Regionalpolitiskt Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalpolitiskt Program"

Transkript

1 Regionalpolitiskt Program CUF Storstockholm Antaget 2014 i Stockholm 1

2 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg Tillgänglighet Klimatneutral vård Medicinska utsläpp Ökat patientinflytande Sexuell hälsa Skolhälsovård Barnomsorg Äldreomsorg Näringsliv Serverings- och danstillstånd Kommunala bolag Nationella helgdagar Utbildning Gymnasieskola Högskola Kompetensvaliderin av utlånska certifikat och diplom Studiestöd Informationsteknik Samhällsbyggnad lnfrastruktur Queerfeminism och jämlikhet 8 2

3 3

4 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg Vård och omsorg handlar i grunden om individers hälsa och välmående. Därför krävs det en vård och omsorgspolitik som är human och liberal. Vi tror på en vård där dina behov står i centrum. Regionens trygghetssystem skall vara tillförlitligt med vård- och hälsomottagningar som är tillgängliga och med goda öppettider. Vården ska vara till för alla, anpassad för såväl den yngste som för den äldste, för den som är lindrigt sjuk och för den med akuta behov. För att fler människor skall ha möjlighet till ett bra liv måste vi satsa mer på förebyggande åtgärder med till exempel friskvård. Frihet inom vård och omsorg Patientens vilja och val ska i hög grad påverka dennes behandling och CUF verkar därför för ökat självbestämmande. Bäst behandling uppnås alltid när patient och läkare är i samförståelse. l begreppet frihet inom vård och omsorg ingår även möjliggörande för privata aktörer att distribuera tjänster inom vård och omsorg. CUF Storstockholm tror på, och ser möjligheterna med, privata aktörer inom alla områden och vill därför underlätta för företagande inom vård och omsorg. 1.2 Tillgänglighet Köerna till vård i regionen är ofta långa, både när det gäller akut- och primärvård. Hur dessa ska kunna minskas behöver utredas. Lösningar på liknande problem i andra länder bör undersökas för att få mer kunskap kring hur vi på bästa sätt skall hitta en lösning som passar oss och samhällsekonomiskt försvarbar. Varje sommar stängs flera vård- och hälsomottagningar på grund av sommaruppehåll. Det är inte acceptabelt. Vi motsätter oss att personer under pågående behandling av svåra sjukdomar eller med mycket dålig psykisk hälsa ska tvingas till byte av vårdgivare. Detta leder till ökad otrygghet och fler uteblivna patientbesök. CUF Storstockholm anser att frågan om ungas psykiska ohälsa bör vara högt prioriterad för landstinget. 1.3 Klimatneutral vård CUF Storstockholm arbetar för att regionens sjukvård skall bli klimatneutral Vi vill minska sjukvårdens miljöpåverkan genom att bland annat införa ett nytt elektroniskt högkostnadssystem som skall ersätta det äldre papperssystemet, vilket både är dyrt och dåligt för miljön. 1.4 Medicinska utsläpp Vi vill göra en kartläggning av utsläpp från läkemedel i regionen för att kunna minska dessa. 1.5 Ökat patientinflytande Vid upphandlingar av landstingets patientutrustning och hjälpmedel anser CUF Storstockholm att brukarna ska vara delaktiga i beslutet. När individen får bestämma mer själv får vi en upphandlingsprocess med högre kvalitetssäkring. 1.6 Sexuell hälsa Vården ska arbeta i förebyggande syfte för att motverka spridandet av sexuellt överförbara sjukdomar. sjukvården skall finnas nära människor och bland annat delta i skolornas sexualundervisning för att på så sätt knyta teorier och fakta till verkligheten. På ordination av läkare eller barnmorska ska preventivmedel vara kostnadsfritt för personer upp till 23 års ålder. 1.7 Skolhälsovård Inom skolhälsovården har det de senaste åren skett drastiska nedskärningar vilket kan medföra en ökning av fysiska och psykiska hälsoproblem bland ungdomar. Det är viktigt att skolor får det antal skolläkare/sjuksköterskor och kuratorer som behövs. Vissa skolor har större behov av skolhälsovård än andra och varje skola ska få de resurser som krävs. Många upplever även att skolhälsovården inte är så insatta i frågor som rör homo/bi/trans och queerpersoner. En möjlig 4

5 lösning på detta skulle kunna vara att skolhälsovården i större utsträckning samarbetar med och utbildas av organisationer så som RFSU, RFSL samt landets högskolor. 1.8 Barnomsorg Köerna till barnomsorg i regionen är alltför långa. CUF Storstockholm anser att det krävs valfrihet inom barnomsorgen för att minska dessa köer. Med valfrihet främjar vi konkurrensen och därmed kvaliten. Ett exempel är den så kallade "mobila förskolan" som uppstått tack vare valfriheten. Den innebar att barnen varje dag fick möjlighet att ha sin verksamhet ute i naturen. Att värna om valfrihet mellan privata och kommunala, samt mellan andra typer av förskolor, tycker vi i CUF Storstockholm är viktigt. Alla familjer är olika och har således olika behov av barnomsorg. CUF Storstockholm verkar för att alla familjer som har behov av barnomsorg ska få tillgång till det, oavsett tid på dygnet. 1.9 Äldreomsorg Äldreomsorgen har blivit ett byråkratiskt gissel där regler ofta ses som viktigare än den individuella valfriheten. Exempelvis bör inte fel bredd på dörrar medföra att äldreboenden måste stängas. Med stor valfrihet mellan olika typer av äldrevård skulle varje individ kunna välja den typ av äldrevård hen vill och behöver ha. Samarbete med den äldres anhöriga samt med vårdgivare, företag och organisationer ska ses som positivt och främjas. Det skulle kunna leda till att exempelvis äldreboendet får in mer resurser så att de äldre får mer och bättre service. 2.0 Näringsliv Vi i CUF Storstockholm vill se ett företagsamt Sverige och en region med mindre byråkrati, låga administrativa kostnader och mer serviceinriktade myndigheter. Vår vision är ett dynamiskt näringsliv där det är lätt att starta nya företag och där framgångsrika företag också tillåts att växa. Det är i nya småföretag och snabbväxande företag som de absolut flesta nya jobben skapas. Ett bra näringsliv med ett ökat företagande är lösningen för att få ett blomstrande samhälle. Därför behöver vi skapa bättre villkor för företagare och se till att det lönar sig att driva företag! Regionen ska tillgodose varje individs grundläggande rättigheter genom ett socialt skyddsnät. Utifrån den ingången har politiken rätt att ingripa i näringslivet. l dagens läge ser vi dock alltför ofta ett kontrollbehov hos staten och landstinget som snarare påtvingar individen ett fångstnät, som begränsar såväl hennes valfrihet och möjligheten till nya innovationer inom välfärden. Stat, landsting och kommun måste vara beredda att delegera mer ansvar till välfärdsföretagen så länge konkurrensen sker på rättvisa villkor. CUF Storstockholm vill att hela landet ska leva. Därmed är det av hög vikt att kommuner slår vakt om det lokala företagandet Kommuner ska kunna erbjuda lokala företag skattelättnader i utbyte mot att de etablerar sig eller stannar kvar på orten. Genom att sänka skatterna och minska den administrativa bördan kommer det bli attraktivare att investera i och starta företag. Vi förespråkar lägre arbetsgivaravgifter och ändrade turordningsregler så att det skall blir enklare att ta ett kliv in på arbetsmarknaden, särskilt för invandrare, ungdomar och arbetslösa. Om företag ska kunna växa krävs det att man återinvesterar pengar inom företaget. Därför är det ingen slump att många ungdomar anställs i snabbväxande företag. För att bekämpa ungdomsarbetslösheten är det därför av hög vikt att företagen får behålla en större andel av sina intäkter. CUF Storstockholm har fem punkter som utgångspunkt för hur vi skall göra stockholmsområdet till en attraktiv region för näringslivet: maximerad samhällsnyttan av skattepengarna, att ge individen så stor frihet som möjligt, att öppna upp för migration och teknikutbyte från övriga världen, att 5

6 göra det lättare att starta och driva företag, särskilt för unga, samt att det ska löna sig att driva företag. 2.1 Serverings- och danstillstånd Så länge en krog uppfyller alla säkerhetskrav och svensk lag borde den få ha öppet och servera drycker med alkohol så länge den vill. Idag tilldelar politiker serveringstillstånd efter dennes egen godtycke. Vi vill ha lika villkor om serveringstillstånd för alla företagare. På krogen är det också vanligt att man svänger sina lurviga i en dans. Den där dansen kan dock stå utestället dyrt om ägaren saknar danstillstånd. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt till musiken, måste ägaren enligt reglerna sänka musiken och stoppa dansandet. Vi tycker inte det är rimligt att polisens resurser skall användas till att jaga krogar utan danstillstånd. Detta är ett av många exempel på hur byråkratiska lagar och regler kostar samhället onödiga pengar och skapar problem. Stockholm har funnits i nästan 800 år. Det är dags för vår huvudstad att bli myndig! 2.2 Kommunala bolag CUF Storstockholm vill att den fria marknaden ska styra, samt att små företag skall få möjlighet att komma ut på den fria marknaden. För att göra detta möjligt måste kommunerna i regionen våga sälja ut och privatisera fler kommunala bolag. Småföretagen behöver bättre förutsättningar i både stad och landsbygd. På en marknad med fri konkurrens är det inte mellanhanden, utan kunden, som får bonusen. 2.3 Nationella helgdagar CUF anser att de allmänna helgdagarna bör avskaffas och istället utöka den lagstadgade semestern med motsvarande dagar. CUF anser att en vanlig arbetsvecka innefattar fem arbetsdagar. 3.0 Utbildning CUF Storstockholm vill ha en kunskapsbaserad skola med flexiblare studietider för både grundskola, gymnasium och högre studier. Barn ska kunna börja skolan mellan sex och åtta års ålder, men avsluta utbildningen beroende på när man uppnått den kunskap som det ställs krav om. Dock sätts en övre gräns på elva års studier för att säkerställa att skolan håller en tillräckligt hög nivå. En kunskapsbaserad skola utesluter inte betygssystem. CUF Storstockholm vill se en reform av lärarutbildningen. Utbildning är en av grunderna för framtida generationer. De som utbildar har därför ett av de viktigaste jobben som finns. 3.1 Gymnasieskola Vi vill ha en gymnasieskola som ger flera vägar ut i arbetslivet, oavsett om det handlar om högskoleförberedande eller yrkesinriktade studier. Gymnasieskolan har en särskilt viktig uppgift i att ge elever kunskaper om entreprenörskap och man bör ha ett närmare samarbete med arbetsliv och näringsliv. Entreprenörskap och kreativitet bör vara en given del i gymnasieskolans undervisning. Eleverna ska fritt få välja vilken skola de vill gå i, oavsett skolans driftsform. CUF anser att gymnasieskolan förbli frivillig. 3.2 Högskola Vi tycker att människor ska ges möjligheten att läsa så många högskolepoäng som de själva önskar under en termin. Idag har vi arbiträra gränser för hur och när man får studera på högskola. Antagning till mer än 45 högskolepoäng/termin sker normalt inte. Undantag från denna regel (s.k. 6

7 parallelläsningstillstånd) får göras av ansvarig tjänsteman på antagningen först efter framställan från den studerande. Med framväxten av Internet och nätverksbaserade studie- och arbetshjälpmedel så är det inte rimligt att staten ska lägga sig i hur mycket människor skall studera. Detta bör bestämmas av de enskilda skolorna och inte av högskoleverket studenter vet bättre än statliga myndigheter och verk om hur mycket de orkar läsa per termin. 3.3 Kompetensvaliderin av utlånska certifikat och diplom CUF Storstockholm vill se en lättare kompetensvalidering av utländska certifikat och diplom så att fler sätts i arbete direkt när de kommer till Sverige. 3.4 Studiestöd Vi vill konkurrensutsätta CSN och låta banker ge ut studielån, med staten som borgenär. Oavsett område medför konkurrens bättre kvalitet! Vi tror på den enskilde individen och att du själv ska kunna välja det lån som passar dig bäst. Vi förstår att detta är ett komplext system som inte kan tas över av bankerna i sin helhet, men vi ser ändå stora fördelar med att konkurrensutsätta studielånen. Bättre service och en helhetssyn över studentens ekonomi är bara några av dessa. Samma system används redan idag i Finland, med gott resultat! 3.5 Informationsteknik Sedan 201O är det Volvo IT som hanterar IT-systemen för stadens samtliga verksamheter. Den upphandling som genomfördes var bristfällig och har inneburit problem för bland annat stadens skolor. Skolorna kan exempelvis enbart köpa tjänster med de produkter som Volvo IT levererar. CUF Storstockholm vill att skolorna i Stockholm stad ska återfå förtroendet att själva påverka vilka tjänster som skolorna skal köpa in för att bättre tillgodose behoven i verksamheten. CUF Storstockholm vill även att Stockholm stad vid en omförhandling av nuvarande avtal eller vid genomförandet av en ny upphandling minskar antalet tjänster som är förpliktigande för skolorna att köpa in, alternativt att kostnaderna för desamma kraftigt sänks om skolorna ska vara förpliktade att köpa in dessa. Eftersom det är osäkert vad kostnaden är för uppsägning av avtalet vill CUF Storstockholm verka för att Stockholms stads revision ser över det nuvarande avtalet mellan Volvo IT och Stockholms stad. 4.0 Samhällsbyggnad Stockholmsregionens befolkning ökar med över personer varje år. Detta ställer stora kvar på planeringen inom området samhällsbyggnad. Många människor skall samsas om våra gröna ytor så som skogar och parkområden. För att inte behöva minska dessa ytor vill vi bygga fler skyskrapor och höghus i regionen. Vi vill särskilt tillsätta en utredning i syfte att inventera platser i regionen som är lämpliga för att bygga bostäder på. Dessa skall sedan förmedlas till intressenter. Vidare vill vi att bullernormen för husfasader ska avskaffas. CUF Storstockholm vill att eventuell försäljning av redan befintlig allmännytta skall ske till marknadspris. Detta för att kunna återinvestera i nya projekt och öka antalet bostäder i regionen. Vi ser gärna fler projekt som Hammarby sjöstad, där stor omsorg lagts på att använda nya tekniker för att skapa ett mer klimatneutralt och kostnadseffektivt boende. CUF Storstockholm vill att större ansträngningar görs för att informera om nyttan av en klimatsmart bostad. Vi vill också införa en premie för avfallskvarnar för att öka mängden biomaterial som kan användas till biogasframställning som ett led i hushållens klimatomställning. Vi vill liberalisera parkeringsplatskraven för bostadsbyggnader. Låt varje byggnadsprojektör (eller motsvarande) själv bestämma hur många bilparkeringar som skall finnas i anslutning till varje hus. Vi vill vidare ta krafttag för att gräva ned stadens återvinningsstationer som utlovats av den tidigare majoriteten. 7

8 5.0 lnfrastruktur Samhällsekonomiskt ser vi i CUF Storstockholm positivt på trängselskatten. Vi anser vidare att intäkterna från trängselskatten skall användas till utbyggd kollektivtrafik. En modern och grön stadsplanering är en självklarhet för CUF Storstockholm. Vi har en ständig vision om en innerstad med minimalt privat bilåkande, för minskad trängsel och en ytterligare förbättrad luftkvalitet i staden. Genom fler cykelvägar, smidigare lösningar för kollektivtrafikburna kommunikationer såsom vattenburen kollektivtrafik samt en minskad beskattning av bilpooler kan det privata bilåkandet minska ytterligare. Bilpooler ska beskattas likvärdigt som exempelvis flyg, tåg och taxi. Det vore även en billig lösning för att minska onödigt användande av gatumarken. För att fler skall kunna bosätta sig i regionen och vi samtidigt skall kunna ge bättre förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet är en bra planerad infrastruktur ett måste. CUF Storstockholm vill genomföra en rad åtgärder för att öka dessa möjligheter: Vi vill förbättra tvärförbindelserna utanför innerstaden. CUF vill verka för att det ska vara tillåtet att ta med sig cykel på pendeltåget. Vi vill arbeta för att överdäckning av infrastrukturen ska genomföras där det är samhällsekonomiskt försvarbart och intressant. Vi vill bygga ut spårtrafiken till Norrtälje för att förkorta restiderna, förbättra miljön och öka möjligheterna till pendling. Utöver detta kämpar vi för att busslinje 4 ska byggas om till BRT Bus Rapid Transport, tunnelbanan ska byggas ut, och att kollektivtrafiken ska gå i nattrafik även på vardagar. Vi vill göra det möjligt att hyra cyklar genom SL och accessystemet. Vi vill arbeta för att det ska skapas ett etableringsstöd till företag som väljer att uppföra elstolpar, skapa fler infartsparkeringar invid SL-knutpunkter (vid uppvisande av giltigt periodkort skall det vara möjligt att kunna parkera till en låg kostnad), samt slopa utfartsavgift på trängselskatten och samtidigt höja infartsavgifterna. Systemet med trängselskatt ska ha en och samma avgift oavsett tid på dygnet. Detta omformar dagens system från att vara en samhällsstyrande skatt till att bli en miljöskatt. Slutligen vill vi även att spårbunden trafik skall vara en del i Förbifart Stockholm. 6.0 Queerfeminism och jämlikhet Könsrollerna som finns i samhället påverkar alla människor - hon, han och hen. Normer påverkar alla människor och begränsar allas frihet. Kön är socialt konstruerat, vilket formar kvinnor till kvinnor och män till män. Alla oavsett kön begränsas av dessa strukturer. För oss handlar jämställdhet om att släta ut orättvisor beroende på vilken könstillhörighet man har. Det handlar om rätten att inte dömas på grund av vilken grupp du kommer ifrån, oavsett om det handlar om kön, sexualitet, etnicitet, ekonomisk situation eller intressen. Ensamstående föräldrar är en utsatt grupp, då de ofta har det svårt ekonomiskt och är beroende av närstående för barnpassning då de ska arbeta. Ökad flexibilitet i barnomsorgen skulle öka föräldrar s möjlighet till att arbeta. Därför anser CUF Storstockholm att fler dygnetruntöppna förskolor i Stockholms stad behövs, likt Rektangeln på Södermalm. Det skulle förstärka jämställdheten. CUF Storstockholm ska aktivt ska bedriva arbete för att belysa de jämställdhetsproblem som finns. Detta genom att anordna föreläsningar och seminarium för att belysa normer som finns i samhället. Dessa föreläsningar ska vara öppna för alla. CUF Storstockholm vill att alla prov, uppsatser och inlämningsuppgifter i skolan i största möjliga mån ska rättas anonymt. Detta för att betygen inte ska påverkas av lärarens relation till eleven. Personer ska inte få olika betyg beroende på kön, sexuellläggning eller etnicitet. 8

9 CUF Storstockholm anser att alla namnlagar baserade på kön avskaffas. 9

Regionalpolitiskt program 2012 CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND STORSTOCKHOLM

Regionalpolitiskt program 2012 CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND STORSTOCKHOLM Regionalpolitiskt program 2012 CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND STORSTOCKHOLM 1 Innehållsförteckning 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg... 3 1.1 Frihet inom vård och omsorg... 3 1.2 Tillgänglighet... 3 1.3

Läs mer

CUF Storstockholms regionalpolitiska program, antaget 2016 01 23, Landstingshuset

CUF Storstockholms regionalpolitiska program, antaget 2016 01 23, Landstingshuset CUF Storstockholms regionalpolitiska program, antaget 2016 01 23, Landstingshuset Kapitel 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg 1.1 Tillgänglighet 1.2 Klimatneutral vård 1.3 Medicinska utsläpp 1.4 Ökat patientinflytande

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010

DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 DRÖMMEN OM SKÅNE Valplattform för Centerpartiet i Skåne 2010 Centerpartiet i Skånes valplattform 2010 Drömmen om Skåne ännu har aldrig något gjorts utan att någon har varit den första att göra det ( )

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Vård i världsklass. Folkparitets sjukvårdspolitik i Stockholms län. Anna Starbrink 2010-03-20

Vård i världsklass. Folkparitets sjukvårdspolitik i Stockholms län. Anna Starbrink 2010-03-20 Vård i världsklass Folkparitets sjukvårdspolitik i Stockholms län Anna Starbrink 2010-03-20 Vår vision: Vård i världsklass! Huvudstadsregionen i ett av världens rikaste länder ska inte nöja sig med mindre

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Regeringens prioriteringar för hälso- och sjukvården

Regeringens prioriteringar för hälso- och sjukvården Regeringens prioriteringar för hälso- och sjukvården Agneta Karlsson Statssekreterare Ny regering och budgetproposition Ett Sverige som håller ihop Statsråd på Annika Strandhäll Socialförsäkringsminister

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer