DELÅRSRAPPORT RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2005. RESULTATRÄKNING inkl prognos ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR"

Transkript

1 asdf januari 30 juni 2005 INNEHÅLL: RESULTATRÄKNING inkl prognos BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING FÖR ANSLAG OCH INKOMST- TITLAR KOMMENTARER OCH NOTER En väsentlig fråga att uppmärksamma regeringen på är vikten av att bestämmelserna om anslagssparande alternativt anslagskredit åter får tillämpas enligt de principer som ursprungligen lades fast när mål- och resultatstyrningen infördes. Det aviserade förslaget om fryst anslagssparande även för innevarande års verksamhetsresultat motverkar en långsiktig planering av användningen av tilldelade resurser och försämrar förmågan till flexibilitet och anpassning till förändrade krav i verksamheten. Sammantaget leder detta på sikt till ett mindre effektivt utnyttjande av tilldelade resurser. I övrigt finns inte några omständigheter av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten enligt 2 kap 4, 3 st i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag att rapportera. Framsidadelar05 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 RESULTATRÄKNING Tkr Verksamhetens intäkter PROGNOS Intäkter av anslag Not Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not Intäkter av bidrag Not Finansiella intäkter Not SUMMA Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Not Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Not Avskrivningar och nedskrivningar SUMMA Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter mm samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Intäkter av uppbörd Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet SALDO Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten Not för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter Not för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel f finansiering av bidrag Finansiella kostnader Avsättning till/upplösning av fonder mm Not Lämnade bidrag SALDO Årets kapitalförändring Not

3 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Tkr Materiella anläggningstillgångar Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier mm Summa materiella anläggningstillgångar Utlåning Utlåning Not Summa utlåning Varulager mm Varulager och förråd 6 8 Summa varulager mm 6 8 Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter Not 12 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Not Summa avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

4 BALANSRÄKNING KAPITAL OCH SKULDER Tkr Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Not Kapitalförändring enligt resultat Summa myndighetskapital Fonder Fonder Summa fonder Avsättningar Avsättningar för pensioner Not Summa avsättningar Skulder mm Lån i Riksgäldskontoret Not Skulder till andra myndigheter Leverantörskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder mm Periodavgränsningsposter Not 18 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER Utestående avskrivningslån (omvända ansvarsförbindelser i tkr): Trädgårdsnäringens rationalisering Fiskets rationalisering 0 65 Alternativodlingsstöd

5 ANSLAGSREDOVISNING PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 Redovisning mot anslag Belopp i 1000-tal kronor Anslag Ingående över- Årets tilldelning Omdisponerade Utnyttjad del av Indrag- Totalt dispo- Utgifter Saldo föringsbelopp enl regler.brev anslagsbelopp medg överskrid ning nibelt belopp Utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 18:32:1.10 Länsstyrelserna mm, Rampost för Skåne län (ram) :32:2.3 Kommunala samverkansorgan mm, Skåne läns landsting (o) Utgiftsområde 19, Regional utveckling 19:33:1.10 Allmänna regionalpolitiska åtg, Skåne län (ram) Summa Totalt

6 ANSLAGSREDOVISNING PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 Redovisning mot inkomsttitel Inkomsttitel Belopp i 1000-tal kronor Inkomster 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter Lotteriavgifter Miljöskyddsavgift Täktavgift Övriga offentligrättsliga avgifter 01 Avgifter enligt stiftelseförordningen, tillsyn och prövning Registreringsavgift och registreringsbevis, stiftelseförordningen Avgifter enligt avfallsförordningen Övriga avgifter vid länsstyrelserna 9 Summa 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter Sanktionsavgifter m.m., Överlastavgift Övr inkomster av statens verksamhet, Övriga inkomster Not Summa inkomster på inkomsttitlar

7 KOMMENTARER OCH NOTER PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 Tilläggsupplysningar, redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) och ESV:s föreskrifter. För reparations- och underhållskostnader avseende annans fastighet tillämpas avskrivning när beloppet överstiger kr vid varje reparations-/ underhållsaktivitet (se nedan). Fordringar Kortfristiga fordringar beräknas till det värde de beräknas inflyta. Fordran på etableringsstöd är värdereglerad med 100 % vad gäller fd Länsstyrelsen i M-län. Fordran på räntestödslån är värdereglerad med 80 % vad gäller fordringar där företagen avvecklats (avser fd M-län) och med 100 % i vissa fall (avser fd L-län). Fordringar på konkursgäldenär p g a utbetald lönegaranti är till största delen värdereglerad till 100 %. Länsstyrelsen har valt 100 % eftersom återvinningen (utdelningen) dels är låg i förhållande till utbetalda belopp och dels varierar kraftigt år från år. Den genomsnittliga återvinningen under de senaste sex åren har utgjort 6,7 %. En prognos häröver är omöjlig att göra. Avskrivningstider för anläggningstillgångar Avskrivningstid 7 år: Förbättringsutgifter på annans fastighet (med undantag för viss fastighet där 3 år gäller) Möbler, säkerhetsskåp, arkivhyllor Avskrivningstid 5 år: Basdatorer och servrar Dataprogram av väsentligt värde Övriga ej särskilt angivna inventarier Avskrivningstid 4 år: Bilar och övriga transportmedel Skrivare Kopieringsmaskiner Televäxel Avskrivningstid 3 år: PC med kringutrustning (med undantag av bärbara PC) Fr o m 1 oktober 2004 undantas ordinära stationära PC-utrustningar samt bärbara PC som används för tjänstgöring växelvis melllan arbetsplatser i Länsstyrelsens lokaler och/eller i bostaden Gränsen för vad som anses som ringa värde har fastställts till kr.

8 KOMMENTARER OCH NOTER PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 NOTER TILL RESULTATRÄKNING Tkr Not 1 Intäkter av anslag 18 32:1:10 Ramanslag länsstyrelsen :1.10 Allm regionalpol åtgärder 0 23 Summa Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen Not 3 Intäkter av bidrag Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsverket Banverket Boverket 32 0 Energimyndigheten 1 0 ESF-rådet Finansdepartementet 0 36 Fiskeriverket 44 8 Justitiedepartementet Kammarkollegiet Krisberedskapsmyndigheten Länsstyrelserna Naturvårdsverket Näringsdepartementet 0 52 Regeringskansliet 2 0 Riksantivarieämbetet SIDA Skogsstyrelsen 0 68 Statens Jordbruksverk Statens Räddningsverk Socialdepartementet Socialstyrelsen Sveriges lantbruksuniversitet 0 32 Valmyndigheten Vägverket 0 34 Utrikesdepartementet Delsumma Bidrag från övriga offentliga sektorn Erhållna bidrag från övriga Summa Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter - ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret Ränteregl har gjorts med Riksgäldskontoret under 2004 med kr Räntekostnader - ränta på lån hos Riksgäldskontoret

9 KOMMENTARER OCH NOTER PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 Not 5 Kostnader för personal Lönekostn exkl arbetsg avgifter, pensionsprem o andra avg Not 6 Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Ramanslag länsstyrelsen Kommunala samverkansorgan A 33:1.10 Allm regionalpol åtgärder Summa Not 7 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Fiskeriverket 0 58 Statens jordbruksverk 66 0 Socialstyrelsen Kammarkollegiet Naturvårdsverket Länsstyrelserna 0 50 Justitiedepartementet Socialdepartementet Utrikesdepartementet Summa Not 8 Älgvårdsfonden Intäkter Kostnader Erhållna medel Lämnade bidrag Upplösning av fond 21 2 Bygdemedel Erhållna medel 0 30 Lämnade bidrag 0-30 Avsättning till fond 0 0 Not 9 Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring består huvudsakligen av periodiseringsdifferenser mellan de kostnader/intäkter länsstyrelsen redovisar och de inkomster som länsstyrelsen tillgodogör sig från statsbudgeten Amortering, lån hos Riksgäldskontoret Leasingavgift avg förordningen Avskrivningar Periodiseringsposter Körkortsadministration Årets kapitalförändring

10 KOMMENTARER OCH NOTER PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 NOTER TILL BALANSRÄKNING Not 10 Materiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde utrangering Årets inköp Ackumulerad avskrivning utrangering Årets avskrivning UB varav finansiell leasing Anskaffningsvärde - utrangering Årets anskaffning Ackumulerad avskrivning - utrangering Årets avskrivning UB Not 11 Utlåning IB Värderegl Amortering Avskrivning/ 0-16 eftergift UB Not 12 Periodavgränsningsposter Förutbetalda hyror Not 13 Avräkning med statsverket Ingående balans Avräknat mot statsbudgeten - Anslag Inkomsttitlar Avräknat mot statsverkets checkräkning - Anslagsmedel som tillförts räntekonto Uppbördsmedel Transfereringar Utgående balans

11 KOMMENTARER OCH NOTER PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 Not 14 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Uppskattad fördelning av behållning på räntekontot Anslagsmedel Bidrag från annan statlig myndighet Övriga icke statliga bidrag Övriga medel Summa behållning på räntekonto varav kortsiktigt likviditetsbehov Ökningen på räntekontot beror främst på att oförbrukade bidrag har ökat. Not 15 Balanserad kapitalförändring Balanserad kapitalförändring Avgiftsfinansierad verksamhet Periodiseringar Totalt Årets kapitalförändring Avgiftsfinansierad verksamhet Periodiseringar Totalt Not 16 Avsättningar Pensionsavsättningar (delpension) Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalning Utgående avsättning Not 17 Lån i Riksgäldskontoret Den nya lånemodellen (avista) har tillämpats på lån upptagna dec 2004 och juni Enl ök med RGK kommer de gamla lånen att konverteras under hösten IB Nyupplåning Överföring Amortering UB

12 KOMMENTARER OCH NOTER PERIODEN JANUARI-JUNI 2005 Not 18 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader (större poster) Upplupna löne. o sem löneskulder inkl soc avg Upplupna fördelningskostnader IT-investeringar Oförbrukade bidrag avs andra myndigh Arbetsförmedlingen Banverket Boverket Energimyndigheten Fiskeriverket Integrationsverket Justitiedepartementet Krisberedskapsmyndigheten Länsstyrelserna Riksantikvarieämbetet SIDA Socialdepartementet Socialstyrelsen Statens jordbruksverk Statens naturvårdsverk Statens räddningsverk Utrikesdepartementet Utvecklingsrådet Regeringskansliet Oförbrukade bidrag utomstatliga Kommuner Företag Övriga NOTER TILL ANSLAGSREDOVISNINGEN (belopp i tkr) Not 19 Specifikation av inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet I inkomsttitel "2811 Övriga inkomster av statens verksamhet" ingår (tkr): Tilläggsavgifter enl PBL Deponerade medel som tillfallit staten

13 Beslut i ärendet har fattats (Per Capsulam) av styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län (se protokoll ). I ärendets handläggning har deltagit Budget-/ekonomidirektören Kerstin Moreno, Budgetchefen Christer Lindén och Byrådirektören Ann-Marie Håkansson. I beslutet har följande styrelseledamöter deltagit: Bengt Holgersson (ordf.) Christer Adelsbo Marie Granlund (vice ordf.) Annika Hansson Gull-Britt Jonasson Lennart Olausson Carl Piper Margareta Pålsson Marie Wahlgren Malmö den 11 augusti 2005 Bengt Holgersson Landshövding Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning Finansiell redovisning 85 86 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not 1 63 557 57 128 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 2 732 2 899 Intäkter

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr 1.1-2013-068599 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATS- REDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING

Läs mer

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2003

REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2003 1(19) 2004-02-18 Dnr 2004-65 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM REVISORSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKEN- SKAPSÅRET 2003 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

FMV Delårsrapport 2008

FMV Delårsrapport 2008 DELÅRSRAPPORT 2008 Datum FMV Dokumentbeteckning Utgåva 2008-08-07 33155/2008 1.0 Ansv område/enhet Klassificeringsnr EkFinans 23 386 Regeringen och sändlista Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272 DELÅRSRAPPORT 2015 Dnr MD 2015/272 Sida 2 (19) Innehållsförteckning Sida 3 (19) Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV)... 4 Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning... 4 Resultatredovisning

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 ESV 2004:6 Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 1 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Nyheter samt frågor som bör uppmärksammas...4 2. Principer för beräkningsunderlag...4 2.1 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4 Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Viktiga händelser 1 Återrapportering enligt regleringsbrev 2 Garantiverksamheten 2 Utlåningsverksamheten 3 Lån med villkorad återbetalning 3 Finansiell redovisning 4

Läs mer

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 Hand dledning Basko ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Dnr 20/2003. Expertgruppen för EU-frågor. Årsredovisning

Dnr 20/2003. Expertgruppen för EU-frågor. Årsredovisning Dnr 20/2003 Expertgruppen för EU-frågor Årsredovisning 2002 Innehåll sid. Resultatredovisning Bakgrund Uppdrag 1 Uppbyggnad och etablering av institutet 1-2 Forsknings- och utvärderingsprojekt 2-3 Utveckling

Läs mer