Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi"

Transkript

1 Skyltdockor är ett typiskt exempel på rotationsgjutning där formen är ihålig. foto: pauline vos/shutterstock HISTORIK Rotationsgjutning ROTATIONSGJUTNING I nästa nummer: Cellplaster Korta serier av rotationsgjutning ger god ekonomi Rotationsgjutning används liksom formblåsning för att tillverka ihåliga plastdetaljer. Men de båda metoderna skiljer sig helt från varandra. källa: kunststoffe, 88 (1998), 1, sidan 30 Relativ styckekostnad tills materialet smälter homogent mot formens yta. Därefter kyls formen under det att den fortfarande roterar kring sina ortogonala axlar varefter den kylda produkten avformas. Processen utförs un Vid rotationsgjutning (rotational der lågt tryck i enkla relativt billiga formoulding, rotomoulding, rotoforming) mar. Produkterna får en jämn väggtjockupphettas pulver eller granulat av termolek och är praktiskt taget spänningsfria. plast i en sluten biaxiellt roterande form Dominerande material är polyeten. Cykeltiden är längre än vid formblåsning Figur 1: Jämförelse mellan kostnader vid formblåsning och rotationsgjutning. och formsprutning, men korta serier ger god ekonomi (figur 1). Komplexa konstruktioformblåsning 100 ner med skarpa hörn Rotationsgjutning undviks. Exempel på produk10 ter är leksaker, bränsletankar, avfallsbehållare, Antal skal till resväskor och 1 skyltdockor lars-erik edshammar > Började tillämpas i början på 1940talet då utgångsmaterialet var pvc-plastisol. Aktuella produkter var exempelvis dockor, bollar och enklare sömlösa hålkroppar. Plastisolen är en pasta av fina pvc-partiklar dispergerade i mjukgörare. Vid upphettning från 150 till 220º C gelar pastan och får egenskapen av mjuk pvc. > Under 1950-talet lanserades pulver av polyeten med låg densitet för rotationsgjutning. Ett genombrott kom vid introduktionen av linjär polyeten (pe-lld), som gav högre hållfasthet och man började tillverka behållare och tankar i relativt komplexa former. Sedan 1990-talet har polyeten med sampolymerer tillverkade med metallocenkatalysatorer blivit vanligare. > Förutom pe och pvc rotationsgjuter man numera flera konstruktionsplaster, termoelaster och fluorpolymerer. Tekniken har utvecklats och nu tillverkas relativt komplexa former främst beroende på utvecklingen av material för rotationsgjutning. Teknisk avancerade produkter i form av oljebehållare för hydraulik, kåpor med kraftiga underskärningar och djupa ribbor samt ingjutning av olika insatser är i dag rutin. Skalgjutning, som har likheter med rotationsgjutning beskrivs på sidan

2 Beskrivning av processen Rotationsgjutning ska inte förväxlas med centrifugalgjutning, även kallad slunggjutning (rotational casting), som beskrivs i figur 2. Centrifugalgjutning innebär tillverkning av ihåliga cylindriska artiklar av plast i en cylindrisk form, som roterar kring en axel. I figuren används en härdplast som utgångsmaterial. Utgångsmaterialet kan även bestå av en monomer, förpolymer, polymerdispersion eller termoplastpulver. Formen roterar med hög hastighet och materialet trycks mot formen av centrifugalkraften för att slutligen stelna. Rör av polyeten tillverkas på detta sätt då diametrarna är så stora att rören inte kan extruderas. Rotationsgjutning sker däremot i en form som vrids kring två ortogonala axlar. Processen sker i fyra steg som i princip beskrivs i figur 3. Figur 2: Centrifugalgjutning av härdplaster. Figur 3: Rotationsgjutning sker i fyra steg. Figur 4: Karusell med fyra armar. Figur 5: Montering av en enskild form. Figur 6: Montering av två formar. F Ö R ST F Y LLS M E TA LLFO R M E N med en uppvägd mängd plastpulver och sluts (steg 1). Mängden material invägs med hänsyn till önskad väggtjocklek hos produkten. Därefter upphettas formen med plastpulvret i en ugn av upp till 300 C under fem till tio minuter (steg 2). Uppvärmningen sker under rotation med hjälp av varmluft, gasflamma, värmestrålning eller het olja. Används het olja krävs en dyr mantling av formen enligt beskrivningen nedan. Rotationen är relativt långsam och sker i en hastighet av cirka 15 varv per minut. Då plastmaterialet blivit jämnt fördelat och smält mot formväggen börjar avkylningen (steg 3). Kylningen åstadkoms med kall luft, vatten eller en blandning av luft och vatten. Då produkten stelnat sker avformning (steg 4) och påfyllning av en ny pulversats. Alla steg i tillverkningen sker trycklöst och skiljer sig därmed från formsprutning, som sker under högt tryck och ger spänningar i slutprodukten. D E T F I N N S F LE R A SÄT T att genomföra tillverkningen. Hela processen kan äga rum i en enda kammare med uppvärmning och kylning om det gäller mycket stora före54 mål. Vanligare är emellertid arrangemanget i figur 4 där formen som stagas av en fixtur monteras på en arm. Den fyllda formen hamnar först i en het ugn under det att den roterar. Efter en i förväg avpassad tid förs sedan formen in i en eller två kylkammare. Avkylningshastigheten är en viktig parameter och har stor betydelse för produktkvaliteten. Av ekonomiska skäl kan det vara frestande att avkorta cykeltiden genom en snabb avkylning, men följden kan bli en produkt som skevar på grund av inre spänningar. Normalt kyls formen först med kall luft varefter den sprejas med vatten. I figur 4 visas fyra armar men vanligt är tre armar och två sammanslagna kylstationer. I många utrustningar är armarna fixerade till varandra så att det mest långsamma momentet blir styrande för cykeltiden. I vissa maskiner rör sig armarna oberoende av varandra så att en arm kan lämna kylningssteget medan de andra kvarstår i sina lägen. Systemen har olika utformningar beroende på maskintillverkare men innebär alltid att formen roteras biaxiellt kring två rätvinkliga axlar. I F I G U R 5 B E S K R I VS en enskild form monterad i en formbärare med drivanordning. Formen är laddad med pulver, formhalvor-

3 Figur 7: Olika formar i gemensam fixtur. na har slutits med spännhakar och omges av en kraftig fixtur (formbärare) kopplad till drivanordningen. Flera formar kan bäras upp av en gemensam fixtur. I figur 6 visas exempel på två lika formar och figur 7 hur olika formar monteras i samma fixtur. Rotationshastighet kring huvudaxeln är en fjärdedel av hastigheten kring biaxeln. Huvudaxeln roterar mellan tre och tio varv per minut. Formen eller formarna upphettas i en kammare vanligen med en forcerad konvektionsström av hetluft under 10 till 20 minuter beroende på produktens storlek och typ av plastmaterial. För bearbetning av polyeten är ugnens temperatur cirka 300 C och formens temperatur cirka 27 C då den lämnar ugnen efter 20 minuter. Kylning tar ytterligare 10 till 20 minuter i anspråk. PROCESSEN Fördelar > Verktygen (formarna) är billiga och ledtiderna korta. > De framställda produkterna har inga sammanflytningar eller märken efter intag. > Väggtjockleken bestäms av hur mycket plast som satsas vid påfyllningen. > Påfyllning och avformning kan ske genom automatiska anordningar. > Formar och plastmaterial kan växlas snabbt vid korta körningar. PROCESSEN Nackdelar > Väggtjockleken är i allmänhet inte mindre än 0,75 millimeter. > Produkten får ej vara för komplex. > Processen är inte konkurrenskraftig när det gäller små formsprutade detaljer. Material som rotationsgjuts I princip kan alla termoplaster rotationsgjutas. Termoplaster smälter i ugnskammaren och stelnar i kylkammaren. Eftersom termoplasten utsätts för långvarig inverkan av höga temperaturer vid närvaro av luft ska den ha hög termisk och oxidativ stabilitet. Vidare ska materialet ha goda flytegenskaper och låg smältviskositet för att avbilda detaljer i formens inre yta trots att processen sker vid lågt tryck. Materialet ska bestå av finkornigt pulver för att värmeövergången i pulvermassan ska vara tillfredställande. Pulvret ska också vara tillräckligt självrinnande. Bearbetaren kan själv tillverka pulver genom pulverisering av granulat men råvarutillverkare levererar specialprodukter för rotationsgjutning. För komplexa produkter används närmast kubiskt formade pulver med kantlängder mellan 250 och 300 µm, som rinner lätt och ger optimal packning. För att i möjligaste mån få lika stora partiklar kan pulverkornen poleras termiskt efter en första malning. Materialkvaliteten säkerställs som regel genom att bestämma rinnbarheten samt göra siktanalys och bestämning av smältindex. Den inledande materialberedningen inklusive inblandning av tillsatser som flythjälpmedel, antistatika, pigment, stabilisatorer etc medför betydliga kostnader. D E T D O M I N E R A N D E M ATE R I A LE T är pe-ld på grund av lågt pris, låg vikt, kort cykeltid och låg energiåtgång vid tillverkningen. pe-ld är ett flexibelt och segt material som är lätt att bearbeta. Densiteten ligger mellan 0,91 och 0,95 och smältindex varierar mellan 3 och 23. De vanligaste pulvren har en kornstorlek med diametrar mellan 0,2 och 0,5 µm men även finare pulver används. pe-ld har för övrigt goda flytegenskaper på grund av en bred densitetsfördelning samt en relativt hög termisk och kemisk stabilitet. Materialet har en låg hållfasthet i den färdiga produkten som snabbt blir sämre vid förhöjd temperatur. Materialet har en smälttemperatur strax över 100 C. De ljustabilisatorer och antioxidanter, som tillsätts av olika skäl behöver inte in- skränka ett livsmedelsgodkännande eller användning i medicinska sammanhang. pe-ld har bättre hållfasthet än pe-ld och slagsegheten är högre vid låga temperaturer. Materialet har en smälttemperatur vid 125 C. pe-ld kan till skillnad från pe-ld användas i granulerad form och man undgår därmed en kostsam malning till pulver. Förnätad pe (pex) används någon gång i särskilt utsatta produkter på grund av materialets höga slagseghet och miljötålighet. Utvecklingen av metallocenframställda polyetener (pe-m) har gett förbättrade flytegenskaper, snävare smälttemperaturintervall och materialen sintrar och kristalliserar snabbare än tidigare använda polyetenkvaliteter. Metallocenmaterialen har numera tagit en stor del av marknaden. Visserligen ger de en överlägsen slagseghet hos produkterna men tendenser till skevning kan öka. P VC A N VÄ N D S i form av pulver eller som plastisol. Materialet finns i både mjuka gummiartade och halvstyva kvaliteter. Vissa är flexiblare än pe och används till exempel i bälgar. pvc och kan på grund av sin polaritet både målas och limmas direkt, medan polyeten måste förbehandlas med flamma eller korona. Bland konstruktionsplasterna är det främst pa 6, pa 12, pc och pet, som rotationsgjuts. pa 6 används för tillverkning av bland annat hydrauloljetankar, bränsletankar och ventilationskanaler. pa 11 och 12 är dyra material som används då man behöver hög korrosionsresistens, värmetålighet och goda mekaniska egenskaper. Polykarbonat ger hög styvhet, transparens och tål relativt höga temperaturer. Materialet förekommer i belysningsglober och huvar. pet ger detaljer med hög slagseghet och god tålighet mot vatten. Fluorplaster används i detaljer med mycket höga krav på kemisk resistens. Härdplasten epoxi används i relativt stor utsträckning för en inre kvarstående beläggning av metallkärl. Kärlen fungerar som formar under rotationsgjutningen och beläggningen, som fäster vid ytan utgör ett korrosionsskydd. 55

4 Figur 8: Mantlad (dubbelväggig) form. Formar Formarna (verktygen) är förhållandevis enkla och billiga att tillverka jämfört med till exempel formsprutningsformar. Formarna tillverkas av plåt, gjutaluminium, cnc-bearbetad aluminium eller elektroformas. Formar av gjutaluminium är billigare än de bearbetade och elektroformade. Formarna är ventilerade med hål i formväggen för att upprätthålla atmosfärstrycket. Därmed undviks skevning av formen och gjutskägg om formen är delad. De låsanordningar som håller ihop formhalvor ska vara lätta att hantera. Formar kan också tillverkas genom termisk sprutning. Metoden används sällan eftersom formarna får poriga ytor och godset blir relativt sprött. Sådana formar kan emellertid användas vid korta serier och för tillverkning av prototyper. V I K TI G T Ä R AT T M ATE R I A LE T har god värmeledningsförmåga och att formen är så tunnväggig som möjligt. Materialet ska klara de termiska påfrestningarna genom den ständiga upphettningen och avkylningen. Under processen värms formen till nära 300 C och kyls sedan till rumstemperatur på fem till tio minuter. Material och väggtjocklek väljs med hänsyn till de mekaniska belastningar, som formen utsätts för under processens gång. Formen monteras i en kraftig fixtur. Formhalvor ska sluta tätt (helst så varaktigt som möjligt). Om material sipprar ut i spalten mellan formhalvorna i upphettningskammaren bildas ett överskott på utsidan, som fungerar som en värmeisolering och hindrar en jämn värmeöverföring, vilket påverkar produktens väggtjocklek lokalt. Om överskottet stelnar till ett skägg i kylkammaren blir det svårt och kostsamt att avlägsna skägget från den färdiga produkten. Risken finns också att kylvatten tränger in genom spalten vid kylstationen så att man får fläckiga produkter, som måste kasseras. Vid tillverkning av långa serier kan insidan av formen vara belagd med ett släppmedel (till exempel tfe-baserad). Plåtformar tillverkas i stål, koppar eller mässing i volymer upp till 10 m3 och an56 vänds för tillverkning av produkter av pe och pa. Ibland krävs flerdelade formar för att göra avformningen möjlig. Vid tillverkning av enklare formar med en enkel formvägg och de dyrare mantlade (dubbelväggiga) formarna används stålplåt. Plåttjockleken är två till fyra millimeter. Plåtsektioner svetsas eller löds ihop och även flänsar med inspänningsanordningar påsvetsas. Den ram, som stöder och fixerar formen till maskinen svetsas också. Formkostnaderna ökar med kraven på noggrant slipade och polerade plåtfogar. Mantlade formar byggs av plåt i dubbla skal eller ett elektroformat skal som kläds med ett plåtskal på utsidan. Mantlade plåtformar, som används vid uppvärmning och kylning med olja beskrivs i princip i figur 8. För att stödja manteln införs distanser en bit från flänsarna kring delningsplanet. Lämpligt avstånd mellan distanserna är cirka 20 centimeter. G J UTN A A LU M I N I U M FO R M A R används vid masstillverkning av bollar och små behållare samt när man behöver formar som ska tillverkas snabbt och billigt. Gjutna aluminiumformar används även vid tillverkning av större produkter som vattentanker på liter. Jämfört med formar tillverkade av stålplåt är tjockleken hos aluminiumformarna tio millimeter eller mer för att de ska tåla de mekaniska påfrestningarna. Genom att aluminium har en högre värmekonduktivitet än stål kan man tillåta tjockare väggar. Det går inte att åstadkomma produkter med hög ytglans eftersom formens inre yta är lätt porig. För aluminiumformar dominerar två slag av delningsplan: spånt och ränna (nåt) eller plana med styrbultar. Spånt och ränna ger lång livslängd medan den plana delningen behöver underhållas eftersom styrbultarna lossnar. Som regel bör avståndet mellan styrbultarna vara centimeter. E LE K TRO FO R M A D E FO R M A R är särskilt användbara för rotationsgjutning av pvc men de används också för tillverkning av stora objekt av pe som kajaker. Vid framtagning av elektroformade skal utgår man från en modell (mandrel). Modellen är positiv och det elektroformade formskalet är ett negativ. Modellen har den färdiga produktens geometri. Modellen kan vara tillverkad av metall. Om den tillverkas av ett material som inte är metalliskt ledande rengörs ytan noga och beläggs med en tunn film av reducerat silver. Den silverbelagda modellen fungerar då som en katod under elektropläteringen. Silverskiktets tjocklek ligger i µ-området. Den positiva modellen täcks elektrolytiskt med ett nickellager av 1 till 1,5 millimeter, som uppbackas med ett tjockt lager av hårdkoppar (>1 millimeter). För små och medelstora produkter är formskalets ideala väggtjocklek 2 till 2,5 millimeter. Skalet har en jämn väggtjocklek. Tjockleken anpassas utifrånde påfrestningar skalet kommer att utsättas för. Skalet befrias från modellen och nickelskiktet bildar insidan av formskalet. Nickelskiktet avbildar komplicerade modellytor och mönster med synnerligen hög noggrannhet. Nickelytan har en nötningsbeständighet, som nästan motsvarar hårdkroms. Ytan är oxidationsbeständig och även beständig mot det aggressiva klorväte, som avges vid bearbetning av pvc. Kombinationen nickel och koppar garanterar hög värmeledning.

5 Exempel på användning av elektroformning Elektroformning av formskal är en avancerad teknik, som kräver stor skicklighet och är i många fall en yrkeshemlighet. Tekniken används också för att tillverka insatser för formsprutningsverktyg för speciella ändamål där precisionen är av betydelse. Det tar emellertid lång tid att bygga upp ett formskal. Nickelskiktet utfälls med en hastighet av maximalt 0,02 millimeter per timme och kopparskiktet med en hastighet av högst 0,08 millimeter per timme. Formskalets kvalitet begränsas endast av modellens ytkvalitet. Med hjälp av det elektroformade skalet som form kan man massproducera intrikata produkter till ytterst fina toleranser till exempel plastlinser, grammofonskivor och cd-skivor. Det perforerade tunna metallskalet i vissa elektriska rakapparater tillverkas genom elektroformning. Elektroformning används också vid tillverkning av forminsatser för formsprutningsverktyg för tillverkning av små kugghjul och tunna långa objekt som kulspetspennor, hylsor, rör, pipettspetsar etc. lösas kemiskt eller bestå av en lättsmält metall, som rinner ut ur formen genom upphettning. F R A MTAG N I N G AV det antal formar, som behövs för en masstillverkning av töjbara objekt sker i flera steg. Först tillverkas en huvudmodell (master model) av vax, som exempelvis föreställer delar till dockor, leksaksdjur eller konstgjorda kroppsdelar för demonstration av halsband eller armband. En huvudform (master mold) tillverkas med hjälp av denna modell genom elektroformning. Denna huvudform används för att tillverka ett antal rotationsgjutna modeller, som behövs för att framta formarna för en masstillverkning. Modellerna kan till exempel bestå av tjockväggig styv pvc, som kan förstärkas genom att fyllas med gjutharts. Eftersom det rör sig om en dubbelkopiering måste man ta hänsyn till dubbel krympning då man tillverkar den ursprungliga huvudmodellen. FÖ R TI LLV E R K N I N G AV V I D TI LLV E R K N I N G AV en kajak kan formen vara tvådelad. Modellen består då av två polerade metallhalvor, som beläggs galvaniskt med nickel/koppar. Modellen är liksom produkten positiv. Det elektroformade formskalet utgör ett negativ. Om modellen består av mässing är den lätt att bearbeta och polera, men är känslig för belastningar. Används stål har modellen hög hållfasthet och nötningsbeständig men är svår att tillverka. Stålmodellen kan emellertid användas åtskilliga gånger vid formtillverkning av identiska formar. Detaljer av mjuk pvc som ett armstöd till en bilinredning, leksaksdjur eller skyltdocka tillverkas ofta i en odelad Ni/Cuform, trots att formen innehåller besvärliga underskärningar. Den töjbara pvc-detaljen kan nämligen krängas ur formen genom en relativt liten öppning. Formen kan i detta fall användas flera gånger. Om formskal har en för trång öppning så kan modellen förstöras mekaniskt, upp- inredningar till bilar och andra produkter utgår man från en huvudmodell, som byggs av laminerat trä och finslipats. På modellens yta häftas en film med till exempel läderartat mönster och skarvarna utjämnas. Därefter gjuts ett negativ av silikongummi som avlägsnas från modellen. Silikonnegativet, som är något sladdrigt, uppbackas av en foto: dusan jankovic/shutterstock gjutplast på utsidan. Beroende på formens komplexitet kan man åstadkomma upp till tio modeller av en silikonkavitet uppbackad med epoxi eller polyester. Modellerna, som görs ledande med silver beläggs med Ni/Cu för framtagning av formskalen. Fixturer För att montera gjutformarna behövs det i allmänhet kraftiga fixturer för montering i maskinen och fastspänning för att förebygga skevhet. Fixturdelarna löds (svetsas eller hårdlöds) mot formskalet och kan påverka värmeöverföringen vid uppvärmning av formen. Om formens vägg blir tjockare i lödstället blir formskalet lokalt varmare, vilket leder till att produkten blir lokalt tjockare. Värmekapaciteten måste hållas så låg som möjligt i lödställen och därför väljs vinklade profiler, perforerad plåt et cetera, som fixturkomponenter. De fogas till formen där en temperaturförhöjning gör minsta skada. Med hjälp av det elektroformade skalet som form kan man massproducera intrikata produkter till ytterst fina toleranser till exempel plastlinser, grammofonskivor och cd-skivor. plastforum

6 Detaljens utformning Inledningsvis tar man hänsyn till att formen ska öppnas och slutas kring produkten. Den billigaste lösningen är i så fall en tvådelad form med ett delningsplan. För priskänsliga produkter används så gott som alltid tvådelade formar. Om konstruktionen kräver fler formdelar ökar antalet delningsplan och därmed underhållskostnader på grund av nötning och skäggbildning. Problemen kan reduceras om man inför generösa radier och undviker skarpa hörn och skarpa kanter i anslutning till delningsplanen. Vertikala delningsplan undviks. För slutning och öppning av formen införs system till exempel gångjärn för att minska skador i delningarna. D E T Ä R A LLTI D SVÅ R T att åstadkomma en plan yta. För att undvika skevhet kan man konstruera konkav yta hos formen för att kompensera skevheten. Konkaviteten är svår att uppskatta men det går i många fall att ersätta planet med en vågig yta som fungerar som en yta förstärkt med ribbor. Ribbans höjd bör vara fyra gånger väggtjockleken och bredden minst fem gånger väggtjockleken. Rektangulärt formade ribbor med införda radier och släppvinklar ger en bättre förstyvning än rundare ribbor. Undvik skarpa hörn och inför generösa radier. Radier fördelar spänningar över ett bredare område och bidrar till produktens styrka. Minsta radie är beroende på material. För pvc och pe gäller 30, för nylon 20 och polykarbonat 45. Vid för små radier sker överbryggning med material som krymper och ger porer. Släppvinklar införs vinkelrätt mot delningsplanet. De underlättar och reducerar skevning vid avformning i partier där produkten krympt mot formen. Som påpekats behövs ett hål för ventilation eller tryckutjämning i formarna. Hålets storlek är beroende av formens inre volym och radien ska vara cirka 1,5 centimeter per kubikmeter. För större produkter införs flera ventilationshål. För parallella väggar i konstruktionen rekommenderas ett avstånd, som är fyra till fem gånger den aktuella väggtjockleken för att undvika överbryggning. Två väggar som kommer för nära varandra kan emellertid bidra konstruktionens styrka genom sammansmältning (kiss-off). En av rotationsgjutningens fördelar är en jämn väggtjocklek, vilket uppnås då formväggen har en jämn temperatur. Väggtjockleken kan varieras något genom att ändra huvudaxelns rotationshastighet. Helst ska den hamna mellan 1,5 och 5 millimeter men kan uppgå till 20 millimeter. Används pvc kan den vara så tunn som 0,5 millimeter. KO N STR U K TI O N E R som är öppna i ena änden som avfallsbehållare, erhålls genom att helt enkelt skära av en del av den slutna delen. Öppna ändar går också att åstadkomma genom att plugga in en termisk isolerad kropp, som plasten inte formas mot. Material tillförs vanligen formen då den är öppen. Om inte det finns plats för fyllning kan det ske genom en särskild öppning (fallbox) eller ventilationshålet. Öppningen kan även användas om formen är sluten. Via en drop box kan man åstadkomma flera lager av plast till exempel pe+cellplast+pe och införa olikfärgade plaster med olika effekter. Skalgjutning (slush moulding) En teknik som påminner om rotationsgjutning är skalgjutning (slush moulding) En plastisol eller latexblandning hälls i en varm form så att den är helt fylld. Den del som inte stelnar genom gelning inom en viss tid hälls ut. Används plastisol gelar den till en önskvärd tjocklek efter en viss tid vid C. Den kvarvarande beläggningen på insidan av formen stabiliseras genom ytterligare uppvärmning för att ge slutprodukten tillräcklig seghet och styrka. Formen roterar inte vid skalgjutning enligt äldre teknik och används fortfarande vid tillverkning av konstfrukter, bollar och leksaker. S LU S HTE K N I K E N A N VÄ N D S i olika former vid tillverkning av inre strukturerade ytor i personbilars cock-pit till exempel den yttre huden av en instrumentbrädan. For58 men är tillverkad genom elektroformning kan också tillverkas genom skalgjutning av nickel, som upphettas med varmluft elav termoelaster. Termoelasterna kryomals ler varm olja. Formen fungerar som en för att få en tillräckligt fin partikelstorlek. balja, som täcks med ett skikt av pvc-pulmellan den yttre skalformade huden ver. Genom en viss rörelse täcks formytan och en bärare av glasfiberarmerad termofullständigt med ett sammanhängande plast av till exempel legeringarna (pc+abs) pulverskikt. Överskottspulver avlägsnas. och (pbt+asa) införs vanligen halvhård Vid fortsatt värmebehandling (gelning) cellulär polyuretan enligt figur 9. sammansmälter pulverpartiklarna till en sluten hud. ForFigur 9: Tvärsnittet av en instrumentpanel men kyls med saltat vatten och till personbil. huden avformas för vidare bearbetning. Sluchtekniken utvecklas ständigt inom bilindustrin och förekommer i flera former. Den kan utföras i två steg med en yttre hud av kompakt mjuk pvc följd av en cellulärt skikt av pvc. Den yttre huden

Komposittillverkning, del 2

Komposittillverkning, del 2 Komposittillverkning, del 2 I motsats till extrudering innebär profildragning (pultrusion) att ett kontinuerligt fiberknippe impregnerat med flytande harts dras genom en uppvärmd form. Hartsimpregneringen

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Talent. Plastics. En handbok i hur du kan göra världen lite plastigare varje dag. Författare: Ulf Bruder

Talent. Plastics. En handbok i hur du kan göra världen lite plastigare varje dag. Författare: Ulf Bruder Talent in Plastics En handbok i hur du kan göra världen lite plastigare varje dag. Författare: Ulf Bruder Detta är en utökad specialutgåva av boken Värt att veta om plast utvecklad i samarbete mellan Bruder

Läs mer

Gnistbearbetning av verktygsstål

Gnistbearbetning av verktygsstål av verktygsstål BEHANDLING AV VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Innehåll Inledning... 3 Grundprinciperna för gnistbearbetning... 3 Gnistbearbetningens inverkan på verktygsstål... 3 Uppmätta storheter... 5

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision Stålboken En starkare, lättare och mer hållbar värld SSABs vision Stålboken Innehåll Världen behöver stål 4 Så används stål 5 SSAB i stålvärlden 8 SÅ GÖR VI STÅL Malmbaserat råjärn och stål 10 Skrotbaserat

Läs mer

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA

om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA om ramning En liten handledning till den som vill rama in själv. KAPITEL 1: KAPITEL 2: KAPITEL 3: KAPITEL 4: KAPITEL 5: GRAFIK, AKVARELL, FOTO MÅLNINGAR & KILRAM OBJEKT BRODYR NYA MEDIA 1 GRAFIK, AKVARELL,

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Analysmetoder för rörsystem. Methods for pipe system analysis

Analysmetoder för rörsystem. Methods for pipe system analysis Analysmetoder för rörsystem Methods for pipe system analysis utfört för Saab Aerosystems Erik Holmberg Hållfasthetslära Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--08/00481--SE

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD 97:4. Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET

ALLMÄNNA RÅD 97:4. Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET ALLMÄNNA RÅD 97:4 Varmförzinkning NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tel 08-698 10 00 Fax 08-698 15 15 E-post kundtjanst@environ.se Internet-hemsida http://www.environ.se

Läs mer

2. Keramik och byggkeramik

2. Keramik och byggkeramik 2. Keramik och byggkeramik Lerbrott i Skåne. Foto: Clas-Håkan Odelhög. Vad är keramik? Bränd lera svarar väl mycket riktigt de flesta, men vad är lera? Lera är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Oförstörande provning Jernkontorets utbildningspaket del 10 1996 Andra korrigerade upplagan, 2007 2000 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas

Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas Svensk Planglasförening Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas Juni 2011 Sida 1 nnn Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 1.1 Generellt 1.2 Betraktelseförhållanden

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer