ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION 2011-10-06 ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION"

Transkript

1 ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION

2 Innehåll 1 Bakgrund 3 Arenarapporten 3 Arenapanelen 4 Utvärderingskriterier 4 Ekonomiska villkor 4 Anläggningens utformning och AIK:s tillgång till densamma 5 Anläggningens geografiska läge 6 Möjlighet för AIK att bedriva AIK:s övriga fotbollsverksamhet och övrig verksamhet inom AIK 6 Möjligheter att förbättra marknadsintäkter 7 Service 7 2 Anbudsbegäran 7 3 Anbud 8 Swedish Arena Management - Swedbank Arena 9 Stockholm Globe Arenas - Stockholmsarenan 9 Förhandlingar 10 4 Utvärdering 10 Utvärderingskriterier 10 Utvärderingsmetod 11 Hyreskalkyl 11 Ekonomi 11 Utformning och Geografiskt läge 11 Möjlighet att samla verksamhet 12 Möjlighet till affärsutveckling 12 Marknadsundersökning 13 5 Resultat av utvärdering 14 Hyreskalkyl 14 Utformning och Geografiskt läge 14 Möjlighet att samla verksamhet 15 Möjlighet till affärsutveckling 15 Sammantagen ekonomi 16 6 Slutsats och rekommendation 17 7 Intern arbets- och beslutsprocess 18 8 Process efter beslut 18 Bilaga: 19 Sammanfattning AIK Fotboll marknadsundersökning Arenafrågan 2

3 Bakgrund Arenarapporten Arbetet med arenafrågan har bedrivits i enlighet med det beslut som togs av AIK FF:s årsmöte den 8 mars 2011 inkluderanden den rapport och de rekommendationer som den tidigare Arenagruppen presenterade. I enlighet med rapporten så bildades den nuvarande Arenapanelen med representanter från AIK Fotboll AB, AIK FF, AIK HS samt medlemsrepresentation, men till skillnad från Arenagruppens rekommendation så beslutades att ingen i Arenapanelen ska ha utslagsröst. På årsmötet informerades också om att inget beslut kommer att tas i arenafrågan innan Arenapanelens rekommendation - och bakgrunden till rekommendationen - presenterats för AIK FF:s medlemmar. I Arenapanelens rapport fastställdes de fem viktigaste utvärderingskriterierna för att värdera olika arenaalternativ, till Ekonomi, Utformning och Geografiskt läge, Möjlighet att samla verksamhet samt Möjlighet till affärsutveckling. Arenapanelen har lagt till ytterligare ett utvärderingskriterium i anbudsbegäran, service. I rapporten rekommenderas vidare att AIK Fotboll gör en konkurrensutsatt upphandling, som påminner om en offentlig upphandling. Tillvägagångssättet rekommenderas inte i första hand för att skydda anbudsgivarna, utan för att skapa bra förutsättningar för beslutsfattarna och för att AIK:s medlemmar, ägare och övriga intressenter ska känna sig trygga med att upphandlingen och förhandlingarna genomförs på ett affärsmässigt sätt. Dessutom innebär en strukturerad upphandlingsprocess en kvalitetssäkring samt en bra grund för jämförelser och grund för kommande avtalsförhandlingar. De två arenaalternativ som i rapporten bedöms vara realistiska inför 2013 är Swedbank Arena i Solna samt Stockholmsarenan i Stockholm varför anbudsbegäran föreslås riktas till dessa parter. Övriga potentiella ännu inte identifierade anbudsgivare ska också ges möjlighet att lämna anbud. Slutligen rekommenderas i rapporten att ett eget arenaalternativ ska utredas parallellt med upphandlingen. Om detta alternativ inte är avfärdat vid tecknande av avtal med någon av offererande parter så ska avtalstiden begränsas med hänsyn till pågående utredning av eget alternativ. Arbetet med ett eget arenaalternativ har bedrivits av en arbetsgrupp inom AIK FF och har inte varit föremål för behandling i Arenapanelen. Samtliga rekommendationer enligt ovan beslutades av årsmötet och har legat till grund för Arenapanelens fortsatta arbete med upphandlingen. 3

4 Arenapanelen Arenapanelen består av representanter från AIK Huvudstyrelse, AIK Fotbollsförening, medlemsrepresentant AIK FF samt representanter från AIK Fotboll AB enligt nedan: Johan Strömberg, Ordförande (nominerad av styrelsen i AFAB) Annela Yderberg, Sekreterare (vd AFAB) Erik Saers (nominerad av styrelsen i AFAB) Henrik Lannér (nominerad av styrelsen i AIK FF) Lars Rekke (nominerad av huvudstyrelsen i AIK) Patrik Samuelsson (nominerad av medlemsmöte i AIK FF) Under utvärderingsfasen har marknadschef Johan Cederbrant adjungerats in i Arenapanelen. AIK Huvudstyrelse har utsett Mats Gustavsson till ersättare för Lars Rekke och han deltog i ett av de gemensamma styrelsemötena i Rekkes frånvaro samt vid ett arenapanelsmöte där även Rekke deltog. Utvärderingskriterier För att utröna vilket anbud, som för AIK, är att betrakta som det mest fördelaktiga, kommer AIK främst att beakta nedanstående kriterier och därunder förekommande underkriterier. Dessa kriterier utgjorde grunden i anbudsbegäran. Ekonomiska villkor Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Ekonomiska villkor kommer bland annat nedanstående underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Storleken på hyran och hyrans beräkningsgrund samt vilken nyttjanderätt till anläggningen som AIK kommer att erhålla (matcher, träning, andra evenemang). Vad som ingår i hyran och vilka kostnader som därutöver kan komma att belasta AIK. Tillgång till antalet VIP-platser för AIK, var AIK:s VIP-platser skulle vara belägna, villkor för intäkter från AIK:s VIP-platser och anläggningens övriga VIP-platser samt eventuellt övriga villkor i anledning härav. Tillgång till loger för AIK, var AIK:s loger skulle vara belägna, villkor för intäkter från AIK:s loger och anläggningens övriga loger samt eventuellt övriga villkor i anledning härav. I vilken utsträckning intäkter tillfaller AIK vad gäller försäljning i kiosker, restauranger, butiker för souvenirförsäljning samt eventuellt övriga villkor i anledning härav. Möjligheten till reklam och marknadsintäkter. Detta innebär även att AIK välkomnar bindande sponsorsåtaganden i de anbud som inges. Huruvida, och graden av, egen personal kan ersätta anläggningens egen personal. Huruvida AIK äger relationen till de kunder som köper biljett. 4

5 Anläggningens utformning och AIK:s tillgång till densamma Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Anläggningens utformning och AIK:s tillgång till densamma kommer bland annat följande underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Åskådarkapacitet. Antal sittplatser respektive antal ståplatser och desammas läge i anläggningen. Förekomsten av och antal etager i anläggningen jämte utformning av etagerna samt förekomsten av, eller eventuell möjlighet att skapa, olika sektioner inom ett etage. Anläggningens utförande med avseende på säkerhet för åskådare och spelare samt möjlighet för busstransporter inom anläggningens område (transport av spelare, supporters, m.m.). Förekomsten av och antal VIP-stolar samt platsernas läge i anläggningen. Förekomsten av och antal loger, logernas utformning (antal platser, inredning, tillgång till servering osv.) samt logernas läge i anläggningen. Anläggningens flexibilitet vad gäller möjlighet till tak och möjlighet till läktaranpassning. Anläggningens faciliteter för spelare, AIK:s medarbetare (cirka 400 personer) och åskådare (exempelvis omklädningsrum, tillfälliga kontor, Tifo-förråd, toaletter, m.m.) vid AIK:s arrangemang. Förekomsten av eventuellt press- och mediacenter. Anläggningens tekniska utrustning (storbildsskärmar, belysning, ljud, m.m.). Typ av gräs (konstgräs, naturgräs) och eventuellt underhåll av detsamma. Anläggningens värmesystem (förekomsten av planvärme, m.m.). Förekomsten av och antal restauranger, restaurangernas storlek (kapacitet) och läge i anläggningen, restaurangernas utbud samt restaurangernas öppettider före, under och efter match. Förekomsten av och antal kiosker, kioskernas storlek och läge i anläggningen, kioskernas utbud samt kioskernas öppettider före, under och efter match. Förekomsten av och antalet butiker för souvenirförsäljning, butikernas storlek och läge i anläggningen. Tillgång till anläggningen för matcher (även i förehållande till anläggningens övriga arrangemang) och vilka villkor som gäller för det fall arenan inte är tillgänglig för AIK. Tillgång till anläggningen för träning. Tillgång till anläggningen före och efter matcher. Möjlig tillgång till anläggningen för annan verksamhet (eventdagar, m.m.). Möjlighet för AIK att hyra kontorslokaler i, eller i anslutning till, anläggningen och eventuell tillgång till låsbara lagerutrymmen för AIK. 5

6 Anläggningens geografiska läge Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Anläggningens geografiska läge kommer bland annat följande underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Anläggningens läge i relation till Stockholms centrum. Anläggningens läge och möjligheter att ta sig till och från anläggningen med hjälp av bil, allmänna kommunikationsmedel, cykel eller gåendes samt förekomsten av antal parkeringsplatser i anslutning till anläggningen. Beräknad miljöbelastning som åskådarna anses orsaka vid ett besök på arenan samt för resa till och från anläggningen. Omgivningen kring anläggningen (näringsliv, m.m.). Möjlighet för AIK att bedriva AIK:s övriga fotbollsverksamhet och övrig verksamhet inom AIK Vid bedömningen av utvärderingskriterier Möjlighet för AIK att bedriva AIK:s övriga verksamhet och övrig verksamhet inom AIK kommer bland annat följande underkriterie att beaktas: Möjlighet för AIK att bedriva verksamhet på anläggningen vad avser Dam, Junior, Akademi (Pojk och Flick) samt basverksamheterna (Pojk och Flick). Inom övrig AIK-verksamhet ingår övriga sektioner. 6

7 Möjligheter att förbättra marknadsintäkter Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Möjligheter att förbättra marknadsintäkter kommer bland annat följande underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Specifikation av hur långt marknadsrättigheterna för reklam på arenan och utanför arenan sträcker sig för AIK. Utrymmen för reklamplatser att disponeras av AIK och desammas läge i anläggningen. I vilken utsträckning elektroniska reklamskyltar tillhandahålls. Service Värdet för utvärderingskriteriet Service kommer att inkluderas i kriteriet Möjlighet till affärsutveckling, följande underkriterier kommer att beaktas (utan inbördes ordning): Anbudsgivarens möjligheter och eventuella villkor för marknadsföring av AIK:s evenemang. Anbudsgivarens möjligheter och eventuella villkor för biljettförsäljning, årskort med mera. Typ av inpasseringssystem. Upphandling. Anbudsbegäran Anbudsbegäran har tagits fram i samarbete med extern juridisk part som är specialiserad på upphandling för att kvalitetssäkra processen och skapa en god grund för kommande avtal samt för att i möjligaste mån göra anbuden jämförbara. Arenagruppens arenarapport har varit utgångspunkt i framtagandet av anbudsbegäran. I anbudsbegäran har minimikrav, utvärderingskriterier samt tillvägagångssätt tydligt framkommit. Anbudets inlämnande, sista anbudsdag, anbudets giltighet samt tillvägagångssätt vid öppnande av anbud har också angivits. Efterfrågad information avseende anbudet i anbudsbegäran har sammanfattningsvis avsett information om anbudsgivaren inom ett antal områden samt att anbuden ska vara bindande. Vidare har efterfrågats beskrivning av anläggning samt beskrivning av vad anbudsgivaren offererar med hänsyn till respektive utvärderingskriterier, avtalsförslag och garantiförbindelse från fastighetsägaren. Det sista innebär att fastighetsägaren förbinder sig att, på oförändrade villkor, överta avtalet i händelse av anbudsgivarens konkurs, obestånd eller likvidation. Det framkommer i anbudsbegäran att AIK kommer att anta det anbud som sammantaget för AIK framstår som det mest fördelaktiga. AIK har i anbudsbegäran också förbehållit sig rätten att avbryta upphandlingen, anta eller förkasta anbudsgivares anbud oavsett anbudsgivares uppfyllande av uppställda krav och kriterier. Dessutom har AIK förbehållit sig rätten 7

8 att medge att anbudsgivare ska ges möjlighet till skriftlig komplettering, muntlig presentation och/eller att förhandling ska ske med en eller flera av de anbudsgivare som lämnat anbud. Anbudsgivarna hade möjlighet att skriftligt ställa frågor med anledning av anbudsunderlaget fram till den 15 juli Inga frågor inkom under perioden. Anbudsbegäran har behandlats med sekretess och endast de två anbudsgivarna (Swedbank Arena och Stockholmsarenan), Arenapanelens deltagare, styrelsen för AIK Fotboll AB samt de två anlitade advokaterna har tagit del av anbudsbegäran i sin helhet. Anbud AIK Fotboll AB mottog två anbud i tid innan anbudstidens utgång. Anbuden öppnades av Notarius Publicus den 25 juli 2011, kopierades av densamma direkt efter öppnandet, förseglades och har därefter förvarats i ett låst kassaskåp. Kopior av anbuden har distribuerats till medlemmarna i Arenapanelen, inklusive adjungerade medlemmar. Totalt har åtta kopior distribuerats. Anbudsbegärans struktur medförde att anbuden var strukturerade på ett jämförbart sätt och att erforderlig information återfanns i anbuden. Båda anbudsgivarna lämnade dock anbud där vissa områden lämnades öppna för förhandling. 8

9 Swedish Arena Management - Swedbank Arena Anbud avseende Swedbank Arena inkom från Swedish Arena Management (SAM) innan anbudstidens utgång. All erforderlig information återfanns i anbudet, men förtydliganden och förhandlingar har skett under utvärderingens gång. De ekonomiska villkoren avseende såväl hyresvillkor som övriga möjligheter till affärsutveckling samt affärsmodellen har varit föremål för förhandlingar. SAM har justerat sitt anbud och förbättrat de ekonomiska villkoren för AIK Fotboll under förhandlingarnas gång. Anbudet inkluderar åtaganden av extern part. Affärsmodellen inkluderar en rörlig omsättningshyra för biljetter, VIP-stolar och loger. Avseende VIP-stolar och loger ska all försäljning ske via SAM:s marknadsorganisation mot provision. Prissättning, paketering och den praktiska hanteringen vid försäljning ska överenskommas mellan de två parterna. Stockholm Globe Arenas - Stockholmsarenan Anbud avseende Stockholmsarenan inkom från Stockholm Globe Arenas (SGA) innan anbudstidens utgång. Erforderlig information återfanns i anbudet, men förtydliganden och förhandlingar har skett under utvärderingens gång. SGA har justerat sitt anbud och förbättrat de ekonomiska villkoren för AIK Fotboll under förhandlingarnas gång. Affärsmodellen har inte varit föremål för förhandling då den motsvarade de krav och förväntningar som AIK har haft. Affärsmodellen bygger på rörlig omsättningshyra för biljetter, VIP-stolar och loger. Endast AIK kommer att sälja biljetter, VIP-stolar och loger till AIK:s evenemang. Dessutom innehåller anbudet en möjlighet för AIK att mot provision sälja SGA:s produkter på Stockholmsarenan. 9

10 Förhandlingar Arenapanelen har utsett två representanter att föra förhandlingarna med anbudsgivarna, Johan Strömberg och Annela Yderberg. I förhandlingarna med SAM (Swedbank Arena) avseende affärsmodellen deltog också marknadschef Johan Cederbrant vid ett tillfälle. Förhandlingar har förts med båda anbudsgivarna och båda parterna har under förhandlingarna förbättrat de villkor AIK erbjuds. Med SGA (Stockholmsarenan) har förhandlingar förts framförallt avseende förbättrade hyresvillkor och möjlighet till förbättrade marknadsintäkter. Affärsmodellen har inte varit föremål för förhandling då den motsvarade de krav och förväntningar som AIK har haft. Förhandlingarna med SAM (Swedbank Arena) har varit mer omfattande då de ekonomiska villkoren, möjligheten till förbättrade marknadsintäkter samt den övergripande affärsmodellen varit uppe för förhandling. Båda parter informerades muntligt och skriftligt om deadline för anbud inför sista arenapanelmötet samt att styrelsemötet den 27 september 2011 kunde resultera i en rekommendation i arenafrågan. SGA (Stockholmsarenan) meddelade att de inte hade för avsikt att ytterligare förbättra sitt anbud. SAM (Swedbank Arena) lämnade in ett förbättrat anbud innan tidsfristens utgång. Utvärdering AIK kommer att anta det anbud som sammantaget för AIK framstår som det mest fördelaktiga mot bakgrund av bland annat de utvärderingskriterier och underkriterier till respektive utvärderingskriterier enligt nedan. De kriterier som kan omräknas i ekonomiska tal ska omräknas och inkluderas i den översiktliga ekonomiska kalkylen som anger vilket alternativ som totalt sett är det bästa för AIK Fotboll. Utvärderingskriterier Ekonomi hyreskalkyl, bindande sponsoravtal, möjlig affärsutveckling, provision, ökade eller minskade kostnader samt omräkning av övriga kriterier till ekonomiska tal summeras. Geografiskt läge omräknas via marknadsundersökning i ekonomiska tal. Utformning omräknas via marknadsundersökning i ekonomiska tal. Möjlighet att samla verksamhet värderas och omräknas i ekonomiska tal om möjligt. Vid likvärdiga alternativ värderas detta med +/- avseende det alternativ som bedöms som mest fördelaktigt. Möjlighet till affärsutveckling prognostiseras och beräknas i ekonomiska tal. Service värderas och omräknas i ekonomiska tal och inkluderas i utvärderingen under möjlighet till affärsutveckling. 10

11 Utvärderingsmetod Samtliga utvärderingskriterier har värderats på ett så rationellt sätt som möjligt och tillförts ett ekonomiskt värde där det har varit möjligt. Den relativa skillnaden mellan alternativens summa av värdena för samtliga kriterier har mätts. Stor vikt har lagts vid genomförd marknadsundersökning som har analyserats och tillämpats i utvärderingsarbetet i samarbete med extern part. Hyreskalkyl De ekonomiska villkor som erbjuds i den affärsmodell som offererats av respektive anbudsgivare har kalkylerats i enlighet med följande förutsättningar: Med stöd i benchmarking, genomförd marknadsundersökning samt expertis på området har publiksiffrorna för en säsong på en ny arena prognostiserats match för match. Bedömningen är att från år två kunna öka publiksnittet med drygt 20% till åskådare per match. Denna prognos har legat till grund för jämförelsekalkylen. Som känslighetsanalys har sju snittpubliksintervaller kalkylerats , , , , , och samt ytterligare sju scenarion där varje match har beräknats match för match med följande publiksnitt , , , , , samt Dessutom har varje scenario beräknats med olika snittintäkter per åskådare, dels till dagens snittintäkt samt ytterligare två scenarion med högre snittintäkt per åskådare. Den prognostiserade skillnaden mellan de båda alternativen har använts i den övergripande bedömningen. Samma kalkylpris och antal för VIP-stolar samt loger har prognostiserats för respektive alternativ. Prognoserna och antagandena har baserats på genomförd marknadsundersökning, benchmarking gjord på andra allsvenska klubbar samt befintlig kundstock och egna erfarenheter. Detsamma gäller antaganden som har gjorts avseende volym och snittintäkt för mat, dryck och kiosk för respektive alternativ. Ekonomi Den sammanlagda bedömningen har gjorts i ekonomiska tal vilket vid behov kommer att vägas mot möjligheten att samla verksamhet. Respektive utvärderingskriterium inkluderas i den övergripande ekonomiska kalkylen. Utformning och Geografiskt läge Värdering av det geografiska läget har delvis bedömts med anledning av AIK:s aktuella hemvist samt övriga ovan nämnda kriterier. Utformningen har delvis bedömts i enlighet med ovan nämnda kriterier. Men den totala bedömningen och värderingen av dessa kriterier har tydligt framkommit i genomförd marknadsundersökning som pekar på en signifikant skillnad i preferens hos publik och sponsorer och där undersökningen också visar på en signifikant skillnad i hur respektive grupps preferens kommer att påverka framtida arenabesök. 11

12 Denna skillnad i framtida arenabesök avseende huruvida man kommer att besöka den ena eller den andra arenan har fastställt värderingen av dessa kriterier. Det sammanlagda värdet av dessa kriterier är summan av publikbortfallet som blir resultatet av AIK:arnas preferenser avseende framtida hemmaarena. Möjlighet att samla verksamhet Värdering av möjligheten att samla verksamhet har genomförts i samråd med AIK Fotbollsförening och AIK Huvudstyrelse. Detta kriterium är av stor vikt, men svårt att värdera då arenavalet inte ska äventyra annan AIK-verksamhet. Solna Stad har tydligt presenterat sina intentioner och kommande satsningar på AIK:s verksamhet i kommunen. Stockholms Stad har haft svårare för att presentera en liknande information med hänsyn till att det redan idag råder platsbrist för bredd- och elitidrott i Stockholms Stad. Möjlighet till affärsutveckling Under möjlighet till affärsutveckling har rättigheter till exponering på och kring arenan via respektive parts kanaler beaktats. Vidare har möjlighet att mot provision sälja respektive anbudsgivares övriga produkter samt sponsoranbud beaktats under förutsättning att de har varit bindande. Prognoserna och antagandena har baserats på benchmarking gjord på andra allsvenska klubbar samt befintlig kundstock och egna erfarenheter. Utvärderingskriteriet Service har inkluderats i denna del av utvärderingen. 12

13 Marknadsundersökning 1 Arenapanelen har givit en extern part, Sponsor Insight, i uppdrag att genomföra en undersökning bland olika intressenter till AIK Fotboll. Huvudsyftet med undersökningen har varit att utröna hur de olika intressenterna ser på den aktuella arenafrågan för AIK Fotboll. Vidare har ett antal frågor ställts, mer eller mindre kopplade till arenafrågan i syfte att få fram ett så relevant beslutsunderlag som möjligt. Intressenterna har delats in i fyra olika grupper, årskortsinnehavare, vanliga biljettköpare, sponsorer/partners och AIK-sympatisörer i allmänhet (oavsett om man går på match eller ej). Svarsfrekvensen har varit hög och c:a 40% har svarat på marknadsundersökningen. Det har framkommit att de som svarat på enkäten har varit mycket insatta i arenafrågan och så många som 95% av de som har svarat har valt att lämna kommentarer på frågorna med öppna svar. Marknadsundersökningen är statistiskt säkerställd och med en hög svarsfrekvens. Extern part har tolkat och värderat resultatet av marknadsundersökningen. För varje rådgivande kriterium i marknadsundersökningen har signifikansen beräknats innan resultatet har tagits i beaktande. Det kan konstateras att marknadsundersökningen har givit tydliga och tillförlitliga svar på ett antal frågor. Marknadsundersökningen anger att majoriteten av respondenterna har Swedbank Arena som preferens. Av undersökningen framkommer tydligt att om valet faller på Stockholmsarenan så kommer det medföra ett betydande publiktapp på 15% samt 20% av besökande sponsorer/samarbetspartners jämfört med Swedbank Arena. 1 Se Sponsor Insights tolkning av undersökningen i bilaga 1. 13

14 Resultat av utvärdering Varje kriterium har värderats, service har inkluderats i kriteriet möjlighet till affärsutveckling och övriga kriterier har utvärderats var för sig enligt nedan: Hyreskalkyl Swedbank Arena har erbjudit bättre hyresvillkor än Stockholmsarenan. Dock medför vissa delar i avtalet i kombination med de antaganden som har gjorts avseende volym att det prognostiserade ekonomiska nettot för AIK som hyresgäst vid en jämförelse i enlighet med ovanstående scenarion ger en marginell fördel för Stockholmsarenan. Swedbank Arena har redan påbörjat sin försäljning vilket medför att ett begränsat antal VIP-stolar och loger inte genererar intäkter till AIK. Dessa volymer har räknats bort i hyreskalkylen. Det medför att stora möjligheter till uppsida finns i det avseendet vilket inte har kalkylerats. Skillnaden mellan alternativen är på sådan nivå att det kan betraktas som felräkningsmarginal. Den genomsnittliga skillnaden för de prognostiserade olika intervallerna för de två arenorna är c:a 0,10 mkr i nettointäkt/år i Stockholmsarenans favör. För kalkylprognosen som använts i hyreskalkylen är skillnaden 0,56 mkr/år i Stockholmsarenan favör. Vid snittpublik över åskådare så är nettointäkten i Swedbank Arenas favör. I hyreskalkylerna är alla antaganden avseende pris och volym lika för de två alternativen. Ingen hänsyn är tagen i hyreskalkylen till marknadsundersökningens resultat, vilken kommer att hanteras separat. Utformning och Geografiskt läge I den marknadsundersökning som har genomförts av extern part har respondenternas preferenser tydligt framkommit. En betydande större andel, som är signifikant, av årskortsinnehavare, vanliga biljettköpare, sponsorer/partners och AIK-sympatisörer i allmänhet anger att de kommer att besöka Swedbank Arena om det blir AIK:s hemmaarena i jämförelse med om Stockholmsarenan blir hemmaarena. Med hjälp av extern part har detta värderats, baserat på kalkylprognosen, till att vid ett val av Stockholmsarenan så kommer skillnaden mellan de två alternativen för biljetter och VIP-stolar att bli c:a 8,7 mkr/år till Swedbank Arenas favör. Dessutom har beaktats extra kostnader för anpassning av träningsanläggning till arena med konstgräs vilket kostar c:a 800 tkr/år vilken beaktas i övriga ekonomiska parametrar nedan. För övrigt har naturgräs som underlag av sportledningen bedömts som önskvärt varför det har betraktats som en fördel för Swedbank Arena som dock inte har tillförts ett monetärt värde. Båda arenorna har erbjudit utrymme för att förvara och tillverka Tifo-material. 14

15 Enligt marknadsundersökningen kommer publikens och sponsorernas preferenser medföra ett publiktapp vid val av Stockholmsarenan jämfört med Swedbank Arena. De ekonomiska fördelarna kvarstår för Swedbank Arena fram tills ett scenario där Stockholmsarenan skulle få 7,5% högre publiksnitt jämfört med Swedbank Arena. Möjlighet att samla verksamhet AIK har vid val av Swedbank Arena erbjudits en ny träningsanläggning i mycket nära anslutning till arenan till mycket låg hyra. Solna Stad har gjort ett åtagande att köpa tomträtten där dagens träningsanläggning på Karlberg finns om AIK så önskar. Därmed kommer kostnaderna för träningsanläggning för Herrar A att minska med minst 1 mkr/år jämfört med aktuell kostnad. Möjligheten att samla övrig verksamhet har inte värderats i monetära tal trots att framtida möjlighet för övrig verksamhet är av största vikt. Möjligheten att samla verksamhet har dock bedömts som större vid val av Swedbank Arena med hänsyn tagen till de möjligheter Solna Stad respektive Stockholm Stad har kunnat redovisa. Möjlighet till affärsutveckling Vid val av Swedbank Arena finns bindande anbud med bättre netto avseende möjlighet till affärsutveckling jämfört med vid val av Stockholmsarenan. Exponering på arenan bedöms som likvärdig i de två arenorna, men övriga bindande anbud i form av sponsoråtaganden, tillhandahållna tjänster och organisation, möjlighet till provisionsförsäljning samt marknadsföring, osv., värderas högre på Swedbank Arena än på Stockholmsarenan. Alla åtaganden är utöver dagens befintliga åtaganden. Den totala relativa skillnaden är c:a 2,85 mkr i nettointäkt/år. 15

16 Sammantagen ekonomi I nedanstående tabell redogörs för nettot av de ekonomiska skillnaderna (alltså den relativa skillnaden mellan alternativen avseende intäkter och kostnader) per år mellan respektive alternativ för varje utvärderingskriterium som går att värdera monetärt. Swedbank Arena Stockholmsarenan Hyreskalkyl +0,56 mkr Möjlighet till affärsutveckling (exempelvis sponsorer) Träningskostnader Övriga ekonomiska parametrar Totalt nettoskillnad +2,85 mkr +1,00 mkr +0,80 mkr +4,10 mkr Geografi och utformning -8,70 mkr Totalt ekonomisk differens 12,79 mkr I enlighet med ovanstående helhetsbedömning i ekonomiska termer så värderas anbudet från Swedbank Arena till 12,79 mkr högre i nettointäkt per år. Kalkylen är beräknad på ett publiksnitt på och en högre snittintäkt än idag. Dock krävs inga volym- eller prisökningar för att Swedbank Arena ska vara ett bättre ekonomiskt alternativ än Stockholmsarenan eller Råsunda. Oaktat ett eventuellt publiktapp med anledning av publikens och sponsorernas preferenser så kvarstår de ekonomiska fördelarna för Swedbank Arena oavsett prognostiserat publiksnitt. 16

17 Intäktsökning på Swedbank Arena jämfört med Råsunda vid samma snittintäkt vid olika publikscenarion. Stort uppsving via VIP-stolar och loger på Swedbank Arena medför att den faktiska och relativa intäktsökningen är störst vid lägre publiksiffror. De totala intäkterna ökar dock med ökande publiksnitt. Slutsats och rekommendation Oavsett vilket val som görs av dessa två alternativ medför det att AIK i alla beräknade scenarion kommer att öka sina intäkter avsevärt jämfört med idag. Råsunda har stora begränsningar när det gäller intäktsgenererande faciliteter som VIP-stolar, loger och hospitality. Båda anbudsgivarnas arenor innebär nya intäktsmöjligheter via försäljning av nya potentiella marknadsytor, hospitality, VIP-stolar, loger och kringförsäljning. Därmed kommer arenavalet medföra betydande ökning av matchintäkterna. Mot bakgrund av den väsentliga relativa differensen avseende värdering av utvärderingskriterierna så kan Arenapanelen via denna rationella beslutsprocess konstatera att Swedbank Arena erbjuder den bästa helhetslösningen avseende ny hemmaarena för AIK Fotbolls herrlag från Därmed är Arenapanelens rekommendation att AIK tecknar avtal med Swedbank Arena. 17

18 Intern arbets- och beslutsprocess Arbetet har genomförts med stor sekretess för att inte störa upphandling och förhandling. Den utsedda Arenapanelen har arbetat löpande med upphandlingen med hjälp av ytterligare en tjänsteman som adjungerats in i arbetet med utvärdering av anbuden. Dessutom har extern expertis anlitats vid olika tillfällen under arbetets gång. För att uppnå bästa möjliga utfall i förhandlingarna har det varit nödvändigt att utnyttja en begränsad och definerad tidsperiod innan beslut tas. Detta har inneburit stor fördel i den sammanvägda förhandlingen. I detta syfte har, som tidigare nämnts, två personer utsetts att sköta de praktiska förhandligarna, vilket gjort förhandlingarna effektiva. Det finns naturligtvis två aspekter med detta: 1) Att ju mer tid man lägger på att analysera anbuden, ju mer detaljerad utfallsbild av det totala nettoresultatet för AIK Fotboll kan man skapa sig. 2) De personer som i praktiken sköter förhandlingarna har mer information än övriga panelmedlemmar och det vilar ett stort ansvar på dessa att förmedla den viktigaste informationen till övriga medlemmar. Panelen har gjort bedömningen att ytterligare analys av anbuden inte varit nödvändig då skillnaden i anbuden varit väsentliga. Styrelserna i AIK Fotboll AB och i AIK Fotbollsförening har under arbetets gång fått övergripande information om anbuden, resultatet av utvärderingen och genomförda förhandlingar. Efter att Arenapanelen enats om en rekommendation har den presenterats för de två styrelserna som enhälligt har ställt sig bakom rekommendationen. Med anledning av de informationskrav som är kopplade till AIK Fotboll AB:s börsnotering så var Bolaget skyldiga att omgående meddela marknaden genom ett pressmeddelande att beslut om rekommendation var fattat. Om medlemmarna stödjer rekommendation är det avtalsparten AIK Fotboll AB som beslutar i frågan och tar ansvar för beslutet. Aktuell rekommendation kommer inte genomföras utan huvudägarens stöd. Process efter beslut Vid stöd för rekommendationen kommer samtliga avtal att granskas och säkerställas med stöd av extern juridisk expertis för att få samtliga avgörande parametrar på plats. Fler avtalspartners än arenabolaget är involverade i dessa avtal såsom nya samarbetspartners, markägare och Solna Stad. 18

19 BILAGA 1 - MARKNADSUNDERSÖKNING SPONSOR INSIGHT Sammanfattning AIK Fotboll marknadsundersökning Arenafrågan Kort om undersökningen AIK Fotboll gav Sponsor Insight i uppdrag att genomföra en undersökning i syfte att utröna hur olika intressenter i AIK Fotboll ser på den aktuella frågan gällande val av arena. Vi identifierade fyra grupper som relevanta för undersökningen; årskortsinnehavare, vanliga biljettköpare, sponsorer/partners och AIK-sympatisörer i allmänhet (oavsett om man går på match eller ej). Utöver en opinionsundersökning i 08-området (i syfte att fånga upp AIK-sympatisörer i bred bemärkelse) har AIK själva tillhandahållit urvalet i form av register över årskortsinnehavare, biljettköpare och sponsorer/partners. Totalt genomfördes intervjuer under en veckas tid, 25 maj t o m 1 juli 2011, svarsfrekvensen i de olika grupperna blev omkring 40%. Undersökningen fångar en mängd aspekter kopplat till arenafrågan, i detta dokument sammanfattas en del av dessa. Ger en ny arena med ökad komfort mer publik? Denna fråga är givetvis svår att svara på genom en undersökning eftersom många aspekter spelar in såsom tabelläge, m.m. Årskortsinnehavarna går redan på många matcher, 8% av de säger dock att de kommer att gå på fler matcher. Bland biljettköparna är det 24% som säger att de ska gå på fler matcher och 3 av 10 medel-aik:are (utifrån Stockholmsmätningen) säger att de kommer att gå på fler matcher. Detta innebär att AIK Fotboll kan anta att en viss arenaeffekt kommer att erhållas. Totalt sett om AIK väljer Swedbank Arena pekar undersökningen på att 16% kommer att gå på fler matcher, den siffran är för Stockholmsarenan 10%. Vi har dock inte analyserat hur många fler matcher och dessutom kan ju så klart nya målgrupper som idag inte går på match kunna attraheras av en ny, modern arena. Stockholmsarenan vs. Swedbank Arena Opinionen bland AIK:arna är entydig i alla fyra grupperna, Swedbank Arena är det alternativ som de flesta föredrar i konkurrens med Stockholmsarenan. Starkast är opinionen bland sponsorer/partners där 69% föredrar Swedbank Arena mot 19% för Stockholmsarenan. Slår man ut ett snitt utifrån en hopslagning av alla fyra urvalsgrupper så är det 64% som föredrar Swedbank Arena, 22% föredrar Stockholmsarenan och för resterande 14% spelar arenavalet ingen roll. 19

20 BILAGA 1 - MARKNADSUNDERSÖKNING SPONSOR INSIGHT ÅRSKORT 24% 62% 14% BILJETTKÖPARE 22% 65% 13% STOCKHOLM 14,4% 64,4% 21,3% SPONSOR/PARTNER 19% 69% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stockholmsarenan i Globenområdet Swedbank Arena i Solna Spelar ingen roll Oavsett de ekonomiska förutsättningarna för AIK Fotboll, vilket av följande alternativ skulle du föredra som ny hemmaarena för AIK Fotboll? Respondenterna har också getts möjlighet att motivera sina val i arenafrågan, vilket ungefär 95% valde att göra. Vid en analys av de öppna svaren ser vi tydligt att det främst är geografiska motiv som ligger till grund för Swedbank Arena. Solna uppfattas bland väldigt många AIK:are som en bärande del av AIK:s identitet. Bland de som föredrar Stockholmsarenan är det emellertid utformningen av arenan som uppfattas som mer anpassad för AIK:s behov än Swedbank Arena. En annan viktig aspekt är givetvis om AIK:arna som idag går på match kommer att fortsätta att göra det utifrån de olika arenascenarierna som finns. Därför frågade vi även respondenterna om de kommer att gå på match om Stockholmsarenan respektive Swedbank Arena väljs. Totalt sett (sammanslaget) så säger 77% att de kommer att gå på matcherna om Stockholmsarenan väljs, att jämföra med 92% för Swedbank Arena. ÅRSKORT 79% 21% ÅRSKORT 94% 6% BILJETTKÖPARE 80% 20% BILJETTKÖPARE 94% 6% STOCKHOLM 48% 52% STOCKHOLM 62% 38% SPONSOR/PARTNER 68,5% 31,5% SPONSOR/PARTNER 92% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ja Nej 20

21 AIK Fotboll AB Org-nr Box 1257, Solna Besöksadress: Parkvägen 4B Telefon: +46 (0) Telefax +46 (0) Webbadress: Epost: 21

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kristianstads Kommun Extern översyn av informationsläckage

Kristianstads Kommun Extern översyn av informationsläckage Kristianstads Kommun Extern översyn av informationsläckage Augusti 2012 Maria Flaig Auktoriserad revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Metod... 2 3. Uppdraget... 3 3.1 Genomgång och analys av förfrågningsunderlag...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014

- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014 Värdering av antalet vinnande leverantörer vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling - En fallstudie Anders Lunander Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala September 2014

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler

Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler 23 mars 2010 Guidance: This is a guidance box. Remove this and all the other guideline boxes when the proposal is finalised. Advisory Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN SID 1 (9) IB nr 6/2011 den 7 september Dagordningspunkt/bilaga 6.4 Dnr. 005-1284/2011

KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN SID 1 (9) IB nr 6/2011 den 7 september Dagordningspunkt/bilaga 6.4 Dnr. 005-1284/2011 KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN SID 1 (9) 2011-07-18 Handläggare: Davis Lindberg, Bitr. borgarrådssekreterare Kultur- och fastighetsroteln Datum: 2011-07-18 IB nr 6/2011 den 7 september Dagordningspunkt/bilaga

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP!

HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! HOSPITALITY AIK FOTBOLL VI SPELAR IHOP! 02 SPORTFIVE PARTNER TILL AIK FOTBOLL OCH LEDANDE INOM SPORTS MARKETING Exklusiv agentur till AIK Fotboll & många toppklubbar i Tyskland & övriga Europa Säljer in

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011

Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Lägesrapport för Arenastaden och Swedbank Arena Oktober-december 2011 Arenastaden med Swedbank Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Motion 1: Organisation

Motion 1: Organisation Motion 1: Organisation Förslag till beslut, att styrelsen tar fram en organisationsstruktur där roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter i föreningen klargörs. Styrelsens roller, ansvarsområden, arbetsuppgifter

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT AIK FOTBOLL AB Aktieägarna AIK Fotboll AB hade per årsskiftet 3 960 aktieägare. Lagstiftning och bolagsordning Bolagsstyrning av AIK Fotboll utgår ifrån svensk lagstiftning såsom

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena April Juni 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153

2004-09-21 Ärende 11. Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 2004-09-21 Ärende 11 Övertagande av ambulansdriften i ambulansdistrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och ambulansdistrikt 3 (Helsingborg-Ängelholm) RS/030153 Ärendebeskrivning: Ett övertagande av ambulansdriften

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult Datum: Dnr: 2011-06-07 2011-00306 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF

Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF 1 Bilaga 3; Anvisningar blanketter för ekonomisk rapportering till SvFF Denna beskrivnings syfte är att dels underlätta för föreningarna vid den ekonomiska rapporteringen till Svenska Fotbollförbundet,

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra?

Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra? Projekt elitutveckling Föreningarnas ekonomi PM Skatterevision hur går revision till och vad revideras och vilka slutsatser kan vi dra? Bakgrund och syfte med Skatteverkets elitprojektet Skatteverket genomför

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer