Linköpings konferens. Leif Klingensjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings konferens. Leif Klingensjö"

Transkript

1 Linköpings konferens Leif Klingensjö

2 Utsa4a EU- medborgare Uppdrag från styrelsen a4 studera frågan om utsa4a EU- medborgare Kartläggning över hur ser ut i kommunerna Vad andra myndigheter gör i frågan Resultera i kommunerna Utgå från gällande Och (de) goda erfarenheterna Fria rörligheten - och inte har för avsikt a4 bosä4a sig i Sverige Beslut

3 Nätverksträffar Kommuner, vi fortsä4er Regeringskansliet Rumäniens och Sveriges ambassadörer samt rumänska socialministern Juridisk bedömning Enkät Omfa4ningen Kontakt med gruppen Vad görs? Vad behövs?

4 AU:s ställningstagande juni 2014 Utsa4a EU- medborgare lever i en utsa4 Gruppen måste ges e4 förstärkt stöd. Frågan om utsa4a EU- medborgare är en fråga konsekvenser lokalt erfarenheter som kommuner, o region har måste uppmärksammas i de överläggningar som regeringen för på det planet. Undersök vad som kan göras i hemländerna för utsa4a EU- medborgare Europeiska socialfonden borde kunna vara mer användbar. De svenska kommunerna får ta ansvaret för något som de inte har möjlighet a4 påverka en samverkan måste ske med de statliga aktörerna en gemensam handlingsplan måste tas fram En översyn måste ske av de totala kostnaderna för kommunerna, regionerna och Det finns anledning a4 mer tydligt se över de juridiska förutsä4ningarna för utsa4a EU- medborgare Sprida goda exempel Samarbete bör i det kommande arbetet ske med frivillig sektor

5 Enkätsvar våren svar - 70 % En ökning 70 % av kommunerna 70 kommuner kontakt med gruppen, 25 % av kommunerna svar dessa Tiggeri? Ja, ja vissa 66 % Upp emot 2000 personer Majoritet män Få barn Få kommuner gjort egna analyser Stöd och hjälp Hemresa 57 % av de 70 kommunerna Akut logi 34 % Rådgivning 28 % Ekonomsikt bistånd 24 % Finns e4 utvecklat samarbete med frivilligarbete

6 Ange fri) vad er kommun anser vara de vik2gaste insatserna för a) skapa en bä)re situa2on för 2ggarna och denna grupp av EU/EES- medborgare. 36 svar hemlandet/esf- projekt 13 samordning 8 Ge basbehov 5 Samverkan kommuner/myndigheter 3 Höj kunskap/juridik 2 Litet problem 2 Se också andra EU- migranter 1

7 AU ställt sig bakom december kort SKL:s uppgid är inte a4 värdera de insatser man lokalt valt de som uppfyller lagens krav på stöd och de som väljer insatser utöver vad lagen kräver En individuell bedömning ingen förändring bör ske för EU- medborgare akut bistånd Uppsökande verksamhet - särskilt barn och unga Den samverkan måste stärkas Samordnarens uppdrag måste bli bre4 och förutsä4ningslöst våra grannländer konsekvenser för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt både och effekter. skyndsamt och i samarbete med SKL och dess medlemmar Utred rä4släget: räfgheter/skyldigheter den kommunala kompetensen, sjukvård och regelverket runt avhysning e4 särskilt sändebud för dessa insatser Behöver den fria rörligheten ses över, förtydligas? Avser hemländernas ansvar LyDa frågan i sammanhang och söka samarbete Stärk och vidareutveckla det nordiska samarbetet Stöd det arbete, inom ramen för den kommunala kompetensen Starkare samarbete med polismyndigheterna på lokal nivå. Finansieringsprincipen Räkna gemensamt LyD fram lokala erfarenheter

8 Utsa4a EU- medborgare Juridiska förutsä4ningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

9 Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU- medborgare har rä4 a4 uppehålla sig i en annan medlemsstat i högst tre månader utan några andra krav än ID- kort eller pass (art. 6 Dir. 2004/38/EG) uppehållsrä4en består så länge de inte blir en belastning för medlemsstatens sociala biståndssystem (art. 14.1).

10 Den fria rörligheten, forts. EU- medborgare har rä4 a4 upprä4hålla sig i annan medlemsstat i längre 0d än tre månader om denne är anställd eller egenföretagare är arbetssökande med verklig möjlighet a4 få en anställning är inskriven vid en för för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har heltäckande för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring (3 a kap. 3 UtlL). EU- medborgare som uppfyller kraven enligt ovan har rä4 a4 uppehålla sig i samma medlemsstat.

11 Den allmänna kompetensen, 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900) Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess invånare för att det ska anses lagligt. Förvaltningsrätten i Linköping , mål nr

12 Befogenhetslagen (2009:47) länder som får svenskt statligt bistånd: utrustning, utbildning eller på annat sä4 (ekonomiskt stöd utbildning och rådgivning). länder som inte får svenskt statligt bistånd: utrustning som kommuner och inte längre behöver inklusive medel för a4 transportera och ställa i ordning utrustningen. A4 besöka hemländerna för a4 skaffa sig kunskap om medborgarnas och lämna om den egna kommunen, är e4 led i utvecklingen av den egna kommunens arbete och ligger därmed inom den kommunala kompetensen. Vänort

13 Socialtjänstlagen (2001:453) Bosa4 i en kommunen bistånd för a4 uppnå skälig levnadsnivå (4 kap. 1 SoL). Tillfällig vistelse i en kommun (från annan kommun eller land) bistånd för a4 avhjälpa en akut (RÅ 1995 ref. 70, RÅ 1996 ref.f13 och RÅ 1996 not. 53). Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske eder ansökan och eder en individuell bedömning av sökandes behov. Socialtjänsten har e4 särskilt ansvar för barn. Även om en familj inte själv söker socialtjänsten har socialtjänsten genom bl.a. den uppsökande verksamheten e4 ansvar a4 försäkra sig om a4 det inte finns barn i kommunen som far illa.

14 Skollagen (2010:800) Skolplikt - om man är bosa% och folkbokförd i landet. Rä% 1ll utbildning, inte skolplikt, även om man inte är folkbokförd - asylsökande - utny4jar sin fri rörlighet - någon i främmande makts beskickning - papperslös. Rä4 för skolan a4 ta emot - elever från utlandet, om en vårdnadshavare är svensk Även i andra fall får kommunen ta emot e4 bosa4 i landet (SkolF. 4 kap. 2 ). medborgare. barn som inte anses

15 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Den som vistas inom e4 utan a4 vara bosa4 där, men som behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska erbjuda vård. De4a gäller oavse4 medborgarskap (4 HSL). Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och vissa utlänningar som vistas i Sverige utan i krad års lag omfa4ar endast utlänningar som vistas i Sverige Utsa4a EU- medborgare har rä4 a4 vistas i e4 annat medlemsland i tre månader utan och omfa4as alltså inte av denna lag. EU- medborgare utan sjukförsäkring i sina hemländer måste betala hela kostnaden för den vård som de får här i Sverige. Dock: inte är uteslutet a4 föreslagen om hälso- och personer som vistas i Sverige utan i enstaka fall kan komma a4 även på unionsmedborgare. Måste avgöras e<er omständigheterna i varje enskilt fall.

16 Lokala ordningsföreskrider Utrymmet för a4 i lokala ordningsföreskrider är begränsat, men möjligheten torde finnas särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior eller för Jfr Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut 26 april 2011, dnr , om Sala kommuns ordningsföreskrider för generellt. Jfr JO:s beslut , dnr , om a4 polisen grep tre kvinnor för förseelse mot Allmänna lokala ordningsföreskrider för Södertälje kommun

17 Lokala ordningsföreskrider, forts. Tiggeri inte strapart, inte ens organiserat Människohandel 4:1 a BrB Hot och handgripligheter, 4:7 BrB Vilseledande om påhi4ade handikapp, 9 kap. BrB Kommunala ordningsföreskrider, 3:8 ordningslagen om användning i strid med sydet för detaljplanen om det behövs för a4 upprä4hålla ordningen på allmän plats Behövs för penninginsamling inom en allmän sammankomst Tillståndet får inte inskränka den enskildes frihet a4 framföra konstnärligt verk penningsinsamlande

18 Nedskräpning vid läger, avhysning Nedskräpning i strid mot 15 kap. 30 miljöbalken med uppsåt eller av oaktsamhet böter eller fängelse i högst e4 år. Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten eller Skräp är plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. ska hålla en tomt i vårdat skick. Kommunen kan ha e4 visst ansvar för skogsområde på privat mark där man inte vet vem den nedskräpande är. Kronofogdemyndigheten måste ha personuppgider och individuellt beslut för varje person som ska avhysas. Läger på tro4oar: inte obetydligt hinder + = polisen kan ingripa. Kommunen kan möjligen begära handräckning.

19 Vad ambassaden kan göra (Enligt uppgid från den bulgariska ambassaden) Ambassaden ger samma bistånd som övriga ambassader ger sin landsmän i andra länder. Medel a4 bekosta resa hem om vänner eller deponerar den erforderliga summan på statens ekonomiska direktorat eller utrikesdepartement.

20 Röda Korsets arbete för fafga EU- migranter

21 Röda Korsets roll och arbete Vårt uppdrag är a) förhindra och lindra mänskligt lidande. Vårt arbete sypar 2ll a) öka människors handlingskrap och a) minska deras sårbarhet. Vår utgångspunkt är all2d humanitet och inte legal status. Vi är mer kända för det vi gör interna2onellt, men vi har verksamheter i hela Sverige u2från samma uppdrag. Framförallt engagerar vi oss när vi konstaterar gap och brister i samhällets förmåga a) möta grundläggande mänskliga behov De)a gäller inte minst migranter som faller utanför samhällets skyddsnät. Det är en verklighet för bland annat en stor del av de farga EU- migranter som vistas i Sverige för kortare eller längre 2d

22 SRK och fafga EU- migranter i Sverige RK är idag i direkta verksamheter på 30- tal orter Förutom a4 möta behov och lindra nöd även stärkt lokal samverkan Stora skillnader i bedömningar mellan olika kommuner och FN s om Mänskliga räfgheter & hur lever Sverige dessa?

23 Vård, dusch och härbärge etc.

24 Samarbete med Rumänska RK Stärka kapacitet och förmåga i arbetet med de mest utsa4a områdena, och dess invånare, i land. Få igång mer verksamhet! Fokus: basbehov och levnadsförhållanden, hälsa, utbildning, inkomstgenerande verksamheter Påverkansarbete lokalt, och EU- nivå Resursmobilisering / söka medel

25 Rumänien

26 Workshop med 11 romska community- leaders

27 socio- medical center och nybyggt hus

28 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS Meat Box Boxa de Carne Homocea Improving the quality of life for Roma people, disadvantaged in Homocea, by sefng up a meat market, in a appropriate space Providing new jobs local Hygiene classes Internships

29 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS Burcioaia Bakery Cuptorul de Paine Burcioaia Providing new jobs 4 for disadvantaged people Internships for High School students from the Bakery Program Over 1000 Breads sold daily

30 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS

31 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS 4x4 Entrepreneurship Antreprenoriat 4x4 Aim: and entrepreneurship through and training advice and assistance, leading to the development of human capital, to improving the ability to recognize and exploit local to develop mini- businesses in the rural areas 250 people from rural areas in Vrancea County 25 people, 135 people in search of work, 90 people employed in subsistence agriculture

32 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS PRO- HEALTH PRO- SANATATE Increasing access to 2520 medico- social workers to training programs, from 8 Romanian regions Increasing the skill level for 140 unqualified or under qualified employees from the medico- social domain from Vrancea County, by in training and career counseling Babysi4er Classes Child Caretaker Classes Elderly Caretaker Classes

33 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS Inclusion for the Labor Market Incluziv pentru piata muncii Overall facilitate access to employment for a total of 390 people from vulnerable groups especially Roma, people with and women in Vrancea County, through training to develop in order to integrate on the labor market Design a Social Inclusion Centre CIS for: counseling, coordinate training series etc. Increasing awareness for local government NGOs and public on the specific needs of vulnerable groups in the work market

34 Red Cross Vrancea ROMA SOCIAL PROJECTS Children s Club Homocea Clubul Copiilor din Homocea Children s Club Clubul Copiilor din I and II: Socio Medical Center Running Water for Apa Running Water for Slobozia Bradului Apa Slobozia Bradului School on Wheels Şcoala pe Roţi Prosana Caravan Caravana ProSana

35 Nätverket för romska EU- migranter Linköpingskonferensen den 4 februari 2015

36 Mycket snack - Men sedan verkstad!

37 En budkavle: E4 litet träföremål som innehöll e4 skridligt meddelande, kanske en en bystämma eller en mobiliseringsorder inför e4 krig. Den överlämnades från person och det var straff på a4 inte vidarebefordra budkavlen

38 Från dagens problem 0ll fram0da lösningar: Fem budkavlar för EU- migranter i Sverige:

39 1. Effek0v informa0onsspridning på webben Nätverket för romska EU- migranter startar en webbsida Samordning och med andra webbsidor

40 2. Nominering av kontakt- och samordningspersoner inom både myndigheter och det civila samhällets organisa0oner Regeringen har utnämnt en samordnare för frågor som rör EU- migranter. SKL, kommuner och

41 3. Effek0vare samordning mellan myndigheter och frivilligorganisa0oner Linköpingsmodellen visar på vinster när kommuner, kyrkor och andra samverkar. Andra kommuner?

42 4.Gränsöverskridande samarbete Från akuta insatser i Sverige 0ll långsik0gt verkande projekt i hemlandet Kommuners kontakter med migranterna ger dialog med deras hemkommuner om insatser för a4 skapa utkomst- och försörjningsmöjligheter där.

43 5. Forskning och dialog för amtydförändringar. kring sociologisk och pedagogisk forskning. Kan erfarenheter från vår egen eller Forum för Levande Historia vara relevanta beträffande även i Rumänien och andra länder?

44

45 Historisk bakgrund romerna i Rumänien Slaveri i Rumänien under drygt 400 år (mi4en av mi4en av talet) och förintelse under andra världskriget Från har etniska mord, husbränningar och fördrivningar ägt rum 2007 ber Rumäniens president om ursäkt för övergreppen i samband med förintelsen Rickard Klerfors

46 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Hjärta har i olika samhällen, byar och bosä4ningar med en stor andel romer funnit följande problemområden (Jfr UNDP handlingsplan för romer): 1) Utbildning 2) Hälsa 3) Försörjning 4) Strukturella åtgärder och äganderä4) Rickard Klerfors

47 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Utbildning 37 % av de romska barnen går i förskola jämfört med 63 % för övriga. Förskolan ger en bra start för barnen (språkutveckling). Så mycket som 25 % av de romska barnen går inte i skolan jämfört med 4 % för hela befolkningen. 10 % av de romska ungdomarna har avslutat en gymnasie- utbildning jämfört med 52 % bland icke romer (i samma område). Mycket få romska ungdomar har fullbordat högre studier och 25 % av de över 16 år i gruppen är analfabeter jämfört med i princip full läskunnighet för övriga invånare. (Källa: UNDP) Rickard Klerfors

48 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Hälsa vård) Den förväntade livslängden för den romska minoriteten kan vara år kortare än för övrig befolkning i landet (enligt vissa studier). Mödradödligheten är 0,62 % jämfört med 0,04% för den övriga befolkningen. Barnadödligheten är 3 ggr högre i den romska befolkningsgruppen. Högt antal fall av TBC och i den romska befolkningen. Sjukförsäkringen är obligatorisk men avgidsbaserad Rickard Klerfors

49 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten arbete) Världsbanken gör följande jämförelse i åldersgrupp år Andel i arbete Romer Icke romer Män 42% 66% Kvinnor 19% 53% Inkomsten för romska män uppgick i 20 % av vad majoritetsbefolkning tjänade. För romska kvinnor var inkomsterna 12 % jämfört med majoritetsbefolkningen. Den romska minoriteten har had betydligt högre födelsetal än övriga. Romska ungdomar utgör 20 % av debutanterna på arbetsmarknaden. Rickard Klerfors

50 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Strukturella Problem och ägande) Trots insatser år kvarstår med personer som saknar och ägande för tomtmark och bostäder. Rickard Klerfors

51 Insatser för a) i grunden förändra situa2onen för den romska minoriteten i Rumänien Vi är övertygade om a4 det behövs integrerade insatser inom alla de fyra områdena. Utbildning Hälsa Försörjning Ekonomiskt gymnasieelever (busspengar mm). läxläsning för grundskoleelever. Lotsning för individer med vården Utbyggnad av primärvården Sociala företag Strukturella insatser och Ägande Rickard Klerfors

52 Vad vi på Hjärta 2ll Hjärta lärt oss av insatser i Rumänien Engagemang och solidaritet kan bli missriktad Risken med direkta insatser i hemlandet för de som kommit 2ll Sverige Mer informa2on: Rickard Klerfors

53 Regionala konferenser om EU- migranter Värdighet här - förändring där Med fokus pa EU- migranternas inbjuder samtalsdagar om insatser i Sverige och i deras hemländer. Rumänien och Bulgarien sä4s i fokus. 7/2 Pingstkyrkan Lund, kl (anmälan senast 4/2) 14/2 Adolfsbergsgården Örebro, kl /2 Stadsbiblioteket SkelleDea, kl /2 Pingstkyrkan Jönköping, kl 09-15

54 Crossroads - mötesplats för EU- medborgare som 2gger i Linköping

55 Crossroads SyDe Möta migrerande EU/EES- medborgare som vistas i Linköping och som står helt utan försörjning och/eller bostad Ge rådgivning på hemspråk, för a4 personerna ska kunna fa4a välgrundade beslut om återvändande eller fortsa4 etablering Ge visst basbehovsstöd Projekfd 1 dec sept 2015 Rådgivning (torsdagskvällar) Matservering (vardagar) Härbärge (nä4er från 15/4-14 och 31/3-15)

56 Crossroads parter Ca 110 volontärer kulturkunskaper, rådgivning, arbete, tandvård, medföljare, frisör gåvor i form av kläder, mat Linköpings kommun lön för matservering samt härbärge kostnader för halv lokalhyra matservering, mat dec sept 2015, förbrukningsmaterial, tvä4, städ hemresor via socialkontoret dialog via vårt nygård/romsk inkludering Linköpings Stadsmission (1 juni- 30 nov 2013, endast Linköpings Stadsmission) projektledning, härbärge, matservering, handledning av volontärer samt ledning kostnader för lokalhyra rådgivning, kläder, Övriga församlingar personal för rådgivning, ledning samt volontärer lokalhyra härbärge, halv lokalhyra matservering klädutdelning Svenska kyrkan Del av tjänst, beredskap från sjukhuskyrkan, volontärer kollektmedel täcken, kuddar, madrasser

57 Crossroads samarbetspartners Tinnerökliniken klinisk vård, recept, remisser, medicin Hjärta tolkning, översä4ning kontakter, ambassadkontakter Rotary volontärinsatser, mat, gåvomedel Studen öreningar/universitetet kunskap och idéer, mat, lån av madrasser Privatpersoner Näringsliv gåvor i form av mat, kläder råd, gåvomedel gåvor i form av mat, lakan, handdukar, Polisen dialog, riskbedömningar Media Crossroads i Stockholm och Göteborg opinionsbildning kunskap, erfarenheter, råd och idéer

58 Crossroads besökare 1/ / Rörlig grupp Totalt 304 personer Rådgivning 1033 besök Matservering Sni4 20 besök/tors Matservering 5196 besök Sni4 23 besök/dag Härbärge 1790 gästnä4er Sni4 17 gäster/na4 Rådgivning Härbärge

59 Förmedlat stöd Basbehovsstöd 1/7-31/

60 Crossroads besökare Medborgarskap Övriga medborgare Bulgarer (etniska bulgarer, etniska romer) Rumäner (etniska rudari) Könsfördelning Män Kvinnor 47% 48% 50% 6% 52% 42% 53% 52% 50% Samtliga Bulgarer Rumäner

61 Crossroads parter IOP, Idéburet och offentligt partnerskap Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission 1 okt september 2015 Rådgivning, mat, kläder, hygien etc. 1 november mars 2015 Härbärge, 20 platser, två personal varje na4

62 Mer Mer

63 Bygg på den sociala hållbarheten Det behövs social sammanhållning och en samhällelig motståndskraft när oväntade förändringar inträffar. Många idéburna organisationer bidrar till en positiv utveckling och har ett engagemang som ska tas tillvara. Vi har valt att arbeta med Linköpings stadsmission utifrån att det finns ett engagemang, man lyckas engagera och skapa delaktighet. Man lyckas också skapa tillit mellan människor.

64 Överenskommelsen med den idéburna sektorn och Linköpings kommun Övergripande syftet har varit att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns organisationer för demokrati, förankring och vitalisering Linköpings kommun vill också utveckla möjligheter för den idéburna sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.

65 IOP, idéburet offentligt partnerskap En ny modell ibland behövs snabba beslut. Vi har ett problem lös det! Bägge parterna Stadsmissionen och Linköpings kommun är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser). Samverkar för att hjälpa EU-migranter, driver och utvecklar verksamheten tillsammans. Dock ingen detaljreglering från kommunen.

66 IOP, idéburet offentligt partnerskap Linköpings kommun Ekonomiskt stöd till bland annat personal, tolk, lokal och mat. Linköpings stadsmission Engagera, organisera och samordna volontärer. Samverkar med kyrkor. Samverkar med andra aktörer.

67 Socialtjänstens insats Socialtjänstlagen 2 kap 1 Vistelsebegreppet RÅ 1995 ref 70 Information Hänvisning Hemresor Barn som far illa Kommunens yttersta ansvar

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-11-19 1 (10) Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik Emilia Danielsson, avd. för juridik Leif Klingensjö, avd. för lärande och arbetsmarknad Niklas Eriksson, avd. för vård och omsorg Några juridiska frågor

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

2015-05-15 FÖRSLAG TILL

2015-05-15 FÖRSLAG TILL FÖRSLAG TILL Plan fo r kommunala insatser som ro r EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfa lligt i Go teborg eller i na gon av de o vriga kommunerna i Go teborgsregionen

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Umeå, Idag bedöms ca 50-75 utsatta EU-medborgare

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

KS 6 18 JUNI 2014. Kommunens ansvar gentemot socialt utsatta. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 6 18 JUNI 2014. Kommunens ansvar gentemot socialt utsatta. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 6 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen

Läs mer

Fri rörlighet för vem?

Fri rörlighet för vem? Fri rörlighet för vem? Socialt och ekonomiskt utsatta EU-migranter i Sverige Anna Kindal! Fores Policy Paper 2014:4 2 Om författaren Anna Kindal har en fil. kand. i statsvetenskap från Lunds universitet

Läs mer

Teresa Woodall 2013-08-17 ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE

Teresa Woodall 2013-08-17 ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE 1 Innehållsförteckning Uppdrag och syfte... 3 EU-migranternas situation i Göteborg... 3 Samarbetetsprojektet East-West cooperation... 7 EU-migranter i

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Tiggare på gator och torg är numera en vanlig syn som väcker många frågor. Kommunerna i Västernorrland arbetar, både själva

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Hemlöshet och utsatta EUmedborgare

Hemlöshet och utsatta EUmedborgare Hemlöshet och utsatta EUmedborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för vård och socialtjänst ove.ledin@skl.se Världen av igår på spaning efter den tid som flytt Politikens roll

Läs mer

En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden

En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden En sammanställning av nyanländas utanförskap från arbetsmarknaden För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län - Ett ESF finanserat samverkansprojekt, jan-okt 2014 En mobiliseringsprocess för bättre

Läs mer

Fattiga EU-medborgare

Fattiga EU-medborgare Rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission Fattiga EU-medborgare i Göteborg Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmisionen.org 1 FATTIGA EU-MEDBORGARE I GOÖ TEBORG

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Slutredovisning av regeringsuppdrag 2014

Sociala insatsgrupper. Slutredovisning av regeringsuppdrag 2014 Sociala insatsgrupper Slutredovisning av regeringsuppdrag 2014 Innehåll Innehåll 1. Inledning...5 2. Genomförande av uppdraget...7 2.1 Aktiviteter i uppdraget...7 2.2 Informationsmaterial...8 2.3 Kommunikation...8

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

VILKA RÄTTIGHETER HAR BARN SOM ÄR EU-MEDBORGARE OCH LEVER I UTSATTHET I SVERIGE?

VILKA RÄTTIGHETER HAR BARN SOM ÄR EU-MEDBORGARE OCH LEVER I UTSATTHET I SVERIGE? VILKA RÄTTIGHETER HAR BARN SOM ÄR EU-MEDBORGARE OCH LEVER I UTSATTHET I SVERIGE? En rättsvetenskaplig undersökning av minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling.

Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling. ÅTERKOPPLING (2) UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE 121203 Uppdrag och syfte Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling.

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer