Safety Walker en rullator som larmar vid fallolyckor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Safety Walker en rullator som larmar vid fallolyckor"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM) Handledare/Examinatorer: Magnus Eriksson Mikael Bylund Leif Olsson Pär Åslund Författarnas e-postadresser: Utbildningsprogram: Civilingenjör i Datateknik, Industriell Ekonomi och Teknisk Design Omfattning: 6289 ord inklusive bilagor Datum: Projektrapport inom IG028G, Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp Safety Walker en rullator som Brigitta Boman, Sandra Fahlén, Sofie Häggkvist, Julia Malinska, Ida Olsson, Tove Olsson, Alexandra Nguyen

2 Sammanfattning Sammanfattning Syftet med projektet har varit att skapa en smart rullator för att minimera risken med fallolyckor hos rullatoranvändare. Målet med produkten är att skapa trygghet en för användare och anhöriga. Rullatorns konstruktion ska vara robust men samtidigt smidig. Denna rullator kommer till synes inte skilja sig från andra standardrullatorer, hemligheten ligger i den låda som kommer vara placerad under sittdynan. Denna låda innehåller sensorer som markerar rullatorns position samt lutning över x-, y- och z-axlarna. Dessa sensorer skickar sedan lutningsinformation till en mobilapplikation som antingen hemtjänsten eller anhöriga har tillgång till. Vid ett eventuellt fall skickas ett larm till den mobila applikationen så att hemtjänsten eller anhöriga kan ingripa. Undersökning visar att intresset för produkten är stort bland anhöriga och hemtjänst, men undersökningen visar också att idén var mindre populär hos de äldre då de ansåg sig klara sig på egen hand utan diverse hjälpmedel. Prototypen till produkten var inte helt fungerande då det krävdes en hel del kunskap inom programmering i programmeringsspråket Java, en kunskap datateknikstudenterna inte besatt sedan tidigare. Hade studenterna haft mer tid att bekanta sig med Java hade projektgruppen haft en fungerande prototyp. Nyckelord: Rullator, säkerhet, trygghet, mobil applikation, sensorer. ii

3 Abstract Abstract Our intention with this project is to create a smart walker that can reduce the risk of falling with the walker. The aim with our product is to create safety and security for the user and the relatives. The construction of this walker is going to be hearty and flexible. It will not be such a big difference between our Safety Walker and the original walkers, the secret with Safety Walker will be the black box under the seat. This box will contain sensors that denote the position of the walker and feel the slope in the x-, y- and z-axis. These sensors will send information to a phone application which will be seen by relatives or by Assisted Livings. In any fall accident the walker will alarm to the phone application and the user can get help quickly. Market research shows that relatives and Assisted Livings are very positive to our product, but the old people don t see that they need help. The prototype was not working because of the lack of knowledge we had in programming and JAVA. If we would have had more knowledge about JAVA the prototype would have been ready in time. Keywords: Walker, security, safety, mobile application, sensors. iii

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och problemmotivering Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Konkreta och verifierbara mål Kravspecifikation för slutprodukt Funktionella krav Icke-funktionella krav Kravspecifikation för prototyp Funktionella krav Icke-funktionella krav Tidsplan Metod Konstruktion Design och utformning, rullatorn Design och utformning, applikationen Resultat Design och utformning av prototyp, rullatorn Prototyp Logotyp Design och utformning av prototyp, applikationen Affärsplan och budget Analys Design och utformning av prototyp, rullatorn Design och utformning av prototyp, applikationen Affärsplan och budget Källförteckning Bilaga A: Affärsplan Bilaga B: Kodning av applikation iv

5 Inledning 1 Inledning En rullator är en produkt anpassad för personer som inte helt och hållet kan gå på egen hand. Rullatorn ger många gånger en trygghet och ett stöd till dess användare. Trots att rullatorn är en ganska modern uppfinning, har tekniken inte ändras mycket sedan den första modellen år [1] 1.1 Bakgrund och problemmotivering En rullator ses idag som ett av de främsta hjälpmedlen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Årligen säljs det omkring rullatorer i Sverige, där den främsta kundgruppen är pensionärer. Det är därför av stor vikt att kunderna får en säker och ergonomisk anpassad produkt. Dessutom är risken för fallolyckor hög i denna målgrupp och eventuella skador kan få stora konsekvenser. Varje år avlider fler än personer på grund av fallolyckor, vilket gör detta till den största olycksgruppen. Att helt eliminera fallolyckorna är inte möjligt. Däremot kan rullatorns nuvarande funktioner och uppbyggnad modifieras för att minska antalet olyckor. Modifikationen skänker dessutom en trygghetskänsla hos användare och anhöriga, eftersom dagens teknik och material har förbättrats betydligt under senare tid. Användandet av rullatorn får många kunder att känna sig mer självständiga, då möjligheten att fortsätta leva i en vardaglig miljö under längre tid är större. Rullatorn har även fått stor betydelse för kundens sociala liv, eftersom produkten lett till möjligheten att på egen hand kunna lämna hemmiljön. [1] Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Syftet med projektet har varit att ersätta de befintliga rullatorerna med en ny, fräsch och smart modell. Den nya modellen är ergonomiskt anpassad för användaren men bibehåller samtidigt alla krav och funktioner en befintlig rullator har. 5

6 Inledning Den nya rullatorn, Safety Walker, är en smart modell. De tekniska finesserna är sensorer för att känna av geografisk position, samt eventuella fall för individen som använder rullatorn. 1.2 Konkreta och verifierbara mål Safety Walkers målgrupp är framför allt seniorer som inte bor på äldreboende, men även alla andra individer som är bundna till en rullator för att förflytta sig. Målet är att skänka en extra trygghet hos användaren, då insatser vid eventuella skador och fall kan tillsättas mycket snabbare än hos en vanlig rullator. 1.3 Kravspecifikation för slutprodukt Slutprodukten kommer att vara en utökning av prototypen. Den slutliga produkten kommer även att innefatta både en rullator, samt tillhörande smarta funktioner Funktionella krav I och med att produktens målgrupp behöver stöd för att förflytta sig, är säkerheten ett stort krav på rullatorn. Konstruktionen är robust och stabil, men utan att tumma på möjligheten att enkelt kunna förflytta sig. Rullatorn är dessutom uppkopplad med GPS, vilket gör att anhöriga kan följa rullatorn på en karta och se var den befinner sig. Rullatorn har också inbyggda sensorer för att känna av lutning och acceleration, vilket känner av om individen har trillat omkull och vält rullatorn. I det fallet meddelas anhöriga om vad om har hänt, och åtgärder kan tillsättas snabbt. Kraven på produkten är således följande: ergonomisk konstruktion stabil och robust tillverkad utrustad med sensorer för att känna av lutning (och eventuella fall) samt GPS stötsäker vid fall, som hindrar att konstruktionen går sönder 6

7 Inledning Samtliga krav måste bli uppfyllda för att nå slutresultatet med produkten. De viktigaste kraven är de säkerhetsrelaterade då hela produkten är ett hjälpmedel för funktionshindrade individer Icke-funktionella krav Rullatorn måste vara bekväm att gå med, den får inte skapa ett irritationsmoment eller på något sätt motverka individen i sin framfart. Produkten skall därför utvecklas på en hög användarvänlighetsnivå. Underhållsarbetet med rullatorn skall vara minimal. För att förhindra eventuell punktering kommer solida gummidäck användas. I och med däckvalet behöver inte användaren pumpa däcken eller oroa sig för punktering på ojämna vägunderlag. I övrigt krävs det inget underhåll av rullatorn. Produkten är en beställningsvara. Rullatorn måste specialbeställas från företaget som tillverkar den, men påverkar inte priset anmärkningsvärt för det. Priset på produkten är i klass med befintliga produkter, men aldrig markant dyrare. Målet är att ersätta de befintliga rullatorerna, inte att vara en dyrare klass för sig. 1.4 Kravspecifikation för prototyp Prototypmodellen av produkten kommer att vara i demonstrativ skala av slutprodukten. I och med att en prototyp tas fram, kommer inte samma krav att ställas på produkten Funktionella krav För prototypen kommer en Android-baserad mobiltelefon att användas som substitut för GPS-sensorn i slutprodukten. Motivet till detta beslut var en kostnadsfråga för GPS-sensorn till Lego Mindstorms NXT. Prototypen kommer inte att vara en egenstrukturerad rullator. Prototypen kommer att använda en befintlig rullator med mobiltelefonen och en sensor för att känna av lutning. Sensorn för att känna av lutning används för att känna av eventuella fall individen gör. Om sensorn känner av att rullatorn ligger lutad i över en minut, kan systemet anta att ett fall har inträffat och mobilapplikationen kan kontaktas. 7

8 Inledning Mobilapplikationen är densamma för slutprodukten och prototypen. Applikationen skall kunna uppmärksamma användaren vid eventuella fall på rullatorn, samt kunna lokalisera var rullatorn befinner sig geografiskt. Prototypen behöver inte designas eller skissas av någon kursdeltagare. Prototypen kommer till stor del endast demonstrera det tekniska systemet, inte den ergonomiska rullatorn. Däremot kommer CADmodeller och skisser att skapas för slutprodukten, för allmän beskådning Icke-funktionella krav Allt det tekniska i produkten kommer att paketeras i en liten låda. Lådan får inte bli ett störningsmoment på den befintliga rullatorn, utan ska helst göras så liten så möjligt och sitta någonstans som inte utgör ett problem för användaren. Lådan skall inte heller dra någon onödig uppmärksamhet från användaren, utan kännas helt naturlig i designen. 1.5 Tidsplan Varje inriktning av civilingenjörsprogrammet har olika ansvar. För ett enklare se vad som skall göras och när, har en tidsplan författats för de involverade i projektet. Momenten är färgkodade för vilka individer som gör vad. Se tabell 1. Tabell 1: Tidsplan över projektet 8

9 Metod 2 Metod För att samla stoff och ett underlag till intresse av denna produkt har en marknadsundersökning utförts. Undersökningen skedde i form av olika enkäter som målgruppen fick besvara och reflektera över. Sammanställningen av undersökningen presenteras i form av konkreta diagram tillsammans med tydliga mål som målgruppen ville uppnå. En mobilapplikation för Android-baserade mobiltelefoner har utvecklas för prototypen såväl som för slutproduktens syfte och ändamål. Programmeringsspråket för applikationen är Java, vilket är samma på Lego Mindstorms NXT-enheten. Ansvaret för mobilapplikationen har legat hos datateknikstudenterna, där alla har haft varsin deluppgift att utföra. Alexandra Nguyen hade i ansvar att grafiskt programmera applikationen, Julia Malinska hade i ansvar att programmera kartorna baserade på Leaflet, ett kartsystem för mobiltelefoner. Brigitta Boman hade i ansvar att programmera Bluetooth-kommunikationen mellan de olika enheterna. Appen utvecklades i Eclipse IDE med hjälp av Android SDK Studenterna vid industriell ekonomi har författat en affärsplan för produkten. Affärsplanen kommer att reflektera över produktens kostnader och rimliga intressenter. För att konkret kunna visa hur produkten ska se ut, har studenterna vid teknisk design tagit fram CAD-modeller för prototypen. Samma studenter har också designat företaget och produktens logotyp med tillhörande slogan. Modelleringsprogrammet som användes av teknisk design var Solidworks. En litteraturstudie samt webbaserade källor har använts för att styrka bakgrundsmaterial och teori för produkten. Tillsammans med resultatet av marknadsundersökningen, källorna och affärsplanen kan rapporten formuleras till ett konkret resultat. 9

10 Konstruktion 3 Konstruktion Projektets prototyp har konstruerats som CAD-modell och applikation för Android-baserade mobiltelefoner. I kapitel presenteras de olika konstruktionerna i följden rullatorn och mobilapplikationen. 3.1 Design och utformning, rullatorn I och med att Safety Walker s målgrupp behöver stöd vid förflyttning är säkerheten ett stort krav på rullatorn. Förutom rullatorns unika egenskap så som larm vid fall, samt en inbyggd GPS-sensor, är det av stor betydelse för användaren att konstruktionen är stabil och smidig. Till slutprodukten ska dessa funktioner och egenskaper uppfyllas: länkhjul som snurrar 360 bromsar vid handtag plats för korg sittdyna ryggstöd Det material som ska användas till slutprodukten är aluminium, vilket är en mjuk lättmetall [2]. Aluminium ska användas för att det har en hög korrosionsbeständighet, det är lättarbetat och det är återvinningsbart och därför kan klassas som miljövänligt. Rullatorns signalement är framförallt den låda som med komponenter och sensorer som visas i figur 1. Safety Walker som slutprodukt kommer till synes efterlikna de rullatorer som finns på marknaden idag. Figur 1: Placering av lådan med sensorer på slutprodukten 10

11 Konstruktion 3.2 Design och utformning, applikationen Innan utvecklingen av applikationen inleddes delades arbetet upp i tre delar mellan datateknikstudenterna. Alla studenter fick olika ansvar i vad som skulle skulle läsas på, men det bestämdes att hela utvecklingen av applikationen skulle till större del vara ett samarbete eftersom alla områden överlappade varandra. Vad gäller applikationens design var funktionaliteten viktigast. Det bestämdes att riktlinjer som Androids hemsida erbjuder skulle följas. Målet var att utveckla en applikation med en meny och design som var välbekant, så att det blev lätt att förstå hur de skulle användas direkt. För att applikationen skulle vara så användarvänlig som möjligt lånades inspiration från flera välkända applikationer som Facebook, YouTube, Instagram med flera. Här bestämdes det att applikationen skulle byggas med färgen blå som grund, då färgen blå anses representera kvaliteter så som visdom, lojalitet, förtroende och säkerhet. Dessa kvaliteter är något som speglas till framtida kunder. Därefter påbörjades skissande utav applikationens utseende, det bestämdes att en inloggningsskärm skulle finnas, som i sin tur skulle leda till en meny med punkter så som kontakter, tidigare varningar och inställningar. Punkten kontakter skulle innehålla en kontaktlista med namn som hemtjänsten höll koll på, med ett klick på en utav kontakterna skulle kontaktens position visas samt lutningen på deras rullator. 11

12 Resultat 4 Resultat I kapitel presenteras resultatet av projektet i följden prototyp, applikation och affärsplan med budget. 4.1 Design och utformning av prototyp, rullatorn Teknisk design har konstruerat en CAD-modell av prototypen samt logotyp med tillhörande slogan. Studenternas resultat presenteras i kapitel Prototyp Prototypen för Safety Walker är 3D-modellen som visas i figur 2. Modellen är framtagen i konstruktionsprogrammet Solidworks. Förutom 3D-modellen användes även en lånad rullator med sensorer från en Android-baserad mobiltelefon. Figur 2: Projektets CAD-modell av prototypen 12

13 Resultat Logotyp I utformningen av logotypen är det viktigt att använda rätt färger. Den gula färgen används då det är en färg som snabbt ska fånga kundens uppmärksamhet. Färgen blå ger personer en känsla av lugn, stillhet och frid. Färgen blå ger bland annat egenskaper såsom lugnande, omsorgsfull, hoppfull, intelligent, skyddande, lugn och stabil. [3] Dessa egenskaper är väldigt passande då huvudsyftet med denna produkt är att skapa större trygghet för äldre och dess anhöriga. I figur 3 illustreras logotypen för produkten Safety Walker där just färgerna gul och blå används med syfte på dessa egenskaper. Figur 3:Illustration av logotyp för produkten Safety Walker 4.2 Design och utformning av prototyp, applikationen Resultatet av applikationen blev inte fullständigt till belåtenhet eftersom applikationen inte fungerade som det var planerat från början. Själva applikationen och kartsystemet Leaflet fungerade som planerat, men tillsammans med resten av programmet havererade applikationen. Applikationens programmering och design kan ses i figur 4. Som tidigare nämnt användes färgen blå för att ge en lugnande och pålitlig känsla av applikationen. 13

14 Resultat Upplägget och designen av applikationen gjordes efter de mål Androiddokumtnationen hade strukturerat upp. Inga tidigare erfaranheter användes för att utforma applikationen, vilket kan återspeglas i dess simplicitet. Samtidigt skall applikationen vara lättförstådd och okomplicerad, vilket den anses vara. För Bluetooth-kommunikationen konsulterades Stefan Forsström och Victor Kardeby. Stefan och Victor hjälpte till med det tekniska och bidrog till den slutgiltiga lösningen för kommunikationen. Figur 4: Prototyp för applikationen För att ett larm skall utlösas på telefonen krävs det att tiltsensorn läser av lutningen i x-, y- och z-axlarna. När någon av axlarna lutar mer än 45 grader åt något håll, kan ett fall antas ha skett och applikationen kan larma. Sensorenheten i applikationen fungerade teoretiskt men inte praktiskt för denna prototyp. 4.3 Affärsplan och budget Till en början utfördes en marknadsundersökning för att se hur stor intresset av Safety Walker är. Marknadsundersökningarna gav positiv respons på produkten, se figur 5. De som svarade på enkäterna var personer i alla åldrar i Sundsvalls stad som hade anhöriga med rullator. 50 % kände en senior som ramlat med sin rullator, 40 % oroade sig för att en fallolycka skulle ske och samtliga som deltog i undersökningen tyckte produkten var bra. Även rullatorbundna på äldreboende fick svara på enkäten, 30 % hade ramlat med sin rullator, 20 % var oroliga att de skulle ramla och 99 % tyckte inte att Safety Walker skulle vara en bra produkt. Skulle du kunna tänka dig att köpa en Safety Walker till "din" senior? Ja Nej Figur 5:Delresultat av marknadsundersökningen 14

15 Resultat Intressenterna till Safety Walker är främst seniorer i behov av rullator. Landstinget är också en av kunderna då de kan köpa in produkten till de seniorer som har hemtjänst. Även anhöriga till rullatoranvändare blir en stor kund eftersom de kan beställa en Safety Walker till sin senior. Konkurrenter är alla de företag som säljer rullatorer. Idag finns det dock enbart de traditionella rullatorerna med handbroms, men då dessa företag och Safety Walker inriktar sig till samma målgrupp blir de stora konkurrenter. En Safety Walker kostar 500 kr att köpa in, en rullator utan lådan kostar 300 kr och lådan med sensorerna, larmet och GPS-sändaren kostar 200 kr. Priset för kunderna kommer under år ett vara 4125 kr men redan år två sänks priset till 3500 kr. Enligt beräkningar utefter budgeten kommer projektet att nå Break-even under det första halvåret år 2, se diagram 1. Nollpunktsvolym 630,60 Nollpunktsomsättning ,31 Resultat vid budgeterad volym ,00 Diagram 1:Budgetberäkning när projektet når Break-even 15

16 Analys 5 Analys 5.1 Design och utformning av prototyp, rullatorn Efter avslutat projekt är vi nöjda med resultatet på vår 3D-modell. Eftersom ingen av oss hade tidigare erfarenhet vid användning av Solidworks blev resultatet över förväntan, även om modellen som slutprodukt skulle justeras med flera detaljer och funktioner innan tillverkning. Inga tidigare erfarenheter inom CAD-modellering hades, därför valde vi att modellera en prototyp i stället för en slutprodukt. 5.2 Design och utformning av prototyp, applikationen Den del utav applikationen och koden som fungerade såg bra ut, och den stämde bra överens med vårt koncept. Inget av vårt arbete behöver egentligen ändras, men mer tid behöver läggas ner på kodningen. Vi vet i alla fall att prototypen skulle fungera om vi fick mer tid att bekanta oss med Java innan vi utvecklade vår prototyp. I början utav projektarbetet var det planerat att applikationen skulle utvecklas med Phonegap, som är en utvecklingsmiljö för mobila applikationer. Phonegap gör det möjligt att utveckla en applikation för flera plattformar utan att behöva skriva en unik kod för varje plattform. I Phonegap använder man sig utav språken Javascript, CSS och HTML. Men då tiden inte var tillräcklig för att bekanta sig med Phonegap valde vi att utveckla applikationen med Eclipse IDE istället, vilket visade sig vara lika svårt som Phonegap då vi inte riktigt var bekanta med Java heller. I slutändan fick vi inte de tekniska delarna utav vår applikation att fungera felfritt, utan bara den visuella framsida som representerade tre namn på individer som eventuellt fallit. Därefter var det tänkt att med ett klick på ett namn skulle komma vidare till Leaflet kartan, vars kodning och kartor vi fick att fungera men vi hade ingen tid eller möjlighet att testa kartan tillsammans på samma enhet som vår applikation befann sig. 16

17 Analys Bluetooth-kommunikationen fungerade inte riktigt då nästintill ingen tid lades ner på detta på grund av tidsbrist hos Julia Malinska och Alexandra Nguyen då vi arbetade på resten av applikationen. Brigitta Boman gjorde sig själv otillgänglig under flera delar utav det gemensamma projektarbetet vilket satte oss tillbaka i tidsplanen ännu mer. Vår originella Bluetooth-kod visade sig vara alldeles för krånglig och avancerad än nödvändigt, då konsulterade vi Stefan Forsström och Victor Kardeby, de hjälpte oss att sätta ihop en kod som var mindre avancerad och mötte de mål vi ville åstadkomma bättre. Det vi prioriterade högst var att få Bluetooth-kommunikationen och Leaflet fungerande. Viktigast för oss var att alla komponenter gick felfritt innan vi satt ihop alla koder till en enda applikation. Det vi skulle ha gjort annorlunda var att inte vara eviga tidsoptimister, utan följa tidsplanen korrekt samt att planera arbetet bättre. Om vi hade gjort detta så hade vi utan tvekan haft en fungerande prototyp och den skulle nog ha fungerat felfritt. 5.3 Affärsplan och budget När man tittar på resultaten från våra enkätundersökningar så ser man att de anhöriga var betydligt positivare till vår produkt än användarna. De anhöriga oroar sig för att användaren skulle ramla med sin rullator och en stor del kände även många som hade ramlat. Nästan ingen av användarna var oroliga för att de skulle ramla och i stort sett alla var negativ till vår produkt. Anledningen till detta tror vi är för att de tyckte att Safety Walker hade för avancerad teknik och många ansåg att produkten hade finesser som de inte tyckte var nödvändiga. Av egna erfarenheter så vet vi att äldre människor sällan ser att de behöver hjälp och blir besvärade när anhöriga vill hjälpa dem. Av det här kan vi dra slutsatsen att det är de anhöriga som kommer att lyfta fram vår produkt, de känner sina seniorer väl och vet när och om de behöver hjälp. 17

18 Analys Seniorer som bor kvar i hemmet och tas om hand av anhöriga tror vi kommer bli en stor kund då applikationen ska kunna ge anhöriga en stor trygghet. Det blir såklart även en trygghet för användaren då den vet att den kommer att få hjälp om något händer. Då vi vet att det är väldigt stressigt inom vården så tror vi att vår produkt kan underlätta för personalen, främst inom hemtjänsten. Därför blir även landstinget en stor kund. Vi tror att det som kommer att avgöra om kunden väljer Safety Walker eller konkurrenternas rullatorer är om kunden vill ha en trygg, säker och modern rullator eller en billig och enkel. Priset för rullatorn vid försäljning kommer att vara dyrare än vad vi hoppats på, men då den innehåller fler finesser och avancerad teknik blir den självklart dyrare än en traditionell rullator. 18

19 Källförteckning Källförteckning [1] Hjälpmedelsinstitutet, Rollatorns betydelse [www] Y8ZIJ:www.hi.se/global/pdf/2005/ pdf.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se Hämtad [2] Wikipedia, Aluminium [www] Hämtad [3] Patrik Nilsson Om färger och färgers betydelse. Publicerad Hämtad

20 Bilaga A: Affärsplan Bilaga A: Affärsplan 20

21 Bilaga A: Affärsplan Affärsplan en rullator som 12/18/2013 Sandra Fahlén, Industriell ekonomi Sofie Häggkvist, Industriell ekonomi 21

22 Bilaga A: Affärsplan Affärsplan Företaget Företagsnamn: Safety Walker AB Företagsform: Försäljningsföretag Sammanfattning Vi är sju personer som tillsammans har arbetat fram en produkt som består av en rullator som larmar till en applikation på en telefon om användare av rullatorn utsatts för en fallolycka. Vi är två delägare som tillsammans kommer sköta en webbshop där försäljning av vår Safety Walker kommer ske. Vi kommer samarbeta med företag som tillverkar rullatorer, företag som tillverkar vår låda med sensorer och GPS-sändare och företag som levererar vår produkt. Vår försäljning kommer både vara till privatpersoner och till landsting som köper in till vården. Målet är att inom fem år kunna bredda vår försäljning till resten av Norden. Genom att starta detta företag ser vi en chans att få sälja en produkt som kommer ge många äldre, men också anhöriga, mer trygghet i vardagen. Delägare & Anställda Delägare: Sandra Fahlén(TINDA), Sofie Häggkvist(TINDA). Anställda: Brigitta Boman, Julia Malinska, Alexandra Nguyen, Ida Olsson, Tove Olsson. Prototypen har framställts av ovanstående anställda, Ida & Tove har skött CADritningar av rullatorn tillsammans med lådan. Brigitta, Alexandra och Julia programmerade Applikationen så den fungerar tillsammans med sensorerna i lådan som de dessutom har byggt ihop. Vi som delägare kommer ha en ägarandel på 30 % var. Vi har en riskkapitalägare med 40 % ägarandel. Våra fem anställda är personer som varit med och tagit fram vår utvecklade produkt, de kommer därför ha lön i 12 månader utan arbetsuppgifter på företaget. När det fått betalt för det jobb de gjorde när de framställde produkten, vilket vi beräknat vara efter ett år, så kommer de inte längre vara kvar som anställda och företaget kommer då endast bestå av oss två delägare. Eftersom att samtliga sju personer som nämns ovan har varit med och tagit fram produkten kommer vi att skriva ett royaltyavtalt med dessa efter år fem, där de kommer få 5 % var av den summan företaget går i vinst med. 22

23 Bilaga A: Affärsplan Vision Om fem år ser vi fortfarande att vårt företag drivs av enbart oss två delägare. Men vi ser stora möjligheter att kunna expandera vår försäljning till hela norden och där med kommer vi även att behöva anställa någon/några personer. Vi kommer tillsammans fortsätta sköta vår webbshop där man kan beställa vår produkt. Vi skulle också kunna se att vi säljer andra hjälpmedel som vi själva utvecklat och som kan vara bra att ha då man blir äldre och behöver hjälp. Ett alternativ skulle kunna vara att ta emot personliga specialbeställningar som kan komma behövas hos en speciell individ. Syftet är trots allt att göra det bättre och säkrare för den äldre i vardagen. 1. Företagsidé/affärsidé Vårt företag består av oss, två kvinnor som tillsammans driver en webbshop där vi säljer vår rullator som vi uppfunnit och tagit fram, tillsammans med fem andra. Vår produkt skiljer sig mot de redan befintliga rullatorerna, den har nämligen inbyggt larm och GPS-sändare. Om rullatorn utsätts för en kraftig stöt eller om den välter larmar den automatiskt. Vi har även programmerat en applikation, till telefoner, som gör det möjligt för anhöriga att snabbt se var personen befinner sig då larmet gått. Även om brukaren av rullatorn går vilse kan man se var han/hon befinner sig. Vår kundkategori är framförallt seniorer som fortfarande bor i sitt hem och behöver stöd då de går, men vi tror också att vi kan underlätta enormt mycket för vårdtagare. Vår produkt kan bli speciellt populär hos de anhöriga, då de slipper den stora oron att en olycka ska hända senioren utan att någon upptäcker det. 2. Företagets omvärld Kunder & Marknad De kunder som vi främst riktar in oss på är seniorer som bor kvar i sitt hem, oavsett om de tas om hand av anhöriga eller hemtjänst. I och med detta kommer även vårdtagare och anhöriga bli viktiga kunder för oss. Privatpersoner kommer finansiera sin rullator själva medan Landstinget kommer kunna köpa in till de personer som har hemtjänst. Vår produkt kommer att kunna köpas av kunder i hela Sverige, till att börja med. Men inom några år hoppas vi ha möjlighet att sälja rullatorer till alla nordiska länder. 23

24 Bilaga A: Affärsplan Vi riktar in oss på personer som är i behov av en rullator för att klara eller göra vardagen tryggare sin vardag. Idag är det ungefär personer i Sverige som använder rullatorer och vi tror inte att det kommer att minska. Vi tror snarare att det kommer öka i och med att vi idag är en åldrande. Vilket innebär att de äldre människorna kommer att leva längre och fler kommer att behöva våra rullatorer. Vi tycker att man allt för ofta hör om äldre personer som ramlat och brutit lårbenshalsen utan att någon upptäckt det, detta är ett klassiskt exempel. Det händer också att man läser i tidningar om de som gått vilse eller frusit ihjäl. Till skillnad från alla nuvarande befintliga rullatorer kan man med vår rullator undvika dessa problem. Konkurrens Vi har inte några befintliga konkurrenter för just vår produkt eftersom inget annat företag säljer utvecklade rullatorer utan enbart säljer de traditionella. Eftersom vi är inriktade mot samma målgrupp ser vi dem på så vis som konkurrenter. Dagens rullatorer saknar larm och GPS-sändare som vår Safety Walker har och vår produkt kommer även vara mer användarvänlig. Efter undersökningar har vi märkt att framhjulen ofta gör det svårt att t.ex. svänga i dörröppningar och därför sitter våra framhjul närmare varandra. Något som också är en styrka för oss är att vi ger kunden en fem år garanti på produkten och om produkten skulle gå sönder så reparerar vi den utan kostnad. Dessa finesser och funktioner som Safety Walker har är våra styrkor medan det är konkurrentens svagheter. Men eftersom de har en billigare rullator att erbjuda blir det konkurrentens starka sida. Vår uppgift blir att sälja in vår produkt hos kunderna och visa fördelarna med Safety Walker och hur den kommer att underlätta och göra deras vardag säkrare. 3. Hur företaget blir konkurrenskraftigt och effektivt Produkt Vår produkt är en rullator som i grunden har samma funktioner som dagens befintliga rullatorer, men det som utmärker vår produkt är ett inbyggt larm med GPS-sändare. Vi har även programmerat en applikation där exempelvis anhöriga kan koppla upp sig till en rullator och med hjälp av den se var senioren befinner sig om den gått vilse eller om den ramlat. När användaren av en Safety Walker ramlar med sin rullator utlöser ett larm som går till applikationen och till den person som är uppkopplad till den rullatorn, som då direkt ser var personen befinner sig. Senioren måste naturligtvis godkänna att den anhöriga/hemtjänsten får tillgång till dessa funktioner och det genom att ha en personlig kod som godkänner att applikationen kopplas till seniorens rullator. 24

25 Bilaga A: Affärsplan Då vi vet att det idag är väldigt vanligt med seniorer som ramlar både i sitt hem och på promenader har vi tagit fram en rullator som minskar risken för allvarligare skador då anhöriga snabbt får veta om olyckan varit framme och därmed kunna hjälpa snabbare. Det är också väldigt stressigt för hemtjänstpersonal som jobbar inom vården, och med vår produkt tror vi att vi kan göra det mycket enklare i och med att till exempel hemtjänstpersonalen direkt kan ta reda på vart rullatoranvändaren befinner sig. Vi tror också att det kan få senioren att känna sig mycket säkrare under vardagen. Den enda nackdelen tror vi kan komma bli är att användaren av rullatorn skulle kunna se denna produkt som krånglig, men eftersom applikationen främst vänder sig till anhöriga ser vi inte detta som ett större problem. Pris & Försäljning Produkten beställs via vår webbshop och man får den därefter levererad hem till sin adress. Frakten kommer ingå i priset. Personen som beställt en Safety Walker har 30 dagars öppet köp om produkten inte skulle passa individen och om så fallet är ordnar vi även returleveransen från köparens adress. Precis som många andra rullatorföretag så får köparen hem en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Fördelen med detta betalsätt är att det inte krånglar om personen inte känner sig nöjd och vill skicka tillbaka rullatorn. Men det finns såklart alltid en risk med att lämna ut produkter innan betalning sker. Samtidigt som produkten betalas tecknas en garanti som gäller i fem år. Skulle rullatorns GPS- och/eller larmsystem krångla lovas köparen att få det reparerat. Vår rullator kommer kosta 4125kr per rullator, traditionella rullatorer ligger idag på en prisnivå mellan 1800kr och 3000 kr. Då vår produkt har mer finesser och vi erbjuder en fem års garanti kommer den såklart vara dyrare att framställa och då också kräva ett högre pris. 25

26 Bilaga A: Affärsplan Marknadsföring Vi kommer att besöka sjukhus, vårdcentraler och hemtjänsten i alla landsting runt om i Sverige för att göra reklam för vår Safety Walker. Vi kommer att marknadsföra vår produkt genom broschyrer som vi under det första året personligen kommer att dela ut, till både sjukhus, ladsting, hemtjänst, äldreboenden, PRO-möten och andra offentliga lokaler. Samtidigt som vi åker runt i Sverige och delar ut broschyrerna kommer vi även prata med företagen om vår produkt och dess funktioner. Första året kommer vi leja bort utdelning av våra broschyrer till posten för att kunna nå ut till alla privatpersoner inom våra kundkategorier. Efter det första året kommer vi fortsätta vår markandsföring genom att skicka ut broschyrer både genom posten och via mail till företagen. För att även nå ut till privatpersonerna så kommer broschyrerna fortsätta att placeras ut på sjukhusen, tandläkare, vårdcentraler och andra lokaler där kunden vistas. Främsta konkurrensmedlet Vår produkt är väldigt unik på sitt sätt. Den har egenskaper som ingen liknande produkt på marknaden har. Den kommer bli en stark konkurrent bland de andra företagen som säljer rullatorer då vi och vår produkt satsar stenhårt på säkerheten och tryggheten. Den är också väldigt modern och utvecklad till skillnad från nuvarande rullatorer. Vi är också två försäljare med drivkraft som har en stark målmedvetenhet, vi tror att vi kan bli ett mycket bra komplement på marknaden. Effektiv och hållbar verksamhet DHL kommer vara vår leverantör. Vi valde dem på grund av deras gogreentänkande. Det innebär att de tänker på miljön och försöker hålla nere på utsläppen så mycket som möjligt. De levererar produkter inom hela världen och är en av Sveriges största leveransföretag. Då vi om något år planerar att utöka vår försäljning till resten av Norden kommer vi även då kunna använda oss av DHL. Vi kommer samarbeta tillsammans med ett företag som heter Trust Care som tillverkar rullatorer. Rullatorn kommer att fraktas från Trust Care med hjälp av DHL till ett annat företag som monterar ihop lådan, sensorerna, larmet och GPS-sändaren och sedan montera lådan på rullatorn och därifrån via DHL fraktas vår produkt till beställaren. 26

27 Bilaga A: Affärsplan Då vi valt att inte starta ett företag som själva helt bygger lådan och rullatorn och slutligen bygger ihop dem, utan istället valt att anlita olika företag som gör detta åt oss så gör detta att vi troligen får lite högre kostnader än om vi skulle valt att starta ett företag som sköter hela tillverkningen själva. Detta kan bli en stor nackdel för oss om konkurrenter med liknande vara dyker upp på marknaden som sköter hela produktionen själva och därmed kan hålla ett lägre pris. Företagets administration och löpande bokföring kommer vi själva sköta. Bokslutsarbete och upprättande av årsredovisning kommer vi ta hjälp av vår revisor. Miljöpåverkan Vi tycker att det är viktigt att ha bra miljötänk, speciellt med tanke på att både tillverkningen och transporten av vår produkt kommer att påverka miljön negativt. För själva tillverkningen kommer vi att samarbeta med företag som tänker på miljön under deras tillverkningar, till exempel kommer rullatorn vara gjord av aluminium vilket gör att den blir återvinningsbar. Transporten av våra produkter kommer påverka miljön men för att minimera utsläppen kommer vi samarbeta med befintliga transportföretag som transporterar varor över hela landet. Transporten av våra varor kommer alltså ske tillsammans med transporter av andra varor. Att samåka är skonsammare för miljön, det skulle bli dubbelt så stora utsläpp om vi skulle välja att transportera våra produkter i egna lastbilar. Vår produkt i sig kommer inte ha någon påverkan på miljön när den är klar och därför är det heller inget vi behöver fundera på. Resurser Vi kommer hyra en kontorslokal i Sundsvall på 60, skriva ett tills vidare kontrakt med en månads uppsägningstid. Hyran kommer ligga på 8000kr/mån där värme, el och vatten ingår. Vi kommer också hyra in lokalvårdare två gånger i månaden och betalar 2050kr för det. För att rusta upp kontoret med allt ifrån papper, pennor och skrivbord till datorer och skrivare har vi lagt en budget på kr till detta. Till en början då vi bara är två som driver företaget kommer vi dela upp arbetet så en sköter ekonomin och beställningarna medan den andre sköter webbshopen och samarbetet med produktionsföretagen och leverantörföretaget. 27

28 Bilaga A: Affärsplan Vi kommer ta ut lika lön, kr/mån första året. Detta för att företaget ska komma igång och gå runt, men enligt våra beräkningar kommer vi kunna höja vår lön till kr/mån år två. Förhoppningsvis kommer vi kunna höja vår lön ytterligare ju fler år som går och beroende på hur bra vi kommer att sälja. Vi kommer ha en företagsförsäkring som täcker det mesta som vi betalar 5000kr/mån för. 28

29 Bilaga A: Affärsplan 4. SWOT-analys, håller företagsidén? Företagets styrkor är vår unika produkt som inget annat företag har utvecklat. Eftersom vi endast är fyra personer inom företaget kommer alla vara insatta, vilket gör att vi alla kan hjälpa till där det kan komma att behövas. Säkerheten och tryggheten som vår produkt ger användaren och anhöriga är ytterligare en styrka som vårt företag har. Företagets svagheter är att vi är helt nya inom företagsbranschen och därför saknar vi erfarenhet och har heller inte något stort kontaktnät. Vår produkt kan anses som tekniskt svår för konservativa seniorer, då många inte hängt med i moderniseringen. För att kunna starta vårt företag behöver vi låna pengar vilket kan ses som en svaghet, eftersom vi under några år kommer vara tvungen att betala tillbaka pengarna plus ränta. Vi ser bra möjligheter för Safety Walker i framtiden. Det kommer alltid finnas pensionärer som är i behov av rullatorer, med tanke på att vi är en åldrande befolkning kommer antalet äldre människor att öka och behovet av rullatorer att öka. Vi ser stora möjligheter att i framtiden kunna bli ännu mer miljövänliga eftersom att miljötänket hos företag och kunder idag bara blir större. Vi tror att det i framtiden kommer bli billigare att vara miljövänlig och därmed kommer det vara ett självklart alternativ. Eftersom att tekniken idag hela tiden förnyas och blir mer avancerad så finns det stor risk att liknande varor kommer att dyka upp på marknaden i framtiden och konkurrera med oss. 29

30 Bilaga A: Affärsplan 5.1. Resultatbudget Företag : Safety Walker AB Belopp exkl. moms År: 1 2 Intäkter Försäljning av varor eller tjänster Rörliga kostnader Varu-, materialkostnader.kostnader för främmande tjänster 12% % Bruttovinst Intäkter minus rörliga kostnader 88% = Lön och sociala kostnader Anställdas bruttolön, dvs. lön och skatt % = Ägarlön brutto vid aktiebolag ("normallön") * ) Arbetsgivaravgift 31% på anställdas löner + ägarlön vid AB Arbetsmarknadsförsäkringar för anställda. 7% av bruttolönen! Personförsäkringar för ägare. 7% av "normallön" * ) Summa lön och sociala kostnader Övriga kostnader Resekostnader. Bilersättning Lokal: Hyra, el, värme, reparationer och underhåll etc Kontorsmateriel, telefon, porto etc Marknadsföring Försäljningskostnader (resekostnader, övernattning etc.) Bokföring. Revision Företagsutveckling (utbildning, produktutveckling etc.) Företagets försäkringar Leasing och hyra av utrustning, övriga köpta tjänster Diverse övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar och räntekostnader Avskrivningar 20% x investeringar i maskiner och utrustning Räntekostnader. Lånat kapital och eget kapital x låneränta Summa avskrivningar och räntekostnader

31 Bilaga A: Affärsplan Summa "fasta kostnader" = = Resultat vid aktiebolag. Resultat före "ägarlön" vid enskild firma och handelsbolag = = Försäljningsbudget Företag : Safety Walker AB Ange vad budgeten avser, t.ex. År 1 och år 2: Belopp exkl. moms Försäljning 1 + Varu-, och materielkostnader % % Kostnader för tjänster % % Bruttovinst 1 = % = % Försäljning Varu-, och materielkostnader Kostnader för tjänster Bruttovinst 2 = = Försäljning Varu-, och materielkostnader Kostnader för tjänster Bruttovinst 3 = = Försäljning Varu-, och materielkostnader Kostnader för tjänster Bruttovinst 4 = = Summa försäljning Summa varu-, och materielkostnader % % Summa kostnader för tjänster % % Summa bruttovinst = % = % Kommentar Försäljning år 1, 500st á 4125kr Summeringarna ovan förs automatiskt över till Resultatbudgeten 31

32 Bilaga A: Affärsplan Försäljning år 2, 800st á 4125kr 5.3. Kapitalbehov och finansiering. Startbudget Företag: Safety Walker AB Belopp exklusive moms Det här behöver jag pengar till i företagsstarten: (Kapitalbehov: Investeringar och rörelsekapital) Iordningställande av lokaler. Ombyggnad, inredning, kontorsutrustning Maskiner. Verktyg. Utrustning som skall användas i flera år Marknadsföringsmaterial. T.ex. skyltar och broschyrer Varulager. "Startlager" till inköpspris Likvida medel d.v.s. pengar i kassa och bank Extra rörelsekapital i starten i väntan på pengar från kunderna Moms på ovanstående inköp (ingående moms) Reserv för oförutsett Summa Pengar ordnar jag på följande sätt: (Finansiering) Egen och kompanjoners insats. (Insatt utrustning - se nedan!) Banklån: kontokreditkredit = Almi-lån Annan finansiering, närmare bestämt: Riskkapitalist, 40% Summa (Samma som summa behov av pengar)

33 Bilaga A: Affärsplan Källor Bremert Carl & Hake Joel Rollatorer undersökning och utveckling kring framkomlighet i hemmet. Hämtad Elektrokit. Hämtad

34 Bilaga B: Kodning av applikation Bilaga B: Kodning av applikation 34

35 Bilaga B: Kodning av applikation Safetywalker.java package com.safetywalker.www; import android.os.bundle; import android.app.activity; import android.content.intent; import android.view.view; public class SafetyWalker extends Activity protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.activity_safety_walker); //La till två onclick knappar med intent public void LeafletMap (View view) { Intent intent = new Intent(this, LeafletMap.class); startactivity(intent); public void TiltDetector (View view) { Intent intent = new Intent(this, TiltDetector.class); startactivity(intent); 35

36 Bilaga B: Kodning av applikation Safetywalker Manifest <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.safetywalker.www" android:versioncode="1" android:versionname="1.0" > <uses-permission android:name="android.permission.internet" /> //webview leaflet <uses-sdk android:minsdkversion="8" android:targetsdkversion="18" /> <application android:allowbackup="true" > <activity android:name="com.safetywalker.www.safetywalker" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.main" /> <category android:name="android.intent.category.launcher" /> </intent-filter> </activity> //Ny aktivitet, leaflet <activity android:name="com.safetywalker.www.leafletmap" > </activity> //Ny aktivitet, tiltdetector <activity android:name="com.safetywalker.www.tiltdetector" > </activity> //Ny aktivitet, bluetooth <activity android:name="com.safetywalker.www.bluetooth" > </activity> //Ny aktivitet, bluetooth client <activity 36

37 Bilaga B: Kodning av applikation android:name="com.safetywalker.www.client" > </activity> </application> </manifest> Safetywalker XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andr oid" android:layout_width="match_parent" android:background="#ffffff" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical" > <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="0dip" android:layout_gravity="top" android:layout_weight="4.04" /> <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="2dip" android:background="#ffffff" /> <Button android:layout_width="match_parent" android:layout_height="60dip" android:layout_weight="0.09" android:background="#2eccfa" android:onclick="leafletmap" android:text="agda Agdasson" /> <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="2dip" android:background="#ffffff" /> <Button android:layout_width="match_parent" android:layout_height="60dp" android:layout_gravity="bottom" android:layout_weight="0.09" android:background="#2eccfa" 37

38 Bilaga B: Kodning av applikation android:onclick="tiltdetector" android:text="svante Svantesson" /> <ImageView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="2dip" android:background="#ffffff" /> <LinearLayout android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="0dip" android:layout_weight="0.89" android:orientation="horizontal" > <Button android:layout_width="match_parent" android:layout_height="60dp" android:layout_gravity="bottom" android:background="#2eccfa" android:text="lennart Lennartson" /> </LinearLayout> </LinearLayout Leaflet.java package com.leaflet_webview.www; import java.io.ioexception; import java.io.inputstream; import android.os.bundle; import android.app.activity; import android.content.context; import android.webkit.*; public class MainActivity extends Activity { WebView webview; Context protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); webview = new WebView(this); setcontentview(webview); context = this; WebSettings settings = webview.getsettings(); settings.setjavascriptenabled(true); // webview.loadurl("file:///android_assets/shit.html"); 38

39 Bilaga B: Kodning av applikation try { InputStream stream = this.getassets().open("shit.html"); int streamsize = stream.available(); byte[] buffer = new byte[streamsize]; stream.read(buffer); stream.close(); String html = new String(buffer); webview.loaddatawithbaseurl(null,html, "text/html", "UTF-8", null); catch (IOException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printstacktrace(); Leaflet HTML <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>namn</title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initialscale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet /leaflet.css" /> <!--[if lte IE 8]><link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.1/leaflet.ie.css" /><![endif]--> <script type="text/javascript" src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet /leaflet.js"></script> <style> body { padding: 0; margin: 0; html, body, #map { height: 100%; </style> </head> <body> <div id="map"></div> <script type="text/javascript"> var map = L.map('map').setView([ , ], 13); L.tileLayer('http://{s.tile.cloudmade.com/BC9A493B41014CAABB98F 0471D759707/997/256/{z/{x/{y.png', { 39

40 Bilaga B: Kodning av applikation maxzoom: 18, attribution: 'Map data <a href="http://openstreetmap.org">openstreetmap</a> contributors, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">cc-by- SA</a>, Imagery <a href="http://cloudmade.com">cloudmade</a>' ).addto(map); function onlocationfound(e) { var radius = e.accuracy / 2; L.marker(e.latlng).addTo(map).bindPopup("You are within " + radius + " meters from this point").openpopup(); L.circle(e.latlng, radius).addto(map); function onlocationerror(e) { alert(e.message); map.on('locationfound', onlocationfound); map.on('locationerror', onlocationerror); map.locate({setview: true, maxzoom: 16); var popup = L.popup().setLatLng([ , ]).setContent("Agda Agdasson!").openOn(map); </script> </body> </html> Leaflet XML <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".leafletmap" > <WebView android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" /> </RelativeLayout> Tiltdetector.java package com.safetywalker.www; import android.app.activity; import android.os.bundle; import android.util.log; 40

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

RensarLasse En hängrännerensande robot

RensarLasse En hängrännerensande robot MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator: Mikael Bylund, Magnus Eriksson, Leif Olsson, Pär Åslund, e-postadress Handledare: Författarens e-postadress: finy1300@student.miun.se,

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Affärsplan. för. Zikko

Affärsplan. för. Zikko Affärsplan för Zikko i samarbete med Nyföretagarcentrum 1. Namn- och adressuppgifter Namn Erik Gustavsson Ålder 27 Företag Zikko Organisationsnummer 7811205918 Adress Björnvägen 1 Postadress 53157 Lidköping

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 UTVECKLING MÖJLIGHET IDÉ affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 AD/ID: Oskar Kiviniemi oskarkiviniemi@gmail.com Projektledare: Mikaela Olsson mikaela-olsson@live.se Teknik-/ljud-/bild-ansvarig: Filip Edde Martinsson filipeddemartinsson@gmail.com

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

[STOCKHOLMS FÖRSTA UNIKA KULTURBADHUS]

[STOCKHOLMS FÖRSTA UNIKA KULTURBADHUS] [STOCKHOLMS FÖRSTA UNIKA KULTURBADHUS] [IDROTTSNÄMNDEN] Den nya föreningenspt/c/c/ens kultur och badhusförening, ek. förening (org.nr. 769620-7757) ansöker härmed att få överta driften av Aspuddsbadet.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen.

Vi sitter nu på Torsgränd 9 i Vasastan dit du förstås är hjärtlig välkommen. Vi är en tight grupp med bred samlad erfarenhet från de flesta grafiska sammanhang såväl tryck som digitalt. Vi arbetar med allt från annonser till avancerad webbshop via trycksaker, montrar, appar, säljpresentationer

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 2 ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Administrera din butik 2 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4 3 Butiksinställningar 8 i Nordisk e-handel Lathund Nordisk e-handel AB INNEHÅLL 30 juni 2015 sv 1 Nordisk

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Mallen skall ses som ett arbetsmaterial, vilket betyder att andra kompletterande delar

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Touchdown. Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch. Forget everything you knew. Testa nu! virtuella DEVIreg Touch, en 1:1-kopia av denna unika termostat!

Touchdown. Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch. Forget everything you knew. Testa nu! virtuella DEVIreg Touch, en 1:1-kopia av denna unika termostat! Touchdown. Testa nu! Besök touch.devi.se och testa den virtuella DEVIreg Touch, en 1:1-kopia av denna unika termostat! Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch. Forget everything you knew. Intelligent solutions

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Software Technology. Josef Svenningsson

Software Technology. Josef Svenningsson Software Technology Josef Svenningsson Software Technology Software Technology Området Software Technology handlar i mångt och mycket om följande frågeställning: Hur designar man programmeringsspråk för

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

Mobila tjänster för lojalitets system. Mobila tjänster för lojalitetssystem Mobile services for loyalty network

Mobila tjänster för lojalitets system. Mobila tjänster för lojalitetssystem Mobile services for loyalty network Mobila tjänster för lojalitets system Mobila tjänster för lojalitetssystem Mobile services for loyalty network Andreas Björklund EXAMENSARBETE 2012 Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Mobile Cross Development

Mobile Cross Development Mobile Cross Development Johan Holm och Jörgen Bengtsson Varje år bjuder vi in våra kunder till tre inspirationsdagar där vi lyfter fram de mest intressanta IT-frågorna med fokus på strategi, teknik eller

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil?

Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Hur vill du använda Visma Severa via din mobil? Resultat Severa Mobile -undersökning Förord Tack alla ni som medverkade i denna undersökning som vi fick 389 svar på. Detta är en av de mest kompletta undersökningar

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket Bloggdesign Dessa designpaket är utformade för dig som bloggar och vill ha en ny, proffsigare och mer personlig design. Jag gör designer för blogg.se/webblogg.se/blo.gg. När du har bestämt dig för vilket

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Affärsplan För Projektet BULLEN Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Anders Arlborg Telefon: +46(0)70-653 8078 Adress:

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer