PÅVERKAN OCH KOMPENSATIONS-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅVERKAN OCH KOMPENSATIONS-"

Transkript

1 NATURCENTRUM AB PÅVERKAN OCH KOMPENSATIONS- ÅTGÄRDER FÖR REVLUMMER OCH ÅKERGRODA VID AIRPORT CITY Flyttning som kompensationsåtgärd för revlummer och groddjur - kunskapsläge och kostnader Naturcentrum AB har på uppdrag av Andre Berggren på Härryda kommun gjort en sammanställning av kunskapsläget för flyttning av revlummer och en studie av dagvattens potentiella påverkan på åkergroda samt flyttning av åkergroda som kompensationsåtgärd vid exploatering.

2 Uppdrag: Kunskapsläget för flyttning av revlummer och groddjur vid exploatering av Airport City, Härryda kommun, På uppdrag av: Härryda kommun, André Berggren Genomförd av: Niklas Franc, Naturcentrum AB Fätbesök revlummer: Tore Gustafsson Text och rapport: Niklas Franc/Naturcentrum AB Fotografier: framsida åkergroda - Johan Ahlén, fältlokaler - Tore Gustafsson 2

3 Naturcentrum AB Niklas Franc: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdrag och metoder Flyttning av revlummer Groddjur i området vid Landvetter Airport City Referenser Bilaga

4 1 Uppdrag och metoder Uppdraget har utförts på uppdrag av Härryda kommun/andré Berggren och omfattar en sammanställning av kunskapsläget för flyttning av revlummer Lycopodium clavatum och åkergroda Rana arvalis och dagvattens påverkan på åkergroda. Åtgärderna är en del i arbetet med utbyggnad av projektet Landvetter City vid Landvetter flygplats i Härryda kommun. Revlummer är upptagen i Artskyddsförordningen och fridlyst enligt 9 vilket innebär att det är förbjudet att gräva eller dra upp arten med rötterna eller att plocka eller på annat sätt samla in exemplar av den för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Inom EU:s Art-och habitatdirektiv är den upptagen i bilaga 5. Åkergroda är fridlyst enligt 4 i Artskyddsförordningen och det innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur eller avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen eller skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Kunskapssammanställningen har gjorts genom samtal med experter inom de olika fälten (Tore Gustafsson revlummer och Johan Ahlén groddjur), litteraturgenomgång och breda och smala sökningar på internet. För revlummern har även befintliga växtplatser i planområdet besökts och studerats och sedan har lämpliga platser, med likvärdiga förutsättningar, för omplacering av individerna eftersökts i ett avsatt naturvårdsområde strax sydost om Landvetter flygplats. Sedan efterfrågades även kostnader för genomförande av flyttning av revlummer och åkergroda i det utpekade området. Detta presenteras som ungefärliga kostnader baserat på ingående moment och beräknad tidsåtgång för dessa. 4

5 Naturcentrum AB Niklas Franc: Flyttning av revlummer Allmän biologi Revlummer växer i bland- och barrskog på allt från våt till frisk mark. Den hittas både i skuggiga och mindre skuggiga miljöer. Arten kan skapa stora bestånd på upp till m 2, men vanligast är att bestånden är på mellan 1-5m 2. Inom familjen Lycopodiacae har det länge varit känt att underjordiska växtdelar har någon form av sammankoppling med svampar, en typ av symbios. Detta gäller även släktet Lycopodium och denna koppling har bland annat studerats av Schmid & Oberwinkler (1993). Kopplingen liknar inte normal mykorrhiza och har fått namnet mykoheterotrofi och innebär att lummrarnas underjordiska gametofyter får sin energi (kol) från andra växter via svampar. Om det är en eller flera svamparter som lummrarna är sammankopp- lade med är oklart. Övriga delar av plantorna, de över jord, verkar inte vara i behov av svampkopplingen. Att odla och flytta revlummer Lummrar som grupp anses vara komplicerade och svåra att både odla och flytta. De anses vara känsliga för förändringar i både vattenflöde i marken och fuktighet i luften. Att de är svåra att flytta beror säkerligen på att de är känsliga för fuktighetsgradienter, men kanske också på den ovan nämnda sammankopplingen med svampar och andra växter. Vid flytt av bara enskilda individer (vilket är förbjudet då arten är fridlyst i Sverige) kan det möjli- gen hända att man inte får med svampen. Samtidigt är revlummer välspridd i naturen (vanlig i hela Västergötland; Bertilsson et al, 2002) och verkar dessutom har spridit sig till nya områden som beskogats under de sen- aste decennierna (Blomgren et al, 2011). Detta indikerar att svampen är välspridd och inte sällsynt i naturen och möjligen inte heller spelar någon roll förrän gametofytstadiet hos växten. Den information som hittats om flytt av revlummer utgörs helt och hållet av träd- gårdsentusiasters insatser. Inga projekt där man ur naturvårdssynpunkt har flyttat rev- lummer verkar än så länge ha genomförts och därför får vi arbeta utifrån sunt förnuft och artens basala krav på livsmiljö. Hur kan man flytta revlummer? Eftersom revlummer som redan etablerat sig på en plats, möjligen är känslig för föränd- ringar av sin livsmiljö, så kan förutsättningarna för att lyckas med flytt av lummrar vara dåliga. Att arten dessutom kan vara beroende av en sammankoppling med någon svamp gör det ännu mer komplicerat. Två steg som blir mycket viktiga i en flyttningsprocess blir därför att studera befintliga växtplatser noga och att på mottagarlokalen finna så likvärdiga platser som möjligt. Sedan är det också viktigt att förbereda de nya växtplatserna noga. Platserna bör vara fria från frön och växtlighet som kan komma att försvåra etableringen av de flyttade plantorna och kan komma att konkurrera i framtiden. Marken bör därför skrapas av från befintlig växt- lighet och även fördjupningar grävas innan flyttning. Det som flyttas bör vara både växten, dess närmsta grannväxter, deras rotsystem och all jord som rotsystemet finns i. Detta innebär att man bör flytta cm jord tillsammans 5

6 med plantorna. Det gör att man möjligen kan få med svamphyfer som finns i svampkopp- lingen och dessutom kan man undvika att förstöra mikrorotsystemet hos plantorna. 1. Hitta lokaler med jämförbart mikroklimat 2. Förbered mottagningsplatser (rensa bort växtlighet och gräv gropar) 3. Flytta plantor med cm jord Uppföljning För att följa upp flyttningarna bör individerna på de nya växtplatserna övervakas. Detta kan göras enkelt med fotografering av plantorna där foton både kan användas för att ut- värdera utbredning och status för lummrarna. Dessutom bör man skapa renskrapade etableringsplatser för nya plantor runt de flyttade växterna. Detta kan ske genom att man en meter i varje kompassriktning från plantan skrapar rent en kvadratmeter. Sammanlagt fyra provytor per flyttad planta som kan följas upp med avseende på nyetablering av småplantor. Självklart kan dessa småplantor inte hänföras till de flyttade moderplantorna med 100 % säkerhet, men med stor sannolikhet kommer de från dem. Revlummer i område 10 som möjligen ska flyttas Nedan beskrivs de platser där revlummer noterats i område 10 vid inventering av arten av Tore Gustafsson. På platserna finns det små bestånd av arten och inga stora mattor. Efter beskrivs även lämpliga lokaler dit bestånd kan flyttas. Sökkriterier för platserna, var att de skulle ligga relativt nära väg för att minska tidsåtgång för långa trans- porter genom skog, ha ett lokalklimat som överensstämmer med artens krav och befintliga livsmiljöer i område 10. Generellt kan man säga att helhetsmiljön i områdena för omplace- ring är något torrare och lite granrikare än miljön i område 10. Utvalda platser för plante- ring överensstämmer dock bra med befintliga växtplatser. I bilaga 1 finns foton på alla platser med koordinater angivna. Befintliga bestånd / kvm. I tallskog på fuktigt, blåtåteldominerat underlag. Revorna växer fr.a. upp över gamla stubbar som sticker upp över underlaget / kvm spritt inom ca 20 kvm. Samma miljö som den närbelägna lokal / ,5 kvm. I en myrsvacka på en kulle. Tallskog med främst blåbär och vitmossor som undervegetation / ,5 kvm. Vid en grov tall i myrkant / kvm. På hygge omedelbart N om slänt från Schenkers anläggning. Beståndet till största delen dött, men en del vitala revor finns. Lämpliga platser för omplacering av revlummer / Nedanför hygge intill Kärrsjöns strand. Habitat liknande nuvarande med avseende på fuktighet och artsammansättning. Befintlig revlummer växer strax intill. 6

7 Naturcentrum AB Niklas Franc: / På uppgrävda massor från dikesrensning över myrmark. Lämplig fuktighet. Revlummer växer gärna över upphöjningar i blöt mark, så miljön synes passande / Fuktparti intill vägen med blåtåtel, björn- och vitmossor. Revlummern bör placeras i kanten där det inte är som fuktigast / Gallringsområde vid bäck nära flygplatsområdet. Markfuktigheten lämplig. Kan vara värt ett försök att plantera ett bestånd på den nakna vallen av ett körspår / I lagom fuktigt gammalt körspår strax intill vägen. Kostnader för flyttning av revlummer inom Landvetter-området. I uppdraget ingick att ge ett ungefärligt kostnadsförslag för flyttning av revlummer i det utpekade området (område 10, Karlsson et al, 2011). I området finns fem olika bestånd med revlummer. Det största är knappt 2 m 2 och det minsta 0,5 m 2. Flyttningen sker genom uppgrävning av friska revor tillsammans med cm av den underliggande jorden. Se- dan fraktas revlummerplantorna till utplanteringslokalerna där nya områden rensas från all markflora, gropar grävs och provytor rensas fram. Groparna förvattnas och revlum- mern planteras i groparna. Förberedelser i form av grävning och rensning på nya växtplatser (utpekade i denna rap- port) ca 1 dag för 2 personer. Uppgrävning och flytt inklusive dokumentation genom fotografering efter flytt: ca 1 dag två personer. Arbetsinsats 4*8h=32 h Kostnad 32h*700 kr= kr. Rapport eller redovisning av arbetet är inte inräknat i ovan angivna prisexempel och inte heller grävare och maskin som möjligen kan behövas för avbaning av nya växtplatser. Bör man flytta revlummer? Kostnaden för att flytta fem mindre bestånd av revlummer inom detta område kommer hamna på ca kronor. Till detta kommer kostnader för uppföljning. Revlummmer är i området relativt vanlig och detta gäller för stora delar av landet. Arten är dessutom frid- lyst för att den plockas som dekoration, mer än att den håller på att försvinna. Detta fram- står ju klart även av att den inte finns upptagen på rödlistan. Den generella bilden för flyttning av lummrar är att det är svårt och att de är känsliga för hydrologiska förändringar. Möjligen påverkas även framgången av svamp- /växt- interaktioner som idag inte är helt utredda. Dessa fysiska förutsättningar gör det mycket svårt att förutse hur framgångsrik en flyttprocess skulle bli. Sammantaget ger dessa tre ovan beskrivna faktorer (ekonomi, frånvaro av hot och osäker prognos vid flyttning) att man bör beakta andra kompensationsåtgärder eller inga åtgär- der alls vid en potentiell exploatering. En alternativ kompensationsåtgärd kan vara skötsel av befintliga revlummerpopulationer i avsatta skyddade områden eller avsättning av yt- terligare områden. 7

8 3 Groddjur i området vid Landvetter Airport City I planområdet för exploatering och i dess närhet vid Landvetter Airport City finns två småvatten, Lilla och Stora Dammtjärnen. I dessa har man konstaterat åkergroda (Ahlén 2012). Åkergrodan är fridlyst i Sverige och upptagen i både Artskyddsförordningen (bi- laga 1 med beteckningen N), och i EU:s habitatdirektiv. Man har funderingar på att använda de två ovan nämnda småvattnen som dagvattendam- mar (fördröjning, sedimentation och rening) för dagvatten från området Landvetter Air- port City. Vattnet fortsätter sedan ut i Mölndalsån. Anledningen till att använda befintliga småvatten som dagvattendammar är att man inte får skapa nya öppna vattenytor inom flygplatsområdets närhet. Frågeställningen för detta uppdrag är då: kommer dagvatten från Landvetter Airport City att påverka populationen av åkergroda i Lilla och Stora Dammtjärn? Åkergrodans biologi Åkergrodan övervintrar antingen i skogsmiljöer eller i småvatten. På våren kommer den fram i mars till april för att spela, para sig och lägga ägg. Detta sker i fiskfria småvatten eller mindre sjöar. Det kan också ske i kantzoner i större sjöar med fisk. Efter leken rör sig de vuxna djuren i huvudsak i fuktiga landmiljöer och i strandzoner. Äggen kläcks och blir till larver som senare utvecklar extremiteter och tappar sin svans. Efter färdig metamorfos flyttar de små grodorna upp på land och lever som de vuxna djuren. Föroreningars påverkan på grodor Under larvernas och äggens vattenstadium anses djuren vara extra känsliga för all form av negativ påverkan av sin miljö. Olika studier av olika påverkande faktorer som metaller, gifter, näringsämnen, bekämpningsmedel, oljor, hormonella ämnen mm visar ökad död- lighet, missbildningar, skev könsfördelning, minskad tillväxt, beteendestörningar, ökad känslighet för sjukdomar mm hos försöksdjur/populationer av främst yngel (Bernanke & Köhler 2008, Baker et al 2013). Hos vuxna djur finns också påverkan men då vid mycket högre halter. Nivåerna för påverkan av yngel är av största vikt för bedömningen av dagvattens påver- kan på populationen av åkergroda i Dammtjärnarna. Samtidigt ska man vara medveten om att de försök som gjorts i huvudsak baserar sig på korttidsstudier på upp till max 3 måna- der och på individnivå. Studier av långtidspåverkan av vuxna djur i naturliga populationer som utsätts för låga doser av föroreningar existerar knappt. Detsamma gäller för kombi- nationer av ämnen eller ämnen och sjukdomar och även för metapopulationer inom om- råden. Rådande omständigheter i olika miljöer, dvs olika halter av olika ämnen, skapar lokala populationer av arter som har högre eller lägre tolerans för olika ämnen. Detta beaktas i Naturvårdsverkets riktlinjer och gränsvärden (Naturvårdsverket 2007), men vid enskilda forskningsstudier berörs detta sällan, om det inte är målet för forskningen. Nedan presenteras riktvärden, studier och resultat för ämnen eller grupper av ämnen som finns i dagvatten. Riktvärdena är halter för det som släpps ut till recipienten. I denna rap- port nämns och jämförs nivåer med de riktvärden som Göteborgs kommun tagit fram. Härryda kommun har själva inte tagit fram riktvärden och därför används Göteborgs rikt- värden eftersom det är en närliggande kommun. För många av de citerade studierna har man inte studerat åkergroda Rana arvalis, utan andra närstående arter inom släktet Rana eller i flera fall andra grodarter eller någon gång paddor. Som avslutning diskuteras en generell påverkan av dagvatten på åkergroda i om- rådet. 8

9 Naturcentrum AB Niklas Franc: Fosfater P Både organiska fosfater och ren fosfor har i studier visat sig ha negativ effekt på tillväxt hos amfibier (Bernanke & Köhler 2008). Riktvärdena för dagvatten från Göteborgs stad är 50 µg/l (Miljöförvaltningen 2013). Mängden fosfor som beräknas nå dammiljöerna är 133 µg/l (Sjögren et al 2013). Mängder som påverkar amfibier har inte gått att få fram, men värden över µg/l anses både nationellt och internationellt indikera en övergödd vattenmiljö (Naturvårdsverket 2007). Nivåer på 25 µg/l anses också leda till eutrofiering genom ekologiska förändringar hos ekosystemet (Naturvårdsverket 2007). Kommentar: nivåer av fosfor som når tjärnarna överstiger Göteborgs riktvärden och ligger även över nivåer som anses leda till övergödning. Kväve N Kväve har kraftfulla effekter på amfibier och kan vara både dödligt, ge missbildningar, stört beteendemönster och viktminskning pga minskat födointag (Bernanke & Köhler 2008). Så låga värden som 1mg/l har visat sig vara giftigt för larver av flera grodarter av släktet Rana samma släkte som åkergroda (Marco et al, 1999). Riktvärdet för Göteborg är 1250 µg/l och vattnet till tjärnarna beräknas ha ett värde på 1123 µg/l. dvs Kommentar: vatten till tjärnarna ligger i paritet med riktvärden men också i paritet med nivåer som visat sig ha negativa effekter på grodyngels utveckling. Bly Pb Bly är känt för att vara giftigt främst för att påverka den mentala utvecklingen hos männi- skor. I en studie i USA på leopardgroda Rana pipiens har man visat att kontinuerlig belast- ning med 100 µg/l av bly (Pb(NO 3)) gav signifikant minskad larvtillväxt, deformationer på ryggrad, lägre simhastighet och försenad metamorfos (Chen 2006). Lägre exponerings- grad 3 respektive 10 µg/l gav inte signifikant negativa effekter i studien. Riktvärde för Göteborg är 3 µg/l och beräknat värde till tjärnarna är 9 µg/l. Kommentar: vatten till tjärnarna överskrider riktvärden, men bör ej påverka grodpopulat- ionen. Koppar Cu Koppar påverkar grodyngels tillväxthastighet redan vid 25 µg/l. Vid 100 µg/l ser man även ökad grad av missbildningar, lägre överlevnad, sämre simförmåga och lägre andel som når metamorfos (Chen 2006). Dödligheten (LC 50) vid 150 µg/l är 72 h för Rana pipiens (Lande and Guttman 1973), vilket får ses som relativt giftigt. Göteborgs riktvärde är 9 µg/l och bedömd mängd till tjärnarna är 17 µg/l. Man har också sett att vuxna djur är mycket mindre känsliga och detta gäller förmodligen för många andra ämnen också. Kommentar: utsläppsnivåer till tjärnarna överstiger riktvärden och ligger bara något un- der nivåer där man sett negativa effekter på yngels tillväxthasighet. Zink Zn Zink är giftigt och studier på larver och embryon av Bufo boreas visar på dödliga nivåer vid µg/l (Porter & Hanson 1976). Riktvärde är 30 µg/l i Göteborg och bedömt värde till dammarna 80 µg/l. Kommentar: utsläppsnivåer till tjärnarna ligger över riktlinjer och i närheten av nedre gränsen för giftiga nivåer. 9

10 Kadmium Cd Yngel av västlig klogroda Xenopus tropicalis utsattes för CdCl 2 i olika doser (500 och 2500 µg/l) och signifikant negativa effekter på tillväxt, ätbeteende och skyddsbeteende obser- verades (Chen 2006). Riktvärdet för Göteborg är 0,3 µg/l och beräknat värde till tjärnarna är 0,68 µg/l. Kommentar: utsläppsnivåer till tjärnarna ligger över riktvärden och under nivåer som påvisat negativa effekter på yngel. Krom Cr Studier av sexvärt krom (CR(VI) på larver av fyra olika sydamerkanska grodarter av släk- tena Hypsiboas, Hyla och Sqinax visade på varierande LC 50 för 96 h, men alla inom ett spann från 5-20 mg/l och missbildningar och minskad tillväxt vid kronisk påverkan vid 3-6 mg/l (Natale et al 2000). Andra studier har visat på liknande värden (> 1 mg/l) som död- ligt giftiga (Linder & Grillitsch 2000). Riktvärde från Göteborg är 13 µg/l och beräknade värden till tjärnarna 13 µg/l. Kommentar: utsläppsnivåer ligger i nivå med riktlinjer och under giftiga nivåer. Studier av lägre nivåer med kronisk påverkan har ej hittats. Nickel Ni För nickel har endast en studie på en padda Duttaphrynus melanostictus hittats. Där är LC 50 (96h) 8,8 mg/l (Shuhaimi- Othman et al, 2012). Inga studier med långtidseffekter med lägre nivåer har hittats. Riktvärde från Göteborg är 45 µg/l (Stockholm 30 µg/l, Stock- holms läns landsting, 2009) och beräknade värden till tjärnarna är 15 µg/l. Kommentar: Utsläppsnivåer till tjärnarna ligger under riktlinjer och under giftiga nivåer. Kvicksilver Hg Höga doser av kvicksilver är dödligt giftigt för både människor och djur, men har också negativ effekt på tillväxt, beteende och reproduktion vid lägre doser (Willson et al 2012). Dessutom ackumuleras kvicksilver i vävnader och i näringskedjor. För Xenopus laevis finns LC 50 värden på 0,3 µm (organiskt kvicksilver) och 0.6 µm för (oorganiskt). Riktvärde från Göteborg är 0,07 µg/l och beräknade värden till tjärnarna är 0,08 µg/l. Hur dessa värden går att jämföra med bioackumulering och överföring till ägg vid äggläggning har inte kun- nat utredas inom denna studie och ej heller förhållanden mellan mängder (mol och g/l). Det aktiva upptaget av kvicksilver ur vatten är extremt lågt, utan upptag sker genom bio- ackumulering från sediment och in i näringskedjor. Kommentar: utsläppsnivå ligger i paritet med riktlinjer. Övrig påverkan gick ej att utreda. SS partiklar Riktvärde från Göteborg är µg/l och beräknade värden till tjärnarna är drygt µg/l. Kommentar: utsläppsnivåer till tjärnarna ligger under riktlinjer. Olja Riktvärde från Göteborg är µg/l, men för detta värde ligger Stockholms rikt- värden lägre 700 µg/l (Göteborg är lägre eller har samma riktvärden för alla ämnen utom nickel och olja) och beräknade värden till tjärnarna är 1821 µg/l. 10

11 Naturcentrum AB Niklas Franc: Problemet med olja är att det är ett brett spektrum av olika ämnen och vissa är giftigare än andra. Svårt att göra en vettig bedömning. Värdet till dammarna ligger högre än riktvärde i både Göteborg och Stockholm, vilket bör medföra en ökad risk. Kommentar: utsläppsnivåer till tjärnarna ligger över lägsta nivåer för Göteborgs riktlinjer, och över Stockholms riktlinjer. Påverkan på grodorna har ej gått att bedöma. Flera av ämnena når upp i nivåer som med största sannolikhet kommer ha effekter på åkergrodornas yngel. Alla utsläppsvärden är dessutom medelvärden och skulle högre ni- våer komma i samband med yngelperioden för grodorna så kan effekten vara kraftfull. De effekter som kan bedömas ske vid medelvärdesutsläpp är främst minskad tillväxt och be- teendestörningar, men även ökad dödlighet och försenad metamorfos (ökad risk för pre- dation). Dessutom kan även tjärnarna komma att växa igen vilket kan leda till habitatför- lust. Flera av ovan nämnda negativa effekter på grodindivider kan komma att ske även om rikt- värden (Göteborgs respektive Stockholms) följs, eftersom nivåerna för riktlinjerna och utsläppen för några av ämnena (N, Zn, CU) ligger på samma nivå som påverkansnivåer. Den population som idag finns i området utsätts redan för ämnen till vis del och beroende på dagens nivåer så kan djuren ha anpassat sig till vissa nivåer. Detta bör undersökas för populationerna i båda tjärnarna. Om djuren är vana vid lägre nivåer så är risken större att effekter av ökade nivåer kan ge letala effekter. Om nivåerna i tjärnarna idag är högre än riktvärden så bör det beaktas vid en bedömning av utsläppsnivåer (med avseende på åkergroda). Påverkan på populationsnivå och ekosystemnivåer De studier som finns gjorda om påverkan av olika ämnen på amfibier och andra taxa base- rar sig alla på individnivå. Att omvandla dessa effekter till populationsnivå och eko- systemnivåer är komplicerat och kräver djup kunskap om både beteende, ekosystempå- verkan hos arter, predatorer, ämnenas påverkan mm. Detta är dock en av de stora fråge- ställningarna som man vill ha svar på från naturvårdens sida och moderna statistiska me- toder har börjat kunna extrapolera effekter på individnivå till ekosystemnivå. Bland amfi- bier finns bara ett fåtal studier och flera av dessa är mycket basala och har inte kunnat ge några mer avancerade svar, t ex Linder och Grillitsch (2000) och Boone och Bridges (2003). En sentida studie av Willson et al (2012) har dock fördjupat sig i problematiken och stu- derat amerikansk padda Bufo americanus och påverkan av kvicksilver. Man studerade livscykeln och kvicksilvrets påverkan i olika livsstadier och inkorporerade detta med be- teendemönster, predationsrisker, densitetsberoende mm för populationer. Resultaten visade att yngels överlevnadsnivå och effekter av låga nivåer av kvicksilver har lägre på- verkan på populationsdynamik än överlevnad strax före och efter metamorfos (sena larv- stadier och tidig imago fas). Detta tolkas som att ämnen som påverkar runt tiden för metamorfosen har högre populat- ionspåverkan än ämnen som påverkar tidigare i ynglens utveckling. Tyvärr har vi idag ingen kunskap om ifall några av de berörda ämnena ger effekter i sena larvstadier eller efter metamorfosen. Skulle sådan kunskap komma fram kan det vara viktigt att den snabbt implementeras i kunskapsunderlag för kommunala riktvärden om utsläpp till dagvatten. 11

12 Ett av ämnena har dock en påverkan som kan ha direkta populationspåverkande effekter. Det är fosfor vars halter kan leda till igenväxning. En igenväxning av miljöerna skulle för- ändra både artsammansättning och ekosystemet i sig. För grodorna skulle det bli svårare att hitta bra äggläggningsplatser och spelplatser och på sikt skulle förmodligen populat- ionen minska. Minskad mängd grodor skulle minska antalet grodätande fåglar och kanske även snok om det finns i området och sådana effekter skulle kunna få följdeffekter som påverkar stora delar av ekosystemet. Sammanfattning av påverkan på åkergroda av dagvatten Det vi idag har att utgå ifrån är att vissa stora kommuner har fastställda riktlinjer för dag- vattenutsläpp. Dessa riktlinjer är baserade på gränsvärden, forskning mm och är uppsatta för att minimera miljöpåverkan så långt som möjligt och för att vi ska bidra till att nå våra miljömål. För att kunna släppa ut dagvatten till en recipient med en fridlyst art så bör dagvattnets nivåer av ämnen ligga på nivåer i paritet med riktvärdena. För vissa ämnen som kan på- verka yngel av åkergroda kommer dessa nivåer att vara högre än vad vi med säkerhet kan säga skulle utesluta en påverkan på individ-, populations eller ekosystemnivå. Det gäller främst ämnena kväve, fosfor, koppar och zink. För dessa ämnen bör man ha lägre ut- släppsnivåer. För övriga ämnen bör man ligga på nivåer som är i paritet med riktvärden, om det inte bedöms att åkergroda inte kommer att påverkas av planerade nivåer. Kompensationsåtgärder för åkergroda Om man finner att det inte är ekonomiskt försvarbart att få ner utsläppsnivåerna av dag- vattnets potentiellt skadliga ämnen för åkergroda när vattnet når Stora och Lilla Damm- tjärn, kan man som kompensationsåtgärd flytta grodorna till nyanlagda eller andra befint- liga småvatten. I ett område sydost om flygplatsen har man avsatt ett naturområde med ett par mindre småvatten och en större sjö. Möjligen kan man hitta lämpliga platser för nya dammar eller befintliga dammar i detta område. Om grodor redan finns etablerade i befintliga småvat- ten eller om vattnen hyser fisk, bör man skapa nya dammar istället. Om dessa skapas i närheten av befintliga småvatten kan en lokal metapopulationsdynamik förstärkas och därmed kan förlusten av habitat för åkergroda kompenseras på ett bra sätt. En flyttning av grodpopulationen från tjärnarna innebär 4-5 besök för två personer och inte ens då kommer man att kunna garantera att alla grodor är borta. Lämpligast sker flyttning under lektiden då en stor andel av grodorna ansamlas. Även rom flyttas. Utöver detta arbete måste nya lokaler eftersökas och inventeras. Arbetsmoment Planering, sök efter lämpliga miljöer och inventering Grävning, maskiner, massor om man ska göra nya småvatten Infångande och flyttning av grodor ca Ansökningar hos jordbruksverk och Länsstyrelse 2-3 dagar En total kostnad på mellan till beroende på vilket alternativ som väljs. 12

13 Naturcentrum AB Niklas Franc: Referenser Ahlen, J. & Morin, J. Groddjur, växter och bottenfauna, Dammtjärnarna, Härryda kommun. Naturcentrum AB. ArtPortalen (www.artportalen.se) Baker, N., Bancroft, B. & Garcia, T A meta-analysis of the effects of pesticides and fertilizers on survival and growth of amphibians. Science of the total Environment 449, Bertilsson, A., Aronsson L-E., Bohlin, A., Börjeson, G., Geijer, M., Ivarsson, R., Janson, O. och Sahlin, E Västergötlands flora. Lund. ISBN Bernanke, Julia & Köhler H-R. Effect of Environmental Chemicals on wildlife vertebrates. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, vol 198. Blomgren, S., Falk, E. & Herloff, B. (red) Bohusläns Flora. Boone, M.D. & Bridges, C.M Effects of pesticides on amphibian poulations. I: Amphibian Conservation. (eds. Semlitsch R.D. Smithsonian Institution, Washington, D.C. USA. Chen, T.H Direct effect of heavy metals on behavior, development, and reproduction of amphibians. Dissertation in Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison. Franc, N Naturvärdesinventering vid Herrestad-Torp 1:26 och 1:3. Inventeringsrapport, Naturcentrum AB. Freda, J The effects of aluminum and other metals on amphibians. Environmental pollutions, 71, Gärdenfors, U. (red.) 2010: Rödlistade arter i Sverige ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Karlsson, Linda, Nevander, Emma och Meyer, Karin Naturinventering till program för Landvetter Airport City. Rapport Härryda kommun. Lande, S.P. & Guttman, S.I The effects of copper sulfate on the growth and mortality rate of Rana pipiens tadpoles. Herpetologica 29, Linder, G. & Grillitsch, B Ecotoxicology of metals. In: Sparling DW, Linder G, Bishop CA (eds). Ecotoxicology of amphibians and reptiles. Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL p Marco, A., Quilchano, C. & Blaustein, A.R Sensitivity to nitrate and nitrite in pond-breeding amphibians from the Pacific Northwest, USA. Environmental Toxicol Chemistry, 18: Miljöförvaltningen, Göteborgs stad Miljöförvaltningen riktlinjer och riktvärden för utsläpp v förorenat vatten till recipient och dagvatten (reviderad 2013). ISBN nr: Natale, G.S., Ammassari, L.L., Basso, N.G. & Ronco, A.E Acute and chronic effects of Cr(VI) on Hypsiboas pulchellus embryos and tdpoles. Diseases of aquatic organisms, 27, Natale, G.S., Basso, N.G. & Ronco, A.E. Effect of CR(VI) on early stages of three species of hylid frogs (Amphibia, Anura) from South America. Environmental Toxicology, 15, 5, Naturvårdsverket 2007: Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Bilaga A. Till handbok 2007:4. Naturvårdsverket 2009: Handbok i artskyddsförordningen. Del 1 Fridlysning och dispenser. Naturresursavdelningen. Porter, K. R. & Hakanson, D.E Toxicity of mine drainage to embryonic and larval boreal toads. Copeia Prati M, Gornati R, Boracchi P, Biganzoli E, Fortaner S, Pietra R, Sabbioni E & Bernardini G A comparative study of the toxicity of mercury dichloride and methylmercury, assayed by the Frog Embryo Teratogenesis Assay--Xenopus (FETAX). Alternatives to Laboratory Animals : ATLA 30(1), Schmid, E. & Oberwinkler, F Mycorrhiza-like interaction between the achlorophyllus gametophyte of Lycopodium clavatum L. and its fungal endophyte studied by light and electron microscopy. New Phytol. 124, Shuhaimi-Othman, M., Nadzifah, Y., Umirah, N.S and A.K. Ahmad Toxicity of metals to tadpoles of the common Sunda toad, Duttaphrynus melanostictus. Toxicological & Environmental Chemistry 94, 2, Sjögren, L., Persson, K. & Norberg, K Airport City del 3: dagvattenutredning. Ramböll Sverige AB. Stockholms läns landsting Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting. 13

14 Willson, J D., Hopkins, W.A., Bergeron, C.M. & Todd, B.D Making leaps in amphibian ecotoxicology: translating individual-level effects of contaminants to population viability. Ecological applications, 22, 6,

15 Naturcentrum AB Niklas Franc: Bilaga 1 Befintliga växtplatser för revlummer i område 10 (Karlsson et al, 2011). Befintlig växtplats / Befintlig växtplats /

16 Befintlig växtplats / Befintlig växtplats /

17 Naturcentrum AB Niklas Franc: Befintlig växtplats /

18 Lämpliga platser för omplantering av revlummer Omplanteringslokal / Växer redan revlummer i området. Omplanteringslokal / Plantering på de uppgrävda massor från dikesrensningen. 18

19 Naturcentrum AB Niklas Franc: Omplanteringslokal / Undvik att plantera revlummern på de fuktigaste partierna. Omplanteringslokal / Revlummern planteras lämpligen på de uppkörda nakna massorna. 19

20 Omplanteringslokal / I körspåren. 20

NATURVÄRDES- INVENTERING BURÅSEN DALS-EDS KOMMUN UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDS- PRÖVNING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT 2013-11-05

NATURVÄRDES- INVENTERING BURÅSEN DALS-EDS KOMMUN UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDS- PRÖVNING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT 2013-11-05 NATURVÄRDES INVENTERING BURÅSEN DALSEDS KOMMUN UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDS PRÖVNING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT 20131105 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2011 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund

Läs mer

Detaljplan för del av Landvetter 3:178 Airport City, del 3, Logistik i Härryda kommun

Detaljplan för del av Landvetter 3:178 Airport City, del 3, Logistik i Härryda kommun Granskningshandling Oktober 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 3:178 Airport City, del 3, Logistik i Härryda kommun Granskningshandlingar: Plankarta med bestämmelser och

Läs mer

Grod- & kräldjursinventering i Skellefteå kommun 2001

Grod- & kräldjursinventering i Skellefteå kommun 2001 Grod- & kräldjursinventering i Skellefteå kommun 2001 Åsa Isaksson Bygg- & miljökontoret Skellefteå kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.1 Inledning 1. 1.1 Arternas situation i Skellefteå kommun 1. 1.2 Groddjur

Läs mer

Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun

Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun Beställare: Rapportdatum: 2012-05-31 Rapporten citeras: Projektledare: Inventering: Rapportförfattare: Foton: Kvalitetsgranskning: Övriga medverkande: Omslagsfoto:

Läs mer

Nils Lundquist 2012. Strategisk plan för nyanläggning och restaurering av grodvatten på Revingefältet

Nils Lundquist 2012. Strategisk plan för nyanläggning och restaurering av grodvatten på Revingefältet Strategisk plan för nyanläggning och restaurering av grodvatten på Revingefältet Av: Nils Lundquist 1 Innehåll Nils Lundquist 3 Bakgrund Artbeskrivning för strandpadda och lökgroda 5 Revingefältet Tidigare

Läs mer

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Rapport 2011:1 Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Park och naturförvaltningen December 2011 Inventering: Jörgen Arvidsson, Göteborgs Herpetologiska

Läs mer

Åtgärdsprogram för gölgroda, 2014 2019. (Pelophylax lessonae)

Åtgärdsprogram för gölgroda, 2014 2019. (Pelophylax lessonae) Åtgärdsprogram för gölgroda, 2014 2019 (Pelophylax lessonae) RAPPORT 6631 AUGUSTI 2014 Åtgärdsprogram för gölgroda, 2014 2019 (Pelophylax lessonae) Hotkategori: Sårbar VU Programmet har upprättats av Beatrice

Läs mer

Kontroll av förutsättningar för funktionen hos anlagda dammar i jordbrukslandskapet inom Saxån-Braåns avrinningsområde

Kontroll av förutsättningar för funktionen hos anlagda dammar i jordbrukslandskapet inom Saxån-Braåns avrinningsområde Kontroll av förutsättningar för funktionen hos anlagda dammar i jordbrukslandskapet inom Saxån-Braåns avrinningsområde - Biologisk mångfald eller näringsretention Ninni Andersson Examensarbete i miljövetenskap

Läs mer

Handlingsplan för spetsnate, Potamogeton acutifolius, Göteborgs Stad

Handlingsplan för spetsnate, Potamogeton acutifolius, Göteborgs Stad Handlingsplan för spetsnate, Potamogeton acutifolius, Göteborgs Stad Stad Rapport 2013:38 Rapportnr: 2013:38 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Inventering och

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1(46) Dnr 471/2013 DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN FILBORNA 33:2 M FL VÄLA SÖDRA INDUSTRIOMRÅDE, HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NOLLALTERNATIVET

Läs mer

Våra sötvattenkräftor

Våra sötvattenkräftor F I N A N S I E R A T A V M I L J Ö M I L J A R D E N Våra sötvattenkräftor - spelar de någon roll? Per Nyström och Marika Stenberg, Ekoll HB på uppdrag av Stockholm Vatten, 2008 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Åtgärdsprogram för strandpadda 2013 2017. (Bufo calamita)

Åtgärdsprogram för strandpadda 2013 2017. (Bufo calamita) Åtgärdsprogram för strandpadda 2013 2017 (Bufo calamita) rapport 6539 december 2012 Åtgärdsprogram för strandpadda 2013 2017 Hotkategori: Sårbar (VU) Programmet har upprättats av Jan Pröjts Ekologgruppen

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING KALVEN 1:138, G:A SKOLAN KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN 2014

NATURVÄRDESINVENTERING KALVEN 1:138, G:A SKOLAN KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN 2014 NATURCENTRUM AB NATURVÄRDESINVENTERING KALVEN 1:138, G:A SKOLAN KALVSUND, ÖCKERÖ KOMMUN 2014 2014-09-10 Naturvärdesinventering Naturcentrum AB har, på uppdrag av Ramböll, genomfört inventeringar av naturvärden

Läs mer

Inventering av Större vattensalamander i Gäddeholm

Inventering av Större vattensalamander i Gäddeholm TURGOR HENRIK DAHL AB Inventering av Större vattensalamander i Gäddeholm PÅ UPPDRAG AV VÄSTERÅS STAD VIKTORIA KARLSSON 2014-04-19 Turgor Henrik Dahl AB, 2013 Strandvägen 28 725 92 Västerås Rapportförfattare

Läs mer

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s I n v e n t e r i n g a v g r o d d j u r o c h a m f i b i e r P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Foto Örnborg Kyrkander Örnborg Kyrkander Biologi

Läs mer

Innehållsförteckning. Möjliga framtida åtgärder 35. Avslutande ord och tack 38

Innehållsförteckning. Möjliga framtida åtgärder 35. Avslutande ord och tack 38 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Om projektet 4 Vilka är Stockholms groddjur? 4 Varför bevara groddjur i Stockholm? 5 Metodbeskrivning 7 Val av platser för åtgärder 7 Typer av åtgärder och anläggning

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av hårklomossa

Åtgärdsprogram för bevarande av hårklomossa Åtgärdsprogram för bevarande av hårklomossa Rapport 5402 oktober 2004 Åtgärdsprogram för bevarande av hårklomossa (Dichelyma capillaceum) Hotkategori: Sårbar (VU) Programmet har upprättats av Marianne

Läs mer

En projektarbetesrapport klass NV3

En projektarbetesrapport klass NV3 Paddförsöket C Lars-Olov Karlsson Helena Maltinger Kate Nyman En projektarbetesrapport klass NV3 Läsåret 07/08 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Under sommarhalvåret 2007 genomfördes ett studium av

Läs mer

vattensalamander (Triturus cristatus)

vattensalamander (Triturus cristatus) Inventering och övervakning av större vattensalamander 1 Programområde: Våtmark, Jordbruksmark, Skog : Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) Författare: Se avsnittet

Läs mer

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens)

Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014. (Hookeria lucens) Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) rapport 6359 April 2010 Åtgärdsprogram för skirmossa 2010 2014 (Hookeria lucens) Hotkategori: sårbar (vu) Programmet har författats av Mikael Stenström

Läs mer

ArtArken Stockholms artdata-arkiv

ArtArken Stockholms artdata-arkiv Rapport från ArtArken Stockholms artdata-arkiv MILJÖMÄRKT 341 065 Stockholm 9904. 3000ex. Enskede Offset AB. TRYCKSAK Omslagsfoto: Kjell Olsson/Naturreportage. Bilden visar en ung hornuggla (Asio otus).

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län

Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län RAPPORT För Östergötlands läns Luftvårdsförbund Tillståndet i skogsmiljön i Östergötlands län Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Lufthalter Öppet fält Torrdeposition Krondropp Markvatten

Läs mer

Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun?

Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun? Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun? Författare: Christina Mauritzson, 10 p examensarbete i miljövetenskap, inriktning vattenvård Handledare: Per Nyström, Lunds universitet,

Läs mer

Åtgärdsprogram för lökgroda 2008 2011

Åtgärdsprogram för lökgroda 2008 2011 Åtgärdsprogram för lökgroda 2008 2011 (Pelobates fuscus) rapport 5826 april 2008.. Åtgärdsprogram för lökgroda 2008 2011 (Pelobates fuscus) Hotkategori: missgynnad (NT) Programmet har upprättats av Per

Läs mer

Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8

Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007. Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8 Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007 Rapporter om natur och miljö nr 2008: 8 Återinventering av grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland 2007 MICAEL SÖDERMAN Omslagsbild:

Läs mer

Kretslopp från bord till jord

Kretslopp från bord till jord GÖTEBORGS UNIVERSITET Kretslopp från bord till jord Studie av metoder som återför mest näring och minst skadliga ämnen till åkrarna David Nyberg Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Inventering av Strandpadda (Bufo calamita) 2012 på Balgö och inom Varbergs kust Matilda Larsson Examensarbete vid Halmstad Högskola Sommar-2012 15hp

Inventering av Strandpadda (Bufo calamita) 2012 på Balgö och inom Varbergs kust Matilda Larsson Examensarbete vid Halmstad Högskola Sommar-2012 15hp EXAMENSARBETE Inventering av Strandpadda (Bufo calamita) 2012 på Balgö och inom Varbergs kust Matilda Larsson Examensarbete vid Halmstad Högskola Sommar-2012 15hp Innehåll Introduktion... 3 Historik...

Läs mer

Program för miljöövervakning och miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för Lunds kommun

Program för miljöövervakning och miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för Lunds kommun Examensarbete i Miljövetenskap, 20 p Kemiska miljörisker, Vårterminen 2006 Program för miljöövervakning och miljömålsuppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö för Lunds kommun Susanne Johansson

Läs mer

Grodor ur ett skånskt perspektiv. Fladdermöss i Skåne

Grodor ur ett skånskt perspektiv. Fladdermöss i Skåne Grodor ur ett skånskt perspektiv Fladdermöss i Skåne 1 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Grodor ur ett skånskt perspektiv Länsstyrelsen Skåne Per Nyström, Marika Stenberg och

Läs mer