LINKÖPINGS BUDOKLUBB ÅRSMÖTE Linköpings budoklubb. Årsmöte mars Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS BUDOKLUBB 2013-06-03 ÅRSMÖTE 2013. Linköpings budoklubb. Årsmöte 2013. 6 mars 2013. Sida 1"

Transkript

1 Linköpings budoklubb Årsmöte mars 2013 Sida 1

2 Sida 2

3 DAGORDNING 1) Fastställande av röstlängd för mötet 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 3) Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5) Fastställande av föredragningslista 6) Styrelsens förvaltning (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9) Fastställande av medlemsavgifter samt respektive sektions träningsavgifter 10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret 11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12) Val av styrelse (a) Föreningens ordförande för en tid av ett år (b) Vice ordförande för en tid av två år (väljs udda år) (c) Kassör för en tid av två år (väljs jämna år) (d) Sekreterare för en tid av två år (väljs udda år) (e) En representant från varje idrottsgren för en tid av ett år 13) Övriga val (a) Suppleant till kassören för en tid av två år (väljs udda år) (b) Suppleant till sekreteraren för en tid av två år (väljs jämna år) (c) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (d) Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år (e) Beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud 14) Fastställande av sektionsstyrelserna 15) Övriga frågor Sida 3

4 Sida 4

5 Innehåll 1 Klubben Verksamhetsberättelse Resultatrapport Verksamhetsplan Budgetförslag Sektionerna Aikidosektionen Aikido Verksamhetsberättelse Aikido Resultatrapport Aikido Verksamhetsplan Aikido Budget Ju-jutsusektionen Ju-jutsu Verksamhetsberättelse Ju-jutsu Resultatrapport Ju-Jutsu Verksamhetsplan Ju-jutsu Budget Karatesektionen Karate Verksamhetsberättelse Karate Resultatrapport Karate Verksamhetsplan Karate - Budget Kendo- & Iaidosektionen Kendo/Iaido Verksamhetsberättelse Kendo/Iaido Resultatrapport Kendo/Iaido Budget Sida 5

6 1 Klubben 1.1 Verksamhetsberättelse Årsmöte Årsmöte under verksamhetsåret 2012 ägde rum den 14 mars klockan i Stora dojon. Styrelse Under det gångna verksamhetsåret har följande personer suttit i styrelsen/ansvarsposter: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Sektionsrepresentant aikido: Sektionsrepresentant kendo/iaido: Sektionsrepresentant ju-jutsu: Sektionsrepresentant karate: Suppleant kassör: Suppleant sekreterare: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedningen: Linda Tollemark Mattias Arnsby Hannes Ovrén Mika Perälä Anders Vahlberg Louise Balla Lars Karlsson Jens Löök Anders Bergström Vakant Klas Nordberg, Jhan Norberg Vakant Jimmie Sandin, sammankallande (Ju-jutsu) Christer Hansson (Aikido) Caroline Ovrén (Kendo/Iaido) Åsa Rekner (Karate) Möten Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft nio ordinarie möten. Uppvisningar Den 25 augusti hölls uppvisning på stora torget. Alla stilarna var på plats och representerade klubben. Detta var första gången MMA och Thaiboxning deltog på uppvisningen då de tillkom som nya stilar efter föregående års uppvisning. Utskick Under året har två utskick gått ut. Utskicket innan höst skickades och skickades till 445 adressater. Utskicket innan våren skickades och skickades till 397 adressater. Ny hemsida Tack vare hemsidegruppens stora ansträngningar lanserades en ny hemsida under Sida 6

7 Lokaler Stångåstaden renoverar Ryd Centrum och i denna renovering kommer Centrumdojon att försvinna. För att försöka hitta en långsiktig lösning på problemet tillsatte styrelsen en lokalgrupp med uppgift att leta efter en lämplig lokal till åtminstone Kendo/Iaido/Kyudo, de som utnyttjar Centrumdojon i dagsläget. Under hösten har flera fastighetsägare i Linköping kontaktats samt kontakt med Stångåstaden bibehållts. Ännu har inte något lämpligt objekt dykt upp på horisonten. Sida 7

8 1.2 Resultatrapport Sida 8

9 BALANSRAPPORT Sida 9

10 1.3 Verksamhetsplan Under 2013 ska styrelsen verka för följande Marknadsföring Anordna uppvisning(ar) för klubben Ordna med skyltar vid våra lokaler Information Ordna med terminsutskick till klubbens medlemmar inför varje termin Verka för fortsatt utveckling av hemsidan Samarbete Anordna en kassörsträff för erfarenhetsutbyte Anordna en klubbgemensam aktivitet under året Fortsätta reda i klubbens lokalsituation Sida 10

11 1.4 Budgetförslag Sida 11

12 Sida 12

13 2 Sektionerna 2.1 Aikidosektionen Aikido Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete Styrelsens sammansättning 2012 har varit enligt följande: Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Anders Vahlberg Mikael Svensson Hanna Karlsson Martin Källström Milja Kanerva Darja Utgof Mika Perälä Styrelsen har träffats totalt sju gånger under verksamhetsåret och dessa möten har sedan resulterat i de aktiviteter som implementerade verksamhetsplanen. Genomförande av verksamhetsplan Marknadsföring Styrelsen har organiserat följande aktiviteter för att marknasföra klubbens aikidoträning: Affischering inför terminstarterna på hösten och våren. Uppvisning på stora torget tillsammans med övriga klubben. Utöka aikidokompetensen Styrelsen har verkat för att utöka aikidokompetensen i sektionen på följande vis: Intensivgraderingsträning Inför graderingarna har vi anordnat ett speciellt pass där alla får träna på egen hand. Samtidigt finns många instruktörer på plats för att svara på frågor och leda delar av träningen för de som vill. Tanken har varit att på så vis få fler att gradera, genom att skapa ett tillfälle där man kan finslipa sin teknik inför graderingen. Klubbläger Genom att sponsra resan till något läger varje termin hoppas vi få fler medlemmar att åka iväg på läger hos andra klubbar. Vi sponsrade resan till ett läger med Fredrik Snell, i Örebro den 12 mars. Läger Under året har vi arrangerat följande läger. Graderingsläger, vår och hösttermin Leif Kinnersjö, 6 dan, från Norrköping har bjudits in för en dags läger samt graderingar. Dangraderingsläger med Lasse Andersson För första gången någonsin, så när som på David Byers gradering till shodan någon gång i forntiden, hölls det aikido-dangraderingar i Linköping! Gott deltagande och vi Sida 13

14 hoppas att det blir fler gånger under åren som kommer. Maria Mossberg Ahlström Den 19:e september kom Maria och höll ett endagarsläger, uppskattat som vanligt. Pia Moberg och Åsa Bergström Dessa två var nya bekantskaper för oss i Linköping och det var ett lyckat läger som vi hoppas kunna upprepa igen. Vapenträningsdagar Den 21:a april ordnade vi endagarsläger och den 2:e november en vapenkväll kl 18 till 21. Instruktörer var de egna från klubben och vi tränade främst vapentekniker, med fokus på de som man ska gradera på. Social gemenskap I samband med de lägeraktiviter som vi ordnat, har vi också haft festligheter på kvällen. En filmkväll ordnades i stora dojons källare den 16:e november. Vi tittade på filmer ända in på morgonkvisten och det var en mycket uppskattad aktivitet. I anslutning till affischeringsaktiviteter i början av terminerna har det också anordnats festligheter. Sektionen var även representerad på klubbdagen, där hela budoklubben socialiserade. Träning under året Instruktörer Följande personer har varit instruktörer under året. Veckodag/Grupp VT-12 HT-12 Tisdag, Söndag / Nybörjare Mika Perälä Mika Perälä Tisdag Hans-Peter Claesson Hans-Peter Claesson Fredag Anders Vahlberg Anders Vahlberg Söndag Janne Chressman / Janne Chressman / Martin Källström Martin Källström Nybörjarantalet har ökat något om man jämför med tidigare år, både höst och vårtermin har sett ett tiotal tränande nybörjare där flertalet av dessa har tagit sig hela vägen till gradering. Barnträning Under året har styrelsen och instruktörer fiskat efter nya barninstruktörer men än så länge inte fått napp. Barnträningen ligger alltså fortsatt på is tills vidare. Antal tränande Under året har vi haft följande fördelning av tränande. Siffrorna avser antalet individer som har betalat träningsavgift för höst eller vårterminen. Män 48 Kvinnor 13 Totalt 61 Sida 14

15 2.1.2 Aikido Resultatrapport Sida 15

16 2.1.3 Aikido Verksamhetsplan Styrelsen ska verka för att: Utöka aikidokompetensen i sektionen i huvudsak genom att sponsra resor till läger, sponsra instruktörskursdeltagande, ordna läger med aikidoinstruktörer från andra klubbar samt genom utbyte med andra stilar. Marknadsföra aikidon genom att affischera och delta i uppvisningar och andra aktiviteter. Bibehålla och utveckla den sociala gemenskapen i klubben genom diskussionskvällar, fester, filmkvällar och andra former av samkväm. Sida 16

17 2.1.4 Aikido Budget Sida 17

18 Sida 18

19 2.2 Ju-jutsusektionen Ju-jutsu Verksamhetsberättelse Ordföranden har ordet Ännu ett år med förändring och förnyelse inom ju-jutsusektionen. Vi har sett en ökad närvaro på passen och två bra nybörjarintag.vi har även sett många nya instruktörer kliva fram och det har vilat en känsla av nystart över Sektionen fick även en ny stil under våra vingar då klubben fick möjligheten att starta Thaiboxning. Detta har visat sig vara en en framgång med många tränade och ett stort tillskott med kompetens kring stående fighting. För Ju-jutsu Kai så var det många stora graderingar som skedde under året, blans annat Mattias Arnsby som graderade till 3:e dan Vi gjorde en stor investering i nya mattor vilket även gjort att vi har kunnat använda de gamla mattorna för att fixa till MMA-lokalen i Stångebro På tävlingssidan har en längre satsning hos sport ju-jutsun börjat ge resultat men många framgångsrika tävlande med Viktor Samuelsson i spetsen. Vi har aldrig haft ett större antal aktiva tävlande i ju-jutsu. I BJJ har också sett ett generationsskifte då nya talanger har börjat röra sig mot tävlingsmattorna. LBK har varit representerat på SM i både BJJ och SW. Björn Johansson plockade hem ett SM brons i SW. I MMA har Tom Qvarfordt varit mest aktiv och fightade sig hela vägen till en SM-final i Shootfighting som ledde till ett silver men vi har haft många som gått matcher under året och gjort bra ifrån sig. I Thaiboxning stod Daniel Sandell för en stor vinst på Fighter Gala i Köpenhamn och han representerade även klubben på SM. Den största framgången för tävlingsstilarna är dock den krossträning som ökat markant under året. Många har hittat ett sätt att kombinera två eller flera stilar och det finns ett aktivt samarbete mellan instruktörerna i MMA, SJJ, BJJ och Thai. Tack vare ett starkt 2012 så är sektionen väl rustade för att fortsätta utvecklas under Lars Karlsson Ordförande jujutsusektionen Styrelsen har under 2012 varit Ordförande: Lars Karlsson Sekreterare: Fredrik Swelén Kassör: Lotta Klang Bergström Instruktörsansvarig: Mattias Arnsby Medlemsansvarig: Johan Gustafsson Barnansvarig: Mårten Ling Tävlingsansvarig:Tom Qvarfordt Valberedning: Jimmie Sandin Ansvarsposter har under 2012 varit Lägeransvarig: Lars Edholm Försäljning: Mats Ekman, Per-Magnus Olsson Lokalansvarig:Lars Kindgren PR-ansvarig: Vakant T & G: Anders Bergström Utbildning: Anders Bergström Medlemsregister:Pontus Riis Ju-jutsupass:Johan Holmgren Närvarokort:Johan Gustafsson Sektionsmästare:Vakant Sida 19

20 Utbildning Under året har flera av våra instruktörer förlängt eller skaffat sig nya licenser. Vi eftersträvar att samtliga av våra stilars instruktörer ska få möjlighet att skaffa sig mer utbildning så att vi kan fortsätta hålla en högkvalitativ träning. Under året har följande genomgått någon form av instruktörsutbildning. Jujutsu Kai Nya licenser: A-instruktörer: Per-Magnus Olsson och Pontus Riis Uppdateringar: B-instruktör: Lars Edholm Elitlicens: Erik Grönberg Sportjujutsu Instruktörsutbildning: Jonathan Eriksson och Lars Karlsson MMA Instruktörsutbildning: Björn Johansson har gått instruktörsutbildning i MMA Sida 20

21 Instruktörer Alla instruktörer jobbar på och sliter. De gör ett utomordentligt jobb. Dessutom helt utan ersättning. Instruktörsansvarig är alltid lika glad när instruktörer ställer upp och instruerar. En instruktörsträff har arrangerats varje termin. De som har instruerat under året och är värda extra mycket tack är: Vårterminen 2012 Ansvarig instruktör Hjälpinstruktör Vuxna Vit/Gul Mattias Arnsby/Adam Andersson Stina Åberg, Mikael Nyström, Jennifer Cardell Orange Lisa Hansson, Mårten Ling Johan Holmgren Grön/Blå Lars Edholm Avanc Anders Bergström Dangrupp Corinna Kruse, Malin Källdahl Barn Vit Lars Kindgren Gul Pontus Riis Avanc Mårten Ling Niklas Mannerskog BJJ Daniel Westberg, Lars Karlsson, Jonas Ungerbäck Sport Ju-Jutsu MMA Lars Karlsson Tom Qvarfordt/Björn Johansson/Robin Frahm Höstterminen 2012 Ansvarig instruktör Hjälpinstruktör Vuxna Vit/gul Mattias Arnsby, Erik Folker Stina Åberg, Maria Törner Orange Lisa Hansson, Lars Edholm Johan Holmgren Grön - blå Per-Magnus Olsson, Lars Avanc Dangrupp Edholm Anders Bergström, Erik Grönberg Corinna Kruse, Malin Källdahl, Mattias Arnsby, Erik Grönberg, Anders Bergström Barn Vit Lars Kindgren Gul Pontus Riis Avanc Mårten Ling Niklas Mannerskog Knatte Jhan Norberg, Mattias Arnsby BJJ Daniel Westberg, Lars Karlsson, Jonas Ungerbäck, Johan Strandberg Sport Ju-Jutsu MMA Thai Boxning Lars Karlsson, Veronica Liljedahl Tom Qvarfordt/Björn Johansson/Robin Frahm Åke Björkman, Robin Frahm, Toni Aziz, Daniel Sandell Sida 21

22 Teknik och gradering Teknik och graderingsgruppen i jujutsu kai har under året genomfört två graderingsdagar och tre provgraderingar. Standarden på våra elever håller en hög klass. Inom sportjujutsun har två graderingstillfällen genomförts där flera nya bälten förvärvats. Även inom brasiliansk jujutsu har vi under året visat på hög kvalité och vi kan glädjas åt flera nya både lila och blå bälten. Vår Höst Jujutsu Kai Gul-vitt 5 15 Orange-vitt 8 7 Grön-vitt 5 2 Blå-vitt 5 2 Brun-vitt 2 Gult 3 22 Orange 5 2 Grönt 4 5 Blått 1 2 Brunt 1 1 dan 1 2 dan 2 3 dan 1 Sportjujutsu Gul 2 1 Orange 1 Grönt 1 6 Blått 1 Brasiliansk Jujutsu Blå 3 2 Lila 2 2 Sida 22

23 Tävling Vi har under året varit mycket aktiva på tävlingsfronten. Tävlingar har genomförts inom samtliga av våra tävlingsstilar med gott resultat. Det är glädjande att se att även våra nyare stilar, MMA/Shootfighting och thaiboxning varit uppe och svingat! Nedan följer ett sammandrag av de tävlingar klubben har deltagit i samt utfallet i dessa. Vi ser nu fram emot ett ännu bättre 2013! Sportjujutsu: JFL 2 Nordic Cup Viktor Samuelsson: silver -85 kg elit Johan Segertoft: guld -85 kg nybörjare Lukas Holmberg: guld 77 kg nybörjare Christian Bagler: brons -69 kg nybörjare JFL 1 Varberg Viktor Samuelsson: Guld -85 elit Adam Andersson: Silver -69 nybörjare Göteborg Open 2012 Lars Karlsson : Silver -85 kg elit Adam Andersson: Silver -69 kg nybörjare Lukas Holmberg: brons -77kg nybörjare Best Fighter award elit: Lars Karlsson Fighting Spirit award elit: Lars Karlsson Nordfalken Fight Challenge Ljungby Adam Andersson: Silver -69 kg nybörjare Adam Andersson: Silver -69 kg U21 Lukas Holmberg: Guld -77 kg nybörjare Ju-jutsuligan Lars Karlsson 2:a -85 kg elit Lukas Holmberg 3:a -77 kg nybörjare Jonatan Eriksson 2:a -85 kg nybörjare Adam Andersson 2:a -69 kg nybörjare Shootfighting: SM-Silver - Tom Qvarfordt, 8 matcher 2012 rec: 5-3 Björn Johanson 1 match, förlust delat domslut Robin Frahm 1 match, förlust domslut Linus Jonsson 1 Match, förlust armbar Hilton Sousa 1 Match vinst. Domslut Henrik Carlsson 2 matcher. 2 förluster domslut & KO Viktor Samuelsson 1 match, 1 vinst domslut Thaiboxning: Proffsmatcher: Daniel Sandell - vinst domslut SM: 2 deltagare Vetlanda Challenge: 2 vinster - ko/tko 1 förslut - domslut All-style open: 4 deltagare Submission wrestling: SM: Brons: Björn Johansson +100, 4 Tom Qvarfordt -62 SGL: 5 deltagare under året Primate cup: 2 deltagare Nybro SW: Guld Martin Danielsson Alive SWT: 3 deltagare Sida 23

24 PR och rekrytering Reklam En affisch för att marknadsföra thaiboxningen, som är ny kampsport i vår sektion, har tagits fram. Nu finns affischer för samtliga våra kampsporter som har nybörjarverksamhet. Inför vårterminen 2012 valde sektionen att, för första gången på länge, satsa på annonsering i en tidning. Ju-jutsusektionens styrelse valde att annonsera i gratistidningen Nolltretton på grund av ett lågt pris jämfört med andra tidningar, samt att tidningen ligger ute länge och att vi kunde ha med annonsen i tidningens temanummer om träning. Ju-jutsusektionens styrelse tycker dock inte att utfallet av annonsen var tillräckligt bra för att det ska motivera att nytt försök just nu. Annan typ av marknadsföring som till exempel att ha monter, samt uppvisning, på hälsomässan som hålls i Linköping har istället diskuterats. En ny hemsida för klubben har inneburit ett lyft. Den nya sidan är mer lättöverskådlig och lättare att uppdatera. Ju-jutsusektionen har under året också marknadsfört sig på Facebook. Uppvisningar Klubbens traditionsenliga uppvisning i Linköping hölls som vanligt i augusti. Den här gången var vi dock på Stora torget istället för på Lilla torget. Trots regn lyckades vi på nytt få utövare från alla våra stilar att delta. Även ju-jutsusektionens nya kampsport thaiboxning visades upp. Sportis camp I augusti var ju-jutsun på plats på Sportis Camp, där barn får chansen att pröva på nya idrottsaktiviteter. Cirka 150 barn besökte ju-jutsuns station mellan 14 och 18 augusti i Trädgårdsföreningen i Linköping. Anders Bergström var huvudansvarig för ju-jutsuns deltagande på Sportis camp. Övriga instruktörer var Per-Magnus Olsson och Mårten Ling.

25 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Läger Jujutsusektionen har under året både deltagit i, och arrangerat läger inom flera av våra stilar. Nedan följer ett sammandrag av den lägerverksamhet som har bedrivits under året. Jujutsu Kai Lägeransvarig har gjort reklam för olika läger i samband med pass och via mejl, och satt upp information samt anmälningslistor på dojons anslagstavla. Relativt många läger har anslagits på detta vis, men inte alltid följts av så många anmälningar. De antal anmälningar och lägerdeltagare som skickats iväg från vår klubb under 2012 är som följer: Kai Camp Örebro 11-12/2-1 person Randoriläger för 1-3 dan i Jönköping 26/2-4 personer Graderingsläger till dangrader i Linköping 10/3-6 personer Påsklägret 6-9/4 i Linköping - 22 personer Jönköpingslägret 29/4-5 personer Bältesläger i Linköping 12/5 - ca 20 personer Graderingsläger till dangrader i Linköping 29/9-6 personer Bältesläger i Linköping 10/11 - ca 20 personer Klubben har arrangerat två av de läger som listas ovan, bälteslägren som ordnats 12 maj och 10 november, båda gångerna av Mattias Arnsby och lägeransvarig. Ca 20 elever deltog på vardera läger, där de fick träna speciellt på tekniker inför sina kommande graderingar. Båda bälteslägren var uppskattade, och något som bör upprepas varje termin. Arrangemangen krävde inte så mycket arbete förutom att några skulle vara där och instruera. De som ställde upp och instruerade hela eller delar av dagen 12 maj var: Mattias Arnsby, Lars Edholm, Mårten Ling, Pontus Riis och Rolf Holm. De som instruerade hela eller delar av dagen 10 november var Mattias Arnsby, Lars Edholm, Pontus Riis, Rolf Holm och Erik Folker. (Med reservation för eventuella bortglömda instruktörer!) Till påsklägret lånade vi som vanligt ut mattor, som skulle transporteras dit och tillbaka (delvis med hjälp av lägrets lastbil). Ditbärandet av mattorna utfördes relativt snabbt med hjälp av sammanlagt omkring personer i dojon och MMA-lokalen under torsdagen. Därefter var det mattbärarfest hemma hos Mattias Arnsby, där en del av de tappra bärarna deltog. Tillbakabärandet på måndagen fungerade också ganska bra, även om vi först var en lite mindre styrka då. Men sen dök fler upp, och det blev som vanligt pizza som belöning åt återbärarna. Eftersom vi inte kom åt MMA-lokalen på måndagen mellanlagrades först mattorna därifrån i dojon, innan dessa transporterades till MMA-lokalen senare under veckan. (Lägeransvarig försökte även i år hålla koll på mattorna och organisera mattbärarna, samt ge glada tillrop under arbetet.) S i d a 25

26 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Brasiliansk jujutsu Helgen 5-6 maj genomfördes ett träningsläger i BJJ med Marcello Yogui. Lägret var väl genomfört och medförde flera nya bälten för klubbens medlemmar. Följande fick nya bälten: Under hösten genomfördes ännu ett träningsläger med Marcello Yogui (24-25/11). Detta var det första lägret som genomfördes sedan vi valt att lämna dynamix och istället följa Marcello, som valt att grunda ett eget team. Även under detta läger fick vi glädjande nog se flera nya bälten: Arrangör för båda dessa läger har varit våran ordförande Lars Karlsson. Vi har från klubbens sida haft en god uppslutning, och vi har även fått besök av bekanta från andra klubbar i landet. Vår vana trogen har vi under lördagkvällen varit ute och ätit tillsammans med Marcello och de som behagat följa med. Thaiboxning Sektionens nya stil thaiboxning gjorde ett sista ryck innan julledigheten och genomförde ett träningsläger med Farnam Farre Mirzai. Deltagarna var mycket nöjda med lägret som pågick under två dagar och ser fram emot liknande tillställningar i framtiden. Sportjujutsu Sport ju-jutsun genomförde ett sparringläger med 22 deltagre från 5 klubbar den 10 mars. S i d a 26

27 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-jutsu Resultatrapport Intäkter Budget Utfall Träningsavgift Bidrag Försäljning Uthyrning Graderingar Ju-Jutsupass Hyra Aikido Övriga Summa kr kr Kostnader Budget Ansvarsgrupper (se nedan) Möten Gratifikationer Organisationsavgifter Hyra lokal Hyra lokaler övrigt El FURI= förbr. Rep. Underh. Invent IT/ Telefon Information Övriga kostnader Reparationer Avslutningar Summa kr kr Ansvarsgrupper Budget Läger 1768 Instruktörsansvarig 874 Barn 3000 Teknik/Utbildning Tävling PR 9110 Summa kr kr S i d a 27

28 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-Jutsu Verksamhetsplan Med verksamhetsplanen läggs grunden och inriktningen för hur sektionsstyrelsen ska arbeta under det kommande året. Verksamhetsplanens olika mål är uppdelade efter kategori. Instruktörsvård - Fortsätta att verka för att instruktörerna ska känna att de är viktiga och värdefulla för sektionen. - Fortsätta att uppmuntra medlemmarna att våga prova på att vara instruktörer. Medlemsvård - Uppmuntra lägerverksamheten inom klubben. Varje termin bör det hållas minst ett läger per stil - Verka för att öka antalet medlemmar. - Arbeta för att de medlemmar som finns stannar kvar. - Arbeta med barnverksamheten med målet att integrationen till vuxengrupperna ska bli smidigare Webben - Se till att aktuella nyheter finns på sektionens webbsida. - Se till att den information som finns på webben är korrekt. Uppföljning - Se till att beslut tagna på styrelsemöten och som är tänkta att efterlevas inte bara nu, utan även i framtiden, ska samlas på ett lättillgängligt ställe. - Utveckla organisationen i sektionen så att den passar den bredd som vi har i vår verksamhet Lokal - Hålla efter lokalen. Tävling - Uppmuntra de tränade i de tävlingsinriktade grupperna att börja och fortsätta tävla. Genom att verka enligt ovanstående verksamhetsplan skall styrelsen bidra till att sektionen fortsätter att sträva mot sektionens övergripande mål, nämligen att: - Erbjuda medlemmar genomtänkt och meningsfull träning ledd av välutbildade instruktörer. - Verka för att alla medlemmar ska kunna träna efter egen förmåga och inriktning med jujutsun som självförsvar, motion, tävling eller konstart. Ge medlemmarna möjlighet att utvecklas såväl tekniskt som på det personliga planet. S i d a 28

29 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Ju-jutsu Budget Intäkter Budget Träningsavgift Bidrag Försäljning Uthyrning Graderingar 5800 Ju-Jutsupass 2200 Hyra Aikido Övriga 1171 Summa kr Utgifter Budget Ansvarsgrupper (se nedan) Möten 500 Gratifikationer 2000 Organisationsavgifter Hyra lokal Hyra lokaler övrigt El FURI= förbr. Rep. Underh. Invent IT/ Telefon 6100 Information 1100 Övriga kostnader 1800 Reparationer 7000 Avslutningar 1000 Summa kr Ansvarsgrupper Budget Läger 1500 Instruktörsansvarig 1000 Barn 2500 Teknik/Utbildning Tävling PR 8500 Summa kr S i d a 29

30 LINKÖPINGS BUDOKLUBB S i d a 30

31 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karatesektionen Karate Verksamhetsberättelse Karatesektionen avger härmed sin verksamhetsberättelse för Styrelse Styrelsen har under 2012 haft följande medlemmar: Ordförande: Viceordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Lens Löök Josefin Gyllensten Fredrik Eriksson Tobias Odensten Gustav Wikander Maria Vasilevskaya Representant i huvudstyrelsen: Jens Löök Sensei Fredrik Gundmark är utbildare och ordförande i Svenska Budo och Kampsportsförbundets utbildningkommité. Han är sekreterare i Svenska Kyokushinförbundet (inom SBK) samt i Swedish Karate Kyokushin (SKK). Dessutom är han ledamot i Svenska Budo och Kampsportsförbundet. Ekonomi Karatesektionen uppvisar resultatet kr för verksamhetsåret Medlemmar Sektionen har under året haft 43 betalande medlemmar, alla kategorier sammanräknade. Graderingar 2012 Under året har två graderingsläger arrangerats under ledning av Sensei Allen Antic 3:e dan. Resultat för kyu- och mon-grader Totalt har under båda lägren 18 utövare graderats till kyu grader. Antalet barnutövare som erhållit mon-grader uppgår till 41 st. Resultat för dan-grader Tobias Odensten graderades till 1:a Dan den 19/7 på Stockholm Kyokushin Karates årliga sommarläger. S i d a 31

32 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Träning Under året har ordinarie träning i ett antal barngrupper och en sammanslagen vuxengrupp bedrivits. Graderade och nybörjare tränar tillsammans två dagar i veckan med ett tredje sparringpass på fredagar som endast är avsett för graderade. Under vinter- och sommaruppehållen har har gemensam träning för samtliga vuxna anordnats. Träningsverksamheten bedrivs i Stångebrohallen. Denna lokal delas med MMA. Instruktörer Följande instruktörer har varit verksamma under året: Allen Antic (3:e dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Fredrik Gundmark (3:e dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Patrik Gundmark (1:a dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Tobias Odensten (1:a dan) barn/nybörjare/avancerade/kumite Josefin Gyllensten (2 kyu) barn/nybörjare/avancerade/kumite Jens Löök (6 kyu) barn/kumite Läger Karatesektionen har deltagit i SKK:s Tekniska kommittés seminarier samt SKK:s årsmöte. Dessa infaller normalt två gånger om året. Aktiviteter Karatesektionen deltog i Budoklubbens gemensamma uppvisning som hölls på Stora torget. Tack Karatesektionens styrelse vill ge ett stor tack till sina medlemmar samt till sina instruktörer för deras gedigna insats. S i d a 32

33 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate Resultatrapport S i d a 33

34 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate Verksamhetsplan Karatesektionen skall: Bedriva allsidig träning utifrån Riksidrottsförbundets normer och riktlinjer. Fortsätta att verka för fler utövare som vill utveckla sin kumite och ges möjlighet att tävla. Arbeta på olika sätt för en förbättrad ekonomi. Samverka med de andra sektionerna utifrån LBK's verksamhetsplan. Jobba för att att främja utveckling inom Kyokushin för både medlemmar och ledare. S i d a 34

35 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Karate - Budget S i d a 35

36 LINKÖPINGS BUDOKLUBB S i d a 36

37 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo- & Iaidosektionen Kendo/Iaido Verksamhetsberättelse Träning Antalet tränande i sektionen har ökat och utgjordes under året av 44 betalande kendoka, varav 15j uniorer, samt 17 betalande iaidoka och 15 dito kyudoka. Det första kyudopasset hölls 25 januari under ledning av Martin Liabäck 1 dan, Björn Wilke 1 dan, Annica Dahlström 3 kyu och Pär Arumskog. Dryga tjugotalet nyfikna deltog i det första passet. Iaidon har under året hållit fyra pass i veckan: ett nybörjarpass, ett fortsättarpass, ett gemensamt pass samt ett koryupass för 1 kyu och upp. Kendon har haft ett liknande träningsschema för de vuxna med ett nybörjarpass, ett fortsättarpass och ett gemensamt pass med förlängning för fortsättarna. Juniorträningen hade två pass i veckan under vårterminen, men sänktes tillfälligt till ett pass i veckan under höstterminen, p g a bristande instruktörsresurser. Under denna termin hölls inget nybörjarintag till juniorgruppen. Läger och tävlingar Under året har kendosektionen arrangerat 5 träningsläger: 9 juni terminsavslutningsläger (iaido) 11 deltagare, varav 7 från sektionen. 8 juli endagsläger (kyudo) X deltagare september landslagsläger (iaido) under ledning av Matti Pajaujis och Martin Lindgren. 3 deltagare från sektionen november juniorläger (kendo) 7 deltagare. 9 december graderingsläger (kyudo) 18 deltagare, varav 10 från sektionen. Sektionens medlemmar har även deltagit på flertal tävlingar / läger utanför sektionens regi: mars Nordic Iaido Open, Simrishamn 3 deltagare från sektionen. 17 mars Q1 (iaidoläger), Stockholm 5 deltagare från sektionen. 14 april Sugo & Etsuko Cup (kendo) 4 tävlande från sektionen maj SSK:s juniorläger (kendo) 3 juniorer och 1 instruktör från sektionen. 20 maj tävlingsträning (iaido), Västervik 7 deltagare från sektionen maj i aido SM, Västervik 7 tävlande samt en funktionär från sektionen. 2 juni kyudoseminarium, Uppsala 3 deltagare från sektionen. 7 8 juli West Sweden Summer Seminar (iaido) 4 deltagare från sektionen. 15 september kyudoseminarium, Uppsala X deltagare från sektionen. 29 september träningsdag kendo, Jönköping 2 deltagare från sektionen oktober Stockholm Kendo Open 5 tävlande från sektionen oktober i aido EM, Stevenage, UK 3 deltagare från sektionen, varav 1 tävlande november kendoläger, Malmö 1 deltagare från sektionen. S i d a 37

38 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Medaljer och priser I samband med ovan nämnda större tävlingar tog sektionens medlemmar följande medaljer: Till totalvinnare av West Sweden Iaido Open utsågs Mattias Jansson. Guld i 4dan klass på West Sweden Iaido Open togs av Mattias Jansson. Silver i dan klass på Nordic Iaido Open togs av Mattias Jansson. Brons i lag klass på iaido SM togs av Caroline Ovrén, Mattias Jansson och Hannes Ovrén. Brons i 3dan klass på iaido SM togs av Mattias Jansson och Caroline Ovrén. Brons i 2dan klass på iaido SM togs av Hannes Ovrén. Brons i lag klass på iaido EM togs av det svenska laget, där Mattias Jansson ingick. Fighting spirit på iaido SM tilldelades Patrik Karlsson Fighting spirit på Stockholm Kendo Open tilldelades Karl Johan Mohall. Landslagsutnämningar Mattias Jansson togs ut till iaidolandslaget i 4dan klassen samt i lag. Caroline Ovrén och Hannes Ovrén togs ut som reserver till iaidolandslaget i 3dan respektive 2dan klassen. Graderingar Under 2012 genomfördes totalt xx lyckade kendograderingar, varav x till 1 kyu och x till dan grad. I iaido var siffran 14 lyckade graderingar, varav 2 till 1 kyu och 3 till dan grad, och i kyudo xx lyckade graderingar, varav x till 1 kyu och x till dan grad. Sektionen vill särskilt gratulera följande personer till sina nya grader: Mattias Jansson till 4 dan iaido i Båstad, den 7 juli, Louise Balla till 2 dan kendo i Stockholm, den 21 oktober, Matilda Näslund till 2 dan kendo i Stockholm, den 21 oktober, Patrik Karlsson till 1 dan iaido i Västervik, den 27 maj, Johan Jönsson till 1 dan iaido i Västervik, den 27 maj. Gemenskap Den 15 januari anordnades en sektionsaktivas dag då styrelsen tillsammans med instruktörer från alla tre stilar träffades för att diskutera framtidsplaner och möjligheter. Bland annat diskuterades sektionens ekonomi i samband med kyudouppstarten, och vårens träning planerades. Kendojuniorerna hade terminsavslutning den 29 maj. Det bjöds på grillad korv, marshmallows och lekar. Terminsavslutningsträning med extra långt pass och ballongkendo avslutade kendons vuxentermin den 10 juni. Iaidon grillade och tittade på film efter avklarat terminsavslutningsläger 9 juni och den 10 juni hade alla tre stilarna dessutom en sektionsgemensam terminsavslutning i dojon. Iaidon höll en filmkväll som terminskickoff i början på höstterminen. S i d a 38

39 LINKÖPINGS BUDOKLUBB december anordnades en traditionsenlig julavslutning på VilleValla Pub för sektionens vuxna medlemmar, där de som tagit nya dangrader under året även uppmärksammades med varsin liten present. Terminsavslutning för juniorerna hölls den 16 december, med extra hård träning och fika efteråt. Under några av höstens onsdagskvällar fanns det en studiecirkel i meditation som låg efter nybörjarpasset i kyudo. Detta var tillgängligt för alla sektioner att delta i. Instruktörer Kyudon började med fyra instruktörer, som under året minskade till två aktiva instruktörer i form av Martin Liabäck och Pär Arumskog. Iaidon fick under våren två nya instruktörer i Patrik Karlsson och Johan Jönsson. Johanna Karlsson, juniorinstruktör i kendo, flyttade från Linköping under våren. Louise Balla tog i samband med detta över huvudansvaret för juniorträningen. Administration och materiel En städdag anordnades den 21 januari och många i sektionen kom och hjälpte till. Eftersom karaten flyttat kompletterades lokalen med diverse attiraljer såsom sopkorgar, klocka, soffa och kylskåp. Shinaifixardag hölls 31 mars. I samband med detta togs även nedre delen av ribbstolarna ned, som senare användes som material till hemmabyggda makiwara hållare. På städdagen den 12 augusti, alias dojo fixofej dagen, blev det städning, fixande av medaljskåpet och shinaier. Det byggdes två hängare till kyudon så nu finns det tre stycken kompletta makiwara. Styrelsen Anders Bergström ordförande Annica Dahlström sekreterare ( till ) Annie Öhlén sekreterare (från ) Caroline Ovrén kassör Louise Balla ledamot (lokalansvarig) Veronica Nygren Fasth ledamot (sjukvårdsansvarig) Hannes Ovrén och Matilda Näslund var valberedare. Sektionen representerades i huvudstyrelsen av Louise Balla. Anders Bergström deltog vid Svenska budo och kampsportsförbundets och Svenska kendoförbundets årsstämmor i mars. S i d a 39

40 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Marknadsföring Samtliga tre stilar inom sektionen deltog på klubbens uppvisningar på campus 24 augusti och Stora torget 25 augusti. Utöver sedvanlig affischering inför terminsstarterna, betalades 1400 kr för en annons för Kendosektionen i MatNats nolle häfte inför höstterminen Till höstterminen trycktes även första kyudo affischerna upp. Det hölls en svensexa med 10 deltagare den 22 juli där deltagarna fick prova på kendo. S i d a 40

41 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo/Iaido Resultatrapport S i d a 41

42 LINKÖPINGS BUDOKLUBB Kendo/Iaido Budget S i d a 42

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelse och förtroendevalda Torsdagen den 6 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till verksamhetsåret 2014 Kontakt Hikari Aikidoklubb Box 228

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Artrapport IAIDO. Maj 2015

Artrapport IAIDO. Maj 2015 Artrapport IAIDO Maj 2015 EM 2015 22nd European Iaido Championships 2015 sker i Berlin den23-25 oktober, se länken som finns i lägerguiden. SM 2015 SM är nu genomförd med många spännande matcher och rafflande

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist sandy, Joel Andersson ali, Anders Lindgren killbom, Simon

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

NACKA DOJO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NACKA DOJO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NACKA DOJO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETEN 1 Vi är alltjämt en av Sveriges största och framgångsrikaste kamp sportsklubbar och har så varit under många år. Vi har vår vana troget erbjudit ett fullspäckat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Styrelsemöte nr. 11. Datum: 2011-08-13 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.09:00-15:00

Styrelsemöte nr. 11. Datum: 2011-08-13 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.09:00-15:00 1 Styrelsemöte nr. 11 Datum: 2011-08-13 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.09:00-15:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande Anders Bergström, kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer