opipcarronen Datum Tisdagen den2gjuni k Plats: l. Mötets öppnande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "opipcarronen Datum Tisdagen den2gjuni k1.18.00 Plats: l. Mötets öppnande."

Transkript

1 talfullr^ Åt '* P Vil'no, o,o, opipcarronen MöTESKALLELSE Ledamötema i Stiftelsen Älands Vänner r.s. delegation kallas härmed till VÄRMöTE Datum Tisdagen den2gjuni k Plats: GE-kontoret på Norra Esplanadgatan 4 B i Mariehamn. Ingång från norr där man även kan parkera. Föredragningslista l. Mötets öppnande. 2. Godkännande av ftiredragningslistan. 3. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 4. Val av två protokolljusterare. 5. Föredragning av årsredogörelse och revisoremas berättelse. 6. Fastställande av bokslutet. 7. Beslutande om åtgärder som foregående års ftirvaltning ger anledning till. 8. Val av två revisorer och deras personliga suppleanter. 9. Ovriga iirenden. - Val av styrelsemedlemmar: det föreslås att Hanna Hagmark-Cooper väljs in i styrelsen samt att ledamöter som vars mandat utlöper blir foremål for ornval (Andersson och Meyer). l0.mötets avslutande. Vid fiirhindero vänligen meddela Marcus Måtar därom. rb**{< kl Liten guidning i det nyrenoverade kontoret samt en kort titt på kapten Gustal- Eriksons kontor som genom åren bevarats i originalskick. Mariehamn den 21juni 2010 Styrelsen Marcus Måtar marcus. Tel eller

2 #-F Stiftelsen Älands Vänner r.s. ÄRssERÄrrELSE 2oo9 I (3) Ålr.* Vitr.*r',,,.r. Ånsepp-qrrpt-sE pön Ån zooq Denna årsberättelse omlättar verksamheten under oerioden t För-valtning och fonder FÖRVALTNING Delegationen Ordftirande för Delegationen är Stig Dreijer sedan år Sekreterare är Flanna Hagmark-Cooper sedan (fore det var Lillemor von Köhler sekreterare). Delegationen har följande sammansättning: 1. Ben-Erik Alm Kvarnbo. Saltvik. 2. Carola Boman. Solhemsvägen 2b Godby. 3. Stig Dreijer. Skarpansvägen Mariehamn. 4. Rolf Granlund. Osternäsv. 5l Mariehamn. 5. Marita Karlsson. Espholm Mariehamn 6. Sol-Britt Kärkkäinen. Tallvägen Mariehamn. 7. Lillemor von Köhler. Skillnadsgatan Mariehamn 8. Bengt Lindberg. Öhbergsr,'ägen Mariebamn. 9. Göran Lindhohn. Lemböte Lemland 1 0. Elisabeth Naucler, Södragatan 5,22100 Mariehamn I l. Ghita Nyström, Sjuryggsvägen 1, Mariehamn 12. Margaretha Oksrnan, Mariegatan 12,22100 Mariehamn 13. Lars Porko, Strandhagsvägen I,22100 Mariehamn 14. Margaretha Procopd. Västra Esplanadgatan 12, Marieharnn 15. Siv Strandberg. Van'sr'ägen L Mariehamn 16. Jenny Scott. Notberg Mariehamn Ledamöterna i delegationen uppbär inga arvoden. Delegationen har under året sammankommit till ett möte som hölls På sagda möte behandlades samtliga ärenden som nomlalt ankommer på r,år- och höstmötena, bl.a. återvaldes Marcus Måtar och Connv Andersson till stvrelsen eftersom de stod i tur att avgå. Vårmötet som var planerat till26 maj 2010 kunde inte hållas etiersom mötet inte blev beslutfört. I sarnband med höstn-rötet talade prof-essor Äsa Ringbom under rubriken "Äländskt 1300-tal återspeglat i konst och arkitektur".

3 #EF Stiftelsen Älands Vänner r.s. ÄnseEnÄrrELSE 2oo9 2 (3) Stiftelsens Sqvrelse Styrelsen består av Marcus Måtar ordförande, Conny Andersson ledamot. skattmästare Ove Josefsson som också är ordförande i förvaltningsnämnden. Nina Bengtsson. Eva Meyer samt sekreteraren Hanna Hagmark-Cooper som även är sekreterare i delegationen. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit tre protokollförda sammanträden samt därutöver konfererat via och per telefon. Ledamötema uppbär inga arvoden. Skattmästare Ove Josef-sson handhar skötseln av Stiftelsens värdepapper och penningmedel medan Älands Företagsbyrå med Kerstin Karlsson sorn funktionär sköter bokföringen. Bidrag Stiftelsen ansökte under verksamhetsåret 2009 om bidrag fiån Svenska kulturfonden för att i 500 exemplar trycka boken Les Iles d'aland som stiftelsen översätter. Svenska kulturfonden avslog emellertid anhållan utan någon vidare motivering. Uppvaktning vid Sti/ielsens grundare Julius Sundbloms stctty, den 9.juni Stiftelsen Ålands vänner r.s. ledde i vanlig ordning tantåget på självstyrelsedagen den 9 juni Hanna Hagmark-Cooper och Conny Andersson gjorde en blomsterhyllning för stiftelsens räkning medan Marcus Måtar ledde lantåget. ()ppgörande av katalog över konstsamlingen Styrelsen har inlett ett samarbete med Älands Konstmuseum om uppgörande av katalog. Nina Bengtsson Under år 2009 har detta samarbete fbrdjupats och kommer enligt planema att utmynna i en katalog/bok som utkommer år D e t./i ans ka h o kpr oj e kt e t Bokprojektet gällande översättning och eventuellt viss omarbetning av boken Les Illes d' Aland av Louis Antoine Löouzon Le Duc har fbrtgått under Halva boken har under 2009 översatts av Eva Eriksson och Carolina Sundelin. Äterstoden av översättningen är utlovad till midsommar Projektet har dragit ut på tiden. men beräknas bli klarl under år Hemsidor Stiftelsen har registrerat :Ltu*uliU_d:\;U3gll,\. En första uppsättning av hemsidorna blev klara i december Fonder Stiftelsens fbnder sköts av Stiftelsens skattmästare i samarbete med en förvaltningsnämnd underställd styrelsen och Stiftelsens Delegation. Förvaltningsnämnden utannonserar under hösten stipendiemedel ur fbnderna. Utgående fiån ansökningarna och fondernas stadganden avger förvaltningsnämnden förslag till fördelningen av stipendierna och

4 #v Stiftelsen Älands Vänner r.s. ÄnsspnÄrrELSE 2oo9 utdelningen av dem. Förvaltningsnämndens förslag behandlas av Stitlelsens styrelse ocli loreläggs Stiftelsens delegation for beslut. Övrigt Under år 2009 gjorde Anna-Liisa Sandell sitt sista år som medlem av konstnämnden för Stiftelsen Ålands r,'änners räkning. För perioden har stiftelsen istället utsett Nina Bengtsson till medlem. Stiftelsen har avtackat Anna-Liisa Sandeii för den tlna insats hon har giort i konstnämnden. Stiftelsens fonder består av : Å I ands K ul t u rfon d nt e cl Hilda och GustaJ- Eriksons./itnd Elin och Erik l,'lylunds f'ontl Olga och K. L'erner Immanuels.fond Le onar cl,lo hn s s o n s s t ip e ntli e fit nd Stiftelsen Älands Vänners ftirvaltningsnämnd har under är 2009 bestått av ordförande Ove Josefsson. Anna-Lena Dreijer. Gyrid Högman och Casper Wrede. Ledamöterna uppbär inga arvoden. Förvaltningsnämnden har sammankommit till ett möte. Stipendier Förvaltningsnämnden föreslog beviljandet ar,2l st stipendier a 300 euro till studerande. samt 400 euro till Älands Lyceum att utdelas som Stifielsen Åluncl.; I/tinnersiÅlands Ktlturfonds stipendium till studerande som med stort intresse bedriver studier. Dessutom töreslogs ett stipendium om euro till Vibeke Voigt för en bok om Minna Nyström samt I 000 euro till Kökar Hembygdsfiirening r.f. for utgir,'ande av bok om museet på Kökar. Totalt föreslogs utdelning av euro. Stiftelsens delegation godkände 8. I fön'altningsnämndens förslag. Mariehamn den I iuni 2010 Styrelsens ordförande Marcus Måtar Sekreterare Hanna Hagmark-Cooper

5 STIFTELSEN Årexns växner R.s. 22IOO MARIEHAMN Fo Nr BALANSBOK Uppgjord av: Älands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan I 00 Mariehamn. tel

6 STIFTELSEN ÅLANDS VÄNNER R.S. TNNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna balansbok innehåller: Verksamhetsberättelse Bokslut: Resultaträkning Balansräkn ing Noter Datering och underskrifter ta ,7 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag

7 STIFTELSEN ÅLANDS VÄNNER R.S RESULTATRIIKNING Not ORDINARIf, VERKSAMHET Publikationsverksamhet Intäkter Ovriga kostnader Sa Sa Publikationsverksamhet 51',7.00 -i 7iq q7 -i?ig q ,91 184,00 -?5d 55-70,55 L Johnsons Stipendiefond Intäkter (\'riga kostnader Sa Sa L Johnsons Stipendiefond 34 38r, , , ,49 -g A)) " ,' ,78 O & V Mattssons Stipendiefond Intäkter Ovriga kostnader Sa Sa O & V Mattssons Stipendiefond 0, ,00-35,51 69,60-36,00-36,00 33,60 G Eriksons Donationsfond Intäkter Ovriga kostnader Sa Sa G Eriksons Donationsfond 0,07 0,07 9,11 9,71 E Nylunds Donationsfond Intäkter Oviga kostnader Sa Sa E Nylunds Donationsfond ,08 r 0,84, 10,84 Älands Kulturfond lntäkter Ovriga kostnader Sa Sa Ålands Kulturfond ) \61 )q -31,0p -31, , ,10,-1 0r ,00 483,10

8 Gemensamma kostnader Intäkter P ersonalkostnader Förvaltningstj dnster Ovriga kostnader Sa Sa Gemensammakostnader 3 - I 586, p;33-4 4i4? , , ,73-4 0) ÖvBnsxOrT/UNDERSKoTT , ,02 Investerings- och fi nansieringsverksamhet lntäkter Sa Investerings- och finansieringsverksamhet 778,66-37, , ,62-37, ,',tg ÖvBRSxoTTTNDERSKoTT ,39 l0 809,80 Allmänna understöd 2 50 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 20182,39 l3 309,80 Bokslutsdispositioner Förändring av fonder Sa Bokslutsdispositioner ,89-26 r 08, , RÄKENSKAPSPERTODENS UNDERSKOTT ,50 328,77 2 (8)

9 STIFTELSEN ÅLANDS VÄNNER R.S. BALANSRIiKNING Not 31.r r AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Övriga materiella tillgångar Sa Materiella tillgångar , , ,46 Placeringar Övriga aktier och andelar Sa Placeringar , ,76 SA BESTÅENDE AKTIVA 400 4s0, ,22 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Övriga omsättningsti llgångar Sa Omsättningstillgångar 3 615, , ,00 Kassa och bank ,90 4',7 199,20 SA RÖRLIGA AKTIVA SA AKTIVA 24156, , , ,42 3 (8)

10 STIFTELSEN ÅLANDS VÄNNER R.S. BALANSRIiKNING Not PASSIVA STIFTELSEKAPITAL Övriga fonder Fonder enligt bolagsordningen eller stadgarna Övriga fonder ^ A 5a Uvnga londer Övrigt kapital Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (lorlust) Sa övrigt kapital SA STIFTELSEKAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Övriga skulder Sa Kortfristigt SA FRÄMMANDE KAPITAL SA PASSIVA , ,13 1q7 i?5 i, , , , ,81 I 27 5,00 275,08 275, , ,19 34s 998, ,22 328,'71?l i?? qq , ,00 275, ,42 4 (8)

11 STIFTELSEN ÅLANDS VÄNNER R.S. NOTER BALANSRÄKNING 1 Placeringar Aktier Stiftelsen Älands Vänner r.s. Wärtsilä Älandsbanken A Älandsbanken il Noldea FDR L..lohnsons stipendiefbnd Alandsbanken A Älandsbanken B Birka Line A inlösenrätt Birka Line B inlösenr'ätt Wär'tsilä Stora l-".nso R. UPM-Kvrnnrene Metso Ceocentiic Marieharnns l)arti Mariehamns Tryckeri Ab Viking Line Rederiaktiebolaget Eckerö Alands Kulturttrnd Älandsbanken Ä Alandsbanken B Fondandelar Antal r4) 230 r Z/J J I 000 l I I r54 r l.ll "62 I 9 I r ^ lo )li-l) 908" Antal r r I 104 r I 000 I 000 t I I r. r i_ro.+o 5 69" 83 49t"lt I 9 I 73.e5 9 r I I I r \ s Stilielsen Alands Viinner r.s. Älandsbanken Multi Manager 5fJ B AIO Altelnativ Bnelgi lt) l-..lohnsons stipendielbnd Älandsbanken Europe Active Portlblio B Alandsbanken Balanced B Älandsbanken Cash Manager B Alternativ Encrgi Försiktig Di,, idend Plus tiilsiktig Odin Nolden O & V Mattssons stipendiefond Gyllenberg Finlandia B Älandsbanken Europd Active Porrlblio B C Eriksons rninnestbnd AIO Alternativ Energi t229 I 000 r , r ,40 ts t3 427.t9 r 0r5.00 I I r r t) t I Eri k r "\yl unds donationsfbnd AIO Alternativ Energi r r r 000 r0r5.00 r (8)

12 STIFTELSBN ÅLANDS VÄNNER R.S. Ålands Kulturfbnd AIO Alternativ Energi Alandsbanken Europe Active Portfolio B Älandsbanken Multi Manager 50 B s s , r s t Totalt Stiftelsekapital 3r.r r. r Grundfond Grundfond s Dispositionsfonder L.Johnsons stipendiefond 0 l.0l Ränteintäkter Dividendintäkter Försäljn.r,inst vp Övriga intäkter Stipendier' Arvoden Sociala kostnader' A rb.tag.pensionsavgi fi Arb.tag.arbl.avg. Annonser Övriga kostnader L.Johnsons stipendiefond 3 l. I 2 Öveltört till grundkapital ^00 -r r ? ir6-632^45-22.s ,84-2s r l r0 -l , t O & V Mattssons stipendiefond Räntei ntäktef Försäl ini ngsvinst Ör'riga kostnader O & V Mattssons stipendiefond t6 949^ l t t6%9j2 G.Eriksons minnesfond 01.0 I Ränteintäkter Ör,r'iga kostnader G.Eriksons minnesfond 31. I 2 r I I E.Nylunds donationsfond Ränteintäktel Försäl jn i ngsvi nst Övriga kostnader E.Nylunds donationsfond )ö/.)o o.os : 556, )0/.)0 Ålands Kulturfontt 0.l.01 Ränteintäkter Dividendintäkter' Fondinbetal ningar Sti pendier Övriga kostnader Ålands Kulturfond 3l.l l l)l lo I l 00 - r Totalt (8)

13 STIFTELSEN ÄLANDS VANNER R.S. FÖRTECKNING ÖvEN AXVÄXUA SOTNÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONSSLAG Egentliga bokföringsböcker Balansbok Verifi kationslista (ADB) HuvLrdbok (ADB) Verifiliationsslag och förvaringssätt Huvudbokforingsverifikat I - pappersverifikat Bokslutsverifikat pappersverifikat 8 (8)

14 STIFTELSEN ÅLANDS VÄNNER R.S. DATERING OCH UNDERSKRIFTER Bokslutspåteckn ing Mariehamn t den \ U, 2oto Marcus Måtar ordförande -eva-*s yeriftinrl/f lr*ktq:rf-k' ( e':\ t'el-- -) tlja Revisorspåteckn ing Ör'er utlord revision har idag avgivits berättelse. Marieha mn r- l^ den /L. b 2o1o Tage Silan i,\ IV Harald Karsson 7 (8)

15 Revisions berättelse tillstiftelsen Älands Vänner r.s. medlemmar Vi har granskat Stiftelsen Ålands Vänner r.s. bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1'.1-31.L Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till boksl utet. Styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldighet Revisorerna skall utföra revisionen enligt god revisronssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att Vrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksamhetsberätteisen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen har handlat i enlighet med aktiebolagslagen. Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorernas omdöme och bedömning av risken för att bokslutet innehåller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på upprättandet av presentationen av bokslutet. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande. Utlåtanden Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. Vi förordar fastställande av stiftelsens bokslut. Vi förordar beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den av oss granskade räkenskapsperioden. vfriehamn L I, l t i: twl\ifu2^'l.* Tage 9ilander GRM Tallvägen LO, Mariehamn Harald Karlsson

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2

BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014. Ålands Idrottsförbund r.f. Östra Esplanadgatan 7. 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 BALANS BOK 1.1.2014-31.12.2014 Ålands Idrottsförbund r.f Östra Esplanadgatan 7 22100 MARIE HAMN FO-nummer 1008820-2 Balansboken är uppgjord av: Nova Alandia Ab Fabriksgatan 10 22100 MARIEHAMN FO-nummer

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 2 Digital tillväxt 2013 var ett starkt år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 645 500 euro vilket är en 2,3 procents förbättring gentemot förra året. Resultatet

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Nyckeltal... 5. Distributionsanläggningar, elledningar,...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Nyckeltal... 5. Distributionsanläggningar, elledningar,... 2012 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar, elledningar,... 6 Nätsstationer och störningar... 7 Bokslutsprinciper...

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

KONSUM FÄRINGSÖ. Kallelse till stämma. Verksamhetsberättelse. Välkommen! Lördagen den 18 april klockan 15.00 i Uppgårdskolans aula.

KONSUM FÄRINGSÖ. Kallelse till stämma. Verksamhetsberättelse. Välkommen! Lördagen den 18 april klockan 15.00 i Uppgårdskolans aula. KONSUM FÄRINGSÖ 2014 Verksamhetsberättelse Kallelse till stämma Lördagen den 18 april klockan 15.00 i Uppgårdskolans aula. Välkommen! Nu höjer vi!! Styrelse och dagordning Dagordning 1. Val av ordförande,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF PERRONGEN ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? HSB BRF BANGÅRDEN ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

HSB BRF COLOSSEUM ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF COLOSSEUM ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF COLOSSEUM ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

SVENSKA CP-FÖRENINGEN ÅRSMÖTE 2015

SVENSKA CP-FÖRENINGEN ÅRSMÖTE 2015 !1 SVENSKA CP-FÖRENINGEN ÅRSMÖTE 2015 !2 Kallelse 3 Svenska CP-föreningens stadgar 5 Verksamhetsberättelse 2014 9 Verksamhetsplan 2015 10 Årsbokslut 11 Revisionsberättelse 14 !3 Kallelse Medlemmarna i

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RENEN 21 Ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2013 KALLELSE Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Renen 21 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 15 maj kl. 19. Tid: 15 maj

Läs mer

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl 15.00 Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bottenvikens Reningsverk AB

Årsredovisning. Bottenvikens Reningsverk AB Årsredovisning för Bottenvikens Reningsverk AB 556533-5394 Räkenskapsåret 2013 Bottenvikens Reningsverk AB 2 (tia Org.nr. 556533-5394 Styrelsen och verkställande direktören för Bottenvikens Reningsverk

Läs mer