STOCKHOLM. i den digitala agendan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLM. i den digitala agendan. www.stockholm.se"

Transkript

1 STOCKHOLM

2 förord SYFTE: fortsätta vara världsledande Som finansborgarråd i Stockholms stad välkomnar jag IT-minister Anna-Karin Hatts initiativ till arbetet med en Digital Agenda för Sverige. Även om Sverige i internationella studier och rankinglistor placerar sig mycket väl när det gäller infrastruktur, ITanvändande och innovationsklimat, måste en fortsatt utveckling ske. Stockholm är Sveriges största tillväxtregion. Under nittiotalet var Stockholm motorn i det svenska IT-undret, och internationellt nämns Stockholmsmodellen fortfarande som det mest framgångsrika exemplet på fiber- och bredbandsutbyggnad. I regionen har Ericsson sitt internationella högkvarter, och stora internationella företag som IBM, Microsoft och Tieto har sitt nationella säte och en aktiv representation i regionen. Vår region har alla förutsättningar för att fortsätta vara en motor i svensk IT-utveckling. Infrastrukturutbyggnad och bredbandslösningar är i världsklass. Många ICT-företag kombinerat med såväl IT-gymnasier som flera universitet gör att regionen har alla förutsättningar för att tillhandahålla en innovativ miljö. Framtidstron bland företagen är mycket stark. Allt detta ger oss grunden för att fortsätta planera för en hållbar utveckling och en god livskvalitet för invånarna. Sten Nordin Finansborgarråd Stockholms stad Fotograf: Charlie Bennet I hjärtat av Sveriges ICT-kluster Kista Science City arrangerades den 7 juni 2 en hearing om den Digitala Agendan för stockholmsregionen. Arrangörer av hearingen var Stockholms stad, IT- & Telekomföretagen, Kista Science City och Stockholm IT Region. Syftet var att lyfta fram och fånga stockholmsregionens speciella förutsättningar och perspektiv, och utifrån dessa ta fram ett antal konkreta rekommendationer till hur näringsliv och kommun kan bidra till regeringens initiativ Digital Agenda för Sverige. Under hearingen genomfördes två paneldebatter inom områdena Innovation, tillväxt och konkurrenskraft och Hållbarhet. Båda debatterna tog utgångspunkt i ett antal delområden, som alla bedöms vara viktiga för att skapa förutsättningar för innovation och hållbarhet. Engagemanget var stort och förslagen till förbättringar många. I rapporten redovisas en kort sammanfattning av paneldiskussionerna och de synpunkter som framkom. Hearingen började med att Stockholms stads IT-direktör Anette Holm hälsade panel och publik välkomna och lämnade därefter över till dagens moderator, Magnus Höij som bland annat är chefredaktör på Internet world. Stockholms stad arrangerade den 7 juni 2 en hearing tillsammans med IT&Telekomföretagen, Kista Science City och Stockholm IT Region för att tillsammans formulera vår syn på arbetet med Digital Agenda för Sverige. Syftet var att lyfta fram stockholmsregionens speciella förutsättningar och förmågor, och särskilt fokus lades naturligtvis på den offentliga sektorns bidrag i att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation. Det fanns en stor enighet i panelen om att grundskola och gymnasium spelar en avgörande roll för att skapa innovation och tillväxt. Regionens aktörer lyfter också fram betydelsen av kreativa och innovativa kluster och miljöer, samverkan mellan små och stora företag, grundutbildningens betydelse för långsiktig kompetensförsörjning och offentliga myndigheters ansvar för att tillhandahålla öppen data. Branschen lyfter själv fram att IT inte får ses som en nisch, utan bör utnyttjas inom alla branscher för att främja tillväxt. Panelen uttryckte också en stor önskan om att politiker bör bli bättre på att öppna för dialog med ICT-branschen. Deltagarna var också överens om att det offentliga kan bidra genom att skapa arenor för kluster och innovativ dialog, inte minst för unga entreprenörer. Här behövs kraftsamling och handling för att stockholmsregionen ska fortsätta vara en motor för digital utveckling och hållbar utveckling. De som deltog i panelerna är företrädare för flera av Sveriges ledande ICT-bolag: Per Adolfsson, Microsoft, VD Fredrik Ahlstedt, Logica, Managing Director Public Sector Tomas Bennich, Kista Science City AB, Projektledare Kista Mobile & Multimedia Network Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson, Sustainability Director Eva Gidlöf, Tieto, Executive Vice President Johnny Gylling, Telenor Sverige AB, Government Relations, CSR coordinator Peter Kopelman, Fujitsu, VD Magnus Larsson, Expander Wireless, VD David Mothander, Google, Nordic Policy Counsel Carl-Daniel Norenberg, Intel, Business Manager Public Sector Nordic Countries Johan Sandell, IBM, VD Fotograf: Jany Plevnik Det är min förhoppning av vi med denna rapport, där vi sammanfattat allt väsentligt som framkom med konkreta förslag och rekommendationer, kan bidra till regeringens initiativ Digital Agenda för Sverige. 2 3

3 Innovation, tillväxt och konkurrenskraft Utgångspunkt: Vad behövs för att Stockholm ska fortsätta utvecklas så att vi har ett klimat där företag och organisationer kan fungera som motorer för innovation, tillväxt, entreprenörskap och konkurrenskraft, inte bara i närregionen utan i landet som helhet, i Skandinavien och i norra Europa? Ökad innovation handlar om att skapa en bättre grogrund för företag att kunna växa. Det handlar också om att ta vara på den spetskompetens och kärnkompetens som finns. Panelen diskuterade allt från stöd till innovatörer och hur företag kan samverka bättre, till behovet av bostäder och en bättre IT-utbildning på alla nivåer. IT i lärarutbildningen hjälper mer än en professur i IT. Peter Kopelman, Fujitsu Magnus Larsson, Expander Wireless Utbildning Frågan om kompetensförsörjning framhölls som en mycket kritisk fråga för långsiktig utveckling och tillväxt i regionen. Utbildning är något av det viktigaste att satsa på, både ur ett samhälls- och företagsperspektiv, för att få branschen att lyfta och göra oss till en riktig IT-nation. Sverige har inte tillräckligt bra utbildningsresultat internationellt sett, och behöver därför förbättra grundskole-, gymnasieoch universitetsutbildningarna. IT behöver också bli en stor del i lärarutbildningen, kompetensutvecklingen bland lärarna behöver förbättras. IT bör användas som en del i den pedagogiska utvecklingen och genomsyra undervisningen på ett mycket mer påtagligt sätt än idag. IT i lärarutbildningen hjälper mer än en professur i IT. Peter Kopelman, Fujitsu Sverige satsar 2,5 miljarder kronor på forskning varje år. Men innovation kommer inte av sig själv. Staten borde ställa krav på forskningsinstitut att visa att deras resultat skapar tillväxt och innovation. IT-universitet i Stockholm Det behövs fler personer som kan IT för att möta det stora behov som branschen har idag och ser framöver. Bland frågor som diskuterades var en mer IT-inriktad utbildning på universitetsnivå, där man också får in fler aspekter som samhälle, kultur och ekonomi i ett mer tvärdisciplinärt perspektiv. Panelen såg framför sig ett kompetenscentrum i Stockholm med den mest moderna utbildningen, den bästa kompetensen och de mest moderna resurserna. Panelen underströk att för att behålla vår konkurrenskraft och öka vår attraktivitet i den globala ekonomin måste vi öka vår kompetens inom IT-området. Vad sker i världen? Vi behöver höja blicken för att se vad man gör internationellt för att stötta innovatörer. I London och Finland gör man ganska mycket. Mer än här. Tomas Bennich, Kista Science City Dator till alla? Frågan om bättre infrastruktur i skolorna med trådlös mobilutveckling men också datorer till alla elever diskuterades. Många kommuner i Sverige ökar datortätheten och förser också varje elev med egen dator. Även internationellt är detta en naturlig utveckling. I panelen nämndes till exempel att i Rwanda ska alla barn få en egen dator. Där är det en självklarhet för att utvecklas, hänga med och samlas nationellt. Men i Sverige finns inte samma vägval på nationell nivå. Här är det ingen självklarhet. Panelen betonade att det är en ödesfråga att våra svenska utbildningar ska ligga i framkant internationellt. Ungt entreprenörskap Ett sätt att garantera innovation och tillväxt är att fånga intresset bland unga för entreprenörskap och ge ungdomarna möjlighet att prova på företagande. Ett forskningsresultat visar att de ungdomar som gått Ung Företagsamhet tillsammans har skapat 2 arbetstillfällen. De levererar in en miljard kronor per år till statskassan i skatter och avgifter. Med kronor i kostnad per elev, där 5 % finansieras av företag och 5 % av det publika, är Ung Företagsamhet det mest kostnadseffektiva tillväxtgenererande initiativ som finns idag. Magnus Larsson, Expander Wireless Stöd till innovatörer Sverige anses rikt på innovationer och entreprenörskap men det finns, enligt panelen, en stor utvecklingspotential för att finansiera och kommersialisera de goda idéer som uppkommer. Idag är det upp till små innovationsföretag att klara sig själva. Flertalet får inte något stöd alls. De har ofta väldigt bra idéer men har svårt att få ut sina produkter och tjänster till marknaden. Som exempel nämndes att många små företag och enmansföretag kämpar med sin likviditet. Men det går att skapa bättre förutsättningar för de små att samarbeta med de stora, utan att de blir uppköpta för snabbt och flyttas ut ur landet. Bland förslagen nämndes att offentliga aktörer bjuder in innovatörer att hjälpa till att lösa de problem man har. Fordonsindustrin är otroligt duktiga på att ta hand om de mindre leverantörerna. Det gör vi inte inom IT. Det borde vi kunna utveckla. Det offentliga kan hjälpa till när man har större projekt. Ställ krav på oss leverantörer att komma med 5- nya idéer. Då har vi möjlighet att ta med de mindre för att komma med nya lösningar. Fredrik Ahlstedt, Logica Kontaktytor En viktig förutsättning för innovation och tillväxt är att små och stora företag möts så att nya kontaktytor skapas. Bland förslagen nämndes behovet av öppna permanenta forum för att innovationsföretag ska kunna möta de större företagen. Små bolag behöver hjälp finansiellt, men också med kontaktytor. Många stora bolag har partnerkanaler, men känner kanske inte till de små bolagen. Ofta jobbar man med de etablerade företagen och scannar inte av marknaden. Om det finns kontaktytor kan man ta sjumilakliv. Peter Kopelman, Fujitsu Innovationsagenter I diskussionen framkom även andra metoder för att underlätta för små innovationsföretag att etablera sig och omsätta goda idéer till affärer. London har innovationsagenter som hjälper företag att få pengar och att växa. De jobbar internationellt, så även svenska företag kan få hjälp där att bli framgångsrika. Vissa företag flyttar dit då det inte finns något liknande här. För att behålla innovationskraften i Sverige behövs innovationsaktörer. Vi behöver höja blicken för att se vad man gör internationellt för att stötta innovatörer. Tomas Bennich, Kista Science City Ett exempel är en fransk kille som startat bolag i Sverige för att det händer så många coola saker här. Han har fått in 4 miljoner i riskkapital, men kan inte starta mobilabonnemang eller teckna lägenhetskontrakt. Vi behöver ändra regelverket så att vi stödjer företagare bättre. Tomas Bennich, Kista Science City Innovationsforum Om vi i Sverige ordnar öppna innovationsforum, som är så intressanta att innovatörer från andra länder vallfärdar hit, så kommer vi att klättra mot positionen som nummer ett i världen. Då känner alla att: Här händer det saker. Här ska vi vara. Bostäder En aspekt som engagerade panelen var frågan om bostäder. Stockholm är en attraktiv region och inflyttningen beräknas till cirka 3 personer om året. Panelen konstaterade dock att behovet av nya bostäder är större än utbudet och kunde ge flera exempel på där begränsad tillgång till bostäder utgjort en hämmande faktor för företagens tillväxt och innovationsförmåga. Många studenter väljer också bort Stockholm för andra internationella 4 5

4 universitet på grund av svårigheten med bostäder. Panelen var enig i att vi måste underlätta för ungdomar att bo och verka här. Det är också en utmaning att snabbt få hit kompetens för tillfälliga projekt, då det ofta är svårt och trögt med visum och bostäder, inte bara bostäder permanent utan att snabbt få hit kompetens för att skapa ett projekt. Det blir en onödig begränsning i en innovativ process. Carl-Daniel Norenberg, Intel innovativa kluster Sverige har bara nio miljoner innevånare och kan inte bli experter på allt. Vi måste fokusera. Vi är idag riktigt starka inom telekom, biotech och IT. Och det finns förutsättningar för oss att skapa nya kluster om vi tittar tvärdisciplinärt. Biologi kan möta teknik, medicin kan möta telekom. När vi kombinerar de områden vi är starka på - där har vi nästa Ericsson. Det finns många offentliga projekt där klustertankarna kan knytas samman: att bygga ett nytt sjukhus med nya IT-lösningar, en ny hamn med nya IT-lösningar, etcetera. Här nämndes till exempel Nya Karolinska Universitetssjukhuset, hamnen i Norvik och Norra Djurgårdsstaden. öppen information En viktig förutsättning för innovation är tillgången till offentlig data. Panelen underströk att det finns en enorm potential att bygga nya tjänster, produkter och affärskoncept, om informationen finns öppen och tillgänglig. Panelen uppmanade kommuner och myndigheter att göra offentlig data och information tillgängligt. Med information från fastighetsregistret kan man bygga fantastiska tjänster. Här kan Stockholms stad driva på att alla ska öppna upp. Välja öppna lösningar istället för stängda, i en förhoppning att det ska driva innovation. Jag är övertygad om att det kommer att skapas massor av nya tjänster. David Mothander, Google Men säkerhet, sekretess och integritet är viktiga aspekter att ta hänsyn till, som exempelvis PUL och Sekretesslagen. PanelenS rekommendationer för ökad innovation Utbildning Lägg in IT som en betydande del i lärarutbildningen. Skapa ett IT-universitet i Stockholm - ett kompetenscentrum för IT. Utöka datortätheten och mobiliteten i skolan. Utred vilka digitala hjälpmedel alla elever ska få tillgång till för att Sverige ska ligga i framkant i världen. Ställ krav och följ upp att forskning leder till innovation. Satsa mer på att unga får möjlighet att prova entreprenörskap. Stöd till innovatörer Skapa forum/nya kontaktytor där små företag kan möta stora och inleda samarbeten. Satsa på innovationsagenter som hjälper små bolag med kontakter, pengar och strategier för tillväxt. Skapa ett öppet globalt innovationsforum i Sverige, för att locka andra att delta i den spännande utveckling som sker här. Bostäder Skapa fler bostäder i Stockholm, även hyresrätter, både för permanent boende och för kortare uthyrning till tillfälligt boende studenter, gästforskare och arbetskraft. Innovativa kluster Skapa tvärdisciplinära kluster för att främja nya innovationsmöjligheter. Öppen information Utred vilken information som ur säkerhets-, integritets- och sekretessynpunkt måste hållas stängd, och låt all annan information vara öppen. Med information från fastighetsregistret kan man bygga fantastiska tjänster. David Mothander, Google hållbarhet Utgångspunkt: Hur kan IT bidra till att vi får en hållbar stad, inte bara ur ett miljöperspektiv, utan även i en balans mellan näringsliv, myndigheter och andra intressenter? Hur kan vi bidra till att de människor som lever i eller besöker Stockholm, gör smartare val i sin vardag, som i sin tur leder till ett hållbart samhälle? Hållbarhet är mer än bara miljö. Det är att bygga ett hållbart samhälle, som är attraktivt för fler att vara en del av. Panelen diskuterade allt från hur energiförbrukningen kan minska till hur dialogen mellan myndigheter och näringsliv kan förbättras. Stockholm utsågs 2 till European Green Capital och nu måste vi ta steget vidare så att Stockholm även fortsättningsvis uppfattas som en miljöstad. Stadens ambitioner slås bland annat fast i Vision 23, i miljöprogrammet men också i Strategin för Grön IT. Per Hållbarhet handlar om mer än miljö. Det är viktigt ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Johnny Gylling, Telenor UtnYttJa it-lösningar Panelen betonade vikten av att använda IT-lösningar och IT som miljöteknik för att minska miljöbelastningen. IT står för 2 % av den totala energiförbrukningen, men rätt använda kan IT-lösningar hjälpa till att minska de övriga 98 %. Grön IT handlar i hög grad om att använda informationsteknik för att minska den egna organisationens miljöpåverkan. De riktigt stora miljövinsterna handlar om hur IT kan bidra till att sänka miljöbelastningen på andra håll i samhället. Det handlar om energieffektiva fastigheter, miljöeffektiva transporter, miljöanpassat resande men också digitala möten. Det kan exempelvis vara att hitta tekniska lösningar och använda IT-baserade styrsystem som reglerar värme, ventilation, kyla och belysning i så kallade smarta hus. En annan viktig fråga som panelen lyfte fram är att synliggöra och visualisera energi- och elanvändningen för att faktiskt visa hur mycket energi som förbrukas. Om man vet vad man gör av med kommer man att spara %. Har man informationen och möjlighet att styra sin energiförbrukning kan man spara 3 %. Per Adolfsson, Microsoft Med hjälp av geografiska informationssystem kan till exempel bilister få information om vägarbeten och hinder i trafiken så att de får möjlighet att planera sin körning, och därmed reducera både tidsåtgång och miljöbelastning. Ett annat exempel är virtuella (digitala) möten som bör kunna användas mer ofta och inom fler områden än vad som sker idag. Bland annat nämndes att ett möte med läkare, med hjälp av tillgänglig teknologi, bör kunna ske som ett virtuellt möte. Andra exempel som lyftes fram är distansarbete. Det handlar om att leva som man lär. Jag skulle vilja se att man på Stockholms stad testar en dag där de som kan jobbar hemifrån för att se vad det skulle få för effekter. Jag tror att det skulle vara ett uppvaknande för många att det fungerar och se vilka positiva bieffekter det ger. Per Adolfsson, Microsoft Vi är inte bäst i världen på IT-infrastruktur även om vi tror det. Johnny Gylling, Telenor Adolfsson, Microsoft IT-sektorn i sig kan också bidra genom att minska sin egen energiförbrukning och miljöpåverkan. Panelen nämnde effektiva och gröna datacenter, grön datakommunikation men också miljöanpassad upphandling. vision för Sverige Hur utnyttjar vi all teknologi så att vi ligger i framkant i vad som sker i världen? Panelen framhöll att politiker borde ha ett stort intresse av att se nya lösningar baserade på IT, och betonade ett flertal gånger vikten av att skapa gemensamma projekt där näringslivet och det offentliga arbetar tillsammans, först då kan vi åstadkomma mycket och vara i framkant i världen. Exempelvis att jobba tillsammans i kluster, som i Norra Djurgårdsstaden. Genom att skala upp det projektet ännu mer kan det bli en riktigt stor och positiv påverkan. Smarta städer och Stockholm som miljöstad 35 % av jordens befolkning bor i städer idag. År 25 bor 7 % av jordens befolkning i städer. Stockholms stad kommer att ha en miljon invånare år 225. Det innebär en enorm miljöbelastning för staden och ställer stora krav på ny infrastruktur som vägar, transporter, bostäder och annan kommunal service. För att kunna lösa viktiga frågor som trafik, boende, vatten och avfall behöver vi skapa ekosystem, och knyta ihop allt som fokuserar på miljön. Panelen ser att vi behöver koppla ihop näringslivets kunnande med den offentliga sektorns krav för att möta dessa framtida utmaningar. Förbifart Stockholm kommer inte att lösa alla trafikproblem när Stockholm blir en miljonstad. Vi behöver minska behovet av fysiska transporter till exempel genom att använda virtuella möten, men också att använda elbilar för att minska miljöbelastningen. Panelen menade också att Stockholm i större utsträckning bör knytas ihop med andra städer och landsbygd så att människor kan bo kvar utan Carl-Daniel Norenberg, Intel 6 7

5 Gör Stockholm till en miljöstad och ta det som en tydlig profi l. Eva Gidlöf, Tieto att flytta till storstäderna. Som exempel nämndes den satsning på höghastighetståg som sker i Kina. Projekt som Norra Djurgårdsstaden kan stå som förebild för ett miljötänkande och all annan stadsplanering för att skapa en långsiktigt hållbar stad. Genom att betona miljöprofilen i Stockholm visar vi med handling att Sverige menar allvar, och att hållbarhet både är något som är bra för miljön och kommersiellt lönsamt. Norra Djurgårdsstaden är ett otroligt intressant projekt som vi vill lyfta upp och göra större så att det blir en stor påverkan. En fråga vi får när vi tar emot delegationer från andra länder är varför vi inte kopierar och gör detta överallt. Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson Panelen betonade att miljömedvetenheten är stor idag inom företagen och att det inte råder något motsatsförhållande mellan miljöhänsyn och affärsmässighet. Ett exempel där den egna organisationen går från ord till handling, kombinerar smart miljötänkande med lägre kostnader är Tietos flytt till Värtahamnen. Tieto sänkte sina hyresdriftskostnader med miljoner kronor per år genom att flytta till ett nytt miljöhus. Om vi jobbar på att spetsa till miljön kan vi vara konkurrenskraftiga. Gör Stockholm till en miljöstad och ta det som en tydlig profi l. Visa med handling på en konkret nivå. Det skulle locka studenter. Eva Gidlöf, Tieto SaMarbete näringsliv offentlig Sektor Näringslivet upplever att det är svårt att prata med politiker om nya sätt att arbeta. Det är viktigt för politiker att hitta ett forum för dialog, förstå den potential som finns och utnyttja näringslivets innovationskraft och kunnande. Panelen menade att detta kan ske innan den specifika upphandlingssituationen men också att en sådan dialog bör föras fortlöpande. Panelen betonade vikten av kraftsamling och handling för att stockholmsregionen ska fortsätta vara en motor för digital utveckling och hållbar utveckling. Världen förändras mycket och det krävs snabbare beslut. Jag skulle vilja se mer sense of urgency. Världen förändras väldigt fort just nu. Om vi ska hålla oss ledande krävs snabbare beslut och att jobba modigare genom att utnyttja den innovationskraft och det kunnande som fi nns inom näringslivet. Det är lätt att gömma sig bakom lagen om offentlig upphandling och säga att det inte går. Men i andra länder går det. Johan Sandell, IBM Jag skulle vilja se mer sense of urgency. Johan Sandell, IBM ekonomisk hållbarhet Kommunerna har en viktig roll att spela för att ICT-branschen ska fungera bra. Stockholms stads bolag AB Stokab och deras uppdrag att bygga ut fibernät, men också deras affärsmodell, lyftes fram som en god förebild. Fiber behövs för att ha täckning till mobilstationer, företag och skolor. Idag klarar inte alla kommuner eller marknadens aktörer att tillgodose behovet. Det finns till och med exempel på kommuner som konkurrerar med bredbandsleverantörerna. Även om vi i Sverige ligger bra till för att vi har en bra infrastruktur, menade panelen att tillväxten i den svenska internetekonomin är långsammare än i många andra länder. Vi är inte bäst i världen på IT-infrastruktur även om vi tror det. Kommunerna är jätteviktiga för att få ett öppet fi bernät, om IT ska kunna bli det verktyg vi önskar. Johnny Gylling, Telenor Panelen räknade upp många branscher som går att effektivisera. På transportsidan kan man optimera hur varor och människor förflyttar sig, och se över både produktion och distribution av el, där 5 % försvinner på vägen. Panelen menade också att sjukvården har problem att använda IT smart och att här finns mycket att göra. För att uppnå reell effekt vid införande av ny teknologi krävs också att rutiner och arbetssätt förändras. Hållbarhet handlar om att vara resurseffektiv och använda sina resurser på ett optimalt sätt. Om man sparar på energi så sparar man på kostnader. Det går nästan alltid hand i hand. Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson Enklare tillämpning av offentliga upphandlingar En fråga som diskuterades i båda panelerna är lagen om offentlig upphandling och dess tillämpning. Panelen var enig om att offentlig upphandling och dess upplevda fyrkantighet i många fall riskerar hämma innovation och nyföretagande. Här har, enligt panelen, offentlig sektor ett ansvar, då den bättre kan utnyttja de möjligheter till dialog som faktiskt finns, såväl före som under upphandlingsprocessen. Det bör, enligt panelen, också vara möjligt att utforma upphandlingar på ett sådant vis att även mindre företag ges en möjlighet att konkurrera. Det är viktigt att offentliga aktörer får möjlighet att dra fördel av innovativa lösningar och teknikutveckling. Panelen välkomnade därför att fokus har kommit att öka på så kallade innovationsupphandlingar, bland annat genom den utredning av förutsättningarna för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige som regeringen tillsatte 29. PanelenS rekommendationer för ökad hållbarhet Utnyttja IT-lösningar Utnyttja IT för att minska miljöbelastningen inom andra håll i samhället som till exempel inom fastigheter och transporter. Använd IT-system för att mäta och visualisera energiförbrukningen. Använd nya IT-lösningar för att informera medborgare så att de kan agera mer miljösmart. Använd virtuella möten. Utnyttja den möjlighet teknologin ger att arbeta från hemmet. Smarta städer Bredbandsutbyggnad är väsentlig för IT-utvecklingen i regionen. Använd Stokab som förebild. Samhället bör på olika sätt stimulera fiberutbyggnaden och därmed skapa förutsättningar för konkurrens, mångfald och tjänsteutbud och inte hämma den pågående utbyggnaden genom prisreglering. Kopiera och skala upp goda exempel. Planera för miljösmarta lösningar vid nybyggnation och stadsutveckling. Vision för Sverige Ta fram en tydlig vision för Sverige så att det blir tydligt vad vi ska fokusera och satsa på. Fortsätt arbetet med att göra hela Stockholm till en miljöstad. Öppna upp och knyt Stockholm närmare andra städer genom tekniska lösningar och snabba transporter. Samarbete näringsliv offentlig sektor Skapa nya forum för dialog och samarbete, där näringslivet och politiker kan mötas och diskutera framtidsfrågor. Ekonomisk hållbarhet Se till att fibernät och elnät fungerar överallt, utan att konkurrera med näringslivet. Offentliga upphandlingar Öka dialogen inför och under upphandlingsprocessen. Hitta metoder för att i större utsträckning ta tillvara kvalitativa mervärden som innovationsförmåga. Förbättra förutsättningarna för mindre bolag att konkurrera om kontrakten. Hållbarhet handlar om att vara resurseffektiv. Matilda Gennvi Gustafsson, Ericsson 8 9

6 Till sist Anette Holm, IT-direktör Stockholms stad, och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, avrundade dagen med reflektioner om vad som sagts under de två paneldebatterna. Tydligt är att det finns mycket att göra för ökad innovation och hållbarhet i stockholmsregionen men också i landet som helhet. Rekommendationer som vi hoppas ska bidra till den Digitala Agendan för Sverige. Arrangörer Stockholms stad Stockholm - Capital of Scandinavia - är en region med stark internationell konkurrenskraft och en av de främsta tillväxtregionerna i Europa. Stockholms stad har belönats med flera utmärkelser för sina IT-satsningar och är nominerad till Sveriges IT-kommun 2. IT&Telekomföretagen IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att tillhöra Sveriges största branschnätverk och gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Stockholm IT Region Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för ICT-branschen i Stockholmsregionen. Stockholm IT Region fokuserar sitt arbete på kompetensförsörjning, marknadsföring, ITinfrastruktur och digitala tjänster. Kista Science City Kista Science City är Europas ledande ICT-kluster och en snabbt växande vetenskapsstad. KSC AB är en non-profit organisation som arbetar med utvecklingsfrågor i nära samarbete med aktörerna i Kista. Vi arbetar också med lokal, regional och internationell marknadsföring av Kista Science City. Anette Holm och Anne-Marie Fransson

7

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

www.stockholm.se Grön IT-strategi för Stockholms stad Enkelt att vara stockholmare

www.stockholm.se Grön IT-strategi för Stockholms stad Enkelt att vara stockholmare www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare Grön IT Grön IT-strategi för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000 www.stockholm.se Vision om ett grönt

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl 13.00 16.00 på Region Skåne, Kristianstad

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor

Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF Sammanställning av kick-off Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor 14 april 2015 CHRISTER GUSTAFSSON, professor vid Konstvetenskapliga

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman

Presentationsteknik. Ung Företagsamhet av Christer Edman Presentationsteknik Ung Företagsamhet av Christer Edman Christer Edman Startade Emindset Creman Innovation 1987 2014 Hallstaviksnätverket projektledare 2 år IBM projektledare och lösningsexpert 7 år 3

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Framtidsseminarium 2013

Framtidsseminarium 2013 Framtidsseminarium 2013 Varmt välkomna till Framtidsseminarium 2013 #framtidstockholm Framtidsseminarium 2013 Eva Krutmeijer Moderator #framtidstockholm Framtidsseminarium 2013 Stadens framtida ambitioner

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer