Huvudrapport. Projektledare Insjöfisk en outnyttjad resurs?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudrapport. Projektledare Insjöfisk en outnyttjad resurs?"

Transkript

1 Huvudrapport Sören Johansson Delgränd Härnösand Projektledare Insjöfisk en outnyttjad resurs? LRF Västernorrland Leader Mittland Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Bräcke kommun Ånge kommun Sundsvalls kommun Fiskevårdsområdesföreningarna i Bräcke, Ånge och Sundsvalls kommun Övriga intresserade Jag får härmed avlägga rubricerade utredning enl projektplanen för tiden 1/ som utgör en fördjupning, komplettering och aktualisering av projektet med samma namn som utfördes under tiden 1/ / I de fall tidigare uppgifter bedömts som användbara har dessa redigerats in i utredningen, vilket framgår i innehållet. De motiv som varit bärande för en ny ansats i projektet framkommer nedan, vilket även legat till grund för beslutet av projektet. Projektets huvudman har varit LRF- Västernorrland.. Projektet har organiserats kring en styrgrupp med en arbetande projektledare med representanter från huvudmannen, länsstyrelserna i de båda länen, näringslivskontoren i Bräcke och Ånge kommun samt representanter från fiskevårdsområdesföreningarna alternativt blivande entreprenörer från Bräcke kommun, de senaste enligt beslut tagna av fiskevårdsomrädesföreningarna i Bräcke kommun, vilket ej huvudmannen erinrat sig mot. Styrgruppen har haft följande sammansättning Huvudmannen och projektägaren: LRF-Västernorrland Hans-Erik Näslund Länsstyrelsen i Jämtland Joakim Svensson Länsstyrelsen i Västernorrland Ivar Sundvisson Bräcke kommun Bengt Eriksson Ånge kommun Jan Rylander 1

2 Fiskevårdsområdesföreningarna Billy Fransson, Bräcke Mats Backlund, Bräcke Projektledare har varit Sören Johansson Delgränd 7, Härnösand Rapporten har redigerats av huvudmannen Till alla de som på olika sätt bidragit till denna rapport vill jag rikta ett varmt tack. Jag har mött en mycket positiv attityd i detta arbete från alla jag varit kontakt med Ett speciellt tack vill jag rikta till Billy Fransson och Mats Backlund i Bräcke som stått för en stor del av det frivilliga arbetet att skaffat fisk för mätvärdeanalys i Bräcke kommun. Jag vill också tacka Joakim Svensson och Ivar Sundvisson från fiskefunktionerna vid länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland som med sina kunskaper och engagemang varit ovärderliga i detta arbete. Därutöver vill jag också tacka Jan Rylander, Bengt Eriksson och Siv Marklund från näringslivsfunktionerna i Ånge och Bräcke. Ett stort tack vill jag också rikta till Björn Nordling vid Leader Mittland som stöttat projektet ekonomiskt, liksom LRF-Västernorrland som administrerat projektet Antal protokollförda möten har varit 3 st. Övriga möten 4 Antal utskick till samtliga fiskevårdsområdesföreningar har varit 3 st Annonser om utredningens resultat inför presentationen av resultatet har funnits i Ljunganbladet och i Bräckebladet Studieresa till Bergmans fisk och Vilt AB i Vilhelmina. Förutom de möten och de utskick som vidtagits har löpande kontakter skett med fiskerättsområdesföreningarna via telefon och fiskefunktionerna vid de båda länsstyrelserna vad gäller deras önskemål om delar i rapporten, som framförallt gäller insamling av data för kvicksilver och cesiumtagning, vilket inneburit prioriteringar inom leaderområdet, till de områden där uttalade entreprenörer finnes Utredningen År undersöktes förutsättningarna för ett mer yrkesorienterat fiske i de vattendrag som finns inom Änge kommun med angränsade sjöar och de marknadsförutsättningar som rådde på när- och fjärrmarknaderna. Studien genomfördes med en arbetande projektledare med en styrgrupp bestående av representanter från fiskevårdsområdesföreningarna, från näringslivskontoret samt från fiskeenheten vid länsstyrelsen. Studien undersökte förutsättningarna för produktion och försäljning av framförallt abborre och gädda för försäljning inom landet men inriktades efterhand till länder i Europa såsom Schweiz, Österrike och Tyskland, där traditionen av att använda och efterfråga insjöfisk i handeln befanns vara högre än i de nordiska länderna. Studien undersökte även transportkostnaderna och transportmöjligheterna från området, vilka volymer som var möjliga att ta ut i ett uthålligt fiske utan att inkräkta på turist-och fritidsfisket, förekomsten av tungmetaller i sjösystemen, samt möjligheten att bygga upp en 2

3 förädlingsstation för området, samt hur denna skulle kunna försörjas av fisk från enskilda fiskare. En viktig aspekt var att beräkna lönsamheten för förädlingsanläggningen. startkapitalbehovet liksom likviditetsbehovet under inkörningsperioden. I utredningen diskuterades vidare olika företagsformers lämplighet, affärsidéns utformning, miljölagstiftningens krav på hantering av livsmedel i de olika stegen i produktionds-och distributionskedjan. Vidare gjordes marknadsundersökningar i de olika länderna som innefattade priser, introduktion i detaljhandeln samt hur fur fisken tillagades i de olika länderna År 2000 men även 2001 drabbades området av stor översvämningar, varför fiskevårdsområdena blev helt sysselsatta med att reparera och återställa fisket i de områden som var aktuella. Förankringsarbetet av de resultat som uppkommit i projektet kunde ej genomföras då flera av de som varit drivande i projektet i fiskevårdsområdena var upptagna av restaureringsåtgärder. Ytterligare ett hinder var att de framlagda resultaten pekade på nödvändigheten av ett långt drivet samarbete med entreprenörer i de olika sjöarna för att tillräckliga volymer skulle kunna erhållas till förädlingsstationen, eftersom då befintliga filémaskiner förutsatte en storskalig drift. Troligen var även prisbilden en sådan att lönsamheten upplevdes för svag för den enskilde fiskaren, Ytterligare komplikationer kan även ha varit att Ljungans kräftor helt dog ut, vilket ytterligare ökade belastningen på de personer som varit aktiva inom området i projektet. Motiv till ny ansats i Projektet Insjöfisk en outnyttjad resurs? År 2009 förefaller situationen betydligt ljusare. Efterfrågan av insjöfisk har ökat inom landet. Fler och fler efterfrågar viltfångad fisk från insjöar. Framförallt abborre, och gädda säljs i dag i affärerna på ett helt annat sätt än vad som var fallet bara för några år sedan, och klassifieras som ett gott miljöval vid fiskdiskarna.och då i synnerhet fisk hämtade från insjöar. Ofta förekommer Världsnaturfondens konsumentguide för fisk, där uppdelning sker efter hotade till ej hotade arter(gott miljöval) Restauranger och barer har i dag i maträtter på menyn av framförallt abborre på ett helt annat sätt än tidigare, något som närmar sig vad som var vanligt redan år 2000 i mellaneuropa. Miljöproblemen i haven har ökat och utfiskningen tilltaget. Vi vet i dag att priserna har ökat kraftigt mot konsumenten över hela landet vad gäller rund, filead och rökt fisk. Det kan dock antas att prisbilden är olika i olika delar av landet Det finns idag också restauranger som var för sig eller tillsammans upplever det som en ära att servera närproducerat och maträtter baserade på ett gott miljöval Vad gäller prisbild och efterfrågan i de länder vi undersökte kan vi anta att samma förhållande gäller där i dag då EU samarbetet bl.a syftar till fri rörlighet av produkter mellan länderna. På tekniksidan har mycket hänt. Det är i dag enl fiskeenheten på länsstyrelsen i Västernorrland möjligt att skaffa filéutrustning och annan utrustning till en bråkdel av vad utredningen från år 2000 kom fram till. Detta kan ge möjlighet till en småskalig produktion på flera platser inom området. Ett bestående problem är att traditionen för ett mer yrkesorienterat fiske fortfarande är svagt. De åtgärder som föreslås bör därför betraktas som infrastrukturella, en ny näringsbransch - och som sådan arbetsintensiv- med nya sysselsättningsmöjligheter som framförallt riktar sig mot våra glesbygdsområden. Inte minst sysselsättning för kvinnor är inom många områden akut. 3

4 I denna diskussion bör tillväxtdata tas fram som underlag för ett uthålligt fiske Det kan antas att tillväxten och utnyttjandegraden vad gäller de olika bestånden i sjöarna skiljer sig väsentligt. Avgörande för ett mer yrkesorienterat fiske är fiskevårdsområdesföreningarnas och fiskerättsägarnas krav.det är därför av vikt att frågor som dessa anser vara väsentliga tillvaratas. Det är nödvändigt att dessa erhåller ett underlag för diskussion och beslut, där frågor av vikt för dessa är så väl genomlysta som möjligt. Särskild uppmärksamhet bör iakttas och begränsning av yrkesfisket ske av de vattendrag som fiskevårdsområdesföreningarna och fiskerättsägarna vill skydda för fritids,- och turistfisket eller för eget bruksfiske. Därutöver bör upplåtelseformer och ersättningsfrågor diskuteras, kvoteringar av yrkesfisket utifrån tillväxtdata iakttas, områden i sjösystemen som bör skyddas av andra skäl iakttas organisationsfrågor för fisket behandlas, olika fångstredskap inverkan på beståndet utifrån fiskeområdesföreningarna och fiskerättsägarnas önskemål iakttas, men även utifrån eventuella entreprenörers synvinklar. Flera av dessa frågor är av den arten att de blir aktuella för de berörda om entreprenörer anmäler sig till ett yrkesorienterat fiske. Sådana entreprenörer kan vara fiskerättsägare, arrendatorer eller varför inte ekonomiska föreningar med basen i fiskevårdsområdesföreningarna För att påvisa de ekonomiska möjligheterna av ett yrkesfiske för nya entreprenörer måste nya kalkyler tas fram utifrån de förändrade förutsättningar som föreligger Genom Leaderprogrammet i Bräcke, Ånge, och Sundsvalls kommuner har möjligheter till infrastrukturella åtgärder skapats. Enligt projektplanen är intentionerna - att en revidering av befintlig utredning sker där grunddata från Ånge kommun kompletteras med motsvarande data från Bräcke och Sundsvalls kommuner vad gäller tillväxt för ett uthålligt fiske och att provfiske sker för att kontrollera miljögifter i de sjöar som tillkommer i Bräcke och Sundsvalls kommuner under om möjligt redan under hösten: Övrigt befintligt material, som icke bedömts åldrats och bedöms vara av värde insättes i den nya utredningen - att efterfrågeanalyser görs, och producentpriser tas fram för lönsamhetsberäkningar med särskild inriktning på den svenska marknaden görs utifrån de förändrade förutsättningarna - att kund - och grossistmarknaden genomlyses - att resultatanalyser genomföres - att likviditets och startkapitalbehovet undersöks - att analys görs hur lagring och utfordring kan ske, eftersom svårigheter uppstår under vinterhalvåret att fiska, medan kunderna kräver kontinuerliga leveranser - att miljö och livsmedelslagstiftningens krav undersöks 4

5 - att transport kan genomföras på ett miljövänligt sätt både på inköps-, och försäljningsidan - att samarbete är möjligt med andra företag verksamma inom produktions- eller försäljningsledet - att särskilda ansträngningar vidtas för att uppfylla fiskevårdsområdesföreningarnas krav och önskemål - att ansträngningar vidtas för att finna entreprenörer helst i samarbete med fiskevårdsområdesföreningarna Disposition Studien disponeras under följande rubriker: 1. Problemområden A/ Marknadsfrågor B/ Produktion, uppsamling och lagring C/ Verksamhetsidé D/ Lönsamhets-, kapital-, och finansieringsfrågor E/ Företagsformer F/ Fiskevårdsområdesföreningarnas, fiskerättsägarnas och entreprenörernas krav och intressen G/ Genomförande- kommentarer och förslag 2. Syfte 3. Produktion och konsumtion av insjöfisk 4. Distribution och försäljning av svensk insjöfisk 5. Marknadsundersökning av svensk insjöfisk i A/ Sverige B/ Schweiz C/Tyskland 6. Konsumenternas och detaljistföretagens attityder till att köpa insjöfisk 7. Produktion och tillväxt av fisk i vattendrag i Bräcke, Ånge och Sundsvalls kommuner 8. Cesium och kvicksilveranalys i vattendrag i Bräcke, Ånge och Sundsvalls kommuner 9. Organisering av fisket för produktion - lagring utfodring och filéing 10. Vidareförädling en möjlighet? Nya produktområden? 11. Hur nå inköpsföretagen och upprätta samarbete? 12. Transportvägar, transportpriser och transportörernas krav 13. Startkapitalbehov, likviditets-, och lönsamhetskalkyler 14. Lagstiftningen på livsmedelsområdet 15. Samarbetet med fiskevårdsområdesföreningarna 15. Genomförande- avslutande synpunkter För att inte belasta den löpande texten har som bilaga 1 lagts mätvärden från kvicksilver och cesiumanalyser från sjöar inom området, hur en affärsidé kan utformas och recept för tillagning av gädda och abborre, som bilaga 2 mötesprotokoll samt övrig information som kan vara av intresse för den som är intresserad av hur projektet genomförts. 1. Problemområden 5

6 Dessa kan uppdelas i områden som gäller marknads-.och transportfrågor, produktion för ett uthålligt fiske, uppsamling och lagring, affärsidé, samt juridisk företagsform. Ett avsnitt behandlar lönsamhets och finansieringsfrågor. I detta ingår vilka volymer som måste tas upp för en tänkt verksamhet samt hur dessa kan anskaffas för en uthållig verksamhet. I detta ingår då hur avtal ska upprättas för att fiskerättsägare och entreprenörer ska vara nöjda. A/ Marknadsfrågor Hur stor är efterfrågan av svensk insjöfisk på framförallt den svenska marknaden? Vilka priser är köparna villiga att betala? Förekommer prisvariationer under året? Vilka grossist-, eller inköpspriser möter svenska producenter? Vilket mervärde kan producenten erhålla om fisken säljs i vidareförädlad form? Vilka priser möter producenten om fisken säljs i frusen form; filead eller som rund fisk? Vid försäljning av fisk gäller att de gränsvärden för cesium och kvicksilver som gäller vid handel ska upprätthållas B/ Produktion, uppsamling och lagring Vilka volymer kan tas ut i de aktuella sjösystemen med hänsyn till övrigt fiske, som t ex husbehovsfiske och turistfiske? Hur skall fisket bedrivas för att en god fiskevård kunna upprätthållas i enlighet ned fiskevårdsområdesföreningarnas önskemål? När och hur ska fisket bedrivas i enlighet med marknadens efterfrågan? Ska fiske bedrivas med nät, kassar eller ryssjor? Hur skall arrende avtal utformas mellan fiskerättsägare och fiskare? Kontrollmöjligheter måste skapas för att överfiske ej sker. Hur och var ska fisken lagras, vidarebearbetas för vidare transport till avnämare? Hur skall vidareförädling ske, manuellt eller med filémaskin? Finns sådana att tillgå på marknaden för de kvaliteér som efterfrågas på marknaden? Hur skall fisken förvaras efter vidareförädling innan transport sker till avnämare? Vilka krav ställer livsmedelslagstiftningen på dessa utrymmen och vilka krav ställer lagstiftningen vid transport till avnämaren? C/ Verksamhetsidé I verksamhetsidén ingår vilken affärs-,och produktionsidé ett företag har, I detta innefattas hur verksamheten skall organiseras samt vilken juridisk företagsform som kan bli aktuell. Affärsidén bör belysa de möjligheter de olika fiskarterna har med hänsyn till det marknadsbehov som föreligger. I denna ingår företagets starka och svaga sidor i förhållande till konkurrenter och de konkurrensfördelar man anser sig ha. Affärsidén bör kommuniceras till köparna, eventuellt kan delar av den ingå i företagets logo. För att kunna tillgodose och följa marknadens behov bör även kunskap skaffas om hur fisken används av förbrukarna. I utredningen från år 2000 insamlades uppgifter om hur nya produkter introducerades på marknaden i Europa, samt de populäraste recepten på tillagning. I Sverige har som jag ser det tillagningskonsten utvecklats under senare år, då nya recept introducerats, möjligen som en konsekvens av ett ökat resande( författarens åsikt) I bilagedelen återfinnes förslag på hur en affärsidé kan utformas. D/ Lönsamhet, kapital och finansiering Förutsättningarna för att en verksamhet skall kunna bedrivas är att de intäkter som skapas kan bära de kostnader som är förknippade med verksamheten, Kapitalbehovet kan uppdelas i två faser, dels behovet av kapital vid uppbyggnaden, dels behovet av rörelsekapital under de inledande månaderna, när verksamheten startas. Finansieringsfrågorna kan inte lösas förrän entreprenörer rekryterats till verksamheten och organisering av verksamheten skett, 6

7 Ett yrkesmässigt fiske har ingen tradition i våra trakter. Abborre och gädda har betraktats som skräpfisk. För att kunna få folk intresserad måste information om möjligheterna nå ut för att folk ska inse värdet av den resurs de sitter på och de möjligheter ett yrkesorienterat fiske kan ge i sysselsättning i våra glesbygder och i nya företag. Det har därför ansetts nödvändigt att presentera material som kan ligga till grund för en diskussion, även om de kalkyler som presenteras är schablonartade och icke helt kan ligga till grund för ett företag som bildas, eftersom varje nytt företag har sina egna förutsättningar med avseende på lokaler, anskaffning av råvara etc. E/ Företagsformer Vilka företagsformer är aktuella för den aktuella verksamheten? Numer finns broschyrer vid Bolagsverket i Sundsvall till den läsare som funderar på att starta en verksamhet. Broschyrer finns för de företagsformer som kan bli aktuella. Läsaren uppmanas därför att införskaffa dessa, eftersom valet av företagsform ingår som en del i de övervägande som gör sig gällande för den blivande entreprenören. Av dessa skäl lämnas dessa frågor till steg 2 i projektet. F/ Fiskevårdsområdesföreningarnas, fiskerättsägarnas och entreprenörers krav och intressen. Ett mer yrkesorienterat fiske innebär att klara regler måste skapas mellan de parter som berörs av verksamheten. Detta är en fråga som berörda parter måste reglera. Vi kommer dock belysa frågeställningarna och ge förslag på hur frågorna kan lösas mellan parterna. G/ Genomförande Genomförande och uppbyggnad av nya företag ligger utanför den aktuella utredningen. Vi har valt att kalla detta för steg 2. I den aktuella utredningen inriktas snarare åtgärder på att marknadsföra och delge information om projektets resultat, även om det under utredningens gång framkommer intressenter som önskar gå vidare mot en egen verksamhet. 2. Syfte Det övergripande syftet är att ge ett beslutsunderlag som kan ge impulser till potentiella entreprenörer att våga starta företag inom verksamhetsområdet i samarbete med fiskevårdsområdesföreningarna/ fiskerättsägarna. För att uppnå detta syfte har undersökningsområdena specifierats i projektplanen och i innehållsbeskrivningen. 1. Produktion och konsumtion av insjöfisk Den offentliga statistiken inom fisket bygger på de uppgifter som de licensierade yrkesfiskarena lämnar. Dessa återfinnes i saltvattensfisket och i de större sjöarna; Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren, med även i Storsjön. De volymer som uttas i husbehovs-, och fritidsfisket är beräkningar som bygger på enkäter. Den yrkesmässiga delen var i slutet av 90-talet drygt 2000 ton Av det utgjorde siklöja drygt 25%, gös 15%, abborre 15%, gädda 7%. Lax och öring 3%, röding 1% ål 1%, samtidigt som 15%. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren stod för ca 90% Till dessa tillkom fångster i husbehovs-, och sportfisket, försiktigt beräknat till ca 400 ton exkl. lax och röding. Konsumtionen av fisk vid i Sverige beräknades till ca 0.9 kg per individ, vilket gav ett utrymme för export av ca 1000 ton. Enl. SCB ( Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2009) utgjorde fångsterna i det yrkesmässiga sötvattensfisket ton: De ekonomiskt betydelsefulla arterna var gös, kräfta och siklöja. Fångsterna av gös uppgick till 438 ton, av kräfta 168 ton och av siklöja 204 ton 7

8 Av gädda fångades 109 ton, av abborre 99 ton och av sik 63 ton Enl. Fiskeriverket kom volymerna från licensierade insjöfiskare, varav 85% kom från de fyra stora sjöarna. Uppskattning över husbehovs och turistfisket ger ca 400 ton Under 2000 talet har volymen abborre ökat kraftigt i det kustnära fisket., samtidigt som sik minskat vilket kan bero på den ökande sälförekomsten Värdemässigt har fångsterna 3-dubblats inom den senaste 10-årsperioden enl en utredning som KSLA gjorde 2007 vilket även framkommer i de prisundersökningar som beskrivs senare, De som önskar ytterligare information kan besöka Fiskeriverkets hemsida, där även länkar finns till intresseorganisationer finns inom yrkes och fritidfisket.. 2. Distribution och försäljning av svensk insjöfisk Det är av intresse att se vart den svenska insjöfisken konsumeras samt hur uppsamling transport och försäljning sker. I de telefonundersökningar som vidtagits förefaller det vara så att merparten av insjöfisken köps in och konsumeras i närområdet eller säljs till de större städerna. Detta gäller framförallt rund fisk Många lokala leverantörer lierar sig med matvarubutiker och resturanger och levererar regelbundet under vår, sommar och höst. En fiskleverantör i Västerbottens inland levererar veckovis fisk till värdshus och hotell i grannskapet. En annan leverantör i Västerbotten levererar abborre och gädda till Göteborg kontinuerligt och har under hösten 2009 erhållit ett pris för rund abborre om ca 80 kr/kg Många resturanger värnar också om närproducerade livsmedel vilt och fisk - och använder detta i sin marknadsföring. Men även de större grossistföretagen i Sverige efterfrågar både filead abborre och gädda för vidare försäljning inom landet. Efterfrågan av fryst filead abborre efterfrågas vintertid, dock förekommer ett alltför begränsat utbud, varför import sker från Lettland och Ryssland. En grossist var under vårvintern 2010 beredd att köpa 5 ton filead fryst abborre med skinn på årsbasis och 2 ton fryst abborre utan skinn om svenska producenter kunde erbjuda dessa volymer. När det gäller sik efterfrågas denna framförallt av rökerier i Sverige, medan en betydande efterfrågan finns från Finland. De som önskar följa erbjudna volymer av rund fisk kan följa dessa dag för dag på Göteborgs fiskauktion där även producentpriser kan avläsas dag för dag. Göteborgs fiskauktion ab ägs av yrkesverksamma fiskare Den fisk som säljs där kommer från kustfisket eller från de större insjöarna, men auktionen är öppen för även icke medlemmar. Utbudet ökar under våren och sommaren och avtar under vinterhalvåret, vilket även avspeglas i förändrade producentpriser. De överskottskvantiteter som uppkommer av alla fiskslag säljs ofta utomlands av speciella exportföretag belägna i Karlstad, Göteborg och Sölvesborg. Tidvis förekommer export till Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Schweiz, Enl. de uppgifter som inhämtats säljs fisk på helvikt och fileas i mottagarländerna. Motivet till detta är att det är för dyrt att filea i Sverige. ( Allt fisk i Göteborg) Speciellt i Danmark tycks fisken fileas innan fisken transporteras vidare. Det kan inte uteslutas att det sker en handel i mellanleden innan fisken når exportföretaget. I utredningen från år 2000 framkom uppgifter på att fisk från Stockholms skärgård och Östergötland (bl.a från Sommen, Roxen och Glan) sålts vidare från det uppköpande företaget till exportföretag i Sölvesborg, för vidare försäljning till destinationer i Europa. Det dominerade grossistföretaget i Norrland är Sjöboden med kontor och anläggningar i Gävle, Umeå och Älvsjö. Sjöboden säljer och köper färsk rund fisk från insjöar och från havet. 8

9 Eventuella överskottskvantiteter inom upptagnings-,och försäljningsområdet säljs till framförallt Stockholmsområdet, eller till exportföretag. Sik från Norrland säljs till stor del via Umeå-kontoret till Finland Sjöboden ägs av Lobster seafood vilket hanterar inköp och försäljning av bl.a fryst fisk från Sverige och andra europeiska och utomeuropeiska länder Andra grossister i Sverige är Allt i fisk, Göteborg, Leröy fiskgrossist, Stockholm, Kvalitetsfisk Sköndal, Stockholm, Nordsjöfisk, Göteborg samt Polar Seefood, Stockholm 4. Marknadsundersökning av svensk insjöfisk i Sverige, och Tyskland och Schweiz under projektperioden Sverige Genom att följa inropspriset på Göteborgs fiskauktion ( handel med rund outtagen färsk fisk) ser man att priserna skiljer sig under året. Priserna ligger som lägst under sommarhalvåret och som högst under vinterhalvåret Därutöver förekommer prisvariationer dag för dag i de poster som erbjuds, beroende på efterfrågan från kunderna, Oktober - november 2009 var inropspriset på rund abborre fiskauktion Göteborg kr/kg Januari februari 2010 låg motsvarande pris på kr/kg för abborre April maj visar stora fluktuationer i priserna från ca 30 kr/kg till drygt 70 kr Ett parti insjöabborre betalades på fiskaauktionen den 15/6 till priset av 33 kr/kg Under våren och sommaren 2010 har inropspriset legat som lägst runt 30 kr och som högst runt 81 kr för abborre och för gädda kr. Under hösten 2009 låg motsvarande högsta pris på 78 kr för rund abborre. Om man ser under en längre tid är tendensen den att priserna stiger, Vid en stickprovsundersökning den 6/8 hos en fiskgrossist erbjöds ett pris av 35 kr/kg för rund abborre, vilket låg något över inropspriset.för det parti som betalades som lägst vid Göteborgs fiskauktion En undersökning som projektledaren vidtagit visar också att det förekommer lokala prisvariationer. Färsk abborre erbjöds till ett pris under april- maj till konsument i matvaruaffärer i Härnösand och Sundsvall från lokala fiskare till 40 kr/kg vilket tyder på förhållandevis låga inköpspriser Det är ofta svårt att erhålla inköpspriset hos de olika grossisterna, förmodligen av konkurrenskäl. Man får då undersöka konsumentpriserna och uppskatta den marginal affären och grossistföretaget har. Grovt räknat tyder undersökningar från 2000 och 2009 att den sammanlagda marginalen ligger runt 50% exkl.moms i Sverige, Under hösten 2009 erbjöds som exempel rund abborre (ortsfångad) till konsument lokalt i Sundsvallsområdet vid ett tillfälle till ett pris av ca 120 kr inkl moms, vilket då gav ett pris till fiskaren på ca 50 kr/kg och gädda runt 100 kr inkl moms till konsument, vilket då skulle ge fiskaren ca 40 kr/kg enl.denna beräkningsmetod. Det har blivit mer och mer vanligt att abborre och gädda säljs i affärerna i filead form. Under oktober november 2009 har butikspriserna av färsk abborre betingat ett pris av kr inkl moms utan skinn..motsvarande pris för januari-februari 2010 var kr/kg Detta pris har gällt i Stockholmsområdet men även i landsorten, vilket skulle ge ett producentpris av ca kr/kg. För gäddfilé låg konsumentpriset runt 250 kr/kg inkl moms, vilket skulle ge ett kilopris till producenten av ca 80 kr. Man kan räkna med att varje fisk ger i maskinell filé ca 30%. Det är troligt att filead fisk efterfrågas mer än rund fisk (enl. butik) Intressant är att notera att det finns en efterfrågan av frusen filead abborre, Vi kontakt med en grossist erbjöds 165 kr/ kg för filead abborre med skinn till en volym 5 ton räknat på årsbasis, 9

10 samt 2 ton abborre utan skinn räknat på årsbasis till ett pris av 171 kr/kg i februari 2010, vilket motsvarar det pris grossisten då gav till den lettiske exportören. Kravet från köparen var att fileerna skulle ha en ishinna och packas i frigolitlådor. Ett tecken på att konkurrensen ökar och nya leverantörer tillkommer inom branschen är är att filead färsk abborre med skinn utbjöds i Sundsvallsområdet under april i matvarubutiker till ett pris av 250 kr inkl.moms från Ryssland, En eventuell entreprenör torde kunna få en god vägledning av det aktuella producentpriset genom att hålla sig ajour med de prisnoteringar som erbjuds via nätet av Göteborgs fiskauktion. Man torde kunna räkna med att priset till producent för filead fisk är minst 3 ggr producentpriset för rund fisk, alternativt 50 % av utförsäljningspriset i affär exkl moms. För en producent kan det vara idé att sälja direkt till hotell, matvarubutiker och hotell på orten. Detta torde framförallt gälla filead fisk, där större förtjänst ligger i att kapa påläggen för mellanhänderna. Sålunda har en producent i Västerbotten regelbundna leveranser till hotell och resturanger i närområdet, där han oberoende av årstid erhåller 195 kr/kg för filead abborre Som kuriosa kan nämnas att stekt abborre serveras som förrätt på casinot i Sundsvall den 11/ , som huvudrätt rökt renstek, vilket tyder på att abborrens status har höjts. Kommentarer; Eftersom tillgången av abborre är stor i våra vatten och efterfrågan är stigande har studien i första hand inriktats på denna, Det föreligger också ett intresse hos flera fiskevårdsområdesföreningar att minska abborrbeståndet, att få bort tusenbröder ur beståndet. för att på detta sätt minska konkurrensen om tillgänglig föda. Sälja utomlands? Priserna i Tyskland låg hos grossistföretaget och detaljhandelsföretaget Deutsche See för filead abborre i oktober - november runt kr per kg En annan stor importör är Nordsee med egna restauranter runt om i Tyskland Intressant är att även frusen fisk tycks numera efterfrågas vilket inte var fallet år Det är dock svårt att få fram bra uppgifter En kontakt i Hamburg säger att all abborre går till Schweiz för filitering En kontakt i Munchen har överhuvudtaget inte funnit abborre för försäljning, varken färsk eller fryst, vilket förefaller märkligt Priserna i Schweiz Abborre utbjuden i Lausanne till konsument. Kontaktperson Eva Montgomery, Lausanne. Abborrfilé frusen import från Estland med skinn, typ Findus-paket 30 CHF 3 juni I konsumaffär 3 juni låg 1 kg färsk inhemsk abborre utan skinn på 70,80 CHF På varuhuskedjan Manor låg motsvarande på 1 kg på 69,50 CHF. Enligt min kontaktperson ligger snittpriset på abborre på 57,33 CHF Speciellt efterfrågas filéad abborre med skinn från småabborre, de vi kallar tusenbröder. Gädda Färsk från Geneve-sjön 26,50 CHF per kg (blandning filé och bit) Enl min kontaktperson ligger snittpriserna på färsk gädda från Geneve-sjön, filé utan ben, hos fiskaren, välpreparerad med skinn CHF, snittpriser under säsongen. Momsen i Schweiz är i dag på 7,6 %, ska dock höjas till 8% Valutakursen den 10/6 var 6.40 kr för 1 CHF 10

11 Prisena i Frankrike Gädda färsk rund fisk från Loire-floden har säsongspriser på mellan EUR/kg, medan filead gädda betingar ett pris på EURO under säsongen. Pris på abborre saknas Momsen i Frankrike är på 19.6% Kommentarer: 1, Partihandelspriserna har i Sverige stigit 4-5 ggr under 10-årsperioden Samma gäller för konsumentpriserna. Speciellt kraftig har dessa prisökningar varit de senaste åren. En tumregel för den svenska marknaden är att partihandelspriserna är halva konsumentpriset efter avdrag för moms. I Schweiz låg partihandelpriserna strax under 20 CHF 1999 för filead färsk abborre. I dag torde motsvarande priser ligga på drygt 30 CHF. Valuta kursen har dock stigit från 5,40 år1999 till dagens 6.40 kr Även i Tyskland och Frankrike tycks priserna ha stigit även om underlaget för denna slutsats är svag 2. Att erhålla 1 kg kg filé krävs vid maskinell filetering ca 3 kg rund fisk. En jämförelse mellan priserna på rund fisk och filead fisk per kg tyder på att 1 kg file i ger något högre pris än priset för 3 kg rund fisk för producenten. Därtill kommer till fileads fisk fördel att efterfrågan enl. inköpare år högre och mer stabil. 3. En slutsats som kan dras är att priserna mellan länderna har utjämnats. Priserna i Sverige har stigit betydligt mer än i Tyskland, Schweiz och Frankrike.. 4.Vid undersökningen 1999 kom jag fram till att påläggen i Europa låg på ca 40% på varukostnaden; 10% i grossistledet och 30% i detaljistledet. En undersökning som fiskeriverket i Finland 2007 gjorde bekräftar dessa slutsatser Samma undersökning påvisar också de säsongsvariationer som råder för priset. Högsta priser erhålls från oktober till mars, medan priserna är som lägst under april-maj, för att sedan stiga, 5. En producent av abborre och gädda i Norrland bör fundera över följande frågeställningar: a/ Hur skall optimal lönsamhet uppnås till de prisvariationer som råder på marknaden samtidigt som fisket i hög grad i våra trakter i hög grad begränsas till sommarhalvåret? b/ Vid den undersökning som gjordes 2000 var det ingen eller föga efterfrågan av frusen abborre eller gädda. I dag finns denna efterfrågan. Eftersom frusen fisk efterfrågas kan det vara ekonomiskt försvarbart att lägga upp överskottskvantiteter under försommaren,filea och frysa in för försäljning under vinterhalvåret? 5. Konsumenternas och detaljisternas attityder till att köpa insjöfisk Ett vanligt sätt att undersöka konsumenternas attityder till utbjudna varor är att försöka få en bild av deras köpvanor och få kunskap på vad de grundar sina köpbeslut på. Detta kan ske genom att olika typer av erbjudanden kopplas till olika frågor som skall besvaras. I Sverige sker detta på mässor eller i butikerna, där konsumenterna får provsmaka, samtidigt som de erbjuds att köpa varorna till ett förmånligt pris. Men även lagstiftning, media och butiken kan styra inköpsvalet, Sålunda förekommer vid många fiskdiskar information om de rekommendationer om konsumtion som Världsnaturfonden gett ut den så kallade Fiskguiden. Ytterligare råd kostråd kan inhämtas från Livsmedelsverket. 11

12 Betr. Livsmedelsverkets kostråd hänvisas till Livsmedelverkets hemsida under rubriken Råd om fisk. Där finns rekommendationer om konsumtion för bra miljöval, råd för konsumtion för barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande, miljömärkning etc. bestämmelser för försäljning av fisk till konsumenter vad gäller gränsvärden för kvicksilver och cesium Det kan inte uteslutas att många konsumenter är medvetna om livsmedelsverkets bestämmelser och råd. I undersökningen 2000 intervjuades butikspersonal utomlands om hur de skulle uppfatta ett utbud av fisk från Mittsverige, Svaren som gavs var positiva. I Tyskland och Schweiz kopplades svaren samman med - vacker natur och rena vatten - att gärna eller absolut återvända - trevliga människor medan kunskapen och attityden till Sverige i Frankrike där undersökningen genomfördes var mer fragmentarisk. För att få en indikation på olika fiskarters popularitet gick jag tillväga på följande sätt; Jag besökte som jag bedömde tre välsorterade bokhandlare i de tre länderna och frågade efter tre populära receptböcker som gällde fisk, I Frankrike inköptes La bonne cuisine de Poissons - Det goda fiskköket, Solar 1994, i Schweiz inköptes Vielseitge Fishkuche Det mångsidiga fiskköket, Betty Bossi Verlag AG 1977, i Tyskland inköptes Fish- kochen_köstlich vie noch nie - Att tillaga behöver inte vara dyrt, Gräfe und Gunzer, troligen I den franska boken förekommer fler gäddrecept än andra fiskarters. Dessutom förekom många recept på musslor och skaldjur. I den schweiziska boken som hade de flesta vardagsrecepten - fanns flest recept på lax, eller foreller, sedan abborre, och ett fåtal gäddrecept. 12

13 I den tyska boken förekom fem gäddrecept av tjugo under rubriken Delikatess för festligare tillfällen, samt två abborrecept av 40 under rubriken Dyra huvudrätter. Det kan inte uteslutas att svenska konsumenters attityder mot framförallt abborre har ökat i positiv riktning. Detta tyder den ökade efterfrågan på. Vad som ligger bakom denna ökade efterfrågan är vanskligt att uttala sig om. Förmodligen är det flera orsaker som ligger bakom detta, Här har pekats på några förklaringsgrunder. I Tyskland, Frankrike och Schweiz värderas de olika fiskarterna olika, men generellt högre än lax och foreller. Troligen är det så att sötvattensfisk generellt värderas lika högt eller högre än havsfisk( musslor och kräftdjur undantagna) Ytterligare en iakttagelse från dessa länder är att kokt fisk värderas generellt högre än stekt fisk. När det gäller tillagningssätt bedömer jag som lekman- att det åtminstone år 2000 var mer varierat och utvecklat i de länder som här referererats till än vad vi är eller vara vana vid. I bilaga visas ett axplock av recept från de olika länderna. Recepten ger en vägledning om hur de båda fiskslagen används i matlagningen. 6. Produktion och tillväxt av fisk per år för sjöar i Ånge och Bräcke kommuner. Följande redogörelse ger en bild av den totala tillväxten av fisk i de olika sjöarna Beräkningarna för Ånge kommun utgår från ett schablonvärde där tillväxten per år är 4 kg /ha, vilket föreslagits av Fiskeriverket.(Per Nyberg 1999) Detta värde rekommenderades användas som ett minivärde. troligen ett mycket försiktigt värde-för sjöar belägna i Ånge kommun. De värden som återfinnes i fiskeplan för Bräcke kommun 1987 inkluderar även strömmande vatten, Eftersom ett småskaligt yrkesinriktat fiske ej torde omfatta dessa vatten har jag ej tagit hänsyn till dessa. För att få jämförbarhet har jag använt samma beräkningsgrund för sjöar i Bräcke kommun som i Ånge och Sundsvalls kommuner. Detta kan kritiseras då det är troligt att genomsnittstemperaturen och födotillgången är högre i vattendrag som ligger närmare kusten. Viktiga parametrar för tillväxten är förutom medeltemperatur under året, födotillgång, men även trängsel av individer Ånge kommun För sjöar > 1km2 = 240,28 km2 = ha Möjlig tillväxt 4 kg x ha = kg = 97 ton För sjöar > 2km2 = 219,52 km2 = ha Möjlig tillväxt 4kg x ha = 87 ton Ovanstående uppdelning visar att ungefär 90% av sjöarna i Ånge kommun har en större areal än 2 km2. Sjöar i Ljungans vattensystem A/ Havern 14,1 ton B/ Holmsjön 20,7 C/ Ångesjön 1,02 D/ Borgsjön 1,79 E/ Torpsjön 1,12 F/ Stödesjön 6,51 (Sundsvall kommun) Sjöar i Gimåns vattensystem G/ Holmsjön 14,56 ton (Sundsvalls kommun i huvudsak) H/ Fagervikssjön 1,94 ton 13

14 I/ Leringen 7,32 ton J/ Mellansjön 2,36 ton K/ Tivsjön 1,32 ton Övriga Torringen 2,76 ton Mellansjön 2,28 ton Hångstaörn 2,4 ton Stornaggen 1,26 ton Storgrundsjön 1,6 ton Bräcke Kommun De flesta sjöarna avvattnas direkt eller indirekt av Gimån. Övriga avvattnas direkt eller indirekt av Ljungan eller Indalsälven. I följande beräkningar har beteckningen g använts för avvattning via Gimån, i för Indalsälven samt lj för Ljungan Beskrivningen har vidare använt den klassifiering och avgränsning av sjösystemen som fiskeplanen för Bräcke använt( publicerat 1987), vilket i stort motsvarar fiskevårdsområdesföreningarnas områden, utom för Revsundssjön som är uppdelad i flera områden. Hällesjö 5,1 ton g Håsjö 6,4 ton g Svedje -Västanede - Övsjö 6,1 ton g Ansö 5,4 ton g Gastsjö-Rammsjö 1,39 ton g+i Ljungå m.fl. 3,4 ton g Sörbygden 2,9 ton g Storåsen- Albacken 4,6 ton g Gimdalen Ulvsjö 7,1 ton g Håvdsjö 4, 7 ton g N Ö Sundsjö 5,9 ton g+i Ismundsjön 6,5 ton i Hemsjön 7,2 ton g Gålesån- Idån 3,2 ton g Sundsjön 4,38 ton g Böle 1.2 ton g Hungesjön 5.2 ton g Sidjö Stugusjö 6,2 ton g De två stora sjösystemen är Ljungans och Gimåns vattensystem i Ånge och Sundsvalls kommuner. För Bräcke kommun är det Gimåns vattensystem. För att kunna uttala sig om hur mycket som kan tas ut i ett uthålligt fiske gäller: 1. Hur är artsammansättningen 2. Hur påverkas artsammansättningen av kvarvarande individer och reproduktionen vid ett långsiktigt fiske? 14

15 Enl Per Nyberg Fiskeriverket (intervju 1999) är det troligt att abborrbeståndet ligger på 30-40% av det totala beståndet i området Övrig fördelning är svår att uttala sig om, men torde dock variera mellan sjöarna. Teoretiskt skulle alltså ca 34 ton kunna uttas i ett fiske i Ljungans och Gimåns vattenområde vad gäller abborre Detta torde dock inte vara icke realistiskt, praktiskt och olämpligt Vad gäller sjöar i Bräcke kommun, förefaller sikbeståndet vara större där än i Ånge kommun. Dessutom förekommer öring och i vissa fall röding i vissa områden i varierande omfattning. Hur artfördelningen ser ut torde dock de olika fiskevårdsområdesföreningarna ha en klarare uppfattning om. Vid ett hållbart yrkesorienterat fiske kan därför provfiske vara nödvändigt med vissa intervaller, samtidigt som kravet på neutrala fiskemetoder och en öppenhet mot FVO:na vara nödvändigt Vad gäller utglesning av individer vid ett ökat fisketryck har flera försök gjorts bl.a i Bergsslagen som visat att detta har begränsad effekt snarare har det en positiv effekt i synnerhet om sjön har många tusenbröder Enl en undersökning som pulicerats vid SLU Umeå 2009 har uttag av mindre gädda begränsade effekter på populationen i sjön, medan större gädda bör sparas ( Kenneth Ottosson, Hushållningssällskapet, V-norrland februari 2010) Enl Tommy Odelström vid f.d.limnologiska institutionen vid Uppsala universitet samt f.d Ärkenlaboriatoriet (1999/2009) är det svårt att uttala sig om vid vilken vikt reproduktionen sker av abborre Det beror på näringsförhållanden och genomsnittstemperaturen i sjön Troligt är att reproduktionen sker vid c.a 15 cm för honor och något lägre för hannar om beståndet ska kunna tillväxa och utvecklas. Om reproduktionen sker vid lägre värden har sjön tusenbröder. Temperaturen i vattnet bör vara ca +15 grader. Hur det är med övriga arter förefaller inte vara klargjort. Slutsatsen bör dock sammantaget bli att ett ökat fiske har begränsade effekter på populationen, troligen mer positivt än negativt. Kan dessutom uttag ske av tusenbröder uppnås de fiskevårdande åtgärderna helt Vid ett utnyttjande på lång sikt borde dock återkommande provfisken ske för att studera effekterna på beståndet till gagn till både den yrkesverksamme och fiskevårdsområdesföreningen 7. Insamling av gädda och abborre för cesium och kvicksilveranalys Enl de gränsvärden vi arbetade med 1999 fick inte gädda och abborre säljas för konsumtion om gränsvärdena för kvicksilverhalten var för gädda högre än 1 mg/kg 15

16 och för abborre 0,5 mg/kg för cesium 137 för båda fiskarterna 300 Bq Samma gränsvärden gäller Resultat av provtagningar i Ånge kommun 1999 För kvicksilver låg alla värden under i de större sjöarna i Ljungan och Gimån för både gädda och abborre, Större abborrar hade högre värden Sjöar belägna på högre nivå har ofta så höga värden att de överstiger gränserna För cesium 137 gällde samma tendenser I bilaga redovisas mätvärden för sjöar i Bräcke, Ånge och Sundsvalls kommuner. Det har inte ansetts nödvändigt att göra heltäckande nya mätningar i Änge och Sundsvalls kommuner av fiskeexpertisen i länet, Slutsatserna blir att ett mer yrkesorienterat fiske kan ske i Gimåns och Ljungans vattenområden är det gäller de större sjöarna. Det är troligt att inköp kommer ske av blivande entreprenörer från närbelägna vatten. Sådana inköp måste då kontrolleras mot de värden som gäller i dessa vatten, för att inte riskera att försäljning mot konsument sker av fisk vars värden är högre än vad lagstiftningen tillåter. I de mätningar som gjorts för Bräcke kommun konstateras låga värden för flertalet sjöar inom kommunen. Vad gäller Revsundssjön ligger värdet för kvicksilver över det rekommenderade värdet för abborre, vilket är förvånande då värden inom Gimån i övrigt visar på låga halter. Vad detta kan bero på är svårt att finna förklaringsgrunder till. Vad gäller Sundsvalls kommun finns nu godtagbara och aktuella vården för Stödesjön och Marmen, vilka ligger under gränsvärdena. Enl. tidigare värden bör dock försiktighet iakttas i sjöar belägna på högre nivåer. Om nya företag skapas inom kommunerna bör vid inköp kontroll ske mot de värden som återfinnes i bilagan eller nya värden tas fram 8. Organisering av fisket från produktion lagring utfodring till filetering. De effektivaste sätten att fånga abborre på är genom nätfiske, bottengarn eller eller strängmjärdar. Vid fiske med nät får man andra fiskslag med vid fångsten, ex öring, röding och lake. Eftersom många fiskar kan vara döda vid fångsten kan detta innebära att t ex åtgärder för att anlägga ett visst fiskbestånd för t ex turistfiske kan motverkas av denna fångstmetod. En annan konsekvens är att döda abborrar, gäddor eller sikar måste tas om hand direkt, säljas och /eller förädlas eller frysas in. Den andra metoden är att fånga fisk är med bottengarn. Bottengarn fungerar som de s.k finnfällorna. Den har en lång ingångsarm, som fisken styrs in till den strut, där man kan ta ut och sortera fångsten, vilket är en fördel för värt syfte. Bottengarn fungerar så att ingången placeras vid botten, sedan stiger garnet från botten varvid strut en ligger vid ytan. En nackdel kan vara att fisken vänder på vägen till struten, Det är också troligt att bottengarnen måste flyttas på under sommaren, då abborren befinner sig på olika djup vid olika tidpunkter Numer finns speciella abborryssjor framtagna och testade bland annat i Ålands hav( Fiskeriverket i Finland) Sådana ryssjor kan införskaffas endera i Finland enl. Martin Bergman Vilhelmina fisk-och rökeri av MG Trading OY ( Ben Johansson och Michel Guliou) eller AGK Kronawitter ( www. Kronawitter) eller i Kalix ( ,sök Krister) Pris beroende på kvalitet på garnet. 16

17 En beprövad fångstmetod i våra trakter är att fånga abborre i strängmjärdar. Enl. Martin Bergman i Vilhelmina, som i många år fiskat abborre, är det ej nödvändigt att rissätta dem. Fångstmetoden innebär att i stort sett bara abborre går in i dem. I synnerhet under leken på våren är metoden effektiv, men fångstmetoden ger enl. Bergman gott resultat långt in på sommaren. En sådan mjärde kan inköpas till ett pris av kr beroende på storlek och utförande. Slutsats: De två sistnämnda är de bäst lämpade metoderna om man värnar om andra fiskar än abborre och gädda i vattendraget. Lagring föreslås ske i odlingskassar i de större sjöarna i systemet, dit fisken forslas från fiskupptagningsstället. Det finns olika storlekar på dessa. En kasse som är 5x5m, samt 5 m djup har ett pris på ca kr I en sådan kasse skulle max 5 ton kunna förvaras, Mindre storlekar finns som är 4x4m med ett djup av 3-4 m, med pris av ca När det gäller fodergivning har projektledaren undersökt hur man ser på lagring av abborre på SLU i Umeå ( ) och erhållit följande uppgifter Fodergivning av abborre kan ske med hackad fisk. Även röda mygglarver, som finns att köpa i djuraffärer bör gå bra. Att utfodra med pellets tar flera veckor innan abborrarna är tillvänjda. Det är möjligt att det tar tid innan de tar hackad fisk eller mygglarver också. Enl Fia Staffan (SLU ) klarar sig utlekta abborrar minst 2-4 veckor, kanske längre i vårtempererat vatten utan mat. I ett försök för odling av abborre på Kattastrand i Härnösand (Slutrapport , Adam P Gönczi)) har försök gjorts för att belysa vintertemperaturens betydelse för tillväxt på abborrar som övervintrats från 2006 års årskull. Försöket visar entydigt att om fisk övervintras i kallt vatten och som inte intar föda tappar tillväxt så mycket att den inte uppnår filebar storlek under nästkommande tillväxtsäsong. Dessutom är foderkvaliteten ett problem. Abborrar har egentligen i likhet med andra domesticerande odlingsfiskar tendenser till fettanläggning i kroppens inre organ och i buken, Detta medför dels överdödlighet och ett lägre värde av fiskprodukten(mindre andel brukbar fiskfilé) Ytterligare försök pågår i Gudingen i Tjust i slutna behållare för att bl.a undvika utsläpp av fosfor.yngel inköps från Stannafisk AB, som utgör en partner till projektledaren Kungliga Tekniska högskolan.det är dock enl.min bedömning inte möjligt att i nuläget dra några långgående slutsatser. De som önskar följa projektet hänvisas till Magnus Westesson, Långö. Enl förordning 1994;1716 om fisket och vattenbruket krävs det alltid tillstånd att anlägga en odling oavsett storlek. Vidare gäller enl SFS 1988;899 att fiskodling med en nettoproduktion av mer än 40 ton fisk per år har tillstånds-,och anmälningsplikt. Förordningen har bl.a. tillkommit för att hindra spridning av sjukdomar. För att hindra ev smittspridning föreslås lagring i samma sjösystem som fiskarna fiskats i och då fiskarna ska lagras under begränsad tid torde den enda källan till oro vara eventuell utfordring av fisken. Slutsatsen blir att fisk som upptas bör lagras under kortare tid, för försäljning som rund eller filead fisk Eftersom det är troligt att den största fångsten kan tas under vårmånaderna, kan den fisk som inte säljs färsk eller i filead form sparas i filead form till vinterhalvåret i frysen form. 17

18 9. Vidareförädling en möjlighet? De prisundersökningar som genomförts tyder på att vidareförädling av fisk kan ge ekonomiska fördelar. Två sätt att filea fisk är möjliga: 1. Genom att manuellt filea 2. Genom att maskinellt filea. Den första metoden har följande fördelar: - Det är enkelt och kräver ej några avancerade hjälpmedel. - Den kan ske vid upptagningsplatsen och innebär följande konsekvenser: - endast mindre volumer kan fileas - eftersom endast mindre volymer kan fileas kan detta ske bara för försäljning till närmarknaden eller sparas genom infrysning till större beställningar. Det andra alternativet har följande fördelar; - Stora beställningar kan effektueras snabbt om det finns tillgång till fisk och innebär följande konsekvenser - Det fordras ett system för uppsamling och lagring - Det fordras en inköps-, och försäljningsorganisation Kravet på en filémaskin är att den klarar av att leverera de filéstorlekar som efterfrågas av abborre, gädda och eventuellt sik. De moment som innefattads i detta arbete är - att skära av huvudet - fjälla eller ta bort skinnet - avlägsna sidben eller ta bort delar av sidorna - ta bort ryggbenet - ta bort kvarvarande ben i ryggen - filea, putsa och skölja I utredningen från år 2000 beskrives en komplett anläggning utvecklad i Michigan i USA för bl.a den gula abborren som finns där. Maskinerna kunde ta om hand fisk för olika storlekar för huvudkapning i skiktet 113 g till 454 g, och för filetering 85 g till 454 g och var utvecklade för storskalig drift. Maskinernerna måste ställas in för olika intervaller inom dessa gränser, vilket innebar att sortering av storlekarna måste göras för hand. Maskinerna kunde leverareas av VMK Fish Machinery AB, Waterlogatan 6, Göteborg. Maskinen kostade ca kr Ytterligare anläggning var under konstruktion i Västerbotten. Enl.nu tillgängliga uppgifter via internet finns ingen anläggning att där att tillgå. Den undersökta anläggningen från USA fordrade för lönsamhet betydande kvantiteter för att kunna räkna hem investeringskostnaden i rimlig tid, utifrån de producentpriser som då rådde. I dag finns tillgängliga anläggningar för småskalig filéframställning till lägre priser Eftersom försäljningspriser av olika tillverkare normalt erhålls via affärsuppgörelser konstaterar jag endast att priserna ligger i intervallet kr Följande leverantörer finnes: 1. TRIO-FTC SWEDEN AB, Söderbyvägen 8, SE Arlandastad, SWEDEN Tel , Att: Jan Söderlind Managing Direktor www. ftc.sweden.se Erbjuder: AGK huvudkap-fil maskin för fiskstorlek 50 g g 18

19 Cretel flåmaskin Ergo-Light Pin Bone Remover med filésupporter Maskinerna sätts upp och trimmas in vid leveransen, samt utbildning ges för handhavande. För beskrivning över de olika komponenterna se bilagedelen. 2. MG-Trading.OY. livisniemeaukio.2 E, ESPOO Kontaktpersoner: Michel Guillou, tel Ben Johanson, tel Tillhandahåller utrustning för odlad fisk och för fisk som ska bearbetas. Vad gäller Utrustning för filétering köps dessa via TRIO-FTC, eller från AGK Kronawitter. 3. AGK Kronawitter GmbH, Industriegelände 1, D Wallerdorf, Tyskland tel +49(O)9933/ , Företaget är en stor tillverkare för allt som rör odling av fisk och viltfångad fisk. Filémaskinen som erbjuds av TRIO -FTC, och MG-Trading leveras av AGK Kronawitter. Filémaskinen som här finns till försäljning sorterar själv och ställer in framtagningen av filén automatiskt. Det ligger naturligtvis i blivande entreprenörers intresse att vid det aktuella köptillfället inta offerter. Nya produktområden? För varje företag uppkommer frågan hur nya produkter ska kunna skapas. Här skall i all enkelhet några produktidéer tas upp: 1. En vidareförädling av sik kan göras genom att röka den. Den merintäkt detta kan ge bör ligga i storleksordning tre gånger rund fisk. 2. Filead sik förekommer i dag inte på marknaden. Dagens konsumenter efterfrågar mer och mer en förädlad produkt.frågan är om sik är för lös i köttet för att filea? 3. En produkt som redan i dag efterfrågas till höga priser är gravad sikrom.. 4. I Gimån finns i vissa områden betydande mängder av siklöja. Ett fiske av denna kan dock vara svår då nätfiske förefaller vara den enda fångstmetoden. Siklöjans rom betingar ett högt pris. Det är också tveksamt om siklöjan ska utnyttjas, då den ingår i andra fiskars näringsupptag, 5. Lake förekommer och är motsvarigheten till torsk i sötvatten. Rätt tillagad är lake en god konsumtionsfisk. Lake efterfrågas i Finland. En speciell helg under året konsumeras lake. 6. Dagens konsumenter efterfrågar i stor utsträckning mat till sina husdjur. Efterfrågan av kattmat har ökat. Varför inte utnyttja detta behov? 10. Hur nå inköpsföretagen och upprätta ett samarbete? Här ger vi några förslag på hur en kontakt kan skapas och ett samarbete kan skapas Kontakt med köpare kan nås via - telefon - internet - brev 19

20 - personligt besök - mässor Säljer Du lokalt till butiker, resturanger och hotell i Din närhet kan det vara idé att först ringa och tala med den inköpsansvarige innan Du beger Dig till inköpsstället för att närmare presentera Dig och diskutera inköpsmängder, priser, när leveranser ska ske etc. Sträva alltid efter att uppnå goda relationer Vill Du sälja Du till en grossist kan det vara idé att först läsa in sig på företaget genom att studera grossistens hemsida på internet. Där får Du nödvändig information innan Du tar kontakt med företaget via telefon Säljer Du utomlands kan Du på samma sätt studera företagets hemsida innan Du tar kontakt. Ofta förekommer mail-adresser till företaget och inköpare respektive försäljare. på deras hemsida: Efter att haft kontakt med inköpare utomlands föreslår jag att Du går tillväga på samma sätt.som tidigare föreslagits. Eftersom man i Tyskland och Schweiz gärna testar och tillagar fisk från nya leverantörer tillsammans med utvalda kunder( butiker etc) innan man köper kan det vara klokt att erbjuda en provleverans. Känner Du Dig osäker om hur introduktionen kan gå till finns hjälp att tillgå genom exportrådet eller handelskamrarnas kontor i olika länder. Du kan även ta kontakt med utvecklingsfonden som finns i varje län. Ett annat sätt att nå inköpsföretagen år att liera sig befintliga företag inom livsmedelshantering i närområdet. Sådant samarbete kan ske dels för att utöka sortimentet av småskaliga livsmedelsprodukter från existerande företag i närområdet till att gälla samarbete vid distribution och transport till grossistföretag i storstadsregioner men även till andra länder. Både Jämtland och Västernorrland har under senare år utmärkt sig inom livsmedelsområdet framförallt nationellt, men även företag verksamma inom Europamarknaden finns inom regionen. Men ett samarbete kan även ske inom marknadsföring och kunskapsöverföring Ett förslag till nätverksbyggande föreslås därför i den avslutande kapitlet. 11. Transportvägar, transportpriser och transportörens krav I området finns två större transportterminaler, en i Östersund och en Sundsvall/Timrå. Från dessa centraler kan livsmedel föras till hela landet. Om tranporten ska till Tyskland, Frankrike eller Schweitz sker omlastning i Göteborg, Malmö eller Helsingborg. Ofta sker omlastning på Padborg på Jylland, varifrån godset förs vidare till respektive land, Hamburg i nordtyskland, Frankfurt i mellersta Tyskland, Paris eller Zurich, varifrån lokala transporter utgår. Det är också vanligt att de större grossisterna hämtar och för godset vidare till sina olika försäljningsställen. Transport kan ske i kyl-, eller i frysutrymmen. Viktigt är att kyl och fryskedjan hålls intakt, endast kortare perioder får kedjan brytas. Kylutrummet ska hålla 4,5 grader, färsk fisk ska transporteras i väl slutna frigolitlådor med is. Vid transport av frusen fisk kan förpackningen bestå av annat materal Transporten sker vanligtvis fraktfritt. Ansvaret och risken för varan övergår till befraktaren i och med ilastningen och gäller fram till mottagaren eller försändelseorten I och med EU-fördraget gäller fri rörlighet av varor och tjänster inom Europa, vilket ger möjlighet till snabba transporter, då inga landgränser i princip hindrar transporten av varan. 20

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Gemensamt fiskekort. Storuman

Gemensamt fiskekort. Storuman Gemensamt fiskekort Storuman Bakgrund O Började med ett medborgarförslag 2008 om att bättre utnyttja Uman som resurs. O 2009 togs en enkät fram med en intresseförfrågan och kontakter togs först med de

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Äggkvalitet. Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Vattenbrukscentrum Norr AB 840 64 Kälarne

Äggkvalitet. Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Vattenbrukscentrum Norr AB 840 64 Kälarne Rapport från mål-2 projektet Nationellt center för odling av fisk i sötvatten: Äggkvalitet 1 Eva Brännäs, 1 Henrik Jeuthe, 1 Jan Nilsson & 2 Torleif Andersson 1 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö,

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter.

3. Strategins framtagning. 4.1 Områdesbeskrivning. 4.2 Behov och utvecklingsmöjligheter. LLU Öresund/Skåne NV 3. Strategins framtagning. (600/1000 tecken) För fiskets del vilar strategin på en SWOT-analys (bilaga 1) framtagen av fiskeridirektör Johan Wagnström vid Länsstyrelsen Skåne i samråd

Läs mer

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid

Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Utbildning och omvärldskunskap stadens framtid Lokala och regionala utmaningar på globala problem Fredrik Marklund Källa: Naturvårdsverket Klimatförändringar och det goda livet Isfjorden, nedisad vintertid

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Fritidsfisket i Vättern 2010

Fritidsfisket i Vättern 2010 Fritidsfisket i Vättern 2010 Sammanställning av enkätsvar och fältobservationer Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet - i samverkan med länsstyrelsernas fiskefunktioner Rapport nr 114 från Vätternvårdsförbundet

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Ekonomiskt beräkningsunderlag

Ekonomiskt beräkningsunderlag Ekonomiskt beräkningsunderlag och finansiell modell för vattenbruk Vattenbrukscentrum Norr AB Martin Ekegerd, Daniel Wikberg, Jenny Wikner Backlund, Erik Olofsson Finnish Game and Fisheries Research Institute,

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-03-01 RH 09286 Hans Bergsten, Utvecklingsledare Näringsliv 035-179803 Regionstyrelsen Medfinansiering till projektet Destination Laxaland

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KRAV. Värdekedjeanalys av KRAV-märkt nötkött. Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Värdekedjeanalys av -märkt nötkött Mars 2015 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Introduktion Rapportens syfte är att analysera prisutvecklingen för respektive konventionellt nötkött

Läs mer

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad?

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik KSLA 5 december, 2013 SIK- Institutet för Livsmedel

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF FISKEVÅRDEN Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF Historik Fiskevården i Kiasjöns m.fl. sjöars FVO (tidigare Furusjöns, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske fram till 1967) har historiskt

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Fotograf: Philip Truong - Stinger Productions 18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Samarbetspartners fa S P O R T F I S K E A K A D E M I N I F O R S H A G A SeFF SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE www.facebook.com/sportfiskemassan

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Siklöja Coregonus albula Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Siklöja Vänern, Vättern och Mälaren UTBREDNINGSOMRÅDE Utbredningen omfattar knappt 2/3 av

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

GALLERI. text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer. icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo. höst 2015 icon 101

GALLERI. text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer. icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo. höst 2015 icon 101 GALLERI icon riktar kameran mot: tsukiji fish market, tokyo text Johan Augustin FOTO Jonas Gratzer höst 2015 icon 101 Fisk och skaldjur spelar en viktig roll för den japanska matkulturen. Fiskmarknaden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie

Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Västerbottens Kustfiskare -en förstudie Abborrar på is. Foto: Annika Sander Christina Hammarström Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Projektnummer: 4672-01 Umeå 2015-04-27 Innehållsförteckning:

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer