Linköpings universitet 722G20: Internationell Politik. Ukraina Euromajdan. Anna Hentzer Sara Jägare Filip Stojceski Torbjörn Velander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings universitet 722G20: Internationell Politik. Ukraina Euromajdan. Anna Hentzer Sara Jägare Filip Stojceski Torbjörn Velander"

Transkript

1 Linköpings universitet 722G20: Internationell Politik Ukraina Euromajdan Anna Hentzer Sara Jägare Filip Stojceski Torbjörn Velander

2 Konflikten i Ukraina Inledning Vi har valt att analysera de pågående demonstrationerna i Ukraina utifrån realismen, liberalismen och feminismen. Vi tar upp bakgrunden till demonstrationerna, därefter analyserar vi dem utifrån de olika teorierna. Euromajdan är namnet på det torg där protesterna genomförs, samt namnet på själva protesterna. Bakgrundsinformation När Ukraina i slutet av 1991 blev en självständig stat, innebar det skapelsen av ett nytt land. Vid detta tillfälle var Ukraina inte någon egentlig nationalstat, utan mer av ett stycke ruiner efter Sovjetunionens sammanbrott. De senaste 22 åren har inneburit en osammanhängande process av nationsbyggande för landet. Målet för denna process har handlat om att skapa en tydlig ukrainsk nationell identitet, som kan omfamnas av alla invånare oberoende av etnicitet och språk. 1 Ukraina har idag en blandat befolkning med majoritet av etniska ukrainare. Ryssar utgör en betydande minoritet tillsammans med övriga folk från f.d. Sovjetunionen. Konflikten i Ukraina kan sägas är en fortsättning på den orangea revolutionen 2004, då delar av landet ville vända sig mer mot västvärlden och medlemskap i EU och NATO. Ansträngningarna den gången misslyckades och landet vände sig mer mot Ryssland och blev internationellt osynliga. Ukraina är idag alltså ett delat land och den styrande regimen har fortfarande ett stöd, i synnerhet i landets södra och östra delar som till stor del befolkas av etniska ryssar. Stora regionala klyftor och problemen med en ofullbordad nationell identitet är sammanlänkade. 2 Sedan en tid tillbaka äger demonstrationer rum i Kiev angående landets framtid. Oberoende hur maktkampen slutar har vi att göra med en betydelsefull politisk händelse för Europa, Ukraina och Ryssland. Oroligheterna i Ukraina är en bieffekt av geopolitiska motsättningar mellan Ryssland och EU om Ukrainas framtid, samtidigt som det är en reflektion av byggandet av den ukrainska nationen. De pågående protesterna visar på skiljelinjerna inom landet där majoritetsbefolkningen ukrainare i främst västra Ukraina vill vända sig mot väst och den ryska befolkningen i de östra delarna av landet föredrar att söka kontakt mot Ryssland. Men demonstrationerna visar också på att den yngre generationen önskar att bli kvitt den postsovjetiska identiteten och istället vända sig mot det europeiska idealet. 3 1 Artikel SvD: Ukrainas uppror en strid om värderingar 2 Utrikespolitiska institutet (2013), Landguiden: Ukraina 3 Artikel SvD: Ukrainas uppror en strid om varderingar 2

3 Om demonstranterna kommer att uppnå sina mål kommer det att innebära enorma politiska konsekvenser för Ryssland. Ryssland kommer att förlora ytterligare inflytande i Östeuropa som man tidigare gjort i bland annat de baltiska staterna. För Ukrainas proeuropeiska invånare har dagens regim förlorat sin legitimitet. Presidentens koncentration av makten, och den omfattande korruptionen är också skäl för missnöje. För demonstranterna i Kiev framstår den befintliga situationen som ett val mellan två kulturer, den ryska respektive den europeiska civilisationen. 4 Rysslands plan är att hindra Europeiska unionens expansion i Östeuropa och istället inkludera Ukraina i sin egen tullunion tillsammans med Vitryssland, Kazachstan och Armenien. En union som majoriteten av Ukrainas befolkning motsätter sig. För att nå sitt mål har Ryssland visat sig beredd att ta till såväl piska som morot, typiska fall av det är handelshinder eller minskade gasssubventioner med mera. 5 Om de ryska påtryckningarna når framgång beror till stor del på Ukrainas ekonomiska situation. Under finanskrisens första år backade landets bruttonationalprodukt kraftigt och i dagsläget står Ukraina nästintill inför en statsbankrutt. Till detta kan läggas osäkerheten för den rad av farsoter som skulle drabba Ukraina i händelse av ett närmande till EU. Realismen Realismen är ingen teori i vanlig mening, utan en tanketradition med rötter i antiken hos den grekiske historikern och generalen Thucydides ( f.kr.). Realisterna ser sig som just realister, och internationell politik handlar för dem inte om vem som har rätt utan om vem som tar sig rätt genom maktpolitik. Krig, konflikt och andra uttryck för denna maktpolitik är det som är väsentligt att studera. Liksom den italienska skribenten Machiavelli ( ) anser man att stater och statsmän har rätt till en annan moral än privatpersoner det nödvändiga är det rätta och i enlighet med den engelske politiska filosofen Hobbes ( ) menar realisterna att det naturliga tillståndet för stater och människor är att vara i konflikt med varandra. Så har det varit genom hela historien, och så kommer det att förbli. Staterna samexisterar inom en internationell anarki, utan någon formell överstatlig härskarmakt. De måste hjälpa sig själva. Historien är cyklisk och upprepar sig. I grund och botten handlar allt om fördelningen av materiella resurser. Inom den klassiska realistiska tanketraditionen är fokus på kunskaper om historia. Inom neoklassicismen är grundtesen istället rationellt tänkande. Alla staters agerande kan förstås utifrån de existerande strukturerna. Oavsett inre förhållanden så måste alla stater agera lika med samma givna yttre förutsättningar. Inom neorealismen finns två olika sätt att se på maktbalans. Den defensiva synen menar att stater strävar efter tillräckligt med makt för att balansera gentemot omvärlden, men den offensiva menar att staters makttörst är outsläcklig. I denna analys används främst klassisk realism. 4 Artikel SvD: Ukrainas uppror en strid om varderingar 5 Artikel Sveriges Radio: Armenien går med i Rysk tullunion 3

4 Situationen i Ukraina ur ett realistiskt perspektiv handlar om en maktkamp mellan två stater och EU. En supernationell organisation som EU kan spela en viktigt roll, men är ändå alltid underordnad inflytelserika staters intressen. Här gäller det att identifiera den eller de stater inom EU som har både inflytande och intresse av en närmare relation med Ukraina. Delar av Ukraina har t.ex tidigare tillhört Polen. I bakgrunden finns supermakten USA, som gett betydande ekonomiskt bistånd till Ukraina, samt Kanada dit ca 1 miljon ukrainare har emigrerat. 6 Ryssland, Ukraina och EU strävar alla efter materiella resurser, och låter ändamålet helga medlen i denna kamp. Med historikern och diplomatens Carrs 7 ord pågår en oupphörlig kamp mellan stater som är ekonomisk privilegierade ( haves ) och de som är ekonomiskt utsatta ( havenots ), där de senare är mer benägna att ta till vapen. Ukraina, med sin dåliga ekonomi, är en tydlig have-not stat medan EU och Ryssland är haves. EU har en betydande ekonomisk makt, men obetydlig militär i jämförelse med Ryssland. Ukraina har en av Europas största försvarsmakter, och har med sin betydande storlek och naturtillgångar 8 potential att återfå en viktigt ekonomisk roll. Enligt Aron 9 strävar alla stater efter självständighet och kan i slutändan bara lita till sig själva för att uppnå detta. I Ukrainas fall verkar en helt självständig väg svår. Den ekonomiska krisen innebär att Ukraina måste vända sig till väst eller till öst, och med detta val följer ekonomiska förbindelser tillsammans med idémässiga och hegemoniska. Ukraina har flera lån från IMF, mot löften om liberala ekonomiska reformer. Dessa reformer har dock inte genomförts, och en del lån har hållits tillbaka. Ryssland har då bidragit med stora akuta lån, och också säkerställt sin flottbas i Ukraina för överskådlig tid. Vilken större makt ska då få dominera Ukrainas ekonomiska och politiska utveckling? Ur ett klassiskt realistiskt perspektiv är det viktigt att studera historien. Ukraina har gjort flera misslyckade försök att bilda en fristående stat innan 1991, och har sedan 1600-talet varit under ryskt/sovjetiskt inflytande. Stalin använde på 30-talet mycket hårdföra metoder för att vinna ekonomisk och politisk kontroll över Ukraina, liksom Brezjnev på 70-talet. 10 Trots att Ukraina sedan 1991 gjort mycket för att värja sig från Rysslands inflytande och mot väst så talar historiska erfarenheter för att detta inte kommer att lyckas. Diplomati kan spela en viktig roll ur ett klassiskt realistiskt perspektiv. Dock hävdas att kulturella och ideologiska faktorer då är betydelsefulla, och att stater som delar målsättningar och liknar varandra har lättare att lösa konflikter genom diplomati. 11 Historiskt kan man se att Ryssland/Sovjet har använt maktspråk mot Ukraina 6 Utrikespolitiska institutet (2013) Landguiden: Ukraina 7 Devetak Richard et.al., (2012), An Introduction to International Relations, sidan 39 8 Utrikespolitiska institutet (2013) Landguiden: Ukraina 9 Devetak Richard et.al., (2012), An Introduction to International Relations, sidan Utrikespolitiska institutet (2013) Landguiden: Ukraina 11 Devetak Richard et.al., (2012), An Introduction to International Relations, sidan 41. 4

5 och flera forna öststater som är nuvarande EU-länder, medan diplomati spelat en något mer framträdande roll i relation till mäktigare västeuropeiska stater. I den aktuella situationen verkar både väst och öst använda sig av ekonomiska muskler snarare än diplomatiska. Liberalismen Liberalismen delar inte samma syn som realismen om staten som enhetlig aktör. Man talar istället om staten som pluralistisk, en sorts skådeplats där olika aktörer och parter konkurrerar mot varandra. Eftersom att vi nu ska analysera demonstrationerna i Ukraina bör vi utöka förmågan att se på vad som kan vara betydande i denna analys. Denna bredare granskning av aktörer och parter kommer att omfatta, förutom stater, individer och institutioner/unioner. De mest grundläggande bedöms vara Vladimir Putin, Viktor Janukovytj, och på unionsnivå, EU. För att förstå varför dessa demonstrationer har uppkommit kommer vi till individnivå. Putin har sedan länge försökt att fördärva den ukrainska identiteten. Detta görs indirekt, genom små provokationer av ryska oligarker som sitter i det ukrainska parlamentet fastslogs det att Ukraina kommer att fortsätta att hyra ut stora delar av Krim-halvön till den ryska flottan. Detta resulterade i äggkastning i parlamentet och Janukovytj anklagades för att gång på gång sälja ut Ukraina. 12 Utifrån ett liberalistiskt perspektiv så föredrar stater ekonomisk tillväxt framför konflikt. Väljer Ukraina att skriva på ett avtal med EU kommer Putin att höja priset på den ryska gasen, vilket kommer att innebära stora konsekvenser. Är det något Ryssland inte gillar så föredrar man hellre konflikt. Ryssland känner nu en stor press, alltfler post-sovjetiska stater vill komma EU och väst närmare. Visar sig inte Putin som en mäktig och stor ledare för världen så är Rysslands tid som en stormakt över. Därav dessa demonstrationer i Ukraina, där majoriteten av folket är trötta på Putins politik gentemot Ukraina och hans marionettdocka Janukovytj som gång på gång försöker sälja ut landet. Det liberala perspektivet menar också att stater inte är några självständiga aktörer, utrikespolitiken präglas av vilka intressegrupper som har störst inflytande. Majoriteten av folket i Ukraina vill ha ett närmande med EU, men i slutändan är det de ryska oligarkerna i landet som kommer att bestämma. Feminismen Feminism grundar sig på en genusvetenskaplig teoribildning, där kön och framförallt könsordning är centrala begrepp. Den feministiska forskningen inom internationella relationer sträcker sig över ett brett empiriskt spektrum och en viktig del i denna forskning är betydelsen av kön i samband med krig och konflikter. Feministiska forskare har kritiserat realismen och de andra traditionella teorierna. Kritiken bygger på åsikt att dessa teorier visar en påtaglig frånvaro av människor och mänskliga relationer. Forskarnas analys handlar om att beskriva könsmaktsrollerna som kommer till uttryck inom exempelvis globalisering, konflikt, diplomati och på det viset 12 Artikel SvD: Rökbomber och äggkastning i Ukrainas parlament 5

6 åskådliggöra hur denna maktordning bygger en konstruktion av manligt och kvinnligt. De sociala uttrycksformerna av kön sätts i fokus och de beteenden och egenskaper som förknippas med könen är inte jämbördiga, utan det som kallas manlighet värderas högre än det kvinnlig. 13 Fokus på manliga egenskaper, som konflikter, rivalitet och aggressivitet, gör att många alternativa perspektiv och tolkningar blir osynliggjorda. Om Ukrainas situation beskrivs med fokus på samarbete och fredlig samexistens framträder inte bilden av ett land som måste välja sida mellan två motståndare. Ukraina kan istället beskrivas som en brygga mellan Ryssland och EU, alltså att förena det bästa hos väst med det bästa hos öst. Ur en feministisk synvinkel kan vi titta närmare på domen som föll 2011 mot den före detta premiärministern Julia Tymosjenko. Hon anklagades för maktmissbruk när hon skrev på ett nytt gasavtal med Ryssland Enligt presidenten hade hon inte hade de befogenheterna. Presidenten hade innan rättegången dessutom lagt flera lagförslag till parlamentet kring de paragrafer Julia Tymosjenko åtalas under. Det ryska utrikesdepartementet anser att avtalet ska ha varit i överensstämmelse med rysk, ukrainsk och internationell rätt, men det ska ha ignorerats i domstolen. Enligt EU är hon en politisk fånge. Tymosjenko själv anser att domen är ett bevis på att en auktoritä regim styr landet och brister i rättvisa. 14 Den typiska särartsfeministen tycker att kvinnans naturliga värde underskattas. Särartsfeministen ser på kvinnan som fredlig och vårdande. Att fängsla en kvinnlig politiker skulle utifrån deras perspektiv ses som ett bortfall av det fredligare släktet. Radikala, dvs. marxistiska och socialistiska, feminister skulle se detta som att männen är i behov av dominans, kvinnans arbete exploateras av män och är inte lika mycket värt. Inom politiken är det vanligare att män representeras i maktpositioner. Feministiska forskare menar att detta beror på den vanligt förekommande bilden av kvinnans arbetsinsatser, som förknippas med speciella könsbundna egenskaper. 15 När vi ser på fallet mot Tymosjenko, kan vi då med feministiska ögon urskilja presidentens behov av att föra bort en kvinnlig person med någon form av makt? 13 J.Gustavsson och J.Tallberg (2009) - Internationella relationer, sidan Artikel SvD: Tymosjenko får sju års fängelse 15 J.Gustavsson och J.Tallberg (2009) - Internationella relationer, sidan 111 6

7 Källförteckning Tryckta källor Devetak R et.al. (2012), An Introduction to International Relations, Cambridge: Cambridge University Press. 2:a upplagan Gustavsson J och Tallberg J (2009), Internationella relationer, Studentlitteratur AB. Lund. Internetkällor Svenska Dagbladet Rökbomber och äggkastning i Ukrainas parlament (27 april 2010) Tymosjenko får sju års fängelse (11 okt 2011) Ukrainas uppror en strid om värderingar (18 dec 2013) Sveriges Radio Armenien går med i Rysk tullunion (3 sept 2013) Utrikespolitiska institutet (2013) Landguiden: Ukraina 7

Relationen och konflikten mellan Ukraina, Ryssland och EU

Relationen och konflikten mellan Ukraina, Ryssland och EU Statsvetenskap 1, 30 hp 2014-01-07 Internationell politik, 7,5 hp Ansvarig lärare: Per Jansson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Relationen och konflikten mellan Ukraina, Ryssland

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Europeiska Unionen, Ungern och Turkiet

Europeiska Unionen, Ungern och Turkiet Europeiska Unionen, Ungern och Turkiet En jämförande fallstudie inom demokratisk utveckling European Union, Hungary and Turkey - A Comparative Case Study in Democratic Development Kandidatuppsats i statsvetenskap

Läs mer

Den uteblivna interventionen i Syrien

Den uteblivna interventionen i Syrien Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionen Den uteblivna interventionen i Syrien En motivanalys av FN:s säkerhetsråd Uppsats för C-seminariet i Freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet VT-2012

Läs mer

Vitryssland och Litauen

Vitryssland och Litauen Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA22 HT2014 Handledare: Anders Uhlin Vitryssland och Litauen Tro och tvivel i två forna sovjetstater Henrik Ekström Johan Ahlin Abstract 1991 blev både

Läs mer

Darfur, en region i konflikt

Darfur, en region i konflikt Lunds Universitet STV102 Statsvetenskapliga institutionen HT 2004 Handledare: Jakob Gustavsson Darfur, en region i konflikt En studie av varför ingen intervention kommit till stånd i Darfur Björn Bergenfeldt

Läs mer

EU-integration och främlingsfientlighet -En fallstudie kring EUs roll i främlingsfientliga partiers framgångar i Europa

EU-integration och främlingsfientlighet -En fallstudie kring EUs roll i främlingsfientliga partiers framgångar i Europa Sara Schulman VT- 14 STVA:22 Uppsats 12 hp EU-integration och främlingsfientlighet -En fallstudie kring EUs roll i främlingsfientliga partiers framgångar i Europa Uppsatsförfattare: Vera Håkansson Benjamin

Läs mer

Innehåll: EUs GLOBALA ROLL. Grönt ljus för EU som aktör? En studie av EU som aktör i klimatpolitiken 7

Innehåll: EUs GLOBALA ROLL. Grönt ljus för EU som aktör? En studie av EU som aktör i klimatpolitiken 7 Innehåll: EUs GLOBALA ROLL Förord 4 Grönt ljus för EU som aktör? En studie av EU som aktör i klimatpolitiken 7 Hur påverkar externa aktörer Vitrysslands utveckling? 57 Demokratisk islamism? Islamistiska

Läs mer

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN

DEN SVENSKA NEUTRALITETEN DEN SVENSKA NEUTRALITETEN En studie av den svenska utrikespolitiska doktrinen Författare: Emil Steen Handledare: Sten Berglund Seminariedatum: 2013-08-(20-21) Statskunskap C, VT 13 Självständigt arbete,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

EU och utrikespolitiken: en balansakt mellan makt, värderingar och vilja

EU och utrikespolitiken: en balansakt mellan makt, värderingar och vilja EU och utrikespolitiken: en balansakt mellan makt, värderingar och vilja Vilket EU vill vi ha? / Kapitel 4 Av Björn Fägersten Asien är på uppgång och USA koncentrerar sina krafter till Stillahavsregionen,

Läs mer

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut Mittuniversitetet Sundsvall Institutionen för Samhällsvetenskap Statsvetenskap D Vårterminen 2009 Handledare: Ingemar Wörlund Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla

Läs mer

D-UPPSATS. Gröna partier och ideologisk utveckling. En studie av gröna partiers erfarenheter av parlamentariskt deltagande.

D-UPPSATS. Gröna partier och ideologisk utveckling. En studie av gröna partiers erfarenheter av parlamentariskt deltagande. D-UPPSATS 2010:125 Gröna partier och ideologisk utveckling En studie av gröna partiers erfarenheter av parlamentariskt deltagande Stefan Linde Luleå tekniska universitet D-uppsats Statsvetenskap Institutionen

Läs mer

Europeiska unionen. - öppet för Europa? - framtida utvidgningar av EU ur ett svenskt perspektiv

Europeiska unionen. - öppet för Europa? - framtida utvidgningar av EU ur ett svenskt perspektiv Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Statsvetenskap 4 Magisteruppsats 2005/017 ST-2005 Europeiska unionen - öppet för Europa? - framtida utvidgningar av EU ur ett svenskt perspektiv Författare:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR

VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR INLEDNING Vi lever i en tid av växande motsättningar och klyftor. Kapitalismens effekter syns tydligt i vår vardag, både här i Sverige och i resten av världen.

Läs mer

Internationell Politik

Internationell Politik Internationell Politik 733G20 Jensen Emma, Johnsson Gustav, Juholt Anton, Järneteg Anna, Kant Albertina 2012-05-22 Inledning Miljön debatteras ständigt och avtal för att minska utsläppen stiftas mellan

Läs mer

Mikrolån en (o)möjlighet?

Mikrolån en (o)möjlighet? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Matilda Broman Mikrolån en (o)möjlighet? En kritisk studie av kvinnors möjlighet till empowerment genom mikrofinanser via mikrofinansinstitutet

Läs mer

Grekerna och krisen II

Grekerna och krisen II Grekerna och krisen II en undersökning utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv Rani Banth 2012 Publikationstyp: Uppsats Nivå: Grundnivå Poäng: 15 hp Huvudområde: Medie-och kommunikationsvetenskap Kursnamn:

Läs mer

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Texter Del 1: Historiebruk och nationalism Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Glöm aldrig din historia! Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter.

Läs mer

Kommunal utrikespolitik? Hur utvecklingen av paradiplomati påverkas av lokaliseringsprincipen

Kommunal utrikespolitik? Hur utvecklingen av paradiplomati påverkas av lokaliseringsprincipen Masteruppsats i offentlig förvaltning VT 13 Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Mårten Ahlstrand 870411 5131 Handledare: Stig Montin Examinator: Lena Lindgren Kommunal utrikespolitik? Hur utvecklingen

Läs mer

D-UPPSATS. Konflikten om Kosovo

D-UPPSATS. Konflikten om Kosovo D-UPPSATS 2009:101 Konflikten om Kosovo - en analys av Kosovoalbanernas argument till en egen stat Carl Hampus Baier Sandén Luleå tekniska universitet D-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

Examensarbete. Kandidatuppsats Muslimska brödraskapet. Demokratiska avsikter? Examensarbete nr:

Examensarbete. Kandidatuppsats Muslimska brödraskapet. Demokratiska avsikter? Examensarbete nr: Examensarbete Kandidatuppsats Muslimska brödraskapet Demokratiska avsikter? Författare: Johan Blomberg Handledare: Thomas Sedelius Examinator: Ämne/huvudområde: Statsvetenskap Poäng:15 hp Betygsdatum:

Läs mer

USA som hård, mjuk och smart makt

USA som hård, mjuk och smart makt Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen FKVK01 VT08 Handledare: Annika Björkdahl USA som hård, mjuk och smart makt En studie av amerikansk utrikespolitik i mellanöstern Johannes Eriksson Abstract

Läs mer

Vår identitetsgräns är vår solidaritetsgräns.

Vår identitetsgräns är vår solidaritetsgräns. Lunds universitet Sociologiska institutionen Vår identitetsgräns är vår solidaritetsgräns. En innehållsanalys av debatten om europeisk identitet i radioprogrammet OBS i P1 Jesper Cederstrand Kandidatuppsats

Läs mer

Partiet som utflöde av samhället

Partiet som utflöde av samhället Södertörns Högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Statsvetenskap C Vårterminen 2011 (Europaprogrammet) Partiet som utflöde av samhället En argumentationsanalys av det nyuppkomna

Läs mer

Det Spruckna Kungariket

Det Spruckna Kungariket Det Spruckna Kungariket En idéanalys om Skottlands folkomröstning 2014 och nationsidentitet i Storbritannien och Skottland Författare: Institution: Statsvetenskap Ämne: C-uppsats Handledare: Stefan Höjelid

Läs mer

Jag är bosnisk, Jag är försvenskad

Jag är bosnisk, Jag är försvenskad Historia med Kulturanalys VT 2009 C-uppsats Handledare: Nils Andersson Examinator: Irene Andersson 2009-05-29 Jag är bosnisk, Jag är försvenskad En undersökning om fyra bosniers identitet i Sverige Emina

Läs mer