Regionalpolitiskt Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalpolitiskt Program"

Transkript

1 Regionalpolitiskt Program CUF Storstockholm Antaget 2014 i Stockholm 1

2 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg Tillgänglighet Klimatneutral vård Medicinska utsläpp Ökat patientinflytande Sexuell hälsa Skolhälsovård Barnomsorg Äldreomsorg Näringsliv Serverings- och danstillstånd Kommunala bolag Nationella helgdagar Utbildning Gymnasieskola Högskola Kompetensvaliderin av utlånska certifikat och diplom Studiestöd Informationsteknik Samhällsbyggnad lnfrastruktur Queerfeminism och jämlikhet 8 2

3 3

4 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg Vård och omsorg handlar i grunden om individers hälsa och välmående. Därför krävs det en vård och omsorgspolitik som är human och liberal. Vi tror på en vård där dina behov står i centrum. Regionens trygghetssystem skall vara tillförlitligt med vård- och hälsomottagningar som är tillgängliga och med goda öppettider. Vården ska vara till för alla, anpassad för såväl den yngste som för den äldste, för den som är lindrigt sjuk och för den med akuta behov. För att fler människor skall ha möjlighet till ett bra liv måste vi satsa mer på förebyggande åtgärder med till exempel friskvård. Frihet inom vård och omsorg Patientens vilja och val ska i hög grad påverka dennes behandling och CUF verkar därför för ökat självbestämmande. Bäst behandling uppnås alltid när patient och läkare är i samförståelse. l begreppet frihet inom vård och omsorg ingår även möjliggörande för privata aktörer att distribuera tjänster inom vård och omsorg. CUF Storstockholm tror på, och ser möjligheterna med, privata aktörer inom alla områden och vill därför underlätta för företagande inom vård och omsorg. 1.2 Tillgänglighet Köerna till vård i regionen är ofta långa, både när det gäller akut- och primärvård. Hur dessa ska kunna minskas behöver utredas. Lösningar på liknande problem i andra länder bör undersökas för att få mer kunskap kring hur vi på bästa sätt skall hitta en lösning som passar oss och samhällsekonomiskt försvarbar. Varje sommar stängs flera vård- och hälsomottagningar på grund av sommaruppehåll. Det är inte acceptabelt. Vi motsätter oss att personer under pågående behandling av svåra sjukdomar eller med mycket dålig psykisk hälsa ska tvingas till byte av vårdgivare. Detta leder till ökad otrygghet och fler uteblivna patientbesök. CUF Storstockholm anser att frågan om ungas psykiska ohälsa bör vara högt prioriterad för landstinget. 1.3 Klimatneutral vård CUF Storstockholm arbetar för att regionens sjukvård skall bli klimatneutral Vi vill minska sjukvårdens miljöpåverkan genom att bland annat införa ett nytt elektroniskt högkostnadssystem som skall ersätta det äldre papperssystemet, vilket både är dyrt och dåligt för miljön. 1.4 Medicinska utsläpp Vi vill göra en kartläggning av utsläpp från läkemedel i regionen för att kunna minska dessa. 1.5 Ökat patientinflytande Vid upphandlingar av landstingets patientutrustning och hjälpmedel anser CUF Storstockholm att brukarna ska vara delaktiga i beslutet. När individen får bestämma mer själv får vi en upphandlingsprocess med högre kvalitetssäkring. 1.6 Sexuell hälsa Vården ska arbeta i förebyggande syfte för att motverka spridandet av sexuellt överförbara sjukdomar. sjukvården skall finnas nära människor och bland annat delta i skolornas sexualundervisning för att på så sätt knyta teorier och fakta till verkligheten. På ordination av läkare eller barnmorska ska preventivmedel vara kostnadsfritt för personer upp till 23 års ålder. 1.7 Skolhälsovård Inom skolhälsovården har det de senaste åren skett drastiska nedskärningar vilket kan medföra en ökning av fysiska och psykiska hälsoproblem bland ungdomar. Det är viktigt att skolor får det antal skolläkare/sjuksköterskor och kuratorer som behövs. Vissa skolor har större behov av skolhälsovård än andra och varje skola ska få de resurser som krävs. Många upplever även att skolhälsovården inte är så insatta i frågor som rör homo/bi/trans och queerpersoner. En möjlig 4

5 lösning på detta skulle kunna vara att skolhälsovården i större utsträckning samarbetar med och utbildas av organisationer så som RFSU, RFSL samt landets högskolor. 1.8 Barnomsorg Köerna till barnomsorg i regionen är alltför långa. CUF Storstockholm anser att det krävs valfrihet inom barnomsorgen för att minska dessa köer. Med valfrihet främjar vi konkurrensen och därmed kvaliten. Ett exempel är den så kallade "mobila förskolan" som uppstått tack vare valfriheten. Den innebar att barnen varje dag fick möjlighet att ha sin verksamhet ute i naturen. Att värna om valfrihet mellan privata och kommunala, samt mellan andra typer av förskolor, tycker vi i CUF Storstockholm är viktigt. Alla familjer är olika och har således olika behov av barnomsorg. CUF Storstockholm verkar för att alla familjer som har behov av barnomsorg ska få tillgång till det, oavsett tid på dygnet. 1.9 Äldreomsorg Äldreomsorgen har blivit ett byråkratiskt gissel där regler ofta ses som viktigare än den individuella valfriheten. Exempelvis bör inte fel bredd på dörrar medföra att äldreboenden måste stängas. Med stor valfrihet mellan olika typer av äldrevård skulle varje individ kunna välja den typ av äldrevård hen vill och behöver ha. Samarbete med den äldres anhöriga samt med vårdgivare, företag och organisationer ska ses som positivt och främjas. Det skulle kunna leda till att exempelvis äldreboendet får in mer resurser så att de äldre får mer och bättre service. 2.0 Näringsliv Vi i CUF Storstockholm vill se ett företagsamt Sverige och en region med mindre byråkrati, låga administrativa kostnader och mer serviceinriktade myndigheter. Vår vision är ett dynamiskt näringsliv där det är lätt att starta nya företag och där framgångsrika företag också tillåts att växa. Det är i nya småföretag och snabbväxande företag som de absolut flesta nya jobben skapas. Ett bra näringsliv med ett ökat företagande är lösningen för att få ett blomstrande samhälle. Därför behöver vi skapa bättre villkor för företagare och se till att det lönar sig att driva företag! Regionen ska tillgodose varje individs grundläggande rättigheter genom ett socialt skyddsnät. Utifrån den ingången har politiken rätt att ingripa i näringslivet. l dagens läge ser vi dock alltför ofta ett kontrollbehov hos staten och landstinget som snarare påtvingar individen ett fångstnät, som begränsar såväl hennes valfrihet och möjligheten till nya innovationer inom välfärden. Stat, landsting och kommun måste vara beredda att delegera mer ansvar till välfärdsföretagen så länge konkurrensen sker på rättvisa villkor. CUF Storstockholm vill att hela landet ska leva. Därmed är det av hög vikt att kommuner slår vakt om det lokala företagandet Kommuner ska kunna erbjuda lokala företag skattelättnader i utbyte mot att de etablerar sig eller stannar kvar på orten. Genom att sänka skatterna och minska den administrativa bördan kommer det bli attraktivare att investera i och starta företag. Vi förespråkar lägre arbetsgivaravgifter och ändrade turordningsregler så att det skall blir enklare att ta ett kliv in på arbetsmarknaden, särskilt för invandrare, ungdomar och arbetslösa. Om företag ska kunna växa krävs det att man återinvesterar pengar inom företaget. Därför är det ingen slump att många ungdomar anställs i snabbväxande företag. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten är det därför av hög vikt att företagen får behålla en större andel av sina intäkter. CUF Storstockholm har fem punkter som utgångspunkt för hur vi skall göra stockholmsområdet till en attraktiv region för näringslivet: maximerad samhällsnyttan av skattepengarna, att ge individen så stor frihet som möjligt, att öppna upp för migration och teknikutbyte från övriga världen, att 5

6 göra det lättare att starta och driva företag, särskilt för unga, samt att det ska löna sig att driva företag. 2.1 Serverings- och danstillstånd Så länge en krog uppfyller alla säkerhetskrav och svensk lag borde den få ha öppet och servera drycker med alkohol så länge den vill. Idag tilldelar politiker serveringstillstånd efter dennes egen godtycke. Vi vill ha lika villkor om serveringstillstånd för alla företagare. På krogen är det också vanligt att man svänger sina lurviga i en dans. Den där dansen kan dock stå utestället dyrt om ägaren saknar danstillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt till musiken, måste ägaren enligt reglerna sänka musiken och stoppa dansandet. Vi tycker inte det är rimligt att polisens resurser skall användas till att jaga krogar utan danstillstånd. Detta är ett av många exempel på hur byråkratiska lagar och regler kostar samhället onödiga pengar och skapar problem. Stockholm har funnits i nästan 800 år. Det är dags för vår huvudstad att bli myndig! 2.2 Kommunala bolag CUF Storstockholm vill att den fria marknaden ska styra, samt att små företag skall få möjlighet att komma ut på den fria marknaden. För att göra detta möjligt måste kommunerna i regionen våga sälja ut och privatisera fler kommunala bolag. Småföretagen behöver bättre förutsättningar i både stad och landsbygd. På en marknad med fri konkurrens är det inte mellanhanden, utan kunden, som får bonusen. 2.3 Nationella helgdagar CUF anser att de allmänna helgdagarna bör avskaffas och istället utöka den lagstadgade semestern med motsvarande dagar. CUF anser att en vanlig arbetsvecka innefattar fem arbetsdagar. 3.0 Utbildning CUF Storstockholm vill ha en kunskapsbaserad skola med flexiblare studietider för både grundskola, gymnasium och högre studier. Barn ska kunna börja skolan mellan sex och åtta års ålder, men avsluta utbildningen beroende på när man uppnått den kunskap som det ställs krav om. Dock sätts en övre gräns på elva års studier för att säkerställa att skolan håller en tillräckligt hög nivå. En kunskapsbaserad skola utesluter inte betygssystem. CUF Storstockholm vill se en reform av lärarutbildningen. Utbildning är en av grunderna för framtida generationer. De som utbildar har därför ett av de viktigaste jobben som finns. 3.1 Gymnasieskola Vi vill ha en gymnasieskola som ger flera vägar ut i arbetslivet, oavsett om det handlar om högskoleförberedande eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan har en särskilt viktig uppgift i att ge elever kunskaper om entreprenörskap och man bör ha ett närmare samarbete med arbetsliv och näringsliv. Entreprenörskap och kreativitet bör vara en given del i gymnasieskolans undervisning. Eleverna ska fritt få välja vilken skola de vill gå i, oavsett skolans driftsform. CUF anser att gymnasieskolan förbli frivillig. 3.2 Högskola Vi tycker att människor ska ges möjligheten att läsa så många högskolepoäng som de själva önskar under en termin. Idag har vi arbiträra gränser för hur och när man får studera på högskola. Antagning till mer än 45 högskolepoäng/termin sker normalt inte. Undantag från denna regel (s.k. 6

7 parallelläsningstillstånd) får göras av ansvarig tjänsteman på antagningen först efter framställan från den studerande. Med framväxten av Internet och nätverksbaserade studie- och arbetshjälpmedel så är det inte rimligt att staten ska lägga sig i hur mycket människor skall studera. Detta bör bestämmas av de enskilda skolorna och inte av högskoleverket studenter vet bättre än statliga myndigheter och verk om hur mycket de orkar läsa per termin. 3.3 Kompetensvaliderin av utlånska certifikat och diplom CUF Storstockholm vill se en lättare kompetensvalidering av utländska certifikat och diplom så att fler sätts i arbete direkt när de kommer till Sverige. 3.4 Studiestöd Vi vill konkurrensutsätta CSN och låta banker ge ut studielån, med staten som borgenär. Oavsett område medför konkurrens bättre kvalitet! Vi tror på den enskilde individen och att du själv ska kunna välja det lån som passar dig bäst. Vi förstår att detta är ett komplext system som inte kan tas över av bankerna i sin helhet, men vi ser ändå stora fördelar med att konkurrensutsätta studielånen. Bättre service och en helhetssyn över studentens ekonomi är bara några av dessa. Samma system används redan idag i Finland, med gott resultat! 3.5 Informationsteknik Sedan 201O är det Volvo IT som hanterar IT-systemen för stadens samtliga verksamheter. Den upphandling som genomfördes var bristfällig och har inneburit problem för bland annat stadens skolor. Skolorna kan exempelvis enbart köpa tjänster med de produkter som Volvo IT levererar. CUF Storstockholm vill att skolorna i Stockholm stad ska återfå förtroendet att själva påverka vilka tjänster som skolorna skal köpa in för att bättre tillgodose behoven i verksamheten. CUF Storstockholm vill även att Stockholm stad vid en omförhandling av nuvarande avtal eller vid genomförandet av en ny upphandling minskar antalet tjänster som är förpliktigande för skolorna att köpa in, alternativt att kostnaderna för desamma kraftigt sänks om skolorna ska vara förpliktade att köpa in dessa. Eftersom det är osäkert vad kostnaden är för uppsägning av avtalet vill CUF Storstockholm verka för att Stockholms stads revision ser över det nuvarande avtalet mellan Volvo IT och Stockholms stad. 4.0 Samhällsbyggnad Stockholmsregionens befolkning ökar med över personer varje år. Detta ställer stora kvar på planeringen inom området samhällsbyggnad. Många människor skall samsas om våra gröna ytor så som skogar och parkområden. För att inte behöva minska dessa ytor vill vi bygga fler skyskrapor och höghus i regionen. Vi vill särskilt tillsätta en utredning i syfte att inventera platser i regionen som är lämpliga för att bygga bostäder på. Dessa skall sedan förmedlas till intressenter. Vidare vill vi att bullernormen för husfasader ska avskaffas. CUF Storstockholm vill att eventuell försäljning av redan befintlig allmännytta skall ske till marknadspris. Detta för att kunna återinvestera i nya projekt och öka antalet bostäder i regionen. Vi ser gärna fler projekt som Hammarby sjöstad, där stor omsorg lagts på att använda nya tekniker för att skapa ett mer klimatneutralt och kostnadseffektivt boende. CUF Storstockholm vill att större ansträngningar görs för att informera om nyttan av en klimatsmart bostad. Vi vill också införa en premie för avfallskvarnar för att öka mängden biomaterial som kan användas till biogasframställning som ett led i hushållens klimatomställning. Vi vill liberalisera parkeringsplatskraven för bostadsbyggnader. Låt varje byggnadsprojektör (eller motsvarande) själv bestämma hur många bilparkeringar som skall finnas i anslutning till varje hus. Vi vill vidare ta krafttag för att gräva ned stadens återvinningsstationer som utlovats av den tidigare majoriteten. 7

8 5.0 lnfrastruktur Samhällsekonomiskt ser vi i CUF Storstockholm positivt på trängselskatten. Vi anser vidare att intäkterna från trängselskatten skall användas till utbyggd kollektivtrafik. En modern och grön stadsplanering är en självklarhet för CUF Storstockholm. Vi har en ständig vision om en innerstad med minimalt privat bilåkande, för minskad trängsel och en ytterligare förbättrad luftkvalitet i staden. Genom fler cykelvägar, smidigare lösningar för kollektivtrafikburna kommunikationer såsom vattenburen kollektivtrafik samt en minskad beskattning av bilpooler kan det privata bilåkandet minska ytterligare. Bilpooler ska beskattas likvärdigt som exempelvis flyg, tåg och taxi. Det vore även en billig lösning för att minska onödigt användande av gatumarken. För att fler skall kunna bosätta sig i regionen och vi samtidigt skall kunna ge bättre förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet är en bra planerad infrastruktur ett måste. CUF Storstockholm vill genomföra en rad åtgärder för att öka dessa möjligheter: Vi vill förbättra tvärförbindelserna utanför innerstaden. CUF vill verka för att det ska vara tillåtet att ta med sig cykel på pendeltåget. Vi vill arbeta för att överdäckning av infrastrukturen ska genomföras där det är samhällsekonomiskt försvarbart och intressant. Vi vill bygga ut spårtrafiken till Norrtälje för att förkorta restiderna, förbättra miljön och öka möjligheterna till pendling. Utöver detta kämpar vi för att busslinje 4 ska byggas om till BRT Bus Rapid Transport, tunnelbanan ska byggas ut, och att kollektivtrafiken ska gå i nattrafik även på vardagar. Vi vill göra det möjligt att hyra cyklar genom SL och accessystemet. Vi vill arbeta för att det ska skapas ett etableringsstöd till företag som väljer att uppföra elstolpar, skapa fler infartsparkeringar invid SL-knutpunkter (vid uppvisande av giltigt periodkort skall det vara möjligt att kunna parkera till en låg kostnad), samt slopa utfartsavgift på trängselskatten och samtidigt höja infartsavgifterna. Systemet med trängselskatt ska ha en och samma avgift oavsett tid på dygnet. Detta omformar dagens system från att vara en samhällsstyrande skatt till att bli en miljöskatt. Slutligen vill vi även att spårbunden trafik skall vara en del i Förbifart Stockholm. 6.0 Queerfeminism och jämlikhet Könsrollerna som finns i samhället påverkar alla människor - hon, han och hen. Normer påverkar alla människor och begränsar allas frihet. Kön är socialt konstruerat, vilket formar kvinnor till kvinnor och män till män. Alla oavsett kön begränsas av dessa strukturer. För oss handlar jämställdhet om att släta ut orättvisor beroende på vilken könstillhörighet man har. Det handlar om rätten att inte dömas på grund av vilken grupp du kommer ifrån, oavsett om det handlar om kön, sexualitet, etnicitet, ekonomisk situation eller intressen. Ensamstående föräldrar är en utsatt grupp, då de ofta har det svårt ekonomiskt och är beroende av närstående för barnpassning då de ska arbeta. Ökad flexibilitet i barnomsorgen skulle öka föräldrar s möjlighet till att arbeta. Därför anser CUF Storstockholm att fler dygnetruntöppna förskolor i Stockholms stad behövs, likt Rektangeln på Södermalm. Det skulle förstärka jämställdheten. CUF Storstockholm ska aktivt ska bedriva arbete för att belysa de jämställdhetsproblem som finns. Detta genom att anordna föreläsningar och seminarium för att belysa normer som finns i samhället. Dessa föreläsningar ska vara öppna för alla. CUF Storstockholm vill att alla prov, uppsatser och inlämningsuppgifter i skolan i största möjliga mån ska rättas anonymt. Detta för att betygen inte ska påverkas av lärarens relation till eleven. Personer ska inte få olika betyg beroende på kön, sexuellläggning eller etnicitet. 8

9 CUF Storstockholm anser att alla namnlagar baserade på kön avskaffas. 9

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi sätter Stockholm först 3 Invandring 4 Tiggeri 5 Stadsmiljö 6 Arbetsmarknad 7 Utbildning och barnomsorg 8 Turism 9 Miljö och

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer