ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION 2011-10-06 ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION"

Transkript

1 ARENAPANELENS ARENAREKOMMENDATION

2 Innehåll 1 Bakgrund 3 Arenarapporten 3 Arenapanelen 4 Utvärderingskriterier 4 Ekonomiska villkor 4 Anläggningens utformning och AIK:s tillgång till densamma 5 Anläggningens geografiska läge 6 Möjlighet för AIK att bedriva AIK:s övriga fotbollsverksamhet och övrig verksamhet inom AIK 6 Möjligheter att förbättra marknadsintäkter 7 Service 7 2 Anbudsbegäran 7 3 Anbud 8 Swedish Arena Management - Swedbank Arena 9 Stockholm Globe Arenas - Stockholmsarenan 9 Förhandlingar 10 4 Utvärdering 10 Utvärderingskriterier 10 Utvärderingsmetod 11 Hyreskalkyl 11 Ekonomi 11 Utformning och Geografiskt läge 11 Möjlighet att samla verksamhet 12 Möjlighet till affärsutveckling 12 Marknadsundersökning 13 5 Resultat av utvärdering 14 Hyreskalkyl 14 Utformning och Geografiskt läge 14 Möjlighet att samla verksamhet 15 Möjlighet till affärsutveckling 15 Sammantagen ekonomi 16 6 Slutsats och rekommendation 17 7 Intern arbets- och beslutsprocess 18 8 Process efter beslut 18 Bilaga: 19 Sammanfattning AIK Fotboll marknadsundersökning Arenafrågan 2

3 Bakgrund Arenarapporten Arbetet med arenafrågan har bedrivits i enlighet med det beslut som togs av AIK FF:s årsmöte den 8 mars 2011 inkluderanden den rapport och de rekommendationer som den tidigare Arenagruppen presenterade. I enlighet med rapporten så bildades den nuvarande Arenapanelen med representanter från AIK Fotboll AB, AIK FF, AIK HS samt medlemsrepresentation, men till skillnad från Arenagruppens rekommendation så beslutades att ingen i Arenapanelen ska ha utslagsröst. På årsmötet informerades också om att inget beslut kommer att tas i arenafrågan innan Arenapanelens rekommendation - och bakgrunden till rekommendationen - presenterats för AIK FF:s medlemmar. I Arenapanelens rapport fastställdes de fem viktigaste utvärderingskriterierna för att värdera olika arenaalternativ, till Ekonomi, Utformning och Geografiskt läge, Möjlighet att samla verksamhet samt Möjlighet till affärsutveckling. Arenapanelen har lagt till ytterligare ett utvärderingskriterium i anbudsbegäran, service. I rapporten rekommenderas vidare att AIK Fotboll gör en konkurrensutsatt upphandling, som påminner om en offentlig upphandling. Tillvägagångssättet rekommenderas inte i första hand för att skydda anbudsgivarna, utan för att skapa bra förutsättningar för beslutsfattarna och för att AIK:s medlemmar, ägare och övriga intressenter ska känna sig trygga med att upphandlingen och förhandlingarna genomförs på ett affärsmässigt sätt. Dessutom innebär en strukturerad upphandlingsprocess en kvalitetssäkring samt en bra grund för jämförelser och grund för kommande avtalsförhandlingar. De två arenaalternativ som i rapporten bedöms vara realistiska inför 2013 är Swedbank Arena i Solna samt Stockholmsarenan i Stockholm varför anbudsbegäran föreslås riktas till dessa parter. Övriga potentiella ännu inte identifierade anbudsgivare ska också ges möjlighet att lämna anbud. Slutligen rekommenderas i rapporten att ett eget arenaalternativ ska utredas parallellt med upphandlingen. Om detta alternativ inte är avfärdat vid tecknande av avtal med någon av offererande parter så ska avtalstiden begränsas med hänsyn till pågående utredning av eget alternativ. Arbetet med ett eget arenaalternativ har bedrivits av en arbetsgrupp inom AIK FF och har inte varit föremål för behandling i Arenapanelen. Samtliga rekommendationer enligt ovan beslutades av årsmötet och har legat till grund för Arenapanelens fortsatta arbete med upphandlingen. 3

4 Arenapanelen Arenapanelen består av representanter från AIK Huvudstyrelse, AIK Fotbollsförening, medlemsrepresentant AIK FF samt representanter från AIK Fotboll AB enligt nedan: Johan Strömberg, Ordförande (nominerad av styrelsen i AFAB) Annela Yderberg, Sekreterare (vd AFAB) Erik Saers (nominerad av styrelsen i AFAB) Henrik Lannér (nominerad av styrelsen i AIK FF) Lars Rekke (nominerad av huvudstyrelsen i AIK) Patrik Samuelsson (nominerad av medlemsmöte i AIK FF) Under utvärderingsfasen har marknadschef Johan Cederbrant adjungerats in i Arenapanelen. AIK Huvudstyrelse har utsett Mats Gustavsson till ersättare för Lars Rekke och han deltog i ett av de gemensamma styrelsemötena i Rekkes frånvaro samt vid ett arenapanelsmöte där även Rekke deltog. Utvärderingskriterier För att utröna vilket anbud, som för AIK, är att betrakta som det mest fördelaktiga, kommer AIK främst att beakta nedanstående kriterier och därunder förekommande underkriterier. Dessa kriterier utgjorde grunden i anbudsbegäran. Ekonomiska villkor Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Ekonomiska villkor kommer bland annat nedanstående underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Storleken på hyran och hyrans beräkningsgrund samt vilken nyttjanderätt till anläggningen som AIK kommer att erhålla (matcher, träning, andra evenemang). Vad som ingår i hyran och vilka kostnader som därutöver kan komma att belasta AIK. Tillgång till antalet VIP-platser för AIK, var AIK:s VIP-platser skulle vara belägna, villkor för intäkter från AIK:s VIP-platser och anläggningens övriga VIP-platser samt eventuellt övriga villkor i anledning härav. Tillgång till loger för AIK, var AIK:s loger skulle vara belägna, villkor för intäkter från AIK:s loger och anläggningens övriga loger samt eventuellt övriga villkor i anledning härav. I vilken utsträckning intäkter tillfaller AIK vad gäller försäljning i kiosker, restauranger, butiker för souvenirförsäljning samt eventuellt övriga villkor i anledning härav. Möjligheten till reklam och marknadsintäkter. Detta innebär även att AIK välkomnar bindande sponsorsåtaganden i de anbud som inges. Huruvida, och graden av, egen personal kan ersätta anläggningens egen personal. Huruvida AIK äger relationen till de kunder som köper biljett. 4

5 Anläggningens utformning och AIK:s tillgång till densamma Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Anläggningens utformning och AIK:s tillgång till densamma kommer bland annat följande underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Åskådarkapacitet. Antal sittplatser respektive antal ståplatser och desammas läge i anläggningen. Förekomsten av och antal etager i anläggningen jämte utformning av etagerna samt förekomsten av, eller eventuell möjlighet att skapa, olika sektioner inom ett etage. Anläggningens utförande med avseende på säkerhet för åskådare och spelare samt möjlighet för busstransporter inom anläggningens område (transport av spelare, supporters, m.m.). Förekomsten av och antal VIP-stolar samt platsernas läge i anläggningen. Förekomsten av och antal loger, logernas utformning (antal platser, inredning, tillgång till servering osv.) samt logernas läge i anläggningen. Anläggningens flexibilitet vad gäller möjlighet till tak och möjlighet till läktaranpassning. Anläggningens faciliteter för spelare, AIK:s medarbetare (cirka 400 personer) och åskådare (exempelvis omklädningsrum, tillfälliga kontor, Tifo-förråd, toaletter, m.m.) vid AIK:s arrangemang. Förekomsten av eventuellt press- och mediacenter. Anläggningens tekniska utrustning (storbildsskärmar, belysning, ljud, m.m.). Typ av gräs (konstgräs, naturgräs) och eventuellt underhåll av detsamma. Anläggningens värmesystem (förekomsten av planvärme, m.m.). Förekomsten av och antal restauranger, restaurangernas storlek (kapacitet) och läge i anläggningen, restaurangernas utbud samt restaurangernas öppettider före, under och efter match. Förekomsten av och antal kiosker, kioskernas storlek och läge i anläggningen, kioskernas utbud samt kioskernas öppettider före, under och efter match. Förekomsten av och antalet butiker för souvenirförsäljning, butikernas storlek och läge i anläggningen. Tillgång till anläggningen för matcher (även i förehållande till anläggningens övriga arrangemang) och vilka villkor som gäller för det fall arenan inte är tillgänglig för AIK. Tillgång till anläggningen för träning. Tillgång till anläggningen före och efter matcher. Möjlig tillgång till anläggningen för annan verksamhet (eventdagar, m.m.). Möjlighet för AIK att hyra kontorslokaler i, eller i anslutning till, anläggningen och eventuell tillgång till låsbara lagerutrymmen för AIK. 5

6 Anläggningens geografiska läge Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Anläggningens geografiska läge kommer bland annat följande underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Anläggningens läge i relation till Stockholms centrum. Anläggningens läge och möjligheter att ta sig till och från anläggningen med hjälp av bil, allmänna kommunikationsmedel, cykel eller gåendes samt förekomsten av antal parkeringsplatser i anslutning till anläggningen. Beräknad miljöbelastning som åskådarna anses orsaka vid ett besök på arenan samt för resa till och från anläggningen. Omgivningen kring anläggningen (näringsliv, m.m.). Möjlighet för AIK att bedriva AIK:s övriga fotbollsverksamhet och övrig verksamhet inom AIK Vid bedömningen av utvärderingskriterier Möjlighet för AIK att bedriva AIK:s övriga verksamhet och övrig verksamhet inom AIK kommer bland annat följande underkriterie att beaktas: Möjlighet för AIK att bedriva verksamhet på anläggningen vad avser Dam, Junior, Akademi (Pojk och Flick) samt basverksamheterna (Pojk och Flick). Inom övrig AIK-verksamhet ingår övriga sektioner. 6

7 Möjligheter att förbättra marknadsintäkter Vid bedömningen av utvärderingskriteriet Möjligheter att förbättra marknadsintäkter kommer bland annat följande underkriterier att beaktas (utan inbördes ordning): Specifikation av hur långt marknadsrättigheterna för reklam på arenan och utanför arenan sträcker sig för AIK. Utrymmen för reklamplatser att disponeras av AIK och desammas läge i anläggningen. I vilken utsträckning elektroniska reklamskyltar tillhandahålls. Service Värdet för utvärderingskriteriet Service kommer att inkluderas i kriteriet Möjlighet till affärsutveckling, följande underkriterier kommer att beaktas (utan inbördes ordning): Anbudsgivarens möjligheter och eventuella villkor för marknadsföring av AIK:s evenemang. Anbudsgivarens möjligheter och eventuella villkor för biljettförsäljning, årskort med mera. Typ av inpasseringssystem. Upphandling. Anbudsbegäran Anbudsbegäran har tagits fram i samarbete med extern juridisk part som är specialiserad på upphandling för att kvalitetssäkra processen och skapa en god grund för kommande avtal samt för att i möjligaste mån göra anbuden jämförbara. Arenagruppens arenarapport har varit utgångspunkt i framtagandet av anbudsbegäran. I anbudsbegäran har minimikrav, utvärderingskriterier samt tillvägagångssätt tydligt framkommit. Anbudets inlämnande, sista anbudsdag, anbudets giltighet samt tillvägagångssätt vid öppnande av anbud har också angivits. Efterfrågad information avseende anbudet i anbudsbegäran har sammanfattningsvis avsett information om anbudsgivaren inom ett antal områden samt att anbuden ska vara bindande. Vidare har efterfrågats beskrivning av anläggning samt beskrivning av vad anbudsgivaren offererar med hänsyn till respektive utvärderingskriterier, avtalsförslag och garantiförbindelse från fastighetsägaren. Det sista innebär att fastighetsägaren förbinder sig att, på oförändrade villkor, överta avtalet i händelse av anbudsgivarens konkurs, obestånd eller likvidation. Det framkommer i anbudsbegäran att AIK kommer att anta det anbud som sammantaget för AIK framstår som det mest fördelaktiga. AIK har i anbudsbegäran också förbehållit sig rätten att avbryta upphandlingen, anta eller förkasta anbudsgivares anbud oavsett anbudsgivares uppfyllande av uppställda krav och kriterier. Dessutom har AIK förbehållit sig rätten 7

8 att medge att anbudsgivare ska ges möjlighet till skriftlig komplettering, muntlig presentation och/eller att förhandling ska ske med en eller flera av de anbudsgivare som lämnat anbud. Anbudsgivarna hade möjlighet att skriftligt ställa frågor med anledning av anbudsunderlaget fram till den 15 juli Inga frågor inkom under perioden. Anbudsbegäran har behandlats med sekretess och endast de två anbudsgivarna (Swedbank Arena och Stockholmsarenan), Arenapanelens deltagare, styrelsen för AIK Fotboll AB samt de två anlitade advokaterna har tagit del av anbudsbegäran i sin helhet. Anbud AIK Fotboll AB mottog två anbud i tid innan anbudstidens utgång. Anbuden öppnades av Notarius Publicus den 25 juli 2011, kopierades av densamma direkt efter öppnandet, förseglades och har därefter förvarats i ett låst kassaskåp. Kopior av anbuden har distribuerats till medlemmarna i Arenapanelen, inklusive adjungerade medlemmar. Totalt har åtta kopior distribuerats. Anbudsbegärans struktur medförde att anbuden var strukturerade på ett jämförbart sätt och att erforderlig information återfanns i anbuden. Båda anbudsgivarna lämnade dock anbud där vissa områden lämnades öppna för förhandling. 8

9 Swedish Arena Management - Swedbank Arena Anbud avseende Swedbank Arena inkom från Swedish Arena Management (SAM) innan anbudstidens utgång. All erforderlig information återfanns i anbudet, men förtydliganden och förhandlingar har skett under utvärderingens gång. De ekonomiska villkoren avseende såväl hyresvillkor som övriga möjligheter till affärsutveckling samt affärsmodellen har varit föremål för förhandlingar. SAM har justerat sitt anbud och förbättrat de ekonomiska villkoren för AIK Fotboll under förhandlingarnas gång. Anbudet inkluderar åtaganden av extern part. Affärsmodellen inkluderar en rörlig omsättningshyra för biljetter, VIP-stolar och loger. Avseende VIP-stolar och loger ska all försäljning ske via SAM:s marknadsorganisation mot provision. Prissättning, paketering och den praktiska hanteringen vid försäljning ska överenskommas mellan de två parterna. Stockholm Globe Arenas - Stockholmsarenan Anbud avseende Stockholmsarenan inkom från Stockholm Globe Arenas (SGA) innan anbudstidens utgång. Erforderlig information återfanns i anbudet, men förtydliganden och förhandlingar har skett under utvärderingens gång. SGA har justerat sitt anbud och förbättrat de ekonomiska villkoren för AIK Fotboll under förhandlingarnas gång. Affärsmodellen har inte varit föremål för förhandling då den motsvarade de krav och förväntningar som AIK har haft. Affärsmodellen bygger på rörlig omsättningshyra för biljetter, VIP-stolar och loger. Endast AIK kommer att sälja biljetter, VIP-stolar och loger till AIK:s evenemang. Dessutom innehåller anbudet en möjlighet för AIK att mot provision sälja SGA:s produkter på Stockholmsarenan. 9

10 Förhandlingar Arenapanelen har utsett två representanter att föra förhandlingarna med anbudsgivarna, Johan Strömberg och Annela Yderberg. I förhandlingarna med SAM (Swedbank Arena) avseende affärsmodellen deltog också marknadschef Johan Cederbrant vid ett tillfälle. Förhandlingar har förts med båda anbudsgivarna och båda parterna har under förhandlingarna förbättrat de villkor AIK erbjuds. Med SGA (Stockholmsarenan) har förhandlingar förts framförallt avseende förbättrade hyresvillkor och möjlighet till förbättrade marknadsintäkter. Affärsmodellen har inte varit föremål för förhandling då den motsvarade de krav och förväntningar som AIK har haft. Förhandlingarna med SAM (Swedbank Arena) har varit mer omfattande då de ekonomiska villkoren, möjligheten till förbättrade marknadsintäkter samt den övergripande affärsmodellen varit uppe för förhandling. Båda parter informerades muntligt och skriftligt om deadline för anbud inför sista arenapanelmötet samt att styrelsemötet den 27 september 2011 kunde resultera i en rekommendation i arenafrågan. SGA (Stockholmsarenan) meddelade att de inte hade för avsikt att ytterligare förbättra sitt anbud. SAM (Swedbank Arena) lämnade in ett förbättrat anbud innan tidsfristens utgång. Utvärdering AIK kommer att anta det anbud som sammantaget för AIK framstår som det mest fördelaktiga mot bakgrund av bland annat de utvärderingskriterier och underkriterier till respektive utvärderingskriterier enligt nedan. De kriterier som kan omräknas i ekonomiska tal ska omräknas och inkluderas i den översiktliga ekonomiska kalkylen som anger vilket alternativ som totalt sett är det bästa för AIK Fotboll. Utvärderingskriterier Ekonomi hyreskalkyl, bindande sponsoravtal, möjlig affärsutveckling, provision, ökade eller minskade kostnader samt omräkning av övriga kriterier till ekonomiska tal summeras. Geografiskt läge omräknas via marknadsundersökning i ekonomiska tal. Utformning omräknas via marknadsundersökning i ekonomiska tal. Möjlighet att samla verksamhet värderas och omräknas i ekonomiska tal om möjligt. Vid likvärdiga alternativ värderas detta med +/- avseende det alternativ som bedöms som mest fördelaktigt. Möjlighet till affärsutveckling prognostiseras och beräknas i ekonomiska tal. Service värderas och omräknas i ekonomiska tal och inkluderas i utvärderingen under möjlighet till affärsutveckling. 10

11 Utvärderingsmetod Samtliga utvärderingskriterier har värderats på ett så rationellt sätt som möjligt och tillförts ett ekonomiskt värde där det har varit möjligt. Den relativa skillnaden mellan alternativens summa av värdena för samtliga kriterier har mätts. Stor vikt har lagts vid genomförd marknadsundersökning som har analyserats och tillämpats i utvärderingsarbetet i samarbete med extern part. Hyreskalkyl De ekonomiska villkor som erbjuds i den affärsmodell som offererats av respektive anbudsgivare har kalkylerats i enlighet med följande förutsättningar: Med stöd i benchmarking, genomförd marknadsundersökning samt expertis på området har publiksiffrorna för en säsong på en ny arena prognostiserats match för match. Bedömningen är att från år två kunna öka publiksnittet med drygt 20% till åskådare per match. Denna prognos har legat till grund för jämförelsekalkylen. Som känslighetsanalys har sju snittpubliksintervaller kalkylerats , , , , , och samt ytterligare sju scenarion där varje match har beräknats match för match med följande publiksnitt , , , , , samt Dessutom har varje scenario beräknats med olika snittintäkter per åskådare, dels till dagens snittintäkt samt ytterligare två scenarion med högre snittintäkt per åskådare. Den prognostiserade skillnaden mellan de båda alternativen har använts i den övergripande bedömningen. Samma kalkylpris och antal för VIP-stolar samt loger har prognostiserats för respektive alternativ. Prognoserna och antagandena har baserats på genomförd marknadsundersökning, benchmarking gjord på andra allsvenska klubbar samt befintlig kundstock och egna erfarenheter. Detsamma gäller antaganden som har gjorts avseende volym och snittintäkt för mat, dryck och kiosk för respektive alternativ. Ekonomi Den sammanlagda bedömningen har gjorts i ekonomiska tal vilket vid behov kommer att vägas mot möjligheten att samla verksamhet. Respektive utvärderingskriterium inkluderas i den övergripande ekonomiska kalkylen. Utformning och Geografiskt läge Värdering av det geografiska läget har delvis bedömts med anledning av AIK:s aktuella hemvist samt övriga ovan nämnda kriterier. Utformningen har delvis bedömts i enlighet med ovan nämnda kriterier. Men den totala bedömningen och värderingen av dessa kriterier har tydligt framkommit i genomförd marknadsundersökning som pekar på en signifikant skillnad i preferens hos publik och sponsorer och där undersökningen också visar på en signifikant skillnad i hur respektive grupps preferens kommer att påverka framtida arenabesök. 11

12 Denna skillnad i framtida arenabesök avseende huruvida man kommer att besöka den ena eller den andra arenan har fastställt värderingen av dessa kriterier. Det sammanlagda värdet av dessa kriterier är summan av publikbortfallet som blir resultatet av AIK:arnas preferenser avseende framtida hemmaarena. Möjlighet att samla verksamhet Värdering av möjligheten att samla verksamhet har genomförts i samråd med AIK Fotbollsförening och AIK Huvudstyrelse. Detta kriterium är av stor vikt, men svårt att värdera då arenavalet inte ska äventyra annan AIK-verksamhet. Solna Stad har tydligt presenterat sina intentioner och kommande satsningar på AIK:s verksamhet i kommunen. Stockholms Stad har haft svårare för att presentera en liknande information med hänsyn till att det redan idag råder platsbrist för bredd- och elitidrott i Stockholms Stad. Möjlighet till affärsutveckling Under möjlighet till affärsutveckling har rättigheter till exponering på och kring arenan via respektive parts kanaler beaktats. Vidare har möjlighet att mot provision sälja respektive anbudsgivares övriga produkter samt sponsoranbud beaktats under förutsättning att de har varit bindande. Prognoserna och antagandena har baserats på benchmarking gjord på andra allsvenska klubbar samt befintlig kundstock och egna erfarenheter. Utvärderingskriteriet Service har inkluderats i denna del av utvärderingen. 12

13 Marknadsundersökning 1 Arenapanelen har givit en extern part, Sponsor Insight, i uppdrag att genomföra en undersökning bland olika intressenter till AIK Fotboll. Huvudsyftet med undersökningen har varit att utröna hur de olika intressenterna ser på den aktuella arenafrågan för AIK Fotboll. Vidare har ett antal frågor ställts, mer eller mindre kopplade till arenafrågan i syfte att få fram ett så relevant beslutsunderlag som möjligt. Intressenterna har delats in i fyra olika grupper, årskortsinnehavare, vanliga biljettköpare, sponsorer/partners och AIK-sympatisörer i allmänhet (oavsett om man går på match eller ej). Svarsfrekvensen har varit hög och c:a 40% har svarat på marknadsundersökningen. Det har framkommit att de som svarat på enkäten har varit mycket insatta i arenafrågan och så många som 95% av de som har svarat har valt att lämna kommentarer på frågorna med öppna svar. Marknadsundersökningen är statistiskt säkerställd och med en hög svarsfrekvens. Extern part har tolkat och värderat resultatet av marknadsundersökningen. För varje rådgivande kriterium i marknadsundersökningen har signifikansen beräknats innan resultatet har tagits i beaktande. Det kan konstateras att marknadsundersökningen har givit tydliga och tillförlitliga svar på ett antal frågor. Marknadsundersökningen anger att majoriteten av respondenterna har Swedbank Arena som preferens. Av undersökningen framkommer tydligt att om valet faller på Stockholmsarenan så kommer det medföra ett betydande publiktapp på 15% samt 20% av besökande sponsorer/samarbetspartners jämfört med Swedbank Arena. 1 Se Sponsor Insights tolkning av undersökningen i bilaga 1. 13

14 Resultat av utvärdering Varje kriterium har värderats, service har inkluderats i kriteriet möjlighet till affärsutveckling och övriga kriterier har utvärderats var för sig enligt nedan: Hyreskalkyl Swedbank Arena har erbjudit bättre hyresvillkor än Stockholmsarenan. Dock medför vissa delar i avtalet i kombination med de antaganden som har gjorts avseende volym att det prognostiserade ekonomiska nettot för AIK som hyresgäst vid en jämförelse i enlighet med ovanstående scenarion ger en marginell fördel för Stockholmsarenan. Swedbank Arena har redan påbörjat sin försäljning vilket medför att ett begränsat antal VIP-stolar och loger inte genererar intäkter till AIK. Dessa volymer har räknats bort i hyreskalkylen. Det medför att stora möjligheter till uppsida finns i det avseendet vilket inte har kalkylerats. Skillnaden mellan alternativen är på sådan nivå att det kan betraktas som felräkningsmarginal. Den genomsnittliga skillnaden för de prognostiserade olika intervallerna för de två arenorna är c:a 0,10 mkr i nettointäkt/år i Stockholmsarenans favör. För kalkylprognosen som använts i hyreskalkylen är skillnaden 0,56 mkr/år i Stockholmsarenan favör. Vid snittpublik över åskådare så är nettointäkten i Swedbank Arenas favör. I hyreskalkylerna är alla antaganden avseende pris och volym lika för de två alternativen. Ingen hänsyn är tagen i hyreskalkylen till marknadsundersökningens resultat, vilken kommer att hanteras separat. Utformning och Geografiskt läge I den marknadsundersökning som har genomförts av extern part har respondenternas preferenser tydligt framkommit. En betydande större andel, som är signifikant, av årskortsinnehavare, vanliga biljettköpare, sponsorer/partners och AIK-sympatisörer i allmänhet anger att de kommer att besöka Swedbank Arena om det blir AIK:s hemmaarena i jämförelse med om Stockholmsarenan blir hemmaarena. Med hjälp av extern part har detta värderats, baserat på kalkylprognosen, till att vid ett val av Stockholmsarenan så kommer skillnaden mellan de två alternativen för biljetter och VIP-stolar att bli c:a 8,7 mkr/år till Swedbank Arenas favör. Dessutom har beaktats extra kostnader för anpassning av träningsanläggning till arena med konstgräs vilket kostar c:a 800 tkr/år vilken beaktas i övriga ekonomiska parametrar nedan. För övrigt har naturgräs som underlag av sportledningen bedömts som önskvärt varför det har betraktats som en fördel för Swedbank Arena som dock inte har tillförts ett monetärt värde. Båda arenorna har erbjudit utrymme för att förvara och tillverka Tifo-material. 14

15 Enligt marknadsundersökningen kommer publikens och sponsorernas preferenser medföra ett publiktapp vid val av Stockholmsarenan jämfört med Swedbank Arena. De ekonomiska fördelarna kvarstår för Swedbank Arena fram tills ett scenario där Stockholmsarenan skulle få 7,5% högre publiksnitt jämfört med Swedbank Arena. Möjlighet att samla verksamhet AIK har vid val av Swedbank Arena erbjudits en ny träningsanläggning i mycket nära anslutning till arenan till mycket låg hyra. Solna Stad har gjort ett åtagande att köpa tomträtten där dagens träningsanläggning på Karlberg finns om AIK så önskar. Därmed kommer kostnaderna för träningsanläggning för Herrar A att minska med minst 1 mkr/år jämfört med aktuell kostnad. Möjligheten att samla övrig verksamhet har inte värderats i monetära tal trots att framtida möjlighet för övrig verksamhet är av största vikt. Möjligheten att samla verksamhet har dock bedömts som större vid val av Swedbank Arena med hänsyn tagen till de möjligheter Solna Stad respektive Stockholm Stad har kunnat redovisa. Möjlighet till affärsutveckling Vid val av Swedbank Arena finns bindande anbud med bättre netto avseende möjlighet till affärsutveckling jämfört med vid val av Stockholmsarenan. Exponering på arenan bedöms som likvärdig i de två arenorna, men övriga bindande anbud i form av sponsoråtaganden, tillhandahållna tjänster och organisation, möjlighet till provisionsförsäljning samt marknadsföring, osv., värderas högre på Swedbank Arena än på Stockholmsarenan. Alla åtaganden är utöver dagens befintliga åtaganden. Den totala relativa skillnaden är c:a 2,85 mkr i nettointäkt/år. 15

16 Sammantagen ekonomi I nedanstående tabell redogörs för nettot av de ekonomiska skillnaderna (alltså den relativa skillnaden mellan alternativen avseende intäkter och kostnader) per år mellan respektive alternativ för varje utvärderingskriterium som går att värdera monetärt. Swedbank Arena Stockholmsarenan Hyreskalkyl +0,56 mkr Möjlighet till affärsutveckling (exempelvis sponsorer) Träningskostnader Övriga ekonomiska parametrar Totalt nettoskillnad +2,85 mkr +1,00 mkr +0,80 mkr +4,10 mkr Geografi och utformning -8,70 mkr Totalt ekonomisk differens 12,79 mkr I enlighet med ovanstående helhetsbedömning i ekonomiska termer så värderas anbudet från Swedbank Arena till 12,79 mkr högre i nettointäkt per år. Kalkylen är beräknad på ett publiksnitt på och en högre snittintäkt än idag. Dock krävs inga volym- eller prisökningar för att Swedbank Arena ska vara ett bättre ekonomiskt alternativ än Stockholmsarenan eller Råsunda. Oaktat ett eventuellt publiktapp med anledning av publikens och sponsorernas preferenser så kvarstår de ekonomiska fördelarna för Swedbank Arena oavsett prognostiserat publiksnitt. 16

17 Intäktsökning på Swedbank Arena jämfört med Råsunda vid samma snittintäkt vid olika publikscenarion. Stort uppsving via VIP-stolar och loger på Swedbank Arena medför att den faktiska och relativa intäktsökningen är störst vid lägre publiksiffror. De totala intäkterna ökar dock med ökande publiksnitt. Slutsats och rekommendation Oavsett vilket val som görs av dessa två alternativ medför det att AIK i alla beräknade scenarion kommer att öka sina intäkter avsevärt jämfört med idag. Råsunda har stora begränsningar när det gäller intäktsgenererande faciliteter som VIP-stolar, loger och hospitality. Båda anbudsgivarnas arenor innebär nya intäktsmöjligheter via försäljning av nya potentiella marknadsytor, hospitality, VIP-stolar, loger och kringförsäljning. Därmed kommer arenavalet medföra betydande ökning av matchintäkterna. Mot bakgrund av den väsentliga relativa differensen avseende värdering av utvärderingskriterierna så kan Arenapanelen via denna rationella beslutsprocess konstatera att Swedbank Arena erbjuder den bästa helhetslösningen avseende ny hemmaarena för AIK Fotbolls herrlag från Därmed är Arenapanelens rekommendation att AIK tecknar avtal med Swedbank Arena. 17

18 Intern arbets- och beslutsprocess Arbetet har genomförts med stor sekretess för att inte störa upphandling och förhandling. Den utsedda Arenapanelen har arbetat löpande med upphandlingen med hjälp av ytterligare en tjänsteman som adjungerats in i arbetet med utvärdering av anbuden. Dessutom har extern expertis anlitats vid olika tillfällen under arbetets gång. För att uppnå bästa möjliga utfall i förhandlingarna har det varit nödvändigt att utnyttja en begränsad och definerad tidsperiod innan beslut tas. Detta har inneburit stor fördel i den sammanvägda förhandlingen. I detta syfte har, som tidigare nämnts, två personer utsetts att sköta de praktiska förhandligarna, vilket gjort förhandlingarna effektiva. Det finns naturligtvis två aspekter med detta: 1) Att ju mer tid man lägger på att analysera anbuden, ju mer detaljerad utfallsbild av det totala nettoresultatet för AIK Fotboll kan man skapa sig. 2) De personer som i praktiken sköter förhandlingarna har mer information än övriga panelmedlemmar och det vilar ett stort ansvar på dessa att förmedla den viktigaste informationen till övriga medlemmar. Panelen har gjort bedömningen att ytterligare analys av anbuden inte varit nödvändig då skillnaden i anbuden varit väsentliga. Styrelserna i AIK Fotboll AB och i AIK Fotbollsförening har under arbetets gång fått övergripande information om anbuden, resultatet av utvärderingen och genomförda förhandlingar. Efter att Arenapanelen enats om en rekommendation har den presenterats för de två styrelserna som enhälligt har ställt sig bakom rekommendationen. Med anledning av de informationskrav som är kopplade till AIK Fotboll AB:s börsnotering så var Bolaget skyldiga att omgående meddela marknaden genom ett pressmeddelande att beslut om rekommendation var fattat. Om medlemmarna stödjer rekommendation är det avtalsparten AIK Fotboll AB som beslutar i frågan och tar ansvar för beslutet. Aktuell rekommendation kommer inte genomföras utan huvudägarens stöd. Process efter beslut Vid stöd för rekommendationen kommer samtliga avtal att granskas och säkerställas med stöd av extern juridisk expertis för att få samtliga avgörande parametrar på plats. Fler avtalspartners än arenabolaget är involverade i dessa avtal såsom nya samarbetspartners, markägare och Solna Stad. 18

19 BILAGA 1 - MARKNADSUNDERSÖKNING SPONSOR INSIGHT Sammanfattning AIK Fotboll marknadsundersökning Arenafrågan Kort om undersökningen AIK Fotboll gav Sponsor Insight i uppdrag att genomföra en undersökning i syfte att utröna hur olika intressenter i AIK Fotboll ser på den aktuella frågan gällande val av arena. Vi identifierade fyra grupper som relevanta för undersökningen; årskortsinnehavare, vanliga biljettköpare, sponsorer/partners och AIK-sympatisörer i allmänhet (oavsett om man går på match eller ej). Utöver en opinionsundersökning i 08-området (i syfte att fånga upp AIK-sympatisörer i bred bemärkelse) har AIK själva tillhandahållit urvalet i form av register över årskortsinnehavare, biljettköpare och sponsorer/partners. Totalt genomfördes intervjuer under en veckas tid, 25 maj t o m 1 juli 2011, svarsfrekvensen i de olika grupperna blev omkring 40%. Undersökningen fångar en mängd aspekter kopplat till arenafrågan, i detta dokument sammanfattas en del av dessa. Ger en ny arena med ökad komfort mer publik? Denna fråga är givetvis svår att svara på genom en undersökning eftersom många aspekter spelar in såsom tabelläge, m.m. Årskortsinnehavarna går redan på många matcher, 8% av de säger dock att de kommer att gå på fler matcher. Bland biljettköparna är det 24% som säger att de ska gå på fler matcher och 3 av 10 medel-aik:are (utifrån Stockholmsmätningen) säger att de kommer att gå på fler matcher. Detta innebär att AIK Fotboll kan anta att en viss arenaeffekt kommer att erhållas. Totalt sett om AIK väljer Swedbank Arena pekar undersökningen på att 16% kommer att gå på fler matcher, den siffran är för Stockholmsarenan 10%. Vi har dock inte analyserat hur många fler matcher och dessutom kan ju så klart nya målgrupper som idag inte går på match kunna attraheras av en ny, modern arena. Stockholmsarenan vs. Swedbank Arena Opinionen bland AIK:arna är entydig i alla fyra grupperna, Swedbank Arena är det alternativ som de flesta föredrar i konkurrens med Stockholmsarenan. Starkast är opinionen bland sponsorer/partners där 69% föredrar Swedbank Arena mot 19% för Stockholmsarenan. Slår man ut ett snitt utifrån en hopslagning av alla fyra urvalsgrupper så är det 64% som föredrar Swedbank Arena, 22% föredrar Stockholmsarenan och för resterande 14% spelar arenavalet ingen roll. 19

20 BILAGA 1 - MARKNADSUNDERSÖKNING SPONSOR INSIGHT ÅRSKORT 24% 62% 14% BILJETTKÖPARE 22% 65% 13% STOCKHOLM 14,4% 64,4% 21,3% SPONSOR/PARTNER 19% 69% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stockholmsarenan i Globenområdet Swedbank Arena i Solna Spelar ingen roll Oavsett de ekonomiska förutsättningarna för AIK Fotboll, vilket av följande alternativ skulle du föredra som ny hemmaarena för AIK Fotboll? Respondenterna har också getts möjlighet att motivera sina val i arenafrågan, vilket ungefär 95% valde att göra. Vid en analys av de öppna svaren ser vi tydligt att det främst är geografiska motiv som ligger till grund för Swedbank Arena. Solna uppfattas bland väldigt många AIK:are som en bärande del av AIK:s identitet. Bland de som föredrar Stockholmsarenan är det emellertid utformningen av arenan som uppfattas som mer anpassad för AIK:s behov än Swedbank Arena. En annan viktig aspekt är givetvis om AIK:arna som idag går på match kommer att fortsätta att göra det utifrån de olika arenascenarierna som finns. Därför frågade vi även respondenterna om de kommer att gå på match om Stockholmsarenan respektive Swedbank Arena väljs. Totalt sett (sammanslaget) så säger 77% att de kommer att gå på matcherna om Stockholmsarenan väljs, att jämföra med 92% för Swedbank Arena. ÅRSKORT 79% 21% ÅRSKORT 94% 6% BILJETTKÖPARE 80% 20% BILJETTKÖPARE 94% 6% STOCKHOLM 48% 52% STOCKHOLM 62% 38% SPONSOR/PARTNER 68,5% 31,5% SPONSOR/PARTNER 92% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ja Nej 20

21 AIK Fotboll AB Org-nr Box 1257, Solna Besöksadress: Parkvägen 4B Telefon: +46 (0) Telefax +46 (0) Webbadress: Epost: 21

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

ARENAGRUPPENS ARENARAPPORT

ARENAGRUPPENS ARENARAPPORT 1 ARENAGRUPPENS ARENARAPPORT 2011-02-25 2 Bakgrund Råsunda Fotbollstadion är en väl etablerad hemmaplan för AIK och dess publik. Fotbollsstadion är idag ålderstigen och med begränsningar avseende komfort,

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Deltagare i inköpsråd: Seija Gottleben, Arbetsgivarteamet, Ledningskontoret, Carina Westergren Larsson, Upphandlarna, Konsult och servicekontoret.

Deltagare i inköpsråd: Seija Gottleben, Arbetsgivarteamet, Ledningskontoret, Carina Westergren Larsson, Upphandlarna, Konsult och servicekontoret. Protokoll från utvärderingsmöten 2006-12-14, 2006-12-21, 2007-01-17 och 2007-02-28 178-04 Utbildning i samtalsmetodik Deltagare i inköpsråd: Seija Gottleben, Arbetsgivarteamet, Ledningskontoret, Carina

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Upphandlingens

Läs mer

Utredning om förutsättningar för dam- och flickfotboll i Malmö FF:s namn

Utredning om förutsättningar för dam- och flickfotboll i Malmö FF:s namn Utredning om förutsättningar för dam- och flickfotboll i Malmö FF:s namn 1. Inledning En motion inkom till årsmötet 2011 om att ge styrelsen i uppdrag att utreda hur Malmö FF på bästa sätt kan bereda flickor

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande gradsax

1 Anbudsbegäran gällande gradsax Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande gradsax Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på gradsax för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads- och

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

Årsmöte Strategirapport & Rapport från Arenagruppen > Årsmöte VÄLKOMMEN! AIK FOTBOLL AB

Årsmöte Strategirapport & Rapport från Arenagruppen > Årsmöte VÄLKOMMEN! AIK FOTBOLL AB Årsmöte 2010 18.00 18.30 Strategirapport & Rapport från Arenagruppen 18.30 -> Årsmöte VÄLKOMMEN! AIK FOTBOLL Strategidokument 2010 Sammanfattning 20100308 Informationen som delgavs under denna punkt publiceras

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (6) HSN 1304-0501 Handläggare: Elizabeth Knudsen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, p 27 Antagande av leverantör - upphandling av Hjälpmedelsverksamhet

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Kristianstads Kommun Extern översyn av informationsläckage

Kristianstads Kommun Extern översyn av informationsläckage Kristianstads Kommun Extern översyn av informationsläckage Augusti 2012 Maria Flaig Auktoriserad revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Metod... 2 3. Uppdraget... 3 3.1 Genomgång och analys av förfrågningsunderlag...

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp

Bakgrund. Omsättningen har varit ungefär r 25 mkr/år. r. nare - har ingen annan lagidrott påp Borås s Arena Bakgrund IF Elfsborg är r ett klassiskt fotbollslag i Sverige. Nummer 5 i Allsvenska Maratontabellen. (Göteborg, Malmö AIK och Norrköping ligger före) f Senaste 10 åren har Elfsborg placerat

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Urval ur Jordbruksverkets föreskrifter, s.k. landsbygdsprogrammet

Urval ur Jordbruksverkets föreskrifter, s.k. landsbygdsprogrammet Version 21 mars 2016 Urval ur Jordbruksverkets föreskrifter, s.k. landsbygdsprogrammet Urval ur 2 kap. 2 I denna författning avses med aktiv utrustning: ansluten slutanvändare: nod. anslutningsgrad: bredbandsnät:

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten éläh Skatteverket Inköpsenheten Nils-Gunnar Sträng Dalum Dnr 2011-03-29 132 440409-10/21 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND Efter begäran från Statlig

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

7. Område 2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 9. Akuta förgiftningar 2014-05-13. Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015

7. Område 2. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 9. Akuta förgiftningar 2014-05-13. Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 Förfrågningsunderlag 2014-05-13 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Sista anbudsdag: 2014-06-15 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 MEDDELANDE 1(2) Polisens verksamhetsstöd Datum Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-648-154/11 Ärendebeteckning 1027 Handläggare Michael Erilane

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

6. Område 1. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6. Juridik eller Etik eller Hälsoekonomi eller Organisation

6. Område 1. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6. Juridik eller Etik eller Hälsoekonomi eller Organisation Förfrågningsunderlag 2014-05-13 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Sista anbudsdag: 2014-06-15 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

UPPHANDLING FASTIGHETSSYSTEM. Upphandlingsrapport

UPPHANDLING FASTIGHETSSYSTEM. Upphandlingsrapport 2012-02-28 Sida: 1 (6) UPPHANDLING FASTIGHETSSYSTEM Upphandlingsrapport 2012-02-28 Sida: 2 (6) 1 Upphandlingens omfattning Järfällahus ABs upphandling avseende fastighetssystem omfattar komplett installation,

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 ("kommunen") 591 86 Motala

Motala kommun genom dess bndningsnämnd, org.nr 212000-2817 (kommunen) 591 86 Motala NYTTJ AN DERATTS AVTAL Parter: Motala Idrottspark AB, org.nr 556849-1913 ("MIPAB") Box 48, 591 21 Motala Bildningsnämnden 2013-08- 2 8 Ämnrin nr,.,..,, "-ih! nr. r

Läs mer

Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter

Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter 1 [8] Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter Upphandlingens omfattning Upphandlingen avsåg: Ramavtal avseende upphandlings- och inköpskonsulttjänster Ansvarig för upphandlingen: Sara

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Diarie SR1411 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ)

Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ) 1 (8) Sport Sponsor i Kristianstad AB (publ) Delårsrapport för perioden -01-01-- -09-30 Kort om delårsperioden, jan sept Bolaget har inte haft några intäkter under perioden. Verksamheten startade under

Läs mer

Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 9.7.2015 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Inköp av Hjullastare.

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL

ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL sid 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN INVATRANSPORTBIL 1. GRUNDUPPGIFTER FÖR UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlingens objekt Kårkulla samkommun inbegär härmed anbud för anskaffning av tre stycken invatransportbilar (handikapptransportfordon)

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning inom fordonsteknik

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning inom fordonsteknik Sida: 1 av 6 Bilaga 1 Dnr Af-2012/009847 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning inom fordonsteknik Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt 11 upphandlingar enligt

Läs mer

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E).

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). KRAVSPECIFIKATION ARENAN (SÄKERHET) Arena: Förening: Datum: Närvarande: Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). 1. Arenacertifiering

Läs mer

Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler

Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler Östermalms IP Genomgång av initiala kalkyler 23 mars 2010 Guidance: This is a guidance box. Remove this and all the other guideline boxes when the proposal is finalised. Advisory Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 23 1 (5) Handläggare: Lena Johnsson Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2012-04-19 Meddelad i Falun Mål nr 659-12 1 SÖKANDE Låssmeden KanLås, 556801-2875 Mickelsvägen 3 824 34 Hudiksvall MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, 222000-2311 826 80 Söderhamn

Läs mer

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 Datum 2008-02-04 1 (6) Diarienummer RT 2008/31 Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 1 Bakgrund Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv

Läs mer

Samverkansöverenskommelse nya arenan - missiv

Samverkansöverenskommelse nya arenan - missiv Kommunstyrelsen 2017-01-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:37 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Samverkansöverenskommelse nya arenan - missiv Förslag till beslut

Läs mer