Inriktningsbeslut avseende flytt av spårvägsmuseum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inriktningsbeslut avseende flytt av spårvägsmuseum"

Transkript

1 1(5) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck TJÄNSTEUTLÅTANDE Version Trafiknämnden , punkt 7 TN Inriktningsbeslut avseende flytt av spårvägsmuseum Ärendebeskrivning Detta beslut avser fördjupad och fortsatt projektering av förutsättningarna för det nya Spårvägsmuseet. ets utgångspunkt är den förstudie om nytt Spårvägsmuseum som avslutades i maj 2014 samt de avtal som träffats om att fastigheten Persikan 8, där museet idag ligger, ska överlämnas till Stockholm Stad för att omvandlas till bostäder. Syftet med beslutet är att komplettera den framtagna programhandlingen med systemhandling, kostnadskalkyl och tidplan inför genomförande av etableringen av Spårvägsmuseets verksamhet i Hjorthagen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 20 maj 2014 Förstudie, inkl fastighetsutredning och programhandling, om nytt Spårvägsmuseum, maj 2014 (Dnr TN ) Huvudavtal (2008) mellan Stockholm Stad och SLL/SL (Dnr SL ) Bilaga 12 till Huvudavtal gällande kv Persikan Bilaga 18 och 19 till Huvudavtal gällande köp del av fastigheten Hjorthagen 1:3 Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att godkänna förstudierapporten och dess inriktning som grund för framtagande av genomförandebeslut uppdra åt förvaltningschefen att komplettera den framtagna programhandlingen med systemhandling med tillhörande kostnadskalkyl och tidplan inför kommande genomförandebeslut för etablering av Spårvägsmuseets verksamhet i Hjorthagen.

2 2(5) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version TN Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Detta projekt har i mångt och mycket redan en fastlagd och beslutad agenda. Avtal om flytt från nuvarande lokal är träffat. Ersättningslokal är införskaffad och ägs numer av AB Storstockholms Lokaltrafik/Stockholms Läns Landsting (SL/SLL). Detta innebär att förutsättningarna för museets flytt är fastlagda men behöver kompletteras. Detta ärende utgör ett steg i det arbetet. Bakgrund Spårvägsmuseet är länets lokaltrafikmuseum och drivs av trafikförvaltningen. Visionen är att bli ett av världens bästa museer för lokaltrafik till land och sjöss. Museet ger besökarna kunskap, upplevelser och förståelse av kollektivtrafik. En långsiktig ambition är att forma framtida Stockholmsgenerationer att välja att åka kollektivt. Museet ska bidra till förståelse för den växande staden och förhållandet mellan människa, trafik och stadsutveckling. Spårvägsmuseet är idag ett väl etablerat museum med runt besökare om året. Hälften av besökarna är barn och unga. SL och Stockholm Stad har 2008 slutit ett avtal om att kvarteret (kv.) Persikan, där museet idag ligger, ska överlämnas till Stockholm Stad för att på sikt omvandlas till bostäder. SL har för museets verksamhet erhållit en ersättningslokal i Gasverksområdet i den nybildade fastigheten Hjorthagen 1:16. SLL är numer lagfaren ägare. På fastigheten finns en industribyggnad, uppförd 1893, och ritad av den kände arkitekten Ferdinand Boberg. Den har ett högt antikvariskt värde. Enligt avtalen mellan SL/SLL och Stockholm Stad överlåter Stockholm Stad en fastighet i Hjorthagen till landstinget för museiändamål. Stockholm Stad erlägger 100 mkr för iordningsställande av nytt museum samt svarar för de kostnader som följer av museets flytt från nuvarande lokaler i kv. Persikan. Ersättningen utbetalas med 25 mkr vid ombyggnadsarbetenas påbörjande och med resterande 75 mkr vid slutbesiktning. Trafikförvaltningen har inkommit med rekvisition rörande de första 25 mkr i februari Enligt avtalet svarar landstinget därefter för överskjutande kostnader. Norra Djurgårdsstaden med Gasverksområdet blir en helt ny stadsdel med hög miljöprofil och en ny destination för såväl stockholmare som turister. Här blir ett transportmuseum med framtidsfokus ett naturligt besöksmål. Museet räknar med en besöksutveckling med det initiala målet besökare om året. Att placera Spårvägsmuseet i Gasverksområdet innebär en stor potential för den långsiktiga museiverksamheten.

3 3(5) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version TN Överväganden Enligt avtal ska Söderhallen, där bussdepå och museum idag ligger, vara utrymd hösten 2017/våren Detta tidsperspektiv stämmer överens med Stockholm Stads tidplan för inflyttning av nya verksamheter på Gasverksområdet och en nyöppning av Spårvägsmuseet hösten 2017/våren 2o18 är idag realistisk. En mellanlagring av museisamlingarna bör uteslutas då det skulle medföra betydande merkostnader och ha en negativ påverkan på museets framgångsrika besöksutveckling. Stockholm Stads arbete med detaljplan för Gasverksområdet påbörjades under 2013 och går ut på samråd under våren Eventuellt kan saneringsarbeten påbörjas innan detaljplan vunnit laga kraft. Det underlag till detaljplan trafikförvaltningen levererat till Stockholm Stad motsvaras av bilagd programhandling. Behovsanalys och förstudie Det nya Spårvägsmuseet planeras för en bred allmänhet med fokus på länsinvånare och familjer, inte bara för entusiaster som endast utgör en mindre del av besöksantalet. Framtidsinriktningen är ett starkt fokus i museets nya programinnehåll, utan att förlora väl etablerade framgångsfaktorer. Förstudien visar på behov av sanering/renoveringar av den framtida museibyggnaden i Gasverksområdet. Inom ramen för förstudien har benchmarking genomförts genom studie av några av världens ledande transportmuseer. Vidare har ett antal undersökningar genomförts för att möta de förväntningar som finns (se förstudierapport). Fortsatt arbete Under hösten 2014 planeras framtagande av systemhandling med utgångspunkt i framtagen förstudierapport och programhandling. Systemhandlingen ger en fördjupad kunskap och analys av kostnader och förutsättningarna för det nya Spårvägsmuseet och planeras vara klar våren En fullständig systemhandling samt en kostnadskalkyl baserad på systemhandlingen ska ligga till grund för kommande genomförandebeslut. Riskanalys Risker med projektet som helhet beskrivs i förstudierapporten. Riskerna kan sammanfattas som kalkylosäkerhet i och med stora krav på antikvarisk hänsyn och effektiv energianvändning. Till detta kommer saneringskostnader som är svåra att uppskatta. En förskjuten tidsplan kan innebära behov av mellanlagring med tillkommande kostnader som följd.

4 4(5) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version TN Ekonomiska konsekvenser av beslutet Stockholm Stads ersättning om 110 mkr ska användas för flytt och iordningställande av den nya fastigheten. Överskjutande kostnader, vilket i detta läge uppskattas till ca 100 mkr tas av landstinget/trafikförvaltningen. Finansieringen skulle då fördela sig enligt följande: Finansieringsfördelning mkr Stockholm Stad 100 Flyttkostnad (Stockholm Stad) 10 Trafiknämnden 100 Investeringsbudget total: 210 Den totala kostnaden för investeringen i det nya museet i Hjorthagen (inkl sanering, byggproduktion, tekniska installationer, utställningar, projektering, flytt) bedöms till ca 210 mkr i enlighet med kostnadskalkyl i förstudien. et finns med i investeringsplanen. Idag pågår ingen verksamhet i byggnaden och har inte gjort sedan 1970-talet. Byggnaden är idag att betrakta som ett skal och är i stort behov av renovering då underhållet är kraftigt eftersatt. I fastighetsutredningen finns kostnadsuppskattning för sanering, renovering/bygg, installationer. Denna visar på ett antal nödvändiga åtgärder för att etablera museiverksamheten på den nya platsen. et har strävat efter att hitta de mest långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningarna. et avser genomföra få tillägg till den befintliga byggnaden. Genom att bygga rum i rummet för tex kontor minimeras de ytor som skall uppfylla värden enligt Boverkets byggregler. De miljögifter som fastighetsutredningen uppmärksammat ska avlägsnas alternativt inkapslas. Den beräknade utställningskostnaden om kr/kvm (3 300 kvm utställningsyta) innebär en basnivå på utställningar (jmfr Armémuseum i Stockholm). Som jämförelse kostar en mer interaktiv utställning som t.ex London Transport Museum kr/kvm och en mycket interaktiv och tekniktät permanent utställning som på nya Spritmuseum kostar närmare kr/kvm. Beräknad flyttkostnad avser flytt från kv. Persikan till ny lokal och är baserad på tidigare offert från transportföretaget Transart.

5 5(5) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Version TN Sociala konsekvenser Spårvägsmuseet är idag ett mycket omtyckt museum med höga besökssiffror. Det nya museet ska bli än mer attraktivt. Genom att utveckla verksamheten ytterligare ges besökarna möjlighet att erhålla kunskap och upplevelse om kollektivtrafikens betydelse. Tanken är att museet ska bidra till att påverka framtida generationer att välja kollektiva färdmedel. Under förstudiefasen har kontinuerliga kontakter tagits med personalgrupper, barn, skolor och personer med funktionsnedsättningar med syftet att skapa en så relevant, intressant och tillgänglig upplevelse som möjligt. Påverkan på personalgrupper och dess arbetsmiljö bedöms som mycket positiv i jämförelse med verksamhetens nuvarande slitna lokaler i kv. Persikan. et beaktar särskilt Riktlinjer för tillgänglighet och barn (RiTill och RiBarn). Konsekvenser för miljön et avser följa de uppsatta miljömålen för Norra Djurgårdsstaden/befintliga byggnader i Gasverket samt trafikförvaltningens satta miljömål. Iordningställande av det nya museet samt flytt från nuvarande lokaler bedöms ha positiv miljöpåverkan. I enlighet med Stockholms Läns Landstings miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och erforderliga åtgärder kommer att göras i kommande skeden. Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Strategisk utveckling Bilagor 1. Huvudavtal inkl bilagor 12, 18 och Förstudierapport (inkl Fastighetsutredning, Programhandling)

6 1(66) & Upphandling Handläggare Anna Rehnstedt Förstudierapport Flytt av Spårvägsmuseet Datum Utgåva Orsak till revidering Upprättad av Granskad 1.0 Första upplagan Anna Rehnstedt & Kristina Ander Christoffer Sandahl Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

7 2(66) & Upphandling Sammanfattning Spårvägsmuseet är länets lokaltrafikmuseum och drivs av Trafikförvaltningen. Visionen är att bli ett av världens bästa museer för lokaltrafik till land och sjöss. Museet ger besökarna kunskap, upplevelser och förståelse av kollektivtrafik. En långsiktig ambition är att forma framtida Stockholmsgenerationer att välja att åka kollektivt. Museet skapar förståelse för den växande staden och förhållandet mellan människa, trafik och stadsutveckling. Spårvägsmuseet är idag ett väl etablerat museum med runt besökare om året. Hälften av besökarna är barn och unga. SL och Staden har 2008 slutit ett avtal om att kv. Persikan, där museet idag ligger, skall överlämnas till staden för att på sikt omvandlas till bostäder. SL har för museets verksamhet erhållit en ersättningslokal i Gasverksområdet i Hjorthagen (Hus 9). Fastigheten är uppförd 1893 och ritad av den kände arkitekten Ferdinand Boberg och har ett högt antikvariskt värde samt ett stort sanerings- och renoveringsbehov. Norra Djurgårdsstaden med Gasverksområdet blir inte bara en helt ny stadsdel utan en miljöstadsdel och en ny destination för såväl Stockholmare som turister. Här blir ett transportmuseum med framtidsfokus ett naturligt besöksmål. Museet räknar med en besöksutveckling med det initiala målet på besökare om året. Att placera Spårvägsmuseet i Gasverksområdet innebär en stor potential för den långsiktiga verksamheten, men även för att klara besöksmålet. Det nya Spårvägsmuseets ambition är att byggas för en bred allmänhet med fokus på länsinvånare och familjer. Vi planerar inte att bygg ett museum för entusiaster som endast utgör en mindre del av besöksantalet. I denna förstudierapport för Flytt av Spårvägsmuseet ges du som läsare en inblick i det nuvarande Spårvägsmuseets verksamhet och en sammanfattning av benchmarkingen, fastighetsutredningen samt programhandlingen för Hus 9 som utförts under förstudieprojektet. Du får en beskrivning av hur det framtida Spårvägsmuseet ska upplevas i rum och utställningsinnehåll, hur flytten bör gå till väga och vilka potentiella intäktsmöjligheter som finns. Vi beskriver hur man kan arbeta aktivt med marknadsföring, viktiga beröringspunkter mot Trafikförvaltningen och sist, och kanske viktigast, rekommendationer för det fortsatta arbetet för att skapa ett världsledande lokaltrafikmuseum. Trevlig läsning! Stockholm,

8 3(66) & Upphandling Innehållsförteckning 1 Inledning Dagens Spårvägsmuseet Fakta Historia Besökare Budget och utfall Personal Utställningarna Skolverksamhet och visningar Samlingarna Veteranfordon Programverksamhet Ägandeförhållanden och avtal Ägandeförhållanden Avtal Elservis Gasverksområdet Hus Planprocessen Benchmarking Syftet med benchmarking Besökta verksamheter Fastighetsanalys Fastighetsutredning Energiberäkning Programhandling Det nya Spårvägsmuseet Anpassningar till fastigheten Innehåll per våningsplan... 20

9 4(66) & Upphandling Källaren Gatuplan Entresoler Vinden Utställning Essens Enkät Koncept Framtida utställningar Attraktioner och interaktivitet Tillgänglighet Exteriör Flytten Historik flytt Utflyttning Inflyttning Förflyttning inne i Hus Flyttips Intäktsmöjligheter Öppettider Biljettpriser Intäktskalkyl entréavgift Intäktskalkyl minitunnelbanan Café Avtalsform Utbud Intäktskalkyl café Catering Intäktskalkyl catering Foodtrucks... 34

10 5(66) & Upphandling 7.4 Alkoholtillstånd Shop Utformning Produkter Prisnivåer Intäktskalkyl shop Web shop Licensering av varumärken Event Flyttparad Invigning Kvällsaktiviteter Skolprogram Intäktskalkyl visningar Uthyrning Intäktskalkyl uthyrning TF-event Marknadsföring Målgrupper besökare Fokusgrupper Marknadsföring Logotype Skyltning Media Internet Sociala medier Utmärkelser I trafiken Posters Samarbeten med aktörer i NDS... 45

11 6(66) & Upphandling 9 Trafikförvaltningen Förhållandet till TF Vision Finansiering Organisationskarta Organisation/Personal Framtida personalbehov Varumärkesstrategi Varumärkeslöfte Vision Spårvägsmuseets ton och personlighet Kärnvärden Strategisk målgrupp Kollektivtrafik Busstrafik Hållplats Spårtrafik Sjötrafik Mobility management Fortsatt arbete Tidplan/faser Beslutsfas Systemhandlingsskedet Beslutsfas Bygghandlingsskedet Sanering-, bygg- och installationsfas Utställningsbyggnation och flyttfas Nyöppning av museet Tidplan Kostnadsuppskattning... 55

12 7(66) & Upphandling Total kostnadsuppskattning Finansieringsfördelning Investeringsfördelning per fas och år Kommentarer till kostnadsuppskattningen Upphandlingsstrategi Upphandlingsområden Upphandlingstider Entreprenadformer Övrigt Externt magasin Intressentanalys Riskanalys Miljö & Hållbar utveckling Norra Djurgårdsstaden (NDS) Trafikförvaltningen och SLL Miljökonsekvenser Sociala konsekvenser organisation ledning Beställare örer Referensgrupp Fokusgrupper Bilagor Källor/referenser... 66

13 8(66) & Upphandling 1 Inledning I detta första kapitel ges du som läsare en inblick i det nuvarande Spårvägsmuseets verksamhet, avtal och ägandeförhållanden gällande berörda fastigheter, gasverksområdet i Hjorthagen samt vår framtida fastighet Hus 9 och slutligen en redogörelse för hur planprocessen går till, där Hus 9 ingår. Se bilaga 1, Spårvägsmuseets verksamhet Dagens Spårvägsmuseet Fakta Huvudman AB SL/Trafikförvaltningen Finansiering Egna intäkter ca 30 %, SL/TF ca 70 % Entrépris Barn upp till 7 år gratis, vuxna 50 kr Utställningsyta Ca m 2 Antal besökare Ca per år Öppningsår 1922, nyöppnat 1990 Byggnad Söderhallarna bussdepå, Södermalm, Stockholm Kuriosa Uppskattad toalettinredning från 70-talet Hemsida Historia Museet grundades på spårvägschefen, kapten Ernst Hjortzbergs, initiativ kring Hjortzberg hade redan kring sekelskiftet, under hästspårvagnsdriftens sista år, börjat samla föremål från 1800-talets spårvägstrafik. Det största föremålet var en av de första hästspårvagnarna från fanns en museilokal iordningställd på en vind vid Spårvägshallarna. I museilokalen visades huvudelen av samlingarna och Spårvägsmuseet räknar därför tills vidare 1922 som sitt födelseår. Museet var troligen enbart avsett för personalen. Det är oklart i vilken utsträckning allmänheten hade möjlighet att besöka museet flyttade museet till en större lokal med direktingång från Tulegatan. Museet blev nu ett museum öppet för allmänheten var det dags för nästa flytt och då till Odenplans tunnelbanestation. Entrén låg mitt på tunnelbanestationen perrong invigdes den nuvarande lokalen i SLs bussgarage Söderhallen. För första gången blev det möjligt att visa alla museets fordon och föremål på ett ställe. På

14 9(66) & Upphandling en yta av kvm kan museet visa ett 50-tal fordon som speglar lokaltrafikens framväxt i länet Besökare Under en tioårsperiod har museet successivt ökat sina besökssiffror med rekord år 2012 ( besökare). År 2013 hade museet besökare. Barn och unga under 18 år utgör hälften av besökarna. Skolklasser är stor besöksgrupp Budget och utfall Från 1 april 2013 är museets verksamhet helt överflyttad till Trafikförvaltningen vilket medför att man fr.o.m. denna månad redovisar intäkter och kostnader i TF. Museets intäkter (SL + TF) för 2013 är tkr mot budgeterade tkr. Årets intäkt är alltså något mindre än budgeterat. Anledningen är en avvikelse i redovisningen av Leksaksmuseets entréintäkter. Intäkterna fördelas enligt följande: Entréintäkter 691 tkr (se ovan) Minitåget 469 tkr Försäljning 790 tkr Övriga intäkter (uthyrningar, visningar etc.) 83 tkr Café (hyresintäkt) 123 tkr Statsbidrag för personal 332 tkr Totala kostnader för museet (SL+TF) för 2013 är tkr mot budgeterade tkr. De stora utgiftsposterna rör hyror och personal Personal Nuvarande personalstyrka på museet är följande: 7 tillsvidareanställda 1 vikariat/visstidsanställning 1 trygghetsanställning (lönebidrag) på 70 % 7 timanställda (arbetar i varieriande grad, totalt knappt två årsverken år 2013) Utställningarna Museets ambition är att öppna minst två nya tillfälliga utställningar per år. Under 2013 öppnat fyra nya tillfälliga utställningar: Resor som satte spår, beskriver hur SL och dess föregångare genom åren hämtat inspiration från lokaltrafik i utlandet

15 10(66) & Upphandling KTH Spårvägsmuseet där studenter på kursen Kooperativ IT-design fick tänka fritt kring framtida trafiktjänster och lösningar Illustrationer av Per Lindroos från boken Södertur Guldkorn från ritningsarkivet Skolverksamhet och visningar Totalt har ca elever, under 2013, tagit del av en guidad visning med pedagog på museet. Museet har dessutom genomfört visningar för grupper som, SFI, elever med funktionsnedsättningar och specialvisningar för 5-åringar Samlingarna Museets samlingar består av ca 60 museala fordon, ca övriga föremål, ca fotografier samt en omfattande ritningssamling. Museet äger också ett antal veteranfordon vid lokalbanorna samt tunnelbanan som används för museal evenemangstrafik Veteranfordon Museet har deltagit en mängs veteranbussaktiviter. Utöver detta tillkommer den programverksamhet med museets veteranvagnar som bedrivs på Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Museet har tillsammans med Sektion Tunnelbana initierat iordningställande av det bevarade C2/C3 veterantunnelbanetåg som är tänkt att användas i olika evenemang, exempelvis Röda Linjens 50- årsfirande Programverksamhet Återkommande programverksamhet som Spårvägsmuseet initierar, bedriver och deltar i är evenemang som familjeaktiviteter på skollov, veteranfordonsevenemang som exempelvis Gärdesloppet/Prins Bertil Memorial i juni varje år, Kulturnatten som varje år i april involverar hela Stockholms kultur- och nöjesliv, föreläsningar med olika teman, mm. Mottot är mycket programverksamhet för små medel. En detaljerad redogörelse finns att läsa i bilaga 1, Spårvägsmuseets verksamhet 2013.

16 11(66) & Upphandling 1.2 Ägandeförhållanden och avtal Ägandeförhållanden Hus 9, Hjorthagen 1:3, ägs av Stockholms Läns Landsting/Trafikförvaltningen (SLL/TF). Fastigheten förvärvades av Stockholm kommun (Staden) för en köpeskilling av 8 mnkr, Avtal Köpet ingår i en större uppgörelse, det så kallade Huvudavtalet upprättat mellan Staden å ena sidan och SLL/TF och Storstockholms Lokaltrafik (SL) å andra sidan där kv. Persikan övergår i Stadens ägo och kv. Hjorthagen 1:3 övergår i SLL/TF:s ägo. Bussdepån Söderhallen som idag residerar i kv. Persikan 5 flyttar till den nya bussdepån i Fredriksdal som är under uppförande. Flytten ska ske senast 3 månader efter färdigställandet av Fredriksdal, depån beräknas stå klar för inflyttning sommaren/hösten Spårvägsmuseet flyttar ut samtidigt som bussdepån och flyttar till Hus 9 i Gasverksområdet. Staden erlägger en ersättning för ombyggnad av Hus 9 till SL å 100 mnkr samt en ersättning för de kostnader som följer av museets flytt från kv. Persikan till Hus 9. Ersättningen avseende ombyggnationen utbetalas med 25 mnkr vid ombyggnadsarbetenas början och resterande 75 mnkr efter att arbetena slutbesiktigats. SLL/TF avstår därmed med bindande verkan från alla anspråk mot Staden pga. fel och brister i Hus 9. SLL/TF accepterar att Hus 9 förklaras som byggnadsminne och att skyddsföreskrifter utformas i enlighet med kulturminneslagen. SLL/TF utför och bekostar hanteringen av mark- och byggnadsföroreningar inom Hus 9 i den omfattning som krävs för att Hus 9 ska kunna användas enligt detaljplanens bestämmelser. Om parterna bedömer att det inte är möjligt att på rimliga villkor fullfölja en evakuering till Hjorthagen eller om parterna av andra anledningar enas om att det är fördelaktigare med evakuering till annan plats ska stadens åtagande begränsas till totalt 100 mnkr, vartill kommer flyttkostnaden Elservis Fortum Distribution tar under våren 2014 över Fortum Värmes anläggning, den lilla byggnaden mittemot Hus 9. Avtal ska skrivas mellan Staden och Fortum. et har beslutat att avvakta med anslutning till inmatningscentral till hösten/vinter 2014/2015 då projektet kan behöva byggström. Idag finns ingen elanslutning till Hus 9.

17 12(66) & Upphandling 1.3 Gasverksområdet Värtagasverket var ett gasverk i stadsdelen Hjorthagen, Stockholm som levererade stadsgas till Stockholms gasnät. Fram till nedläggningen i januari 2011 ägdes och drevs verket av Fortum Värme. Gasen framställdes från början av kol och sedan 1971 av lättbensin i ett spaltgasverk. Anläggningen som stod klar i oktober 1893 omfattade en gasklocka (klocka 1), reningshus (Hus 8), regenerationshus (Hus 9), mätarehuset, pumpstation, ångpannehus, retorthus och ett antal administrativa byggnader. Kommunen hade ambitionen att anläggningen skulle manifestera sig arkitektoniskt. Ferdinand Boberg anlitades som arkitekt. Fasaderna utfördes i rött tegel med mönsterband av gult och brunt tegel från Schlesien, rundbågiga fönster och gavlar med toureller. Behovet av gas växte och utbyggnad av anläggningen togs i bruk Därefter byggdes anläggningen ut ytterligare i olika omgångar, främst fram till mitten av 1930-talet. 1.4 Hus 9 Byggnaden tillhör en av gasverkets ursprungliga byggnader och uppfördes i ett plan utan källare. Den har sedan byggts till i två omgångar, 1915 höjdes den östra delen av byggnaden och en takuppbyggnad tillkom. På 1930-talet höjdes även den västra delen av byggnaden till dagens utseende. Idag är regenerationshuset en av gasverkets största byggnader i tre våningar, centralt placerad i gasverkskvarteren. Byggnaden har ett konsekvent genomfört fasadmotiv med parställda rundbågiga fönster i synlig röd tegelmur ovan en sockel i granit i olika behuggning. Interiört består byggnaden av en enda stor hall med entresolbjälklag längs med fasaderna, samt en rymlig vindsvåning i ett enda plan. Byggnaden användes ursprungligen för regenerering av myrmalm och senare för rening av gas.

18 13(66) & Upphandling Se bilaga 2, Gasverket i Värtan - Antikvarisk förundersökning för mer detaljer och bilder. 1.5 Planprocessen Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, driver med hjälp av Urban Nilsson, certifierad sakkunnig kulturvärden, detaljplaneprocessen för Gasverksområdet. I processen ingår ett samrådsskede där berörda ges tillfälle att lämna synpunkter. Under processen kommer antikvarisk kontroll att ske genom att Urban Nilsson deltar i planarbetet. De olika aktörerna, förutom Trafikförvaltningen, är Exploateringskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Utbildningsförvaltningen, Idrottsförvaltningen, Östermalms stadsdelsförvaltning och SISAB. Planprocessen inleddes i mars 2013 och är uppdelat i tre aktiviteter: Framtagande av samrådsförslag som i sin tur vilar på miljö-, kulturmiljö- och en solstudieutredning, inlämning sker Samrådstiden är mellan till och består av samrådsmöte, framtagande av samrådsredogörelse och slutligen framtagande av tjänsteutlåtande som redovisar samråd Stadsbyggnadsnämnden lägger fram sin redovisning Tiden fr.o.m. oktober 2014 t.o.m. juni 2015 då detaljplanen tidigast kan vinna laga kraft är uppdelad enligt nedan: Framtagande av gransknings/utställningsförslag Granskningstid Stadsbyggnadsnämndens antagande och godkännande

19 14(66) & Upphandling Kommunfullmäktiges antagande För projektets del har det gällt att belysa och förklara nedanstående förändringar i fastighetens exteriör och interiör. De tillhör de mest verksamhetskritiska delarna och det är därför av största vikt att förändringarna blir godkända, som exempelvis: Breddning av port Skärmtak för barnvagns- och cykelparkering Nedfällning av spår i marken framför entrén Användningen av de invändiga trapporna Teknikutrymme i befintligt uppfordringsverk Utställningsvolymerna Ev. caféverksamhet på utsidan av fastigheten Sprängning för källare Sopsug

20 15(66) & Upphandling 2 Benchmarking Benchmarkingrapporten, se bilaga 3, Benchmarkingrapport , är en sammanställning av de olika besök och studieresor som gjorts i projekt Förstudie flytt av Spårvägsmuseet. Som bilaga till den finns ett bildspel från de olika besöken. 2.1 Syftet med benchmarking Syftet med benchmarkingen har varit att inhämta information, inspiration och att ta lärdom om liknande verksamheter. Vi har haft möjlighet att få information om hur man har drivit sina ombyggnadsprojekt (Gasverksklockorna i Gävle och Riverside Museum i Glasgow), hur man är organiserade (London Transport Museum) samt fallgropar vi ska undvika och andra tips. Vi har med hjälp av den information vi inhämtat kommit vidare i våra diskussioner om exempelvis vilken typ av utställningskoncept muséet ska satsa på, hur muséet ska driva caféverksamheten, vilka målgrupper som är intressanta för muséet osv. Allt med syfte att genomföra projektet så kostnadseffektivt som möjligt och att få ett ändamålsenligt och genomtänkt spårvägsmuseum som vi vill ska uppskattas av många besökare. 2.2 Besökta verksamheter De muséer och platser som projektet besökt är: Spritmuseum på Djurgården Gasklockorna i Gävle Järnvägsmuséet i Gävle Riverside Museum i Glasgow National Railway Museum i York London Transport Museum I London ABBA-museet

21 16(66) & Upphandling 3 Fastighetsanalys Detta kapitel är en sammanfattning av rapporten från Tyréns och CBI som utarbetades under hösten 2013, se bilaga 4, Fastighetsutredning Hus 9 Gasverksområdet. 3.1 Fastighetsutredning Fastighetsutredningen är genomförd i syfte att belysa fastighetens skick idag och dess renoveringsbehov för planerad framtida användning. Utredningen belyser det befintliga skicket och ska ligga till grund för kommande projektering av ett nytt spårvägsmuseum. Följande områden har utretts: Övergripande kontroll av konstruktionen i byggnaden Miljöinventering, miljöfarliga ämnen, bedömning av saneringsbehov Tekniska installationer Brand och nödutrymning Genomförda byggnadsantikvariska utredningar Uppsökning av befintliga handlingar Idag pågår ingen verksamhet i byggnaden och har inte gjort sedan 1970-talet. Uppvärmning och belysning är inte driftsatt och funktionen är inte kontrollerad. Byggnaden är i stort behov av renovering då underhållet är kraftigt eftersatt. Några exempel på vad som behöver åtgärdas: Omfattande förändringar av fastighetens klimatskal behöver genomföras för att byggnaden ska svara upp till framtida verksamhet. En utmaning blir hur kraven på inomhusklimat för verksamheten kan kombineras med Norra Djurgårds-stadens och Boverkets byggreglers miljö- och energikrav Golvet på entréplanet är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut i sin helhet Vindsbjälklaget av betong visar att det kan behövas bytas ut helt i den del som är byggt 1915 och repareras i resterande byggt 1935 Fönstren är i stort behov av renovering och byte. Befintliga fönster behöver tas om hand och kompletteras med hänsyn till befintligt skick, krav på klimat och bevarandekrav Stomme i stål kommer att behöva brandskyddas Anpassning av utrymningsvägar ska utföras för att leva upp till kraven i BBR

22 17(66) & Upphandling Befintliga tekniska installationer är uttjänta och behöver bytas ut i sin helhet Byggnaden är synligt förorenad av cyanid, både invändigt och utvändigt. Höga bly- och PAH-halter påvisas. Riskbedömning har gjorts och kompletterande provtagning har genomförts Riskbedömning har också gjorts på de byggnadsdelar som kommer att finnas kvar efter renoveringen. Det förutsätter att: Golvet på entréplanet och jorden under byggnaden schaktas ur Trägolvet på entresolplanet rivs och ersätts med nya golvbrädor Samtliga fönster kittas om/alternativt att exponering av kittet förhindras med innerfönster eller liknande Asbestsanering genomförs på vindsplanet Övriga saneringsåtgärder som rekommenderas är att: Gjutasfalten runt betongpelarna i vindsplanets äldre del samt den översta centimetern av vindsplanets betonggolv avlägsnas och ersätts med ny betong Träkonstruktionerna och uppfodringsverket på vindsplanet görs otillgängliga för direktkontakt Väggarna på entréplanet tvättas av och täckmålas så att underliggande puts inte ligger i öppen dager Områden med svart färg avlägsnas

23 18(66) & Upphandling 3.2 Energiberäkning Sammanfattning av den energiberäkning som gjorts av Tyréns, se bilaga 5, Nya Spårvägsmuseets energiberäkning. Man har gjort tre energiberäkningar: Fall 1) som utgår från nuvarande utformning och användning. Hus 9 står tomt och är inte uppvärmt. Fall 2) som utgår från nuvarande utformning men med ny tänkt verksamhet i byggnaden. Huset skal har inte åtgärdats men tänkt verksamhet med tänkta temperaturer och ventilationskrav samt tänkta interna laster finns inlagda i byggnaden Fall 3) Byggnad med tänkta åtgärder för att reducera energianvändningen med en ny tänkt verksamhet i byggnaden. Husets skal har åtgärdats med föreslagna isoleringar av tak och grund samt fönsteråtgärder. Även i detta fall har tänkt verksamhet med tänkta temperaturer och ventilationskrav samt tänkta interna laster lagts i byggnaden. För att skapa ett inomhusklimat med en acceptabel energiförbrukning kommer utvalda byggnadsdelar att behöva åtgärdas: Taket kommer att tilläggsisoleras från insidan Enkelglasfönstren i gjutjärn behöver renoveras och kompletteras med invändiga isolerglasrutor Golvbjälklaget i entrevåningen måste gjutas om Ny källarvåning läggs till under en mindre del av golvbjälklaget för att inhysa teknikutrymmen Entrégavel mot Gasverkstorget, se bilaga 6 för samtliga gavelskisser.

24 19(66) & Upphandling 4 Programhandling Här följer en sammanfattning av den programhandling som AIX/Tyréns arbetade fram under våren 2014, med utgångspunkt i det parallella uppdraget som pågick under 2012, se bilaga 6, Spårvägsmuseet Programhandling AIX Arkitekter Det nya Spårvägsmuseet Museet kommer att få en ny skepnad i och med att verksamheten flyttar till Hus 9. Den stora utmaningen ligger i att skapa ett möte mellan den unika fordonssamlingen, byggnadens kulturhistoriska lager och berättelsen om Stockholms kollektivtrafiks historia och framtidsvisioner. Att en publik kulturverksamhet i form av ett museum flyttar in betyder att allmänheten får tillträde till att uppleva hela den unika byggnaden. Exempel på lösningar: De nya utställningarna ska visa fordon och föremål som känns igen från dagens museum men också visa på innovativa tankar och framtidsplaner för Stockholms kollektivtrafik Utställningskonceptet baserar sig på spårvagnsspåret. Spåret kommer att utgöra en struktur som inte bara används för att flytta och arrangera fordon utan som också vägleder besökaren genom utställningen Gatuplanets museibutik och vindsvåningen café kommer att vara öppna även för de som väljer att inte besöka museet och betala entreavgift Modern utställningspedagogik och varierande berättartekniker gör ett spännande utställningskoncept Exempel på innehåll i entréplanet, för fler bilder och skisser se bilaga 6, Spårvägsmuseet Programhandling AIX Arkitekter

25 20(66) & Upphandling 4.2 Anpassningar till fastigheten Museets verksamhet innebär att vissa anpassningar av fastigheten behöver göras: Huvudentréen mot Gasverkstorget, genom vilken inlastningen av alla museifordon måste ske, kräver en högre fri öppningshöjd. Den befintliga portomfattningen ersätts med en högre utstickande betongportik, Entrépartiet är i ramlöst glas med klimatgräns i den inre vindfånget Övriga träportar ställs upp permanent och öppningarna förses med nya stålglaspartier för att skapa öppenhet och tydliggöra det moderna tillägget Uppfordringsverket på takets norra sida ersätts med en ny volym, med samma form och mått som den befintliga, för att inhysa samtliga byggnadens ventialtionshuvar och frånluftsgaller Invändiga ytskikt ska saneras och bevaras med sin industriella patina Stor del av vindsbjälklaget är i dåligt skick och behöver gjutas om av hållfasthetsskäl (utformning som befintligt) Befintliga ståltrappor kompletteras med vilplan och omsluts av brandklassade stålglaspartier 4.3 Innehåll per våningsplan Källaren Källarplanet är tänkt att inhysa teknikutrymmen samt vissa personalutrymmen. Personal- och transporthissen går ända ner hit Gatuplan Entréplanet innehåller entré, reception samt back office, kapprum med låsbara skåp, toaletter, butiksyta, utställningsyta för basutställning samt förrådsyta.

26 21(66) & Upphandling Entresoler Entresolplanet innehåller utställningsyta på taket av volymen, yta för skolverksamhet samt minitunnelbana inritad på entresolerna Vinden Vindsplanet innehåller caféytor med tillhörande beredningskök samt sittplatser, personalutrymmen, öppna ytor för tillfälliga utställningar, toaletter samt konferensrum.

27 22(66) & Upphandling 5 Utställning Här beskrivs vad det nya museets utställningar och innehåll. Förslag på attraktioner och olika typer av utställningar, hur exteriören förslagsvis kan utformas och den hänsyn man måste ta tillgänglighet för att få ett attraktivt museum för alla. 5.1 Essens Utställningen ska enligt Varumärkesstrategin genomsyras av ledorden Personlig, Prestigelös samt Generös med kunskap samt kärnvärdena som utgör av Riktiga saker, på nära håll, Skapa lärorika och roliga upplevelser för vuxna och barn tillsammans och Tillåtande, fantasirikt och professionellt. 5.2 Enkät et och museet har tillsammans tagit fram en enkät bestående av fem frågor. Enkäten har legat ute på museet under en begränsad tid och besvarats av både referensgruppen, medarbetare från & Upphandling och museibesökare. De frågor man fick svara på var: Hur kom du hit? (kollektivtrafik, bil, promenad, cykel, annat sätt) Vad lockade dig att komma hit? Vad är det bästa med Spårvägsmuseet? Vad saknar du i dagens museum? I utställningen, funktion eller service? Vad skulle du vilja se och uppleva - och engageras av - i ett framtida museum? Se bilaga 7, Enkätsammanställning för en redogörelse av alla svar. 5.3 Koncept Muséets koncept bygger på en utställnings som är lättillgänglig för alla och samtidigt har något för alla, från novisen till experten. Det ställer ex vis stora krav på ett väl genomarbetat skyltsystem där såväl novisen som experten lätt ska kunna hitta information på sin nivå. Vi ser att muséet ska kunna erbjuda ett öppet och gratis nätverk för djupare kunskap. Texter på bör finnas på åtminstone både svenska och engelska.

28 23(66) & Upphandling Det ska vara lärorikt och kul! både för vuxna/föräldrar och barn och det ska finnas aktiviteter att samlas kring tillsammans. Man ska komma nära föremålen och t o m ha möjlighet att gå in i fordonen och interagera. Den framtida utställningen kommer att innehålla betydligt färre fordon än dagens museum, varför det blir viktigare att arbeta med relevanta och intressanta berättelser. Genomförd benchmarking visar också att antalet utställda fordon inte är det viktiga för att skapa en bra utställning/upplevelse. Alla utställda fordon skall kunna öppnas upp under en guidad visning då personal deltar. Vissa äldre fordon rymmer inte en hel grupp, då kan gruppen ändå få gå igenom vagnen. En exklusiv upplevelse, där elever får uppleva de äldre vagnarnas interiörer. Då fordonen blir färre jämfört med idag ligger fokus på de mest värdefulla vagnarna. En konsekvens av detta kan bli att det blir färre fordon för besökare att gå in i vilket i sin tur ställer högre krav på interaktiva kringaktiviteter. Muséet har en mycket begränsad utställningsyta för tunga fordon. Det gör det viktigt att finna en balans mellan fordon/föremål och modern utställningsteknik. Dock finns alltid en förväntan att få se riktiga föremål och den förväntan måste tas på allvar men helheten är viktigare än ett specifikt fordon. Det bör finnas 2-3 aktiviteter som minitunnelbanan för olika målgrupper/åldrar. Det är ur flera aspekter bra att få in aktiviteter som tar flera besökare än aktiviteter som riktar sig till en besökare åt gången; tillsammansfaktorn men också att undvika köer till de olika aktiviteterna. Det behöver finnas öar där besökarna kan finna en paus och vila, exempelvis bänkar, ett tyst hörn, etc. 5.4 Framtida utställningar Det som beskrivs under den här punkten är visioner och tankar projektet har. Inget av det som beskrivs är beslutat eller fastställt. Ett bärande tema är Stockholm Växer som beskriver hur staden och kollektivtrafik utvecklas idag och i framtiden. Spårvägsmuseet har redan idag inlett ett samarbete med KTH Näringslivssamverkan med målet att i framtiden samverka kring utställningar om framtidens transporter och lokaltrafik.

29 24(66) & Upphandling Exempel på hur utställningsverksamheten skulle kunna se ut: Fordonsutställning med berättelser på entréplan En Tidsresa på balkongen Volymen: Att resa Framtida kollektivtrafik på vindsplan På entréplanet kommer av naturliga skäl tunga fordon och andra tunga föremål att placeras. Dessa föremål kan inte lyftas och placeras högre upp i fastigheten pga. föremålens tyngd och fastighetens konstruktion. Balkongen skulle kunna bestå av en utställning som kallas Tidsresan. En berättelse i kronologisk ordning med bilder, montrar, filmer, mindre föremål, prova-på moment. Tidstypiska rum, till exempel stationsmiljöer, gatumiljöer. Balkongerna kan också inrymma minitunnelbanan som snitslar sig ut på volymen. På volymen skulle man kunna ha en utställning Att resa som ser till vårt behov av transporter och i synnerhet då lokaltrafikens betydelse för människorna i Stockholmsregionen. Vindsplanet skulle kunna bestå av tillfälliga utställningar, ett science center som visar hur Stockholm växer både vad gäller bostäder, vägar och kollektivtrafik, hur bygger vi ett Stockholm på ett miljö- och energimässigt hållbart sätt etc. Flexibla mindre rum för ex fotoutställningar, museets reklamsamlingar, ritningar etc. är viktiga inslag och kan rymmas på vindsplanet. 5.5 Attraktioner och interaktivitet I dagens museum finns en väldigt uppskattad attraktion, nämligen Minitunnelbanan. Tåget körs av museipersonal och ca 10 barn får plats per resa. Resan varar i 6-8 minuter och går mellan fordon ute i utställningen, den är alltså inte avskild. Man köper separata biljetter där det står vilken tid man får åka. På helger i högsäsong kan det var många timmars väntan för att få åka och detta skapar ofta frustration hos både barn och vuxna. Att minitunnelbanan ska finnas i det framtida museet känns som en självklarhet, men det finns också en efterfrågan på fler attraktioner för att stimulera såväl barn som vuxna. Här följer ett antal förslag:

30 25(66) & Upphandling Barnattraktioner: Minitunnelbanan ca 14 barn, laddbara batterier Minibussar tidsbegränsning med pollett, anvisad plats Förarkort med foto Skärgårdstema, roddbåt skapa energi Ca 2 simulatorer/förarhytter Lekhörna med Brio-bord Provhytt med uniformer/kläder ta bild Brädspel med tärning på golv i barnskala Frågespel kopplat till linjekartan Tipsrunda Konstpuzzel på golvet Skylt som listar vilka attraktioner som finns (väntan på minitåget) Vuxenattraktioner: Foto-bås med 50-kortet Designa ditt eget SL-kort Tunnelsimulator Tipsrunda 5.6 Tillgänglighet För att uppfylla tillgänglighetskraven ska projektet följa TF:s riktlinjer vad gäller Tillgänglighet, Ri-Till samt Ri-Barn. Exempel på tillgänglighetsanpassningar: Hissar till alla våningsplan, både innanför och utanför entrélinjen För att alla ska komma nära och in i föremålen ser vi att det byggs ramper/plattformar utmed fordonen Tillräckligt med utrymme mellan föremålen så att alla kommer fram Informationstexterna ska vara på svenska och engelska och ska också finnas audio-verktyg Informationstexterna bör också finnas på teckenspråk exempelvis på en surfplatta som man kan låna eller via en app Egen entréingång för skolgrupper samt möjlighet att i ateljén hänga av sig väskor innan en visning är önskvärt Spåren i golvet kommer att utgöras av gatuspår då dessa är lägre, smalare och inte innebär samma snubbelrisk som ex vis klassiskt järnvägsspår (vignolräl) I tillgänglighetsarbetet ligger också att inhämta så mycket information och synpunkter som möjligt från SL:s Tillgänglighetspanel. SU rekryterar just nu deltagare till SL:s Tillgänglighetspanel. Man hoppas på att få in uppemot 500

31 26(66) & Upphandling personer som anser sig ha en funktionsnedsättning som synnedsättning, hörselnedsättning, kognitiv nedsättning och rörelsehinder samt astma och allergi. Markör förvaltar panelen och kommer att ställa frågor per mail, telefon eller brev beroende på önskemål från deltagarna. Dialogen med tillgänglighetspanelen bör pågå under hela projektet för att få en så användarvänlig och attraktiv upplevelse som möjligt, för alla. et bör också ha en dialog med Stockholm Stad om tillgängligheten i området: Handikapparkeringar, avstånd och tillgång Tillgängligheten från kollektivtrafikens olika hållplatser in till området Möjlighet till en minispårväg i området 5.7 Exteriör Huvudstråket kommer troligen vara mellan Hus 9 och 10. Staden och JR Fastigheter/Koncept (arbetar på uppdrag av Staden med övriga fastigheter samt torgytor) är positiva till allt som kan öka flödet mellan stadsdelen/torgytan och kulturdelen/klockparken. Solstudie som har genomförts av JR/Koncept visar att Hus 9 har sol i gränden mot Hus 10 från sen förmiddag till sen eftermiddag. Vår framsida mot torget har däremot skugga i princip hela dagen och vår baksida mot klockparken har sol eftermiddag och kväll. Hus 10 kommer innehålla bibliotek i mitten, en restaurang i västra änden och en kommersiell del i östra änden. Hus 8 kommer ha sin entré mot Hus 9 i den smala gränden där vi tänkt ha vår varumottagning. Gränden som också kommer att bli relativt levande och livlig är som det låter en smal gränd vilket innebär att de varutransporter som är större än en normal bil får stanna på torget för manuell vidare levererans till Hus 9. Invigningen av Hus 10 och 8 är planerad till 2018 men skulle kunna ske tidigare för att synka med Hus 9. Det är också beroende av utbudet av kollektivtrafik menar JR/Koncept. Några tankar om utemiljön och samarbetet med Hus 8 och 10: Man bör samarbeta kring biblioteket så att museet skickar besökare dit som vill fördjupa sig mer. Kanske en dedikerad kollektivtrafik-sektion på biblioteket En idé är att knyta ihop Hus 9 och 10 med en glasgång så att man kan gå mellan entresolplanen i de båda husen

32 27(66) & Upphandling Ett önskemål från JR/Koncept är att ställa ett fordon mellan Hus 9 och 10. Att då ta i beaktande är att använda ett fordon som inte triggar igång klottrare och provocerar till vandalism. Eventuellt ångloket som är tåligt och respekterat Luftledningar är enligt JR/Koncept inte heliga och kan tas bort i viss mån rent juridiskt. Kan man anlägga en glasgång mellan Hus 9 och 10? Anlägga terrass eller tillfällig caféverksamhet på baksidan Möjlighet att under den varma årstiden bedriva caféverksamhet utomhus Ytterligare tankar är: Skänka vagnsunderreden till bostadsområdet att användas till urban gardening Lekpark med fordonstema (samverka med skola, dagis) Grönytefaktorn, murgröna på fasaden armeringsjärn Minibuss på torget på sommaren Något att vara uppmärksam på; en ramp är inritad som tillhör klockparken, ca 4 m från den västra fasaden på Hus 9. Rampen ligger onödigt nära Hus 9 fasad. Här är det även tänkt att transporter ska kunna köra. JR/Koncept har ritat in en terrass med tänkt uteservering i västerläge på Hus 10. Gavel mot Hus 8, se bilaga 6, Spårvägsmuseet Programhandling AIX Arkitekter för fler bilder på exteriören.

33 28(66) & Upphandling 6 Flytten Detta kapitel handlar omsjälva flytten från kv. Persikan till Hus 9 och ger tips och idéer på hur man historiskt har gjort och hur man bör göra i framtiden. 6.1 Historik flytt et har intervjuat John Jonas Jonasson, Lokalbana. Jonas var en av huvudpersonerna vid den förra flytten av Spårvägsmuseet från Odenplan och Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan till det nuvarande läget i Söderhallsdepån, året var När vagnarna togs in i nuvarande Söderhallarna fanns inte bebyggelsen runt om. Med tanke på att det idag är bostadsbebyggelse tätt inpå krävs att man gör en grundlig planering av utflyttningen. Företaget TransArt är en nordisk speditör som hanterar frakt av värdefullt gods; allt från konst till högteknologi. TransArt har lämnat en offert med en beskrivning av flyttgenomförandet och uppskattat flyttkostnaderna till 6,4 mnkr 7,3 mnkr, se bilaga 8, Offert Flytt av Spårvägsmuseet. 6.2 Utflyttning Ska fastigheten rivas? Om så är fallet finns möjligheten att ta upp ett hål i fasaden mot Nackagatan och bygga ett spår som går inifrån och ut till gatan. Då det är nivåskillnader behöver man på gatan bygga en ställning. Fordonen fångas upp av en kran med lyftanordning och ställs därefter på en plantrailer. 6.3 Inflyttning Spår kan byggas utifrån torget för att fortsätta in i Hus 9. Med en tillräckligt bred port och ett rakt avlastningsspår kan vagnarna rullas av från plantrailern ner på spåret och in i fastigheten. Med en plantrailer behöver man inte ha kran med lyftanordning mer än vid Söderhallarna. 6.4 Förflyttning inne i Hus 9 För att få fordonen på plats inne i Hus 9 bör man fundera över vilken typ av spår som ska ligga i golvet på muséet, spårvägsprofil (RI60) respektive järnvägsprofil. Fördelen med spårvägsprofil är att den är smal och snubbelrisken för resenärerna minimeras men det finns några nackdelar att fundera på, så som ifall hjulen på C2 och SRJ4 behöver svarvas om till spårvägsprofiler då de hjulen idag är avsedda att köras på järnvägsspår. En stor risk är att befintliga hjul på de båda vagnarna är för tunna för att svarvas om. Om så är fallet måste man byta hjul på vagnarna. Detta måste undersökas.

34 29(66) & Upphandling Spåren inne i fastigheten måste utrustas med två stycken gatuväxlar. Svängradierna kommer inte att kunna hålla de dimensioner som krävs för att exempelvis placera C2 på rätt spår. Luftkuddar kommer att krävas, vilka i sig kräver ett helt plant golv utan vassa eller uppstickande föremål. Exempel på införsel av C2: Vagnen körs in så att första boogien passerat växeln (vagnen är för lång för att båda boogieparen ska passera växeln). Luftkuddar placeras under bakänden av vagnen och man lyfter med hjälp av luftkuddarna över bakänden till rätt spår. 6.5 Flyttips För att flytta föremålen från Söder till Gasverksområdet krävs god planering och framförhållning, rangerare och flyttpersonal samt transportfirma som flyttar järnvägsfordon med plantrailer. Alla fordon måste flyttas med bil/trailer Man flyttar ett fordon varannan natt Dagtid arbetar rangerare och flyttpersonal med att köra fram nytt fordon för flytt från Söderhallen och att ta han om nattens inflyttade fordon och ställa det på plats i Hus 9 Det finns några företag i Sverige som specialiserat sig på tung- och specialtransporter. Några exempel: TransArt Tarton J-E Ottosson Tung- och Specialtransport AB Wallners Specialtransporter AB, Exempel på företag med rangerar- och svarvkompetens: Swedtrac Euromaint StructonRail

35 30(66) & Upphandling 7 Intäktsmöjligheter I dagens museiverksamhet har man inte arbetat aktivt med intäktmöjligheter, därför finns en stor potental vid nyöppnandet av museet. Detta kommer dessutom bli allt viktigare inom Trafikförvaltningen som har krav på besparingar, effektivitet och ökade intäkter. I detta kapitel följer ett antal förslag på hur man kan arbeta med att öka befintliga intäkter samt skapa nya intäktsmöjligheter. Intäktskalkylerna tar grund på de intäktsmöjligheter projektet ser att verksamheten kan arbeta vidare med. Föreslagna prisnivåer ligger något lägre än liknande verksamheter i Stockholm; museer, konferenslokaler och caféer. Dessa behöver arbetas vidare med i kommande skeden. 7.1 Öppettider Dagens öppettider på museet är: Vardagar Helgdagar Från Staden har man en vision om ett öppet och levande Gasverksområde som har verksamhet dygnet runt. Med hänsyn till det samt med tanke på möjligheter till ökade intäktsmöjligheter bör man anpassa öppettiderna till besökarnas behov. Förslag på framtida öppettider är: Måndag, tisdag, onsdag (skol- och förskoleverksamhet NDS 9-10) Torsdag, fredag (en fredag per månad öppet till 23) Lördag, söndag Biljettpriser På dagens museum är biljettpriset 50 kronor för vuxna. Ungdomar (7-17 år), studerande och pensionärer betalar 25 kronor och barn under 7 år kommer in gratis. Det är fri entré för skolor, förskolor och fritids under förutsättning att läraren/personalen ansvarar för och går tillsammans med barnen i grupp. Minitunnelbanan kostar 10kr per biljett/åktur. Förslag på höjning av biljettpriset vid nyöppnandet av museet är: Biljettyp Vuxen Ungdom 7-17 år, student, pensionär Barn under 7 år Årskort Pris 75 kr 40 kr 0 kr 300 kr

36 31(66) & Upphandling VIP-kort(årskort + inbjudan till förhandsvisningar, kvällsaktiviteter, 10 % rabatt i shopen etc.) Skolklass bas Skolklass program (med guidning, aktiviteter och material, ca 1,5h) Minitunnelbanan 500 kr 150 kr 750kr 20 kr Familjebiljetter har tidigare funnits men tagits bort på grund av besvärlig administration. Därför rekommenderas det heller inte för framtiden. Priserna kan jämföras med andra museer i Stockholm: Museum Vuxna Barn Årskort Fotografiska 120 kr Gratis under 12 år 495 kr Tekniska museet 120 kr Gratis 0-6 år, 40kr 7-19 år 300 kr Vasamuseet 130 kr Gratis under 18 år 200 kr Moderna Museet 120 kr Gratis under 18 år 480 kr Intäktskalkyl entréavgift Entreavgift Andel Pris Min Trolig Hög Antal besökare Vuxna 35 % Ungdomar 7-17 år, pensionärer, studerande 15 % Icke-betalande 50 % Summa Intäktskalkyl minitunnelbanan Minitunnelbanan Avg. /dag Pris Resenär /tåg Antal vardagar /år Antal helgdagar /år 4 avgångar/timme avgångar/timme Delsumma Summa

37 32(66) & Upphandling 7.3 Café Tonen på Spårvägsmuseet ska genomsyras av personligt, prestigelöst och generöst med kunskap. Detta gäller också det café som ska ligga på plan 3 och som ska kunna nås utan att man behöver betala entréavgift. Caféet (och museet) riktar sig till en bred publik med den strategiska målgruppen barnfamiljer. Vi ser också att skolungdomar från den närliggande skolan kan bli en målgrupp. Ungdomar som efter skoltid vill ta en kaffe, hänga och läsa läxor. I programhandlingen är caféet placerat i ovanför huvudentrén, den östra delen av fastigheten. Efter gjord solstudie bör man fundera på om caféet ska läggas i den andra delen av fastigheten, den västra mot klockparken. Man bör åtminstone ha någon form av kaffe- glasservering i den delen av fastigheten, på entréplanet där man också kan lösa entrébiljett till museet. Caféet bör dimensioneras för minst 100 gäster Man ska redan i entrén upplysas om att det finns ett café, var det är beläget och hur man kommer dit utan att behöva betala entré Caféet ska vara lätt att ta sig till. Man ska kunna ta sig upp till caféet både via trappa och/eller hiss För skolgrupper som är på besök i museet ska det finnas möjlighet att på avsedd yta i caféet äta sin medhavda matsäck Från caféet bör det finnas en entré till de av museets utställningar som kräver avgift Avtalsform Driftsform är ännu ej bestämd men samverkan med övrig verksamhet på Gasverksområdet blir sannolikt viktig. Baserat på erfarenheter från både dagens museum och andra museer, speciellt Spritmuseum, bör caféet drivas i egen regi. Fördelar respektive nackdelar med att driva kaféet i egen regi är: Fördelar Man styr själv över verksamheten Museet kan snabbt ändra inriktning på utbudet och anpassa efter olika evenemang och teman Vinsten tillfaller museet Caféverksamhet och museiverksamhet kan integreras Nackdelar Egen anställa personal som är dedikerad att enbart driva caféverksamhet En entreprenör behöver inte vara intresserad av museets verksamhet och bidrar därmed inte till ett tätt och nära samarbete mellan de olika verksamheterna Mer administration samt kostnader kopplade till detta

38 33(66) & Upphandling Man kommer troligen att dimensionera för ett mottagningskök som kan hantera kalla rätter och att ta emot catering Utbud Vi ser snarare ett bra café än en fullt utrustad restaurang. Detta vägval medför att vi dimensionerar för ett mottagningskök och inte ett produktionskök. Vi ser att caféverksamheten ska satsa på ett begränsat urval av produkter med hög kvalitet (eko och kravmärkt) snarare än kvantitet. Möjligheten att anpassa utbudet finns om man driver det i egen regi. Det kan exempelvis vara anpassat till säsong, utställning eller evenemang. Det kommer i området att finnas flera olika typer av restaurangverksamheter. Avsikten med muséets caféverksamhet är inte att konkurrera med dessa, snarare att komplettera områdets utbud med ett bra och välkomnande café Intäktskalkyl café Café Pris/ besök Min Trolig Hög Antal besökare Entreprenör med omsättningshyra 12 % Egen personal (3 personal) Catering Caféet planeras, enligt tidigare förslag, på övre plan för att kunna fungera gemensamt med event- och mingelytor. Vid event bör man kunna samverka med andra restaurangaktörer i området och kunna erbjuda mat och dryck via catering. Detta skulle förslagsvis kunna ge en intäkt om ett pålägg på ca 7 % på varje kuvertkostnad. I NDS och i Gasverksområdet specifikt kommer det att finnas ett stort utbud av restauranger och caféer. Samarbeten med dessa bör undersökas Intäktskalkyl catering

39 34(66) & Upphandling Catering Uthyrning hela museet Antal/ pers Ggr/ år Påslag Pris/ Kuvert (kr) Pris/ Kuvert (kr) % Uthyrning vind % Summa Foodtrucks Just nu är det väldigt populärt och trendigt med foodtrucks som poppar upp på olika ställen i Stockholm. Foodtrucks är mobila gatukök på hjul, oftast med någon specialitet och som följer ett rullande schema på vart dem befinner sig. Mer om fenomenet går att läsa på exempelvis Att samarbeta med foodtrucks som skulle kunna ställas upp på torget framför museet i Hus 9 är ett möjligt scenario. Om museicaféet inte erbjuder varm mat kan detta vara ett bra och spännande komplement att erbjuda till hungriga besökare. 7.4 Alkoholtillstånd För att göra Spårvägsmuseets lokaler mer attraktiva för events med mat och mingel skulle det vara en fördel för museet att ha serveringstillstånd så du tillsammans med mat också kan servera alkoholhaltiga drycker. Det finns två olika alternativ av serveringstillstånd: tillfälligt serveringstillstånd som man söker för ett speciellt event (personalfest, bröllop) och då för ett slutet sällskap permanent serveringstillstånd Regler, anvisningar och hur man söker serveringstillstånd finns att läsa på Stockholms Stads hemsida. 7.5 Shop Utformning Shopen är tänkt att ligga på nedre plan direkt innanför entrén i samband med receptionen och kapprummet. Se kapitel 4 Programhandling för detaljer. När man lämnar utställningen som betalande besökare kommer man att slussas ut genom shopen för att öka möjligheten för besökaren att stanna till och handla något. Man bör arbeta aktivt med detaljerad utformning av shopen i systemhandlingen och ta hjälp av en kompetent resurs.

40 35(66) & Upphandling Shopens lager är placerat med tillträde från receptionen i det inritade halvplan som finns mellan markplan och taket på den nya volymen. Man har idag samma kassa till shop och receptionen vilket upplevs som väldigt bra av de anställda och är därför ett koncept man vill behålla till det nya museet. Efter solstudien och diskussioner med JR om baksidan mot klockparken har det uppkommit tankar kring en mindre entré som dessutom kan fungera som evenemangsentré vid speciella event. I systemhandlingen bör det därför utredas om en kassa även kan placeras i den västra änden av Hus 9. Där skulle man kunna köpa biljetter och exempelvis köpa glass på sommaren Produkter Dagens museum har en omsättning på ca 1 miljon kronor per år, varav inköp utgör ca 400 tkr. Man har idag ca 300 artiklar varav många är böcker. Butiken tar i egen regi fram en rad unika produkter med motiv från kollektivtrafiken men man kan utöka det än mer. För framtidens museum är målsättning att höja intäkterna genom att skapa en lättillgänglig shop som är synligt utifrån och erbjuder unika produkter som bara kan köpas på Spårvägsmuseet. Shopen ska kunna besökas utan att betala inträde och vara en del av handelsområdet på Gasverkstorget. Man kan dela in produkter i tre områden som bör prioriteras i följande ordning: 1) Produkter med inriktning på barnfamiljer, lek och lärande 2) Moderna designprodukter så som souvenirer eller Stockholmiana 3) Fördjupningsmaterial så som litteratur, modeller etc. Konkreta förslag på typer av produkter som kan ingå i ovan områden: Kategorier Kunskap Leksaker Presenter Funktion Exempel på typ av produkt böcker, bygg-själv-modeller, filmer, kataloger om utställning, tågsimulator-spel, på-spåret spel, Spårvagnsspelet, mm barnböcker, puzzel, ritbok, pysselpåse, linjaler, nyckelringar, leksaksmodeller av fordon i trafik, brio-produkter, godis, hästar, konduktörs-kit, lego, Thomas-tåget, mm almanackor, köksprylar, muggar, brickor, servetter, badhandduk, ryggsäck, plånbok, mm regnrock, paraply, matbox, tygpåsar, datorfodral, mobilskal, väskor, anteckningsböcker, mössa, keps, t-shirt, kalsonger/trosor, luvtröjor, knappar, toapapper med t-

41 36(66) & Upphandling Design banelinjer och stationer, mm modeller, ritningar, vykort, bilder, kartor, gamla reklamplanscher, tågskisser, original destinationsskyltar, polletter, mm Önskemål och möjligheter: Barnboksförfattare skriva egen bok till museet Samverka med ex. Brio, ta fram egen produkt (tunnelbanetåg) Genuspolicy gällande leksaker, alla ska kunna leka med allt Använda den egna loggan och grafiska profilen i större utsträckning, SL, WÅAB samt Spårvägsmuseet Hipster-tilltalande produkter till ett köpkraftigt kundsegment In-house produktion av flera produkter (vykort, trycksaker, etc.) Billigare med färre produkter i stora upplagor än många produkter i få upplagor Limited edition och jubileumsprodukter, nysläpp av produkter vid utställningsstart och event Prisnivåer Alla ska ha råd att handla något i museets shop och det ska finnas produkter i hela skalan, från billigt småprylar som en studsboll till kvalitativa designprodukter. Priserna ska vara marknadsmässiga och tilltalande Intäktskalkyl shop Shopen Spenderade kr/besök Min Trolig Hög Antal besökare Budget Mellan Lyx Web shop I dagens verksamhet finns ingen webbaserad shop. Om man ska ha en sådan i samband med öppnandet av det nya museet är inte klart och behöver heller inte beslutas i detta tidiga skede. Lagret behöver i sådana fall utökas radikalt men behöver inte finnas i Hus 9. I London hade man sitt lager till webshopen i sin depå för museifordon vilket syselsatte en person på heltid för administrering.

42 37(66) & Upphandling Licensering av varumärken Genom att licensiera SL:s och Spårvägsmuseets varumärken och loggor samt användningen av dessa så kan man på ett kontrollerat och begränsat sätt nyttja dem på produkter som endast kan köpas i Spårvägsmuseets shop. Detta bör utredas vidare, ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv, i nästa projektfas. 7.6 Event Flyttparad När fordon från Söderhallarna ska flyttas till Hus 9 är det ett gyllene tillfälle att uppmärksamma museets flytt och marknadsföra Spårvägsmuseet. Detta kommer troligen att ske ett antal månader före själva invigningen. Eftersom fordonen med största sannolikhelt måste forslas genom innerstaden och vissa gator måste stängas av så kan man passa på att göra en happening av det genom att ordna en flyttparad. Förslag på vad en flyttparad kan innehålla: Veteranbussarna körs för egen maskin, spårfordonen körs på trailer Försäljning av bussbiljetter till flyttparaden och på så sätt skapa intäkter Flaggor och vimplar längs med flyttvägen genom staden för att uppmärksamma samt varna för paradens framfart Musikorkester som går före eller åker med i paraden Flyttparaden i samband med någon annat stort event i staden Tätt samarbete med Polisen och Stockholm Stad Se även kapitel 6 Flytten för konkreta tips och begränsningar avseende flytten Invigning Målet är att invigningen av det nya Spårvägsmuseet ska kunna ske hösten 2017, alternativt våren För att locka så mycket folk som möjligt bör man tajma det med exempelvis höstlovet i oktober/november som vanligtvis genererar många besökare. Vid invigningen kan man sälja årskort till rabatterat pris eller lotta ut gratis årskort till de 100 första besökarna. Entrén bör vara gratis vid invigningen och fokus bör ligga på försäljning i shopen och caféet. En VIP-invigning är ett gyllene tillfälle att locka till sig nyfikenhet samt för att få strategiska grupper positivt inställda till museet. Grupper som bör bjudas in till en VIP-invigning är exempelvis: TFs anställda personal Folk i museibranschen i Stockholmsområdet Riksförbundet Sveriges Museer

43 38(66) & Upphandling Spårvägsmuseets fokusgrupper Spårvägsmuseets vänförening Museipersonalen vi träffade under benchmarkingresan till England Närboende i Norra Djurgårdsstaden Övriga aktörer i Gasverksområdet Representanter från Stockholm Stad Kvällsaktiviteter För att infria Gasverksområdets vision om ett öppet område med aktiviteter dygnet runt samt för att skapa fler intäkter till museet bör man utnyttja kvällar och helger till olika aktiviteter. Dels kan man som nämnt ovan hyra ut lokalerna kvällstid men även att museet ordnar aktiviteter med olika fokus för att locka besökare. Detta satsar London Transport Museum på med stor framgång. Exempel på kvällsaktiviteter är: Föreläsningar med olika teman kring kollektivtrafik Fredagspub med bar, egenkomponerade drinkar och livemusik/dj Quizz nights, tipspromenader, singelkvällar VIP-kvällar med förhandsvisning av nya utställningar Kursverksamhet och studiecirklar Nördcafé Skolprogram För att locka till sig den yngre publiken som inte betalar inträde idag men som förhoppningsvis kommer tillbaka senare i livet kan man jobba med olika skolprogram. Det är dessutom ett ypperligt tillfälle att informera och utbilda skolungdomar i hur man beter sig i kollektivtrafiken, hur man köper biljetter, vad klottret kostar samhället samt göra dem intresserade av att åka kollektivt för en hållbar framtid. I London bjöd man in alla 11-åringar till sitt skolprogram där de bland annat fick köra simulator och lära sig hur biljettautomaterna fungerar. I ett skolprogram bör man ta fram pedagogiskt material tillsammans med lärare, kanske integrerat med skolplanen. Ett exempel från ABBA-museet är olika paket per skolämne, så som teknik, svenska, historia etc. Att kunna erbjuda utrymmen för läxläsning efter skolan är också ett sätt att locka till sig segmentet skolungdomar samtidigt som man fyller museet med liv och rörelse på seneftermiddagarna. Dedikerade utrymmen för både läxläsning samt skolprogram finns inritade på entresolplanet i programhandlingen, se bilaga 6, Spårvägsmuseet Programhandling AIX Arkitekter

44 39(66) & Upphandling Intäktskalkyl visningar Visningar Andel Pris Nuläge Trolig Antal visningar/år Basic utställning 50 % Guidad visning med material 50 % Summa Uthyrning Max antal som får vistas i Hus 9 samtidigt är 1600 personer. Ett antal konferensrum är inritade i programhandlingen, samtliga lokaliserade på vinden. Dessa är: Konferensyta västra gaveln, dimensionerad för 100 personer Konferensrum västra gaveln, dimensionerad för 60 personer Konferensrum mot norr, dimensionerad för 10 personer Övriga ytor som finns på vinden är kring caféet med ca 150 sittplatser (cafébord) och på entresolplanet finns även en skolateljén inritad med ca 30 sittplatser. Förslag på uthyrningspriser: Yta Hela Hus 9 Hela vinden Konferensrum (med väggar) Pris kr per dag/kväll kr per dag/kväll 1 500kr/påbörjad timme Vid uthyrning av hela Hus 9 eller vinden så bör konferensteknik, möjlighet till catering, se punkt 7.3.3, städning samt personal med ansvar för tekniska system och låsning ingå Intäktskalkyl uthyrning Konferensanläggning, t/v x 48 v Pris Min tim/år (5t/v) Trolig tim/år (10t/v) Hög tim/år (15t/v) Summa

45 40(66) & Upphandling Uthyrnings-verksamhet Antal /år Pris Uppskatt antal events/år Hela museet + 1 personal Hela vindsvåningen + 1 personal Summa TF-event En vision är att Trafikförvaltningen ska kunna utnyttja Hus 9 till diverse olika aktiviteter, såsom stormöten på avdelningsnivå, jul- och sommaravslutningar, ledningsgruppsmöten, projektmöten, samråd för allmänheten i förbindelse med planprocesser, etc. Bokning bör ske i samma system som för uthyrning.

46 41(66) & Upphandling 8 Marknadsföring En förutsättning för intäktsmöjligheter är besöksunderlaget och en förutsättning för det är aktiv marknadsföring. I följande kapitel listas målgrupper och marknadsföringskanaler. Detta bör utredas vidare i nästa skeden av projektet och en professionell part bör konsulteras i ämnet. Som beskrivet i kapitel 9 bör en dedikerad marknadsansvarig anställas till museets dagliga drift. Den rollen bör ansvara för hela museets marknadsföring, kommunikation, medierelationer, utveckling och innehåll i shopen, samarbeten med övriga aktörer i NDS, etc. 8.1 Målgrupper besökare Identifierade målgrupper är: Barnfamiljer, positiva föräldrar Skolklasser, låg- till högstadium Skolungdomar, högstadium till gymnasium Boende i närområdet Kulturintresserade i Stockholmsområdet Turister i destination Norra Djurgårdsstaden Entusiaster/ämnesexperter 8.2 Fokusgrupper Syftet med att använda sig av fokusgrupper är att testa utställningsidéer, stämma av om museets stories/berättelser är tillräckligt intressanta, etc. Man träffas kontinuerligt på muséet för att stämma av idéer och för att fånga upp fokusgruppernas tankar och idéer. Det finns idag fem fokusgrupper: Expertpanel (entusiaster/ämnesexperter, aktiv fr.o.m. februari 2014) Familjepanel (aktiv fr.o.m. mars 2014) Skolpanel (två skolor, aktiva fr.o.m. februari 2014) Museipanel (museipersonal från andra museer, aktiv fr.o.m. mars 2014,) Tillgänglighetspanel (SL:s befintliga panel används) Dessa grupper bör man fortsätta att jobba med genom hela flyttprocessen och efter museets nyöppning. 8.3 Marknadsföring Nedan listas ett antal möjliga marknadsföringskanaler som finns att tillgå. På dagens museum finns en ansvarig person för information och marknadsföring. Museet lägger ca på annonsering och ca på trycksaker/reklam. Små annonser görs ofta i egen regi, större saker, i samband med nya utställningar och affischer, avropas från ramavtalad byrå. Hemsidan

47 42(66) & Upphandling finansierades av sektionen Kommunikation och den enda driftskostnaden är serverplats Logotype Spårvägsmuseets logotype togs fram ganska nyligen och är inarbetad och omtyckt. Dock bör man se över om den ska utvecklas i samband med nyöppnandet av museet och eventuellt anpassa den för att passa in på hela museets verksamhet Skyltning Att skylta till museet är otroligt viktigt för att besökarna enkelt och smidigt ska hitta. Man behöver skylta från samtliga naturliga ankomstpunkter till området, såsom från tunnelbanan, Klockparken, handelsområdet och Gasverkstorget etc. Detta måste koordineras med övriga aktörer i området. Skyltning på museets fasad är också viktig för att slutligen hitta destinationen. Skylt vid entrén känns självklar men man får inte glömma övriga fasader så att besökare som exempelvis lämnar ett event i Gasklockan upptäcker museet när de går igenom huvudstråket mellan Hus 9 och 10 till handelsområdet Media Att på olika sätt använda sig av media för att locka besökare är något som man på London Transport Museum arbetar flitigt med. Självklart kan man annonsera i lokala tidningar och radio, men det kostar pengar och kan uppfattas subjektivt för mottagaren. Ett alternativ till annonsering är pressmeddelanden där man arbetar aktivt med att tipsa och intressera pressen så att de skriver artiklar om museet. Detta bör man utnyttja till max, speciellt vid invigningen och andra stora event. Det finns en pressfunktion som företräder Trafikförvaltningen i mediefrågor som rör förvaltningen och SL-trafiken. Denna kan man ta hjälp av vid hantering av media samt för att skicka ut pressmeddelanden. Under byggtiden bör projektet engagera en egen informatör som har till uppgift att informera om projektet till främst närboende samt andra intressenter. Här bör man samarbeta med de övriga aktörerna i Gasverksområdet. SL har i dag en stående sida i gratistidningen Metro där man informerar om kollektivtrafiken, allt från störningsinformation till fakta om resandet och annat

48 43(66) & Upphandling av interesse för kunderna. Denna kan man med fördel använda sig av för att uppmärksamma olika event på museet. Ett annat effektivt sätt att locka till sig nya besökare är genom att finnas med i olika guideböcker. Idag finns Spårvägsmuseet i guideboken Lonely Planet, vilket genererar en hel del besökare i form av turister. Spårvägsmuseet ingår även i Stockholmskällan där det tillsammans med Staden publiceras bilder riktade till skolklasser i länet Internet I dagens informationssamhälle är det extremt viktigt att synas på Internet. Dels genom en informativ och estetiskt tilltalande hemsida men också på andra webplatser där turister och upplevelsesökare letar information. Exempel på sådana sajter är Wikipedia, TripAdvisor, VisitStockholm, AlltOmStockholm, KulturIStan, TourQuality, m.fl. På samtliga ovan nämnda sajter finns information om Spårvägsmuseet idag. Det man kan utveckla är innehållet i informationen på samtliga sidor. Man bör även utnyttja TripAdvisor bättre för att locka fler besökare. Idag är museet rankad som nr 37 av 142 sevärdheter i Stockholm och sajten går ut på att besökare sätter betyg (1-5) vilket resulterar i ranking och skriver omdömen som andra kan läsa. Spårvägsmuseets hemsida hade år 2013 totalt besök (2012: 91300) och sidvisningar. Ca 70 % av dessa besök var nya. Hemsidan bör få ett rejält ansiktslyft i samband med nyöppnandet av museet. Då många resenärer besöker är det naturligt att därifrån erbjuda information och länk vidare till Spårvägsmuseet, detta görs idag och bör upprätthållas och utvecklas Sociala medier Att finnas representerad på sociala medier är idag en självklarhet för seriösa aktörer som vill locka besökare. Spårvägsmuseet finns idag på Facebook, Twitter, Flickr och Flickr Commons. Man bör även arbeta aktivt med Instagram genom att skapa så kallade hashtags vid olika event och utställningar som besökare kan ladda upp sina bilder under. På så sätt kan fler ta del av den spännande museiverksamheten och bli lockad att själv besöka Hus 9.

49 44(66) & Upphandling Utmärkelser Något som Spritmuseum arbetade aktivt med vid nyöppnandet var att leta upp olika priser och utmärkelser och nominera sig själva till dem. Några exempel på sådan är ROT-priset, Stockholms skyltpris, Stora turismpriset, m.fl. Vid varje nominering skapas publicitet och ännu mer om man faktiskt vinner ett pris. Den mest prestigefulla utmärkelsen inom museikretsar är European Museum of the Year som exempelvis Riverside museum fått och nu Spritmuseum är nominerad till I trafiken Att göra reklam i kollektivtrafikens infrastruktur såsom på och i fordon och stationer är ett effektivt sätt att nå ut till många mottagare. I dagsläget har SL/TF rätt till ett visst belopp gratisreklam á ca 20 mnkr per år. Utöver detta har vi möjlighet att annonsera på osålda ytor. Reklamen distribueras via Clear Channel och det är sektionen Kommunikation som ansvarar för SL:s reklam. WÅÅB låter museet använda outhyrda reklamytor på färjor och terminaler Posters I London samarbetar TFL och London Transport Museum med staden avseende olika evenemang och happenings på ett mycket framgångsrikt, uppskattat och inkomstbringande sätt. TFL tar fram posters till olika evenemang, som exempelvis Wimbledon och OS 2012, där man manar resenärerna att åka kollektivt till destinationen. Dessa posters designas och utformas professionellt och trycks upp till själva reklamannonseringen men även i en exklusiv upplaga om ca 500 ex som London Transport Museum får äran att sälja i sin musieshop. Detta skapar en stor efterfrågan och intäkter samt besökare till museet. Se bilaga 3, Benchmarkingrapport , för fler exempel på posters. Samtliga posters är exempel från TFL.

50 45(66) & Upphandling 8.4 Samarbeten med aktörer i NDS En solstudie som JR Fastigheter/Koncept tagit fram som visar att Hus 9 har sol i gränden mot Hus 10 från sen fm till sen em. Framsidan mot torget har skugga i princip hela dagen medan baksidan mot klockparken har sol eftermiddag och kväll. Hus 10 kommer sannolikt att innehålla bibliotek i mitten, restaurang i västra änden och kommersiell del i östra änden. Hus 8 kommer ha sin entré mot vårt Hus 9 i den smala gränden där vi tänkt varumottagning. Detta innebär att det även i den gränden kommer att vara en ström av besökare, beroende av vilken verksamhet som kommer att inhysas i Hus 8. Invigning av Hus 10 och 8 är planerad till 2018 men skulle kunna ske tidigare för att synka med Hus 9. Avgörande är också hur pass utbyggd infrastrukturen runt omkring samt kollektivtrafiken hunnit bli. Biblioteket Man bör samarbeta kring biblioteket så att museet skickar dit besökare som vill fördjupa sig mer i ämnet, kanske en dedikerad kollektivtrafiksektion på biblioteket En idé är att knyta ihop Hus 9 och 10 med en glasgång så att man kan gå mellan entresolplanen i de båda husen Kulturscenen Huvudstråket kommer vara mellan Hus 9 och 10 JR Fastigheter/Koncept är positiva till allt som ökar flödet mellan stadsdelen/torgytan och kulturdelen/klockparken Vi bör undersöka terrass eller tillfällig caféverksamhet på baksidan mot Kulturscenen för att främja flödet mellan husen JR Fastigheter/Koncept har ritat in terrass med tänkt uteservering i västerläge Kvällsevent med catering Biljettförsäljning för kulturscenen hos Spårvägs museet Skolan och förskolan Samarbete med skola och förskola är naturligt och givet då museet redan idag riktar sig till främst skolor för guidade visningar Man bör samarbeta tätt med deras pedagoger och vara lyhörda för vad de önskar för att intressera barn och lärare för museiverksamheten och kollektivtrafiken

51 46(66) & Upphandling Museet kommer att ha anvisade platser för exempelvis läxläsning, arbete med skolprojekt etc. Marknadsdagar/Event i området Den 25 maj 2014 hålls Öppet hus i NDS som arrangeras av främst fastighetsägarna till bostadshusen som vill locka till sig folk för försäljning av lägenheter. Spårvägsmuseet kommer att delta. Man bör verka för att det startas en handelsgrupp för samtliga näringsidkare i området där man kan anordna framtida gemensamma event och aktiviteter för att locka till sig besökare/kunder

52 47(66) & Upphandling 9 Trafikförvaltningen Här redogörs för hur museiverksamheten är organiserad i förhållande till Trafikförvaltningen, hur en framtida personalorganisation bör se ut, hur man bör arbeta med varumärkesstrategin samt tankar och idéer kring framtida kollektivtrafik till Gasverksområdet. 9.1 Förhållandet till TF Vision SL:s vision är att genom kollektivtrafiken bidra till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion Finansiering Knappt hälften av den löpande verksamheten inom Trafikförvaltningen finansieras via biljettintäkter och andra kommersiella intäkter som reklam och lokalhyror. Resterande del skattefinansieras i form av bidrag från landstinget Organisationskarta Spårvägsmuseet ligger som en enhet under Sektionen Kommunikation på avdelningen Ledningsstaben som ligger jämte Förvaltningschefen för Trafikförvaltningen som i sin tur ligger under Trafiknämnden inom Stockholms Läns Landsting (SLL). 9.2 Organisation/Personal I dagens museiverksamhet finns 9 fasta tjänster i jämförelse med London där man har ca 90 fasta tjänster. Slår man ut antal fastanställda per besökare per år ligger kvoten på ca besökare/anställd för Spårvägsmuseet och 3 200

53 48(66) & Upphandling besökare/anställd för London Transport Museum. Spårvägsmuseet hade besökare år 2013 och London Transport Museum hade år Det är relevant att koppla antal anställda till antalet besökare per museum. Nedan är en jämförelse av personalantalet på andra Stockholmsmuseer som har ungefär samma organisation/huvudmannaskap samt liknande eller färre besökare. Verksamhet Antal besökare per år Antal tjänster Armémuseum tjänster ca (2013) 35 Polismuseet ca (2013) 11 Etnografiska Museet ca (2013) 30 Riksidrottsmuseet ca Sveriges Järnvägsmuseum ca Musik- och teatermuseet ca (2013) 15 Vissa av dessa verksamheter, såsom Järnvägsmuseet i Gävle samt London Transport Museum, har personal dedikerade till fordonsrenovering vilket Spårvägsmuseet inte har eller har ambition om att ha Framtida personalbehov Då ambitionen för det nyöppnade museet i Gasverket är ökat antal besökare bör man se över behovet av personal noga. Nedan följer en uppskattning på hur organisationen bör se ut samt förslag på roller, ansvar och antal anställda: Roller Ansvar Antal Museichef Ytterst ansvarig för museets 1 verksamhet och dess personal Driftsansvarig/ Säkerhet, tekniska system och 1 Fastighetsskötare installationer, ansvar för uppföljning av fastighetsavtal Utställningsproducent Planera och genomföra 1 utställningar, guidekompetens Museivärdar Reception, kassa, 5 bevakning/värdskap, guidekompetens, köra minitåget Museivärd/administratör Ansvar för bokningar, 1 evenemang, uthyrning Museipedagog Ansvar för pedagogisk 1

54 49(66) & Upphandling Butiksansvarig Caféchef * Cafépersonal * (kan även vara timanställd personal) Föremålsansvarig Fordonsansvarig Marknadsansvarig/kommu nikatör Timanställda * om café drivs i egen regi verksamhet, utåtriktad verksamhet mot skolor, skolprogram, guidekompetens Butiks- och receptionsansvarig, 1 intäktsredovisning, reception Ytterst ansvarig för catering och 1 café samt dess personal och ekonomi Caféverksamhet, kassa 3 Museets samlingar (föremål, ritningar, litteratur, foto, film, etc.) Underhåll av stationära och rullande museifordon samt extern magasin Marknadsföring, kommunikation, media, utveckling och innehåll i shopen, samarbeten med övriga aktörer i NDS, hemsidan Hantera kassa/reception, guidekompetens, köra minitåget Behovsstyrt beroende på säsong Totalt antal föreslagna anställda är 18st, inkl. 4st om man driver café i egen regi. 9.3 Varumärkesstrategi Sektionen Kommunikation har under vintern 2013/2014 tagit fram en Varumärkesplattform för SL/TF, inklusive för Spårvägsmuseet. Den är i skrivande stund inte fastställd. Följande är utdrag gällande Spårvägsmuseet, som troligen inte kommer att ändras Varumärkeslöfte Stockholms lokaltrafikshistoria, nutid och framtid lärorikt och kul för vuxna och barn tillsammans Vision Visionen enligt varumärkesstrategin för det nya spårvägsmuseet är: Spårvägsmuseet ska vara ett av världens bästa lokaltrafikmuseer

55 50(66) & Upphandling Spårvägsmuseet ska vara ett Stockholmsmuseum där besökaren kan uppleva resandet, resenärerna och staden förr, nu och i framtiden Spårvägsmuseets ton och personlighet Personligt Prestigelöst Generöst med kunskap Kärnvärden Riktiga saker, på nära håll Skapa lärorika och roliga upplevelser för vuxna och barn tillsammans Tillåtande, fantasirikt och professionellt Strategisk målgrupp För hela familjen vuxna och barn tillsammans 9.4 Kollektivtrafik Till dagens museum går två busslinjer, stombuss 2 samt buss 66 och 96. Samtliga stannar vid hållplatsen utanför museets entré. Tunnelbanans röda linje till Ropsten, uppgång Hjorthagen, är den närmast spårbundna trafiken till området Busstrafik Flera busslinjer utgår ifrån eller passerar Ropsten idag. Följande framtida busslinjer diskuteras med Stockholm Stad: Linje 55 eller motsvarande - kommunlinje som förbinder Norra Djurgårdsstaden med innerstaden Linje 73 - dras om via Hjorthagen (Bobergsgatan), troligen redan till december 2014 Linje 73 - motsvarar troligen en tidig variant av den nya stombusslinjen som kanske på sikt blir blå och dras vidare på något vis, oklart när i tiden men troligtvis inte till 2018 Ytterligare busslinjer disskuteras Hållplats Hållplatsen utanför dagens museum heter Spårvägsmuseet vilket både marknadsför museet på linjekartan samt hjälper resenären att hitta till sitt mål. Museet önskar att en av de framtida hållplatserna i Gasverksområdet ska få

56 51(66) & Upphandling överta namnet när Spårvägsmuseet öppnat så att besökarna hittar till museet på ett självklart sätt. Namnförslag på nya busshållplatser remissas hos avtalade bussentreprenörer, kommunen samt ett par personer internt på TF. Namnförslaget ska vara inlämnat och förankrat till TA (Buss och Färdtjänst) senast augusti månad för att hinna komma med vid tidtabellskiftet i december. Även uppdatering av skyltar blir aktuellt vid namnbyte Spårtrafik Spårväg City från kommer att byggas ut för att förena området med Stockholms city. Hållplatser planeras vid Lindarängsvägen, Frihamnen, Södra Värtahamnen, Värtapiren och Ropsten. Tidsplanen för utbyggnaden är osäker men i nuläget planeras spårvägen stå klar På längre sikt finns även möjligheten till en spårväg genom Gasverksområdet i riktning mot Östra station/tekniska högskolan, samt en spårväg från Lindarängsvägen mot Loudden. En dröm hade varit att låta en egen spårvägslinje gå direkt till museet trafikerad av museivagnar. Detta påpekas av flera i den enkät vi gjorde som redovisas i bilaga 7, Enkätsammanställning Sjötrafik Att sommartid kunna erbjuda besökare vattenburen transport till museet och Gasverksområdet känns som en självklarhet som bör utredas vidare. En tänkbar resrutt är Slussen-Djurgården-Loudden-Husarviken. Att integrera Waxholmsbolaget i det nya museet står redan på agendan vilket kan förstärkas ännu mer med hjälp av vattenburen kollektivtrafik till Spårvägsmuseet, gärna med en gammal ångbåt Mobility management Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Det handlar om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur vilket passar bra ihop med NDS miljöprofil. Att arbeta aktivt med att optimera kollektivtrafik vid stora evenemang kommer i framtiden bli allt mer viktigt då befolkningsantalet ständigt växer i Stockholmsregionen och ytorna för kollektivtrafik är begränsade.

57 52(66) & Upphandling För Gasverksområdet är det i närtid mest aktuellt för busstrafiken. Vid stora evenemang i området, speciellt i gasklockorna som kommer kunna svälja många besökare, bör det finns någon från museet som är ansvarig för att kommunicera olika typer av event och besökstoppar till trafikplanering internt på TF så att trafiken kan optimeras i området för ett hållbart resande.

58 53(66) & Upphandling 10 Fortsatt arbete I detta kapitel beskrivs det fortsatta arbetet som måste göras för att få till ett nytt Spårvägsmuseum i Hus 9. Tidplaner, kostnadskalkyler, upphandlingsstrategi, hantering av intressenter och risker är några av de områden som måste utredans vidare i nästa projektfas Tidplan/faser Beslutsfas 1 Beslut avseende fördjupad och fortsatt projektering av förutsättningarna för det nya Spårvägsmuseet bör fattas så fort som möjligt. Ärendet togs upp som en informationspunkt på Trafiknämndens möte den 13/5 och inriktningsbeslut planeras att tas upp till beslut i juni-nämnden. Om det inte tas upp i juni riskerar beslutet dröja till nästkommande nämndmöte i september Systemhandlingsskedet Under hösten 2014 initieras nästa projektfas som innefattar framtagande av en fullständig systemhandling. Arbetet ska utgå från denna förstudierapport och ska ge fördjupad kunskap och förutsättningar för det nya Spårvägsmuseet. Systemhandlingen skall, förutom själva projekteringen av ombyggnationen och saneringen, inkludera detaljerad kostnadskalkyl för genomförandet samt analys av framtida intäktsmöjligheter och driftskostnader. I projektfasen ingår vidare en fördjupning av upphandlingsstrategi samt avtal avseende externt magasin. Systemhandlingen bör avropas i början av hösten, beroende på när Trafiknämnden fattar beslut, och bör pågå under hösten och vintern 2014 för att slutligen färdigställas och levereras under Q Beslutsfas 2 Beslut avseende genomförandet bör fattas efter levererad systemhandling då man har en mer tillförlitlig kostnadskalkyl. Det beräknas ta ca 1 månader att förbereda detta beslut, vilket kan göras parallellt med Systemhandlingsskedet, samt ca 1 månad för Trafiknämnden att fatta beslut i ärendet Bygghandlingsskedet örer alternativt Totalentreprenörer avseende bygghandling bör avropas/optionsutlösas/upphandlas under våren Själva bygghandlingen bör pågå under hösten 2015 och våren 2016 och ska inkludera fullständiga detaljer kring ombyggnationen och saneringen.

59 54(66) & Upphandling Sanering-, bygg- och installationsfas Sanering och ombyggnation bör pågå parallellt då detta hänger ihop. Därefter startar installationsfasen när infrastrukturen är på plats. Denna period är uppskattad att pågå i ca 12 månader men kan fastställas exakt efter ingått kontrakt med entreprenör(er) Utställningsbyggnation och flyttfas Efter färdigställd fastighet är det dags för byggnation av själva utställingen och dess innehåll. Parallellt med detta bör fordonen flyttas in i lokalen och Söderhallen tömmas inför rivning. Detta beräknas pågå under ca 4-5 månader Nyöppning av museet Enligt beslut skall Söderhallen, där bussdepå och museum idag ligger, vara utrymd hösten 2017/våren 2018 då den nya bussdepån i Fredriksdal ska stå färdig. Detta tidsperspektiv stämmer väl överens med stadens tidplan för inflyttning av nya verksamheter på Gasverksområdet och en nyöppning av Spårvägsmuseet hösten 2017/våren 2o18 är idag realistisk. Se även punkt Invigning Tidplan Denna tidplan bör ses som ett första utkast och behöver kvalitetssäkras i kommande projektfas. I tidsaxeln har det i liten mån tagits hänsyn till parallellt arbete mellan de olika aktiviteterna. Slack är inlagt på slutet men kan snabbt ätas upp av tröga beslutsprocesser eller andra utfallande risker.

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FUNKIS NÄR DEN ÄR SOM ALLRA BÄST Tänk dig en gedigen gammal fabrikslokal kombinerad med modern teknik: 7,5 meter till tak, stora fönster och en egen hiss som tar dig till kontoret.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Försäljningspromemoria. industriradhus i Brf Skälby 3:1528 Runstensvägen 5

Försäljningspromemoria. industriradhus i Brf Skälby 3:1528 Runstensvägen 5 Försäljningspromemoria industriradhus i Brf Skälby 3:1528 Runstensvägen 5 Försäljningspromemoria Ägaren har givit Mikael Cadling och Camilla Göransson hos Freehold AB / Swedbank Kommersiella fastigheter

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013

Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 1 18 mars 2013 Kommentar från SFF, Svensk Flyghistorisk Förening, till Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum i mars 2013 SFF har ombetts att lämna kommentarer till den utredning som pågått

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 1 700M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 LJUSA, LUFTIGA YTOR I HELT NYBYGGT HUS I SICKLA MED TERRASS I SYDVÄSTLÄGE Ljusa, öppna ytor om 1700 kvm i nybyggda Sickla Front. Huset ligger precis i gränslandet mellan

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm

Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Humlegårdsgatan 20 405 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Humlegårdsgatan 20 Ledig kontorslokal på 405 kvm. Yta Våning 405 kvm Plan 2 Husets karaktär Huset är byggt år 1972 och genomgick en

Läs mer

FörsäljningsPM Timmerstugan på Granarps gård 2

FörsäljningsPM Timmerstugan på Granarps gård 2 FörsäljningsPM Timmerstugan på Granarps gård 2 Innehåll BESKRIVNING AV FÖRSÄLJNINGOBJEKTET... 3 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR... 3 Bilaga 1 Karta... 5 Bilaga 2 Bilder... 6 Sida 2 BESKRIVNING AV FÖRSÄLJNINGOBJEKTET

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Vindsutbyggnad Brf Betel

Vindsutbyggnad Brf Betel Vindsutbyggnad Brf Betel Ett förslag utarbetat av Vindsgruppen 2009 Inledning och historik... 2 Förutsättningar för vindsutbyggnad... 3 Brandsäkerhet och utrymningsvägar... 3 Vindsutbyggnad... 3 Torkvindar

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Översyn av taxor och biljettsystem och andra aktuella frågor hos kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Svensk Kollektivtrafik Årskonferens 17-18 september 2015 Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN

Till salu i Stöten. Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Till salu i Stöten Inbjudan att köpa boende med absolut bästa läge i Sälen. PISTBYN FJÄLLBYN YRSJÖBYN RANCHEN Investera i Stöten Pistbyn Fjällbyn Ranc Projekterad golfbana Lite fakta: Stöten ligger i Sälenområdet

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken

RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Datum 2014-02-05 Identitet RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Detta dokument beskriver rutinerna mellan SL och reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-/marknadsaktiviteter.

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer