L*1 ANBUDSFORMULÄR. Detta anfrsdsformulä ska an vän ia h4d inlämnande av anbud Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L*1 ANBUDSFORMULÄR. Detta anfrsdsformulä ska an vän ia h4d inlämnande av anbud 2009-09- 24. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31."

Transkript

1 ANBUDSFORMULÄR Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. Detta anfrsdsformulä ska an vän ia h4d inlämnande av anbud 1 (26) Datum Dnr Göteborg Webbplats: E-post grgrkorn.se Box 5073 Besök: Gardavägen 2 Tel fax iit-i ai 7 av och Göteborgsregionens kommunaförbund GR OPPNAT Tillsammans utgör dessa dokument vart bästa anbud. Anbud nr Behövs tter1igare hilaga ska denna inörkas bilaga 3 och f,r eiisi utgört itt 44 rirk Anbudet hestar av Anbudsformuläret. bilaga 1. och tva referenser inskrivna i bilaga 2. - E-postadress: rnarie.simonsson ajenseneducation.se Mobiltelefonnummer: i- Telefonnummer: Kontaktperson: Marie Simonsson Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden Firmatecknare: Ikikan Jensen (Marie Simonsson enligt fullmakt) Postadress: Stockholm Adress: Box Organisationsnummer: foretag/organasation: JbN SEN education school AB Namn på anbudsgivande UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNAREN/ANBUDSGIVAREN svar accepteras i förfrågningsunderlaget flireskrivna villkor. Undertecknat anbud är ocksd ett utbildning i enlighet med förfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds Vi erbjuder oss att pa uppdrag av Götehorgsregionens kommunalförbund. GR. anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenliga. ANBUDSFORMULÄR L*1

2 1 1 \ 1 IT\1.\( 1R NDERTECKNANDF Kvalitenkrireriurn D, Kompetem oh etjirenhet 32 Kva/irerskrireriz,n, C. R/erc,i.ser.21 iv ahtetskrnr,um B. S.nnverÅn,i,i,c/ arbeblivct 1!\l a/f(etiire Iiz1np.4. Pe.iigogik.1i ;i:etc1f 12 3 KVALIIETSKRflFRIER & D 12 2 SKALLKR \V OFFERERADE LTBII.DN1NGAR OCI-I OR FER 3 PPGIF TER OI TB1LD\1\GE1.\ORD.V.IRE.\ 1 \B( Dsc;1LIRE\ 1 ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt följande struktur: ANBUDSFORMULÄR 1 1. Offererade utbildningar och orter 2. Skallkrav 3. Kvalitetskriterier A D 4. Offererade priser för gymnasial yrkesutbildning Bilaga 1 ANBUDSFOPMUL4R upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dn, (26) Sist i anhudsformuläret undertecknas anbudet av behörig tirmatecknare.. \nbudsformuläret utgör. tillsammans med referensbilagan. ett anbud. Undertecknande och anbudskopia Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia pa CD eller usb-minne. 1 tifrin de nationella g mnasieprogram som är aktuella för denna upphandling lämnar 3. OFFERERADE PRISER FÖR GYINASIAL YRKESU1 BIlDNING 25 verksamhetspoäng lämnas för gmnasia1a ämneskurser. som ingar i respektie gymnasieprogram, samt pris per erksamhetspoäng tzr Orienteringskurser allmänt och utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas. samt de offererade uthildningarna kan genomföras fran avtalets start. Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren förslag pa y rkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR. där uppf\ 11cr dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. Utvärdering avseende k alitetskriterier omfattar 50 o id anbudsut ärderingen. När lämnar anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fra k alitetsomraden. 1 lär lämnas anbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per anbudsutvärderi ngen. Orienteringskurser i vrkessx enska. Ut ärdering avseende pris omfattar 50 o vid

3 Arbetsmiljö Göteborg Barn och Fritid, karaktirsämneskurser: Observera att i ett yrkesinriktat kurspaket kan även andra nationella passar in utifrån kursinnehåll. Placera ert kurspaket i den prograinruta där ni anser att det bäst och lokala gymnasiala kurser utöver karaktärsämneskurser ingå. samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning erbjudas på följande orter nedan: inom Göteborgsregionen: Vi erbjuder följande gymnasiala karaktärsämneskurser, Utbildningarna kan Bilaga 1. ANBUDSFORMUL.ÄR upphandling Gytnnasia/ yrkesutbildning inom Komvux, dnr: (26) O\11g3 kurset ur ILNSF\ \u\enutblldnlngs utbud 1-listoria A 100 [lälsopedagogik Barn-, kultur och och lärande 50 Arbetssätt fritidsverksamhet Datorkunskap 50 Fritidskunskap 50 Kommunikation 50 Pedagogiskt ledarskap 100 ljtveckl ing. Fritidens betydelse 100 livsvillkor och socialisation 200 Förskola. skola. fritidshem 200 Psykosocialt arbete 100 Fritidens aktiviteter 50 Fritidsturism 100 Ledarskap inom lek och idrott 50 Moderna språk 100 Fritidsverksamhct 200 Matematik C 100 Natur och friluftsliv A 50 Naturkunskap B 100 och säkerhet 50 Idrott och hälsa B 50 Natur och friluftsliv B 50 Projekt och företagande 50 Turism 50 Engelska B 100 Matematik B 50 Orienteringskurs Yrkessvenska p p Rutorna expanderar vid i/i Ilandet. 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER ;t

4 Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: BARNSKOFARE. inriktning hälsa $OOp ht eckling. li sx illkor och socialisation 00 Arbetssätt och lärande 50 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Natur och friluftsliv A 50 Näringslära 50 Hälsopedagogik 50 Kommunikation 50 Barn,-kultur- och fritids erksamhet 1 00 Pedagogiski ledarskap 1 00 Projektarbete 1 00 Göteborg Yrkessenska p kan läsas inför eller parallellt med studierna som en del a individuellt studieupplägg. Bygg, karaktärsämneskurser: Bygg, yrkes inriktade kurspaket: El, karaktärsämneskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: Energi, karaktärsämneskurser: Hergi, yrkesinriktade kurspaket: Fordon, karaktärsämneskurser: Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsämneskurser: Arbetsmiljö och säkerhet 50 Datorkunskap 50 Administration A 50 Information och la out A 50 Småföretagande A 50 Försäljning och service 50 Turism 50 Näthandel A 50 Praktisk marknadsföring -\ 50 Projekt och företagande 50 Bransch- och_produkikunskap 50 Götebor Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphand/ing Gymnasialy,kesuth,/dn,nq nom Komvux dnr (26)

5 inköp och varuhantering 100 Affärsjuridik 50 Praktisk marknadsföring B 1 00 Administration B 20() Arbetsmarknad för turism 200 Marknad för turism 1 00 Turism och resor 50 Turism- natur, kultur, miljö 100 8/laga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr (26) \dministration )1) Programhantering 100 \DMINISIRAFOR400p (jotiboi Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Export och import 50 Fritidsturism 100 Konferens och reception 100 Multimedia A 100 Organisation och ledarskap 50 Orienteringskurs S0-200p Yrkessvenska p Övriga kurser ur JENSEN vuxenutbildnings utbud Historia A 100 Information och layout B 100 Geografi A 100 Psykologi A 50 Telef onförsäljning 50 Matematik 13 Engelska B Rättskunskap 50 Samhällskunskap B 100 Små företagande Muntlig och skriftlig kommunikation 50 Moderna språk Webbdesign Databashantering 100 Företagsekonomi B 150 IT-stöd 50 Personaladministration 50 Affärsresor 100 Affärskommunikation engelska 50 Affärsutveckling 50 Näthandel B 50 Personlig försäljning 50 /

6 1 Kommunikation 50 Information och layout A 50 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Affilrskommunikation eng 50 Företagsekonomi A 50 Yrkess enska 50-DOOp kan läsas intzlr eller parallellt med studierna som en del a indi iduellt studicupplägg. STARTA EGETL TBILDNING 400p Småttretagande A 50 (Anärsjuridik5o Praktiks marknadsibring A 50 Näthandel A 50 Småföretagande B 100 Information och layout A 50 Försäljning och service 50 Yrkessvenska p kan läsas inför eller parallellt med studierna som en del av individuellt studieupplägg. RECEPTIONIST -bop Programhantering 100 Administration A 50 Kommunikation 50 Konferens och reception 100 Affärskommunikation engelska 50 Praktisk marknadsitring A 50 20p kan läsas inför eller parallellt med Yrkessvensb S0-1 studierna som en del av individuellt studieupplägg. EKONOMIASSISTUNT SOOp Programhantering 100 i Affärsjuridik 50 Företagsekonomi A 50 Företagsekonomi B 150 Affärskommunikation engelska 50 1 Personaladministration 50 Redo isning och beskattning 100 Finansiering och kalkylering 50 Projektarbete 100 Slag. 1 ANBUDSFORMULAR upphan*ig Gymnw&p*nutbflimg uiovn Komvim. dar (26)

7 studierna som en del av indi iduellt studieupplägg. Psykologi A 50 Organisation och ledarskap 50 Programhantering 00 1 Personaladministration 50 PERSONAL\DNl1lS FRATÖR 800p Yrkessenska p kan läsas inför eller parallellt med Bilaga 1 RNBUOSFORMULAR upphndl,ng Gymnasial yrkesutbildning inom Kom vux dnr (26) Hantverk, yrkesinriktade kurspaket: Hantverk, karaktiirsämneskurser: studierna som en del av individuellt studieupplägg. Yrkessenska SO-200p kan läsas inför eller parallellt med SÄLJARE 400p Bransch och produktkunskap 50 Projekt och företagande 50 Praktisk marknadsföring A 50 1 A ffärskommunikation engelska 50 Företagsekonomi A 50 Administration A 50 Försäljning och service 50 Telefonförsäljning 50 Yrkessvenska S0-200p kan läsas inför eller parallellt med studierna som en del av indi iduellt studieupplägg. Administration A 50 Kommunikation 50 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Administration B 200 Företagsekonomi A 50 Projektarbete 100 Ergonomi 50 \1arknadstring 100

8 Hotell och Restaurang, karaktärsiimneskurser: Arbetsmiljö och säkerhet 50 Datorkunskap 50 liotell A 50 Näringslära 50 Projekt och företagande 50 Hotell B 1 50 Hotell C 200 Turism 50 Affä rsresor 1 00 Hotelladministration 100 Konferens och reception 1 00 Engelska B 100 Matematik B 50 Orienteringskurs 5O-2OOp Yrkessvenska SO-200p Övriga kurser ur JENSEN vuxenutbildnings utbud Hotell och Restaurang, yrkesinriktade kurspaket: HOTELLRFC EPTlO IS! 800p Programhantering 1 00 Hotell A 50 Företagsekonomi A 50 Konferens och reception 00 Hotelladministration 100 Afffirskommunikation engelska 50 Marknad för turism 100 Praktisk marknadsföring A50 HoteliB 150 Kommunikation 50 Ciotcboi a Yrkessvenska p kan läsas inrör eller parallellt med studierna som en del av individuellt studieupplligg. Industri, karaktärsämneskurser: Industri, y rkesinriktade kurspaket: Livsmedel, karaktärsämneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphand/ing GymnasiaIyrkesutbIdning inom Komvux dnr (26)

9 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Göteborg Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: t Naturbruk, karaktärsämneskurser: Media, yrkesinriktade kurspaket: 8/laga 1: ANBUDSFOF?MULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvu dnr (26) Datorkornrnunikation 100 Persondatorer 100 Wehbdesign 100 Information och La\ out \ 50 Infbrmation och Layout B 100 Programhantering 1 00 Databashantering 100 Operativsystem Windo\\s 50 IT-stöd 50 1 [-samordning 200 Götebore Teknik, karaktiirsämneskurser: Sjukvård 200 llemsjukvård 100 Psykologi A 50 Social omsorg 150 Geriatrik 100 tjndersköterska. 800p påbyggnad efter del 1 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Omvårdnad 150 Vård och omsorgsarbete 200 Etik och livsfrågor 100 PERSONLIG ASSISTENT 400 p Göteborg Medicinsk grundkurs 100 Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: Övriga kurser ur JENS EN vuxenutbi 1 dnings utbud Vård- och omsorgsarbete 200 Datorkunskap 50 Medicinsk grundkurs 100 Psykologi A 50 Etik och livsfragor 100 Projektarbete 100 Människan socialt och kulturellt 100 Media, karaktärsämneskurser:

10 ProgrammeringA 50 Programmering fl Ja a 50 Programmering C Ja a 100 Webbdesign 100 \tultimedia :\ 100 \lultirnedia fl 100 Näthandel :\ 50 Orienteringskurs p Yrkessenska 5O- p 200 Ö riga kurser ur JFNSEN uxenutbildnings utbud Teknik, yrkesinriktade kurspaket: 1 NATVERKSIEKNIKER 800p Lokala nätverk A 100 Persondatorer 1 00 Lokala nätverk fl 1 50 Operativsystem Windoxs 50 Datorkommunikation 100 Projektarbete 100 IT-samordning 200 Ciötehoru Yrkessvenska p kan läsas inför eller parallellt med studierna som en del ax individuellt studieupplägg. Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasiaf yrkesutbildning inom Kornvux dnr (26)

11 kommunikationen med deltagarna. erfarenhet från vuxenutbildning. Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flexibla lösningar Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare pa plats med stväl som fysiska träffar. Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i Ja Nej Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR Lipphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26) kvalitetssäkringsmodell. Anbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad omfattar. drag inom motsvarande omräde som denna upphandling Anbudsgivare skall lämna tv referenser för utförda upp Validering skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. svarande minst 20 % av utbildningstiden. Varje utbildning skall ha arbetspiatsförlagda inslag mot som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet. 2. SKALLKRAV

12 Aktivt 3. KVALITETSKRITERIER A - D tj tgör 5() o av anhudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik [Jtgör 25 o av anhudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Al LIksamheten pedagogiska grundsn kopplat till \lklsutblldning A (Max tecken) / // JENSEN vuxenutbildning ser utbildning på ett annorlunda sätt än många andra utbi1dningsrretag. En utbildning på JENSEN vuxenutbildning blir både en del av den personliga utvecklingen som människa och en fiirberedelse för framtida yrkesroll. Idag Lkonkufferar företag och organisationer inte bara med sina tjänster och produkter utan även med kunskap, rådgivning, bemötande, service och samarbetsförmåga. Därför värdesätter arbetsmarknaden personer som, förutom att de har de yrkesspecifika ffirdigheterna. även kan arbeta i eller kanske leda en grupp \tterligaie k.alifikationer som ags in ar personens sociala komfns arbeta på ett strukturerat sätt. Dessutom är det av stor vikt att kunna förstå ett företags ekonomi och afffirer. En utbildning på JENSEN vuxenutbildning förbereder deltagaren för att leva upp till dessa krav och förväntningar från arbetslivet. Pedagogisk grundsyn - kunskapssökande Den pedagogiska grundsynen utgår från ett aktivt kunskapssökande da undervisningen skall inspirera och förstärka det egna initiativet att finna kunskap genom litteraturstudier. refiektion och tankeutbyte och se sin roll i en helhet. En förutsättning för deltagarnas utvecklande av ett analvtisk tankande ar prohlematisering a kunskapsstotfet dai studierna b gger pa ett stort egenans\ai Malct ar att deltagaien skattai sig beiedskap toi ett sjakstandigt och ansarstullt beslutsfattande. Detta innebär att deltaaren utvecklar förstdelse för och förmåga till överblick i olika sammanhang. vilket förutsätter förmåga att bedöma den egna kompetensen och vilka kunskaper som krävs i valje given situation. Undervisningen ska bygga på deltagarens aktiva deltagande. Vi stimulerar dialogen som verktyg i undervisningen och strävar därvid till att deltagarnas egna erfarenheter tillvaratas. Träning för verkligheten är den bärande idé som sätter sin prägel på alla JENSEN verksamheter. Fräning för verkligheten innebär att JENSEN både i planering och i genomförande av utbildning utgår ifran en helhetssyn på individenkundendeltagaren och de krav som kommande vrkesroll eller högre studier är förknippade med. 1 allt tier yrken och branscher och i allt högre utsträckning inom utbildning förväntas det mer av individen än sakkännedom på aktuellt omräde. 1 sdväl arbets och samhällsliv som i utbildning är social skicklighet. personalig marknadsföring. professionell utstrålning och ett positivt förhållningssätt egenskaper som är minst lika viktiga som den. för ändamålet, specifika fackkompetensen. JENSEN arbetar aktivt för att varje deltagare under sin studietid ska fä träning för att med stärkt självkänsla och hög konkurrenskraft kunna möta sin verklighet genom att: uppnå kunskapsmålen för de kurser som ingår i elevens studieprogram Biloga 1: AN8UDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr (26>

13 kunna lösa praktiska problem och arbetsuppgifter tro på sin egen förmaga och sina möjligheter att utvecklas jobbar med målbildsträning och stresshantering genom mental träning hög pedagogisk kompetens anlitar lärare med nära anknytning till näringslixet inom det omrade de underx isar och med 1 praktiken innebär detta bland annat att vi: kritiskt kunna granska och x ärdera pastaenden och förhallandcn utveckla en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmaga att utx ärdera det utxeckla förmagan att arbeta saväl själx ständigt som tillsammans med andra ser våra deltaare som kunder Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphanciling Gyrnnasial yrkesutbildning inom Konivux dnr (26) och utbildningsadministration. 1 antagningsbeskedet. som skickas ut i god tid innan med deadlines och x iktiga datum samt diskussionsforum för kontakt med kurskamratcr. lärare JENSEN onlrne kurser och all information som deltagaren behöxer för goda studieresultat och for trix sel under studietiden. 1 lär finns bland annat deltagarens individuella studieplan och personliga tidsplan 1 inledningen av xarje enskild kurs gar respektixe lärare igenom de nationella betvgskriterierna 1 var utbildningsplatttbrm. JENSEN online, har deltagaren ett personligt konio med aktuella samt lokala konkretiseringar utax dessa. en kursplanering med alternativa studiex ägar och (le parallella. valhara examinationsformerna. Deltagarna uppmuntras att detiniera och precisera sina förändrats sedan dess att studieplanen upprättades. individuella rna! med kursen och fär hjälp att rex idera den individuella studieplanen om rnlen ax kurser. Utbildningarna startas kontinuerligt rnånadsvis med enstaka platser som grund. Möjlighet att päbörja studierna finns varje månad under aret. förutom i juli. Första dagen av utbildningen gar utbildningsledaren igenom utbi ldningsupplägg, all praktisk info, orientering om branschområdet. studiebesök och gästföreläsningar från samarbetsföretag eller f.d studerande studieplanen. 1 dessa samtal diskuteras även eventuella möjligheter till validering av kurser delar samt vid behov studie och yrkesvägledare för att upprätta den individuella fördjupade som nu arbetar i branschen. Vidare träffar varje studerande utbildningsledaren. huvudläraren. A2. 1 lur deltagarna introduceras i studierna: hur kurspian och kursmål presenteras etc. (Max tecken) för de nationella kurspianerna. Praktikperioder vävs in i utbildningarna för att befästa de behövs i just det yrket. Saledes är övningsuppgifter och case tagna direkt fran yrkeslivet, och ibland handlar det om övningsuppgifter som kommer direkt från företag i branschen. Goda och Träning för verkligheten finns med som en röd genom hela utbildningen. Yrkesutbildningarna är utformade för att ge den studerande de kunskaper och lhrdigeter som möjligheter för studerande att göra uppgifter på uppdrag av företag finns också. allt inom ramen teoretiska kunskaper den studerande förvärvat. Aktivt kunskapssökande präglar verksamheten. erbjuder stort deltagareintlytande och systematisk kvalitetsutveckling tolka och tillägna sig samhällets och arbetslivets normer och koder använder datorn som självklart arbetsxerktyg väver in aspekter av gruppdvnamik. konflikthantering och jämställdhet i underxisningen ställer höga krav pa att vara deltagare ska ta eget ansvar för sin utbildning inkluderar projektarbeten/case i undervisningen liksom studiebesök i arbetslivet problem samt reflektera över erfarenheter kunna använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden. lösa

14 uthildningens början. far den studerande inloggningsuppgifter till sitt konto i JENSEN online. och kan i lugn och ro ga igenom kursupplägg. diskutera med sina kommande kurskarater på forumet samt beställa kurslitteratur. Vid utbildningssiart bjuds alla studerande in till en introduktionskurs i kur man arbetar i JENSEN online. sa att alla ska känna sig bekväma med detta arbetssätt. A3. 1 lur deltagarnas framsteg kommer att följas upp och hur hetygsprocessen genomförs. (Max 3500 tecken) Varje utbildning har en declikerad utbildningsledare som tngerar som närmsta kontaktperson fr5r den studerande. samt även har regelbundna möten med klassen. Regelbundna uppföljningssamtal hålls mellan den studerande och utbildningsledaren fr att stämma a hur studierna framskrider. re idera den individuella studieplanen. samt fånga upp e entuella problem. De distansbaserade utbildningsmomenten baserar sig pa individuell feedback och handledning fran lärare till kursdeltagare. Tillgängligheten till undervisande la iare och möjligheten till kontakt med denne är mycket hög och anpassad efter deltagarnas behov. Samtliga lärare loggar in på JENSEN online minst ta gånger per dag för att besvara deltagares fragor, förtydliga resonemang ifran kurslitteraturen och kursa snitt. Utöver kontakt via distansplattformen är deltagaren välkommen att höra av sig till sin larare via mail, telefon och eller Skype, eller komma in på handledningstillfäilen pa skolan. Samtliga studerande far utförlig feedback på sina inlämnade uppgifter högst tä dagar efter inlämning, eller högst fra dagar id deltidsstudier. 1 feedbacken uppmärksammar läraren den studerande pa eventuella behov av fördjupning eller repetition och erbjuder indiiduell handledning. Studieaktiviteten kontrolleras kontinuerligt, minst tre ganger under kursens gäng. De deltagare som då inte varit aktiva i sin kurs kontaktas och kommer genom en diskussion med läraren och/eller utbildningsledaren fram till lämplig resurs och lämpligt stöd så att deltagaren kan genomföra kursen. Ändring av studietakt kan även göras om den studerande behöver detta för att kunna slutföra kursen. När en deltagare inte svarat pa upprepade försök till kontakt vare sig per e-post eller per telefon meddelar läraren administrationen. 1 och med det tas beslut om studieavbrott varpä deltagare och kommun meddelas om avbrott. Vid de klassrumsförlagda delarna stärns den studerandes framsteg kontinuerligt av mot kursmålen för respektive kurs. Vid praktikperioder hålls kontinuerlig dialog mellan handledaren ute på praktikföretaget och läraren på kursen. uthildningsledaren samt den studerande. Vid betvgssättning konsuherar hetvgssättande lärare ä. en handledaren ute pa företaget [hr att få en överblick över prestation och framsteg ute pa praktikföretaget. l-landledarna får en handledarutbildning sa att de är förtrogna med aktuella kursplaner. samt i ö rigt förstår handledarrollen på ett bra sätt. Betvgssättningen är i per termin. ö rigt en staende punkt pa aterkommande lärarträfthr som halls tx a ganger När en deltagare kontaktar oss för att meddela beslut om studieax brott förhör i oss om orsakerna och erbjuder alternatia studieägar, Om deltagarens beslut k\arstar registreras detta i lärplattformen JENSEN online och rapporteras direkt till kommunen. Ire och eller sex manader efter aslutade studier följer JENSEN vuxenutbildning upp alla deltagare för att fri sar pa hur yäl i lyckats med malet att deltagare ska komma i arbete. Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26)

15 utbildningsinriktningen. Den studerande har god tid pa sig att se ö er det konkretiserade kursinnehållet i respektive kurs. och även se vilka kurser som eventuellt kan väljas till, väljas 1 antagningsbeskedet får de studerande inloggningsuppgifter till den sökta A4. Konkreta exempel pa hur IFS kommer att användas. (Max tecken) Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr O (26) (Max tecken) A5. Möjligheter till kontinuerlig antagning. Den studerandes studieplan används aktivt under hela studietiden, bade lärare. den studerande har en annan form av aterkoppling än vid klassrumsträffar. administrativpersonal och uthilclningsledare. använder studieplanen för att dokumentera den studerandes framsteg och behov. Även den studerande själv kan i den omfattning den önskar uppdatera sin studieplan utefter hur dennes behov och önskemal förändras under studietiden. Samtliga lärare använder studieplanen för all föra in den studerandes resultat pa uppgifter. pro\. muntliga genomgangar osv. Detta är speciellt viktigt för de moment som utförs pa distans där Gemensamt för samtliga studerandes individuella studieplaner är att de förs in på distansplattforrnen JENSEN online så att de finns tillgängliga för den studerande, personalen pa JENSEN vuxenutbildning och för uppdragsgivaren inför, under och efter studietiden. sträcker sig längre än tio veckor, ett uppföljningssamtal med ansvarig mentor på JENSEN. Samtalet syftar till att stämma av hur den studerande ligger till i förhallande till de uppsatta vägledning eventuella funktionsnedsättningar eller studiehinder. att den studerande i regel möter en studie/yrkesvägledare för att fa råd att fa råd- och att den studerandes ges möjlighet att göra olika tester inför olika yrken/studier att fördjupat fokus läggs på att hitta lösningar för att fårhättra studiemöjligheterna vid att lärare och mentor dokumenterar den studerandes status månatligen målen i planen och även att kunna revidera den vid behov. En fördjupad individuell studieplan (IFS) innehåller, utöver 1SP innehåll och upplägg: Den individuella studieplanen inkluderar i samtliga fall, där den studerandes studieperiod planera studiernas omfåttning och innehåll tydliggöra eentuella delmål som behövs för att det öergripande målet nås tydliggöra dennes utbildningsmål kartlägga den studerandes kompetens studieplanen. där det framgar vilka kurser den studerande ska läsa. eventuella sa rskilda behov. valideringsönskemåi och övrigt som berör studiesituationen. Syftet i övrigt med den individuella fbrdjupade studieplanen är att: Denna utgör sedan grund fr samtalet kring utformandet a den individuella fördjupade eentuella förkunskaper inom ämnesområdet, och lägger upp detta i sin individuella studieplan. bort eller valideras. Den studerande gör en personlig presentation av sig själv och sina och ingå i erksamhetens k alitetsredovisning. egenförsörjning 1 eller reguljära studier, Uppföijningen sker med hjälp av enkäter som distribuera via 1 mail eller genomförs som telefonintervjuer och resultaten sammanstäfls för att analseras

16 Vi arbetar med indi iduell studieplanering. och kurserna kan startas kontinuerligt månadsvis med enstaka platser som grund. Möjlighet att pabörja studierna finns arje manad under aret, förutom ijuli. Vid specifika behov, speciella skäl eller om uppdragsgixaren i örigt anser det önskärt kan studerande äen starta mellan dessa manadsintag. och ga in i befintlig studiegrupp. Detta görs da t.ex med hjälp a alidering eller genom andra indiiduella lösningar. Ur gruppdynamiskt hänseende är det dock att föredra att kurserna startar månadsvis. A6. Hur alidering genomförs mot kursmal samt mot anställningsbarhet. (Max tecken) Varje studerande har id början av sina studier samtal med sin utbildningsledare, då den individuella (ev. fördjupade) studieplanen utformas. 1 detta samtal tas även valideringsmöjligheter upp. Varje kurs är uppdelad i moduler som täcker de olika kursax snitten, och vid tidigare för\/ärvade förkunskaper kan en validering göras a de kursa\ snitt den studerande redan har goda kunskaper i. Varje yrkesutbildning börjar med att den studerande: 1. Gör en personlig presentation a sig själv och sina erfarenheter och utbildningar inom det aktuella yrkesområdet. 2. Gör ett diagnostiskt test 3. 1 samrad med läraren, utbildningsledaren och (vid behov) studie och yrkesvägledare upprättar en individuell studieplan. Vi gör en pedagogisk validering och tidigare kunskaper stäms av mot kursmålen för den aktuella kursen. Detta innebär att en deltagare med kunskaper som täcker delar av kursens innehåll kan lägga olika lang tid på de olika kursavsnitten, Således kan den studerande i regel genomföra kursen i ett högre tempo än om denne saknat förkunskaper. Detta möjliggör att deltagaren kanske kan läsa flera kurser parallellt, och på sä vis ffi en bredare grund att stä på. Detta kan t.ex vara moderna språk. yrkessenska eller fördupningar inom data. ekonomi eller administration. Ett annat alternativ är att göra utökad praktik parallellt, eller att beta av kurserna i snabbare takt för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden eller till vidare studier, eller i övrigt nå sina studiemål snabbare. När det gäller pedagogisk validering utgar vi fran den individuella fördjupade studieplanen. Underlaget för den pedagogiska valideringen dokumenteras noga. 1 denna process är den personliga presentationen av tidigare yrkeserfarenheter samt det diagnostiska testet goda hjälpmedel. Läraren i varje specifik kurs a vgör i samrad med den studerande, studie och yrkesvägledare och eller utbildningsledare om.alidering av något moment är möjlig. Vid beho\ rådfrågas andra yrkeslärare i branschen ur vårt breda nätverk. Även våra samarbetsföretag kan bidra med bra synpunkter kring alidering för att den ska motsvara, förutom de formella kraven i t.ex. kursplanen. även de krav som ställs ute pa arbetsmarknaden. Vid validering a in andrares kompetens fokuserar vi pa det faktiska rkeskunnandet. och later inte sarigheter i spraket bli ett större hinder än nödändigt. Yrkessenska kan erbjudas som stöd i detta, samt flexibla examinationsformer. Utbildningarnas referensgrupper med branschrepresentanter kommer att ara med i diskussioner kring validering mot anställningsbarhet inom aktuell bransch. Branscherna har den mest aktuella kunskapen om ad som krä för antällningsbarhet ijust den branschen, och där är dialogen iktig mellan ara y rkeslärare och branschrepresentanterna. Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26)

17 Anbndsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Utgör 10 o av anbudsutvärderingen. Samverkan med arbetslivet -* / 1 god tid före praktikperioden anordna informationstillfällen för klassen, studiebesök, 1 / Bilaga 1: ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr: (26) 1 / I\1 Praktikhandledaren: plaktlkmtln tas il Lmot 1 a1hltlaget olh tar en poiti bild v iket Piaktisk planeiing olh den studeradne fr uppgifter med lämplig s ärighetsgrad för att erbjuda en utmaning, men inte vara sa avancerade att säkerheten äventvras. Vidare åligger det handledaren att se till att Denne har en central roll i en lyckad praktikperiod, då det är denne fungerar som hjälplärare handling. Stort ansvar ligger på handledaren. forst och främst vad gäller arbetsmiljö. samt att ute i verkligheten där de teoretiska kunskaperna ska hefästas och konkretiseras i praktisk Utbildningsledaren: workshops. coachning av studenter samt studenter som redan varit på praktik berättar om sina erfarenheter. Följer upp att pågående praktikperiod möter utbildningsmål via personliga besök. Möten dokumenteras. återkoppling sker till handledare och studerande. Projektledaren för intresse för att leda en student. utbildningen säkerstliller att praktikhandledaren har relevant utbildning och erfarenhet och med tips på företag i branschen som är villiga att ta emot studerande. Sprida budskap om Referensgruppen: Bidrar med branschinput på konkretiserat innehåll för praktiken samt inom vilka delmoment av utbildningen som skall omfattas av aktiviteter på arbetsplatser. Ta emot studerande och komma utbildningen i branschen och möjligheten att ta emot studerande för praktik. Kvalitetssäkra att innehållet i utbildningen motsvarar det arbetsmarknaden behöver och da ried att studenterna har aktuell kunskap inför sin praktikperiod. Ett flertal aktörer är viktiga: att de studerande läser ett eller flera block som är anpassade tidsmässigt till kommande delarna som ger de studerande den praktiska kunskap och träning för verkligheten i sinyrkesroll. aktivt själva börja söka platser i tidigt skede av utbildningen. Praktikperioderna organiseras så Genomgående i utbildningen förbereds studenterna för sin praktikperiod och de uppmanas att praktikperioder. därefter genomför de praktik med tyngdpunkt mot dessa ämnen. Varje praktikperiod genomförs som en praktisk del av en/flera nationella kurser. De teoretiska momenten fr en naturlig koppling till verkligheten tack vare behöriga lärare med erfarenhet reflektera över hur väl de tillgodosett sig de teoretiska klassmomenten och kopplingen till de arbetslivsanknutna momenten. Det arbetspiatsförlagda la radet utgör minst 20% av utbildningen och är en av de viktigaste från näringslivet! branschen. Under praktikperioden får studenten i uppgift att lösa en uppgift som de redovisar i klassen efter avslutad period. På så sätt får de studerande möjlighet att (Ma\ klken) Bl. Hur det arbetspiatsförlagda lärandet kommer att genomföras ur ett studerandeperspektiv. Kvalitetskriterium B.

18 pedagogiskt konkretiserat upplägg a praktikperioden ligger ä en dels is pa handledarens ansvar. men detta görs i samrad med utbildningsledare. rkeslärare och den studerande. Ilandledaren bidrar med ärdefull input till y rkeslärare pa skolan kring hur den studerande har R ckats n kursmalen. Vi har utfomat en handledaruthildning som fungerar som en kvalitctsgaranti för att 1 praktikhandlcdare inom JENSEN uppfyller \ ara och branschens högt ställda krav. Genom vara manga ar som en a landets största KY-anordnare har i fan o ärderlig erfarenhet kring anordnande av högk alitatix rkespraktik <[la). Studerande: Inom JENSEN sporrar vi vara studenter att själva aktivt söka praktikplats. Erfarenheten är att det är en bra träning att kontakta företag. träna för inter\ju. upprättande av professionellt CV osv. De studerande erbjuds träning i personlig marknadsföring samt vorkshops i klassen som stöd i sökande av intressant praktikplats. För de studerande som önskar stödjer JENSEN med personlig coachning. För de som inte klarar detta moment alls far hjälp med att ga direkt pa en företagspraktikplats som tillhandahaller. i JFNSEN vuxenutbi Idning: Vårt ansvar som uthildningsanordnare är naturligtvis att säkerställa att samtliga studenter har en praktikplats, Vi har arbetat med arbetslivsanknuten \uxenutbildning sedan 1996, och skapat en omfattande bank av företag och organisationer som tar emot studerande för arbetspiatsförlagt lärande. 1 vär lärplattform tinns listor på företag som mottagit studerande genom åren. Denna uppdateras kontinuerligt. Vi har även många förfrågningar frän arbetsgivare som är intresserade att ta emot studenter.vi har goda kunskaper i hur vi matchar studenter med lämpliga företag. Under praktikperioden hålls kontinuerlig kontakt med de studerande via lärplattform. där de bl.a dokumenterar sitt lärande. 82. Hur samverkan med företag och hranschorganisationer kommer att ske för att garantera att erbjudna utbildningar håller efterfrågad kvalitet och aktualitet. Uppge i redovisningen vilka ni kommer att samverka med. (Max tecken) JENSEN education har en lång och gedigen erfarenhet av yrkesinriktad utbildning för vuxna. och har haft en mycket nära dialog med lokalt. regionalt och nationellt näringsliv. 1 våra uppdrag och utbildningsformer ingår ofta praktik som en del av utbildningen. och i vissa utbildningsformer ingår näringslivet i majoritet i utbildningens ledningsgrupp. JENSEN education har sedan drygt tio år tillbaka byggt upp kontaktnät inom landets näringsliv. myndigheter och organisationer i en mängd olika branscher. saväl stora. medelstora som små. Totalt består kontaktnätet av tusentals olika företag och organisationer. Våra befintliga nätverk finns inom en rad olika branscher: IT Handel Och butik 1-lotell och restaurang Ekonomisektorn Kontor och administration Säkerhetsbranschen Media Reklam Bemanningshranschen Vard och omsorg Barn och fritid Service Yrkesomraden utan kra pa särskild utbildning Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26)

19 itsmf tillhandahaller ett ärldsomspännande nätx erk av professionella användare av IT Service man ta del a erfarenheter fran likasinnade, utbyta idéer och lösningar och hålla sig informerad arbetsii et förutsätts. om utbildningen. Vi har också genomfört en större mängd ledningsgrupp med olika branschföretag representerade. Dessa kanaler kan primärt också arhetsmarknadsuthildning arhetsmarknadsprogram i Region Väst där goda kontakter med användas för att leta upp samarbetsföretag i detta uppdrag och även för att sprida information TEKNIKiIT Management. itsmf Sweden är det svenska nät erket. Genom att ansluta sig och medverka kan Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄF? upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26) FLERTAL BRANSCI ler medverka i ledningsgrupper för vara uthildningar, Sa gott som samtliga bemanningst öretag i Sverige sasom Poolia, Manpovver. Adecco. Academic med oss i olika former. Dels genom att ta emot ara deltagare pa praktik. anställa dem eller Work. Ants, ElaniT. Studentkraft. Proffice. SJR. XLNi. Dfind. lnhouse med flera samverkar JENSEN förskola..jlnsen grundskola. Lilla Acadernia förskola. Solglimten förskola. Solgläntan lirskola. Bläcktornsparkens parklek. ett tiertal kommunala förskolor. fritids och grundskolor. BARN FRITID HOTELL Radisson SAS. Royal Viking hotell, Grand Hotell. Strand hotel. Sheraton Hotel, Hotell Terminus, Rica hotels AB. Artprint. Lowe Brindfors m fl Grafiska Företagens Förbund. Mockingbirds. Ilyrverket. EO Grafiska, Wassberg & Skottetryck MEDlA/MARKNAD Sarnverkanspartners bla Matrisen. Ritco Redo\ isningsbyrå. Söders konsult & redovisningsbyrå. Elgiganten. Coop, ICA rnfl Manpower Professional AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Adecco. LRF konsult. EKONOMI! IANDEL/ADMINISTRA HON Vård och omsorg. Aleris, Carema. Attendo Care, PR-vård, Acapio är goda samarbetspartners till oss inom området VÅRD/OMSORG medlemsföretag. Service desk club samt Supportfakta är nätverk inom help desk branschen med ca.50 kundsupportenheter. Oftast verksamhetschefer. Det är i första hand alla storföretag som är representerade så som Volvo, Posten, Västtrafik. AstraZeneca, Försäkringskassan, Nordea SCA. Göteborgs Stad. Stena Line m.fl. Service och Supportoptimering Som består av 15 st nyckelpersoner inom kundtjänster och IBM. HP. Svmantec) och 300 medlemmar. om den senaste teknologiutvecklingen. Nätverket i Väst innehåller ca 100 företag (exempelvis inte minst genom våra ätta Kvalificerade vrkesutbildningar där varje utbildning även har en JENSEN education är med i ett antal alflirsnät erk och har nära kontakt med branschföreningar.

20 JENSEN blir ofta kontaktade av tretag som xiii xeta vilka olika möjligheter som finns att ta emot en deltagare fran vara olika utbildningar. Som en del i det dagliga arbetet görs uppsökande besök pa företag, samt som praktikbesök ute hos företag där x ara studerande är pa praktik. Vid samtal med de studerande y rkesinriktad x uxenutbildning uppmanar och stöttar x i dem till att leta i sina egna nätxerk efter intressanta ffiretag ffir extrajohh och praktik under studietiden samt för anställning efter studiernas slut. Vi erbjuder en friiiiig kurs i att söka och fa det rätta arbetet, där de studerande far information och kunskap för att hitta arbete efter studierna. Vi anordnar en företagsdag minst en gang per termin, da x i bjuder in en mängd företag som är intresserade ax studenter inom de rkesinriktningar i erbjuder. Under höstens företagsdag mcdx erkade ett femtiotal företag som erbjud en mängd av x ara studerande extrajobb. arbete och praktik. Sammantaget astadkommer JENSEN x uxenutbildning genom en mängd olika insatser en [m,cket hög niva ax anställningsbarhet efter genomförd utbildning. Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26)

21 inom vuxenutbildning under de senaste fem åren. Utgör lo Vo av anbucisutvärderingen. ledare och ha det operativa ansvaret fhr offererad utbildning. Personen ska ha utfz5rt uppdragen Utvärdering av referenser avser den person hos anhudsgivaren som kommer att vara pedagogisk Referenser Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandflng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26) utveckling inom vuxenutbildningsuppdraget positiv utveckling 3. bättre än förväntat, X har visat en pedagogisk ledningsförmåga som inneburit en mycket 2. tillfredsställande, utbildningarna har anpassats efter de behov som uppkommit i. i mindre utsträckning än förväntat, den pedagogiska ledningen har inte visat på någon resultat? 3. Ilar arbetet som X utfört inneburit att nytänkande och utvecklingsförmåga bidragit till goda 3. bättre än förväntat, det har fungerat mycket bra 2. tillfredsställande, det har fungerat bra uppnå full funktion. 1. i mindre utsträckning än förväntat, vi har behövt kontinuerliga samtal och åtgärder för att 2. Har X utfört administrationen av vuxenutbildningen på ett effektivt, enkelt och korrekt sätt? 2. tillfredsställande, både de studerande och vi har varit nöjda 3. bättre än förväntat, både de studerande och vi har varit mycket nöjda 1 i mindre utsträckning än förväntat studerandes behov? 1. 1 vilken grad har X visat sig vara flexibel, tillmötesgående och lyhörd när det gäller de Under utvärderingsfasen kontaktar GR tv referenter som får svara på thijande frågor och avge svar enligt betygsskalan 1 3. ansvariga företrädare f5r vuxenutbi idning. I)e referenter som lämnas på hilaga 2 får inte vara privatpersoner utan ska vara, eller ha varit, Kvalitetskriterium C.

22 både Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet [Igör 5 o av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Dl. Vilken kompetens lärarna har och hur/på vilket sätt den kommer de studerande till del sd att individen når målen för sin utbildning p ett effektivt sätt. (Max tecken) JENSEN vuxenutbildning ansvarar för att all undervisning bedrivs av lärare med relevant kompetens för den undervisning de i huvudsak bedriver. Alla våra lärare har relevant högskoleutbildning, undervisningserfarenhet, samt erfarenhet av de ämnen de undervisar i. Majoriteten av de lärare som anställs är behöriga och har också erfarenhet av att undervisa vuxna på distans. Undervisning i kärnämnen bedrivs uteslutande av behöriga lärare. Andelen behöriga lärare som undervisar för JENSEN vuxenutbildning är under höstterminen 2008 drygt 70 %. Av de lärare som inte är behöriga har alla en högskoleutbildning i grunden också majoriteten även pedagogiska kurspoäng från högskolaiuniversitet samt erfarenhet av vuxenpedagogik. Våra lärare sätter alltid den enskilda individens behov i tbkus, inlärningssvårigheter samt bristande studiebakgrund tas alltid i beaktande och anpassat stöd ges till varje individ. Lärare i yrkesämnen har en na a anknytning till företag och jobbar oftast parallellt med en fot i akademin och en i näringslivet. i och med det innehar de uppdaterad verklighetsanknytning och tillgång till de senaste rönen inom branschen. Samtliga våra lärare är duktiga kommunikatörer bdde i tal och skrift, Detta är viktigt för att som distanslärare sköts kommunikationen i huvudsak genom skrift med de studerande. Vi ställer krav på att våra lärare måste behärska tydlighet och konkretion i sin feedback och kommunikation till varje deltagare för att kunna viigleda denne på bästa sätt. När en ny lärare åtar sig ett undervisningsuppdrag för JENSEN vuxenutbildning ges denna en gedigen introduktion. Introduktionen innehåller i huvudsak tre moment; JENSEN online som studiemiljö, JENSEN educations pedagogiska grundidé och vuxenutbildning som utbildningsform - det politiska och samhälleliga uppdraget. Aterkommande arje termin arrangerar JENSEN vuxenuthildning ett seminarium för alla lärare med fokus på stvrdokument och uppdragsinnehäll mot de olika uppdragsgivarna. 1 samband med dessa seminarier ges ocksa lbrtbildning för undervisande lärare. Exempel på teman för dessa tillffillen a enhetlighet i betvgssättning, distanspedagogik. varierande examinationsformer, reellt studerandeinfivtande samt uppmärksammande och coachning av deltagare i behov av extra stöd. Vi genomför strukturerade och regelbundna auskultationer där lärare deltar vid varandras lektioner för att ge konstruktiv feedback och varandra inspiration till t örnvelse och förbättring. sven uthildningsledningen deltar kontinuerligt vid lektionspass - i klassrum och via insyn i vad som händer i de olika kurserna via lärplattformen. Framförallt för lärare Som är nya p JENSEN uxcnutbildning oclveller nya i lärarrollen är professionell feedback viktig, och Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandhng Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26) 11 l 1.1

23 utbildningsledningen histar dessa speciellt mycket med vägledning och rekommendationer. Dessa lektionsbesök görs av enhetschetn samt uthildningsledaren 1 Som båda själva har läraruthildnin och erfarenhet av lärarrollen. I ecklingssamtal hålls med respekti e lärare minst en gang per termin. 1 dessa samtal ligger resultat fran kursenkäter. med deltagarnas asikter och sy npunkter. samt betygsstatistik soni grund och pedagogiska Rirbättringar diskuteras utefter det, Exempel pa diskussionsomraden kan vara exarninationsformer. problemhaserat lärande eller nya röni forskning kring det pedagogiska omradet generellt. Fler lärare kan plockas ur JENSEN educations breda kontaktnät av lärare med ytterligare kompetens inom exempelvis språk. om s skulle bli nödvändigt vid avrop av kurser. Vi nyanställer också behov. Skulle en lärare sara sjuk eller borta från undervisning kontaktar våra utbildningsansvariga genast en likvärdig ersättare, i första hand från vårt 1 50 personer stora av lärarresurser. 1 och med att i hämtar back-up fran vårt befintliga nätverk gör att vi snabbt får personalen på plats och att de redan är insatta i var pedagogik och arbetssätt. näterk \id D2. Personalens erfarenhet från kommunal vuxenutbildning och hur de skapar en effektiv och rättssäker kursadministration. (Max tecken) Enhetschefen (Tomas Stens) är ytterst ansvarig för att verksamheten uppnår de pedagogiska mål som uppdragsgivaren föreskri er, att hög kundnöjdhet bibehålls. att enheten har en välskött ekonomi samt att personal är välmående och har rätt kompetens för att genomföra sina arbetsuppgifter med hög professionell standard. Han har gymnasielärarexamen i företagsekonomi. idrott & hälsa samt är behörig grundskolelärare i engelska. Han är även utbildad civilekonom med inriktning på ledarskap i tjänstesektorn. 1Jan har även genomgätt den tvååriga statliga rektorsutbildningen. och tog examen i januari tidigare anställning har han varit kommunal Rektor för lärcentrum för vuxna studerande i Jokkmokks kommun, som innefattar gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. distanshögskola. kvalificerad yrkesutbildning (KY), svenska för invandrare (SF1). särvux samt företagsanpassad uppdragsutbildning. Enhetschefen ansvarar också för den löpande kontakten med kommunen. Utbildningsledare 1 (Anna Sundin), har gymnasielärarexamen i samhälisvetenskap och historia och har flerårig erfarenhet från gvmnasial vuxenutbildning i kärnämnen och teoretiska kurser på naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga programmet. Hon har i och med sin teoretiska utbildning och yrkeserfarenhet god inblick i. och kunskap om. de styrdokument som reglerar den kommunala vuxenutbildningen samt de regler. metoder och rutiner som gör sig gällande inom området. Utbildningsledare 2 (Karin liallendal). har en personalvetenskaplig examen. samt ett antal interna utbildningar pa JENSFN education. Karin har tidigare arbetat som konnuxchef på JENSEN vuxenutbildning samt har en bakgrund som utbildningsledare inom ABF vuxenutbildning. Karin Il ansvarar hl.a. för externa kontakter till arbetsliv och övriga samhällsaktörer. l tbildningsledare 3 (Karin Larsson). har en magisterexamen i etenskap och stor erfarenhet av inlärningssvstem. thildningsledarens främsta ansvarsomraden är dels att utx eckla och säkerställa att de administrativa processerna genomförs med hög k alitet och största möjliga dels att tillgänglighet och för såra kunder fungerar äl. ebhaserade effektiitet, serice stats Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux. dnr (26)

24 r Tillsammans med utbildningsledarna arbetar ett flertal heltidsanställda utbildningsadministratörer. som sköter administration och ice kring antagning. uppfi5ljning av studieaktivitet, hetvgshantering med mera. tbildningsadministratörerna arbetar närmast uteslutande med hjälp av IT-verkt g. elersom all utbildning anx änder egenutvecklade JENSEN online samt vara uppdragsgivares IT-verktyg som stöd för undervisning och administration, ebbplattform Studie och yrkesäglcdning ges a ära interna vägledare inom vuxenutbildningcn, samt genom den samlade kompetens som finns inom JENSEN education. Här tinns tiera prolssionella studie och yrkesvägledare som bistar de studerande med sina tiänster med dc individuella behov som studeranden har. Internt inom JENSEN vuxna finns ä en socionomer. sjukgymnaster. ps. kologer och kuratorer som kan kopplas in vid speciella fall. 1 verksamheten finns dessutom SFI-lärare. kuratorer. socionomer. sjukgymnaster. psykologer, specialpedagoger, företagsrekry terare som konsulteras vid behov. ser ar Bi/aga 1 ANBUDSFORMULAR upphandling Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux drir (26)

25 4. OFFERERADE PRISER FÖR GYMNASIAL YRKESUTBILDNING Utgör 50 o av anbudsutvirderingen. Vid utvärdering av inlämnade anbud kommer kommunala anbudsgivares priser att räknas upp med 638 % ffir att kompensera för den så kallade dolda mornsen, Nedan anges inom vilket vilka nationella gymnasieprogram anhudsgivaren avser att bedriva yrkesutbildning. Ange ett genomsnittligt pris per verksamhetspoäng för respektive gvmnasieprograrn som anbudet avser. Observera att priset inkluderar alla kostnader som kraven i förfrågningsunderlaget ställer på utbildningsanordnaren såsom validering. handledarutbildning etc. Det är endast tillåtet att ange ett pris per program/orienteringskurs/kurs i yrkessvenska. Pris får ej anges som prisintervall och ska anges i svenska kronor, SEK. Program Pris i SEK per verksamhetspoang Barn och Fritid 32 Bygg El Energi Fordon Handel och Administration 32 Hantverk Hotell och Restaurang 32 Industri Livsmedel Media Naturbruk Omvårdnad 32 Teknik Orienteringskurser allmänt 29 L1rs i vrkessvenska 29 Lista över de yrkesutbildningar som för närvarande används inom GR återfinns via GR:s hemsida yy\vgrvue och klicka pä Hela utbudet, se bilaga 3. Bilaga 1 ANBUDSFORMULAR upphandlirg Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux dnr (26)

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR D924. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux ÖPPNAT ANBUDSFORMULÄR

ANBUDSFORMULÄR D924. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux ÖPPNAT ANBUDSFORMULÄR Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar ANBUDSFORMULÄR 1 (22) Datum: 2009-07-31 Dnr: 09-134.71 Bilaga. 1 402 22 Göteborg Webbplats: www.gr.to E-post: grgrkomse

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2009-09- 2 4 ÖPPNAT. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

ANBUDSFORMULÄR 2009-09- 2 4 ÖPPNAT. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux ANBUDSFORMULÄR Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. 1(31) Datum; 2009-08-17 Dnr; 09-1 34.713 L3ilaga. 1 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. av och 402 22 Göteborg

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9G731.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9G731. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9G731. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1 (9) Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-1 34.713 402 22 Göteborg Webbplats: www.gr.to

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 2009 O9-2 4. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar

ANBUDSFORMULÄR. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 2009 O9-2 4. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Bilaga.1 4h ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 1 (24) ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Vi erbjuder oss att på uppdrag

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

ANBUDSFORMULÄR. 2OO9O9-2k. sa:r f:ji srr-:4 uarr: Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux ANBUDSFORMULÄR sa:r f:ji srr-:4 uarr: - i 4. i. Ii--! 4,, f4 Datum: 2OO9O8-17 Dnr: O91 34713 1 (22) ANBUDSFORMULÄR ÖPPNAT 2OO9O9-2k Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux

ANBUDSFORMULÄR. 1 Kontaktperson: Annika Mikkilä. Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunal fbrbund. GR. anordna Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Göteborgsregionens kommunaiförbund, GR, upphandlar ANBUDSFORMULÄR 1 (36) Datum 2009-07-31

Läs mer

VÅREN 2012. Gymnasiala yrkesutbildningar/kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

VÅREN 2012. Gymnasiala yrkesutbildningar/kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. VÅREN 2012 Gymnasiala yrkesutbildningar/kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning 1 Vi tränar dig för verkligheten JENSEN vuxenutbildning är en del av JENSEN education, ett av Sveriges

Läs mer

AMFN/2014:194. Arbetsmarknads- och familjenämnden

AMFN/2014:194. Arbetsmarknads- och familjenämnden Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum 1 (47) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Madeleine Sackemark 070-167 28 54 AMFN/2014:194 Arbetsmarknads- och familjenämnden Kvalitetsredovisning

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning inom komvux

Gymnasial yrkesutbildning inom komvux FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 Nytt kompletterat förfrågningsunderlag Ersätter tidigare publicerat med datum 2009-07-31. 1(28) Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, inbjuder till

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Årsrapport för avtalsåret 2013-2014

Årsrapport för avtalsåret 2013-2014 1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom Vux8 och Vux10 Årsrapport för avtalsåret 2013-2014 Nu kommer anvisningar till det underlag som ska belysa det systematiska kvalitetsarbetet och

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. VÅREN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Behandlingsarbete inom ungdoms- och kriminalvård, 80p

Behandlingsarbete inom ungdoms- och kriminalvård, 80p Utbildningsplan Datum 2005-02-03 Dnr 2004/1682 Behandlingsarbete inom ungdoms- och kriminalvård, 80p (80 KY-poäng) Forshaga Kommun Sida1/27 A1. Anordnaren - Faktauppgifter A1.1 Utbildningens namn Behandlingsarbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Rapport 2015 Huddinge komvux - utvärdering av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Helen Tronje, t.f. rektor för vuxenutbildningen i Värmdö

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans

NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Rapport 2014 NTI-skolan - utvärdering gymnasial vuxenutbildning på distans Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Erik Hamner, rektor för C3L, Tyresö kommun 2014-11-01 Innehållsförteckning

Läs mer