ALLMÄN INFORMATION. OMGIVNINGSFAKTORER, OMRÅDEN och REGLERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN INFORMATION. OMGIVNINGSFAKTORER, OMRÅDEN och REGLERING"

Transkript

1

2 ALLMÄN INFORMATION OMGIVNINGSFAKTORER, OMRÅDEN och REGLERING Totala antalet klimatkammare i Biotronen är 35. Kamrarna är av olika typer. 23 kammare är utrustade med artificiellt ljus, s.k. konstljuskammare, och 12 med dagsljus, s.k. dagsljuskammare. Klimatkammare (Controlled Environment Rooms) I 19 klimatkammare kan temperaturen regleras mellan +5 och +40 C. Luftfuktigheten kan regleras mellan 30 och 90% relativ fuktighet. I 3 klimatkammare kan temperaturen regleras ner till -5 C. Från +5 C ner till -5 C kan inte luftfuktigheten regleras och ljusintensiteten bör inte överstiga 130 µmol m -2 s -1 (vid högre ljusintensiteter är temperaturer under +5 C svåra att upprättahålla). Ljuskällorna i klimatkamrarna består av kall-vita lysrör (215 W, Sylvania). Dessa kan kompletteras med glödlampor (ca 20 % av lysrörens ljuseffekt). Ljusintensiteten är maximalt 500 µmol m -2 s -1. Ljusintensiteten kan styras/programmeras i 5 steg. Ljusstegen med olika ljusintensitet kan kombineras med ökande och minskande ljusintensitet. Lysrören respektive glödlamporna kan användas separat. Ljusstegen som kan kombineras har följande intensiteter; 30, 30, 60, 120 och 260 µmol m -2 s -1. I en klimatkammare kan ljuset regleras kontinuerligt från ca 5 till 450 µmol m -2 s -1, dvs ljuset styrs inte i steg utan steglöst. Som extra utrustning kan tilläggsljus installeras. Golvytan, odlingsytan, är 2.5 x 3 m och höjden är ca 2 m. Normalt betyder detta att 20 odlingsvagnar (0.5 x 0.5 m per odlingsvagn) kan utnyttjas i en klimatkammare om de placeras i 4 rader med 5 vagnar i varje rad. Dagsljuskammare (Daylight Controlled Environmental Rooms) Temperaturen kan regleras mellan +9 and +40 C. Luftfuktigheten kan regleras mellan 30 och 90 % relativ fuktighet. Som extra utrustning kan tilläggsbelysning installeras. Golvytan är 3 x 4 m. Ytterligare information om Biotronens klimatkammare Omgivningsfaktorer som kan programmeras och regleras är lufttemperatur, luftfuktighet (relativ luftfuktighet), och ljusintensitet. I några kammare kan lufthastigheten regleras. Värme respektive kyla kan utnyttjas att ändra temperaturen med 10 C per timma. Högsta lufthastighet i en tom kammare är ca 0.3 m s -1. Växter i en kammare kommer att påverka fördelningen och hastigheten på luften. Koldioxidkoncentrationen i en kammare, om den inte regleras, är beroende av den naturliga koncentrationen som är ungefär 350 ppm. Genom ventiler som medger intag av ytterluft med en bestämd hastighet kan koldioxidkoncentrationen hållas tämligen konstant och icke begränsande. Koldioxid kan regleras över den naturliga koncentrationen. ÖVERVAKNINGS- OCH LARMSYSTEM Biotronen har ett datoriserat övervaknings- och larmsystem. Larmsystemet är uppbyggt för att indikera alla typer av fel. Trots detta är det av största vikt att alla brukare håller ögon och öron öppna för alla typer av störningar. Om du misstänker någon typ störning meddela Biotronens personal. Insamling av klimatdata sker kontinuerligt. Utskrifter över klimatdata kan göras för bestämda tidsperioder. 2

3 LABORATORIER OCH LABORATORIEUTRUSTNING Biotronen är uppdelad på 6 zoner. I varje zon finns olika typer och antal av klimatkammare. I varje zon finns utrymme för förberedande arbeten och enklare analyser och hantering av växter. I Biotronen finns basutrustning för förberedande arbeten och enklare laboratoriearbeten. Utrustningen inkluderar vågar, analysvågar, torkskåp, kylskåp, frysskåp etc. Ett datoriserat system för att mäta bladytor finns tillgängligt. SPECIFIKATIONER Standardområden för klimatstyrning och reglering Lufttemperaturen kan regleras inom -5 till +40 C Den relativa luftfuktigheten kan regleras inom 5 till 26 g m -3 luft - ca %RH Ljusintensiteten i konstljuskammare kan styras upp till 500 µmol m -2 s -1 Lufthastigheten kan styras inom 0.1 to 0.3 m s -1 Specialområden för klimatstyrning och reglering Lufttemperaturen kan regleras inom -9 till +40 C Ljusintensiteten i 1 konstkammare kan styras upp till 2000 µmol m -2 s -1 Ljusintensiteten i dagsljuskammare kan utrustas med tilläggsbelysning Näringstillförsel kan kontrolleras baserad på flödeshastighet från ca 10 µs cm -1 CO 2 kan kontrolleras baserad på flödeshastighet från ca 10 ppm Klimatprogrammering Lufttemperaturen kan programmeras inom angivet område med 10 C per timma Relative luftfuktighet kan programmeras inom angivet område med 10 %RH per timma Ljusintensiteten i konstljuskammare kan programmeras i kombinationer av 5 intensiteter Ljusintensiteten i dagsljuskammare programmeras att släcka och tända tilläggsbelysning vid bestämda tidpunkter Lufthastigheten kan styras inom området 0.1 till 0.3 m s -1 Dimensioner på kammare Konstljuskammare - ca 2.5 m bredd, 3 m längd och 2 m höjd Dagsljuskammare - ca 3 m bredd, 4 m längd och ett sluttande tak från 2.5 m till 4 m höjd Standard-odlingsvagnar är 0.5 m gånger 0.5 m - för special-odlingsutrustning hör med Biotronens personal Specialutrustning för reglerad planttillväxt Tillväxtenheter för reglerad näringstillförsel Tillväxtenheter för reglerad tillförsel av CO 2, näringstillförsel och registrerad transpiration Tillväxtenheter för intermittent näringstillförsel - aeroponic system Utrustning för registrering av omgivningsvärden Luft- och jordtemperatur kan loggas; ±0.1 C Relativ- och absolut luftfuktighet kan loggas; +/- 0.5%RH Lufthastighet kan loggas; +/ m s -1 Ljusintensiteten kan loggas i PAR enheter (mol), PAR enheter (W) och PHOTOMETRISKA enheter (lux) CO 2 kan loggas Specialutrustning för att registrera bladyta Ytmätningar kan göras med hjälp av video/datorteknik 3

4 VILLKOR BOKNING AV KAMMARE 1. Kammare kan bokas som konstljuskammare, dagsljuskammare och kammare med låga temperaturer (under noll grader). 2. Kortaste hyrestid är 3 månader, utom i speciella undantagsfall. 3. Bokning av kammare ska inkludera specifikation över klimatvillkor. 4. Bokningstiden gäller för debitering. 5. Under bokningstiden ska, om ingen verksamhet i kammare pågår (ex. tillfälligt uppehåll), kammare vara avstängd. Brukaren ska meddela Biotronens personal om uppehåll i verksamheten. ANVÄNDNING AV KAMMARE Vid start av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. För kalibrering och uppstartning av kammare krävs normalt en arbetsvecka. 2. Ett personligt passerkort krävs för att komma in i Biotronen. 3. Inspektion av kammaren är brukarens ansvar. 4. Bokningsformulär ska signeras av betalningsansvarig personal. 5. Brukare måste vara införstådda med larmfunktionerna. 6. Den person som signerar bokningsformuläret ansvarar för alla involverade i verksamheten. 7. Kammare startas endast upp efter att ansvarig brukare meddelat tid och datum till Biotronens personal. Under en användningsperiod måste följande punkter noggrant iakttas: 1. Använd rena skor (skor som endast brukas i Biotronen) eller använd skoöverdrag inom Biotronen. Om du inte gör detta riskerar du att dina och andra brukares växter får sjukdomar, vilket allvarligt kan skada forskningsverksamheterna i Biotronen. 2. När du är i Biotronen indikera din närvara med att sätta upp en markör (s.k. plopp) på avsedd whiteboardtavla i entrén. Om du är i Biotronen på icke ordinarie arbetstid skriv upp när du kom (så att ingen tror att du glömt din markör). 3. Inspektera din/dina kammare kontinuerligt för att förekomma störningar och driftsavbrott. Om du upptäcker några brister eller störningar meddela Biotronens personal. 4. Mät ljuset i konstljuskammare. Om ljusintensiteten behöver justeras, meddela Biotronens personal. 5. Tjuvlarmet måste ALLTID aktiveras av den person som sist lämnar Biotronen alltså även under arbetstid av den person som sist lämnar Biotronen. 6. Jord, vatten, växtdelar etc. måste städas upp omedelbart för att inte orsaka infektioner. Vid avslutning av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Kammaren måste rengöras omsorgsfullt. 2. Golvet ska lyftas upp och rengöring ska göras under detta (kontakta Biotronens personal om hur detta ska genomföras). 3. Det personliga passerkortet ska återlämnas. 4. Bokningsformulär ska signeras för avslutat hyresperiod av ansvarig personal. 4

5 HYGIEN Vid start av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Inspektera ditt plantmaterial så att det inte är okontrollerat infekterat. 2. Om möjligt ha ett par skor som du använder endast i Biotronen eller måste du ALLTID använda skoskydd när du vistas i Biotronen. Under en användningsperiod måste följande punkter noggrant iakttas: 1. Använd rena skor, som endast används i Biotronen, eller skoskydd när du är i Biotronen. Du kan annars äventyra din och andras verksamhet i Biotronen genom att sprida växtinfektioner. 2. För att minimera risken för att infektioner sprider sig, håll dörrar stängda och minimera den tid du behöver ha dörrarna öppna. 3. Inspektera dina växter kontinuerligt. Om dina växter är infekterade måste du vidta åtgärder. Om du tänker använda bekämpningsmedel måste Biotronens personal meddelas och godkänna användningen av pesticider, herbicider eller andra kemikalier samt godkänna planeringen när de får användas (vanligen utanför arbetstid). För att hantera de flesta bekämpningsmedel krävs dessutom behörighet. 4. Besökare är inte tillåtna tillträde utan tillstånd från Biotronens personal. 5. Lämna inte växtmaterial i avfallsbehållare. Töm dem så snart som möjligt samma dag som du kastat materialet. 6. Jord, vatten, växtdelar etc. måste städas upp omedelbart för att inte orsaka infektioner det är mycket viktigt att hålla rent i kammare. Vid avslutning av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Kammaren måste rengöras omsorgsfullt. Golvet ska lyftas upp och rengöring ska göras under detta (kontakta Biotronens personal om hur detta ska genomföras). LARM Vid start av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Sätt dig in i de särskilda instruktionerna i händelse av brandlarm eller brand. Går brandlarmet lämna byggnaden omedelbart och bege dig till Biotronens uppsamlingsplats. 2. Övriga larmfunktioner måste hanteras enligt instruktioner. Börja med att sätta dig in i dessa. Den brukare som signerar bokningsformulär är ansvarig för all personal som är inblandad i hennes/hans verksamhet. Under en användningsperiod måste följande punkter noggrant iakttas: 1. I händelse av brandlarm, lämna byggnaden omedelbart (se särskilda instruktioner). 2. Alla larmfunktioner måste hanteras enligt instruktioner. 3. När du är i Biotronen måste du alltid notera din närvaro på avsedd whiteboardtavla. 4. När du arbetar i Biotronen på icke ordinarie arbetstid notera tid och datum för din ankomst på närvarotavlan. 5. När du lämnar Biotronen som sista person (d.v.s. även under arbetstid) måste du starta tjuvlarmet (tryck 0000). Vid avslutning av en användningsperiod ska följande punkter iakttas: 1. Återlämna passerkort. 5

6 PASSERKORT Vid start av verksamhet i Biotronen Kvittera ut Biotronens passerkort eller låt Biotronens personal aktivera ditt för institutionen befintliga passerkort så behöver du bara hålla reda på ett kort (rekommenderas). Inpassering Dra kortet (relativt snabbt) i kortläsare. Slå in din personliga sifferkod. När grön lampa lyser kan du öppna dörren in till Biotronen (kortet är endast aktiverat för de dörrar du behöver passera). IN- OCH UTPASSERING Inpassering Du måste dra kortet och slå din giltiga, personliga kod vid varje låst dörr du måste passera för att komma in till de kammare du förfogar över (kortet är inte aktiverat för andra dörrar). När grön lampa tänds på kortläsaren kan du öppna dörren. Tjuvlarmet ska vara på om ingen befinner sig i Biotronen, d.v.s. även under arbetstid. Tjuvlarmet avaktiveras (slås ifrån) när grön lampa lyser i samband med att dörren går att öppna. När du kommer in i Biotronen måste du markera din närvaro genom att sätta upp en markör (kallad plopp) på närvarotavlan bredvid ditt namn. Du måste ha ditt namn uppskrivet på tavlan så att Biotronens personal snabbt kan nå dig om någon söker dig eller för din säkerhet om brand uppstår. Om du arbetar på icke ordinarie arbetstid markera din närvaro med klockslag och veckodag. Innan du går in i Biotronens zoner måste du antingen ha skoskydd eller speciella skor endast avsedda för Biotronen på dig. Utpassering Om du är sist på tavlan måste du ALLTID aktivera tjuvlarmet, d.v.s. även under arbetstid. Aktivera larmet genom att trycka 0000 (fyra nollor) på Larmpanelen (märkt med Securitas). Du har 45 sekunder på dig att lämna Biotronen med stängd dörr bakom dig. Skulle du av någon anledning orsaka larm, stanna kvar tills vaktpersonalen anländer och rapportera till dem det inträffade. Rapportera även till Biotronens personal. 6

7 INSTRUKTIONER 1. Före start av kammare måste ett formulär med klimatvillkor fyllas i. Detta formulär måste även innefatta en brukareansvarig. Klimatformuläret måste vara ifyllt en vecka före start av experiment för kalibrering och inloggning samt testkörning av klimatprogram. 2. I formuläret för klimatvillkor måste telefonnummer till ansvarig person noteras så att information rörande kammare och Biotronen snabbt kan förmedlas. Telefonnummer till person/personer som kan nås utanför arbetstid i händelse av driftsstörningar som kräver beslut om experiment ska också anges. En kort beskrivning över experimenten kan läggas till i formuläret. 3. Innan kammare kan användas måste både brukare och Biotronpersonal signera klimatformuläret. Tillsammans med Biotronpersonal ska brukaren gå igenom klimatvillkor för att säkerställa att det som är beställt också är det som levereras. 4. Kopior av klimatformulär och klimatprogram sätts upp på kabinettet utanför kammaren. 5. Kammare kan endast startas efter besked om starttidpunkt som ansvarig brukare anger direkt till Biotronens personal. Kalibrering och uppstartstest genomförs efter detta. 6. Kammare kan endast startas upp mellan klockan och på ordinarie arbetsdag. Ändringar av ett pågående klimatprogram måste meddelas senast klockan Om starttidpunkten ändras till följd av dröjsmål från brukarens sida måste detta omedelbart meddelas Biotronens personal. 7. Brukaren är ansvarig för att hålla rent och hygieniskt efter sig i kammare, korridorer och andra utrymmen i Biotronen. Detta gäller ur alla synpunkter, inte minst ur infektionshindrande synpunkt och är av avgörande betydelse inte bara ur teknisk synvinkel utan även för de experimentella resultaten. Alla omgivningsfaktorer ska ju kontrolleras noggrant. 8. Överskott av vatten när växterna vattnas kan orsaka isbildning på kylbatterier, vilket resulterar i övertemperaturer och störningar i regleringen av luftfuktighet. Ju lägre temperatur ju känsligare är klimatregleringen. Så en gång till, det är ju trots allt så att klimatet ska kontrolleras noggrant och vattnet ingår givetvis i denna noggrannhet eftersom det ingår i växtens omgivning. Temperaturen regleras med 0.1 C noggrannhet så hur noga ska vattnet kontrolleras? 9. Förekomst av infektioner och skadedjur ska rapporteras till Biotronens personal utan dröjsmål. Innan kemikalier (pesticider, herbicider, desinfektionsmedel etc.) får användas måste Biotronens personal ge sitt medgivande (DETTA ÄR ETT KRAV SOM ALLTID GÄLLER UTAN UNDANTAG). Pesticider och herbicider, dvs klassade bekämpningsmedel, kan bara hanteras av personer med rätt behörighet och efter tillstånd av Biotronens personal. 10. När kammare är tömd på sitt experimentella material (växter) måste Biotronens personal omedelbart meddelas så att larmfunktioner kan ställas av samt kammare stängas av (för att spara dyrbar energi och teknisk utrustning). 11. Innan en hyresperiod är avslutad måste kammare och odlingsutrustning (odlingsvagnar etc.) noggrant rengöras. Passerkort ska återlämnas. Hyra debiteras tills Biotronens personal har godkänt rengöring av kammare och utrustning. Om, efter det att användningen av kammare avslutats, ny brukare hindras tillträde kommer rengöring att utföras på den gamla brukarens bekostnad, vilket kan bli en icke oäven summa pengar. 12. För att minimera risken för infektioner på växter tillåts brukare endast befinna sig i tilldelat utrymme - zon. Besökare får endast tillträde till Biotronen efter tillstånd från Biotronens personal. Det är viktigt att passage mellan zoner minimeras och att dörrar hålls stängda så mycket som möjligt. ALLTSÅ - ALLA VISNINGAR MÅSTE GODKÄNNAS AV BIOTRONENS PERSONAL - VISNINGAR INKLUDERAR ALLA PERSONER SOM INTE AKTIVT DELTAR I FORSKNINGSVERKSAMHET I BIOTRONEN! Kom ihåg - Vi använder tillsammans Biotronen som ett avancerat vetenskapligt instrument att genomföra experiment i - med noggrant kontrollerade betingelser. Äventyra inte ditt eller andras vetenskapliga arbete - uppträd med omtanke och agera professionellt! 7

8 VIKTIGT 1. Fel och driftsstörningar måste omedelbart rapporteras till oss på Biotronen under ordinarie arbetstid eller till LARMCENTRAL utanför ordinarie arbetstid. Ange till larmcentralen att du ringer från "Biotronen, Lantbruksuniversitetet i Alnarp" och att larmtypen är "Akademiska Hus, Jour, driftslarm" med larmnummer "larmsändarnummer 32 A ". 2. Ange speciella omgivningsvillkor på klimatformuläret - ex. rampningsperioder när temperaturen ändras från en till en annan. Ange vad som ska göras med experimenten i händelse av driftsstörning. Ange en person som kan kontaktas i händelse av driftsstörningar med namn och telefonnummer. 3. Det är av avgörande betydelse och i gemensamt intresse att risker för infektioner minimeras. Därför, håll dörrar öppna så kort tid som möjligt. Detta gäller alla dörrar i Biotronen. Besökare får endast tillträde till Biotronen efter tillstånd från Biotronens personal. Visningar tillåts generellt bara i zon 1. Håll kammare och zoner rena. Varje brukare i Biotronen har ett ansvar att maximera insatser mot infektioner. 4. Vattning av växter måste göras med försiktighet och noggrannhet. Överskott av vatten kan skapa störningar på regleringen av klimatet i kammaren. Att rengöra kammare med annat än vatten, vilket i vissa fall kan vara nödvändigt, kräver tillstånd av Biotronens personal. SPRAYA eller SPOLA INTE VATTEN PÅ PLEXIGLASTAKET ELLER, VIKTIGAST AV ALLT, SPOLA INTE PÅ GIVARKABINETTET (den vita boxen). VATTEN KAN SKADA SENSORER OCH ELEKTRONIK. 5. Ändringar i klimatprogrammet kan endast göras mellan and på ordinarie arbetstid. Vid sätts automatiskt larmsystemet på och alla larm kopplas över till LARMCENTRAL i MALMÖ. 6. LARM under icke arbetstid orsakat av slarv eller försumlighet att följa instruktioner kommer att debiteras med ca 3,000 SEK. 7. I händelse av BRANDLARM lämna omedelbart byggnaden (följ särskilda instruktioner) och bege dig till Biotronens återsamlingsplats (inre gårdsplanen vid Biotronens norra del). 8. TJUVLARMET är ALLTID på när ingen finns närvarande i Biotronen, d.v.s. även under arbetstid. Alla personer med tillträde till Biotronen måste ha skaffat sig nödvändig information om tjuvlarmets funktioner. Larmet stängs automatiskt av vid godkänd passage med passerkort. Varje person som avser att gå in i Biotronen måste försäkra sig om att larmet är frånkopplad innan man går in. Den som sist lämnar Biotronen måste ALLTID sätta på larmet. Därför, skriv upp ditt namn och sätt upp markör ("plopp") på närvarotavlan när du går in i Biotronen. Om du arbetar på icke ordinarie arbetstid anteckna tid och datum på tavlan. Glöm inte att ta bort markören ("ploppen") när du lämnar Biotronen! 9. Håll alltid dörrarna till kammare öppna så kort tid som möjligt. När du vistas i kammare bör du av säkerhetsskäl inte stänga dörren helt. Särskilt inte om du arbetar ensam. Om kammaredörren är öppen kan klimatet i kammaren ändras så att larm utlöses. Orsakas beredskapsutryckning av detta skäl kommer brukaren att debiteras kostnaden - ca 3000 kr. 8

9 GLÖM INTE Glöm inte att - använda rena skor eller skoöverdrag när du är i Biotronen för att minimera risken för infektionsspridning eller nedsmutsning! - hålla kammare, korridorer etc. ordentligt RENA efter dig - för att återigen minimera riskerna för infektioner! - ta bort din markör ("ploppen") från närvarotavlan när du lämnar Biotronen! - anteckna din närvaro under icke ordinarie arbetstid med tid och datum! - alltid sätta på tjuvlarmet när du lämnar Biotronen som sista person även under arbetstid! - hålla oss på Biotronen informerade om korrekt startdatum för dina experiment! - omedelbart informera oss på Biotronen när du har avslutat dina experiment! FREKVENT STÄLLDA FRÅGOR 1. Kan jag få låna förlängningskabel/fleruttag/vattenkanna/jordfelsbrytare? Svar: Snälla, ta med er all kringutrustning som krävs för era experiment. Om inte detta är möjligt försöker vi givetvis hjälpa till. 2. Vad är hyran för en kammare? Svar: Enligt gällande tariff. 3. Kan vi betala mindre än en månads hyra? Svar: Nej. 4. Kan ni mäta ljus åt mig en gång i veckan? Svar: Ja, men en god vetenskaplig regel är att du inkluderar detta i ditt eget vetenskapliga arbete. 5. Kan jag använda något av torkskåpen? Svar: Ja, men glöm inte att boka det och att rengöra noga. 6. Kan jag flytta en våg? Svar: Nej. 7. Kan jag få en graf utskriven över klimatet i kammaren för en viss vecka? Svar: Ja. 8. Kan jag hyra en kammare för att testa under 2-3 dagar? Svar: Normalt inte, men beroende på anledning och målsättning kan detta diskuteras med personal vid Biotronen. 9. Kan jag använda extraljus i en mörk kammare? Svar: Nej, det finns ett ljuslarm i kammaren som indikerar fel ljusvillkor om jag har tänt trots att det ska vara mörkt. 10. Kan jag använda ert lager för att förvara min utrustning till nästa experimentperiod? Svar: Nej, det är redan fyllt till bristningsgränsen. 11. Kan man plantera växter inne i Biotronens förberedelserum? Svar: Nej, inte utan överenskommelse med Biotronens personal. Använd Biotronens planteringsrum. Version

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Användarmanual. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Användarmanual Centralapparat DS7200V2-SWE Användarmanual Innehåll Innehåll 1.0 Introduktion...4 1.1 Systeminformation...4 1.2 Dokumentation...4 1.2.1 De olika typsnitten...4 1.4 Larmsystemets

Läs mer

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk handbok

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk handbok Bewacard BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk handbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B Pyramid Tid kan hantera tidrapportering i ett företag på flera sätt: Tidstämpling på vanliga terminaler (Ersätter stämpelkort) - Tidrapportering i efterhand, speciellt veckorapportering I denna handbok

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care 3.13

Användarmanual Phoniro Care 3.13 Användarmanual Phoniro Care 3.13 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 7 2 Webbgränssnittet... 8 2.1 Att hitta i systemet... 8

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

MANUAL. förklaringar & funktioner. version 2.2

MANUAL. förklaringar & funktioner. version 2.2 MANUAL förklaringar & funktioner version 2.2 sid 2 Innehåll Logga in i idha-online......................................... pkt 1 sid 3 Profilinställningar.............................................

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Instruktionsmanual Digimatch MATCHPROTOKOLL 2011-08-29

Instruktionsmanual Digimatch MATCHPROTOKOLL 2011-08-29 Instruktionsmanual Digimatch MATCHPROTOKOLL 2011-08-29 Inledning Hej och välkommen till instruktionsmanualen för det digitala matchprotokollet DigiMatch. DigiMatch är skapat och distribueras av Jilsén

Läs mer

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 14. Regeringsgatan 73 och 79 261 36 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 14. Regeringsgatan 73 och 79 261 36 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB Lägenhetspärm Fastigheten Palander 14 Regeringsgatan 73 och 79 261 36 LANDSKRONA Frontsida Broschyr Välkommen som hyresgäst 1 Lägenheten, hyresinbetalningar, m.m. 2 Lindström Fastigheter AB, kontaktuppgifter,

Läs mer

Time Care Pool. TCUPool103 Användarhandledning för Vikarier. Version 1.9

Time Care Pool. TCUPool103 Användarhandledning för Vikarier. Version 1.9 Time Care Pool TCUPool103 Användarhandledning för Vikarier Version 1.9 Copyright 2010 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 av 27 Copyright 2010 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 av 27

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer