Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling 2011-12-01"

Transkript

1 Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling

2 Inledning sid. 3 Sammanfattning och bakgrund sid. 4 Behov och mål sid. 5 Mål, övergripande utformning ock logistik sid. 6 Ny situationsplan sid. 8 Framtidens sjukhus sid. 9 Funktionsschema sid. 10 Samband sid. 12 Anpassning nybyggnad/ombyggnad sid. 13 Flöden sid Verksamheterna sid. 17 laner sid Konstruktion och geoteknik sid. 30 Brand och miljö sid. 31 Teknik/EL sid Teknik/VVS sid Landskap sid Fasader sid Genomförande och tidplan sid. 42 Ytsammanställning och kostnadsbedömning sid INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Inledning Det här är en sammanfattning av den översiktliga programhandling som beskriver utvecklingen av Södertälje sjukhus för att tillgodose det nuvarande och framtida vårdbehovet som beskrivs i förstudie och hemställan. Den översiktliga programhandlingen sammanfattar verksamhetsinriktning och byggnad för en långsiktig, modern utveckling av Södertälje sjukhus. Förslaget innehåller en ny behandlingsbyggnad som följer för vården der för vårdavdelningar med stödfunktioner som byggs om till nybyggnadsstandard. Uppdraget innebär att Locum är ansvarig för att ta fram det översiktliga programmet och Södertälje sjukhus som ansvarig för fastställande av verksamhetens innehåll och krav. nya och förändrade verksamhetsbehov. Nybyggnadens placering på tomten är strategisk med tanke på både utbyggnadsmöjligheten och för att möjliggöra genomförandet med tanke INLEDNING 3

4 28 Sammanfattning Södertälje sjukhus ändamålsenlighet för modern akutsjukvård är idag mycket begränsad. Det behövs en koncentrerad byggnadsstruktur samt bättre möjligheter för att effektivt resursutnyttja tomt, lokaler och utrustning. Föreliggande översiktliga programhandling föreslår en etappvis utbyggnad allt efter vård- bestånd för att minska nybyggnadsarean med ombyggnation för nya vårdavdelningar och administrativa lokaler. Nybyggnadsdelen av förslaget ger ett stort generellt öppenvårdsplan kombinerat med en öppen entréhall samt nya generella behandlingslokaler. Geriatrik och psykiatri lyfts ut från akutsjukhusets verksamhet och tillhör närsjukhuset kulverssystemet. Bakgrund Inom den Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus som färdigställdes 2009 togs en Fastighetsanalys fram som visade att sjukhusets ändamålsenlighet för modern akutsjukvård var mycket begränsad. Det förde med sig ett behov av fortsatt utredning, en förstudie, om hur Södertälje sjukhus kan utvecklas i framtiden. Fastighetsutvecklingsplanen lade också fast att gamla vårdstrukturer och byggnader omöjliggjorde nödvändig utveckling av sjukvården utan stora om- eller nybyggnader. I dagsläget ger det splittrade och utspridda byggnadsbeståndet långa avstånd mellan verksamheter och funktioner som har behov av närhet. Sjukhusets byggnader är förbundna med ett kulvertsystem, vilket idag inte är separerat mellan person-, gods-, avfalls- mat-, och patienttransporter. Sjukhuset har bl.a. ett akut behov av vårdavdelningar med tillräckligt antal vårdplatser för kostnadseffektivitet samt enkelrum med egna hygienrum för högre patientsäkerhet tet behandlades. Därefter valdes ett förslag ut för vidare bearbetning. Förslaget innebar ur fastighetsperspektiv en långsiktigt hållbar lösning som genom sin uppbyggnad också kunde komma att svara mot nya behov när de uppstår i framtiden. Alternativet innebar enbart ett kortsiktigt lappande- och lagande av en icke-fungerande struktur och logistik. I anslutning till de strukturella förändringar som pågår inom SLL gällande Framtidens Hälso- och sjukvård uppkom ett förnyat behov av att utreda utvecklingsmöjligheterna för Södertälje sjukhusområde. Nya förutsättningar för projektet framkom som bl a lett till en uppdelning av vårdinnehållet i ett akutsjukhus och ett närsjukhus inom planområdet. rogrammet har också i vissa avseenden utökats för att möta ett väntande behov år 2020 och Mott. Vård Beh. Brist för mott/vård: Stomme + bredd + (plan 5 våningshöjd) Beh: Även install.utrymme + plan 2 våningshöjd. Mott. Vård Beh. Brist för mott: Bredd +(plan 2 & 5 våningshöjd) Vård: Även stomme +area. Beh: Även installationsutrymme. Mott. Vård Beh. Brist för mott: Bredd + (plan 5 vån.höjd). Vård: Även stomme + area. Beh: Även install.utrymme. Mott. Vård Beh. Brist för mott: (Våningshöjd plan 3-6). Vård: Även stomme. Beh: Även våningshöjd + bredd Rosenborgsgatan Mott. Vård Beh. Brist för mott/vård: Bjälklag + install.utrymme + (plan 2 o 6 vån.höjd). Beh: Även all våningshöjd utom plan 3. 8 Lagmansvägen Rosenborgsgatan Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg Långsiktigt lämplig Eventuellt långsiktigt lämplig/ kräver ombyggnad Ej långsiktigt lämplig/ kräver stora investeringar Övriga byggnader lämpar sig inte långsiktigt för vare sig mottagning, vård ellerbehandling. Byggaders långsiktiga lämplighet för mottagning, vård och behandling enl. Södertälje sjukhus fastighetsanalys 2008 Södertälje sjukhus 2011 (med hus-nummer) 4 SAMMANFATTNING OCH BAKGRUND

5 Akutsjukhus Endast akutsjukhusets verksamhet och behov har behandlats i programhandlingen, med två enheterna. Det valda förslaget innebär en anpassning av tidigare förstudieförslag och med möjlighet till en senare utbyggnad. Mål och krav från tidigare studie kvarstår. Utöver besparingsåtgärder och ett utökat antal slutenvårdsplatser, har nya kopplingar mellan akut- och närsjukhuset tillkommit. Dessutom skall en placering av gemensamma funktioner lösas. Förslag till utveckling Akutsjukhus Behov Sjukvården har på grund av utvecklingen inom SLL behov av enkelrum med egna hygienrum för effektivare vård och minskade kostnader genom högre vårdplatsutnyttjande, - I HSN Framtidsplan för hälso- och sjukvård föreslås att Södertälje sjukhus även fortsättningsvis bedrivs som dygnet runt öppet akutsjukhus. En förutsättning för fortsatt verkamhet är vårdavdelningar med större arbetsutrymme och kapacitet. Sammanfattande och övergripande behov för Södertälje är: - Enkelrum med hygienrum samt minst 24 vårdplatser per avdelning. - Koncentrerat byggnadsbestånd för närhet och goda samband. - Sammanhållen specialistmottagning för alla akutsomatiska specialister. - En anpassning till beräknade kapacitetsbehov för år 2030 med 140 vårdplatser för slutenvård, 10 vårdplatser för intensivvård, isolering och intermediärvård samt 30 platser för dagkirurgi och mottagningslokaler för besök per dag. Möjlig utbyggnad Mål för versamhetsutveckling - Värdegrund präglas av en holistisk människosyn, patientens behov, värdeskapande möten, kontinuerligt lärande, interaktivitet och processorientering. - Lokalutforming ska stödja interdisciplinär samverkan och kreativitet. - Lokaleffektivitet - Att kunna förändras över tid. arbetssätt och processer. - Att eliminera icke värdeskapande tid för patienten. atienten ska möta rätt kompetens i rätt process i rätt tid. Det kan bland annat uppnås genom att vårdprocesser skiljs från stödprocesser, resurser samordnas och samutnyttjas och att man underlättar i den fysiska miljön för parallella arbetssätt och aktiviteter. BEHOV OCH MÅL 5

6 Mål för fastighetsutveckling Utifrån sjukhusfastighetens och sjukvårdens sammantagna - Anpassningsförmåga Möjlighet att förändra layout, funktion och volym. Rum ska utformas som generella typrum såsom vårdrum, mottagningsrum och operationssalar. Behovet att snabbt kunna variera kapacitet mellan öppenoch slutenvård respektive mellan akut- och planerad vård, utan ombyggnad, är i detta sammanhang kanske mest betydelsefullt för att klara bra tillgänglighet och ekonomi. - Ändamålsenlig struktur funktion. Orienterbarhet, tillgänglighet och korta avstånd. De nya byggnaderna ska ska utformas utifrån principen - Just-in-timekoncept. - Effektiva lokaler Lokaler som stöttar och effektiviserar sjukvården innebär större ytor för olika typrum. För att tillgodose detta utan att lokalytorna blir orimligt stora, måste stödfunktioner, inklusive administrativa lokaler, vara få och utformas så yteffektivt som möjligt. - Gestaltning specialistvård och professionell medicinsk miljö. - Genomförande Utbyggnad kan ske utan stora påfrestningar eller avbrott för pågående verksamhet. Övergripande utformning av byggnaderna Locums konceptprogram för skalbyggnad har använts för att ge byggnaderna den eftersträvansvärda generaliteten. Byggnaderna har en enkel och tydlig struktur som stödjer användningen av lokalerna och ger en tydlig orientering. Det naturliga ljuset används i största möjliga mån. Verksamhetsytorna är öppna, ljusa och i största möjliga mån försedda med dagsljus. Trappor, hissar och schakt koncentreras i en- sängliggande patienter och gods. Den tekniska försörjningen sker enligt principen för det robusta sjukhuset med redundans och överkapacitet för framtida nya installationer. Logistik Ett modernt sjukhus ställer höga krav på en väl utvecklad logistikfunktion. Kraven på effektivitet, tillgänglighet och närhet ökar samtidigt som tillgänglig personal för transporter av material förväntas minska. Det är därför viktigt med en väl fungerande infrastruktur och en genomtänkt förråds- och försörjningsstrategi. Inom projektet kommer stor vikt läggas vid att ha rätt material på rätt plats vid rätt tid - JIT (Just In Time). Sjukhuset kommer också eftersträva en så resurssnållogistikhantering som möjligt, så kallad Lean production. Tekniska hjälpmedel för att underlätta logistiken är hissar, kulvertsystem, smågodstransportör (rörpost) och effektiva samband mellan byggnader. En utmaning med Södertälje sjukhus är förbindelserna mellan gammal och ny byggnads- 6 MÅL, ÖVERGRIANDE UTFORMNING OCH LOGISTIK

7 Nybyggnad 19 sett från öster och Erik Dahlbergsgatan. Infart till akutmottagning och parkering till vänster i bild. Ny angöringsgata parallellt Erik Dahlbergsväg 7

8 All nybyggnation koncentreras till tomtens östra delar utmed Erik med en generell byggnadsvolym i fem våningar ovan entréplan och en smalare länkbyggnad som främst innehåller administration och personallokaler. arkering Befintliga byggnader Ombyggnad/Tillbyggnad I entréplan innehåller nybyggnaden en samlad entréhall med stora publika ytor, specialistmottagningar och servicefunktioner. I övriga plan av storlek på vårdavdelningar. Behovet av slutenvårdsplatser för år 2020 uppfylls med 5 vårdavdelningar á 24 vårdplatser i enpatientrum. I en eventuell utbyggnad tillkommer en vårdbyggnad för att motsvara det bedömda behovet år Nybyggnad Varumottagning Taxi/Färdtjänst/ersonbilar Entré Rosenborgsgatan 2 1 att även förse lokaler som placeras i våningsplanen under entréplanet med dagsljus. Samtliga entréer förläggs till plan 4. Angöring sker i första hand via en angöringsgata, parallell med Erik Dahlbergs väg. Akutmottagningens entré är placerad på plan 3 mot Doktorsvägen. liga byggnader 07/08 och AKUT AMBULANS Erik Dahlbergs väg Lagmansvägen 9 Doktorsvägen entre/gågatan körfält cykelväg Erik Dahlbergsväg 8 NY SITUATIONSLAN

9 Södertälje sjukhus får en ansiktslyftning med en ny entréplats och de ombyggda By 01 och 02 i mitten och till höger i bild. Det nybyggda By 19 för teknikintensivvård och mottagningar syns till vänster. FRAMTIDENS SJUKHUS 9

10 By 06 rivs. By 07 och 08 behålls: ersonalrestaurang Centralkök Godsmottagning kök Städcentral Omklädning E BE V O TO V EN O ENBE T N By 13: Befintlig teknik Miljörum/avfall By 10 By 18 - Närsjukhus: Godsmottagning Obduktion sykiatri By 09 - Närsjukhus: alliativ vård, närsjukhus V rd t dfunktioner dministration rd linlab teril entral Be andling Teknik/ t d T / T tbildning/ onferens ottagningar odsfl de äng / ersonalfl de 10 FUNKTIONSCHEMA

11 11

12 Gods Sängtransport/personal Besökare Kulvertar, gods och sängflöden V rd t dfunktioner rd dministration T / T tbildning/ onferens ottagningar linlab teril entral Be andling Teknik/ t d odsfl den Bes ksfl den äng / ersonalfl den 12 FLÖDEN

13 För att uppnå ett effektivare sjukhus måste man skapa väl fungerande samband mellan byggnaderna. Detta innebär nya förbindelser mellan våningsplan. byggnad genom en hiss. Övriga våningsplan är ej direkt förbudna men kan i framtiden enkelt länkas med hiss. Teknik O eration V BB/F rlossning ntgen u ud entre/ ottagning ut/ teril/ ab ods/teknik HISS Teknik tbildning/ onferens T / T dmin dmin/teknik V rda delning V rda delning Entre rda delning ersonel entre rda delning V rda delning ods/teknik By By / iagram er ningssamband ANASSNING NYBYGGNAD/OMBYGGNAD 13

14 De ökade kraven från patienterna på tillgänglighet och professionellt vårdomhändertagande förr med sig behovet av ett jämnt och effektivt tid över för patientomvårdnad. - stråk för person- respektive varutransporter. Dessa bör vara lättorienterade och ha tydliga entréer och kommunikationsstråk. / el a ri s el a ri s ri s ri s För att tillgodose det nya behovet av separerade sängtransporter mellan närsjukhuset i byggnad 18 och behandling i akutsjukhuset anordnas en ny kulvert som ansluter mellan hisshallen i byggnad 18 och plan 2 i avfallstransport. ri s Befintlig teknikkul ert BY 18 BY 19 Längdsektion genom sjukhusområdet 14 SEKTION OCH KULVERT

15 / el a ri s el a ri s ri s ri s / Ny arkering Ny Befintlig kul ert Befintlig kul ert Ny ul ert Ny ul ert under ny byggnad BY 01 BY 19 Tvärsektion genom ombyggnad / nybyggnad 15

16 16

17 lan 11 Teknik Teknik lan 9 lan 10 Utbildning, Konferens lan 9 MTA/IT Operation Dagkirugi 6 salar lan 8 lan 8 Administration IVA 12 vpl lan 7 lan 7 Administration Teknik lan 6 Administration Stödfunktioner vård Vård 24 vpl BB Förlossning 17 vpl lan 6 lan 5 Administration Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Röntgen lan 5 lan 4 rovtagning Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Mottagning Entréhall lan 4 lan 3 lan 2 Sjukhusapotek Stödfunktioner vård Omklädning Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Vård 24 vpl Akutmottagning Sterilcentral Klinlab Teknik lan 3 lan 1 Teknik Teknik Teknik lan 2 Byggnad 01 Byggnad 02 Ny Byggnad 19 VERKSAMHETERNA 17

18 By 19: Teknik och outgrävt i övrig. BY 01 By 01: Här ligger del av personalens omklädningsrum samt tekniska lokaler By 02: BY 19 BY LAN 01/02 TEKN OMKLÄD

19 By 01: Stödfunktioner Vård, Omklädning Här ligger merparten av personalens omklädningsrum, teknik och vissa administrativa lokaler för vårdavdelnings stödsfunktioner. By 02: Vård Byggnad 02 byggs om för att erbjuda fem vårdavdelningar i fem olika nivåer. Varje vårdavdelning har 24 enkelrum med separata hygienrum. För att skapa - med kortare vårdtid att placeras då placeringen är nära mark. BY 01 BY 02 Typrum vård avdelning JIT: just in time för att minimera forråds utrymmen inom avdelningen. OMKLÄD STÖD VÅRD LAN 02 19

20 By 19: Akutmottagning, Sterilcentral, Klinlab Akutmottagningen nås via akutväg parallell med Doktorsvägen öster om sjukhuset. Akutmottagningen har ambulan- akutrum, ett antal undersökningsrum, övervakningsplatser samt stödfunktioner. Väntrummen är delade på ett yttre och ett inre. Akutmottagningen har en separat infektionsingång och saneringsrum. Sambanden till röntgen, IVA och operation sker via akuthissarna och via kulvert och hiss till vårdavdelningarna i By 02. Sterilcentralen hanterar den traditionella steriliseringsprocessen av utrustning samt administrerar hantering och packning av engångsartiklar i en materialförsörjningsprocess. Smittrening sker i olika bearbetningssteg via diskrum, diskdesinfektorer, packrum, autoklaver och sterilförråd. För bulkförråd där avrop av material kan ske. Gods kommer via kulvert från godsmottagningen i By 18. Sterilt och orent gods går upp till operationsavdelningen via två dedikerade hissar i direkt anslutning till sterilcentral och operation. För förbättrad arbetsmiljö har konceptprogrammets förslag om dagsljus uppfyllts i diskrum, packrum och personalrum. By 01: Stödfunktioner Vård, Sjukhusapotek Sjukhusapotek för sjukhusets hantering av läkemedel. Leveranser sker via godsmottagning i By 18 och internt i huset med vagn eller rörpost. Stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning i By 02. By 02: Vård Vårdavdelning med 24 platser. BULK VARU- MOTT. ERS. SLUSS SLUSS ERSONAL AUTO- KLAV ACKRUM STERILFÖRRÅD SLUSS FÖNSTER, DAGSLJUS DISK DISK FLÖDE FABRIKSSTERILISERAT + ENGÅNGS GODS EXTERNA BESÖKARE RUM MED FÖRHÖJD LUFTKVALITÉ HISSAR 20 LAN 03/03

21 BY BY 01 BY 02 VÅRD STÖD AOTEK AKUT STERIL LAB TEKNIK LAN 03/03 21

22 By 19: Entreplan, mottagningar, butiker Södertälje sjukhus får en ny huvudentré mot en nyanlagd angöringsgata privatbilar för av - och påstigning. Entréplanet har även mindre entréer mot parkeringarna på var sida om byggnaden. sjukhusets alla mottagningar samlade. Mellan blocken med mottagn- platser till mottagningarna, alla med utsikt över parken i söder. Närmare Merparten av mottagningslokalerna är generellt utformade och ska kunna ta emot patienter med olika behov. Mottagningar för barn, gynekologi, fot och några ytterligare kommer dock att specialanpassas efter behov. sterhandel, kiosk mm. By 01: rovtagning rovlämning för patienter sker i den del av entréhallen som ligger i byggnad 01, där vidare förbindelse med klinlab i våningen under främst sker via rörpost. läkemedel automater, forråd, m.m. till vårdavdelning på samma våning i hus 02. Hus 02: Vårdavdelning Vårdavdelning med 24 platser. Entréhall med specialistmottagningar och utblickar mot sjukhusparken och väggarna till mottagningsrummen utgörs av frostat glas upp till överkant dörr och däröver av klarglas för att leda in ljus från lanterninerna i taket och de stora glaspartier som öppnar sig mot parken. 22 LAN 04/04

23 BY 01 ERIK DAHLBERGS VÄG B T B T OTE 55 N T BY 19 DOKTORSVÄGEN ROSENBORGSGATAN BY 02 ROVTAGNING STÖD VÅRD MOTTAGNING ENTRÉ LAN 04/04 23

24 By 19: Röntgen Röntgenavdelningen, eller avdelningen för bild och funktion är placerad på plan 5, med utrymmen för bl.a två stora magnetkameror (MR), två stora datortomografer (CT), två ultraljud (Ultr.), ett angio- och ett skelett/ lunglab. Verksamhetens behov av närhet till både akutmottagning och operation är löst genom de två akuthissarna som ligger i vardera änden av byggnaden. BY 01 Utrustningen är vanligtvis tung och svår transporterad, och den intensiva teknikutvecklingen gör även att utrustning måste kunna bytas ut saden. Utrustningen måste kunna servas utan större störningar för den pågående verksamheten. Detta har varit en viktig anledning till placeringen i byggnaden. Manöver- och teknikrum är placerade mellan undersökningsrummen för effektivare resursutnyttjande. By 01: Administration I plan 05 byggnaderna 01 och 02 har samma höjdnivå som nybyggnaden 19 varför ett förbindelsestråk till by 02 går längs fasaden i denna byggnad. I resterande del ligger administrativa lokaler och stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning i by 02. BY 19 N E N N N VE N E N N TE N TE N rincip röntgenrum BY LAN 05/05 ADMIN STÖD VÅRD RÖNT

25 BY 01 By 19: BB och Förlossning Södertälje sjukhus planerar för förlossningar per år. närmast entrén är isoleringsrum) och elva stycken 1-patientsrum för eftervård/bb. Samtliga dessa vårdrum har mått som följer Locums kon- i framtiden ändra ett eftervårdsrum till förlossningsrum. Alla rum har eget wc med dusch och förrum. pacitet för tvillingar ligger i husets mittkärna. ersonalen är planerad att arbeta i fyra team, grupperade kring två st öppna arbetsstationer. Dagrum för patienter och anhöriga ligger ljust mot parken i söder. stetrik med återbesök dygnet runt. BY 19 Entrén till förlossning sker i normalfallet via huvudentrén och upp via hissen två våningar. Akutentré sker via akutmottagningen och hiss. BY 01: Administration och stödfunktioner för vård. BY 02: Vårdavdelning med 24 platser. att länka BB förlossning och vårdavdelning. En hiss binder ihop de olika nivåerna. BY 02 Typrum BB och Förlossning ADMIN STÖD VÅRD BB LAN 06/06 25

26 By 19: IVA å planet under operation ligger IVA med 12 platser i 1-patientsrum. Fyra vårdrum är fullutrustade intensivvårdsrum, sju är intermediär vårdsrum (IMA) och ett är isolerrum. BY 01 rekt uppsikt över två rum. laceringen ligger även nära akuthiss med en direkt länk mot operation och röntgen. is Arbetsteamet ligger centralt placerat i verksamheten. I mittkärnan ligger stödfunktioner med desinfektion, förråd och läkemedelsutrymmen mm. Dagrum för anhöriga ligger ljust mot parken i söder. rum, jourrum samt rum där anhöriga kan övernatta. å detta våningsp- By 01: Administration lats för administrativa lokaler för sjukhuset. By 02: Fläktrum. BY 19 BY 02 Typrum IVA 26 LAN 07/07 IVA ADMIN TEKNIK

27 BY 01 By 19: Operation tionssalar är lika i enlighet med Locums konceptprogram. ost- och pre-op med plats för tolv sängar ligger i korridoren med anslutning till besökshissar, reception och väntrum i länken. Dagkirurgi med tolv stepup/down platser ligger i andra korridoren med egna omklädningsutrymmen för patienterna. Arbetsplats för övervakn- Den önskade närheten till akutmottagning, IVA och röntgen sker via akuthissen. Operationsavdelningens behov av nära samband med sterilcentral sker via mittkärnan och två dedikerade hissar (oren och steril) som går ner till sterilcentralen på markplanet. Standardiserade system för galler/containers och annat steriltekniskt material är planerade. Apparatförråd och omklädning ligger i länken till byggnad 01. Desinfektion, sterilförråd, läkemedelsutrymme mm är placerade i mittkärnan. BY 19 Mellan operationssalar ligger uppdukningsrum som försörjer två salar. Detta medger att parallella aktiviteter då kan utföras i uppdukningsrum Operation är placerat högst upp i byggnaden främst på grund av ventilationstekniska skäl. För att hålla patientsäkerhet krävs en trycksatt miljö, vilket kräver att hissar avskiljs i hisshallar och att balkonger ej utförs på denna våning. By 01: Administration lats för administrativa lokaler för sjukhuset. BY 02 Typrum OERATION ADMIN LAN 08/08 27

28 TE N BY 01 FT N FT T FT T FT T FT T By 19: Teknik Fläktrum. Luft och media till operationssalarna fördelas ovanifrån till operationsplanen. BY 19 By 01: MTA/IT lats för administrativa lokaler för sjukhuset. BY LAN 09/09 TEKNIK MTA/IT

29 BY 01 By 01: Konferens och Utbildning All vårdpersonal har här en gemmensam större utrymme för pauser och tillagning av medhavd mat samt mat- och dryckes automater. Dessutom mötesrum. BY 02 UTBIL LAN 10 29

30 Konstruktion Grundläggning Grundläggningsförhållanden samt val av metoder för grundläggning är i avsaknad av geoteknisk dokumentation osäkra. Vid fortsatt projektering utförs geotekniska undersökningar i ett tidigt skede Rivning lanerade om- och tillbyggnationer kommer att innebära att omfattande rivningsarbeten måste utföras. åverkan på verksamheten och kvarvarande be Stomme Stommen skall fungera för de olika verksamheterna med tanke på general- utbyte av större medicinska utrustning förses fasaderna med transportlösn- kn/m². Typsektion By 19 Lämpliga stomalternativ är platsgjuten pelardäckstomme eller förtillverkade element med balkar av betong eller stål och plattor av betong som pågjutes. - Vissa avvikelser pga planlösning utförs i mittskeppet i högdelen. Källarvåningar och kulvertar utförs lämpligen som platsgjutna. Taken är låglutande och utan takfötter eller synliga takfall. För utkragad del av ny byggnad 19 mot Erik Dahlbergs väg är en pelarplacering i fasadens liv att föredra framför utförandet med konsolande bjälklag. Nya parkeringar Öppna parkeringar i ett plan. Utföres som asfalterade ytor på komprimerat krossmaterial. Behovet av stödmurar studeras i kommande skeden. Ombyggnation byggnad 01 och 02. trapphus byggs vid gaveln. Utöver detta förväntas inga större ingrepp i bärande stommar. föras. Geoteknik ytor inom området. Längst i väster, vid Erik Dahlbergsväg ligger nivån på +33 m och längst i öster, vid Lagmansvägen ligger nivån på +20 m. En angränsande brant slänt som avslutas i en dalgång där Södertälje Geotekniska förhållanden är grundlagda med plattor och murar på friktionsjord och antagandet kan göras att även framtida konstruktioner kan grundläggas med liknande metod.ingen information om geohydrologiska förhållanden har funnits tillhanda. Då Södertälje kanal ligger på nivå som ligger ca 15 m under lägsta nivå i sjukhusområdet bör inte grundvatten påträffas vid schaktning. Kompletterande undersökningar Omfattande geotekniska undersökningar bör utföras där nya byggnader ska grundläggas för att bestämma Borrplan skall tas fram av geoteknisk sakkunnig för att bestämma sonderingsmetoder vid kompletterande undersökningar. Värdering av undersökning Denna rapport är en mycket översiktlig sammanställning av knapphändigt geotekniskt arkivmaterial och skall därför också användas med försiktighet. 30 KONSTRUKTION OCH GEOTEKNIK

31 Brandtekniskt yttrande Samtliga byggnader klassas som Br1-byggnad med hänsyn till våningsantal, vilkt innebär generella krav på brandteknisk avskiljning i klass EI 60 (dörrar i klass EI2 60-C) och bärande konstruktioner i klass R 60. Lägre krav på brandteknisk avskiljning är aktuellt med hänsyn till installation av heltäckande sprinklerskydd. Med hänsyn till verksamheten kommer horisontell utrymning till annan brandcell at tillämpas som utrymningsstrategi, tillsammans med dörrar och trapphus direkt till det fria i markplan. Brandtekniska installationer inom byggnaderna utgörs av heltäckande sprinklerskydd och brandlarm. Andra aktuella installationer är anordningar för brandgasventilation av trapphus, hisschakt och källare. Räddningstjänstens insatsmöjligheter till de byggnader som berörs av ombyggnationen säkerställs genom en räddningsväg in på området. Här avses endast möjligheten till släckinsats då fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten inte är aktuellt för berörda byggnader. Tillgängligheten till övriga byggnader och brandposter inom sjukhusområdet får ej försämras. Miljö De betydande miljö- och hälsoeffekter som beaktas är: Energi, Materialval, Avfall, Fastighetsoch markföroreningar, Fukt, Buller samt Elektromagnetiska fält. Nybyggnationen skall klassas enligt Miljöbyggnad nivå guld. För ombyggnationen gäller Locum s generella miljökrav samt projektets miljöprogram. Energifrågor är en av den mest påverkansbara aspekten för kommande skede. Krav gällande låga U-värden för klimatskal, närvarostyrning av belysning, LCC-kalkyler vid val av system samt möjlighet att nyttja tillgängliga energiformer och energieffektiva lösningar ska beaktas. Valet av material påverkar i stor utsträckning energianvändningen och spridningen av miljö- och hälsostörande ämnen. Det är därför viktigt att se till produktens hela livscykel. För att säkerställa ga material och produkter kontrolleras i Byggvarubedömningen och dokumenteras. Under kommande skeden ska kompletterande miljöinventeringar genomföras för de byggnader som kommer att rivas och byggas om. Inför rivningen upprättas rivningsplan. Under projekteringsskedet säkerställs materialval, konstruktioner och produktionsmetoder med fuktsäkerhetsprojektering. Tillgänglighet I projektet skall lokaler göras tillgängliga och användbara för rörelsehindrade och personer med funktionsnedsättning. Locum AB har även åtagit sig att följa de riktlinjer för tillgängligheten, avseende lokaler, som gäller för statliga myndigheter. Dessa riktlinjer har tagits fram av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). BRAND OCH MILJÖ 31

32 Sammanfattning El och Tele-system hetsutveckling. Installationer ska planeras så att framtida ombyggnader kan utföras med minimal störning för pågående verksamheter. I ett sidoprojekt installeras ny reservkraftanläggning och mottagningsstationer för inkommande mellanspänningsförsörjning till sjukhusområdet. Ställverken i detta projekt kommer att försörjas redundant från två mottagningsstationer som i sin tur även är reservkraftförsörjda via dieselgeneratorer. Byggnaden ska förses med teknikutrymmen för transformator-, ställverks-, US- och TDK-rum. Separata ställverksrum byggs för redundans för att erhålla en hög tillgänglighet för eldistribution även vid planerade och oplanerade driftstopp. Utöver reservkraft för verksamhets- och fastighets el byggs ett centralt US-system upp för viss fastighetsdrift. Övrigt behov av US för verksamheten utförs lokalt i hyresgästsanpassningen. Uppbyggnaden ska medge god framkomlighet för installationer i horisontal- och vertikalled. Installationsutrymmen sammanbinds med kanalisationssystem för el- och telesystem till installationsschakt som går vertikalt igenom byggnaden. å varje våningsplan byggs separata utrymmen för el och tele/data. Inom el-rum installeras gruppcentraler för de olika kraftslagen. Inom tele-/datarum installeras tele-, kommunikations-, fastighetsautomationsutrustning samt viss centralutrustning för medicinteknisk utrustning. Kraft: Kraftfördelning sker med 2 vertikala kanalskenor/schakt med uttagslådor för centraler på respektive plan. Särskild sårbar verksamhet ansluts med huvudledningar direkt till ställverk. Kanalisationsvägar följer korridorstråk och består i huvudsak av rör, stegar och rännor. Belysning: Belysningen utgör en viktig del i anläggningen och konstrueras enligt gällande regler, rekommendationer och föreskrifter. Det är viktigt att dagsljus och belysning samspelar och tillsammans skapar en god arbetsmiljö men även en vårdmiljö som stöder de olika funktionerna i huset. Stor vikt läggs vid interaktionen mellan människa, ljus och rum. Detta förhållningssätt ger en bländfri miljö med hög synkomfort. Samspelet mellan dagsljus, elljus och belysningsstyrningssystem gör att energiåtgången kan hållas på lägre vara ett stöd för synsinnet och därför är minimeringen av bländning av största vikt. Den ska även få oss att uppleva att det är en trygg miljö att vistas i samt ge visuell ledning till viktiga funktioner i angränsande miljö. 32 TEKNIK / EL

33 Fastighetsautomation: Ett integrerat system f r fastig etsautomation ska installeras o ar till u gift att styra o er aka samtliga eltekniska installationer inom byggnaden et ger m jlig eter att o timera energian ändningen o f r att f ett samordnat tänkande beträffande drift o under ll nstallationssystem f r fastig etsautomation ska bygga en en standard f r alla de olika le erant rerna o ko las med na kommunikationsgränssnitt mot fastig etens ergri ande styr er akningssystem Elmiljö: Elmilj n i sjuk rdens lokaler är my ket iktigt Bland annat gäller det att elektriska o mag netiska fältni er där ersoner stadig arande istas blir s l ga som m jligt Ett äl fun gerande system f r otentialutjämning o skskydd innebär att anläggningar a arater som m jligt Tele: juk uset inne ller m nga ty er a lokaler o erksam eter som i allt gre omfattning är i be o a krä ande T tjänster et kan dels ara rent rdanknutna system men o ks baserade säker etssystem fastig etsautomation samt telefoni o bredbandstjänster et innebär att T nät erket kommer ara bärare a m nga olika ty er a tjänster ilket medf r att det ställs ga kra nät erkets ka a itet o fysiska lanering byggnaden ska därf r tion ilket i stora drag innebär brandlarm i samtliga lokaler samt utrymningslarm i korridorer/ kommunikationsstr k ersonalutrymmen o teknikrum Ett integrerat säker etssystem f r skalskydd o asserkontroll installeras i delar a fas tig eten resentation om ad som änder i byggnaden samt att man ar ett enkelt and a ande o tydliga instruktioner s att ersonalen g r rätt id arje ändelse Hissar: Olika isskategorier kommer installeras f r trans orter a atienter o ersonal som tex erson iss akut iss sängtrans ort o gods o f reskrifter Smågodssystem (Rörpost): r ostsystem kommer att installeras f r snabba trans orter a material o sm gods inom sjuk uset r ostsystemet ska kunna trans ortera dokument medi iner ro er o ro s ar till o fr n olika a delningar

34 VVS- och styrsystem. Tillfälliga installationer och tillfälliga centraler och värmebärarledningar rivs där nybyggnad (hus 019) uppförs. Under ombyggnads- och nybyggnadstiden kommer tillfälliga ledningar och centraler att behövas för ovanstående medier. Centraler. hus 05 rivs. Fjärrvärmecentraler i hus 013 behålls samt ny central installeras i hus 019 samt anslutning sker till Telge Energis nät. Fjärrvärmecentraler i hus 013 och hus 019 försörjer Södertälje Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med värme- och tappvarmvatten. I hus 019 installeras ny fjärrkylcentral ansluten till Telge energis nät för komfort- och processkyla för hus 01, 02 och 019. För kylning av lokaler vintertid som operationssalar, serverrum samt övriga lokaler med stora interna värmelaster installeras så kallad frikyla. i hus 01 och hus 019. Sprinkler för Södertälje närsjukhus ingår ej i detta åtgärdsförslag. Mätning. Digital mätutrustning med fjärravläsning och loggning i DUC installeras. Mätutrustning för fjärrvärme, fjärrkyla utformas som energimängdsmätare. Mätutrustning för kallvatten, varmvatten, varmvattencirkulation utformas som volymströmsmätare. Kyla. för hus 019 förläggs dold ovan undertak. I rum med stora interna värmelaster (serverrum o.d.) installeras efterkylbatterier. Värme. Uppvärmning för hus 01 och 02 samt till vissa delar i nybyggnad sker via radiatorer. För operationssalar i hus 019 sker uppvärmning med luft. I förlossning, sterilcentral, klinlab, intensivvård sker uppvärmning via takstrips integrerade i undertak. För ambulansinfart, entréytor o.d. i hus 19 installeras markvärmesystem. Värmebärarkretsar förläggs dolda ovan undertak. Samtliga luftbehandlingsaggregat inklusive cirkulationsaggregat utförs med eftervärmningsbatterier. Tappvatten. Ansluts till Södertälje kommuns ledningsnät och installeras i undercentral i hus 013 och 019, där mätning av vattenförbrukning sker. Från respektive central vidaredrages kallvatten och varmvatten till tappställen. tem försörjer Södertälje Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med tappvatten. Systemen inom byggnad utformas som ringmatningssystem, samt ledningar förläggs dolda ovan undertak. För att undvika risk för legionella utformas varmvattensystemet så att risk för stillastående varmva tten minimeras samt att varm- Spillvatten. Ansluts till Södertälje kommuns ledningar i gata samt vidaredrages till avloppsenheter. Systemet luftas ovan yttertak. Ledningar inom byggnaden utförs av MA-rör samt installeras ovan undertak. 34 TEKNIK / VVS och styrsystem

35 Dagvatten. Ansluts till takbrunnar och regnvattenbrunnar i mark samt inkopplas till Södertälje kommuns ledning i gata. Vid en vissa delar inom området. Luftbehandling. - lokaler. För operationssalar installeras även 1st cirkulationsaggregat med avfuktning, befuktning, värme och kyla ovan undertak. Medicinska gaser. Medicinska gaser som, syrgas, andningsluft, instrumentluft och lustgas för hus 02 och 019 ansluts till ny gascentral innergård vid hus 013. Sprinkler. Byggnaderna hus 01, 02 och 019 förses med heltäckande sprinkler enligt SBF 120:6 och Locums riktlinjer. Elnischer och kabelstegar sprinklas generellt. Utlöst sprinkler skall ge larm till räddningstjänsten samt utrymn- Styr- och övervakning. Styr- och övervakningsinstallationer ansluts till C-baserat styr- och övervakningssystem med HDC (huvuddatorcentral) i driftcentral. I respektive apparatskåp monteras DUC (datorundercentral) för lokal styrning av värme, luft, kyla, tappvarmvatten, el m.m. DUC-slinga som förbinder DUC:ar installeras. Ovanstående innebär att anläggningen på ett enkelt sätt kan driftoptimerats, felsökas, övervakas och mäter värden från installationer. Generellt. Installationer placeras i schakt redovisade på arkitektens planritningar, förutom spill- och dagvattenstammar som placeras i schakt var 15:e meter. För att skapa driftsäkerhet utformas installationer med ringmatningssystem i i drift. Energi. Som mål för om- och tillbyggnad är att energiåtgång skall minimeras. Detta sker genom att hus 019 utformas med låga u-värden för klimatskärm. Hus 019 utformas med låga u-värden för klimatskärm. I samband med ombyggnad tilläggsisoleras hus 01 och 02 för förbättrade u-värden av väggar och tak, samt fönster och dörrar byts. Installationer utformas energieffektiva med höga verkningsgrader för motorer och hög återvinningsgrad för luftbehandlingsaggregat. Rör- och luftbehandlingssystem dimensioneras för låga tryckfall, samt behovsstyrning utförs i möjligaste mån. Styrsystem utformas så att driftoptimering kan ske. å yttertak hus 019 installeras c:a 100 m2 solfångare för i huvudsak uppvärmning av varmvatten samt frikyla installeras för kylning av operationssalar, serverrum o.d. vid energilagring värme- och kyla via akvifär. Studie bör även utföras om möjligheter att utforma yttertak för hus 019, 01 och 02 med ytbeklädnad av sedum. D.v.s. anläggningen skall utformas energi- och miljöeffektivt. 35

36 Nuläge Kvarteret där sjukhuset är beläget ligger relativt centralt i Södertälje. Sjukhuset ligger längs en större gata, Eriks Dahlbergs väg och tre mindre gator där samheter, bland annat skolor och idrottsanläggningar.. en koppling mot Östertälje station. Vid broöppning på Stockholmsvägen uppstår köer längs gatan på grund av att det blir stopp i korsningen Stockholmsvägen/Birkavägen. Gatan är hastighetsreglerad. Idag sker angöring parkering samt många in- och utfarter. Rosenborgsgatan är relativt bred och området. Doktorsvägen är enkelriktad från Erik Dahlbergs väg fram till Lasarettsvägen och angränsar till ett villaområde. roblem uppstår med lutningen vid halt väglag då Doktorsvägen är brant. Buss. hållplats vid sjukhusets entré Rosenborgsgatan Lagmansvägen Rosenborgsgatan Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg Cykel. väg. Cykelstråket är en del av stadens huvudcykelstråk och är en viktig länk i cykelnätet. Gång. från den närliggande gymnasieskolan. Nuläge situationsplan Ny sjukhusentré Godsleveranser. och drivmedel levereras till byggnad 13 i mitten av kvarteret som nås via Doktorsvägen. Ambulans. I dag utgår ambulansen från Södertälje brandstation. In- och utfart till akutmottagningen sker från Rosenborgsgatan. entre/gågatan körfält cykelväg Erik Dahlbergsväg 36 TRAFIK

37 Övrigt. Trädallén längs Erik Dahlbergs väg är biotopskyddad Lagmansvägen 6 Rosenborgsgatan 9 2 Doktorsvägen =54 p AKUT AMBULANS Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg =56 p arkering Närtrafiklinje buss Förslaget. Dahlbergs väg. En enkelriktad indragen entrégata skapas framför entrén. Entrégatan inrymmer gångyta, korttidsangöring och körbana med plats för serna tas bort och återskapas i två parkeringsplatser som placeras i det nordöstra och sydöstra hörnet av kvarteret. Infart till parkeringsplatsen i det sydöstra hörnet sker från Doktorsvägen och utfarten sker mot Erik Dahlbergs. Utfarten från parkeringen och entrégatan mot Erik Dahlbergs väg föreslås sammanfalla. Doktorsvägen föreslås bli infartsväg för både ambulans och personbilar till parkeringen. För att detta ska vara möjligt behöver gatan denna gata. Från Doktorsvägen ska även Räddningstjänsten kunna ta sig in på innergården vilket kan ske via ytorna utanför akutmottagningen. Buss. Infarten till den nya entrégatan medför att busshållplatsen på Erik Dahlbergs tan, pga närheten till den nya entrén. Ett annat alternativ är att servicelinjens set eller en tydlig gångväg till den stora entrén. Busslinjen måste studeras vidare i ett senare skede. Gång och cykel. Cykelbanan föreslås som idag vara separerad och ledas mellan entrégatan vidare i nästa skede. Ny situationsplan Busslinje mbulans n o utfarter fordonstrafik ykelstr k/se arat ykelbana ngtrafik Taxi/Färdtjänst/ersonbilar Entré Godsleveranser. Godsmottagningen är i förslaget kvar i samma läge som idag, dvs vid Rosen- - Utanför avfallsbyggnaden rekommenderas att man skapar en vändzon för att undvika att fordonen måste backvända. Ambulans. från Södertälje brandstation. 37

38 Landskapsarkitektur Södertälje sjukhus arkens och takträdgårdarnas landskap drar sig nära byggnaden, så att parken blir åtkomlig visuellt även inifrån. Närheten till det gröna är viktig, och syns från fönster och är lätt att nå när man går ut. Ett linjärt system tar tag i byggnadernas riktningar, och fortsätter ut i parken som spänger och trädrader. För prome- som löper runt parken och angör parkens och lutning till alla entréer och utspridda i parken och i takträdgårdarna. Det är ett varierat landskap som tar till vara på parkens ljusförhållanden: från ekbackarna i sol med låga gräs, via lönn- och lärkskogen med högre gräs, till de mer skuggiga delarna där mar på våren innan gräsen kommit upp, och gräsens vippor är vackra även på vintern. olika teman. Doft, smak, syn, rörelse och balans stimuleras i parkens sinnesträdgårdar. I den nedsänkta vattenträdgården är det svalt och skuggigt, och balans och rörelse kan tränas. I den soliga och varma ötragården stimulerar doft och smak. I äppelträdgården blommar träden vitt på försommaren, och på Sinnesträdgårdarna kan användas för träning, och som platser där man kan koncentrera sinnesintryck som en del av läkandeprocessen. 38 LANDSKA

39 39 g ng äg alskog gt gräs befintlig stor l nn takträdg rd klätter äxter ajrar gt gräs ekba ke g ng äg l nn o lärkskog träs ng l nn o lärkskog g ng äg ekba ke ä ellund befintlig stor l nn l gt gräs träs ng attenträdg rd l gt gräs iss gata alskog g ng äg terrass takträdg rd klätter äxter ajrar entré bil/taxi g ng o ykel äg gata g ng äg gt gräs E T ON B B s dertälje kanal E T ON

40 Fasader är uppbyggda av ett skiftande panelsystem. Tanken bakom detta är att ge de relativt stora byggnadsvolymerna utmed Erik Dahlbergs väg och Rosenborgsgata ett mer uppbrutet och varierande uttryck. aneler av glas och aluminium i varierande toner anpassade till funktioner innanför fasad fungerar även som rumsfunktionsmarköver och ger ett lekfullat och ljusat uttryck. Fläktrummen på tak är indragna för byggnadens totala höjd ska upplevas mindre störande och överväldigande. Typ indelning av fasader Fasad Erik Dahlbergs väg 40 FASADER

41 Fasad Rosenborgsgatan 41

42 Genomförandeplanen syftar till att beskriva hur projektet skulle kunna genomföras med avseende på tid och produktionsteknik. Byggnationerna kommer ske etappvis under- pågående sjukhusdrift på sjukhusområdet. Detta förutsätter att provisoriska intsallationer genomförs parallellt för att upprätthålla driften. Genomförandetiden är beräknad till ca 6,5 år och baseras på etappvis produktion som medger fortsatt pågående verksamhet. Aktiviteter för genomförandet redovisas enligt nedan. Ordningsföljden är preliminär och kommer att detaljstuderas under nästa skede. Beslut Genomförandebeslut O Myndigheter Detaljplan Bygg- och rivningslov Upphandling konsulter rojektering Översyn programhandling Systemhandling Detaljprojektering Upphandling entreprenör roduk on In y ning verksamhet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Förutsättningar Denna genomförandeplan redovisar tider och är ej insatt i årtal. Genomförandeplanen förutsätter att olika beslut följer de olika skedena i planen. Om något av dessa beslut skjuts framåt i tiden kommer hela tidplanen att förskjutas framåt med motsvarande tid. En etappvis etapperna. rojektets arbetsområde kommer att vara komplicerat och vara beroende av stor samordning med den pågående sjukhusverksamheten. rojektets arbetsområde måste studeras ingående i nästa angöringsvägar kommer att vara kritiska faktorer för projektet. kommer med stor sannolikhet en del paviljonger att behövas. arkering Befintliga byggnader Nybyggnad Ombyggnad i na byggnader 9 Ny kul ert Befintlig kul ert installation Befintlig kul ert gods/ ersonal 42 GENOMFÖRANDE OCH TIDLAN

43 Aktiviteter för genomförande 1. Flytt av verksamheter i hus 12, 14 och Rivning hus 11, 12, 14 och Ny reservkraft. 4. Uppföra provisoriska paviljonger för mottagning Flytt av verksamhet hus 05 till 06 och provisorisk paviljong. 7. Rivning hus 05 samt länk till hus Omdragning installationer i bef. kulvert som rivs under hus splan mot hus Nybyggnad parkering. 11. Flytt behandling från hus 02/03 till hus Rivning hus 03 och Nybyggnad mottagningsplan mot hus 01, plan 02, 03 och Flytt mottagning från provisoriska lokaler till hus Rivning hus 06 och del av hus Nybyggnad fasader hus Om- och tillbyggnad hus Flytt av vårdavdelning från hus 01 och 07/08 till hus Ombyggnad hus 01 administration. 20. Finplanering mark/park. 21. Besiktning/överlämnande. Omfattning rojektet omfattar kvm BTA nybyggnad och att vara nästintill av nybyggnadskaraktär. I projektet ingår även nybyggnad, parkering och iordningställande av omkringliggande mark. Dessutom ingår provisoriska installationer för säkerhetställande av pågående drift. Ytsammanställning och Kostnadsbedömning Kostnadsuppskattninger är total projektkostnad baserat på dagens kostnadsläge. Kostnadsbedöm- provisoriska lokaler. Entreprenaddel Areor Kostnad mkr m 2 BTA Nybyggnad Ombyggnad arkering, mark, rivning 75 Totalt YTSAMMANSTÄLLNING OCH KOSTNADSBEDÖMNING 43

44 Beställare och byggherre Hyresgäst Verksamhetsutövare rojektledare Arkitekt Arkitekt förstudien Landskap Konstruktion VVS- och styrsystem EL, tele, IT Geoteknik Brand och säkerhet Kalkyl BK Stockholms läns landsting genom Locum AB Södertälje sjukhus AB Locum WS Management Grontmij Arkitekter och Snidare Arkitekter AB White Arkitekter Grontmij Landskapsarkitekter Sweco rojektengagemang AB Uppsala Ramböll Elteknik Grontmij AB Grontmij AB Säkerhetspartner AB Beräkningskonsult

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Nya operationsmiljöer i Karlstad.

Nya operationsmiljöer i Karlstad. 1 Nya operationsmiljöer i Karlstad. Anskaffnings- och utformningsprocessen för medicinsk-teknisk utrustning Bakgrund Siffror Disposition Teknik Op-salar Arbetssätt Tider Anders Melin, SWECO, Karlstad Team:

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI)

Driftnämnden Regionservice lokalbehovsinventering (DNLBI) 01054 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Monica Liljeroth, Ekonomichef 2013-08-27 DNRGS130015 Stab, Regionservice 035-16 24 58 Monica.liljeroth@regionhalland.se Till Regionstyrelsen Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Veckoblad nr 177. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015

Veckoblad nr 177. Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015 Veckoblad nr 177 Nybyggnad Bild- och interventionscentrum Arbeten under perioden 28 september 2015 16 oktober 2015 Byggnad 5032 Plan 99 - Hisshall 6. Begränsad framkomlighet i korridorstråket framför hissarna.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Faktablad Nya Karolinska Solna

Faktablad Nya Karolinska Solna Faktablad Nya Karolinska Solna Januari 01 Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

del av Sunderbyn, sjukhus (PL 146)

del av Sunderbyn, sjukhus (PL 146) Dnr: SBK 2013-290 Planbeskrivning Ändring av detaljplan för del av Sunderbyn, sjukhus (PL 146) Luleå kommun Norrbottens län Blom 2013 Samrådshandling 2014-08-27 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

Landstingsfastigheter 2012-01-17

Landstingsfastigheter 2012-01-17 Landstingsfastigheter 2012-01-17 Jönköpings län 336 000 invånare 13 kommuner Inom 35 mils radie bor 80 procent av Sveriges befolkning I länet finns Sveriges mest omfattande länsjärnvägsnät Landstingsfastigheter

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad

Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen Ombyggnation i Halmstad Maratonvägen 579 lgh Den nya tidens hyresrätt 1 Byggmöte 18 november i Göteborg Maratonvägen Ett miljonprogramsområde i Halmstad 21 huskroppar med totalt 579 lägenheter

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten.

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten. SKRUVEN 1, DANDERYD SKRUVEN 1 Skruven 1 i Danderyd är en industrifastighet, 11600 m 2, som passar verksamheter med höga krav på tekniskt avancerade produktionslokaler med tillhörande kontorslokaler. Byggnaden,

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

öppnar sig mot grönskan...

öppnar sig mot grönskan... öppnar sig mot grönskan... - många godsidor B - integrerad del av Akademiska - effektivt tomtutnyttjande Psykiatrins Hus i stadslandskapet Byggnaden definierar med sina volymer på ett tydligt sätt sjukhusområdets

Läs mer

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Sveavägen 44. under utveckling. Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Sveavägen 44 under utveckling Huvudarkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB Nu och då Diligentia genomför för närvarande en genomgripande nybyggnation av Sveavägen 44. Ett modernt kontorshus växer fram. Granne

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE

MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE MODERNA FASTIGHETER I STOCKHOLMS MEST ATTRAKTIVA INDUSTRIOMRÅDE ARNINGE Översiktsplan med terräng Mallslingan 20B / Mikrometern 9 Mikrometern 15 Mikrometern 9 E18 påfart ca 500 m Mikrometern 15 Mikrometern

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur

hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur hotell och konferens på åkareplatsen annie axelsson chalmers arkitektur station/kontor situationsplan 1:5oo O 1O 2O 3O 4O 5O m norr Hotel post studentbostäder Den nya Åkareplatsen är en plats som ger skäl

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Lagkrav på sprinkler i svenska vårdanläggningar

Lagkrav på sprinkler i svenska vårdanläggningar Lagkrav på sprinkler i svenska vårdanläggningar En sammanställning över lagkrav på sprinkler i vårdanläggningar, vid nybyggnation samt ändring av byggnad. Capital District Fire and Rescue Service (SHS)

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer