Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi"

Transkript

1 Skyltdockor är ett typiskt exempel på rotationsgjutning där formen är ihålig. foto: pauline vos/shutterstock HISTORIK Rotationsgjutning ROTATIONSGJUTNING I nästa nummer: Cellplaster Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi Rotationsgjutning används liksom formblåsning för att tillverka ihåliga plastdetaljer. Men de båda metoderna skiljer sig helt från varandra. källa: kunststoffe, 88 (1998), 1, sidan 30 Relativ styckekostnad tills materialet smälter homogent mot formens yta. Därefter kyls formen under det att den fortfarande roterar kring sina ortogonala axlar varefter den kylda produkten avformas. Processen utförs un Vid rotationsgjutning (rotational der lågt tryck i enkla relativt billiga formoulding, rotomoulding, rotoforming) mar. Produkterna får en jämn väggtjockupphettas pulver eller granulat av termolek och är praktiskt taget spänningsfria. plast i en sluten biaxiellt roterande form Dominerande material är polyeten. Cykeltiden är längre än vid formblåsning Figur 1: Jämförelse mellan kostnader vid formblåsning och rotationsgjutning. och formsprutning, men korta serier ger god ekonomi (figur 1). Komplexa konstruktioformblåsning 100 ner med skarpa hörn Rotationsgjutning undviks. Exempel på produk10 ter är leksaker, bränsletankar, avfallsbehållare, Antal skal till resväskor och 1 skyltdockor lars-erik edshammar > Började tillämpas i början på 1940talet då utgångsmaterialet var pvc-plastisol. Aktuella produkter var exempelvis dockor, bollar och enklare sömlösa hålkroppar. Plastisolen är en pasta av fina pvc-partiklar dispergerade i mjukgörare. Vid upphettning från 150 till 220º C gelar pastan och får egenskapen av mjuk pvc. > Under 1950-talet lanserades pulver av polyeten med låg densitet för rotationsgjutning. Ett genombrott kom vid introduktionen av linjär polyeten (pe-lld), som gav högre hållfasthet och man började tillverka behållare och tankar i relativt komplexa former. Sedan 1990-talet har polyeten med sampolymerer tillverkade med metallocenkatalysatorer blivit vanligare. > Förutom pe och pvc rotationsgjuter man numera flera konstruktionsplaster, termoelaster och fluorpolymerer. Tekniken har utvecklats och nu tillverkas relativt komplexa former främst beroende på utvecklingen av material för rotationsgjutning. Teknisk avancerade produkter i form av oljebehållare för hydraulik, kåpor med kraftiga underskärningar och djupa ribbor samt ingjutning av olika insatser är i dag rutin. Skalgjutning, som har likheter med rotationsgjutning beskrivs på sidan

2 Beskrivning av processen Rotationsgjutning ska inte förväxlas med centrifugalgjutning, även kallad slunggjutning (rotational casting), som beskrivs i figur 2. Centrifugalgjutning innebär tillverkning av ihåliga cylindriska artiklar av plast i en cylindrisk form, som roterar kring en axel. I figuren används en härdplast som utgångsmaterial. Utgångsmaterialet kan även bestå av en monomer, förpolymer, polymerdispersion eller termoplastpulver. Formen roterar med hög hastighet och materialet trycks mot formen av centrifugalkraften för att slutligen stelna. Rör av polyeten tillverkas på detta sätt då diametrarna är så stora att rören inte kan extruderas. Rotationsgjutning sker däremot i en form som vrids kring två ortogonala axlar. Processen sker i fyra steg som i princip beskrivs i figur 3. Figur 2: Centrifugalgjutning av härdplaster. Figur 3: Rotationsgjutning sker i fyra steg. Figur 4: Karusell med fyra armar. Figur 5: Montering av en enskild form. Figur 6: Montering av två formar. F Ö R ST F Y LLS M E TA LLFO R M E N med en uppvägd mängd plastpulver och sluts (steg 1). Mängden material invägs med hänsyn till önskad väggtjocklek hos produkten. Därefter upphettas formen med plastpulvret i en ugn av upp till 300 C under fem till tio minuter (steg 2). Uppvärmningen sker under rotation med hjälp av varmluft, gasflamma, värmestrålning eller het olja. Används het olja krävs en dyr mantling av formen enligt beskrivningen nedan. Rotationen är relativt långsam och sker i en hastighet av cirka 15 varv per minut. Då plastmaterialet blivit jämnt fördelat och smält mot formväggen börjar avkylningen (steg 3). Kylningen åstadkoms med kall luft, vatten eller en blandning av luft och vatten. Då produkten stelnat sker avformning (steg 4) och påfyllning av en ny pulversats. Alla steg i tillverkningen sker trycklöst och skiljer sig därmed från formsprutning, som sker under högt tryck och ger spänningar i slutprodukten. D E T F I N N S F LE R A SÄT T att genomföra tillverkningen. Hela processen kan äga rum i en enda kammare med uppvärmning och kylning om det gäller mycket stora före54 mål. Vanligare är emellertid arrangemanget i figur 4 där formen som stagas av en fixtur monteras på en arm. Den fyllda formen hamnar först i en het ugn under det att den roterar. Efter en i förväg avpassad tid förs sedan formen in i en eller två kylkammare. Avkylningshastigheten är en viktig parameter och har stor betydelse för produktkvaliteten. Av ekonomiska skäl kan det vara frestande att avkorta cykeltiden genom en snabb avkylning, men följden kan bli en produkt som skevar på grund av inre spänningar. Normalt kyls formen först med kall luft varefter den sprejas med vatten. I figur 4 visas fyra armar men vanligt är tre armar och två sammanslagna kylstationer. I många utrustningar är armarna fixerade till varandra så att det mest långsamma momentet blir styrande för cykeltiden. I vissa maskiner rör sig armarna oberoende av varandra så att en arm kan lämna kylningssteget medan de andra kvarstår i sina lägen. Systemen har olika utformningar beroende på maskintillverkare men innebär alltid att formen roteras biaxiellt kring två rätvinkliga axlar. I F I G U R 5 B E S K R I VS en enskild form monterad i en formbärare med drivanordning. Formen är laddad med pulver, formhalvor-

3 Figur 7: Olika formar i gemensam fixtur. na har slutits med spännhakar och omges av en kraftig fixtur (formbärare) kopplad till drivanordningen. Flera formar kan bäras upp av en gemensam fixtur. I figur 6 visas exempel på två lika formar och figur 7 hur olika formar monteras i samma fixtur. Rotationshastighet kring huvudaxeln är en fjärdedel av hastigheten kring biaxeln. Huvudaxeln roterar mellan tre och tio varv per minut. Formen eller formarna upphettas i en kammare vanligen med en forcerad konvektionsström av hetluft under 10 till 20 minuter beroende på produktens storlek och typ av plastmaterial. För bearbetning av polyeten är ugnens temperatur cirka 300 C och formens temperatur cirka 27 C då den lämnar ugnen efter 20 minuter. Kylning tar ytterligare 10 till 20 minuter i anspråk. PROCESSEN Fördelar > Verktygen (formarna) är billiga och ledtiderna korta. > De framställda produkterna har inga sammanflytningar eller märken efter intag. > Väggtjockleken bestäms av hur mycket plast som satsas vid påfyllningen. > Påfyllning och avformning kan ske genom automatiska anordningar. > Formar och plastmaterial kan växlas snabbt vid korta körningar. PROCESSEN Nackdelar > Väggtjockleken är i allmänhet inte mindre än 0,75 millimeter. > Produkten får ej vara för komplex. > Processen är inte konkurrenskraftig när det gäller små formsprutade detaljer. Material som rotationsgjuts I princip kan alla termoplaster rotationsgjutas. Termoplaster smälter i ugnskammaren och stelnar i kylkammaren. Eftersom termoplasten utsätts för långvarig inverkan av höga temperaturer vid närvaro av luft ska den ha hög termisk och oxidativ stabilitet. Vidare ska materialet ha goda flytegenskaper och låg smältviskositet för att avbilda detaljer i formens inre yta trots att processen sker vid lågt tryck. Materialet ska bestå av finkornigt pulver för att värmeövergången i pulvermassan ska vara tillfredställande. Pulvret ska också vara tillräckligt självrinnande. Bearbetaren kan själv tillverka pulver genom pulverisering av granulat men råvarutillverkare levererar specialprodukter för rotationsgjutning. För komplexa produkter används närmast kubiskt formade pulver med kantlängder mellan 250 och 300 µm, som rinner lätt och ger optimal packning. För att i möjligaste mån få lika stora partiklar kan pulverkornen poleras termiskt efter en första malning. Materialkvaliteten säkerställs som regel genom att bestämma rinnbarheten samt göra siktanalys och bestämning av smältindex. Den inledande materialberedningen inklusive inblandning av tillsatser som flythjälpmedel, antistatika, pigment, stabilisatorer etc medför betydliga kostnader. D E T D O M I N E R A N D E M ATE R I A LE T är pe-ld på grund av lågt pris, låg vikt, kort cykeltid och låg energiåtgång vid tillverkningen. pe-ld är ett flexibelt och segt material som är lätt att bearbeta. Densiteten ligger mellan 0,91 och 0,95 och smältindex varierar mellan 3 och 23. De vanligaste pulvren har en kornstorlek med diametrar mellan 0,2 och 0,5 µm men även finare pulver används. pe-ld har för övrigt goda flytegenskaper på grund av en bred densitetsfördelning samt en relativt hög termisk och kemisk stabilitet. Materialet har en låg hållfasthet i den färdiga produkten som snabbt blir sämre vid förhöjd temperatur. Materialet har en smälttemperatur strax över 100 C. De ljustabilisatorer och antioxidanter, som tillsätts av olika skäl behöver inte in- skränka ett livsmedelsgodkännande eller användning i medicinska sammanhang. pe-ld har bättre hållfasthet än pe-ld och slagsegheten är högre vid låga temperaturer. Materialet har en smälttemperatur vid 125 C. pe-ld kan till skillnad från pe-ld användas i granulerad form och man undgår därmed en kostsam malning till pulver. Förnätad pe (pex) används någon gång i särskilt utsatta produkter på grund av materialets höga slagseghet och miljötålighet. Utvecklingen av metallocenframställda polyetener (pe-m) har gett förbättrade flytegenskaper, snävare smälttemperaturintervall och materialen sintrar och kristalliserar snabbare än tidigare använda polyetenkvaliteter. Metallocenmaterialen har numera tagit en stor del av marknaden. Visserligen ger de en överlägsen slagseghet hos produkterna men tendenser till skevning kan öka. P VC A N VÄ N D S i form av pulver eller som plastisol. Materialet finns i både mjuka gummiartade och halvstyva kvaliteter. Vissa är flexiblare än pe och används till exempel i bälgar. pvc och kan på grund av sin polaritet både målas och limmas direkt, medan polyeten måste förbehandlas med flamma eller korona. Bland konstruktionsplasterna är det främst pa 6, pa 12, pc och pet, som rotationsgjuts. pa 6 används för tillverkning av bland annat hydrauloljetankar, bränsletankar och ventilationskanaler. pa 11 och 12 är dyra material som används då man behöver hög korrosionsresistens, värmetålighet och goda mekaniska egenskaper. Polykarbonat ger hög styvhet, transparens och tål relativt höga temperaturer. Materialet förekommer i belysningsglober och huvar. pet ger detaljer med hög slagseghet och god tålighet mot vatten. Fluorplaster används i detaljer med mycket höga krav på kemisk resistens. Härdplasten epoxi används i relativt stor utsträckning för en inre kvarstående beläggning av metallkärl. Kärlen fungerar som formar under rotationsgjutningen och beläggningen, som fäster vid ytan utgör ett korrosionsskydd. 55

4 Figur 8: Mantlad (dubbelväggig) form. Formar Formarna (verktygen) är förhållandevis enkla och billiga att tillverka jämfört med till exempel formsprutningsformar. Formarna tillverkas av plåt, gjutaluminium, cnc-bearbetad aluminium eller elektroformas. Formar av gjutaluminium är billigare än de bearbetade och elektroformade. Formarna är ventilerade med hål i formväggen för att upprätthålla atmosfärstrycket. Därmed undviks skevning av formen och gjutskägg om formen är delad. De låsanordningar som håller ihop formhalvor ska vara lätta att hantera. Formar kan också tillverkas genom termisk sprutning. Metoden används sällan eftersom formarna får poriga ytor och godset blir relativt sprött. Sådana formar kan emellertid användas vid korta serier och för tillverkning av prototyper. V I K TI G T Ä R AT T M ATE R I A LE T har god värmeledningsförmåga och att formen är så tunnväggig som möjligt. Materialet ska klara de termiska påfrestningarna genom den ständiga upphettningen och avkylningen. Under processen värms formen till nära 300 C och kyls sedan till rumstemperatur på fem till tio minuter. Material och väggtjocklek väljs med hänsyn till de mekaniska belastningar, som formen utsätts för under processens gång. Formen monteras i en kraftig fixtur. Formhalvor ska sluta tätt (helst så varaktigt som möjligt). Om material sipprar ut i spalten mellan formhalvorna i upphettningskammaren bildas ett överskott på utsidan, som fungerar som en värmeisolering och hindrar en jämn värmeöverföring, vilket påverkar produktens väggtjocklek lokalt. Om överskottet stelnar till ett skägg i kylkammaren blir det svårt och kostsamt att avlägsna skägget från den färdiga produkten. Risken finns också att kylvatten tränger in genom spalten vid kylstationen så att man får fläckiga produkter, som måste kasseras. Vid tillverkning av långa serier kan insidan av formen vara belagd med ett släppmedel (till exempel tfe-baserad). Plåtformar tillverkas i stål, koppar eller mässing i volymer upp till 10 m3 och an56 vänds för tillverkning av produkter av pe och pa. Ibland krävs flerdelade formar för att göra avformningen möjlig. Vid tillverkning av enklare formar med en enkel formvägg och de dyrare mantlade (dubbelväggiga) formarna används stålplåt. Plåttjockleken är två till fyra millimeter. Plåtsektioner svetsas eller löds ihop och även flänsar med inspänningsanordningar påsvetsas. Den ram, som stöder och fixerar formen till maskinen svetsas också. Formkostnaderna ökar med kraven på noggrant slipade och polerade plåtfogar. Mantlade formar byggs av plåt i dubbla skal eller ett elektroformat skal som kläds med ett plåtskal på utsidan. Mantlade plåtformar, som används vid uppvärmning och kylning med olja beskrivs i princip i figur 8. För att stödja manteln införs distanser en bit från flänsarna kring delningsplanet. Lämpligt avstånd mellan distanserna är cirka 20 centimeter. G J UTN A A LU M I N I U M FO R M A R används vid masstillverkning av bollar och små behållare samt när man behöver formar som ska tillverkas snabbt och billigt. Gjutna aluminiumformar används även vid tillverkning av större produkter som vattentanker på liter. Jämfört med formar tillverkade av stålplåt är tjockleken hos aluminiumformarna tio millimeter eller mer för att de ska tåla de mekaniska påfrestningarna. Genom att aluminium har en högre värmekonduktivitet än stål kan man tillåta tjockare väggar. Det går inte att åstadkomma produkter med hög ytglans eftersom formens inre yta är lätt porig. För aluminiumformar dominerar två slag av delningsplan: spånt och ränna (nåt) eller plana med styrbultar. Spånt och ränna ger lång livslängd medan den plana delningen behöver underhållas eftersom styrbultarna lossnar. Som regel bör avståndet mellan styrbultarna vara centimeter. E LE K TRO FO R M A D E FO R M A R är särskilt användbara för rotationsgjutning av pvc men de används också för tillverkning av stora objekt av pe som kajaker. Vid framtagning av elektroformade skal utgår man från en modell (mandrel). Modellen är positiv och det elektroformade formskalet är ett negativ. Modellen har den färdiga produktens geometri. Modellen kan vara tillverkad av metall. Om den tillverkas av ett material som inte är metalliskt ledande rengörs ytan noga och beläggs med en tunn film av reducerat silver. Den silverbelagda modellen fungerar då som en katod under elektropläteringen. Silverskiktets tjocklek ligger i µ-området. Den positiva modellen täcks elektrolytiskt med ett nickellager av 1 till 1,5 millimeter, som uppbackas med ett tjockt lager av hårdkoppar (>1 millimeter). För små och medelstora produkter är formskalets ideala väggtjocklek 2 till 2,5 millimeter. Skalet har en jämn väggtjocklek. Tjockleken anpassas utifrånde påfrestningar skalet kommer att utsättas för. Skalet befrias från modellen och nickelskiktet bildar insidan av formskalet. Nickelskiktet avbildar komplicerade modellytor och mönster med synnerligen hög noggrannhet. Nickelytan har en nötningsbeständighet, som nästan motsvarar hårdkroms. Ytan är oxidationsbeständig och även beständig mot det aggressiva klorväte, som avges vid bearbetning av pvc. Kombinationen nickel och koppar garanterar hög värmeledning.

5 Exempel på användning av elektroformning Elektroformning av formskal är en avancerad teknik, som kräver stor skicklighet och är i många fall en yrkeshemlighet. Tekniken används också för att tillverka insatser för formsprutningsverktyg för speciella ändamål där precisionen är av betydelse. Det tar emellertid lång tid att bygga upp ett formskal. Nickelskiktet utfälls med en hastighet av maximalt 0,02 millimeter per timme och kopparskiktet med en hastighet av högst 0,08 millimeter per timme. Formskalets kvalitet begränsas endast av modellens ytkvalitet. Med hjälp av det elektroformade skalet som form kan man massproducera intrikata produkter till ytterst fina toleranser till exempel plastlinser, grammofonskivor och cd-skivor. Det perforerade tunna metallskalet i vissa elektriska rakapparater tillverkas genom elektroformning. Elektroformning används också vid tillverkning av forminsatser för formsprutningsverktyg för tillverkning av små kugghjul och tunna långa objekt som kulspetspennor, hylsor, rör, pipettspetsar etc. lösas kemiskt eller bestå av en lättsmält metall, som rinner ut ur formen genom upphettning. F R A MTAG N I N G AV det antal formar, som behövs för en masstillverkning av töjbara objekt sker i flera steg. Först tillverkas en huvudmodell (master model) av vax, som exempelvis föreställer delar till dockor, leksaksdjur eller konstgjorda kroppsdelar för demonstration av halsband eller armband. En huvudform (master mold) tillverkas med hjälp av denna modell genom elektroformning. Denna huvudform används för att tillverka ett antal rotationsgjutna modeller, som behövs för att framta formarna för en masstillverkning. Modellerna kan till exempel bestå av tjockväggig styv pvc, som kan förstärkas genom att fyllas med gjutharts. Eftersom det rör sig om en dubbelkopiering måste man ta hänsyn till dubbel krympning då man tillverkar den ursprungliga huvudmodellen. FÖ R TI LLV E R K N I N G AV V I D TI LLV E R K N I N G AV en kajak kan formen vara tvådelad. Modellen består då av två polerade metallhalvor, som beläggs galvaniskt med nickel/koppar. Modellen är liksom produkten positiv. Det elektroformade formskalet utgör ett negativ. Om modellen består av mässing är den lätt att bearbeta och polera, men är känslig för belastningar. Används stål har modellen hög hållfasthet och nötningsbeständig men är svår att tillverka. Stålmodellen kan emellertid användas åtskilliga gånger vid formtillverkning av identiska formar. Detaljer av mjuk pvc som ett armstöd till en bilinredning, leksaksdjur eller skyltdocka tillverkas ofta i en odelad Ni/Cuform, trots att formen innehåller besvärliga underskärningar. Den töjbara pvc-detaljen kan nämligen krängas ur formen genom en relativt liten öppning. Formen kan i detta fall användas flera gånger. Om formskal har en för trång öppning så kan modellen förstöras mekaniskt, upp- inredningar till bilar och andra produkter utgår man från en huvudmodell, som byggs av laminerat trä och finslipats. På modellens yta häftas en film med till exempel läderartat mönster och skarvarna utjämnas. Därefter gjuts ett negativ av silikongummi som avlägsnas från modellen. Silikonnegativet, som är något sladdrigt, uppbackas av en foto: dusan jankovic/shutterstock gjutplast på utsidan. Beroende på formens komplexitet kan man åstadkomma upp till tio modeller av en silikonkavitet uppbackad med epoxi eller polyester. Modellerna, som görs ledande med silver beläggs med Ni/Cu för framtagning av formskalen. Fixturer För att montera gjutformarna behövs det i allmänhet kraftiga fixturer för montering i maskinen och fastspänning för att förebygga skevhet. Fixturdelarna löds (svetsas eller hårdlöds) mot formskalet och kan påverka värmeöverföringen vid uppvärmning av formen. Om formens vägg blir tjockare i lödstället blir formskalet lokalt varmare, vilket leder till att produkten blir lokalt tjockare. Värmekapaciteten måste hållas så låg som möjligt i lödställen och därför väljs vinklade profiler, perforerad plåt et cetera, som fixturkomponenter. De fogas till formen där en temperaturförhöjning gör minsta skada. Med hjälp av det elektroformade skalet som form kan man massproducera intrikata produkter till ytterst fina toleranser till exempel plastlinser, grammofonskivor och cd-skivor. plastforum

6 Detaljens utformning Inledningsvis tar man hänsyn till att formen ska öppnas och slutas kring produkten. Den billigaste lösningen är i så fall en tvådelad form med ett delningsplan. För priskänsliga produkter används så gott som alltid tvådelade formar. Om konstruktionen kräver fler formdelar ökar antalet delningsplan och därmed underhållskostnader på grund av nötning och skäggbildning. Problemen kan reduceras om man inför generösa radier och undviker skarpa hörn och skarpa kanter i anslutning till delningsplanen. Vertikala delningsplan undviks. För slutning och öppning av formen införs system till exempel gångjärn för att minska skador i delningarna. D E T Ä R A LLTI D SVÅ R T att åstadkomma en plan yta. För att undvika skevhet kan man konstruera konkav yta hos formen för att kompensera skevheten. Konkaviteten är svår att uppskatta men det går i många fall att ersätta planet med en vågig yta som fungerar som en yta förstärkt med ribbor. Ribbans höjd bör vara fyra gånger väggtjockleken och bredden minst fem gånger väggtjockleken. Rektangulärt formade ribbor med införda radier och släppvinklar ger en bättre förstyvning än rundare ribbor. Undvik skarpa hörn och inför generösa radier. Radier fördelar spänningar över ett bredare område och bidrar till produktens styrka. Minsta radie är beroende på material. För pvc och pe gäller 30, för nylon 20 och polykarbonat 45. Vid för små radier sker överbryggning med material som krymper och ger porer. Släppvinklar införs vinkelrätt mot delningsplanet. De underlättar och reducerar skevning vid avformning i partier där produkten krympt mot formen. Som påpekats behövs ett hål för ventilation eller tryckutjämning i formarna. Hålets storlek är beroende av formens inre volym och radien ska vara cirka 1,5 centimeter per kubikmeter. För större produkter införs flera ventilationshål. För parallella väggar i konstruktionen rekommenderas ett avstånd, som är fyra till fem gånger den aktuella väggtjockleken för att undvika överbryggning. Två väggar som kommer för nära varandra kan emellertid bidra konstruktionens styrka genom sammansmältning (kiss-off). En av rotationsgjutningens fördelar är en jämn väggtjocklek, vilket uppnås då formväggen har en jämn temperatur. Väggtjockleken kan varieras något genom att ändra huvudaxelns rotationshastighet. Helst ska den hamna mellan 1,5 och 5 millimeter men kan uppgå till 20 millimeter. Används pvc kan den vara så tunn som 0,5 millimeter. KO N STR U K TI O N E R som är öppna i ena änden som avfallsbehållare, erhålls genom att helt enkelt skära av en del av den slutna delen. Öppna ändar går också att åstadkomma genom att plugga in en termisk isolerad kropp, som plasten inte formas mot. Material tillförs vanligen formen då den är öppen. Om inte det finns plats för fyllning kan det ske genom en särskild öppning (fallbox) eller ventilationshålet. Öppningen kan även användas om formen är sluten. Via en drop box kan man åstadkomma flera lager av plast till exempel pe+cellplast+pe och införa olikfärgade plaster med olika effekter. Skalgjutning (slush moulding) En teknik som påminner om rotationsgjutning är skalgjutning (slush moulding) En plastisol eller latexblandning hälls i en varm form så att den är helt fylld. Den del som inte stelnar genom gelning inom en viss tid hälls ut. Används plastisol gelar den till en önskvärd tjocklek efter en viss tid vid C. Den kvarvarande beläggningen på insidan av formen stabiliseras genom ytterligare uppvärmning för att ge slutprodukten tillräcklig seghet och styrka. Formen roterar inte vid skalgjutning enligt äldre teknik och används fortfarande vid tillverkning av konstfrukter, bollar och leksaker. S LU S HTE K N I K E N A N VÄ N D S i olika former vid tillverkning av inre strukturerade ytor i personbilars cock-pit till exempel den yttre huden av en instrumentbrädan. For58 men är tillverkad genom elektroformning kan också tillverkas genom skalgjutning av nickel, som upphettas med varmluft elav termoelaster. Termoelasterna kryomals ler varm olja. Formen fungerar som en för att få en tillräckligt fin partikelstorlek. balja, som täcks med ett skikt av pvc-pulmellan den yttre skalformade huden ver. Genom en viss rörelse täcks formytan och en bärare av glasfiberarmerad termofullständigt med ett sammanhängande plast av till exempel legeringarna (pc+abs) pulverskikt. Överskottspulver avlägsnas. och (pbt+asa) införs vanligen halvhård Vid fortsatt värmebehandling (gelning) cellulär polyuretan enligt figur 9. sammansmälter pulverpartiklarna till en sluten hud. ForFigur 9: Tvärsnittet av en instrumentpanel men kyls med saltat vatten och till personbil. huden avformas för vidare bearbetning. Sluchtekniken utvecklas ständigt inom bilindustrin och förekommer i flera former. Den kan utföras i två steg med en yttre hud av kompakt mjuk pvc följd av en cellulärt skikt av pvc. Den yttre huden

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

SPIF-Svensk Plastindustriförening

SPIF-Svensk Plastindustriförening SPIF- Certifieringskrav för godkännande enligt SPIF:s branschkrav (formsprutning) Kategori 6: Teknisk kundservice 1. Utbildnings- och kunskapskrav För att bli godkänd som diplomerad teknisk kundservice*

Läs mer

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att producera allt från enkla till mycket komplicerade plastdetaljer i ett stycke. Tack vare lång

Läs mer

SÅGVERK & TRÄINDUSTRI. Komponenter och detaljer av plast

SÅGVERK & TRÄINDUSTRI. Komponenter och detaljer av plast SÅGVERK & TRÄINDUSTRI Komponenter och detaljer av plast Minska underhållskostnaderna och öka driftsäkerheten Med tillstånd av C.Gunnarssons Verkstads AB, Vislanda Plast har många unika egenskaper. Genom

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper

Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Prelaq Energy Färgbelagd stålplåt med goda termiska egenskaper Sänkta energikostnader och förlängd livslängd När du ska välja färgbelagd stålplåt till väggar och tak vill du ha ett hållbart material som

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

MYCKET PÅ EN GÅNG A Ö. Formsprutning med flera färger och funktioner

MYCKET PÅ EN GÅNG A Ö. Formsprutning med flera färger och funktioner De flesta tandborstar tillverkas idag med hjälp av multikomponentsprutning. Många består av tre plaster i kombination, nämligen SAN, PP och TPE. FOTO: BASF Formsprutning med flera komponenter ger möjligheter

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Plast som Konstruktionsmaterial

Plast som Konstruktionsmaterial Plast som Konstruktionsmaterial Produktutveckling 3 Av: Hoda Karim Kurskod: KPP039 Examinator: Rolf Lövgren 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Råvara Material Egenskaper Olika plasttyper Tillverkning Formgivnings

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Från bägare till badkar

Från bägare till badkar Från bägare till badkar VARMFORMNING I nästa nummer: Limning Varmformning eller thermoforming, har ett brett till lämpnings område från till verkning av engångs bägare till kylskåpsinredningar, badkar

Läs mer

SPA NNANDE SPA NNINGAR

SPA NNANDE SPA NNINGAR BEARBETNING FRÅN A TILL Ö A Ö Detta avslutande kapitel i avdelningen om traditionell formsprutning, beskriver vad som händer då formen fylls och hur plasten krymper. I nästa kapitel berör vi speciella

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

FEMSTJÄRNIG MATLAGNING ATT LAGA MAT MED DEMEYERE

FEMSTJÄRNIG MATLAGNING ATT LAGA MAT MED DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING ATT LAGA MAT MED DEMEYERE Varför skall man köpa Demeyere produkter? Demeyere tillverkar stek- och kokkärl i rostfritt stål som håller hela livet. Många av världens stjärnkockar använder

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Att ta fram en plastprodukt 2008-12-11 / Sidan 1 av 6

Att ta fram en plastprodukt 2008-12-11 / Sidan 1 av 6 2008-12-11 / Sidan 1 av 6 Produktkännedom För en korrekt offert och vid order en optimal produkt fordras att en lämpligt utformad funktionsbeskrivning och en kravspecifikation följer med förfrågningsunderlaget

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013

Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 Pulverlackering på värmekänsligt material En ny marknad för användning av pulver! Lars Karlsson, TRIAB / Scandinavian Coating 2013 TRIAB / TRI INNOVATIONS AB Leverantör till industrin sedan 1971 Ålegårdsgatan

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Material och Livslängd

Material och Livslängd Material och Livslängd 1 2013 51003 2.0 Material och Livslängd Plast I dag används främst plast till rörsystem för vattenförsörjning och avlopp. Uponors systemlösningar är baserade på tre plastkvaliteter:

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

Guide för limning av plast och elastomerer

Guide för limning av plast och elastomerer Guide för limning av plast och elastomerer 3 Varför använda Loctite och Terosons limmer istället för andra fogningsmetoder Denna guide erbjuder en enkel vägledning för att välja rätt Loctite - och Terosonlim

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29

Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Vidareutveckling husvagn SoliferPolar Möte i Stockholm 2008-10-29 Rolf Lundström Einar Wallin Swerea SICOMP SoliferPolar 1 Data och historik Över 40 år av erfarenhet. Polarvagnen startade som husvagnstillverkare

Läs mer

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL

VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL VERKTYGSSTÅL BEHANDLINGSMETODER FOTOETSNING AV VERKTYGSSTÅL Där verktyg tillverkas Där verktyg används 960202 Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Juli Tema Hållbar utveckling

Juli Tema Hållbar utveckling Juli Tema Hållbar utveckling ÅTERVINNINGSKEMI plast får nytt liv I det här temat tar vi fasta på att det är bättre att återvinna material än att slänga det, vare sig det är i naturen eller på soptippen.

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

------------ -------------------------------

------------ ------------------------------- TMHL09 2013-10-23.01 (Del I, teori; 1 p.) 1. En balk med kvadratiskt tvärsnitt är tillverkad genom att man limmat ihop två lika rektangulära profiler enligt fig. 2a. Balken belastas med axiell tryckkraft

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

En ny standard för svensk fönstertradition

En ny standard för svensk fönstertradition En ny standard för svensk fönstertradition Svensk fönstertradition och modern teknik i skön harmoni Det är dags att släppa traditionen och tänka modernt även när det gäller fönster! I Sverige är trätraditionen

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Miljömedveten Isolering

Miljömedveten Isolering Linfiber isolering av märket Isolina Miljömedveten Isolering G&S Handel & Ekonomi AB Näset 213 705 94 Örebro Säte: Lekeberg, Örebro Email: maria@goshandel.se, lina@goshandel.se G&S Handel o Ekonomi AB

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer