Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 22 Redovisning av medborgardialog om miljöoch klimatfrågan Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 2 Innehållsförteckning sid 1. Framtidsgruppernas uppdrag Genomförda aktiviteter.3 3. Allmänhetens funderingar i frågan Allmänna framtidsfunderingar om miljön I ett lokalt perspektiv I ett globalt perspektiv Vad man som enskild medborgare kan göra Vad kan vi tillsammans göra Allmänna framtidsfunderingar om klimatet.16 4 Information Information om miljö- och klimatmål Information om avfallshantering Information om Arvika Kraft AB Information om Klimatanalys Värmland Seminarieserie Hur kan vi bidra till ett hållbart samhälle Den stadsnära naturens möjligheter Transportseminarium Seminarium om mat och miljö..84

3 3 1. Framtidsgruppernas uppdrag Kommunfullmäktiges framtidsgrupper får av Kommunfullmäktiges presidium följande uppdrag, att återredovisa till Kommunfullmäktige i maj 2014: Medborgardialog om miljö- och klimatfrågan i ett framtidsperspektiv - dagens utmaningar för att rädda framtidens miljö Delfrågor: - Vilka framtidsfunderingar har Du när det gäller vår miljö? - Lokalt? - Globalt? - Hur kan Du som enskild medborgare agera för att värna vår miljö? - Hur kan vi tillsammans agera för att värna vår miljö? - Vilka tankar har Du med tanke på klimatförändringarna som sker? 2. Genomförda aktiviteter För att skaffa sig mer kunskap i detta breda och omfattande ämne har Framtidsgrupperna förlagt sina möten på platser där aktiviteter av olika slag sker inom ämnesområdet. Inledningsvis gav Dan Johansson, då miljösamordnare på Arvika kommun en grundlig genomgång om de miljömål som är fastställda på olika nivåer, och var Arvika kommun befinner sig i nuläget i detta arbete. En sammanfattning av denna redogörelse finns i avsnitt 4.1. Mossebergs avfallsanläggning besöktes, ledamöterna i framtidsgrupperna fick se den nya anläggningen och ta del av en beskrivning av hur arbetet bedrivs på Mosseberg. Även denna gång stod Dan Johansson för informationen, nu i sin roll som chef på Mosseberg. Det bildspel som då visades redovisas i avsnitt 4.2. Ett möte förlades till Sälboda där Lennart Rönning, VD i Arvika Kraft AB informerade om bolagets verksamhet och visade kraftstationen i Sälboda. Det bildspel som då visades redovisas i avsnitt 4.3. Under Arvikamârten fanns Framtidsgruppernas ledamöter utanför Turistbyrån och förde samtal med förbipasserande mârtensbesökare utifrån de delfrågor som formulerats i enlighet med uppdraget. De synpunkter som då lämnades redovisas i avsnitt 3. Ett möte förlades till Thermia AB. VD Magnus Glavmo informerade om företaget och om vad som händer i utvecklingen av värmepumpar och klimatanläggningar. Fabrikschef Mattias Karlsson guidade vid en rundvandring i fabriken och forskningschef Rickard Karlsson visade forsknings och utvecklingsavdelningen. På kvällen den 5 november satt ledamöter i framtidsgrupperna i stadshuset och ringde upp slumpmässigt utvalda Arvikabor för att höra

4 4 vilka tankar de har i miljö- och klimatfrågan. Ett femtiotal Arvikabor lämnade synpunkter, vilka finns med i sammanställningen i avsnitt 3. Börje Wahlund och Kenneth Johannesson, två ledamöter i framtidsgrupperna, i full fart med att ringa upp medborgare under ringkvällen, för att få tankar och synpunkter i miljö- och klimatfrågan. Vid ett möte med framtidsgrupperna informerade Miljöstabens chef Anders Jonasson om Miljöstabens arbete, vad det omfattar och innebär, och gav exempel på olika situationer och sammanhang där Miljöstaben är involverad. Ett möte med framtidsgrupperna förlades till Västvärmlands LBCs nya lokaler vid Falleberget. LBCs VD Pär Börjesson informerade om den verkamhet som Västvärmlands LBC bedriver och visade de nya lokalerna. Ett möte med framtidsgrupperna förlades till Glava Energy Center, där Magnus Nilsson visade anläggningen och informerade om vad som sker i utvecklingen av solcellspaneler i allmänhet och i Glava i synnerhet. På bilden nedan ser vi ledamöterna Christer Bylund, Mona Smedman, Börje Wahlund, Göran Andersson, Lars-Ove Jansson, Carina Bönström, tjänstemannen Erika Nordqvist och Magnus Nilsson Glava Energy Center.

5 5 Under mars och april besökte ledamöter i framtidsgrupperna elever på våra gymnasieskolor och högstadieskolor och förde samtal i grupp om miljö- och klimat. Syftet var att höra hur unga männsikor tänker och resonerar i denna fråga. De tankar och synpunkter som fördes fram redovisas i kapitel 3. Totalt deltog 160 ungdomar i samtalen. Ida Axelsson-Wall från Länsstyrelsen besökte framtidsgrupperna vid ett sammanträde och redogjorde för utredningen Klimatanalys Värmland. Vid samma möte informerade även Stina Dahlblom om arbetet med Arvika kommuns Miljö- och klimatstrategi. Bilder från information redovisas under avsnitt Allmänhetens funderingar i frågan På olika sätt, som redovisas i avsnitt 2, har Framtidsgrupperna i dialog med medborgarna fått in tankar och synpunkter. Även den Medborgarpanel som nu funnits i 7 år har tillfrågats och funderingar finns också med i redovisningen. Redovisningen av synpunkterna sker under rubriker som överensstämmer med de delfrågor i vilken medborgardialogen förts.

6 6 3.1 Allmänna framtidsfunderingar om miljön - Jag är intresserad av förnyelsebar energi och återanvändning. - Medvetenheten om miljöproblematiken är viktig. Det är viktigt för oss att förstå det viktiga med att ta hand om och värna om miljön. Jag upplever att de i min omgivning inte alltid förstår konsekvenserna av att jordens resurser förbrukas. - Viktigt att alla drar sitt strå till stacken. - Jag tror på framtidens kärnkraft. - Det har bivit en polarisering, de som lever miljö- och hälsovänligt och de som lever miljö- och hälsovådligt. Men fler och fler anammar det sundare levnadssättet, ökat intresse för miljöfrågor, handlar i secondhandbutiker etc. - Vi gör för små framsteg, troligen kommer vi till en sorts gräns där drastiska åtgärder blir följden. - Skräpa inte ner. - Bort med bensinbilar. - Skippa vallbygget i sundet och rensa Byälven. - Funderar mycket över bekymren. - De yngre och deras framtid? - Allmän skärpning i vårt miljöbeteende krävs. - Framförallt mer ekologiskt odlade produkter. - Oljeförbrukningen oroar. Oljeindustrin hindrar utvecklingen av alternativa bränslen. - Råvaran olja är ändlig. - Kunskapen om miljön och den påverkan av miljön som sker, borde vara obligatoriskt inslag i skolans undervisning, kunskapen om samband och förståelse för de problem som uppstår och möjligheter att undvika dem. - Kommunen bör i större omfattning informera om insatser och ge råd och anvisningar. - Skolan har en upplysande roll tillsammans med TV och tidningar. - Vi är duktiga i Sverige på exempelvis pantflaskor, jag har varit i Italien, där är det bedrövligt. Någonting för EU att ta upp. - Vi har ju vetat så länge att människan påverkar miljön negativt, ändå gör vi ingenting. - Jag vill att folk ska sluta att slänga skräp, till och med in på vår gård slängs det skräp.

7 7 - Det är svårt att lösa det lokalt och ännu svårare globalt. - Bättre sopsortering på landsbygden. - Översvämningshotet i Arvika. - Det tål att fundera över. - Översvämningar och häftiga väderförändringar är inte bra. - Alla väderkatastrofer och extrema vädersituationer världen över oroar. - Oroad inför framtiden, exempelvis all fisk med tungmetaller och antibiotika. Konstgödningen ställer till det. Vi måste köpa det som finns även om det inte är det bästa. - Hajfisket gör mig förbannad, japanerna tar fenorna och slänger det andra. - Nettodebitering mot elbolag. - Sluta handla med Kina. - Bättre cykelvägar. - Den ständigt ökade tillväxten ökar resursförbrukningen, vi köper allt mer och slänger allt mer. Detta kommer inte att hålla. - Vi borde gå ner i arbetstid. - Oron finns för våra barn. - Inget större problem, jag tycker att det är överdrivet. - Miljön är viktig. - Kunde vara bättre, ibland blir jag orolig för hur det ser ut här och i övriga världen. - Framför allt är det utsläppen, det är de som ställer till det. - Det måste finnas tydliga och bindande miljömål. - Debatten kring miljöfrågan är för dålig. - Alltför mycket i vårt samhälle kommer ur oljan, det måste vi komma ifrån. - Föroreningar i alla de former, frågan är vad vi gör åt dem. Vi måste ställa högre krav på tillverkare och beslutsfattare och så måste vi alla hjäpas åt, både folk och länder.

8 8 3.2 I ett lokalt perspektiv - Infrastruktur som minimerar bilåkande, lokalt odlade produkter i bl a skolor och lokala restauranger. Informera mer om återvinningscentraler och om vad som skall lämnas där. Få bort alla fimpar från våra gator och samlingsplatser. Lära fastighetsägare att kompostera allt, samla komposterbart avfall för framställning av gas kommunalt. - Klimatfrågan är en utmaning, det finns möjligheter att lokalt utveckla grön teknik och grön tillväxt. - Se till att städa upp, kasta inte skräp på backen, sätt upp fler askkoppar i Arvika. - Lokala utsläpp leder till globala problem, så vi måste tänka globalt och handla kollektivt. - Det finns hos den äldre generationen en inställning att det är ingenting man kan göra nånting åt, varken nu eller sen. - Får man bättre möjligheter att sopsortera så gör man det i större utsträckning. - Tyvärr är de miljövänliga alternativen dyrare än de miljöovänliga, och då väljer folk fel, exempelvis billiga energikrävande lampor istället för dyrare energisnåla lampor. - Minska onödigt bilåkande inne i centrum. - Idioti med busshållplats vid torget. - När vi utvecklar hamnområdet, ska vi tänka klimatsmart. - Ta hand om vårt eget avfall, sortera och kompostera, köpa lokalt producerad mat, laga maträtter anpassade till årstidens råvaror, minska konsumtionen. - Jag funderar över oljeindustrin, hur den ser ut om några år och vilken energikälla som kommer att ersätta lika effektivt. - Stoppa rundkörning i Arvika. - Kompostera mera och förbjud bilar i innerstaden. - Alla måste hjälpas åt att hålla rent. - Närproducerat. - Elbilarna måste laddas någonstans, och elen måste ju också produceras. - Skräpa inte ner i naturen. - Mycket bråte man kan ta vara på och göra nånting nyttigt av, exempelvis bygga kojor. - Köra mindre bil, sortera skräp, cykla och uppmuntra andra att göra sammalunda.

9 9 - För kunde man cykla på vägrenen på 61-an, var ska man nu cykla? - Fler och fler kalhyggen oroar. - Alla boende i innerstaden, särskilt de äldre bör ha tillgång till sopsortering i trappuppgången. - Tänk om man kunde rena Kyrkviken och anlägga en badplats mitt i stan. - Källsortering och mindre bilåkning. - Mer information i skolorna om miljöfrågor om vad som förstör vår miljö. - Man kan spara på belysningen och handla närproducerat. - Vi behöver utvecklad kollektivtrafik och bättre cykelvägar. - Omprövade vattendomar kan innebära utrivning av gamla kraftverk och dammar, som Knaggen i Mangskog. - Hållbar konsumtion. - Viktigt att lära barnen från början att inte slänga skräp och så. - Det är för mycket bilåkande med kommunbilar i hemtjänsten. - Skogsbrukets påverkan, det är för kraftiga avverkningar. - Om tågen stannar vi de små stationerna, som Ottebol, kan fler åka tåg. 3.3 I ett globalt perspektiv - Få fungerande regler vad gäller koldioxidutsläpp. Få tullar som minimerar förflyttning av skadliga ämnen, för såväl människor som natur. - Allt som vi gör lokalt påverkar det globala, så är det i hela världen. - Bötfäll de som skräpar ner. - Globalt gemensam ambition att få bort bensinen. - Gemensamma insatser i form av föreningsengagemang eller i andra sammanhang där man visar på möjligheter som finns. - Tydligare regler fattade av politiker som vill förändra i rätt riktning. - Massmedia måste skriva både positivt och negativt, naturligtvis om det elände som uppstår av miljöförstöring, men också om lyckade alternativa lösningar. - Bättre och renare mat med mindre E-ämnen i maten.

10 10 - Leva upp till de miljömål som finns. - Mer kärnkraft, det är rent. - Det är gott om uppgivna tankar, vi måste dra ner på det mesta, konsumtionen måste minska, utsläppen måste minska, sopberget får inte bli större, etc. - Man har störst chans att påverka sig själv, men behöver hjälp och stöd på vägen. - Klimatet har ändrats, mer vattenproblem i världen, både för lite och för mycket. - Ständig påverkan i alla sammanhang. 3.4 Vad man som enskild meborgare kan göra - Göra mer anpassade inköp, källsortera, kompostera, återanvända, lämna, det som är användbart, till loppis eller "myrorna", i stället för till sopstationen etc. etc. - Källsortera! - Planera resor, vilket färdsätt jag väljer. - Ställ ner bilen och ta cykeln. - Köpa svenskt kött och ekologiska bananer. - Pappersåtervinning. - Panta! - Stand by! - Köp grön el. - Jag ska sälja min A-traktor. - Åka kollektivt, handla ekologiskt och närodlat. - En kan inte göra skillnad, men tillsammans kan vi. - Dra ner på energianvändningen, stänga av det man inte använder, sluta med onödiga resor, gå och cykla istället, sopsortera! - Samåkning och sopsortering. - Mera el-bilar.

11 11 - Sopsortera! Kompostera! - Använd det Du behöver, lämna sedan till second hand. - Jag källsorterar, har en varm och 2 kalla, önskar sopkärl med två fack och vill inte blanda blivande kompost med allt det andra. Jag tycker att återvinningen på Björns väg skulle ha mera tillsyn. - Sortera, inte slänga. - Var och en måste börja tänka mer på miljön. - Jag kan köra miljöbil, själv har jag en el/bensinhybrid. - Man kan sätta solfångare på taket, vattenvärmning. - Minska på mängden slängd mat, ha miljövänligt bränsle till motorsåg, gräsklippare och handla lokalt producerade varor och jaga älg! - Handla ekologiskt närproducerat och inte mer än nödvändigt, källsortera och återanvända. - Kollektivtrafik, miljövänlig bil och källsortering. - Sopsortera, cykla, se till att jag har ett bra uppvärmningssystem. - Renovera och bygg energisnålt. - Odlar själv min potatis. - Återvinner själv hemma, fler återvinningsstationer skulle underlätta. - Har lärt mig i Lilla Aktuellt att när vi åker bil, bildas ett täcke runt jorden, så vi måste åka mindre bil. - Sopsortera, åk till tippen, kör på E Sopsortera - Fortsätta att sopsortera. - Plockar upp skräp, ger hunden matresterna och odlar morötter och rädisor. - Odla egna grönsaker. - Ett lägre pris är det enda incitamentet som fungerar i valet av miljövänligare konsumtion. - Sortera sopor, köra bensinsnål bil, odla egna grönsaker.

12 12 - Jag får inte köra bil för mina barn, jag är för gammal, så jag bidrar ju positivt till mindre utsläpp. - Försöka ha koll på den mat man köper. - Medvetet välja det bättre alternativet vad gäller mat och transport och övrig konsumtion. Det svåra är att veta vad som är bäst. - Åka kollektivt. - Cykla! - Inte använda bilen kortare sträckor. - Jag kan sopsortera och cykla och gå mer. - Upplysa vänner och bekanta om miljöproblemet. - Sopsortera, tvådelade kärl som sorteras i sopbilen. - Åka kollektivt, det finns hyfsade förbindelser bara man ids ta reda på. - Kina, USA, Indien och fler stormakter måste ta ett större ansvar. - Åka tåg, cykla, handla ekologiskt, second hand, konsumera mindre. - Kör miljöbil! - Minska utsläppen! - Plocka upp skräp! - Lära barnen om återvinning! - Handla ekologiskt! - Bli vegetarian! - Det ska sopsorteras i varje hem, så sker inte nu. - Handla milövänligt! - Sortera mera! - Kollar på varorna jag handlar och källsorterar. - Vi har bytt vår bil mot en bränslesnål bil och så källsorterar vi, ibland åker vi tåg. - Sopa framför egen dörr, sortera sopor, återvinna, köp svenskt. - Spotta inte ut snus och tuggummi på gatan.

13 13 - Man ska slänga skräpet i soptunnan. - Vi sorterar och kör till avlämningsstation. - Inte släppa ut mer koldioxid än nödvändigt, modern bil med låga utsläpp och alternativa bränslen. Försöka att klara sig med en bil. - Åker tunnelbanan. - Man ska vara rädd om djur, alla djur även maskar för de är nyttiga för naturen även om jag tycker att de är slemmiga. - Tänka sig för i allt man gör och handlar. - Skräpa inte ner! - Återvinn, handla begagnade prylar och kläder. 3.5 Vad vi tillsammans kan göra - Erbjuda ideella och politiska föreningar ett bra informationsmaterial och eller informatörer som ett obligatorium för deras verksamhet lika väl som droginformationen. - Klimatinvsteringar. - Gratis kollektivtrafik, ökat tågresande, fler stationer, elbilar, cykelvägar. - Gör oss oljeoberoende. - Samåkning till jobbet. - Bygg ut solcellsmöjligheterna! - Handla second-hand. - Handla närproducerat och äta mindre kött. - Mer veg-mat. - Minska vattenförbrukningen. - Göra det lönsamt att leva miljövänligt och dyrt tvärtom. - Våra bussar kan väl bli mer klimatsmarta. - Se till att tåget stannar i Brunsberg.

14 14 - Gemensam satsning på förnyelsebar energi, bättre fordon, energisnåla, effektivare drivmedel. - Utveckla tekniken och förändra vårt beteende. - Att vi arbetar tillsammans och tar gemensamt ansvar. Alla måste delta. - Har man värk i bena kan det vara svårt att komma till återvinningsstationerna. De borde vara fler och närmare. - Sopsortera och spara på ström. - Släng skit och släng samhället på tippen. - Inga bussar på torget! - Mindre lastbilar på vägarna, utnyttja järnvägar och Vänersjöfarten bättre. - Bra öppettider på Mosseberg är viktigt. - Förbjud bilar i centrala Arvika. - Företag bör utveckla andra motorer än förbränningsmotorn, subventionera miljövänliga fordon. - Subventionera elbilar, kommunen borde gå i bräschen och ha många el-bilar. - Se till att kommunikationer på vatten och spår blir bättre. - Samåkning. - Bättre kommunikationsmedel på landsbygden, mindre bussar som man kan beställa och inte lägga ner järnvägsstationer. - Utifrån aktuell forskning och information sprida kunskap och agera därefter. - Samverkan, enskilda, kommun, näringsliv, föreningar. - Värna miljövärden i stället för kortsiktiga ekonomiska. - Vi får snart miljöåtervinning i vår fastighet, vi kör bil endast i undantag, cyklar mer än gärna, vill väldigt gärna, cykelled till Jössefors. - Jag har inga direkta synpunkter på vad kommunen kan göra. - Hålla markerna öppna med betande boskap. - Underlätta resor, kollektivtrafik och annat som är miljövänligt. - Policy för förskolor och skolor att ej ha sötade livsmedel och glasskalas på födelsedagar.

15 15 - Kontroll över vad som säljs i affärerna. - Återinför pant på bolaget. - Statliga bidrag till de som installerar solceller, solfångare och egenproducerad el. - Minimera möjligheten för stora bilfirmor att hyra platser mitt i stan på mârten. - Jag bor i Göteborg, där borde det vara billigare att åka buss och spårvagn. - Hjälpas åt att öka medvetenheten och tydlig skyltning och information i butiker. - Glasflaskor i naturen borde totalförbjudas. Det tar 2 miljoner år innan de försvinner. Högre pant på glasflaskor och glasburkar. - Orolig med tanke på Kina, Indien och USA som har mycket kvar att göra. - Påminna varann och få en gemensam uppfattning om hur negativt vi påverkar vår miljö dagligen. - Transportplanering. - Höja allas kunskap i ämnet. - Förbättra kollektivtrafiken, bussar i hela kommunen. - Tillsammans arbeta för en bättre och säkrare framtid, det är vi som har de framtida generationernas miljö i våra händer. - Sätt upp fler papperskorgar. - Det måste vara så att vi förhindrar att släppa ut gaser av olika slag. - Cykla och sopsortera. - Återvinning måste vara enkelt, det vinner vi alla på. - Sopsortering i hyreshus. - Bilda opinion. - Tänk på hur Du reser. - Påverka den mataffär där du handlar om att ha rätt varor. - Ekologiskt som transporteras långt eller oekologiskt som är närodlat??? - Absolut inga bussar på torget. - Det handlar också om jobben, exempelvis inom bilindustrin.

16 16 - Agera tillsammans för en bättre utbyggd kollektivtrafik. - Om var och en tar sitt ansvar löser vi problemet tillsammans. - Se till att de unga får rätt inställning. - Alla måste dela på ansvaret. - Att lära kommande generationer att vara än mer aktsamma. - Jag behöver mer kunskap, kanske enskild rådgivning. - Förbättra sophanteringen i Arvika, vi kan bli bättre. - Man önskar att Arvika Fastighets AB gör i ordning bättre för sortering av sopor i sina fastigheter. - Upplysning krävs 3.6 Allmänna framtidsfunderingar om klimatet - På 1980-talet var det mycket mer, på tapeten, både internationellt, nationellt och lokalt. - Klimatförnekelse är en samhällsfara. - Är orolig för framtiden och tveksam om det överhuvudtaget går att få det bättre med tanke på det globala problemet. - Det är vi människor som ställer till det. - Många kopplar inte de olika naturkatastroferna till klimatförändringen, vilket ju är bedrövligt. - Kunskapen om växthusgaserna är egentligen vardagskunskap, som alla borde kunna, som i så fall skulle medföra ökad motivation för sopsortering. - Bättre ta vara på det entreprenörsskap som finns inom området förnyelsebara energikällor. - I vinter har klimatet varit till det bättre. - I en mindre ort som Arvika är behovet av motorfordon mindre, man kan gå och cykla till det mesta. - Vi är för egoistiska och lata, vi kunde göra mer och vi förstår inte konsekvenserna av vårt handlande. - Frisk luft och rent vatten är viktigt för mig.

17 17 - Orolig, men sover oförskämt bra ändå. - Ofta visar sig effekterna av ny teknik först efter några år, och det är inte alltid som det är så miljövänligt. - Oljan tar slut, behöver således utveckla andra energikällor. - Ozonlagret tunnas ut, det blir varmare, snart har vi ingen snö, det är inte bra. - Våra barn ska också kunna leva. - Vad gäller maten, så är det långa transporter och mycket mat som slängs. - Onormalt väder nuförtiden. - Översvämningsrisken i Arvika. - Orolig, inte för mig, men för barn och barnbarn. - Det är mycket skrämselpropaganda kring detta, det gillar jag inte. Jag har varit mycket utomlands och sett. - Det beror på oss människor. - Islossningen i Arktis och Grönland, det går för fort. Själv är jag från Island. - Stor del av variationen är nog inom naturliga temperaturskillnader, men även en betydande del är på grund av mänsklig aktivitet och förbrukning. - Ilska över att kunskap inte används, att det går för långsamt och att det snart är för sent. - Lågliggande länder som Holland kommer att ligga under vatten om det fortsätter. - Jag tycker det är konstigt nu med väderleken. Kan det vara alla bensinångor och dylikt som sprids av bilar och flygplan, jag tror det. - Jag tror det är naturliga variationer. - Svårt och hemskt, jag är tacksam att jag är så gammal. - Obehagligt, otäckt. Har sett hur en glaciär i Österrike smälter. - Verkar skrämmande. - Det har alltid funnits klimatförändringar, möjligen sker de fortare nu. Jorden är föränderlig, även utan människans påverkan. - Inga bra tankar om framtiden.

18 18 - Jämför förändringar under långa tidsperioder, exempelvis istiden, men det är klart man kan inte bortse från frågan. - Vi måste minska utsläppen och använda solenergin så mycket som möjligt. - Jag tror det går att stoppa katastrofen om alla både uppgivna och skeptiker tar det på allvar och mobiliserar krafterna. Som att Sverige exporterar sitt gröna kunnande till de stora drakarna, Kina, Indien och USA. - Otäckt framtidsperspektiv. - Nedräkningen har börjat, max 50 år kvar. I ett globalt perspektiv har vi börjat för sent. - Översvämningen är ett orosmoment. - Politiken måste gå före, ta på sig ledartröjan och visa att man tar klimathotet på fullaste allvar. - Jag behöver veta mer, mer kunskap. - Skrämmande med tanke på den generation som växer upp nu, vi har faktiskt bara en jord. - Vi är nu inne på sista versen. - Eftersom jag är ung är jag orolig och tveksam inför framtiden. - Det finns andra länder som inte tar något ansvar. - Alla måste dra åt samma håll. - Jag känner uppgivenhet. - Det är fler naturkatastrofer och isbergen smälter. - De kommer inte att bromsa upp. - Skrämmande att ingenting görs. - Hela världen måste ta sitt ansvar. - Ozonhålets variation oroar. - Jag oroar mig för att isarna smälter och haven stiger. - Stormakternas attityd är inte bra. - Kortsiktigt ekonomiskt tänk leder oss in i fördärvet. - Vi kan möjligen fördröja katastrofen, men barnbarnen får det sämre.

19 19 4. Information Under arbetet har framtidsgrupperna besökt många platser och talat med många människor som har mycket information att ge inom ämnet. I det följande redovisas en del av den information som givits. 4.1 Information om miljö- och klimatmål När framtidsgrupperna inledde detta uppdrag fick ledamöterna en information och genomgång av gällande miljö- och klimatmål. Dan Johansson svarade för informationen, som i kortfattat form återges i det följande. Agenda för miljöområdet inom EU, sjunde miljöhandlingsprogrammet som gäller fram till Tematiska mål - Vad - naturresurser - effektivt resursutnyttjande med lågt uttnyttjande av fossila bränlsen - hälsa och välbefinnande Arbeta fram ramverk - Hur - implementering - kunskap - investeringar - integration Utbredning - Var - urban - internationell I syfte att göra EUs ekonomi resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig med minskad användning av fossila bränslen, ska det sjunde miljöhandlingsprogrammet åstadkomma följande till år 2020: > Uppnå de formulerade klimat och energimålen för 2020, 20% mindre utsläp av växthusgaser, 20% mer av utnyttjande förnybar energi, 20% ökad energieffektivitet, samt att jobba för att minska utsläppen av växthusgaser långsiktigt med 85-90% fram till år 2050, för att minska den globala uppvärmningen. > Industrins miljöpåverkan ska minskas och resurseffektiviteten ökas. > Miljöpåverkan av produktion och konsumtion ska minska, i synnerhet inom områdena mat, boende och transporter. > Avfall ska hanteras säkert och betraktas som en resurs. Avfallsmängden per capita ska minskas. Energiutvinningen från avfall begränsas till avfallsmaterial som inte är återvinningsbart. Deponering av återvinningsbart eller komposterbart/rötningsbart material är stoppat.

20 20 > Vattenbristen har reducerats. Naturresurser I syfte att skydda, bevara och förbättra EUs naturresurser, ska det sjunde miljöhandlingsprogrammet åstadkomma följande till år 2020: 1. Biodiversiteten måste bevaras, förhindra att arter försvinner ur ekosystemen. 2. Minskad negativ påverkan på sötvatten, brackvatten och kustvatten, vattendirektivet. 3. Minska negativ påverkan på haven, överfiske, föroreningar. 4. Minska luftföroreningarnas inverkan på ekosystemen. 5. Hållbart utnyttjande av mark, gödsling av åkermark, markföroreningar, erosion. 6. Hantering av gödningsämnen, kväve och fosfor, måste förbättras, slam, gödsel och konstgödning. 7. Skogar och deras funktion måste skyddas, motståndet mot klimatförändringar och skogsbränder. Hälsa och välbefinnande I syfte att skydda EUs medborgare från miljörelaterade risker för hälsa och välbefinnande ska det sjunde miljöhandlingsprogrammet bidra till att år 2020: 1. Har luftkvaliteten inom EU väsentligt förbättrats. 2. Har bullret minskats. 3. Har EUs medborgare tillgång till rent dricks- och badvatten. 4. Har den s.k. cocktaileffekten, sammanlagd effekt av olika kemikalier på människan, ofta hormonstörande, utretts och kemikalielagstiftningen anpassats. 5. Har effekten av nanopartiklar utretts. 6. Har samhällsbyggnadsprocesserna anpassats bättre till klimatproblematiken. Nordiska rådet 1. Samarbete om gröna tekniska normer och standarder, materialval och energiförbrukning i nybyggnationer. 2. Samarbete om offentliga inköp. 3. Utveckling av tekniker och metoder för avfallshantering, avfall, plast, textil, matsvinn. 4. Främjande av integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet, bl.a. flexibla finansieringsmekanismer för minskning av klimatpåverkande utsläpp i utvecklingsländer. 5. Samordning och förstärkt finansiering av gröna investeringar och företag.

21 21 6. I övrigt samarbete inom områdena hållbar utveckling energi, klimat, kemikalier, skog, Arktis, jordbruk, fiske, FoU Nationellt 16 kvalitetsmål 1. Begränsad miljöpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Ingen övergödning 7. Säker strålmiljö 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt-och djurliv Utifrån dessa mål ges sektorsmyndigheten i regleringsbrev uppdrag att genom stimulansåtgärder eller regelverk påverka bl.a. kommunems verksamhet. Regionalt Länsstyrelsen bidrar i arbetet med de sexton nationella miljömålen. Region Värmland arbetar utvecklingsorienterat inom följande områden: - effektiv energianvändning - hållbara transporter - skogsbränsle - biogas från restprodukter - förnybar el - teknik och innovation för miljö och tillväxt Lokalt Vad gör vi idag? - vattenvård, VA i Västra Sund, Vattenrådet, Vattenvårdsförbundet, Kyrkvikens vattenkvalitet, enskilda brunnar, biotopvård - klimatåtgärder, invallning av Kyrkviken, översvämningskartering, laserscanning,gis-underlag - utveckling av avfallshanteringen - biobränsle i fjärrvärmen - boendemiljöer som gynnar folkhälsan - goda tågpendlingsmöjligheter - miljöstabens tillsynsarbete

22 22 Vad kan vi mer göra? - transparent uppföljning av koncernens interna miljöarbete och en beskrivning av miljötillståndet i vår kommun, miljöstrategi - en analys av rådigheten över olika delar av miljöområdet, t.ex. energiproduktion, energiförbrukning, avfallshantering, boendemiljöer, vattenkvalitet Sammanfattning Energi - mindre energiåtgång för boende, verksamheter och transporter - större andel förnybar energi Land, vatten, luft samt växt- och djurliv - bevara artrikedomen - motverka utarmning av produktiv mark och vatten - motverka spridning av kemikalier - säkra tillgång på dricks- och badvatten av god kvalitet Ekonomisk tillgång - FoU för gröna näringar - finansiellt stöd till miljöförbättrande åtgärder i utvecklingsländer Klimat - samhällsplanera för att ha beredskap för effekterna av global uppvärmning Avfall - se avfall som en resurs för återanvändning och energiutvinning 4.2 Information om avfallshanteringen i Arvika Framtidsgruppernas arbets- och planeringsmöten förläggs i stor utsträckning på platser som är intressant utifrån det uppdrag framtidsgrupperna har. Ett sådant möte förlades till Mosseberg nya och fina sopsorteringsanläggning. Dan Johansson, chef på Mosseberg visade anläggningen och informerade om verksamheten på Mosseberg och om arbetet med avfallshantering i ett bredare perspektiv. Nedan återfinns de power point-bilder som han då visade.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 4.4 Ida Axelsson-Wall från Länsstyrelsen besökte framtidsgrupperna och redogjorde för Klimatanalys Värmland. Här fäljer några av de bilder som hon visade i sin redogörelse. 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Den stadsnära naturens möjligheter Den 20 oktober genomfördes ett seminarium under ovanstående rubrik. Seminariet hölls i bibilotekets hörsal och inleddes med anföranden av sakkunigga. Därefter blev det frukt och fikapaus och gruppdiskussioner. 34 personer var närvarande. Hans Bimsell, Linda Persson, Anders Ljunggren, Bente Plöen, Maria Dåverhög, Per Larsson och Ann-Christin Carlsson representanter för Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, OK Jösse, grundskolan i Arvika och Arvika kommuns planeringsavdelning informerade om vilka enastående möjligheter den stadsnära naturen runt och i Arvika erbjuder. Bente Plöen, Hans Binsell, Linda Persson, Maria Dåverhög, Ann-Christin Carlsson och Per Larsson representanter för Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet, OK Jösse, grundskolan i Arvika och Arvika kommuns planeringsavdelning informerade om vilka enastående möjligheter den stadsnära naturen runt och i Arvika erbjuder. Meedverkade gjorde även Anders Ljunggren från Rackstads Kvarnförening Från gruppdiskussionerna framfördes följande tankar: - Bevara kommunens skog, inte bara fokusera på avkastningen. - Viktigt att de som gör planer om skogen har kunskap om exempelvis hotade arter - Det bör finnas en samrådsgrupp, där ideella föreningar och myndigheter, som naturskyddsföreningen och kommunen möts planeringen av skog och natur - Tillgängligheten är viktig, att folk som bor i tärorten har möjlighet att nyttja den stadsnära naturen.

50 50 - Hamnområdet är förvisso inget skogsområde, men det är ett område med nära natur, som bör tas tillvara och utvecklas och även få en bra kommunikation med centrum. - Bygg en sammanhållande led, stranpromenad-cykelled längs hela Kyrkviken. - Spara naturen nära förskolor och skolor - Värna den tätortsnära naturen - Hållbar skogsavverkning som inte gör att naturen blöder - Vi behöver en grön plan, som stöd för planeringsarbetet. - Vissa områden i närheten av stan behöver röjas. - Koppla ihop hamnområdet- Stadsparken Sågudden - Aktivitetspark i hamnområdet, men hela området behöver inte vara tillrättalagt. - Tillgänglighet är viktigt och det måste vara möjligt att nå olika intressanta målpunkter i naturen utan bil på ett tryggt sätt via buss, gång och cykel.vi diskuterade t.ex. fågeltornet i Byn längs 61:an och väg till busshållplatser och deras placering. Alla har inte tillgång till bil på grund av ålder eller ekonomi och därför svårare att ta sig till attraktiva platser för att bada, fiska, plocka svamp och bär, åka skidor, fågelskådning mm. - Ta till vara och utveckla Viksholmen, Varvsudden (norr om Mikaeligården), Storkasberget och Sävsjön inklusive Sävsjökanalen - Koppla ihop gröna stråk och platser av olika sorter, för ett tydligare sammanhang och mångfald av upplevelser Här följer de powerpointpresentationer som visades vid seminariet.

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 Transportseminarium Den 10 februari genomfördes ett transportseminarium i Bibliotekets hörsal. 42 personer var närvarande och Sven-Erik Eriksson VD/Regionchef i Sveriges Åkerföretag, Värmlandsåkarna, Thomas Broström ordförande Värmlandsåkarna, Malte Henriksson vice ordförande Värmlandsåkarna och Peter Sjösten från Polisen medverkade. Sven-Erik Eriksson gav en mycket innehållsrik information om åkerinäringen, vilka möjligheter som finns men öven vilka svårigheter man upplever. Efter hans anförande följde en kort fikapaus, därefter blev det tid för frågor och diskussion. Här redovisas de bilder som var underlag i Sven-Erik Erikssons anförande.

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 Seminarium om mat och miljö Den 14 april anordnades ett seminarium om mat och miljö i bibliotekets hörsal. 29 personer var närvarande. Mirja Saarväli från kommunens inköpsfunktion och Anna- Greta Liljestrand, Conny Rohm och Annika Bryngelsson från kostservice informerade om de regler som gäller för inköp och upphandling av råvaror och för den livsmedelspolicy som tillämpas i kommunen och som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. En livlig diskussion uppstod, många frågor ställdes och besvarades. Här följer några av de power-pointbilder som förevisades.

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

Tid, pengar eller ett personligt klimatsamvete vad kan inspirera vanligt folk att ändra sitt vardagsliv i mer klimatvänlig

Tid, pengar eller ett personligt klimatsamvete vad kan inspirera vanligt folk att ändra sitt vardagsliv i mer klimatvänlig Tid, pengar eller ett personligt klimatsamvete vad kan inspirera vanligt folk att ändra sitt vardagsliv i mer klimatvänlig riktning? Resultat av en intervjustudie i samband med starten av projektet Klimatpiloterna

Läs mer

Miljömålsprogram för Härnösands kommun

Miljömålsprogram för Härnösands kommun Miljömålsprogram för Härnösands kommun Förord Varje dag är ett gyllene tillfälle att forma morgondagen. I Härnösand har vi valt att aktivt arbete för en bättre morgondag för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

VÄSTMANLAND. En tidning om energi- och klimatfrågor från Länsstyrelsen i Västmanlands län

VÄSTMANLAND. En tidning om energi- och klimatfrågor från Länsstyrelsen i Västmanlands län Klimatsmart En tidning om energi- och klimatfrågor från Länsstyrelsen i Västmanlands län VÄSTMANLAND Det är vår gemensamma framtid det handlar om En meter i timmen, en mil om året. Så snabbt flyttar sig

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

- BLADET. NR 65 Maj. Tema: Miljö

- BLADET. NR 65 Maj. Tema: Miljö - BLADET NR 65 Maj 2012 Tema: Miljö 2 -BLADET Svårt att nå uppställda miljömål Vårterminens tema har varit miljö. En del av resultatet kan ni läsa om i detta nummer. Många vettiga saker görs för att minska

Läs mer

1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ. 1.1 Förvaltarskapstanken

1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ. 1.1 Förvaltarskapstanken 1. KRISTDEMOKRATISK IDEOLOGI OCH MILJÖ 1.1 Förvaltarskapstanken En av kristdemokratins grundläggande principer är förvaltarskapstanken, vilken säger att varje människa har både ett personligt gemensamt

Läs mer

FÖREGÅNGSLAND FÖR KLIMAT OCH HÅLLBARHET

FÖREGÅNGSLAND FÖR KLIMAT OCH HÅLLBARHET FÖREGÅNGSLAND FÖR KLIMAT OCH HÅLLBARHET - Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Åsa Coenraads, ordf Lars Hjälmered Johan Hultberg Bengt-Anders Johansson Caroline Lagergren Fredrik Saweståhl Cecilie

Läs mer

Sammanställning svar Moras valenkät

Sammanställning svar Moras valenkät Sammanställning svar Moras valenkät Inför valet kommer Naturskyddsföreningen att satsa stenhårt på att lyfta miljöfrågorna till en av valets viktigaste. Kampanjen startade på allvar i samband med valet

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Burlövs kommuns KLIMAT MILJÖBOKSLUT 2006. Tema SÅ JOBBAR BURLÖV. Bengt Linné KLIMATSMART? för att nå MILJÖMÅLEN

Burlövs kommuns KLIMAT MILJÖBOKSLUT 2006. Tema SÅ JOBBAR BURLÖV. Bengt Linné KLIMATSMART? för att nå MILJÖMÅLEN Burlövs kommuns MILJÖBOKSLUT 2006 SÅ JOBBAR BURLÖV för att nå MILJÖMÅLEN Bengt Linné hjälper dig hitta rätt ENERGILÖSNING Hur mycket bidrar BURLÖV till klimatförändringarna? Har du råd att inte agera KLIMATSMART?

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Unga tankar på Jägersbo i Höör

Unga tankar på Jägersbo i Höör Datum 2004-10-08 Unga tankar på Jägersbo i Höör Inledning Den 8 oktober gick den tionde omgången av Unga tankar av stapeln. Den här gången hölls konferensen på Jägersbo i Höör dit omkring 120 ungdomar,

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Konsumtionsguiden (Senast uppdaterad 2014)

Konsumtionsguiden (Senast uppdaterad 2014) DINA VAL GÖR STOR SKILLNAD! Konsumtionsguiden (Senast uppdaterad 2014) Miljö 2 Innehåll (Senast uppdaterad 2014) Kampanjen 3 Resurseffektivitet 4 Vad är det? 4 Varför behöver vi den? 4 Förvandla avfall

Läs mer

Källsortering av matavfall i Skellefteå en fallstudie

Källsortering av matavfall i Skellefteå en fallstudie Källsortering av matavfall i Skellefteå en fallstudie Jeannette Johansson Miljövetenskap C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng VT12 Examensarbete vid Ekoteknikprogrammet Inst. för Teknik och Hållbar

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2013 05 27 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 20 Hur blir vi friskare? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Läs mer

Mölndals miljömål 2022

Mölndals miljömål 2022 Mölndals miljömål 2022 1 2 Grafisk form och original: Adekvat Form, Tollered Bilder: Sonja Skäär, Mölndals stad (sid 5, 8, 12, 16, 22, 25), Dag Ekelund (sid 10, 14, 18, 20, 27) och Adekvat Form (sid 6)

Läs mer

SÅ PÅVERKAR VI MILJÖN 2007 NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE

SÅ PÅVERKAR VI MILJÖN 2007 NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE SÅ PÅVERKAR VI MILJÖN 2007 NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Demokratidag 2008-10-23

Demokratidag 2008-10-23 Demokratidag 2008-10-23 Hur ska Mora möta miljöutmaningarna? Hur ska Mora möta miljöutmaningarna? Framtiden tillhör oss alla. Vi har därför ett gemensamt ansvar, både för oss själva och kommande generationer.

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Resultat för miljön. Stämmoprogram. Miljö och tillväxt går hand i hand. Ett stärkt internationellt klimatarbete

Resultat för miljön. Stämmoprogram. Miljö och tillväxt går hand i hand. Ett stärkt internationellt klimatarbete 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 1575 1580 Resultat för miljön Stämmoprogram Miljö och tillväxt går hand i hand Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som bygger på principerna om att

Läs mer

Miljöprogram Örebro kommun

Miljöprogram Örebro kommun Miljöprogram Örebro kommun Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet Uppdaterat 2015-03-07 Dokumenthistorik: Beslutat av kommunfullmäktige 2010-12-15 Uppdatering 2013-10-09 med anledning

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

Miljöprogram Fp Stockholm

Miljöprogram Fp Stockholm 2009 1 Miljöprogram Fp Stockholm 2 Miljöprogram för Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad. 1. INLEDNING UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Storstaden rymmer förutsättningar för en god miljöpolitik. Det gäller

Läs mer

Miljöprogram. Värnamo kommun

Miljöprogram. Värnamo kommun Miljöprogram Värnamo kommun FÖRORD... Innehållsförteckning 1. MILJÖPOLICY 4 2. MILJÖ I VÄRNAMO KOMMUN 5 3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 6 Värnamo - en ekokommun 7 4. MILJÖMÅL 8 5. NYCKELTAL 11

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer