VALPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2014-2018"

Transkript

1 VALPROGRAM FÖR CENTERPARTIET I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 INNEHÅLL Grönt regionalt ledarskap Klimatet och miljön Miljöledande landsting Cykel Rena och levande vatten Utveckla landsbygden och Stockholms skärgård Kollektivtrafik och mobilitet för ett hållbart och öppet Stockholms län Tunnelbanan Spårtrafiken Pendeltåg, lokalbanor och spårvagnar Busstrafiken Pendelbåtar Skärgårdstrafik Bekvämlighet och trivsel Biljettsystemet - Resenären i centrum Finansiering Hälso- och sjukvård - med patienten i centrum Valfrihet patientens behov ska styra Bra vård nära alla länets invånare lättare att komma i kontakt med vården Vårdcoacher till fler Mobila team Hemsjukvård Stärkt patientmakt En trygg vård Rätt till vård för alla En effektiv vård Betalt för resultat Fler entreprenörer ger bättre vård Uppföljning och kvalitetssäkring Mer e-hälsa Förebyggande arbete Bra mat på sjukhusen Cancervård Förlossningsvården Psykisk ohälsa Bra vård för missbrukare Vaccinering mot TBE Krafttag mot hepatit c Tiohundra Slut en starkare pakt med patientorganisationerna Tandvård ökad mångfald och mer makt till patienten Barn- och ungdomstandvård En bättre äldretandvård Stärk sjuksköterskorna och undersköterskorna Ta ansvar för en öppnare arbetsmarknad Kultur Kultur i vården Kultur i kollektivtrafiken Kultur i hela länet

3 GRÖNT REGIONALT LEDARSKAP Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbast i Europa. Om den utvecklingen ska bli så bra och miljövänlig som möjligt behövs en modigare vision, ett starkare samarbete och ett grönt ledarskap som går över gränserna mellan länets 26 kommuner. För Centerpartiet handlar landstingsvalet inte enbart om vården och kollektivtrafiken som landstinget finansierar. I lika hög grad måste landstingsvalet handla om Stockholmsregionens framtida utveckling, om hur de gröna värdena bevaras samtidigt som regionen fortsätter att växa. Centerpartiet har under två mandatperioder och nästan åtta år i landstingets ledning förskjutit tyngdpunkten i Stockholmsregionen från att investera i vägar till att investera i spår, tunnelbana och miljövänlig elproduktion. Vårt arbete har gjort att Stockholms läns landsting blivit utsett till Sveriges miljöbästa landsting. Allt detta kommer vi att fortsätta med. Centerpartiet har gjort landstingsalliansen till ett hållbart och grönt val och ska fortsätta med det. Centerpartiet vill arbeta för att stärka det gröna ledarskapet i Stockholmsregionen där god livsmiljö och dramatiskt minskad miljö- och klimatpåverkan står i fokus. Stockholmsregionen har fantastiska möjligheter som en av Europas mest framgångsrika, kreativa och miljöengagerade regioner. Närheten till Mälarens och Saltsjöns vatten, de gröna kilarnas stora sammanhängande skogar och naturområden som tränger ända in till Stockholms innerstad är en källa till trivsel, hälsa och rekreation. Stockholmsregionen är också en spännande smältdegel där driftiga, engagerade och idérika människor från hela Sverige, Europa och världen möts och nya idéer, initiativ och företag föds. Befolkningen i Stockholmsregionen växer snabbast i hela Europa. De flesta nya stockholmare är nyfödda eller kommer från andra länder. Att många vill bo i Stockholmsregionen är ett gott betyg för både Stockholmsregionen och Sverige och det ger stora möjligheter för regionen att bli ännu grönare och skönare. Men dessa möjligheter kan också skapa problem om vi inte samarbetar i regionen. Utan ett modigt och grönt regionalt ledarskap kan Stockholmsregionens starka tillväxt stoppas eller försvagas av bilköer och bostadsbrist och splittras av ogenomtänkta exploateringar och sjunka ned i segregation och bidragsberoende. Vi vill kombinera betydligt fler bostäder med att värna och tillgängliggöra natur och grönområden. Vi vill bygga regionen så att så många som möjligt kan och vill cykla eller åka kollektivt både för att ta sig till jobbet, skolan, stadskärnan, naturområdet, köpcentret och teaterföreställningen. Vi vill planera kollektivtrafik och vägar så att bussar och tunnelbanor finns på plats redan när nya bostäder fylls med sina första invånare. Landstinget och kommunerna måste i tät samverkan våga satsa på en kraftigt utbyggd cykeloch kollektivtrafik. Vi behöver en tydlig grön styrning av hur och var vi bygger nya bostäder, arbetsplatser och sjukhus samt åtgärder för minskad trängsel och miljöpåverkan i trafiken. Ett välfungerande och växande Stockholm behöver minskad byråkrati och mindre krångel. En regionombildning skulle göra så att länsstyrelsen och landstinget inte gör saker i onödan. Vi vill slå vakt om mångfalden av livsstilar och bostadsorter i hela vårt län. Centerpartiet kämpar lika starkt för en tätare, högre och grönare storstad, en positiv och dynamisk utveckling i förorterna och regional centra, såväl som utveckling, växtkraft och miljövänliga lösningar i skärgårdens och landsbygdens samhällen. Vi ser hela länet! Om Stockholm ska fortsätta att förknippas med livskvalitet och modernitet är det viktigt att vi som invånare kan känna en trygghet i att vård och omsorg följer med i utvecklingen. Centerpartiet anser att nödvändiga utbyggnader av sjukhus och välfärd för en växande befolkning måste gå hand i hand med en kulturförändring i vården och omsorgen. Det måste bli allvar av orden om sammanhängande vårdkedjor, om patienten i centrum, att alla medarbetare i vården får möjlighet att jobba på toppen av sin kompetens och bättre samarbete mellan kommunernas omsorg och landstingets vård. Då får vi dessutom mesta och bästa möjliga vård för varje skattekrona. - Utöva och stärka ett tydligt grönt ledarskap för att se till att trafik, bostadsbyggande, förtätning och bevarande av natur- och grönområden går hand i hand och leder till radikalt minskad miljöpåverkan. - Att dubbelkommandot mellan det folkvalda landstinget och den statliga länsstyrelsen ska upphävas genom att landstinget ombildas till region. - Att nya arbetssätt och bättre samarbete mellan kommunerna och landstinget införs när vården byggs ut för en växande befolkning.

4 KLIMATET OCH MILJÖN Vår tids ödesfrågor är klimatet och miljön. Stockholmsregionen har kommit längre än många andra regioner, men fortfarande är vi långt ifrån hållbarhet. Centerpartiets viktigaste uppgift är att fortsätta driva regionens utveckling i grön riktning, med kraftigt utbyggd kollektivtrafik, minskat bilberoende och att både landstinget, kommunerna och näringslivet ska vara pionjärer när det gäller utveckling av nya miljölösningar. På så vis påverkar vi också andra regioner och lägger grunden för en framgångsrik internationell miljö- och klimatpolitik. Centerpartiet har drivit igenom att landstinget ska utveckla en tydlig färdplan för att avveckla regionens negativa klimatpåverkan till år Genom regelbundna uppföljningar och aktiv användning av exempelvis trängselskatt, SL-taxa, investeringsavtal och parkeringsavgifter ska landstinget och kommunerna tillsammans verka för att regionen byggs och utvecklas så att klimatpåverkan snabbt kan minskas och utrymmet i trafiken används så effektivt som möjligt. Vi måste sluta använda fossila, klimatpåverkande drivmedel som bensin, diesel och fossilgas till bilar, lastbilar, bussar, arbetsfordon och på sikt även båtar och flyg. Stockholmsregionen går i täten för Sveriges miljöbilsomställning, men vi ligger efter exempelvis Oslo och vissa delstater i USA. Centerpartiet jobbar för en stark nationell miljöbilspolitik, men vi vill också att landstinget och regionens kommuner enas om en gemensam strategi för att påskynda omställningen av fordonsflottan från fossila drivmedel till eldrift och förnyelsebara drivmedel. Strategin ska bland annat handla om hur vi säkrar en bra tillgång på laddstolpar för elbilar, produktion och tankning av biogas, ekonomiska rabatter och förmåner för miljöbilar och påverkan på statsmakten. Det behövs fler, bättre och säkrare infartparkeringar i hela länet och Centerpartiet vill underlätta för bildandet av större regionala bilpooler. Exempelvis genom att upplåta offentliga parkeringsplatser i stadsmiljö och lära av goda exempel i omvärlden. Det är viktigt för klimatarbetet men kommer också ha en mycket positiv inverkan på luftkvaliteten, bullret och allas vår hälsa. Centerpartiet ser positivt på en utveckling där förort, regionala centra och stenstad integreras genom ny bebyggelse. Det är viktigt att grön- och naturområden bevaras eller kompenseras så att vi även fortsättningsvis har nära till grönska och rekreation och de gröna ekologiska sambanden från urskogarna, ända in i stadskärnans parkområden kan bevaras och stärkas. Tillgänglig natur för aktivt friluftsliv är viktigt både för vår hälsa, föreningslivet, skolan, integrationen och renare luft. Centerpartiet vill använda den regionala klimatfärdplanen 2050 för att genomföra den gröna omställningen och koppla den direkt till styrmedel som trängselskatt, investeringsavtal och SL-taxor. Vi vill också använda klimatfärdplanen mer offensivt i landstingets verksamhet. Landstinget och kommunerna måste i tät samverkan våga satsa på en kraftigt utbyggd cykel- och kollektivtrafik. En tydlig grön styrning av hur och var vi bygger nya bostäder, arbetsplatser och sjukhus samt åtgärder för minskad trängsel och miljöpåverkan i trafiken. I en växande storstad där utrymmet är begränsat är det klokt att använda alla dygnets timmar. I Centerpartiets vision är Stockholm regionen som aldrig sover. Om fler kan välja sin arbetstid kan kollektivtrafikens och sjukvårdens resurser användas effektivare samtidigt som serviceutbudet under dygnets alla timmar kan breddas. Vi tror att det ger en mer spännande region samtidigt som det är bra för miljön och ekonomin. - Se en kraftig ökning av kollektivtrafik och cykling. -Att nya bostäder och arbetsplatser i regionens centrala delar ska byggas tätt och i nära anslutning till kollektivtrafiken samtidigt som natur- och grönområden sparas. - Utforma en regional strategi för en fossilfri fordonsflotta. MILJÖLEDANDE LANDSTING Stockholms läns landsting utsågs 2013 av branschtidningen Miljöaktuellt till Sveriges miljöbästa landsting. Detta tack före det banbrytande, strategiska och handlingsinriktade miljöarbete landstinget bedrivit med Centerpartiet i täten. Som stor offentlig aktör har Stockholms läns landsting stora möjligheter att gå före och påverka marknadsutvecklingen för att få fram nya miljötekniska lösningar. Om landstinget ställer tuffa miljökrav på exempelvis inköp av datorer innebär det stora drivkrafter för le-

5 verantörer att erbjuda giftfria IT-produkter. På så sätt driver vi miljöutvecklingen framåt. I allt från stora investeringar i ett nytt sjukhus till små inköp av hygienartiklar på den enskilda vårdcentalen eller kopieringsmaskinen på Trafikförvaltningen ska miljöperspektivet vara en självklar del. Centerpartiet vill fortsätta jobba för att fasa ut giftiga ämnen ur vårdmiljöer, att 100 procent av SL-trafiken ska bedrivas med förnybara bränslen och att maten som serveras i vården ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Det betyder bland annat mer närproducerad och säsongsanpassad mat. Krav ska också ställas på att maten är framställd i enligt de svenska lagkraven gällande djurskydd, miljö, och antibiotikaanvändning. Centerpartiet vill ha en kollektivtrafik som drivs på förnyelsebara bränslen och på sikt blir helt utsläppsfri. Vi vill därför införa nya tekniker för att på sikt få helt eldrivna bussar och båtar i kollektivtrafiken. Ett viktigt steg på vägen för en utsläppsfri och miljövänlig kollektivtrafik är biogas. Det är dels ett förnybart bränsle och dels ett bränsle som minskar utsläppen av partiklar vilket är viktigt för en god luftkvalitet i Stockholm. Därför ska vi fortsätta driva på samarbetet för att mer biogas ska produceras i Mälardalsregionen. En stor miljövinst landstinget själv kan göra är att energieffektivisera de egna fastigheterna. Ett gemensamt krafttag behövs för att minska användingen av energi. Det är både en miljömässig och ekonomisk vinst. Centerpartiet vill också att landstingets fastigheter utrustas med lämplig teknik för att tillvarata el och värme från solen. Exempel på detta är solceller och solfångare. Läkemedelsrester i vatten är ett enormt viktigt område att lösa. Rester av hormonstörande ämnen i vatten kan leda till att den reproduktiva förmågan hos både djur och människor riskeras. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för en säker hantering av läkemedel, tuffa miljökrav i upphandlingar och minskad utskrivning av antibiotika. Centerpartiet vill finna former för att tillse att receptbelagda läkemedel tas om hand på korrekt sätt. Bland annat vill vi pröva någon typ av pantsystem för miljöfarliga läkemedel. - Att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara bränslen. - Att alla gifta ämnen ska fasas ut ur vårdmiljöerna. - Att maten som serveras på sjukhusen ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt. - Ställa krav på att maten som serveras inom landstinget är framställd i enligt de svenska lagkraven gällande djurskydd, miljö, och antibiotikaanvändning. - Arbeta för att mer biogas ska produceras i Mälardalsregionen. - Energieffektivisera landstingets fastigheter. - Arbeta för att minska läkemedelsrester.

6

7 CYKEL Centerpartiet har länge kämpat för att främja en ökad cykeltrafik i Stockholmsregionen och är stolta över att cykelfrågorna nu tas på allt större allvar. Men mycket återstår att göra för att cykeln fullt ut ska ses som ett eget trafikslag, på samma villkor som biltrafik, kollektivtrafik och gång. Först då kan cykeltrafikens stora potential att bidra till en effektivare och grönare Stockholmsregion fullt ut tas tillvara. För att minska biltrafiken behövs satsningar på ökat cyklande och utbyggnaden av sammanhängande och välplanerade cykelbanor i hela regionen. Tåg-, tunnelbane- eller bussresan är ofta bara en del av hela resan därför måste möjligheter att ta med sin cykel i kollektivtrafiken förbättras. Dessutom måste, i samarbete med länets kommuner, fler, bättre och säkrare infartsparkeringar och parkeringsgarage för cykel byggas i anslutning till SL:s hållplatser. Underskottet på säkra cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är mycket stort, därför ska SL ta på sig ett större ansvar att bygga cykelparkeringar och samordna detta med kommunerna och andra markägare. Även statliga Jernhusen måste ta ett mycket större ansvar för detta vid sina järnvägsstationer. Ett länsgemensamt lånecykelsystem knutet till SL:s Accesskort ökar attraktiveten och tillgängligheten för lånecyklar. Genom att lånecyklar aktiveras med Accesskortet och finns tillgängliga vid stationer och hållplatser underlättas resan från dörr till dörr. Båttrafiken skapar smarta genvägar genom Stockholm. Med pendelbåtar där du kan ta med dig cykeln över vattnet skapas kortare resvägar genom att du slipper cykla långa omvägar över broar eller andra trånga stråk. För vissa är cykel ett komplement till kollektivtrafik och för andra ett färdmedel för kortare resor. Samtidigt ökar intresset för längre pendelresor med cykel från dörr till dörr. Dessa olika typer av resor med cykel har olika behov. Långdistanscyklisterna behöver cykelbanor som är anpassade och trygga för höga hastigheter medan kortdistanscyklisterna behöver en anpassning av stadens trafikmiljöer som minskar konflikten med andra trafikslag. Cykling måste prioriteras bättre i samhällsplaneringen. I dagens trafikplanering är ofta bilen norm vilket gör att cyklister hamnar på undantag med många konflikter som följd. Genom att exempelvis tillåta cykling mot enkelriktat, införa cykelfartsgator och underlätta högersväng för cyklister vid korsningar kan den ökande cyklingen underlättas. Hastighetssänkningar till 40 eller 30 bör prövas på fler gator i länets tätorter vilket skulle ge en säkrare trafikmiljö för alla. Det finns idag ingen standardiserad skyltning för cykeltrafiken, vilket är en nödvändighet när cykeln ska vara ett naturligt transportslag även för längre sträckor och mellan kommungränser. Därför behövs kraftfulla insatser på nationell och regional nivå för att standardisera skyltning och andra trafiksäkerhetsinsatser för att ta tillvara cyklingens fulla potential. Här bör Stockholmsregionen ta initiativet. Samspelet mellan cyklister, fotgängare och fordon måste göras bättre utifrån trafiksäkerhetssynpunkt. Helt separerade banor för respektive trafikslag är att föredra. - Att det sker en gemensam regional planering av cykelstråken. Det är oacceptabelt att cykelvägar slutar vid kommungränserna. - Att ett nät av snabbcykelvägar eller cykelstrador upprättas i Stockholmsregionen. - Att det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på pendeltågen och lokaltågen. Genom att ta ut inredningen längts fram eller längst bak i pendeltågen kan vi skapa plats för fler cyklar ombord på pendeltågen. - Ha fler pendelbåtar med plats för cykel. - Att SL ska ta ett större ansvar när det gäller att samordna och bygga fler och säkrare cykelinfartsparkeringar och cykelgarage vid stationer och hållplatser i hela länet. Bland annat ska övervakade och väderskyddade cykelparkeringar erbjudas vid viktiga knutpunkter. - Att kommunernas lånecykelsystem samordnas och koppas till SL-kortet. - Att Stockholmsregionen ska bli pilotregion för cykling och införa exempelvis cykelfartsgator, en tydlig standardisering av skyltning och andra trafiksäkerhetsinsatser för både lång- och kortdistanscyklisternas behov. - Att cykeltrafiken erkänns som ett eget trafikslag av lagstiftning och nationella myndigheter.

8 RENA OCH LEVANDE VATTEN Mälarens, insjöarnas och Östersjöns vatten ger Stockholmsregionen skönhet, dricksvatten, fisk och rekreation. Läkemedelsrester och farliga kemikalier i vattnet kan påverka vår hälsa och fortplantningsförmåga. Övergödningen kan döda Östersjöns bottnar, skada fisket och försämra möjligheter till bad, rekreation och turism. Djurlivet i sjö och hav är utsatt för stor stress, vissa sjöfågelarter minskar kraftigt. Samtidigt visar fisket i skärgården och Östersjön tecken på återhämtning, bland annat som följd av ett aktivt regionalt samarbete. Arbetet med vattenmiljöfrågorna är uppsplittrat på många olika aktörer som arbetar med olika delar av vattenmiljöfrågorna utan en tydlig gemensam ambition och strategi. Centerpartiet har i landstinget drivit igenom en regional vattenmiljöstrategi och vill nu gå vidare med att skapa ett tydligare samarbete kring hur strategins mål ska uppnås. - Stärka samarbetet och insatserna för att minska förekomsten av läkemedelsrester och farliga kemikalier i vattnet, både i Stockholms län och i Mälardalen. - Säkerställa ett fortsatt framgångsrikt fiskevårdsarbete i Stockholms län. - Verka för att Stockholms fiskmarknad får bättre förutsättningar och att det skapas en saluhall för närproducerade livsmedel och fisk i Stockholm. - Arbeta aktivt med att gå från ord till handling i det gemensamma miljöarbetet med andra regioner kring Östersjön. UTVECKLA LANDSBYGDEN OCH STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Stockholms län är på samma gång en pulserande storstadsregion och ett landsbygdslän med Sveriges tredje största befolkning som inte bor i tätort. Landsbygden och skärgården är en rikedom för hela vår region, som ger utrymme för andra sätt att bo och leva, men också en närhet till rekreation, skönhet, upplevelser och lokalt producerade livsmedel av högsta kvalitet. I ett storstadsdominerat län med en stor landsbygd och skärgård krävs det tydligare mål, ambitioner och ledarskap i det regionala samarbetet kring landsbygdsoch skärgårdsfrågorna eftersom de har helt andra utmaningar som annars riskerar att glömmas bort. Människor ska ha möjlighet att av eget val bosätta sig i skärgården och på landsbygden. En god befolkningsutveckling är lika viktig för att det ska finnas ett tillräckligt underlag för samhällsservice som skolor och hemtjänst, som för lanthandel, båtmackar och social gemenskap. Centerpartiet slår vakt om en stark naturvård, men det måste vara möjligt att bygga nya bostäder och företagslokaler utan att hindras av en alltför snäv tolkning av strandskydd och andra regelverk. Länets storstadsnära landsbygd och skärgård har stora möjligheter som kan tas tillvara bättre för att ge fler jobb, mer livskraft och växande befolkning. Inte minst gäller det turism, rekreation och lokal produktion och förädling av livsmedel. Centerpartiet tänker fortsätta driva på samarbetet mellan näringslivet, kommunerna, landstinget och de bofastas föreningar när det gäller att gemensamt utveckla bredband, samhällsservice, skolor, vård, kollektivtrafik, marknadsföring till besökare med mera. Gemensamma insatser ger större effekt av pengarna än om alla drar åt olika håll. Turism och rekreation är en viktig källa till jobb och utveckling i skärgården och breddar underlaget för affärer och restauranger. Istället för att varje kommun marknadsför sina besöksmål var för sig, vill vi fortsätta att stärka det regionala samarbetet kring turismfrågor, för att på så vis få bättre resultat för varje krona. Ekoturism, matturism och cykelturism, gärna kopplat till tvärgående båttrafik, är särskilt lämpliga i skärgårdens småskaliga och känsliga miljö. Sverige och Stockholmsregionen måste bil bättre på att ta del av EU:s stora fonder och det gäller i synnerhet för utvecklingsinsatser i skärgård och på landsbygd. Men för att EU-projekt ska leda till varaktig utveckling måste det finnas en stark regional ambition att kanalisera pengar till projekt som långsiktigt stärker utvecklingen. Landstinget och kommunerna måste också samarbete kring den offentliga medfinansiering som ofta krävs för att få del av EU-pengarna. Centerpartiet ser satsningar på att utveckla skärgårdens hamnsamhällen, samordnade lokallösningar för mötesplatser och kommersiell/offentlig service, förbättringar av fiskevård och havsmiljön, bredbandsutbyggnad samt så kallade LEADER-samarbeten som särskilt viktiga att prioritera. Tyvärr drabbas både skärgården och delar av landsbygden hårt av byråkrati och regelbördor som gör det dyrare och svårare att leva, driva företag och hitta lösningar på allt från livsmedelshandel och postutdelning till skola och sjukvård. Om våra samhällen

9 på landsbygd och skärgårdsöar dör ut blir hela regionen fattigare. Centerpartiet anser att skärgårdens och landsbygdens utveckling kan främjas kraftigt om regelbördorna minskas, och lokal produktion och förädling av jordbrukets och fiskets produkter kan utvecklas såväl för storstadens köpstarka läckergommar som för sjukhusens och skolornas kök. Vi vill också se smartare samverkan över kommunoch myndighetsgränser när det gäller exempelvis bredband, samhällsservice, skola, äldreomsorg och sjukvård. Samarbetet bör också omfatta en gemensam strategi mellan kommunerna, landstinget och länsstyrelsen för enklare och mer enhetliga regler och bättre service för småföretagare. Med bra företagslokaler skulle skärgårdssamhällen vara en intressant lokalisering för vissa småföretag. Därför vill vi i samverkan med kommuner, näringsliv och EU pröva att utveckla ett miniföretagshotell i något av ösamhällena. Där ska små företag och föreningslivet kunna hyra lokal, samverka kring administrativa funktioner och ha tillgång till högklassig IT-standard. Vi anser också att Stockholm behöver en saluhall för skärgårdens och landsbygdens högklassiga fisk och jordbruksprodukter. Vi vill uppgradera skärgårdens läkarbåt och koppla fler tjänster till den, för att det ska vara lättare att bo i hela skärgården för alla, även småbarnsfamiljer och äldre med ålderskrämpor. I samarbete med kommunerna vill vi undersöka möjligheten för ett stärkt regionalt samarbete mellan småskolorna i skärgården, kanske i form av en mobil skola. - Utveckla en tydlig landsbygds- och skärgårdsstrategi som ligger till grund för en bättre samverkan mellan kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och boende. - Särskilt utveckla det konkreta samarbetet mellan kommunerna, landstinget, föreningsliv och näringsliv kring offentlig och kommersiell service i ö-samhällena. - Jobba gemensamt mellan företag, kommuner och landsting för att stärka skärgårdens och landsbygdens turism. - Att Stockholms län blir bättre på att ta tillvara EU:s fonder för att utveckla skärgård och landsbygd. - Öka resurserna till Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete att utveckla, bevara och tillgängligöra stora delar av vår vackra skärgård. - Fortsätta jaga regering, riksdag, länsstyrelse och kommunerna när det gäller krångliga och onödiga regler som försvårar att bo och försörja sig i skärgården och på landsbygden.

10 KOLLEKTIVTRAFIK OCH MOBILITET FÖR ETT HÅLLBART OCH ÖPPET STOCKHOLMS LÄN

11 Att resa kollektivt är smart på så många sätt. Det minskar trängsel på vägar och gator, det är bra för miljön och det är också bra för samhällsekonomin. Ska Stockholmsregionen klara att växa utan försämrad miljö måste det överordnade målet för landstinget vara att fler av oss kan välja att åka kollektivt, gå eller cykla så att miljöpåverkan kan begränsas och vår mark kan användas effektivt. Kollektivtrafiken måste byggas ut men också vara så attraktiv och enkel att använda som möjligt. Vi jobbar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och för att landstinget fördomsfritt väljer de lösningar, när det gäller taxor och kontrollsystem, som stödjer ambitionen att så många som möjligt kan resa kollektivt. Klimatpåverkan från trafiken i Stockholmsregionen behöver minska kraftigt och skyndsamt. Därför behövs politiska beslut som bidrar till att fler ställer bilen och väljer kollektivtrafiken samtidigt som både privatbilismen och yrkestrafiken ställs om från fossila till förnybara drivmedel. Omställningen av trafiksystemet i miljövänlig riktning är en av de största miljöutmaningarna som vår region står inför. Centerpartiets ambition är att Stockholmsregionen inom 16 år, till år 2030, vara helt fri från fossila utsläpp från transportsektorn. För att det ska bli verklighet vill vi se en regional pakt för grön omställning. Genom fler laddstolpar för elbilar, ökad insamling av matavfall för biogas, planering för kollektivtrafik istället för bil och samarbete med näringslivet är det möjligt. Centerpartiet vill fortsatt storsatsa på tunnelbana och på att ligga i framkant när det gäller att introducera ny miljövänlig teknik i både bussar och båtar. För att fler ska välja att ställa bilen och ta tåget eller bussen krävs det att kollektivtrafiken är punktlig, trivsam och trygg. För att nå maximal miljöeffekt ska den också framföras med fossilfria bränslen, såsom el eller närproducerad biogas. Idag är det trångt i rusningstrafik på många ställen. Överfulla bussar, trängsel på pendeltågsstationerna och i tunnelbanan är många stockholmares vardag. Vi behöver därför kraftigt bygga ut dagens kollektivtrafik för att möta framtidens behov och för att lyckas göra kollektivtrafiken attraktivare för fler. Idag måste många som vill ta sig kollektivt mellan sin bostad och sitt arbete först åka in mot centrala Stockholm för att sedan byta och sedan åka ut ur innerstaden igen. Det är varken effektivt eller attraktivt. Det är viktigt att landstinget arbetar aktivt tillsammans med kommuner, näringslivet och andra aktörer för att upprätta ordentliga knutpunkter och resecentra för kollektivtrafik i hela Stockholms län. Då skapas tydliga och rationella platser för kollektivtrafikbyten, resenärsservice och infartsparkeringar för cykel och bil. Med fler tvärförbindelser och en tunnelbaneutbyggnad under Mälaren, (mellan Kungsholmen och Södermalm) för att avlasta Slussen och T-centralen, kan vi minska både restider och trängsel. En attraktiv kollektivtrafik ska också ge ett mervärde till dig som väljer att ställa bilen. Vi vill se fler och bättre infartsparkeringar gärna i anslutning till affärer, bilverkstäder och annan service, så att du kan spara tid till annat. Det ska vara lättare än idag att ta cykel till kollektivtrafiken med bra, säkra och övervakade cykelparkeringar. Centerpartiet var det enda alliansparti som tydligt förespråkade en utbyggd tunnelbana inför valet Nu ser vi äntligen hur andra partier och regeringen har anslutit sig till Centerpartiets linje. Tunnelbanan är överlägsen i sin kapacitet, den trängs inte med andra trafikslag och kan hålla hög hastighet. Tunnelbanan är inte på långa vägar färdigbyggd utan måste växa i samma takt som Stockholmsregionen växer. Tillsammans med tunnelbanan är pendeltågen stommen i Stockholmsregionens kollektivtrafik. Får vi ned trängslen på pendeltågen blir den attraktivare för fler. Då kan vi exempelvis erbjuda entreprenörer att sälja kaffe och en frukostfralla på morgontågen. Tillgång till internet och eluttag bör finnas på alla längre resträckor, så den som vill enkelt kan koppla upp sig och arbeta eller studera på vägen. Vi vill se ny och smart teknik i hela kollektivtrafiken genom fler innovativa lösningar. Exempel på ny teknik för regionen kan vara elbussar, smarta styrsystem, linbanor och spårbilar. Stora delar av Stockholms län ligger i anslutning till vatten, det är en stor möjlighet för mer pendelbåtstrafik. SL behöver förbättra sin realtidsinformation. Genom ny teknik finns goda förutsättningar att visa bussarnas position och beräknade ankomsttid. Denna information måste göras öppen och lättillgänglig för resenärerna. En attraktiv kollektivtrafik är inte bara tåg, båtar och bussar som håller tider och är fräscha. Det är minst lika viktigt med trevliga och rena hållplatser och stationsmiljöer. Alla ska känna sig trygga med att kunna ta sig fram i kollektivtrafiken med rullstol, barnvagn, rullator och bagage. Vi behöver moderna,

12 hela och upplysta busshållplatser med digital reseinformation i hela länet. Genom att satsa på mer affärer och serveringsställen på stationerna kan vi få en ökad trivsel, fler ögon som håller koll och dessutom intäkter till SL som kan satsas på fler trygghetsskapande åtgärder. Punktligheten är en av de allra viktigaste faktorerna för om människor ska trivas med sin kollektivtrafikresa. Pendeltågstrafikens punktlighet är särskilt viktig eftersom väntetiderna är längre än för exempelvis tunnelbanan. Även stombussarnas tidshållning behöver förbättras och förekomsten av så kallad kolonnkörning, där två eller flera bussar längs samma linje kommer samtidigt och lämnar långa tidsluckor till nästa buss, måste kraftfullt motverkas. - Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt. Alla som bor i Stockholms län ska ha kollektivtrafiken som alternativ. - Att Stockholmsregionen till år 2030 ska ha fossilfria transporter. - Att alla aktörer i regionen gemensamt strävar och planerat för att styra trafiken från bil till cykel, gång och kollektivtrafik. - Att landstinget, kommunerna, näringslivet och andra aktörer aktivt arbetar för att utveckla resecentra och bytespunkter. - Att punktligheten i kollektivtrafiken ständigt ska ha högsta prioritet. - Landstinget ska ha en öppen inställning till nya och innovativa transportlösningar, exempelvis elbussar, smarta styrsystem, linbanor och spårbilar. TUNNELBANAN Centerpartiet var det enda Alliansparti som gick till val 2010 på att bygga ut tunnelbanan i Stockholm och vi är stolta över att kunna leverera resultat. Trots att vi i början var ensamma. Tunnelbanan kommer att byggas ut i fyra delar. Blå linjen förlängs från Kungsträdgården till Nacka Forum, via östra Södermalm och Hammarby sjöstad. Vid Hammarby sjöstad grenas den nya blå linjen av mot Gullmarsplan och den gröna linjens Hagsätragren blir blå, vilket ökar kapaciteten på grön linje. Tunnelbannas blå linje byggs också ut från Akalla till Barkarbystaden. En helt ny tunnelbanelinje byggs ut från Odenplan till Hagastaden och Nya Karolinska Solna samt Arenastaden. Att tunnelbanan förlängs till Nacka är väldigt glädjande och innebär att busstrafiken från Nacka och Värmdö in till Slussen förmodligen kommer att halveras. Storleken och den exakta funktionen för bussterminalen i Katarinaberget kan alltså omprövas. De pengar som sparas på detta vill Centerpartiet använda för att utveckla fler kollektivtrafiknoder och tvärförbindelser i Stockholm. Tunnelbanan är ändå inte färdigbyggd. Centerpartiet arbetar för att tunnelbanan byggs ut ytterligare, främst en tvärgående linje med sträckan Täby Solna Arenastaden Fridhemsplan Marieberg Hornstull Årstaberg Årstafältet Älvsjö. Även sedan Roslagsbanan är fullt utbyggd så kommer det att kvarstå stora trafikbehov i Nordostsektorn där tunnelbaneutbyggnaden är en del av lösningen. Det behövs fler tvärförbindelser som knyter ihop tunnelbanan, exempelvis vill Centerpartiet att förlängningen av blå linje från Akalla till Barkarby även knyts ihop med Hjulstagrenen. Centerpartiet ser också

13 att en utveckling av tunnelbanan i söder om Stockholm är angelägen. Därför vill vi bland annat studera möjligheterna att förlänga röda linjen från Fruängen till Segeltorp, vid sidan om vårt förslag om tunnelbana via Årsta. På flera ställen i Stockholm ligger tunnelbanestationerna relativt nära varandra, istället för åka in till de centrala delarna för att byta mellan grön och röd linje är det ibland nära att promenera mellan stationer. Därför skulle en karta över gångavståndet mellan tunnelbanestationer vara ett bra komplement. På flera stationer i tunnelbanesystemet är trängsel så pass stor att det utgör en säkerhetsrisk. Av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl vill därför Centerpartiet att det införs plattformsdörrar i tunnelbanan, i första hand på stationerna med flest resande. För att uppnå visionen om en stad som aldrig sover vill Centerpartiet också att tunnelbanan ska ha dygnet-runt-trafik. - Bygga ut den nya tunnelbanelinjen från Arenastaden till Täby via Solna och söderut via Fridhemsplan och Årsta till Älvsjö. - Bygga ihop den blå linjen från den nya stationen i Barkarby med Hjulstagrenen. - Utveckla tunnelbanan ytterligare söderut och utreda en förlängning av tunnelbanan söderut till Huddinge kommun, exempelvis till Segeltorp. - Införa plattformsdörrar med start på de tunnelbaneoch pendeltågsstationer med flest resande. - Sätta upp kartor i tunnelbanesystemet som även visar gångavstånd mellan stationer på olika linjedragningar för att uppmuntra fler att ibland ta en promenad istället för att åka in till centrala Stockholm och sedan vända. - Att tunnelbanan ska gå dygnet runt. Barkarby Täby Centrum Barkarbystaden T1 0 Hjulsta T11 Akalla Mörby centrum T14 Ropsten T13 Danderyds sjukhus Bergshamra Arenastaden Näckrosen Förklaring Solna Strand Solna centrum Redan beslutat Huvudsta Hagastaden Västra sk ogen Centerpartiets förslag Hässelby strand T19 Åkeshov T17 Alvik T1 8 Marieberg Fridhemsplan Odenplan Rådhuset Östermalmstorg T-Centralen Gamla stan T11 T10 Kungsträdgården Liljeholmen Årstaberg Hornstull Gullmarsplan Slussen Medborgarpla tsen Skanstull Skärmarbrink Sofia Hammarby Kanal Sickla Saltsjö-Järla Nacka Forum Skärholmen Årstafältet Globen Älvsjö T14 Fruängen Farsta T13 Norsborg T19 Hagsätra T18 Farsta strand Skarpnäck T17 Segeltorp

14 SPÅRTRAFIKEN PENDELTÅG, LOKALBANOR OCH SPÅRVAGNAR Centerpartiet och Alliansen genomför historiska satsningar på spårtrafiken i Stockholmsregionen. Citybanan är den största järnvägssatsningen i Stockholmsregionen sedan tunnelbanan byggdes. Den kommer att fördubbla tågkapaciteten genom Stockholm. Tvärbanan knyter ihop kollektivtrafiken från Sickla station via Gullmarsplan till Alvik och vidare till Solna och Kista. Lidingöbanan rustas upp och knyts samman med Spårväg City som kommer att trafikera den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Saltsjöbanan rustas upp och Sickla blir en ny knutpunkt i och med att Tvärbanan förlängs från Sickla udde till Sickla station. Roslagsbanan rustas upp och uppgraderas med dubbelspår för ökad kapacitet och jämn 10-minuterstrafik. För att förbättra spårtrafiken i Stockholms södra delar är det också nödvändigt att Spårväg Syd byggs. Tvärförbindelserna måste förbättras på fler platser i länet. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är angelägen. Så också den så kallade Norra böjen som möjliggör pendeltågstrafik från Märsta till Arlanda. Spårtrafiken i södra länet behöver utvecklas. Spårväg Syd mellan Flemingsberg Skärholmen Älvsjö ska genomföras. Vi vill också säkra en förbättrad trafikering med pendeltåg sträckan Södertälje-Järna-Mölnbo-Gnesta samt pröva möjligheten för en framtida pendeltågstrafikering till Hölö. Pendeltågens tillförlitlighet måste förbättras och fler snabba direkttåg från till och från Stockholms central behövs. Centerpartiet vill också att pendeltågstrafiken går dygnet runt. I möjligaste mån ska spårtrafik ledas in centralt i Stockholm och kollektivtrafiken från övriga länet ska alltid syfta till att minimera antalet byten så att kollektivtrafiken utgör ett attraktivt alternativ till biltrafik. Spårtrafiken ovan jord är en viktig del av utbyggnaden av tvärförbindelser. För trafiken i Stockholms innerstad är dock inte spårvägar prioriterade. Istället vill Centerpartiet satsa på eldrivna bussar med egna körfält och god framkomlighet samt satsa på ytterligare tunnelbaneutbyggnad. - Ha fler direkttåg och nattåg i pendeltågstrafiken. - Bygga klart Tvärbanan från Sickla station i ost till Kista i norr. - Bygga klart Spårväg City från Djurgårdsbron till Norra Djurgårdsstaden och koppla samman Spårväg City med Lidingöbanan. - Modernisera och uppgradera Roslagsbanan. - Förlänga Roslagsbanan till Arlanda, bygga Norra Böjen från Märsta mot Arlanda samt förlänga Roslagsbanan till Rimbo. - Bygga Spårväg syd. BUSSTRAFIKEN Busstrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken. Bussarna fungerar både som matarbussar till större spårstationer, som snabba direktbussar genom länet och som det finmaskiga nätet i stadsmiljö och på landsbygden. Vi behöver tänka nytt och innovativt kring busstrafiken. Exempelvis vill Centerpartiet se fler snabbusslinjer i Stockholmsregionen, så kallade BRT-korridorer (Bus Rapid Transit). Det innebär bättre framkomlighet än vanliga bussar, genom särskilda bussgator, fordon med hög kapacitet och prioritet framför annan trafik. BRT-korridorer kan också byggas med eldrift i marken eller ovanför bussen, på så sätt skapas också klimat- och miljöeffektivare busstransporter som minskar utsläppen av partiklar och kväveoxider samt minskar buller. Det är inte effektivt att köra nästan tomma bussar och knappast bra för miljön. Här kan det vara dags att prova så kallad anropsstyrd trafik där du hör av dig när du behöver åka kollektivt. I många mer glesbefolkade delar av länet skulle anropsstyrd trafik vara ett bättre alternativ än bussar som ofta går tomma under tider med få resande. Genom att istället ha anropsstyrd trafik men mindre fordon och tätare turer ges resenärerna bättre service samtidigt som kostnader och miljö sparas genom att minimera antalet tomma körningar. Busstrafiken i Stockholms innerstad är hårt överlastad och lider av stora framkomlighetsproblem. Detta gäller främst stombusslinjerna, populärt kallat "blåbussarna", där linje 4 är den tyngst belastade. Centerpartiet vill se en tunnelbanelinje för att avlasta linje 4 och Saltsjö-Mälarsnittet väster om Slussen, men eftersom tunnelbaneinvesteringar tar tid krävs det

15 åtgärder för att öka kapaciteten på andra sätt snarast. Konvertering till spårväg ses av vissa som ett alternativ till lösning, spårvägsinvesteringar är dock dyrt, tidskrävande och kräver stora ingrepp i gatumiljön. Dessutom riskerar spårväg att tränga ut eller senarelägga investeringarna i utbyggd tunnelbana. Centerpartiet vill istället få till en relativt snabb och billig kapacitetshöjning av linje 4 genom att konvertera den till en snabbusslinje, en stadsanpassad variant av BRT (Bus Rapid Transit). Denna typ av trafik har prövats i andra städer som New York med framgångsrikt resultat. Andra busslinjer och nya busslinjer än linje 4 kan vara aktuella för konvertering till snabbusslinjer, men busslinje 4 är den mest akuta. Teknikutvecklingen för bussar går snabbt framåt och Centerpartiet vill att SL ligger i framkant när det gäller att testa och introducera ny teknik. När Förbifart Stockholm står klar finns förutsättningar för nya snabba busslinjer. Centerpartiet vill att en stor andel av trafiken på Förbifart Stockholm ska vara bussar. - Prioritera smarta busslösningar framför spårvägsutbyggnad i innerstaden. - Konvertera 4: ans busslinje till snabbusslinje, med egna körfält, signalprioritering och ombordstigning i alla dörrpar. - Utveckla anropsstyrd trafik i länets yttre delar. - Prioritera kollektivtrafik på Förbifart Stockholm. I takt med utvecklingen av eldrift kan ett körfält i varje riktning bli ett elkörfält för kollektivtrafik och tunga transporter. - Öka framkomligheten för busstrafiken genom att skapa fler busskörfält och prioritera framkomligheten för bussar framför bilar. - Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i busstrafiken. PENDELBÅTAR Genom en utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten skapas smarta genvägar genom och till Stockholm. Infrastrukturen finns där i form av vattnet, pendelbåtar är också ett yteffektivt transportmedel som inte bidrar till trängsel i gaturummet. Centerpartiet ser en stor potential att locka fler att välja cykeln om omvägar i form av broar försvinner. Bra angöringspunkter för byte mellan land- och vattenburen kollektivtrafik är viktigt för att skapa ett sammanhängande trafiksystem. Samma hänsyn till miljöpåverkan måste tas för pendelbåtstrafik som för landtrafik. För Centerpartiet är det självklart att när ny båttrafik introduceras ska den ha minsta möjliga miljöpåverkan. Teknikutvecklingen för båtar går snabbt framåt och Centerpartiet vill att SL ligger i framkant när det gäller att testa och introducera ny teknik. - Utveckla pendelbåtstrafiken, bland annat till Ekerö, Värmdö, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Vaxholm, Nacka, Täby, Botkyrka, Vårby och Österåker. - Öka pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten, bland annat till Hammarby sjöstad, Västra Kungsholmen och mellan Norr och Söder Mälarstrand. - Att pendelbåtarna ska ha plats för ett stort antal cyklar och vara smarta genvägar för cyklister. - Introducera mer eldrift och annan ny miljöteknik i båttrafiken. SKÄRGÅRDSTRAFIK Skärgårdstrafiken är avgörande för en livskraftig skärgård där människor kan bo, arbeta och driva företag. En bra skärgårdstrafik måste vara anpassad för arbetspendling och för att besökare ska kunna uppleva skärgården. För att skärgården ska fortsätta vara en plats där människor kan bo, arbeta och driva företag måste trafiken planeras i tät samverkan med de som behöver den. Många bryggor och knutpunkter, även kallade replipunkter, behöver göras bättre för att göra resan attraktivare. Idag är det olika taxor i SL-trafiken och i skärgårdstrafiken. Centerpartiet vill att skärgårdstrafiken ska knytas närmare SL-trafiken genom bättre samordnade tidtabeller och genom att SL-kortet fungerar i skärgårdstrafiken. Som ett första steg vill Centerpartiet att SL:s periodkort ska gälla under lågsäsong, från oktober till maj.

16 - Att skärgårdstrafiken planeras i samråd med beröra boende och företagare. - Att skärgårdstrafiken byggs ut för att stärka levande skärgårdssamhällen. - Att i ett första steg ska SL:s periodkort gälla under lågsäsongen. - Att tidtabeller utvecklas så det blir lättare att ta sig till och från så kallade kärnöar för arbetspendling och sociala resor. Detta kan även ske med mer flexibel trafik. BEKVÄMLIGHET OCH TRIVSEL Idag kan det vara svårt att ta sig fram med barnvagnrullator eller rullstol. Trånga, trasiga eller illaluktande hissar är tyvärr en del av många funktionsnedsattas och småbarnsföräldrars vardag. Det ska vara lätt att felanmäla saker som inte fungerar och SL ska ha beredskap att åtgärda problemen så snabbt som möjligt. Du ska känna dig trygg i att din resa med rullstol, rullator eller barnvagn kan ta sig från dörr till dörr. Vi också att det ska gå att SMS:a Trygghetscentralen, så att du enkelt kan kalla på hjälp om du till exempel sitter i en tunnelbanevagn med någon som stör ordningen. Då kanske det inte känns tryggt att ringa och prata med den störande personen i närheten. Centerpartiet vill ha mer levande stationsmiljöer med fler serveringar. Genom att upplåta fler lokaler för butiker, caféer och service vid stationer och terminaler skapas ökad trivsel och trygghet i kollektivtrafiken. Det ska gå snabbt att få hjälp och att se resultat av sin rapportering. Trygghetslarm ska hanteras snarast möjligt. Klotter ska saneras inom ett dygn. Trasiga hissar och rulltrappor bör åtgärdas inom två timmar. Centerpartiet vill att väderskydden vid busshållsplatserna ska bli fler och rustas upp i hela länet. För att göra det lättare att resa måste informations- och biljettsystem samordnas bättre än i dag. Vi vill också utöka antalet vakter och värdar för att du ska känna dig trygg och kunna få en bra service i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda för alla, även för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Fortsatta satsningar måste göras inom färdtjänsten för att ge ökad service för den enskilde. Centerpartiet vill se mer konst i tunnelbanan. Det kan exempelvis handla om att upplåta ytor vid stationer och terminaler för musikanter och konstnärer. Det ökar tryggheten i kollektivtrafiken och gör resan trevligare. Kollektivtrafikresan måste kunna användas för exempelvis arbete. Därför vill Centerpartiet öka servicen i kollektivtrafiken genom WiFi eller annan internettillgång, eluttag och TV-skärmar som kan visa nyheter i pendeltågen samt att exempelvis tillåta ombordsservering. - Göra en översyn och upprustning av alla pendeltågsstationer och bussterminaler i länet. - Göra det enklare att kontakta Trygghetscentralen exempelvis via SMS. - Upplåta fler ytor för konstnärliga uttryck vid stationer. - Förbättra service och komfort genom tillgång till internet, eluttag och skärmar med information och nyheter. - Öppna för entreprenörer att bedriva ombordförsäljning på pendeltågen.

17 BILJETTSYSTEMET - med RESENÄREN I CENTRUM Det ska vara smidigt och pålitligt att resa med kollektivtrafiken. Därför måste det vara så enkelt som möjligt för resenären att köpa och använda sin biljett. Dagens biljettsystem lever inte upp till de krav som ställs. För de som reser ibland - de så kallade sällanresenärerna, fungerar det inte som det var tänkt utan det har snarare blivit svårare med krångliga och otydliga biljettsystem. I många andra storstadsregioner fungerar det bättre. Vi ser ingen anledning till att vårt biljettsystem i Stockholms län ska vara sämre. Vi vill att man gör ett rejält och blocköverskridande omtag kring SL:s biljettsystem så att alla som vill resa kollektivt, oavsett om det är besökare i vår region, sällanresenär eller daglig pendlare, upplever biljettsystemet som enkelt, begripligt och prisvärt. Det måste vara enkelt att köpa enkelbiljetter för de som inte har periodkort. Försäljningskanalerna ska ge möjlighet att köpa biljett på det sätt som bäst passar resenären. Möjligheten till kontant betalning måste förbättras och försäljningsställen och biljettautomater måste finnas tillgängliga i hela länet. Speciellt i de mindre centrala delarna av länet där närheten till service är glesare. TEKNIKUTVECKLING GER NYA MÖJLIGHETER Den tekniska utvecklingen av datorer och mobila lösningar går snabbt framåt. Detta ger möjligheten att utveckla attraktiva och effektiva biljett- och betallösningar, som gör det så enkelt som möjligt för resenären. SMS-biljetten var länge ett bra sätt för enkla köp för sällanresenärer och besökare i Stockholm. Tyvärr har strikt implementering av EU-direktiv lett till att det i dagsläget är krångligt för resenärerna att använda. Implementeringen av EU:s direktiv om betaltjänster måste göras om och samarbetet med mobiloperatörerna förbättras så att resenärer återigen kan använda SMS-biljetter på ett smidigt sätt. För att ytterligare minska tröskeln för sällanresenärer att använda sig av kollektivtrafiken, och som komplement till SMS-biljetten, vill Centerpartiet att SL utvecklar en mobil-app för försäljning av biljetter. MINSKAD TRÄNGSEL EN NÖDVÄNDIGHET Kollektivtrafiksystemet i Stockholm har snart nått sin maxkapacitet, och trängseln i Stockholms kollektivtrafik upplevs av många som akut under rusningstid. Därför krävs det en kraftig utbyggnad av tunnelbanesystemet, mer vattenburen kollektivtrafik och ett introducerande av BRT-linjer (Bus Rapid Transit) i regionen. Vissa av dessa satsningar kan dock ta tid att få på plats. Ett sätt att minska trängseln är att pröva att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer och studenter under tidpunkter när belastningen på kollektivtrafiken är låg. På så sätt kan resandet under dygnet spridas ut, trängseln under rusningstid minska och det totala kollektivtrafikresandet öka. Det kan även ge bättre ekonomi för dessa grupper samtidigt som det ger gynnsamma effekter på samhällsekonomin. Centerpartiet vill också utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att belöna resenärer som reser innan morgonrusningen börjar, till exempel genom gratisbiljetter eller återföring av pengar till SL Access-kortet. En sådan happy hour kan bidra till förvärvsarbetande väljer en tidigare resa till sin arbetsplats och på så vis frigör utrymme för fler resenärer under morgonrusningen. Förutsättningen är att biljettsystemet inte blir för krångligt samt att de totala kostnaderna inte ökar. Centerpartiet vill pröva nya sätt att via taxan stimulera till ökat kollektivt resande som även är effektivt. Däremot tar vi avstånd från de idéer som förts fram om trängselavgift på kollektivtrafik. Utgångspunkten är att de personer som är tvingade att resa i rusningstid inte ska missgynnas ekonomiskt eller få sämre kvalitet. ÖPPNA SPÄRRAR BÄTTRE FLÖDEN OCH MINSKADE RISKER För att ytterligare minska trängslen i tunnelbanesystemet vill vi ta bort spärrarna på de stationerna med flest resande. På de stationer där trängseln är som värst, exempelvis Slussen och T-centralen, är det vanligen så att resenärerna redan har registrerat sin resa. Öppna spärrar skulle leda till bättre flöden vid ut- och inpassering vid de stora stationerna med många resande samt förbättra både brandsäkerheten, den allmänna trivseln och situationen för rullstolsburna. Centerpartiet vill även att det ska vara möjligt för dig som resenär att stiga på bussarna genom alla dörrpar, inte bara framdörren. Det är ett ytterligare steg i att förbättra och effektivisera flödena i kollektivtrafiken, och skulle underlätta för dig som resenär.

18 Med öppna spärrlinjer är det viktigt att hitta andra sätt att säkerställa biljettkontroll. Centerpartiet föreslår att det sker genom fler biljettkontrollanter som rör sig i kollektivtrafiksystemet. Av alla sålda SL biljetter är ca 75 procent periodbiljetter. Den mest köpa biljetten är 30 dagarsbiljetten. Det betyder att en klar majoritet av SL:s resenärer inte påverkas av zonindelningen i länet. Med tanke på den lilla andel av resenärerna som påverkas av zonindelningen, och att vi är angelägna om att locka fler bilresenärer, som ofta reser långt, att välja kollektivtrafik är det dags att förutsättningslöst utreda om återinförd enhetstaxa skulle leda till ökat resande utan väsentligt ökade kostnader. - Pröva avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och studenter under lågtrafik. - Ta bort spärrarna i kollektivtrafiken. - Att bussarnas alla dörrar ska vara tillgängliga för påstigande - Att antalet försäljningsställen och biljettautomater i länet utökas. -Se större samverkan över länsgränserna för att skapa bra, enkla och smidiga framtida lösningar. En framtida nationell betalningsstandard för kollektivtrafiken är vårt mål. - Att SL inför en app till mobiltelefoner som betalningsmedel för biljetter. FINANSIERING För att upprätthålla kvaliteten i kollektivtrafiken och för att göra de nödvändiga kraftiga utbyggnaderna av kollektivtrafiken behövs mer intäkter till kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att biljettsystemet är utformat på ett sådant sätt som gör det enkelt för resenärer att betala för sin resa. Vi behöver i ett aktivt samarbete med kommunerna vid planering och finansiering av nya spårinvesteringar. Den värdeökning som mark i anslutning till ny infrastuktur får måste användas för medfinansiering. Planeringen av parkeringsplatser vid nybyggnation måste förändras. Den mark som idag reserveras för p-platser kan användas effektivare och även ge intäkter till utbyggd kollektivtrafik. Det finns stora möjligheter att genom upplåtande av mark och lokaler i anslutning till kollektivtrafiken till kommersiella aktörer bidra till ytterligare finansiering av kollektivtrafik. Vi måste våga tänka nytt och brett och se hur vi kan använda kommersiella intäkter och exploateringsintäkter. Centerpartiet ser att intäkterna från trängselskatter är ett viktigt instrument för att både styra trafiken och ge intäkter till utbyggd kollektivtrafik. Vi välkomnar därför en höjning och breddning av trängselskatterna. Dock måste beslutandet över trängselskatterna flyttas från staten till Stockholmsregionen för att kunna användas aktivt i trafikstyrande syfte. Trängselskatten ett viktigt verktyg för att styra trafiken mer effektivt och minska trängseln. - Öka intäkterna från exploatering till kollektivtrafiken. - Att trängselskatter ska höjas och breddas samt finansiera utbyggd kollektivtrafik. - Att beslutsmakten över trängselskatterna flyttas från riksdag och regering till Stockholmsregionen för att kunna användas mer flexibelt och öka effektiviteten i transportsystemet.

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad och län TRAFIKPROGRAM Ett hållbart resande i Stockholmsregionen www.stockholm.kristdemokraterna.

Kristdemokraterna i Stockholms stad och län TRAFIKPROGRAM Ett hållbart resande i Stockholmsregionen www.stockholm.kristdemokraterna. Kristdemokraterna i Stockholms stad och län TRAFIKPROGRAM Ett hållbart resande i Stockholmsregionen 1 www.stockholm.kristdemokraterna.se Kristdemokraterna i Stockholms stad Kristdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN

Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad. PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN Skärgårdens Trafikantförenings förslag till utökad PENDELBÅTSTRAFIK i STOCKHOLMS INRE FARVATTEN ETT KOLLEKTIVTRAFIKPROJEKT I SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA INTRESSENTER! Stockholms läns landsting Stockholms

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 25

Hammarby Fabriksväg 25 Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Typ Kontor Storlek 709 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 25 Område

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26 En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Typ Kontor Storlek 229 kvm Adress Virkesvägen 26 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den lediga lokalen ligger högt upp i huset på våning

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM

EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM RAPPORT 2014:6 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM ÖSTLIG FÖRBINDELSE DEN SISTA VIKTIGA PUSSELBITEN 2 EN KOMPLETT RINGLED RUNT STOCKHOLM Stockholmsregionen är just nu en av de snabbast växande regionerna

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm

Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-22 1 Kollektivtrafiksatsningar i Stockholm 2014-05-15 Björn Holmberg Stabschef 2014-05-22 2 Samhällsuppdraget Genom kollektivtrafiken bidrar Trafikförvaltningen till att Stockholm är Europas mest

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

den effektiva arbetsplatsen

den effektiva arbetsplatsen den effektiva arbetsplatsen - Stockholms närmaste köpcentrum 9 minuter från Stockholm Central - Direktanslutning till tunnelbana, buss och framtida tvärbana - Nära till service och shopping - Bra exponering

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Trafikplanering Norra Djurgårdsstaden (NDS)

Trafikplanering Norra Djurgårdsstaden (NDS) Sida 1 (6) 20131211 Informationsmöte om trafikplanering och kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden Plats: Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Artemisgatan 19 Datum: 28 november 2013 Tid: kl.18-20 Närvarande:

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 490M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 490 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan Sickla och Hammarby

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13

Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Flytten som ställdes in Statliga myndigheter vart kan de flytta? 2015-03-13 Inledning I Sverige har det funnits en politisk ambition om att flytta statliga myndigheter ut i landet. En rad sådana myndighetsflyttar

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

En ljus och inflyttningsklar kontorslokal i idéernas Hammarby Sjöstad. Vi anpassar gärna planlösning och design. Adress Heliosgatan 24

En ljus och inflyttningsklar kontorslokal i idéernas Hammarby Sjöstad. Vi anpassar gärna planlösning och design. Adress Heliosgatan 24 En ljus och inflyttningsklar kontorslokal i idéernas Hammarby Sjöstad. Vi anpassar gärna planlösning och design. Typ Kontor Storlek 216 kvm Adress Heliosgatan 24 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C

KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C KONTOR 622M 2 NACKA SMEDJEGATAN 2C LUFTIGT, ÖPPET KONTOR MED HÄRLIGT LJUSINSLÄPP I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN "Luftverkstaden" är en häftig industribyggnad från 1927. Våningsplanen har en

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 135 436 kvm Gustavslundsvägen 135, Alviks Strand Ledig yta Typ: Kontor 436 m 2 Antal arbetsplatser: 25-30 Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt fr.o.m: Omgående Konferens Garage

Läs mer