Budget För Caravan Club Stockholmsektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. För Caravan Club Stockholmsektionen"

Transkript

1 Budget 2014 För Caravan Club Stockholmsektionen

2 Förord Det gångna året har varit det första för ekonomigruppen, sedermera ombildat till beredningsgruppen, och det arbetet har varit ett omfattande arbete då vi vid årsskiftet har en egen ekonomifunktion med anställd person. Det innebär att vi nu lämnat MY Företagsassistans. Året har också inneburit ett stort arbete för att anpassa redovisningen så som vi vill ha den. Stockholm

3 Budget för 2014 Innehållsförteckning Förord 1 BUDGET FÖR BAKGRUND OCH FRAMTID. 4 Särskilda förutsättningar för Kapellskär 6 Bakgrund : 6 Budgetförutsättningar för Bakgrund föregående år: 6 Budgetförutsättningar för 2013: 6 Särskilda förutsättningar för Mista 7 Bakgrund: 7 Budgetförutsättningar för Bakgrund föregående år: 7 Budgetförutsättningar för 2013: 7 Särskilda förutsättningar för Storsved 8 Bakgrund: 8 Budgetförutsättningar för Bakgrund föregående år: 8 Budgetförutsättningar för 2013: 8 Särskilda förutsättningar för Strandstuviken: 9 Bakgrund: 9 Budgetförutsättningar för Bakgrund: 9 Budgetförutsättningar för 2013: 9 Särskilda förutsättningar för Vällsta: 10 Bakgrund: 10 Budgetförutsättningar för 2013: 10 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVGIFTER INFÖR 2014 ENLIGT NEDAN: 23 ANALYS ÖVER KIOSK- INTÄKTER / KOSTNADER 24 Kommetarer 2014: 24 Kommetarer 2013: 24 2

4 ANALYS ÖVER INTÄKTER / KOSTNADER PÅ MAT 26 Kommentarer 2014: 26 Kommentarer 2013: 26 ANALYS ÖVER INTÄKTER / KOSTNADER PÅ SPRIT 27 ANALYS ÖVER INTÄKTER / KOSTNADER PÅ STARKÖL 28 ANALYS ÖVER INTÄKTER / KOSTNADER PÅ VIN OCH CIDER 29 SPECIFIKATION FÖR KONTO 4308 SEKTIONSAKTIVITETER 30 SPECIFIKATION FÖR KONTO 6411 FÖRVALTNINGSKOSTNADER 31 SPECIFIKATION FÖR KONTO 6413 STYRELSEKOSTNADER 32 SPECIFIKATION FÖR KONTO 7631 PERSONALREPRESENTATION KAPELLSKÄR MISTA STORSVED STRANDSTUVIKEN VÄLLSTA 61 GEMENSAMT 64 CARAVAN CLUB OF SWEDEN STH SEKTIONEN 76 3

5 Bakgrund och Framtid. För 2014 Som sagts i förordet så tog vi över redovisningen från den 1 januari 2013 med en deltidsanställd som finns på vårt kansli i Sickla. Vi har under det gångna året arbetat med att få ett redovisningssystem som är anpassat på alla sätt för oss och vår verksamhet. Det har också varit ett antal fel som hela tiden har rättats till. ( felaktiga autokonteringar, svårigheter att få konteringar rätt osv.) Vi har också infört möjligheter för Storsveds campare att få helårsplats och möjlighet till autogiroinbetalning per månad. Detta har naturligtvis påverkat vår likviditet, men det har varit under kontroll hela perioden. Det var historia och nu siktar vi in oss på 2014 Från 2013 Efter föregående års (2011) bokslut och dåvarande ekonomiansvariges avgång uppmärksammades oklarheter, dock inga oegentligheter, i redovisningen. I samband med årsskiftet, när 2012-års budget skulle läggas, fick Lars Johansson i uppdrag att stödja och informera den nyvalda ansvarige. Vid detta tillfälle framkom att det saknades relevanta underlag, avstämda siffror som kunde användas som grund för en ny budget samt osäkra antaganden om framtiden. Detta gjorde att styrelsen beslöt om en mycket förenklad 0-budget för innevarande år. (2012). I samband med årsmötet så fick också sektionen en ny ekonomiansvarig och därmed så övergick Lars Johanssons uppgift att vara ett stöd och samtidigt utarbeta rutiner och mallar för en snabb och korrekt ekonomiredovisning till bl.a. styrelsen. Därmed skulle säkrare beslut kunna tas med bättre underlag och konsekvenser av fattade beslut. Under våren och försommaren uppdagades dessvärre en mängd misstag som skett tidigare men som påverkat olika beslut i negativ omfattning. Styrelsen har fattat beslut av ekonomisk betydelse med felaktiga underlag och ofullständiga konsekvensanalyser, vilket medfört att sektionens ekonomi har försämrats och långtgående ekonomiska åtaganden har/kommer att försvåras. Den budget som lades vid ingången till 2012 var som sagt en 0-budget med MYCKET stora risker. Det visade sig vid uppföljningen av densamma att flera poster avvek markant från budget och vid prognos 2 (slutet augusti) pekar årsresultatet på en förlust med drygt SEK. När nu arbetet startar för budget 2013 så framkom ytterligare oklarheter från tidigare, bl.a. saknade budgetjämförelser för 2011, svårigheter att få fram underlag från redovisningsbyrån till olika konton, korrekta och avstämda resultatlistor fördelade på kostnadsställen, mm., mm. Efter flera kontakter och träffar med redovisningsbyrån har nu det äntligen blivit klart med att vi får tillgång till databaserna med redovisning online, vilket medför att vårt arbete med budget blir lättare och mer rättvisande. Det medför samtidigt att avstämning och uppföljning kan ske regelbundet med möjlighet att snabbt kunna agera om något är på väg åt fel håll. Nu är det dags att lämna historien bakom oss och sikta framåt. Men för att förstå framtiden måste man veta om historien. 4

6 När nu budgeten för 2014 börjar bli färdig för presentation så finns det en del punkter som jag tänkte beröra. Varje kostnadsställe kommer att beröras var för sig med kommentarer. I slutet av detta häfte kommer också varje kostnadsställe att redovisas i siffror För budget 2014 gäller följande förutsättningar: Förutom de som gällde för Varje camping skall generera vinst efter alla avsättningar 2. Strikt följa planerade investeringar och inga spontaninköp. 3. Undvika avgiftshöjningar utom på Strandstuviken, där genererad vinst måste vara större för att kunna återföra en del av tidigare investerat kapital. 4. Erbjuda Strandstuvikens säsongscampare möjlighet till helårsplats och kunna månadsbetala över autogiro, lika som Storsved. Från föregående års budget. Varje kostnadsställe (camping) kommer att budgeteras/redovisas till fullo för sina intäkter och kostnader. Dvs. inga överföringar eller utjämningar kommer att finnas i redovisningen för varje camping. Varje camping skall generera ett överskott, för framtida bruk. Detta överskott är olika för varje camping pga olika förutsättningar med arrendetid, standard och utbyggnadsbehov, mm. mm. Inga investeringar på campingarna skall göras utöver de som budgeteras. Uppkommer skador eller felaktigheter skall beslut fattas av styrelse för återanskaffning. Även återanskaffning av inventarier som gått sönder skall beslutas från styrelsen. Säsongsavgifter skall i mesta möjliga mån undvika höjningar. Storsved omvandlas till helårsplatser och möjlighet till månadsvis betalning införes. Även möjlighet till autogiro. De platser som inte upplåtes till helårsplatser används till säsongsplatser, sommar respektive vinter, men helårsplats skall inte behöva flytta sig. Campingvärdar minimeras under vintersäsong för att kunna hålla fyra par per camping under sommar. Detta för att klara högsäsong 8 veckor. På Storsved införs endast en campingvärd per helår. Detta då Storsved inte kommer att hålla öppet för tillfälliga gäster. Endast säsongsplatser/helårsplatser. Kioskverksamheten ses över och eventuellt stängs pga dålig lönsamhet. Möjlighet att arrendera ut verksamheten till intressenter. Telefontjänst under lågsäsong skall införas på bokningar för tre campingar. Kapellskär, Mista och Strandstuviken. Lika den som har varit på försök under

7 Särskilda förutsättningar för Kapellskär Varje campingplats har sina speciella förutsättningar och behov. Bakgrund : Under räkenskapsåret 2013 har det hänt en hel del på Kapellskär. Vi har fått ett nytt arrendekontrakt, dock fortfarande på ett-års avtal, men flyttningshotet är f.n. avvärjt. Antalet gästnätter har varit bra jämfört med tidigare år. Tyvärr en minskning med 18 nätter (tom 0819). Säsongsplatserna har utnyttjats till 100 % Detta minus har vänt så nu är antalet + jämfört med föreg. år.. Budgetförutsättningar för gästplatser markanpassas för husbilar med hårdgjord yta. (Platserna ). Vintersäsongen kommer i år ( ) att vara tillgänglig i normal omfattning för spontangäster. Grundkapitalet måste fortfarande byggas upp, då vi inte vet om det kommer ändrade förutsättningar för campingen framför oss. Dessutom får inte kapitalet minskas då fortfarande sektionens ena camping går kraftigt back.(mer under Strandstuviken) Målsättning är ingen höjd avgift för detta budgetår. Bakgrund föregående år: Kapellskär är vår camping i Roslagen, den ligger granne med Hamnen i Kapelskär och marken ägs av Stockholms Hamn. Vi arrenderar på löpande ett-års kontrakt då markägaren inte vill skriva längre kontrakt pga eventuell markdisposition för hamnutbyggnad. Vi har arrenderat marken från olika markägare i drygt 45 år. Vi har en bra relation till markägaren. Under 2012 fick styrelsen information från Norrtälje kommun om planer på att utöka reningsverket (granne mot hamnen) och behövde mer mark. Därför ville kommunen att vi skulle se på nya markområden. Mer om detta på annan plats, det påverkar inte budget nämnvärt Budgetförutsättningar för 2013: Inga investeringar skall göras, endast underhåll, i avvaktan på vidare samtal om vår möjlighet att få vara kvar på platsen eller måste anskaffa någon ny plats. Inga utbyggnadsplaner finns på nuvarande område. Tillfälliga gäster för vintersäsongen kommer att begränsas. Ett grundkapital måste byggas upp för framtida bruk. Om avveckling av nuvarande camping blir aktuell och en nyetablering skall ske så är det ett krav på kapital. Detta måste nu byggas upp från och med 2013 och framåt. Därför så kommer säsongsavgifterna att justeras lite uppåt. 6

8 Särskilda förutsättningar för Mista Varje campingplats har sina speciella förutsättningar och behov. Bakgrund: Under räkenskapsåret 2013 har det hänt en hel del på Mista Antalet gästnätter har varit bra jämfört med tidigare år. en ökning med 30 nätter (tom 0819). Säsongsplatserna har utnyttjats till 100 %. Utbyggnadsplanerna har börjat ta form. Budgetförutsättningar för 2014 Utbyggnad enligt bygglovsansökan skall påbörjas. Målsättningen är även här oförändrade avgifter för detta budgetår. Bakgrund föregående år: Mista ligger på Bogesundslandet vid Vaxholm och arrenderas av Statens Fastighetsverk. Campingen har funnits sedan Vi har ett arrendeavtal som löper med 10-års tid. Nuvarande avtal gäller tom Vi har här planer på att utöka denna camping med platser. Den utbyggnaden är inte speciellt högrisk, då vi har en lång kölista på medlemmar som önskar plats där. Planerna innebär att vi under 2013 ansöker om byggnadslov för utbyggnad. Utöver ansökningskostnader så väntas inga större kostnader falla på 2013 för utbyggnaden. Eventuellt under sensommaren med utfyllnad. Därför måste även avgifter på Mista justeras upp lite för att klara denna investering. Den mer omfattande investering av dessa platser kommer att ske under Men då kölistan är stor så kommer investeringskostnaden snabbt igen i form av ökade intäkter. Budgetförutsättningar för 2013: Några större investeringar utöver bygglovsansökan skall inte göras under 2013, endast normalt underhåll. Utbyggnadsplaner se ovan. 7

9 Särskilda förutsättningar för Storsved Varje campingplats har sina speciella förutsättningar och behov. Bakgrund: Under 2013 har det hänt mycket på Storsved. Utbyggnaden av 18 nya platser har färdigställts Campingen har infört helårsalternativ till säsongsplatser. Kioskverksamheten har avvecklats och en kioskgrupp har fått ett avtal att driva kiosken utanför sektionens inblandning. Budgetförutsättningar för 2014 Fortsatt full beläggning på säsong-/års-platser Autogiro skall finnas för årsplatserna enbart pga stora kostnader om delbetalningar sker individuellt. Fortsatt en campingansvarig dvs inga campingvärdar. Bastu skall planeras och eventuell, efter bygglov, byggas under året. Målsättning är att inte höja avgifter för säsong/årsplatser Bakgrund föregående år: Storsved ligger på Värmdölandet vid Kalvsvik och marken ägs av familjen Nathansson. Markområdet arrenderas och ett nytt arrendeavtal undertecknades våren 2012 med 15 års arrendetid. Det avtalet genererade en utbyggnad av campingen med cirka nya platser. Dessa platser har också under 2012 förorsakat stora kostnader dels i anläggningskostnader dels i uteblivna säsongsgäster pga långsam hantering från kölistor och information om lediga platser. I dagsläget är det cirka 6 8 platser lediga och det finns en liten kölista. Storsveds camping är den enda av Stockholmsektionens campingar där vi tillåter sk StandBy-tält. Budgetförutsättningar för 2013: Vi föreslår också att vi inför, på försök, helårsplatser. Dvs inte sommar och vinter säsong utan året runt platser. De platser som inte blir besatta av helårsgäster skall användas som säsongsplaster på vanligt sätt. Vi bedömer att 22 platser kan användas för sommarsäsongsgäster och 8 st för vintersäsong samt 61 som helårsplats. Resterande investeringar efter utbyggnaden (utbyggnad av servicehus, mm.mm.) sker under 2013 och finansieras med medel från sektionen. Med anledning av de förslag om omläggning av säsongsplatser till helårsplatser vill vi försöka hålla avgifterna nere. Vi föreslår en höjning av sommarsäsongen med 500:- och vintersäsongen med 400:- MEN låter helårsplatserna enbart få 400:- i höjning. Några ytterligare investeringar är inte aktuella utöver utbyggnaden som tidigare är beslutad. 8

10 Särskilda förutsättningar för Strandstuviken: Varje campingplats har sina speciella förutsättningar och behov. Bakgrund: Under 2013 har det hänt mycket på Strandstuviken, tyvätt inte av det positiva inslaget. Det har inte gått att fylla säsongsplatserna med gäster Två fall har gått till Kronofogden för avvisning pga obetalda fakturor. Kostnadsläget för campingen är alldeles för högt i förhållande till intäkter Efter en tveksam hantering från styrelsens sida kommer vintersäsongen att generera en stor förlust då beläggningen är för dålig. Detta måste hanteras snarast under kommande år för att inte förvärra läget ekonomiskt.. Antalet gästnätter har varit bra jämfört med tidigare år. Tyvärr en minskning med 5 nätter (tom 0819). Budgetförutsättningar för 2014 Ökad kontroll och uppföljning av beläggning samt ekonomin på Strandstuviken för att försöka undvika ännu större förlust Införa helårsplatser samt möjlighet att delbetala dessa via autogiro.. Inga investeringar får göras under detta år. Endast nödvändigt underhåll. Undersöka möjligheten för arrendet from 2016 snarast för att försöka utreda eventuell framtid för campingen. Höjning av säsongsavgifter med 250:-/säsong På helåsplats lämnas 500:- rabatt lika Storsved. Bakgrund: Strandstuviken är vår sydligaste camping, belägen vid Arnö utanför Nyköping. Vi arrenderar marken av Nyköpings kommun och nuvarande arrendeavtal gäller till Granne med vår camping ligger en allmän camping som också är arrenderad till Därefter är en viss osäkerhet om utvecklingen, vilket gör att vi efter hittills gjorda investeringar skall försöka ligga lågt med planer om utveckling tills vi bl.a. vet mer om framtiden för campingen. Det har de senaste åren gjorts stora renoveringar och utbyggnader på campingen. Tyvärr är det svårigheter att fylla samtliga sommarsäsongsplatser och det finns ingen kö till campingen. Även vintersäsongen är dåligt besatt. Budgetförutsättningar för 2013: Inga nya investeringar skall göras utöver normalt underhåll. Stora aktiviteter bör göras för att försöka öka beläggningen både sommar och vinter. En mindre höjning av avgifterna bör göras. 400:- för sommarsäsong och 400:- för vinter. 9

11 Särskilda förutsättningar för Vällsta: Varje campingplats har sina speciella förutsättningar och behov. Bakgrund: Vällsta är ingen campingplats, utan en uppställningsplats för obebodda husvagnar, belägen i Upplands-Väsby. Vällsta sköts om av Tommy Gustafsson, efterträdare till Åke Axenäs, och är helt självständig under styrelsen. Inga kostnader utöver arrende och en mindre driftkostnad samt arvode tas upp. Uppställningsplatsen är uthyrd till fullo. Budgetförutsättningar för 2013: Inga investeringar eller andra kostnader skall förekomma än en lite driftkostnad. Inga avgiftshöjningar är budgeterade. 10

12 Budgetförutsättningar för Resultatrapport Vad respektive konto innehåller: Verksamhetens intäkter 3011 Säsongsavgift, sommar Antalet säsongsgäster sommar förväntas bli: Kapellskär 61 st, Mista 80 st, Storsved 12 st och Strandstuviken 75 st. För Storsved har beräknats 67 helårsplatser dessutom Säsongsavgift, vinter Antalet vintergäster på säsong är beräknat till: Kapellskär 40st, Mista 70 st, Storsved 4 st enbart vinter, och Strandstuviken 20 st Eftersäsong/Försäsong Eftersäsong beräknas bli 12 st fördelade på Kapellskär 3 st, Mista 4 st och Strandstuviken 5 st. Storsved beräknas inte ha några för/eftersäsongsgäster Gästavgift, sommar Gästnätter sommar kommer troligen för 2014 att minska. Bedömningen är att Kapellskär hanterar cirka 2000 st ( 2310 st), Mista 1100 st (1300 st), Strandstuviken 750 st (800 st). Storsved kommer inte att vara öppet för tillfälliga gäster. Inom () = från Gästavgift, vinter Eventuella strögäster som kommer till campingarna tas emot, men inget budgeteras Uppställning, kontrakt Vällsta bedöms ha god beläggning och fullt. Beläggning beräknas till 120 st platser Övrig service Vinteruppst. På campingar: Kapellskär 5 st, Mista 5 st, Strandstuviken 10 st och Storsved 0 st Elavgift, sommar Elintäkter sommar kommer att minska pga dels minskade gästnätter, dels lägre förbrukning hos säsongsgästerna. 11

13 3032 Elavgift, vinter Elintäkter vinter. Se ovan 3042 Nyckelavgifter 3043 Tv kabel uthyrning 3157 Övriga Varor 3301 KIOSK Kioskintäkterna Se analys längre fram 3302 Mat Mat. Se separat analys 3303 Sprit Se separat analys 3304 ST ÖL Se separat analys 3305 Vin /Cider Se separat analys 3306 Läsk,vatten 3309 Aktiviteter & Fester 3402 Lotterier & Bingo 3403 Sektionsaktiviteter momsfri 3510 Annonser 3540 Faktureringsavgifter 3610 Försäljning av material 12

14 3611 Annonser Annonserna i StockholmsNytt Bilistkurser Preliminär kursintäkt 3650 ADM AVGIFTER 3740 Öresutjämning 3810 Båtavgifter Båtavgifter måste hållas efter, då tendens är att vi missar fakturering pga olika orsaker Kölisteavgifter 3920 Årsavgifter Årsavgifter från Riks minskar pga av lägre medlemsantal Övriga ersättningar och intäkter Summa Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 4010 Driftkostnad Camping Med noggrann uppmärksamhet på detta bör detta räcka Campingarna skall regelbundet få rapporter 4011 Drift investering Avser endast beslutad utbyggnad av Storsved och Kapellskär samt Mista 4301 Kiosk Se analys. Måsta uppmärksammas 4302 Mat Se separat analys 13

15 4303 Sprit Se separat analys 4304 ST ÖL Se separat analys 4305 Vin / Cider Se separat analys 4306 Läsk,vatten 4307 Övr servering 4308 Sektionsaktiviter Se separat bilaga Aktiviteter & Fester 4390 Pant/retur 4401 Barn & Ungdomsaktiviteter Får användas med 50 % investering och 50 % aktiviteter 4402 Lotteri & Bingo 4611 Kostnader Sth Nytt 4612 Kostnader bilistkurser 4613 Inköp material 4620 Hyra arbetsmaskiner 4731 Erhållna kassarabatter 5010 Lokalhyra klubblokal Hyra lokal i Sickla 14

16 5011 Övriga lokalhyror 5020 El klubblokal 5050 Lokaltillbehör 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader 5110 Tomträttsavgäld/arrende Aktuella arrenden för året El sommar Minskning pga minskade intäkter( färre gäster) samt lägre pris på avtalet El vinter Minskning pga minskade intäkter( färre gäster) samt lägre pris på avtalet Vatten 5141 Slamtömning 5162 Sophämtning 5164 Snöröjning 5171 Nedlagda kostnader mark & installationer 5210 Hyra av maskiner 15

17 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror 5460 Förbrukningsmaterial 5520 Reparation och underhåll av inventarier 5612 Försäkring och skatt för personbilar 5613 Reparation och underhåll av personbilar 5619 Övriga personbilskostnader 5710 Frakter och transporter 5810 Biljetter 5890 Övriga resekostnader 5940 Utställningar och mässor 6040 Kontokortsavgifter 6062 Inkasso och KFM-avgifter 6071 Representation avdragsgill 16

18 6072 Representation ej avdragsgill 6110 Kontorsmateriel 6211 Fast telefoni 6212 Mobiltelefon 6230 Datakommunikation 6250 Porto 6251 Porto Sth Nytt 6310 Företagsförsäkringar 6350 Konstaterade kundförluster 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordring 6411 Förvaltningskostnader Specificeras 6413 Styrelsen Specificeras 6420 Ersättningar till revisor 6511 Administrationskostnader 6530 Redovisningstjänster 17

19 6570 Bankkostnader 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 7240 Styrelsearvoden Arvode 7 ledamöter + 2 suppleanter ½-tid 7241 Övriga arvoden Telefonbokning, + samtliga campingvärdar Bilersättningar, skatt 7510 Lagstadgade soc.avg 7530 Särskild löneskatt 7631 Personalrepresentation, avdragsgill Specificeras Summa Verksamhetens kostnader Resultat före avskrivning 18

20 Avskrivningar 7839 Prel Avskriv Summa Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster 8311 Ränteintäkter från bank 8314 Skattefria ränteintäkter 8421 Räntekostnader till kreditinstitut 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 8423 Kostnadsräntor för skatter & avgifter Summa Finansiella poster 19

21 Preliminärt resultat 20

22 Arvoden för 2014: Sommarvärd kr Från sommarsäsongen 2013 K4, M4, S1, St3 Vintervärd kr Från vintersäsongen 2013/2014 K2, M1, S1, St2 Telefonbokningsuppdrag sommar kr för 18 veckor ( 9 före högsäsong + 9 efter högsäsong * 1 Vällsta kr Årsarvode *1 Styrelsen kr Årsarvode från och med årsmöte 2013 * 7 + 2*½ suppleanter Arvoden enligt ovan betalas ut efter fullgjort uppdrag. Sektionen gör skatteavdrag med 30 %, samt betalar in s.k. sociala avgifter. För styrelsen gäller förskottsbetalning Arvodena regleras årligen baserat på förändring av det årliga prisbasbeloppet. 21

23 Avgifter för Exkl. mom (inkl. moms.) Sommar Vinter Helår Sommar Vinter Helår Sommar Vinter Helår Säsongsavgifter. Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Gästavgifter dygn exkl. el El avgift gäster/dygn Campingstuga /dygn För/Eftersäsong Exkl. el. -2 Uppställning Vällsta Resp. campingplats

24 Avgifter inför 2014 enligt nedan: Kapellskär oförändrad Totalt: 6000:- resp 4200:- Mista oförändrad Totalt 6100:- resp 4200:- Storsved oförändrad Totalt 6800:- resp 4200:- På helårsplats oförändrad. Totalt 10500:- Strandstuviken + 250:- för sommar och + 250:- för vintersäsong. Totalt 6450:- resp 4450:- På helårsplats Totalt 10400:- Gästnätter lika föregående år ( 170:- / dygn) + el sommar + 150:-+el vinter = 200:-/dygn Stuga (250:-/dygn) För/eftersäsong lika 2012 (3300:- ) Uppställning Vällsta lika 2013 (2 975:-) På respektive camping lika 2013 ( 2 000:- ) 23

25 Analys över kiosk- intäkter / kostnader På våra campingplatser har vi bl.a. kioskverksamhet Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag 22,4% 47,1% 0,0% 0,0% 27,8% 2012 Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % Kommetarer 2014: Med hänsyn till att både Storsved och Strandstuviken inte har haft någon kioskverksamhet under 2013 och att de övriga campingarna har ett positivt resultat anser jag att de ska fortsätta under 2014 dock med noggrann uppföljning. Ovanstående siffror är ur redovisningen och kommer att förändras vid sommarsäsongens slut. Kommetarer 2013: Med ovanstående siffror måste man ifrågasätta om vi ska ha kioskverksamheten kvar. Under 2012 har endast Storsved ett positivt påslag med 1% medan de andra har stora underskott. Totalt i sektionen går den här verksamheten med 22 % underskott eller 12682:- back tom Som jämförelse kan nämnas att 2012 gick verksamheten med 17 % plus eller 8213:- i vinst. Naturligtvis skall vi ta i beaktande att en kioskverksamhet bör vi ha, MEN vill våra gäster ha det? Varför handlar dom inte i så fall? Har vi fel sortiment? Har vi fel öppettider? 24

26 Har vi fel priser? Osv.osv. T.ex. Strandstuviken: 2011 handlade man varor för 746:- men inga intäkter!!!! 2012 har man handlat varor till kiosken för 4899:- och sålt för 196:-!!!! Detta kan inte vara rätt mot övriga. Tittar man på Mista så gick dom i stort sätt runt på verksamheten under 2011 ( -511:-) medan 2012 går back med 2900:- eller 35 % mindre intäkter än kostnader. Förslag: Bilda en grupp bestående av 1 campingvärd från varje camping som får diskutera prissättning kontra kioskens vara eller inte vara. Låt den gruppen sedan lämna förslag till styrelsen om vidare åtgärder. Alternativ: Stäng samtliga kiosker i sektionens drift och eventuellt arrendera ut verksamheten till någon intresserad på respektive camping. Arrendekostnaden bör i så fall vara väldigt låg men måste täcka självkostnadspris för campingen när det gäller drift. 25

27 Analys över intäkter / kostnader på mat På våra campingplatser har vi bl.a. försäljning av mat. Detta hanteras olika på campingplatserna och genererar olika vinter/förluster Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag -28% -90% -100% -12% -43,0% 2012 Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % Kommentarer 2014: Här har det hänt konstiga saker under Nu visar ingen camping upp positiva siffror för mat. Den minsta förlusten har här Strandstuviken men vad det beror på kan inte utläsas ur siffrorna.. Detta bör följas upp samt kontrolleras med respektive campingvärd. Dessa siffror är från redovisningen och kommer ev. att förändras vid säsongslut. Kommentarer 2013: Vad som innefattas i dessa intäkter och kostnader på respektive camping kan man inte utläsa av siffrorna. Men det är hamburgare och korv vid grilltillfällen och eventuellt på pubkvällar. I övrigt så veterligen har ingen camping regelrätt matservering och liknande försäljning. Med detta i beaktande så blir kostnader och intäkter mer besynnerliga, då å om man ser till respektive camping, Kapellskär har en stor försäljning och dessutom en bra vinstmarginal, medan Mista under 2012 tydligen bjuder på den inköpta maten då intäkterna endast uppgår till 20% av inköpen. Under 2011 var dock marginalen rätt. När det gäller Storsved så är det lika båda åren, dvs det bjuds på korv eller hamburgare? Men inget genererar intäkter. ( 8:- under 2012!!) Strandstuviken har dock en bra hantering av försäljningen med riktiga marginaler. 26

28 Analys över intäkter / kostnader på sprit Sektionen har idag alkoholtillstånd på tre av våra fyra campingplatser. Det innebär att de har tillstånd att köpa och sälja alkoholhaltiga drycker inom slutna sällskap. Med detta tillstånd följer krav på marknadsmässiga priser och en mycket noggrann redovisning, där mängd och slag av alkohol skall anges Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag 158% 248% 0 355% 211% Kostnader/intäkter% 39 % 29 % 0 22 % 32 % 2012 Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kostnader/intäkter % Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kostnader/intäkter % I ovanstående tabell så framgår försäljningssiffror och motsvarande inköp per camping samt jämförelse med föregående år. Storsved har inget alkoholtillstånd och därför inga siffror ovan. Märkbart är vinstpåslaget är så olika, detta då jag tror att förhandlingsläget för rabatter är STARKT begränsat med tanke på vår ringa omsättning. Detta kräver en noggrannare analys. Vad jag kan se av redovisningsmaterialet så är det inte felbokfört i någon större utsträckning och inte så att det skulle motsvara det konstiga kostnadssiffror som finns ovan. Dessa siffror visar också att Mista har ett betydligt lägre påslag än de övriga två campingarna både 2011 och Strandstuviken dock har en konstig prissättning då dom har extremt höga påslag på sina bokförda inköp (178 % 2011 och 288 % 2012) Ser man på kostnader i förhållanden till intäkter på Strandstuviken så har man mycket små inköpskostnader 2011 i jämförelse med de övriga och framförallt har inköpskostnaderna gått ner under Alltså det har blivit billigare att köpa in spriten än föregående år och betydligt billigare än vad de andra får betala. 27

29 Analys över intäkter / kostnader på starköl Sektionen har idag alkoholtillstånd på tre av våra fyra campingplatser. Det innebär att de har tillstånd att köpa och sälja alkoholhaltiga drycker inom slutna sällskap. Med detta tillstånd följer krav på marknadsmässiga priser och en mycket noggrann redovisning, där mängd och slag av alkohol skall anges Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag 125% 250% 0 457% 184% Kostnader/intäkter % 44% 29% 0 18% 35% 2012 Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kostnader/intäkter % Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kostnader/intäkter % Tabellen ovan visar inköp och försäljning av Starköl på våra tre campingar som har tillstånd att sälja alkohol. Här visar det sig att Kapellskär både under 2011 och 2012 har det största påslagen. Förhållande mellan kostnader och inköp är också högst med nästan 50% vinst under 2012 ( 43 % under 2011) medan de andra två campingarna har en vinstmarginal på 25 30% under 2012 ( % under 2011) Att uppmärksamma samtidigt är att efter styrelsebeslut 2011 skulle priset på starköl under 2012 vara enhetligt på våra campingar ( utpris 35:-). Detta har mest gynnat Kapellskär då de har den i särklass högsta försäljningen. Hittills under 2012 har Kapellskär sålt 389 % mer starköl än Mista och 377 % mer än Strandstuviken. Under föregående år, 2011, var motsvarande siffror 272 % gentemot Mista respektive 539 % mot Strandstuviken. När det gäller inköp så blir siffrorna följande 2012: Mot Mista 255 % (210 % f.år), och mot Strandstuviken 262 % ( 408 % f.år) 28

30 Analys över intäkter / kostnader på Vin och Cider Sektionen har idag alkoholtillstånd på tre av våra fyra campingplatser. Det innebär att de har tillstånd att köpa och sälja alkoholhaltiga drycker inom slutna sällskap. Med detta tillstånd följer krav på marknadsmässiga priser och en mycket noggrann redovisning, där mängd och slag av alkohol skall anges Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag 55% 63% 0 212% 69% Kostnader/intäkter % 64% 61% 32% 59% 2012 Kapellskär Mista Storsved Strandstuviken Summa Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kostnader/intäkter % Intäkter Kostnader Över/Underskott % påslag Kostnader/intäkter % Här framkommer att det är bokfört på Storsved både under 2011 och 2012 intäkter på Vin/Cider trots att tillstånd saknas för försäljning, jag förutsätter att detta är en felkontering då inga inköp finns och summorna är av obetydlig storlek. Därför lämnas Storsved utan kommentarer. Att uppmärksamma här är att både Kapellskär och Mista har större inköp än försäljning, vilket kan förklaras av att det finns en mindre mängd vin/cider i lager. Det är inga stora summor så det är inte värt att undersöka orsaken närmare. Observera dock att Mista hade ett mindre underskott även

31 Specifikation för konto 4308 Sektionsaktiviteter Här följer specifikation över detta konto inför 2014-års verksamhet. Konto 4308 Teknikkvällar Hemligt mål Höstträff Julgransplundring Trafikdagar Tjejövning Teknikkvällar avsätts 1500:- för detta samma som 2013 Hemligt mål arrangeras under 2014 då det är inte är RiksTing. För Höstträffen budgeteras :- vilket samma som 2013 För Julgransplundring avsätts :- (10 000:-) För trafikdagar avsätts 2 000:- lika med föreg. budget Samt för Tjejövning samma belopp (2 000:-) lika med föreg. budget 30

32 Specifikation för konto 6411 Förvaltningskostnader Här följer specifikation över detta konto inför 2014-års verksamhet. Konto 6411 Förtäring styrelsemöte Julbord Gåvor Styrelseförsäkring Tingskostnader Förtäring styrelsemöten 1000:- / st * 15 = :- Julbord budgeteras lika föregående år = :- Gåvor lika föregående år = :- Styrelseförsäkring lika föregående år = 2 500:- Inget ting detta år. 31

33 Specifikation för konto 6413 Styrelsekostnader Här följer specifikation över detta konto inför 2014-års verksamhet. Här avses en kickoff för styrelsen avsättning :- 32

34 Specifikation för konto 7631 Personalrepresentation Här följer specifikation över detta konto inför 2014-års verksamhet. Här avsätts ett belopp för att användas i samband med någon aktivitet för styrelse och förtroendevalda. Gemensam träff eller kickoff. Storlek på avsättningen blir :- lika med föregående år. 33

35 Caravan Club of Sweden Sth sektionen Kapellskär Resultatrapport Totalt Totalt Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter Rörelsens inkomster/intäkter 3011 Säsongsavgift, sommar Säsongsavgift, vinter Eftersäsong/Försäsong Gästavgift, sommar Gästavgift, vinter Uppställning, kontrakt Övrig service Elavgift, sommar Elavgift, vinter Nyckelavgifter Tv kabel uthyrning Övriga Varor KIOSK Mat Sprit ST ÖL Vin /Cider Läsk,vatten Övrig servering Aktiviteter & Fester Försäljning av material 0-400

36 4011 Drift investering Kiosk Mat Sprit ST ÖL Vin / Cider Läsk,vatten Övr servering Sektionsaktiviter Aktiviteter & Fester Pant/retur Barn & Ungdomsaktiviteter Summa Varu- och underkonsultkostnader Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5110 Tomträttsavgäld/arrende El sommar El vinter Vatten Slamtömmning Sophämtning Snöröjning Rep och underhåll av egen fastighet 5210 Hyra av maskiner Förbrukningsinventarier Programvaror Reparation och underhåll av inventarier 5613 Reparation och underhåll av personbilar 6040 Kontokortsavgifter Fast telefoni Mobiltelefon Datakommunikation

37 Resultat Lagstadgade soc.avg Särskild löneskatt Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m Summa Verksamhetens kostnader Resultat före avskrivning Avskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivning på byggnader Avskrivning på inventarier campingplatser Summa Avskrivningar enligt plan Summa Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Finansiella poster Preliminärt resultat Gemensamma kostnader fördelade per camping

38 Caravan Club of Sweden Sth sektionen Kapellskär Resultatrapport Verksamhetens intäkter Rörelsens inkomster/intäkter Budget Säsongsavgift, sommar Säsongsavgift, vinter Eftersäsong/Försäsong Gästavgift, sommar Gästavgift, vinter Uppställning, kontrakt Övrig service Elavgift, sommar Elavgift, vinter Nyckelavgifter 3043 Tv kabel uthyrning Övriga Varor 3301 KIOSK Mat Sprit ST ÖL Vin /Cider Läsk,vatten Övrig servering 3309 Aktiviteter & Fester 3610 Försäljning av material 3730 Lämnade rabatter 3740 Öresutjämning 3820 Kölisteavgifter Summa Rörelsens inkomster/intäkter

39 4307 Övr servering Sektionsaktiviter 4309 Aktiviteter & Fester Pant/retur Barn & Ungdomsaktiviteter Summa Varu- och underkonsultkostnader Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5070 Reparation och underhåll av lokaler Tomträttsavgäld/arrende El sommar El vinter Vatten Slamtömmning Sophämtning Snöröjning Rep och underhåll av egen fastighet Hyra av maskiner Förbrukningsinventarier 5420 Programvaror Reparation och underhåll av inventarier Reparation och underhåll av personbilar Internet Kontokortsavgifter Fast telefoni Mobiltelefon Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Förluster på övriga kortfristiga fordrin 6570 Bankkostnader 6950 Tillsynsavgifter myndigheter Övriga externa kostnader, avdragsgilla Summa Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

40 Avskrivningar enligt plan 7820 Avskrivning på byggnader Avskrivning på inventarier campingplatse Summa Avskrivningar enligt plan Summa Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Finansiella poster 0 Preliminärt resultat Gemnsamma kostnader fördelade per camping Resultat netto

41 Caravan Club of Sweden Sth sektionen Mista Resultatrapport Totalt Totalt Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter Rörelsens inkomster/intäkter 3011 Säsongsavgift, sommar Säsongsavgift, vinter Eftersäsong/Försäsong Gästavgift, sommar Gästavgift, vinter Övrig service Elavgift, sommar Elavgift, vinter Nyckelavgifter Övriga Varor KIOSK Mat Sprit

42 3810 Båtavgifter Kölisteavgifter Summa Rörelsens inkomster/intäkter Summa Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Varu- och underkonsultkostnader 4010 Driftkostnad Camping Drift investering Kiosk Mat Sprit ST ÖL Vin / Cider Läsk,vatten Övr servering Aktiviteter & Fester Pant/retur Lotteri & Bingo Inköp material Erhållna kassarabatter 0 10

43 7331 Bilersättningar, skatt Sophämtning Snöröjning Nedlagda kostnader mark & installationer Hyra av maskiner Programvaror Förbrukningsmaterial Kontokortsavgifter Fast telefoni Mobiltelefon Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Förluster på övriga kortfristiga fordringar Bankkostnader Tillsynsavgifter myndigheter Övriga externa kostnader, avdragsgilla Summa Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m 7241 Övriga arvoden

44 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan 7820 Avskrivning på byggnader Avskrivning på inventarier campingplatser Summa Avskrivningar enligt plan Summa Avskrivningar Preliminärt resultat Gemensamma kostnader fördelade per camping Resultat netto

45 Caravan Club of Sweden Sth sektionen Mista Resultatrapport Verksamhetens intäkter Budget Rörelsens inkomster/intäkter 3011 Säsongsavgift, sommar Säsongsavgift, vinter Eftersäsong/Försäsong Gästavgift, sommar Gästavgift, vinter 3030 Övrig service Elavgift, sommar Elavgift, vinter Nyckelavgifter 3157 Övriga Varor 3301 KIOSK Mat Sprit ST ÖL Vin /Cider Läsk,vatten Sektionsaktiviter 25% 3650 ADM AVGIFTER 3730 Lämnade rabatter 3740 Öresutjämning 3810 Båtavgifter Kölisteavgifter Summa Rörelsens

46 4305 Vin / Cider Läsk,vatten Övr servering 4309 Aktiviteter & Fester 4390 Pant/retur 4402 Lotteri & Bingo 4613 Inköp material 4731 Erhållna kassarabatter Summa Varu- och underkonsultkostnader Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5110 Tomträttsavgäld/arrende El sommar El vinter Slamtömmning Sophämtning Snöröjning Nedlagda kostnader mark & installationer 5210 Hyra av maskiner Programvaror Förbrukningsmaterial Kontokortsavgifter Fast telefoni 6212 Mobiltelefon Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Förluster på övriga kortfristiga fordrin 6570 Bankkostnader 6950 Tillsynsavgifter myndigheter Övriga externa kostnader, avdragsgilla Summa Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Utgifter/kostnader för

47 Avskrivningar enligt plan 7820 Avskrivning på byggnader Avskrivning på inventarier campingplatse Summa Avskrivningar enligt plan Summa Avskrivningar Preliminärt resultat Gemnsamma kostnader fördelade per camping Resultat netto

48 Caravan Club of Sweden Sth sektionen Storsved Resultatrapport Totalt Totalt Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter Rörelsens inkomster/intäkter 3011 Säsongsavgift, sommar Säsongsavgift, vinter Eftersäsong/Försäsong Gästavgift, sommar Gästavgift, vinter Vinteruppläggning Övrig service Elavgift, sommar Elavgift, vinter Nyckelavgifter Övriga Varor KIOSK

49 3810 Båtavgifter Kölisteavgifter Summa Rörelsens inkomster/intäkter Summa Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Varu- och underkonsultkostnader 4010 Driftkostnad Camping Drift investering Kiosk Mat Läsk,vatten Övr servering Aktiviteter & Fester Pant/retur Barn & Ungdomsaktiviteter Lotteri & Bingo Legoarbeten och underentreprenader Hyra arbetsmaskiner Erhållna kassarabatter 10 0

50 Summa Övriga externa El vinter Vatten Slamtömmning Sophämtning Snöröjning Nedlagda kostnader mark & installationer Hyra av maskiner Programvaror Reparation och underhåll av inventarier Övriga personbilskostnader Frakter och transporter Kontokortsavgifter Fast telefoni Mobiltelefon Datakommunikation Porto Företagsförsäkringar Bankkostnader Tillsynsavgifter myndigheter Övriga externa kostnader, avdragsgilla 0-100

51 Summa Verksamhetens kostnader Resultat före avskrivning Avskrivningar Avskrivningar enligt plan 7820 Avskrivning på byggnader Avskrivning på inventarier campingplatser Summa Avskrivningar enligt plan Summa Avskrivningar Preliminärt resultat Gemensamma kostnader fördelade per camping Resultat netto

52 Caravan Club of Sweden Sth sektionen Storsved Resultatrapport Verksamhetens intäkter Rörelsens inkomster/intäkter Budget Säsongsavgift, sommar Säsongsavgift, vinter Eftersäsong/Försäsong Gästavgift, sommar Gästavgift, vinter 3017 Vinteruppläggning Övrig service Elavgift, sommar Elavgift, vinter Nyckelavgifter 3157 Övriga Varor 3301 KIOSK 3302 Mat 3305 Vin /Cider 3306 Läsk,vatten 3402 Lotterier & Bingo 3403 Sektionsaktiviteter momsfri 3730 Lämnade rabatter 3740 Öresutjämning 3810 Båtavgifter Kölisteavgifter Summa Rörelsens inkomster/intäkter

53 4309 Aktiviteter & Fester Pant/retur 4401 Barn & Ungdomsaktiviteter Lotteri & Bingo 4600 Legoarbeten och underentreprenader 4620 Hyra arbetsmaskiner 4731 Erhållna kassarabatter Summa Varu- och underkonsultkostnader Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5090 Övriga lokalkostnader Tomträttsavgäld/arrende El sommar El vinter Vatten Slamtömmning Sophämtning Snöröjning Nedlagda kostnader mark & installationer 5210 Hyra av maskiner Programvaror Reparation och underhåll av inventarier 5619 Övriga personbilskostnader 5710 Frakter och transporter 6025 Internet Kontokortsavgifter 6211 Fast telefoni 6212 Mobiltelefon Datakommunikation Porto 6310 Företagsförsäkringar Bankkostnader 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 2 700

Årsmöte 18 april Hallunda!

Årsmöte 18 april Hallunda! Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 1 mar 2012 Årsmöte 18 april Hallunda! Lediga säsongsplatser Resa mot hemligt mål Tjejkväll och manöverkörning Vår kunskap är din säkerhet på vägen Däck och

Läs mer

Årsredovisning. BRF STADSPARKEN I LUND 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 745000-0687

Årsredovisning. BRF STADSPARKEN I LUND 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 745000-0687 Årsredovisning BRF STADSPARKEN I LUND 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 745000-0687 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR

2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR 2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR Ett bra år. Vi har lyckats driva våra tunga projekt framåt. Vd:n har ordet 2005 Energi på alla plan. Det ryms många verksamheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

INKOMMNA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-04 1. REDOGÖRELSE FÖR HUR STYRELSEARVODET FÖRDELATS

INKOMMNA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-04 1. REDOGÖRELSE FÖR HUR STYRELSEARVODET FÖRDELATS INKOMMNA MOTIONER TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015-05-04 1. REDOGÖRELSE FÖR HUR STYRELSEARVODET FÖRDELATS I och med att tre ledamöter inte suttit hela sin period och att suppleanternas roll förändrats under årets

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Årsredovisning. Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk Förening Organisationsnummer 769621-2674 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk Förening Organisationsnummer 769621-2674 2013-01-01 2013-12-31 Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk Förening Organisationsnummer 769621-2674 2013-01-01 2013-12-31 Föreningens fjärde verksamhetsår www.rondellen.nu 2 Innehåll Ordföranden har ordet 3

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Tomten kommer. Insidorna. Årgång 12. Årsmöte i Trollhättan - 4 - Ekonomi - 8-15 - Kärradal - 16-17 - DNS och Sesam - 18-19 - - 21 -

Älvsborgs- Nytt. Tomten kommer. Insidorna. Årgång 12. Årsmöte i Trollhättan - 4 - Ekonomi - 8-15 - Kärradal - 16-17 - DNS och Sesam - 18-19 - - 21 - Älvsborgs- Nytt 1 2011 Årgång 12 Insidorna Tomten kommer Årsmöte i Trollhättan - 4 - Ekonomi - 8-15 - Kärradal - 16-17 - DNS och Sesam - 18-19 - till Lassalyckans adventsfirande. - 21 - Lassalyckan - 20-21

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

HSB BRF ERLAND ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF ERLAND ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF ERLAND ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

För T-sektionen, nr 1, 2012 Årgång 31

För T-sektionen, nr 1, 2012 Årgång 31 SPECIELLT För T-sektionen, nr 1, 2012 Årgång 31 Innehåller handlingar till Årsmötet den 24 april 1 Sektionsstyrelsen Våra campingplatser Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Kassör

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 1 mars 2014. Årsmöte 23 april! Julgransplundringen High Chaparral Caravan Stockholm

Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 1 mars 2014. Årsmöte 23 april! Julgransplundringen High Chaparral Caravan Stockholm Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 1 mars 2014 Årsmöte 23 april! Julgransplundringen High Chaparral Caravan Stockholm Vår kunskap är din säkerhet på vägen Kanalvägen ProDOB E4 Breddenvägen Kanalvägen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Snäck camping AB äger tomträtten och WeHa AB är den arrendator som utvecklar boendet.

Snäck camping AB äger tomträtten och WeHa AB är den arrendator som utvecklar boendet. Klargörande av turerna runt Snäck För en icke insatt ser det ut som om vi i WeHa inte bryr oss om regler och överenskommelser och vi vill därför ge turerna på f d Snäcks camping, numer Visby Strandby,

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. HSB Brf Gråberget i Göteborg

ÅRSREDOVISNING 2013. HSB Brf Gråberget i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Gråberget i Göteborg Org. nr. 757200-7974 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Gråberget Org. nr: 757200-7974 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde MÖTE 5 11/12 2012-03-12 Kallelse Fullmäktigemöte 5 Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde Tid: 2012-03-26, kl.18.00, mat serveras först Plats: Festsalen Villa Medici, Högåsplatsen 6 Sändlista: alla@saks.gu.se

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Bostadsrättsföreningen Humle 24. Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012 Bostadsrättsföreningen Humle 24 Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Årsredovisning. Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening Organisationsnummer 769621-2674 2011-01-01 2011-12-31. Föreningens andra verksamhetsår

Årsredovisning. Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening Organisationsnummer 769621-2674 2011-01-01 2011-12-31. Föreningens andra verksamhetsår Årsredovisning Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening Organisationsnummer 769621-2674 2011-01-01 2011-12-31 Föreningens andra verksamhetsår www.rondellen.nu 2 Innehåll Ordföranden har ordet 3

Läs mer