SLS aktuellt. KVALITET UTBILDNING VETENSKAP ETIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLS aktuellt. KVALITET UTBILDNING VETENSKAP ETIK"

Transkript

1 UTBILDNING Läkardagarna i Örebro är fortbildningsdagar för läkare i år publicerar vi abstrakten i SLS Aktuellt. Sidan 17 VETENSKAP Kan man vaccinera mot åderförfettning? Det utreds vid en av höstens Tisdagssammankomster på SLS. Sidan 31 KVALITET Projekt "Säker förlossningsvård" ett nationellt tvärprofessionellt samarbete för en säkrare förlossning. Sidan 25 ETIK Allt fler nyfödda överlever vid de kortaste graviditetslängderna: ett referat från symposiet "Livets början vem äger frågan?" Sidan 23 SLS aktuellt. NUMMER SEPTEMBER ISSN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING OM Forskning, Vetenskap & Utbildning Sök medlemskap i SLS före 30/9 för fritt inträde till Medicinska riksstämman, den 30/11 2/12 i Stockholm. AKTUELLT Inom flygindustrin har man gjort säkerhet till en vetenskap. Före varje start och landning tvingas piloter, oavsett rang, att gå igenom en checklista för att slå vakt om säkerheten.. Sidan 5 Foto: Ann-Sofie Rosenkvist Riksstämman ger en unik möjlighet att mötas och att bolla olika frågor. Man undviker stuprörstänket och skapar istället förutsättningar för ett hängrännetänk där olika perspektiv kan mötas. Sidan 8 Sidan Foto: Stefan Holm För att uppmärksamma och uppmuntra translationell forskning delar Läkaresällskapet för första gången ut ett pris inom detta område. Till pristagare utsågs i år Maria Gustafsson Liljefors. 28

2 NYHET Gel för behandling av plackpsoriasis LEO DIX LEO JAN 2011 Org.nr ALLA LEO VARUMÄRKEN SOM NÄMNS ÄGS AV LEO GROUP. Daivobet gel (kalcipotriol 50 μg/g och betametasondi propionat 0,5 mg/g), gel. Medel mot psoriasis, ATC-kod: D05AX52. Observera att förpackningarna dock ingår i förmånssystemet endast för be handling av psoriasis i hårbotten. Indikationer: Lokal behand ling av pso riasis i hår botten. Lokal behandling av mild till måttlig plackpsoriasis vulgaris på andra områden än hårbotten. Dosering och administreringssätt: Daivobet gel appliceras på angripna hud om råden en gång dagligen. Rekommenderad be handlingstid är 4 veckor för psoriasis i hårbotten och 8 veckor för övriga hudom råden. Dosen bör ej överstiga 15 g per dag eller 100 g per vecka. Den kroppsyta som be handlas med en produkt innehållande kalcipotriol bör ej överskrida 30%. Om skakas före användning. Pediatriska pa tien ter: Re kom menderas inte till barn under 18 år då data saknas. Kontraindikationer: Över känslighet mot de aktiva sub stanserna eller mot något hjälpämne. Patienter med störningar i kalcium metabolismen. Vid virusinfek tioner, svamp- eller bak teriella infek tioner i huden, infektioner förorsak ade av parasiter, hud mani festationer i samband med tuberkulos eller sy filis, perioral dermatit, hud atrofi, striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vul ga ris, acne rosacea, rosacea, hudsår/- skador, perianal och geni tal pruritus, guttat, erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis, allvarlig njurinsufficiens eller allvarlig leversjukdom. Varning och för siktighet: Daivobet gel innehål ler en potent grupp-iii-steroid och sam tidig be handling med andra stero ider ska und vikas. Hämning av binjurebarkfunktio nen eller inver kan på den metaboliska kon trollen av diabetes mellitus, kan även in träffa beroende på systemisk ab sorp tion. Applikation under ocklu sions för band ska undvikas. Appli cering på stora ytor skadad hud, på slem hinnor eller i hudveck ska undvikas. Hyperkalcemi kan upp kom ma om den maximala veckodosen över skrids. Behandling av mer än 30% av kroppsytan bör undvikas. Undvik kontakt med ansikte, mun, ögon och underlivet. Sekundär infek terade lesioner ska behandlas med anti mikro biell terapi och kortiko steroid behandlingen avbrytas vid försämrat läge. Vid avslutande av pso riasisbehandling med lokala kortiko stero ider kan det före ligga risk för ge ne ra liserad pustulös pso riasis eller re bound-effekt. Vid långtidsbehandling finns ökad risk för lokala och systemiska bi verkningar av kortikosteroid. Läkare re kommenderas att råda patienten att under behandling begränsa eller und vika överdriven exponering för naturligt eller konst gjort solljus. Daivobet gel innehåller butylhydroxitoluen. Förpack ningar: Flaskor 15, 60 och 2 x 60g. Rabattering: Observera att för packnin garna ingår i förmånssystemet endast för behandling av psoriasis i hår bot ten! De taljerad information om detta läkemedel finns på samt för förpack ningar och priser på Datum för översyn av produktresumén: LEO Pharma Nordic, tel Daivobet nu även som gel! Gel för behandling av plackpsoriasis

3 SLS aktuellt. Nummer INNEHÅLL VETENSKAP Teamarbete avgörande...5 Telomerers biologi...34 Svensk psykiatri i samarbete...35 Sektion: idrottsmedicin...37 UTBILDNING Riksstämman skapar ordning...7 Socialstyrelsen på Riksstämman...8 Symposier och gästföreläsare...9 För och emot Riksstämman...14 Temadag om palliation...15 Konst & Läkekonst...16 Abstrakt från Läkardagarna i Örebro...17 Att forska som läkarstudent...28 Tisdagssammankomster...30 Berzeliussymposier...31 KVALITET Van kongressarrangör...13 Projekt Säker förlossning...25 Patientsäkerhet framtidsfråga...27 För patientens bästa...29 Språkvårdsfrågor...36 Brian Deer på SLS...38 Porträttsamlingen...39 Skapande på äldre dagar...41 Krönika: Patientsäkerhet...43 ETIK Livets början vem äger frågan?...23 Etikdagen 9 november...27 MEDLEMSINFORMATION Kandidatföreningen...28 Förstärkning på kansliet...32 Maritta Pöysti går i pension...33 Hej Medlem!...40 Kalendarium...44 Sök anslag från SLS...44 vårdens Jamboree Ill :Medicinska riksstämman I början av augusti besökte jag scouternas Jamboree utanför Kristianstad. Jamboreen är ett gigantiskt läger som genomförs vart fjärde år, med deltagare från hela världen. Det kom nästan deltagare och totalt nästan lika många andra besökare, som ville se detta stora engagemang. Deltagarna berättade hur mycket de lär sig genom att träffas och genomföra uppgifter tillsammans med personer från andra kulturer och med andra erfarenheter. Man kan lära sig massor där, även som besökare: utställningar om olika länder, mat från Medicinska olika kulturer, information från organisationer. Och det är roligt med alla mötena med människor! Riksstämman Medicinska riksstämman har likheter med har likheter Jamboreen: en mötesplats för människor som har med Jamboreen det är ett gemensamt stark intresse. I vårt fall gäller det att utveckla bästa möjliga hälso- och sjukvård för patientens bästa. Deltagarna kommer från olika en mötesplats verksamheter, har olika yrkeskompetens och olika för människor lång erfarenhet av arbetet. Det finns också olika som har ett synpunkter på hur sjukvård bäst organiseras, hur gemensamt mycket vården ska få kosta och vad som är bästa metod för diagnostik och behandling. I år kommer starkt vi att ha många tillfällen till vårdpolitisk debatt. intresse. Alla kan vi bidra och alla kan vi lära nytt! Jag hoppas att just du kommer dit, att du uppmuntrar kolleger att delta (inte minst unga kolleger som behöver det spännande mötet) och att även årets Riksstämma blir en utvecklande, utmanande, lärorik och rolig erfarenhet. Vi är glada att kunna att meddela att hela Riksstämman nu är IPULS-certifierad. Det innebär att innehållet i det vetenskapliga programmet kan beröra delar av delmål i Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST. Vilka delmål som berörs varierar beroende på specialitet. Det finns några delmål som är likartade mellan specialiteterna, men vissa är specifika för respektive specialitet. En annan positiv nyhet är att vi i år tillsammans med Läkaresällskapet i Örebro, istället för kursbok, väljer att publicera abstrakten från Läkardagarna i Örebro här i SLS Aktuellt. Vi samarbetar sedan många år med dessa populära fortbildningskurser. Årets tema var infektioner på sidorna finner du några av abstrakten från den välbesökta kursen. Välkommen till ett nytt nummer av SLS Aktuellt och till Medicinska riksstämman den 30 november 2 december! MARGARETA TROEIN TÖLLBORN Ordförande i Svenska Läkaresällskapet Svenska LäkaresälLskapet Omslag: Peter Pronovost, talar vid årets öppningsmöte vid Riksstämman den 30 november

4 Vem är viktigast för vården? För att patienterna ska få bästa möjliga vård behövs proffs inom varje område. Men det kräver också ett samarbete över specialist- och yrkesgränserna. I en alltmer specialiserad vård är det viktigt att vi behåller helhetsperspektivet. Vidareutbilda dig, utbyt erfarenheter, diskutera nya rön och mingla tillsammans med läkare, forskare, sjuksköterskor, läkar studenter, politiker, företrädare för näringslivet och alla andra i vård teamet. Passa även på att del av läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer. Platsen är Medicinska riksstämman Sveriges största tvärvetenskapliga möte. Kom och diskutera årets tema Säkrare vård. Din åsikt är betydelse full. Och på Medicinska riksstämman finns många som vill lyssna. Boka in den 30 november 2 december du med! Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans. Årets tema: säkrare vård stockholmsmässan 30 nov 2 dec ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN/WOO AGENTUR Arrangör Samarbetspartners Mediapartner

5 RIKSSTÄMMAN 5 Namn: Peter J. Pronovost Titel: MD, PhD, FCCM Professor Verksam vid: - Departments of Anesthesiology/Critical Care Medicine and Surgery, The Johns Hopkins University School of Medicine - Department of Health Policy & Management - Department of Health Policy & Management, The Bloomberg School of Public Health - Director, Johns Hopkins Quality and Safety Research Group Teamarbete avgörande för vårdens utmaningar Foto: Allan Borg, CEPS, Södersjukhuset IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på IPULS nr FAKTA Öppningsmötet den 30/11 kl inleder Medicinska riksstämman. Huvudtalare är Peter Pronovost, en av USA:s främsta forskare inom patientsäkerhet, som talar om sitt arbete för en säkrare vård. Pronovost har blivit utsedd till en av världens 100 mest inflytelserika personer av Time Magazine för sitt banbrytande arbete. fortbildning Peter Pronovost anestesiolog och forskare, har av Times Magazine utsetts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Genom hans innovativa förbättringsprogram har bland annat dödligheten vid landets intensivvårdsavdelningar i USA kunnat minska med 30 procent. Nu sprids hans metoder över hela världen. I november kommer han till Sverige för att gästföreläsa på Riksstämman. Inom flygindustrin har man gjort säkerhet till en vetenskap. Före varje start och landning tvingas piloter, oavsett rang, att gå igenom en checklista för att slå vakt om säkerheten. Ett lika rigoröst system har inte funnits i motsvarande grad i hälso- och sjukvården, trots att många människor skadas och dör till följd av exempelvis felmedicinering, sjukhusrelaterade infektioner, stress och bristfällig kommunikation. I USA dör varje år personer på grund av sjukhusrelaterade infektioner. Ytterligare tusentals människor dör till följd av diagnostiska fel och kommunikationsbrister. Jag får dagligen mejl från hälso- och sjukvårdspersonal världen över som ger skrämmande, men ärliga beskrivningar av de systembrister som finns vad gäller patientsäkerhet, ledarskap och kvalitet. Men det finns en stor och ärlig vilja att verkligen göra något åt problemen, säger Peter Pronovost, professor vid Johns Hopkins University School of Medicine. Han är medicinskt ansvarig för Center for Innovation in Quality Patient Care. Centret som arbetar för att utveckla kvalitet och säkerhet har cirka 20 anställda; läkare, sjuksköterskor, experter på folkhälsa, samhällsvetare och administratörer arbetar i team tätt tillsammans. Flera av medarbetarna är även certifierade i Lean Sigma. Betydelsen av att jobba tvärvetenskapligt i team är avgörande för att lyckas med de utmaningar vården står inför. Vi har i dag mycket och värdefull kunskap från grundforskning och patientnära forskning. Men resultaten omsätts inte i tillräckligt stor omfattning i klinisk praxis. Det krävs mycket tydligare och mycket större satsningar på forskning kring hur metoder implementeras i hälso- och sjukvården. Det är avgörande för om vi ska lyckas utveckla vården och kunna möta patienternas individuella behov av behandling. Patienternas hälsa måste stå i fokus, säger Peter Pronovost. forts sidan 6

6 6 RIKSSTÄMMAN forts fr sidan 5 Dödsfall på grund av fel Varje år drabbas cirka patienter i USA av infektioner i samband med att man lägger centrala venkatetrar. Ungefär en tredjedel av dessa patienter dör till följd av blodförgiftning, nästan lika många som dör i bröstcancer. För några år sedan fick han som läkare erfara när en 18 månader gammal flicka avled till följd av felbehandling efter en brännskada. Personligen har han även upplevt hur hans egen far miste livet till följd av en felaktig cancerdiagnos. Det var två av flera händelser som fick mig att vilja arbeta med förbättringar och säkerhet. Jag och mina kollegor utvecklade ett program som framgångsrikt tagits i bruk vid Johns Hopkins, och sedan i staten Michigan, säger Peter Pronovost. Det kvalitets- och säkerhetsprogram som han och hans team har utvecklat utgår från tre strategier: enkla och evidensbaserade checklistor, kulturförändringar för att riva hierarkier och förbättra kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor, samt vetenskapligt validerade mätmetoder. En statligt finansierad satsning i staten Michigan, visade att när 50 intensivvårdsavdelningar implementerade det övergripande kvalitets- och säkerhetsprogrammet, kunde sjukhusrelaterade infektioner minska till nästan noll; över liv kunde räddas. Vi kunde också visa att resultaten höll i sig tre år senare och att varje sjukhus sparade minst en miljon dollar på att arbeta förebyggande. Vi har också visat att det är möjligt att bekämpa infektioner i samband med blodförgiftning, dessa infektioner har minskat med 60 procent i USA, säger Peter Pronovost. Även läkare gör fel Inom flyget erkänner man att anställda har sina fel och brister. Därför måste man utveckla program som tar hänsyn till det. Till exempel, finns det stränga regler kring maximal tjänstgöringstid, överskrider man maxgränsen vid exempelvis förseningar, får besättningen lämna planet och ersättas med en ny besättning. Läkare däremot kan arbeta många och långa timmar i sträck, sömnbrist är nästan en merit. Detta system skulle vara oacceptabelt inom flyget. Läkare är inte ofelbara, de gör ständigt misstag som många gånger hade kunnat undvikas. Forskning visar att ingen kan tänka särskilt rationellt under pressade situationer, våra hjärnor är inte skapta för det. Därför måste sjukvården, precis som flyget, anpassa säkerheten efter hur vi människor faktiskt fungerar. Inspirerad av flyget vände sig Peter Pronovost till det amerikanska smittskyddsinstitutet för att titta närmare på de riktlinjer som redan fanns. För det område som rör infektioner i samband med att man lägger centrala venkatetrar, omfattade riktlinjerna 120 sidor utan särskilt många praktiska referenser. Det var eleganta riktlinjer, men inte så hjälpsamma för kliniker. Så vi mejslade ut de fem viktigaste punkterna, baserade på risk och styrka i evidens. Vi fann att vårdpersonalen i endast 30 procent av fallen tog hänsyn till dessa fem viktiga punkter, säger Peter Pronovost. De omfattande riktlinjerna reducerades till en praktisk checklista i fem enkla steg: tvätta händerna, använd sterila rockar, handskar och masker, tvätta rent med antiseptisk lösning före isättande av kateter, undvik att placera kateter i ljumsken (där smittorisken är högre) och avlägsna en kateter så snart den inte längre behövs. Men det räcker inte med endast checklistor, det krävs också att man arbetar med kulturella förändringar där man river hierarkier och förbättrar kommunikationen mellan de anställda. I varje land som jag besökt möter jag sjuksköterskor som säger att de inte kan eller vågar ifrågasätta läkare. Men med checklistor som vilar på starka vetenskapliga bevis är det ingen som kan ifrågasätta de olika stegen, säger Peter Pronovost. Det finns olika förklaringar till varför rutiner och checklistor inte följs som det är tänkt. Enligt Peter Pronovost handlar det bland annat om att många läkare inte tycker om att övervakas av sjuksköterskor eller på annat sätt tvingas att följa en checklista; en önskan kan vara att undvika standardiserade arbetsuppgifter och byråkrati. Området är inte heller så glamoröst; många forskare föredrar att fokusera på grundforskning som har med sjukdomars biologi att göra eller att utveckla nya terapeutiska behandlingar. Det är ett misstag, ett stort misstag att inte lyfta fram forskningen inom området som rör patientsäkerhet och kvalitet, samt den forskning som handlar om hur evidensbaserade metoder bäst kan implementeras i vården. Från skattebetalarnas perspektiv är det upprörande. Kulturförändringar viktiga Peter Pronovost har lanserat rutiner som innebär att sjuksköterskor får möjlighet att använda personsökare för att kalla på sjukhuschefen om en läkares beteende påtagligt hotar säkerheten. Eller att på webben rapportera eventuella säkerhetsproblem anonymt. Var och en i teamet bär ett lika stort ansvar för att säkra kvaliteten och säkerheten. Det krävs ett gott samarbete; precis som en besättning på ett flygplan behöver läkare, sjuksköterskor och paramedicinare arbeta nära varandra i ett team. I boken Säkra Patienter, Smarta sjukhus Hur en läkares checklista kan förändra vården inifrån och ut (Plume förlag) berättar Peter Pronovost om en kirurg som vägrar att inse att patienten på operationsbordet är starkt allergisk mot den typen av latexhandskar som kirurgen använder. Jag brinner för att kvalitet och säkerhetsfrågor får den status som området förtjänar, och att forskningen får ett vetenskapligt erkännande. Alla måste hjälpas åt och även få tid och ett erkännande för sitt arbete. Peter Pronovost utsågs för några år sedan av redaktörerna för Time Magazine till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. Han anlitas idag av många länder för att hjälpa till att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården, bland annat i Spanien, Pakistan och Peru. Sedan några år leder han utvecklingsprojekt inom WHO och är rådgivare åt World Alliance for Patient Safety. I november är han i Sverige för att föreläsa på Riksstämman. Jag hoppas att Sverige är lika intresserad som många andra länder av att arbeta systematiskt och strukturerat med dessa frågor utifrån de modeller som vi vet fungerar. Vinsterna är flera. Vi kan rädda liv. Men förhoppningsvis kan det också leda till att många läkare återfår glädjen i sitt arbete. Alltför många jag träffar känner sig tyvärr både utmattade och uppgivna. Den här utvecklingen måste vi vända, säger Peter Pronovost. EVA NORDIN

7 Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats tvärvetenskap Medicinska riksstämman är Sveriges största tvärvetenskapliga träffpunkt för hela vårdteamet. Det vetenskapliga programmet består av 700 olika programpunkter i form av symposier, ST-utbildningar, föredrag, posters samt svenska och utländska gästföreläsare. Utställare visar det senaste inom behandling, läkemedel, utbildning, bemanning, it och medicinteknisk utrustning. Riksstämman, som arrangeras av Svenska Läkaresällskapet, kommer i fortsättningen att hållas i Stockholm varje år. Årets symposier delmål Innehållet i Riksstämmans symposier kan beröra delar av delmål i Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST, men inte uppfylla ett helt eller del av delmål. Vilka delmål som berörs varierar beroende på specialitet. Det finns några delmål som är likartade mellan specialiteterna, men vissa är specifika för respektive specialitet. Riksstämmefest den 1/12 samvaro Medicinska riksstämman erbjuder en social mötesplats, där kollegor kan träffas under mer avslappnade former och stifta nya bekantskaper. Ett mycket uppskattat inslag är Svenska Läkaresällskapets fest som hålls under torsdagskvällen med god mat, dryck och underhållning. Boka in kvällen den 1 december redan nu. Kostnad och mer information kommer. Välkommen! Delta i fototävlingen DIALOG För fjärde gången utlyser vi en fototävling på Riksstämmans tema dialog: hur ser din bild av vårdens dialog ut? Skicka ditt bidrag, senast den 14 september en högupplöst, minst 300 dpi, och en lågupplöst tif- eller jpg-fil, till Eva Kenne, Box738, Stockholm, Bidragen kommer att ställas ut under Riksstämman och ett förstapris kommer att utdelas. Välkommen med ditt bidrag! Läkekonst i en säker vård Tema Med årets tema säker vård vill Svenska Läkaresällskapet uppmärksamma hur sjukvården kan lära sig av sina misstag och förebygga att de händer igen. En annan fråga som kommer att diskuteras är hur politiker och vårdgivare bättre kan ta tillvara vårdprofessionernas kunskaper när de fattar beslut om hur resurserna ska fördelas. Mer info om RIksstämman finns på www. riksstamman.se eller genom Eva Kenne, eva vårdpolitik Jens Wilkens är sedan i våras engagerad av SLS för att hjälpa till med utvecklingen av Medicinska riksstämman. Huvuduppgiften är att utveckla området vårdpolitik, dvs. alla de ämnen som inte faller under de medicinska rubrikerna, men som är av stor betydelse för vården. Området är brett och kommer att följa den debatt vi har i Sverige om hur vården organiseras, styrs och finansieras. Ambitionen är att SLS ska stärka sin roll i denna debatt, bland annat RIKSSTÄMMAN 7 Riksstämman skapar ordning i Kunskapsmassan ForTbildning Den medicinska och tekniska utvecklingen går rasande snabbt. Man brukar säga att den medicinska kunskapsmassan fördubblas var sjätte år. Det är en omöjlighet att på egen hand hänga med i den breda kunskapsflod som forsar fram. Vi ser även en organisatorisk utveckling. Patienten är i centrum på ett mycket tydligare sätt idag än tidigare; utvecklingen mot en tematiskt organiserad patientvård ställer stora krav på ett tvärvetenskapligt teamarbete. Samtidigt blir specialiseringen och subspecialiseringen alltmer driven; i den utvecklingen är det nödvändigt att skapa ett forum där vi kan bygga broar mellan olika professioner, specialiteter, beslutsfattare och andra med inflytande över framtidens hälso- och sjukvård. En säkrare vård Temat på årets Medicinska riksstämma i Stockholm är Läkekonst i en säkrare vård. Varje år får patienter allvarliga vårdskador och av dem avlider till följd av en vårdrelaterad infektion eller skada. Det kan vi inte acceptera. Fokus på riksstämman är att lyfta fram kritiska analyser och goda exempel på hur brister och rutiner påverkar vården. Ökat utbildningsvärde I takt med att kraven höjs och utmaningarna växer, tar vi nu nya grepp för att utveckla och modernisera Riksstämman. Vi lyfter till exempel i år tydligare fram utbildningsvärdet. Det blir ett ökat utrymme för utbildningskurser. Den som ordnar ett symposium, seminarium eller en debatt ska fylla i vilket eller vilka mål man anser att Riksstämman uppfyller i ST-utbildningen. På det sättet vill vi anpassa Riksstämman till läkarutbildningen. Det kan till exempel handla om etikfrågor som kräver breda perspektiv. Unik kunskapskälla Riksstämmans stora utbud av övergripande symposier, debatter, föreläsningar och workshops gör den till en unik och bred kunskapskälla för särskilt yngre läkare, studenter samt AT- och ST-läkare. På fredagen arrangerar även Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening ett särskilt studentprogram. NILS CONRADI Riksstämmans generalsekreterare Vårdpolitiken utvecklas på Riksstämman genom en utvecklad Riksstämma, allt för en bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Jens Wilkens arbetar med utveckling av sjukvård och dess finansiering, och undervisar i mastersprogram i internationell hälsa. Han har arbetat många år internationellt med reformer och finansiering av hälsa, bl. a. fem år på WHOs Europakontor i Köpenhamn och huvudkontor i Genève. MATS BAUER

8 8 RIKSSTÄMMAN Socialstyrelsen på Riksstämman Projekt Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter har blivit ett stort patientsäkerhetsproblem på många av landets sjukhus. Nu driver Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ett projekt som vill göra det enklare för vårdgivare att bättre kunna mäta, jämföra och förebygga överbeläggningar. På ett symposium på Medicinska riksstämman presenteras projektet närmare. Överbeläggningarna är ett tecken på systemfel. Vårdens organisationer har sedan 90-talets slut försökt få gehör för problemen, men vårdens beslutsfattare har inte lyssnat. Det menar Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen. När jag började på Socialstyrelsen för tre år sedan var överbeläggningar ingen prioriterad fråga, varken för myndigheten eller landstingen. De enda som ropade var sjuksköterskornas och läkarnas organisationer. Socialstyrelsen har sedan tagit tag i frågan och idag ser myndigheten överbeläggningar som en allvarlig patientsäkerhetsfråga, säger Lars-Erik Holm. Han menar att Socialstyrelsen medverkat till att förändra synen på överbeläggningar hos beslutande tjänstemän genom att debattera, utöva tillsyn och utfärda förelägganden med eller utan vite. Myndigheten har även knutit ett mycket närmare samarbete med Arbetsmiljöverket än tidigare. Vi har som myndighet ansvar för tillsyn och att identifiera brister. Sedan är det vårdgivarens fulla ansvar att göra allt för att patienten inte ska skadas. Ett av flera problem är att vi saknar en enhetlig definition av vad en överbeläggning är och vad som är en rimlig beläggningsgrad, säger Lars-Erik Holm. På Riksstämman ska han vara moderator för symposiet om överbeläggningar och patientsäkerhet i vården. Det finns ett stort behov i hälso- och sjukvården, menar han, att utveckla modeller för öppna jämförelser. Det behövs också tydligare definitioner, men också bättre metoder för uppföljning av överbeläggningar och dess effekter på patientsäkerhet och vårdkvalitet. Vi ser Riksstämman som en av de viktigaste arenorna för att stimulera till viktiga samtal som behöver föras mellan politiker, tjänstemän, myndigheter och vårdens organisationer. Det finns även ett stort behov av evidensbaserad medicin och att lyfta fram kunskapsutvecklingen, här är Riksstämman ett viktigt forum, säger Lars-Erik Holm. Han beklagar dock att flera specialistföreningar inom Svenska Läkaresällskapet valt att lägga sitt vetenskapliga program utanför Riksstämman. Kunskapsutvecklingen är enormt stor och det är omöjligt att hänga med mer än inom ett högst begränsat område. Riksstämman ger en unik möjlighet för vårdens företrädare att mötas och att bolla olika frågor. Man undviker stuprörstänket och skapar istället förutsättningar för ett hängrännetänk där olika perspektiv kan mötas, säger Lars-Erik Holm. FAKTA EVA NORDIN Socialstyrelsen deltar i år med ett omfattande symposieprogram på årets Riksstämma. Här är några exempel: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar missgynnar Socialstyrelsens vetenskapliga synsätt rehabiliteringsområdet? Överbeläggningar i vården: mäta, jämföra, förhindra Livsuppehållande eller annan livräddande behandling. Socialstyrelsen föreskriver och ger stöd för tillämpningen Öppna jämförelser som ett verktyg för en god och säker vård Prevention och behandling av undernäring. Socialstyrelsen föreskriver och vägleder Patienten som medaktör i patientsäkerhetsarbetet Varför är cancervården inte jämlik kan nationella målnivåer minska skillnaderna? En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård hinder och möjligheter Brännande krypande huggande Bultande isande Din patients smärta kan ha ett namn För dina patienter med misstänkt neuropatisk smärta finns samma information finns på fler än 20 olika språk på Pfizer Pfizer AB Sollentuna Tel Annons Ont i kroppen_180x75.indd

9 Symposier & Gästföreläsare FORTBIldning Riksstämmans vetenskapliga program är i år godkänt av IPULS. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (IPULS nr ). Innehållet i symposierna kan beröra delar av delmål i Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST, men inte uppfylla ett helt eller del av delmål. Vilka delmål som berörs varierar beroende på specialitet. Det finns några delmål som är likartade mellan specialiteterna, men vissa är specifika för respektive specialitet. RIKSSTÄMMAN 9 ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN Barns hälsa och vård Bättre metabol kontroll vid Vem ONSDAG typ 1 och typ 2-diabetes är Stig Attvall 6. Nya genetiska analyser ger säkrare diagnostik för Etik och bemötande pediatriska patienter Niklas Dahl ONSDAG viktigast Livsuppehållande eller annan livräddande behandling. 17. Barn i skärningspunkten Socialstyrelsen föreskriver och mellan pediatrik och psykiatri ger stöd för tillämpningen stor grupp som kräver ett Torsten Mossberg i vården? organisatoriskt nytänkande Kerstin Dahlström Att fråga om våld sjukvårdens ansvar TORSDAG Gun Heimer 84. Död och döende i Första året på Nordens Svaret enda är förstås att alla är lika viktiga. För att patienterna barn- och ungdomshospice och privat? ska få bästa möjliga Georg Engel 19. Sociala vård medier behövs i hälso- kunniga och Henry specialister Jablonski och proffs inom sjukvården varje område. en utmaning Men för det kräver också ett professionernas etiska samarbete över yrkesgränserna. 37. Läkemedelsbehandling av förhållningssätt barn men vad händer sen? Ingemar Engström Välkommen till Sveriges största tvärvetenskapliga möte Synnöve Lindemalm Under tre dagar i höst kan du ta del av Medicinska riksstämmans vetenskapliga program och mingla med kollegor, politiker och företrädare från TORSDAG 98. Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) i näringslivet. Passa 59. Säkrare och bättre vård 28. på Patientintegriteten att kolla in de senaste i de nya nyheterna teori i utställningen. och praktik för barn genom bättre IT-lösningarna för vården Sven Andréasson Vidareutbilda dig kvalitetsregister Gunnar på Klein Medicinska Riksstämman Med över 700 programpunkter Boel Andersson Gäre Delmål 20 Kompetens finns inom både föreläsningar som engagerar hela vården och utbildningar Delmål 1 12 Medicinsk kvalitetsarbeteför olika specialiteter, Hjärta-, utbildningsnivåer kärl- och yrkesområden. I år bjuder stämman, som arrangeras kompetens; delmål 19 Kompetens lungsjukdomar av Svenska Läkaresällskapet, även på nya, inom medicinsk vetenskap; spännande mötesformer. TORSDAG delmål 20 Kompetens inom 45. Autonomins gränser Var med och gör kvalitetsarbete (ST-kurs vården del 1) säkrare 35. Allt du borde veta om Temat en säkrare Anders vård Ågård lyfter fram kritiska analyser hypertoni och goda men exempel aldrig vågat FREDAG på vilken inverkan Delmål brister och Kommunikativ rutiner har på säkerheten fråga i (ST-kurs ditt arbete. del 1) Tillsammans med kompetens dina kollegor kan du göra sjukvården Lars Lind/ bättre. Patrik Kom Björgård och 94. Skolbarn med inlärnings- påverka framtidens sjukvård! Läs mer på riksstamman.se. och beteendeproblem Josef Milerad Endokrina och metabola sjukdomar ONSDAG Osteoporos nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen Ove Törring Respekt för patientens autonomi (ST-kurs del 2) Anders Ågård Delmål Kommunikativ kompetens Vem ska bestämma om vård för patienter som saknar beslutskompetens? Ingemar Engström Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans. FREDAG Samtalets betydelse dörr till läkekonst och säker vård Lars Härdelin Delmål Kommunikativ kompetens Hur mycket ansvar kan en doktor ta? En diskussion kring möjligheter & rättigheter att påverka en annan individ Louise Landqvist/ Eddie De Dios Delmål Kommunikativ kompetens sjukvården hur agerar vi och hur påverkas vi professionellt Delmål Kommunikativ kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Allt du borde veta om hypertoni men aldrig vågat fråga (ST-kurs del 2) Lars Lind/ Patrik Björgård Uppskatta njurfunktionen! Ola Samuelsson

10 10 RIKSSTÄMMAN Kunskapsstyrning inom strokevården genom öppna jämförelser och utvärdering av kvalitet och effektivitet Kjell Asplund Delmål Ledarskapskompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Riskpatienten: Piller eller promenad? Mai-Lis Hellenius Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, Delmål Kommunikativ kompetens. Delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap FREDAG Hitta flimmer, stoppa stroke Per Wester/Mårten Rosenqvist Delmål 1 2 Medicinsk kompetens GÄSTFÖRELÄSARE Norbert Donner-Banzhoff, Tyskland Agnes Fogo, USA Hud- och könssjukdomar TORSDAG Gör rätt från början för patientens säkerhet och högsta medicinska kvalitet Mari-Anne Hedblad Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Sekretess och säkerhet vid HIV/STI Carin Anagrius FREDAG Arbetsrelaterade hudsjukdomar Magnus Bruze Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Behandling av hudtumörer jämförelse av olika metoder Mikael Tarstedt GÄSTFÖRELÄSARE Requena Caballero Luis, Spanien Pieter-Jan Coenraads, Holland Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Lorenzo Cerroni, Österrike Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete David Taylor-Robinson, England Individ och samhälle ONSDAG Tobaken i min specialitet Matz Larsson Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete För säkerhets skull missar vi för mycket eller för lite på akuten? Tobias Carlson Neurosedynkatastrofen 50 år Kerstin Hulter Åsberg Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål Kommunikativ kompetens, delmål Ledarskapskompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete TORSDAG Kvinnan en historia om blod och våld men med ett lyckligt slut? Mia Fahlén/ Lena Åberg Delmål Kommunikativ kompetens, delmål Ledarskapskompetens Piggvar, personal och patienter: finns det säker läkemedelsförskrivning för alla? Marie Portström/ Katja Hagström Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap Krämpa eller sot vem får bäst bot? Malin André Kärnkraftshaveriet i Fukushima: medicinska konsekvenser av strålningsexponeringen Håkan Pettersson Har vi råd med smärtpatienten? Clas Mannheimer/Ylva Sterner FREDAG Dö bra ett folkhälsoperspektiv på palliativ vård Eva Thoren Todoulus Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Säkrare vård för alla, gäller det flyktingbarn också? Henry Ascher Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, Delmål Kommunikativ kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Om läkekonst och sjukskrivning hur kan vi skapa läkande processer? Margareta Kristenson Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål Kommunikativ kompetens Hemmet som vårdplats en exklusiv åtgärd eller ett standarderbjudande i vården Inger Fridegren, Miriam K Were Infektionssjukdomar ONSDAG Resistens och antibiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga! Otto Cars Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Vattenburen smitta Kan vi lita på vårt dricksvatten? Johan Wiström Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål Kommunikativ kompetens, delmål 19 kompetens inom medicinsk vetenskap TORSDAG Varför får fru Andersson men inte herr Pettersson en VRI? Möjligheter och hinder för att förebygga vårdrelaterade infektioner Ann Tammelin Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål Ledarskapskompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete FREDAG Patientnära mikrobiologisk diagnostik nu och i en nära framtid nytta och risker Anders Widell Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 19 kompetens inom medicinsk vetenskap, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Inflammatoriska sjukdomar ONSDAG Nytillkommen ledinflammation hur gör man? (ST-kurs) Lennart Jacobsson/ Meliha Kapetanovic Säker och bra reumakirurgi en utmaning Anders Gülfe FREDAG Säker läkemedelsbehandling vid kronisk inflammatorisk sjukdom? Johan Askling Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål Kommunikativ kompetens Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatisk sjukdom Solbritt Rantapää- Dahlqvist Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 19 kompetens inom medicinsk vetenskap GÄSTFÖRELÄSARE Carlos Pavesio, England Peter Watson, England Marjatta Leirisalo-Repo, Finland Symposierna är uppställda per sjukdomsområde. Rubriker och moderatorer är preliminära.

11 Medicinska procedurer och tekniker ONSDAG Kvalitet i akutsjukvården. Bara en tidsfråga? Ulf Ekelund Delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete eläkekonst IT och den goda Vem vården, professionen aktör? är Göran Petersson Delmål Kommunikativ kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete TORSDAG viktigast Patienter med obstruktivt 64. Etik och juridik vid sömnapnésyndrom som inte demenssjukdomar tolererar CPAP och tandskena Lars Lannfelt som behandling, är det säkert och effektivt att erbjuda dem svalgkirurgi? i Eva Svanborg vården? Profession, organisation och lärande ONSDAG Det gäller att kunna svälja! 12. Vinnvård Forskning för Lita Tibbling Grahn ständiga förbättringar i och omsorg Delmål Ledarskapskompetens, delmål 20 Svaret är förstås att alla är lika viktiga. För att patienterna Ledarskapskompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete ska få bästa möjliga vård behövs 49. Bättre mat och näring i vården. Kompetens kunniga inom kvalitetsarbete specialister Prevention och proffs och behandling inom varje av område. Men det kräver också ett undernäring. Socialstyrelsen Läkarnas specialitetsindelning hur bygger vi en samarbete över yrkesgränserna. föreskriver och vägleder 23. Överbeläggningar i vården: Torsten Mossberg mäta, jämföra, förhindra framtidens sjukvård som har Delmål Välkommen 1 12 Medicinsk till Sveriges kompetensstörsta Lars-Erik tvärvetenskapliga Holm möte rätt kompetens? Under tre dagar i höst kan du ta del Delmål av Medicinska riksstämmans vetenskapliga program och mingla med Ledarskapskompetens, kollegor, politiker och delmål företrädare 20 från Frida Nobel Är det svårt att laga och Kompetens inom kvalitetsarbete näringslivet. Passa på att kolla in de senaste nyheterna i utställningen. servera god mat på sjukhus? 80. Organisation för en Michael Lövtrup som moderator. TORSDAG stimulerande och hållbar Vidareutbilda dig på Medicinska, Riksstämman arbetsmiljö i vården Med över 700 programpunkter finns Delmål Ledarskapskompetens, 31. Rätt både vård föreläsningar = säkrare vård! som engagerar Eva Vingård Delmål hela vården 19 Kompetens och utbildningar inom för olika Om patientsäkerhetsprojekt specialiteter, utbildningsnivåer Delmål och 19 Kompetens inom medicinsk yrkesområden. vetenskap, I år Delmål bjuder 20 stämman, Jon som Ahlberg arrangeras av Svenska Läkaresällskapet, även inom på kvalitetsarbete nya, spännande mötesformer. Kompetens inom kvalitetsarbete medicinsk vetenskap, delmål 20 Kompetens Professionell identitetsutveckling hos blivande och 91. En mer hälsofrämjande Var med och gör vården säkrare 63. BPO godartad prostataförstoring med avflödeshinder Temat en säkrare vård lyfter fram unga kritiska läkare analyser beröring och och goda exempel hälso- och sjukvård hinder på vilken inverkan brister och rutiner Ralph Peeker avgränsning; har på säkerheten inlevelse och i ditt arbete. och möjligheter Tillsammans med dina kollegor kan sammanblandning; du göra sjukvården saklighet bättre. Kom och FREDAG påverka framtidens sjukvård! Läs mer och stumhet på riksstamman.se , 92. Underläkartjänstgöring i 77. Främmande kropp i delmål Kommunikativ U-land (Del 1) esofagus: När, var och hur? kompetens, delmål 20 Kompetens Britt Nordlander inom kvalitetsarbete Specialiserad palliativ vård i hemmet Britt-Marie Ternestedt Kan en patientsäker och mer lättarbetad sjukskrivningsprocess åstadkommas med stöd av medical audit? Britt Arrelöv Nervsystemets sjukdomar TORSDAG Åskknallshuvudvärk livshotande katastrof eller trivialt bekymmer? Niklas Marklund Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap Användning av internetbaserad mötesplattform för nationell vidareutb av läkare Mats Holmström Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans. RIKSSTÄMMAN Patienten som medaktör i patientsäkerhetsarbetet Michael Soop Delmål Kommunikativ kompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Fortbildning. Gemensamt ställningstagande och praktiskt utförande av SLS och SLF Kerstin Nilsson/Hans Hjelmqvist Säker vård en presentation av en ny kommitté inom Svenska Läkaresällskapet Hans Rutberg Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Öppna jämförelser som ett verktyg för en god och säker vård. Exempel psykiatrisk vård Herman Holm FREDAG Barnsäkerhet även inom hälso- och sjukvården Boel Andersson Gäre Delmål Underläkartjänstgöring i U-land (Del 2)

12 12 RIKSSTÄMMAN - ILLUSTRATION: STINA WIRSÉN GÄSTFÖRELÄSARE Peter Pronovost, USA Paul Cullinan, England Donald Nease, USA Delmål Kommunikativ kompetens, delmål Ledarskapskompetens, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbet Meg Zeller, USA Ed Kelley, USA Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Charles Vincent, England Erik Hollnagel, Frankrike Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Psykisk ohälsa ONSDAG 13. Kan man äta sig lugn och glad? Kostens betydelse vid barnpsykiatriska tillstånd Henrik Pelling TORSDAG Oroande okunskap om förebyggande insatser mot barnsexövergrepp Bo Runeson Kan diagnostiken av psykiatriska sjukdomar förändras av nya diagnoskriterier: DSM-5 på gott och ont Jan Håkansson Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap En human och säker narkomanvård Sven Andréasson Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi ökar tillgänglighet för effektiv psykologisk behandling av psykiatriska och somatiska tillstånd Nils Lindefors Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete FREDAG Suicidprevention som patientsäkerhetsproblem Jan Beskow Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Lena Flyckt GÄSTFÖRELÄSARE Harrison G Pope, USA Lidy Pelsser, Holland Reproduktiv hälsa ONSDAG Ger KUB en säkrare fosterdiagnostik? Peter Lindgren Postpartumdepression sjukdom eller möjlighet? Alkistis Skalkidou Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delar av delmål Förlossningsvård i Sverige: kan den bli säkrare för barnet? Charlotta Grunewald Delmål 1 12 Medicinsk kompetens, delar av delmål 1 3 Rörelse och reparativ hälsa ONSDAG Fysisk aktivitet säkert och lönsamt Carl Johan Sundberg TORSDAG Ur askan ur elden? Analgetika mot långvarig smärta Märta Segerdahl/Jan Persson När det onda inte syns på röntgen. Om långvarig smärta hos barn och ungdomar Anna Apelqvist Kvalitetssäkrad vård vid höftfraktur vad har 10 år med Stockholm Hip Fracture lärt oss? Margareta Hedström/ Tommy Cederholm FREDAG Indikation för Kyfo- och vertebroplastik vid osteoporotiska kotkompressioner och vilken roll har FRAX vid bedömning av vidare profylaktisk behandling Ralph Hasserius Socialstyrelsens riktlinjer och rehabilitering av komplexa hälsotillstånd Per Johansson Delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap, delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete GÄSTFÖRELÄSARE Guy Vanderstraeten, Belgien Tumörsjukdomar ONSDAG Vad har radon med lungcancer att göra om man inte röker? Håkan Pettersson Delmål 19 Kompetens inom medicinsk vetenskap TORSDAG Varför är cancervården inte jämlik kan nationella målnivåer minska skillnaderna? Lars Holmberg Delmål 20 Kompetens inom kvalitetsarbete PET/CT för säkrare diagnostik. Implentering av PET/CT i nationella riktlinjer och vårdkedjor Karl Kölbäck FREDAG Imaging vid gynekologisk malignitet Bengt Tholander Delmål 1 2 Medicinsk kompetens Åldrande ONSDAG Multisjuklighet hos de äldre Säker vård för de mest sjuka äldre Eva Nilsson Bågenholm GÄSTFÖRELÄSARE Brendan Mc Gormack

13 RIKSSTÄMMAN 13 van kongressarrangör rattar utställningen kongressarrangör För att sköta utställningen i samband med Riksstämman anlitar SLS i år den erfarna kongressarrangören MCI Groups Stockholmskontor. Inför Riksstämman 2011 arbetar MCI Scandinavia, en av Sveriges ledande kongressarrangörer, på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet med att bistå kansliet i att planera och organisera stämman. MCI arbetar i nära samarbete med Läkaresällskapets team och ansvarar för att sälja in och planera utställningen samt hjälpa till med planeringen av stämman: lokaler, design, teknik, öppningsmöte, catering mm. på Stockholmsmässan. Läkaresällskapet anlitar också MCI för idéer och genomförande av kongressmiddagen den 1 december. Globalt kongressföretag MCI är ett globalt mötesföretag som organiserar vetenskapliga kongresser och företagsmöten från 45 kontor i 22 länder med medarbetare. Sextio av dessa finns på kontoren i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn och bildar MCI Scandinavia. Ansvariga från MCIs sida är projektledare Monica Gunnarson, säljare av utställningen Åsa Ambrus och VD Bo Magnusson som är Senior Advisor när det gäller Medicinska riksstämman till Läkaresällskapet. BO MAGNUSSON Managing Director MCI Scandinavia Träffa beslutsfattare utställning Riksstämman hålls på Stockholmsmässan, Älvsjö, den 30 november 2 december. Utställningen i samband med mötet samlar behandling, läkemedel, utbildning, bemanning, IT och medicinteknisk utrustning med flera och äger rum i A-hallen. Kontakta Åsa Ambrus, Sales Manager MCI, , för mer information om utställningen. FSL är med RIKSSTÄMMAN Kongressen Framtidens specialistläkare (FSL) i Malmö har ingått ett samarbetsavtal med Svenska Läkaresällskapet om deltagande i Riksstämman. På det sättet hoppas SLS att nå den viktiga målgruppen ST-läkarna. Samarbetspartners samarbete Medarrangörer i Medicinska riksstämman är i år Svensk sjukskötersekeförening, Vinnvård och Kongressen Framtidens läkare. Dagens Medcin är mediapartner. Mer information om formerna kring medarrangörsskapet lämnar Mats Bauer, , Monica Gunnarson Åsa Ambrus Annette Wennberg Fia Holmström Därför är Riksstämman unik fortbildning Under Riksstämman möts representanter för hela Vård-sverige. Här finns chans att träffa såväl forskare och kliniskt verksamma läkare som vård-producenter och politiker och tjänstemän. Här finns även företrädare för områden som IT, medicinteknik samt life science-industrin. Riksstämman erbjuder en arena för kunskap och utbyte över specialitets, orts-, köns- och åldersgränserna Vetenskap och forskningsrön från ett stort antal kunskapsområden utifrån såväl nationella som internationella perspektiv. presenteras i form av symposier, föreläsningar och workshops. Vårdpolitiska frågor handlar om hur vi ska förbättra hela hälsosystemet genom dess organisation, styrning och finansiering. Flera av frågorna innebär svåra och viktiga val och diskuteras av beslutsfattare och andra som vill påverka framtidens hälsooch sjukvård. Många frågor belyses från olika perspektiv. Det skapar nytänkande och ger idéer om hur vi tar sjukvården in i framtiden. Välkommen i dialogen du också! MARGARETA TROEIN TÖLLBORN Ordförande Sjukvården kan lära av sina misstag utveckling Med årets tema "Säkrare vård" vill Svenska Läkaresällskapet uppmärksamma hur sjukvården kan lära sig av sina misstag och förebygga att de inte händer igen. Hur politiker och vårdgivare bättre kan ta tillvara vårdprofessionernas kunskaper när de fattar beslut om hur resurserna ska fördelas är en annan fråga som kommer att diskuteras. Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans!

14 14 utbildning Mobile Health vård och välbefinnande i det uppkopplade samhället på IVA 6/9 kl seminarium Visionen om ett uppkopplat samhälle där bokstavligen alla medborgare och dessutom många av vardagens attiraljer kommunicerar över nätet skapar också nya förutsättningar för vård, omsorg och personligt välbefinnande. Genom livets olika skeden kommer vi att kunna mäta, dokumentera och kommunicera vårt personliga hälsotillstånd. Begrepp som Personal Health Records fångar intresset för ett större personligt ansvar för välbefinnandet. För vården skapas nya förutsättningar genom att individen kan komplettera vårdens journaler med relevanta uppgifter, samtidigt som mycket av den medicinska kunskapen är tillgänglig över nätet. Seminariet redovisar hur den nationella strategin för ehälsa omsätts i nya lösningar bland annat inom Vinnovas stora satsning på utmaningsdriven innovation inom framtidens hälsa och sjukvård respektive informationssamhället 3.0. Från Ericsson presenteras lösningar för Mobile Health i det uppkopplade samhället. Vi ger en lägesbild av marknaden för ehealthprodukter med konkreta exempel, bland annat inom Affective Health. Från Sveriges Kommuner och Landsting redovisas behovsbilder och strategiska satsningar. Slutligen tar vi också upp frågorna om digital delaktighet, det vill säga hur skapar vi förutsättningar för att utvecklade e-tjänster ska vara tillgängliga för alla medborgare, inklusive frågor om heltäckande e-legitimation. Seminariet hålls den 6 september kl på Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16 i Stockholm Mer info: Nytt om livsuppehållande behandling regler Socialstyrelsen publicerar för första gången bindande föreskrifter om livsuppehållande behandling. Dessutom har en särskild handbok tagits fram. Den ska ge personalen stöd i arbetet med svårt sjuka patienter. Föreskrifterna handlar om vad en läkare måste försäkra sig om innan han eller hon tillgodoser en patients begäran om att inte ta emot livsuppehållande behandling, men även vad en läkare måste göra i samband med ett eget ställningstagande till att inte ge livsuppehållande behandling. Föreskrifterna trädde i kraft den 15 augusti och ersätter de allmänna råden Livsuppehållande åtgärder i livets slutskede från Läkaresällskapet har varit en av remissinstanserna i arbetet. För och emot Riksstämman fortbildning Medicinska riksstämman erbjuder ett unikt tillfälle till fortbildning över specialitets- och yrkesgränserna. Här diskuteras även heta vårdpolitiska frågor där professionen har chans att delta och påverka. Majoriteten av Läkaresällskapets 66 sektioner deltar med sina vetenskapliga program. Men på senare år har några sektioner valt att inte delta på Riksstämman. En olycklig utveckling, tycker många. Den medicinska och tekniska utvecklingen går rasande snabbt och följs av en organisatorisk utveckling. Patienten är idag i centrum på ett helt annat sätt än tidigare. För att kunna ge den bästa vården krävs nära samarbete mellan flera olika specialistkompetenser. Trenden går mot att sjukvården organiseras i teman för att underlätta ett multidisciplinärt och patientorienterat arbetssätt. Vi vet exempelvis idag att cancer inte är en utan flera sjukdomar, med flera undertyper. Utvecklingen mot en tematiskt organiserad patientvård kräver därför ett tvärvetenskapligt och mångprofessionellt teamarbete. Tvärvetenskap för patientens bästa Medicinska riksstämman är ett komplement till sektionernas egna specialitetsinriktade vetenskapsveckor. Av Svenska Läkaresällskapets 66 sektioner/ föreningar valde förra året 59 av dem att förlägga sitt årliga vetenskapliga möte till Riksstämman. Nytt från Utbildningsdelegationen seminarium Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund samlade den 24 augusti ett 50-tal deltagare från olika intresseområden till en diskussion om framtidens läkarutbildning. Utgångspunkter var den framtida läkarrollen, curriculum, utveckling baserad på förväntade lärandereultat, illustrerade genom Tuning-projektet, samt internationalisering. Deltagarna var överens om behovet av fortlöpande utveckling av läkarutbildningen, från grundutbildning till fortbildning. Speciellt aktuellt just nu är utbildningen Det är ett utmärkt tillfälle för vetenskaplig och social interaktion med kollegor från andra specialiteter. Vi försöker alltid att ha ett par bredare symposier som också kan locka kollegor från andra specialiteter. Vi har också en lång tradition inom reumatologin att träffas på riksstämman för att presentera våra vetenskapliga abstrakt, säger Johan Bratt, ordförande för Svensk Reumatologisk Förening. Ett exempel på breda symposier där olika specialiteter samlas kring patienten är området vaskulit; sjukdomar som kännetecknas av en inflammation i blodkärlens väggar. Ämnet engagerar inte bara reumatologer, utan även specialister inom hud, öron-näsahals och njurmedicin. Det symposiet väckte stort intresse förra året, det var knökfullt i salen. I år planerar vi ett symposium som handlar om tidig diagnos av reumatoid artrit. Här finns ett stort intresse från distriktsläkare, men också från kliniska immunologer, säger Johan Bratt. Han ser även Riksstämman som en forts sidan 15 fram till legitimation samt specialistutbildningen. Avslutningsvis belystes legitimationsfrågor av tjänstemän från Socialstyrelsen. Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation har till syfte att i nära samarbete med Läkaresällskapets sektioner arbeta med frågor som har betydelse för den medicinska utbildningen. Mer information om delegationens arbete finns på STEFAN LINDGREN Ordförande i SLS utbildningsdelegation

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING UTBILDNING VETENSKAP KVALITET DEBATT Säkerhet i vården är temat för årets Riksstämma i Stockholm! Sidan 7 Livskvalitet och hudsjukdom. Sidan 29 Sorg är ingen sjukdom men kan leda till det. Sidan 47 Vilken

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Jag har ju sagt hur det ska vara

Jag har ju sagt hur det ska vara Jag har ju sagt hur det ska vara - men kommunikation är så mycket mer än att ge information. Säkra information genom kommunikation 40 80 % av all medicinsk information glöms direkt (Kessels, 2003) Nästan

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa 1 KTH Skolan för teknik och hälsa Avdelningen för Patientsäkerhet Professur i Systemsäkerhet i vårdorganisationer

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

ALKOHOL. en viktig hälsofråga

ALKOHOL. en viktig hälsofråga ALKOHOL en viktig hälsofråga En gemensam röst om alkohol Alkohol är ett av de största hoten mot en god folkhälsa och kan bidra till olika typer av sjukdomar. Många gånger leder alkoholkonsumtion även

Läs mer

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013

Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar. Stockholm 18 juni 2013 Professionernas andra jobb - att arbeta med ständiga förbättringar Stockholm 18 juni 2013 Michael Bergström Sektionen för hälso- och sjukvård Avd för vård och omsorg Som det är Det finns en tråd du följer

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige

Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Kvalitetsregister för ständiga förbättringar av barnhälso-och sjukvården i Sverige Samspel mellan kunskapsbaserad vård, kvalitetsregister och bättre resultat för barns hälsa Boel Andersson Gäre, Jönköping

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Psykisk ohälsa en tickande bomb

Psykisk ohälsa en tickande bomb TEMA Psykisk ohälsa ett växande hot? Richard Layard Psykisk ohälsa en tickande bomb Ett jobbcentrum i Bromley, Kent, i augusti 2009. Enligt officiell statistik var arbetslösheten i Storbritannien närmare

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Värdelyftet Framtidens primärvård

Värdelyftet Framtidens primärvård Värdelyftet Framtidens primärvård Eva Pilsäter Faxner Samordnande chef primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten verksamhetsutveckling

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Terminologiska

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING

INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING INFORMATIONSSÄKERHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GOD INFORMATIONSHANTERING Rose-Mharie Åhlfeldt Institutionen för Informationsteknologi Högskolan Skövde Bild 1 VEM ÄR JAG? Universitetslektor i Datavetenskap med

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer