Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Södertälje och Nykvarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Södertälje och Nykvarn"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Södertälje och Nykvarn VÅR VERKSAMHET Lokalföreningens arbete utgår från Barnkonventionens alla artiklar, som ska garantera alla barns rättigheter lokalt och internationellt. Barns inflytande och delaktighet Ung Röst 2014 deltog vi inte i men har ändå siffrorna för Stockholms län att arbeta med. Vi använder rapporten till påverkansarbete till politiker som visar på hur utsatta barn och ungdomar lever. Styrelsen har skrivit brev till kommunalråden om barnfattigdom och då redovisat hur barn tänker kring denna fråga. Barnhearing Ett 20-tal barn och unga fick den 17 november 2014 träffa politiker från de olika partier som finns representerade i kommunstyrelsen, för att ställa frågor och få svar. Det är sjätte året föreningen är med och arrangerar barnhearingen. Barns rätt till trygghet och skydd Föreningen har varit medarrangör till en föreläsning riktad till elevhälsopersonal som arbetar i Södertäljes skolor. Föreläsningen Betydelsen av trygghet och stabilitet som en förutsättning för traumafokuserad behandling hölls den 25 april 2014 av psykologen Bitte Nordström Kinnaman för ett 40-tal deltagare. Syftet var att sprida kunskap som gynnar elever som har utsatts för trauman. Stiftelsen Södertälje barnhem Lokalföreningen fördelar avkastning på fondmedel till utsatta barn. På grund av den låga räntan har bidrag utbetalats till endast en familj till besök på Kolmården. Stiftelsens avkastning ska gå till saker utöver det som socialtjänsten kan erbjuda. Familjecenter Näckrosen Rädda Barnen förmedlar medel som vi får från ett antal fonder och stiftelser. Summan uppgår till kr. Medlen får vi från Stiftelsen Kronprinsessans Margaretas minnesfond och Oscar den andre och drottning Sofias guldbröllopsfond. Vi

2 förmedlar och bekostar aktiviteter för utsatta barn och deras föräldrar. Medlen fördelas i samverkan med socialtjänsten i olika sociala verksamheter. Barns rätt till utbildning Lokalföreningen har varit medarrangör till en skolkonferens den 1 december Konferensen Varenda Södertäljeunge ska klara skolan berörde särskilt barn med kognitiva nedsättningar. Lokalföreningen har varit engagerad i ett projekt gällande teaterföreställningen Kärleken är fri som handlar om att motverka hedersrelaterat förtryck. Föreställningen har spelats för skolungdomar från flera skolor i Södertälje och var mycket uppskattad. Aktörer för barns rättigheter Biff (Barn i föräldrars fokus) behandlar barnens situation i vårdnadstvister. Lokalföreningen finns representerad i gruppen. FriZon/Nätverk för att stödja barn Lokalföreningen har en representant i ett nystartat nätverk där olika verksamheter som arbetar med utsatta barn bl.a. det kommunala FriZon, finns med. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och samarbeta för att stödja barn som upplevt missbruk och/eller psykisk ohälsa i sin familj. Makthavares och samhällets arbete med barns rättigheter Styrelsen har under verksamhetsåret påbörjat det lokala arbetet med att följa upp punkterna i det Barnrättspolitiska programmet som togs fram under Styrelsen har exempelvis haft kontakt med barnläkarmottagningen vid Södertälje sjukhus för att undersöka hur de arbetar med att ta emot barn och unga med psykisk ohälsa. Styrelsen har också undersökt resursfördelningen mellan skolorna gällande barn med särskilda behov. Lokalföreningen har deltagit i det nätverk av ideella föreningar som verkar till stöd för nyanlända och flyktingar. Nätverket har haft flera möten samt uppvaktat stadsdirektören i Södertälje kommun angående möjligheterna till stöd och samverkan. Lokalföreningen har bidragit med ekonomiska medel för att till exempel Fältarna, den uppsökande verksamheten inom socialtjänsten, och Tjejhuset ska kunna arrangera sommaraktiviteter för barn och unga som annars inte får möjlighet att resa eller uppleva nya saker på sommaren. Under sommaren 2014 arrangerades läger, bussutflykter och andra aktiviteter.

3 Lokalföreningen bedriver verksamhet i Lunaträffen för seniorer. Träffen möts en gång per vecka på tisdagar klockan 10:00. De syr och slöjdar olika former av handarbeten som de sedan har försäljning av. Överskottet av sakerna tillfaller Rädda Barnen. Opinionsbildning, information, medlemsvärvning, och bössinsamling. Världens Barns Riksinsamling oktober 2014 Tacksägelsedagen oktober 2014 IKEA dagarna november 2014 Insändare i Länstidningen inför barnhearingen Brev till kommunalråden om barnfattigdom jämte utskick av Rädda Barnens antologi om barnfattigdom Medverkan i intervjuer i lokalpressen om bl.a. barnfattigdom Deltagande i det lokala brottsförebyggande rådet samt i hedersgruppen, Södra distriktet Våra insamlingsbössor har varit placerade på: ICA Jätten ICA Maxi ICA Nära Östertälje Plantagen Optiker Gyhne & Kristoffersson ICA Weda Clas Ohlson Sjukhuscafeterian Apoteket Luna Insamlingsbössorna har totalt inbringat kronor under Samarbete med andra organisationer Svenska Kyrkan, Lions, STA Södertälje Teateramatörer, Scouterna, Röda Korset m.fl. Styrelsen har utökat samarbetet med Folkuniversitetet och bedriver sitt arbete i studiecirkelform. VÅR LOKALFÖRENING GEOGRAFISKT OMRÅDE: SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN FÖRTROENDEUPPDRAG Ordförande Mikaela Hurme

4 Vice ordförande Ewy Gaude Kassör Birgitta Lundqvist Sekreterare Julia Pietrek Övriga ledamöter Ledamot Inger Azrak Ledamot Lotten Johansson Ledamot Eva Rockman Ledamot Diana Frickner Ledamot Ulf Johansson Ledamot Martin Andersson Ledamot Anne Marie Storkson Hedersordförande Caisa Ekstrand VALBEREDNING Sammankallande Katarina Juhlin Ledamot Cay Löwquist Ledamot Eva Söderberg Ledamot Anita Landegren Ledamot Birgitta Allmo Revisorer Per Knutsson Inger Styrhagen Revisorer suppleanter Ulf Lundgren Mona Sandberg Övriga förtroendeuppdrag och representanter Södra distriktets årsmöte: Ewy Gaude, Göran Moberg, Caisa Ekstrand Södra Distriktet styrelse: Ewy Gaude (ledamot) Möten under året Årsmöte Sedvanliga årsmötesförhandlingar i Lunaträffens lokaler. Mötesordförande var Marita Lärnestad från Moderaterna. Lotten Johansson var mötessekreterare och Anne Marie Storkson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare. Ett drygt 20- tal medlemmar deltog i mötet.

5 Mötet valde Mikaela Hurme till ny ordförande. Avgående styrelseledamöter avtackades och de sedvanliga honungsburkarnas delades ut. I anslutning till årsmötet föreläste barnombudmannen i Botkyrka kommun, Ewa Hollén. Styrelsemöten Under året har styrelsen haft 12 möten. Styrelsen har också haft en planeringsdag i mars 2014 samt ett längre arbetsmöte i oktober I samband med arbetsmötet ledde två verksamhetsutvecklare från Rädda Barnen riks en workshop om utveckling av det lokala styrelsearbetet och främjande av. medlemsengagemang. Ordförande och vice ordförande har i november 2014 deltagit i en utbildning om ledarskap och medlemsvärvning som anordnades av Rädda Barnen riks. Våra medlemmar Under 2014 har lokalföreningen haft 524 medlemmar. Antalet medlemmar har varit ganska oförändrat under året. Antalet aktiva medlemmar uppgår till ca 30 inklusive styrelsens 9 medlemmar. Vårt arbete att synas lokalt För att uppmärksamma 25-årfirandet av Barnkonventionen gjorde styrelsen en stor satsning i november Alla skolelever i Södertälje och Nykvarn fick foldern Barnkonventionen på fem minuter utdelad till sig. Lokalföreningen har en hemsida och en facebooksida. Facebooksidan har uppdaterats med information kring föreningens verksamhet. Ansvaret för att uppdatera hemsidan fördelades först inom styrelsen men arbetet kom inte till stånd. I slutet av 2014 då styrelsen tog beslutet att arvodera en extern konsult för att sköta sidan har den blivit uppdaterad. Under verksamhetsåret har flera ledamöter inte fullföljt styrelseuppdragen. Detta har orsakat att informationen till medlemmarna inte har förmedlats på det sätt som hade varit önskvärt och på det sätt som framfördes i en motion till föregående årsmöte. Den nya styrelsen har under det gångna året själva och i samarbete med andra arrangerat flera aktiviteter. Styrelsen har dock inte fullt ut sett till att inbjudningarna till dessa arrangemang har nått medlemmarna, vilket är beklagligt. Vår ekonomi Intäkter

6 Intäkterna består till största delen av beviljade fondmedel, 300 tkr, samt medlemsandelar 25,3 tkr, och insamlade medel genom bössinsamlingar och försäljning 48,9 tkr, vilket tillsammans ger en summa på 374,2 tkr. Ändamålskostnader De beviljade fondmedlen 300 tkr har använts till verksamhet vid Familjecentren (i samarbete med kommunen), och därutöver har 5 tkr gått till konferensen Varenda Södertäljeunge ska klara skolan och 1,8 tkr till föreläsning om Betydelsen av trygghet och stabilitet som en förutsättning för traumafokuserad behandling. 26,3 tkr har överförts till Riksförbundet och 12,1 tkr till Världens Barn -insamlingen. Kostnader Kostnaden för insamling och försäljning har uppgått till 0,6 tkr. Administrativa kostnader (frimärken, kontors- och informationsmaterial samt möteskostnader etc) 26,3 tkr, varav 4,1 tkr avser tryck och utskick av kallelse till årsmötet. Styrelsen arbetar helt ideellt så några arvoden utbetalas inte men 7,5 tkr i arvode till utomstående för hemsidan har utbetalats. Vårt nettoresultat för år 2014 är kronor. Eget kapital Eget kapital vid årets ingång var kronor och har nu ökat med årets resultat till kronor. SLUTORD Styrelsen, som till stora delar är nyvald sedan förra årsmötet, har under året arbetat med att lära känna varandra, finna arbetsformer och med att fördela ansvarsområden. Det har varit tidskrävande men nödvändigt att fokusera en del på det interna arbetet. Styrelsen har fortsatt att fokusera mer på det lokala än nationella och har tillsammans under arbetsdagar arbetat med att utveckla det barnrättspolitiska programmet. Flera ledamöter har av olika anledningar lämnat sina uppdrag under verksamhetsåret vilket har påverkat styrelsens möjligheter att nå uppsatta mål. Styrelsen har genomfört flertalet aktiviteter men har inte mäktat med att nå ut med information till medlemmarna i tillräcklig omfattning. Styrelsen uppfattar dock att vi är på rätt väg och avser att arbeta med medlemsrelaterade frågor under nästa år.

7 Styrelsen vill särskilt lyfta fram satsningen i samband med firandet av Barnskonventionens 25- årsjubileum då vi såg till att alla skolelever i Södertälje och Nykvarn fick information om barnkonventionen och sina rättigheter. Styrelsen vill tacka alla medlemmar både aktiva och givare. Vi vill tacka alla sponsorer och samverkanspartners som möjliggjort alla våra aktiviteter. Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening Södertälje Nykvarn känner en ödmjukhet inför det stora uppdraget att arbeta för bättre villkor och ökat inflytande för barn och ungdomar. Styrelsen tackar för det förtroende som vi har fått under året och hoppas få kunna fortsätta det viktiga arbetet med att tillvarata barns rättigheter. Vi välkomnar alla medlemmar i lokalföreningen som vill bidra till detta uppdrag. Södertälje Mikaela Hurme Ewy Gaude Birgitta Lundqvist Julia Pietrek Lotten Johansson Diana Frickner Inger Azrak Eva Rockman

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING [Skriv här] Innehållsförteckning 1. Sammanfattning..2 2. Föreningen..2 3. Samarbete med Röda Korset...2 4. Medlemmar.3 5. Styrelsen..3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I UDDEVALLA 1. Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uddevalla avger härmed följande rapport för verksamheten 2014.

Läs mer

16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014.

16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014. Eftermiddag, station 2 16. Förslag till reviderad budget och verksamhetsplan år 2014. Förslag lagt av Riksstyrelsen Budget Redovisning av de förändringar som gjorts i den reviderade budgeten för år 2014.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013

Barnrättsfrågor i Huddinge kommun. Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 Barnrättsfrågor i Huddinge kommun Rädda Barnens lokalförening i Huddinge Slutrapport från Studiecirkeln i samverkan med ABF, september 2013 1. Barnkonventionen nationellt och i Huddinge kommun Regeringen

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 04 Organisation 05 Utveckling av riksföreningen under 2013 06. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Verksamhet 07 RÄKENSKAPER 2013

INNEHÅLL. Inledning 04 Organisation 05 Utveckling av riksföreningen under 2013 06. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Verksamhet 07 RÄKENSKAPER 2013 ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL Inledning 4 Organisation 5 Utveckling av riksföreningen under 213 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 213 Verksamhet 7 FÖREBYGGANDE ARBETE 7 STÖDJANDE ARBETE 9 ARBETE FÖR EN BÄTTRE VÅRD

Läs mer

Svensk förening för folkhälsoarbete Handlingar till årsmöte 27 mars 2015

Svensk förening för folkhälsoarbete Handlingar till årsmöte 27 mars 2015 Svensk förening för folkhälsoarbete Handlingar till årsmöte 27 mars 2015 Innehållsförteckning Föredragningslista 2 Verksamhetsberättelse 2014-2015 3 Resultatrapport och balansrapport 2014 7 Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FUB UMEÅ 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FUB UMEÅ 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FUB UMEÅ 2012 Hemsida: www.umea.fub.se Styrelsen för FUB Umeå har under 2012-02-23 2013-02-27 haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamöter

Läs mer

Sveriges Makalösa Föräldrar Handlingar till årsstämman 25-26 april 2015 Helsingborg

Sveriges Makalösa Föräldrar Handlingar till årsstämman 25-26 april 2015 Helsingborg Sveriges Makalösa Föräldrar Handlingar till årsstämman 25-26 april 2015 Helsingborg 1 (41) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Välkommen till årsstämman 2015 i Helsingborg 3 Program för årsstämman

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog

lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog lokalt Barngala i Malmö på söndag till förmån för projektet Barn till hav och skog På söndag är det dags för den redan av media så uppmärksammande barngalan på Palladium i Malmö den 7 april kl 16. En "sommarhit"

Läs mer

Det handlar om kärlek. - ett projekt om barn och ungas rättigheter

Det handlar om kärlek. - ett projekt om barn och ungas rättigheter Det handlar om kärlek - ett projekt om barn och ungas rättigheter Slutrapport 2013 Dnr 801-1121-11 FÖRORD För att nå barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck startade Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska OCD-förbundet Ananke Svenska OCD-förbundet Ananke VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke, med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2003 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 4 Om föreningen...4 År 2003...4 MÖTEN UNDER ÅRET... 5 VÅRA SPONSORER... 6 SAMARBETSPARTNER... 6

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer