Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning"

Transkript

1 Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning - En studie av 3D:s inverkan på fastighetstaxering generellt och taxeringsmodeller specifikt Författare: RICKARD HELLEMAR Handledare: HANS LARSSON Examinator: THOMAS KALBRO 1

2 Förord Ett 20 poängs examensarbete är avslutningsmomentet i lantmäteriutbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta examensarbete har utförts vid institutionen för infrastruktur, enheten för fastighetsvetenskap. Uppdrag är givet av Lantmäteriet i Gävle, enheten för Fastighetsuppdrag inom divisionen fastighetsbildning. Jag vill rikta ett stort tack till hela enheten för Fastighetsuppdrag (FQU) på Lantmäteriet som hjälpt och stöttat hela vägen. Ett särskilt tack till Hans Larsson och Hans Söderblom, FQU, som alltid funnits till hands under arbetets gång. 2

3 Abstract... 6 Sammanfattning Inledning Bakgrund Taxering Vad är 3D? Varför införs 3D? D i skrivande stund Byggherrarnas vision D i andra länder Syfte Avgränsning Metodik Disposition Värdering vid taxering av 2D Värderingsregler och värderingmetoder i FTL Marknadsvärde Värdefaktorer Värdeområden Riktvärdekarta Riktvärdeangivelse Riktvärde Värderingsmetoder Ortsprismetoden Värderingsmodeller för 2D Värderingsmodell för småhus Värderingsmodell för hyreshus Påverkan av 3D på befintliga värderingsmodeller Revidering av värderingsmodell beträffande riktvärde för småhus Ålder Storlek Standard Byggnadskategori Fastighetsrättsliga förhållanden Stamtomt Värdeordning Revidering av värderingsmodell beträffande riktvärde för tomtmark tillhörande småhus Storlek Vatten och avlopp Fastighetsrättsliga förhållanden Typ av bebyggelse Närhet till strand Läge i höjd

4 3.2.7 Fri utsikt Justering för säregna förhållanden för 3D Justering av säregna förhållanden beträffande trädgårdsanläggningar Revidering av värderingsmodell beträffande riktvärde för hyreshus Lägenhetstyp Hyra Ålder Revidering av värderingsmodell beträffande riktvärde för tomtmark tillhörande hyreshus Storlek Typ av bebyggelse Kontaktperson skatteförvaltningen Gåshaga Pirar Ortsprismetoden specifikt för 3D? Övervägandeprincipen Skattelindring för fastighetsägaren? Taxering beroende av arkitektur Trängkåren Diskussion och slutsats Litteratur och källor

5 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Riktvärdeangivelse för Gåshaga Strand och Gåshaga Pirar. Frågor ställda under intervju med Haapaniemi, M & Hall, B. & Sölscher, C E under hösten och vintern Bilaga 3 Frågor ställda under intervju med Bäckman, S. & Weideskog, T. under hösten 2002 Bilaga 4 Frågor ställda under intervju med Ringdahl, T. under vintern 2002 Bilaga 5 Frågor ställda under intervju med Håkansson, K. under vintern 2003 Bilaga 6 Frågor ställda under intervju med Larsson, L E. & Liljegren, S Å. under vintern

6 Abstract Title: Author: Institution: Supervisor: Key words: 3D and real estate taxation. - a study of the influence from 3D on real estate taxation generally and the taxation models specially. Rickard Hellemar The institution of Real Estate Planning and Land Law at the Royal Institute of Technology (KTH). Hans Larsson 3D, 2D, real estate taxation, valuation models, value factors, value zones, small house, apartment house, sales comparison method. The introduction of three dimensional property formation (3D) will affect the swedish real estate situation. This demands, in some sense, a new way of thinking in the real estate business. This report deals with how the 3D will affect the existing valuation models for taxation. With the introduction of 3D, the real estate taxation will be affected. Thereby the valuation models require great adjustments or even completely new models need to be shaped. This study focus on how the valuation models of today need to be changed when 3D is introduced. The models that are being examined are those for small houses and apartment houses. How will the sales comparison method be affected of the introduction of 3D? Will the method be differentiated depending on 2D or 3D, or can the same method be used regardless of the property formation? The answer this report reaches, is that everything depends of how many relevant sales of 2D and 3D that are being made in the specific region. Different laws are strongly influenced of 3D. Will, for example, the predominate principle (övervägande principen) continue to exist in the same shape as today? Undoubtedly 3D will, in large proportions, compensate this principle. 6

7 Sammanfattning Titel: Författare: Institution: Uppdragsgivare: Handledare: Nyckelord: Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning en studie av 3D:s inverkan på fastighetstaxering generellt och taxeringsmodeller specifikt. Rickard Hellemar Institutionen för infrastruktur, enheten för fastighetsvetenskap. Lantmäteriet, Gävle, enheten för fastighetsuppdrag, FQU Hans Larsson, Lantmäteriet 3D, 2D, fastighetstaxering, värderingsmodeller, värdefaktorer, värdeområden, småhus, hyreshus, ortspris- metod, anläggningsfastighet och anläggningsutrymme Införandet av tredimensionell fastighetsbildning (3D) kommer att påverka den svenska fastighetsbranschen. Därmed krävs, i viss mån, ett nytänkande. Rapporten behandlar hur 3D påverkar befintliga värderingsmodeller för fastighetstaxering. Fastighetsmarknaden kommer på ett eller annat sätt att influeras av 3D. I och med införandet av 3D kommer fastighetstaxeringen att påverkas. Därmed kommer också dagens värderingsmodeller att behöva revideras eller nya modeller skapas. Studien har fokuserats kring huruvida dagens värderingsmodeller behöver förändras vid införandet av 3D. De modeller som undersökts är för småhus och hyreshus. Hur påverkas ortsprismetoden av 3D? Ska metoden differentieras, beroende på om det är 2D eller 3D? Eller kan de båda fastighetsbildningssätten jämföras i en och samma ortsprismetod? En stor del av svaret ligger antagligen i det antal relevanta köp som görs, detta för att få ett vettigt underlag för taxeringen. Kommer övervägandeprincipen i fastighetstaxeringslagen att finnas kvar i sin nuvarande form? Otvivelaktigt kommer 3D att till stor del ersätta denna princip. 7

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Införandet av tredimensionell fastighetsbildning kräver en del nytänkande i svensk fastighetstaxering. Lagar måste ändras för att trygga rättsäkerheten, värderingsmodeller för fastighetstaxering och skattetekniska problem måste lösas. I rapporten används hädanefter förkortningen 3D för fastighet skapad genom tredimensionell fastighetsbildning. Förkortningen 2D används för fastighet som tillkommit genom tvådimensionell fastighetsbildning. Innan jag går in på 3D är det lämpligt att läsaren har klart för sig hur fastighetstaxering går till i dagsläget Taxering 1 Fastighetstaxering sker vid allmän och särskild fastighetstaxering. När fastigheter taxeras fattas följande huvudsakliga beslut: - hur de ska indelas i taxeringsenheter, - om taxeringsenheterna är skattepliktiga eller ej, - vilken typ av taxeringsenhet de utgör, och - vilket taxeringsvärde de ska åsättas. Taxering innebär att fastighetens taxeringsvärden, skatteplikt (vissa byggnader faller utanför skatteplikten, dessa kallas specialbyggnad), typ av taxeringsenhet undersöks. De byggnader som inte är specialbyggnader och sålunda skattepliktiga ska åsättas taxeringsvärde. Vad taxeras Det som i första hand taxeras är fastighet. Men även byggnad på annans mark, dvs. lös egendom ska taxeras som om den vore en fastighet. 2 Vad som är fastighet regleras i 1-2 kap. Jordabalken, (JB). Där kan läsas att fastighet är: - jord, - allmänna fastighetstillbehör, - byggnadstillbehör och - industritillbehör. Även viss lös egendom taxeras, dessa är: 1 Kapitel grundas i sin helhet på LMV Rapport 2002: kap. 4 FTL 8

9 - byggnad på annans mark och - byggnadstillbehör till sådan byggnad och industritillbehör för verksamheten om tillbehören ägs av byggnadens eller fastighetens ägare. Markanläggning som är lös egendom, dvs. som ligger på annans mark ska inte taxeras. En markfastighet kan vara: - mark som tillhör enskild fastighet, - andel i samfälld mark och - servitutsrätt till mark. Taxeringsintervall Allmän fastighetstaxering sker vartannat år. 3 Särskild fastighetstaxering sker varje år. Särskild taxering inträffar inte då fastigheten taxeras genom allmän fastighetstaxering samma år. Allmän fastighetstaxering (AFT) sker från och med 2003 vartannat år uppdelat på olika kategorier enligt följande sexårscykel: 2003, AFT03 småhusenheter 2005, AFT05 lantbruksenheter 2007, AFT07 hyreshus-, industri- och specialenheter 2009, AFT09 småhusenheter, osv. Mellan de ovan nämnda allmänna fastighetstaxeringar genomförs förenklad fastighetstaxering (FFT) tredje året efter den allmänna fastighetstaxering enligt följande system: 2004, FFT04 hyreshusenhet 2006, FFT06 småhusenheter 2008, FFT08 lantbruksenheter 2010, FFT10 hyreshusenheter, osv. Observera att industrienheterna är undantagna från den förenklade fastighetstaxeringen och alltså bara är föremål för allmän fastighetstaxering. Den förenklade fastighetstaxeringen genomförs i stora drag på samma sätt som den allmänna fastighetstaxeringen. Förenklingen ligger dels i att någon fastighetsdeklaration i regel inte erfordras, taxeringen bygger på de uppgifter som redan finns i fastighetstaxeringsregistret, (FTR), dels i vissa förenklingar vid förberedelsearbetet som t.ex. att någon ny värdeområdesindelningen inte upprättas. Särskild fastighetstaxering, (STF) innebär att nya taxeringsvärden beräknas för de fastigheter som enligt vissa kvalifikationsregler undergått 3 16 Kap. FTL 9

10 förändring. Även ny- eller ombildade fastigheter erhåller nya taxeringsvärden vid STF Vad är 3D? Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter, fastslås i 1 kap. 1 Jordabalken (JB). Dessa fastigheter avgränsas enbart med gränser i horisontalplanet. De är med andra ord tvådimensionella. B A Fig Anläggningsfastighet A som bildats ur fastigheten B. En 3D avgränsas både i horisontal- och vertikalplanet. De blir slutna volymer. Dessa kallas anläggningsfastigheter. 4 Det blir också möjligt att bilda s.k. anläggningsutrymmen. 5 Dessa fogas till en fastighet. Både anläggningsfastigheter samt anläggningsutrymme ska vara avsedda att rymma en byggnad eller annan anläggning eller del av en sådan. 1:3 1:2 1:1 F U 1:3 1:2 1:1 Figur 1.2. exemplifierar när anläggningsfastigheter har tillhörande anläggningsutrymmen. F är ett boningshus och U ett garage. I F finns anläggningsfastigheter och i U anläggningsutrymmen. Fig Tre stycken anläggningsfastigheter med tillhörande anläggningsutrymmen Varför införs 3D? Problematiken grundar sig i den obegränsade höjd fastigheter har. Idag löses detta genom olika former av nyttjanderätter. I olika sammanhang har kommuner och byggföretag pekat på projekt där det nuvarande regelverket framstår som otillräckligt. 6 Det handlar ofta om större och komplicerade byggnadskonstellationer. Sådana anläggningar är exempelvis köpcentrum, spårcentrum, tunnelbyggen och ledningar. 4 Lagrådsremiss, den 19 december 2002, sid. 6 5 Lagrådsremiss, den 19 december 2002, sid. 6 6 Utkast till lagrådsremiss , sid

11 Fig På Liljeholmstorget samsas många olika markanvändningar. Vid den typen av projekt kan 3D vara en lösning. Det som idag möjliggörs genom servitut och ledningsrätter kan med 3Dutnyttjande skapa mindre komplicerade fastighetsbildningar. I dagsläget uppkommer problem att hålla ordning och reda på exempelvis servitut och ledningsrätter. Med 3D är det möjligt att vissa av dessa nyttjanderätter blir onödiga och därmed förenklas fastighetsbildningen. Exemplen där 3D kan användas är naturligtvis många. För hus blir följande tre alternativ troligen vanligt förekommande: :2 2:1 1:3 3:3 1:2 3:2 1:1 3:1 Fig Tre stycken olika appliceringsmöjligheter för 3D. Bild 1 i fig. 1.4 föreställer ett befintligt hus där tre stycken fastigheter bildats. Bild 2 visar påbyggnad av fastighet 2:2 på taket på en befintlig fastighet 2:1. Sista bilden illustrerar ett helt nytt hus. Där bildas tre stycken fastigheter redan från början. Det kan antas att behovet av 3D-utnyttjande kommer att öka i framtiden 7. Detta eftersom de framtida ny- eller ombyggnationer inom tätorterna kommer att behöva ske på redan bebyggd mark. Genom denna möjlighet att med 3D bebygga befintliga fastigheter ökar effektiviteten av markanvändningen i stadskärnor. Förvaltningen effektiviseras eventuellt vid införandet av 3D. Det som tidigare varit en fastighet och därmed en ägare kan delas upp i flera fastigheter. Flera fastigheter generar flera olika ägare. Dessa olika fastighetsägare ges möjlighet att specialisera sig på det område de verkar 7 Utkast till lagrådsremiss , sid

12 inom. Därmed ökar möjligen specialiseringsgraden i svensk fastighetsförvaltning. 8 Antag att ett garageplan kan bilda en fastighet. Ägaren till denna fastighet specialiserar sig på att driva just garagerörelse D i skrivande stund De nya reglerna angående 3D kommer träda i kraft den 1 juli Bildandet av anläggningsfastigheter och anläggningsutrymmen kan ske först fr.o.m. 1 januari Det ska, tillsvidare, inte vara möjligt att bilda 3D för bostadsändamål, såvida inte fastigheten är ägnad att rymma minst fem stycken bostadslägenheter. Alltså är det till en början inte möjligt att bilda typen småhus vid 3D. Det innebär att inga ägarlägenheter skapas. Anläggningsfastigheter och anläggningsutrymmen ska bildas enligt allmänna villkor för fastighetsbildning. 10 3D ska endast användas när andra lösningar, t.ex. servitutslösningar, inte är lämpliga. 11 Eftersom inga anläggningsfastigheter finns vid ingången av 2004 kommer anläggningsfastigheter att åsättas ett taxeringsvärde första gången vid 2005 års taxering Byggherrarnas vision Vad öppnar 3D för dörrar beträffande byggande och fastighetsbildning? Dagstidningar och andra medier talar sig varma för 3D. Medierna visar upp de stora byggherrarnas bilder av hur många fler bostäder som kan byggas på redan bebyggd mark. I en artikel i DN 13 framgår att Skanska har skissat på en till fyra våningar ovanpå ett 50-tal hus i Stockholms innerstad. Därmed har Skanska hittat utrymme för cirka 2000 nya lägenheter. Vidare menar Skanska att det finns utrymme för ungefär 9000 medelstora lägenheter innanför tullarna. Detta om tre nya våningar byggdes upp på tio procent av stadens byggbara tak. Potentialen är uppenbar, menar Skanska. Tas förorterna in i beräkningarna med alla byggrätter de genererar blir det en ansenlig mängd nya möjliga bostäder D i andra länder 3D är ingen internationell nyhet. I Europa förekommer ägarlägenheter exempelvis i Italien, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, Tyskland, Danmark och Norge. Ägarlägenheter finns också i Syd- och Mellanamerika samt i USA, Canada och Japan Eriksson, Fastighetsägarna Sverige, Lagrådsremiss den 19 december 2002, sid Promemoria , sid Lagrådsremiss, den 19 december 2002, sid Promemoria , sid Hedlund, DN, torsdagen den 29 augusti SOU 1996:87, sid

13 Följande tre exempel är hämtade från SOU 1996: Norge Norge brukar 3D sedan 1980-talet. I tinglysingsloven kan begreppet avse både vad som vanligtvis betecknas som fast egendom och rättigheter. Samtliga fastigheter och rättigheter registreras i det norska fastighetsregistret, Grunnboken. I Norge finns lag om ägandelägenheter. Genom denna lag ges rätt till uppdelning i ägarlägenheter av både ny som befintlig bebyggelse. Uppdelningen i sektioner måste omfatta hela byggnaden. Det är också möjligt att avstycka underjordiska volymer enligt den s.k. Oslo-modellen. Det är ett system för registrering av underjordiska volymer som självständiga fastigheter. Danmark Danmark tillämpar också 3D. Främst då genom att taklägenheter byggs ovanpå en befintlig fastighet. 3D förutsätter ägarlägenheter. Utmärkande för ägarlägenheter i Danmark är att det är den fasta egendomen som delas. Ägarlägenhetssystemet är uppbyggt kring en direkt äganderätt till lägenheten i kombination med en samäganderätt till mark och gemensamma anläggningar. Det är både en rättighet och skyldighet att tillhöra den förening som ska förvalta den gemensamma egendomen. Strata Title i Australien Australien har 3D och kallar systemet Strata Title. Redan 1960 antogs den första lagstiftningen på området. Strata Title utgör en form av besittningsrätt till en volym i en byggnad. Denna volym kan lagfaras och pantsättas. Olika ägare samarbetar och detta görs genom att en samfällighetsförening bildas som ansvarar för byggnadens gemensamma delar. Om inte föreningen sköter sina åtaganden kan den bli stämd av en enskild ägare. Vid större renoveringar av byggnader är det vanligt att en exploatör köper alla delar av fastigheten. Sedan upplöser köparen 3D och renoverar byggnaden. Därefter upprättas en ny s.k. Strata Title för att senare sälja fastighetens olika delar. 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att analysera konsekvenser av 3D för fastighetstaxering. I synnerhet ska studien visa var skillnader kan uppstå för riktvärdekartan och befintliga värderingsmodeller vid införandet av 3D jämfört med 2D. Värderingsmodeller som analyseras är för småhus och hyreshus. Förslag ges på förändringar hos befintliga riktvärden i syfte att kunna verka också för 3D. 15 SOU 1996:87, sid

14 Rapporten vänder sig främst till läsare med god kännedom inom fastighetstaxering. Studien är utformad på det sätt att förkunskap inom befintliga värderingsmodeller för fastighetstaxering är önskvärd. 1.3 Avgränsning Denna rapport gör inget anspråk att på något sätt vara heltäckande för analys av de konsekvenser som 3D för med sig angående taxering. Studien ska snarare ses som ett avstamp till arbetet med att hitta nya värderingsmodeller för 3D. Rapporten omfattar småhus och hyreshus. Andra värderingsenheter som industribyggnad och övrig byggnad innefattas inte av rapporten. Småhus innefattas inte i dagsläget av 3D. Troligen kommer småhus inom en snar framtid att omfattas av 3D. Därav behandlas också småhus i rapporten. Hyreshus behandlas därför att den typen troligen blir mycket vanlig vid införandet av 3D. Svar på de intervjuer som gjorts är inte citat. De svar som gavs under intervjun antecknades. Största ansträngning har gjorts för att återge svaren korrekt i rapporten. Det är endast ortsprismetoden som analyseras av värderingsmetoderna. Avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden torde inte påverkas av 3D. Därav har dessa metoder lämnats utanför denna rapport. 1.4 Metodik När rapporten genomfördes under hösten och vintern 2002 fanns beträffande taxering för 3D, inga skriftliga undersökningar gjorda. Det som fanns skrivet, generellt angående 3D, var utkast till lagrådsremiss samt promemorior från Justitie- och Finansdepartementet. Denna rapport grundar sig på det som fanns att tillgå i pränt. För övrigt grundar sig examensarbetet på rättsfallsreferat och en serie intervjuer gjorda under hösten och vintern Utöver detta har information beträffande 3D tillgodogjorts under seminarium på s.k. Lantmätardagar. 1.5 Disposition Frågeställningarna som behandlas i de respektive kapitlen avhandlas genom Problemställning, Diskussion och Förslag. Under Problemställning klargörs det aktuella problemet. Därefter kommer Diskussion. Där redovisas oftast resultatet från de intervjuer som utförts. Vidare förs ett resonemang om problemet och dess verkningar. Under Förslag redogörs för olika lösningsförslag. Dessa lösningsförslag härstammar från resultat som genereras i Diskussion. 14

15 Förutom detta inledande kapitel innehåller rapporten fem kapitel med följande huvudsakliga innehåll. I kapitel två ges en kortfattad bakgrund angående taxering och värdering för 2D. Denna bakgrund är nödvändig för förståelse av övriga rapporten. Viktiga termer exponeras och förklaras. De värderingsmetoder som används vid 2D namnges och ortsprismetoden förklaras mer ingående. Detta eftersom ortsprismetoden är den metod som till största del kommer att påverkas av 3D. Värderingsmodeller för hyreshus och småhus klargörs. Kapitel tre är kärnan i examensarbetet. Här analyseras värderingsmodellerna för småhus och hyreshus. I kapitel tre går jag igenom varje enskild värdefaktor. En diskussion förs hur den aktuella värdefaktorn påverkas av 3D. Därefter ges förslag på hur värdefaktorn ska ändras/kompletteras för att på ett smidigt sätt passa 3D. Även idéer angående nya värdefaktorer ges. Gåshaga Pirar exemplifierar fastigheter där tomtmark saknas. Kapitel fyra ställer frågan om ortsprismetoden ska differentieras för 3D. Bör en särskild ortsprismetod finnas för 2D respektive 3D? Är det lämpligare att samma metod innefattar båda dessa fastighetsbildningstyper? Kapitel fem behandlar 3D:s inverkan på Övervägandeprincipen. Vad inträffar med Övervägandeprincipen när större möjlighet ges till fastighetsbildning i en och samma byggnad? Finns fortfarande utrymme för Övervägandeprincipen, eller ersätts den av ökad möjlighet till fastighetsbildning? Kapitel sex är diskussion och slutsats. Här redovisas de viktigaste resultaten som rapporten genererat. 15

16 2. Värdering vid taxering av 2D Värderingsregler och värderingmetoder i FTL Marknadsvärde Marknadsvärde kan sägas vara allmänt saluvärde eller som IVSC 17 och TEGOVOFA 18 redovisat i Approval European Property Valuation Standards. Här definieras marknadsvärde som: Market value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm slength transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently an without compulsion. Det är marknadsvärdet som utgör basen för fastighetstaxeringen Värdefaktorer Värdering ska ske med utgångspunkt i värdefaktorer. Med värdefaktorer avses egenskaper som är knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet. 19 Det är alltså inte möjligt att bestämma värdet för en värderingsenhet utan att först bestämma de värdefaktorer som enligt FTL ska beaktas Värdeområden Riket ska indelas i värdeområden för byggnader och ägoslag, som ska värderas med utgångspunkt i riktvärden. Värdeförhållandena inom ett värdeområde ska i allt väsentligt vara enhetliga. Värdeområde ska därför bestämmas på det sätt att inverkan av de värdefaktorer, som särskilt beaktas vid riktvärdets bestämmande, ska kunna bedömas enligt enhetliga regler Riktvärdekarta Med riktvärdekarta avses en karta (kartbild) på vilken anges gränserna mellan värdeområden för en eller flera typer av värderingsenheter samt de riktvärdeangivelser, andra bestämmelser, förtydliganden m.m. som ska gälla inom värdeområdet Kapitel två grundas i sin helhet på LMV Rapport 2002: International Valuation Standards Commitee 18 The European Group of Valuers of Fixed Assets 19 7 kap. 1 FTL 20 7 kap. 2 FTL 21 1 RSFS 2001:8 16

17 Om inte genomsnittligt förhållande gäller för en värdefaktor inom ett värdeområde ska det anges på riktvärdekartan Riktvärdeangivelse Riktvärden bestäms för kombinationer av de värdefaktorer som anges i FTL. Riktvärdeangivelserna för värdeområdet utgör grunderna för att kunna beräkna värdet av den normenhet som tas fram vid förberedelsearbetet. Riktvärdeangivelserna ligger alltså till grund för att bestämma riktvärdet på den enskilda fastigheten Riktvärde I 7 kap. 3 FTL framgår att för byggnader och ägoslag som avses i 8 15 kap. FTL ska värde bestämmas med utgångspunkt i riktvärden. Dessa riktvärden ska för varje värderingsenhet bestämmas för kombinationer av värdefaktorer, som till viss del varierar inom värdeområdet och som har särskild betydelse för marknadsvärdet. 2.2 Värderingsmetoder Ortsprismetoden Med denna metod 23 bestäms marknadsvärdet genom att titta på förvärv gjorda av liknande fastigheter i den aktuella orten. Metoden leder direkt fram till ett marknadsvärde, därför är det en s.k. direkt metod. Om förvärv på den aktuella orten saknas jämförs liknande orter. Ju färskare förvärven är, desto större precision erhålls för marknadsvärdet. Övriga metoder är avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Jag fördjupar mig inte i dessa metoder eftersom de faller utanför min avgränsning för detta projekt. 2.3 Värderingsmodeller för 2D Värderingsmodell för småhus Vid taxering av småhus används riktvärdeangivelser för att bestämma tomtmarkens respektive småhusets värde. Riktvärdeangivelsen kan sägas vara en uppsättning normaltomts- respektive normalbyggnadsvärden. Denna lägger fast värdenivån inom det enskilda värdeområdet. Riktvärdeangivelsen tillsammans med värdetabeller och andra värderingsregler gör det möjligt att beräkna ett taxeringsvärde i det enskilda fallet. Riktvärdeangivelsen hämtas från riktvärdekartan. Indelning i värdeområden görs för att beakta den viktiga faktorn läge RSFS 2001: kap. 5 FTL 17

18 Denna faktor har det absolut största inflytandet vid värdering och taxering av småhus. Byggnad Inom varje värdeområde ska riktvärde bestämmas för skilda förhållanden för följande värdefaktorer: - Byggnadskategori Det finns tre stycken byggnadskategorier: friliggandehus, kedjehus, radhus - Storlek Bestäms som husets boarea + 20 % av husets biarea. Biarean får inte överstiga 20 m 2. - Ålder Denna värdfaktor ska spegla husets återstående ekonomiska livslängd och anges som ett värdeår. Värdeår är oftast nybyggnadsår. Undantag då: ombyggnader som omvandlar biarea till boarea, tillbyggnader av boarea. - Standard Standard bestäms som småhusets totala standardpoäng, där poäng beräknas med hjälp av ett antal standard frågor. - Fastighetsrättsliga förhållanden Avser om enheten kan bilda fastighet eller inte. Kan den ej bilda fastighet reduceras värdet till hälften. - Värdeordning Avser husets ordningsnummer i värdehänseende på tomten. Det finns två stycken klasser, det mest värdefulla huset på tomten och övriga hus. Övriga hus reduceras med 50 % av värdet. Tomtmark Inom varje område definieras en normal tomt. Denna ska representera den mest frekventa tomten inom området. För varje värdeområde ska riktvärde bestämmas för skilda förhållanden för följande värdefaktorer: - Typ av bebyggelse Värdefaktorn delas in i tre stycken klasser: friliggande hus är ett småhus som inte är sammanbyggt med annat småhus radhus avser varje småhus i en rad om minst tre där bostadsdelarna är direkt sammanbyggda med varandra. kedjehus är övriga småhus - Storlek 18

19 Avser tomtens areal i hela m 2. Korrigering av en viss tomts värde som har en från normaltomten avvikande storlek räknas fram med hjälp av riktvärdeangivelsen. - Närhet till strand Denna värdefaktor delas in i fem klasser: strand, tre strandnära klasser samt klassen ej strand eller strandnära. Korrigering för närhet till strand sker genom att normaltomtens värde multipliceras med en faktor som hämtas från riktvärdeangivelsen. - Vatten och avloppsförhållanden Denna värdefaktor tar hänsyn till om tomten har tillgång till drickbart vatten och WC-avlopp. Totalt 6 klasser, där 1 innebär kommunalt vatten och avlopp och 6 innebär total avsaknad. - Fastighetsrättsliga förhållanden Värdefaktorn beaktar om tomten är, kan eller inte kan bilda en egen fastighet. För normaltomten förutsätts att tomten är en egen fastighet. Är inte tomten en egen fastighet ska värdet reduceras med kr. Om inte möjlighet finns till egen fastighet ska värdet halveras. Specialregler finns för bebyggda fastigheter, t.ex. s.k. grupphusbebyggelse Värderingsmodell för hyreshus Modellen är en s.k. bruttokapitaliseringsmodell. Det innebär att värdet bestäms med begynnelsepunkt i den utgående hyran. Kostnader för drift och underhåll anses som normala för fastighetstypen. Eventuella skillnader ifråga om dessa beaktas i det enskilda fallet. Värdet på tomten är detsamma som värdet på den byggrätt som finns för tomten. Vid beräkning av taxeringsvärden för hyreshus bestäms markvärdet respektive byggnadsvärdet med hjälp av de riktvärdeangivelser som hör till riktvärdekartan. Dessutom används uppgifter om utgående hyra som hämtas från fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärden. Byggnad För byggnaden hyreshus finns tre stycken värdefaktorer: - Lägenhetstyp Denna värdefaktor bestäms med hänsyn till om värderingsenheten är inrättad för bostäder eller lokaler. - Hyra Hyra avser bruksvärdehyra för bostäder och marknadsmässig hyra för lokaler. Värdefaktorn bestäms alltid i den nivå som gäller under det s.k. nivååret, dvs. andra året före taxeringsåret. Ofta finns ingen utgående hyra att grunda värderingen på. Då kan s.k. jämförelsehyror användas. Jämförelsehyror bestäms i första hand med hjälp av hyresnivån för övriga bostäder eller lokaler inom hyreshuset. I and- 19

20 ra hand genom en jämförelse med omkringliggande hyreshus. I tredje hand genom utnyttjandet av rekommenderade genomsnittshyror. - Ålder Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår, vilken ska spegla byggnadens återstående ekonomiska livslängd. Värdeåret grundas på byggnadens nybyggnadsår. Om byggnaden har varit föremål för om- eller tillbyggnad kan värdeåret förändras. Tomtmark För kommersiella fastigheter anses den byggrätt som är knuten till tomten bättre spegla värdet av tomten än vad själva tomtarean i m 2 gör. Detta gäller både för bebyggda och obebyggda tomter. Därför används byggrätten i m 2 bruttoarea (BTA) som är knuten till tomten. När det gäller bebyggda enheter används normalt den faktiska byggrätt som föreligger i det enskilda fallet. Om den tillåtna byggrätten är avsevärt högre än den som för tillfället utnyttjas används istället den tillåtna byggrätten för att få en rättvisande bild av tomtmarkens värde. Riktvärden för tomtmark för hyreshus ska inom värdeområde bestämmas för skilda förhållanden för de båda värdefaktorerna storlek och typ av bebyggelse kap. 4 FTL 20

21 3. Påverkan av 3D på befintliga värderingsmodeller Problemställning Vid införandet av 3D blir det nödvändigt att revidera befintliga värderingsmodeller vid fastighetstaxering. Frågan är på vilket sätt värderingsmodellerna eventuellt bör ändras för att på bästa sätt ge en rättvis taxering av 3D? Jag har valt att titta på de befintliga värdefaktorer som bygger upp taxeringsvärdet för småhus och hyreshus. Härigenom försöker jag att se vari skillnader möjligtvis kommer att uppenbara sig vid införandet av 3D. I vissa fall ges även förslag på nya värdefaktorer som möjligtvis kan nyansera värderingen ytterligare. Diskussion Haapaniemi 25 och Larsson 26 anser att problemet löses beroende på hur frekvent 3D visar sig bli. Blir 3D vanligt förekommande bör värdefaktorerna anpassas för att på bästa sätt täcka in 3D. Visar det sig däremot att 3D endast förekommer i enstaka fall är det bättre med manuell hantering för taxering av 3D. Hall 27 menar att de olikheter som 3D för med sig ska beaktas under justering för säregna förhållanden. Nya värdefaktorer eller revidering av befintliga sådana är inte nödvändigt, enligt Hall. 3.1 Revidering av värderingsmodell beträffande riktvärde för småhus Vid bestämmande av riktvärde för den värderingsenhet som småhuset utgör, ska följande egenskaper hos värderingsenheten, värdefaktorer, enligt 8 kap. 3 FTL alltid bestämmas - ålder - storlek - standard - byggnadskategori - fastighetsrättsliga förhållanden - värdeordning Ålder Se avsnitt Ålder för hyreshus Storlek Värdefaktorn storlek torde inte orsaka problem. Svensk standard täcker även in 3D. 25 Haapaniemi, RSV, Larsson, KSK01, Hall,

22 3.1.3 Standard För värdefaktorn standard finns följande fem huvudfaktorer: Exteriör Problemställning Under huvudområde exteriör finns standardklasserna Stomme, Fasadbeklädnad, Takbeläggning, Garage samt Carport. 28 Förutom Garage kan övriga klasser lämnas orörda vid införandet av 3D. Garage Antalet standardpoäng är i dag ett, två eller fyra. Med tanke på att 3D främst blir aktuellt i storstäder, är möjligheten stor att parkeringsplatserna kommer att befinna sig en bit bort från fastigheten. Alltså inte i markfastigheten eller i direkt anslutning till denna. Bör då garage som inte befinner sig i fastigheten eller i omedelbar närhet av denna få en annan poäng än motsvarande garage belägna i aktuella fastigheten? Vid införandet av 3D ges också möjligheten till anläggningsutrymme. Bör garage i anläggningsutrymme få ett högre värde än ett garage i en gemensamhetsanläggning (ga)? Förslag Med hänsyn till ovanstående frågeställning bör två nya parametrar betraktas vid bedömning av standardpoäng för klassen garage. 1. Är garaget ett anläggningsutrymme, ga eller ingetdera? 2. Är garaget beläget i fastigheten eller direkt anslutning till denna eller finns garaget en bit bort från fastigheten? De parametrar som används idag, dvs. om garaget finns i ga eller ej, samt om garaget är ämnat en bil eller flera bör naturligtvis vara kvar. Mina två punktförslag ovan är enbart tillägg. Troligen vore en fastighet med anläggningsutrymme som innehåller garage mer värt än en fastighet som har garage i ga. Möjligen är garage i anläggningsutrymme i direkt anslutning lika värt som garage som finns på tomten till 2D. Sålunda bör kanske garage i anläggningsutrymme tillfogas till dagens garage som finns på småhusets tomt. Därmed sker en förenkling av integreringen. Vad som är kvar att differentieras då är garagets belägenhet. I direkt anslutning eller inte? Antag att sträckan mellan fastighet och garage är någonstans mellan 0 - x meter, då uppnås klass 1. Är sträckan större än x, uppnås klass 2. Antalet meter som bokstaven x beskriver vill jag vara försiktig med att 28 Bilaga 1 till RSFS 2002:11 22

23 ange. Klass 1 ger ett högre taxeringsvärde än klass 2. Två stycken tabeller ger ett klart intryck. Kursivt är ändrings/tilläggs förslag KLASS 1 (mindre än x m) Antal standardpoäng Finns i gemensamhetsanläggning 2 Finns i husets mark- eller sluttningsvåning, alternativt vidbyggt, friliggande på tomten, eller finns i anläggningsutrymme, med plats för en bil Finns i husets mark- eller sluttningsvåning, alternativt vidbyggt, friliggande på tomten, eller finns i anläggningsutrymme, med plats för två eller flera bilar 3 5 KLASS 2 (x m eller mer) Antal standardpoäng Finns i gemensamhetsanläggning 1 Finns i anläggningsutrymme, med plats för en bil Finns i anläggningsutrymme, med plats för två eller flera bilar 2 4 Notera: Poängsättningen i ovanstående tabeller är endast en form av relationstal. På samma sätt som diskuteras angående garage torde även gälla för carport. Energihushållning, Kök, Sanitet och Övrig interiör Jag anser inte att huvudområdena energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör påverkas på något sätt av införandet av 3D Byggnadskategori Indelas i klasser avseende typ av bebyggelse - friliggande hus (F) - kedjehus (K) - radhus (R) 23

24 Diskussion Enligt både Hall 29 och Haapaniemi 30 torde de befintliga byggnadskategorier 31 samt anläggnings- och markfastighet, vara tillräcklig uppdelning för byggnadstyper. Förslag I Utkast till lagrådsremiss för 3D talas om begreppet anläggningsfastighet. 32 En lösning är att dela upp varje byggnadskategori i just klasserna mark- och anläggningsfastighet. En sådan uppdelning motiveras om marknaden visar på en märkbar skillnad i värde mellan anläggningsoch markfastighet. Därigenom erhålls en särskiljning, för typ av bebyggelse, mellan 2D och 3D. Denna särskiljning skulle kunna spegla värdeskillnader mellan de båda fastighetstyperna. Därmed skulle värdefaktorn byggnadskategori få följande utseende: - friliggande hus som markfastighet (FM) anläggningsfastighet (FA) - kedjehus som markfastighet (KM) anläggningsfastighet (KA) - radhus som markfastighet (RM) anläggningsfastighet (RA) En nackdel med ovanstående förslag kan vara att de olika fastigheterna blir för få för att ge relevanta underlag till ortsprismetoden. Finns det få relevanta köp av en viss byggnadskategori inom ett värdeområde, leder ovanstående uppdelning till att de redan få relevanta köpen blir färre Fastighetsrättsliga förhållanden Problemställning Med fastighetsrättsliga förhållanden för småhus på småhusenhet avses enligt 8 kap. 3 FTL om den tomtmark som småhuset är beläget utgör självständig fastighet eller inte. 33. Vad innebär då en avsaknad av tomtmark, vilket är en möjlig realitet för 3D? Tanken är att 3D ska kunna utgöra en egen registerfastighet trots avsaknad av tomtmark. Diskussion 29 Hall, Haapaniemi, RSV, kap. 2 FTL 32 Utkast till lagrådsremiss , kap Handbok för fastighetstaxering 2003, avsnitt

25 Hall 34 menar att det inte föreligger något problem med att ha kvar tomtmark för 3D taxerade som småhus. Det finns idag många fastigheter som har svårutnyttjade tomter. Det har tidigare inte varit några problem att värdera dessa. Problemet, menar Hall, är sålunda inte nytt. Förslag Möjligen hamnar 3D initialt under grupphusområde och klass Initialt därför att eventuellt kommer ägarlägenheter att införas efter en tid, vilka inte hamnar under kategorin grupphus. I förlängningen är därför en ändring av lagtexten för fastighetsrättsliga förhållanden en utväg. Ett alternativ är tillförandet av nya klasser under både första och andra stycket i 14 RSFS 2002:11. Dessa fiktiva klasser bör ta hänsyn till 3D specifikt. Innan förändringsförslag beträffande 14 RSFS redogörs, förklaras begreppet stamtomt Stamtomt Principen med tomtmark för 2D bör efterlevas. Detta för att i möjligaste mån smälta in i det svenska rättsväsendet. Ett förslag till komplettering för 3D vore införandet av begreppet stamtomt. Stamtomt skulle för 3D motsvara tomtmark för 2D. 3D upptar inte tomtmark. Men de upptar en viss area, om än inte mark. De nya fastigheterna upptar stambyggnaden på ett eller annat sätt. Anläggningsfastigheternas värde påverkas av den bebyggelsemöjlighet som finns knuten till marken. Om anläggningsfastigheter skulle taxeras enligt idag gällande regler skulle fastigheterna endast erhålla ett byggnadsvärde, inget annat. Anläggningsfastigheterna har dock ett byggrättsvärde. Därmed torde värdefaktorn Storlek för stamtomt mätas i föreliggande byggrätt. Mer om detta i avsnitt Storlek. Ordet stamtomt härstammar från stambyggnad. Stambyggnad är exempelvis den ga på vilken eventuella hus placeras på dess tak. Alltså är stambyggnad den byggnad i vilken registerfastigheter kommer att bildas. 34 Hall, RSFS 2002:11, andra stycket 25

26 Fig Svart yta representerar stamtomt för en anläggningsfastighet Fig. 3.1 efterliknar en huskropp. I huset antas flera anläggningsfastigheter rymmas. Därmed kommer också flera stamtomter inrymmas. En stamtomt hänger direkt ihop med en anläggningsfastighet. Den svartmarkerade ytan representerar en stamtomt för en anläggningsfastighet. I och med införandet av stamtomt kan principen för befintliga värdefaktorer användas. Vissa värdefaktorer för tomtmark för småhus och hyreshus bör för stamtomt justeras för att bättre passa 3D. Jmf. avsnitt 3.2. Åter till förändringsförslag beträffande 14 RSFS 2002:11 första stycket. Dessa tilläggsförslag markeras med kursiv text. Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden ska för en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i följande sex klasser. Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Klass 6 Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör självständig fastighet. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda egen fastighet. Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig fastighet. Tredimensionellt fastighetsindelat småhus på värderingsenhet för stamtomt som utgör självständig fastighet. Tredimensionellt fastighetsindelat småhus på värderingsenhet för stamtomt som kan bilda självständig fastighet. Tredimensionellt fastighetsindelat småhus på värderingsenhet för stamtomt som inte kan bilda självständig fastighet. Andra stycket samma lagrum 36. Återigen är förslag till tillägg skrivna kursivt RSFS 2002:11, andra stycket 26

27 För en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde ska värdefaktorn indelas i följande tre klasser. Klass 1 Klass 2 Klass 3 Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör självständig fastighet. Tredimensionellt fastighetsindelat småhus på värderingsenhet för stamtomt som utgör självständig fastighet. Övriga småhus Skillnaden i mina klassförslag jämförelsevis med befintliga förslag är att stamtomt införs. En ytterligare skillnad är att en specifik särskiljning görs mellan 3D och 2D. Ett alternativ vore att behålla nuvarande klasser i första- och andra stycket i 14 RSFS 2002:11, men att dela upp småhus i anläggningsfastighet eller markfastighet på det sätt som jag föreslog i avsnitt Byggnadskategori Värdeordning Problemställning Enligt 8 kap. 3 FTL avser värdeordning husets ordningsnummer i värdehänseende på tomten. Återigen, som vid fastighetsrättsliga förhållanden, nämns tomt i lagtexten. Vilka problem kan detta tänkas orsaka vid införandet av 3D? Värdeordning i sig torde inte skapa frågetecken vid införandet av 3D. Förslag Om inte 3D kommer att besitta tomt, bör lagtexten 37 även här revideras på ett sådant sätt att 3D innefattas. Med mitt förslag angående stamtomt behöver revideringen av 8 kap. 3 FTL inte bli större än att den även innefattar stamtomt. Enligt 8 kap. 3 värdeordning FTL anges inte heller vilken typ av tomt. Alltså inte att det specifikt rör en marktomt. Sålunda torde däri inte ligga några hinder mot en s.k. stamtomt. Därigenom kan principen för värdeordning behållas som den är. 3.2 Revidering av värderingsmodell beträffande riktvärde för tomtmark tillhörande småhus Problemställning Först och främst bör ställning tas till om 3D överhuvudtaget ska ha tomt? Enligt 2 kap. 4 FTL är tomtmark sådan mark som upptas av 37 8 kap. 3 FTL 27

28 småhus, hyreshus. 3D kommer i de flesta fall inte i kontakt med mark. Förslag Följande kapitel bygger på antagandet att någon form av tomt för småhus ska finnas, exempelvis stamtomt, jmf. avsnitt Vid bestämmande av riktvärde för den värderingsenhet som tomtmark för småhus utgör, ska följande egenskaper hos värderingsenheten, värdefaktorer, enligt 12 kap. 3 FTL alltid bestämmas: - storlek - vatten och avlopp - fastighetsrättsliga förhållanden - typ av bebyggelse - närhet till strand Storlek Problemställning I Där skillnad exempelvis bör uppenbara sig är den begränsning en 3D har i höjd. För en 2D finns en obegränsad z - koordinat. För 3D är motsvarande z - koordinat begränsad. Begränsningen för z koordinat för en 3D är där ga eller annan fastighet tar vid. Kommer därav någon värdeskillnad att utkristalliseras mellan storlek för tomtmark och storlek för eventuell tomt för 3D? Diskussion för problemställning I Enligt Hall 38 är dagens 2D tomter med obegränsad z koordinater orationella. Detta gäller främst i städer. Genom införandet av 3D bör denna oändliga z koordinat bortrationaliseras för att ersättas av en begränsad sådan. Förslag för problemställning I Jag fortsätter på min linje med införandet av stamtomt. Skillnaden för värdefaktorn storlek mellan tomtmark och stamtomt torde inte innebära någon principskillnad i plan. Det leder troligen till att differensen för värde för storlek beträffande stamtomt inte kommer att skilja sig särskilt mycket från värde beträffande tomtmark. Praktiska begränsningar som boende upplever med z koordinatens inskränkning är eventuellt problem med trädgårdsodling. Men det torde ligga i 3D:s natur. Därför borde inskränkningen inte komma som någon överraskning för exempelvis köparen av en 3D. Största skillnaden med stamtomtens z koordinats begränsning upplevs förmodligen planmässigt. Det blir mycket mer hanterbart, för 38 Hall,

29 kommuner, att planera nya byggen och liknande när inte fastigheter sträcker sig från jordens mitt till universums slut. Problemställning II Om anläggningsfastigheter skulle taxeras med idag gällande regler skulle fastigheten endast åsättas ett byggnadsvärde. 39 Hur ska det värde som är utöver byggnadsvärdet uppfångas? Diskussion för problemställning II En åsikt är att värdering av storlek för tomtmark beträffande anläggningsfastigheter bör ske med avseende på byggrätt. 40 Det innebär samma värderingsprincip som för tomtmark för hyreshus. Skulle denna tanke appliceras även på tomtmark tillhörande småhus den dagen de blir anläggningsfastigheter ökar hanterbarheten även för dessa. Värdet av tomtmark ligger främst i möjligheten att bebygga tomten. Även om en anläggningsfastighet inte har någon del i marken finns ett värde utöver byggvärdet som till absolut största del består i byggrätten. Förslag för problemställning II Finansdepartementets förslag att storlek bör mätas i byggrätt torde gälla även den dag småhus också blir mål för 3D. På något sätt ska byggvärdet beaktas. Eftersom det redan existerar för tomtmark till hyreshus är det därför lämpligt att införa det även för anläggningsfastigheter. Att beräkna byggrättsvärde istället för storlek i kvadratmeter gör taxering för småhus i städer bättre fungerande. Ponera att en anläggningsfastighet har bildats men inte uppförts. Enligt gällande rätt kommer fastigheten varken åsättas byggnadsvärde eller markvärde. Därmed inget taxeringsvärde. Taxeras fastigheten med avseende på byggrätt, istället för storlek i kvadratmeter, undviks detta problem. Värdefaktorn storlek för stamtomt torde mätas i byggrätt i kvadratmeter. Alltså på samma sätt som tomtmark för hyreshus och inte i kvadratmeter som för tomtmark för småhus. Därmed skulle det värde som härstammar från existerande byggrätt, lättare kunna fångas upp om stamtomt införs. Stamtomt eller inte, det viktiga är att byggrättsvärdet uppmärksammas. Dubbeltaxering Problemställning 39 Promemoria , sid Promemoria , sid

30 Ett problem som möjligen följer med 3D är den dubbeltaxering som eventuellt kommer att äga rum för småhus. Med dubbeltaxering förstås att en och samma yta taxeras mer än en gång. Antag att en stambyggnad innehåller ägarlägenheter. Stambyggnaden utgör en ga. På taket till ga byggs exempelvis ytterligare 3D i form av radhus. Om radhus har en tomtfastighet taxerar radhusen för denna. Tomtfastigheten är tillika tak för de ägarlägenheter som finns överst i ga. Därmed uppstår en dubbeltaxering av ytan som å ena sidan är taket för ägarlägenheterna och å andra sidan tomten för radhusen. Även om radhusen inte har en tomt taxeras radhusens byggarea. Därmed inträffar dubbeltaxering. Dubbeltaxering kommer däremot inte att äga rum vid hyreshus, då byggrätt, och inte storlek i kvadratmeter, är en stor grund för värdering. A B C 1:2 1:2 Fig. 3.2 Olika fastigheter i en och samma huskropp. Ytterligare ett exempel angående dubbeltaxering illustreras av figur 3.2. Markfastighet 1:2 och anläggningsfastigheterna A, B och C taxerar för storlek i kvadratmeter. Detta medför problemet att markarean som skuggas, i figuren som tjock linje, av A, B och C taxeras först av 1:2 och därefter av anläggningsfastigheterna. Alltså, samma stycke tomtmark taxeras fyra gånger. Diskussion Haapaniemi 41 menar att eventuell dubbeltaxering är ett problem som möjligtvis kan uppstå för småhus. Detta problem måste sålunda vara löst före det att lagen träder i kraft. Hall 42 anser att det inte föreligger något problem med dubbeltaxering. Ägarlägenheterna får ett värde och småhusen på taken får ett värde. Dessa åsätts sedan taxeringsvärden. Stambyggnaden, dvs. ga:n, har inget självständigt värde. Ägarna till ägarlägenheterna taxerar sina respektive fastigheter. Därmed inträffar ingen dubbeltaxering. Förslag 41 Haapaniemi, RSV, Hall,

31 Det finns två stycken olika lösningar till ovanstående problem angående dubbeltaxering. 1. Beträffande småhus bör värdefaktorn Storlek beskriva den byggrätt som föreligger istället för, som nu, ytan i kvadratmeter. 43 Därmed får värdefaktorn Storlek samma innebörd för småhus som för hyreshus. Därigenom försvinner problematiken med eventuell dubbeltaxering. Detta eftersom ytan, i kvadratmeter, inte längre blir grund för taxeringsvärdet. Ska denna förändring av värdefaktor gälla både 2D och 3D, eller bara 3D? Fördelen med att en förändring av Storlek innefattar såväl 3D som 2D blir en mer enhetlig hantering av de båda fastighetstyperna. Nackdelen är att Storlek för 2D fungerar bra, särskilt utanför tätbebyggda områden. Där är en förändring av värdefaktorn Storlek inte nödvändig. 2. Låt varje anläggningsfastighet få en del av tomtmarken. I fig. 3.2 torde A få ¼ samt B, C och 1:2 ¼ vardera. Därmed är problemet med dubbeltaxering löst. Detta eftersom varje fastighet blir taxerad för var sin del av tomtmarken. Bör 1:2 erhålla en större del av tomtmarken, eftersom den har direkt kontakt med mark? Det torde vara en bedömningsfråga. Är alla fyra fastigheter liknande fastigheter torde det inte finnas någon orsak till varför del i tomtmark skulle skilja sig mellan dem. Annars är det kanske något som bör lösas av fastighetsägarna själva Vatten och avlopp Jag anser att denna värdefaktor inte behöver genomgå någon förändring vid införandet av 3D Fastighetsrättsliga förhållanden Problemställning Ett dilemma är den lagtekniska biten. I kap FTL nämns tomtmark. Hur ska lagen ändras om 3D-småhus inte innehar tomt eller innehar en annan form av tomt? Dagens tomtmark kan inte existera för 3D, som tidigare fastslogs. Förslag Vid nyttjande av stamtomt, anser jag, att värdefaktorn Fastighetsrättsliga förhållanden tycks möjlig att applicera på 3D. Men inte utan vissa korrektioner. De förändringar och tillägg som föreslås är följande och utmärks genom kursiv stil: 43 Jmf. avsnitt Storlek 31

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

2015 års fastighetstaxering av småhus

2015 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2015 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

2012 års fastighetstaxering av småhus

2012 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2012 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Småhus värdefaktorer

Småhus värdefaktorer Max Wentzel Småhus värdefaktorer En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet Value Factors of Houses A Quantitative Study on the Accuracy of the Value Factors Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

5 Riktvärde för småhus

5 Riktvärde för småhus 5 Riktvärde för småhus Riktvärde för småhus Avsnitt 5 109 5.1 Allmänt 8 kap. 1 FTL Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader. Riktvärdet

Läs mer

Handledning för fastighetstaxering 2009. Taxeringsregler

Handledning för fastighetstaxering 2009. Taxeringsregler Handledning för fastighetstaxering 2009 Taxeringsregler 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32472-1 SKV 358 utgåva 4 Elanders i Vällingby

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2006:327 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus

Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006. Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus 1 Uppsala Universitet Institutet för bostadsforskning Tommy Berger Maj 2006 Bruksvärdesprincipen som värderingsmodell för småhus Inledning Fastighetsskatt torde vara en av de mest diskuterade och också

Läs mer

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet & taxeringsvärdet En studie av småhus i Gävle kommun Kristin Kensby & Helen Snaar 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Lantmäteriteknik Lantmätarprogrammet

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011års och senare års fastighetstaxeringar

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Innehåll 5. Innehåll

Innehåll 5. Innehåll Förord 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket (SKV) för 2012 års fastighetstaxering. Samlingen innehåller utöver de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

7 Justering för säregna förhållanden

7 Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Avsnitt 7 137 7 Justering för säregna förhållanden Definition 7.1 Allmänt 7 kap. 5 FTL Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdes bestämmande

Läs mer

- Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe

- Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe Obebyggda småhusfastigheter - Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp? Christoffer Göransson Anton Stampe Copyright Christoffer Göransson och Anton Stampe 2015 Författarna har gemensamt

Läs mer

Fastighetstaxeringsregistret 2009

Fastighetstaxeringsregistret 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(408) Fastighetstaxeringsregistret 2009 BO0601 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4

Läs mer

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus En studie om möjligheten att komplettera dagens fastighetstaxeringsmodell Kristian Bransell & Linus Fredriksson 2013 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen),

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Deklarera ditt småhus gärna på Internet

Deklarera ditt småhus gärna på Internet Fastighetstaxering Småhus Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av småhus 2012, 2013 och 2014. 2012 2014 Deklarera ditt småhus gärna på Internet Om du lämnar dina uppgifter genom

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Värdeinverkan vid avsaknad av väg

Värdeinverkan vid avsaknad av väg AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad Värdeinverkan vid avsaknad av väg Hur påverkas marknadsvärdet om väg fram till fastigheten saknas? Stina Borgström

Läs mer

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde

J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE. Avdelningen för ekonomi. FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde J\. HÖGSKOLAN IGÅVLE Beteckning: Avdelningen för ekonomi FASTIGHETSVÄRDERING - processen att fastställa ett marknadsvärde Veronica Larsson & Susanne Lindberg Juni 2010 Examensarbete C nivå, 15 hp Företagsekonomi

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-09 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Kök Helrenoverat kök från Ballingslöv (2006). Ny kyl/frys,

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Smålandsidyll Gården Ängen består av ett vackert beläget byggnadscentrum samt 9 ha mark belägen 25 min. bilväg från Jönköping och 3,5 km till Vaggeryd. Det charmiga huset

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07

FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 Underlag inför försäljning av fastigheten del av Ölmestad 21:2 Vårdcentralen och fd. Kastanjegårdens förskola i Gislaveds kommun FÖRSÄLJNINGS-PM 2015-09-07 1 BAKGRUND Fastigheten Ölmestad 21:2 ägs av Gislaveds

Läs mer

Hemställan om ändringar i fastighetstaxeringslagen vad gäller kraftvärmeverk

Hemställan om ändringar i fastighetstaxeringslagen vad gäller kraftvärmeverk ^ g^t Svensk* Fjärrvärme Svensk Fjärrvärme Erik Thornström Svensk Energi Göran Lagerstedt Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia till: Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan om ändringar

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse

Yttrande. Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse Malmö stad Tekniska nämnden 1 (7) Datum 2014-05-12 Adress Diarienummer TN-2014-181 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Justitiedepartementet upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse STK-2014-356

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Vem ska deklarera vid särskild fastighetstaxering?

Vem ska deklarera vid särskild fastighetstaxering? Du deklarerar! Särskild fastighetstaxering 2008 2012 Elproduktion Särskild fastighetstaxering Särskild fastighetstaxering innebär en värdering av fast ig he ter som har förändrats eller nybildats sedan

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Naturskönt belägen villa - fd. skola

Naturskönt belägen villa - fd. skola Objektbeskrivning Naturskönt belägen villa - fd. skola Höla 270, Åre, Hallen Boarea: 230 m 2 (biarea 170 m 2 ) Tomtarea: 5 700 m 2 Utgångspris: 695 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr. 614. Använd länken

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med!

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av lantbruk 0, 0 och 0. Fastighetstaxering Lantbruk 0 0 Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Allt fler väljer att lämna sina uppgifter

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

Tomträttens värdepåverkan vid försäljning En jämförande studie av radhus i Göteborg

Tomträttens värdepåverkan vid försäljning En jämförande studie av radhus i Göteborg Tomträttens värdepåverkan vid försäljning En jämförande studie av radhus i Göteborg Anna Holmer Lisa Carlsson Institutionen för ingenjörsvetenskap 2015-06-10 Sammanfattning Köpeskillingen på en fastighet

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33)

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33) LANTMÄTERIET 1 (9) YTTRANQE 2014-10-23 Dnr 102-2014/3250 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

en sammanfattning? 1 (40)

en sammanfattning? 1 (40) FEA, - en sammanfattning? 1 (40) Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer