Linköpings konferens. Leif Klingensjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings konferens. Leif Klingensjö"

Transkript

1 Linköpings konferens Leif Klingensjö

2 Utsa4a EU- medborgare Uppdrag från styrelsen a4 studera frågan om utsa4a EU- medborgare Kartläggning över hur ser ut i kommunerna Vad andra myndigheter gör i frågan Resultera i kommunerna Utgå från gällande Och (de) goda erfarenheterna Fria rörligheten - och inte har för avsikt a4 bosä4a sig i Sverige Beslut

3 Nätverksträffar Kommuner, vi fortsä4er Regeringskansliet Rumäniens och Sveriges ambassadörer samt rumänska socialministern Juridisk bedömning Enkät Omfa4ningen Kontakt med gruppen Vad görs? Vad behövs?

4 AU:s ställningstagande juni 2014 Utsa4a EU- medborgare lever i en utsa4 Gruppen måste ges e4 förstärkt stöd. Frågan om utsa4a EU- medborgare är en fråga konsekvenser lokalt erfarenheter som kommuner, o region har måste uppmärksammas i de överläggningar som regeringen för på det planet. Undersök vad som kan göras i hemländerna för utsa4a EU- medborgare Europeiska socialfonden borde kunna vara mer användbar. De svenska kommunerna får ta ansvaret för något som de inte har möjlighet a4 påverka en samverkan måste ske med de statliga aktörerna en gemensam handlingsplan måste tas fram En översyn måste ske av de totala kostnaderna för kommunerna, regionerna och Det finns anledning a4 mer tydligt se över de juridiska förutsä4ningarna för utsa4a EU- medborgare Sprida goda exempel Samarbete bör i det kommande arbetet ske med frivillig sektor

5 Enkätsvar våren svar - 70 % En ökning 70 % av kommunerna 70 kommuner kontakt med gruppen, 25 % av kommunerna svar dessa Tiggeri? Ja, ja vissa 66 % Upp emot 2000 personer Majoritet män Få barn Få kommuner gjort egna analyser Stöd och hjälp Hemresa 57 % av de 70 kommunerna Akut logi 34 % Rådgivning 28 % Ekonomsikt bistånd 24 % Finns e4 utvecklat samarbete med frivilligarbete

6 Ange fri) vad er kommun anser vara de vik2gaste insatserna för a) skapa en bä)re situa2on för 2ggarna och denna grupp av EU/EES- medborgare. 36 svar hemlandet/esf- projekt 13 samordning 8 Ge basbehov 5 Samverkan kommuner/myndigheter 3 Höj kunskap/juridik 2 Litet problem 2 Se också andra EU- migranter 1

7 AU ställt sig bakom december kort SKL:s uppgid är inte a4 värdera de insatser man lokalt valt de som uppfyller lagens krav på stöd och de som väljer insatser utöver vad lagen kräver En individuell bedömning ingen förändring bör ske för EU- medborgare akut bistånd Uppsökande verksamhet - särskilt barn och unga Den samverkan måste stärkas Samordnarens uppdrag måste bli bre4 och förutsä4ningslöst våra grannländer konsekvenser för såväl gruppen, kommunerna och samhället i övrigt både och effekter. skyndsamt och i samarbete med SKL och dess medlemmar Utred rä4släget: räfgheter/skyldigheter den kommunala kompetensen, sjukvård och regelverket runt avhysning e4 särskilt sändebud för dessa insatser Behöver den fria rörligheten ses över, förtydligas? Avser hemländernas ansvar LyDa frågan i sammanhang och söka samarbete Stärk och vidareutveckla det nordiska samarbetet Stöd det arbete, inom ramen för den kommunala kompetensen Starkare samarbete med polismyndigheterna på lokal nivå. Finansieringsprincipen Räkna gemensamt LyD fram lokala erfarenheter

8 Utsa4a EU- medborgare Juridiska förutsä4ningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist

9 Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU- medborgare har rä4 a4 uppehålla sig i en annan medlemsstat i högst tre månader utan några andra krav än ID- kort eller pass (art. 6 Dir. 2004/38/EG) uppehållsrä4en består så länge de inte blir en belastning för medlemsstatens sociala biståndssystem (art. 14.1).

10 Den fria rörligheten, forts. EU- medborgare har rä4 a4 upprä4hålla sig i annan medlemsstat i längre 0d än tre månader om denne är anställd eller egenföretagare är arbetssökande med verklig möjlighet a4 få en anställning är inskriven vid en för för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har heltäckande för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring (3 a kap. 3 UtlL). EU- medborgare som uppfyller kraven enligt ovan har rä4 a4 uppehålla sig i samma medlemsstat.

11 Den allmänna kompetensen, 2 kap. 1 kommunallagen (1991:900) Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Ett kommunalt beslut måste vara knutet till kommunens område eller dess invånare för att det ska anses lagligt. Förvaltningsrätten i Linköping , mål nr

12 Befogenhetslagen (2009:47) länder som får svenskt statligt bistånd: utrustning, utbildning eller på annat sä4 (ekonomiskt stöd utbildning och rådgivning). länder som inte får svenskt statligt bistånd: utrustning som kommuner och inte längre behöver inklusive medel för a4 transportera och ställa i ordning utrustningen. A4 besöka hemländerna för a4 skaffa sig kunskap om medborgarnas och lämna om den egna kommunen, är e4 led i utvecklingen av den egna kommunens arbete och ligger därmed inom den kommunala kompetensen. Vänort

13 Socialtjänstlagen (2001:453) Bosa4 i en kommunen bistånd för a4 uppnå skälig levnadsnivå (4 kap. 1 SoL). Tillfällig vistelse i en kommun (från annan kommun eller land) bistånd för a4 avhjälpa en akut (RÅ 1995 ref. 70, RÅ 1996 ref.f13 och RÅ 1996 not. 53). Alla beslut enligt socialtjänstlagen ska ske eder ansökan och eder en individuell bedömning av sökandes behov. Socialtjänsten har e4 särskilt ansvar för barn. Även om en familj inte själv söker socialtjänsten har socialtjänsten genom bl.a. den uppsökande verksamheten e4 ansvar a4 försäkra sig om a4 det inte finns barn i kommunen som far illa.

14 Skollagen (2010:800) Skolplikt - om man är bosa% och folkbokförd i landet. Rä% 1ll utbildning, inte skolplikt, även om man inte är folkbokförd - asylsökande - utny4jar sin fri rörlighet - någon i främmande makts beskickning - papperslös. Rä4 för skolan a4 ta emot - elever från utlandet, om en vårdnadshavare är svensk Även i andra fall får kommunen ta emot e4 bosa4 i landet (SkolF. 4 kap. 2 ). medborgare. barn som inte anses

15 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Den som vistas inom e4 utan a4 vara bosa4 där, men som behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska erbjuda vård. De4a gäller oavse4 medborgarskap (4 HSL). Den 1 juli 2013 trädde lagen (2013:407) om hälso- och vissa utlänningar som vistas i Sverige utan i krad års lag omfa4ar endast utlänningar som vistas i Sverige Utsa4a EU- medborgare har rä4 a4 vistas i e4 annat medlemsland i tre månader utan och omfa4as alltså inte av denna lag. EU- medborgare utan sjukförsäkring i sina hemländer måste betala hela kostnaden för den vård som de får här i Sverige. Dock: inte är uteslutet a4 föreslagen om hälso- och personer som vistas i Sverige utan i enstaka fall kan komma a4 även på unionsmedborgare. Måste avgöras e<er omständigheterna i varje enskilt fall.

16 Lokala ordningsföreskrider Utrymmet för a4 i lokala ordningsföreskrider är begränsat, men möjligheten torde finnas särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior eller för Jfr Länsstyrelsens i Västmanlands län beslut 26 april 2011, dnr , om Sala kommuns ordningsföreskrider för generellt. Jfr JO:s beslut , dnr , om a4 polisen grep tre kvinnor för förseelse mot Allmänna lokala ordningsföreskrider för Södertälje kommun

17 Lokala ordningsföreskrider, forts. Tiggeri inte strapart, inte ens organiserat Människohandel 4:1 a BrB Hot och handgripligheter, 4:7 BrB Vilseledande om påhi4ade handikapp, 9 kap. BrB Kommunala ordningsföreskrider, 3:8 ordningslagen om användning i strid med sydet för detaljplanen om det behövs för a4 upprä4hålla ordningen på allmän plats Behövs för penninginsamling inom en allmän sammankomst Tillståndet får inte inskränka den enskildes frihet a4 framföra konstnärligt verk penningsinsamlande

18 Nedskräpning vid läger, avhysning Nedskräpning i strid mot 15 kap. 30 miljöbalken med uppsåt eller av oaktsamhet böter eller fängelse i högst e4 år. Ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten eller Skräp är plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. ska hålla en tomt i vårdat skick. Kommunen kan ha e4 visst ansvar för skogsområde på privat mark där man inte vet vem den nedskräpande är. Kronofogdemyndigheten måste ha personuppgider och individuellt beslut för varje person som ska avhysas. Läger på tro4oar: inte obetydligt hinder + = polisen kan ingripa. Kommunen kan möjligen begära handräckning.

19 Vad ambassaden kan göra (Enligt uppgid från den bulgariska ambassaden) Ambassaden ger samma bistånd som övriga ambassader ger sin landsmän i andra länder. Medel a4 bekosta resa hem om vänner eller deponerar den erforderliga summan på statens ekonomiska direktorat eller utrikesdepartement.

20 Röda Korsets arbete för fafga EU- migranter

21 Röda Korsets roll och arbete Vårt uppdrag är a) förhindra och lindra mänskligt lidande. Vårt arbete sypar 2ll a) öka människors handlingskrap och a) minska deras sårbarhet. Vår utgångspunkt är all2d humanitet och inte legal status. Vi är mer kända för det vi gör interna2onellt, men vi har verksamheter i hela Sverige u2från samma uppdrag. Framförallt engagerar vi oss när vi konstaterar gap och brister i samhällets förmåga a) möta grundläggande mänskliga behov De)a gäller inte minst migranter som faller utanför samhällets skyddsnät. Det är en verklighet för bland annat en stor del av de farga EU- migranter som vistas i Sverige för kortare eller längre 2d

22 SRK och fafga EU- migranter i Sverige RK är idag i direkta verksamheter på 30- tal orter Förutom a4 möta behov och lindra nöd även stärkt lokal samverkan Stora skillnader i bedömningar mellan olika kommuner och FN s om Mänskliga räfgheter & hur lever Sverige dessa?

23 Vård, dusch och härbärge etc.

24 Samarbete med Rumänska RK Stärka kapacitet och förmåga i arbetet med de mest utsa4a områdena, och dess invånare, i land. Få igång mer verksamhet! Fokus: basbehov och levnadsförhållanden, hälsa, utbildning, inkomstgenerande verksamheter Påverkansarbete lokalt, och EU- nivå Resursmobilisering / söka medel

25 Rumänien

26 Workshop med 11 romska community- leaders

27 socio- medical center och nybyggt hus

28 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS Meat Box Boxa de Carne Homocea Improving the quality of life for Roma people, disadvantaged in Homocea, by sefng up a meat market, in a appropriate space Providing new jobs local Hygiene classes Internships

29 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS Burcioaia Bakery Cuptorul de Paine Burcioaia Providing new jobs 4 for disadvantaged people Internships for High School students from the Bakery Program Over 1000 Breads sold daily

30 Red Cross Vrancea SOCIAL ECONOMY PROJECTS

31 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS 4x4 Entrepreneurship Antreprenoriat 4x4 Aim: and entrepreneurship through and training advice and assistance, leading to the development of human capital, to improving the ability to recognize and exploit local to develop mini- businesses in the rural areas 250 people from rural areas in Vrancea County 25 people, 135 people in search of work, 90 people employed in subsistence agriculture

32 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS PRO- HEALTH PRO- SANATATE Increasing access to 2520 medico- social workers to training programs, from 8 Romanian regions Increasing the skill level for 140 unqualified or under qualified employees from the medico- social domain from Vrancea County, by in training and career counseling Babysi4er Classes Child Caretaker Classes Elderly Caretaker Classes

33 Red Cross Vrancea JOB- PROGRAMS Inclusion for the Labor Market Incluziv pentru piata muncii Overall facilitate access to employment for a total of 390 people from vulnerable groups especially Roma, people with and women in Vrancea County, through training to develop in order to integrate on the labor market Design a Social Inclusion Centre CIS for: counseling, coordinate training series etc. Increasing awareness for local government NGOs and public on the specific needs of vulnerable groups in the work market

34 Red Cross Vrancea ROMA SOCIAL PROJECTS Children s Club Homocea Clubul Copiilor din Homocea Children s Club Clubul Copiilor din I and II: Socio Medical Center Running Water for Apa Running Water for Slobozia Bradului Apa Slobozia Bradului School on Wheels Şcoala pe Roţi Prosana Caravan Caravana ProSana

35 Nätverket för romska EU- migranter Linköpingskonferensen den 4 februari 2015

36 Mycket snack - Men sedan verkstad!

37 En budkavle: E4 litet träföremål som innehöll e4 skridligt meddelande, kanske en en bystämma eller en mobiliseringsorder inför e4 krig. Den överlämnades från person och det var straff på a4 inte vidarebefordra budkavlen

38 Från dagens problem 0ll fram0da lösningar: Fem budkavlar för EU- migranter i Sverige:

39 1. Effek0v informa0onsspridning på webben Nätverket för romska EU- migranter startar en webbsida Samordning och med andra webbsidor

40 2. Nominering av kontakt- och samordningspersoner inom både myndigheter och det civila samhällets organisa0oner Regeringen har utnämnt en samordnare för frågor som rör EU- migranter. SKL, kommuner och

41 3. Effek0vare samordning mellan myndigheter och frivilligorganisa0oner Linköpingsmodellen visar på vinster när kommuner, kyrkor och andra samverkar. Andra kommuner?

42 4.Gränsöverskridande samarbete Från akuta insatser i Sverige 0ll långsik0gt verkande projekt i hemlandet Kommuners kontakter med migranterna ger dialog med deras hemkommuner om insatser för a4 skapa utkomst- och försörjningsmöjligheter där.

43 5. Forskning och dialog för amtydförändringar. kring sociologisk och pedagogisk forskning. Kan erfarenheter från vår egen eller Forum för Levande Historia vara relevanta beträffande även i Rumänien och andra länder?

44

45 Historisk bakgrund romerna i Rumänien Slaveri i Rumänien under drygt 400 år (mi4en av mi4en av talet) och förintelse under andra världskriget Från har etniska mord, husbränningar och fördrivningar ägt rum 2007 ber Rumäniens president om ursäkt för övergreppen i samband med förintelsen Rickard Klerfors

46 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Hjärta har i olika samhällen, byar och bosä4ningar med en stor andel romer funnit följande problemområden (Jfr UNDP handlingsplan för romer): 1) Utbildning 2) Hälsa 3) Försörjning 4) Strukturella åtgärder och äganderä4) Rickard Klerfors

47 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Utbildning 37 % av de romska barnen går i förskola jämfört med 63 % för övriga. Förskolan ger en bra start för barnen (språkutveckling). Så mycket som 25 % av de romska barnen går inte i skolan jämfört med 4 % för hela befolkningen. 10 % av de romska ungdomarna har avslutat en gymnasie- utbildning jämfört med 52 % bland icke romer (i samma område). Mycket få romska ungdomar har fullbordat högre studier och 25 % av de över 16 år i gruppen är analfabeter jämfört med i princip full läskunnighet för övriga invånare. (Källa: UNDP) Rickard Klerfors

48 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Hälsa vård) Den förväntade livslängden för den romska minoriteten kan vara år kortare än för övrig befolkning i landet (enligt vissa studier). Mödradödligheten är 0,62 % jämfört med 0,04% för den övriga befolkningen. Barnadödligheten är 3 ggr högre i den romska befolkningsgruppen. Högt antal fall av TBC och i den romska befolkningen. Sjukförsäkringen är obligatorisk men avgidsbaserad Rickard Klerfors

49 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten arbete) Världsbanken gör följande jämförelse i åldersgrupp år Andel i arbete Romer Icke romer Män 42% 66% Kvinnor 19% 53% Inkomsten för romska män uppgick i 20 % av vad majoritetsbefolkning tjänade. För romska kvinnor var inkomsterna 12 % jämfört med majoritetsbefolkningen. Den romska minoriteten har had betydligt högre födelsetal än övriga. Romska ungdomar utgör 20 % av debutanterna på arbetsmarknaden. Rickard Klerfors

50 Situa2onen idag i Rumänien för den romska minoriteten Strukturella Problem och ägande) Trots insatser år kvarstår med personer som saknar och ägande för tomtmark och bostäder. Rickard Klerfors

51 Insatser för a) i grunden förändra situa2onen för den romska minoriteten i Rumänien Vi är övertygade om a4 det behövs integrerade insatser inom alla de fyra områdena. Utbildning Hälsa Försörjning Ekonomiskt gymnasieelever (busspengar mm). läxläsning för grundskoleelever. Lotsning för individer med vården Utbyggnad av primärvården Sociala företag Strukturella insatser och Ägande Rickard Klerfors

52 Vad vi på Hjärta 2ll Hjärta lärt oss av insatser i Rumänien Engagemang och solidaritet kan bli missriktad Risken med direkta insatser i hemlandet för de som kommit 2ll Sverige Mer informa2on: Rickard Klerfors

53 Regionala konferenser om EU- migranter Värdighet här - förändring där Med fokus pa EU- migranternas inbjuder samtalsdagar om insatser i Sverige och i deras hemländer. Rumänien och Bulgarien sä4s i fokus. 7/2 Pingstkyrkan Lund, kl (anmälan senast 4/2) 14/2 Adolfsbergsgården Örebro, kl /2 Stadsbiblioteket SkelleDea, kl /2 Pingstkyrkan Jönköping, kl 09-15

54 Crossroads - mötesplats för EU- medborgare som 2gger i Linköping

55 Crossroads SyDe Möta migrerande EU/EES- medborgare som vistas i Linköping och som står helt utan försörjning och/eller bostad Ge rådgivning på hemspråk, för a4 personerna ska kunna fa4a välgrundade beslut om återvändande eller fortsa4 etablering Ge visst basbehovsstöd Projekfd 1 dec sept 2015 Rådgivning (torsdagskvällar) Matservering (vardagar) Härbärge (nä4er från 15/4-14 och 31/3-15)

56 Crossroads parter Ca 110 volontärer kulturkunskaper, rådgivning, arbete, tandvård, medföljare, frisör gåvor i form av kläder, mat Linköpings kommun lön för matservering samt härbärge kostnader för halv lokalhyra matservering, mat dec sept 2015, förbrukningsmaterial, tvä4, städ hemresor via socialkontoret dialog via vårt nygård/romsk inkludering Linköpings Stadsmission (1 juni- 30 nov 2013, endast Linköpings Stadsmission) projektledning, härbärge, matservering, handledning av volontärer samt ledning kostnader för lokalhyra rådgivning, kläder, Övriga församlingar personal för rådgivning, ledning samt volontärer lokalhyra härbärge, halv lokalhyra matservering klädutdelning Svenska kyrkan Del av tjänst, beredskap från sjukhuskyrkan, volontärer kollektmedel täcken, kuddar, madrasser

57 Crossroads samarbetspartners Tinnerökliniken klinisk vård, recept, remisser, medicin Hjärta tolkning, översä4ning kontakter, ambassadkontakter Rotary volontärinsatser, mat, gåvomedel Studen öreningar/universitetet kunskap och idéer, mat, lån av madrasser Privatpersoner Näringsliv gåvor i form av mat, kläder råd, gåvomedel gåvor i form av mat, lakan, handdukar, Polisen dialog, riskbedömningar Media Crossroads i Stockholm och Göteborg opinionsbildning kunskap, erfarenheter, råd och idéer

58 Crossroads besökare 1/ / Rörlig grupp Totalt 304 personer Rådgivning 1033 besök Matservering Sni4 20 besök/tors Matservering 5196 besök Sni4 23 besök/dag Härbärge 1790 gästnä4er Sni4 17 gäster/na4 Rådgivning Härbärge

59 Förmedlat stöd Basbehovsstöd 1/7-31/

60 Crossroads besökare Medborgarskap Övriga medborgare Bulgarer (etniska bulgarer, etniska romer) Rumäner (etniska rudari) Könsfördelning Män Kvinnor 47% 48% 50% 6% 52% 42% 53% 52% 50% Samtliga Bulgarer Rumäner

61 Crossroads parter IOP, Idéburet och offentligt partnerskap Linköpings kommun och Linköpings Stadsmission 1 okt september 2015 Rådgivning, mat, kläder, hygien etc. 1 november mars 2015 Härbärge, 20 platser, två personal varje na4

62 Mer Mer

63 Bygg på den sociala hållbarheten Det behövs social sammanhållning och en samhällelig motståndskraft när oväntade förändringar inträffar. Många idéburna organisationer bidrar till en positiv utveckling och har ett engagemang som ska tas tillvara. Vi har valt att arbeta med Linköpings stadsmission utifrån att det finns ett engagemang, man lyckas engagera och skapa delaktighet. Man lyckas också skapa tillit mellan människor.

64 Överenskommelsen med den idéburna sektorn och Linköpings kommun Övergripande syftet har varit att stärka samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorns organisationer för demokrati, förankring och vitalisering Linköpings kommun vill också utveckla möjligheter för den idéburna sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.

65 IOP, idéburet offentligt partnerskap En ny modell ibland behövs snabba beslut. Vi har ett problem lös det! Bägge parterna Stadsmissionen och Linköpings kommun är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser). Samverkar för att hjälpa EU-migranter, driver och utvecklar verksamheten tillsammans. Dock ingen detaljreglering från kommunen.

66 IOP, idéburet offentligt partnerskap Linköpings kommun Ekonomiskt stöd till bland annat personal, tolk, lokal och mat. Linköpings stadsmission Engagera, organisera och samordna volontärer. Samverkar med kyrkor. Samverkar med andra aktörer.

67 Socialtjänstens insats Socialtjänstlagen 2 kap 1 Vistelsebegreppet RÅ 1995 ref 70 Information Hänvisning Hemresor Barn som far illa Kommunens yttersta ansvar

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Tiggare på gator och torg är numera en vanlig syn som väcker många frågor. Kommunerna i Västernorrland arbetar, både själva

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete Vänsterpartiet Malmö 2015 Situationen Alla länder i Europa, inklusive Sverige, har en lång historia av förföljelse och trakasserier mot romer.

Läs mer

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun

Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun Översiktsdokument och förslag till förhållningssätt Utsatta EU-medborgare i Umeå kommun På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Umeå, Idag bedöms ca 50-75 utsatta EU-medborgare

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09

Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09 C- 279/13 Cmore Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09 8 Frågorna: 1. Omfa7ar begreppet överföring >ll allmänheten, i den mening som avses i ar>kel 3.1 i infosocdirek>vet,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Hemlöshet och utsatta EUmedborgare

Hemlöshet och utsatta EUmedborgare Hemlöshet och utsatta EUmedborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg, sektionen för vård och socialtjänst ove.ledin@skl.se Världen av igår på spaning efter den tid som flytt Politikens roll

Läs mer

Synen på fattigdom har förändrats under historien

Synen på fattigdom har förändrats under historien Kunskap och fakta Synen på fattigdom har förändrats under historien Medeltiden: fromhet 1500-talet: något självförvållat och nästan omoralisk 1700-talet: ett samhällsfenomen att tuktas. 1850-talet och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen.

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Aldrig 6digare har det varit så billigt a= utbilda stora grupper av medarbetare, återförsäljare och kunder. Vilka har upptäckt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Fattiga EU-medborgare

Fattiga EU-medborgare Rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission Fattiga EU-medborgare i Göteborg Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmisionen.org 1 FATTIGA EU-MEDBORGARE I GOÖ TEBORG

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Idéburet Offentligt Partnerskap juridiskt utrymme

Idéburet Offentligt Partnerskap juridiskt utrymme 2014-04- 24 Idéburet Offentligt Partnerskap juridiskt utrymme I september 2012 undertecknades en Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi. Syftet är att skapa ett långsiktigt

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Innehåll Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg... 1 Bakgrundsförutsättningar för avtalet...

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 8 maj 2003

Läs mer

KS 25 5 FEBRUARI 2014

KS 25 5 FEBRUARI 2014 KS 25 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0126 Kommunstyrelsen Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Om buffertkapitalsutredningen

Om buffertkapitalsutredningen Terminsstart Pension, 12 september 2012 Consul=ng 1 Vad är det som utvärderas? Regeringen beslöt september 2011 a@ göra en översyn av AP- fondernas regelverk. Uppdrag: Finna en struktur och skapa e9 ramverk

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5

Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5 Bakgrund - problembeskrivning Gällande ru,ner och mallar för tjänsteutlåtanden följs inte sam,digt som helhetsperspek,vet saknas. Orsaker: a@tyd/inställning acceptans/respekt

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor BioFuel Region ett kluster Norra Sverige - världsledande region i omställningen 4ll e5 ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle KNUT- projektet

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees. Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012

Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees. Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012 Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012 Kompetensmodell Kompetensmodellen skapar ec gemensamt språk för

Läs mer

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson christel.magnusson@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-27 Dnr 9.1-30370/2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset 581 81 Linköping

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer