Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida STYRELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida STYRELSE"

Transkript

1 (10) Plats och tid: Algutstorp, kl. 20:00 22:00 Beslutande: Sassi Wemmer Eva Johansson Jan Vinkvist Mats Andréasson Bengt Johansson Övriga: Bertil Ljungkvist OD John-Eric Gustafsson Alguststorp Diana Johansson Alguststorp Ingelott Håkanson Studieförbundet Vuxenskolan Utses att justera: Jan Vikvist Paragraferna: Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer Ordförande:.. Eva Johansson Justerare: Jan Vinkvist

2 (10) 52 Dagordning Dagordningen godkändes 53 Protokoll 6 oktober Gicks igenom och lades till handlingarna. Anmärkning till 51: Beslut angående räddningstjänsten fattades redan, därför kommer Jan inte att skriva en insändare i dagsläge. Första förslaget angående nedläggningen av diverse räddningstjänststationer lades ner och modifieras om. 54 Ekonomin Postgiro Internet kontot fungerar inte. Alla innestående krav är nu utbetalade. LUE-pengar måste användas mer, annars kan vi eventuellt inte rekvirera ut en till omgång från regionen. Jan gör en översyn av kostnadsfördelningen och meddelar vid nästa möte hur det ligger till. Just nu ser det ut som om vi klarar ekonomin för i år. Folkrörelserådets pengar har rekvirerats men har inte kommit in ännu. Dagens årsarvoden till styrelsemedlemmar måste omformas till mötesarvoden. Diskussioner fördes om storleken av arvoden samt att årsarvoden till AU även i fortsättningen skall utgå. Stadgegruppen tillsammans med kassören utarbetar ett förslag till nästa möte. 55 Upprop och debattartiklar Insändare Sven Olof och Eva har skrivit en insändare om distriktsköterskor som publicerades i BT. Bertil, Ulf och Eva utarbetar ett upprop om skolornas situation i dag i Sverige. Titeln är Rädda den svenska skolan från nedläggning. Brevets innehåll presenterades. Gruppen håller på med slutjusteringen och målsättningen är att publicera den hos samtliga kommunstyrelser och skolstyrelser i Sveriges kommuner, samt hos regeringen och riksdagen. Brevet kommer även att vara direktadresserat till statsministern och skolministern.

3 (10) 56 Projektet: Samverkan för lokal utveckling Länsbygderådet har erhållit projektpengar från Västra Götalands programm för lokal utveckling och entreprenörskap. Beloppet är kr och kommer att matchas med kr ifrån vårt eget kapital. Länsbygderådet sökte inom åtgärd 3, Samverkan. Projekttiden avslutas i april Utifrån beslutet behöver det att tas fram en intern åtgärds- och aktivitetsplan. AU får i uppdrag att utarbeta planen samt att lägga ut ansvarsområden. 57 Sassi rapporterar om grovlayouten för den nya hemsidan. Ett förslag på sidan läggs ut på Internet till nästa möte den 19 november för kommentarer. Inga strukturändrigar kommer att göras, men det är möjligt att lägga till eller att ta bort information. Hemsidan kommer att vara utformat på ett sätt, så man kan bygga vidare på den i framtiden. 58 Landsbygdsriksdagen 2004 Eva sliter och kämpar. Programmet för 2004 domineras av gruppdiskussioner och seminarier. Det kommer även att anordnas kortare studieresor. Både Göran Persson och Ulrika Messing är inbjudna till en paneldiskussion. Länsbygderådet Sjuhärad har skickat ut ett brev till alla kommunledningar i Sjuhärad med uppmaning om att avsätta resurser till representanter ifrån byalagen och utvecklingsgrupperna för att kunna delta i Ystad 2004.

4 (10) 59 Landsbygdsriksdagen 2006 Sassi fortsätter att undersöka de fysiska resurserna i Sjuhärad för genomförandet av landsbygdsriksdagen Resultatet hittills är att det är inga som helst problem för att kunna genomföra ett sådant arrangemang. De närmaste veckorna koncentreras arbetet på att kontakta eventuella medarrangörer och finansiärer. Slutrapporten och sammanställningen skall vara avslutat i slutet av december. Slutrapporten kommer även att ingå i en eventuell ansökan för landsbygdsriksdagen 2006, som skall lämnas till folkrörelserådet. 60 Stadgegruppens arbete Diskussioner om årsavgift/medlemsavgifter till Länsbygderådet aktualiseras igen. Antagligen kommer det krav från riksnivå på medlemsavgifter. Anledning till detta är de ökande kraven ifrån departementsnivå på medfinansiering i olika sammanhang. Enligt dagens stadgar har vi möjlighet att införa medlemsavgifter. Vi avvaktar med att införa medlemsavgifter i dagsläge. 61 Socialekonomiska nätverket och Social ekonomi Sjuhärad Socialekonomiska nätverket, under ledning av Thomas Andréen, har beslutat att införa en avgift för sina medlemmar. Avgiften är i form av en insats om 500 kr, som fås tillbaka vid ett eventuellt utträde ur nätverket. Länsbygderådet Sjuhärad lägger en insats på 500 kr för att kunna bevaka sina intressen. 62 Programmet för Lokal utveckling och Entreprenörskap utgår

5 (10) 63 Tomteblad Nästa informationsblad utges av tomten Jan igen. Alla styrelseledamöter, ersättare och adj. organisationer får i uppgift att meddela Jan vad informationsbladet skall innehålla. Deadline senast 30 november så att bladet kommer ut före jul. 64 Delegationsordning Stadgegruppen tittar tillsammans med Sassi vidare på delegationsordningen och förhållandet till befintliga stadgar. Redovisning till nästa möte. Bengt är huvudansvarig. 65 Redovisning bidragsmöjligheter Se bilaga 1. Sassi påpekar att svaren lämnades av kommunerna och att Länsbygderådet ej svarar för riktigheten i uppgifterna. Sammanställningen lämnas ut till alla som lämnade uppgifterna, samt till alla byalag/utvecklingsgrupper i Sjuhärad. Vi försöker även att få ut den till tidningarna. Mats och Bertil tar tidningen i Herrljunga, John och Diana Alingsåstidning och Sassi Boråstidning. 66 Rapporter: A) Marknadsplats 7-härad - Sassi: Förstudien avslutas den 15 november. Projektet har nu även skapat kontakter med Västsvenska Turistrådet och fått möjligheten att använda sig av deras portaler, databaser och marknadsföring. Projektgruppen är mycket nöjd med förprojektet och hoppas på att huvudprojektet kommer igång snart. B) LBR träff 8 oktober Eva: Informationen om träffen med länsbygderåden i Skaraborg, Sjuhärad och Norra Bohuslän Dalsland har gått ut tidigare per mail.

6 (10) Fortsättning 66 C) Emmaboda Sven Olof, Ulf: Rapporteras av vid nästa möte. 67 Kalendarium i höst 17 november kl 10:30 Möte med Per och Lotta på Kommunalförbundet Sjuhärad angående landsbygdsriksdagen 2006, Sassi, Eva och Jan deltar. 19 november kl 17:00 Styrelsemöte i Borås. Bygde.net presentation. 5 december Folkrörelserådet inbjuder till höstmöte. Eva och evtl Sassi deltar. 68 Övrigt Bengt meddelar att han inte kommer att ställa upp i styrelsen för Länsbygderådet längre än till kommande årsmöte. Jan kommer vid nästa årsmöte att lämna posten som kassör. Han kan tänka sig att fortsätta som ordinarie ledamot i styrelsen.

7 (10) Bilaga 1 1(4) Kartläggning av kommunernas bidragsmöjligheter till utvecklingsgrupper i Sjuhärad Länsbygderådet Sjuhärad har av utvecklingsgrupperna fått i uppdrag att göra en kartläggning och jämförelse av kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Borås, Ulricehamn, Herrljunga, Vårgårda och Alingsås med avseende på bidragsmöjligheterna till utvecklingsgrupperna i Sjuhärad. Nedan redovisas sammanställningen som Länsbygderådet Sjuhärad gjorde utifrån de inkomna svaren på frågorna. Frågorna besvarades till största delen av kommunernas näringslivssekreterare eller motsvarande. Vilka bidragsmöjligheter finns i kommunen för utvecklingsgrupperna? Herrljunga: Inga bidrag kan sökas hos kommunen. Kommunen hänvisar till Leader+ i form av Leadercheck för mobiliseringsprojekt finns avsatta i kommunens budget årligen. Svenljunga: Byalagen kan få medel för att utföra projekt som tagits upp i deras utvecklingsplaner av kommunen. Byalag med mindre är 500 invånare får 3000:- och byalag med mer än 500 invånare får 5000:-. Ett krav är att byalagen har skrivit en utvecklingsplan och att de deltar på de byalagsträffar som kommunen anordnar. Medlen betalas ut av Kommunledningsförvaltningen. 250:- per år och organisation kan sökas för aktiviteter på sportlovet av Kultur och Fritid. Ulricehamn: Administrationsbidrag, projektstöd, Leader+ Vårgårda: Alingsås: Bollebygd: Tranemo: Det finns inget speciellt bidrag inrättat, men byalag/utvecklingsgrupper kan söka som vilken förening som helst (sökes årligen senast 31 mars). För ungdomsverksamhet finns tex. lokalt aktivitetsstöd frö verksamhet 7-20 år samt för mindre investeringar och projekt. Generella bidrag är det ont om och tillfälliga bidrag är en politisk fråga från fall till fall. Möjligheter finns, men varierar över åren efter politisk bedömning. Vänortsbidrag (till grupper eller organisationer), investeringsbidrag (för föreningar), riktat bidrag (till lokalhållande föreningar). Inga riktade bidrag för utvecklingsgrupper. Det finns inga generella bidrag för utvecklingsgrupper i Bollebygds kommun. Önskar man söka kommunala pengar får man göra en framställan till kommunstyrelsen. Byalag, samhällsföreningar, kulturföreningar (hembygd och studier) och utvecklingsgrupper som upprättar en utvecklingsplan erhåller 3000kr/förening/år

8 (10) Finns möjligheten att få bidrag till administration? Bilaga 1 2(4) 2000kr/ år. Svenljunga: Nej, inte av kommunen. Ulricehamn: Varje Byalag med av kommunen godkänd utvecklingsplan och som har verksamhet får 2000 kr i administrationsbidrag per år. Vårgårda: Nej Upp till kommundelarna. Finns möjligheten att få kommunal medfinansiering för olika projekt? De flesta kommunerna hänvisar till Leader+ eller att det är beroende på projektets art. Ansökan görs direkt hos kommunen. För de olika kontakter på kommunerna se nedan. Hur ansöker man om bidragen? Brev till kommunstyrelsen och redogörelse för hela projektets finansiering, varav det kommunala bidraget kan vara en del. Svenljunga: Hos kommunledningsförvaltningen eller Kultur- och fritidsförvaltningen. Ulricehamn: Ansökan sker via kommunstyrelsen. Vårgårda: Alingsås: Bollebygd: Tranemo: Ta kontakt med Kultur&fritidskontoret. Man vänder sig till de olika nämnderna, t ex kommunstyrelsen, kulturnämnden, kommundelsnämnderna eller fritids- och turistnämnden. På fastställda blanketter till Kultur & Fritid. Önskar man söka kommunala pengar får man göra en framställan till kommunstyrelsen. Vill du har mer ingående information så vänd dig gärna till bildningsnämnden, Ulf Järphag, tel Hur ofta kan grupperna få bidrag? Löpande under året, inga fasta ansökningstider. Svenljunga: 1 gång per år. Ulricehamn: Bidrag kan teoretiskt fås varje år. 2 gånger per år (Lokalförsörjningskontoret), i övrigt när som helst och då är chansen större om man har god framförhållning så att det kan finnas med i budgetarbetet inför kommande år. Alingsås: Efter ansökan. Riktad bidrag: 1 juni. Investeringsbidrag: 1 februari. Vänortsbidrag 1 juni.

9 (10) Till vad kan grupperna få bidrag? Bilaga 1 3(4) Till det de själva tycker är viktigt. Enda begränsningen är projekttid 3 år. Sedan blir det drift inget bidrag till drift.. Ulricehamn: Stöd till för byalaget angelägna projekt. T ex löpande årliga aktiviteter, engångsprojekt och tidsbegränsade projekt. Hur mycket bidrag kan grupperna få? Inga uttalade begränsningar, men om stora belopp, läggs de över tre år. Ulricehamn: 2000 kr/år för administration, kr till alla byalag, dvs någon tusenlapp till projektstöd. Tranemo: Varierar, beroende på åtgärd, finns exempel på mellan 500 kr och kr kr/år för föreningar som upprättar en utvecklingsplan. Finns det andra sätt för grupperna att få finansiering? Det får grupperna själva svara på, ingen fråga för kommunen. Svenljunga: Ja, det kan finnas via allehanda andra myndigheter och organisationer. Några exempel är LEADER +, VGR, Kommunalförbunden/Tillväxtprogrammen, Glesbygdsverket, RAÄ, LBU-stöd, NUTEK, ALMI, Jordbruksverket, Naturvårdverket, Sparbankens stiftelse, stipendier, EU-bidrag etc. Ulricehamn: Det naturliga sättet är att försöka få utveckling via Leader+ eftersom de pengar kommunen levererar till Leader förut i huvudsak gick till byalagen T ex Leader+ där kommunen är delfinansiär, eller t ex jobb utfört av kommunens personal, lån av kommunala lokaler eller annan typ av samarbete. För att få bidrag från lokalförsörjningsnämnden krävs att man startar en ideell förening. Huvudsysslan skall vara ungdomsaktiviteter. Med ungdom menar Borås stad ålder 4-20 år. Regelbundna återkommande aktiviteter redovisas två ggr/år s.k. aktivitetsbidrag. T ex så kan beslut om sponsring göras när man inte kan ge bidrag. Tranemo: De bidragen som finns för föreningar med ungdomsverksamhet (ej sportföreningar och dylikt) är: - verksamhetsbidrag (baserat på antal aktiviteter) - lokalbidrag (betalas ut efter ansökan) - driftbidrag (för drift och underhåll av föreningsägd anläggning) - ledarutbildningsbidrag (ges för kostnader i samband med relevanta fort-/utbildningar) Ideella, allmännyttiga föreningar har dessutom möjlighet att få lotteritillstånd för att stärka sin ekonomi.

10 (10) Alingsås: Bilaga 1 4(4) Riktad Bidrag: Bidraget avser att stödja lokalhållande föreningar såsom föreningar med bygdegård, elljusspår, skyttebana, bryggor mm. Bidraget avser också att stödja föreningar som bedriver verksamhet av allmänkulturellt intresse och som inte omfattas av bidragen till ungdomsföreningar. Investeringsbidrag: Bidraget avser att stödja föreningarnas behov av att uppföra nya anläggningar samt även till större reparationer. Villkor: Anläggningen skall vara belägen i Alingsås kommun. Föreningen skall ha stabilitet och bedriva regelbunden verksamhet. Vid ansökningstillfället skall samtliga kostnader redovisas och grunda sig på offerter el. dyl. Ritningar eller skisser skall också komplettera ansökan. När eget arbete utförs ideellt, skall detta anges. Föreningen skall motivera varför investeringen är viktig för föreningens verksamhet Vänortsbidrag: Bidraget utgår till grupper eller till organisationer, som önskar ta emot grupper från vänorterna eller resa till vänorterna. Förening, som söker för första gången inom en femårsperiod, prioriteras före förening, som redan erhållit bidrag. Vilka kriterier gäller för att få tillgång till olika bidrag eller finansieringsmöjligheter? Vara registrerad förening, dvs egen juridisk person med eget konto. I övrigt mycket fritt. Svenljunga: Varierar. Ulricehamn: Kriterierna är att de bildat byalag som paraply för orten samt att de verkar enligt enkla regler fastställda av kommunstyrelsen. Olika

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE 2009-09-17 1(6) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Per-Åke Davidsson Tina Yngvesson Sassi Wemmer Tommy Johansson Klaes G Elvin Anna Fagefors Janet Jansson

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-02-12 1(4) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:15 Beslutande: Jan Vinkvist Sassi Wemmer Tina Yngvesson

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 17 december 2014, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2010-09-17 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET (Aktivitetsstöd, lokalbidrag)...

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE MÖTE Sida 2008-06-12 1(5) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Utses att justera: Jan Vinkvist Jan Smith Per-Åke Davidsson Claes Bergqvist Tina Yngvesson Agneta Lindström

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

A TT BILDA FÖRENING. Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen. Hur gör man? Vad är stadgar? Hur skrivs ett protokoll?

A TT BILDA FÖRENING. Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen. Hur gör man? Vad är stadgar? Hur skrivs ett protokoll? 1 A TT BILDA FÖRENING Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Hur gör man? Vad är stadgar? Hur skrivs ett protokoll? I denna folder får du svar på dessa frågor och några till 2 I N N E H Å

Läs mer

BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF

BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF BIDRAGSBIBEL FÖR GOLF 1 Innehåll Statligt lokalt aktivitetsstöd... 4 Utbildningsstöd... 5 Idrottslyftet-mer och fler 2007-2011... 10 RF Anläggningsbidrag... 21 Fonder/Stiftelser/Stipendier... 22 Länkar... 23 Kontaktuppgifter...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(6) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(6) Plats och tid: Od Sockengård, 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Claes Bergqvist Mikael Larsson Kjell Gröndahl Sassi Wemmer Tina Yngvesson Holger Sandin Hans Kilén Hans

Läs mer

Tommy Ejnarsson, v Bengt-Olof Knutsson, kd Pia Rydh, v 20-33. Jonny Bengtsson Susanne Sjöblom...

Tommy Ejnarsson, v Bengt-Olof Knutsson, kd Pia Rydh, v 20-33. Jonny Bengtsson Susanne Sjöblom... 1(30) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-17.30 Beslutande Bo Bergman, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Susanne Sjöblom, m Silva Andersson,s Per-Inge Petterson, c Kira Berg,

Läs mer

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt

Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Bilaga 1 Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt Oktober 2012-10-24 Innehållsförteckning Syfte och omfattning 5 Rollfördelning 5 Kommunen 5 Lokala aktörer 5 Länsstyrelsen 6 Naturvårdsverket

Läs mer

2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10.

2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10. 2011-11-10 2015-03-03 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 3 mars, 2015, kl. 08.30 12.10, Ajournering 10.00 10.35 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur

Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Uppsala i januari 2005 Information om bidrag från Stiftelsen framtidens kultur Stiftelsen framtidens kultur har till uppgift att främja ett vitalt kulturliv genom ekonomiskt stöd till konst- och kulturprojekt

Läs mer