Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling 2011-12-01"

Transkript

1 Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling

2 Inledning sid. 3 Sammanfattning och bakgrund sid. 4 Behov och mål sid. 5 Mål, övergripande utformning ock logistik sid. 6 Ny situationsplan sid. 8 Framtidens sjukhus sid. 9 Funktionsschema sid. 10 Samband sid. 12 Anpassning nybyggnad/ombyggnad sid. 13 Flöden sid Verksamheterna sid. 17 laner sid Konstruktion och geoteknik sid. 30 Brand och miljö sid. 31 Teknik/EL sid Teknik/VVS sid Landskap sid Fasader sid Genomförande och tidplan sid. 42 Ytsammanställning och kostnadsbedömning sid INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Inledning Det här är en sammanfattning av den översiktliga programhandling som beskriver utvecklingen av Södertälje sjukhus för att tillgodose det nuvarande och framtida vårdbehovet som beskrivs i förstudie och hemställan. Den översiktliga programhandlingen sammanfattar verksamhetsinriktning och byggnad för en långsiktig, modern utveckling av Södertälje sjukhus. Förslaget innehåller en ny behandlingsbyggnad som följer för vården der för vårdavdelningar med stödfunktioner som byggs om till nybyggnadsstandard. Uppdraget innebär att Locum är ansvarig för att ta fram det översiktliga programmet och Södertälje sjukhus som ansvarig för fastställande av verksamhetens innehåll och krav. nya och förändrade verksamhetsbehov. Nybyggnadens placering på tomten är strategisk med tanke på både utbyggnadsmöjligheten och för att möjliggöra genomförandet med tanke INLEDNING 3

4 28 Sammanfattning Södertälje sjukhus ändamålsenlighet för modern akutsjukvård är idag mycket begränsad. Det behövs en koncentrerad byggnadsstruktur samt bättre möjligheter för att effektivt resursutnyttja tomt, lokaler och utrustning. Föreliggande översiktliga programhandling föreslår en etappvis utbyggnad allt efter vård- bestånd för att minska nybyggnadsarean med ombyggnation för nya vårdavdelningar och administrativa lokaler. Nybyggnadsdelen av förslaget ger ett stort generellt öppenvårdsplan kombinerat med en öppen entréhall samt nya generella behandlingslokaler. Geriatrik och psykiatri lyfts ut från akutsjukhusets verksamhet och tillhör närsjukhuset kulverssystemet. Bakgrund Inom den Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus som färdigställdes 2009 togs en Fastighetsanalys fram som visade att sjukhusets ändamålsenlighet för modern akutsjukvård var mycket begränsad. Det förde med sig ett behov av fortsatt utredning, en förstudie, om hur Södertälje sjukhus kan utvecklas i framtiden. Fastighetsutvecklingsplanen lade också fast att gamla vårdstrukturer och byggnader omöjliggjorde nödvändig utveckling av sjukvården utan stora om- eller nybyggnader. I dagsläget ger det splittrade och utspridda byggnadsbeståndet långa avstånd mellan verksamheter och funktioner som har behov av närhet. Sjukhusets byggnader är förbundna med ett kulvertsystem, vilket idag inte är separerat mellan person-, gods-, avfalls- mat-, och patienttransporter. Sjukhuset har bl.a. ett akut behov av vårdavdelningar med tillräckligt antal vårdplatser för kostnadseffektivitet samt enkelrum med egna hygienrum för högre patientsäkerhet tet behandlades. Därefter valdes ett förslag ut för vidare bearbetning. Förslaget innebar ur fastighetsperspektiv en långsiktigt hållbar lösning som genom sin uppbyggnad också kunde komma att svara mot nya behov när de uppstår i framtiden. Alternativet innebar enbart ett kortsiktigt lappande- och lagande av en icke-fungerande struktur och logistik. I anslutning till de strukturella förändringar som pågår inom SLL gällande Framtidens Hälso- och sjukvård uppkom ett förnyat behov av att utreda utvecklingsmöjligheterna för Södertälje sjukhusområde. Nya förutsättningar för projektet framkom som bl a lett till en uppdelning av vårdinnehållet i ett akutsjukhus och ett närsjukhus inom planområdet. rogrammet har också i vissa avseenden utökats för att möta ett väntande behov år 2020 och Mott. Vård Beh. Brist för mott/vård: Stomme + bredd + (plan 5 våningshöjd) Beh: Även install.utrymme + plan 2 våningshöjd. Mott. Vård Beh. Brist för mott: Bredd +(plan 2 & 5 våningshöjd) Vård: Även stomme +area. Beh: Även installationsutrymme. Mott. Vård Beh. Brist för mott: Bredd + (plan 5 vån.höjd). Vård: Även stomme + area. Beh: Även install.utrymme. Mott. Vård Beh. Brist för mott: (Våningshöjd plan 3-6). Vård: Även stomme. Beh: Även våningshöjd + bredd Rosenborgsgatan Mott. Vård Beh. Brist för mott/vård: Bjälklag + install.utrymme + (plan 2 o 6 vån.höjd). Beh: Även all våningshöjd utom plan 3. 8 Lagmansvägen Rosenborgsgatan Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg Långsiktigt lämplig Eventuellt långsiktigt lämplig/ kräver ombyggnad Ej långsiktigt lämplig/ kräver stora investeringar Övriga byggnader lämpar sig inte långsiktigt för vare sig mottagning, vård ellerbehandling. Byggaders långsiktiga lämplighet för mottagning, vård och behandling enl. Södertälje sjukhus fastighetsanalys 2008 Södertälje sjukhus 2011 (med hus-nummer) 4 SAMMANFATTNING OCH BAKGRUND

5 Akutsjukhus Endast akutsjukhusets verksamhet och behov har behandlats i programhandlingen, med två enheterna. Det valda förslaget innebär en anpassning av tidigare förstudieförslag och med möjlighet till en senare utbyggnad. Mål och krav från tidigare studie kvarstår. Utöver besparingsåtgärder och ett utökat antal slutenvårdsplatser, har nya kopplingar mellan akut- och närsjukhuset tillkommit. Dessutom skall en placering av gemensamma funktioner lösas. Förslag till utveckling Akutsjukhus Behov Sjukvården har på grund av utvecklingen inom SLL behov av enkelrum med egna hygienrum för effektivare vård och minskade kostnader genom högre vårdplatsutnyttjande, - I HSN Framtidsplan för hälso- och sjukvård föreslås att Södertälje sjukhus även fortsättningsvis bedrivs som dygnet runt öppet akutsjukhus. En förutsättning för fortsatt verkamhet är vårdavdelningar med större arbetsutrymme och kapacitet. Sammanfattande och övergripande behov för Södertälje är: - Enkelrum med hygienrum samt minst 24 vårdplatser per avdelning. - Koncentrerat byggnadsbestånd för närhet och goda samband. - Sammanhållen specialistmottagning för alla akutsomatiska specialister. - En anpassning till beräknade kapacitetsbehov för år 2030 med 140 vårdplatser för slutenvård, 10 vårdplatser för intensivvård, isolering och intermediärvård samt 30 platser för dagkirurgi och mottagningslokaler för besök per dag. Möjlig utbyggnad Mål för versamhetsutveckling - Värdegrund präglas av en holistisk människosyn, patientens behov, värdeskapande möten, kontinuerligt lärande, interaktivitet och processorientering. - Lokalutforming ska stödja interdisciplinär samverkan och kreativitet. - Lokaleffektivitet - Att kunna förändras över tid. arbetssätt och processer. - Att eliminera icke värdeskapande tid för patienten. atienten ska möta rätt kompetens i rätt process i rätt tid. Det kan bland annat uppnås genom att vårdprocesser skiljs från stödprocesser, resurser samordnas och samutnyttjas och att man underlättar i den fysiska miljön för parallella arbetssätt och aktiviteter. BEHOV OCH MÅL 5

6 Mål för fastighetsutveckling Utifrån sjukhusfastighetens och sjukvårdens sammantagna - Anpassningsförmåga Möjlighet att förändra layout, funktion och volym. Rum ska utformas som generella typrum såsom vårdrum, mottagningsrum och operationssalar. Behovet att snabbt kunna variera kapacitet mellan öppenoch slutenvård respektive mellan akut- och planerad vård, utan ombyggnad, är i detta sammanhang kanske mest betydelsefullt för att klara bra tillgänglighet och ekonomi. - Ändamålsenlig struktur funktion. Orienterbarhet, tillgänglighet och korta avstånd. De nya byggnaderna ska ska utformas utifrån principen - Just-in-timekoncept. - Effektiva lokaler Lokaler som stöttar och effektiviserar sjukvården innebär större ytor för olika typrum. För att tillgodose detta utan att lokalytorna blir orimligt stora, måste stödfunktioner, inklusive administrativa lokaler, vara få och utformas så yteffektivt som möjligt. - Gestaltning specialistvård och professionell medicinsk miljö. - Genomförande Utbyggnad kan ske utan stora påfrestningar eller avbrott för pågående verksamhet. Övergripande utformning av byggnaderna Locums konceptprogram för skalbyggnad har använts för att ge byggnaderna den eftersträvansvärda generaliteten. Byggnaderna har en enkel och tydlig struktur som stödjer användningen av lokalerna och ger en tydlig orientering. Det naturliga ljuset används i största möjliga mån. Verksamhetsytorna är öppna, ljusa och i största möjliga mån försedda med dagsljus. Trappor, hissar och schakt koncentreras i en- sängliggande patienter och gods. Den tekniska försörjningen sker enligt principen för det robusta sjukhuset med redundans och överkapacitet för framtida nya installationer. Logistik Ett modernt sjukhus ställer höga krav på en väl utvecklad logistikfunktion. Kraven på effektivitet, tillgänglighet och närhet ökar samtidigt som tillgänglig personal för transporter av material förväntas minska. Det är därför viktigt med en väl fungerande infrastruktur och en genomtänkt förråds- och försörjningsstrategi. Inom projektet kommer stor vikt läggas vid att ha rätt material på rätt plats vid rätt tid - JIT (Just In Time). Sjukhuset kommer också eftersträva en så resurssnållogistikhantering som möjligt, så kallad Lean production. Tekniska hjälpmedel för att underlätta logistiken är hissar, kulvertsystem, smågodstransportör (rörpost) och effektiva samband mellan byggnader. En utmaning med Södertälje sjukhus är förbindelserna mellan gammal och ny byggnads- 6 MÅL, ÖVERGRIANDE UTFORMNING OCH LOGISTIK

7 Nybyggnad 19 sett från öster och Erik Dahlbergsgatan. Infart till akutmottagning och parkering till vänster i bild. Ny angöringsgata parallellt Erik Dahlbergsväg 7

8 All nybyggnation koncentreras till tomtens östra delar utmed Erik med en generell byggnadsvolym i fem våningar ovan entréplan och en smalare länkbyggnad som främst innehåller administration och personallokaler. arkering Befintliga byggnader Ombyggnad/Tillbyggnad I entréplan innehåller nybyggnaden en samlad entréhall med stora publika ytor, specialistmottagningar och servicefunktioner. I övriga plan av storlek på vårdavdelningar. Behovet av slutenvårdsplatser för år 2020 uppfylls med 5 vårdavdelningar á 24 vårdplatser i enpatientrum. I en eventuell utbyggnad tillkommer en vårdbyggnad för att motsvara det bedömda behovet år Nybyggnad Varumottagning Taxi/Färdtjänst/ersonbilar Entré Rosenborgsgatan 2 1 att även förse lokaler som placeras i våningsplanen under entréplanet med dagsljus. Samtliga entréer förläggs till plan 4. Angöring sker i första hand via en angöringsgata, parallell med Erik Dahlbergs väg. Akutmottagningens entré är placerad på plan 3 mot Doktorsvägen. liga byggnader 07/08 och AKUT AMBULANS Erik Dahlbergs väg Lagmansvägen 9 Doktorsvägen entre/gågatan körfält cykelväg Erik Dahlbergsväg 8 NY SITUATIONSLAN

9 Södertälje sjukhus får en ansiktslyftning med en ny entréplats och de ombyggda By 01 och 02 i mitten och till höger i bild. Det nybyggda By 19 för teknikintensivvård och mottagningar syns till vänster. FRAMTIDENS SJUKHUS 9

10 By 06 rivs. By 07 och 08 behålls: ersonalrestaurang Centralkök Godsmottagning kök Städcentral Omklädning E BE V O TO V EN O ENBE T N By 13: Befintlig teknik Miljörum/avfall By 10 By 18 - Närsjukhus: Godsmottagning Obduktion sykiatri By 09 - Närsjukhus: alliativ vård, närsjukhus V rd t dfunktioner dministration rd linlab teril entral Be andling Teknik/ t d T / T tbildning/ onferens ottagningar odsfl de äng / ersonalfl de 10 FUNKTIONSCHEMA

11 11

12 Gods Sängtransport/personal Besökare Kulvertar, gods och sängflöden V rd t dfunktioner rd dministration T / T tbildning/ onferens ottagningar linlab teril entral Be andling Teknik/ t d odsfl den Bes ksfl den äng / ersonalfl den 12 FLÖDEN

13 För att uppnå ett effektivare sjukhus måste man skapa väl fungerande samband mellan byggnaderna. Detta innebär nya förbindelser mellan våningsplan. byggnad genom en hiss. Övriga våningsplan är ej direkt förbudna men kan i framtiden enkelt länkas med hiss. Teknik O eration V BB/F rlossning ntgen u ud entre/ ottagning ut/ teril/ ab ods/teknik HISS Teknik tbildning/ onferens T / T dmin dmin/teknik V rda delning V rda delning Entre rda delning ersonel entre rda delning V rda delning ods/teknik By By / iagram er ningssamband ANASSNING NYBYGGNAD/OMBYGGNAD 13

14 De ökade kraven från patienterna på tillgänglighet och professionellt vårdomhändertagande förr med sig behovet av ett jämnt och effektivt tid över för patientomvårdnad. - stråk för person- respektive varutransporter. Dessa bör vara lättorienterade och ha tydliga entréer och kommunikationsstråk. / el a ri s el a ri s ri s ri s För att tillgodose det nya behovet av separerade sängtransporter mellan närsjukhuset i byggnad 18 och behandling i akutsjukhuset anordnas en ny kulvert som ansluter mellan hisshallen i byggnad 18 och plan 2 i avfallstransport. ri s Befintlig teknikkul ert BY 18 BY 19 Längdsektion genom sjukhusområdet 14 SEKTION OCH KULVERT

15 / el a ri s el a ri s ri s ri s / Ny arkering Ny Befintlig kul ert Befintlig kul ert Ny ul ert Ny ul ert under ny byggnad BY 01 BY 19 Tvärsektion genom ombyggnad / nybyggnad 15

16 16

17 lan 11 Teknik Teknik lan 9 lan 10 Utbildning, Konferens lan 9 MTA/IT Operation Dagkirugi 6 salar lan 8 lan 8 Administration IVA 12 vpl lan 7 lan 7 Administration Teknik lan 6 Administration Stödfunktioner vård Vård 24 vpl BB Förlossning 17 vpl lan 6 lan 5 Administration Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Röntgen lan 5 lan 4 rovtagning Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Mottagning Entréhall lan 4 lan 3 lan 2 Sjukhusapotek Stödfunktioner vård Omklädning Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Vård 24 vpl Akutmottagning Sterilcentral Klinlab Teknik lan 3 lan 1 Teknik Teknik Teknik lan 2 Byggnad 01 Byggnad 02 Ny Byggnad 19 VERKSAMHETERNA 17

18 By 19: Teknik och outgrävt i övrig. BY 01 By 01: Här ligger del av personalens omklädningsrum samt tekniska lokaler By 02: BY 19 BY LAN 01/02 TEKN OMKLÄD

19 By 01: Stödfunktioner Vård, Omklädning Här ligger merparten av personalens omklädningsrum, teknik och vissa administrativa lokaler för vårdavdelnings stödsfunktioner. By 02: Vård Byggnad 02 byggs om för att erbjuda fem vårdavdelningar i fem olika nivåer. Varje vårdavdelning har 24 enkelrum med separata hygienrum. För att skapa - med kortare vårdtid att placeras då placeringen är nära mark. BY 01 BY 02 Typrum vård avdelning JIT: just in time för att minimera forråds utrymmen inom avdelningen. OMKLÄD STÖD VÅRD LAN 02 19

20 By 19: Akutmottagning, Sterilcentral, Klinlab Akutmottagningen nås via akutväg parallell med Doktorsvägen öster om sjukhuset. Akutmottagningen har ambulan- akutrum, ett antal undersökningsrum, övervakningsplatser samt stödfunktioner. Väntrummen är delade på ett yttre och ett inre. Akutmottagningen har en separat infektionsingång och saneringsrum. Sambanden till röntgen, IVA och operation sker via akuthissarna och via kulvert och hiss till vårdavdelningarna i By 02. Sterilcentralen hanterar den traditionella steriliseringsprocessen av utrustning samt administrerar hantering och packning av engångsartiklar i en materialförsörjningsprocess. Smittrening sker i olika bearbetningssteg via diskrum, diskdesinfektorer, packrum, autoklaver och sterilförråd. För bulkförråd där avrop av material kan ske. Gods kommer via kulvert från godsmottagningen i By 18. Sterilt och orent gods går upp till operationsavdelningen via två dedikerade hissar i direkt anslutning till sterilcentral och operation. För förbättrad arbetsmiljö har konceptprogrammets förslag om dagsljus uppfyllts i diskrum, packrum och personalrum. By 01: Stödfunktioner Vård, Sjukhusapotek Sjukhusapotek för sjukhusets hantering av läkemedel. Leveranser sker via godsmottagning i By 18 och internt i huset med vagn eller rörpost. Stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning i By 02. By 02: Vård Vårdavdelning med 24 platser. BULK VARU- MOTT. ERS. SLUSS SLUSS ERSONAL AUTO- KLAV ACKRUM STERILFÖRRÅD SLUSS FÖNSTER, DAGSLJUS DISK DISK FLÖDE FABRIKSSTERILISERAT + ENGÅNGS GODS EXTERNA BESÖKARE RUM MED FÖRHÖJD LUFTKVALITÉ HISSAR 20 LAN 03/03

21 BY BY 01 BY 02 VÅRD STÖD AOTEK AKUT STERIL LAB TEKNIK LAN 03/03 21

22 By 19: Entreplan, mottagningar, butiker Södertälje sjukhus får en ny huvudentré mot en nyanlagd angöringsgata privatbilar för av - och påstigning. Entréplanet har även mindre entréer mot parkeringarna på var sida om byggnaden. sjukhusets alla mottagningar samlade. Mellan blocken med mottagn- platser till mottagningarna, alla med utsikt över parken i söder. Närmare Merparten av mottagningslokalerna är generellt utformade och ska kunna ta emot patienter med olika behov. Mottagningar för barn, gynekologi, fot och några ytterligare kommer dock att specialanpassas efter behov. sterhandel, kiosk mm. By 01: rovtagning rovlämning för patienter sker i den del av entréhallen som ligger i byggnad 01, där vidare förbindelse med klinlab i våningen under främst sker via rörpost. läkemedel automater, forråd, m.m. till vårdavdelning på samma våning i hus 02. Hus 02: Vårdavdelning Vårdavdelning med 24 platser. Entréhall med specialistmottagningar och utblickar mot sjukhusparken och väggarna till mottagningsrummen utgörs av frostat glas upp till överkant dörr och däröver av klarglas för att leda in ljus från lanterninerna i taket och de stora glaspartier som öppnar sig mot parken. 22 LAN 04/04

23 BY 01 ERIK DAHLBERGS VÄG B T B T OTE 55 N T BY 19 DOKTORSVÄGEN ROSENBORGSGATAN BY 02 ROVTAGNING STÖD VÅRD MOTTAGNING ENTRÉ LAN 04/04 23

24 By 19: Röntgen Röntgenavdelningen, eller avdelningen för bild och funktion är placerad på plan 5, med utrymmen för bl.a två stora magnetkameror (MR), två stora datortomografer (CT), två ultraljud (Ultr.), ett angio- och ett skelett/ lunglab. Verksamhetens behov av närhet till både akutmottagning och operation är löst genom de två akuthissarna som ligger i vardera änden av byggnaden. BY 01 Utrustningen är vanligtvis tung och svår transporterad, och den intensiva teknikutvecklingen gör även att utrustning måste kunna bytas ut saden. Utrustningen måste kunna servas utan större störningar för den pågående verksamheten. Detta har varit en viktig anledning till placeringen i byggnaden. Manöver- och teknikrum är placerade mellan undersökningsrummen för effektivare resursutnyttjande. By 01: Administration I plan 05 byggnaderna 01 och 02 har samma höjdnivå som nybyggnaden 19 varför ett förbindelsestråk till by 02 går längs fasaden i denna byggnad. I resterande del ligger administrativa lokaler och stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning i by 02. BY 19 N E N N N VE N E N N TE N TE N rincip röntgenrum BY LAN 05/05 ADMIN STÖD VÅRD RÖNT

25 BY 01 By 19: BB och Förlossning Södertälje sjukhus planerar för förlossningar per år. närmast entrén är isoleringsrum) och elva stycken 1-patientsrum för eftervård/bb. Samtliga dessa vårdrum har mått som följer Locums kon- i framtiden ändra ett eftervårdsrum till förlossningsrum. Alla rum har eget wc med dusch och förrum. pacitet för tvillingar ligger i husets mittkärna. ersonalen är planerad att arbeta i fyra team, grupperade kring två st öppna arbetsstationer. Dagrum för patienter och anhöriga ligger ljust mot parken i söder. stetrik med återbesök dygnet runt. BY 19 Entrén till förlossning sker i normalfallet via huvudentrén och upp via hissen två våningar. Akutentré sker via akutmottagningen och hiss. BY 01: Administration och stödfunktioner för vård. BY 02: Vårdavdelning med 24 platser. att länka BB förlossning och vårdavdelning. En hiss binder ihop de olika nivåerna. BY 02 Typrum BB och Förlossning ADMIN STÖD VÅRD BB LAN 06/06 25

26 By 19: IVA å planet under operation ligger IVA med 12 platser i 1-patientsrum. Fyra vårdrum är fullutrustade intensivvårdsrum, sju är intermediär vårdsrum (IMA) och ett är isolerrum. BY 01 rekt uppsikt över två rum. laceringen ligger även nära akuthiss med en direkt länk mot operation och röntgen. is Arbetsteamet ligger centralt placerat i verksamheten. I mittkärnan ligger stödfunktioner med desinfektion, förråd och läkemedelsutrymmen mm. Dagrum för anhöriga ligger ljust mot parken i söder. rum, jourrum samt rum där anhöriga kan övernatta. å detta våningsp- By 01: Administration lats för administrativa lokaler för sjukhuset. By 02: Fläktrum. BY 19 BY 02 Typrum IVA 26 LAN 07/07 IVA ADMIN TEKNIK

27 BY 01 By 19: Operation tionssalar är lika i enlighet med Locums konceptprogram. ost- och pre-op med plats för tolv sängar ligger i korridoren med anslutning till besökshissar, reception och väntrum i länken. Dagkirurgi med tolv stepup/down platser ligger i andra korridoren med egna omklädningsutrymmen för patienterna. Arbetsplats för övervakn- Den önskade närheten till akutmottagning, IVA och röntgen sker via akuthissen. Operationsavdelningens behov av nära samband med sterilcentral sker via mittkärnan och två dedikerade hissar (oren och steril) som går ner till sterilcentralen på markplanet. Standardiserade system för galler/containers och annat steriltekniskt material är planerade. Apparatförråd och omklädning ligger i länken till byggnad 01. Desinfektion, sterilförråd, läkemedelsutrymme mm är placerade i mittkärnan. BY 19 Mellan operationssalar ligger uppdukningsrum som försörjer två salar. Detta medger att parallella aktiviteter då kan utföras i uppdukningsrum Operation är placerat högst upp i byggnaden främst på grund av ventilationstekniska skäl. För att hålla patientsäkerhet krävs en trycksatt miljö, vilket kräver att hissar avskiljs i hisshallar och att balkonger ej utförs på denna våning. By 01: Administration lats för administrativa lokaler för sjukhuset. BY 02 Typrum OERATION ADMIN LAN 08/08 27

28 TE N BY 01 FT N FT T FT T FT T FT T By 19: Teknik Fläktrum. Luft och media till operationssalarna fördelas ovanifrån till operationsplanen. BY 19 By 01: MTA/IT lats för administrativa lokaler för sjukhuset. BY LAN 09/09 TEKNIK MTA/IT

29 BY 01 By 01: Konferens och Utbildning All vårdpersonal har här en gemmensam större utrymme för pauser och tillagning av medhavd mat samt mat- och dryckes automater. Dessutom mötesrum. BY 02 UTBIL LAN 10 29

30 Konstruktion Grundläggning Grundläggningsförhållanden samt val av metoder för grundläggning är i avsaknad av geoteknisk dokumentation osäkra. Vid fortsatt projektering utförs geotekniska undersökningar i ett tidigt skede Rivning lanerade om- och tillbyggnationer kommer att innebära att omfattande rivningsarbeten måste utföras. åverkan på verksamheten och kvarvarande be Stomme Stommen skall fungera för de olika verksamheterna med tanke på general- utbyte av större medicinska utrustning förses fasaderna med transportlösn- kn/m². Typsektion By 19 Lämpliga stomalternativ är platsgjuten pelardäckstomme eller förtillverkade element med balkar av betong eller stål och plattor av betong som pågjutes. - Vissa avvikelser pga planlösning utförs i mittskeppet i högdelen. Källarvåningar och kulvertar utförs lämpligen som platsgjutna. Taken är låglutande och utan takfötter eller synliga takfall. För utkragad del av ny byggnad 19 mot Erik Dahlbergs väg är en pelarplacering i fasadens liv att föredra framför utförandet med konsolande bjälklag. Nya parkeringar Öppna parkeringar i ett plan. Utföres som asfalterade ytor på komprimerat krossmaterial. Behovet av stödmurar studeras i kommande skeden. Ombyggnation byggnad 01 och 02. trapphus byggs vid gaveln. Utöver detta förväntas inga större ingrepp i bärande stommar. föras. Geoteknik ytor inom området. Längst i väster, vid Erik Dahlbergsväg ligger nivån på +33 m och längst i öster, vid Lagmansvägen ligger nivån på +20 m. En angränsande brant slänt som avslutas i en dalgång där Södertälje Geotekniska förhållanden är grundlagda med plattor och murar på friktionsjord och antagandet kan göras att även framtida konstruktioner kan grundläggas med liknande metod.ingen information om geohydrologiska förhållanden har funnits tillhanda. Då Södertälje kanal ligger på nivå som ligger ca 15 m under lägsta nivå i sjukhusområdet bör inte grundvatten påträffas vid schaktning. Kompletterande undersökningar Omfattande geotekniska undersökningar bör utföras där nya byggnader ska grundläggas för att bestämma Borrplan skall tas fram av geoteknisk sakkunnig för att bestämma sonderingsmetoder vid kompletterande undersökningar. Värdering av undersökning Denna rapport är en mycket översiktlig sammanställning av knapphändigt geotekniskt arkivmaterial och skall därför också användas med försiktighet. 30 KONSTRUKTION OCH GEOTEKNIK

31 Brandtekniskt yttrande Samtliga byggnader klassas som Br1-byggnad med hänsyn till våningsantal, vilkt innebär generella krav på brandteknisk avskiljning i klass EI 60 (dörrar i klass EI2 60-C) och bärande konstruktioner i klass R 60. Lägre krav på brandteknisk avskiljning är aktuellt med hänsyn till installation av heltäckande sprinklerskydd. Med hänsyn till verksamheten kommer horisontell utrymning till annan brandcell at tillämpas som utrymningsstrategi, tillsammans med dörrar och trapphus direkt till det fria i markplan. Brandtekniska installationer inom byggnaderna utgörs av heltäckande sprinklerskydd och brandlarm. Andra aktuella installationer är anordningar för brandgasventilation av trapphus, hisschakt och källare. Räddningstjänstens insatsmöjligheter till de byggnader som berörs av ombyggnationen säkerställs genom en räddningsväg in på området. Här avses endast möjligheten till släckinsats då fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten inte är aktuellt för berörda byggnader. Tillgängligheten till övriga byggnader och brandposter inom sjukhusområdet får ej försämras. Miljö De betydande miljö- och hälsoeffekter som beaktas är: Energi, Materialval, Avfall, Fastighetsoch markföroreningar, Fukt, Buller samt Elektromagnetiska fält. Nybyggnationen skall klassas enligt Miljöbyggnad nivå guld. För ombyggnationen gäller Locum s generella miljökrav samt projektets miljöprogram. Energifrågor är en av den mest påverkansbara aspekten för kommande skede. Krav gällande låga U-värden för klimatskal, närvarostyrning av belysning, LCC-kalkyler vid val av system samt möjlighet att nyttja tillgängliga energiformer och energieffektiva lösningar ska beaktas. Valet av material påverkar i stor utsträckning energianvändningen och spridningen av miljö- och hälsostörande ämnen. Det är därför viktigt att se till produktens hela livscykel. För att säkerställa ga material och produkter kontrolleras i Byggvarubedömningen och dokumenteras. Under kommande skeden ska kompletterande miljöinventeringar genomföras för de byggnader som kommer att rivas och byggas om. Inför rivningen upprättas rivningsplan. Under projekteringsskedet säkerställs materialval, konstruktioner och produktionsmetoder med fuktsäkerhetsprojektering. Tillgänglighet I projektet skall lokaler göras tillgängliga och användbara för rörelsehindrade och personer med funktionsnedsättning. Locum AB har även åtagit sig att följa de riktlinjer för tillgängligheten, avseende lokaler, som gäller för statliga myndigheter. Dessa riktlinjer har tagits fram av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). BRAND OCH MILJÖ 31

32 Sammanfattning El och Tele-system hetsutveckling. Installationer ska planeras så att framtida ombyggnader kan utföras med minimal störning för pågående verksamheter. I ett sidoprojekt installeras ny reservkraftanläggning och mottagningsstationer för inkommande mellanspänningsförsörjning till sjukhusområdet. Ställverken i detta projekt kommer att försörjas redundant från två mottagningsstationer som i sin tur även är reservkraftförsörjda via dieselgeneratorer. Byggnaden ska förses med teknikutrymmen för transformator-, ställverks-, US- och TDK-rum. Separata ställverksrum byggs för redundans för att erhålla en hög tillgänglighet för eldistribution även vid planerade och oplanerade driftstopp. Utöver reservkraft för verksamhets- och fastighets el byggs ett centralt US-system upp för viss fastighetsdrift. Övrigt behov av US för verksamheten utförs lokalt i hyresgästsanpassningen. Uppbyggnaden ska medge god framkomlighet för installationer i horisontal- och vertikalled. Installationsutrymmen sammanbinds med kanalisationssystem för el- och telesystem till installationsschakt som går vertikalt igenom byggnaden. å varje våningsplan byggs separata utrymmen för el och tele/data. Inom el-rum installeras gruppcentraler för de olika kraftslagen. Inom tele-/datarum installeras tele-, kommunikations-, fastighetsautomationsutrustning samt viss centralutrustning för medicinteknisk utrustning. Kraft: Kraftfördelning sker med 2 vertikala kanalskenor/schakt med uttagslådor för centraler på respektive plan. Särskild sårbar verksamhet ansluts med huvudledningar direkt till ställverk. Kanalisationsvägar följer korridorstråk och består i huvudsak av rör, stegar och rännor. Belysning: Belysningen utgör en viktig del i anläggningen och konstrueras enligt gällande regler, rekommendationer och föreskrifter. Det är viktigt att dagsljus och belysning samspelar och tillsammans skapar en god arbetsmiljö men även en vårdmiljö som stöder de olika funktionerna i huset. Stor vikt läggs vid interaktionen mellan människa, ljus och rum. Detta förhållningssätt ger en bländfri miljö med hög synkomfort. Samspelet mellan dagsljus, elljus och belysningsstyrningssystem gör att energiåtgången kan hållas på lägre vara ett stöd för synsinnet och därför är minimeringen av bländning av största vikt. Den ska även få oss att uppleva att det är en trygg miljö att vistas i samt ge visuell ledning till viktiga funktioner i angränsande miljö. 32 TEKNIK / EL

33 Fastighetsautomation: Ett integrerat system f r fastig etsautomation ska installeras o ar till u gift att styra o er aka samtliga eltekniska installationer inom byggnaden et ger m jlig eter att o timera energian ändningen o f r att f ett samordnat tänkande beträffande drift o under ll nstallationssystem f r fastig etsautomation ska bygga en en standard f r alla de olika le erant rerna o ko las med na kommunikationsgränssnitt mot fastig etens ergri ande styr er akningssystem Elmiljö: Elmilj n i sjuk rdens lokaler är my ket iktigt Bland annat gäller det att elektriska o mag netiska fältni er där ersoner stadig arande istas blir s l ga som m jligt Ett äl fun gerande system f r otentialutjämning o skskydd innebär att anläggningar a arater som m jligt Tele: juk uset inne ller m nga ty er a lokaler o erksam eter som i allt gre omfattning är i be o a krä ande T tjänster et kan dels ara rent rdanknutna system men o ks baserade säker etssystem fastig etsautomation samt telefoni o bredbandstjänster et innebär att T nät erket kommer ara bärare a m nga olika ty er a tjänster ilket medf r att det ställs ga kra nät erkets ka a itet o fysiska lanering byggnaden ska därf r tion ilket i stora drag innebär brandlarm i samtliga lokaler samt utrymningslarm i korridorer/ kommunikationsstr k ersonalutrymmen o teknikrum Ett integrerat säker etssystem f r skalskydd o asserkontroll installeras i delar a fas tig eten resentation om ad som änder i byggnaden samt att man ar ett enkelt and a ande o tydliga instruktioner s att ersonalen g r rätt id arje ändelse Hissar: Olika isskategorier kommer installeras f r trans orter a atienter o ersonal som tex erson iss akut iss sängtrans ort o gods o f reskrifter Smågodssystem (Rörpost): r ostsystem kommer att installeras f r snabba trans orter a material o sm gods inom sjuk uset r ostsystemet ska kunna trans ortera dokument medi iner ro er o ro s ar till o fr n olika a delningar

34 VVS- och styrsystem. Tillfälliga installationer och tillfälliga centraler och värmebärarledningar rivs där nybyggnad (hus 019) uppförs. Under ombyggnads- och nybyggnadstiden kommer tillfälliga ledningar och centraler att behövas för ovanstående medier. Centraler. hus 05 rivs. Fjärrvärmecentraler i hus 013 behålls samt ny central installeras i hus 019 samt anslutning sker till Telge Energis nät. Fjärrvärmecentraler i hus 013 och hus 019 försörjer Södertälje Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med värme- och tappvarmvatten. I hus 019 installeras ny fjärrkylcentral ansluten till Telge energis nät för komfort- och processkyla för hus 01, 02 och 019. För kylning av lokaler vintertid som operationssalar, serverrum samt övriga lokaler med stora interna värmelaster installeras så kallad frikyla. i hus 01 och hus 019. Sprinkler för Södertälje närsjukhus ingår ej i detta åtgärdsförslag. Mätning. Digital mätutrustning med fjärravläsning och loggning i DUC installeras. Mätutrustning för fjärrvärme, fjärrkyla utformas som energimängdsmätare. Mätutrustning för kallvatten, varmvatten, varmvattencirkulation utformas som volymströmsmätare. Kyla. för hus 019 förläggs dold ovan undertak. I rum med stora interna värmelaster (serverrum o.d.) installeras efterkylbatterier. Värme. Uppvärmning för hus 01 och 02 samt till vissa delar i nybyggnad sker via radiatorer. För operationssalar i hus 019 sker uppvärmning med luft. I förlossning, sterilcentral, klinlab, intensivvård sker uppvärmning via takstrips integrerade i undertak. För ambulansinfart, entréytor o.d. i hus 19 installeras markvärmesystem. Värmebärarkretsar förläggs dolda ovan undertak. Samtliga luftbehandlingsaggregat inklusive cirkulationsaggregat utförs med eftervärmningsbatterier. Tappvatten. Ansluts till Södertälje kommuns ledningsnät och installeras i undercentral i hus 013 och 019, där mätning av vattenförbrukning sker. Från respektive central vidaredrages kallvatten och varmvatten till tappställen. tem försörjer Södertälje Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med tappvatten. Systemen inom byggnad utformas som ringmatningssystem, samt ledningar förläggs dolda ovan undertak. För att undvika risk för legionella utformas varmvattensystemet så att risk för stillastående varmva tten minimeras samt att varm- Spillvatten. Ansluts till Södertälje kommuns ledningar i gata samt vidaredrages till avloppsenheter. Systemet luftas ovan yttertak. Ledningar inom byggnaden utförs av MA-rör samt installeras ovan undertak. 34 TEKNIK / VVS och styrsystem

35 Dagvatten. Ansluts till takbrunnar och regnvattenbrunnar i mark samt inkopplas till Södertälje kommuns ledning i gata. Vid en vissa delar inom området. Luftbehandling. - lokaler. För operationssalar installeras även 1st cirkulationsaggregat med avfuktning, befuktning, värme och kyla ovan undertak. Medicinska gaser. Medicinska gaser som, syrgas, andningsluft, instrumentluft och lustgas för hus 02 och 019 ansluts till ny gascentral innergård vid hus 013. Sprinkler. Byggnaderna hus 01, 02 och 019 förses med heltäckande sprinkler enligt SBF 120:6 och Locums riktlinjer. Elnischer och kabelstegar sprinklas generellt. Utlöst sprinkler skall ge larm till räddningstjänsten samt utrymn- Styr- och övervakning. Styr- och övervakningsinstallationer ansluts till C-baserat styr- och övervakningssystem med HDC (huvuddatorcentral) i driftcentral. I respektive apparatskåp monteras DUC (datorundercentral) för lokal styrning av värme, luft, kyla, tappvarmvatten, el m.m. DUC-slinga som förbinder DUC:ar installeras. Ovanstående innebär att anläggningen på ett enkelt sätt kan driftoptimerats, felsökas, övervakas och mäter värden från installationer. Generellt. Installationer placeras i schakt redovisade på arkitektens planritningar, förutom spill- och dagvattenstammar som placeras i schakt var 15:e meter. För att skapa driftsäkerhet utformas installationer med ringmatningssystem i i drift. Energi. Som mål för om- och tillbyggnad är att energiåtgång skall minimeras. Detta sker genom att hus 019 utformas med låga u-värden för klimatskärm. Hus 019 utformas med låga u-värden för klimatskärm. I samband med ombyggnad tilläggsisoleras hus 01 och 02 för förbättrade u-värden av väggar och tak, samt fönster och dörrar byts. Installationer utformas energieffektiva med höga verkningsgrader för motorer och hög återvinningsgrad för luftbehandlingsaggregat. Rör- och luftbehandlingssystem dimensioneras för låga tryckfall, samt behovsstyrning utförs i möjligaste mån. Styrsystem utformas så att driftoptimering kan ske. å yttertak hus 019 installeras c:a 100 m2 solfångare för i huvudsak uppvärmning av varmvatten samt frikyla installeras för kylning av operationssalar, serverrum o.d. vid energilagring värme- och kyla via akvifär. Studie bör även utföras om möjligheter att utforma yttertak för hus 019, 01 och 02 med ytbeklädnad av sedum. D.v.s. anläggningen skall utformas energi- och miljöeffektivt. 35

36 Nuläge Kvarteret där sjukhuset är beläget ligger relativt centralt i Södertälje. Sjukhuset ligger längs en större gata, Eriks Dahlbergs väg och tre mindre gator där samheter, bland annat skolor och idrottsanläggningar.. en koppling mot Östertälje station. Vid broöppning på Stockholmsvägen uppstår köer längs gatan på grund av att det blir stopp i korsningen Stockholmsvägen/Birkavägen. Gatan är hastighetsreglerad. Idag sker angöring parkering samt många in- och utfarter. Rosenborgsgatan är relativt bred och området. Doktorsvägen är enkelriktad från Erik Dahlbergs väg fram till Lasarettsvägen och angränsar till ett villaområde. roblem uppstår med lutningen vid halt väglag då Doktorsvägen är brant. Buss. hållplats vid sjukhusets entré Rosenborgsgatan Lagmansvägen Rosenborgsgatan Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg Cykel. väg. Cykelstråket är en del av stadens huvudcykelstråk och är en viktig länk i cykelnätet. Gång. från den närliggande gymnasieskolan. Nuläge situationsplan Ny sjukhusentré Godsleveranser. och drivmedel levereras till byggnad 13 i mitten av kvarteret som nås via Doktorsvägen. Ambulans. I dag utgår ambulansen från Södertälje brandstation. In- och utfart till akutmottagningen sker från Rosenborgsgatan. entre/gågatan körfält cykelväg Erik Dahlbergsväg 36 TRAFIK

37 Övrigt. Trädallén längs Erik Dahlbergs väg är biotopskyddad Lagmansvägen 6 Rosenborgsgatan 9 2 Doktorsvägen =54 p AKUT AMBULANS Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg =56 p arkering Närtrafiklinje buss Förslaget. Dahlbergs väg. En enkelriktad indragen entrégata skapas framför entrén. Entrégatan inrymmer gångyta, korttidsangöring och körbana med plats för serna tas bort och återskapas i två parkeringsplatser som placeras i det nordöstra och sydöstra hörnet av kvarteret. Infart till parkeringsplatsen i det sydöstra hörnet sker från Doktorsvägen och utfarten sker mot Erik Dahlbergs. Utfarten från parkeringen och entrégatan mot Erik Dahlbergs väg föreslås sammanfalla. Doktorsvägen föreslås bli infartsväg för både ambulans och personbilar till parkeringen. För att detta ska vara möjligt behöver gatan denna gata. Från Doktorsvägen ska även Räddningstjänsten kunna ta sig in på innergården vilket kan ske via ytorna utanför akutmottagningen. Buss. Infarten till den nya entrégatan medför att busshållplatsen på Erik Dahlbergs tan, pga närheten till den nya entrén. Ett annat alternativ är att servicelinjens set eller en tydlig gångväg till den stora entrén. Busslinjen måste studeras vidare i ett senare skede. Gång och cykel. Cykelbanan föreslås som idag vara separerad och ledas mellan entrégatan vidare i nästa skede. Ny situationsplan Busslinje mbulans n o utfarter fordonstrafik ykelstr k/se arat ykelbana ngtrafik Taxi/Färdtjänst/ersonbilar Entré Godsleveranser. Godsmottagningen är i förslaget kvar i samma läge som idag, dvs vid Rosen- - Utanför avfallsbyggnaden rekommenderas att man skapar en vändzon för att undvika att fordonen måste backvända. Ambulans. från Södertälje brandstation. 37

38 Landskapsarkitektur Södertälje sjukhus arkens och takträdgårdarnas landskap drar sig nära byggnaden, så att parken blir åtkomlig visuellt även inifrån. Närheten till det gröna är viktig, och syns från fönster och är lätt att nå när man går ut. Ett linjärt system tar tag i byggnadernas riktningar, och fortsätter ut i parken som spänger och trädrader. För prome- som löper runt parken och angör parkens och lutning till alla entréer och utspridda i parken och i takträdgårdarna. Det är ett varierat landskap som tar till vara på parkens ljusförhållanden: från ekbackarna i sol med låga gräs, via lönn- och lärkskogen med högre gräs, till de mer skuggiga delarna där mar på våren innan gräsen kommit upp, och gräsens vippor är vackra även på vintern. olika teman. Doft, smak, syn, rörelse och balans stimuleras i parkens sinnesträdgårdar. I den nedsänkta vattenträdgården är det svalt och skuggigt, och balans och rörelse kan tränas. I den soliga och varma ötragården stimulerar doft och smak. I äppelträdgården blommar träden vitt på försommaren, och på Sinnesträdgårdarna kan användas för träning, och som platser där man kan koncentrera sinnesintryck som en del av läkandeprocessen. 38 LANDSKA

39 39 g ng äg alskog gt gräs befintlig stor l nn takträdg rd klätter äxter ajrar gt gräs ekba ke g ng äg l nn o lärkskog träs ng l nn o lärkskog g ng äg ekba ke ä ellund befintlig stor l nn l gt gräs träs ng attenträdg rd l gt gräs iss gata alskog g ng äg terrass takträdg rd klätter äxter ajrar entré bil/taxi g ng o ykel äg gata g ng äg gt gräs E T ON B B s dertälje kanal E T ON

40 Fasader är uppbyggda av ett skiftande panelsystem. Tanken bakom detta är att ge de relativt stora byggnadsvolymerna utmed Erik Dahlbergs väg och Rosenborgsgata ett mer uppbrutet och varierande uttryck. aneler av glas och aluminium i varierande toner anpassade till funktioner innanför fasad fungerar även som rumsfunktionsmarköver och ger ett lekfullat och ljusat uttryck. Fläktrummen på tak är indragna för byggnadens totala höjd ska upplevas mindre störande och överväldigande. Typ indelning av fasader Fasad Erik Dahlbergs väg 40 FASADER

41 Fasad Rosenborgsgatan 41

42 Genomförandeplanen syftar till att beskriva hur projektet skulle kunna genomföras med avseende på tid och produktionsteknik. Byggnationerna kommer ske etappvis under- pågående sjukhusdrift på sjukhusområdet. Detta förutsätter att provisoriska intsallationer genomförs parallellt för att upprätthålla driften. Genomförandetiden är beräknad till ca 6,5 år och baseras på etappvis produktion som medger fortsatt pågående verksamhet. Aktiviteter för genomförandet redovisas enligt nedan. Ordningsföljden är preliminär och kommer att detaljstuderas under nästa skede. Beslut Genomförandebeslut O Myndigheter Detaljplan Bygg- och rivningslov Upphandling konsulter rojektering Översyn programhandling Systemhandling Detaljprojektering Upphandling entreprenör roduk on In y ning verksamhet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Förutsättningar Denna genomförandeplan redovisar tider och är ej insatt i årtal. Genomförandeplanen förutsätter att olika beslut följer de olika skedena i planen. Om något av dessa beslut skjuts framåt i tiden kommer hela tidplanen att förskjutas framåt med motsvarande tid. En etappvis etapperna. rojektets arbetsområde kommer att vara komplicerat och vara beroende av stor samordning med den pågående sjukhusverksamheten. rojektets arbetsområde måste studeras ingående i nästa angöringsvägar kommer att vara kritiska faktorer för projektet. kommer med stor sannolikhet en del paviljonger att behövas. arkering Befintliga byggnader Nybyggnad Ombyggnad i na byggnader 9 Ny kul ert Befintlig kul ert installation Befintlig kul ert gods/ ersonal 42 GENOMFÖRANDE OCH TIDLAN

43 Aktiviteter för genomförande 1. Flytt av verksamheter i hus 12, 14 och Rivning hus 11, 12, 14 och Ny reservkraft. 4. Uppföra provisoriska paviljonger för mottagning Flytt av verksamhet hus 05 till 06 och provisorisk paviljong. 7. Rivning hus 05 samt länk till hus Omdragning installationer i bef. kulvert som rivs under hus splan mot hus Nybyggnad parkering. 11. Flytt behandling från hus 02/03 till hus Rivning hus 03 och Nybyggnad mottagningsplan mot hus 01, plan 02, 03 och Flytt mottagning från provisoriska lokaler till hus Rivning hus 06 och del av hus Nybyggnad fasader hus Om- och tillbyggnad hus Flytt av vårdavdelning från hus 01 och 07/08 till hus Ombyggnad hus 01 administration. 20. Finplanering mark/park. 21. Besiktning/överlämnande. Omfattning rojektet omfattar kvm BTA nybyggnad och att vara nästintill av nybyggnadskaraktär. I projektet ingår även nybyggnad, parkering och iordningställande av omkringliggande mark. Dessutom ingår provisoriska installationer för säkerhetställande av pågående drift. Ytsammanställning och Kostnadsbedömning Kostnadsuppskattninger är total projektkostnad baserat på dagens kostnadsläge. Kostnadsbedöm- provisoriska lokaler. Entreprenaddel Areor Kostnad mkr m 2 BTA Nybyggnad Ombyggnad arkering, mark, rivning 75 Totalt YTSAMMANSTÄLLNING OCH KOSTNADSBEDÖMNING 43

44 Beställare och byggherre Hyresgäst Verksamhetsutövare rojektledare Arkitekt Arkitekt förstudien Landskap Konstruktion VVS- och styrsystem EL, tele, IT Geoteknik Brand och säkerhet Kalkyl BK Stockholms läns landsting genom Locum AB Södertälje sjukhus AB Locum WS Management Grontmij Arkitekter och Snidare Arkitekter AB White Arkitekter Grontmij Landskapsarkitekter Sweco rojektengagemang AB Uppsala Ramböll Elteknik Grontmij AB Grontmij AB Säkerhetspartner AB Beräkningskonsult

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32 FJÄLLSJUKHUSET Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur 2014 1 / 32 Designkoncept Platsanalys Analys och gestaltning Funktioner & flöden Huvudentrén Vårdavdelningarna Fasader och

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström Bärande idéer för en hållbar utveckling Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS Eva Sandström 2009-11-11 Samordning programarbeten Projektmål Lösningar

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 AKUTVÅRDS- HUSET HUVUDENTRÉN LÅGHUSET - MOTTAGNINGAR HÖGHUSET- VÅRDAVD, ADM., FOUU LAB OCH OP-2 /THORAX Byggandet

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

fastighetsutvecklingsplanens innehåll

fastighetsutvecklingsplanens innehåll 5 splanens innehåll Förslag på innehållsförteckning Inledning Planens innehåll och syfte Övergripande projektmål Framtidens vårdmiljö Risk och sårbarhet Tillgänglighet Sjukhuset som en del av samhället

Läs mer

Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7

Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7 Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7 Innehåll Allmän information... 2 Felanmälan... 2 Adresser... 2 Planritningar... 3 Tillgänglighet... 4 Parkering... 4 Brandskydd... 4 Nödlarm... 5 Inbrottslarm... 5 Dörrmiljö...

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA

ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA ALINGSÅS LASARETT Lokalförsörjningsplan 2012 FORHANDSKOPIA 2 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas det översiktliga planeringsprojektet Lokalförsörjningsplan för Alingsås lasarett. Med utgångspunkt

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för nyoch ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (7) HSN 1403-0418 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 10 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.

Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-07-03 1 (3) HSN 1310-1200 Handläggare: Thomas Österberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-08-20, p 4 Yttrande över förslag till genomförandebeslut

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus -

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus - 2012-11-16 E 18 OSLO E 18 STOCKHOLM KARLSTAD STADSKÄRNA LÄGE: Kvarteret Fanfaren är beläget utefter E18 vid huvudinfarten till Karlstads Centrum. Läget ger ett kraftfullt annonsläge alldeles intill genomfartsleden,

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad

Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Dagmar Fornander Landstingsstyrelsens produktionsutskott Hemställan till landstingsstyrelsen angående utveckling av Södertälje sjukhus genomförande av

Läs mer

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten Välkommen till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten En satsning för hela Värmlands bästa SKANSKA Sjukhuset i Karlstad - hundra år av förändringar SKANSKA Länslasarettet

Läs mer

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör

Program och initiering av upphandling av smågodstransportör LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 36 Dnr PS 2013-0019 Program och initiering av upphandling av smågodstransportör Förslag till beslut

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet

Årsta Torg Grundläggande förutsättningar brandskydd i detaljplaneskedet Uppdragsnamn Årsta Torg, Östra Sala backe Etapp Uppdragsnummer 108645 2b, Uppsala Handläggare Lisa Smas Internkontroll Simon Israelsson Uppdragsgivare Midroc Datum 2016-01-27 Årsta Torg Grundläggande förutsättningar

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum 2013-08-26 Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet Sammanfattning

Läs mer

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet

Regionservice, Högsbo sjukhus. Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet Regionservice, Högsbo sjukhus Ombyggnad för Regiontransporter, Regionpost samt Regiontryckeriet INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 4 4. FÖRSLAG 4 5. FASTIGHET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Inbjudan Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma

Läs mer

Aktiv i landsting/regioner

Aktiv i landsting/regioner 118 Aktivitetsrum AKTIV 119 Aktivitetsrum Lek AKTIV LEK 120 Aktivitetsrum Skapande AKTIV SKAPA 93 Akutrum AKUTRUM 90 Ambulanshall AMBULANS 38 Analysrum ANALYS 108 Andaktsrum ANDAKT 100 Anhörigrum ANHÖRIG

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK 1 BY 72 NY VÅRDBYGGNAD BY 70 & BY 04 NY BEHANDLINGSBYGGNAD 2 UTÖKAT UPPDRAG I MODERNA LOKALER FÖRBÄTTRAD PATIENTSÄKERHET 3 PERSONCENTRERAD VÅRD SEPARERA FLÖDEN

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Vi bygger för livet! Boendemöte

Vi bygger för livet! Boendemöte Vi bygger för livet! Boendemöte 2017-04-27 Agenda Framtidens Sös Vad händer på bygget 2017 Markarbeten 2017-2019 Frågestund Mingel Framtidens Sös Charlotte Wiig-Ekström, Programansvarig, SLL Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens produktionsutskott Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus Ärendet Locum AB:s

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

Utredningsbeslut avseende Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-04-28 LS 2016-0556 Handläggare: Jonas Annergård Landstingsstyrelsens

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Nya operationsmiljöer i Karlstad.

Nya operationsmiljöer i Karlstad. 1 Nya operationsmiljöer i Karlstad. Anskaffnings- och utformningsprocessen för medicinsk-teknisk utrustning Bakgrund Siffror Disposition Teknik Op-salar Arbetssätt Tider Anders Melin, SWECO, Karlstad Team:

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN UTBYGGNAD AV SKISSERNAS MUSEUM TÄVLINGSFÖRSLAG 1. KOMPOSITION 2. KONCEPT 3. MATERIAL 4. KONSTRUKTION 5. HÅLLBARHET 6. FLEXIBILITET 7. ALTERNATIV PLAN 8. NYCKELTAL Entrén till den

Läs mer

VOLYMILLUSTRATIONer södra gröna

VOLYMILLUSTRATIONer södra gröna VOLYMILLUSTRATIONer södra gröna KUNGSÄNGEN 35:4, UPPsala Volymillustrationer Södra Gröna, Kungsängen 35:4 Tema www.temagruppen.se 2014-02-19 Projektnr: 160-27 29 00 1 förklaringar Fotopunkter PUNKT 1:

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter

Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter 2015-03-24 Regionledningskontoret Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter Skrivelse - Dnr RJL 2015/274 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-03-17 PROTOKOLL UTDRAG

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM

AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM LOBBY LOBBYN ÄR DET FÖRSTA FÖRÄLDRAR OCH ANHÖRIGA MÖTER. SYFTET MED DENNA ZON ÄR ATT SKAPA EN FORM AV AVSKILDHET OCH ETT SKAL GENTEMOT AVDELNINGEN. RUMMET DELAS UPP I MINDRE

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd.

Gröna tak. Takplan 1:400. Markplan och bottenvåning 1:200. Sektion 1:200. Infart / Utfart. service. sop/ cykel/ grovsop vagn. lägenhetsförråd. Bostäder vid Bällstaviken - flerbostadshus i kvarteret Masugnen 5 Examensarbete vid Arkitekturskolan KTH, VT 2011 av Elin Mark, handledare Anders Wilhelmson Med mitt examensarbete ville jag undersöka och

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014 NORR TYRESÖ ENTRUM MRKNVISNINSTÄVLIN OKTOER 24 Inledning Planeringen av den hållbara stadsdelen Norra Tyresö centrum är i full gång. tt skapa en stadsdel som erbjuder naturliga och trygga mötesplatser

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN KUN 2015-01-21 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-01-08 KUN 2014/726 Handläggare: Martin West Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N BOFAKTA Krämaren är en förtätning inom fastigheten Krämaren 1 på Fäladstorget. Krämaren utgörs av ett flerbostadshus med 7 våningar fördelat på 24 lägenheter

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad

Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad Paragrafförslag 2015-05-28 ill Landstingsfullmäktige Norrlands universitetssjukhus, by 5B, om- och tillbyggnad Ärendebeskrivning Byggnad 5 B uppfördes 1946 och har under åren inrymt verksamheter av olika

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser

Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se 2013-05-02 Vårsta centrum, jämförelse av alternativa skisser Bakgrund Kommunstyrelsen har

Läs mer