EXAMENSARBETE. Vad kännetecknar en bra lärare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Vad kännetecknar en bra lärare?"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2007:021 Vad kännetecknar en bra lärare? En komparativ studie av elevers och lärares uppfattningar om hur en bra lärare bör vara Maria Kruse David Öquist Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap 2007:021 - ISSN: ISRN: LTU-LÄR-EX--07/021--SE

2 Abstract The objective was to study the views of pupils at the 9th and the 11th forms concerning a good teacher, which were compared with the opinions of their teachers. The intention was to discover diversities and similarities between the two pupil groups and between pupils and teachers. We applied a method where the persons subject to the investigation were allowed to develop their own thoughts through writing a free essay given the title What Distinguishes a Good Teacher?. We used text analysis as a method to scrutinise the material. The result displays great similarities to previous international investigations, which show that the concordance between the opinions of both pupils and teachers increase with age. An unexpected result was the radical increase of the older pupils desire for a personal contact with their teacher. The result has been connected to teachers leadership through the different characteristics of a good teacher given by the pupils. The discussion holds our conclusion; situation adapted leadership will best meet the demands on the good teacher, requested by the pupils independently of age. Abstrakt Syftet var att studera högstadie- och gymnasieelevers syn på en bra lärare vilket jämfördes med deras lärares uppfattningar om detsamma. Avsikten var att upptäcka skillnader och likheter mellan de två elevgrupperna, samt mellan elever och lärare. Vi tillämpade en metod där försökspersonerna fick utveckla sina egna åsikter genom fri uppsatsskrivning under titeln Vad kännetecknar en bra lärare?. Vi använde textanalys som metod för att granska materialet. Resultatet visade stora likheter med tidigare internationell forskning, som visar att samstämmigheten mellan elevers och lärares uppfattningar ökar med åldern. Ett oväntat resultat var den radikala ökningen av de äldre elevernas önskan om en personlig kontakt med sin lärare. Resultatet har genom de olika kännetecknen på en bra lärare, som eleverna angivit, kopplats till lärares ledarskap. Diskussionen innehåller vår slutsats; det situationsanpassade ledarskapet kan bäst möta de anspråk på en bra lärare som eleverna, oberoende av ålder, efterfrågade. 2

3 Förord Den hand som leder barnet För att dina elever skall lyckas i morgondagens kunskapssamhälle behöver de goda kunskaper, ett gott självförtroende och en lust och vilja att hela tiden utvecklas och lära sig nya saker. En del av den kunskapen, det självförtroendet och den lusten att lära kan du som lärare ge dina elever. Du betyder mycket mer än du kanske tror, inte bara för elevernas utveckling och framtid utan också för hela samhällets utveckling och vår gemensamma framtid. För den hand som leder barnet är den hand som formar världen. (Svensson. 1998:70) Vi vill tacka alla elever och lärare som gjort vårt arbete möjligt genom att delta i den fria uppsatsskrivningen. Vi har även uppskattat den konstruktiva respons som vi har fått av vår studiekamrat Jessica Metzähalme, samt vår handledare Marie-Louise Annerblom. Maria Kruse David Öquist 3

4 Innehållsförteckning ABSTRACT...2 ABSTRAKT...2 FÖRORD...3 DEN HAND SOM LEDER BARNET...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND LEDARSKAP Vår definition av ledarskap Ledarskap ur ett lärarperspektiv Ledarskap ur ett elevperspektiv Tre dominerande ledarskapsstilar Situationsanpassat ledarskap TIDIGARE FORSKNING OM BRA LÄRARE Andra undersökningsmetoder bland lärare SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING METOD VAL AV METOD FRI UPPSATSSKRIVNING/UNDERSÖKNING Urval Procedur Analys RESULTAT FÖRDELNING MELLAN OLIKA KATEGORIER Professionella kännetecken Kontakt mellan elev lärare Disciplin Personliga och fysiska kännetecken Samstämmighet med lärare Likheter mellan högstadieelever och gymnasieelever Skillnader mellan högstadieelever och gymnasieelever Likheter och skillnader mellan elever och lärare Särskilda reflektioner bland informanterna DISKUSSION VIDARE FORSKNING...25 SAMMANFATTNING...26 REFERENSLISTA...27 BILAGOR...29 BILAGA Mall för kategorisering av bra lärares kompetens och kännetecken...29 BILAGA Resultat elevundersökning åk 9 högstadiet

5 BILAGA Resultat elevundersökning åk 2 gymnasiet...31 BILAGA Resultat lärarundersökning...32 BILAGA Elevundersökning åk 2 på gymnasiet...33 BILAGA Lärarundersökning på gymnasiet...38 BILAGA Elevundersökning åk 9 på högstadiet...39 BILAGA Lärarundersökning på högstadiet...41 BILAGA Information inför fri uppsatsskrivning

6 1. Inledning Vi har valt att undersöka vad som kännetecknar en bra lärare utifrån elevers och lärares perspektiv. Våra egna erfarenheter som studerande har inneburit möten med många olika slags lärare, både bra och dåliga. Vad är en bra lärare? Det är en fråga som förmodligen kan ge lika många svar som antalet personer som tillfrågas, alla har vi olika erfarenheter av lärare. Sannolikt har vi träffat på både lärare som vi tyckt varit bra och sådana som vi upplevt som mindre bra. Vad är det då som kännetecknar en bra lärare? Vår egen upplevelse är att det inte enbart är ämneskunskaper och pedagogisk färdighet hos läraren som är avgörande för om vi ska tycka att en lärare är bra, även lärarens sociala kompetens spelar in. För 50 år sedan sågs läraren som något av en auktoritet, både i skolan och i samhället, men vilken roll har dagens lärare? En skola kan liknas vid en spegelbild av det omgivande samhället, alla förändringar återspeglas, mer eller mindre, i skolans värld. Idag finns många olika slags familjekonstellationer. I bästa fall kan det för barnens del innebära fler vuxna förebilder, men i sämsta fall färre. Vår gemensamma tid med barnen har krympt, vilket i förlängningen innebär att det inte enbart är föräldrarna som är den dominerande vuxna förebilden andra vuxna i barnens vardag får en allt större betydelse. Vår hypotes är att läraren som ledargestalt har stor betydelse för hur barn och ungdomar upplever sin skoltid. I enlighet med skolans styrdokument vill vi sätta eleven i centrum genom att utgå ifrån elevers syn på vad som är en bra lärare. Vår förhoppning är att resultatet av vår vetenskapliga undersökning kommer att öka vår förståelse för vilken typ av lärare elever efterfrågar och om vi kan knyta dessa kännetecken till en viss ledarstil. Denna insikt kan bli ett värdefullt redskap i vårt möte och samspel med elever i vårt dagliga arbete som lärare. Därför syftar vår forskning till att öka vår egen insikt i elevers och lärares uppfattningar om vad som karaktäriserar en bra lärare. Finns det samstämmighet mellan elevers och lärares uppfattningar om bra lärare? 2. Bakgrund Skolans roll och uppgifter måste ständigt prövas i relation till samhällsförändringar. Varje tid måste ge svar på sina frågor om stabilitet och förändring i skolan, vilket innehåll som ska väljas ut för lärande och hur det ska organiseras (Skolverket. 1992). Detta kräver i sin tur en förändrad lärarroll och nya lärarkompetenser, bl.a. inkluderar detta en etisk-, mångkulturell-, kritisk-, ekologisk-, metakognitiv-, och informationsteknisk kompetens (Prop. 1999/2000:135). Kernell (2000) skildrar vidare lärarens olika kompetensområden med följande beskrivning: ämnes-, ämnesdidaktisk-, vetenskaplig-, didaktisk-, kommunikativ-, metodisk-, arbetsledande-, social-, allmänprofessionell kompetens och dessutom ett pedagogiskt yrkesspråk. Alla dessa yrkeskompetenser är viktiga, men vi har valt att fokusera på lärarens ledarskap. Läraren ska kunna leda eleverna i deras arbete på ett sätt som involverar alla, oavsett yttre förutsättningar som t.ex. antal elever, vilka lokaler eller material som finns. Alla lärare är ledare, i någon form, det tillhör yrkesprofessionen att kunna leda såväl grupper som enskilda elever, men hur väl det lyckas varierar. Det finns som regel olika sätt att nå ett mål och lärare kan leda sina elever på olika sätt, dels beroende på den egna personligheten, men också beroende på yttre förutsättningar (se ovan) Ledarskap För att få en ökad förståelse för ledarens betydelse för såväl gruppen som den enskilde har vi utgått från tidigare forskning om ledarskap/management för att få en bättre uppfattning om vilka olika ledarskapsstilar som diskuteras. 6

7 Vår definition av ledarskap Ledarskap har blivit ett begrepp vars innebörd och betydelse har en tendens att variera beroende på i vilket sammanhang det används. I vårt arbete används begreppet ledarskap framför allt för att relatera till lärarens ledarskap i skolan. Enligt gällande läroplan, Lpo 94, kan bl.a. följande punkter ge en bild av vad som krävs av en lärares ledarskap: läraren skall visa respekt för den enskilde eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. [ ] tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet (Lpo 94:10-11) Lärares ledarskap är komplext då det förutom mötet med eleverna i själva undervisningssituationen även omfattar t.ex. mentorskap, samt samarbete med föräldrar och övrig skolpersonal. Utifrån vår egen erfarenhet från skolan anser vi att lärarens ledarskap är av stor betydelse för eleven både vad gäller trygghet och resultat. Detta bekräftas även av tidigare forskning (Kutnick & Jules. 1993) Ledarskap ur ett lärarperspektiv Gordon (1977) som studerat ledarskap ur ett lärarperspektiv, betonar vikten av god kommunikation mellan lärare och elever. Han framhåller tre förmågor i lärarens ledarskap: Fackkunskaper i såväl ämne som yrke. Kommunikationsfärdigheter dvs. förmåga till samarbete, lyssna och förmedla ett budskap. Helhetssyn där det vardagliga arbetet integrerar långsiktig måluppfyllelse. Vid utvärderingar har Skolverket kommit fram till att de mest framgångsrika skolorna i Sverige är de skolor där läraren ofta kommunicerar med hela, eller stora delar av klassen, utan att använda sig av traditionell katederundervisning. Det visar att den personliga relationen i en lärandesituation aldrig kan ersättas av information av annat slag, däremot kan den kompletteras med sådan (Svensson. 1998). I läroplanen Lpo 94 betonas det demokratiska ledarskapet. Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan, se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, [ ] tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. (Lpo 94:15-16) 7

8 Ledarskapets kontext Kontroll Motivation Planering Gruppering Individualisering Fig. 1. Lärarens fem ledaruppgifter i klassrummet (Stensmo. 1997). Komplexiteten av lärarens ledarskap kan illustreras av ovanstående modell som visar olika arbetsuppgifters inbördes samband och påverkan. Gruppering; förutom klassindelning kan gruppering göras för särskilda syften, t.ex. efter kön, elevens intresse- eller lärandenivå, projektarbete etc. Kontroll; allt som påverkar klassrumssituationen, t.ex. lärarens auktoritet, disciplin, regler och rutiner, på vilket sätt tiden används. Motivation; det som driver människor antingen för att uppnå något eller för att undvika något, en drivkraft för lärprocessen. Planering; är en förutsättning för att arbetet ska fungera och elevernas behov tillgodoses. Styrande faktorer för lärares planering är bl.a. läroplan och kursplaner, skolkulturen på den aktuella skolan, ramfaktorer, t.ex. vilka resurser som finns till förfogande 1, samt lärarens pedagogiska grundsyn. Lärarens agerande i klassrummet styrs till stor del av dennes pedagogiska grundsyn; dvs. hur läraren ser på skolans roll i samhället, syn på kunskap, lärande, undervisning och elever. Det här är de uppgifter som läraren som ledare ska hantera enligt en svensk version av s.k. classroom management, dvs. de uppgifter som tillskrivs läraren i egenskap av dennes befattning. Individualisering; innehåll och arbetssätt ska vara individuellt anpassat till varje elevs specifika behov (Stensmo. 1997). Ett bra och effektivt ledarskap skall gå ut på att sätta igång och vidmakthålla en grupprocess, att vara en katalysator för grupputveckling (Maltén. 1992:202), någonting som i högsta grad gäller i skolan där arbetet i princip alltid sker i någon form av grupp även vid de tillfällen då eleverna arbetar individuellt sker det oftast tillsammans med andra Ledarskap ur ett elevperspektiv I rapporten Är det någon som minns en bra lärare? (Hesslefors-Arktoft. 1998), intervjuas 85 f.d. elever mellan år om lärare som de mött under sin skoltid. Syftet var att undersöka hur elever uppfattar sina lärare i ett längre tidsperspektiv. Några faktorer som ansågs viktiga var bl.a. lärarens engagemang och att alla behandlades lika, att läraren var rättvis. Mindre än hälften av de tillfrågade ansåg lärarens ämneskunskap som den enskilt viktigaste faktorn, lika viktigt ansågs förmågan att förklara och lära ut. Lärarens sätt att bemöta sina elever beskrivs 1 Resurser kan t.ex. vara ekonomiska medel, material, personaltäthet, lokaler eller föräldramedverkan. 8

9 som någonting som påverkat de f.d. eleverna under hela livet här framkommer tydligt vikten av lärarens sätt att uppträda och de värderingar denne förmedlar, t.ex. sin människosyn (Ibid.; Maltén. 2000). Det finns få undersökningar gjorda om skolan ur elevens perspektiv, Är det någon som minns en bra lärare? har en ansats liknande vår undersökning; nämligen att undersöka vad elever anser är en bra lärare. Undersökningens resultat visar tydligt på hur viktigt eleverna upplever lärarens bemötande, i vissa fall uppger de f.d. eleverna att det bemötande som de fått i skolan påverkat dem långt upp i livet (Hesslefors-Arktoft. 1998). Anmärkningsvärt är hur tydligt, oavsett ålder, som de flesta också minns sin skoltid. De tydligaste minnen som nämns är på vilket sätt en lärare upplevts bra eller dålig, beroende på hur denne bemött eleverna och uppträtt i (och utanför) klassrummet (Ibid.). På vilket sätt påverkas eleverna av lärarens ledarskap? I Sverige gjorde Skolverket 1992 en undersökning av högstadieelevers resultat på standardproven i svenska, engelska och matematik. Ett av undersökningens syften var att kartlägga samband mellan elevernas resultat utifrån olika aspekter av ledarskap i skolan. I studien ingick även att undersöka hur skolan lyckats utveckla elevernas tillit till den egna förmågan, solidaritet, tolerans och samarbetsförmåga. Internationella undersökningar av effektiva skolor uppvisar, liksom den svenska, att de skolor som lyckades bäst var de där lärarna var övertygade om alla elevers förmåga - oavsett bakgrund. Lärarna hade höga krav och förväntningar på eleverna och arbetade med övertygelsen om att även omotiverade och stökiga elever kan lyckas i skolarbetet (Svensson. 1998). Den här undersökningen visar inte på något samband mellan en särskild ledarskapsstil och elevernas resultat, däremot finns ett samband mellan lärarens inställning till elevens inneboende förmåga och prestationer i skolan. En positiv inställning till elevens förmåga är någonting som varje lärare kan ha, oavsett vilket ledarskap som tillämpas. Ovan nämnda undersökning stärker resonemanget om hur människor utvecklas på ett visst sätt beroende på vilka förväntningar som personen ifråga upplever att omgivningen har på dem, utvecklingen sker enligt den s.k. självuppfyllande profetian (Maltén. 1992:36). Det finns flera förklaringar till vad som påverkar elevers motivation och resultat i skolan. För den enskilde eleven kan förväntningar från lärare och skolkamrater innebära skillnaden mellan en positiv respektive negativ utveckling. Det bemötande eleven får i form av kritik eller beröm kan vara avgörande för hur personen ifråga upplever sig själv och sina prestationer, någonting som kan komma att påverka hela skolsituationen (Ibid.). Kritik kan vara destruktiv då den ges på ett sätt som förutom kritik mot beteendet uppfattas som kritik mot den egna personen vilket kan försvaga elevens självförtroende. Kritik bör vara konstruktiv genom att enbart inriktas mot elevens beteende utan att blanda in karaktär eller personlighet (Svensson. 1998). Förväntningar har betydelse även i gruppsammanhang - vilket kan vara en förklaring till att en klass kan betecknas stökig av en lärare medan en annan lärare inte alls upplever klassen på det sättet. Lärarens förväntningar på och bemötande av klassen påverkar stämningen och elevernas beteende (Maltén. 1992). Den amerikanske psykologen Maslow har gjort en hierarkisk uppdelning av människans olika behov; fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av aktning samt självförverkligande. 1. Fysiska behov: mat, kläder, sömn. 2. Trygghetsbehov: ordning och reda, skydd mot yttre faror, trygghet för framtiden. 3. Sociala behov: kontakt med andra, gruppgemenskap, att vara accepterad. 4. Behov av aktning: respekt och uppskattning, inflytande och status. 5. Självförverkligande: behov av att utveckla sig själv, skapa och experimentera. Maslows behovshierarki (Imsen. 2000). 9

10 Det krävs att underliggande behov är tillfredsställda innan behov högre upp i hierarkin kan komma ifråga. I den svenska skolan bör vi kunna förvänta oss att eleverna har de fysiska behoven tillfredsställda när de kommer till skolan. Trygghetsbehovet är däremot någonting som påverkas av den individuella skolsituationen, dvs. hur eleven upplever sin vistelse i skolan. Viss trygghet kan skapas genom rutiner vilket gör att eleven vet vad som kommer att ske och vad som förväntas av honom/henne. Även om läraren medverkar till att skapa en gruppgemenskap mellan eleverna, kan det ändå finnas elever som inte känner sig trygga i samvaron med de övriga i gruppen. Att ta till vara det goda hos varje person och bemöta alla elever med respekt stärker både självkänslan och gruppgemenskapen (Maltén. 1992). Behoven självförverkligande och trygghet är delvis i motsatsförhållande till varandra trygghet innebär förutsägbarhet, att ha en tydlig bild av hur framtiden ser ut, medan självförverkligande innebär förändringar och risktaganden. Behovet av stabilitet i tillvaron kan innebära att en person ger avkall på behovet om självförverkligande för att tryggheten värderas högre än t.ex. möjligheten att göra karriär (Ibid.). Modellen om ledarskapets kontext ovan sammanfattar de arbetsuppgifter som läraren tillskrivs i egenskap av en formell befattning. Vi anser att modellen även kan användas för att undersöka lärarens arbetsuppgifter ur elevens perspektiv, nämligen på vilket sätt lärarens arbetsuppgifter motsvarar den enskilde elevens behov, samt hur styrdokumenten tillvaratar elevens intressen. Gruppering; vid indelning i grupper uppstår ofta osäkerhet innan ansvarsområden fördelats och samarbetet kommit igång. För eleven kan gruppindelning innebära både osäkerhet och trygghet bl.a. beroende på grupperingens syfte. Lärare kan underlätta samarbetet i en nybildad grupp genom att motivera syftet med indelningen och ge tydliga ramar för arbetet. Forskning har visat att relationer till kamrater påverkar prestationen mer än individuell begåvning och anlag, vilket understryker vikten av att eleven verkligen får möjlighet att skapa relationer som denne trivs och känner sig trygg med. Kontroll; kan för eleven innebära dels någonting positivt som ordning och reda med arbetsro i klassrummet, men ger också läraren en maktposition genom bedömning och betygssättning av eleverna. Bedömning kan även innebära någonting positivt, beröm av goda prestationer kan sannolikt även motivera eleven för vidare arbete (Ibid.). Motivation; är förutsättningen för lust och vilja till lärande. Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära (Lpo 98:8). För eleven kan det underlätta om det finns möjlighet att vara med och påverka vilka mål undervisningen ska ha. Målen ska vara tydligt formulerade, väl avgränsade, upplevas rimliga (så att eleven upplever sig ha möjlighet att nå målet med den tid och resurser som finns till förfogande) samt verifierbara, dvs. formulerade så att eleven själv kan bedöma när målet är uppnått (Stensmo. 1997). Lärarens uppgift är att stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Lpo 98:12). Planering; elever ska enligt läroplanen tillsammans med läraren utforma målen för undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar (Ibid.), samt utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete på skolan (Ibid:14). Elever som, av något skäl, inte kan eller vill ta ansvar för det egna skolarbetet behöver stöd, både från skola och från föräldrar. Planering kräver en avvägning mellan de kunskapsmål som ska uppnås och elevernas förutsättningar. För den enskilde eleven kan planeringen ha stor betydelse för hur undervisningen upplevs; ämnesinnehåll och arbetsmetoder, tempot i undervisningen etc. påverkar såväl förutsättningar för lärande som att fånga elevernas intresse. Den mesta informationen tar vi in via syn och hörsel, någonting som lärare kan använda sig av för att fånga och behålla elevernas uppmärksamhet. Variation mellan olika metoder, t.ex. att visa bilder eller skriva på tavlan samtidigt som vi berättar 10

11 någonting, gynnar audiovisuell inlärning. Hur vi säger någonting påverkar vad som når mottagaren; var kortfattad, variera tempot och tappa inte tråden genom att hoppa från det ena till det andra (Svensson. 1998). Individualisering; innebär enligt läroplanen att läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lpo 98:12). Särskild hänsyn ska tas till de elever som av någon anledning riskerar att inte uppnå målen och därför kan aldrig undervisningen vara densamma för alla elever (Ibid.). Det mest rättvisa är ibland att behandla elever olika. En förutsättning för en individuellt anpassad undervisning kräver att arbetet utgår från elevens tidigare kunskap och erfarenhet. För elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska åtgärdsplaner fungera som stöd för elevens fortsatta utveckling Tre dominerande ledarskapsstilar I dag talas det främst om tre olika ledarskapsstilar: 1. Auktoritärt ledarskap där ledaren är den enväldige beslutsfattaren, styr verksamheten ner på detaljnivå och sällan tillåter någon form av inflytande från gruppen. 2. Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren tillåter och uppmuntrar medbestämmande, ansvaret delegeras till gruppen, men ledaren finns med som hjälp i arbetet för att nå en konsensuslösning. 3. Låt-gå-ledarskap är passivt och karakteriseras snarast genom avsaknaden av ledarskap. Ledaren hjälper till på direkt förfrågan, men inte på eget initiativ. En intressant slutsats av hur olika ledarroller påverkar gruppens arbete är att den auktoritärt ledda gruppen är effektivast, men att den demokratiskt ledda gruppen har den högsta kvalitén på sitt arbete. Andra påtagliga skillnader är utvecklingen av gruppklimatet; auktoritärt styrda grupper utvecklar en hierarki vilken kan bli en grogrund för mobbning medan den demokratiskt styrda gruppen har ett fungerande samarbete och trevlig attityd mot varandra. Den passivt styrda gruppen präglas av missnöje (Lewin & Lippitt. 1938). Ledarskapstypen påverkar individens utveckling, relationen ledare gruppmedlem påverkar individerna; med en auktoritär ledare kan de komma in i ett beroendeförhållande utan förmåga eller vilja till egna initiativ, medan en låt-gå-ledare kan bidra till osäkerhet genom avsaknad av regler och normer. En demokratisk ledare som uppmuntrar ansvarstagande undviker att tala till gruppen utan försöker istället skapa ett samtal inom/mellan grupp/ledare. Den sociala interaktionen är viktig och bidrar t.ex. till utarbetande av gemensamma värderingar som omprövas över tid (Ibid.). Som ledare är det inte någon självklarhet att kunna välja att vara en särskild ledartyp, även ledare är personligheter med olika erfarenhet och kunskap vilket sannolikt även kommer till uttryck i deras sätt att utöva ett ledarskap. Studier har dock visat att framgångsrika ledare, förutom sin yrkeskunskap, även har god allmän intelligens samt god verbal förmåga. De har även god social kompetens, är resultatinriktade och ambitiösa med höga krav på både sig själv och andra, samt har ett starkt självförtroende (Svensson. 1998). Ett demokratiskt ledarskap förefaller ha uppenbara fördelar, men är trots det inte alltid det mest lämpade sättet att leda en grupp. Avgörande för vilken typ av ledare som krävs beror inte enbart på gruppens sammansättning och karaktär utan även på den uppgift som ska genomföras och vilken situation gruppen befinner sig i. Det finns inte ett idealt ledarskap för alla situationer. En ledare bör istället anpassa sitt ledarskap utifrån det situationen kräver (Ibid.). 11

12 Oavsett ledartyp delas ledarskapet in i formellt respektive informellt ledarskap. Det formella ledarskapet innehas av en person som fått sitt mandat av en högre instans, ledaren har en slags formell auktoritet. Det informella ledarskapet har däremot tilldelats en person av gruppen, beslutet kommer inte från någon överordnad. Den informelle ledaren har ett anseende som tillskrivs denne som person 2, medan den formelle ledarens anseende snarare tillskrivs dennes befattning (Maltén. 2000; Maltén. 1992) Situationsanpassat ledarskap En teori som är väl tillämpbar på lärarsituationen är den situationsanpassade ledarteorin, i vilken ledarskapet kopplas till ledaren som person, den uppgift som ska lösas och hur mogna eleverna är. Vilket ledarskap som är bäst lämpat i en viss situation påverkas av flera faktorer: ledaren som person elevernas/gruppmedlemmarnas mognad den specifika miljö vari arbetet utförs uppgiftens karaktär tidsaspekten Det situationsanpassade ledarskapet beskriver väl lärarens vardag, ledarskapet måste utformas efter situationen, all undervisning kräver en analys av situationen för att utifrån uppgift och grupp efter bästa förmåga använda befintliga resurser på bästa sätt. Utövande av ett situationsanpassat ledarskap innebär således att ledaren, i det här fallet läraren, anpassar sitt agerande efter situationen (Ibid.). Det är sålunda den specifika situationen som är avgörande för vilket ledarskap som är mest effektivt, om ett grupporienterat ledarskap med större inflytande från eleverna kan tillämpas eller om undervisningen kräver starkare styrning av ledaren. Situationer som kräver olika slags ledarskap kan t.ex. tänkas vara en diskussionsuppgift i samhällskunskap jämfört med en laboration i kemi beroende på olika riskfaktorer kräver laborationen ett starkare ledarinflytande, medan diskussionsuppgiften är väl lämpad för elev/gruppinflytande. Förenklad beskrivning av Malténs modell för situationsanpassat ledarskap: Ledaren som person Gruppens/elevernas mognad Analys av situationen Ledarens agerande Resultat Uppgiftens karaktär Fig. 2 (Ibid.) Gruppens mognad delas av Hershey & Blanchard in i fyra nivåer vars gruppmedlemmar kräver olika ledarskap: 1. De varken vill eller kan kräver styrning. 2. De kan inte, men har vilja och motivationen kräver träning. 3. De kan, men vill inte kräver stöd. 4. De kan, vill och är motiverade kräver delegering och eget ansvar (Ibid.). 2 Den informelle ledaren har förtjänat ledarskapet genom de personliga färdigheter/kännetecken som ligger till grund för gruppens beslut att välja denne till ledare. 12

13 2.2. Tidigare forskning om bra lärare Det finns en hel del forskning att tillgå om vad som är en bra lärare, men som regel är denna forskning gjord av vuxna för vuxna, få undersökningar utgår från elever. I vår ambition att sätta eleven i centrum kommer vi i första hand att använda oss av material som utgår från elevens perspektiv och i andra hand material som utgår från lärarens synvinkel. Elevens perspektiv på vad som kännetecknar en bra lärare har varit vägledande när vi har valt ut vår metodlitteratur. Forskare beklagar att elevers perspektiv på bra lärare har förbisetts och i vissa fall ignorerats genom forskningshistorien (Cohen & Manion. 1981; Beishuizen et al. 2001), därför vill vi genom vår undersökning bidra till att elevens perspektiv synliggörs ytterligare. Vår undersökning hämtar inspiration från tre forskningsrön alltifrån tidigt 1960-tal fram till början av 2000-talet (Taylor. 1962; Kutnick & Jules. 1993; Beishuizen et al. 2001). Gemensamt för dessa undersökningar är ämnet om vad som kännetecknar en bra lärare och till viss del undersökningsmetoderna. Det som skiljer dem åt är framförallt analysförfarandet av materialet, viss skillnad kan man även finna i valet av kategorier. Ett intressant perspektiv är att jämföra resultaten från olika tidsepoker och se om elevers uppfattningar om vad som är en bra lärare har förändrats med tiden och i sådana fall på vilket sätt? Kanhända kommer vår egen undersökning att belysa en ny dimension i den sammanlagda forskningen i området, eller endast bekräfta slutsatserna av redan existerande forskning. Taylors undersökning från 1962 utgår ifrån 1379 grundskoleelever, 131 lärare och 43 collegestudenter i Storbritannien. De fick i uppdrag att skriva två uppsatser, en om En bra lärare och en annan om En dålig lärare. Tidsbegränsningen för vardera uppsats var satt till mellan minuter. I sina uppsatser skulle respondenterna namnge egenskaper som karaktäriserar en bra eller dålig lärare. Därefter sammanställdes resultaten i fyra olika kategorier inom dessa områden. Kategorierna var: undervisning, disciplin, personliga egenskaper och organisation. Analysen gjordes på följande sätt: de fyra ovanstående kategorierna delades in i fem skalor. En skala redovisade de två egenskaper som dök upp mest frekvent inom områdena undervisning, disciplin och personliga egenskaper. De fyra övriga skalorna beskrev de oftast nämnda egenskaperna inom alla fyra kategorierna var för sig. Ett intressant utfall av undersökningen var att grundskoleeleverna rankade den bra lärarens personliga egenskaper lägst och lärarens undervisning högst. Lärarna och collegestudenterna, å andra sidan, rankade den bra lärarens personliga egenskaper högst och dennes undervisning lägst. Detta uppenbarade en totalkrock i förväntningar på lärarrollen mellan yngre elever och lärare (Taylor. 1962). Den undersökning som Kutnick & Jules presenterade 1993 hämtade sin inspiration bl.a. från Taylor. Likheten är slående i valet av metod där Kutnick & Jules också använde uppsatsskrivning med temat Vad är en bra lärare. Målgruppen var elever i åldrarna 7-17 år på öarna Trinidad och Tobago. Syftet var att undersöka elevers uppfattning om vad som är en bra lärare, hänsyn skulle tas till elevernas ålder och längd på utbildning i en jämförande studie. En innehållsanalys gjordes på de 1633 insamlade uppsatserna. Varje läraregenskap inordnades i följande fem grupper av kategorier: fysiska och personliga egenskaper, kontakten mellan lärare och elev, lärarens kontroll av elevbeteende, undervisningsförfarande och elevresultat. Generellt sett kom undersökningen fram till att elevernas uppfattningar om vad som är en bra lärare berörde både kompetens och relationsaspekter liksom ett tilltalande yttre, kontroll av elevbeteende och framtida elevresultat. De yngre eleverna ville ha basala omsorgsbehov och specifika kunskapsbehov uppfyllda. Mellanåldrarna förväntade sig didaktisk kompetens och ordning och reda i klassrummet, så att de fick möjlighet att lära sig något. De äldre eleverna hade en större variation av önskemål av en bra lärare. Läraren skulle 13

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv

Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Barn som far illa Ur ett lärarperspektiv Institutionen för pedagogik/ikm Camilla Israelsson Pedagogik med inriktning mot Anne Olofsson Ungdoms- och missbrukarvård Mars 2007 MBC 232 C- uppsats Handledare:

Läs mer

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 338 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev Annika Lilja Abstract Title: Trustful relationships between teacher and student Language: Swedish, summary

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Lärare vill bli stöttade och sedda

Lärare vill bli stöttade och sedda RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolan Lärare vill bli stöttade och sedda Tjugo lärares tankar om skolledarskapets betydelse för upplevelsen av meningsfullhet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer