Fokus på autism är en återkommande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på autism är en återkommande"

Transkript

1 Fokus på autism är en återkommande konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen organiserades av KIND, Karolinska Institutets kompetenscenter för utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med Habilitering & Hälsa, Stockholm samt Autism och Aspergerförbundet som medarrangörer. Fokus på autism hade över 800 deltagare. Diskussionerna på seminarierna såväl som i utställningsfoajén var engagerande och givande. Konferensen gav en bra bild av aktuell forskning inom AST området både internationellt och i Sverige. Nästa Fokus på autism organiseras år Tre av årets inbjudna internationella talare diskuterade autism i förhållande till andra tillstånd: Chris Oliver beskrev hur utagerande beteende kan bemötas, Roberto Tuchman tog upp kopplingen mellan autism och epilepsi och Petrus de Vries förklarade vad Tuberös Skleros lär oss om autism. Dessutom lyfte Markus Heinrichs fram oxytocin och dess möjliga roll vid autism och Marsha Mailick belyste hur autism utvecklas genom livet. De internationella talarnas föreläsningar filmades och man hittar inspelningarna på KINDs hemsida Tatja Hirvikoski, med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholm. 10

2 M A R S H A M A I L I C K Autism Spectrum Disorders: Adult Outcomes and Quality of Life Indicators Symtomen på autism visar sig tidigt i barndomen. Autismspektrumstörning är livslång och därför är det betydelsefullt att studera hur beteendena och behoven förändras i ett livsloppsperspektiv. Dr Mailick presenterade omfattande data från en 14-årig longitudinell studie och belyste särskilt förändringar som sker när en ung individ med autism lämnar skolan och möter vuxenlivet. Hon fokuserade på bland annat symptomförändringar, beteendeproblem, möjligheter till anpassning, hälsa och läkemedelsbehandling. Kvalitetsindikatorer belystes inkluderande boendeform, daglig verksamhet och sociala relationer. Data visade hur påtagligt en familjemedlems autism påverkar övriga familjemedlemmar. Berömmande inställning Merparten av de individer som ingått i studien har intellektuella begränsningar < 2SD. Majoriteten är män. Betydelsen av daglig verksamhet, som i svenskt perspektiv torde motsvara LSS-insats, förvånar knappast. En berömmande inställning från moderns sida kunde medföra symtomminskning. Föräldrars ohälsa har tydlig koppling till att ha ett barn med autism, då föräldraskapet medför en stor och långvarig belastning i vardagen. Bland annat studerades hur beteendeproblem kunde ge mätbara utslag på moderns cortisolutsöndring. stöd och vardagsservice till sina barn under uppväxtåren och i vuxen ålder. De påfrestningar familjerna utsätts för riskerar stressrelaterad ohälsa och ökad skilsmässofrekvens. Prevalensen AST för tonåringar i Stockholmsområde anges i nuläget till 2,6 %. Det är en påtaglig höjning, som debatteras i olika sammanhang. Dagliga verksamheter uppfattas av många individer med s.k. högfungerande autism knappast som något realistiskt alternativ. Det är riktiga jobb med viss anpassning som efterfrågas. Ett livsloppsperspektiv aktualiserar därtill hur äldre med AST ska kunna erbjudas en vardag med acceptabel livskvalitet. LÄSTIPS Sylvia Mellfeldt Milchert Song, J., Mailick, M. R., Ryff, C. D., Coe, C. L., Greenberg J. S., & Hong, J. (2014). Allostatic load in parents of children with developmental disorders: Moderating influence of positive affect. Journal of Health Psychology, 19(2), DOI: / Wong, J. D., Mailick, M. R., Greenberg J. S., Hong, J., & Coe, C. L. (2014). Daily work stress and awakening cortisol in mothers of individuals with autism spectrum disorders or Fragile X syndrome. Family Relations, 63(1), DOI: /fare.1205 Smith, L. E., Greenberg J. S., & Mailick, M. R. (2014). The family context of autism spectrum disorders: Influence on the behavioral phenotype and quality of life. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 23(1), DOI: /j. chc Sylvia Mellfeldt Milchert Reflektioner ur ett svenskt perspektiv: Andelen individer där AST-diagnos ställs ökar. Vi blir mer och mer medvetna om att det är vanligt förekommande med flera familjemedlemmar med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar i samma familj, vilket ökar den totala belastningen på familjen. Mödrar här i landet förväntas förvärvsarbeta och föräldrarna kan endast i begränsad utsträckning ge 11

3 Instrument för diagnosticering och bedömning av autismspektrumtillstånd Inom diagnosen autismspektrumtillstånd ryms indiider med stor variation avseende såväl grad av funktionsnedsättning som typ av symptomatologi. Med denna komplexitet följer självklart också svårigheter med diagnostisering, och därmed ett behov för standardiserade och tillförlitliga test. Under fl era intressanta seminarier under Fokus på autism redogjordes det för pågående arbete med att validera olika typer av test, samt att vidareutveckla kodsystemet ICF för att lättare kunna redovisa funktionsnivån för individer i olika delar av autismspektrumet. ADOS och ADI-R ADOS som är en halvstrukturerad observationsmetod, samt ADI-R som är en halvstrukturerad anhörigintervju, har under flera år använts som gyllene standard inom autismutredning såväl i Sverige som internationellt. Den svenska versionen av ADOS har hittills bara varit föremål för en svensk studie (Zander et al. 2014). Det är dock inte något unikt för ADOS att det finns få genomförda studier. Av de 14 instrument som är mest välanvända i Sverige för screening respektive diagnostisering av AST bedömde SBU i sin nyligen publicerade rapport (SBU, 2013) att enbart tre instrument hade stöd i fler än en studie av vetenskapligt godtagbar kvalitet. ADI-R och ADOS var dock två av instrumenten som ansågs ha ett visst vetenskapligt stöd, varav ADI-R var ett av dem som varit föremål för flest studier. Fortsatt forskning pågår dock, och Charlotte Willfors från KIND redogjorde under konferensen för det pågående arbetet med att studera interbedömarreliabilitet för de två instrumenten. Bedömarna har genomfört grundläggande utbildning i instrumenten, men har i övrigt olika grader av klinisk erfarenhet och det har inte heller genomförts någon samskattning inför studien. Willfors menade att detta bör medföra att studiens förutsättningar är relativt jämförbara med hur det fungerar i den kliniska vardagen. De preliminära resultaten avseende ADOS visar på god till excellent interbedömarreliabilitet avseende såväl diagnostisering som domäner. Den domän där bedömarna var mest oeniga var avseende repetitiva och begränsade beteenden. Fortsättning nästa sida 12

4 Kanske är det så att vi generellt har svårt att bedöma just detta, menade Willfors. Senare i år kommer den nya versionen av ADOS, ADOS-2, i svensk översättning. Den största förändringen i den nya versionen är att instrumentet, genom tillägget av en ny modul för de allra yngsta, går att använda redan från ett års ålder. D-MASC Vid diagnostisering av autismspektrumtillstånd är bedömningen av förmåga till social kognition en central faktor. De verktyg som står tillbuds för att undersöka patienters förståelse av social kommunikation, Strange stories test, upplevs dock i många fall som otillräckliga. Bekymren består i bristfälliga normer, samt en uppfattning av att många patienter kan lista ut hur det är tänkt att man ska svara utan att man därigenom fått något tillförlitligt mått på att de verkligen kan läsa av komplext socialt samspel. Datorbaserade tester med filmmaterial kanske kan vara ett sätt att generera mer användbara testresultat? Lina Poltrago, också hon från KIND, presenterade det filmbaserade testet D-MASC (Double Movie for Assessment of Social Cognition) som är avsett att bidra till högre sensitivitet i bedömning av social kognition. Testet består av en film som avbryts upprepade gånger vartefter testpersonen får flervalsfrågor om filmkaraktärerna utifrån de sociala situationer som skildras i filmen. Poltrago refererade till forskning som visat att D-MASC är bättre än andra test för att identifiera autismspektrumtillstånd. Testet är avsett för personer med normalbegåvning. Vid testning av personer med lägre begåvning kan man använda de andra tester som finns tillgängliga, för då fungerar de bra, sa Poltrago. Utöver att använda D-MASC för diagnosticering menade Poltrago att det också fungerar väl som ett led i behandlingsarbetet. Filmmaterialet kan bland annat fungera som ett användbart underlag för samtal om vad andra personer generellt avläser i sociala situationer och hur de egna tolkningarna eventuellt skiljer sig från detta. Vid tidpunkten för konferensen var den svenska versionen av D-MASC ännu inte tillgänglig för inköp, med den beräknas komma under året. FEFA-2 Ann-Charlotte Engström, BUP Södertälje, redogjorde för resultat från sitt specialistarbete i neuropsykologi där hon utvärderat FEFA-testet. Detta är ett test av förmågan till igenkänning av ansiktsuttryck för sex basemotioner, dels enbart utifrån bilder på ögonpartiet och dels utifrån bilder på hela ansikten. Engström har jämfört testprestationen i en kontrollgrupp med prestationen för individer med autismdiagnos respektive ADHD-diagnos. Resultaten tyder på att personer med båda dessa diagnoser har något svårare än kontrollgruppen att tyda vissa ansiktsuttryck. Utöver de sex basemotionerna ingår även neutrala ansiktsuttryck i stimulusmaterialet. Dessa neutrala bilder var bland de uttryck som testpersonerna hade svårt att tolka vilket Engström menade kan vara viktigt att tänka på i klinisk verksamhet. Testet kan användas såväl för bedömning som i form av ett övningsmaterial. Än så länge finns det dock få studier som har undersökt i vilken mån förbättringar i testresultat generaliseras till vardagslivet. RAADS-14 Screen Självskattningsformuläret RAADS-R (Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale Revised) är avsett som ett hjälpmedel för diagnostisering av autism hos vuxna, och har i studier uppvisat god validitet och reliabilitet (Ritvo et al. 2010). Med fokus på att öka möjligheterna att diskriminera mot annan psykiatrisk problematik har RAADS-14 Screen utvecklats. Jonna Eriksson vid KIND berättade om utvecklandet av instrumentet, som validerats inom öppenvårdspsykiatrin bland patienter med normalbegåvning. Eriksson föreslår en cut-off på 14 poäng vilket leder till att 95 % av patienter med autismspektrumtillstånd identifieras, samtidigt som över hälften av patienter med annan psykiatrisk problematik sorteras bort. RAADS-14 Screen finns tillgängligt gratis på ICF Core Sets Som komplement till diagnossystemet ICD-10 har WHO utvecklat ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). ICF är ett klassificeringssystem som möjliggör registreringar av i vilken grad och på vilket sätt personer är hindrade i sin funktion i samband med olika typer av hälsotillstånd. Kodsystemet är dock mycket omfattande, vilket kan utgöra ett hinder för den kliniska användbarheten. Ett sätt att råda bot på detta är genom utvecklandet av ICF Core Sets, en process som Elles de Schipper från KIND berättade om. Dessa Core Sets är ett urval av de koder som anses mest centrala för att beskriva funktionsnivå specifikt relaterat till olika diagnoser. Urvalet av koder görs genom en standardiserad forskningsbaserad beslutsprocess och inkluderar ett flertal olika forskningsstudier som genomförs samtidigt i flera delar av världen. Utvecklandet av Core Sets för autism sker parallellt med processen för ADHD, och beslutet om vilka koder som ska ingå kommer att tas på ett internationellt forskningsmöte år Mer information ADOS, ADI-R distribueras av Hogrere och FEFA-2 kan erhållas av KIND. MASC och ADOS-2 kommer att finnas tillgängliga senare under året, båda hos Hogrefe. REFERENSER 1. ADOS-R, RAADS: Autismspektrumtillstånd diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet (2013) Statens beredning för medicinsk utvärdering. 2. ADOS: Zander, E., Sturm, H. & Böltes S. (2006). The added value of the combined use of the Autism Diagnostic Interview-Revised and the Autism Diagnostic Observation Schedule: Diagnostic validity in a clinical Swedish sample of toddlers and young preschoolers. Autism, in press. 3. ICF: Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (2003). Stockholm: Socialstyrelsen. 4. D-MASC: Dziobek, I., Fleck, S., Kalbe, E., Rogers, K., Hassestab, j., Brand, M., Kessler, J., Woike, J.k., Wolf, O.T. & Convit, A. (2006). Introducing MASC: A movie for the Assesment of Social Cognition. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36: RAADS-14: Eriksson, J.M., Andersen, L.M.J. & Bejerot, S. (2013). RAADS-14 Screen: validity of a screening tool for Autism Spectrum Disorder in an adult psychiatric population. Molecular Autism, 4:49. 13

5 Autismspektrumtillstånd i tonår och vuxen ålder stress, färdighetsträning och mortalitet På 28 forskningsseminarier med sammanlagt fl er än 80 föredrag presenterades en stor del av all pågående autismforskning i Sverige. Ett sådant seminarium som presenterade pågående forskning vid KIND var Autismspektrumtillstånd i tonår och vuxen ålder stress, färdighetsträning och mortalitet. Undertecknad inledde seminariet genom att presentera studierna om mortalitet respektive stress hos personer med AST. Studien om mortalitet är en epidemiologisk studie över samtliga personer som registrerats med AST-diagnos i Svenska Patientregister under åren I studien har man observerat en förhöjd risk för prematur mortalitet hos personer med AST. Överdödlighet var 2,56 gånger högre i AST-gruppen jämfört med kontrollgruppen från generell population. Överdödlighet var högre i ASTgruppen i samtliga dödsorsaker (kategoriserade enligt International Classification of Diseases, ICD) förutom infektioner. Överdödlighet var högre bland personer med autism som också hade utvecklingsstörning (lågfungerande AST) jämfört med personer med högfungerande AST. Båda grupperna hade dock högre risk än kontrollgruppen. Högre grad av stress Studien om stress i vardagen är en kliniknära studie som belyser aspekter av upplevd stress och coping hos högfungerande vuxna med AST. Personer med AST rapporterade signifikant högre grad av upplevelse av stress i vardagen samt sämre coping-förmåga, jämfört med kontrollgruppen. Personer som hade högre poäng i AQ (mer autistiska drag), rapporterade även mer stress samt sämre coping-förmåga, vilket gällde både personer med AST och kontrollergruppen. Stress och ohälsa minskade Seminariet avslutades med en presentation av psykolog Johan Pahnke, som presenterade Acceptans and Commitment Therapy (ACT) baserad färdighetsträning för ungdomar och vuxna med högfungerande AST. I den första studien (publicerad i tidskriften Autism 2013) utvärderades själv och lärarskattad stress och psykisk ohälsa hos 15 elever med AST som fick färdighetsträning med 13 elever med AST som fick vanlig undervisning. Stress och psykisk ohälsa minskade signifikant hos eleverna i färdighetsträningsgruppen jämfört med kontrollerna. Eleverna rapporterade även minskad hyperaktivitet och ökat prosocialt beteende som ett resultat av färdighetsträningen. Resultatet stod sig eller förbättrades till 2-månadersuppföljningen. Tatja Hirvikoski, med dr, psykolog, specialist i neuropsykologi, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholm. 14

Verksamhetsrapport för 2011-07- 01 2013-05- 31

Verksamhetsrapport för 2011-07- 01 2013-05- 31 Verksamhetsrapport för 20110701 20130531 1 INNEHÅLL 1. Om KIND 4 2. Tiden 2009 första halvan av 2011 4 3. Forskning 4 3.1. Tidigare startade projekt 4 3.1.1. Early Autism Sweden (EASE)/Projekt småsyskon

Läs mer

KBT-insatser för barn och ungdomar med autism - en forskningsöversikt

KBT-insatser för barn och ungdomar med autism - en forskningsöversikt Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 8/2013 Forskningsöversikt KBT-insatser för barn och ungdomar med autism - en forskningsöversikt Verksamhet: Enhetschef: Projektansvarig: Handledare vid FoU-enheten:

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Validering av RAADS, svensk version: ett diagnostiskt självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd Lisa Andersen Handledare: Katharina Näswall, Psykologiska Institutionen,

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Nr 49 Kognitiv beteendeterapi vid ADHD och högfungerande autism hos vuxna en litteraturstudie. Hannele Berzelius

Nr 49 Kognitiv beteendeterapi vid ADHD och högfungerande autism hos vuxna en litteraturstudie. Hannele Berzelius Nr 49 Kognitiv beteendeterapi vid ADHD och högfungerande autism hos vuxna en litteraturstudie Hannele Berzelius 2010 ISSN: 1403-6827 Rapporten finns att hämta på www.orebroll.se/pfc eller kan beställas

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna Stockholms läns landsting 2005 Fokusrapport Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna Rapporten är framtagen av Gunnar

Läs mer

Speciellt NR 2 2014. - Rapport från konferens - Nytt: Berättarforum - Frågor inför valet. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Speciellt NR 2 2014. - Rapport från konferens - Nytt: Berättarforum - Frågor inför valet. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Speciellt NR 2 2014 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Nytt: Berättarforum - Frågor inför valet Ft Speciellt 2014-02.indd 1 2014-06-16 12:53 information Det är bara att

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Hälso- och sjukvårdsdelegationens programarbete NR 9-2006 Behovsanalys Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Förord Med denna rapport slutför vi behovsanalys, prioriteringar och aktivitetsplan för

Läs mer

UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET Enheten för FoU-stöd UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET - ett metodutvecklingsprojekt FoU-rapport 1/2009 Författare: Annemi Skerfving Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet 1 Ett stort

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Glimtar från forskningsfronten

Glimtar från forskningsfronten Glimtar från forskningsfronten Stockholms läns landsting Barn- och ungdomspsykiatri oktober 2010 Sommarens kongresser i fokus Nr 28 detta höstnummer av Glimtar från forskningsfronten presenteras en högaktuell

Läs mer

En strukturerad preventiv intervention baserad på Acceptance and Commitment Therapy" för ungdomar med psykisk ohälsa

En strukturerad preventiv intervention baserad på Acceptance and Commitment Therapy för ungdomar med psykisk ohälsa Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 30 p Höstterminen 2009 En strukturerad preventiv intervention baserad på Acceptance and Commitment Therapy" för ungdomar med psykisk ohälsa - pilottestning

Läs mer

Personalens upplevelse av hinder och möjligheter i habiliteringsprocessen för personer med autism

Personalens upplevelse av hinder och möjligheter i habiliteringsprocessen för personer med autism Mittuniversitetet Institutionen för hälsovetenskap Rehabiliteringsvetenskap 180 hp Examens arbete för C nivå 15 hp 2012 Handledare: Bengt Åkerström Personalens upplevelse av hinder och möjligheter i habiliteringsprocessen

Läs mer

Glimtar från forskningsfronten

Glimtar från forskningsfronten Nr 34 Glimtar från forskningsfronten Stockholms läns landsting Barn- och ungdomspsykiatri juni 2012 Aktuella avhandlingar och konferenser I detta försommarnummer av Glimtar från forskningsfronten presenteras

Läs mer

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar LiÖ 2011-3432 Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2011 Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser ADHD. - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

SBU:s sammanfattning och slutsatser ADHD. - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet SBU:s sammanfattning och slutsatser ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet SBU:s sammanfattning och slutsatser ADHD Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Läs mer

Sahlgrenska Academy at GÖTEBORG UNIVERSITY Institute for Neuroscience and Physiology/Occupational therapy

Sahlgrenska Academy at GÖTEBORG UNIVERSITY Institute for Neuroscience and Physiology/Occupational therapy Sahlgrenska Academy at GÖTEBORG UNIVERSITY Institute for Neuroscience and Physiology/Occupational therapy THESIS, 10 credits Spring 2007 RESEARCH PROJECT IN OCCUPATIONAL THERAPY, 10 credits Advanced level

Läs mer

Manga som specialintresse. - Intervjuer med ungdomar med Asperger syndrom eller högfungerande autism. Alicja Grudzinska

Manga som specialintresse. - Intervjuer med ungdomar med Asperger syndrom eller högfungerande autism. Alicja Grudzinska - Intervjuer med ungdomar med Asperger syndrom eller högfungerande autism Alicja Grudzinska Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården ISSN 1102-3805 www.regionostergotland.se Intervjuer med

Läs mer

Verksamhetsrapport för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) 2010 2011-06- 30

Verksamhetsrapport för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) 2010 2011-06- 30 Verksamhetsrapport för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) 2010 2011-06- 30 1 Verksamhetsrapport för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Läs mer

Stöd för barn med autism

Stöd för barn med autism Stöd för barn med autism Tre förskollärares beskrivningar Inger de Souza Uppsats: Program och/eller kurs: Nivå: Termin/år: Handledare: Examinator: Rapport nr: 15 hp Examensarbete med utvecklingsinriktning,

Läs mer

POMS bladet. Medlemstidning för habiliteringspsykologernas yrkesförening. Nr 1, april 2010. www.poms.nu

POMS bladet. Medlemstidning för habiliteringspsykologernas yrkesförening. Nr 1, april 2010. www.poms.nu POMS bladet Medlemstidning för habiliteringspsykologernas yrkesförening Nr 1, april 2010 www.poms.nu POMSbladet sidan 2 Styrelse för POMS habiliteringspsykologernas yrkesförening 2009-2010 vald vid årsmötet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR MED ADHD I LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköpings län 2008-07-17

Läs mer

rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter?

rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter? FOU-rapport BUP 2011/3 rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter? Camilla Hallek Niclas Borg

Läs mer

Klaradokumentet. Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning

Klaradokumentet. Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Klaradokumentet Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning Vägledningsdokument inom Vuxenpsykiatrin och Beroendecentrum Stockholm - Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Klaradokumentet kan komma

Läs mer

Förebygg för barnens skull. Om SBU:s utvärdering av program mot psykisk ohälsa hos barn

Förebygg för barnens skull. Om SBU:s utvärdering av program mot psykisk ohälsa hos barn Förebygg för barnens skull Om SBU:s utvärdering av program mot psykisk ohälsa hos barn texten i denna skrift bygger på sbu-rapport nummer 202, Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn en systematisk

Läs mer