Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef. Utses att justera: Harry Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef. Utses att justera: Harry Johansson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 27 februari (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Ann-Marie Rosö Sune Frisk Bengt-Olov Persson Anita Widman Thorbjörn Parling Annika Johansson Harry Johansson Bo Olsson Peter Johansson Björn Stålhammar Michael Helmersson Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef Utses att justera: Harry Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 29 februari 2008 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Harry Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 27 februari 2008 Anslagsdatum: 29 februari 2008 Datum för anslagets nedtagande: 21 mars 2008 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 27 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 januari 2008, 11 februari /2 Kommunfullmäktige 17 december Ks 20 Au 13 Au 9 Kf 103 Dnr 277/07 Motion angående användningen av Yahoo I motion 4 december 2007 anför Ulf Sörhman och Michael Helmersson följande: Det finns ett antal olika sökmotorföretag, som alla är stora och har sitt ursprung ifrån USA. Dessa företag har alla verksamhet i olika diktatoriskt styrda stater. Det har dock visat sig att endast Yahoo skämmer ut sig ordentligt jämfört med de övriga sökmotorföretagen. I Kommunist Kina har säkerhetspolisen tvingat sökmotorföretagen att anpassas sig till säkerhetspolisens regler. Detta innebär att Microsoft och Google stänger ner sidor som en regimkritiker besöker. Yahoo har dock gått ännu längre och lämnar ut uppgifter till den kinesiska säkerhetspolisen som nu har resulterat i att mer än 100 dissidenter har fängslats och dömts till fängelse ifrån 2 till 10 år. Det är helt oetiskt att ett sökmotorföretag skall ange personer som endast verkar för bättre demokrati och yttrandefrihet. Yrkar därför att Filipstads kommun utreder möjligheten till att helt bojkotta användningen i kommunens intranät av sökmotorn Yahoo samt att Filipstads kommun även använder sitt inflyttande till att påverka region Värmland och landstinget i Värmland till en liknande bojkott för att största möjliga effekt skall uppnås. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar Dataavd. att remittera motionen till dataavdelningen för yttrande.

3 Kommunstyrelsen 27 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari Av IT-enhetens yttrande 4 februari 2008 framgår att i samband med sökning efter information på Internet använder man sig av en s.k sökmotor, det finns ett antal olika sökmotorer av olika ursprung att välja mellan.den nämnda Yahoo är alltså en i mängden som finns att tillgå. Enligt uppgift i media har några av företagen som tillhandahåller sökmotorer kontaktats av representanter för den kinesiska säkerhetspolisen som tvingat företagen att stänga ner vissa regimkritiska sidor. Företaget Yahoo ska dessutom överlämnat uppgifter om Internetanvändare som möjliggjort att polisen kunnat spåra upp och anhålla dem. Filipstads kommun har i dagsläget ingen policy för vilka sökmotorer som får användas av de anställda och skoleleverna. Det finns heller ingen möjlighet att på ett enkelt sätt kontrollera vilka sökmotorer som används för närvarande. Med tanke på att vi har yttrande- och åsiktsfrihet i Sverige och själva kan välja vilken sökmotor som används synes det svårt att hindra någon från att använda Yahoo. Om kommunens agerande har någon betydelse i sammanhanget är väl tveksamt med tanke på att många miljoner sökningar görs runt om i världen varje dag och vårt användande får nog anses som försumbart i mängden. Tilläggas kan också att företaget Microsoft har lagt ett bud på Yahoo så att en förändring i deras policy i sådana här frågor kanske kan förväntas. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att IT-avdelningens yttrande får utgöra svar på motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

4 Kommunstyrelsen 27 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 januari Kommunfullmäktige 26 november Kostenh. Ks 21 Au 8 Kf 90 Dnr 264/07 Motion ang. tillsatser i mat I motion daterad 19 november 2007 anför Harry Johansson följande: Det skrivs mycket om livsmedelstillsatsen Glutamat, som vanligen används i storkök och restauranger. Denna smakförstärkare misstänks orsaka fetma, synproblem och hjärnskador. Dessutom används konstgjorda fetter i matlagningen. Glutamat förekommer som naturligt ämne i livsmedel och som konstgjorda tillsatsämnen. De konstgjorda tillsatsämnena används för att förbättra smaken på livsmedelsprodukter, hel- och halvfabrikat, som under tillverkningsprocessen blivit smaklösa. Bästa sättet att undvika konstgjort Glutamat är att tillaga maten av rena råvaror och undvika hel- och halvfabrikat och färdiga kryddblandningar Barn och ungdom behöver riktig mat utan konstgjorda tillsatsämnen för att utvecklas till friska och starka ungdomar och få den energi de behöver. Även våra äldre invånare ska ha mat tillagad av rena råvaror utan tillsatser. Jag föreslår därför att: - kommunen tar bort smakförstärkare E620-E640 från matproduktionen. - kommunen utreder vilka tillsatser som förekommer i den mat som serveras i skolor och till äldre - kommunen minskar på användningen av konstgjorda fetter och tillsatser. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kostenheten för yttrande.

5 Kommunstyrelsen 27 februari Kostchefen Margareta Stam anför i yttrande 18 februari 2008 att Filipstads kommun använder i likhet med de flesta kommuner använder halvfabrikat vid tillagningen av mat eftersom det är mindre arbetskrävande. Mycket mat tillagas dock från grunden. Exempelvis tillagas soppor, grytor, köttfärssås, kötträtter, korvrätter och kycklingrätter från råvaror. Däremot rullas inte köttbullar och färsbiffar och tunna pannkakor steks exempelvis inte för hand. Vår inställning är att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta en hög grad av tillagning från råvaror så långt befintliga personalresurser tillåter detta. Genom att mängden halvfabrikat hålls nere minskas också användningen av konstgjorda fetter och tillsatser, vilket också är vår målsättning att genomföra så långt det är praktiskt möjligt. Att däremot säga att inga tillsatser över huvud taget skall förekomma är inte möjligt, t.ex. finns ju vitamintillsatser i den vanliga mjölk som saluföres. För kännedom redovisas Livsmedelsverkets inställning i frågan enl. följande: Glutamat, smakförstärkare E620-E640 och konstgjorda fetter är idag godkända av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida: En del personer kan få överkänslighetsreaktioner mot glutamat när ämnet används i höga halter (grammängder). Den halt av glutamat som användas som tillsats enligt tillsatsreglerna kan inte ge dessa symtom. Känsliga personer kan drabbas av reaktioner som huvudvärk, svettningar, halsbränna, tryck över bröstet och illamående vid intag av höga halter glutamat som kan förekomma i t ex asiatisk matlagning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med kostchefens yttrande i ärendet som grund anse motionen besvarad.

6 Kommunstyrelsen 27 februari Ks 22 Dnr 22/08 Redovisning av placeringar, lån och likviditetsställning Kommunchefen redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 29 januari 25 februari 2008 Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen 27 februari Ks 23 Dnr 256/07 Ansökan om ekonomiskt bidrag från föreningen Sandbäcken i Karlstad Föreningen Sandbäcken i Karlstad hemställer i skrivelse 23 oktober 2007 om ett kommunalt bidrag för att täcka de omkostnader föreningen haft i samband med deras medverkan i projektet Möjligheternas trädgård i Filipstad. Det framgår av socialnämndens protokoll 12 februari 2008, 31, att föreningen Sandbäcken är en ideell förening vars övergripande mål är att genom olika aktiviteter, verka för att människor med psykiska funktionshinder eller psykisk ohälsa ges möjlighet till god livskvalitet och tilltro till de egna resurserna. För närvarande driver föreningen projektet EBL-skolan, skolan till Ett Bättre Liv. Syftet med skolan är att genom en anpassad utbildningsinsats ge den enskilde individen möjlighet att komma igång med en relevant utbildningsprocess, få känna och ingå i ett socialt sammanhang och därefter gå vidare till fortsatt utbildning och/eller arbete. Under hösten 2006 samt hela 2007 har EBL-skolan haft ett samarbete med Möjligheternas trädgård i Filipstad, där EBL-skolan bistått med undervisning till projektets deltagare. Fortsatt samarbete är planerat under Föreningen Sandbäcken drivs på ideell basis med knappa resurser, varav föreningen ansökt om bidrag för täckande av omkostnader i samband med samarbetet med Möjligheternas trädgård. Omkostnaderna uppgick 2007 till kronor samt uppskattas bli kronor under Föreningen ansöker totalt om kronor i bidrag från Filipstads kommun. Socialnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att föreningen beviljas bidrag med 10 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att ej uttala någon erinran mot att socialnämnden beviljar Föreningen Sandbäcken bidrag med 10 tkr. SOC

8 Kommunstyrelsen 27 februari Ks 24 Dnr Anmälningsärenden 1. Delegation kanslienhetschefen 2. Delegation personalenheten 3. Delegation kommunchefen 4. Delegation förköpsärenden 5. Protokoll Teknikutskottet Protokoll Lokala Folkhälsorådet Yttrande över Klimat- och sårbarhetskommitténs slutbetänkande, SOU 2007:60 Länsstyrelsen i Värmland 8. Enhet för rättspsykiatrisk vård svarsskrivelse från Landstinget i Värmland 9. Yttrande över revisionsrapport uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år, protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden /Utsändes/ Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen 27 februari Ks 25 Dnr 41/08 Medfinansiering i projektet Landsbygdshandeln service och samverkan Föreningen för landsbygdshandelns främjande, FLF, redovisar i skrivelse 20 december 2007 projektplan för projektet Lansbygdshandeln service och samverkan. FLF söker projektmedel för att i samverkan med privata, offentliga och ideella aktörer förstärka och utveckla den lokala servicen i Värmlands län med dagligvarubutiken i fokus. Projektet genomförs av FLFs mentorer i Värmlands län och inriktas på följande insatser - förbättra butiksägarens/personalens förutsättningar genom mentorskap och kompetensutveckling/nätverksträffar - vidareutveckla samarbetet mellan butik, ideella föreningar, näringsliv och kommunerna - följa serviceutvecklingen i länet Projekttiden är och Filipstads kommuns insats uppgår till 3000 kr för respektive år 2008 och Den totala projektbudgeten omsluter för hela perioden varav länets kommuner totalt bidrar med kr. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Anita Widman bifall till framställningen. Häremot yrkar Harry Johansson avslag på densamma. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till Anita Widmans yrkande och dels till Harry Johanssons yrkande. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse Anita Widmans förslag med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen beslutar att Filipstads kommun deltar i projektet Lansbygdshandeln service och samverkan i enl. med FLF:s ansökan samt att erforderliga medel, totalt 6000 kr, anvisas ur kommunstyrelsens tillgängliga medel. FLF

10 Kommunstyrelsen 27 februari Ks 26 Dnr 211/05 Överenskommelse med Statens Bostadskreditnämnd statligt stöd för kostnader för kommunens bostadsåtaganden I mars 2000 träffades med å ena sidan staten genom Bostadsdelegationen (delegationen) och å andra sidan Filipstads kommun (kommunen) ett avtal (avtalet) om stöd för rekonstruktion av kommunens bostadsföretag Stiftelsen Filipstadsbostäder (Bostadsstiftelsen). Statens Bostadskreditnämnd (BKN) som från och med den 1 januari 2007 företräder staten i här aktuellt ärende har vid en slutavstämning av avtalet konstaterat att 28 lägenheter fortfarande disponeras av Migrationsverket och att ytterligare 28 lägenheter endast är tömda men inte av- eller utvecklade för annan verksamhet. Totalt återstår således 56 lägenheter att av- eller utveckla för att avtalet ska vara uppfyllt. Enligt kommunen kvarstår Migrationsverkets behov av lägenheter även sedan avtalet löpt ut den 31 december I december 2005 träffades vidare ett tilläggsavtal mellan å ena sidan staten genom Statens Bostadsnämnd (SBN) och å andra sidan kommunen (tilläggsavtalet) om stöd för fortsatt rekonstruktion av Stiftelsen Filipstadsbostäder. Enligt tilläggsavtalet ska ytterligare ca 110 lägenheter avvecklas eller utvecklas för annan användning än bostäder. Lägenheterna ska friställas och avskiljas från Bostadsstiftelsen före utgången av år 2008 och så snart som möjligt avvecklas eller utvecklas för annan användning än bostäder. Avtalet löper till utgången av Statens Bostadskreditnämnds avtalsdelegation beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari 2008 att kvarvarande 56 lägenheter enligt avtalet får överföras till tilläggsavtalet. Parterna är överens om att kvarvarande 56 lägenheter enligt avtalet överförs till tilläggsavtalet. Kommunens åtagande enligt tilläggsavtalet ökar därmed från 110 till 166 lägenheter. Överföringen innebär inget ytterligare statligt stöd. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den av Statens Bostadskreditnämnd föreslagna överenskommelsen enl. ovan samt

11 Kommunstyrelsen 27 februari att uppdraga åt och bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger och kommunchefen Claes Hultgren att underteckna överenskommelsen. KSO KC BKN

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Michael Helmersson. Övriga deltagande: Kristina Steijner, socialförvaltningen 13,14, 20 Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef

Michael Helmersson. Övriga deltagande: Kristina Steijner, socialförvaltningen 13,14, 20 Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef Kommunstyrelsen 25 februari 2010 1(23) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.55 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Wennerlöf, Ulla Olsson, Lillvor Eriksson

Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Wennerlöf, Ulla Olsson, Lillvor Eriksson Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 24 november 1 (31) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.35 Ajournering: Kl. 19.45-20.05, 20.30-20.32. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Åsa Hååkman-Felth Anders

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Kommunfullmäktige 18 september 2014 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15 20.20 Ajournering kl. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Ersättare: Ann-Marie Rosö ej 36 Sune Carlsson Hans Nahlbom Annika Johansson Göran Andersson ej 36 Benny Persson Michael Helmersson

Ersättare: Ann-Marie Rosö ej 36 Sune Carlsson Hans Nahlbom Annika Johansson Göran Andersson ej 36 Benny Persson Michael Helmersson Kommunstyrelsen 26 februari 2007 1 (22) Plats och tid: Gammelkroppa Skogsskola, Kolaren kl. 8.15-11.30 Ajournering kl. 10.45-10.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk ej 36 Sune

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134 Samm anträdesdatum Kommunstyrelsen 1 december 2010 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.10, 16.00-16.15 Beslutande: Per Ås Su Thor Annika Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.45 Ajournering mellan 15.35-16.15 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare:p-o Felth, Jerry Rothin, Stephanie Treviranus, Ulla Olsson

Ej tjänstgörande ersättare:p-o Felth, Jerry Rothin, Stephanie Treviranus, Ulla Olsson Kommunfullmäktige 13 juni 1 (42) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-21.15 Ajournering kl. 20.03-20.26, 20.41-21-15. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20. Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.05 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Claes Hultgren, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 maj 2007 1 (32) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 20.00-22.10

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 maj 2007 1 (32) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 20.00-22.10 Kommunfullmäktige 14 maj 2007 1 (32) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 20.00-22.10 Beslutande: Anita Widman ordf. Irene Frisk Ersättare Per Gruvberger Owe Karlson Jan Larsson Olle Engström Per-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2007 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Bo Olsson Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2008 1 (27) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.35 Ajournering kl.15.40-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2008 1 (27) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.35 Ajournering kl.15.40-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2008 1 (27) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.35 Ajournering kl.15.40-15.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Harry Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.40

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 januari 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anders Nilsson Harry Johansson Sune Frisk Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober 2008 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober 2008 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober 2008 1 (16) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.00-10.35 Ajournering 09.10-09.25, 10.20-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika

Läs mer