Kallelse till Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (5) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 24 november 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari-oktober Handlingar senare KS-2014/ Månadsuppföljning per den 31 oktober 2014 för Huddinge kommun - Handlingar senare KS-2014/ Fastställande av Mål och Budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun (KF) KS-2014/ Överlåtelse av exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal för skola i Västra Länna, del av Länna 4:6 och Länna 45:1 i Länna (KF) KS-2014/ Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp (KF) KS-2014/

2 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 2 (5) 8 Överenskommelse om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal rörande Styrmannen 31 i Snättringe (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal för förskola inom del av fastigheterna Sjöängen 2:2 och Sjöängen 2:3 i Trångsund (KF) KS-2014/ Planuppdrag och ramavtal för Kurvan 2 och Kurvan 5 (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal för kvarteret Brandstegen i Storängen (KF) KS-2014/ Detaljplan för kvarteret Brandstegen i Storängen beslut om antagande (KF) KS-2011/ Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva (KF) KS-2014/ Exploateringsavtal avseende fastigheterna Cykloiden 1 och 2 samt Kolartorp 1:32 i Kungens kurva (KF) KS-2014/ Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva (KF) KS-2014/ Parkprogram för Huddinge kommun - begäran om godkännande (KF) KS-2014/ Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun samt utbetalning 2015 (KF) - Handlingar senare KS-2014/ Politiska sekreterare i Huddinge kommun (KF) - Handlingar senare

3 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 3 (5) 19 Ändring av reglementena för Huddinges brottsförebyggande råd (HKF 1400), Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HKF 9230) samt Huddinges pensionärsråd (KF) KS-2014/ Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190) (KF) - Handlingar senare KS-2014/ Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena (HKF 4230) (KF) KS-2014/ Ändring av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, (HKF 4210) (KF) KS-2014/ Ändringar av stadgar och bolagsordning i Arena Huddinge (KF) KS-2014/ Redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag i Huddinge kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 (KF) KS-2014/ Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 31 oktober 2014 (KF) KS-2014/ Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 (KF) KS-2014/ Ny organisation för exploateringsverksamhet - Handlingar senare 28 Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KS-2014/

4 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 4 (5) 29 Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen KS-2014/ Plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen KS-2014/ Redovisning av uppdrag i kommunstyrelsen per den 31 oktober 2014 KS-2014/ Beslut om Huddinge kommuns Demokratipris Handlingar läggs på bordet KS-2014/ Äldreombudsmannens rapport april-juni 2014 KS-2014/ Beställning avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) på Norströms väg 10, Trångsund KS-2014/ Rekommendation, samverkansavtal lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen - svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) KS-2014/ Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län - svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län KS-2014/ Giftfri miljö - strategi för Stockholms län - svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län KS-2014/ Ingen övergödning - strategi för Stockholms län - svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län KS-2014/ SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid - svar på remiss från socialdepartementet KS-2014/

5 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 5 (5) 40 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) - svar på remiss från socialdepartementet KS-2014/ Valärenden 42 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014 KS-2014/ Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014 KS-2014/ Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 - Handlingar senare 45 Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015 (KF) -Handlingar senare KS-2014/ Förslag till förändring av delar av den politiska organisationen för mandatperioden (KF) -Handlingar senare Huddinge den 12 november 2014 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Strandqvist, Ralph Kommunstyrelsen Fastställande av Mål och budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2015 fastställs till 19:85 per skattekrona. 2. Mål och budget 2015 och planeringsramar för fastställs enligt beslut av kommunfullmäktige den 9 juni Beskrivning av ärendet Mål och budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun beslutades av kommunfullmäktige den 9 juni Kommunstyrelsen har lämnat instruktioner till nämnderna för utarbetande av sina verksamhetsplaner. I ett avstämningsärende redovisar kommunstyrelsen nämndernas verksamhetsplaner för kommunfullmäktige tillsammans med uppdaterad ekonomiplan utifrån nya förutsättningar som tillkommit efter beslut om Mål och budget. Nämnderna beslutar om sina verksamhetsplaner i november och avstämningsärendet behandlas i kommunstyrelsen i december och i kommunfullmäktige i januari Fastställande av kommunernas budgetar regleras i kommunallagens kapitel 8 Ekonomisk förvaltning. I paragraferna 8 och 9 beskrivs att Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Lag (1999:308). Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nyvalda kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesats och Mål och budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun enligt beslut av kommunfullmäktige POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) den 9 juni Avstämningsärendet för 2015 behandlas av kommunfullmäktige i januari 2015 enligt gällande planering. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Strandqvist, Ralph Budgetansvarig Beslutet delges Samtliga nämnder och förvaltningar

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Överlåtelse av exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huddinge kommun godkänner att Akademiska Hus AB ersätts av Kunskapsmiljön 6 AB (organisationsnummer ), som kommunens avtalspart i det exploateringsavtal som kommunen och Akademiska Hus AB träffat, vilket är daterat och avser del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg. 2. Godkännandet enligt punkten 1 gäller under förutsättning av att Kunskapsmiljön 6 AB förvärvar och blir lagfaren ägare till det exploateringsområde som exploateringsavtalet enligt punkten 1 avser. Som villkor gäller även att borgen ställs enligt punkten 4 nedan. 3. Huddinge kommun har ingen erinran mot att Akademiska Hus AB överlåter sina aktier i Kunskapsmiljön 6 AB till ByggVesta Forskningen AB (organisationsnummer ). 4. För att Kunskapsmiljön 6 AB fullgör sina åtaganden mot Huddinge kommun som kommunens nya avtalspart i exploateringsavtalet enligt punkten 1 förutsätts att ByggVesta AB (organisationsnummer ) går i borgen för Kunskapsmiljön 6 AB såsom för egen skuld. Sammanfattning Akademiska Hus AB avser att överlåta exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg och tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB. Aktierna i det nybildade bolaget avser därefter säljas till ByggVesta Forskningen AB, som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet samt byggherre och förvaltare av tilltänkta student- och forskarbostäder. Byggstart planeras ske under första kvartalet 2015 och inflyttningar väntas kunna ske med början under POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige godkände den 9 juni 2014 exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg. Exploatören, Akademiska Hus AB, avser nu att i ett andra steg, i enlighet med 4 i exploateringsavtalet, överlåta avtalet och tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB. Aktierna i det nybildade bolaget avser därefter säljas till ByggVesta Forskningen AB, som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet samt byggherre och förvaltare av tilltänkta student- och forskarbostäder. För sina åtaganden enligt exploateringsavtalet överlämnar ByggVesta Forskningen AB en moderbolagsborgen om fem miljoner kronor. Byggstart planeras ske, i enlighet med exploateringsavtalet, under första kvartalet 2015 och inflyttningar väntas kunna ske med början under För en mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM med bilagt exploateringsavtal. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kunskapsmiljön 6 AB godkänns som ny avtalspart efter Akademiska Hus AB i exploateringsavtalet för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM med bilagt exploateringsavtal. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Akademiska Hus AB Kunskapsmiljön 6 AB ByggVesta Forskningen AB

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 8 oktober 2014 Dnr KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Anders Biberg Tfn Överlåtelse av exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2014 godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Akademiska Hus AB, 14. Akademiska Hus AB avser nu att i ett andra steg överlåta exploateringsavtalet och tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB, org nr Aktierna i det nybildade bolaget säljs därefter till Byggvesta Forskningen AB, org nr , som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet och byggherre och förvaltare av tilltänkta student- och forskarbostäder. Byggstart planeras ske under första kvartalet 2015 och inflyttningar väntas kunna ske med början under För sina åtaganden enligt exploateringsavtalet överlämnar Byggvesta Forskningen AB en moderbolagsborgen om fem (5) miljoner kronor. Moderbolaget är Byggvesta AB som tillsammans med Byggvesta Forskningen AB genomgått sedvanlig kreditvärdighetskontroll. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2014 godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Akademiska Hus AB, org nr , 14. Beslutet vann laga kraft Exploatören är rättsligt förhindrad att utföra exploateringen enligt exploateringsavtalet. Exploateringsområdet kommer därför att överlåtas, vilket beskrivs närmare i exploateringsavtalets 4. Överlåtelsefrågan har nu aktualiserats av Akademiska Hus och det åligger bolaget att medverka till att en godtagbar säkerhet ställs till kommunen innan POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 8 oktober 2014 Dnr KS-2013/ (2) överlåtelsen slutligen genomförs. Exploatören, Akademiska Hus AB, har valt ett förfarande som innebär att man nu i ett andra steg avser att genomföra överlåtelsen av exploateringsavtalet med tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB, org nr Aktierna i det nybildade dotterbolaget säljs därefter till Byggvesta Forskningen AB, org nr , som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet och byggherre för bostadsutbyggnaderna. Tillträdande part i exploateringsavtalet, Kunskapsmiljön 6 AB, org nr , ska för det rätta fullgörandet av sina skyldigheter enligt exploateringsavtalet, ställa en säkerhet om fem (5) miljoner kronor i form av en moderbolagsborgen. I och med att aktierna i Kunskapsmiljön 6 AB säljs till Byggvesta Forskningen AB, blir det dess moderbolag Byggvesta AB, org nr , som tar på sig borgensansvaret för Kunskapsmiljön 6 AB:s skyldigheter enligt exploateringsavtalet. Moderbolaget och dotterbolaget har genomgått sedvanlig kreditvärdighetskontroll. Säkerheten ska kvarstå till dess att kommunen och tillträdande exploatör är skriftligen överens om att åtagandena enligt exploateringsavtalet har slutförts. Mark- och exploateringsavdelningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen av exploateringsavtalet enligt ovan, under förutsättning att Akademiska Hus AB samtidigt överlåter exploateringsområdet till dotterbolaget. Om överlåtelsen av exploateringsområdet inte kommer till stånd på angivet sätt, finns inte längre förutsättningarna för ett godkännande och Akademiska Hus har därmed inte uppfyllt villkoren enligt exploateringsavtalets 4 och 25. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Anders Biberg Projektledare Bilaga Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1, daterat (kopia av underskrivet original).

12 .. Ex p l avtal Embryot l - version (9) Exploateringsavtal för Embryot l mellan Akademiska Hus AB och Huddinge kommun Följande exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot l i Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och Akademiska Hus AB: Kommunen Huddinge kommun, nedan kallad Kommunen Org nr Huddinge Exploatören Akademiska Hus AB, nedan kallad Exploatören Org nr Box Solna INLEDNING 1 Bakgrund och syfte Detaljplane-/exploateringsområdet som utgör del av fastigheten Embryot l, se bilaga l, är beläget inom området för Södertöms högskola i Flemingsberg. Pmiema ska gemensamt verka får att skapa ett attraktivt, sammanhängande högskoleområde med bl a god tillgänglighet får gång- och cykelh afik och där barriäreffekter i samband med kommande utbyggnader av infrastrukturanläggningar så långt möjligt minimeras. Partemas gemensamma strävan tar sin utgångspunkt bl a i upprättat program får universitetsområdet i Flemingsberg (godkänt av kommunstyrelsen ) och "Program får gestaltning av yttre miljö vid Flemingsbergs universitetsområde i Huddinge kommun, december 2002 (S Koinberg)". Som underlag får gällande detaljplan för fastigheten Embryot l (Dp l 0-D-23) och nu fåreslagen detaljplaneändring ligger ett program för Universitetsområdet i Flemingsberg, daterat februari 200 l. Programmet har utarbetats av kommunen i sarmåd med berörda markägare. Ett ramavtal, daterat , nedan kallat Ramavtalet, har träffats mellan kommunen och markägarna inom Universitetsområdet - Akademiska Hus (Exploatören), Stockholms läns landsting och stiftelsen Clara - med syfte att reglera de planerings- och genomfårandefrågor som är kopplade till utbyggnaden av Universitetsområdet. År 2004 antogs en detaljplan får Universitetsområdet II (Dp 10-D-23). För genomfårandet av denna detaljplan träffades ett exploateringsavtal daterat , "Exp04'' mellan kommunen och Akademiska Hus (Exploatören) och en överenskommelse, daterad , "Övk04" mell an Ramavtalets parter. För närvarande pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan får Flemingsberg, FÖP Flemingsberg. Som en fciljd av det arbetet avser kommunen att finansiera större infrastrukturanläggningar inom FÖP-området med hj älp av en särskild modell får uttag av gatukostnader. Modellen omfattar ett stön e geografi skt fci rdelningsområde, men innehåller i stort de gator och andra allmänna platsmarksanläggningar som tidigare avhandlats i Ramavtalet, Exp04 och Övk04. Eftersom kommunens anspråk på exploateringsersättningar nu baseras på ovan angiven modell, är tidigare avtalsskrivningar kring gatukostnader inte längre aktuella och ska därfår inte tillämpas får nu aktuellt detaljplane-/exploateringsområde inom fastigheten ~ Embryot l. If\ Detta avtal ska reglera de få rhållanden som uppstår i och med att ny detaljplan tas fram få r ( ', / qi del av Embryot l. Syftet med detaljplaneändringen är att skapa fårutsättningar för att student- --z/?:{_-j

13 Ex p l avtal Embryot l - version (9) och forskarbostäder, som upplåts med hyresrätt, ska kunna uppföras. Exploatören avser att inom Exploateringsområdet låta uppfåra totalt ca 460 student- och forskarbostäder om totalt ca kvm BT A. Exploatören äger den aktuella kvartersmarken. Gällande detaljplan får hela fastigheten Embryot l vann laga kraft och genomfårandetiden på 15 år går ut Partema är överens om att planändring ska ske inom pågående genomfårandetid utan ersättningsanspråk från någondera parten. 2 Exploateringsavtal, daterat , "Exp04" upphör Partema är överens om att tidigare träffat exploatetingsavtal, Exp04, fullt ut ska upphöra att gälla får de delar av fastigheten Embryot l som omfattas och regleras av bestämmelserna i detta avtal. 3 Giltighet Detta avtal är villkorat av: att Huddinge kommunfullmäktige godkänner avtalet senast , att fårslag till ny detaljplan får del av Embryot l, blir antaget i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga l, senast genom beslut som senare vitmer laga kraft. Skulle ovanstående villkor inte uppfyllas senast vid ovan angi vna tidpunkter är avtalet fårfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet får någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal oavsett skäl och har avtalet dessfårinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 4 Överlåtelse av exploateringsavtalet Exploatören är rättsligt fårhindrad att utföra exploatetingen enligt detta avtal. Exploateringsområdet kommer därfår att överlåtas. Ett alternativ är att hela exploatetingsområdet överlåts till ett av exploatören särskilt bildat bolag. Eventuellt styckas området i två delar, varvid dessa nya fastigheter överfårs till var sitt aktiebolag som exploatören bildat och i sin helhet äger. De två aktiebolagen avses härefter i exploatörens ställe inträda som kommunens motpart i fåreliggande exploateringsavtal varefter aktierna säljs. Detta avtal rar inte överlåtas på atman utan kommunens skriftliga godkännande. Kommunen ska dock lämna sitt skriftliga samtycke till överlåtelse av avtalet, eller del därav, om exploatören överlåter hela eller delar exploateringsområdet Sådant samtycke ska endast lämnas under följande förutsättningar: l. att Kommunen och den som avses tillträda detta avtal i stället får Akademiska Hus AB i särskilt upprättad skriftlig handling reglerar i vilken omfattning tillträdet ska ske varvid det nu sagda ska gälla under fårutsättning att det är två eller fl er nya motparter, som ska tillträda detta avtal, samt 2. att den eller de som avses tillträda detta avtal i stället för Akademiska Hus AB direkt till kommunen ställer godtagbar säkerhet får det rätta fullgörandet av samtliga åtaganden enligt detta avtal. Vidare fårutsätts att ny motpart till kommunen enligt detta avtal ska utge ett vite om 5 miljoner kronor (beloppet är baserat på KPI får november 2013) får det fall att denna inte fullgör åtagandena enligt avtalet. Ä ven får detta åtagande förutsätts en godtagbar säkerhet.

14 Expl avtal Embryot l - version (9) 5 Projektets utformning Exploatören fårbinder sig att bygga ut detaljplane-/exploateringsområdet i stoti enligt fårslag till ny detaljplan får del av Embryot l, bilaga l och situationsplan får kv Embryot upprättad av ByggVesta , bilaga 2. 6 Detaljplan, planavgift och genomförandetid Kommunen ombesörjer att ett fårslag till ny detaljplan for Exploateringsområdet tas fram. Exploatören ersätter kommunen får dess kostnader och har tecknat ett särskilt plankostnadsavtal med kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning får detaljplanekostnader. Genomfårandetiden får den nya detaljplanen löper ut Eftersom Exploatören bekostar detaljplane-/exploateringsområdets detaljplaneläggning enligt särskilt plankostnadsavtal, daterat , ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLATELSER 7 Marköverlåtelser och ersättningar Exploatören är ägare till all mark inom Exploateringsområdet Inga marköverföringar och markersättningar mellan Exploatören och kommunen är aktuella. 8 Fastighetsbildning mm Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder får genomfårande av detta avtal och detaljplanen och ett extra originalexemplar till kommunen. Exploateringsområdet, som utgör del av fastigheten Embryot l, fårutsätts avstyckas till en eller flera exploaterings fastigheter. 9 Servitut och ledningsrätter inom Exploateringsområdet Exploatören ska utan ersättning inom u-områden upplåta erforderliga utrymmen på och i mark får befintliga och tillkommande ledningar inom detaljplane-/exploateringsområdet till fånnån får respektive rättighetshavare, u-områden, se bilaga l. Exploatören medger att ovanstående rättigheter får säkerställas genom fastighetsbildningsåtgärd eller genom servitutsavtal som får skrivas in. ANLÄGGNINGAR 10 Tekniska anläggningar (aktuella gatusträckor, se bilaga 3) Mom A Allmänna anläggningar Övergripande allmänna anläggningar Den fördjupade översiktsplanen får Flemingsberg kommer att resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom FÖP-området. Exploatören ska bidra till utforandet av sådana allmänna anläggningar enligt angivna fördelningsprinciper. De angivna fårdelningsprinciperna enligt fåregående stycke innebär, att kostnaderna får de övergripande allmänna anläggningarna (trafikplatser och huvudgator mm) inom det fördjupade översiktsplaneområdet ska fårdelas på exploatörerna, övriga fastighetsägare och kommunen. Fördelningen sker enligt en uppdelning av det fårdjupade översiktsplaneområdet i mindre fårdelningsområden, därefter i proportion till avsedd utbyggnadsyta i kvm BT A inom aktuellt detaljplaneområde samt enligt en fårdelningsnyckel kopplad till användningsändamålet i detaljplanen. Kostnadsfårdelningen baseras på de nyttaeffekter som uppstår när anläggningarna byggs ut. ~

15 Ex p l avtal Embryot l - version (9) För detaljplane-/exploateringsområdet har enligt ovan angivna fördelningsprinciper räknats fram ett exploateringsbidrag, där Exploatören erlägger ett belopp om totalt 3,7 miljoner kronor till kommunen. Betalning ska ske inom en månad efter det att förslaget till ny detaljplan enligt 6 vunnit laga kraft. Faktura utskickas av Kommunen. Exploateringsbidraget enligt föregående stycke är baserat på att tilltänkta bostäder enligt l, femte stycket, upplåts för student- och forskarboende och med hyresrätt. Skulle bostäderna vid en senare tidpunkt komma att få annan användning och/eller annan upplåtelseform, ska Exploatören erlägga ett mellanskillnadsbelopp, som motsvarar skillnaden mellan angivet belopp enligt föregående stycke och det belopp som enligt gällande fördelningssystem ska tillämpas för vanliga bostäder. Mellanskillnadsbeloppet, som per maj 2014 uppgår till l,o miljon kronor, ska erläggas av Exploatören till kommunen i samband med att bygglov meddelas för förändringen alternativt vid den tidpunkt förändringen genomförs. Om de övergripande anläggningar som förutsatts enligt detta avtal inte kommit till stånd l O år efter det att förslag till ny detaljplan vunnit laga kraft ska på parts begäran avstämning ske, där parterna kommer överens om en ny skälig tidpunkt för anläggningarnas utförande alternativt annan förhandlingslösning. Samtliga belopp enligt ovan är angivna i kostnadsläge maj 2014 och ska räknas upp till resp betalningstidpunkt med SCB:s entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning eller index som kan komma att ersätta detta index. Tidsaspekter för utbyggnad av övergripande allmänna anläggningar Kommunen ska i möjligaste mån genomföra uträtningen av Alfred Nobels Alle och färdigställandet av gångbanor enligt ovan, så att anläggningarna kan betjäna bebyggelsen inom detaljplane-/exploateringsområdet redan i samband med forsta inflyttning, sträcka G2 och nordvästra delen av sträcka 05, se bilaga 3. Det är kommunens avsikt att bygga ut de aktuella gatuavsnitten under Exploatören avser att påbörja sin utbyggnad inom detaljplane-/exploateringsområdet under första kvartalet 2015 med planerad fårsta inflyttning under Båda patier ska aktivt samordna sin planering och sina arbeten inom och i anslutning till detalj p lan e-/ ex p loateringsområdet. Allmänna anläggningsarbeten som utförs av exploatören Åtkomsten till byggnadernas entreer behöver säkerställas i ett tidigt skede. Exploatören projekterar och utför, som en återställning av allmän platsmark efter husutbyggnad, därför på egen bekostnad gångbana fram till kantsten enligt markering G3 i bilaga 3. Gångbanan iordningställs av Exploatören upp till och med bärlager, utan träd eller trädgropar. I samband med att kommunen rätar ut Alfred Nobels Alle, enligt ovan, projekterar, utför och fårdigställer kommunen gångbanorna med ytskikt, kantstenar och träd. Exploatörens anläggningsarbeten ska ske i samråd med kommunens gatu- och trafikavdelning och enligt Il nedan. Mom B Anläggningar inom kvartersmark Exploatören projekterar, utför och bekostar: B. l. Alla anläggningar inom kvartersmark B.2. Flyttning eller atman åtgärd av befintliga ledningar B.3. Alla erforderliga åtgärder for bullerskydd B.4. Åtgärder for markavvattning enligt 14 nedan. Projektering och utforande av anläggningarna enligt ovan ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med forslag till ny detaljplan för detaljplane-/exploateringsområdet, bilaga l.

16 Ex p! avtal Embryot l - version (9) Mom C Omgivande vägnät Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras fdre byggstati. Exploatören kontaktar kommunen infår besiktningen (kommunens driftavdelning för gata och park). Exploatören bekostar återställning av eventuella skador på omgivande vägnät som fårorsakas av utbyggnaderna inom detaljplane-/exploateringsområdet Frågor om etabletingar och byggvägar, se 21 och 22 nedan. Exploatörens ansvar gentemot kommunen får inte överforas på entreprenör som anlitas av Exploatören. Mom D Detaljplane-/exploateringsområdets höjdanpassning till planerad trafikplatsanslutning i sydväst Planerad anslutning till ny trafikplats vid väg 226/Huddingevägen med tillhörande ramper sydväst om detaljplane-/exploatetingsområdet, sydöstra delen av sträcka G5 enligt bilaga 3, är under projektering. Det är kommunens avsikt att i samband med höjdsättningen av anslutningsramperna till trafikplatsen medverka till en lösning som på ett rimligt sätt anpassas till Exploatörens höjdsättning for blivande bebyggelse och kommunikationsytor inom detaljplane-/exploateringsområdet Preliminär höjdsättning anges i bilaga Kontroll, besiktning och garantiansvar Vad som avtalas i denna paragraf gäller allmänna anläggningar som Exploatören ska utfara enligt l O ovan. Kommunen har rätt att gentemot Exploatören utöva den kontroll över anläggningsarbeten, som anges i Byggandets kontraktskommittes allmänna bestämmelser (AB 04). Exploatören kallar representant for kommunen till regelbundna, återkommande byggmöten. Exploatören forbinder sig att betala kommunens (gatu- och trafikavdelningens) självkostnader for granskning av ritningar och övtiga handlingar samt får teknisk kontroll, erforderliga besiktningar mm. Kostnaderna, som på begäran redovisas månadsvis, ska debiteras halvårsvis i efterskott. slutfaktura utfårdas efter genomford slutbesiktning. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. När anläggningar fårdigställts i etapper i sådan omfattning att de kan godkännas av kommunen, ska Exploatören anmäla dessa for slutbesiktning. När en anläggning godkänts vid slutbesiktning tillträder kommunen anläggningen med full äganderätt. Kommunen svarar därefter for underhåll, ombyggnad och fortsatt utbyggnad av anläggningen med undantag for garantiarbeten. Garantitiden är två år från den dag som anges i utlåtande över slutbesiktning. Garantibesiktning ska, om sådan påkallas, ske omedelbart fdre garantitidens utgång. För garantibesiktning ska gälla samma bestämmelser som for slutbesiktning. Exploatören garanterar de avtalade arbetenas kontraktsenliga beskaffenhet under garantitiden, räknat från dagen for godkänd slutbesiktning. Brister och fel som framträder under garantitiden resp btister och fel som tagits upp i utlåtande över slut- och garantibesiktning ska avhjälpas av exploatören utan dröjsmål. Slut-, garanti och ev övriga besiktningar ska utfåras av besiktningsman som utses av patierna gemensamt. Exploatören kallar till besiktning och svarar for besiktningsmannens kostnader, ~ medan patierna bär sina egna kostnader. Besiktningsman ska utses innan arbetena påbötjas. När det gäller kontroll, besiktning och garantiansvar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som C'Jt- 1 föreskrivs i Allmänna bestämmelser får byggnads-, anläggnings- och installationsentrepre- ~

17 Ex p l avtal Embtyot l - version (9) nader, AB 04, samt Allmätma bestämmelser får totalentreprenader får byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT Påföljd vid bristande utförande Om exploatören inte rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta avtal, är kommunen behörig att i exploatörens ställe utfåra vad som brister, när det gäller utbyggnad av allmänna anläggningar enligt 8. Exploatören blir då skyldig att betala kostnaderna for detta och har inte rätt att hindra kommunen tillträde till berörd fastighet. AVGIFTER 13 Gatukostnadsersättningar Fullgör Exploatören alla forpliktelser enligt detta avtal ink! betalning av gatukostnadsersättningar enligt l O ovan, ska ägare till fastighet inom detaljplane-/exploateringsområdet anses ha erlagt på detaljplane-/exploateringsområdet belöpande gatukostnader i aktuella delar. Framtida ersättningar får fårbättringar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar for gator, allmänna platser och ledningar regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. 14 Anslutningsavgifter för vatten och avlopp Samtliga avgifter får anslutning av VA, (vatten, avlopp och ev dagvatten), fjätwärme, el samt tele mm inom detaljplane-/exploateringsområdet betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid forvi ssa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt infannera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören skall bekosta eventuell flyttning av ledningar till foljd av bebyggelse inom detaljplane /exploateringsområdet Det åligger Exploatören att kontakta Stockholm Vatten AB for behov av ytterligare forbindelsepunkter och ledningskapacitet med anledning av forestående utbyggnader inom detaljplane-/exploateringsområdet. MILJÖ- OCH ENERGI 15 Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande får alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, fåretag och fåreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och akti viteter inom detaljplane-/exploateringsområdet. 16 Avfallsplan Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom detaljplane-/exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsot1ering och återvinning i enlighet med gällande avfallsplan for Kommunen. 17 Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av kommunens gäll ande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av detaljplane-/exploateringsområdet Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen.

18 Expl avtal Embryot l - version (9) 18 Miljöanpassat byggande Exploatören ska folja de krav som foljer av kommunens "Riktlinjer for upplåtelse och f6rsäljning av kommunal mark", beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Vanna utrymmen ska vara energieffektiva. Om vännekålla erfordras for bostadens/lokalens uppvätmning bör fjärrvärme eller annan f6rnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som fitms på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till kommunens mark- och exploateringsavdelning i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder for att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Certijieringssytem Det är Exploatörens avsikt att utfora alla projekt inom detaljplane-/exploateringsområdet, som byggs i egen regi, enligt konceptet Egenvärmehus. Egenvånnehuset är ett koncept som tagits fram och serieproduceras av ByggVesta. Konceptet består av fjärrvännevännda, radiatorlösa lägenheter med luftvätme. All frånluft från uppvärmda utrymmen växlas med 90 % verkningsgrad mot tilluften. Detta, tillsammans med ett välisolerat och tätt klimatskal, genererar en projekterad energiforbrukning på 55 kwhlkvm, år. ByggVesta arbetar for hög grönytefaktor och urban biologisk mångfald. GENOMFÖRANDE 19 Samordning Exploatören ska svara for samordning mellan kommunen och de ledningsdragande bolagen så att erforderliga arbeten inom och intill exploateringsområdet kan bedrivas utan inbördes hinder och kan vara fårdigställda senast vid inflyttning. Exploatören skall till kommunen och de ledningsdragande bolagen tillhandahålla erforderliga plankartor, ritningar och tidsplan for ledningsnätens utbyggnad. 20 Mätningstekniska arbeten I god tid f6re Exploateringsarbetenas igångsättande skall samråd ske med kommunens lantmäteriavdelning om utforandet av de mätningstekniska arbetsuppgifter som hör samman med Exploateringen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om krav på kompetens for utforande av mätningstekniska åtgärder. Kraven hänvisar till de rekommendationer for bedömning av "Grundläggande mätningsteknisk fårdighet" som finns i nya HMK-Juridik. Exploatören bekostar återställandet av stamnätspunkter och gränsmarkeringar som raseras vid Exploateringen. 21 Etableringsplan Innan byggnadsarbeten påbötjas ska Exploatören upprätta en etableringsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunens mark- och exploateringsavdelning. Etableringsplanen ska

19 Ex p l avtal Embryot l - version (9) reglera eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, skydd för träd och natur samt stängsel runt byggarbetsplatsen. Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på Exploatörens kvartersmark Eventuellt nyttjande av kommunens mark kräver kommunens medgivande och regleras genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även polistillstånd. 22 Trafikanordningsplan Exploatören ska i god tid innan etablering och byggnadsarbeten påbörjas upprätta en trafikanordningsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunens gatu- och parkdriftsavdelning. Trafikanordningsplanen ska bl a redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, inoch utfartsvägar från arbetsplatsen, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- och cykeltrafik Partema ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet runt Exploateringsområdet Besiktningsprotokoll ska upprättas. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som uppstått på gmnd av arbeten inom Exploateringsområdet Partema bör verka för samordning av skyltar för projektet och dess genomförande. 23 Störningar Exploatören ansvarar för att utbyggnad av Exploateringsområdet sker med minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter. För buller gäller de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggarbetsplatser. ALLMÄNNA AVTALSBEST ÄMMELSER 24 Säkerhet Akademiska Hus AB avser att överlåta det eller de bolag till vilka exploateringsområdet enligt 4 ovan avses överlåtas till ByggVesta Forskningen AB, org. nr Akademiska Hus AB förbinder sig att medverka till att godtagbar säkerhet ställs till Kommunen innan sådan överlåtelse skett. 25 Vite vid överlåtelse Detta avtal eller rättighet hänförlig till detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande, se 4 ovan. Exploatören förbinder sig vid vite av 5 miljoner kronor (i penningvärde maj 20 14) att vid överlåtelse av detta avtal se till, att varje efterföljande part binds vid avtalet genom att denna bestämmelse med i sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen och att godtagbar säkerhet ställs till Kommunen av ny pari. Exploatören förbinder sig vid vite av 5 miljoner kronor (i penningvärde maj 2014) att vid överlåtelse av äganderätten till fastighet inom detaljplane-/exploateringsområdet se till, att varj e efterföljande part binds vid avtalet genom att denna bestämmelse med i sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen och att godtagbar säkerhet ställs till Kommunen av ny pat1. fy' ' Om Exploatören ska utge vite enligt denna paragraf, ska vitet omräknas med konsumentpris- ~ index (KPI) eller det index som kan komma att ersätta detta, till tidpunkten när vitet förfaller till betalning. ~

20 Expl avtal Embryot l - version (9) Innan överlåtelse av avtal eller fastighet sker, ska Exploatören skriftligen underrätta kommunens mark- och exploateringsavdelning. 26 skadeståndsansvar Exploatören är gentemot kommunen ansvarig for direkta skador som uppkommer till foljd av åtgärder som med avseende på detta avtal vidtas eller underlåts av Exploatören, anställda hos Exploatören samt av Exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer. 27 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på bestämd forfallodag skall dröjsmålsränta enligt 6 räntejagen debiteras for tiden från forfalladagen for aktuell fordran tills full betalning sker. 28 Tvist Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Huddinge å)Z-3 För Huddinge kommun För Akademiska Hus AB cs;a.... Sten Wetterblad Bilaga l Bilaga 2 Bilaga 3 Förslag till ny detaljplan for del av Embryot l med detaljplane-/exploateringsområdet markerat Illustrationsplan till ny detaljplan (situationsplan ByggVesta ) Kat1bilaga som illustrerar allmänna anläggningar enligt l O, Mom A KS-20 14/ andbib

21 ... Bilaga 1 ~~~~--~~----~~~~--~--~~~~~ ~~ PLANBESTÄMMELSER FfJijarrdt glntr Inom onvtden mtd nedansttenct. belttknklgar. Endnt angiven anvandnlng och vtformnlng l r liuten. OesUmmelser uten t>etecknlng galler Inom helt planområdet ~ P " GRÄNSER -- - PlanomrjdesgrJnJ Anvllldningsgrans Egenskapsgri ns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser l l OKAlGATA l l okokrofik Kvartersmark l 8, l 8ostlder. loh l r& fundtj. verksamhet I V kkt si& a nde slag, utbitd'wng forskning de r gem nsomhetslokal m.m. nwdgts l bohenv.\nlng. UTNYTTJANDEGRAD/FASlJGHETSINDELNING 00 St6rsta bfuloare llcvm. pa~kerlngsgar~g ochttknbh anuggn\ngar ej (l blknado. '-"6ver dett a tir b& orvor g1ues in. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 1 ;.:.;.;.:.: : : : 1 BmnH lirlnto"'pl6rn f o o o o o o o l Marken Ur byggas Over oth trider med k&bart oth pllnletbart litlikjag Mamn sbi Y>ro tilgln9ig flit ll"m..,..mllotserbggnlng r r park mtd mojighol 11.~.. ag Marbn skal voro tilljjlnglg 16r o.,.nno un4erjordish lo&wigar MARKENs ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Utfart, stängsel ----~~ Kerborubll6tinloo-s PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p Utformning Hllg>lo LaosP Ahd t<lobols all sbl byggnadoral pi<>c:ttos mol angn<n lillgarcbrnork lo!onjcl l ""' ' 6vor no!pantl ~- boeonvarmg motaihd Nobols,,.. sh- mod""'"' ~.6 molon vtn~)d STÖRNINGSSKYDD ~mo oth Mstnholtrno sorol vtnlutll bul.,.lrydd sblmolliii s.a all., mlnsiiiijion av bonlngsiuii"'nnoi I varje b<>slod!llgenhol lir Mg\155 db(ajoimvolenl ur-1rwa. hlltthvt!dt, U10nl61ril>l ea 16<\Siet.,......,,.. ' ".... '..... a mon..., -id... mod h6.,170d8(a) rnulno)llri odl55d8(a) ekvmlanl tud<'mi. ~ft-.vlrdon. sh """'dnos l on.mnin!j.. b<>sllldtn. ljudl<loss 816rorclos. del Wl sago 26 db(a) ekvl'lolcnl och 41 db(a) muim>lljudrl< lnomh~n på Q!Und ovvlfl-oth sp&rtrallt ru pel<lve hllgsl45 db(a) ~in omb<jonshdkople r vid dimonslonorando 7S dll(a) ul<>lllhus. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Planens$10noml6randolid 11 5 (lem) i r h h del dolullltl pianon wnnilbgallaft UPPHÄVD PLANBESTÄMMELSE F&.. krlven h6jd 6vor ~..., L Embryot 1, del av Inom kommundelen Flemlngsberg l Huddinge kommun upprätlad av MSB/Lantmliterlavdolnlngen K e~an framslålid genom uldrag ur digila l ka~da labas och konlrolerad Inom planorvide t. Koordinatsyslem PLAN Swaraf HÖJD RH2000 Skala 1:1000 (orglnalformat A3) o 1 o Beteckningar ra. O too.o!zi181 E38 r- Glllnde kvarterstraktgri ns tie r envhdnlng,grlns Fasllghel~ans ~:;:~:.":~~Zf&':~:\5g r lns Gliande toensk psgtlns Glllandt rattigh lt.gfl ns AvvJgd h6jd Fasl s1311dhöfd ~p~~~=~~$~e0de\lsk ~p~~t~~a~~~~~${t geo;t~ lisk 100m Höjdk\lrva rrilll il'\ Sl3nl ~1a~1~ ank Hl ck ---- St5dmur. m\jr Dike VI g Detalj plane-/ exploateringsområdet H E KOW utj Plankarta med bestämmelser Granskningshandling Detaljplan för del av Embryot 1 Huddinge kommun UpprAttad Miljö- och sam husbyggnadsförvallningen Sofia Eriksson planarki tekt Reviderad Till planen hör: O Planprogram O Planbeskli"'"ng O GenomfOrandebeskrivning O MiijObes\uivnlng O lttustralion O övrigt PBL2010:900 Beslutsdatum Antagande laga lc.taft SBN Instans KF/SBN

22 Bilaga 2 ByggVesta,,,. '., '11 ' l '/ii!:t l +00,11 NY PRUIHIH.J.R PLUSHÖJO..,1!!1 &F HIVÅ fnl GRlRIOKAATA IEHPOAXR UffYllNAO/SlXNT KV EMBRYOT 1 SITUATIO IN SPLAN MED ÖVERSIKTLI G HÖJDSÄTTNING/ AllGCTSHAN DLI NG PLAN- skala 1: 500

23 l '. ::::::>.::.. : l / '... ~'":.':; ~"':" ' l'll grllll """"~»\DOvt (t"'tlllptci'i t..;.. "* ,. ~. Bilaga 3 ) J ~...,.. " l r,.,... l Loa.n f*:!(..,.,_," l '""""'Ilet! omrbl [IJ lii*imt. ~o-m> no CEJ $~.~""" ' CI:) Tf'llllf1)111t lcma&a> Ulfomftlr>t Av~..,.,,. Pilla.0,0 f019t ltmn ho,d Ove r I'IOipiUitl CEJ ~oehqt<wo- I, l,...l fl ln~o. IIk~ ~ ner.,.ad lu l S-t MI-n (ITA)o """ P.,.OMf'l.,...lf\01 \ llartltlltont<dn""'... ~ at iii OChonlllll6t ""-- '"" ,"'-""'... '1--,..,....,... Ulftmlnln.. UM<tndt ~ ~~ ~~ ''"olero.flnolpltrio\ ~O.flllt-t 01W'M-...,.... 1() OogwltA.Uitl..,.~- pllo""*"',... _.,...~~..,. ru t..,tltfl- t...-.tlllfw -.t-tm...,.,.,.,.. 11'-01-&clt _ ltttli!ioi NIIt -... ~n.-~wll'w't III: U 1"--*'-1 IN III IN\ Il l,&"'''' ' '.~... N '"IIWinA!Ivt '"'"""""'"' ~,,n,,..,...,,...,._.. ~~~'"' QD \IIPIOI,.II4t tv- IJt&O I ~C> It!I Uf.Of.OSI,,,.,,.uon ,.,Of\I!IWI,. : Huvudgatans avgränsning enligt överenskommelse om utbyggnad av huvudgata inom detaljplan f<1r Universitetsområdet Il GRANTORP 2:18 del av InOm MIMl-It n f'ltmi/ioibti'q 1 11~101' ft.,.,.IM l )1-200)...,"""*... ft... Gllo-... _ l -..,_.dtl. N IIIIII ---f lll foobl bioiiiiw &!M "M'' _,,.,.,, ,...,.....,...,,...,...,... 61\ _...,..~ --- -, ~... ~ ~.....,...,.~4, ~ _ ,..~~ to'\6 - ~ ~r-.. ~--:.::,~= ~ ,..., ~...,..., ~ Utbyggd del av ANA ii Planerad del av ANA längs Embryot 1 (ej utbyggd) Planerad gängbana väster o söder om Embryot 1 (ej utbyggd) Planerad gemensamhetsyta inom Embryot 1 Planerad cirkulationsplats och anslutningsväg mellan ANA och ny trafikplats vid väg 226 (illustration) ANA = Alfred Nobels alle ' =::..:.: :::::.:.:..:.:. _j AH T/4AI400IA/IOI,'IHQ P~IUA MeD BISf A.\IIII!LSVI Qrall l..._ o.-.. _... OETAWPLAN roc" o-- UNIVERSITETSOMRADET Il del w Gttntorp 2:111 m n. ~~- (U~ lrioftl lil A~ c,...,_,..,..,_. ~ -...,_,,.,.. o... "' w ,... _,_ - ~ t.:a -...~ ~ -c...,. A.lriiAMWIIM _,. ~... t o.o.a~... ~ ~...- (...,...,...,......,.., - -- Il

24 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal för skola i Västra Länna, del av Länna 4:6 och Länna 45:1 i Länna Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Turako Skolfastighet 5 AB rörande fastigheterna Länna 4:6 och Länna 45:1 i Länna godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Sammanfattning Detaljplan för Västra Länna 1 vann laga kraft den 6 juli Planen möjliggör en för- och grundskoleanläggning i två plan inom ett cirka m 2 stort markområde. Verksamheten planeras till en förskola för barn och en skola F 6 för cirka 350 elever. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram som innebär att kommunen genom tomträtt upplåter kvartersmarken för förskola/skola till Turako Skolfastighet 5 AB som ska förvalta fastigheten och hyra ut den till Pysslingen förskolor och skolor AB för dess verksamhet. Tomträttsavgälden ger kommunen en årlig ersättning om kronor med en avgäldsreglering vart tionde år. Exploatören avser att påbörja utbyggnaden av förskole- och skolbyggnaden i april 2015 med beräknat startdatum för skolverksamheten i augusti Kommunen ska samtidigt bygga ut och bekosta allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet med start i oktober Beskrivning av ärendet Detaljplan för Västra Länna 1, som vann laga kraft den 6 juli 2012, innebär en utbyggnad av cirka 100 nya permanentbostäder och en utbyggnad av gator och allmänna VA-anläggningar i Länna, cirka 1,5 km söder om Skogås centrum. Planen möjliggör också byggnation av en för- och grundskola i två plan för att uppfylla områdets framtida behov av skolplatser. För- och grundskoleanläggningen är planlagd inom ett cirka m 2 stort oanvänt POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) skogsområde av delar av kommunens fastigheter Länna 4:6 och 45:1. Verksamheten planeras till en förskola för barn och en skola F 6 för cirka 350 elever. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram som innebär att kommunen genom tomträtt upplåter kvartersmarken för förskola/skola till Turako Skolfastighet 5 AB som ska förvalta fastigheten och hyra ut den till Pysslingen förskolor och skolor AB för dess verksamhet. Tomträttsavgälden ger kommunen en årlig ersättning om kronor med en avgäldsreglering vart tionde år. Mark- och exploateringsavtalet reglerar att projektet ska miljöklassas med målet att nå guldnivå. En dagvattenutredning har gjorts och ska beaktas av exploatören. Exploatören avser påbörja utbyggnaden av förskole- och skolbyggnaden i april 2015 med beräknat startdatum för skolverksamheten i augusti Kommunen ska samtidigt bygga ut och bekosta allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet med start i oktober För mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1 och förslag till mark- och exploateringsavtal, bilaga 2. Turako Skolfastigheter 5 AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett undertecknat avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att mark- och exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och Turako Skolfastigheter 5 AB godkänns. Bostadsutbyggnaden i området medför ett utökat behov av för- och grundskoleplatser, vilket delvis uppfylls av projektet. Med tanke på att det saknas samlingslokaler i Länna bör möjligheten att utnyttja kommande skollokaler för föreningsverksamhet undersökas. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/614.214 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Exploateringsavtal mellan Huddinge

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2014 11

Kommunstyrelsen 15 december 2014 11 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Köpe- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Wästbygg Projektutveckling

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Promus Livsmedelsfastigheter AB rörande fastigheten Styrmannen 31 m.fl.

Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Promus Livsmedelsfastigheter AB rörande fastigheten Styrmannen 31 m.fl. KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1224.214 Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Promus

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer