Lägesrapport projekt BID Sävelången och Vrångö Oktober - december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport projekt BID Sävelången och Vrångö Oktober - december 2012"

Transkript

1 Lägesrapport projekt BID Sävelången och Vrångö Oktober - december Eva Bamberg Lägesrapport för kvartal Denna period har präglats av omvärldsorientering, nätverksbyggande och marknadsföring av BIDmodellen. Vi har även uppfyllt några av våra viktigaste projektmål under detta kvartal. Erfarenhetsutbytet med Skottland som etablerades i augusti har utvecklats genom studieresan i november Projektets första BID-samverkan Samverkansavtal mellan fastighetsägare, näringsliv, Nääs & Co samt kommunen om ett treårigt avtal som ska utveckla Floda. Vi har valt två partners att utvärdera projektet Seminariet den 2 oktober gav oss tillfälle att sprida kunskap och information om BID 1

2 Vår hemsida är redo att vara ett nationellt forum för samhällsutveckling på lands- och glesbygd Konturerna för modellen framstår allt klarare, anpassningen till svenska förhållanden i allmänhet och lands- och glesbygd i synnerhet Efter att ha deltagit i olika seminarier och erfarenhetsutbyten under hösten uppfattar vi ett tydligt behov av nya samhällsstrukturer. Samhällen som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv kräver samverkan och ett holistiskt synsätt. Att lösa dagens problem med gårdagens metoder fungerar inte i längden, nu ökar behovet av nya: styrmodeller strukturer för inflytande och beslut samverkansformer finansieringsformer former för medborgardialog och inflytande resultatbaserade metoder In the Public Strategies Group belyses detta i följande utdrag: New Patterns of Thinking The Bureaucratic Tradition (traditional) versus The Learning Organization (transformed) The Bureaucratic Tradition The Learning Organization People cheat Control them Focus on what s best for the organization Statute and rule directed Hierarchical Centralization of control Accountability for conformance to rules Quality defined as adherence to professional standards Manage costs Exclusive service mandate People perform Empower them Focus on what s best for the customer Mission directed Team/network oriented Decentralization/empowerment Accountability for outcomes Quality defined as meeting or exceeding customer expectations Manage value produced Choice and competition Erfarenhetsutbytet med Skottland var mycket intressant och givande. Vi mötte stort engagemang och stor uppslutning vid vår rundresa. Totalt besöktes fem BIDs och som avslutning träffande vi Ian Davison Porter, Manager BIDs Scotland. En reseberättelse och en informativ trycksak är klar under januari som dokumenterar resan. Vi vill kunna sprida information om modellen i många forum, därför har vi beslutat om en tryckt förutom hemsidans digitala version. Vi har identifierat en modell där BID är en möjlig samverkansmodell mellan kommersiella och offentliga partners och en viktig pusselbit föll på plats efter skottlandsbesöket. Att mixa den skottska och den svenska modellen verkar i nuläget vara den optimala lösningen. 2

3 Erfarenheterna i vårt projekt är att vår och kommunens organisation går mer eller mindre i otakt under processens olika faser. Det finns naturliga förklaringar till detta; olika beslutsstrukturer, budgetcykler, organisationernas drivkraft och förutsättningar för att nämna några. Detta försvårar samsynen och det tar tid att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och tillit. Att tillämpa skottarnas modell skulle klargöra mycket av detta. Deras röstningsförfarande föregås av en period på minst 154 dagar (i regel 1-1,5 år) som kan liknas vid en förstudie. Denna finansieras med pund från den nationella BID-organisationen och motfinansieras av lokal myndighet med samma belopp. Summan är därmed fastställd och lika för alla. En projektledare utses att driva förstudien enligt givna förutsättningar med målet att fastställa: Basnivå för den offentliga servicen (renhållning mm) Genom dialog och möten med potentiella intressenter (fastighetsägare och/eller handeln) identifiera utvecklingsområden Göra en handlingsplan och en budget Förankra detta hos alla intressenter Om projektledaren lyckas genomföra detta så avtalar man om finansiering, projektets längd, drivning, uppföljning, bildar bolag och utser styresle osv. Då övertas finansieringen av intressenterna. Detta innebär att man har en processinriktad och kvalitetssäkrad metod, milstolpar och en professionell BID-manager. Den nationella organisationen fungerar som stöd för processutveckling och coacher till de enskilda projektledarna. Att lagstifta om processerna har för- och nackdelar. De signaler vi uppfattande är att frivilliget ger större utrymme för flexibilitet och kreativitet. Vår rekommendation för ett systematiskt utvecklingsarbete är följande: en nationell samhållande organisation som stödjer, utvecklar, och utbildar att följa en gemensam process vid utvecklingsprojekt tillsätta en lokal projektledare som utbildas och coachas av en nationell organisation Vrångö Under studieresan till Skottland fick vi tillfälle att konkretisera våra föreställningar om BID och diskutera nya möjligheter i vårt projekt. Samtidigt kunde vi ägna tid åt att prata oss samman. För Vrångös del var det värdefullt att vi var så väl representerad. Vrångö har ännu inte en tillräcklig bas bland företagare och andra för att bilda en BID. Samtidigt pågår nyetableringar och utveckling inom främst turistnäringen. Ett Skärgårdscafé, med restaurang och kiosk, byggs i Mittvik och står klart till sommaren. Ett vandrarhem (bed and breakfast) står i bästa fall klart till sommaren. Förstudien till en lärstudio med kvalificerad IT-utrustning och flexibel möblering för 10 personer i olika aktiviteter bli klar i januari. Tillsammans med den fortsatta utvecklingen av hamnen och andra områden bör det på lite längre sikt kunna skapa en bas för en TEMABID. 3

4 Samarbetet med Göteborgs stad har varit framgångsrikt och en förutsättning för utveckling hittills. Samtidigt har vi ännu inte lyckats lösa de problem vi delar med Park och naturvårdsförvaltningen. Mest akut bristen på offentliga toaletter. I målsättningen för 2013 ingår fortsatt samarbete i alla möjliga riktningar, en förstärkning av delaktigheten genom information om vad som pågår och vad som är fakta respektive tomma rykten. En del i detta arbete är en särskild träff med representanter från samtliga föreningar och samfund i januari. Lägesrapport för kvartal Detta kvartal har vi haft fullt fokus på erfarenhetsutbytet med Skottland, bygga upp vår hemsida samt planera för seminariet den 2 oktober. Erfarenhetsutbytet startade med att Jonathan Molloy, Bill Harvey samt Tuschar Kaul från den nationella skottska BID-organisationen besökte Sävelången och Vrångö under tre dagar i augusti. Besöket var mycket uppskattat och rapport finns på /internationella BID. Vi har just avslutat förberedelserna inför vårt besök i Skottland/Shetland den november. Detta har krävt mycket förberedelser och många givande kontakter med våra nyfunna skottska vänner. Vår hemsida är nu uppdaterad och publik. Målgruppen är personer som arbetar med lokal utveckling och samhällsplanering. Det är även en informationssite för högskolor/universitet. Ambitionen är att skapa intresse och vara ett forum där vi kan delge varandra goda exempel och dela erfarenheter. Vi var inbjudna att ansvara för en halvdags program vid Tillväxtverkets tvådagars konferens i Floda. Syftet var att sprida information och kunskap om BID som modell för att utveckla våra svenska lokalsamhällen. Detta var ett samarrangemang med Västra Götalandsregionen och Nääs & Co. Uppslutningen var långt över förväntan och 90 personer fanns på anmälningslistan. Den feedback vi fick muntligen var att det var inspirerande. Flera visade intresse för att testa den samverkansform som BID modellen erbjuder. Utvärderinge kommer att presenteras på hemsidan. I Floda pågår slutdiskussioner för att starta vår första BID. Målet är att starta under november och att kommunen, fastighetsägarna och näringslivet investerar kr var/år under en treårsperiod för att utveckla det utvidgade centrumområdet i enlighet med medborgarnas synpunkter som ska gestaltas i en arkitekttävling. Ytterligare ett mycket uppskattat Cultural planning seminarium med Lia Ghiraldi hölls i september. Mathantverk blir en viktig del i Flodas varumärke. Den referensgrupp som styr utvecklingen av Garveriets serviceutbud till våra lokala producenter har enats kring varumärket Smaka på Västsverige och nästa steg är ett studiebesök i Borlänge för att se hur vi kan stödja med logistiklösningar. Vrångö Vrångö har verkligen hamnat i en positiv spiral som följd av den samsyn som uppnåtts genom bildandet av Vrångö på gång. Markfrågor i Mittvik har efter åratal av oklarheter retts ut och nu finns konkreta planer för hur området kan utvecklas. Det tidigare klansamhället håller på att förändras genom öppenhet och konkreta diskussioner kring öns olika problem och möjligheter. Öppenhet och kommunikation har varit ledorden från starten och det har uppenbarligen varit en klok strategi. BID-projektet har definitivt varit startmotorn i denna utveckling med en processledare som företrädare för olika frågor såväl internt som externt. Vi d senaste informationsmötet kom över 25 % av öborna. Stämningen var god och klimatet konstruktivt och framtidsinriktat. Förstudien 4

5 VEDA- Vrångö lärcentrum pågår och skall redovisas under november. Ett samverkansavtal är under diskussion med Göteborgs stad. Sammanfattning av projektet efter halva projekttiden Under 2011 var hela projektet väldigt operativt. Det var en nödvändighet för att sedan kunna förstå, beskriva och dokumentera det vi faktiskt genomfört rent operativt. Det har tagit tid att besätta projektet med rätt kompenser och det har varit utmanande att få till tre tjänster på vardera 50 %. Nu har vi dock hittat en tydlig projektorganisation med väl definierade ansvarsområden. När halva projekttiden gått börjar ett mönster utkristalliseras beträffande metoder, verktyg och systematik i utveckingen av lokalsamhällen. BID är en effektiv och tydligt avgränsad modell för att samfinansiera och verkställa beslut som fattats i dialog mellan medborgargrupper och offentlig sektor. BID som enskilt verktyg blir hängande i luften om det inte föregåtts av att medborgare, privata och offentliga aktörer diskuterat och identifierat de områden som BID:en skall utveckla. Att föreningsliv och näringsliv bildar ideella eller ekonomiska föreningar med mandat att företräda sina medlemmar underlättar dialogen internt och med de offentliga aktörerna. Det leder till färre missförstånd och mindre tidsspillan än när alla parter ska föra sin talan. I arbetet med att skapa en attraktiv destination och en förankrad vision tillvaratas medborgarnas synpunkter genom enkäter och intervjuer. När man identifierat ortens unika profil finns förutsättningar att bygga upp och kommunicera sitt varumärke. Bedömningen så här långt är att alla dessa steg är viktiga komponenter i ett metodiskt arbete i utvecklingen av ett lokalsamhälle. Enskilda tomtebloss kan ge tillfällig energi men det bygger inte en stabil grund till bestående resultat. 5

6 Vrångö Bemanningen på Vrångö är vällyckad med Jan Pettersson som håller i trådarna och som på ett utmärkt sätt företräder öns intressen externt. Med ledorden -Transparens och saklighet reder han och hans nätverk även ut oklarheter internt på ön. Leif Sjöberg och Andreas Olsson har viktiga roller genom att hålla sig uppdaterade om vad som händer i projektet och i sina olika målgrupper informellt informera, diskutera, förankra och utveckla tankar och idéer om öns framtid. Andreas är förankrad bland barnfamiljerna på ön och Leif är med i Ö-rådet, vilket innebär att öns pensionerade män träffas varje morgon i en sjöbod och diskuterar stort och smått. Detta är ett ovärderligt forum att nå ut informellt till den äldre befolkningen på ön. Av denna anledning är det ovärderligt att dessa tre personer deltar i vår studieresa till Skottland i november. Det ger en omvärldsbevakning och nya intryck att förmedla på ön där vardagen delvis präglas av svunna tider och man av tradition inte sökt nya intryck och förändringar. Vrångö befinner sig i den utvecklingsfas som innebär att man genom bildandet av Vrångö på gång formerar sig internt och börjar samtala och samverka mellan öns föreningsliv. Det har dykt upp flera frågor som skapat förvirring eller frustration bl.a. kring markfrågor. Där har Vrångö på gång haft en viktig roll att såväl internt som externt vara en neutral part som driver sakfrågor på ett objektiv sätt. Sedan Vrångö på gång bildades har de vid flera tillfällen rönt uppskattning hos Göteborgs stad eftersom det nu finns en kanal in på ön. Det motverkar missförstånd och tidspillan samt ger alla parter en gemensam helhetsbild av vad som sagts och gjorts i olika frågor. Ön har flera projekt på gång med olika förvaltningar inom kommunen och tidigare har olika representanter från ön diskuterat sin fråga utan att det funnits incitament eller forum att sprida den vidare till andra intressenter på ön. Sedan Vrångö på gång ombildades finns ett forum att diskutera öns gemensamma frågor. Startskottet till bildandet av denna ideella förening var när vi arrangerade en heldag med Storytelling. Ca 20 % av befolkningen deltog vilket får anses vara god uppslutning. Efter att ha delats in i olika grupper (bofasta, dagturister, gäster i båthamnen, öns ungdomar osv) med uppdrag att se Vrångö från någon annans perspektiv uppstod bra diskussioner som resulterade i att man när dagen var slut enats kring Naturturism som öns vision och att bilda den ideella föreningen Vrångö på gång. Ett Leaderprojekt med uppdrag att skapa en gemensam hemsida för södra skärgården har resulterat i en konstruktiv dialog mellan öarna, vilket förhoppningsvis leder till samverkan i andra gemensamma frågor. Ännu har inte dialogen mellan näringsidkare på ön funnit sin form. Det innebär att det ännu inte genererats tillräckligt med energi för att starta det svänghjul som ger nya verksamheter och arbetstillfällen. Det planerade vandrarhemmet och skärgårdscaféet kan vara sådana energitillskott eftersom det kan ge synergier till övriga näringslivet på ön. Framgångsfaktorer på Vrångö Uppstartsmöte att informera om mål och mening med vårt BID projekt Stormöte med Storytelling för att samla ön kring en gemensam vision Start av Vrångö på gång skapar helhetssyn och en kontaktyta externt Bildandet av arbetsgrupper för olika intresseområden t.ex. turism God kommunikation med Göteborgs stad Erfarenhetsutbytet med Sävelången Att bilda en samfinansierad BID ligger längre fram i tiden. Först måste ett område ha identifierats där både näringsliv och kommun har intresse av att investera. Potentiella BID:s områden kan vara nybyggnation av bostäder, en askgravlund och att försköna Mittvik som är besökarens första intryck 6

7 av ön samt utveckling av skyltning och ytterligare toaletter. Eftersom Göteborgs stad driver BID:s samverkan i flera stadsdelar så har båda parter utsett ansvariga företrädare för sina respektive organisationer. Vi hade i augusti ett första möte med Ingvar Brattfjäll som är BID-ansvarig i Göteborgs stad för att presentera oss, våra projekt och aktiviteter på Vrångö. Vi diskuterade att gå vidare med ett formaliserat BID samarbete i form av samverkansavtal. Sävelången Vi kan konstatera att utvecklingen i vårt lokalsamhälle genomgått olika faser. Den fas som Vrångö nu befinner sig i inträffade här för ca åtta år sedan. Initiativet togs då av en förälder som startade ett upprop mot en otrygg och otrevlig miljö för ortens ungdomar. Detta resulterade i att föreningen Floda Nova startades (Närhet, Omtanke, Vänlighet, Aktivitet). Idag driver föreningen en mycket uppskattad idrottshall och träffpunkt för traktens ungdomar. Bildandet av Floda Nova ledde till en bättre dialog med kommunen och idag äger kommunen hallen och föreningen ansvarar för driften. Ett win-win koncept där såväl kommun, idrottsrörelse och ungdomar är vinnare. Ytterligare en win-win poäng är givetvis att den privata sektorn ansvarar för driften vilken annars skulle genomförts med kommunens alltmer reducerade resurser. Samhället och framförallt centrumområdet var och är fortfarande präglat av den nedskärning av privat service som skett succesivt de senaste decennierna. Från att ha varit en stadskärna med livlig torghandel, fiskaffär, skräddare, skomakare, bank, Post, ICA och Konsum, gapade fortfarande i mars 2012 ca 4000 m2 butiksytor tomma med banderoller i fönstren med text Lokal att hyra. Detta förstärkte intrycket att det saknas lokalt engagemang och satsningar framåt. Samhället hade succesivt förändrats till en utpendlingskommun där många bor men inte lever. Det som på allvar startade svänghjulet i Sävelången var när näringslivet organiserade sig i Nääs & Co våren Medlemmarna är lokala entreprenörer med en styrelse bestående av entreprenörer, sparbanksstiftelsen, politiker och sakkunniga i olika frågor. I år utökades den med kommunstyrelsens ordförande i Lerum. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att i den första delen av vårt projekt har vi till skillnad mot Vrångö haft starkt fokus externt. Vi har drivit många frågor där kommunen i vissa fall är sakägare och det har skapat såväl konstruktiva som infekterade diskussioner. Det är emellanåt väldigt svårt när så olika världar ska mötas. Entreprenörskap är ju att få saker att hända snabbt med korta beslutsvägar och minimal administration. När det ska samverka med den kommunala verksamheten som drivs av regler och lagar, med en mer trögrörlig organisation med uppdelade ansvarsområden blir tidsperspektiven för att verkställa emellanåt väsensskilda. Detta har varit vår största utmaning hittills. Dock har vi nu en god och konstruktiv samverkan med såväl Lerums kommun som med Göteborgs stad. Samarbete bygger på en ömsesidig respekt för varandras förutsättningar. Eftersom det är människor och inte organisationer som samverkar så gäller samma regler här som i alla sociala sammanhang. Genom en respektfull dialog vinner man till slut varandras förtroende och skapar den gemensamma plattform som krävs för ett berikande samarbete. När projektet startade i mars 2011 fanns bara en halvtidsanställd projektledare och idag har drygt femton nya arbetstillfällen skapats på hel- eller deltid. Samtliga tjänster är knutna till servicenäringen och har skapats som ett resultat av entreprenörskap, helhetssyn och nätverk mellan näringslivets olika aktörer. När samverkan utökas med de offentliga förvaltningarna kan svänghjulseffekten ytterligare förstärkas. En viktig faktor i utvecklingsprocessen är att entreprenörer med stort samhällsengagemang valt att investera lokalt med drivkraften att bidra till ett hållbart och attraktivt lokalsamhälle. 7

8 Investeringarna har gjorts i strategiska fastigheter som ger inflytande över stadsplaneringen. De tomma lokalerna fylldes genast ut med gallerier och kultur i avvaktan på en långsiktig strategi för ett levande centrum. De tog initiativet till en medborgardialog med Cultural planning som verktyg med Lia Ghiraldi som vägledare. Detta ledde till många och långa diskussioner med kommunens planansvariga och resulterade i att en projektledare anställdes för att genom enkäter och intervjuer samla in medborgarnas synpunkter. En gemensam arbetsgrupp för fastighetsägare och kommun tillsattes som regelbundet träffades för att nå samsyn och ta fram underlag för den arkitekttävling som man beslutat genomföra i syfte att gestalta medborgarnas önskemål och synpunkter. De servicetjänster som utvecklats i projektet är knutna till vårt projekt Garveriet där produktion, utbildning och servering kommer att erbjudas av lokalt producerade råvaror under varumärket Smaka på Västsverige. Det är även service i form av rådgivning och redovisningstjänster till våra lokala företagare. Eftersom kommunikationerna inom vår destination är bristfälliga (offentligt ansvar) så har vi startat en taxirörelse med el-bil. Ett udda tillskott är en egen radiostation som intervjuar lokala profiler och annonserar lokala arrangemang. Ett samarbete har inletts med vår närmaste ort Tollered som har flera utvecklingsprojekt igång för att skapa en attraktivare destination. De är adjungerade i Nääs & Co styrelse eftersom det är viktigt att vi synliggör synergier mellan våra projekt och stärker gemenskapen. Vi ska komplettera varandras utbud och inte konkurrera om besökare och boende. En viktig milstolpe i projektet är att kommunstyrelsen i Lerum tagit beslut om att starta en BID i Floda centrum. Centrum definieras från Garveriet till Herrgårdsbacken vilket är en utökning av den konventionella avgränsningen som endast avser centrumfastigheterna. Beslutet innebär att fastighetsägare tillsammans med övriga intressenter kommer att bilda ett aktiebolag där kommunen är representerad i styrelsen. Det har beslutats att driva en BID under tre år med gemensam finansiering under hela perioden. Nu återstår att sätta målen och definiera uppdraget för denna BID-samverkan i Floda centrum. Marianne Sörling med sina erfarenheter som centrumledare i Innerstaden Göteborg kommer att leda detta projekt. Målet är att skapa en trygg, säker och attraktiv plats för såväl boende som besökare och ge ytterligare arbetstillfällen inom servicenäringen. Framgångsfaktorer i Sävelången Lokala fastighetsägare med intresse att utveckla centrum och närliggande områden ger inflytande över stadsplanering och handel Gott samarbete med vår lokala Sparbank Mötesplats/servicecenter i f.d. Sparbankens lokaler i Floda centrum Arbetsgrupper inom stadsplanering, näringsliv, kultur och hälsa har bildats med deltagande från privata aktörer/intressenter och kommunen Samarbete med Nyföretagarcentrum De lokala intresseorganisationerna för näringslivet samverkar med Nyföretagarcentrum som nav Affärsidkarna i Floda centrum har fått utbildning och en nytändning genom events på torget Cultural planning startade en medborgardialog om utveckling av Floda centrum En arkitekttävling ska gestalta deras visioner Referensgruppen för Garveriet ger förutsättningar att skapa en stödorganisation till 8

9 traktens lokala producenter. Den bidrar till ortens profil och skapar arbetstillfällen Start av stiftelse för kultur och hälsa kulturen som brobyggare mellan människor och kulturer Kommunstyrelsens ordförande i styrelsen för Nääs & Co Grannorten Tollered adjungerad i styrelsen för Nääs & Co Konstruktiv dialog med kommunen resulterade i en BID i Floda Jämförelser mellan Vrångö och Sävelången Likheter Utpendling Dåligt fritidsutbud för ungdomar Brist på hyresrätter Skillnader Inga kommunikationsproblem inom ön Äldreboende saknas på Vrångö Livsmedel, drivmedel och postservice tillgänglig i Floda med långa öppettider Servicefaciliteter kring badplatser (toaletter, bryggor mm) Vrångö saknar möjligheter till övernattning 9

10 Vision, roll och arbetsformer för BID-projektet 10

11 Projektledare - är drivande i projektet och ansvarar för att dokumentera och driva projektet, anordna seminarier, studiebesök löpande kommunikation och utvärdering, rapporterar till styrelse och styrgrupp om status i projektet. Delprojektledarna genomför aktiviter enligt sin lokala handlingsplan. Ledningsgruppen projektledare, delprojektledare samt ansvarig för varje delområde stämmer regelbundet av handlingsplan och aktiviteter. Styrelse - Nääs & Co ansvarar för att projektet styrs enligt projektbeskrivning i ansökan och beslut. Styrgruppen är våra finansiärer som tar beslut om viktiga steg i projektet och håller sina respektive organisationer informerade.. BID-organisationerna - driver och genomför konkreta åtgärder via sina styrelser och arbetsgrupper. Avstämning av projektmål och ekonomi Ekonomi - budget och utfall kostnader mars 2011-okt 2013 Kostnadsslag Total budget Utfall Prognos Avvikelse Kommentar Personal ,5 tjänst vakant apriljuni Nystartsbidrag under 11

12 2011/2012 Köpta tjänster Redovisningstjänster Kostnad för hemsida och logotype togs 2011 Föredragshållare Resor Studieresa till New York 2011 Studieresa Skottland 2012 Övrigt Seminariedeltaganden Q3 Seminariekostnader för medborgardialog Storytelling på Vrångö och Cultural planning i Sävelången kr Totalt Prognost iserat resultat med reservati on för att alla budgeter ade kostnade r godkänn s och att full medfina nsiering sker från Lerum Intäkter Kostnade r

13 Resultat Kommentar till prognostiserat resultat: Kostnaden för löner och övrigt understiger budget medan kostnaden för köpta tjänster och resor överskridids. En orsak till detta är att vi under första året erhöll nystartsbidrag för Eva Bamberg samt att Jan H Petterson from 1 januari 2013 kommer att fakturera sin arbetskostnad mot tidigare kostnad som anställd. Denna förändring har godkänts av samtliga finansiärer. 13

14 Projektmål och aktiviteter: Övergripande projektmål per oktober 2013 Vi har utvecklat en BID metodik att tillämpa i landsbygdsutveckling Vi har genomfört 4 workshops i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om BID Minst ett nytt BID projekt i regionen Nyckeltal finns som gör det möjligt att jämföra och utvärdera projekt nationellt och internationellt Vi har etablerat ett BID-samarbete med minst ett europeiskt land Vrångö och Sävelången är självgående och etablerade samverkans (BID) grupper med basfinansiering från intressenter och kommun 14

15 Projektaktiviteter enligt projektansökan och beslut: Aktivitet From Tom Status Handlingsplaner Sävelången och Vrångö Se nedan Uppstart utvärdering av projektet Påbörjas jan -13 Uppstart av internationellt samarbete Påbörjat aug -12 Genomföra konkreta delprojekt och aktiviteter Löpande Genomförande internationellt BID-projekt Workshops och seminarier Löpande Utvärdera projektet och planera övergång till nästa steg juli 2013 Kommentar: Utvärderare Uppdrag att belysa kvalitativa aspekter som vägledande indikatorer vid lokal utveckling ska utföras av Joakim Forsemalm, etnolog vid Chalmers och RADAR Arkitekt och planering. Uppdrag att utvärdera metod, resurser och resultat av vårt projekt ska genomföras av Bengt Lofter, Swedegroup. Martin Henning, docent vid Lunds universitet och Handels i Göteborg och forskare inom evolutionär ekonomisk geografi vid Handels i Göteborg undersöker möjligheterna att under något av deras forskningsprojekt belysa BID. Lars Westin, CERUM är tillfrågad och har accepterat att vara sakkunnig om BID under projektet. Vi har även kontakter med Mistra Urban Future Internationellt samarbete startade hösten 2011 med BID genom en studieresa till New York med många aha-upplevelser och en god start för ett internationellt nätverk. Två erfarenhetsutbyten med Scotland planeras under 2012 och det första ägde rum i augusti med ett besök från den nationella BIDs organisationen. I november genomförde vi vår mycket inspirerande studieresa dit. Workshops och seminarier. Under hösten 2011 deltog vi vid tre tillfällen i erfarenhetsutbytesseminarier arrangerade av Västra Götalands regionen. I januari hölls ett seminarium för Kommunstyrelsen i Lerum. Studiebesök för kommunstyrelen i Lerum har genomförts hos Innerstaden Göteborg. Den 2 oktober medverkade vi i Tillväxtverkets lärkonferens och fick möjlighet att sprida kunskap och information om BID. Konkreta delprojekt och aktiviteter genomförs löpande och enligt handlingsplan Uppföljning av aktiviteter och projektmål 15

16 Initiera och driva 5-7 arbetsgrupper utifrån prioriterade områden i respektive bygd: Den minsta gemensamma nämnaren för utvecklingsområden för lokalsamhällen har vi definierat som näringsliv, turism, infrastruktur samt privat och offentlig service. Fram till juni 2012 har följande arbetsgrupper bildats på våra två destinationer: En styrelse och en operativ arbetsgrupp är utsedd i BID-avtalet i Floda Turism o En arbetsgrupp med uppdrag att undersöka förutsättningar för skyltning av naturstigar på Vrångö o Göteborg & Co, Nääs & Co och Vrångö skall under 2013 utforma turistsatsningar genom att erbjuda koncepten Go:Inland och Go:Island o o Arbetsgrupp för att skapa en skulpturpark och odlingslotter på Vrångö Ö-råd i Södra skärgården har skapat och utvecklar hemsida för en gemensam destination Näringsliv o Under 2011 tillsattes en projektgrupp för att hitta en partner i företagsutveckling. Projektet är avslutat och resultatet blev samarbete med Nyföretagarcentrum med upptagningsområdet Lerum och Partille. o Garveriet i Floda bildade under 2011 är en arbetsgrupp och styrgrupp för att utveckla lokalt mathantverk. Projektet pågår och är nu en egen juridisk person i form av Kusebackastiftelsen. o Genomföra en förstudie finansierad av Leader med mål att undersöka förutsättningar att öppna ett konferenscenter på Vrångö i rofylld miljö kombinerat med modern teknik. o Projekt för att bilda eltaxibolag i floda o Projekt för etablering av Radio Floda 91,4 o Projekt att bilda ett bolag som investerar i ett microbryggeri Infrastruktur o Projektgrupp för Cultural planning i Floda startad i februari o Arbetsgrupp för arkitekttävling utlyst som resultat av medborgardialogen o Arbetsgrupper inom olika intresseområden på Vrångö o Projektgrupp startad om utökade kommunikationen inom destination Sävelången och dess besöksmål Service o En grupp arbetar med frågor som rör skolan på Vrångö o Ett Mat-råd på ön med syfte att utveckla utbudet av butikens och restaurangernas/caféet utbud o Matkassen med hemkörning har introducerats på Vrångö 16

17 o o o En arbetsgrupp med syfte att etablera ett BID-samverkansprojekt i Floda centrum. Målet är att i en gemensam handlingsplan återskapa en livlig stadskärna med ett serviceutbud som ger arbetstillfällen och stöd till medborgare och företag En arbetsgrupp för att utveckla och knyta ihop destinationens kulturaktiviteter med barn/ungdomar och äldre som målgrupp. Utvecklingsarbete i Garveriet med mål att etablera servicelösningar för lokala matproducenter och utbildningar i mathantverk för professionella och privatpersoner Sprida kunskap om BIDs till intressenter och aktörer, främst i Västra Götaland, men även på nationell nivå. Anordna minst 4 seminarier och workshops, göra studiebesök samt inbjuda till studiebesök för intresserade: Ett seminarium har hållits för kommunstyrelsen i Lerum januari 2012 Kommunstyrelsen i Lerum inbjöds till studiebesök och informationsmöte hos Innerstaden Göteborg i februari 2012 Information ges kontinuerligt vid möten med intresseorganisationer, medborgare och övriga aktörer Medverkan och information vid diskussioner om BID-samverkan i Gråbo juni 2012 Inbjudan till intressenter att merverka vid studiebesök av BIDs Scotland i Floda/Innerstaden och på Vrångö augusti 2012 Besök på Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen för erfarenhetsutbyte angående BID och platsmarknadsföring Vi sprider kontinuerligt information om BID och vårt projekt i våra personliga nätverk samt vid nedanstående events Göteborgs universitet handelshögskolan Martin Henning och Joakim Forsemalm Mistra Urban Futures Medverkan på konferenser, seminarier och andra mötesplatser då tillfälle ges att berätta om projektet. Under hösten 2011 deltog vi vid tre tillfällen i Seminarier för erfarenhetsutbyte av projekt som finansierats av Västra götalandsregionen. Deltagande vid konferens Smarta platser i Jönköping, maj Stora tillväxtdagen anordnad av Tillväxtverket 18 april 2012 Framtidens mat Nääs slott 6 juni Samverkan med Team Tollered om samverkan i vår respektive destinationsutveckling. Nääs & Co stödjer Gråbo med erfarenhet och information med ambition att starta en BID i Gråbo Deltagande vid Lokalekonomidagarna i Sätrabrunn juni 2012 Leader-träff i juni 2012 Tillväxtverket 2 oktober 2012 Hållbara städer, Chalmers 7-9 november Speed-dating med projekt som drivs av Mistra Urban Future Open space seminarium Folkets Hus Göteborg 7 december - Hur kan civilsamhälle och offentlig sektor samverka? 17

18 Minst ett nytt BID projekt i regionen Avtal om Floda BID undertecknades i december. Formellt startar detta samarbete 2013 men informellt startade det i oktober. Ett BID-projekt har startat i Hönö-Klova Upprätta ett samarbete med lokala media (tidningar, radio) för att nå ut med information till allmänheten genom artiklar och intervjuer. Vi sänder på Radio Floda 91,4 Vår lokaltidning (Lerums tidning) och GP uppmärksammar regelbundet våra olika aktiviter och projekt Magasinet Attraktionskraft Sverige har uppmärksammat vårt projekt Kontinuerlig information till styrgrupp och övriga intressenter via möten och nyhetsbrev. Den 17 april hade vi första avstämningen med våra finansiärer på Garveriet i Floda Vår hemsida redovisar lokalt arbete i Sävelången Vi har utvecklat en BID metodik att tillämpa i landsbygdsutveckling Se rapport under Lägesrapport kvartal Lokala mål Sävelångsbygden: etablera ett informations- och servicecenter för boende, besökare och företag i bygden utveckla den lokala handeln och utbudet av ekologiska, närprocucerade varor, t ex via marknadsdagar 18

19 skapa ett kulturcentrum aktiviteter för alla åldrar, men med fokus på barn, ungdomar och äldre el-taxibolag är första steget i utvecklingen av lokala transporter Information via websidor för Sävelångsbygden och Vrångö är publika även om länkade sidor på sociala media som Facebook ännu saknas. Status: Informations- och servicecenter är sedan 1 september 2011 har Nääs & Co etablerat ett servicecenter i Floda centrum. Detta är mötesplatsen som kanaliserar medborgare och företagares idéer. Här finns även kommunens representanter tillgängliga några timmar per vecka. Under Cultural planningprocessen är det hit man vänder sig med synpunkter och förslag. Till näringslivet ges service som i form av rådgivning kring ny företagsamhet samt juridisk och ekonomisk rådgivning och redovisningstjänster till befintliga företag. Nääs & Co informerar och ger råd till medborgare och föreingar i frågor som rör idéer om nya utveckingsprojekt som kan bli föremål för projektfinansiering. Vi har infört en mycket uppskattad öppen sopplunch där vi möts för att på ett uppsluppet sätt avsluta veckan med skratt, information, planering och inte minst avnjuta hemlagad soppa och de produkter som vi planererar att erbjuda i Garveriet. Vrångö deltar regelbundet i dessa möten för att vi ska ha en såväl social gemenskap som att delge varandras aktiviteter och erfarenheter. Sedan 2011 driver vi även Turistinformation Etablering av hälsocentrum i Floda Är planerat men ej finansierat. Kulturcentrum Vi har bildat en kulturstiftelse Musik och hälsa. En person har anställts för att genomföra detta. Målet är att tillhandahålla service till kulturarbetet i form av faciliteter och aktiviteter för barn och ungdomar. Logistik och transporter Under juni startade en taxirörelse med el-taxi i Floda. Projekt för att lösa kommunikationsproblem mellan våra destinationer kring Sävelången har startats upp i december. Utbud av ekologiska/närproducerade varor I Garveriet byggs nu en verksamhet upp för att ge service och stöd i form av faciliteter för produktion och utbildning i lokalt mathantverk En styrgrupp bestående av lokala matproducenter, myndigheter och intresseorganisationer har bildats för att på bästa sätt ge mathantverkare stöd och service i lokal matproduktion, utbildning och att nå ut i nya och befintliga marknadskanaler. Försäljning sker nu i liten skala i Viktoriapassagen i centrala Göteborg. Lokala mål Vrångö: etablera fiskerestaurang på Vrångö etablera vandrarhem på Vrångö 19

20 Status: installera en avloppssuganläggning för fritidsbåtar och en tankautomat säkerställa att livsmedelsbutiken finns kvar och utvecklas hitta lösningar på bristen på P-platser på fastlandet Etablering av vandrarhem/stugby Förankring för en etablering på ön är klar och positivt bemött. Status är att entreprenören fått erforderliga tillstånd och ansöker nu om ansökan finansieringsstöd. Finansiering är klar och bemötandet har mottagits positivt fram till nu då ett överklagande lämnats in. Processen fortsätter och målet flyttas fram till att öppna säsongen Etablering av fiskrestaurang För säsongen 2012 har servicen till besökare utökats genom att fiskbilen bygger en inglasad uteplats och ökar sitt utbud och sina öppettider. Fyra personer har gått samman för att etablera en fiskrestaurang under Som komplement har ytterligare en fiskare öppnat en butik med enklare servering av KRAVkräftor. Byggstart för skärgårdscafé i Mittvik under januari Beräknas klart försommaren Avloppssuganläggning Är nu installerad. Det ger förutom service till hamngästerna förutsättningar att leva upp till kommande lag- och miljökrav. P-platser på fastlandet Under hösten 2011 initierade Göteborgs stad diskussioner kring detta stora problem. Lösningar som tidigare genomförts i Marstrand presenterades och diskussionen pågår. Här är ö-rådet för Södra skärgården en viktig aktör. Livmedelsbutiken Har under höst och vinter 2011 haft problem med kundtrohet som en följd av minskade öppettider och bristande kvalitet. En kundenkät genomfördes i februari vilket resulterade i leverantörsbyte på frukt och grönt som fick mycket kritik av kunderna och man diskuterar nya lösningar typ Linas matkasse. Under sommaren kommer bemanningsökning att ske för att utöka öppettider och service och målsättningen är att kunna erbjuda bättre öppettider även vinterhalvåret. Eftersom butiker är ombud för post och apotek blir även denna service lidande när butiken har korta öppettider. Vi i projektet har en kontinuerlig dialog om detta och ser att en starkt bidragande orsak är att butiksägaren gick på mammaledighet våren 2011 och beräknas vara åter nästa år då hon i juli föder sitt andra barn. Efter kundenkäten har samarbete inletts med en ny leverantör av frukt och grönt vilket är till kundernas belåtenhet. Däremot kvarstår problemet med undermålig service i form av öppettider när det inte är högsäsong. Vi diskuterar att inrätta ett Mat-råd på ön för att ge samtliga serviceinrättningar input och feedback på service och sortiment. Under sommarsäsongen har öppettiderna förbättrats radikalt vilket är ett resultat av dialog med öbor och våra projektmedlemmar. Nu när sommarsäsongen är över så är öppettiderna utökade mot förra vintersäsongen och servicen har förbättrats. 20

21 From kvartal har en butikschef anställts vilket lyft butiken bla med introduktion av en Matkasse. Vi har etablerat ett BID-samarbete med minst ett europeiskt land Samarbete med Skottland inleddes i augusti Vi kommer att fortsätta vårat erfarenhetsutbyte med mål att hitta ett samarbetsprojekt. Vi kommer att aktivt arbeta för ett nära samarbete med universitet Vi har samverkan med Göteborgs universitet, Handelshögskolan Utveckla ett lokalt transportsystem inom bygden med miljövänlig teknik inkl ett utvecklat distributionssystem I december startades projektet i samverkan mellan Floda BID och Lerums kommun. I samarbete med extern aktör, ta fram plan för utvärdering och kontinuerligt utvärdera projektet. Utvärdering har avtalats med två partners. Metod, resurs och resultat av Bengt Lofter, Swedegroup samt kvalitativa perspektiv, Joakim Forsemalm Göteborgs universitet Följande mål har ej påbörjats ännu: Vrångö och Sävelången är självgående och etablerade samverkans (BID) grupper med basfinansiering från medlemmar och kommun etablera BIDs i båda områdena och implementera arbetssättet enligt genomförandeplan, ta fram gemensamma och internationellt jämförbara nyckeltal för utvärdering av BIDs och dess aktiviteter Ingå i minst ett internationellt samverkansprojekt Nya servicelösningar sedan mars 2011 Vrångö En platå längst ut på hamnpiren invigs till årets turistsäsong. Den ger bofasta och turister en fantastisk naturupplevelse av hav och horisont. Service till båtgäster utökas med utökade öppettider i butiken under sommarsäsongen, avloppssug-anläggning och möjlighet att tanka olika tider på dygnet. I samverkan mellan öarna i södra skärgården (Leader) har en hemsida tagits fram som ger service till besökare. Det ger även input till samarbeten mellan öarna för att erbjuda nya tjänster till turister En webkamera ger realtidsinformation om vädret på ön En projektgrupp har utsetts för att se över skyltning av öns naturstigar som är ett populärt utflyktsmål i skärgården. (avslag Leader-ansökan i april 2012) En förstudie har beviljats av Leader med uppdrag att kartlägga förutsättningarna för ett konferenscenter med högsta tekniska standard som kan möta behov av distansutbildning/konferens för öbor och besökare. I sjöbodarna på väg ut till piren har ytterligare skaldjurscafé öppnat. Här erbjuds KRAVkräftor att avnjutas på piren eller i en caféets sjöbod 21

22 Sävelången I Floda centrum är nu ett servicecenter för medborgare och företagare etablerat. Här finns Nyföretagarcentrum som ger rådgivning till nya företagare i Lerum och Partille och en redovisningsbyrå som levererar redovisningstjänster. Nääs & Co hjälper medborgare att slussas rätt och ger råd kring hur idéer kan förverkligas/finansieras. I centrum finns även en lokal där medborgarna kan diskutera och lämna idéer till Flodas utveckling i vårt Cultural planning projekt Vårt centrumutvecklingsprojekt ger de lokala handlarna service, gemenskap och samordning av marknadsaktiviter och utbildningar. Det i sin tur leder till fler aktiviteter i centrum som ger medborgarna större utbud av service Garveriets mål är att etablera en anläggning och marknadsplatser som erbjuder service och faciliteter till traktens lokala mathantverkare. Nya samverkansforum genom BID-projektet Floda BID Ett treårigt samverkansavtal med gemensam finansiering av en processledare för en hållbar utveckling av Flodas attraktionskraft för boende och besökare Näringslivsutveckling Samverkan med vår egen kommuns näringslivsenhet, våra två grannkommuner samt de lokala handels- och näringslivsorganisationerna. Vi bidrar med information och erfarenhet för att stärka samverkan och näringslivsutveckling i Tollered och i Gråbo Stadsplanering Fastighetsägare, kommun och butiker har startat ett Cultural planning projekt i syfte att genom medborgardialog utveckla lokalsamhället. Centrumutveckling Projektets första BID-samverkan har etablerats för att i samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv starta en BID för att utveckla centrumområdet i Floda. Kultur En stiftelse för Kultur och Hälsa har bildats för att tillsammans med kommunen, fastighetsägare och intresseorganisationer stödja och utveckla den lokala kulturen. Vår styrelse Kommunstyrelsens ordförande ingår from 2011 i vår vilket befrämjar samsyn kring utvecklingen av vårt lokalsamhälle. Tollered erbjuds en plats i vår styrelse för att utveckla vårt samarbete ytterligare. Centrum för lokalt mathantverk Ett forum för lokala matproducenter, utbildare, myndigheter och intresseorganisationer att utveckla mathantverket i regionen. 22

23 Ideell förening på Vrångö En ideell förening är bildad i syfte att skapa ett forum för att diskutera, förankra, samordna och driva öns intressen internt och vara juridisk person som kan härbergera finansieringslösningar/projekt samt öns företrädare i mötet med externa parter. Samverkan mellan öarna Öarna i Södra skärgården har ökat samarbete och dialog bl.a. genom utveckling av gemensam hemsida Samverkan med Göteborgs Stad Bildandet av Vrångö på gång har fått mycket positiv respons från de förvaltningar inom Västra Göteborg som vi hittills har startad en dialog med. Det finns nu en motpart i frågor som rör öns och kommunens angelägenheter Samverkan inom Vrångö Bildandet av Vrångö på gång har uppfattats mycket positivt på ön. Många frågor ventileras och fördelen är att en organisation har hela bilden av vad som sker på ön och var som planeras. Här är transparens och öppenhet ledord. Nästa steg är att etablera kontakt mellan näringsidklarna på ön för att befrämja synergier och samverkan i aktuella frågor. Erfarenhetsutbyte och partnerskap, nationellt och internationellt Innerstaden Göteborg Cultural planning internationellt Lia Ghiraldi, i Sverige Christian Hjort och Tinna Harling på Tjörn Gunnar Adler-Karlsson, inspiration till filosofisk park i Floda Boden- Gunnarsbyn, servicelösningar Tibro Näringslivets hus och samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsaktörer Skövde utveckling till en handelsstad Ung företagsamhet Innovation camp och andra samaktiviteter Nyföretagarcentrum Lokalproducerat i Väst Smaka på Västsverige BID:s New york RADAR- arkitektur och plan Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen CERUM, Umeå Hönö-klova BID:s Scotland Göteborgs universitet Mistra Urban Future Startade BID-projekt (med gemensam finansiering) BID Floda centrum 23

24 Handlingsplaner BID Fokusområden 2013 Beskriva modellen Kommunicera BID genom nätverk, seminarier, hemsida och trycksaker Säkra kontinuitet av processerna på Vrångö Ta fram nyckeltal Fortsätta dialog och erfarenhetsutbytet med Skottland Identifiera och finansiera nästa steg från att utveckla att implementera BID i lämpliga sammahang Avsluta och rapportera slutsatserna Fokusområden 2012 Hitta former för att utvärdera projektet Genom erfarenhetsutbyte hitta nyckeltal som ger möjlighet att mäta och utvärdera resultat av projektet Genomföra studieresa till Scotland Etablera en BID med gemensam finansiering Ständigt hitta nya former för samverkan och partnerskap med win-win för alla parter Projektledning VAD RESURS Tid, kostnad VEM NÄR KLART Projektplan och budget klar Eva Mars X 2012 Projektmöte på Vrångö med syfte att få samsyn kring öns problem Eva Oktober X och möjligheter inom projektets ramar- Story telling 2011 Gemensamt BID möte för Floda och Vrångö på Vrångö Juni X 2011 Första mötet med Vrångöborna informationsmöte om BID Eva 14 juni X projektet MMR/mål och handlingsplan klar för respektive område och projekt (utgår då våra projekt övergår till egna verksamheter med egen styrelse och budget) 30 augusti Dokumentera BID arbetet och metodiken löpande Studieresa för etablering av internationellt samarbete New York Eva okt 2011 X Ta fram utvärderingskriterier/leverantörer Eva 30 okt X 2012 Etablera samarbete med universitet Eva löpande Boka in workshops Eva löpande Kravspec/offert hemsida klar Eva 30 juni 2011 X Ej aktuell 24

25 Hemsida BID är klar för att presenteras externt Eva 30 sept X 2012 Boka in möte för att besluta om arbetsformer, beslutsforum och Eva 30 juni X kommunicera målbild för projektet 2011 Rekvirera projektmedel Eva Löpande Hålla seminarium för KS i Lerum om BID Eva 11 jan X 2012 Inbjudan till Scotland studiebesök i Floda/Götebor/Vrångö Eva Juni X 2012 Studieresa Scotland Eva Nov X 2012 Workshop om BID för handläggare i Tillväxtverkets lokala Eva Okt 2012 X serviceprogram Seminarium Hållbara städer i Gbg Eva 5-7 nov X 2012 Erfarenhetsutbyte med liknande service-/samverkansprojekt Eva löpande Omvärdsbevakning studiebesök, seminarier mm Eva löpande Studiebesök Kallbygden Eva Q Utvärderingsrapporter klara Eva 1 augusti 2013 Metodbeskrivning på hemsidan Eva löpande Delta i olika forum för att sprida kunskap om BID Eva löpande Uppdatera hemsida och blogg Eva löpande BID seminarium i Floda - internationellt perspektiv Eva Sept 2013 Slutredovisning/Slutrapport klar 31 okt Handlingsplan för Sävelången VAD Uppstart RESURS Tid, kostnad VEM NÄR KLART Företagsutvecklingscentrum i Floda etablerat Marcus 1 jan X 2012 Leader-ansökan Lilla ön Hälsans trädgård inlämnad avslag Jonas april 2012 X Projekt för att engagera och stimulera våra ungdomar finansierat Ej aktuellt nu Starta BID-projekt, centrumutveckling i Floda Mariann Q X e Service och informationscenter i Floda Eva Q X Starta projekt med privata/kommersiella odlingslotter okt 2013 Starta projekt Shuttle/elbuss mellan våra destinationer Ingemar jan 2013 Söka finansiering till projekt Matens rätta värde Garveriet avslag Ingemar Feb 2012 X Starta en stiftelse för kultur och hälsa Dorothy okt 2012 X Etablera Garveriet som en stöd-/servicefunktion för lokalt Ingemar okt 2013 mathantverk Initiera samverkan med grannkommunerna inom gemensamma Ingemar okt

26 intresseområden Starta Cultural planning i Floda Ingemar Mars 2012 X Leda och följa upp aktiviteter i handlingsplan för Floda BID samt Ingemar löpande övriga utvecklingsaktiviteter Starta minst 5 nya finansierade utvecklingsprojekt Ingemar okt 2013 Verksamhetshandlingsplan med kommun, fastighetägare, handlare Marianne Q X Ingemar Q Ta fram medlemserbjudande för Floda BID Events planera och administrera Ingemar löpande Handlingsplan för Vrångö Kalla till årsstämma och utse styrelse för Vrångö på gång Jan April 2012 X Utse en projektledare på 50 % som är förankrad på ön Eva Mars X 2012 Vrångöhemsidan - Marknadsföra ön genom samverkan i LEADER Jan Q 2 projekt för södra skärgården hemsida under Bilda arbetsgrupper inom olika utvecklings/intresseområden i den Jan Maj 2012 X ideella föreningen VPG (skola/förskola, näringslivsutveckling, turism, information,) Beslut om toaletter vid Mittvik och i hamnen samverkan privat Jan Q och offentligt som service till besökare Söka samverkan med restaurang Skäret på Donsö för catering Jan bordläggs service till boende och besökare Etapp 1 på välkomnande och representativt Mittvik Jan 1 juli 2013 Planering av etapp 2 diskuteras i samverkan med Jan Q1 fastighetskontoret och bysamfälligheten Planering av etapp 3 som innehåller väntkurar sker i samverkan med Västtrafik Jan Inleds Q

27 Installera bränslepump och avlopps-suganläggning i gästhamnen Jan Q X Söka Leader-projekt för skyltning av naturslingor Jan Q2 X Öppna vandrarhem/stugby Håkan 2013 I samarbete med kyrkoförvaltningen etablera en askgravlund på ön Jan Q Erbjuda odlingslotter på ön Jan Q Slutföra och rapportera Leader-projektet Hamnpiren Jan okt 2012 X Verka för att utveckla ön livsmedelsbutik Jan/Eva/ löpande VPG Installera webkamera på Lotsutkiken Andreas Q X Klargöra arrendeförutsättningarna för etableringar i Mittvik Jan Q X Undersöka möjligheter att etaberal en skulpturpark på ön Jan bordläggs Rapportera och administrera lokala Leaderprojekt Jan löpande Projektansökan Leader förstudie högteknologisk 17 april X konferensanläggning 2012 Uteservering i anslutning till fiskvagnen i hamnen utvecklas för Q X bredare utbud, förbättrade öppettider, serveringstillstånd Förstudie VEDA- konferens/utbildning klar Jan Q Uppföljning av samarbetet med Fortum ang. godkänd kvalitetelleveranser Jan Q och kvalitet till ön Kvalitet på sjuk/ambulanstransporterna på öarna skall bibehållas Jan Q Stormöte för diskussion och planering för utvecklingsarbetet efter Jan Feb 2013 BID-projektet Starta en BID-samverkan Jan Q

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

NYA PARKLEKEN CULTURAL PLANNING OCH WORKSHOP I FLODA SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP 2014.08.26

NYA PARKLEKEN CULTURAL PLANNING OCH WORKSHOP I FLODA SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP 2014.08.26 NYA PARKLEKEN CULTURAL PLANNING OCH WORKSHOP I FLODA SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP 2014.08.26 KLIENT: Floda Torg AB / Nya Parkleken Fastighetsexpeditionen Garverivägen 15 448 31 Floda KOLOFON Surbrunnsgatan

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND

BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG. Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND BID - samverkan FÖR FRAMGÅNG Business Improvment District i SVERIGE & SKOTTLAND Business Improvement District (BID) är en metod för samhällsutveckling där affärsnytta förenas med samhällsnytta. Konceptet

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013

Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013 Projektbeskrivning Cultural planning och CPL Cultural Planning Laboratory 2010-2013 Inledning Vad är cultural planning? Cultural planning är en ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken.

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer