Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling 2011-12-01"

Transkript

1 Utveckling av Södertälje sjukhus Översiktlig programhandling

2 Inledning sid. 3 Sammanfattning och bakgrund sid. 4 Behov och mål sid. 5 Mål, övergripande utformning ock logistik sid. 6 Ny situationsplan sid. 8 Framtidens sjukhus sid. 9 Funktionsschema sid. 10 Samband sid. 12 Anpassning nybyggnad/ombyggnad sid. 13 Flöden sid Verksamheterna sid. 17 laner sid Konstruktion och geoteknik sid. 30 Brand och miljö sid. 31 Teknik/EL sid Teknik/VVS sid Landskap sid Fasader sid Genomförande och tidplan sid. 42 Ytsammanställning och kostnadsbedömning sid INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 Inledning Det här är en sammanfattning av den översiktliga programhandling som beskriver utvecklingen av Södertälje sjukhus för att tillgodose det nuvarande och framtida vårdbehovet som beskrivs i förstudie och hemställan. Den översiktliga programhandlingen sammanfattar verksamhetsinriktning och byggnad för en långsiktig, modern utveckling av Södertälje sjukhus. Förslaget innehåller en ny behandlingsbyggnad som följer för vården der för vårdavdelningar med stödfunktioner som byggs om till nybyggnadsstandard. Uppdraget innebär att Locum är ansvarig för att ta fram det översiktliga programmet och Södertälje sjukhus som ansvarig för fastställande av verksamhetens innehåll och krav. nya och förändrade verksamhetsbehov. Nybyggnadens placering på tomten är strategisk med tanke på både utbyggnadsmöjligheten och för att möjliggöra genomförandet med tanke INLEDNING 3

4 28 Sammanfattning Södertälje sjukhus ändamålsenlighet för modern akutsjukvård är idag mycket begränsad. Det behövs en koncentrerad byggnadsstruktur samt bättre möjligheter för att effektivt resursutnyttja tomt, lokaler och utrustning. Föreliggande översiktliga programhandling föreslår en etappvis utbyggnad allt efter vård- bestånd för att minska nybyggnadsarean med ombyggnation för nya vårdavdelningar och administrativa lokaler. Nybyggnadsdelen av förslaget ger ett stort generellt öppenvårdsplan kombinerat med en öppen entréhall samt nya generella behandlingslokaler. Geriatrik och psykiatri lyfts ut från akutsjukhusets verksamhet och tillhör närsjukhuset kulverssystemet. Bakgrund Inom den Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus som färdigställdes 2009 togs en Fastighetsanalys fram som visade att sjukhusets ändamålsenlighet för modern akutsjukvård var mycket begränsad. Det förde med sig ett behov av fortsatt utredning, en förstudie, om hur Södertälje sjukhus kan utvecklas i framtiden. Fastighetsutvecklingsplanen lade också fast att gamla vårdstrukturer och byggnader omöjliggjorde nödvändig utveckling av sjukvården utan stora om- eller nybyggnader. I dagsläget ger det splittrade och utspridda byggnadsbeståndet långa avstånd mellan verksamheter och funktioner som har behov av närhet. Sjukhusets byggnader är förbundna med ett kulvertsystem, vilket idag inte är separerat mellan person-, gods-, avfalls- mat-, och patienttransporter. Sjukhuset har bl.a. ett akut behov av vårdavdelningar med tillräckligt antal vårdplatser för kostnadseffektivitet samt enkelrum med egna hygienrum för högre patientsäkerhet tet behandlades. Därefter valdes ett förslag ut för vidare bearbetning. Förslaget innebar ur fastighetsperspektiv en långsiktigt hållbar lösning som genom sin uppbyggnad också kunde komma att svara mot nya behov när de uppstår i framtiden. Alternativet innebar enbart ett kortsiktigt lappande- och lagande av en icke-fungerande struktur och logistik. I anslutning till de strukturella förändringar som pågår inom SLL gällande Framtidens Hälso- och sjukvård uppkom ett förnyat behov av att utreda utvecklingsmöjligheterna för Södertälje sjukhusområde. Nya förutsättningar för projektet framkom som bl a lett till en uppdelning av vårdinnehållet i ett akutsjukhus och ett närsjukhus inom planområdet. rogrammet har också i vissa avseenden utökats för att möta ett väntande behov år 2020 och Mott. Vård Beh. Brist för mott/vård: Stomme + bredd + (plan 5 våningshöjd) Beh: Även install.utrymme + plan 2 våningshöjd. Mott. Vård Beh. Brist för mott: Bredd +(plan 2 & 5 våningshöjd) Vård: Även stomme +area. Beh: Även installationsutrymme. Mott. Vård Beh. Brist för mott: Bredd + (plan 5 vån.höjd). Vård: Även stomme + area. Beh: Även install.utrymme. Mott. Vård Beh. Brist för mott: (Våningshöjd plan 3-6). Vård: Även stomme. Beh: Även våningshöjd + bredd Rosenborgsgatan Mott. Vård Beh. Brist för mott/vård: Bjälklag + install.utrymme + (plan 2 o 6 vån.höjd). Beh: Även all våningshöjd utom plan 3. 8 Lagmansvägen Rosenborgsgatan Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg Långsiktigt lämplig Eventuellt långsiktigt lämplig/ kräver ombyggnad Ej långsiktigt lämplig/ kräver stora investeringar Övriga byggnader lämpar sig inte långsiktigt för vare sig mottagning, vård ellerbehandling. Byggaders långsiktiga lämplighet för mottagning, vård och behandling enl. Södertälje sjukhus fastighetsanalys 2008 Södertälje sjukhus 2011 (med hus-nummer) 4 SAMMANFATTNING OCH BAKGRUND

5 Akutsjukhus Endast akutsjukhusets verksamhet och behov har behandlats i programhandlingen, med två enheterna. Det valda förslaget innebär en anpassning av tidigare förstudieförslag och med möjlighet till en senare utbyggnad. Mål och krav från tidigare studie kvarstår. Utöver besparingsåtgärder och ett utökat antal slutenvårdsplatser, har nya kopplingar mellan akut- och närsjukhuset tillkommit. Dessutom skall en placering av gemensamma funktioner lösas. Förslag till utveckling Akutsjukhus Behov Sjukvården har på grund av utvecklingen inom SLL behov av enkelrum med egna hygienrum för effektivare vård och minskade kostnader genom högre vårdplatsutnyttjande, - I HSN Framtidsplan för hälso- och sjukvård föreslås att Södertälje sjukhus även fortsättningsvis bedrivs som dygnet runt öppet akutsjukhus. En förutsättning för fortsatt verkamhet är vårdavdelningar med större arbetsutrymme och kapacitet. Sammanfattande och övergripande behov för Södertälje är: - Enkelrum med hygienrum samt minst 24 vårdplatser per avdelning. - Koncentrerat byggnadsbestånd för närhet och goda samband. - Sammanhållen specialistmottagning för alla akutsomatiska specialister. - En anpassning till beräknade kapacitetsbehov för år 2030 med 140 vårdplatser för slutenvård, 10 vårdplatser för intensivvård, isolering och intermediärvård samt 30 platser för dagkirurgi och mottagningslokaler för besök per dag. Möjlig utbyggnad Mål för versamhetsutveckling - Värdegrund präglas av en holistisk människosyn, patientens behov, värdeskapande möten, kontinuerligt lärande, interaktivitet och processorientering. - Lokalutforming ska stödja interdisciplinär samverkan och kreativitet. - Lokaleffektivitet - Att kunna förändras över tid. arbetssätt och processer. - Att eliminera icke värdeskapande tid för patienten. atienten ska möta rätt kompetens i rätt process i rätt tid. Det kan bland annat uppnås genom att vårdprocesser skiljs från stödprocesser, resurser samordnas och samutnyttjas och att man underlättar i den fysiska miljön för parallella arbetssätt och aktiviteter. BEHOV OCH MÅL 5

6 Mål för fastighetsutveckling Utifrån sjukhusfastighetens och sjukvårdens sammantagna - Anpassningsförmåga Möjlighet att förändra layout, funktion och volym. Rum ska utformas som generella typrum såsom vårdrum, mottagningsrum och operationssalar. Behovet att snabbt kunna variera kapacitet mellan öppenoch slutenvård respektive mellan akut- och planerad vård, utan ombyggnad, är i detta sammanhang kanske mest betydelsefullt för att klara bra tillgänglighet och ekonomi. - Ändamålsenlig struktur funktion. Orienterbarhet, tillgänglighet och korta avstånd. De nya byggnaderna ska ska utformas utifrån principen - Just-in-timekoncept. - Effektiva lokaler Lokaler som stöttar och effektiviserar sjukvården innebär större ytor för olika typrum. För att tillgodose detta utan att lokalytorna blir orimligt stora, måste stödfunktioner, inklusive administrativa lokaler, vara få och utformas så yteffektivt som möjligt. - Gestaltning specialistvård och professionell medicinsk miljö. - Genomförande Utbyggnad kan ske utan stora påfrestningar eller avbrott för pågående verksamhet. Övergripande utformning av byggnaderna Locums konceptprogram för skalbyggnad har använts för att ge byggnaderna den eftersträvansvärda generaliteten. Byggnaderna har en enkel och tydlig struktur som stödjer användningen av lokalerna och ger en tydlig orientering. Det naturliga ljuset används i största möjliga mån. Verksamhetsytorna är öppna, ljusa och i största möjliga mån försedda med dagsljus. Trappor, hissar och schakt koncentreras i en- sängliggande patienter och gods. Den tekniska försörjningen sker enligt principen för det robusta sjukhuset med redundans och överkapacitet för framtida nya installationer. Logistik Ett modernt sjukhus ställer höga krav på en väl utvecklad logistikfunktion. Kraven på effektivitet, tillgänglighet och närhet ökar samtidigt som tillgänglig personal för transporter av material förväntas minska. Det är därför viktigt med en väl fungerande infrastruktur och en genomtänkt förråds- och försörjningsstrategi. Inom projektet kommer stor vikt läggas vid att ha rätt material på rätt plats vid rätt tid - JIT (Just In Time). Sjukhuset kommer också eftersträva en så resurssnållogistikhantering som möjligt, så kallad Lean production. Tekniska hjälpmedel för att underlätta logistiken är hissar, kulvertsystem, smågodstransportör (rörpost) och effektiva samband mellan byggnader. En utmaning med Södertälje sjukhus är förbindelserna mellan gammal och ny byggnads- 6 MÅL, ÖVERGRIANDE UTFORMNING OCH LOGISTIK

7 Nybyggnad 19 sett från öster och Erik Dahlbergsgatan. Infart till akutmottagning och parkering till vänster i bild. Ny angöringsgata parallellt Erik Dahlbergsväg 7

8 All nybyggnation koncentreras till tomtens östra delar utmed Erik med en generell byggnadsvolym i fem våningar ovan entréplan och en smalare länkbyggnad som främst innehåller administration och personallokaler. arkering Befintliga byggnader Ombyggnad/Tillbyggnad I entréplan innehåller nybyggnaden en samlad entréhall med stora publika ytor, specialistmottagningar och servicefunktioner. I övriga plan av storlek på vårdavdelningar. Behovet av slutenvårdsplatser för år 2020 uppfylls med 5 vårdavdelningar á 24 vårdplatser i enpatientrum. I en eventuell utbyggnad tillkommer en vårdbyggnad för att motsvara det bedömda behovet år Nybyggnad Varumottagning Taxi/Färdtjänst/ersonbilar Entré Rosenborgsgatan 2 1 att även förse lokaler som placeras i våningsplanen under entréplanet med dagsljus. Samtliga entréer förläggs till plan 4. Angöring sker i första hand via en angöringsgata, parallell med Erik Dahlbergs väg. Akutmottagningens entré är placerad på plan 3 mot Doktorsvägen. liga byggnader 07/08 och AKUT AMBULANS Erik Dahlbergs väg Lagmansvägen 9 Doktorsvägen entre/gågatan körfält cykelväg Erik Dahlbergsväg 8 NY SITUATIONSLAN

9 Södertälje sjukhus får en ansiktslyftning med en ny entréplats och de ombyggda By 01 och 02 i mitten och till höger i bild. Det nybyggda By 19 för teknikintensivvård och mottagningar syns till vänster. FRAMTIDENS SJUKHUS 9

10 By 06 rivs. By 07 och 08 behålls: ersonalrestaurang Centralkök Godsmottagning kök Städcentral Omklädning E BE V O TO V EN O ENBE T N By 13: Befintlig teknik Miljörum/avfall By 10 By 18 - Närsjukhus: Godsmottagning Obduktion sykiatri By 09 - Närsjukhus: alliativ vård, närsjukhus V rd t dfunktioner dministration rd linlab teril entral Be andling Teknik/ t d T / T tbildning/ onferens ottagningar odsfl de äng / ersonalfl de 10 FUNKTIONSCHEMA

11 11

12 Gods Sängtransport/personal Besökare Kulvertar, gods och sängflöden V rd t dfunktioner rd dministration T / T tbildning/ onferens ottagningar linlab teril entral Be andling Teknik/ t d odsfl den Bes ksfl den äng / ersonalfl den 12 FLÖDEN

13 För att uppnå ett effektivare sjukhus måste man skapa väl fungerande samband mellan byggnaderna. Detta innebär nya förbindelser mellan våningsplan. byggnad genom en hiss. Övriga våningsplan är ej direkt förbudna men kan i framtiden enkelt länkas med hiss. Teknik O eration V BB/F rlossning ntgen u ud entre/ ottagning ut/ teril/ ab ods/teknik HISS Teknik tbildning/ onferens T / T dmin dmin/teknik V rda delning V rda delning Entre rda delning ersonel entre rda delning V rda delning ods/teknik By By / iagram er ningssamband ANASSNING NYBYGGNAD/OMBYGGNAD 13

14 De ökade kraven från patienterna på tillgänglighet och professionellt vårdomhändertagande förr med sig behovet av ett jämnt och effektivt tid över för patientomvårdnad. - stråk för person- respektive varutransporter. Dessa bör vara lättorienterade och ha tydliga entréer och kommunikationsstråk. / el a ri s el a ri s ri s ri s För att tillgodose det nya behovet av separerade sängtransporter mellan närsjukhuset i byggnad 18 och behandling i akutsjukhuset anordnas en ny kulvert som ansluter mellan hisshallen i byggnad 18 och plan 2 i avfallstransport. ri s Befintlig teknikkul ert BY 18 BY 19 Längdsektion genom sjukhusområdet 14 SEKTION OCH KULVERT

15 / el a ri s el a ri s ri s ri s / Ny arkering Ny Befintlig kul ert Befintlig kul ert Ny ul ert Ny ul ert under ny byggnad BY 01 BY 19 Tvärsektion genom ombyggnad / nybyggnad 15

16 16

17 lan 11 Teknik Teknik lan 9 lan 10 Utbildning, Konferens lan 9 MTA/IT Operation Dagkirugi 6 salar lan 8 lan 8 Administration IVA 12 vpl lan 7 lan 7 Administration Teknik lan 6 Administration Stödfunktioner vård Vård 24 vpl BB Förlossning 17 vpl lan 6 lan 5 Administration Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Röntgen lan 5 lan 4 rovtagning Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Mottagning Entréhall lan 4 lan 3 lan 2 Sjukhusapotek Stödfunktioner vård Omklädning Stödfunktioner vård Vård 24 vpl Vård 24 vpl Akutmottagning Sterilcentral Klinlab Teknik lan 3 lan 1 Teknik Teknik Teknik lan 2 Byggnad 01 Byggnad 02 Ny Byggnad 19 VERKSAMHETERNA 17

18 By 19: Teknik och outgrävt i övrig. BY 01 By 01: Här ligger del av personalens omklädningsrum samt tekniska lokaler By 02: BY 19 BY LAN 01/02 TEKN OMKLÄD

19 By 01: Stödfunktioner Vård, Omklädning Här ligger merparten av personalens omklädningsrum, teknik och vissa administrativa lokaler för vårdavdelnings stödsfunktioner. By 02: Vård Byggnad 02 byggs om för att erbjuda fem vårdavdelningar i fem olika nivåer. Varje vårdavdelning har 24 enkelrum med separata hygienrum. För att skapa - med kortare vårdtid att placeras då placeringen är nära mark. BY 01 BY 02 Typrum vård avdelning JIT: just in time för att minimera forråds utrymmen inom avdelningen. OMKLÄD STÖD VÅRD LAN 02 19

20 By 19: Akutmottagning, Sterilcentral, Klinlab Akutmottagningen nås via akutväg parallell med Doktorsvägen öster om sjukhuset. Akutmottagningen har ambulan- akutrum, ett antal undersökningsrum, övervakningsplatser samt stödfunktioner. Väntrummen är delade på ett yttre och ett inre. Akutmottagningen har en separat infektionsingång och saneringsrum. Sambanden till röntgen, IVA och operation sker via akuthissarna och via kulvert och hiss till vårdavdelningarna i By 02. Sterilcentralen hanterar den traditionella steriliseringsprocessen av utrustning samt administrerar hantering och packning av engångsartiklar i en materialförsörjningsprocess. Smittrening sker i olika bearbetningssteg via diskrum, diskdesinfektorer, packrum, autoklaver och sterilförråd. För bulkförråd där avrop av material kan ske. Gods kommer via kulvert från godsmottagningen i By 18. Sterilt och orent gods går upp till operationsavdelningen via två dedikerade hissar i direkt anslutning till sterilcentral och operation. För förbättrad arbetsmiljö har konceptprogrammets förslag om dagsljus uppfyllts i diskrum, packrum och personalrum. By 01: Stödfunktioner Vård, Sjukhusapotek Sjukhusapotek för sjukhusets hantering av läkemedel. Leveranser sker via godsmottagning i By 18 och internt i huset med vagn eller rörpost. Stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning i By 02. By 02: Vård Vårdavdelning med 24 platser. BULK VARU- MOTT. ERS. SLUSS SLUSS ERSONAL AUTO- KLAV ACKRUM STERILFÖRRÅD SLUSS FÖNSTER, DAGSLJUS DISK DISK FLÖDE FABRIKSSTERILISERAT + ENGÅNGS GODS EXTERNA BESÖKARE RUM MED FÖRHÖJD LUFTKVALITÉ HISSAR 20 LAN 03/03

21 BY BY 01 BY 02 VÅRD STÖD AOTEK AKUT STERIL LAB TEKNIK LAN 03/03 21

22 By 19: Entreplan, mottagningar, butiker Södertälje sjukhus får en ny huvudentré mot en nyanlagd angöringsgata privatbilar för av - och påstigning. Entréplanet har även mindre entréer mot parkeringarna på var sida om byggnaden. sjukhusets alla mottagningar samlade. Mellan blocken med mottagn- platser till mottagningarna, alla med utsikt över parken i söder. Närmare Merparten av mottagningslokalerna är generellt utformade och ska kunna ta emot patienter med olika behov. Mottagningar för barn, gynekologi, fot och några ytterligare kommer dock att specialanpassas efter behov. sterhandel, kiosk mm. By 01: rovtagning rovlämning för patienter sker i den del av entréhallen som ligger i byggnad 01, där vidare förbindelse med klinlab i våningen under främst sker via rörpost. läkemedel automater, forråd, m.m. till vårdavdelning på samma våning i hus 02. Hus 02: Vårdavdelning Vårdavdelning med 24 platser. Entréhall med specialistmottagningar och utblickar mot sjukhusparken och väggarna till mottagningsrummen utgörs av frostat glas upp till överkant dörr och däröver av klarglas för att leda in ljus från lanterninerna i taket och de stora glaspartier som öppnar sig mot parken. 22 LAN 04/04

23 BY 01 ERIK DAHLBERGS VÄG B T B T OTE 55 N T BY 19 DOKTORSVÄGEN ROSENBORGSGATAN BY 02 ROVTAGNING STÖD VÅRD MOTTAGNING ENTRÉ LAN 04/04 23

24 By 19: Röntgen Röntgenavdelningen, eller avdelningen för bild och funktion är placerad på plan 5, med utrymmen för bl.a två stora magnetkameror (MR), två stora datortomografer (CT), två ultraljud (Ultr.), ett angio- och ett skelett/ lunglab. Verksamhetens behov av närhet till både akutmottagning och operation är löst genom de två akuthissarna som ligger i vardera änden av byggnaden. BY 01 Utrustningen är vanligtvis tung och svår transporterad, och den intensiva teknikutvecklingen gör även att utrustning måste kunna bytas ut saden. Utrustningen måste kunna servas utan större störningar för den pågående verksamheten. Detta har varit en viktig anledning till placeringen i byggnaden. Manöver- och teknikrum är placerade mellan undersökningsrummen för effektivare resursutnyttjande. By 01: Administration I plan 05 byggnaderna 01 och 02 har samma höjdnivå som nybyggnaden 19 varför ett förbindelsestråk till by 02 går längs fasaden i denna byggnad. I resterande del ligger administrativa lokaler och stödfunktioner till vårdavdelning på samma våning i by 02. BY 19 N E N N N VE N E N N TE N TE N rincip röntgenrum BY LAN 05/05 ADMIN STÖD VÅRD RÖNT

25 BY 01 By 19: BB och Förlossning Södertälje sjukhus planerar för förlossningar per år. närmast entrén är isoleringsrum) och elva stycken 1-patientsrum för eftervård/bb. Samtliga dessa vårdrum har mått som följer Locums kon- i framtiden ändra ett eftervårdsrum till förlossningsrum. Alla rum har eget wc med dusch och förrum. pacitet för tvillingar ligger i husets mittkärna. ersonalen är planerad att arbeta i fyra team, grupperade kring två st öppna arbetsstationer. Dagrum för patienter och anhöriga ligger ljust mot parken i söder. stetrik med återbesök dygnet runt. BY 19 Entrén till förlossning sker i normalfallet via huvudentrén och upp via hissen två våningar. Akutentré sker via akutmottagningen och hiss. BY 01: Administration och stödfunktioner för vård. BY 02: Vårdavdelning med 24 platser. att länka BB förlossning och vårdavdelning. En hiss binder ihop de olika nivåerna. BY 02 Typrum BB och Förlossning ADMIN STÖD VÅRD BB LAN 06/06 25

26 By 19: IVA å planet under operation ligger IVA med 12 platser i 1-patientsrum. Fyra vårdrum är fullutrustade intensivvårdsrum, sju är intermediär vårdsrum (IMA) och ett är isolerrum. BY 01 rekt uppsikt över två rum. laceringen ligger även nära akuthiss med en direkt länk mot operation och röntgen. is Arbetsteamet ligger centralt placerat i verksamheten. I mittkärnan ligger stödfunktioner med desinfektion, förråd och läkemedelsutrymmen mm. Dagrum för anhöriga ligger ljust mot parken i söder. rum, jourrum samt rum där anhöriga kan övernatta. å detta våningsp- By 01: Administration lats för administrativa lokaler för sjukhuset. By 02: Fläktrum. BY 19 BY 02 Typrum IVA 26 LAN 07/07 IVA ADMIN TEKNIK

27 BY 01 By 19: Operation tionssalar är lika i enlighet med Locums konceptprogram. ost- och pre-op med plats för tolv sängar ligger i korridoren med anslutning till besökshissar, reception och väntrum i länken. Dagkirurgi med tolv stepup/down platser ligger i andra korridoren med egna omklädningsutrymmen för patienterna. Arbetsplats för övervakn- Den önskade närheten till akutmottagning, IVA och röntgen sker via akuthissen. Operationsavdelningens behov av nära samband med sterilcentral sker via mittkärnan och två dedikerade hissar (oren och steril) som går ner till sterilcentralen på markplanet. Standardiserade system för galler/containers och annat steriltekniskt material är planerade. Apparatförråd och omklädning ligger i länken till byggnad 01. Desinfektion, sterilförråd, läkemedelsutrymme mm är placerade i mittkärnan. BY 19 Mellan operationssalar ligger uppdukningsrum som försörjer två salar. Detta medger att parallella aktiviteter då kan utföras i uppdukningsrum Operation är placerat högst upp i byggnaden främst på grund av ventilationstekniska skäl. För att hålla patientsäkerhet krävs en trycksatt miljö, vilket kräver att hissar avskiljs i hisshallar och att balkonger ej utförs på denna våning. By 01: Administration lats för administrativa lokaler för sjukhuset. BY 02 Typrum OERATION ADMIN LAN 08/08 27

28 TE N BY 01 FT N FT T FT T FT T FT T By 19: Teknik Fläktrum. Luft och media till operationssalarna fördelas ovanifrån till operationsplanen. BY 19 By 01: MTA/IT lats för administrativa lokaler för sjukhuset. BY LAN 09/09 TEKNIK MTA/IT

29 BY 01 By 01: Konferens och Utbildning All vårdpersonal har här en gemmensam större utrymme för pauser och tillagning av medhavd mat samt mat- och dryckes automater. Dessutom mötesrum. BY 02 UTBIL LAN 10 29

30 Konstruktion Grundläggning Grundläggningsförhållanden samt val av metoder för grundläggning är i avsaknad av geoteknisk dokumentation osäkra. Vid fortsatt projektering utförs geotekniska undersökningar i ett tidigt skede Rivning lanerade om- och tillbyggnationer kommer att innebära att omfattande rivningsarbeten måste utföras. åverkan på verksamheten och kvarvarande be Stomme Stommen skall fungera för de olika verksamheterna med tanke på general- utbyte av större medicinska utrustning förses fasaderna med transportlösn- kn/m². Typsektion By 19 Lämpliga stomalternativ är platsgjuten pelardäckstomme eller förtillverkade element med balkar av betong eller stål och plattor av betong som pågjutes. - Vissa avvikelser pga planlösning utförs i mittskeppet i högdelen. Källarvåningar och kulvertar utförs lämpligen som platsgjutna. Taken är låglutande och utan takfötter eller synliga takfall. För utkragad del av ny byggnad 19 mot Erik Dahlbergs väg är en pelarplacering i fasadens liv att föredra framför utförandet med konsolande bjälklag. Nya parkeringar Öppna parkeringar i ett plan. Utföres som asfalterade ytor på komprimerat krossmaterial. Behovet av stödmurar studeras i kommande skeden. Ombyggnation byggnad 01 och 02. trapphus byggs vid gaveln. Utöver detta förväntas inga större ingrepp i bärande stommar. föras. Geoteknik ytor inom området. Längst i väster, vid Erik Dahlbergsväg ligger nivån på +33 m och längst i öster, vid Lagmansvägen ligger nivån på +20 m. En angränsande brant slänt som avslutas i en dalgång där Södertälje Geotekniska förhållanden är grundlagda med plattor och murar på friktionsjord och antagandet kan göras att även framtida konstruktioner kan grundläggas med liknande metod.ingen information om geohydrologiska förhållanden har funnits tillhanda. Då Södertälje kanal ligger på nivå som ligger ca 15 m under lägsta nivå i sjukhusområdet bör inte grundvatten påträffas vid schaktning. Kompletterande undersökningar Omfattande geotekniska undersökningar bör utföras där nya byggnader ska grundläggas för att bestämma Borrplan skall tas fram av geoteknisk sakkunnig för att bestämma sonderingsmetoder vid kompletterande undersökningar. Värdering av undersökning Denna rapport är en mycket översiktlig sammanställning av knapphändigt geotekniskt arkivmaterial och skall därför också användas med försiktighet. 30 KONSTRUKTION OCH GEOTEKNIK

31 Brandtekniskt yttrande Samtliga byggnader klassas som Br1-byggnad med hänsyn till våningsantal, vilkt innebär generella krav på brandteknisk avskiljning i klass EI 60 (dörrar i klass EI2 60-C) och bärande konstruktioner i klass R 60. Lägre krav på brandteknisk avskiljning är aktuellt med hänsyn till installation av heltäckande sprinklerskydd. Med hänsyn till verksamheten kommer horisontell utrymning till annan brandcell at tillämpas som utrymningsstrategi, tillsammans med dörrar och trapphus direkt till det fria i markplan. Brandtekniska installationer inom byggnaderna utgörs av heltäckande sprinklerskydd och brandlarm. Andra aktuella installationer är anordningar för brandgasventilation av trapphus, hisschakt och källare. Räddningstjänstens insatsmöjligheter till de byggnader som berörs av ombyggnationen säkerställs genom en räddningsväg in på området. Här avses endast möjligheten till släckinsats då fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten inte är aktuellt för berörda byggnader. Tillgängligheten till övriga byggnader och brandposter inom sjukhusområdet får ej försämras. Miljö De betydande miljö- och hälsoeffekter som beaktas är: Energi, Materialval, Avfall, Fastighetsoch markföroreningar, Fukt, Buller samt Elektromagnetiska fält. Nybyggnationen skall klassas enligt Miljöbyggnad nivå guld. För ombyggnationen gäller Locum s generella miljökrav samt projektets miljöprogram. Energifrågor är en av den mest påverkansbara aspekten för kommande skede. Krav gällande låga U-värden för klimatskal, närvarostyrning av belysning, LCC-kalkyler vid val av system samt möjlighet att nyttja tillgängliga energiformer och energieffektiva lösningar ska beaktas. Valet av material påverkar i stor utsträckning energianvändningen och spridningen av miljö- och hälsostörande ämnen. Det är därför viktigt att se till produktens hela livscykel. För att säkerställa ga material och produkter kontrolleras i Byggvarubedömningen och dokumenteras. Under kommande skeden ska kompletterande miljöinventeringar genomföras för de byggnader som kommer att rivas och byggas om. Inför rivningen upprättas rivningsplan. Under projekteringsskedet säkerställs materialval, konstruktioner och produktionsmetoder med fuktsäkerhetsprojektering. Tillgänglighet I projektet skall lokaler göras tillgängliga och användbara för rörelsehindrade och personer med funktionsnedsättning. Locum AB har även åtagit sig att följa de riktlinjer för tillgängligheten, avseende lokaler, som gäller för statliga myndigheter. Dessa riktlinjer har tagits fram av Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). BRAND OCH MILJÖ 31

32 Sammanfattning El och Tele-system hetsutveckling. Installationer ska planeras så att framtida ombyggnader kan utföras med minimal störning för pågående verksamheter. I ett sidoprojekt installeras ny reservkraftanläggning och mottagningsstationer för inkommande mellanspänningsförsörjning till sjukhusområdet. Ställverken i detta projekt kommer att försörjas redundant från två mottagningsstationer som i sin tur även är reservkraftförsörjda via dieselgeneratorer. Byggnaden ska förses med teknikutrymmen för transformator-, ställverks-, US- och TDK-rum. Separata ställverksrum byggs för redundans för att erhålla en hög tillgänglighet för eldistribution även vid planerade och oplanerade driftstopp. Utöver reservkraft för verksamhets- och fastighets el byggs ett centralt US-system upp för viss fastighetsdrift. Övrigt behov av US för verksamheten utförs lokalt i hyresgästsanpassningen. Uppbyggnaden ska medge god framkomlighet för installationer i horisontal- och vertikalled. Installationsutrymmen sammanbinds med kanalisationssystem för el- och telesystem till installationsschakt som går vertikalt igenom byggnaden. å varje våningsplan byggs separata utrymmen för el och tele/data. Inom el-rum installeras gruppcentraler för de olika kraftslagen. Inom tele-/datarum installeras tele-, kommunikations-, fastighetsautomationsutrustning samt viss centralutrustning för medicinteknisk utrustning. Kraft: Kraftfördelning sker med 2 vertikala kanalskenor/schakt med uttagslådor för centraler på respektive plan. Särskild sårbar verksamhet ansluts med huvudledningar direkt till ställverk. Kanalisationsvägar följer korridorstråk och består i huvudsak av rör, stegar och rännor. Belysning: Belysningen utgör en viktig del i anläggningen och konstrueras enligt gällande regler, rekommendationer och föreskrifter. Det är viktigt att dagsljus och belysning samspelar och tillsammans skapar en god arbetsmiljö men även en vårdmiljö som stöder de olika funktionerna i huset. Stor vikt läggs vid interaktionen mellan människa, ljus och rum. Detta förhållningssätt ger en bländfri miljö med hög synkomfort. Samspelet mellan dagsljus, elljus och belysningsstyrningssystem gör att energiåtgången kan hållas på lägre vara ett stöd för synsinnet och därför är minimeringen av bländning av största vikt. Den ska även få oss att uppleva att det är en trygg miljö att vistas i samt ge visuell ledning till viktiga funktioner i angränsande miljö. 32 TEKNIK / EL

33 Fastighetsautomation: Ett integrerat system f r fastig etsautomation ska installeras o ar till u gift att styra o er aka samtliga eltekniska installationer inom byggnaden et ger m jlig eter att o timera energian ändningen o f r att f ett samordnat tänkande beträffande drift o under ll nstallationssystem f r fastig etsautomation ska bygga en en standard f r alla de olika le erant rerna o ko las med na kommunikationsgränssnitt mot fastig etens ergri ande styr er akningssystem Elmiljö: Elmilj n i sjuk rdens lokaler är my ket iktigt Bland annat gäller det att elektriska o mag netiska fältni er där ersoner stadig arande istas blir s l ga som m jligt Ett äl fun gerande system f r otentialutjämning o skskydd innebär att anläggningar a arater som m jligt Tele: juk uset inne ller m nga ty er a lokaler o erksam eter som i allt gre omfattning är i be o a krä ande T tjänster et kan dels ara rent rdanknutna system men o ks baserade säker etssystem fastig etsautomation samt telefoni o bredbandstjänster et innebär att T nät erket kommer ara bärare a m nga olika ty er a tjänster ilket medf r att det ställs ga kra nät erkets ka a itet o fysiska lanering byggnaden ska därf r tion ilket i stora drag innebär brandlarm i samtliga lokaler samt utrymningslarm i korridorer/ kommunikationsstr k ersonalutrymmen o teknikrum Ett integrerat säker etssystem f r skalskydd o asserkontroll installeras i delar a fas tig eten resentation om ad som änder i byggnaden samt att man ar ett enkelt and a ande o tydliga instruktioner s att ersonalen g r rätt id arje ändelse Hissar: Olika isskategorier kommer installeras f r trans orter a atienter o ersonal som tex erson iss akut iss sängtrans ort o gods o f reskrifter Smågodssystem (Rörpost): r ostsystem kommer att installeras f r snabba trans orter a material o sm gods inom sjuk uset r ostsystemet ska kunna trans ortera dokument medi iner ro er o ro s ar till o fr n olika a delningar

34 VVS- och styrsystem. Tillfälliga installationer och tillfälliga centraler och värmebärarledningar rivs där nybyggnad (hus 019) uppförs. Under ombyggnads- och nybyggnadstiden kommer tillfälliga ledningar och centraler att behövas för ovanstående medier. Centraler. hus 05 rivs. Fjärrvärmecentraler i hus 013 behålls samt ny central installeras i hus 019 samt anslutning sker till Telge Energis nät. Fjärrvärmecentraler i hus 013 och hus 019 försörjer Södertälje Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med värme- och tappvarmvatten. I hus 019 installeras ny fjärrkylcentral ansluten till Telge energis nät för komfort- och processkyla för hus 01, 02 och 019. För kylning av lokaler vintertid som operationssalar, serverrum samt övriga lokaler med stora interna värmelaster installeras så kallad frikyla. i hus 01 och hus 019. Sprinkler för Södertälje närsjukhus ingår ej i detta åtgärdsförslag. Mätning. Digital mätutrustning med fjärravläsning och loggning i DUC installeras. Mätutrustning för fjärrvärme, fjärrkyla utformas som energimängdsmätare. Mätutrustning för kallvatten, varmvatten, varmvattencirkulation utformas som volymströmsmätare. Kyla. för hus 019 förläggs dold ovan undertak. I rum med stora interna värmelaster (serverrum o.d.) installeras efterkylbatterier. Värme. Uppvärmning för hus 01 och 02 samt till vissa delar i nybyggnad sker via radiatorer. För operationssalar i hus 019 sker uppvärmning med luft. I förlossning, sterilcentral, klinlab, intensivvård sker uppvärmning via takstrips integrerade i undertak. För ambulansinfart, entréytor o.d. i hus 19 installeras markvärmesystem. Värmebärarkretsar förläggs dolda ovan undertak. Samtliga luftbehandlingsaggregat inklusive cirkulationsaggregat utförs med eftervärmningsbatterier. Tappvatten. Ansluts till Södertälje kommuns ledningsnät och installeras i undercentral i hus 013 och 019, där mätning av vattenförbrukning sker. Från respektive central vidaredrages kallvatten och varmvatten till tappställen. tem försörjer Södertälje Akutsjukhus och Södertälje Närsjukhus med tappvatten. Systemen inom byggnad utformas som ringmatningssystem, samt ledningar förläggs dolda ovan undertak. För att undvika risk för legionella utformas varmvattensystemet så att risk för stillastående varmva tten minimeras samt att varm- Spillvatten. Ansluts till Södertälje kommuns ledningar i gata samt vidaredrages till avloppsenheter. Systemet luftas ovan yttertak. Ledningar inom byggnaden utförs av MA-rör samt installeras ovan undertak. 34 TEKNIK / VVS och styrsystem

35 Dagvatten. Ansluts till takbrunnar och regnvattenbrunnar i mark samt inkopplas till Södertälje kommuns ledning i gata. Vid en vissa delar inom området. Luftbehandling. - lokaler. För operationssalar installeras även 1st cirkulationsaggregat med avfuktning, befuktning, värme och kyla ovan undertak. Medicinska gaser. Medicinska gaser som, syrgas, andningsluft, instrumentluft och lustgas för hus 02 och 019 ansluts till ny gascentral innergård vid hus 013. Sprinkler. Byggnaderna hus 01, 02 och 019 förses med heltäckande sprinkler enligt SBF 120:6 och Locums riktlinjer. Elnischer och kabelstegar sprinklas generellt. Utlöst sprinkler skall ge larm till räddningstjänsten samt utrymn- Styr- och övervakning. Styr- och övervakningsinstallationer ansluts till C-baserat styr- och övervakningssystem med HDC (huvuddatorcentral) i driftcentral. I respektive apparatskåp monteras DUC (datorundercentral) för lokal styrning av värme, luft, kyla, tappvarmvatten, el m.m. DUC-slinga som förbinder DUC:ar installeras. Ovanstående innebär att anläggningen på ett enkelt sätt kan driftoptimerats, felsökas, övervakas och mäter värden från installationer. Generellt. Installationer placeras i schakt redovisade på arkitektens planritningar, förutom spill- och dagvattenstammar som placeras i schakt var 15:e meter. För att skapa driftsäkerhet utformas installationer med ringmatningssystem i i drift. Energi. Som mål för om- och tillbyggnad är att energiåtgång skall minimeras. Detta sker genom att hus 019 utformas med låga u-värden för klimatskärm. Hus 019 utformas med låga u-värden för klimatskärm. I samband med ombyggnad tilläggsisoleras hus 01 och 02 för förbättrade u-värden av väggar och tak, samt fönster och dörrar byts. Installationer utformas energieffektiva med höga verkningsgrader för motorer och hög återvinningsgrad för luftbehandlingsaggregat. Rör- och luftbehandlingssystem dimensioneras för låga tryckfall, samt behovsstyrning utförs i möjligaste mån. Styrsystem utformas så att driftoptimering kan ske. å yttertak hus 019 installeras c:a 100 m2 solfångare för i huvudsak uppvärmning av varmvatten samt frikyla installeras för kylning av operationssalar, serverrum o.d. vid energilagring värme- och kyla via akvifär. Studie bör även utföras om möjligheter att utforma yttertak för hus 019, 01 och 02 med ytbeklädnad av sedum. D.v.s. anläggningen skall utformas energi- och miljöeffektivt. 35

36 Nuläge Kvarteret där sjukhuset är beläget ligger relativt centralt i Södertälje. Sjukhuset ligger längs en större gata, Eriks Dahlbergs väg och tre mindre gator där samheter, bland annat skolor och idrottsanläggningar.. en koppling mot Östertälje station. Vid broöppning på Stockholmsvägen uppstår köer längs gatan på grund av att det blir stopp i korsningen Stockholmsvägen/Birkavägen. Gatan är hastighetsreglerad. Idag sker angöring parkering samt många in- och utfarter. Rosenborgsgatan är relativt bred och området. Doktorsvägen är enkelriktad från Erik Dahlbergs väg fram till Lasarettsvägen och angränsar till ett villaområde. roblem uppstår med lutningen vid halt väglag då Doktorsvägen är brant. Buss. hållplats vid sjukhusets entré Rosenborgsgatan Lagmansvägen Rosenborgsgatan Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg Cykel. väg. Cykelstråket är en del av stadens huvudcykelstråk och är en viktig länk i cykelnätet. Gång. från den närliggande gymnasieskolan. Nuläge situationsplan Ny sjukhusentré Godsleveranser. och drivmedel levereras till byggnad 13 i mitten av kvarteret som nås via Doktorsvägen. Ambulans. I dag utgår ambulansen från Södertälje brandstation. In- och utfart till akutmottagningen sker från Rosenborgsgatan. entre/gågatan körfält cykelväg Erik Dahlbergsväg 36 TRAFIK

37 Övrigt. Trädallén längs Erik Dahlbergs väg är biotopskyddad Lagmansvägen 6 Rosenborgsgatan 9 2 Doktorsvägen =54 p AKUT AMBULANS Doktorsvägen Erik Dahlbergs väg =56 p arkering Närtrafiklinje buss Förslaget. Dahlbergs väg. En enkelriktad indragen entrégata skapas framför entrén. Entrégatan inrymmer gångyta, korttidsangöring och körbana med plats för serna tas bort och återskapas i två parkeringsplatser som placeras i det nordöstra och sydöstra hörnet av kvarteret. Infart till parkeringsplatsen i det sydöstra hörnet sker från Doktorsvägen och utfarten sker mot Erik Dahlbergs. Utfarten från parkeringen och entrégatan mot Erik Dahlbergs väg föreslås sammanfalla. Doktorsvägen föreslås bli infartsväg för både ambulans och personbilar till parkeringen. För att detta ska vara möjligt behöver gatan denna gata. Från Doktorsvägen ska även Räddningstjänsten kunna ta sig in på innergården vilket kan ske via ytorna utanför akutmottagningen. Buss. Infarten till den nya entrégatan medför att busshållplatsen på Erik Dahlbergs tan, pga närheten till den nya entrén. Ett annat alternativ är att servicelinjens set eller en tydlig gångväg till den stora entrén. Busslinjen måste studeras vidare i ett senare skede. Gång och cykel. Cykelbanan föreslås som idag vara separerad och ledas mellan entrégatan vidare i nästa skede. Ny situationsplan Busslinje mbulans n o utfarter fordonstrafik ykelstr k/se arat ykelbana ngtrafik Taxi/Färdtjänst/ersonbilar Entré Godsleveranser. Godsmottagningen är i förslaget kvar i samma läge som idag, dvs vid Rosen- - Utanför avfallsbyggnaden rekommenderas att man skapar en vändzon för att undvika att fordonen måste backvända. Ambulans. från Södertälje brandstation. 37

38 Landskapsarkitektur Södertälje sjukhus arkens och takträdgårdarnas landskap drar sig nära byggnaden, så att parken blir åtkomlig visuellt även inifrån. Närheten till det gröna är viktig, och syns från fönster och är lätt att nå när man går ut. Ett linjärt system tar tag i byggnadernas riktningar, och fortsätter ut i parken som spänger och trädrader. För prome- som löper runt parken och angör parkens och lutning till alla entréer och utspridda i parken och i takträdgårdarna. Det är ett varierat landskap som tar till vara på parkens ljusförhållanden: från ekbackarna i sol med låga gräs, via lönn- och lärkskogen med högre gräs, till de mer skuggiga delarna där mar på våren innan gräsen kommit upp, och gräsens vippor är vackra även på vintern. olika teman. Doft, smak, syn, rörelse och balans stimuleras i parkens sinnesträdgårdar. I den nedsänkta vattenträdgården är det svalt och skuggigt, och balans och rörelse kan tränas. I den soliga och varma ötragården stimulerar doft och smak. I äppelträdgården blommar träden vitt på försommaren, och på Sinnesträdgårdarna kan användas för träning, och som platser där man kan koncentrera sinnesintryck som en del av läkandeprocessen. 38 LANDSKA

39 39 g ng äg alskog gt gräs befintlig stor l nn takträdg rd klätter äxter ajrar gt gräs ekba ke g ng äg l nn o lärkskog träs ng l nn o lärkskog g ng äg ekba ke ä ellund befintlig stor l nn l gt gräs träs ng attenträdg rd l gt gräs iss gata alskog g ng äg terrass takträdg rd klätter äxter ajrar entré bil/taxi g ng o ykel äg gata g ng äg gt gräs E T ON B B s dertälje kanal E T ON

40 Fasader är uppbyggda av ett skiftande panelsystem. Tanken bakom detta är att ge de relativt stora byggnadsvolymerna utmed Erik Dahlbergs väg och Rosenborgsgata ett mer uppbrutet och varierande uttryck. aneler av glas och aluminium i varierande toner anpassade till funktioner innanför fasad fungerar även som rumsfunktionsmarköver och ger ett lekfullat och ljusat uttryck. Fläktrummen på tak är indragna för byggnadens totala höjd ska upplevas mindre störande och överväldigande. Typ indelning av fasader Fasad Erik Dahlbergs väg 40 FASADER

41 Fasad Rosenborgsgatan 41

42 Genomförandeplanen syftar till att beskriva hur projektet skulle kunna genomföras med avseende på tid och produktionsteknik. Byggnationerna kommer ske etappvis under- pågående sjukhusdrift på sjukhusområdet. Detta förutsätter att provisoriska intsallationer genomförs parallellt för att upprätthålla driften. Genomförandetiden är beräknad till ca 6,5 år och baseras på etappvis produktion som medger fortsatt pågående verksamhet. Aktiviteter för genomförandet redovisas enligt nedan. Ordningsföljden är preliminär och kommer att detaljstuderas under nästa skede. Beslut Genomförandebeslut O Myndigheter Detaljplan Bygg- och rivningslov Upphandling konsulter rojektering Översyn programhandling Systemhandling Detaljprojektering Upphandling entreprenör roduk on In y ning verksamhet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 Förutsättningar Denna genomförandeplan redovisar tider och är ej insatt i årtal. Genomförandeplanen förutsätter att olika beslut följer de olika skedena i planen. Om något av dessa beslut skjuts framåt i tiden kommer hela tidplanen att förskjutas framåt med motsvarande tid. En etappvis etapperna. rojektets arbetsområde kommer att vara komplicerat och vara beroende av stor samordning med den pågående sjukhusverksamheten. rojektets arbetsområde måste studeras ingående i nästa angöringsvägar kommer att vara kritiska faktorer för projektet. kommer med stor sannolikhet en del paviljonger att behövas. arkering Befintliga byggnader Nybyggnad Ombyggnad i na byggnader 9 Ny kul ert Befintlig kul ert installation Befintlig kul ert gods/ ersonal 42 GENOMFÖRANDE OCH TIDLAN

43 Aktiviteter för genomförande 1. Flytt av verksamheter i hus 12, 14 och Rivning hus 11, 12, 14 och Ny reservkraft. 4. Uppföra provisoriska paviljonger för mottagning Flytt av verksamhet hus 05 till 06 och provisorisk paviljong. 7. Rivning hus 05 samt länk till hus Omdragning installationer i bef. kulvert som rivs under hus splan mot hus Nybyggnad parkering. 11. Flytt behandling från hus 02/03 till hus Rivning hus 03 och Nybyggnad mottagningsplan mot hus 01, plan 02, 03 och Flytt mottagning från provisoriska lokaler till hus Rivning hus 06 och del av hus Nybyggnad fasader hus Om- och tillbyggnad hus Flytt av vårdavdelning från hus 01 och 07/08 till hus Ombyggnad hus 01 administration. 20. Finplanering mark/park. 21. Besiktning/överlämnande. Omfattning rojektet omfattar kvm BTA nybyggnad och att vara nästintill av nybyggnadskaraktär. I projektet ingår även nybyggnad, parkering och iordningställande av omkringliggande mark. Dessutom ingår provisoriska installationer för säkerhetställande av pågående drift. Ytsammanställning och Kostnadsbedömning Kostnadsuppskattninger är total projektkostnad baserat på dagens kostnadsläge. Kostnadsbedöm- provisoriska lokaler. Entreprenaddel Areor Kostnad mkr m 2 BTA Nybyggnad Ombyggnad arkering, mark, rivning 75 Totalt YTSAMMANSTÄLLNING OCH KOSTNADSBEDÖMNING 43

44 Beställare och byggherre Hyresgäst Verksamhetsutövare rojektledare Arkitekt Arkitekt förstudien Landskap Konstruktion VVS- och styrsystem EL, tele, IT Geoteknik Brand och säkerhet Kalkyl BK Stockholms läns landsting genom Locum AB Södertälje sjukhus AB Locum WS Management Grontmij Arkitekter och Snidare Arkitekter AB White Arkitekter Grontmij Landskapsarkitekter Sweco rojektengagemang AB Uppsala Ramböll Elteknik Grontmij AB Grontmij AB Säkerhetspartner AB Beräkningskonsult

Södersjukhuset. hand i hand. hand i hand. 20091101 PLANSCH 8 x A1.indd 1 01-11-2009 14:17:08

Södersjukhuset. hand i hand. hand i hand. 20091101 PLANSCH 8 x A1.indd 1 01-11-2009 14:17:08 Södersjukhuset 20091101 PLANSCH 8 x A1.indd 1 01-11-2009 14:17:08 GARAGE KORTTIDSPARKERING Fotgängarfält farthinder AKUTENTRÉ BUSSHÅLPLATS DIREKT ENTRÉ FRÅN GARAGE SJU KHU TILL HUVUDENTRÉN Entré SBA Väntplatser

Läs mer

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29

PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Med dessa ledord har projektet vidareutvecklats från programhandlingarna och har nu en form och innehåll som redovisas i denna systemhandling.

Med dessa ledord har projektet vidareutvecklats från programhandlingarna och har nu en form och innehåll som redovisas i denna systemhandling. Angereds Närsjukhus SYSTEMHANDLING 2011-05-16 A N G E R E D S N Ä R S J U K H U S INLEDNING Förord Regionfullmäktige beslutade i mars 2007 att etablera Angereds Närsjukhus samt gav regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Alingsås lasarett - Framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - Framtidens närsjukhus Alingsås lasarett - Framtidens närsjukhus SAMMANFATTANDE SYSTEMHANDLING OM- & TILLBYGGNAD 2013-09-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. SAMMANFATTNIng 3 3. Bakgrund 4 4. VerksamheTen 5-6 5. TOMT 7

Läs mer

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att besluta Stockholms läns landsting 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 LS 1411-1370 Handläggare: Jonas Annergård Ankom Stockholms

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VÄSTFASTIGHETER ÖSTRA SJUKHUSET - GÖTEBORG BYGGNAD BK - FÖRSTUDIE

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VÄSTFASTIGHETER ÖSTRA SJUKHUSET - GÖTEBORG BYGGNAD BK - FÖRSTUDIE SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VÄSTFASTIGHETER ÖSTRA SJUKHUSET - GÖTEBORG BYGGNAD BK - FÖRSTUDIE RAPPORT - OKTOBER 2015 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Regionövergripande planering 5 3 Förutsättningar

Läs mer

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

S Y S T E M H A N D L I N G 2 0 1 1-0 5-1 8

S Y S T E M H A N D L I N G 2 0 1 1-0 5-1 8 S Ö D R A Ä LV S B O R G S S J U K H U S - B O R Å S V Å R D U T V E C K L I N G 2 0 1 0 + E TA P P 3 S Y S T E M H A N D L I N G 2 0 1 1-0 5-1 8 S Ö D R A Ä L V S B O R G S S J U K H U S - B O R Å S

Läs mer

Genomförandebeslut för investeringsobjektet ny- och ombyggnation av operation och radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Genomförandebeslut för investeringsobjektet ny- och ombyggnation av operation och radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVSE 2015-09-23 LS 2015-0697 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet ny- och ombyggnation av operation och radiologi

Läs mer

SAMMANFATTNING SYSTEMHANDLING

SAMMANFATTNING SYSTEMHANDLING UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING SAMMANFATTNING SYSTEMHANDLING TILLBYGGNAD HUVUDBLOCKET HUS 38,39,3,8,9 JUNI 2011 Innehållsförteckning Inledning 3-5 Generalitet och flexibilitet 6-1 Ytsammanställning

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA. Projektprogram November 2007

NYA KAROLINSKA SOLNA. Projektprogram November 2007 NYA KAROLINSKA SOLNA Projektprogram November 2007 INNEHÅlLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.0 Projektets bakgrund... 3 1.1 Det nya sjukhusets uppdrag... 4 1.2 Vision... 5 1.3 Projektmål... 5 1.4 Aktuella

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA. Projektramar Augusti 2008. Närhet, öppenhet, patientfokus Ett språng in i framtidens sjukvård

NYA KAROLINSKA SOLNA. Projektramar Augusti 2008. Närhet, öppenhet, patientfokus Ett språng in i framtidens sjukvård NYA KAROLINSKA SOLNA Projektramar Augusti 2008 Närhet, öppenhet, patientfokus Ett språng in i framtidens sjukvård INNEHÅlLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 2. Syfte med projektramar...4 3. Projektets bakgrund...4

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

VrinnevisjukhusetFoto: Vrinnevisjukhuset

VrinnevisjukhusetFoto: Vrinnevisjukhuset Google Earth VrinnevisjukhusetFoto: Vrinnevisjukhuset VisIoN 2020 Sweco Architects AB/ projekt 3331 022 000 Innehållsförteckning Inledning 5 Vision och mål för Vrinnevisjukhuset Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

PROGRAMHANDLING. 2010-07-01 Rev. 2010-10-18. Projekt G454Z Byggnad 5830

PROGRAMHANDLING. 2010-07-01 Rev. 2010-10-18. Projekt G454Z Byggnad 5830 A N G E R E D S N Ä R S J U K H U S PROGRAMHANDLING 2010-07-01 Rev. 2010-10-18 Projekt G454Z Byggnad 5830 A N G E R E D S N Ä R S J U K H U S PROGRAMHANDLING 2010-07-01 INNEHÅLL 1 FÖRORD 3 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

GÖRANSGÅRDEN PROGRAMFÖRSLAG FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE FEBRUARI 2013

GÖRANSGÅRDEN PROGRAMFÖRSLAG FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE FEBRUARI 2013 GÖRANSGÅRDEN PROGRAMFÖRSLAG FÖR NY- OCH OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE FEBRUARI 2013 1 2 INNEHÅLL Innehåll Del 1 Bakgrund 1.1 Målsättning 3 5 5 Del 2 Förslag 2.1 Beskrivning av förslaget 2.1.1 Västra längan

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag den 26 juni 2013 Sammanträdesdatum 2013-06-26 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Lokalförsörjningsplan Sjukhusområdet i Helsingborg

Lokalförsörjningsplan Sjukhusområdet i Helsingborg 2012-02-01 Lokalförsörjningsplan Sjukhusområdet i Helsingborg Uppdraget Sjukhusområdet i Helsingborg Lokalförsörjningsplan 2011 Inledning Region Styrelsen gav 2010-04-08 regiondirektören i uppdrag att

Läs mer

Genomförande av Rudbecklaboratoriets förnyelse, tillbyggnad väster R4

Genomförande av Rudbecklaboratoriets förnyelse, tillbyggnad väster R4 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2014-10-27 22 (62) Dnr CK 2014-0313 181 Genomförande av Rudbecklaboratoriets förnyelse, tillbyggnad väster R4

Läs mer

FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 2010-03-17 LINKÖPINGS UNIVERSITETSSJUKHUS 2010-03 - 05

FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 2010-03-17 LINKÖPINGS UNIVERSITETSSJUKHUS 2010-03 - 05 FASTIGHETSUTVECKLINGSLAN 2010-03-17 LINKÖINGS UNIVERSITETSSJUKHUS 2010-03 - 05 Fastighetsutvecklingsplan - Universitetssjukhuset i Linköping Innehållsförteckning Inledning Bakgrund sid 4 Syfte sid 4 Organisation

Läs mer

Framtidens. operationshus. med patienten i centrum. Ett nytt operationshus vid Centralsjukhuset i Karlstad

Framtidens. operationshus. med patienten i centrum. Ett nytt operationshus vid Centralsjukhuset i Karlstad Framtidens operationshus En skrift från Landstinget i Värmland för både vård- och byggpersonal Ett grönt bygge med fokus på energi och materialval En låst byggarbetsplats med hög säkerhet planerade rum

Läs mer

Lokalresursplan (LRP) december

Lokalresursplan (LRP) december 1(11) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-11-26 RS130095 Regionstyrelsen Lokalresursplan

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA Informationspromemoria OPS-upphandling. Oktober 2008

NYA KAROLINSKA SOLNA Informationspromemoria OPS-upphandling. Oktober 2008 NYA KAROLINSKA SOLNA Informationspromemoria OPS-upphandling Oktober 2008 Copyright: Stockholms läns landsting INNEHÅlL Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Syftet med informationspromemorian (Memorandum of

Läs mer

2141 TEHUSET. Bilaga 15 Brandskyddsdokumentation. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Systemhandling 2006-06-19

2141 TEHUSET. Bilaga 15 Brandskyddsdokumentation. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Systemhandling 2006-06-19 2141 TEHUSET Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås Bilaga 15 Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: ÅF Infrastruktur AB Peter Johannesson / Elisabeth Hamberg ÅF-Infrastruktur AB Avd. Brand & Risk

Läs mer

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen

Regionservice Verksamhetsutvecklingsavdelningen Verksamhetsutvecklingsavdelningen Liselotte Jonsson Säkerhetsstrateg 040-675 30 04, SMS 0768-87 01 06 liselotte.jonsson@skane.se Datum 2011-02-28 1 (32) Riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd H:\PTS-Brand

Läs mer

Kabelverket DP3. Inbjuden projekttävling Älvsjöstaden. Visionsbild Älvsjö Kabelverket

Kabelverket DP3. Inbjuden projekttävling Älvsjöstaden. Visionsbild Älvsjö Kabelverket Kabelverket DP3 Inbjuden projekttävling Älvsjöstaden Visionsbild Älvsjö Kabelverket 1 Innehåll 1. Inbjudan...3 2. Inledning...4 3. Bakgrund...5 4. Syfte...6 5. Tävlingsuppgift...7 5.1 Tävlingsområdet...7

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 1

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 1 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB PROJEKTNR 529200 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 2010 10 18 AIX ARKITEKTER AB KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM

Läs mer

Inriktningsbeslut om Teknisk upprustning av vårdflyglar vid Södersjukhuset

Inriktningsbeslut om Teknisk upprustning av vårdflyglar vid Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsbered ningen SKRIVELSE 2014-05-21 LS 1403-0417 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN H-05-2 7 000 0 8 * Inriktningsbeslut om Teknisk upprustning av vårdflyglar

Läs mer

NY SKOLA SÖNDRUM PROGRAMHANDLING. Dat. 2009-11-30 Projektnr 6 72 420. Halmstads Kommun Box 153 301 05 Halmstad Telefon: 035 137000 Telefax: 035 184064

NY SKOLA SÖNDRUM PROGRAMHANDLING. Dat. 2009-11-30 Projektnr 6 72 420. Halmstads Kommun Box 153 301 05 Halmstad Telefon: 035 137000 Telefax: 035 184064 FASTIGHETSKONTORET NY SKOLA SÖNDRUM PROGRAMHANDLING Dat. 2009-11-30 Projektnr 6 72 420 Halmstads Kommun Box 153 301 05 Halmstad Telefon: 035 137000 Telefax: 035 184064 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A A1 ADMINISTRATIVA

Läs mer