Angående remiss av föreskrifter Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angående remiss av föreskrifter Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen."

Transkript

1 Till Energimyndigheten Analysavdelningen Dnr Angående remiss av föreskrifter Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Svebio, är positivt till införandet av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Forceringen av implementeringen av lagstiftningen är dock olycklig på grund av den osäkerhet som uppstått på marknaden. Energimyndigheten har agerat på ett föredömligt sätt under implementeringsprocessen genom arbetet med aktörsgrupper, men tyvärr återstår trots detta frågetecken. Lagstiftningen har trätt i kraft i Sverige och berörda rapportörer är idag ansvariga för att följa nationell lag. Producenter och leverantörer av biodrivmedel och flytande biobränslen stöter trots detta på svårigheter att verifiera sina produkter som hållbara enligt gällande lagstiftning, eftersom tydlig vägledning för lagefterlevnad saknas. Heterogeniteten i implementeringen av lagstiftning, både avseende tidshorisont och utformning av regler skapar handelshinder inom Sverige och inom Europa. Otydligheten skapar en orimlig administrativ börda för biodrivmedel och flytande biodrivmedel vilket riskerar att hämma dessa energikällors utveckling och försvåra den viktiga omställningen mot ett minskat fossilt beroende. Svebios övergripande synpunkter på remissen är följande: Regler för rapportering av biodrivmedel och flytande biobränslen måste klargöras ytterligare, nuvarande osäkerhet försvårar uppbyggnaden av kontrollsystem och skapar därmed en orimlig administrativ börda. Metodiken för faktiska beräkningar av GHG påverkan och utformning av kontrollprogram, speciellt i avseende för drivmedel och flytande biobränslen som baseras på avfall- och restprodukter samt cellulosa, bör förtydligas ytterligare.

2 Systemgränsen för massbalansen för rapportörer bör inte skilja mellan skattepliktiga och icke- skattepliktiga bränslen. Föreskrifternas bilagor bör gås igenom för att ta bort sakfel samt inkonsekvens i återkommande benämningar. Föreskriften inkluderar ej kommande lagändringar, vilket leder till att vissa delar av den kommer att revideras under Specifikt berörs definition av rapportörer samt rapporteringsrutiner inkluderat möjligheten till förhandsbesked, Svebio har därför inte valt att kommentera de delar som kommer att förändras i samband med de föreslagna lagförändringarna. Svebio önskar lämna följande synpunkter på konsekvensutredningen: Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Första stycket, ger en för generell och missvisande bild, texten bör nyanseras. Lagstiftningen syfte är att säkerställa att de biodrivmedel som produceras har en tydlig klimatnytta samt att de potentiellt negativa effekterna av biodrivmedelsproduktion undviks. Kommissionen har antagit dessa regelverk för att proaktivt motarbeta risken för att ohållbara drivmedel subventioneras på den inhemska marknaden. massbalanssystem Konsekvenserna av att särskilja på systemgränserna för massbalansen för rapportörer av skattepliktiga relativt icke- skattepliktiga bränslen är inte tillfredställande utredda. Det är konkurrenshämmande för rapportörer av icke- skattepliktiga flytande biobränslen att inte erhålla samma flexibilitet som rapportörer av skattepliktiga flytande biobränslen. Sakskälet, med hänvisning till nuvarande energiskattelagstiftning, för att särskilja hanteringen mellan icke- skattepliktiga och skattepliktiga biodrivmedel och flytande biobränslen är inte relevant. Samtliga företag måste i enlighet med lag (2010:598) uppvisa ett oberoende granskat kontrollsystem som godkänns av energimyndigheten. Den extra kontroll som skattesystemet erbjuder kan ej anses som nödvändig utifrån verifiering av hållbarhet. Denna verifiering ska hanteras inom kontrollprogrammen och dess egenkontroll samt verifikat. Ej heller har denna regeländrings påverkan på inomeuropeisk handel utretts. Kostnad för avvikelsehantering Konsekvensutredningen berör enbart kostnaden för hanteringen av ett avvikelsehanteringssystem. De konsekvenserna med eventuella implikationer som kan uppstå vid allvarliga avvikelser från kontrollprogram, diskuteras ej. Utredningen berör inte heller hur rapportörer kan påverkas om myndigheten eller oberoende granskare i samband med rapporteringen retoraktivt underkänner genomförda åtgärder som vidtagits i samband med västentliga avvikelser. Svebio inser att detta är en del av föreskriften som kommer att påverkas av föreslagna lagförändringar, men i samband med rapporteringen för 2011 kan situationen uppstå. Detta berör kanske främst utfärdade elcertifikat, då lagen (2003:113) om elcertifikat villkorar from 1 jan 2011 utfärdandet av elcertifikat med krav på uppfyllande av lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

3 Svebio vill lämna följande synpunkter på föreslagna Föreskrifter 2 Kap Rapportering Med nuvarande förslagen rapporteringsrutin och definitioner av rapportörer kombinerat med avsaknaden av godkända frivilliga certifieringssystem, saknar ekonomiska operatörer i produktionskedjan som inte omfattas av rapporteringsplikt möjligheten att verifiera sina produkters hållbarhet via myndighetsgodkännande. Vilket är en konsekvens av den forcerade implementeringen av lagstiftningen, framtvingad av förnybarhetsdirektivet. Osäkerhet på marknaden angående omfattning och utformning av kontrollprogram, kan eventuellt leda till att allt för omfattande verifieringskrav ställs i produktionskedjan. Med medföljande ökade administrativa kostnader och påverkan av prisbilden av biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten har här en viktig roll i det fortsatta arbetet med vägledningen av lagefterlevnad för rapportörer samt informationsspridning om kommande frivilliga certifieringssystem. 3 Rapporten ska för varje parti innehålla uppgifter om: I föreskriften används ordet parti i 2 kap 3 samt i 5 kap 3. Definition av omfattningen av ett parti samt hur olika partier eventuellt kan samrapporteras saknas i föreskriften samt i lag och förordning. Definitionen av ett parti har stor påverkan på rapportörernas administrativa börda och bör därför definieras. I enlighet med övergångsreglerna i lag (2010:598)s undantas anläggningar som var i drift 23 jan 2008 från bestämmelserna i 2 kap 1 stycket (Lag 2010:598) fram till och med 1 april Detta innebär att biodrivmedel eller flytande biobränslen producerade i dessa anläggningar inte behöver uppfylla reduktionskravet på 35 procent före 1 april I enlighet med kommissionens meddelande om den praktiska implementeringen av certifieringssystem för hållbarhet (Communication from the Commission on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels; 2010/C 160/02), Annex 1 behöver dessa anläggningar ej heller redovisa GHG beräkningar i sin rapportering före 1 april Detta undantag från rapporteringskravet bör tydligare definieras i föreskriften. Möjligheten att hänvisa till undantaget från rapporteringskravet för GHG reduktion, enligt ovan bör inkluderas i paragrafen. Alternativt förtydligas i övergångsregler för rapportering i slutet av föreskriften. Väljer energimyndigheten att frångå kommissionens meddelande bör kostnaderna och konsekvenserna för detta inkluderas i konsekvensutredningen, speciellt i hänseende till flytande biobränslen där normalvärden för produktionskedjor helt saknas. g, huruvida råvarans cellulosainnehåll har använts för att producera biodrivmedel eller flytande biobränsle och är från icke-livsmedel eller material som innehåller både lignin och cellulosa

4 Formulering bör ses över, det är otydligt vilka uppgifter myndigheten efterfrågar samt uppgifternas relevans utifrån definitionen av livsmedel. 3 Kap Kontrollsystem Kommer tillsynsmyndigheten att godkänna ett oberoende granskat verifikat från avyttrande processindustri (med beskrivning av berörd process) eller kommer krav ställas på kontinuerlig övervakning av processer där produkten uppkommer, för att säkerställa att den inte modifieras över tid för att öka avyttringen av restprodukter eller avfall. Tills detta är klarlagt har leverantörer svårt att upprätta kontrollprogram som uppfyller uppsatta kriterier. 1 Den rapporteringsskyldiges kontrollsystem ska vara utformat utifrån en riskbedömning av verksamheten och minst: b, omfatta all verksamhet och produktionskedjor för hållbara biodrivmedel och biobränslen, Kontrollsystemet bör enbart innehålla information och omfatta verksamhet som är relevant för rapporteringen av hållbarhet, all verksamhet är ett omfattande krav vars relevans som inte kan anses rimlig i förhållande till den administrativa bördan. e, tillse att underlag hänförliga till försäkran för uppfyllande av hållbarhetskrav sparas i minst fem år, Begreppet försäkran bör definieras, alternativt bytas ut till rapportering. Väsentliga avvikelser som identifierats ska rapporteras till tillsynsmyndigheten i samband med rapportering enligt 2 kap. 3. Rapporten om avvikelser ska innehålla en beskrivning av avvikelsen samt en åtgärdsplan. Hur kommer de eventuella fall där tillsynsmyndigheten eller den oberoende granskaren retroaktivt underkänner de åtgärder, som har genomförts för att avhjälpa en väsentlig avvikelse, i samband med årsrapporteringen att hanteras? 4 Kap Oberoende granskning 3 Med ekonomisk kompetens avses Svebio bedömer att revisionskompetens är en bättre beskrivning av de önskade kvalifikationerna, snarare än ekonomisk kompetens. 5 Kap Massbalanssystem 1 Den rapporteringsskyldige ska fo r hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen kunna visa spårbarhet i ett massbalanssystem enligt 12 hållbarhetskriterieförordningen för hela produktionskedjan, från den plats råvara odlats, tillkommit eller samlats in och fram till den plats där bränslet levererats eller använts. För att öka tydligheten i paragrafen föreslår Svebio följande omformulering: - Den rapporteringsskyldige ska genom sitt kontrollsystem enligt 12 i hållbarhetskriterieförordningen, säkerställa att hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen kan spåras genom i hela produktionskedjan. Spårbarheten ska redovisas i enlighet med massbalansmetoden. 2 Massbalansen ska vara uppfylld.

5 Särskiljningen mellan rapportörer av skattepliktiga och ej skattepliktiga bränslen avseende systemgräns för massbalansen, kan leda till en snedvridning av konkurrensen mellan olika typer av flytande biobränslen. 7 kap Metod för beräkning av minskning av växthusgasutsläpp 2 Växthusgasutsläpp från produktion och användning.. Emissioner från förbränning ska inkluderas i beräkningar, men utsläppen från förbränning skall sättas till noll. I nuvarande samt kommande definitioner av rapportörer är det svårt att se hur rapportörer ska kunna verifiera skillnader i nyttigt arbete som utförts? Svebio ställer sig frågande till att skillnaden mellan bränslen gällande mängden nyttiggjort arbete inte är applicerbart på flytande biobränslen, avseende till exempel producerad el. 4 Utsläpp från utvinning eller odling av råvaror Här hänvisas till region, utan ytterligare förtydligande. Definition av avsedd region bör adderas. 5 De årliga utsläppen från kollagerförändringar.. eb a) i januari 2008 inte användes för jordbruk eller annan verksamhet, och b) faller inom någon av följande kategorier: 1. Allvarligt skadad mark, inbegripet mark som tidigare användes för jordbruk. 2. Kraftigt förorenad mark. Svebio anser att nuvarande ordalydelse inhiberar rehabilitering av marker. Formuleringen utesluter även områden där ej jordbruksrelaterade aktiviteter pågått så som ex deponi, vägar eller annan industriell verksamhet. Svebio föreslår att orden annan verksamhet tas bort. Det vore även positivt om skadad odlingsmark påverkad av näringsförluster samt erosion, skulle kunna rehabiliteras med ökad kolinlagring genom odling av till exempel energigrödor. Nuvarande formulering hindrar detta om rehabiliteringen genomförs inom de närmaste åren. Då dessa kriterier avses att gälla över längre tid är det olyckligt att en tidsspärr fastställs. 6 Utsläpp från bearbetning, ep, ska omfatta utsläpp från Svenska producenter av biodrivmedel och flytande biobränslen deltar i det svenska elcertifikatsystemet och bidrar därmed till att öka andelen förnybar el i den svenska el- mixen. Det är därför olyckligt att biodrivmedelsproducenter ej får tillgodoräkna sig GHG besparingar från användandet av svensk el- mix eller grön el. Ett möjligt certifikat för GHG reduktion skulle kunna utgöras av ursprungsgarantier för använd el. Anser energimyndigheten att nuvarande verifikat så som fakturor från inköp av el är otillförlitliga som bevis på förbättrad GHG påverkan, föreslår Svebio att ursprungsgarantier för grön el bör kunna användas som verifikat. Bilaga 1 7 Översättning av bilagorna är ej genomförd på ett tillfredställande sätt, det finns inkonsekvens i benämningar mellan bilagorna vilket försvårar föreskriftens tolkning.

6 Som exempel kan nämnas att både termen etanol och bio- etanol används, utan att den eventuella skillnaden mellan begreppen definieras. På samma sätt jämställs biogas med naturgas i bilaga 1 och i bilaga 7 används uttrycket bränslegas utan ytterligare förtydligande. Ej heller beskrivs vilken kvalitet som avses eller vid vilken temperatur eller tryck normalvärdena redovisas. Det vore även positivt om källhänvisningar adderades till bilagorna. Bilaga 1 samt 3 Det är olyckligt att inga normalvärden för några av våra vanligaste flytande biobränslen ges i tabellen. Dubbelbenämningen av vegetabiliska oljor från raps, solrosor, palmolja är ej relevant, dessa oljor kan aldrig vara av animaliskt ursprung. Biogas är en förnybar gas som produceras av biomassa, naturgas är en icke- förnybar fossil gas. Biogas kan därför aldrig komprimeras till naturgas. Detta måste vara ett översättningsfel. ETBE samt TAEE bör förklars i not då detta icke är förekommande som tillsatser inom Sverige. Bilaga 2 samt 4 Varför ges enbart värden för odlad skog? Kan det tolkas som att all svensk skog ska anses som odlad? Hur förändras normalvärdena om självföryngrad skog används som råvara? Bilaga 7 Det verkar som formateringen av tabellen har misslyckats då text verkar saknas. Det vore även bra om information om vid vilket tryck samt temperatur energiinnehållet ska antas samt vilken kvalitet som avses i tabellen. Övriga synpunkter Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har tagit del av remissyttrandena från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Lantmännen och delar de där framförda synpunkterna. Svenska bioenergiföreningen.. Lena Dahlman Tel Mobil

Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen 2010 11 05 N2010/5763/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen Svebio, Svenska

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2013 Statens energimyndighet ET 2014:15 Juni 2014 Grafisk form: Energimyndigheten och Granath Havas WW Tryck: CM Gruppen Omslagsbild: SXC.hu Illustration:

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2012 Statens energimyndighet ET 2013:06 Juni 2013 Grafisk form: Energimyndigheten Tryck: CM Gruppen Foto: Per Wollin framsida, och Johnér bildbyrå inlaga

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:42

Regeringens proposition 2003/04:42 Regeringens proposition 2003/04:42 Torv och elcertifikat Prop. 2003/04:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 november 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky (Näringsdepartementet)

Läs mer

HBK Biogasredovisning. - Instruktioner. För version 1.0 av verktyget daterat 2012-03-06

HBK Biogasredovisning. - Instruktioner. För version 1.0 av verktyget daterat 2012-03-06 HBK Biogasredovisning - Instruktioner För version 1.0 av verktyget daterat 2012-03-06 Innehåll Inledning... 3 Allmänt om rapportering till Energimyndigheten... 4 Beräkning av växthusgasutsläpp... 5 Begreppet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EG L 140/16 SV Europeiska unionens officiella tidning 5.6.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

Läs mer

Drivmedel i Sverige 2013

Drivmedel i Sverige 2013 Drivmedel i Sverige 2013 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen ER 2014:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden

Oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden RAPPORT DEN 19 OktobER 2006 DNR 06-5226-200 2006 :15 Oreglerade erbjudanden på aktiemarknaden INNEHÅLL Sammanfattning 3 Utgångspunkter 4 Regelverket och motiv för undantaget 6 Kapitalanskaffning i onoterade

Läs mer

Styrmedel för ökad produktion och användning av fossilfria drivmedel

Styrmedel för ökad produktion och användning av fossilfria drivmedel Nature Associates Rapport 2014/1 Styrmedel för ökad produktion och användning av fossilfria drivmedel Per Kågeson 2014-03-25 1 Förord Jag frånträdde i oktober 2013 mitt uppdrag som huvudsekreterare i Utredningen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:144

Regeringens proposition 2009/10:144 Regeringens proposition 2009/10:144 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Prop. 2009/10:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Nulägesbeskrivning över den svenska handeln med biometan. Per Wennerberg, Tecnofarm. Framtagen inom projektet Implement 2012-2014

Nulägesbeskrivning över den svenska handeln med biometan. Per Wennerberg, Tecnofarm. Framtagen inom projektet Implement 2012-2014 Nulägesbeskrivning över den svenska handeln med biometan Per Wennerberg, Tecnofarm 2015 Framtagen inom projektet Implement 2012-2014 Nulägesbeskrivningen är utgiven av Innovatum AB Studie genomförd av

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Biodrivmedel för bättre klimat

Biodrivmedel för bättre klimat Biodrivmedel för bättre klimat Hur används skattebefrielsen? RiR 2011:10 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Konsekvensutredning till Jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

Konsekvensutredning till Jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur Jordbruksverket Diarienummer 5.3.16-1649/15 Konsekvensutredning till Jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur Enligt förordning (2007:1244) om särskild konsekvensutredning

Läs mer

EI R2011:10. Ursprungsmärkning av el

EI R2011:10. Ursprungsmärkning av el EI R2011:10 Ursprungsmärkning av el Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2011:10 Författare: Sigrid Colnerud Granström, Therese Lager, Marie Pålsson, Pia Nurmi

Läs mer

Vad har vi i tankarna?

Vad har vi i tankarna? Drivmedelsmarknaden i Sverige 2011 Vad har vi i tankarna? BILD och LOGGA Förord För sjätte året i rad presenteras nu Statoil Fuel & Retail Sveriges drivmedelsrapport, med fokus på drivmedlens och trafikens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Fondverksamhet över gränserna Genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78)

Yttrande över betänkandet Fondverksamhet över gränserna Genomförande av UCITS IV-direktivet (SOU 2010:78) 2011-01-21 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 10-10055 Finansinspektionen P.O. Box 7821 Finansmarknadsavdelningen SE-103 97 Stockholm Helene Wall 103 33 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten

Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten EI R2009:10 Förnybara energikällor - åtkomst till och drift av näten En analys av svensk lagstiftning i förhållande till Förnybarhetsdirektivets artikel 16, med förslag till författningsändringar Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Marknaden för avfallshantering

Marknaden för avfallshantering Marknaden för avfallshantering Rapport 5408 september 2004 Marknaden för avfallhantering NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Marknaden för avfallhantering Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

GSN Energi Nulägesanalys inom drivmedelsförsörjning

GSN Energi Nulägesanalys inom drivmedelsförsörjning GSN Energi Nulägesanalys inom drivmedelsförsörjning Delrapport Dnr 2012-9068 Innehåll FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 6 1.1 OM GSN ENERGI OCH RAPPORTEN... 6 1.2 BAKGRUND... 6 1.3 SYFTE OCH

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet

Granskning av rapportering för hållbara mängder. Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet för hållbara mängder Jonas Höglund, IVL Svenska Miljöinstitutet Agenda Om granskningen Verktygen Rapporteringsformat Generella kommentarer på rapportering Granskningen IVL har granskat underlagen för redovisning

Läs mer