Linköpings konferens. Leif Klingensjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings konferens. Leif Klingensjö"

Transkript

1 Linköpings konferens Leif Klingensjö

2 Utsa4a EU- medborgare Uppdrag från styrelsen a4 studera frågan om utsa4a EU- medborgare Kartläggning över hur ser ut i kommunerna Vad andra myndigheter gör i frågan Resultera i kommunerna Utgå från gällande Och (de) goda erfarenheterna Fria rörligheten - och inte har för avsikt a4 bosä4a sig i Sverige Beslut

3 Nätverksträffar Kommuner, vi fortsä4er Regeringskansliet Rumäniens och Sveriges ambassadörer samt rumänska socialministern Juridisk bedömning Enkät Omfa4ningen Kontakt med gruppen Vad görs? Vad behövs?

4 AU:s ställningstagande juni 2014 Utsa4a EU- medborgare lever i en utsa4 Gruppen måste ges e4 förstärkt stöd. Frågan om utsa4a EU- medborgare är en fråga konsekvenser lokalt erfarenheter som kommuner, o region har måste uppmärksammas i de överläggningar som regeringen för på det planet. Undersök vad som kan göras i hemländerna för utsa4a EU- medborgare Europeiska socialfonden borde kunna vara mer användbar. De svenska kommunerna får ta ansvaret för något som de inte har möjlighet a4 påverka en samverkan måste ske med de statliga aktörerna en gemensam handlingsplan måste tas fram En översyn måste ske av de totala kostnaderna för kommunerna, regionerna och Det finns anledning a4 mer tydligt se över de juridiska förutsä4ningarna för utsa4a EU- medborgare Sprida goda exempel Samarbete bör i det kommande arbetet ske med frivillig sektor

5 Enkätsvar våren svar - 70 % En ökning 70 % av kommunerna 70 kommuner kontakt med gruppen, 25 % av kommunerna svar dessa Tiggeri? Ja, ja vissa 66 % Upp emot 2000 personer Majoritet män Få barn Få kommuner gjort egna analyser Stöd och hjälp Hemresa 57 % av de 70 kommunerna Akut logi 34 % Rådgivning 28 % Ekonomsikt bistånd 24 % Finns e4 utvecklat samarbete med frivilligarbete

6 Ange fri) vad er kommun anser vara de vik2gaste insatserna för a) skapa en bä)re situa2on för 2ggarna och denna grupp av EU/EES- medborgare. 36 svar hemlandet/esf- projekt 13 samordning 8 Ge basbehov 5 Samverkan kommuner/myndigheter 3 Höj kunskap/juridik 2 Litet problem 2 Se också andra EU- migranter 1

7 AU ställt sig bakom december kort SKL:s uppgid är inte a4 värdera de insatser man lokalt valt de som uppfyller lagens krav på stöd och de som väljer insatser utöver vad lagen kräver En individuell bedömning ingen förändring bör ske för EU- medborgare akut bistånd Uppsökande verksamhet - särskilt barn och unga Den samverkan måste stärkas Samordnarens uppdrag måste bli bre4 och förutsä4ningslöst våra grannländer konsekvenser för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt både och effekter. skyndsamt och i samarbete med SKL och dess medlemmar Utred rä4släget: räfgheter/skyldigheter den kommunala kompetensen, sjukvård och regelverket runt avhysning e4 särskilt sändebud för dessa insatser Behöver den fria rörligheten ses över, förtydligas? Avser hemländernas ansvar LyDa frågan i sammanhang och söka samarbete Stärk och vidareutveckla det nordiska samarbetet Stöd det arbete, inom ramen för den kommunala kompetensen Starkare samarbete med polismyndigheterna på lokal nivå. Finansieringsprincipen Räkna gemensamt LyD fram lokala erfarenheter

8 Utsa4a EU- medborgare Juridiska förutsä4ningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

9 Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU- medborgare har rä4 a4 uppehålla sig i en annan medlemsstat i högst tre månader utan några andra krav än ID- kort eller pass (art. 6 Dir. 2004/38/EG) uppehållsrä4en består så länge de inte blir en belastning för medlemsstatens sociala biståndssystem (art. 14.1).

10 Den fria rörligheten, forts. EU- medborgare har rä4 a4 upprä4hålla sig i annan medlemsstat i längre 0d än tre månader om denne är anställd eller egenföretagare är arbetssökande med verklig möjlighet a4 få en anställning är inskriven vid en för för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har heltäckande för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring (3 a kap. 3 UtlL). EU- medborgare som uppfyller kraven enligt ovan har rä4 a4 uppehålla sig i samma medlemsstat.

11 Den allmänna kompetensen, 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900) Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess invånare för att det ska anses lagligt. Förvaltningsrätten i Linköping , mål nr

12 Befogenhetslagen (2009:47) länder som får svenskt statligt bistånd: utrustning, utbildning eller på annat sä4 (ekonomiskt stöd utbildning och rådgivning). länder som inte får svenskt statligt bistånd: utrustning som kommuner och inte längre behöver inklusive medel för a4 transportera och ställa i ordning utrustningen. A4 besöka hemländerna för a4 skaffa sig kunskap om medborgarnas och lämna om den egna kommunen, är e4 led i utvecklingen av den egna kommunens arbete och ligger därmed inom den kommunala kompetensen. Vänort

13 Socialtjänstlagen (2001:453) Bosa4 i en kommunen bistånd för a4 uppnå skälig levnadsnivå (4 kap. 1 SoL). Tillfällig vistelse i en kommun (från annan kommun eller land) bistånd för a4 avhjälpa en akut (RÅ 1995 ref. 70, RÅ 1996 ref.f13 och RÅ 1996 not. 53). Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske eder ansökan och eder en individuell bedömning av sökandes behov. Socialtjänsten har e4 särskilt ansvar för barn. Även om en familj inte själv söker socialtjänsten har socialtjänsten genom bl.a. den uppsökande verksamheten e4 ansvar a4 försäkra sig om a4 det inte finns barn i kommunen som far illa.

14 Skollagen (2010:800) Skolplikt - om man är bosa% och folkbokförd i landet. Rä% 1ll utbildning, inte skolplikt, även om man inte är folkbokförd - asylsökande - utny4jar sin fri rörlighet - någon i främmande makts beskickning - papperslös. Rä4 för skolan a4 ta emot - elever från utlandet, om en vårdnadshavare är svensk Även i andra fall får kommunen ta emot e4 bosa4 i landet (SkolF. 4 kap. 2 ). medborgare. barn som inte anses

15 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Den som vistas inom e4 utan a4 vara bosa4 där, men som behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska erbjuda vård. De4a gäller oavse4 medborgarskap (4 HSL). Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och vissa utlänningar som vistas i Sverige utan i krad års lag omfa4ar endast utlänningar som vistas i Sverige Utsa4a EU- medborgare har rä4 a4 vistas i e4 annat medlemsland i tre månader utan och omfa4as alltså inte av denna lag. EU- medborgare utan sjukförsäkring i sina hemländer måste betala hela kostnaden för den vård som de får här i Sverige. Dock: inte är uteslutet a4 föreslagen om hälso- och personer som vistas i Sverige utan i enstaka fall kan komma a4 även på unionsmedborgare. Måste avgöras e<er omständigheterna i varje enskilt fall.

16 Lokala ordningsföreskrider Utrymmet för a4 i lokala ordningsföreskrider är begränsat, men möjligheten torde finnas särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior eller för Jfr Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut 26 april 2011, dnr , om Sala kommuns ordningsföreskrider för generellt. Jfr JO:s beslut , dnr , om a4 polisen grep tre kvinnor för förseelse mot Allmänna lokala ordningsföreskrider för Södertälje kommun

17 Lokala ordningsföreskrider, forts. Tiggeri inte strapart, inte ens organiserat Människohandel 4:1 a BrB Hot och handgripligheter, 4:7 BrB Vilseledande om påhi4ade handikapp, 9 kap. BrB Kommunala ordningsföreskrider, 3:8 ordningslagen om användning i strid med sydet för detaljplanen om det behövs för a4 upprä4hålla ordningen på allmän plats Behövs för penninginsamling inom en allmän sammankomst Tillståndet får inte inskränka den enskildes frihet a4 framföra konstnärligt verk penningsinsamlande

18 Nedskräpning vid läger, avhysning Nedskräpning i strid mot 15 kap. 30 miljöbalken med uppsåt eller av oaktsamhet böter eller fängelse i högst e4 år. Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten eller Skräp är plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. ska hålla en tomt i vårdat skick. Kommunen kan ha e4 visst ansvar för skogsområde på privat mark där man inte vet vem den nedskräpande är. Kronofogdemyndigheten måste ha personuppgider och individuellt beslut för varje person som ska avhysas. Läger på tro4oar: inte obetydligt hinder + = polisen kan ingripa. Kommunen kan möjligen begära handräckning.

19 Vad ambassaden kan göra (Enligt uppgid från den bulgariska ambassaden) Ambassaden ger samma bistånd som övriga ambassader ger sin landsmän i andra länder. Medel a4 bekosta resa hem om vänner eller deponerar den erforderliga summan på statens ekonomiska direktorat eller utrikesdepartement.

20 Röda Korsets arbete för fafga EU- migranter

21 Röda Korsets roll och arbete Vårt uppdrag är a) förhindra och lindra mänskligt lidande. Vårt arbete sypar 2ll a) öka människors handlingskrap och a) minska deras sårbarhet. Vår utgångspunkt är all2d humanitet och inte legal status. Vi är mer kända för det vi gör interna2onellt, men vi har verksamheter i hela Sverige u2från samma uppdrag. Framförallt engagerar vi oss när vi konstaterar gap och brister i samhällets förmåga a) möta grundläggande mänskliga behov De)a gäller inte minst migranter som faller utanför samhällets skyddsnät. Det är en verklighet för bland annat en stor del av de farga EU- migranter som vistas i Sverige för kortare eller längre 2d

22 SRK och fafga EU- migranter i Sverige RK är idag i direkta verksamheter på 30- tal orter Förutom a4 möta behov och lindra nöd även stärkt lokal samverkan Stora skillnader i bedömningar mellan olika kommuner och FN s om Mänskliga räfgheter & hur lever Sverige dessa?

23 Vård, dusch och härbärge etc.

24 Samarbete med Rumänska RK Stärka kapacitet och förmåga i arbetet med de mest utsa4a områdena, och dess invånare, i land. Få igång mer verksamhet! Fokus: basbehov och levnadsförhållanden, hälsa, utbildning, inkomstgenerande verksamheter Påverkansarbete lokalt, och EU- nivå Resursmobilisering / söka medel

25 Rumänien

26 Workshop med 11 romska community- leaders

27 socio- medical center och nybyggt hus

28 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS Meat Box Boxa de Carne Homocea Improving the quality of life for Roma people, disadvantaged in Homocea, by sefng up a meat market, in a appropriate space Providing new jobs local Hygiene classes Internships

29 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS Burcioaia Bakery Cuptorul de Paine Burcioaia Providing new jobs 4 for disadvantaged people Internships for High School students from the Bakery Program Over 1000 Breads sold daily

30 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS

31 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS 4x4 Entrepreneurship Antreprenoriat 4x4 Aim: and entrepreneurship through and training advice and assistance, leading to the development of human capital, to improving the ability to recognize and exploit local to develop mini- businesses in the rural areas 250 people from rural areas in Vrancea County 25 people, 135 people in search of work, 90 people employed in subsistence agriculture

32 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS PRO- HEALTH PRO- SANATATE Increasing access to 2520 medico- social workers to training programs, from 8 Romanian regions Increasing the skill level for 140 unqualified or under qualified employees from the medico- social domain from Vrancea County, by in training and career counseling Babysi4er Classes Child Caretaker Classes Elderly Caretaker Classes

33 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS Inclusion for the Labor Market Incluziv pentru piata muncii Overall facilitate access to employment for a total of 390 people from vulnerable groups especially Roma, people with and women in Vrancea County, through training to develop in order to integrate on the labor market Design a Social Inclusion Centre CIS for: counseling, coordinate training series etc. Increasing awareness for local government NGOs and public on the specific needs of vulnerable groups in the work market

34 Red Cross Vrancea ROMA SOCIAL PROJECTS Children s Club Homocea Clubul Copiilor din Homocea Children s Club Clubul Copiilor din I and II: Socio Medical Center Running Water for Apa Running Water for Slobozia Bradului Apa Slobozia Bradului School on Wheels Şcoala pe Roţi Prosana Caravan Caravana ProSana

35 Nätverket för romska EU- migranter Linköpingskonferensen den 4 februari 2015

36 Mycket snack - Men sedan verkstad!

37 En budkavle: E4 litet träföremål som innehöll e4 skridligt meddelande, kanske en en bystämma eller en mobiliseringsorder inför e4 krig. Den överlämnades från person och det var straff på a4 inte vidarebefordra budkavlen

38 Från dagens problem 0ll fram0da lösningar: Fem budkavlar för EU- migranter i Sverige:

39 1. Effek0v informa0onsspridning på webben Nätverket för romska EU- migranter startar en webbsida Samordning och med andra webbsidor

40 2. Nominering av kontakt- och samordningspersoner inom både myndigheter och det civila samhällets organisa0oner Regeringen har utnämnt en samordnare för frågor som rör EU- migranter. SKL, kommuner och

41 3. Effek0vare samordning mellan myndigheter och frivilligorganisa0oner Linköpingsmodellen visar på vinster när kommuner, kyrkor och andra samverkar. Andra kommuner?

42 4.Gränsöverskridande samarbete Från akuta insatser i Sverige 0ll långsik0gt verkande projekt i hemlandet Kommuners kontakter med migranterna ger dialog med deras hemkommuner om insatser för a4 skapa utkomst- och försörjningsmöjligheter där.

43 5. Forskning och dialog för amtydförändringar. kring sociologisk och pedagogisk forskning. Kan erfarenheter från vår egen eller Forum för Levande Historia vara relevanta beträffande även i Rumänien och andra länder?

44

45 Historisk bakgrund romerna i Rumänien Slaveri i Rumänien under drygt 400 år (mi4en av mi4en av talet) och förintelse under andra världskriget Från har etniska mord, husbränningar och fördrivningar ägt rum 2007 ber Rumäniens president om ursäkt för övergreppen i samband med förintelsen Rickard Klerfors

46 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Hjärta har i olika samhällen, byar och bosä4ningar med en stor andel romer funnit följande problemområden (Jfr UNDP handlingsplan för romer): 1) Utbildning 2) Hälsa 3) Försörjning 4) Strukturella åtgärder och äganderä4) Rickard Klerfors

47 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Utbildning 37 % av de romska barnen går i förskola jämfört med 63 % för övriga. Förskolan ger en bra start för barnen (språkutveckling). Så mycket som 25 % av de romska barnen går inte i skolan jämfört med 4 % för hela befolkningen. 10 % av de romska ungdomarna har avslutat en gymnasie- utbildning jämfört med 52 % bland icke romer (i samma område). Mycket få romska ungdomar har fullbordat högre studier och 25 % av de över 16 år i gruppen är analfabeter jämfört med i princip full läskunnighet för övriga invånare. (Källa: UNDP) Rickard Klerfors

48 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Hälsa vård) Den förväntade livslängden för den romska minoriteten kan vara år kortare än för övrig befolkning i landet (enligt vissa studier). Mödradödligheten är 0,62 % jämfört med 0,04% för den övriga befolkningen. Barnadödligheten är 3 ggr högre i den romska befolkningsgruppen. Högt antal fall av TBC och i den romska befolkningen. Sjukförsäkringen är obligatorisk men avgidsbaserad Rickard Klerfors

49 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten arbete) Världsbanken gör följande jämförelse i åldersgrupp år Andel i arbete Romer Icke romer Män 42% 66% Kvinnor 19% 53% Inkomsten för romska män uppgick i 20 % av vad majoritetsbefolkning tjänade. För romska kvinnor var inkomsterna 12 % jämfört med majoritetsbefolkningen. Den romska minoriteten har had betydligt högre födelsetal än övriga. Romska ungdomar utgör 20 % av debutanterna på arbetsmarknaden. Rickard Klerfors

50 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Strukturella Problem och ägande) Trots insatser år kvarstår med personer som saknar och ägande för tomtmark och bostäder. Rickard Klerfors

51 Insatser för a) i grunden förändra situa2onen för den romska minoriteten i Rumänien Vi är övertygade om a4 det behövs integrerade insatser inom alla de fyra områdena. Utbildning Hälsa Försörjning Ekonomiskt gymnasieelever (busspengar mm). läxläsning för grundskoleelever. Lotsning för individer med vården Utbyggnad av primärvården Sociala företag Strukturella insatser och Ägande Rickard Klerfors

52 Vad vi på Hjärta 2ll Hjärta lärt oss av insatser i Rumänien Engagemang och solidaritet kan bli missriktad Risken med direkta insatser i hemlandet för de som kommit 2ll Sverige Mer informa2on: Rickard Klerfors

53 Regionala konferenser om EU- migranter Värdighet här - förändring där Med fokus pa EU- migranternas inbjuder samtalsdagar om insatser i Sverige och i deras hemländer. Rumänien och Bulgarien sä4s i fokus. 7/2 Pingstkyrkan Lund, kl (anmälan senast 4/2) 14/2 Adolfsbergsgården Örebro, kl /2 Stadsbiblioteket SkelleDea, kl /2 Pingstkyrkan Jönköping, kl 09-15

54 Crossroads - mötesplats för EU- medborgare som 2gger i Linköping

55 Crossroads SyDe Möta migrerande EU/EES- medborgare som vistas i Linköping och som står helt utan försörjning och/eller bostad Ge rådgivning på hemspråk, för a4 personerna ska kunna fa4a välgrundade beslut om återvändande eller fortsa4 etablering Ge visst basbehovsstöd Projekfd 1 dec sept 2015 Rådgivning (torsdagskvällar) Matservering (vardagar) Härbärge (nä4er från 15/4-14 och 31/3-15)

56 Crossroads parter Ca 110 volontärer kulturkunskaper, rådgivning, arbete, tandvård, medföljare, frisör gåvor i form av kläder, mat Linköpings kommun lön för matservering samt härbärge kostnader för halv lokalhyra matservering, mat dec sept 2015, förbrukningsmaterial, tvä4, städ hemresor via socialkontoret dialog via vårt nygård/romsk inkludering Linköpings Stadsmission (1 juni- 30 nov 2013, endast Linköpings Stadsmission) projektledning, härbärge, matservering, handledning av volontärer samt ledning kostnader för lokalhyra rådgivning, kläder, Övriga församlingar personal för rådgivning, ledning samt volontärer lokalhyra härbärge, halv lokalhyra matservering klädutdelning Svenska kyrkan Del av tjänst, beredskap från sjukhuskyrkan, volontärer kollektmedel täcken, kuddar, madrasser

57 Crossroads samarbetspartners Tinnerökliniken klinisk vård, recept, remisser, medicin Hjärta tolkning, översä4ning kontakter, ambassadkontakter Rotary volontärinsatser, mat, gåvomedel Studen öreningar/universitetet kunskap och idéer, mat, lån av madrasser Privatpersoner Näringsliv gåvor i form av mat, kläder råd, gåvomedel gåvor i form av mat, lakan, handdukar, Polisen dialog, riskbedömningar Media Crossroads i Stockholm och Göteborg opinionsbildning kunskap, erfarenheter, råd och idéer

58 Crossroads besökare 1/ / Rörlig grupp Totalt 304 personer Rådgivning 1033 besök Matservering Sni4 20 besök/tors Matservering 5196 besök Sni4 23 besök/dag Härbärge 1790 gästnä4er Sni4 17 gäster/na4 Rådgivning Härbärge

59 Förmedlat stöd Basbehovsstöd 1/7-31/

60 Crossroads besökare Medborgarskap Övriga medborgare Bulgarer (etniska bulgarer, etniska romer) Rumäner (etniska rudari) Könsfördelning Män Kvinnor 47% 48% 50% 6% 52% 42% 53% 52% 50% Samtliga Bulgarer Rumäner

61 Crossroads parter IOP, Idéburet och offentligt partnerskap Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission 1 okt september 2015 Rådgivning, mat, kläder, hygien etc. 1 november mars 2015 Härbärge, 20 platser, två personal varje na4

62 Mer Mer

63 Bygg på den sociala hållbarheten Det behövs social sammanhållning och en samhällelig motståndskraft när oväntade förändringar inträffar. Många idéburna organisationer bidrar till en positiv utveckling och har ett engagemang som ska tas tillvara. Vi har valt att arbeta med Linköpings stadsmission utifrån att det finns ett engagemang, man lyckas engagera och skapa delaktighet. Man lyckas också skapa tillit mellan människor.

64 Överenskommelsen med den idéburna sektorn och Linköpings kommun Övergripande syftet har varit att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns organisationer för demokrati, förankring och vitalisering Linköpings kommun vill också utveckla möjligheter för den idéburna sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.

65 IOP, idéburet offentligt partnerskap En ny modell ibland behövs snabba beslut. Vi har ett problem lös det! Bägge parterna Stadsmissionen och Linköpings kommun är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser). Samverkar för att hjälpa EU-migranter, driver och utvecklar verksamheten tillsammans. Dock ingen detaljreglering från kommunen.

66 IOP, idéburet offentligt partnerskap Linköpings kommun Ekonomiskt stöd till bland annat personal, tolk, lokal och mat. Linköpings stadsmission Engagera, organisera och samordna volontärer. Samverkar med kyrkor. Samverkar med andra aktörer.

67 Socialtjänstens insats Socialtjänstlagen 2 kap 1 Vistelsebegreppet RÅ 1995 ref 70 Information Hänvisning Hemresor Barn som far illa Kommunens yttersta ansvar

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Dir. 2015:9

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Dir. 2015:9 Kommittédirektiv Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Dir. 2015:9 Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Sammanfattning En särskild

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

FASTIGHETSÄGARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER VID TIGGERI & OLOVLIGA BOSÄTTNINGAR

FASTIGHETSÄGARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER VID TIGGERI & OLOVLIGA BOSÄTTNINGAR FASTIGHETSÄGARENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER VID TIGGERI & OLOVLIGA BOSÄTTNINGAR MARIE ÖHRSTRÖM CHEFSJURIST, FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM SEMINARIUM 19 MAJ 2015 VAD GÄLLER JURIDISKT? Stor oro och osäkerhet.

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-11-19 1 (10) Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik Emilia Danielsson, avd. för juridik Leif Klingensjö, avd. för lärande och arbetsmarknad Niklas Eriksson, avd. för vård och omsorg Några juridiska frågor

Läs mer

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.105 Datum: 2016-05-13 Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande avseende

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl.

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen Ärende 11 Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil

Läs mer

Åtgärder mot tiggeri. Motion till riksdagen 2016/17:3229. Förslag till riksdagsbeslut. av Beatrice Ask m.fl. (M) M117 Kommittémotion

Åtgärder mot tiggeri. Motion till riksdagen 2016/17:3229. Förslag till riksdagsbeslut. av Beatrice Ask m.fl. (M) M117 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3229 av Beatrice Ask m.fl. (M) Åtgärder mot tiggeri Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ordningslagen

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

EU-medborgare i Sverige

EU-medborgare i Sverige EU-medborgare i Sverige Inledning Sedan en tid tillbaka finns många rumänska och bulgariska medborgare i Sverige. Några har fått tillfälliga jobb men flertalet tigger dagligen ihop mindre summor för att

Läs mer

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare The Capital of Scandinavia Agenda Situationen i Stockholm Uppsökande arbete Arbetet på boplatser Handläggning av ärenden Sid 2 Bostadssituation i Stockholm

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Tiggare på gator och torg är numera en vanlig syn som väcker många frågor. Kommunerna i Västernorrland arbetar, både själva

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-31 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 april 2015 Ärende

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Härbärge och/eller värmestuga. för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare- En möjlighet? Socialnämndens utredning 2015-02-13

Härbärge och/eller värmestuga. för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare- En möjlighet? Socialnämndens utredning 2015-02-13 Härbärge och/eller värmestuga för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare- En möjlighet? Socialnämndens utredning 2015-02-13 Innehåll 1. INLEDNING 2 1.2 Uppdraget 2 1.3 Definition Värmestuga och Härbärge

Läs mer

Rapport från konferenserna: Värdighet här Förändring där

Rapport från konferenserna: Värdighet här Förändring där Rapport från konferenserna: Värdighet här Förändring där Foto: Bengt Öberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Sammanfattning 2 SAMMANFATTNING AV FÖRELÄSNINGAR UNDER KONFERENSERNA

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår.

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1111 Landstingsstyrelsen Motion 2015:20 av Per Carlberg m.fl. (SD) om kostnader som följer i EU-migranters spår Föredragande

Läs mer

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-)

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Utlåtande 2016:116 RIII (Dnr 106-2018/2015) Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Det konstruktiva samrådet

Det konstruktiva samrådet Det konstruktiva samrådet Lars Lindberg Funk/onshinderspoli/k.se Presenta/on Bakgrund Regeringskansliet Dialog mellan regeringen och civila samhället Ak8v i civila samhället www.funk8onshinderspoli8k.se

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Några juridiska frågor i samband med organiserad bärplockning i Sverige

Några juridiska frågor i samband med organiserad bärplockning i Sverige PM 2013-06-25 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Ann Sofi Agnevik Några juridiska frågor i samband med organiserad bärplockning i Sverige Sedan några år tillbaka har företag med arbetskraft från främst

Läs mer

Interpellation - Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna

Interpellation - Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna Sida 1 av 5 163 Diarienr: KS-2014/01134 Interpellation - Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna Beslut Efter ytterligare inlägg av Jan Hägglund, Lykke Brodin, Hans Lindberg,

Läs mer

Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:2 Diarienr: 15/3035 Nyckelord: Handläggare: Kostnadsansvar, stödinsatser, familjehemsplacerad, HVB-hem Ann Sofi Agnevik, Mats Söderberg Avdelning: Avdelningen för juridik och avdelningen

Läs mer

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) YTTRANDE 1 (5) 21 september 2009 dnr KS2009/261-80 Kommunstyrelsen Agneta Wahnström Er beteckn: S2009/3464/ST Bilaga 253 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ingen får vara Svarte Petter (SOU 2009:38)

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal

Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap - IOP-avtal Tjänsteutlåtande Kommunjurist 2015-10-23 Solveig Jusélius 08-590 972 38 Dnr: Solveig.Juselius@upplandsvasby.se KS/2015:431 2.064.2 Kommunstyrelsen Principbeslut om avtal om idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer

Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer LULEÅ KOMMUN 1 (7) Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer Uppdrag Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) har tagit beslut

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare

Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Grapp Lena Hagström Ingela Datum 2016-05-11 Diarienummer KSN-2016-0594 Kommunstyrelsen Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Jonas Zackrisson Telefon: 08-508 25 169 Till Socialnämnden 2016-10-25 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Rumänien. Länsstyrelsens konferens i Stockholm om utsatta EU-medborgare 17 november Anneli Lindahl Kenny

Rumänien. Länsstyrelsens konferens i Stockholm om utsatta EU-medborgare 17 november Anneli Lindahl Kenny Rumänien Länsstyrelsens konferens i Stockholm om utsatta EU-medborgare 17 november 2017 Anneli Lindahl Kenny ROMER Stor minoritet. Inte en homogen grupp spridda i hela landet. Många är helt integrerade.

Läs mer

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Umeå, Idag bedöms ca 50-75 utsatta EU-medborgare

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Utsatta EU-medborgare Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Vilken kommun gäller svaren? Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsviks

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

GÄLLER BARNKONVENTIONEN BARN SOM ÄR UTSATTA EU- MEDBORGARE I SVERIGE?

GÄLLER BARNKONVENTIONEN BARN SOM ÄR UTSATTA EU- MEDBORGARE I SVERIGE? GÄLLER BARNKONVENTIONEN BARN SOM ÄR UTSATTA EU- MEDBORGARE I SVERIGE? Louise Dane, Barnrättscentrum, Stockholms universitet Karin Ödquist Drackner, UNICEF Sverige Barnrättsdagarna 12 april 2016 BAKGRUND

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare

Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-02-24 Diarienummer SCN-2016-0085 Socialnämnden Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare Förslag till

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56. Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Folkbokföringsutredningen (Fi 2007:11) Dir. 2008:56 Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare har i uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun

Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.Safstrom@lund.se Handlingsplan för arbete med utsatta EUmedborgare som vistas i Lunds kommun Förhållningssätt Sedan

Läs mer

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(5) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Sammanfattning

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: 14-125.60 Styrelseärende 2 2015-12-11. Till förbundsstyrelsen

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: 14-125.60 Styrelseärende 2 2015-12-11. Till förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 14-125.60 Styrelseärende 2 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Förslag till plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission

Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mattias Bly 2017-02-21 Dnr: HSN 2017-119 Hälso- och sjukvårdsnämnden Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission Genom ett idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-05-05 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Katerin Mendez avseende

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Januari 2015 till december 2016 1 Innehåll Bakgrundsförutsättningar för avtalet... 3 Överenskommelse

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Program. Vad är sociala hänsyn och hur kan de tillämpas? Ideburna offentliga partnerskap hur kan de bidra till ett bättre samhälle?

Program. Vad är sociala hänsyn och hur kan de tillämpas? Ideburna offentliga partnerskap hur kan de bidra till ett bättre samhälle? Eva Ternegren Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg 417 56 Göteborg Tel: 031-744 01 63 Mobil: 070-5363292 e-post: eva.ternegren@coompanion.se www.coompanion.se Program Vad är sociala hänsyn och hur kan de

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Bakgrund *ll projektet

Bakgrund *ll projektet 21 NOVEMBER Bakgrund *ll projektet Rikt företagar- och föreningsliv med många eldsjälar och goda ini*a*v men Brist på samverkan, och samordning Resurser har saknats för a> bygga långsik*ga samarbeten

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2016-04-20 1 (13) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Mia Hemmestad, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Flyk%ngmo*agande i Västerbo*en

Flyk%ngmo*agande i Västerbo*en Flyk%ngmo*agande i Västerbo*en O Grundkurs om mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända O Lokal och regional samverkan Invandring till Sverige. 81 301 Personer utan %llstånd / rä* a*

Läs mer

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete Vänsterpartiet Malmö 2015 Situationen Alla länder i Europa, inklusive Sverige, har en lång historia av förföljelse och trakasserier mot romer.

Läs mer

Socialt företagande utveckling och strömningar

Socialt företagande utveckling och strömningar Socialt företagande utveckling och strömningar Sociala insatser av olika slag (ideella, offentliga och numer även kopplat 9ll begrepp som socialt entreprenörskap och socialt företagande E> ökat intresse

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2017-08-04 1 (15) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Mia Hemmestad, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr Tjänsteutlåtande Elisabeth Beijer. Reviderat Bakgrund

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr Tjänsteutlåtande Elisabeth Beijer. Reviderat Bakgrund Dnr 14-125.60 Tjänsteutlåtande 2015-10-07 Elisabeth Beijer Reviderat 2015-11-23 Förslag till plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt

Läs mer