Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtplatsundersökning Södra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet"

Transkript

1 Båtplatsundersökning Södra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, Göteborg, G Sweden Ph , Fax

2 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva båtplatser är stor i Bohuslän. År 2007 genomförde Västsvenska Turistrådet en förstudie på området, en inventering av antalet båtplatser och köande, ca personer står i kö till en båtplats i södra Bohuslän. Frågan är dock om samtliga har ett verkligt behov av en båtplats eller om många slentrianmässigt står i kö för att på sikt byta upp sig till ett mer attraktivt läge. En del av de som står i kö kanske inte heller har en båt idag men tror att de någon gång i framtiden kommer att skaffa en båt. Många kanske står i flera köer parallellt vilket skulle innebära att behovet av båtplatser inte motsvaras av antal personer som står i kö. Västsvenska Turistrådet vill därför ta reda på det verkliga behovet av båtplatser i Bohuslän, d.v.s. hur många nya båtplatser som behövs för att alla som har en båt skall ha en egen båtplats. 1

3 Syfte Huvudsyften med undersökningen är att: Kartlägga det verkliga behovet av nya båtplatser i Bohuslän Undersöka vilken typ av hamnar som efterfrågas Utvärdera intresset/behovet av service, kringtjänster mm. 2

4 Metod Datamaterialet samlades in genom telefonintervjuer med personer som står i båtplatskö i Bohuslän och Göteborg, i såväl kommunala, privata som föreningsdrivna hamnar. Undersökningsområdet delades in i tre geografiska områden; Norra Bohuslän, Södra Bohuslän respektive Göteborg. Norra Bohuslän: Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Södra Bohuslän: Kungälv Orust Stenungsund Tjörn Uddevalla Öckerö Göteborg: Göteborg Ett slumpmässigt urval av köande gjordes från kölistor som tillhandahölls av hamnarna. Det bör kommenteras att inte samtliga hamnar lämnade ut kölistor. Vi bedömer dock att antalet hamnar och totala antalet köande på listorna som urvalet gjordes från är tillräckligt stort för att presentera ett generaliserbart resultat för totalen av kommunala-, privata- och föreningsdrivna hamnar i Bohuslän och Göteborg. Undersökningen i södra Bohuslän baseras på intervjuer med 359 personer som köar för båtplats i södra Bohuslän. Antalet genomförda intervjuer per hamntyp fördelar sig lika med proportionen kommunala respektive privat/föreningsdrivna båtplatser som finns i södra Bohuslän. Det var få personer som avböjde medverkan intervju, svarsfrekvensen var 93 procent. 3

5 Åldersstruktur bland köande % 4 2 2% 12% 22% år år år 55 år och uppåt Ålderstrukturen är ojämn och nästan två tredjedelar är år. Medelåldern på personerna i kö är 46 år. 4

6 Hemkommun för de köande Södra Bohuslän Övriga VG-regionen 18% 65% Två tredjedelar av de köande för båtplats i södra Bohuslän bor också i södra Bohuslän. En relativt stor andel bor i Göteborg och i övriga VGregionen (exkl. norra Bohuslän och Göteborg). Göteborg Övriga Sverige Norra Bohuslän 3% 14% Många av de som har permanentboende utanför Södra Bohuslän har istället fritidsboende där vilket innebär att under stora delar av båtsäsongen befinner sig så många som 75% av de köande i Södra Bohuslän. Utlandet

7 Avstånd från bostad till köhamn Totalt Ägare med övernattningsbara båtar Ägare med icke övernattningsbara båtar % 62% 54% % 14% 29% 9% 9% 8% 11% 12% 7% 2% 3% 1% 1% 1% <0,5 mil 0,5-1 mil 1-5 mil 5-10 mil mil mil 50 mil och längre De allra flesta (86%) har max 5 mil från permanentbostaden till hamnen där man står i kö. Lägger man dessutom till de som permanentbor utanför, men har ett fritidshus i, Södra Bohuslän så ökar andelen som har max 5 mil till köplatsen till 91%. 6

8 Antal båtar per hushåll 8 73% % 13% Antal båtar per hushåll* 2% Antalet båtar per hushåll varierade mellan 0-3 stycken. Det vanligaste var att man ägde 1 båt (73%), det näst vanligaste var 2 båtar (13%). 12% äger ingen båt idag men tänker skaffa båt om/när de får båtplats. * Antal båtar är summan av segelbåt, motorbåt och annan typ som anses kräva en båtplats. Exempel på båtar som ej ingår; snipa, hängbåt optimistjolle etc. 7

9 Tid i kö % 33% % 7% 6% <1år 1-3 år 4-6 år 7-9 år >9år Det är inte ovanligt att man stått åratals i kö för att få båtplats. 13% har stått i kö 7 år eller längre och endast 11% har stått i kö mindre än 1 år. Det vanligaste är att man har stått i kö 1-3 år följt av 4-6 år. 8

10 Intresse för båtplats år 2007 Beror på; 23% Nej; 6% Ja; 71% Ovanstående cirkeldiagram ger svar på hur stor andel som skulle tacka JA till en båtplats år 2007 om de blev erbjudna en i kommunen där de köar. Majoriteten skulle tacka JA till en båtplats under år Nästan en fjärdedel uppgav faktorer som spelade in huruvida de skulle tacka JA eller NEJ till båtplats. De flesta som svarade Beror på betonande att den geografiska placeringen i kommunen spelar stor roll för om de skulle acceptera en erbjuden plats. Med andra ord beror det på i vilken hamn man blev erbjuden plats. Även var i hamnen, dvs. placeringen av den eventuellt erbjudna platsen spelar roll samt hamnens servicenivå. Den tredje vanligaste faktorn för de som uppger att de var tveksamma är priset samt om de har båt när erbjudandet kommer. Personer som söker båtplats i sin hemkommun skulle tacka JA i något högre utsträckning än samtliga köande. Inom denna grupp är motiven till tveksamheten desamma som för samtliga köande, dvs. vilken hamn, var i hamnen och priset, i denna ordning. 9

11 Motiv till att tacka nej till en båtplats Nedanstående avsnitt innehåller motiveringar från de personer som skulle tacka till nej till båtplats i år. Motiven har klassificerats och här följer de mest vanligt förekommande anledningarna till att man skulle tacka nej ; Har inte behovet i år En del hade löst problemet med båtplats för det här året, och svarade därför att de inte skulle tacka JA under 2007 om de fick erbjudande om en båtplats. Har redan plats En annan orsak till att man skulle tacka nej till båtplats i kommunen var att man redan hade en plats man var nöjd med. Avvaktar ett bättre erbjudande I några enstaka fall hade man ingen brådska med en ny plats för sin båt utan tackade nej därför att platsen inte var tillräckligt tillfredsställande och att man ville avvakta ett bättre erbjudande. Har ingen båt/använder ej båten En del människor ägde ingen båt för tillfället och skulle därför säga nej till en plats om de blev erbjudna. Ytterligare en uttalad anledning var att man inte hade tid för sin båt eller att man var för gammal för att sköta sin båt. 10

12 Princip för beräkning av behov av nya båtplatser Den regionala förstudien som Västsvenska Turistrådet har gjort visar att antalet personer som står i kö för en kommunal båtplats är 1896 st och att det är 2982 personer som köar för en båtplats i en privat- eller föreningsdriven hamn i södra Bohuslän. Totalt står 4878 personer i kö på de olika kölistorna i södra Bohuslän. Utifrån befintliga listor över personer som står i kö i kommunala, privata och föreningsdrivna hamn har behovet av båtplatser uppskattats inom ett spann. Vid beräkning av behovet av antalet båtplatser i kommunala - och privata/föreningsdrivna hamnar är hänsyn tagen till ett antal faktorer. Dels kölistornas kvalitet och dels svaren i vår genomförda telefonundersökning. Behovet av en kommunal-, privat-, eller föreningsdriven båtplats har bestämts enligt behovsgraderna 1,2 och 3 på sidan 14. Denna undersökningen visar att antalet personer på kölistorna inte är lika med behovet av nya båtplatser. Faktorer som medför att behovet är lägre än antalet personer på listan illustreras i figuren på nästa sida. 11

13 Faktorer som minskar kölistorna och behovet av nya båtplatser* Står ej i kö längre (fel i kölistorna) Tackar nej till en båtplats år 2007 Står i kö även i andra kommuner Minskat behov av nya båtplatser Fler personer i hushållet står i kö för samma båt Har redan en kommunal, privat eller föreningsdriven båtplats Har en båtplats som tillhör egna huset * Notera att hänsyn ej är tagen till båtarnas längd, bredd och djup vid beräkning av behovet av antal nya båtplatser 12

14 Beräkning av behov av nya båtplatser* Antal köande enligt VT:s förstudie Antal köande för båtplats i kommunala, privata och föreningsdrivna hamnar Övertäckning: Står ej i kö -929 Övertäckning (dubbelräkning): Står i kö i flera kommuner i södra Bohuslän Övertäckning (dubbelräkning) Flera i hushåller köar för samma båt i södra Bohuslän Möjlig undertäckning: har mer än en båt som kan vara i behov av båtplats Ej intresserad av båtplats 2007 Netto efter rensning: Köande som i nuläget önskar annan båtplats -238 = * I beräkningarna har hänsyn endast tagits till de personer som står i båtplatskö. Därutöver kan det finnas ett dolt behov genom att personer i behov av båtplats valt att inte ställa sig i någon båtkö 13

15 Uppskattat behov av ny båtplats 1. Akut behov, saknar plats Önskar ny/bättre plats Inget behov av ny plats Antal båtar I undersökningen tillfrågades intervjupersonerna hur de förvarar sin/sina båtar för närvarande. Svaren har analyserats och sammanställts i ett antal kategorier, som illustrerar vilken grad av behov av ny båtplats de har. Utifrån antalet köande i södra Bohuslän har antalet båtar inom respektive behovsgrad beräknats. Resultatet illustreras i diagrammet ovan. 1 = Akut behov, saknar idag helt båtplats 2 = Upplevt behov, vill ha ny kommunal eller privat/föreningsägd båtplats 3 = Inget nybehov, har idag kommunal/privat/förenings båtplats eller egen plats vid huset 14

16 Behov av båtplats kopplat till typ av båtplats idag? På land Trailer Ingen plats Annan region/land Saknar behov Upplevt behov Akut behov Temporär plats Hyr i 2:a hand Hyr privat (vid brygga) Lånad plats På svaj/vid boj Ska säljas Deläger båt som har plats Vill ha större plats Övrigt I kommunal/privat/ föreningsdriven hamn Båtplats tillhörig egna huset Antal båtar N=

17 Uppskattat behov av nya båtplatser - Samtliga hamnar Enligt VT:s förstudie från 2007 är: Antal befintliga båtplatser: Antal köande: Behov av nya båtplatser utifrån denna undersökning Akut behov 618 (-87%) Maxbehov (-51%) Den lägre behovsgränsen Akut behov, motsvarar en kapacitetsbrist och ger uttryck för hur många nya platser som behövs för att få ner alla båtar som köar i vattnet och få någon typ av båtplats (behovsgrad* 1). Procenttalen anger minskningen från antal köande enligt VT:s förstudie ner till behov av nya båtplatser enligt undersökningen. Den övre behovsgränsen, Maxbehov, är potentiellt nya kunder för kommunal-, privat- och föreningsdrivna hamnar. Maxbehov är beräknat utifrån köande med behovsgrad* 1 och 2. Det bör poängteras att om det skulle byggas 2405 nya båtplatser skulle det förmodligen finnas ett överskott på båtplatser eftersom hänsyn inte är tagen till att det frigörs platser genom att man överger sin befintliga plats som man inte är nöjd med ex. lånad plats, 2a:hand, privat (vid brygga) etc. * För definition av behovsgrad se sid

18 Uppskattat behov av nya båtplatser - Kommunala hamnar Enligt VT:s förstudie från 2007 är: Antal befintliga båtplatser: Antal köande: Behov av nya båtplatser utifrån denna undersökning Akut behov 213 (-89%) Maxbehov 809 (-57%) Den lägre behovsgränsen Akut behov, motsvarar en kapacitetsbrist och ger uttryck för hur många nya platser som behövs för att få ner alla båtar som köar i vattnet och få någon typ av båtplats (behovsgrad* 1). Procenttalen anger minskningen från antal köande enligt VT:s förstudie ner till behov av nya båtplatser enligt undersökningen. Den övre behovsgränsen, Maxbehov, är potentiellt nya kunder för kommunal-, privat- och föreningsdrivna hamnar. Maxbehov är beräknat utifrån köande med behovsgrad* 1 och 2. Det bör poängteras att om det skulle byggas 809 nya båtplatser skulle det förmodligen finnas ett överskott på båtplatser eftersom hänsyn inte är tagen till att det frigörs platser genom att man överger sin befintliga plats som man inte är nöjd med ex. lånad plats, 2a:hand, privat (vid brygga) etc. * För definition av behovsgrad se sid

19 Uppskattat behov av nya båtplatser - Privata/föreningsdrivna hamnar Enligt VT:s förstudie från 2007 är: Antal befintliga båtplatser: Antal köande: Behov av nya båtplatser utifrån denna undersökning * För definition av behovsgrad se sid. 14. Akut behov 405 (-86%) Maxbehov (-46%) Den lägre behovsgränsen Akut behov, motsvarar en kapacitetsbrist och ger uttryck för hur många nya platser som behövs för att få ner alla båtar som köar i vattnet och få någon typ av båtplats (behovsgrad* 1). Procenttalen anger minskningen från antal köande enligt VT:s förstudie ner till behov av nya båtplatser enligt undersökningen. Den övre behovsgränsen, Maxbehov, är potentiellt nya kunder för kommunal-, privat- och föreningsdrivna hamnar. Maxbehov är beräknat utifrån köande med behovsgrad* 1 och 2. Det bör poängteras att om det skulle byggas nya båtplatser skulle det förmodligen finnas ett överskott på båtplatser eftersom hänsyn inte är tagen till att det frigörs platser genom att man överger sin befintliga plats som man inte är nöjd med ex. lånad plats, 2a:hand, privat (vid brygga) etc. 18

20 Efterfrågade hamntyper På följande sidor presenteras resultat av undersökningen i tabellform. Tabellerna innehåller information om antalet köande utifrån båttyp, dels uppdelat på hamntyp och längd för samtliga köande i södra Bohuslän och dels redovisat för de som söker båtplats i sina hemkommuner respektive de som har fritidshus i kommunen där de står i kö, men ej för de som varken har permanentboende eller fritidshus i kökommunen (84 st). Efter tabellerna följer ett diagram som illustrerar intresset av att äga eller hyra sin båtplats. Notera att resterande del av rapporten är en resultatredovisning och inte en uppräkning till totalnivå. Det innebär att det är de procentuella andelarna som är intressanta att diskutera och planera utifrån. 19

21 Typer av båtar och hamnar - Samtliga hamnar i Södra Bohuslän Motorbåt Segelbåt Annat Totalt Kommunal 60(16%) 29 (8%) 16 (4%) 105 (28%) Privat/föreningsdriven 170(46%) 87(24%) 8 (2%) 265 (71%) Totalt 230 (62%) 116 (31%) 24 (6%) 370(10) Tabellen visar vilka båtar som köar till olika typer av hamnar. Tabellens celler innehåller dels absoluta tal (absoluta frekvenser), dels procentuell andel (relativa frekvenser). Störst efterfrågan på båtplats är det för motorbåtar som önskar plats i privat/föreningsdriven hamn, följt av segelbåtar också köande till privat/föreningsdriven hamn. 20

22 Typer av båtar och längd på båten - Samtliga hamnar i Södra Bohuslän < 6 meter 6-12 meter >12 meter Totalt Motorbåt 102(28%) 126 (34%) 0 () 228 (62%) Segelbåt 6 (2%) 109 (3) 1 () 116 (32%) Annat 18(5%) 4(1%) 1 () 23 (6%) Totalt 126 (34%) 239 (65%) 2 (1%) 367* (10) Av båtarna som står i kö för plats är ungefär två tredjedelar längre än 6 meter. *Tre båtägare uppgav inte längd på båten 21

23 Typer av båtar och hamnar -Hamnar i hemkommunen Motorbåt Segelbåt Annat Totalt Kommunal 36 (7%) 16 (15%) 12 (5%) 64 (27%) Privat/Föreningsdriven 121 () 461 () 40 () 171 (73%) Totalt 157 (67%) 62 (26%) 16 (7%) 235 (10) I tabellen presenteras resultat för de som har sin permanentbostad i samma kommun som de köar i. Vanligast är att man köar till en privat/föreningsdriven hamn, 73%. En stor majoritet, 67%, av båtarna är motorbåtar. 22

24 Typer av båtar och längd på båten -Hamnar i hemkommunen <6m 6-12m >12m Totalt Motorbåt 71 (31%) 84 (36%) 0 () 155 (67%) Segelbåt 5 (2%) 56 (24%) 1 () 62 (26%) Annat 14 (6%) 1 () 0 () 15 (6%) Totalt 90 (39%) 141 (61%) 1 () 232* (10) I tabellen presenteras resultat för de som har sin permanentbostad i samma kommun som de köar i. Av tabellen framgår det att 61% av båtarna är mellan 6-12 meter. Näst vanligast är båtar kortare än 6 meter, 39% och endast en båt är längre än 12 meter. *Tre båtägare uppgav inte längd på båten 23

25 Typer av båtar och hamnar -Hamnar i kommunen där man har fritidshus Motorbåt Kommunal 13 (25%) Privat/ Föreningsdriven 19 (37%) Totalt 32 (62%) I tabellen presenteras resultat för de som har fritidsboende i samma kommun där de står i kö. En knapp majoritet köar till privat/föreningsdriven hamn, 55%. Segelbåt 5 (1) 7 (14%) 12 (24%) 62% av båtarna är motorbåtar och ungefär var fjärde är segelbåt. Annat Totalt 5 (1) 23 (45%) 2 (4%) 28 (55%) 7 (14%) 51 (10) Knappt en tredjedel av fritidshusägarnas båtar är övernattningsbara. 24

26 Typer av båtar och längd på båten -Hamnar i kommunen där man har fritidshus <6m 6-12m >12m Totalt Motorbåt 16 (31%) 16 (31%) 0 () 32 (63%) Segelbåt 2 (4%) 10 (2) 0 () 12 (24%) Annat 6 (12%) 0 () 1 (2%) 7 (14%) Totalt 24 (47%) 26 (51%) 1 (2%) 51 (10) I tabellen presenteras resultat för de som har fritidsboende i samma kommun som de står i kö i. Av tabellen framgår det att hälften av båtarna är mellan 6-12 meter (51%). 47% är mindre än 6 meter och nästan ingen är längre än 12 meter lång. 25

27 Hyra eller äga båtplats Totalt Permanentboende Fritidsboende 12% 1 7% 32% 29% 25% 59% 54% 68% Hyra Äga Spelar ingen roll 2% 2% Annat För de flesta, eller tre fjärdedelar spelar det ingen roll om man hyr eller äger sin båtplats. Skillnaden mellan de som är permanent boende i den kommun de söker plats och de som äger fritidshus i den kommun de söker plats är främst att permanentboende vill hyra i något större utsträckning (12% jämfört med 7%). Permanentboende hade ett konkret önskemål om att antingen hyra eller äga i högst utsträckning, 44%. De som står i kö för motorbåt är mer benägna att äga en plats jämfört med dem står i kö för segelbåt. 26

28 Intresse av servicenivå och tjänsteutbud På följande sidor presenteras resultaten som rör graden av intresse för några olika typer av hamntjänster och serviceutbud i hamnen där man önskar en båtplats. Rapporten avslutas med kompletterande kommentarer som framkom spontant under intervjuerna. 27

29 Intresse av att köpa drift- och underhållstjänster för båten Totalt Söker båtplats i hemkommunen Söker båtplats utanför hemkommunen % 26% 24% 16% 2 11% 25% 25% 24% 11% 8% 14% 24% 22% 21% 1= Kan absolut inte tänka mig = Kan mycket väl tänka mig 1% 1% 1% Ingen åsikt I undersökningen tillfrågades båtägare huruvida de kunde tänka sig att köpa diverse drift- och underhållstjänster för båten, i stället för att göra dem själv. Resultatet blev att de som bor i en annan kommun än den de söker båtplats i kan tänka sig att köpa tjänster i högre utsträckning jämfört med de som söker båtplats i sin hemkommun. 28

30 Intresse för åretrunt plats i isfri hamn Totalt Söker båtplats i hemkommunen Söker båtplats utanför hemkommunen 61% 58% 53% 42% 37% 34% 2 1 5% 5% 5% Ja Nej Vet ej I undersökningen mättes intresset för att låta båten ligga i vattnet året om förutsatt att hamnen görs isfri. Utfallet på frågan illustreras i diagrammet ovan. Generellt var 37% positivt inställda till förslaget. Mellan gruppen som söker båtplats utanför hemkommunen och gruppen permanentboende i samma kommun som båtplatskö är inställningen mer negativ hos permanentboende. Acceptans för att låta båten ligga i året om i isfri hamn tycks delvis bero på vilket skick båten är i samt huruvida det finns försäkringar som kan täcka eventuella skador under vintern. 29

31 Intresse för att låna ut sin båtplats juli månad Segelbåt Motorbåt Osäker; 9% Ja; 16% Osäker; 5% Ja; 16% Nej; 75% Nej; 79% Diagrammet illustrerar utfallet per båttyp oavsett om båten man köar för har en båtplats idag eller ej. Intresset för att ha en båtplats som man får tillgång till alla månader på året utom i juli var övervägande svagt. Dock kunde 16% bland de som köar för segelbåt eller motorbåt tänka sig att göra det. En del av de som är osäkra säger att deras inställning är beroende på om en positiv inställning skulle öka chansen att få en båtplats. Bland de permanentboende i kö-kommunen svarade 11% ja på denna frågan medan motsvarande frekvens för boende utanför kö-kommunen var 19%. 30

32 Intresse för att landförvara båten även på sommaren Totalt Söker båtplats i hemkommunen Söker båtplats utanför hemkommunen % % 37% 37% Ja Nej Vet ej Diagrammet visar inställningen till att landförvara båten även på sommaren mot att hamnen tar upp och lägger i båten på beställning*. En tredjedel av de köande är intresserade av denna tjänst. Det är ingen skillnad mellan permanentboende och de som bor i annan kommun än den de söker båtplats i. De som köar och har en övernattningsbar båt var mindre intresserade av denna lösning än de som har en icke övernattningsbar båt (18% resp. 25%). * Ledtid från det att beställning var gjord tills båten låg i vattnet antogs vara ca 12 h. 4% 3% 3% 31

33 Intresse av serviceutbud/kringtjänster Andel betyg 4 och 5 bland samtliga som köar för båtplats 8% Restaurang Livsmedel Söker båtplats inom hemkommunen Skeppshandel (18%) Livsmedel (13%) Restaurang (5%) Båtuthyrning (4%) Bredband (2%) 18% 18% Skepphandel Bredband 5% 4% Söker båtplats utanför hemkommunen Livsmedel (26%) Skeppshandel (23%) Restaurang (13%) Båtuthyrning (5%) Bredband (3%) Båtuthrning Personerna i båtplatskö fick uppge hur viktigt serviceutbudet i en marina/småbåtshamn är på en femgradig skala, där 1= Mycket oviktigt och 5=Mycket viktigt. Staplarna i diagrammet visar andelen 4 eller 5, dvs de som har önskemål om respektive kringtjänst. Tillgång till Livsmedel/kiosk och Skeppshandel är de tjänster som fick högst andel viktig/mycket viktig (18%). I tabellen till vänster har service rangordnats efter andelen viktigt/mycket viktigt uppdelat på de som söker båtplats i sin hemkommun och de som söker utanför sin hemkommun. De som söker båtplats utanför hemkommunen tycker genomgående att behovet av service och kringtjänster är viktigare än de som söker båtplats i hemkommunen. En skillnad är också att de tycker Livsmedel är viktigare än Skeppshandel. 32

34 Intresse för kringtjänster i olika hamntyper 10 Restaurang 8 Livsmedel 6 Skeppshandel 4 Bredband % 2 3% Kommunal 6% 7% 17% I diagrammet visas andelen som väljer 4 eller 5, dvs har ett behov av respektive tjänst*. Utfallet presenteras utifrån hamntyp som intervjupersonen köar till. Tillgång på livsmedel och restaurang var något viktigare för de köande till kommunal hamn jämfört med de till föreningsdriven hamn. Dock är den viktigaste tjänsten skeppshandel för de köande till privat/föreningsdriven hamn. * Skala 1-5, där 1=Helt oviktigt,5= Mycket viktigt, 2 6% Privat/förening 4% Båtuthyrning 33

35 Intresse av övrig service Andel betyg 4 och 5 bland samtliga som köar för båtplats 62% 35% 72% Uppställning Varvsservice Sanitetsservice Söker båtplats inom hemkommunen Sanitetsservice (69%) Uppställning (58%) Varvsservice (33%) * Skala 1-5, där 1=Helt oviktigt,5= Mycket viktigt Söker båtplats utanför hemkommunen Sanitetsservice (76%) Uppställning (69%) Varvsservice (39%) Övrig service som sanitet, uppställning och varvsservice är också betygsatta på en femgradig skala*. Intresset var störst för sanitetsservice (WC, dusch, tvättstuga) och fler än två tredjedelar gav betyget 4 eller 5. Intresset för de två övriga typerna av service var högst för uppställning, 62%. Ungefär var tredje tyckte att varvsservice är viktigt. I tabellen till höger har service rangordnats efter andel av betyg 4 och 5, uppdelat på de som söker båtplats i sin hemkommun och de som söker utanför sin hemkommun. Generellt tycker köande utanför hemkommunen att övrig service är viktigare än vad de permanentboende tycker. 34

36 Intresse av övrig service i olika hamntyper Uppställning Varvsservice Sanitetsservice 81% 64% 59% 46% 42% 33% 2 Kommunal Privat/Förening Diagrammet till vänster visar andelen 4 och 5 för övrig service såsom sanitet, uppställning och varvsservice*. Utfallet presenteras uppdelat på hamntyp. I Privat/föreningsdriven hamn är sanitetsservice ( WC, dusch, tvättstuga) viktigast. Bland de köande för kommunal hamnplats är uppställning viktigast. Uppställning värderas trots det ännu högre bland de köande till föreningsdriven båtplats (64% jmf 59%). Drygt var tredje köande ansåg att varvservice är viktigt. * Skala 1-5, där 1=Helt oviktigt,5= Mycket viktigt 35

37 Kompletterande kommentarer Som komplement till tidigare visat resultat redovisas nedan en sammanställning av övriga kommentarer som framkom under intervjuerna i samband med vissa frågor. Under intervjuerna nämndes det att hyra eller äga en båtplats definitivt är en kostnadsfråga. De köande uttryckte även en oro för att inte få behålla sin plats år efter år, oavsett om man äger eller hyr den. Trots att man kanske redan har en båtplats önskar man ett bättre geografiskt läge på hamnen och detta påverkar således inte behovet av nya båtplatser. Pris är en betydelsefull faktor för hur intressant ett eventuellt erbjudande om båtplats är, detta har vi ej tagit hänsyn till i denna undersökning. Spontana kommentarer som framkom under intervjuerna var att bensin, vatten och el är så viktiga typer av service för en hamn där man har sin båtplats att de ses bör ses som självklara i ett serviceutbud. En annan tjänst som ansågs vara viktigt är säkerheten/bevakning av hamnen. Intresset för att låta hamnen lägga i och ta upp båten beställning beror på hur långt i förväg man måste göra beställningen och vad det skulle kosta. Andra krav som nämndes var förvaring under tak och ej under juli på grund av att man tappar flexibilitet. Flera tyckte dock att det var ett mycket bra förslag. Avslutande citat från två köande i södra Bohuslän: Eftersom jag betalar köavgift varje år vill ja ha möjlighet att se vilken köplats jag har Förlegat kösystem. 36

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Göteborg. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Göteborg för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet

Båtplatsundersökning Norra Bohuslän. för Västsvenska Turistrådet Båtplatsundersökning Norra Bohuslän för Västsvenska Turistrådet TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Box 5068, 402 22 Göteborg, G Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund Efterfrågan på attraktiva

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil

Hur mycket kostar äldres fallskador i Lysekil Lysekil invånare i Lysekil för respektive Fallskadorna i Lysekil kostar varje år: Regionens kostnad 4,9 milj. kr Kommunens kostnad 5,0 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 10,1 milj.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr.

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr. Bilagor. Social service: Bilaga, Underlag för uträkningar Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en -5-åring under ett år: 90 000 kr. Kommunkostnad för att bistå med grundskoleplats (inklusive

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Fritidshuset 2015. - Få äger men många vill ha fritidshus - Storstadsborna dominerar fritidshusmarknaden - Skärgården och Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2015. - Få äger men många vill ha fritidshus - Storstadsborna dominerar fritidshusmarknaden - Skärgården och Östersjööarna populärast Fritidshuset 2015 - Få äger men många vill ha fritidshus - Storstadsborna dominerar fritidshusmarknaden - Skärgården och Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB BOSTADSEKONOMI 27 APRIL 2015 Fritidshuset

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014 Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun Juli 2014 Sammanfattning I Kungälvs kommun finns det cirka 6000 båtplatser, varav 4789 på bryggor med minst 6 båtplatser. Uppskattningsvis står lite drygt 1100 personer

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014

Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014 Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014 Om Svedeas båtlivsundersökning 2014 Svedea genomför för andra året en båtlivsundersökning. 10 023 personer i Svedeas register över kunder, =digare kunder och personer

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön

Förvaltningskvalitet. Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och. underhåll i bostadsmiljön Förvaltningskvalitet 2010 Hyresgästernas åsikter om service, trygghet och underhåll i bostadsmiljön Anna-Lena Högberg, Erik Högberg, Henrik Björk, AktivBo 1 Sammanfattning Hyresgästerna Riksförbundet och

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Svenskars upplevelser av service på hotell

Svenskars upplevelser av service på hotell Undersökning från Hoist Technology: Svenskars upplevelser av service på hotell Maj 2011 Hoist Technology Vretenvägen 12 171 54 Solna www.hoistgroup.com Inledning Servicenivån på hotell är en avgörande

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Konsumentklimatet November 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet November 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +6 ()8 7 fax +6 ()8 7 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet ember 9 Karna Larsson-Toll Innehåll. Om undersökningen. Resultat i sammandrag. Vad prioriterar

Läs mer

Marstrand Gästhamn. Marknadsundersökning 2010. HHGS HandelsConsulting AB. Projektledare: Jessica Sollander

Marstrand Gästhamn. Marknadsundersökning 2010. HHGS HandelsConsulting AB. Projektledare: Jessica Sollander Marstrand Gästhamn Marknadsundersökning 2010 Projektledare: Jessica Sollander HHGS HandelsConsulting AB Rapportens upplägg Rapporten är uppbyggd kring sammanställning av de svar som respondenterna har

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009 TNS SIFO 4 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +46 ()8 7 4 fax +46 ()8 7 4 www.tns-sifo.se Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 9 8343

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer