Kallelse till Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (5) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 24 november 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari-oktober Handlingar senare KS-2014/ Månadsuppföljning per den 31 oktober 2014 för Huddinge kommun - Handlingar senare KS-2014/ Fastställande av Mål och Budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun (KF) KS-2014/ Överlåtelse av exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal för skola i Västra Länna, del av Länna 4:6 och Länna 45:1 i Länna (KF) KS-2014/ Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp (KF) KS-2014/

2 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 2 (5) 8 Överenskommelse om överlåtelse av del av mark- och exploateringsavtal rörande Styrmannen 31 i Snättringe (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal för förskola inom del av fastigheterna Sjöängen 2:2 och Sjöängen 2:3 i Trångsund (KF) KS-2014/ Planuppdrag och ramavtal för Kurvan 2 och Kurvan 5 (KF) KS-2014/ Mark- och exploateringsavtal för kvarteret Brandstegen i Storängen (KF) KS-2014/ Detaljplan för kvarteret Brandstegen i Storängen beslut om antagande (KF) KS-2011/ Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva (KF) KS-2014/ Exploateringsavtal avseende fastigheterna Cykloiden 1 och 2 samt Kolartorp 1:32 i Kungens kurva (KF) KS-2014/ Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva (KF) KS-2014/ Parkprogram för Huddinge kommun - begäran om godkännande (KF) KS-2014/ Regler för kommunalt partistöd i Huddinge kommun samt utbetalning 2015 (KF) - Handlingar senare KS-2014/ Politiska sekreterare i Huddinge kommun (KF) - Handlingar senare

3 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 3 (5) 19 Ändring av reglementena för Huddinges brottsförebyggande råd (HKF 1400), Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HKF 9230) samt Huddinges pensionärsråd (KF) KS-2014/ Översyn av arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun (HKF 9190) (KF) - Handlingar senare KS-2014/ Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena (HKF 4230) (KF) KS-2014/ Ändring av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, (HKF 4210) (KF) KS-2014/ Ändringar av stadgar och bolagsordning i Arena Huddinge (KF) KS-2014/ Redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag i Huddinge kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 (KF) KS-2014/ Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 31 oktober 2014 (KF) KS-2014/ Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 (KF) KS-2014/ Ny organisation för exploateringsverksamhet - Handlingar senare 28 Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KS-2014/

4 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 4 (5) 29 Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsen KS-2014/ Plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen KS-2014/ Redovisning av uppdrag i kommunstyrelsen per den 31 oktober 2014 KS-2014/ Beslut om Huddinge kommuns Demokratipris Handlingar läggs på bordet KS-2014/ Äldreombudsmannens rapport april-juni 2014 KS-2014/ Beställning avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) på Norströms väg 10, Trångsund KS-2014/ Rekommendation, samverkansavtal lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen - svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) KS-2014/ Ekosystemtjänster i en expansiv region - Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län - svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län KS-2014/ Giftfri miljö - strategi för Stockholms län - svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län KS-2014/ Ingen övergödning - strategi för Stockholms län - svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län KS-2014/ SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid - svar på remiss från socialdepartementet KS-2014/

5 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 5 (5) 40 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31) - svar på remiss från socialdepartementet KS-2014/ Valärenden 42 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014 KS-2014/ Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2014 KS-2014/ Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 - Handlingar senare 45 Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från och med 1 januari 2015 (KF) -Handlingar senare KS-2014/ Förslag till förändring av delar av den politiska organisationen för mandatperioden (KF) -Handlingar senare Huddinge den 12 november 2014 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Strandqvist, Ralph Kommunstyrelsen Fastställande av Mål och budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Skattesatsen för 2015 fastställs till 19:85 per skattekrona. 2. Mål och budget 2015 och planeringsramar för fastställs enligt beslut av kommunfullmäktige den 9 juni Beskrivning av ärendet Mål och budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun beslutades av kommunfullmäktige den 9 juni Kommunstyrelsen har lämnat instruktioner till nämnderna för utarbetande av sina verksamhetsplaner. I ett avstämningsärende redovisar kommunstyrelsen nämndernas verksamhetsplaner för kommunfullmäktige tillsammans med uppdaterad ekonomiplan utifrån nya förutsättningar som tillkommit efter beslut om Mål och budget. Nämnderna beslutar om sina verksamhetsplaner i november och avstämningsärendet behandlas i kommunstyrelsen i december och i kommunfullmäktige i januari Fastställande av kommunernas budgetar regleras i kommunallagens kapitel 8 Ekonomisk förvaltning. I paragraferna 8 och 9 beskrivs att Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det. Lag (1999:308). Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nyvalda kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesats och Mål och budget 2015 och planeringsramar för för Huddinge kommun enligt beslut av kommunfullmäktige POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) den 9 juni Avstämningsärendet för 2015 behandlas av kommunfullmäktige i januari 2015 enligt gällande planering. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Strandqvist, Ralph Budgetansvarig Beslutet delges Samtliga nämnder och förvaltningar

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Överlåtelse av exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huddinge kommun godkänner att Akademiska Hus AB ersätts av Kunskapsmiljön 6 AB (organisationsnummer ), som kommunens avtalspart i det exploateringsavtal som kommunen och Akademiska Hus AB träffat, vilket är daterat och avser del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg. 2. Godkännandet enligt punkten 1 gäller under förutsättning av att Kunskapsmiljön 6 AB förvärvar och blir lagfaren ägare till det exploateringsområde som exploateringsavtalet enligt punkten 1 avser. Som villkor gäller även att borgen ställs enligt punkten 4 nedan. 3. Huddinge kommun har ingen erinran mot att Akademiska Hus AB överlåter sina aktier i Kunskapsmiljön 6 AB till ByggVesta Forskningen AB (organisationsnummer ). 4. För att Kunskapsmiljön 6 AB fullgör sina åtaganden mot Huddinge kommun som kommunens nya avtalspart i exploateringsavtalet enligt punkten 1 förutsätts att ByggVesta AB (organisationsnummer ) går i borgen för Kunskapsmiljön 6 AB såsom för egen skuld. Sammanfattning Akademiska Hus AB avser att överlåta exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg och tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB. Aktierna i det nybildade bolaget avser därefter säljas till ByggVesta Forskningen AB, som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet samt byggherre och förvaltare av tilltänkta student- och forskarbostäder. Byggstart planeras ske under första kvartalet 2015 och inflyttningar väntas kunna ske med början under POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige godkände den 9 juni 2014 exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg. Exploatören, Akademiska Hus AB, avser nu att i ett andra steg, i enlighet med 4 i exploateringsavtalet, överlåta avtalet och tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB. Aktierna i det nybildade bolaget avser därefter säljas till ByggVesta Forskningen AB, som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet samt byggherre och förvaltare av tilltänkta student- och forskarbostäder. För sina åtaganden enligt exploateringsavtalet överlämnar ByggVesta Forskningen AB en moderbolagsborgen om fem miljoner kronor. Byggstart planeras ske, i enlighet med exploateringsavtalet, under första kvartalet 2015 och inflyttningar väntas kunna ske med början under För en mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM med bilagt exploateringsavtal. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kunskapsmiljön 6 AB godkänns som ny avtalspart efter Akademiska Hus AB i exploateringsavtalet för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör Bilagor Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM med bilagt exploateringsavtal. Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Akademiska Hus AB Kunskapsmiljön 6 AB ByggVesta Forskningen AB

10 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 8 oktober 2014 Dnr KS-2014/ (2) HANDLÄGGARE Anders Biberg Tfn Överlåtelse av exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 i Flemingsberg Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2014 godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Akademiska Hus AB, 14. Akademiska Hus AB avser nu att i ett andra steg överlåta exploateringsavtalet och tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB, org nr Aktierna i det nybildade bolaget säljs därefter till Byggvesta Forskningen AB, org nr , som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet och byggherre och förvaltare av tilltänkta student- och forskarbostäder. Byggstart planeras ske under första kvartalet 2015 och inflyttningar väntas kunna ske med början under För sina åtaganden enligt exploateringsavtalet överlämnar Byggvesta Forskningen AB en moderbolagsborgen om fem (5) miljoner kronor. Moderbolaget är Byggvesta AB som tillsammans med Byggvesta Forskningen AB genomgått sedvanlig kreditvärdighetskontroll. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2014 godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Akademiska Hus AB, org nr , 14. Beslutet vann laga kraft Exploatören är rättsligt förhindrad att utföra exploateringen enligt exploateringsavtalet. Exploateringsområdet kommer därför att överlåtas, vilket beskrivs närmare i exploateringsavtalets 4. Överlåtelsefrågan har nu aktualiserats av Akademiska Hus och det åligger bolaget att medverka till att en godtagbar säkerhet ställs till kommunen innan POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENR SIDA 8 oktober 2014 Dnr KS-2013/ (2) överlåtelsen slutligen genomförs. Exploatören, Akademiska Hus AB, har valt ett förfarande som innebär att man nu i ett andra steg avser att genomföra överlåtelsen av exploateringsavtalet med tillhörande exploateringsområde på ett nybildat, helägt dotterbolag till Akademiska Hus, Kunskapsmiljön 6 AB, org nr Aktierna i det nybildade dotterbolaget säljs därefter till Byggvesta Forskningen AB, org nr , som därmed i praktiken blir kommunens motpart i exploateringsavtalet och byggherre för bostadsutbyggnaderna. Tillträdande part i exploateringsavtalet, Kunskapsmiljön 6 AB, org nr , ska för det rätta fullgörandet av sina skyldigheter enligt exploateringsavtalet, ställa en säkerhet om fem (5) miljoner kronor i form av en moderbolagsborgen. I och med att aktierna i Kunskapsmiljön 6 AB säljs till Byggvesta Forskningen AB, blir det dess moderbolag Byggvesta AB, org nr , som tar på sig borgensansvaret för Kunskapsmiljön 6 AB:s skyldigheter enligt exploateringsavtalet. Moderbolaget och dotterbolaget har genomgått sedvanlig kreditvärdighetskontroll. Säkerheten ska kvarstå till dess att kommunen och tillträdande exploatör är skriftligen överens om att åtagandena enligt exploateringsavtalet har slutförts. Mark- och exploateringsavdelningens synpunkter Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen av exploateringsavtalet enligt ovan, under förutsättning att Akademiska Hus AB samtidigt överlåter exploateringsområdet till dotterbolaget. Om överlåtelsen av exploateringsområdet inte kommer till stånd på angivet sätt, finns inte längre förutsättningarna för ett godkännande och Akademiska Hus har därmed inte uppfyllt villkoren enligt exploateringsavtalets 4 och 25. Charlotta Thureson Mark- och exploateringschef Anders Biberg Projektledare Bilaga Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1, daterat (kopia av underskrivet original).

12 .. Ex p l avtal Embryot l - version (9) Exploateringsavtal för Embryot l mellan Akademiska Hus AB och Huddinge kommun Följande exploateringsavtal för del av fastigheten Embryot l i Flemingsberg i Huddinge kommun har ingåtts mellan kommunen och Akademiska Hus AB: Kommunen Huddinge kommun, nedan kallad Kommunen Org nr Huddinge Exploatören Akademiska Hus AB, nedan kallad Exploatören Org nr Box Solna INLEDNING 1 Bakgrund och syfte Detaljplane-/exploateringsområdet som utgör del av fastigheten Embryot l, se bilaga l, är beläget inom området för Södertöms högskola i Flemingsberg. Pmiema ska gemensamt verka får att skapa ett attraktivt, sammanhängande högskoleområde med bl a god tillgänglighet får gång- och cykelh afik och där barriäreffekter i samband med kommande utbyggnader av infrastrukturanläggningar så långt möjligt minimeras. Partemas gemensamma strävan tar sin utgångspunkt bl a i upprättat program får universitetsområdet i Flemingsberg (godkänt av kommunstyrelsen ) och "Program får gestaltning av yttre miljö vid Flemingsbergs universitetsområde i Huddinge kommun, december 2002 (S Koinberg)". Som underlag får gällande detaljplan för fastigheten Embryot l (Dp l 0-D-23) och nu fåreslagen detaljplaneändring ligger ett program för Universitetsområdet i Flemingsberg, daterat februari 200 l. Programmet har utarbetats av kommunen i sarmåd med berörda markägare. Ett ramavtal, daterat , nedan kallat Ramavtalet, har träffats mellan kommunen och markägarna inom Universitetsområdet - Akademiska Hus (Exploatören), Stockholms läns landsting och stiftelsen Clara - med syfte att reglera de planerings- och genomfårandefrågor som är kopplade till utbyggnaden av Universitetsområdet. År 2004 antogs en detaljplan får Universitetsområdet II (Dp 10-D-23). För genomfårandet av denna detaljplan träffades ett exploateringsavtal daterat , "Exp04'' mellan kommunen och Akademiska Hus (Exploatören) och en överenskommelse, daterad , "Övk04" mell an Ramavtalets parter. För närvarande pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan får Flemingsberg, FÖP Flemingsberg. Som en fciljd av det arbetet avser kommunen att finansiera större infrastrukturanläggningar inom FÖP-området med hj älp av en särskild modell får uttag av gatukostnader. Modellen omfattar ett stön e geografi skt fci rdelningsområde, men innehåller i stort de gator och andra allmänna platsmarksanläggningar som tidigare avhandlats i Ramavtalet, Exp04 och Övk04. Eftersom kommunens anspråk på exploateringsersättningar nu baseras på ovan angiven modell, är tidigare avtalsskrivningar kring gatukostnader inte längre aktuella och ska därfår inte tillämpas får nu aktuellt detaljplane-/exploateringsområde inom fastigheten ~ Embryot l. If\ Detta avtal ska reglera de få rhållanden som uppstår i och med att ny detaljplan tas fram få r ( ', / qi del av Embryot l. Syftet med detaljplaneändringen är att skapa fårutsättningar för att student- --z/?:{_-j

13 Ex p l avtal Embryot l - version (9) och forskarbostäder, som upplåts med hyresrätt, ska kunna uppföras. Exploatören avser att inom Exploateringsområdet låta uppfåra totalt ca 460 student- och forskarbostäder om totalt ca kvm BT A. Exploatören äger den aktuella kvartersmarken. Gällande detaljplan får hela fastigheten Embryot l vann laga kraft och genomfårandetiden på 15 år går ut Partema är överens om att planändring ska ske inom pågående genomfårandetid utan ersättningsanspråk från någondera parten. 2 Exploateringsavtal, daterat , "Exp04" upphör Partema är överens om att tidigare träffat exploatetingsavtal, Exp04, fullt ut ska upphöra att gälla får de delar av fastigheten Embryot l som omfattas och regleras av bestämmelserna i detta avtal. 3 Giltighet Detta avtal är villkorat av: att Huddinge kommunfullmäktige godkänner avtalet senast , att fårslag till ny detaljplan får del av Embryot l, blir antaget i huvudsaklig överensstämmelse med bilagt förslag, bilaga l, senast genom beslut som senare vitmer laga kraft. Skulle ovanstående villkor inte uppfyllas senast vid ovan angi vna tidpunkter är avtalet fårfallet i sin helhet utan ersättningsskyldighet får någondera parten. Undanröjs kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal oavsett skäl och har avtalet dessfårinnan helt eller delvis verkställts ska verkställigheten rättas i den utsträckning detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med anledning av det inträffade. 4 Överlåtelse av exploateringsavtalet Exploatören är rättsligt fårhindrad att utföra exploatetingen enligt detta avtal. Exploateringsområdet kommer därfår att överlåtas. Ett alternativ är att hela exploatetingsområdet överlåts till ett av exploatören särskilt bildat bolag. Eventuellt styckas området i två delar, varvid dessa nya fastigheter överfårs till var sitt aktiebolag som exploatören bildat och i sin helhet äger. De två aktiebolagen avses härefter i exploatörens ställe inträda som kommunens motpart i fåreliggande exploateringsavtal varefter aktierna säljs. Detta avtal rar inte överlåtas på atman utan kommunens skriftliga godkännande. Kommunen ska dock lämna sitt skriftliga samtycke till överlåtelse av avtalet, eller del därav, om exploatören överlåter hela eller delar exploateringsområdet Sådant samtycke ska endast lämnas under följande förutsättningar: l. att Kommunen och den som avses tillträda detta avtal i stället får Akademiska Hus AB i särskilt upprättad skriftlig handling reglerar i vilken omfattning tillträdet ska ske varvid det nu sagda ska gälla under fårutsättning att det är två eller fl er nya motparter, som ska tillträda detta avtal, samt 2. att den eller de som avses tillträda detta avtal i stället för Akademiska Hus AB direkt till kommunen ställer godtagbar säkerhet får det rätta fullgörandet av samtliga åtaganden enligt detta avtal. Vidare fårutsätts att ny motpart till kommunen enligt detta avtal ska utge ett vite om 5 miljoner kronor (beloppet är baserat på KPI får november 2013) får det fall att denna inte fullgör åtagandena enligt avtalet. Ä ven får detta åtagande förutsätts en godtagbar säkerhet.

14 Expl avtal Embryot l - version (9) 5 Projektets utformning Exploatören fårbinder sig att bygga ut detaljplane-/exploateringsområdet i stoti enligt fårslag till ny detaljplan får del av Embryot l, bilaga l och situationsplan får kv Embryot upprättad av ByggVesta , bilaga 2. 6 Detaljplan, planavgift och genomförandetid Kommunen ombesörjer att ett fårslag till ny detaljplan for Exploateringsområdet tas fram. Exploatören ersätter kommunen får dess kostnader och har tecknat ett särskilt plankostnadsavtal med kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om ersättning får detaljplanekostnader. Genomfårandetiden får den nya detaljplanen löper ut Eftersom Exploatören bekostar detaljplane-/exploateringsområdets detaljplaneläggning enligt särskilt plankostnadsavtal, daterat , ska Exploatören inte erlägga någon planavgift enligt kommunens bygglovtaxa i samband med bygglovprövning. MARKÖVERLATELSER 7 Marköverlåtelser och ersättningar Exploatören är ägare till all mark inom Exploateringsområdet Inga marköverföringar och markersättningar mellan Exploatören och kommunen är aktuella. 8 Fastighetsbildning mm Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder får genomfårande av detta avtal och detaljplanen och ett extra originalexemplar till kommunen. Exploateringsområdet, som utgör del av fastigheten Embryot l, fårutsätts avstyckas till en eller flera exploaterings fastigheter. 9 Servitut och ledningsrätter inom Exploateringsområdet Exploatören ska utan ersättning inom u-områden upplåta erforderliga utrymmen på och i mark får befintliga och tillkommande ledningar inom detaljplane-/exploateringsområdet till fånnån får respektive rättighetshavare, u-områden, se bilaga l. Exploatören medger att ovanstående rättigheter får säkerställas genom fastighetsbildningsåtgärd eller genom servitutsavtal som får skrivas in. ANLÄGGNINGAR 10 Tekniska anläggningar (aktuella gatusträckor, se bilaga 3) Mom A Allmänna anläggningar Övergripande allmänna anläggningar Den fördjupade översiktsplanen får Flemingsberg kommer att resultera i övergripande infrastrukturombyggnader inom FÖP-området. Exploatören ska bidra till utforandet av sådana allmänna anläggningar enligt angivna fördelningsprinciper. De angivna fårdelningsprinciperna enligt fåregående stycke innebär, att kostnaderna får de övergripande allmänna anläggningarna (trafikplatser och huvudgator mm) inom det fördjupade översiktsplaneområdet ska fårdelas på exploatörerna, övriga fastighetsägare och kommunen. Fördelningen sker enligt en uppdelning av det fårdjupade översiktsplaneområdet i mindre fårdelningsområden, därefter i proportion till avsedd utbyggnadsyta i kvm BT A inom aktuellt detaljplaneområde samt enligt en fårdelningsnyckel kopplad till användningsändamålet i detaljplanen. Kostnadsfårdelningen baseras på de nyttaeffekter som uppstår när anläggningarna byggs ut. ~

15 Ex p l avtal Embryot l - version (9) För detaljplane-/exploateringsområdet har enligt ovan angivna fördelningsprinciper räknats fram ett exploateringsbidrag, där Exploatören erlägger ett belopp om totalt 3,7 miljoner kronor till kommunen. Betalning ska ske inom en månad efter det att förslaget till ny detaljplan enligt 6 vunnit laga kraft. Faktura utskickas av Kommunen. Exploateringsbidraget enligt föregående stycke är baserat på att tilltänkta bostäder enligt l, femte stycket, upplåts för student- och forskarboende och med hyresrätt. Skulle bostäderna vid en senare tidpunkt komma att få annan användning och/eller annan upplåtelseform, ska Exploatören erlägga ett mellanskillnadsbelopp, som motsvarar skillnaden mellan angivet belopp enligt föregående stycke och det belopp som enligt gällande fördelningssystem ska tillämpas för vanliga bostäder. Mellanskillnadsbeloppet, som per maj 2014 uppgår till l,o miljon kronor, ska erläggas av Exploatören till kommunen i samband med att bygglov meddelas för förändringen alternativt vid den tidpunkt förändringen genomförs. Om de övergripande anläggningar som förutsatts enligt detta avtal inte kommit till stånd l O år efter det att förslag till ny detaljplan vunnit laga kraft ska på parts begäran avstämning ske, där parterna kommer överens om en ny skälig tidpunkt för anläggningarnas utförande alternativt annan förhandlingslösning. Samtliga belopp enligt ovan är angivna i kostnadsläge maj 2014 och ska räknas upp till resp betalningstidpunkt med SCB:s entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning eller index som kan komma att ersätta detta index. Tidsaspekter för utbyggnad av övergripande allmänna anläggningar Kommunen ska i möjligaste mån genomföra uträtningen av Alfred Nobels Alle och färdigställandet av gångbanor enligt ovan, så att anläggningarna kan betjäna bebyggelsen inom detaljplane-/exploateringsområdet redan i samband med forsta inflyttning, sträcka G2 och nordvästra delen av sträcka 05, se bilaga 3. Det är kommunens avsikt att bygga ut de aktuella gatuavsnitten under Exploatören avser att påbörja sin utbyggnad inom detaljplane-/exploateringsområdet under första kvartalet 2015 med planerad fårsta inflyttning under Båda patier ska aktivt samordna sin planering och sina arbeten inom och i anslutning till detalj p lan e-/ ex p loateringsområdet. Allmänna anläggningsarbeten som utförs av exploatören Åtkomsten till byggnadernas entreer behöver säkerställas i ett tidigt skede. Exploatören projekterar och utför, som en återställning av allmän platsmark efter husutbyggnad, därför på egen bekostnad gångbana fram till kantsten enligt markering G3 i bilaga 3. Gångbanan iordningställs av Exploatören upp till och med bärlager, utan träd eller trädgropar. I samband med att kommunen rätar ut Alfred Nobels Alle, enligt ovan, projekterar, utför och fårdigställer kommunen gångbanorna med ytskikt, kantstenar och träd. Exploatörens anläggningsarbeten ska ske i samråd med kommunens gatu- och trafikavdelning och enligt Il nedan. Mom B Anläggningar inom kvartersmark Exploatören projekterar, utför och bekostar: B. l. Alla anläggningar inom kvartersmark B.2. Flyttning eller atman åtgärd av befintliga ledningar B.3. Alla erforderliga åtgärder for bullerskydd B.4. Åtgärder for markavvattning enligt 14 nedan. Projektering och utforande av anläggningarna enligt ovan ska ske i huvudsaklig överensstämmelse med forslag till ny detaljplan för detaljplane-/exploateringsområdet, bilaga l.

16 Ex p! avtal Embryot l - version (9) Mom C Omgivande vägnät Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras fdre byggstati. Exploatören kontaktar kommunen infår besiktningen (kommunens driftavdelning för gata och park). Exploatören bekostar återställning av eventuella skador på omgivande vägnät som fårorsakas av utbyggnaderna inom detaljplane-/exploateringsområdet Frågor om etabletingar och byggvägar, se 21 och 22 nedan. Exploatörens ansvar gentemot kommunen får inte överforas på entreprenör som anlitas av Exploatören. Mom D Detaljplane-/exploateringsområdets höjdanpassning till planerad trafikplatsanslutning i sydväst Planerad anslutning till ny trafikplats vid väg 226/Huddingevägen med tillhörande ramper sydväst om detaljplane-/exploatetingsområdet, sydöstra delen av sträcka G5 enligt bilaga 3, är under projektering. Det är kommunens avsikt att i samband med höjdsättningen av anslutningsramperna till trafikplatsen medverka till en lösning som på ett rimligt sätt anpassas till Exploatörens höjdsättning for blivande bebyggelse och kommunikationsytor inom detaljplane-/exploateringsområdet Preliminär höjdsättning anges i bilaga Kontroll, besiktning och garantiansvar Vad som avtalas i denna paragraf gäller allmänna anläggningar som Exploatören ska utfara enligt l O ovan. Kommunen har rätt att gentemot Exploatören utöva den kontroll över anläggningsarbeten, som anges i Byggandets kontraktskommittes allmänna bestämmelser (AB 04). Exploatören kallar representant for kommunen till regelbundna, återkommande byggmöten. Exploatören forbinder sig att betala kommunens (gatu- och trafikavdelningens) självkostnader for granskning av ritningar och övtiga handlingar samt får teknisk kontroll, erforderliga besiktningar mm. Kostnaderna, som på begäran redovisas månadsvis, ska debiteras halvårsvis i efterskott. slutfaktura utfårdas efter genomford slutbesiktning. Faktura förfaller till betalning trettio (30) dagar efter fakturadatum. När anläggningar fårdigställts i etapper i sådan omfattning att de kan godkännas av kommunen, ska Exploatören anmäla dessa for slutbesiktning. När en anläggning godkänts vid slutbesiktning tillträder kommunen anläggningen med full äganderätt. Kommunen svarar därefter for underhåll, ombyggnad och fortsatt utbyggnad av anläggningen med undantag for garantiarbeten. Garantitiden är två år från den dag som anges i utlåtande över slutbesiktning. Garantibesiktning ska, om sådan påkallas, ske omedelbart fdre garantitidens utgång. För garantibesiktning ska gälla samma bestämmelser som for slutbesiktning. Exploatören garanterar de avtalade arbetenas kontraktsenliga beskaffenhet under garantitiden, räknat från dagen for godkänd slutbesiktning. Brister och fel som framträder under garantitiden resp btister och fel som tagits upp i utlåtande över slut- och garantibesiktning ska avhjälpas av exploatören utan dröjsmål. Slut-, garanti och ev övriga besiktningar ska utfåras av besiktningsman som utses av patierna gemensamt. Exploatören kallar till besiktning och svarar for besiktningsmannens kostnader, ~ medan patierna bär sina egna kostnader. Besiktningsman ska utses innan arbetena påbötjas. När det gäller kontroll, besiktning och garantiansvar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som C'Jt- 1 föreskrivs i Allmänna bestämmelser får byggnads-, anläggnings- och installationsentrepre- ~

17 Ex p l avtal Embtyot l - version (9) nader, AB 04, samt Allmätma bestämmelser får totalentreprenader får byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT Påföljd vid bristande utförande Om exploatören inte rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta avtal, är kommunen behörig att i exploatörens ställe utfåra vad som brister, när det gäller utbyggnad av allmänna anläggningar enligt 8. Exploatören blir då skyldig att betala kostnaderna for detta och har inte rätt att hindra kommunen tillträde till berörd fastighet. AVGIFTER 13 Gatukostnadsersättningar Fullgör Exploatören alla forpliktelser enligt detta avtal ink! betalning av gatukostnadsersättningar enligt l O ovan, ska ägare till fastighet inom detaljplane-/exploateringsområdet anses ha erlagt på detaljplane-/exploateringsområdet belöpande gatukostnader i aktuella delar. Framtida ersättningar får fårbättringar eller utbyggnader av nya områdesanläggningar eller områdesanknutna anläggningar for gator, allmänna platser och ledningar regleras enligt gällande lagar och regler vid aktuell tidpunkt. 14 Anslutningsavgifter för vatten och avlopp Samtliga avgifter får anslutning av VA, (vatten, avlopp och ev dagvatten), fjätwärme, el samt tele mm inom detaljplane-/exploateringsområdet betalas av Exploatören. Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare, i god tid forvi ssa sig om eventuella befintliga ledningars läge samt infannera sig om eventuella flyttningskostnader. Exploatören skall bekosta eventuell flyttning av ledningar till foljd av bebyggelse inom detaljplane /exploateringsområdet Det åligger Exploatören att kontakta Stockholm Vatten AB for behov av ytterligare forbindelsepunkter och ledningskapacitet med anledning av forestående utbyggnader inom detaljplane-/exploateringsområdet. MILJÖ- OCH ENERGI 15 Agenda 21 Kommunfullmäktige har fastställt en lokal Agenda 21 som ska vara vägledande får alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom Huddinge kommun av enskilda, fåretag och fåreningar. Exploatören har tagit del av denna gällande Agenda 21 och ska beakta denna vid verksamhet och akti viteter inom detaljplane-/exploateringsområdet. 16 Avfallsplan Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom detaljplane-/exploateringsområdet under byggtiden och under anläggningarnas drift i sin helhet anpassas till källsot1ering och återvinning i enlighet med gällande avfallsplan for Kommunen. 17 Dagvattenstrategi Exploatören har tagit del av kommunens gäll ande dagvattenstrategi och ska beakta denna vid planering och utbyggnad av detaljplane-/exploateringsområdet Dokumentet ger vägledning i arbetet med dagvattenfrågor i samhällsbyggandet inom kommunen.

18 Expl avtal Embryot l - version (9) 18 Miljöanpassat byggande Exploatören ska folja de krav som foljer av kommunens "Riktlinjer for upplåtelse och f6rsäljning av kommunal mark", beslutade av kommunfullmäktige. Energieffektivitet Vanna utrymmen ska vara energieffektiva. Om vännekålla erfordras for bostadens/lokalens uppvätmning bör fjärrvärme eller annan f6rnyelsebar energi väljas. Hälsoaspekter, byggmaterialens miljöbelastning och kvalitetskontroll Byggherren ska säkerställa en god inomhusmiljö och att materialval och kemikalier som byggs in är bra miljöval och inte riskerar att negativt påverka människors hälsa eller miljön. Företrädesvis sker detta genom certifiering enligt något av de system som fitms på marknaden. Alternativt kan eget miljöprogram tillämpas. Byggprocessen Byggprocessens miljöbelastning ska minimeras. Byggherren ska till kommunens mark- och exploateringsavdelning i god tid innan byggnadsarbetena påbörjas, redovisa åtgärder for att begränsa negativ miljöpåverkan från byggprocessen, exempelvis transporter och hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Certijieringssytem Det är Exploatörens avsikt att utfora alla projekt inom detaljplane-/exploateringsområdet, som byggs i egen regi, enligt konceptet Egenvärmehus. Egenvånnehuset är ett koncept som tagits fram och serieproduceras av ByggVesta. Konceptet består av fjärrvännevännda, radiatorlösa lägenheter med luftvätme. All frånluft från uppvärmda utrymmen växlas med 90 % verkningsgrad mot tilluften. Detta, tillsammans med ett välisolerat och tätt klimatskal, genererar en projekterad energiforbrukning på 55 kwhlkvm, år. ByggVesta arbetar for hög grönytefaktor och urban biologisk mångfald. GENOMFÖRANDE 19 Samordning Exploatören ska svara for samordning mellan kommunen och de ledningsdragande bolagen så att erforderliga arbeten inom och intill exploateringsområdet kan bedrivas utan inbördes hinder och kan vara fårdigställda senast vid inflyttning. Exploatören skall till kommunen och de ledningsdragande bolagen tillhandahålla erforderliga plankartor, ritningar och tidsplan for ledningsnätens utbyggnad. 20 Mätningstekniska arbeten I god tid f6re Exploateringsarbetenas igångsättande skall samråd ske med kommunens lantmäteriavdelning om utforandet av de mätningstekniska arbetsuppgifter som hör samman med Exploateringen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om krav på kompetens for utforande av mätningstekniska åtgärder. Kraven hänvisar till de rekommendationer for bedömning av "Grundläggande mätningsteknisk fårdighet" som finns i nya HMK-Juridik. Exploatören bekostar återställandet av stamnätspunkter och gränsmarkeringar som raseras vid Exploateringen. 21 Etableringsplan Innan byggnadsarbeten påbötjas ska Exploatören upprätta en etableringsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunens mark- och exploateringsavdelning. Etableringsplanen ska

19 Ex p l avtal Embryot l - version (9) reglera eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, skydd för träd och natur samt stängsel runt byggarbetsplatsen. Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska i första hand ske på Exploatörens kvartersmark Eventuellt nyttjande av kommunens mark kräver kommunens medgivande och regleras genom särskilt avtal. Nyttjande av allmän platsmark kräver även polistillstånd. 22 Trafikanordningsplan Exploatören ska i god tid innan etablering och byggnadsarbeten påbörjas upprätta en trafikanordningsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunens gatu- och parkdriftsavdelning. Trafikanordningsplanen ska bl a redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, inoch utfartsvägar från arbetsplatsen, byggtrafikvägar till och från arbetsplatsen samt var och hur avlastning av gods kommer att ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för fordons-, gång- och cykeltrafik Partema ska före byggstart gemensamt besiktiga vägnätet runt Exploateringsområdet Besiktningsprotokoll ska upprättas. Exploatören bekostar återställande av eventuella skador på omgivande vägnät som uppstått på gmnd av arbeten inom Exploateringsområdet Partema bör verka för samordning av skyltar för projektet och dess genomförande. 23 Störningar Exploatören ansvarar för att utbyggnad av Exploateringsområdet sker med minsta möjliga störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter. För buller gäller de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggarbetsplatser. ALLMÄNNA AVTALSBEST ÄMMELSER 24 Säkerhet Akademiska Hus AB avser att överlåta det eller de bolag till vilka exploateringsområdet enligt 4 ovan avses överlåtas till ByggVesta Forskningen AB, org. nr Akademiska Hus AB förbinder sig att medverka till att godtagbar säkerhet ställs till Kommunen innan sådan överlåtelse skett. 25 Vite vid överlåtelse Detta avtal eller rättighet hänförlig till detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens skriftliga godkännande, se 4 ovan. Exploatören förbinder sig vid vite av 5 miljoner kronor (i penningvärde maj 20 14) att vid överlåtelse av detta avtal se till, att varje efterföljande part binds vid avtalet genom att denna bestämmelse med i sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen och att godtagbar säkerhet ställs till Kommunen av ny pari. Exploatören förbinder sig vid vite av 5 miljoner kronor (i penningvärde maj 2014) att vid överlåtelse av äganderätten till fastighet inom detaljplane-/exploateringsområdet se till, att varj e efterföljande part binds vid avtalet genom att denna bestämmelse med i sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen och att godtagbar säkerhet ställs till Kommunen av ny pat1. fy' ' Om Exploatören ska utge vite enligt denna paragraf, ska vitet omräknas med konsumentpris- ~ index (KPI) eller det index som kan komma att ersätta detta, till tidpunkten när vitet förfaller till betalning. ~

20 Expl avtal Embryot l - version (9) Innan överlåtelse av avtal eller fastighet sker, ska Exploatören skriftligen underrätta kommunens mark- och exploateringsavdelning. 26 skadeståndsansvar Exploatören är gentemot kommunen ansvarig for direkta skador som uppkommer till foljd av åtgärder som med avseende på detta avtal vidtas eller underlåts av Exploatören, anställda hos Exploatören samt av Exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer. 27 Dröjsmålsränta Erläggs inte kapitalskuld på bestämd forfallodag skall dröjsmålsränta enligt 6 räntejagen debiteras for tiden från forfalladagen for aktuell fordran tills full betalning sker. 28 Tvist Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Huddinge å)Z-3 För Huddinge kommun För Akademiska Hus AB cs;a.... Sten Wetterblad Bilaga l Bilaga 2 Bilaga 3 Förslag till ny detaljplan for del av Embryot l med detaljplane-/exploateringsområdet markerat Illustrationsplan till ny detaljplan (situationsplan ByggVesta ) Kat1bilaga som illustrerar allmänna anläggningar enligt l O, Mom A KS-20 14/ andbib

21 ... Bilaga 1 ~~~~--~~----~~~~--~--~~~~~ ~~ PLANBESTÄMMELSER FfJijarrdt glntr Inom onvtden mtd nedansttenct. belttknklgar. Endnt angiven anvandnlng och vtformnlng l r liuten. OesUmmelser uten t>etecknlng galler Inom helt planområdet ~ P " GRÄNSER -- - PlanomrjdesgrJnJ Anvllldningsgrans Egenskapsgri ns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser l l OKAlGATA l l okokrofik Kvartersmark l 8, l 8ostlder. loh l r& fundtj. verksamhet I V kkt si& a nde slag, utbitd'wng forskning de r gem nsomhetslokal m.m. nwdgts l bohenv.\nlng. UTNYTTJANDEGRAD/FASlJGHETSINDELNING 00 St6rsta bfuloare llcvm. pa~kerlngsgar~g ochttknbh anuggn\ngar ej (l blknado. '-"6ver dett a tir b& orvor g1ues in. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 1 ;.:.;.;.:.: : : : 1 BmnH lirlnto"'pl6rn f o o o o o o o l Marken Ur byggas Over oth trider med k&bart oth pllnletbart litlikjag Mamn sbi Y>ro tilgln9ig flit ll"m..,..mllotserbggnlng r r park mtd mojighol 11.~.. ag Marbn skal voro tilljjlnglg 16r o.,.nno un4erjordish lo&wigar MARKENs ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) Utfart, stängsel ----~~ Kerborubll6tinloo-s PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p Utformning Hllg>lo LaosP Ahd t<lobols all sbl byggnadoral pi<>c:ttos mol angn<n lillgarcbrnork lo!onjcl l ""' ' 6vor no!pantl ~- boeonvarmg motaihd Nobols,,.. sh- mod""'"' ~.6 molon vtn~)d STÖRNINGSSKYDD ~mo oth Mstnholtrno sorol vtnlutll bul.,.lrydd sblmolliii s.a all., mlnsiiiijion av bonlngsiuii"'nnoi I varje b<>slod!llgenhol lir Mg\155 db(ajoimvolenl ur-1rwa. hlltthvt!dt, U10nl61ril>l ea 16<\Siet.,......,,.. ' ".... '..... a mon..., -id... mod h6.,170d8(a) rnulno)llri odl55d8(a) ekvmlanl tud<'mi. ~ft-.vlrdon. sh """'dnos l on.mnin!j.. b<>sllldtn. ljudl<loss 816rorclos. del Wl sago 26 db(a) ekvl'lolcnl och 41 db(a) muim>lljudrl< lnomh~n på Q!Und ovvlfl-oth sp&rtrallt ru pel<lve hllgsl45 db(a) ~in omb<jonshdkople r vid dimonslonorando 7S dll(a) ul<>lllhus. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Planens$10noml6randolid 11 5 (lem) i r h h del dolullltl pianon wnnilbgallaft UPPHÄVD PLANBESTÄMMELSE F&.. krlven h6jd 6vor ~..., L Embryot 1, del av Inom kommundelen Flemlngsberg l Huddinge kommun upprätlad av MSB/Lantmliterlavdolnlngen K e~an framslålid genom uldrag ur digila l ka~da labas och konlrolerad Inom planorvide t. Koordinatsyslem PLAN Swaraf HÖJD RH2000 Skala 1:1000 (orglnalformat A3) o 1 o Beteckningar ra. O too.o!zi181 E38 r- Glllnde kvarterstraktgri ns tie r envhdnlng,grlns Fasllghel~ans ~:;:~:.":~~Zf&':~:\5g r lns Gliande toensk psgtlns Glllandt rattigh lt.gfl ns AvvJgd h6jd Fasl s1311dhöfd ~p~~~=~~$~e0de\lsk ~p~~t~~a~~~~~${t geo;t~ lisk 100m Höjdk\lrva rrilll il'\ Sl3nl ~1a~1~ ank Hl ck ---- St5dmur. m\jr Dike VI g Detalj plane-/ exploateringsområdet H E KOW utj Plankarta med bestämmelser Granskningshandling Detaljplan för del av Embryot 1 Huddinge kommun UpprAttad Miljö- och sam husbyggnadsförvallningen Sofia Eriksson planarki tekt Reviderad Till planen hör: O Planprogram O Planbeskli"'"ng O GenomfOrandebeskrivning O MiijObes\uivnlng O lttustralion O övrigt PBL2010:900 Beslutsdatum Antagande laga lc.taft SBN Instans KF/SBN

22 Bilaga 2 ByggVesta,,,. '., '11 ' l '/ii!:t l +00,11 NY PRUIHIH.J.R PLUSHÖJO..,1!!1 &F HIVÅ fnl GRlRIOKAATA IEHPOAXR UffYllNAO/SlXNT KV EMBRYOT 1 SITUATIO IN SPLAN MED ÖVERSIKTLI G HÖJDSÄTTNING/ AllGCTSHAN DLI NG PLAN- skala 1: 500

23 l '. ::::::>.::.. : l / '... ~'":.':; ~"':" ' l'll grllll """"~»\DOvt (t"'tlllptci'i t..;.. "* ,. ~. Bilaga 3 ) J ~...,.. " l r,.,... l Loa.n f*:!(..,.,_," l '""""'Ilet! omrbl [IJ lii*imt. ~o-m> no CEJ $~.~""" ' CI:) Tf'llllf1)111t lcma&a> Ulfomftlr>t Av~..,.,,. Pilla.0,0 f019t ltmn ho,d Ove r I'IOipiUitl CEJ ~oehqt<wo- I, l,...l fl ln~o. IIk~ ~ ner.,.ad lu l S-t MI-n (ITA)o """ P.,.OMf'l.,...lf\01 \ llartltlltont<dn""'... ~ at iii OChonlllll6t ""-- '"" ,"'-""'... '1--,..,....,... Ulftmlnln.. UM<tndt ~ ~~ ~~ ''"olero.flnolpltrio\ ~O.flllt-t 01W'M-...,.... 1() OogwltA.Uitl..,.~- pllo""*"',... _.,...~~..,. ru t..,tltfl- t...-.tlllfw -.t-tm...,.,.,.,.. 11'-01-&clt _ ltttli!ioi NIIt -... ~n.-~wll'w't III: U 1"--*'-1 IN III IN\ Il l,&"'''' ' '.~... N '"IIWinA!Ivt '"'"""""'"' ~,,n,,..,...,,...,._.. ~~~'"' QD \IIPIOI,.II4t tv- IJt&O I ~C> It!I Uf.Of.OSI,,,.,,.uon ,.,Of\I!IWI,. : Huvudgatans avgränsning enligt överenskommelse om utbyggnad av huvudgata inom detaljplan f<1r Universitetsområdet Il GRANTORP 2:18 del av InOm MIMl-It n f'ltmi/ioibti'q 1 11~101' ft.,.,.IM l )1-200)...,"""*... ft... Gllo-... _ l -..,_.dtl. N IIIIII ---f lll foobl bioiiiiw &!M "M'' _,,.,.,, ,...,.....,...,,...,...,... 61\ _...,..~ --- -, ~... ~ ~.....,...,.~4, ~ _ ,..~~ to'\6 - ~ ~r-.. ~--:.::,~= ~ ,..., ~...,..., ~ Utbyggd del av ANA ii Planerad del av ANA längs Embryot 1 (ej utbyggd) Planerad gängbana väster o söder om Embryot 1 (ej utbyggd) Planerad gemensamhetsyta inom Embryot 1 Planerad cirkulationsplats och anslutningsväg mellan ANA och ny trafikplats vid väg 226 (illustration) ANA = Alfred Nobels alle ' =::..:.: :::::.:.:..:.:. _j AH T/4AI400IA/IOI,'IHQ P~IUA MeD BISf A.\IIII!LSVI Qrall l..._ o.-.. _... OETAWPLAN roc" o-- UNIVERSITETSOMRADET Il del w Gttntorp 2:111 m n. ~~- (U~ lrioftl lil A~ c,...,_,..,..,_. ~ -...,_,,.,.. o... "' w ,... _,_ - ~ t.:a -...~ ~ -c...,. A.lriiAMWIIM _,. ~... t o.o.a~... ~ ~...- (...,...,...,......,.., - -- Il

24 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal för skola i Västra Länna, del av Länna 4:6 och Länna 45:1 i Länna Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Mark- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Turako Skolfastighet 5 AB rörande fastigheterna Länna 4:6 och Länna 45:1 i Länna godkänns i enlighet med bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 november Sammanfattning Detaljplan för Västra Länna 1 vann laga kraft den 6 juli Planen möjliggör en för- och grundskoleanläggning i två plan inom ett cirka m 2 stort markområde. Verksamheten planeras till en förskola för barn och en skola F 6 för cirka 350 elever. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram som innebär att kommunen genom tomträtt upplåter kvartersmarken för förskola/skola till Turako Skolfastighet 5 AB som ska förvalta fastigheten och hyra ut den till Pysslingen förskolor och skolor AB för dess verksamhet. Tomträttsavgälden ger kommunen en årlig ersättning om kronor med en avgäldsreglering vart tionde år. Exploatören avser att påbörja utbyggnaden av förskole- och skolbyggnaden i april 2015 med beräknat startdatum för skolverksamheten i augusti Kommunen ska samtidigt bygga ut och bekosta allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet med start i oktober Beskrivning av ärendet Detaljplan för Västra Länna 1, som vann laga kraft den 6 juli 2012, innebär en utbyggnad av cirka 100 nya permanentbostäder och en utbyggnad av gator och allmänna VA-anläggningar i Länna, cirka 1,5 km söder om Skogås centrum. Planen möjliggör också byggnation av en för- och grundskola i två plan för att uppfylla områdets framtida behov av skolplatser. För- och grundskoleanläggningen är planlagd inom ett cirka m 2 stort oanvänt POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

25 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (3) skogsområde av delar av kommunens fastigheter Länna 4:6 och 45:1. Verksamheten planeras till en förskola för barn och en skola F 6 för cirka 350 elever. För att genomföra detaljplanen har ett förslag till mark- och exploateringsavtal tagits fram som innebär att kommunen genom tomträtt upplåter kvartersmarken för förskola/skola till Turako Skolfastighet 5 AB som ska förvalta fastigheten och hyra ut den till Pysslingen förskolor och skolor AB för dess verksamhet. Tomträttsavgälden ger kommunen en årlig ersättning om kronor med en avgäldsreglering vart tionde år. Mark- och exploateringsavtalet reglerar att projektet ska miljöklassas med målet att nå guldnivå. En dagvattenutredning har gjorts och ska beaktas av exploatören. Exploatören avser påbörja utbyggnaden av förskole- och skolbyggnaden i april 2015 med beräknat startdatum för skolverksamheten i augusti Kommunen ska samtidigt bygga ut och bekosta allmänna anläggningar inom detaljplaneområdet med start i oktober För mer detaljerad beskrivning av ärendet, se miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens PM, bilaga 1 och förslag till mark- och exploateringsavtal, bilaga 2. Turako Skolfastigheter 5 AB har underhand godkänt avtalsförslaget och ett undertecknat avtal avses föreligga vid kommunstyrelsens sammanträde. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att mark- och exploateringsavtalet mellan Huddinge kommun och Turako Skolfastigheter 5 AB godkänns. Bostadsutbyggnaden i området medför ett utökat behov av för- och grundskoleplatser, vilket delvis uppfylls av projektet. Med tanke på att det saknas samlingslokaler i Länna bör möjligheten att utnyttja kommande skollokaler för föreningsverksamhet undersökas. Vesna Jovic Kommundirektör Gunilla Wastesson Planeringsdirektör

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/614.214 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Exploateringsavtal mellan Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2014 11

Kommunstyrelsen 15 december 2014 11 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2013/993.214 Köpe- och exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Wästbygg Projektutveckling

Läs mer

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Mark- och exploateringsavtal för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-27 KS-2014/668.214 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Överenskommelser mellan Huddinge kommun och Statoil Fuel & Retail Sverige AB respektive Trafikverket rörande del av fastigheten Kungens kurva 1:1

Överenskommelser mellan Huddinge kommun och Statoil Fuel & Retail Sverige AB respektive Trafikverket rörande del av fastigheten Kungens kurva 1:1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-11 KS-2012/334.222 1 (5) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Överenskommelser

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg

Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet 1:14 Vistaberg AB i Vistaberg KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen januari 0 Paragraf Diarienummer KS-0/0. Ramavtal mellan Huddinge kommun och Fastighet : Vistaberg AB i Vistaberg Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

2014-02-07 Rev 2014-02-13

2014-02-07 Rev 2014-02-13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-07 Rev 2014-02-13 KS-2014/247.214 1 (11) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla 0853531381 Gunilla.Wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13

Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/247.214 Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 december 2013 8

Kommunstyrelsen 16 december 2013 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1507.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Huge Fastigheter AB för fastigheten Grantorp

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 8 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40 Sekreterare

Läs mer

Exploateringsavtal med HLF Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:1 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna

Exploateringsavtal med HLF Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:1 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna 1. Parter Sollentuna kommun (org.nr. 212000-0134), 191 86 Sollentuna, nedan kallad Kommunen och HLF Förvaltnings AB (org.nr. 556548-9217), Tyska Brinken 30, 111 27 Stockholm, nedan kallad Exploatören.

Läs mer

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva.

Genomförande av Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm i Huddinge kommun inom kommundelen Kungens Kurva. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 14 maj 2013 Dnr: KS-2013/546.351 Dnr: KS-2013/547.348 Dnr: KS-2013/548.348 SIDA 1 (13) HANDLÄGGARE Signe Wernberg Signe.wernberg@huddinge.se

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 17 juni 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 6 Fler och

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-28 KS-2014/1269.220 1 (4) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Genomförandeavtal

Läs mer

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK Exploatören ansvarar för och bekostar tillsammans med övriga exploatörer inom detaljplaneområdet, för iordningställande av lekplats med belysning på kvartersmark samt belysning till ovan beskrivna besöksparkering.

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Kansliet 4 vid Kvarnbergsplan

Avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Kansliet 4 vid Kvarnbergsplan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER maj 0 Dnr 0/. SIDA () HANDLÄGGARE Sara Andersson 0- sara.andersson@huddinge.se Avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Kansliet 4 vid Kvarnbergsplan i Huddinge

Avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Kansliet 4 vid Kvarnbergsplan i Huddinge KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen maj 0 Paragraf Diarienummer KS-0/. Avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal avseende fastigheten Kansliet vid Kvarnbergsplan

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-24 141-163

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-24 141-163 Samhällsbyggnadsnämnden 141-163 2 Komplettering underlag delårsbokslut 2014... 6 Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun... 7 Revidering av VA-strategi för Alingsås kommun - beslut om remiss...

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL Område vid Strandängarna

MARKANVISNINGSAVTAL Område vid Strandängarna 1(8) MARKANVISNINGSAVTAL Område vid Strandängarna Följande avtal om exploatering av område vid Strandängarna i Tyresö kommun har träffats mellan Kommunen och Exploatören: Kommunen Tyresö kommun 135 81

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer