VALPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2014-2018"

Transkript

1 VALPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 INNEHÅLL Grönt regionalt ledarskap Klimatet och miljön Miljöledande landsting Cykel Rena och levande vatten Utveckla landsbygden och Stockholms skärgård Kollektivtrafik och mobilitet för ett hållbart och öppet Stockholms län Tunnelbanan Spårtrafiken Pendeltåg, lokalbanor och spårvagnar Busstrafiken Pendelbåtar Skärgårdstrafik Bekvämlighet och trivsel Biljettsystemet - Resenären i centrum Finansiering Hälso- och sjukvård - med patienten i centrum Valfrihet patientens behov ska styra Bra vård nära alla länets invånare lättare att komma i kontakt med vården Vårdcoacher till fler Mobila team Hemsjukvård Stärkt patientmakt En trygg vård Rätt till vård för alla En effektiv vård Betalt för resultat Fler entreprenörer ger bättre vård Uppföljning och kvalitetssäkring Mer e-hälsa Förebyggande arbete Bra mat på sjukhusen Cancervård Förlossningsvården Psykisk ohälsa Bra vård för missbrukare Vaccinering mot TBE Krafttag mot hepatit c Tiohundra Slut en starkare pakt med patientorganisationerna Tandvård ökad mångfald och mer makt till patienten Barn- och ungdomstandvård En bättre äldretandvård Stärk sjuksköterskorna och undersköterskorna Ta ansvar för en öppnare arbetsmarknad Kultur Kultur i vården Kultur i kollektivtrafiken Kultur i hela länet

3 GRÖNT REGIONALT LEDARSKAP Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbast i Europa. Om den utvecklingen ska bli så bra och miljövänlig som möjligt behövs en modigare vision, ett starkare samarbete och ett grönt ledarskap som går över gränserna mellan länets 26 kommuner. För Centerpartiet handlar landstingsvalet inte enbart om vården och kollektivtrafiken som landstinget finansierar. I lika hög grad måste landstingsvalet handla om Stockholmsregionens framtida utveckling, om hur de gröna värdena bevaras samtidigt som regionen fortsätter att växa. Centerpartiet har under två mandatperioder och nästan åtta år i landstingets ledning förskjutit tyngdpunkten i Stockholmsregionen från att investera i vägar till att investera i spår, tunnelbana och miljövänlig elproduktion. Vårt arbete har gjort att Stockholms läns landsting blivit utsett till Sveriges miljöbästa landsting. Allt detta kommer vi att fortsätta med. Centerpartiet har gjort landstingsalliansen till ett hållbart och grönt val och ska fortsätta med det. Centerpartiet vill arbeta för att stärka det gröna ledarskapet i Stockholmsregionen där god livsmiljö och dramatiskt minskad miljö- och klimatpåverkan står i fokus. Stockholmsregionen har fantastiska möjligheter som en av Europas mest framgångsrika, kreativa och miljöengagerade regioner. Närheten till Mälarens och Saltsjöns vatten, de gröna kilarnas stora sammanhängande skogar och naturområden som tränger ända in till Stockholms innerstad är en källa till trivsel, hälsa och rekreation. Stockholmsregionen är också en spännande smältdegel där driftiga, engagerade och idérika människor från hela Sverige, Europa och världen möts och nya idéer, initiativ och företag föds. Befolkningen i Stockholmsregionen växer snabbast i hela Europa. De flesta nya stockholmare är nyfödda eller kommer från andra länder. Att många vill bo i Stockholmsregionen är ett gott betyg för både Stockholmsregionen och Sverige och det ger stora möjligheter för regionen att bli ännu grönare och skönare. Men dessa möjligheter kan också skapa problem om vi inte samarbetar i regionen. Utan ett modigt och grönt regionalt ledarskap kan Stockholmsregionens starka tillväxt stoppas eller försvagas av bilköer och bostadsbrist och splittras av ogenomtänkta exploateringar och sjunka ned i segregation och bidragsberoende. Vi vill kombinera betydligt fler bostäder med att värna och tillgängliggöra natur och grönområden. Vi vill bygga regionen så att så många som möjligt kan och vill cykla eller åka kollektivt både för att ta sig till jobbet, skolan, stadskärnan, naturområdet, köpcentret och teaterföreställningen. Vi vill planera kollektivtrafik och vägar så att bussar och tunnelbanor finns på plats redan när nya bostäder fylls med sina första invånare. Landstinget och kommunerna måste i tät samverkan våga satsa på en kraftigt utbyggd cykeloch kollektivtrafik. Vi behöver en tydlig grön styrning av hur och var vi bygger nya bostäder, arbetsplatser och sjukhus samt åtgärder för minskad trängsel och miljöpåverkan i trafiken. Ett välfungerande och växande Stockholm behöver minskad byråkrati och mindre krångel. En regionombildning skulle göra så att länsstyrelsen och landstinget inte gör saker i onödan. Vi vill slå vakt om mångfalden av livsstilar och bostadsorter i hela vårt län. Centerpartiet kämpar lika starkt för en tätare, högre och grönare storstad, en positiv och dynamisk utveckling i förorterna och regional centra, såväl som utveckling, växtkraft och miljövänliga lösningar i skärgårdens och landsbygdens samhällen. Vi ser hela länet! Om Stockholm ska fortsätta att förknippas med livskvalitet och modernitet är det viktigt att vi som invånare kan känna en trygghet i att vård och omsorg följer med i utvecklingen. Centerpartiet anser att nödvändiga utbyggnader av sjukhus och välfärd för en växande befolkning måste gå hand i hand med en kulturförändring i vården och omsorgen. Det måste bli allvar av orden om sammanhängande vårdkedjor, om patienten i centrum, att alla medarbetare i vården får möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens och bättre samarbete mellan kommunernas omsorg och landstingets vård. Då får vi dessutom mesta och bästa möjliga vård för varje skattekrona. - Utöva och stärka ett tydligt grönt ledarskap för att se till att trafik, bostadsbyggande, förtätning och bevarande av natur- och grönområden går hand i hand och leder till radikalt minskad miljöpåverkan. - Att dubbelkommandot mellan det folkvalda landstinget och den statliga länsstyrelsen ska upphävas genom att landstinget ombildas till region. - Att nya arbetssätt och bättre samarbete mellan kommunerna och landstinget införs när vården byggs ut för en växande befolkning.

4 KLIMATET OCH MILJÖN Vår tids ödesfrågor är klimatet och miljön. Stockholmsregionen har kommit längre än många andra regioner, men fortfarande är vi långt ifrån hållbarhet. Centerpartiets viktigaste uppgift är att fortsätta driva regionens utveckling i grön riktning, med kraftigt utbyggd kollektivtrafik, minskat bilberoende och att både landstinget, kommunerna och näringslivet ska vara pionjärer när det gäller utveckling av nya miljölösningar. På så vis påverkar vi också andra regioner och lägger grunden för en framgångsrik internationell miljö- och klimatpolitik. Centerpartiet har drivit igenom att landstinget ska utveckla en tydlig färdplan för att avveckla regionens negativa klimatpåverkan till år Genom regelbundna uppföljningar och aktiv användning av exempelvis trängselskatt, SL-taxa, investeringsavtal och parkeringsavgifter ska landstinget och kommunerna tillsammans verka för att regionen byggs och utvecklas så att klimatpåverkan snabbt kan minskas och utrymmet i trafiken används så effektivt som möjligt. Vi måste sluta använda fossila, klimatpåverkande drivmedel som bensin, diesel och fossilgas till bilar, lastbilar, bussar, arbetsfordon och på sikt även båtar och flyg. Stockholmsregionen går i täten för Sveriges miljöbilsomställning, men vi ligger efter exempelvis Oslo och vissa delstater i USA. Centerpartiet jobbar för en stark nationell miljöbilspolitik, men vi vill också att landstinget och regionens kommuner enas om en gemensam strategi för att påskynda omställningen av fordonsflottan från fossila drivmedel till eldrift och förnyelsebara drivmedel. Strategin ska bland annat handla om hur vi säkrar en bra tillgång på laddstolpar för elbilar, produktion och tankning av biogas, ekonomiska rabatter och förmåner för miljöbilar och påverkan på statsmakten. Det behövs fler, bättre och säkrare infartparkeringar i hela länet och Centerpartiet vill underlätta för bildandet av större regionala bilpooler. Exempelvis genom att upplåta offentliga parkeringsplatser i stadsmiljö och lära av goda exempel i omvärlden. Det är viktigt för klimatarbetet men kommer också ha en mycket positiv inverkan på luftkvaliteten, bullret och allas vår hälsa. Centerpartiet ser positivt på en utveckling där förort, regionala centra och stenstad integreras genom ny bebyggelse. Det är viktigt att grön- och naturområden bevaras eller kompenseras så att vi även fortsättningsvis har nära till grönska och rekreation och de gröna ekologiska sambanden från urskogarna, ända in i stadskärnans parkområden kan bevaras och stärkas. Tillgänglig natur för aktivt friluftsliv är viktigt både för vår hälsa, föreningslivet, skolan, integrationen och renare luft. Centerpartiet vill använda den regionala klimatfärdplanen 2050 för att genomföra den gröna omställningen och koppla den direkt till styrmedel som trängselskatt, investeringsavtal och SL-taxor. Vi vill också använda klimatfärdplanen mer offensivt i landstingets verksamhet. Landstinget och kommunerna måste i tät samverkan våga satsa på en kraftigt utbyggd cykel- och kollektivtrafik. En tydlig grön styrning av hur och var vi bygger nya bostäder, arbetsplatser och sjukhus samt åtgärder för minskad trängsel och miljöpåverkan i trafiken. I en växande storstad där utrymmet är begränsat är det klokt att använda alla dygnets timmar. I Centerpartiets vision är Stockholm regionen som aldrig sover. Om fler kan välja sin arbetstid kan kollektivtrafikens och sjukvårdens resurser användas effektivare samtidigt som serviceutbudet under dygnets alla timmar kan breddas. Vi tror att det ger en mer spännande region samtidigt som det är bra för miljön och ekonomin. - Se en kraftig ökning av kollektivtrafik och cykling. -Att nya bostäder och arbetsplatser i regionens centrala delar ska byggas tätt och i nära anslutning till kollektivtrafiken samtidigt som natur- och grönområden sparas. - Utforma en regional strategi för en fossilfri fordonsflotta. MILJÖLEDANDE LANDSTING Stockholms läns landsting utsågs 2013 av branschtidningen Miljöaktuellt till Sveriges miljöbästa landsting. Detta tack före det banbrytande, strategiska och handlingsinriktade miljöarbete landstinget bedrivit med Centerpartiet i täten. Som stor offentlig aktör har Stockholms läns landsting stora möjligheter att gå före och påverka marknadsutvecklingen för att få fram nya miljötekniska lösningar. Om landstinget ställer tuffa miljökrav på exempelvis inköp av datorer innebär det stora drivkrafter för le-

5 verantörer att erbjuda giftfria IT-produkter. På så sätt driver vi miljöutvecklingen framåt. I allt från stora investeringar i ett nytt sjukhus till små inköp av hygienartiklar på den enskilda vårdcentalen eller kopieringsmaskinen på Trafikförvaltningen ska miljöperspektivet vara en självklar del. Centerpartiet vill fortsätta jobba för att fasa ut giftiga ämnen ur vårdmiljöer, att 100 procent av SL-trafiken ska bedrivas med förnybara bränslen och att maten som serveras i vården ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Det betyder bland annat mer närproducerad och säsongsanpassad mat. Krav ska också ställas på att maten är framställd i enligt de svenska lagkraven gällande djurskydd, miljö, och antibiotikaanvändning. Centerpartiet vill ha en kollektivtrafik som drivs på förnyelsebara bränslen och på sikt blir helt utsläppsfri. Vi vill därför införa nya tekniker för att på sikt få helt eldrivna bussar och båtar i kollektivtrafiken. Ett viktigt steg på vägen för en utsläppsfri och miljövänlig kollektivtrafik är biogas. Det är dels ett förnybart bränsle och dels ett bränsle som minskar utsläppen av partiklar vilket är viktigt för en god luftkvalitet i Stockholm. Därför ska vi fortsätta driva på samarbetet för att mer biogas ska produceras i Mälardalsregionen. En stor miljövinst landstinget själv kan göra är att energieffektivisera de egna fastigheterna. Ett gemensamt krafttag behövs för att minska användingen av energi. Det är både en miljömässig och ekonomisk vinst. Centerpartiet vill också att landstingets fastigheter utrustas med lämplig teknik för att tillvarata el och värme från solen. Exempel på detta är solceller och solfångare. Läkemedelsrester i vatten är ett enormt viktigt område att lösa. Rester av hormonstörande ämnen i vatten kan leda till att den reproduktiva förmågan hos både djur och människor riskeras. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för en säker hantering av läkemedel, tuffa miljökrav i upphandlingar och minskad utskrivning av antibiotika. Centerpartiet vill finna former för att tillse att receptbelagda läkemedel tas om hand på korrekt sätt. Bland annat vill vi pröva någon typ av pantsystem för miljöfarliga läkemedel. - Att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara bränslen. - Att alla gifta ämnen ska fasas ut ur vårdmiljöerna. - Att maten som serveras på sjukhusen ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. - Ställa krav på att maten som serveras inom landstinget är framställd i enligt de svenska lagkraven gällande djurskydd, miljö, och antibiotikaanvändning. - Arbeta för att mer biogas ska produceras i Mälardalsregionen. - Energieffektivisera landstingets fastigheter. - Arbeta för att minska läkemedelsrester.

6

7 CYKEL Centerpartiet har länge kämpat för att främja en ökad cykeltrafik i Stockholmsregionen och är stolta över att cykelfrågorna nu tas på allt större allvar. Men mycket återstår att göra för att cykeln fullt ut ska ses som ett eget trafikslag, på samma villkor som biltrafik, kollektivtrafik och gång. Först då kan cykeltrafikens stora potential att bidra till en effektivare och grönare Stockholmsregion fullt ut tas tillvara. För att minska biltrafiken behövs satsningar på ökat cyklande och utbyggnaden av sammanhängande och välplanerade cykelbanor i hela regionen. Tåg-, tunnelbane- eller bussresan är ofta bara en del av hela resan därför måste möjligheter att ta med sin cykel i kollektivtrafiken förbättras. Dessutom måste, i samarbete med länets kommuner, fler, bättre och säkrare infartsparkeringar och parkeringsgarage för cykel byggas i anslutning till SL:s hållplatser. Underskottet på säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är mycket stort, därför ska SL ta på sig ett större ansvar att bygga cykelparkeringar och samordna detta med kommunerna och andra markägare. Även statliga Jernhusen måste ta ett mycket större ansvar för detta vid sina järnvägsstationer. Ett länsgemensamt lånecykelsystem knutet till SL:s Accesskort ökar attraktiveten och tillgängligheten för lånecyklar. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas resan från dörr till dörr. Båttrafiken skapar smarta genvägar genom Stockholm. Med pendelbåtar där du kan ta med dig cykeln över vattnet skapas kortare resvägar genom att du slipper cykla långa omvägar över broar eller andra trånga stråk. För vissa är cykel ett komplement till kollektivtrafik och för andra ett färdmedel för kortare resor. Samtidigt ökar intresset för längre pendelresor med cykel från dörr till dörr. Dessa olika typer av resor med cykel har olika behov. Långdistanscyklisterna behöver cykelbanor som är anpassade och trygga för höga hastigheter medan kortdistanscyklisterna behöver en anpassning av stadens trafikmiljöer som minskar konflikten med andra trafikslag. Cykling måste prioriteras bättre i samhällsplaneringen. I dagens trafikplanering är ofta bilen norm vilket gör att cyklister hamnar på undantag med många konflikter som följd. Genom att exempelvis tillåta cykling mot enkelriktat, införa cykelfartsgator och underlätta högersväng för cyklister vid korsningar kan den ökande cyklingen underlättas. Hastighetssänkningar till 40 eller 30 bör prövas på fler gator i länets tätorter vilket skulle ge en säkrare trafikmiljö för alla. Det finns idag ingen standardiserad skyltning för cykeltrafiken, vilket är en nödvändighet när cykeln ska vara ett naturligt transportslag även för längre sträckor och mellan kommungränser. Därför behövs kraftfulla insatser på nationell och regional nivå för att standardisera skyltning och andra trafiksäkerhetsinsatser för att ta tillvara cyklingens fulla potential. Här bör Stockholmsregionen ta initiativet. Samspelet mellan cyklister, fotgängare och fordon måste göras bättre utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Helt separerade banor för respektive trafikslag är att föredra. - Att det sker en gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna. - Att ett nät av snabbcykelvägar eller cykelstrador upprättas i Stockholmsregionen. - Att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på pendeltågen och lokaltågen. Genom att ta ut inredningen längts fram eller längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen. - Ha fler pendelbåtar med plats för cykel. - Att SL ska ta ett större ansvar när det gäller att samordna och bygga fler och säkrare cykelinfartsparkeringar och cykelgarage vid stationer och hållplatser i hela länet. Bland annat ska övervakade och väderskyddade cykelparkeringar erbjudas vid viktiga knutpunkter. - Att kommunernas lånecykelsystem samordnas och koppas till SL-kortet. - Att Stockholmsregionen ska bli pilotregion för cykling och införa exempelvis cykelfartsgator, en tydlig standardisering av skyltning och andra trafiksäkerhetsinsatser för både lång- och kortdistanscyklisternas behov. - Att cykeltrafiken erkänns som ett eget trafikslag av lagstiftning och nationella myndigheter.

8 RENA OCH LEVANDE VATTEN Mälarens, insjöarnas och Östersjöns vatten ger Stockholmsregionen skönhet, dricksvatten, fisk och rekreation. Läkemedelsrester och farliga kemikalier i vattnet kan påverka vår hälsa och fortplantningsförmåga. Övergödningen kan döda Östersjöns bottnar, skada fisket och försämra möjligheter till bad, rekreation och turism. Djurlivet i sjö och hav är utsatt för stor stress, vissa sjöfågelarter minskar kraftigt. Samtidigt visar fisket i skärgården och Östersjön tecken på återhämtning, bland annat som följd av ett aktivt regionalt samarbete. Arbetet med vattenmiljöfrågorna är uppsplittrat på många olika aktörer som arbetar med olika delar av vattenmiljöfrågorna utan en tydlig gemensam ambition och strategi. Centerpartiet har i landstinget drivit igenom en regional vattenmiljöstrategi och vill nu gå vidare med att skapa ett tydligare samarbete kring hur strategins mål ska uppnås. - Stärka samarbetet och insatserna för att minska förekomsten av läkemedelsrester och farliga kemikalier i vattnet, både i Stockholms län och i Mälardalen. - Säkerställa ett fortsatt framgångsrikt fiskevårdsarbete i Stockholms län. - Verka för att Stockholms fiskmarknad får bättre förutsättningar och att det skapas en saluhall för närproducerade livsmedel och fisk i Stockholm. - Arbeta aktivt med att gå från ord till handling i det gemensamma miljöarbetet med andra regioner kring Östersjön. UTVECKLA LANDSBYGDEN OCH STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Stockholms län är på samma gång en pulserande storstadsregion och ett landsbygdslän med Sveriges tredje största befolkning som inte bor i tätort. Landsbygden och skärgården är en rikedom för hela vår region, som ger utrymme för andra sätt att bo och leva, men också en närhet till rekreation, skönhet, upplevelser och lokalt producerade livsmedel av högsta kvalitet. I ett storstadsdominerat län med en stor landsbygd och skärgård krävs det tydligare mål, ambitioner och ledarskap i det regionala samarbetet kring landsbygdsoch skärgårdsfrågorna eftersom de har helt andra utmaningar som annars riskerar att glömmas bort. Människor ska ha möjlighet att av eget val bosätta sig i skärgården och på landsbygden. En god befolkningsutveckling är lika viktig för att det ska finnas ett tillräckligt underlag för samhällsservice som skolor och hemtjänst, som för lanthandel, båtmackar och social gemenskap. Centerpartiet slår vakt om en stark naturvård, men det måste vara möjligt att bygga nya bostäder och företagslokaler utan att hindras av en alltför snäv tolkning av strandskydd och andra regelverk. Länets storstadsnära landsbygd och skärgård har stora möjligheter som kan tas tillvara bättre för att ge fler jobb, mer livskraft och växande befolkning. Inte minst gäller det turism, rekreation och lokal produktion och förädling av livsmedel. Centerpartiet tänker fortsätta driva på samarbetet mellan näringslivet, kommunerna, landstinget och de bofastas föreningar när det gäller att gemensamt utveckla bredband, samhällsservice, skolor, vård, kollektivtrafik, marknadsföring till besökare med mera. Gemensamma insatser ger större effekt av pengarna än om alla drar åt olika håll. Turism och rekreation är en viktig källa till jobb och utveckling i skärgården och breddar underlaget för affärer och restauranger. Istället för att varje kommun marknadsför sina besöksmål var för sig, vill vi fortsätta att stärka det regionala samarbetet kring turismfrågor, för att på så vis få bättre resultat för varje krona. Ekoturism, matturism och cykelturism, gärna kopplat till tvärgående båttrafik, är särskilt lämpliga i skärgårdens småskaliga och känsliga miljö. Sverige och Stockholmsregionen måste bil bättre på att ta del av EU:s stora fonder och det gäller i synnerhet för utvecklingsinsatser i skärgård och på landsbygd. Men för att EU-projekt ska leda till varaktig utveckling måste det finnas en stark regional ambition att kanalisera pengar till projekt som långsiktigt stärker utvecklingen. Landstinget och kommunerna måste också samarbete kring den offentliga medfinansiering som ofta krävs för att få del av EU-pengarna. Centerpartiet ser satsningar på att utveckla skärgårdens hamnsamhällen, samordnade lokallösningar för mötesplatser och kommersiell/offentlig service, förbättringar av fiskevård och havsmiljön, bredbandsutbyggnad samt så kallade LEADER-samarbeten som särskilt viktiga att prioritera. Tyvärr drabbas både skärgården och delar av landsbygden hårt av byråkrati och regelbördor som gör det dyrare och svårare att leva, driva företag och hitta lösningar på allt från livsmedelshandel och postutdelning till skola och sjukvård. Om våra samhällen

9 på landsbygd och skärgårdsöar dör ut blir hela regionen fattigare. Centerpartiet anser att skärgårdens och landsbygdens utveckling kan främjas kraftigt om regelbördorna minskas, och lokal produktion och förädling av jordbrukets och fiskets produkter kan utvecklas såväl för storstadens köpstarka läckergommar som för sjukhusens och skolornas kök. Vi vill också se smartare samverkan över kommunoch myndighetsgränser när det gäller exempelvis bredband, samhällsservice, skola, äldreomsorg och sjukvård. Samarbetet bör också omfatta en gemensam strategi mellan kommunerna, landstinget och länsstyrelsen för enklare och mer enhetliga regler och bättre service för småföretagare. Med bra företagslokaler skulle skärgårdssamhällen vara en intressant lokalisering för vissa småföretag. Därför vill vi i samverkan med kommuner, näringsliv och EU pröva att utveckla ett miniföretagshotell i något av ösamhällena. Där ska små företag och föreningslivet kunna hyra lokal, samverka kring administrativa funktioner och ha tillgång till högklassig IT-standard. Vi anser också att Stockholm behöver en saluhall för skärgårdens och landsbygdens högklassiga fisk och jordbruksprodukter. Vi vill uppgradera skärgårdens läkarbåt och koppla fler tjänster till den, för att det ska vara lättare att bo i hela skärgården för alla, även småbarnsfamiljer och äldre med ålderskrämpor. I samarbete med kommunerna vill vi undersöka möjligheten för ett stärkt regionalt samarbete mellan småskolorna i skärgården, kanske i form av en mobil skola. - Utveckla en tydlig landsbygds- och skärgårdsstrategi som ligger till grund för en bättre samverkan mellan kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och boende. - Särskilt utveckla det konkreta samarbetet mellan kommunerna, landstinget, föreningsliv och näringsliv kring offentlig och kommersiell service i ö-samhällena. - Jobba gemensamt mellan företag, kommuner och landsting för att stärka skärgårdens och landsbygdens turism. - Att Stockholms län blir bättre på att ta tillvara EU:s fonder för att utveckla skärgård och landsbygd. - Öka resurserna till Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete att utveckla, bevara och tillgängligöra stora delar av vår vackra skärgård. - Fortsätta jaga regering, riksdag, länsstyrelse och kommunerna när det gäller krångliga och onödiga regler som försvårar att bo och försörja sig i skärgården och på landsbygden.

10 KOLLEKTIVTRAFIK OCH MOBILITET FÖR ETT HÅLLBART OCH ÖPPET STOCKHOLMS LÄN

11 Att resa kollektivt är smart på så många sätt. Det minskar trängsel på vägar och gator, det är bra för miljön och det är också bra för samhällsekonomin. Ska Stockholmsregionen klara att växa utan försämrad miljö måste det överordnade målet för landstinget vara att fler av oss kan välja att åka kollektivt, gå eller cykla så att miljöpåverkan kan begränsas och vår mark kan användas effektivt. Kollektivtrafiken måste byggas ut men också vara så attraktiv och enkel att använda som möjligt. Vi jobbar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och för att landstinget fördomsfritt väljer de lösningar, när det gäller taxor och kontrollsystem, som stödjer ambitionen att så många som möjligt kan resa kollektivt. Klimatpåverkan från trafiken i Stockholmsregionen behöver minska kraftigt och skyndsamt. Därför behövs politiska beslut som bidrar till att fler ställer bilen och väljer kollektivtrafiken samtidigt som både privatbilismen och yrkestrafiken ställs om från fossila till förnybara drivmedel. Omställningen av trafiksystemet i miljövänlig riktning är en av de största miljöutmaningarna som vår region står inför. Centerpartiets ambition är att Stockholmsregionen inom 16 år, till år 2030, vara helt fri från fossila utsläpp från transportsektorn. För att det ska bli verklighet vill vi se en regional pakt för grön omställning. Genom fler laddstolpar för elbilar, ökad insamling av matavfall för biogas, planering för kollektivtrafik istället för bil och samarbete med näringslivet är det möjligt. Centerpartiet vill fortsatt storsatsa på tunnelbana och på att ligga i framkant när det gäller att introducera ny miljövänlig teknik i både bussar och båtar. För att fler ska välja att ställa bilen och ta tåget eller bussen krävs det att kollektivtrafiken är punktlig, trivsam och trygg. För att nå maximal miljöeffekt ska den också framföras med fossilfria bränslen, såsom el eller närproducerad biogas. Idag är det trångt i rusningstrafik på många ställen. Överfulla bussar, trängsel på pendeltågsstationerna och i tunnelbanan är många stockholmares vardag. Vi behöver därför kraftigt bygga ut dagens kollektivtrafik för att möta framtidens behov och för att lyckas göra kollektivtrafiken attraktivare för fler. Idag måste många som vill ta sig kollektivt mellan sin bostad och sitt arbete först åka in mot centrala Stockholm för att sedan byta och sedan åka ut ur innerstaden igen. Det är varken effektivt eller attraktivt. Det är viktigt att landstinget arbetar aktivt tillsammans med kommuner, näringslivet och andra aktörer för att upprätta ordentliga knutpunkter och resecentra för kollektivtrafik i hela Stockholms län. Då skapas tydliga och rationella platser för kollektivtrafikbyten, resenärsservice och infartsparkeringar för cykel och bil. Med fler tvärförbindelser och en tunnelbaneutbyggnad under Mälaren, (mellan Kungsholmen och Södermalm) för att avlasta Slussen och T-centralen, kan vi minska både restider och trängsel. En attraktiv kollektivtrafik ska också ge ett mervärde till dig som väljer att ställa bilen. Vi vill se fler och bättre infartsparkeringar gärna i anslutning till affärer, bilverkstäder och annan service, så att du kan spara tid till annat. Det ska vara lättare än idag att ta cykel till kollektivtrafiken med bra, säkra och övervakade cykelparkeringar. Centerpartiet var det enda alliansparti som tydligt förespråkade en utbyggd tunnelbana inför valet Nu ser vi äntligen hur andra partier och regeringen har anslutit sig till Centerpartiets linje. Tunnelbanan är överlägsen i sin kapacitet, den trängs inte med andra trafikslag och kan hålla hög hastighet. Tunnelbanan är inte på långa vägar färdigbyggd utan måste växa i samma takt som Stockholmsregionen växer. Tillsammans med tunnelbanan är pendeltågen stommen i Stockholmsregionens kollektivtrafik. Får vi ned trängslen på pendeltågen blir den attraktivare för fler. Då kan vi exempelvis erbjuda entreprenörer att sälja kaffe och en frukostfralla på morgontågen. Tillgång till internet och eluttag bör finnas på alla längre resträckor, så den som vill enkelt kan koppla upp sig och arbeta eller studera på vägen. Vi vill se ny och smart teknik i hela kollektivtrafiken genom fler innovativa lösningar. Exempel på ny teknik för regionen kan vara elbussar, smarta styrsystem, linbanor och spårbilar. Stora delar av Stockholms län ligger i anslutning till vatten, det är en stor möjlighet för mer pendelbåtstrafik. SL behöver förbättra sin realtidsinformation. Genom ny teknik finns goda förutsättningar att visa bussarnas position och beräknade ankomsttid. Denna information måste göras öppen och lättillgänglig för resenärerna. En attraktiv kollektivtrafik är inte bara tåg, båtar och bussar som håller tider och är fräscha. Det är minst lika viktigt med trevliga och rena hållplatser och stationsmiljöer. Alla ska känna sig trygga med att kunna ta sig fram i kollektivtrafiken med rullstol, barnvagn, rullator och bagage. Vi behöver moderna,

12 hela och upplysta busshållplatser med digital reseinformation i hela länet. Genom att satsa på mer affärer och serveringsställen på stationerna kan vi få en ökad trivsel, fler ögon som håller koll och dessutom intäkter till SL som kan satsas på fler trygghetsskapande åtgärder. Punktligheten är en av de allra viktigaste faktorerna för om människor ska trivas med sin kollektivtrafikresa. Pendeltågstrafikens punktlighet är särskilt viktig eftersom väntetiderna är längre än för exempelvis tunnelbanan. Även stombussarnas tidshållning behöver förbättras och förekomsten av så kallad kolonnkörning, där två eller flera bussar längs samma linje kommer samtidigt och lämnar långa tidsluckor till nästa buss, måste kraftfullt motverkas. - Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt. Alla som bor i Stockholms län ska ha kollektivtrafiken som alternativ. - Att Stockholmsregionen till år 2030 ska ha fossilfria transporter. - Att alla aktörer i regionen gemensamt strävar och planerat för att styra trafiken från bil till cykel, gång och kollektivtrafik. - Att landstinget, kommunerna, näringslivet och andra aktörer aktivt arbetar för att utveckla resecentra och bytespunkter. - Att punktligheten i kollektivtrafiken ständigt ska ha högsta prioritet. - Landstinget ska ha en öppen inställning till nya och innovativa transportlösningar, exempelvis elbussar, smarta styrsystem, linbanor och spårbilar. TUNNELBANAN Centerpartiet var det enda Alliansparti som gick till val 2010 på att bygga ut tunnelbanan i Stockholm och vi är stolta över att kunna leverera resultat. Trots att vi i början var ensamma. Tunnelbanan kommer att byggas ut i fyra delar. Blå linjen förlängs från Kungsträdgården till Nacka Forum, via östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Vid Hammarby sjöstad grenas den nya blå linjen av mot Gullmarsplan och den gröna linjens Hagsätragren blir blå, vilket ökar kapaciteten på grön linje. Tunnelbannas blå linje byggs också ut från Akalla till Barkarbystaden. En helt ny tunnelbanelinje byggs ut från Odenplan till Hagastaden och Nya Karolinska Solna samt Arenastaden. Att tunnelbanan förlängs till Nacka är väldigt glädjande och innebär att busstrafiken från Nacka och Värmdö in till Slussen förmodligen kommer att halveras. Storleken och den exakta funktionen för bussterminalen i Katarinaberget kan alltså omprövas. De pengar som sparas på detta vill Centerpartiet använda för att utveckla fler kollektivtrafiknoder och tvärförbindelser i Stockholm. Tunnelbanan är ändå inte färdigbyggd. Centerpartiet arbetar för att tunnelbanan byggs ut ytterligare, främst en tvärgående linje med sträckan Täby Solna Arenastaden Fridhemsplan Marieberg Hornstull Årstaberg Årstafältet Älvsjö. Även sedan Roslagsbanan är fullt utbyggd så kommer det att kvarstå stora trafikbehov i Nordostsektorn där tunnelbaneutbyggnaden är en del av lösningen. Det behövs fler tvärförbindelser som knyter ihop tunnelbanan, exempelvis vill Centerpartiet att förlängningen av blå linje från Akalla till Barkarby även knyts ihop med Hjulstagrenen. Centerpartiet ser också

13 att en utveckling av tunnelbanan i söder om Stockholm är angelägen. Därför vill vi bland annat studera möjligheterna att förlänga röda linjen från Fruängen till Segeltorp, vid sidan om vårt förslag om tunnelbana via Årsta. På flera ställen i Stockholm ligger tunnelbanestationerna relativt nära varandra, istället för åka in till de centrala delarna för att byta mellan grön och röd linje är det ibland nära att promenera mellan stationer. Därför skulle en karta över gångavståndet mellan tunnelbanestationer vara ett bra komplement. På flera stationer i tunnelbanesystemet är trängsel så pass stor att det utgör en säkerhetsrisk. Av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl vill därför Centerpartiet att det införs plattformsdörrar i tunnelbanan, i första hand på stationerna med flest resande. För att uppnå visionen om en stad som aldrig sover vill Centerpartiet också att tunnelbanan ska ha dygnet-runt-trafik. - Bygga ut den nya tunnelbanelinjen från Arenastaden till Täby via Solna och söderut via Fridhemsplan och Årsta till Älvsjö. - Bygga ihop den blå linjen från den nya stationen i Barkarby med Hjulstagrenen. - Utveckla tunnelbanan ytterligare söderut och utreda en förlängning av tunnelbanan söderut till Huddinge kommun, exempelvis till Segeltorp. - Införa plattformsdörrar med start på de tunnelbaneoch pendeltågsstationer med flest resande. - Sätta upp kartor i tunnelbanesystemet som även visar gångavstånd mellan stationer på olika linjedragningar för att uppmuntra fler att ibland ta en promenad istället för att åka in till centrala Stockholm och sedan vända. - Att tunnelbanan ska gå dygnet runt. Barkarby Täby Centrum Barkarbystaden T1 0 Hjulsta T11 Akalla Mörby centrum T14 Ropsten T13 Danderyds sjukhus Bergshamra Arenastaden Näckrosen Förklaring Solna Strand Solna centrum Redan beslutat Huvudsta Hagastaden Västra sk ogen Centerpartiets förslag Hässelby strand T19 Åkeshov T17 Alvik T1 8 Marieberg Fridhemsplan Odenplan Rådhuset Östermalmstorg T-Centralen Gamla stan T11 T10 Kungsträdgården Liljeholmen Årstaberg Hornstull Gullmarsplan Slussen Medborgarpla tsen Skanstull Skärmarbrink Sofia Hammarby Kanal Sickla Saltsjö-Järla Nacka Forum Skärholmen Årstafältet Globen Älvsjö T14 Fruängen Farsta T13 Norsborg T19 Hagsätra T18 Farsta strand Skarpnäck T17 Segeltorp

14 SPÅRTRAFIKEN PENDELTÅG, LOKALBANOR OCH SPÅRVAGNAR Centerpartiet och Alliansen genomför historiska satsningar på spårtrafiken i Stockholmsregionen. Citybanan är den största järnvägssatsningen i Stockholmsregionen sedan tunnelbanan byggdes. Den kommer att fördubbla tågkapaciteten genom Stockholm. Tvärbanan knyter ihop kollektivtrafiken från Sickla station via Gullmarsplan till Alvik och vidare till Solna och Kista. Lidingöbanan rustas upp och knyts samman med Spårväg City som kommer att trafikera den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Saltsjöbanan rustas upp och Sickla blir en ny knutpunkt i och med att Tvärbanan förlängs från Sickla udde till Sickla station. Roslagsbanan rustas upp och uppgraderas med dubbelspår för ökad kapacitet och jämn 10-minuterstrafik. För att förbättra spårtrafiken i Stockholms södra delar är det också nödvändigt att Spårväg Syd byggs. Tvärförbindelserna måste förbättras på fler platser i länet. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är angelägen. Så också den så kallade Norra böjen som möjliggör pendeltågstrafik från Märsta till Arlanda. Spårtrafiken i södra länet behöver utvecklas. Spårväg Syd mellan Flemingsberg Skärholmen Älvsjö ska genomföras. Vi vill också säkra en förbättrad trafikering med pendeltåg sträckan Södertälje-Järna-Mölnbo-Gnesta samt pröva möjligheten för en framtida pendeltågstrafikering till Hölö. Pendeltågens tillförlitlighet måste förbättras och fler snabba direkttåg från till och från Stockholms central behövs. Centerpartiet vill också att pendeltågstrafiken går dygnet runt. I möjligaste mån ska spårtrafik ledas in centralt i Stockholm och kollektivtrafiken från övriga länet ska alltid syfta till att minimera antalet byten så att kollektivtrafiken utgör ett attraktivt alternativ till biltrafik. Spårtrafiken ovan jord är en viktig del av utbyggnaden av tvärförbindelser. För trafiken i Stockholms innerstad är dock inte spårvägar prioriterade. Istället vill Centerpartiet satsa på eldrivna bussar med egna körfält och god framkomlighet samt satsa på ytterligare tunnelbaneutbyggnad. - Ha fler direkttåg och nattåg i pendeltågstrafiken. - Bygga klart Tvärbanan från Sickla station i ost till Kista i norr. - Bygga klart Spårväg City från Djurgårdsbron till Norra Djurgårdsstaden och koppla samman Spårväg City med Lidingöbanan. - Modernisera och uppgradera Roslagsbanan. - Förlänga Roslagsbanan till Arlanda, bygga Norra Böjen från Märsta mot Arlanda samt förlänga Roslagsbanan till Rimbo. - Bygga Spårväg syd. BUSSTRAFIKEN Busstrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken. Bussarna fungerar både som matarbussar till större spårstationer, som snabba direktbussar genom länet och som det finmaskiga nätet i stadsmiljö och på landsbygden. Vi behöver tänka nytt och innovativt kring busstrafiken. Exempelvis vill Centerpartiet se fler snabbusslinjer i Stockholmsregionen, så kallade BRT-korridorer (Bus Rapid Transit). Det innebär bättre framkomlighet än vanliga bussar, genom särskilda bussgator, fordon med hög kapacitet och prioritet framför annan trafik. BRT-korridorer kan också byggas med eldrift i marken eller ovanför bussen, på så sätt skapas också klimat- och miljöeffektivare busstransporter som minskar utsläppen av partiklar och kväveoxider samt minskar buller. Det är inte effektivt att köra nästan tomma bussar och knappast bra för miljön. Här kan det vara dags att prova så kallad anropsstyrd trafik där du hör av dig när du behöver åka kollektivt. I många mer glesbefolkade delar av länet skulle anropsstyrd trafik vara ett bättre alternativ än bussar som ofta går tomma under tider med få resande. Genom att istället ha anropsstyrd trafik men mindre fordon och tätare turer ges resenärerna bättre service samtidigt som kostnader och miljö sparas genom att minimera antalet tomma körningar. Busstrafiken i Stockholms innerstad är hårt överlastad och lider av stora framkomlighetsproblem. Detta gäller främst stombusslinjerna, populärt kallat "blåbussarna", där linje 4 är den tyngst belastade. Centerpartiet vill se en tunnelbanelinje för att avlasta linje 4 och Saltsjö-Mälarsnittet väster om Slussen, men eftersom tunnelbaneinvesteringar tar tid krävs det

15 åtgärder för att öka kapaciteten på andra sätt snarast. Konvertering till spårväg ses av vissa som ett alternativ till lösning, spårvägsinvesteringar är dock dyrt, tidskrävande och kräver stora ingrepp i gatumiljön. Dessutom riskerar spårväg att tränga ut eller senarelägga investeringarna i utbyggd tunnelbana. Centerpartiet vill istället få till en relativt snabb och billig kapacitetshöjning av linje 4 genom att konvertera den till en snabbusslinje, en stadsanpassad variant av BRT (Bus Rapid Transit). Denna typ av trafik har prövats i andra städer som New York med framgångsrikt resultat. Andra busslinjer och nya busslinjer än linje 4 kan vara aktuella för konvertering till snabbusslinjer, men busslinje 4 är den mest akuta. Teknikutvecklingen för bussar går snabbt framåt och Centerpartiet vill att SL ligger i framkant när det gäller att testa och introducera ny teknik. När Förbifart Stockholm står klar finns förutsättningar för nya snabba busslinjer. Centerpartiet vill att en stor andel av trafiken på Förbifart Stockholm ska vara bussar. - Prioritera smarta busslösningar framför spårvägsutbyggnad i innerstaden. - Konvertera 4: ans busslinje till snabbusslinje, med egna körfält, signalprioritering och ombordstigning i alla dörrpar. - Utveckla anropsstyrd trafik i länets yttre delar. - Prioritera kollektivtrafik på Förbifart Stockholm. I takt med utvecklingen av eldrift kan ett körfält i varje riktning bli ett elkörfält för kollektivtrafik och tunga transporter. - Öka framkomligheten för busstrafiken genom att skapa fler busskörfält och prioritera framkomligheten för bussar framför bilar. - Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i busstrafiken. PENDELBÅTAR Genom en utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten skapas smarta genvägar genom och till Stockholm. Infrastrukturen finns där i form av vattnet, pendelbåtar är också ett yteffektivt transportmedel som inte bidrar till trängsel i gaturummet. Centerpartiet ser en stor potential att locka fler att välja cykeln om omvägar i form av broar försvinner. Bra angöringspunkter för byte mellan land- och vattenburen kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett sammanhängande trafiksystem. Samma hänsyn till miljöpåverkan måste tas för pendelbåtstrafik som för landtrafik. För Centerpartiet är det självklart att när ny båttrafik introduceras ska den ha minsta möjliga miljöpåverkan. Teknikutvecklingen för båtar går snabbt framåt och Centerpartiet vill att SL ligger i framkant när det gäller att testa och introducera ny teknik. - Utveckla pendelbåtstrafiken, bland annat till Ekerö, Värmdö, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Vaxholm, Nacka, Täby, Botkyrka, Vårby och Österåker. - Öka pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten, bland annat till Hammarby sjöstad, Västra Kungsholmen och mellan Norr och Söder Mälarstrand. - Att pendelbåtarna ska ha plats för ett stort antal cyklar och vara smarta genvägar för cyklister. - Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i båttrafiken. SKÄRGÅRDSTRAFIK Skärgårdstrafiken är avgörande för en livskraftig skärgård där människor kan bo, arbeta och driva företag. En bra skärgårdstrafik måste vara anpassad för arbetspendling och för att besökare ska kunna uppleva skärgården. För att skärgården ska fortsätta vara en plats där människor kan bo, arbeta och driva företag måste trafiken planeras i tät samverkan med de som behöver den. Många bryggor och knutpunkter, även kallade replipunkter, behöver göras bättre för att göra resan attraktivare. Idag är det olika taxor i SL-trafiken och i skärgårdstrafiken. Centerpartiet vill att skärgårdstrafiken ska knytas närmare SL-trafiken genom bättre samordnade tidtabeller och genom att SL-kortet fungerar i skärgårdstrafiken. Som ett första steg vill Centerpartiet att SL:s periodkort ska gälla under lågsäsong, från oktober till maj.

16 - Att skärgårdstrafiken planeras i samråd med beröra boende och företagare. - Att skärgårdstrafiken byggs ut för att stärka levande skärgårdssamhällen. - Att i ett första steg ska SL:s periodkort gälla under lågsäsongen. - Att tidtabeller utvecklas så det blir lättare att ta sig till och från så kallade kärnöar för arbetspendling och sociala resor. Detta kan även ske med mer flexibel trafik. BEKVÄMLIGHET OCH TRIVSEL Idag kan det vara svårt att ta sig fram med barnvagnrullator eller rullstol. Trånga, trasiga eller illaluktande hissar är tyvärr en del av många funktionsnedsattas och småbarnsföräldrars vardag. Det ska vara lätt att felanmäla saker som inte fungerar och SL ska ha beredskap att åtgärda problemen så snabbt som möjligt. Du ska känna dig trygg i att din resa med rullstol, rullator eller barnvagn kan ta sig från dörr till dörr. Vi också att det ska gå att SMS:a Trygghetscentralen, så att du enkelt kan kalla på hjälp om du till exempel sitter i en tunnelbanevagn med någon som stör ordningen. Då kanske det inte känns tryggt att ringa och prata med den störande personen i närheten. Centerpartiet vill ha mer levande stationsmiljöer med fler serveringar. Genom att upplåta fler lokaler för butiker, caféer och service vid stationer och terminaler skapas ökad trivsel och trygghet i kollektivtrafiken. Det ska gå snabbt att få hjälp och att se resultat av sin rapportering. Trygghetslarm ska hanteras snarast möjligt. Klotter ska saneras inom ett dygn. Trasiga hissar och rulltrappor bör åtgärdas inom två timmar. Centerpartiet vill att väderskydden vid busshållsplatserna ska bli fler och rustas upp i hela länet. För att göra det lättare att resa måste informations- och biljettsystem samordnas bättre än i dag. Vi vill också utöka antalet vakter och värdar för att du ska känna dig trygg och kunna få en bra service i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda för alla, även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fortsatta satsningar måste göras inom färdtjänsten för att ge ökad service för den enskilde. Centerpartiet vill se mer konst i tunnelbanan. Det kan exempelvis handla om att upplåta ytor vid stationer och terminaler för musikanter och konstnärer. Det ökar tryggheten i kollektivtrafiken och gör resan trevligare. Kollektivtrafikresan måste kunna användas för exempelvis arbete. Därför vill Centerpartiet öka servicen i kollektivtrafiken genom WiFi eller annan internettillgång, eluttag och TV-skärmar som kan visa nyheter i pendeltågen samt att exempelvis tillåta ombordsservering. - Göra en översyn och upprustning av alla pendeltågsstationer och bussterminaler i länet. - Göra det enklare att kontakta Trygghetscentralen exempelvis via SMS. - Upplåta fler ytor för konstnärliga uttryck vid stationer. - Förbättra service och komfort genom tillgång till internet, eluttag och skärmar med information och nyheter. - Öppna för entreprenörer att bedriva ombordförsäljning på pendeltågen.

17 BILJETTSYSTEMET - med RESENÄREN I CENTRUM Det ska vara smidigt och pålitligt att resa med kollektivtrafiken. Därför måste det vara så enkelt som möjligt för resenären att köpa och använda sin biljett. Dagens biljettsystem lever inte upp till de krav som ställs. För de som reser ibland - de så kallade sällanresenärerna, fungerar det inte som det var tänkt utan det har snarare blivit svårare med krångliga och otydliga biljettsystem. I många andra storstadsregioner fungerar det bättre. Vi ser ingen anledning till att vårt biljettsystem i Stockholms län ska vara sämre. Vi vill att man gör ett rejält och blocköverskridande omtag kring SL:s biljettsystem så att alla som vill resa kollektivt, oavsett om det är besökare i vår region, sällanresenär eller daglig pendlare, upplever biljettsystemet som enkelt, begripligt och prisvärt. Det måste vara enkelt att köpa enkelbiljetter för de som inte har periodkort. Försäljningskanalerna ska ge möjlighet att köpa biljett på det sätt som bäst passar resenären. Möjligheten till kontant betalning måste förbättras och försäljningsställen och biljettautomater måste finnas tillgängliga i hela länet. Speciellt i de mindre centrala delarna av länet där närheten till service är glesare. TEKNIKUTVECKLING GER NYA MÖJLIGHETER Den tekniska utvecklingen av datorer och mobila lösningar går snabbt framåt. Detta ger möjligheten att utveckla attraktiva och effektiva biljett- och betallösningar, som gör det så enkelt som möjligt för resenären. SMS-biljetten var länge ett bra sätt för enkla köp för sällanresenärer och besökare i Stockholm. Tyvärr har strikt implementering av EU-direktiv lett till att det i dagsläget är krångligt för resenärerna att använda. Implementeringen av EU:s direktiv om betaltjänster måste göras om och samarbetet med mobiloperatörerna förbättras så att resenärer återigen kan använda SMS-biljetter på ett smidigt sätt. För att ytterligare minska tröskeln för sällanresenärer att använda sig av kollektivtrafiken, och som komplement till SMS-biljetten, vill Centerpartiet att SL utvecklar en mobil-app för försäljning av biljetter. MINSKAD TRÄNGSEL EN NÖDVÄNDIGHET Kollektivtrafiksystemet i Stockholm har snart nått sin maxkapacitet, och trängseln i Stockholms kollektivtrafik upplevs av många som akut under rusningstid. Därför krävs det en kraftig utbyggnad av tunnelbanesystemet, mer vattenburen kollektivtrafik och ett introducerande av BRT-linjer (Bus Rapid Transit) i regionen. Vissa av dessa satsningar kan dock ta tid att få på plats. Ett sätt att minska trängseln är att pröva att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer och studenter under tidpunkter när belastningen på kollektivtrafiken är låg. På så sätt kan resandet under dygnet spridas ut, trängseln under rusningstid minska och det totala kollektivtrafikresandet öka. Det kan även ge bättre ekonomi för dessa grupper samtidigt som det ger gynnsamma effekter på samhällsekonomin. Centerpartiet vill också utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att belöna resenärer som reser innan morgonrusningen börjar, till exempel genom gratisbiljetter eller återföring av pengar till SL Access-kortet. En sådan happy hour kan bidra till förvärvsarbetande väljer en tidigare resa till sin arbetsplats och på så vis frigör utrymme för fler resenärer under morgonrusningen. Förutsättningen är att biljettsystemet inte blir för krångligt samt att de totala kostnaderna inte ökar. Centerpartiet vill pröva nya sätt att via taxan stimulera till ökat kollektivt resande som även är effektivt. Däremot tar vi avstånd från de idéer som förts fram om trängselavgift på kollektivtrafik. Utgångspunkten är att de personer som är tvingade att resa i rusningstid inte ska missgynnas ekonomiskt eller få sämre kvalitet. ÖPPNA SPÄRRAR BÄTTRE FLÖDEN OCH MINSKADE RISKER För att ytterligare minska trängslen i tunnelbanesystemet vill vi ta bort spärrarna på de stationerna med flest resande. På de stationer där trängseln är som värst, exempelvis Slussen och T-centralen, är det vanligen så att resenärerna redan har registrerat sin resa. Öppna spärrar skulle leda till bättre flöden vid ut- och inpassering vid de stora stationerna med många resande samt förbättra både brandsäkerheten, den allmänna trivseln och situationen för rullstolsburna. Centerpartiet vill även att det ska vara möjligt för dig som resenär att stiga på bussarna genom alla dörrpar, inte bara framdörren. Det är ett ytterligare steg i att förbättra och effektivisera flödena i kollektivtrafiken, och skulle underlätta för dig som resenär.

18 Med öppna spärrlinjer är det viktigt att hitta andra sätt att säkerställa biljettkontroll. Centerpartiet föreslår att det sker genom fler biljettkontrollanter som rör sig i kollektivtrafiksystemet. Av alla sålda SL biljetter är ca 75 procent periodbiljetter. Den mest köpa biljetten är 30 dagarsbiljetten. Det betyder att en klar majoritet av SL:s resenärer inte påverkas av zonindelningen i länet. Med tanke på den lilla andel av resenärerna som påverkas av zonindelningen, och att vi är angelägna om att locka fler bilresenärer, som ofta reser långt, att välja kollektivtrafik är det dags att förutsättningslöst utreda om återinförd enhetstaxa skulle leda till ökat resande utan väsentligt ökade kostnader. - Pröva avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och studenter under lågtrafik. - Ta bort spärrarna i kollektivtrafiken. - Att bussarnas alla dörrar ska vara tillgängliga för påstigande - Att antalet försäljningsställen och biljettautomater i länet utökas. -Se större samverkan över länsgränserna för att skapa bra, enkla och smidiga framtida lösningar. En framtida nationell betalningsstandard för kollektivtrafiken är vårt mål. - Att SL inför en app till mobiltelefoner som betalningsmedel för biljetter. FINANSIERING För att upprätthålla kvaliteten i kollektivtrafiken och för att göra de nödvändiga kraftiga utbyggnaderna av kollektivtrafiken behövs mer intäkter till kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att biljettsystemet är utformat på ett sådant sätt som gör det enkelt för resenärer att betala för sin resa. Vi behöver i ett aktivt samarbete med kommunerna vid planering och finansiering av nya spårinvesteringar. Den värdeökning som mark i anslutning till ny infrastuktur får måste användas för medfinansiering. Planeringen av parkeringsplatser vid nybyggnation måste förändras. Den mark som idag reserveras för p-platser kan användas effektivare och även ge intäkter till utbyggd kollektivtrafik. Det finns stora möjligheter att genom upplåtande av mark och lokaler i anslutning till kollektivtrafiken till kommersiella aktörer bidra till ytterligare finansiering av kollektivtrafik. Vi måste våga tänka nytt och brett och se hur vi kan använda kommersiella intäkter och exploateringsintäkter. Centerpartiet ser att intäkterna från trängselskatter är ett viktigt instrument för att både styra trafiken och ge intäkter till utbyggd kollektivtrafik. Vi välkomnar därför en höjning och breddning av trängselskatterna. Dock måste beslutandet över trängselskatterna flyttas från staten till Stockholmsregionen för att kunna användas aktivt i trafikstyrande syfte. Trängselskatten ett viktigt verktyg för att styra trafiken mer effektivt och minska trängseln. - Öka intäkterna från exploatering till kollektivtrafiken. - Att trängselskatter ska höjas och breddas samt finansiera utbyggd kollektivtrafik. - Att beslutsmakten över trängselskatterna flyttas från riksdag och regering till Stockholmsregionen för att kunna användas mer flexibelt och öka effektiviteten i transportsystemet.

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst

Stockholms nya tunnelbana. Lättläst Stockholms nya tunnelbana Lättläst Stockholms nya tunnelbana Elva nya stationer alla alla Duvbo Duvbo rgs centrum rgs centrum Solna strand Solna strand Axelsberg Axelsberg jden jden Husby Husby Kista centrum

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Med nya tunnelbanan Mot framtiden

Med nya tunnelbanan Mot framtiden Med nya tunnelbanan mot framtiden STOCKHOLMS TUNNELBANA år 2025 Barkarby station Barkarbystaden Hjulsta Akalla Mörby centrum Ropsten Tensta Rinkeby Husby Kista Arenastaden Danderyds sjukhus Bergshamra

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

2013 års Stockholmsförhandling

2013 års Stockholmsförhandling 2013 års Stockholmsförhandling 2013-12-10 2013 års Stockholmsförhandling Utbyggd tunnelbana En överenskommelse om finansiering av tunnelbanans förlängning till Nacka, samt eventuella anslutande åtgärder

Läs mer

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012

Stockholm. Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag. Hearing 21 mars 2012 Stockholm Europas mest attraktiva storstadsregion! En enad regions synpunkter på Trafikverkets kapacitetsuppdrag Hearing 21 mars 2012 Tillväxten är vår styrka Stockholms län har 22 % av landets befolkning

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Trafikanalys Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Trafikanalys Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

En åldrande infrastruktur

En åldrande infrastruktur En åldrande infrastruktur 2010 2030 0% 38% 16% 46% < 30 år 30-50 år > 50 år 85% 15% Stora renoveringar krävs oftast när en anläggning är 45-50 år SIDAN 7 Trafikstörande arbeten på Stockholms primära vägnät

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson

i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson i Stockholmsregionen Författare Per Kågeson Bus Rapid Transit (BRT) är ett koncept som bygger på att utnyttja bussens fördelar när uppgiften är att skapa bekväm och snabb kollektivtrafik till måttlig kostnad.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

SL:s förslag på trafikändringar 2010 remissvar

SL:s förslag på trafikändringar 2010 remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) DATUM 2009-08-04 Handläggare: Sophie Dahlberg Telefon: 508 14 037 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd SL:s

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm Ett modernt kontorshus med unik industrikänsla! Välkommen till http:// trikafabriken9.se/! Yta: 1 200-7 000 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Planlösning Ert nya

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS

Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS Synpunkter på förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) Nacka 2008 11 27 Därför bör kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS I den nya

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef

Nya tunnelbanan. Mårten Frumerie. Förvaltningschef Nya tunnelbanan Mårten Frumerie Förvaltningschef 2017-05-09 Sidan 2 Befolkningstillväxt och bostadsutbyggnad Färdigställda bostäder i Stockholms län 1976 2013 jämfört med befolkningstillväxten Bostadstillskott

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 08-686 3907 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka På uppdrag

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Version 1. godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning.

Version 1. godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning. 1(4) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 9 TN 2014-0320 Förslag till yttrande över motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förstudie

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting 1(5) Handläggare: Mikael Engström Mobil: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff Mobil: 076 643 96 73 Trafiknämnden Stockholms läns landsting Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från Trafiknämnden

Läs mer

Regional miljöstrategi för vatten

Regional miljöstrategi för vatten 1 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms läns landstings miljöstrategiska arbete med vatten Beslutad av landstingsfullmäktige 17 september 2013 2 (6) Regional miljöstrategi för vatten Stockholms

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass

VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010. För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass VALMANIFEST Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, september 2010 För en hållbar Stockholmsregionen - en grön metropol i världsklass Vi i Miljöpartiet vill göra det ännu bättre att leva i Stockholmsregionen

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten. Susanna Hall Kihl

Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten. Susanna Hall Kihl Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten Susanna Hall Kihl 2011 11 08 1 Definitionsfrågan Julborden Finlands, Danmarks, Englandsbåtarna Större kryssningsfartyg Bilfärjor (Färjerederiet är Sveriges

Läs mer

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken?

Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Trafikutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad förbättra och utveckla kollektivtrafiken? Problemformulering Varje dag reser det cirka 700 000 resenärer med SL, 1 vilket innebär att 47 % av Stockholms

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss

Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21. Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Projekt Norrköpings Resecentrum PM 2015-10-21 Utkast till Framtida stomlinjenät för spårvagn och BRT-buss Tänk tunnelbana kör spårvagn Möjliga framtida stomlinjer i Norrköping Smedby Befintlig spårväg

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1

MTR Nordic. Peter Viinapuu VD MTR Nordic. Stockholm, Januari 2016. 2016-01-28 Sid 1 MTR Nordic Peter Viinapuu VD MTR Nordic Stockholm, Januari 2016 2016-01-28 Sid 1 MTRs vision mer än bara en tågoperatör Vi ska vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Stockholms läns landsting i korthet

Stockholms läns landsting i korthet Visioner blir! Satsningar idag ger en enklare vardag i morgon. Stockholms läns landsting i korthet Innehåll 2 Landstinget är till för invånarna 4 Landstingets mål 6 Så styrs landstinget 8 Regional utveckling

Läs mer