90 år har ökat från 146 personer 1990 till 270 personer år Det är en ökning med 124 personer, vilket motsvarar hela 85 % prognostiseras invånarantalet 90 år till cirka 363 personer. Det skulle i så fall innebära en ökning med cirka 90 ytterligare jämfört med dagens nivå, en ökning med ytterligare 35 %. Andelen äldre personer över 80 år som bor i särskilda boenden är något högre i Mjölby kommun jämfört med riket i stort. År 2000 var det tvärtom då bodde färre personer i särskilt boende i Mjölby kommun jämfört med riket. Personer över 80 år som har hemtjänst är färre i Mjölby kommun än jämfört med riket. 14

15 Boendesituationen för äldre personer i Mjölby kommun 2011/2012 Inom det ordinära bostadsbeståndet i Mjölby kommun är det många hus som är av äldre karaktär. Ett stort antal av husen består av 2-4 våningar utan hiss. Inom kommunen finns också ett stort antal enfamiljshus. I Mjölby kommun förfogar Bostadsbolaget över 2600 lägenheter på 4 orter. Inom Mjölby tätort 1600, Skänninge 500, Väderstad 25 och resten i Mantorp där de flesta lägenheterna är radhus. De har cirka 3800 personer som hyresgäster och av dessa är cirka 800 personer över 65 år. Vartannat år genomförs en marknads/enkätundersökning kring nöjdhetsgrad för att ta reda på hyresgästernas önskemål kring sitt boende. Frågorna är av övergripande karaktär. Bostadsbolaget jobbar på att öka tillgängligheten inom sitt bostadsbestånd. De har även funderingar på att göra något åt en del marklägenheter. Inom Riksbyggen finns det sex föreningar med totalt 917 lägenheter i Mjölby tätort, en förening har hiss. I Skänninge finns det en förening med 76 lägenheter. Cirka 75 % av de som bor inom Riksbyggens fastighetsbestånd är över 65 år. Inom HSB:s föreningar finns det 112 lägenheter i radhus eller kedjehus. Totalt finns det 1143 lägenheter, varav 1092 i tätorten, 14 i Väderstad och 37 lägenheter i Mantorp. Totalt har 230 lägenheter tillgång till hiss. I en av föreningarna finns tillgång till gym.av tradition har bostadsrätter byggts med krav på gemensamhetslokaler men på senare år har en del avkall skett. Det kan finnas två hus/föreningar som kan ha en gemensam samlingslokal. De som bor inom HSB föreningarna har en hög medelålder. En effekt av att många har bott i sina bostadsrätter under många år är att det blir en viss servicenivå /grannsamverkan inom fastigheten. De flesta privata fastighetsägare har övervägande del mindre bostadshus i sitt bostadsbestånd. Många hus har en halvtrappa upp till första våningen. I de flesta hus finns det ingen plats att ställa rollator eller barnvagn i anslutning till entrén. Många toaletter är små och svåra att anpassa. Det finns äldre som signalerat att de kommer att behöva flytta eftersom de är i behov av hiss. Den största fastighetsägaren har cirka 700 lägenheter, de allra flesta i Mjölby tätort. De flesta husen är låghus utan hiss, byggda under 40, 50, 60- talet. Toaletterna är svåra att anpassa på grund av att väggar inte går att flytta. 15

16 Fastighetsägaren har ett antal äldre personer som hyresgäster men det finns också ett antal unga personer som bor hos fastighetsägaren viket ger en bra blandning av yngre/äldre. Hyresgästföreningen förfogar över ett antal lokaler. Många av dem ligger i källarplan men det finns också lokaler i markplan eller som på annat sätt är lätt tillgängligt. Vid kontakt med hyresgästföreningen framkom det att det inte pågår så mycket aktiviteter i lokalerna. Seniorboende I Mjölby kommun finns det ett seniorboende med 15 lägenheter, tvåor och treor. I huset finns det gemensamma utrymmen, ett antal hobbyrum och en samlingssal som kan hyras av hyresgästerna. Det finns också ett gästrum där besökare kan övernatta. Boendet ligger i nära anslutning till ett av kommunens äldreboende. Seniorboendet riktar sig till personer över 55 år. Enligt Bostadsbolaget har ytterligare två hus, ett i centrala Mjölby med 16 lägenheter på sex ettor och tre tvåor och ett i Mantorp med fem ettor och två stycken tvåor, fått karaktären av seniorboende. Husen är inte byggda som seniorbostäder men i husen bor enbart personer över 65 år. Husen ligger nära till vård- och omsorgsboenden. I husen finns det inte några gemensamhetslokaler eller övernattningsrum för gäster. Trygghetsboende Våren 2011 var det inflyttning i det första trygghetsboendet i Mjölby kommun. Huset består av 24 lägenheter i tre våningsplan.det finns fem lägenheter med ett rum och kök samt 19 lägenheter med två rum och kök. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm. Därutöver finns det en gäst lägenhet, flera gemensamhetslokaler och ett relaxrum med bad och bastu. Boendet är ett tätare boende än det ordinära boendet och seniorboendet. Det är en kombination av det enskilda boendets integritet och självständighet än vad de särskilda boendeformerna kan erbjuda i form av trygghet, kontinuitet och gemenskap. Det finns tillgång till dygnet-runt-bemanning. Personal finns som stöd i/till aktiviteter alla dagar i veckan mellan samt två kvällar i veckan. Under mars månad 2012 var det inflyttning i ytterligare ett trygghetsboende i Skänninge i Mjölby kommun. Trygghetsboendet är ett ombyggt 50-talshus Huset består av 22 lägenheter och är fördelat på 12 lägenheter på ett rum och kök och 10 lägenheter på två rum och kök. Flera av hyresgästerna har 16

17 flyttat inom befintligt område. Konceptet är det samma som på trygghetsboendet Burensköld i centrala Mjölby. Hyresgästerna i trygghetsbostäderna hyr direkt av Bostadsbolaget i Mjölby. Det krävs inga biståndsbeslut men vid behov av insatser från kommunen görs ansökan enligt gängse rutiner. Vård- och omsorgsboende Det finns sju kommunala vård- och omsorgsboenden samt ett vård- och omsorgsboende på entreprenad. Antal permanenta platser inklusive korttidsplatser är 368 inom den kommunala delen och 46 på entreprenad inom Mjölby kommun. Inom den kommunala verksamheten finns det både enrums- och tvårumslägenheter. Den fysiska miljön är förhållandevis god. Den största delen av hygienutrymmen inom vård- och omsorgsboende har varit föremål för en ombyggnation för att motsvara kraven från arbetsmiljöverket på god arbetsmiljö. Vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende genomförs välkomstsamtal och introduktionssamtal. De som flyttar in får en mapp med information kring verksamheten. För att nå uppsatta mål är den enskilde (ibland även anhöriga) delaktiga i och har inflytande över utformningen av insatser. En genomförandeplan görs vid inflyttning till boendet. För att kunna ge så bra kvalitet som möjligt efter var och ens behov skrivs levnadsberättelser. Målsättningen inom verksamheten är att arbeta med ett bra och rättssäkert bemötande. Inom den kommunala verksamheten ges hemtjänst till 713 personer med cirka 9135 timmar/månad och inom entreprenaden ges hemtjänst till 40 personer med cirka 1000 timmar/månad. Utöver detta finns det anhöriganställningar, nattpatrull, dagpool och dagverksamhet. Aktiviteter/valda metoder Nedan redovisas aktiviteter inom projektet/förstudien Information Information om projektet/förstudien har pågått under hela projekttiden. Vid projektets start gavs information till de områden som på olika sätt var tänkt 17

18 att involveras i arbetet med förhoppning om ett aktivt deltagande. Information har också getts till omsorgs- och socialnämnden, kommunchefen, olika förvaltningar inom kommunen, personalgrupper, chefen för primärvården och chefen för rehabiliteringen inom landstinget, kommunala pensionärsrådet (KPR), pensionärsorganisationer, fastighetsägare och andra medborgare. Samtal med fastighetsägare För att informera om projektet/förstudien togs en telefonkontakt med fastighetsägare i Mjölby kommun under hösten Syftet var att ta reda på hurfastighetsbeståndet såg ut och om det fanns äldre hyresgäster och hur möjligheten såg ut för äldre att bo kvar i fastigheten om man exempelvis fick nedsatt rörlighet eller andra funktionshinder. Frågor om tillgänglighet och dialog om vad tillgänglighet innebar var delar av samtalen. Ett annat syfte var att ta del av fastighetsägarens idéer och tankar om framtida boendeformer och möjlighet att utveckla boende och boendeformer för äldre. Informationsmaterial om äldres bostäder och boendemiljö och nyhetsbrev från Hjälpmedelsinstitutet (HI) har skickats ut till fastighetsägarna. Fokusgrupper Under hösten 2011 och våren 2012 har åtta fokusgruppsintervjuer genomförts. Deltagare har varit äldre personer, anhörigvårdare, representanter från kommunala pensionärsrådet (KPR), hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal från landsting och kommun. Syftet med fokusgruppsintervjuerhar varit ett led i kartläggningen av äldre människors behov av bostäder och övriga insatser av vård och omsorg och samhällsservice. Lokal Under projektets gång utvecklades en tanke kring att skapa ett referensområde/försöksområde med tillgång till en lokal för gemensamhetsaktiviteter. En tom lokal (lägenhet på 2 rum och kök) som omsorgs- och socialförvaltningen hade till förfogande för en hemtjänst grupp fanns ledig inom ett område i centrala Mjölby. Vi valde att göra detta område till ett referensområde/försöksområde. Lokalen togs över av 18

19 projektet/förstudien. Inom området som benämns Tunetområdet bor det ett antal äldre personer. Området är ett typiskt 60 tals område med ett antal tre vånings hus utan hiss. I området finns också några hus med hiss som är byggda Enkät För att ta reda på hur äldre personer som bor inom Tunetområdet upplever sitt nuvarande boende utifrån trygghet och tillgänglighet har en enkät skickats ut till samtliga personer som är 65 år och över. Några andra syften med enkäten var att ta reda på om det bor många ensamstående i området, önskemål om framtida boende, viktiga funktioner för ett bra boende, samt önskemål om gemensamhetslokal. I enkäten har vi också frågat om vilka aktiviteter man önskar och vill delta i. Enkäten var mycket enkelt utförd, med ett mindre antal frågor och med stor text för att de allra äldsta personerna skulle ha möjlighet att själva svara på frågorna. Ett av vårt mål med enkäten var att få en första kontakt och informera om olika typer av boendeformer och vår tanke med gemensamhetslokalen. Samverkan Via samtal med kommunens controller gick vi igenom kommunens översiktsplan och hur befolkningsunderlaget såg ut i Mjölby kommun. Vid kontakt med Tekniska kontoret diskuterades redan i ett tidigt skede möjlighet att genomföra någon form av tillgänglighetsinventering där målet var att få ett samarbete med både Bostadsbolaget och någon privat fastighetsägare. Dialog fördes också om den metod (Bokvämt) som används i Borås. Skulle det kunna vara något för Mjölby? Strukturen och idén på samarbetet var vi överens om och att det kunde vara intressant att ta del av. Vi behövde däremot lite tid att bygga upp en grund för samverkan inom kommunen kring dessa frågor för att sedan koppla till privata fastighetsägare. Vi kom överens om att det längre fram kunde vara av intresse att bjuda in representanter från Borås för att få information om Bokvämt. Tekniska kontorets fastighetschef såg det som intressant att i framtiden hitta någon form av klassificering av hus/lägenheter inom Mjölby kommun. Tillgänglighetsinventering Inom Tekniska kontoret hade en tillgänglighetsinventering gjorts sedan några år tillbaka inom ramen för Enkelt avhjälpta hinder. Ett arbete 19

20 pågår, utifrån de resultat man kom fram till, för att göra kommunen bättre utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Efter att ha tagit del av verktyget TIBB ett verktyg för inventering av tillgänglighet tyckte vi att det kunde vara intressant att utveckla/utöka tillgänglighetsinventeringen mot själva bostaden. Seminarier Den 2 mars 2012 hölls det första seminariet för året inom ramen för Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun. Föreläsare var Kerstin Kärnekull, arkitekt och Tore J Larsson, professor. Tanken med det första seminariet inom projektet Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun var att utifrån ett övergripande perspektiv väcka intresse för att utveckla samverkan inom och utanför den kommunala organisationen kring frågan, boende och boendemiljö för äldre personer. 20

21 Resultat Samtal/öppna intervjuer Syftet med samtalen med fastighetsägarna var att ta reda på vilket fastighetsbestånd de har. Om de hade äldre personer som hyresgäster? Vilka tankar och idéer som fanns kring möjligheten att äldre personer ska kunna bo kvar i fastigheten om funktionen blir begränsad på grund av funktionsnedsättningar? Det var också en möjlighet att bjuda in till samverkan kring frågorna om bostäder och boendemiljöer för äldre personer. Frågan ställdes också om man var intresserad av samverkan. Vid frågan, om hur tillgängligheten i fastigheterna var, så blev svaret oftast att det var problem att sätta in hiss på grund av höga kostnader. Det är inte möjligt eftersom det är svårt att ta in det på hyran sa en fastighetsägare. Det fanns dock fastighetsägare som hade planer på att sätta in hiss och då inte enbart med tanke på äldre utan även på yngre personer. Förfrågningar på lägenheter med tillgång till hiss från åldersgruppen år har ökat. Andra problem som fastighetsägarna såg var toaletterna, som många gånger är väldigt små och där det inte är möjligt att riva väggar och göra toaletterna större. Samtalen kretsade också kring vad enkla anpassningar kan vara och som inte behöver vara så kostsamma, men som kan förbättra fastigheternas tillgänglighet en hel del. Vi pratade bland annat om någonstans där det går att ställa rollatorer, ledstängernas längd, färgsättning, belysning, någonstans att sitta ner och vila både ute och inne i trapphuset, med mera. En fastighetsägare berättade om att det fanns tankar och planer på att bygga om en eller ett par fastigheter. En idé var att bygga samman ett par fastigheter för att öka tillgängligheten på olika sätt. Bland annat att skapa tillgång till gemensamhetslokal, träningslokal och att installera hiss. För att byggandet av nya bostäder och även ombyggnationer av äldre fastigheter ska komma till stånd är det nödvändigt enligt några fastighetsägare att staten går in och bidrar. Andra förväntningar är att staten ska gå in och subventionera arbetet med att installera hissar. En fastighetsägare uttryckte att kostnaderna i samband med nybyggnationer blir så höga att det inte går att ta ut de kostnader som uppstår. Vilket medför att en vanlig pensionär oftast inte har råd att hyra bostaden. En annan fastighetsägare sa att Bra tillgänglighet och vikten av att trivas i Mjölby är ett framgångsrecept för kommunen. Kommunen har en viktig uppgift att arbeta med för att miljön ska vara tillgänglig och attraktiv i 21

22 centrum så det är möjligt för äldre att bo kvar. Det ska vara möjligt att kunna gå till affären och handla. Idag växer det upp stora centra i utkanten av staden vilket gör det svårt för äldre personer att vara självständiga. Övervägande delen av fastighetsägarna tackade ja till att bli inbjudna på seminarier. Vid frågan om det fanns intresse av samverkan blev svaret mer tveksamt och i så fall gärna längre fram. Information om projektet och fråga om möjlighet och intresse att samarbete kring frågorna om boende och boendemiljöer för äldre har ägt rum med chefen för primärvården och chefen för rehabiliteringspersonal. I dagsläget har vi inte lyckats med att hitta bra former för samverkan. Fokusgruppsintervjuer Vilka förväntningar finns på bostäder och vilka insatser behövs i närmiljön för äldre personer? Fokusgruppsintervjuer har varit ett led i kartläggningen av äldre människors behov av bostäder och övriga insatser av vård och omsorg och samhällsservice. Hur det ser ut och vilka önskemål som finns för framtiden. Huvudfrågan var Vad är viktigt för att bostaden för äldre personer ska vara tillgänglig, säker och upplevas trygg samt ge förutsättningar för ett bra boende och ett självständigt liv? Andra frågeställningar var Hur ska bostaden och boendemiljön utformas så att den blir tillgänglig, säker och upplevs trygg? Vad är en attraktiv boendemiljö för äldre? Vad innebär kvarboende för äldre personer? Hur kan bostäder och övriga insatser utformas för att möjliggöra kvarboende? Fokusgruppsintervjuerna startade med att var och en fick cirka minuter att fundera kring frågan vad tillgänglighet, trygghet, gemenskap och självständigt liv innebär. Till att börja med hade många svårt att sätta ord på vad innebörden av orden stod för. Svaren/tankarna skrevs ner på postitlappar som sedan sattes upp på väggen. Därefter fick var och en berätta vad och hur de tänkt. Resultatet blev bra med kreativa dialoger kring begreppen. Fler uttryckte att man tar för givet att man menar samma sak. Genom dialogen blev det också tydligt att innebörden av orden kan vara 22

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer FoU i Väst/GR Katarina Idegård, Joanna Fehler Juni 2012 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell Gemenskap ger hälsa om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör Anita Karp Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:02 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Jag förstår inte vad dom säger

Jag förstår inte vad dom säger Jag förstår inte vad dom säger Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg Susanne Linné 1 Rapport 2005:1 ISSN 1652-9308 ISBN 91-974560-8-X Förord Äldre som är födda i utlandet blir allt fler

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer