Regionalpolitiskt Program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalpolitiskt Program"

Transkript

1 Regionalpolitiskt Program CUF Storstockholm Antaget 2014 i Stockholm 1

2 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg Tillgänglighet Klimatneutral vård Medicinska utsläpp Ökat patientinflytande Sexuell hälsa Skolhälsovård Barnomsorg Äldreomsorg Näringsliv Serverings- och danstillstånd Kommunala bolag Nationella helgdagar Utbildning Gymnasieskola Högskola Kompetensvaliderin av utlånska certifikat och diplom Studiestöd Informationsteknik Samhällsbyggnad lnfrastruktur Queerfeminism och jämlikhet 8 2

3 3

4 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg Vård och omsorg handlar i grunden om individers hälsa och välmående. Därför krävs det en vård och omsorgspolitik som är human och liberal. Vi tror på en vård där dina behov står i centrum. Regionens trygghetssystem skall vara tillförlitligt med vård- och hälsomottagningar som är tillgängliga och med goda öppettider. Vården ska vara till för alla, anpassad för såväl den yngste som för den äldste, för den som är lindrigt sjuk och för den med akuta behov. För att fler människor skall ha möjlighet till ett bra liv måste vi satsa mer på förebyggande åtgärder med till exempel friskvård. Frihet inom vård och omsorg Patientens vilja och val ska i hög grad påverka dennes behandling och CUF verkar därför för ökat självbestämmande. Bäst behandling uppnås alltid när patient och läkare är i samförståelse. l begreppet frihet inom vård och omsorg ingår även möjliggörande för privata aktörer att distribuera tjänster inom vård och omsorg. CUF Storstockholm tror på, och ser möjligheterna med, privata aktörer inom alla områden och vill därför underlätta för företagande inom vård och omsorg. 1.2 Tillgänglighet Köerna till vård i regionen är ofta långa, både när det gäller akut- och primärvård. Hur dessa ska kunna minskas behöver utredas. Lösningar på liknande problem i andra länder bör undersökas för att få mer kunskap kring hur vi på bästa sätt skall hitta en lösning som passar oss och samhällsekonomiskt försvarbar. Varje sommar stängs flera vård- och hälsomottagningar på grund av sommaruppehåll. Det är inte acceptabelt. Vi motsätter oss att personer under pågående behandling av svåra sjukdomar eller med mycket dålig psykisk hälsa ska tvingas till byte av vårdgivare. Detta leder till ökad otrygghet och fler uteblivna patientbesök. CUF Storstockholm anser att frågan om ungas psykiska ohälsa bör vara högt prioriterad för landstinget. 1.3 Klimatneutral vård CUF Storstockholm arbetar för att regionens sjukvård skall bli klimatneutral Vi vill minska sjukvårdens miljöpåverkan genom att bland annat införa ett nytt elektroniskt högkostnadssystem som skall ersätta det äldre papperssystemet, vilket både är dyrt och dåligt för miljön. 1.4 Medicinska utsläpp Vi vill göra en kartläggning av utsläpp från läkemedel i regionen för att kunna minska dessa. 1.5 Ökat patientinflytande Vid upphandlingar av landstingets patientutrustning och hjälpmedel anser CUF Storstockholm att brukarna ska vara delaktiga i beslutet. När individen får bestämma mer själv får vi en upphandlingsprocess med högre kvalitetssäkring. 1.6 Sexuell hälsa Vården ska arbeta i förebyggande syfte för att motverka spridandet av sexuellt överförbara sjukdomar. sjukvården skall finnas nära människor och bland annat delta i skolornas sexualundervisning för att på så sätt knyta teorier och fakta till verkligheten. På ordination av läkare eller barnmorska ska preventivmedel vara kostnadsfritt för personer upp till 23 års ålder. 1.7 Skolhälsovård Inom skolhälsovården har det de senaste åren skett drastiska nedskärningar vilket kan medföra en ökning av fysiska och psykiska hälsoproblem bland ungdomar. Det är viktigt att skolor får det antal skolläkare/sjuksköterskor och kuratorer som behövs. Vissa skolor har större behov av skolhälsovård än andra och varje skola ska få de resurser som krävs. Många upplever även att skolhälsovården inte är så insatta i frågor som rör homo/bi/trans och queerpersoner. En möjlig 4

5 lösning på detta skulle kunna vara att skolhälsovården i större utsträckning samarbetar med och utbildas av organisationer så som RFSU, RFSL samt landets högskolor. 1.8 Barnomsorg Köerna till barnomsorg i regionen är alltför långa. CUF Storstockholm anser att det krävs valfrihet inom barnomsorgen för att minska dessa köer. Med valfrihet främjar vi konkurrensen och därmed kvaliten. Ett exempel är den så kallade "mobila förskolan" som uppstått tack vare valfriheten. Den innebar att barnen varje dag fick möjlighet att ha sin verksamhet ute i naturen. Att värna om valfrihet mellan privata och kommunala, samt mellan andra typer av förskolor, tycker vi i CUF Storstockholm är viktigt. Alla familjer är olika och har således olika behov av barnomsorg. CUF Storstockholm verkar för att alla familjer som har behov av barnomsorg ska få tillgång till det, oavsett tid på dygnet. 1.9 Äldreomsorg Äldreomsorgen har blivit ett byråkratiskt gissel där regler ofta ses som viktigare än den individuella valfriheten. Exempelvis bör inte fel bredd på dörrar medföra att äldreboenden måste stängas. Med stor valfrihet mellan olika typer av äldrevård skulle varje individ kunna välja den typ av äldrevård hen vill och behöver ha. Samarbete med den äldres anhöriga samt med vårdgivare, företag och organisationer ska ses som positivt och främjas. Det skulle kunna leda till att exempelvis äldreboendet får in mer resurser så att de äldre får mer och bättre service. 2.0 Näringsliv Vi i CUF Storstockholm vill se ett företagsamt Sverige och en region med mindre byråkrati, låga administrativa kostnader och mer serviceinriktade myndigheter. Vår vision är ett dynamiskt näringsliv där det är lätt att starta nya företag och där framgångsrika företag också tillåts att växa. Det är i nya småföretag och snabbväxande företag som de absolut flesta nya jobben skapas. Ett bra näringsliv med ett ökat företagande är lösningen för att få ett blomstrande samhälle. Därför behöver vi skapa bättre villkor för företagare och se till att det lönar sig att driva företag! Regionen ska tillgodose varje individs grundläggande rättigheter genom ett socialt skyddsnät. Utifrån den ingången har politiken rätt att ingripa i näringslivet. l dagens läge ser vi dock alltför ofta ett kontrollbehov hos staten och landstinget som snarare påtvingar individen ett fångstnät, som begränsar såväl hennes valfrihet och möjligheten till nya innovationer inom välfärden. Stat, landsting och kommun måste vara beredda att delegera mer ansvar till välfärdsföretagen så länge konkurrensen sker på rättvisa villkor. CUF Storstockholm vill att hela landet ska leva. Därmed är det av hög vikt att kommuner slår vakt om det lokala företagandet Kommuner ska kunna erbjuda lokala företag skattelättnader i utbyte mot att de etablerar sig eller stannar kvar på orten. Genom att sänka skatterna och minska den administrativa bördan kommer det bli attraktivare att investera i och starta företag. Vi förespråkar lägre arbetsgivaravgifter och ändrade turordningsregler så att det skall blir enklare att ta ett kliv in på arbetsmarknaden, särskilt för invandrare, ungdomar och arbetslösa. Om företag ska kunna växa krävs det att man återinvesterar pengar inom företaget. Därför är det ingen slump att många ungdomar anställs i snabbväxande företag. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten är det därför av hög vikt att företagen får behålla en större andel av sina intäkter. CUF Storstockholm har fem punkter som utgångspunkt för hur vi skall göra stockholmsområdet till en attraktiv region för näringslivet: maximerad samhällsnyttan av skattepengarna, att ge individen så stor frihet som möjligt, att öppna upp för migration och teknikutbyte från övriga världen, att 5

6 göra det lättare att starta och driva företag, särskilt för unga, samt att det ska löna sig att driva företag. 2.1 Serverings- och danstillstånd Så länge en krog uppfyller alla säkerhetskrav och svensk lag borde den få ha öppet och servera drycker med alkohol så länge den vill. Idag tilldelar politiker serveringstillstånd efter dennes egen godtycke. Vi vill ha lika villkor om serveringstillstånd för alla företagare. På krogen är det också vanligt att man svänger sina lurviga i en dans. Den där dansen kan dock stå utestället dyrt om ägaren saknar danstillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt till musiken, måste ägaren enligt reglerna sänka musiken och stoppa dansandet. Vi tycker inte det är rimligt att polisens resurser skall användas till att jaga krogar utan danstillstånd. Detta är ett av många exempel på hur byråkratiska lagar och regler kostar samhället onödiga pengar och skapar problem. Stockholm har funnits i nästan 800 år. Det är dags för vår huvudstad att bli myndig! 2.2 Kommunala bolag CUF Storstockholm vill att den fria marknaden ska styra, samt att små företag skall få möjlighet att komma ut på den fria marknaden. För att göra detta möjligt måste kommunerna i regionen våga sälja ut och privatisera fler kommunala bolag. Småföretagen behöver bättre förutsättningar i både stad och landsbygd. På en marknad med fri konkurrens är det inte mellanhanden, utan kunden, som får bonusen. 2.3 Nationella helgdagar CUF anser att de allmänna helgdagarna bör avskaffas och istället utöka den lagstadgade semestern med motsvarande dagar. CUF anser att en vanlig arbetsvecka innefattar fem arbetsdagar. 3.0 Utbildning CUF Storstockholm vill ha en kunskapsbaserad skola med flexiblare studietider för både grundskola, gymnasium och högre studier. Barn ska kunna börja skolan mellan sex och åtta års ålder, men avsluta utbildningen beroende på när man uppnått den kunskap som det ställs krav om. Dock sätts en övre gräns på elva års studier för att säkerställa att skolan håller en tillräckligt hög nivå. En kunskapsbaserad skola utesluter inte betygssystem. CUF Storstockholm vill se en reform av lärarutbildningen. Utbildning är en av grunderna för framtida generationer. De som utbildar har därför ett av de viktigaste jobben som finns. 3.1 Gymnasieskola Vi vill ha en gymnasieskola som ger flera vägar ut i arbetslivet, oavsett om det handlar om högskoleförberedande eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan har en särskilt viktig uppgift i att ge elever kunskaper om entreprenörskap och man bör ha ett närmare samarbete med arbetsliv och näringsliv. Entreprenörskap och kreativitet bör vara en given del i gymnasieskolans undervisning. Eleverna ska fritt få välja vilken skola de vill gå i, oavsett skolans driftsform. CUF anser att gymnasieskolan förbli frivillig. 3.2 Högskola Vi tycker att människor ska ges möjligheten att läsa så många högskolepoäng som de själva önskar under en termin. Idag har vi arbiträra gränser för hur och när man får studera på högskola. Antagning till mer än 45 högskolepoäng/termin sker normalt inte. Undantag från denna regel (s.k. 6

7 parallelläsningstillstånd) får göras av ansvarig tjänsteman på antagningen först efter framställan från den studerande. Med framväxten av Internet och nätverksbaserade studie- och arbetshjälpmedel så är det inte rimligt att staten ska lägga sig i hur mycket människor skall studera. Detta bör bestämmas av de enskilda skolorna och inte av högskoleverket studenter vet bättre än statliga myndigheter och verk om hur mycket de orkar läsa per termin. 3.3 Kompetensvaliderin av utlånska certifikat och diplom CUF Storstockholm vill se en lättare kompetensvalidering av utländska certifikat och diplom så att fler sätts i arbete direkt när de kommer till Sverige. 3.4 Studiestöd Vi vill konkurrensutsätta CSN och låta banker ge ut studielån, med staten som borgenär. Oavsett område medför konkurrens bättre kvalitet! Vi tror på den enskilde individen och att du själv ska kunna välja det lån som passar dig bäst. Vi förstår att detta är ett komplext system som inte kan tas över av bankerna i sin helhet, men vi ser ändå stora fördelar med att konkurrensutsätta studielånen. Bättre service och en helhetssyn över studentens ekonomi är bara några av dessa. Samma system används redan idag i Finland, med gott resultat! 3.5 Informationsteknik Sedan 201O är det Volvo IT som hanterar IT-systemen för stadens samtliga verksamheter. Den upphandling som genomfördes var bristfällig och har inneburit problem för bland annat stadens skolor. Skolorna kan exempelvis enbart köpa tjänster med de produkter som Volvo IT levererar. CUF Storstockholm vill att skolorna i Stockholm stad ska återfå förtroendet att själva påverka vilka tjänster som skolorna skal köpa in för att bättre tillgodose behoven i verksamheten. CUF Storstockholm vill även att Stockholm stad vid en omförhandling av nuvarande avtal eller vid genomförandet av en ny upphandling minskar antalet tjänster som är förpliktigande för skolorna att köpa in, alternativt att kostnaderna för desamma kraftigt sänks om skolorna ska vara förpliktade att köpa in dessa. Eftersom det är osäkert vad kostnaden är för uppsägning av avtalet vill CUF Storstockholm verka för att Stockholms stads revision ser över det nuvarande avtalet mellan Volvo IT och Stockholms stad. 4.0 Samhällsbyggnad Stockholmsregionens befolkning ökar med över personer varje år. Detta ställer stora kvar på planeringen inom området samhällsbyggnad. Många människor skall samsas om våra gröna ytor så som skogar och parkområden. För att inte behöva minska dessa ytor vill vi bygga fler skyskrapor och höghus i regionen. Vi vill särskilt tillsätta en utredning i syfte att inventera platser i regionen som är lämpliga för att bygga bostäder på. Dessa skall sedan förmedlas till intressenter. Vidare vill vi att bullernormen för husfasader ska avskaffas. CUF Storstockholm vill att eventuell försäljning av redan befintlig allmännytta skall ske till marknadspris. Detta för att kunna återinvestera i nya projekt och öka antalet bostäder i regionen. Vi ser gärna fler projekt som Hammarby sjöstad, där stor omsorg lagts på att använda nya tekniker för att skapa ett mer klimatneutralt och kostnadseffektivt boende. CUF Storstockholm vill att större ansträngningar görs för att informera om nyttan av en klimatsmart bostad. Vi vill också införa en premie för avfallskvarnar för att öka mängden biomaterial som kan användas till biogasframställning som ett led i hushållens klimatomställning. Vi vill liberalisera parkeringsplatskraven för bostadsbyggnader. Låt varje byggnadsprojektör (eller motsvarande) själv bestämma hur många bilparkeringar som skall finnas i anslutning till varje hus. Vi vill vidare ta krafttag för att gräva ned stadens återvinningsstationer som utlovats av den tidigare majoriteten. 7

8 5.0 lnfrastruktur Samhällsekonomiskt ser vi i CUF Storstockholm positivt på trängselskatten. Vi anser vidare att intäkterna från trängselskatten skall användas till utbyggd kollektivtrafik. En modern och grön stadsplanering är en självklarhet för CUF Storstockholm. Vi har en ständig vision om en innerstad med minimalt privat bilåkande, för minskad trängsel och en ytterligare förbättrad luftkvalitet i staden. Genom fler cykelvägar, smidigare lösningar för kollektivtrafikburna kommunikationer såsom vattenburen kollektivtrafik samt en minskad beskattning av bilpooler kan det privata bilåkandet minska ytterligare. Bilpooler ska beskattas likvärdigt som exempelvis flyg, tåg och taxi. Det vore även en billig lösning för att minska onödigt användande av gatumarken. För att fler skall kunna bosätta sig i regionen och vi samtidigt skall kunna ge bättre förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet är en bra planerad infrastruktur ett måste. CUF Storstockholm vill genomföra en rad åtgärder för att öka dessa möjligheter: Vi vill förbättra tvärförbindelserna utanför innerstaden. CUF vill verka för att det ska vara tillåtet att ta med sig cykel på pendeltåget. Vi vill arbeta för att överdäckning av infrastrukturen ska genomföras där det är samhällsekonomiskt försvarbart och intressant. Vi vill bygga ut spårtrafiken till Norrtälje för att förkorta restiderna, förbättra miljön och öka möjligheterna till pendling. Utöver detta kämpar vi för att busslinje 4 ska byggas om till BRT Bus Rapid Transport, tunnelbanan ska byggas ut, och att kollektivtrafiken ska gå i nattrafik även på vardagar. Vi vill göra det möjligt att hyra cyklar genom SL och accessystemet. Vi vill arbeta för att det ska skapas ett etableringsstöd till företag som väljer att uppföra elstolpar, skapa fler infartsparkeringar invid SL-knutpunkter (vid uppvisande av giltigt periodkort skall det vara möjligt att kunna parkera till en låg kostnad), samt slopa utfartsavgift på trängselskatten och samtidigt höja infartsavgifterna. Systemet med trängselskatt ska ha en och samma avgift oavsett tid på dygnet. Detta omformar dagens system från att vara en samhällsstyrande skatt till att bli en miljöskatt. Slutligen vill vi även att spårbunden trafik skall vara en del i Förbifart Stockholm. 6.0 Queerfeminism och jämlikhet Könsrollerna som finns i samhället påverkar alla människor - hon, han och hen. Normer påverkar alla människor och begränsar allas frihet. Kön är socialt konstruerat, vilket formar kvinnor till kvinnor och män till män. Alla oavsett kön begränsas av dessa strukturer. För oss handlar jämställdhet om att släta ut orättvisor beroende på vilken könstillhörighet man har. Det handlar om rätten att inte dömas på grund av vilken grupp du kommer ifrån, oavsett om det handlar om kön, sexualitet, etnicitet, ekonomisk situation eller intressen. Ensamstående föräldrar är en utsatt grupp, då de ofta har det svårt ekonomiskt och är beroende av närstående för barnpassning då de ska arbeta. Ökad flexibilitet i barnomsorgen skulle öka föräldrar s möjlighet till att arbeta. Därför anser CUF Storstockholm att fler dygnetruntöppna förskolor i Stockholms stad behövs, likt Rektangeln på Södermalm. Det skulle förstärka jämställdheten. CUF Storstockholm ska aktivt ska bedriva arbete för att belysa de jämställdhetsproblem som finns. Detta genom att anordna föreläsningar och seminarium för att belysa normer som finns i samhället. Dessa föreläsningar ska vara öppna för alla. CUF Storstockholm vill att alla prov, uppsatser och inlämningsuppgifter i skolan i största möjliga mån ska rättas anonymt. Detta för att betygen inte ska påverkas av lärarens relation till eleven. Personer ska inte få olika betyg beroende på kön, sexuellläggning eller etnicitet. 8

9 CUF Storstockholm anser att alla namnlagar baserade på kön avskaffas. 9

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm

En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm En storstad där alla kan växa Kristdemokratiska idéer för Stockholm Stefan Svanström Riksdagsledamot Stockholms stad Ett inlägg om Stockholmsfrågor Nationella frågor av vikt för Stockholm Förslag som Kristdemokraterna

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta

Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta 9 Nio argument för kollektivtrafikens samhällsnytta FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE har den välbekanta trion skola, vård och omsorg närmast blivit ett mantra. Själva tycker vi att det saknas ett ord kollektivtrafik.

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften

Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften En rapport från Moderaterna i Stockholms stad och län Juli 2010 1 (19) Innehåll Stockholmarna avvisar de tre vänsterpartiernas vallöften 1 Moderaterna

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014

Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder. Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Strukturreformer i hälso- och sjukvården erfarenheter från andra länder Frukostseminarium, Dagens Medicin 28 november 2014 Agenda 1. BAKGRUND, SYFTE OCH NÅGRA ÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKTER 2. ERFARENHETER

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer