Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser"

Transkript

1 Bilaga 2

2 2 (385) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Tilläggstjänster Helhetsansvar vid införande 3 3 Miljö Klimat 7 4 Aktiv nätverksutrustning Produkter Produktrelaterade leverantörstjänster 25 5 Telefonisystem Produkter Produktrelaterade leverantörstjänster Säkerhet Produkter Produktrelaterade leverantörstjänster Stödsystem Produkter Produktrelaterade leverantörstjänster Nät Produkter Produktrelaterade leverantörstjänster Kontaktcenter Produkter Produktrelaterade leverantörstjänster Övervakning och trafikoptimering Produkter Utbud Produktrelaterade leverantörstjänster Pris för produkter Pris för tjänster Prismodell 384

3 1 Produkter, tjänster och priser 2 Tilläggstjänster 2.1 Helhetsansvar vid införande 3 (385) Leverantören skall erbjuda ett helhetsansvar vid införande/migration av en helt eller delvis ny kommunikationslösning. Telia har stor erfarenhet av att i mycket nära samarbete med våra kunder gemensamt bedriva projektarbete för komplexa och unika data- och telefonilösningar. Det är vår bestämda uppfattning att det krävs en väl genomtänkt projektplan och en rätt sammansatt projektgrupp för att nå framgång i Telias och KUNDENs gemensamma genomförandeprojekt. Projektets målsättning är att vi tillsammans uppnår en effektiv och funktionell lösning som levereras med minimala störningar för KUNDEN. En förutsättning för ett framgångsrikt projekt är att KUNDENs och Telias respektive projektorganisationer så långt det är möjligt speglar varandra. KUNDENs projektledare bör ha mandat att i förekommande fall kunna eskalera aktiviteter i den egna organisationen. Projektet kommer att från Telias sida ledas av en rutinerad, senior projektledare med flera års erfarenhet av projekt inom tele- och datakommunikationsområdet. Projektledaren etablerar en projektorganisation med specialiserade delprojektledare och specialistkompetens inom områdena teknik, leverans och drift/support. Om avtalet och situationen så kräver kan ytterligare delprojekt startas upp. Projektmodell TS PROMO Telias koncerngemensamma projektmodell kallas TS PROMO (TeliaSonera PROjektMOdell) och utgör ett ramverk för projektstyrning och projektadministration. TS PROMO ger Telia och KUNDEN en gemensam grund för att med hög kvalitet planera, genomföra, följa upp och dokumentera projektet.

4 4 (385) Figur. TeliaSoneras ProjektModell TS PROMO för leveransprojekt Direkt efter avtalstecknande tar Telias Account Manager fram en uppdragsspecifikation som beskriver projektets mål, omfattning, innehåll, leveranstidpunkter, kostnadsram och förutsättningar. Dokumentet innehåller även en övergripande tidplan. Initialt etablerar Telia ett projektteam med förstklassig kompetens från Telias och dess underentreprenörers sida. Telias projektteam leds av en affärsprojektledare med huvudansvar för Telias aktiviteter och åtaganden i projektet. KUNDEN utser motsvarande projektledare och projektdeltagare för att säkerställa att KUNDENs behov och önskemål kontinuerligt tillgodoses. Planeringsfas I projektets planeringsfas väljs angreppssätt, processer och arbetsmodeller samtidigt som övriga resurser till projektet säkras. Efter avtalstecknande hålls ett uppstartsmöte under ledning av Telias affärsprojektledare med deltagare från KUNDEN och Telia med underentreprenörer. I planeringsfasen ansvarar Telias projektledare för att upprätta en projektplan med detaljerad tidplan. Syftet med projektplanen är att i detalj specificera och beskriva projektets genomförande. I planeringsfasen genomförs en riskanalys och rutiner för bl.a. kommunikation, krishantering och ändringshantering tas fram. Telias affärsprojektledare ansvarar för att dessa dokument och rutiner tas fram och hålls uppdaterade.

5 5 (385) Ett genomarbetat och detaljerat designförslag tas fram, vilket även inkluderar en specifikation av överenskomna funktioner. Detta arbete leds av Telia. Genomförandefas I projektgenomförandefasen utförs själva projektets uppgift. I genomförandefasen ligger fokus på kommunikation och täta avstämningar: kontinuerlig rapportering, regelbundna projektmöten, översyn av resurser och identifikation av eventuella osäkerheter eller brister. Projektmöten och progressrapporter utgör underlag för att fatta beslut och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa projektets genomförande. Innehållet i progressrapporterna fokuseras på åstadkomna resultat och kritiska moment med förslag till beslut och åtgärder som krävs för att säkerställa hög kvalitet i projektgenomförandet. Progressrapporterna upprättas med regelbundna intervall enligt vad som är fastställt i kommunikationsplanen. Med utgångspunkt i den funktionsspecifikation som tagits fram i planeringsfasen tar Telia och KUNDEN i början av genomförandefasen gemensamt fram en funktionstestspecifikation. Vid på förhand överenskomna tidpunkter under genomförandefasen verifierar Telia att installationen eller del av denna uppfyller ställda krav. Verifiering görs av Telia eller av Telia anlitad underentreprenör, som vid dessa tidpunkter utför tester genom att använda hela eller överenskommet valda delar av funktionstestspecifikationen. När lösningen har driftsatts startar en så kallad leveranskontrollperiod, en provperiod på 10 arbetsdagar efter driftsättning för att verifiera att lösningen uppfyller villkoren för leveransgodkännande. Förutsatt att villkoren för leveransgodkännande uppfyllts under leveranskontrollperioden undertecknar KUNDEN därefter ett dokument för leveransgodkännande. När leveransgodkännande undertecknats lämnar projektorganisationen över ansvaret för den godkända lösningen till Telias förvaltningsorganisation. Från denna tidpunkt överförs ansvar för drift, support och felanmälan till KUNDENs SPOC (Single Point Of Contact) eller helpdesk. Avslutningsfas I projektets avslutningsfas analyseras utfallet av projektets mål, resultat, tidplaner och kostnader. En slutrapport tas fram vars syfte dels är att sammanfatta projektets resultat och genomförande, men framför allt att ta tillvara gjorda erfarenheter och, i förekommande fall, föreslå förbättringsåtgärder. För att sätta en tydlig punkt för projektet när samtliga installationer är klara och överlämnade sammanställs ett övergripande leveransgodkännande som innefattar projektets samtliga delar.

6 6 (385) Organisation För projektets genomförande utser båda parter var sin huvudansvarig projektledare. Huvudprojektet indelas i ett antal olika delprojekt med utsedda ansvariga för respektive delprojekt. Huvudprojektledaren är ansvarig för koordineringen mellan de olika delprojekten inom sin organisation. Det är vår erfarenhet att de olika delprojekten i möjligaste mån bör speglas i den andra partens projektorganisation för att uppnå effektivast möjliga samarbete i projektets olika faser. Förslag till projektorganisation för KUNDEN och Telia Delprojektledare Kommersiella frågor Delprojektledare Telefoni Delprojektledare Mobiltelefoni Delprojektledare Drift och förvaltning Huvudprojektledare KUNDEN Huvudprojektledare Telia Styrgrupp KUNDEN och Telia Delprojektledare Kommersiella frågor Delprojektledare Telefoni Delprojektledare Mobiltelefoni Delprojektledare Drift och förvaltning Förslag till projektorganisation för KUNDEN och Telia Styrgrupp För projektets övergripande styrning och uppföljning tillsätts en styrgrupp med representanter för både KUNDEN och Telia. Styrgruppen utgör beslutande instans i eskaleringsfrågor samt i avtalsrelaterade frågor. Deltagarna i styrgruppen skall vara beslutsmässiga. Styrgruppens ordförande tillsätts av KUNDEN och föredragande inför styrgruppen är Telias affärsprojektledare. Metoder för rapportering och informationsutbyte Den formella rapporteringen och informationsutbytet i projektet följer ett i förväg överenskommet förfarande. Detta innebär att utbytet till stor del sker med anpassning till projektets organisationsform. Former och frekvens för informationsutbyte inom projektet och gentemot styrgruppen fastställs efter överenskommelse mellan KUNDEN och Telia. Nedanstående

7 7 (385) utkast till kommunikationsplan kan ses som ett förslag tills sådan överenskommelse träffats. Mötestyp Frekvens Mötesansvarig Ansvarig kallelse och agenda Styrgruppsmöte 1-2 gånger Styrgruppens Styrgruppens per månad ordförande ordförande Projektmöte 1 gång per vecka eller efter behov Telias affärsprojektledare Telias affärsprojektledare Underlag Deltagare Protokollansvarig Progressrapport Styrgruppens KUNDEN medlemmar Löpande Projektledare och Telia arbetsmaterial delprojektledare i Telia och KUNDEN. Delprojektmöte Vid behov Delprojektledare Telia Delprojektledare Telia Löpande arbetsmaterial Delprojektledare i Telia och KUNDEN. Telia Telia förordar regelbundna projektmöten med täta intervaller, förslagsvis en gång per vecka i projektets inledning. I projektets början sätter båda parter, utifrån den övergripande tidplanen i offerten, gemensamt upp en mer exakt tidplan som även kan inkludera projekt- och styrgruppsmöten. Telias affärsprojektledare ansvarar för att: Leda, styra, planera och koordinera projektet. Stödja Account Manager i att säkra resurser inom Telias och dess underentreprenörers verksamhet. Riskanalys genomförs för projektet och dess leveranser. Ta fram och uppdatera projektdokumentation i form av projektplan, tidplan, progressrapporter och slutrapport. Hålla regelbundna projektmöten med KUNDENs projektteam enligt överenskommen tidplan. Rapportera projektstatus till styrgrupp. Verka för att minimera störningar i KUNDENs dagliga verksamhet Hålla regelbundna interna projektmöten inom Telia och med underleverantörer efter behov, under projektets gång. Överlämna och gå igenom slutrapport och leveransgodkännande 3 Miljö 3.1 Klimat Tjänst för minskad klimatpåverkan

8 8 (385) Telia har tjänst/erbjudande för att effektivisera processer och arbetssätt för möten och samarbete i syfte att korta ledtider och minska klimatpåverkan. Konsulttjänsten syftar till att effektivisera samarbetet inom olika grupper i en verksamhet och i vissa fall även mellan olika organisationer. Syftet är att skona miljön, korta ledtider och spara tid. Tjänsten tar sitt avstamp i dagens arbetssätt inom olika användarkategorier. Vi studerar bl.a.; Resemönster, resekostnader och resors miljöpåverkan Möten och mötesformer. Användning av IT-stöd, video, telemöte mm Hur dokumentation och kunskap kan distribueras och delas Med utgångspunkt i dagens arbetssätt tas en målbild och en aktivitetsplan fram för ett nytt och mer klimatvänligt arbetssätt. En Return of Investment kalkyl ingår och en kalkyl på minskad miljöpåverkan. För nedanstående faser erbjuder Telia tjänsten: Planering I planeringsfasen tas hänsyn till samarbetsformer och mötesformer framöver till exempel i projekt, där användandet av Telias tjänster Telia Telemöte, Telia Telemöte web samt videokonferenser kan nyttjas, för att arbeta på ett sätt som minimerar negativ miljöpåverkan för både Beställaren och Leverantören. Installation: Telia kravställer mot entreprenörer gällande: - instruktioner för arbetets utförande inklusive styrning, t ex minimera transporter. - utförande av arbetet. Detaljerad beskrivning hur entreprenören utför arbetet med hänseende på t ex energieffektivitet, transporter, planering. - betalningsmodell för utfört arbete. Entreprenören får betalt per utfört uppdrag, vilket inkluderar alla nödvändiga transporter med en fast ersättning. Det ger entreprenören ett incitament att minimera sina egna transporter bl a. Installationsfasen är inte avgörande för energieffektivisering utan effekten nås genom en övergripande optimering av nödvändiga resor och transporter Drift: Leverantören förbinder sig att löpande bevaka befintlig använd lösning och vid löpande informera kund vid tillgänglig ny tekniska lösningar finns tillgängliga som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet. När tekniklösning/hårdvara finns som en lösning i nätet som Leverantören förvaltar så sker kontinuerligt en löpande översyn/effektivisering vilket givetvis med automatik kommer kunden tillnytta. Som exempel kan nämnas har bredbandskapaciteten i nätet ökat med 20 procent senaste året. Lagringskapaciteten har på motsvarande sett ökat med 20% och detta utan att den totala energiförbrukning ökat.

9 9 (385) Avveckling av funktion och tjänst och/eller utbyte av produkt. Området täcks till viss del av texten under punkten Drift: Leverantören förbinder sig att löpande bevaka befintlig använd lösning och vid löpande informera kund vid tillgänglig ny tekniska lösningar finns tillgängliga som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet. När tekniklösning/hårdvara finns som en lösning i nätet som Leverantören förvaltar, så sker kontinuerligt en löpande översyn/effektivisering vilket givetvis med automatik kommer kunden tillnytta. 4 Aktiv nätverksutrustning 4.1 Produkter Switchar Switchar för Ethernet Om Switchar för Ethernet erbjuds skall dessa stödja IEEE Switchar för Ethernet Utbud Switchar för Ethernet Utbud Telia s produktportfölj på WAN, Core switchar, LAN switchar och Optiska nät representeras av flera leverantörers produktfamiljer. De främsta leverantörerna på LAN segmentet är Cisco Systems, Alcatel-Lucent, Extreme Networks samt Nortel. Inom LAN segmentet ingår även xwdm tekniken för att virtualisera fiberförbindelser, alternativt används även så kallade färgade SFP;er, XFP;er med mera för anslutning av switchar över svart fiber på långa avstånd. LAN switchar (L3/L2) Switchar kan delas in i Core switchar, Datacenter switchar, Server switchar, Access switchar, Switchar för bredbandsnät, Switchar för mindre nät samt ej övervakningsbara switchar. Vi har valt att ta med de vanligaste modellerna. Produkter från Cisco Systems Cisco Systems switch familj täcker in alla ovanstående områden.

10 Cisco Datacenter 10 (385) Cisco Nexus 7000 och Nexus 5000 är positionerade som aggregerings switchar i datacenter miljö. De har stöd för virtualisering och är designade för 10GE anslutningar för LAN och för FibreChannel över 10GE (SAN). Catalyst 4900 är designad med GE/10GE anslutningar som top-of-the-rack switch. Catalyst 6500 är designad för chassi virtualisering med 10GE/GE anslutningar samt med olika typer av service moduler ex lastbalansering, brandväggs modul, NAM modul, VPN modul, WLAN modul etc. Nexus 1000 är en Software based switch för WM-Ware för hantering av skiktet mellan virtualiserade servrar / Switchar och nätverks korten. Cisco LAN switching Inom Cisco har man större chassibaserade lösningar och switchar med fast konfigurerade portar. På chassi sidan har vi Cisco 7600, Catalyst 6500, Catalyst Cisco 7600 är mer positionerad mot Service Provider sidan och för stadsnät med speciella linjekort för MPLS/VPLS. Catalyst 6500 är mer positionerad mot Datahall och Enterprise Core. Catalyst 6500 kan även förses med så kallade service moduler som inkluderar brandväggs modul, WLAN modul, modul för lastbalansering, modul för VPN, modul som RMON probe, Intrusion Detection System (IDSM-2) Module, etc. Catalyst 4500 serien är positionerad som Core switch i mindre nät och som edge switch i stadsnät. Switchar med fast konfigurering innefattar Catalyst 3750, Catalyst 3560, Catalyst 2960 samt Catalyst 4900 serien. Catalyst 3750 och 3560 kan användas både som Core switch och som access switch beroende på nätets storlek och behovet av fiber/koppar interface. Catalyst 4900 serien är positionerad som datahalls switch men kan användas som Core switch i mindre nät. Catalyst 2960 är en L2 switch som är positionerad som access switch. Alla switch modeller har stöd för Gigabit Ethernet på koppar och/eller fiber. Inom varje produktserie finns även modeller med stöd för 10GE (förutom Catalyst 2960 modellerna) För Metro nät finns switchar med speciella Metro funktioner. Aktuella Metro switchar är: 3750 Metro serien, ME 3400 serien, ME 6524 serien och ME 4900 serien. ME 4900 har även stöd frö 10GE. De mest relevanta gränssnitten inom switch familjerna är Ethernet från 10Mbps- 10GE och SDH/POS. Produkter från Extreme Networks Chassi baserade Core produkterna från Extreme Networks kallas BlackDiamond och finns i tre olika modeller. BlackDiamond och är designade som Core och aggregerings switchar. BlackDiamond 8800 är designad som datahalls switch och som mindre Core switch

11 11 (385) I mindre nät kan även den fast konfigurerade Summit X450 användas som Core switch, med 24/48 10/100/1000 portar, med eller utan PoE och 2st 10GE uplink. Där finns även en modell med 24st SFP portar och 2st 10GE uplink. Switchar positionerade för KK-rum är Summit 150, 250 och 350. De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE samt SDH/POS. Produkter från Nortel Networks Nortel Networks produktfamilj på Core sidan består av en Chassi baserad serie, ERS 8600 och en stackbar serie, ERS ERS 8600 är positionerad som core switch med stöd för olika nätverksprotokoll som Ethernet10/100/1000/10000, SDH och ATM. ERS 8600 kan även förses med FW/IDS modul. ERS 5500 är positionerad som KK switch och som aggregerings switch i ex datahall, men kan även användas som Core switch i mindre nät. Den kan fås med 24/48 10/100/1000 med eller utan PoE och med 10GE uplink via 5530 modellen. ERS 4500 är en ny serie som inom kort får full routing funktionalitet. Då kan den användas som Core switch. ERS 8600 med modellerna 8610 och 8606 ERS 5500 med modellerna T, T, T-PWR, T- PWR och TFD. ERS 4500 serien inehåller 10st olika modeller med 10/100 eller 10/100/1000 med eller utan PoE där ett par modeller har 10GE uplink. De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE samt SDH/POS Produkter från Alcatel Alcatels produktutbud innehåller produkter för större WAN nät där fokus är MPLS baserade nät. MPLS familjen innehåller produkter från 7450 ESS familjen samt 7710 och 7750 SR familjen ESS familjen med 7450 ESS-1, ESS-6, ESS-7 och ESS SRc4 och 7710 SRc SR 7750 SR-1, SR-7 och SR-12 Alcatels Core produkter innefattar OmniSwitch 9000, 6800 och 6400 serien. OmniSwitch 9000 serien OmniSwitch 6850 serien Omniswitch 6600 Omnistack 6200 och 6400 serien De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE Produkter från Juniper Juniper Networks har nyligen lanserat sin EX serie som är positionerad mot Enterprise marknaden. EX serien består av tre olika familjer, EX 3200, EX 4200 samt EX 8200

12 De mest relevanta gränssnitten är Ethernet från 10Mbps-10GE Övriga Switchar 12 (385) Övriga switchar, produkter, som mest används inom kommun och SMB marknaden representeras av L2/L3switchar från ett flertal leverantörer som: Allied Telesyn D-Link Linksys Netgear HP 3COM Planet Här kan man bland annat nämna D-Link s, 3COM s och HP s sortiment som även inkludera chassibaserade lösningar med hög prestanda, stackbara switchar och säkerhet. Optiska nät En av tillämpningarna med optiska xwdm nät är mellan redundanta datahallar där hyrda svart fiber våglängdsmultiplexeras till 4, 8, 16 eller fler virtuella fiberpar för Ethernet och FibreChannel förbindelser. Varje virtuell fiber/våglängd är helt separerad från andra fiber/våglängder och ger den bandbredd som ansluten utrustning tillhandahåller. I ett flertal lösningar har även xwdm tekniken använts där säkerhetskraven inte tillåtit VLAN teknik för anslutning mellan två adresser (Siter). En annan tillämpning är i bredbandsnät där xwdm tekniken samexisterar med ett aktivt nät för att ge hög bandbredd och separation för enskilda applikationer från det allmänna bredbandsnätet. De vanligaste leverantörerna vi har inom området xwdm är Transmode, Cisco Systems och MRV. Inom området xwdm finns även våglängds GBIC/SFP;er från ett flertal leverantörer Wireless LAN (WLAN) WLAN Utbud 1 Trådlösa nät Om området: Detta inkluderar utrustning för att möjliggöra trådlösa anslutningar mot ett fast nätverk. Typiska användningsområden är som ett komplement till ett fast nätverk, som en möjlighet att ge nya arbetssätt där användare kan arbeta utan fast

13 13 (385) anslutning eller som en ren ersättare till ett fast nätverk. Andra användningsområden är att tillhandahålla nätverksanslutningar för gäster och besökare. Cisco - WLAN Cisco är en mycket erfaren leverantör inom trådlösa nätverk och har under många år varit pådrivande inom utvecklingen för trådlösa nätverk. Cisco har en komplett portfölj av trådlösa system och tillhörande tillbehör. Cisco centraliserade trådlösa plattformar Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller för 12/25/50/100 accesspunkter Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller för 6 accesspunkter Cisco WLAN Controller Module för ISR 2800/3800 routrar för 6/8/12 accesspunkter Cisco Wireless Integrated Services Module (WISM) för 300 accesspunkter Cisco Catalyst 3750G-WS24 Switch med integrerad controller för 25/50 accesspunkter Cisco management till centraliserade trådlösa plattformar Cisco Wireless Control System WCS med/utan positioneringsfunktioner. Cisco Wireless Control system WCS Navigator för att managera flera WCS Cisco Wireless Location Appliance, positioneringsdatabas för WCS Cisco Spectrum Expert Agent, Cognio, Inom/Utomhus ruggade accesspunkter för centraliserad arkitektur: Cisco Aironet 1250 Series A/802.11B/G/Pre-N Access Point LWAPP Cisco Aironet 1240AG Series A/B/G Access Point LWAPP Inomhus accesspunkt för centraliserad arkitektur: Cisco Aironet 1130AG Series A/B/G Access Point LWAPP Utomhus ruggade accesspunkter för mesh-nätverk centraliserad arkitektur: Cisco Aironet 1500 Series Access Points LWAPP Inom/Utomhus fristående accesspunkter: Cisco Aironet 1250 Series A/802.11B/G/Pre-N Access Point IOS Cisco Aironet 1240AG Series A/B/G Access Point IOS Cisco Aironet 1130AG Series A/B/G Access Point IOS Fristående accesspunkt/brygga för utomhusbruk: Cisco Aironet 1300 Series Access Point/Bridge IOS Cisco routrar med inbyggd Wireless LAN Cisco 3200 Mobile Services Router

14 Cisco 800 ISR Router med B/G/N flera modeller Cisco 1800 ISR Router med B/G/N flera modeller Cisco anslutningstillbehör Cisco trådlöst klientkort, CB21AG, Cardbus, A/B/G Cisco trådlöst klientkort, CB20A, Cardbus, A Cisco trådlöst klientkort, PI21AG, PCI, A/B/G Cisco Secure Services Client, WLAN/Säkerhetsklient för klienter. Cisco antenner och tillbehör: Diverse antenner och kablar som tillbehör Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz Förlängningskablar för RF i olika längder Cisco strömmatning av accesspunkter Cisco Aironet Power Injector 14 (385) Nortel - WLAN Nortel är en leverantör inom trådlösa nätverk som under många år levererat WLAN under olika former. Produkterna är delvis egenutvecklade och delvis i form av OEM samarbete med andra leverantörer. Nortel centraliserade trådlösa plattformar Nortel WLAN security switch 2300 Nortel management till centraliserade trådlösa plattformar Nortel WLAN Management System, WMS för Nortel WLAN Location Engine, Nortel Ekahau Site Survey tool Nortel accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform Nortel 2330 Series B/G/A/N Nortel anslutningstillbehör Nortel trådlöst klientkort, WLAN 2201/2, Cardbus, A/B/G Nortel antenner och tillbehör: Diverse antenner och kablar som tillbehör Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz Förlängningskablar för RF i olika längder Inom/Utomhus fristående accesspunkter: Nortel Business Access Point 120

15 15 (385) Extreme - WLAN Extreme är en leverantör som förutom LAN/WAN även levererar utrustning för WLAN. Produkterna integrerar med övriga portföljen och innehåller utrustning för A/B/G/N. Extreme centraliserade trådlösa plattformar Summit WM WLAN Controller Extreme management till centraliserade trådlösa plattformar Extreme Unified Access RF Manager Extreme accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform Extreme Altitude 350, A/B/G Extreme Altitude 450, A/B/G/N Extreme Altitude 360, A/B/G för utomhusbruk Extreme antenner och tillbehör: Diverse antenner och kablar som tillbehör Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz Förlängningskablar för RF i olika längder Meru Networks - WLAN Meru är en leverantör som specifikt fokuserar på WLAN och har tagit fram avancerad funktionalitet inom radioteknik som ger ett stabilt trådlöst nätverk för verksamhetskritiska tillämpningar och i störningsfyllda miljöer. Meru centraliserade trådlösa plattformar MC5000 för upp till 1000 accesspunkter MC3000 för upp till 150 accesspunkter MC1000 för upp till 30 accesspunkter MC500 för upp till 5 accesspunkter Meru management till centraliserade trådlösa plattformar Meru System Director Meru Ez-RF Application Suite Meru accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform Meru Access Point AP300 med en eller två radiomoduler för A/B/G/N Meru RS400, RadioSwitch med upp till 4 radiomoduler för A/B/G Meru Access Point AP200 med en eller två radiomoduler för A/B/G Mero OAP180 Access Point för utomhusbruk, A/B/G Meru AP150, med en eller två radiomoduler för A/B/G Meru Workgroup Bridge.

16 16 (385) Meru antenner och tillbehör: Diverse antenner och kablar som tillbehör Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz Förlängningskablar för RF i olika längder Trapeze Networks - WLAN Trapeze är en leverantör som specifikt fokuserar på WLAN och tillhör de marknadsledande. Bland annat används deras produkter i OEM från andra leverantörer. Trapeze centraliserade trådlösa plattformar MX R2 för upp till 4 accesspunkter MX8 för upp till 12 accesspunkter MX216R för upp till 192 accesspunkter MX200R för upp till 192 accesspunkter MX400 för upp till 120 accesspunkter Meru management till centraliserade trådlösa plattformar Trapeze Ringmaster Software Trapeze Ringmaster Appliance Trapeze Smart Pass Guest access server Trapeze Location Appliance Trapeze accesspunkter för anslutning till centraliserad trådlös plattform MP371, inomhus-accesspunkt för A/B/G MP372, inomhus-accesspunkt för A/B/G MP422, inomhus-accesspunkt för A/B/G MP432, inomhus-accesspunkt för A/B/G/N MP620, utomhus-accesspunkt för A/B/G Trapeze antenner och tillbehör: Diverse antenner och kablar som tillbehör Rundstrålande antenner för 2,4 och 5 GHz Riktade antenner för 2,4 och 5 GHz Förlängningskablar för RF i olika längder Compex - WLAN Compex är en leverantör som specifikt fokuserar på mindre företagsnätverk. Compeq har ett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa nätverk samt även för fasta nätverk.

17 17 (385) Compex Accesspunkter WP/P 54Serien, accesspunkter för B/G/A Compex trådlösa gateways/routrar NP-serien Gateways Klientutrustning PCMCIA/PCI kort för trådlös klienter Compex tillbehör Strömmatning till trådlösa enheter 3COM - WLAN 3com är en väl etablerad leverantör med omfattande sortiment av nätverksprodukter. 3com har ett brett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa nätverk. 3com Accesspunkter Airconnect, accesspunkter för B/G/A/N nätverk Managed access points för centraliserad arkitektur 3com centraliserade enheter för WLAN WX-serien, för centraliserad hantering av accesspunkter 3com management-system för centraliserade trådlösa nätverk Wireless Switch Manager 3com trådlösa gateways/routrar Officeconnect gateways med B/G och ADSL interface Wireless-N routers 3com trådlöst IPS-system Airprotect-serien, Intrustion Prevention System. Klientutrustning PCMCIA/PCI/USB kort för trådlösa klienter 3com trådlösa bryggor Outdoor Wireless LAN Bridge Wireless LAN Workgroup Bridge 3com tillbehör Antenner, strömmatning och monteringsdetaljer till trådlösa system

18 18 (385) D-link - WLAN D-Link är en leverantör som fokuserar på mindre och medelstora företagsnätverk med en hög kostnadseffektivitet. Dlink har ett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa nätverk samt även för fasta nätverk. D-link Accesspunkter DAP-serien, accesspunkter för B/G/N DWL-serien, accesspunkter för centraliserad och fristående trådlösa nätverk D-link centraliserade enheter för WLAN DWS-serien av switchar med styrning av upp accesspunkter D-link trådlösa gateways/routrar DIR-serien trådlösa gateways D-link klientutrustning DWA-serien PCMCIA/PCI/USB-kort för trådlösa klienter D-link tillbehör Strömmatning till trådlösa enheter Linksys - WLAN Linksys är en leverantör som fokuserar på små företagsnätverk och hemmanätverk med en hög teknisk funktionalitet. Linksys har ett brett sortiment av prisvärda och funktionella produkter för trådlösa nätverk samt även för fasta nätverk. Linksys Accesspunkter WAP-serien B/G/A/N med eller utan POE-stöd. Linksys centraliserade enheter för WLAN DWS-serien av switchar med styrning av upp accesspunkter Linksys trådlösa gateways/routrar WRV/WRT/WRH-serien, gateways med integrerade accesspunkter för B/G/A/N. Linksys klientutrustning PCMCIA/PCI/USB-kort för trådlösa klienter Nomadix/Maginet - WLAN Nomadix är en leverantör som specifikt fokuserar på gästaccess för WLAN. Detta används till att hantera besökare i små eller stora miljöer och inkluderar även modeller med inbyggd WLAN. Gästhanteringskontroller med inbyggd WLAN accesspunkt

19 19 (385) AG2100- Wireless Gateway med inbyggd B/G Fristående gästhanteringskontroller AG3100 för hantering av upp till 200 samtidigt anslutna användare AG5500 för hantering av upp till 2000 samtidigt anslutna användare AG5500 Metro för hantering av upp till 4000 samtidigt anslutna användare Aeroscout - WLAN Aeroscout är en leverantör som fokuserar på att leverera produkter för RFID-teknik. Detta anknyter till WLAN då oftast dessa produkter ansluts och spåras av ett trådlöst nätverk. Aktiva RFID taggar Aeroscout T2 Aeroscout T3 Aktiva RFID detektorer Aeroscout Exciter EX-3100 Aeroscout Exciter EX-2000 Aeroscout Compact Exciter EX-3200 RFID Management Aeroscout Mobileview RFID positionering Aeroscout Location Receiver Firetide - WLAN Firetide är en nisch aktör som specialiserat sin inom WLAN mesh teknologi och erbjuder kostnadseffektiva enkla bryggor för mesh kommunikation. Firetide mesh bryggor Hotport Ethernet bryggor mesh. Firetide accesspunkter Hotpoint series Proxim - WLAN Proxim är en stor spelare inom både WLAN och Wimax och tillhörande klientenheter. Proxim bryggor - Tsunami Sortiment av Tsunami Ethernet bryggor för WLAN. Tsunami.GX serien. Proxim MESH Utrustning för meshnätverk. Wi-Fi-Mesh series

20 20 (385) Proxim WLAN Orinocco series WLAN Orinocco series WLAN klientadaptrar WiMAX Utbud TeliaSonera erbjuder följande produktutbud av WiMAX produkter Redline Communication WiMAX Redline Wimax basestation -series Redline AN-50, Redline AN-100 Redline Wimax klientanslutning Su-serien, SU-O för utomhusbruk och SU-I för inomhusbruk Redline Wimax Antenner Diverse sortiment kring Wimax antenner. Proxim - WIMAX Proxim är en stor spelare inom både WLAN och Wimax och tillhörande klientenheter. Proxim Radiol/mirovågs/optik-länkar Gigalink series. Mikrovågslänkar för korta och långa avstånd. Teraoptic series, optik Terabridge Tsunami bridge series Proxim Wimax Tsunami.MP Series Proxim kombinationsprodukter MeshMax med Wimax, WLAN och Mesh Airspan - WIMAX Airspan är en ledande aktör inom Wimax teknologi och erbjuder produktserier för Wimax utrustning. Det finns 3 olika basstationer från Airspan som hanterar WiMAX e Den största heter HiperMAX, mellanstorleken heter MacroMAXe och den minsta heter MicroMAX. De är alla är baserade på PicoChip och SDR (Software Defined Radio), vilket klarar av upp till 4x600 billioner instruktioner/sekund. WiMAX Klienter/abonnentstation MiMAX USB är en USB-klient för mobilt WiMAX e-2005 med SIM-kort.

21 21 (385) EasyST är en självinstallerande WiMAX-klient med inbyggd antenn för inomhusmontage. ProST är en WiMAX-klient med inbyggd antenn för fast utomhusmontage Klienterna finns för 3,5 GHz och 5 GHZ bandet. ProSt och EasyST finns i olika utföranden Airspan basstationer för Wimax HiperMax MacroMax MicroMax Airspan klientmottagarutrustning för Wimax MiMAX USB EasyST Easy WiFi Easy Voice ProST ProST-WiFi Airspan managementsystem för Wimax Netspan Wide Area Network (WAN) WAN komponenter Ethernet utbud Telia s produktportfölj på WAN segmentet representeras av flera leverantörers produktfamiljer. De främsta leverantörerna på WAN och MPLS är Cisco Systems, Alcatel, Extreme Networks samt Nortel. SmartEQ Antennteknik SmartEQ är en av Sveriges största leverantörer inom radio och antennteknik. SmartEq har ett omfattande sortiment av antenner och monteringsdetaljer för radiokommunikation. Antenner 2.4 GhZ WLAN Antenner 5 GHz WLAN Antenner Wimax Antenner 1.9 GHz Antenner för 3G SAF Tehnika - Radiolänk

22 22 (385) SAF Tehnika är en Svensk/Lettisk leverantör inom radiokommunikation. SAF tillverkar professionella mikrovågslänkar för 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32 och 38 GHz. Länkarna finns i många olika typer av utförande men den vanligaste länken består av en inomhusdel (IDU), en radio som sitter utomhus (ODU) och en antenn som kopplas direkt på ODU. Transmission för röst (nxe1 eller E3), data (Ethernet eller V.35) eller en mixad variant för röst och data i kombination (E1, Ethernet eller V.35). Det finns länkar som klarar upp till 600 Mbit/s. SAF har ett omfattande sortiment av utrustning för radiokommunikation över mobila och fasta länkar. Fokus ligger på mikrovågslänkar. SAF CFM Series Serie av utrustning för kommunikation över mikrovågslänkar upp till 60 km. Hastigheter upp till 34 Mbit/s. SAF CFQ Series Serie av utrustning för kommunikation över mikrovågslänkar upp till 60 km med upp till 155 Mbit/s. SAF CIFIP Series Högpresterande serie av mikrovågslänkar med upp till 100 Mbit/s kapacitet. WAN routrar På WAN router sidan har vi med följande produktfamiljer med olika typer av prestanda, linjeinterface och funktionalitet. WAN routerfamiljen används i MPLS nät, för fasta WAN förbindelser, som Edge routrar i MPLS nät med VRF-lite och som VPN routrar över IP-VPN eller över Internet. Nedan benämns de vanligaste modellerna från respektive leverantör. Produkter från Cisco Systems Produkter från Cisco Systems är Cisco CRS-1 serien, Cisco XR serien, Cisco serien, Cisco 7600 serien, Cisco ASR 1000 serien, Cisco 7200 serien, Cisco 7300 serien, Cisco 3800 ISR serien, Cisco 2800 ISR serien, Cisco 1800 ISR serien samt Cisco 800 serien. Cisco CRS-1 och serien används som core routrar i större MPLS nät. Cisco 7600, Cisco 7200 samt ASR 1000 används i Stadsnät, MPLS nät, VPN-nät och i Enterprise miljö. Cisco routrar används som Edge routrar och i VPN nät. Modellerna från ASR 1000, Cisco 7600, Cisco 12000, Cisco XR och Cisco CRS-1 har även stöd för 10GE. Relevanta gränssnitt är Ethernet från 10Mbps-10GE, SDH/POS, ATM, E1 samt E3.

23 23 (385) Produkter från Nortel Router familjen från Nortel innefattas i begreppet Secure Router Portfolio där alla modeller av serien Secure Router 1000, Secure Router 3000 och Secure Router 4000 serien inkluderar stöd för IP-Sec VPN och stateful firewall feature set och E1 WAN gränssnitt. VPN Router serien 200, 600, 1000, 2000 och 5000 har stöd för Advanced IP-Sec VPN, URL filtering, full stateful firewall samt E1/ADSL gränssnitt. Produkter från Alcatel Alcatels produktutbud innehåller produkter för större WAN nät där focus är MPLS baserade nät. MPLS familjen innehåller produkter från 7450 ESS familjen samt 7750 SR familjen ESS familjen med 7450 ESS-1, ESS-6, ESS-7 och ESS SR 7750 SR-1, SR-7 och SR-12 Produkter från SARIAN för mobila tillämpningar SARIAN familjen är designad för tillämpningar som kräver hög tillgänglighet med redundanta WAN förbindelser. SARIAN routrarna har en WAN port med Ethernet eller ADSL2+ och med trådlös backupförbindelse över GPRS/EDGE/3G/HSDPA. Vid ett eventuellt fel sker automatiskt omslag till den trådlösa förbindelsen. SARIAN routrarna kan utrustas med dubbla SIM kort för 2st alternativa mobil operatörer. De vanligaste modellerna i SARIAN familjen består av DR6000, ER4400, MR4100, ER4100 samt HR4100 serien. I och med att det blir mer och mer vanligt med Ethernet som WAN gränssnitt passar även L3 switchar in som WAN router (se avsnitt LAN switchar). Det finns även SDH/POS och ATM gränssnitt till flera chassibaserade L3 switchar Tillbehör Tillbehör Utbud Tillbehör inom produktområdet bör erbjudas. Reservdelar nätverksutrustning CPU, power supply, minnen m.m. UPS avbrottsfri kraft Anbudsgivaren beskriver sitt utbud av produkter.

24 24 (385) Inom respektive produktområde för L2, L3 switchar, Routrar, WAN komponenter, WLAN, WiMAX med flera, finns alla artiklar och reservdelar såsom minnen, CPU;er, Power Supply med flera med i respektive prislista. I en del prislistor står det spare i beskrivningsfältet som innebär att det är en reservdel, i exempelvis Cisco s prisbilaga står det ett likhetstecken (=) bakom artikelnumret vilket innebär att det är en reservdel. Det finns även komponenter där det inte finns ett speciellt reservdels nummer, utan där reservdelen beställs med original artikelnummer. Avbrottsfri kraft APC APC arbetar med end-to-end lösningar inom såväl AC som DC området inklusive UPS, transientskydd, DC-system, spänningsstabilisatorer, mjukvara för övervakning, racksystem, precisionskyla samt professionella service tjänster. Definition av problemställningar: -Optimera utnyttjande av investeringskapital och den tillgängliga ytan -Anpassning efter ständiga förändringar och nya krav -Förkorta tiden för genomförande av projekt -Minska kostnader för service- och underhåll -Öka tillgängligheten per spenderad krona APC InfraStruXure erbjuder en betala-i-takt-med-tillväxten lösning som innebär att ni bygger ut kapaciteten när så behövs. Detta sätt att rättdimensionera datacentralen optimerar systemstorleken och sparar kostnader på såväl kapital- som driftsidan. Med prefabricerade förinstallerade kablage (fördelningar) och amperemätarförsedda rackmonterade eluttagslister som ni själva kan flytta/byta, är ni garanterade den flexibilitet som krävs för att möta framtida teknologiuppdateringar, ändringar eller utökningar inom ert datacenter. Systemet är enkelt att underhålla genom ett program som övervakar samtliga ingående komponenter och gör anläggningen synlig och hanterbar som ett enda system. En hel portfolio med professionella tjänster inklusive nätverksintegration och fjärrövervakning gör InfraStruXure erbjudandet komplett. Powerware Powerware Nordic AB är ett fullsortimentsföretag inom avbrottsfri kraft (UPS). Powerware erbjuder lösningar som säkerställer en störningsfri ström för all typ av elektronisk utrustning; datorer, IT-system, kommunikations-anläggningar, processindustri m.m. Powerwares produktsortiment Powerware kan erbjuda ett av marknadens största utbud av: -UPS-system -Programvaror och konsulttjänster för UPS-system -Serviceavtal och support för UPS-system

25 25 (385) Kvalitet Samtliga produkter är godkända enligt EMC-direktivet och tillverkningen är certifierad enligt ISO Produktrelaterade leverantörstjänster Utbud leverantörstjänster Förstudie Förstudie specifikation switchar Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit och övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i specifikationen är: Specifikation av spaning tree parametrar och port parametrar etc Specifikation av eventuell redundans Specifikation av VLAN metod, protokoll på respektive VLAN, IP-nät på respektive ort Specifikation av IP-nät och IP adressering för övervakning och länkar Specifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustning Specifikation av övervakningsfunktioner och statistik Specifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustning Specifikation på patchpaneler och hur patchnings skall ske Anslutning till externa nät såsom routrar, gateways etc Lista på kontaktpersoner Aktivitetsplan, installationsplan och projektplanering Monteringsanvisningar för underleverantörer för gemensam för t.ex. spridningsnät och aktiv utrustning Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, Gateways och brandväggar etc Specifikation av eventuell samtrafik med befintligt nät Specifikation av leveransprov och testdokumentation Samordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev kyla och monteringsrack Leveransstatus Förutsättningar Utförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens nyckelpersoner och viss fall besök på plats. Vidare att det finns erforderlig dokumentation. Resultat av tjänsten är en rapport som skickas till kund. Efter att specifikationen skickats till kund följer ett installationsmöte där specifikationen fastställs och godkänds.

26 Förstudie specifikation routrar 26 (385) Efter uppstartsmötet gör vi en specifikation baserat på de riktlinjer som framkommit och övrig dokumentation som tillhandahållits. Bland uppgifter som kan finnas med i specifikationen är: Specifikation av IP routing, routing protokoll etc Specifikation av eventuell redundans Specifikation av VLAN, IP-nät på respektive ort Specifikation av IP-nät och IP adressering för övervakning och länkar Specifikation av säkerhetsnivå för nät och access till aktiv utrustning Specifikation av övervakningsfunktioner och statistik Specifikation av lämplig version av programvara i aktiv utrustning. Anslutning till externa nät såsom routrar, gateways etc Lista på kontaktpersoner Aktivitetsplan, installationsplan och projektplanering Monteringsanvisningar för underleverantörer för gemensam för t.ex. länkar och aktiv utrustning Övrig utrustning som involveras t.ex. servrar, Gateways och brandväggar etc Specifikation av eventuell samtrafik med befintligt nät. Specifikation av leveransprov och testdokumentation Samordning med leverantör av länkar för främst nytt fastighetsnät, 240 V, ev kyla och monteringsrack Leveransstatus Förutsättningar Utförande av flera av ovanstående punkter förutsätter samarbete med kundens nyckelpersoner och viss fall besök på plats. Resultat av tjänsten är en rapport som skickas till kund. Efter att specifikationen skickats till kund följer ett installationsmöte där specifikationen fastställs och godkänds Design För att designa en lösning eller en komplettering till en befintlig lösning krävs en djup erfarenhet, goda relationer med tillverkarna samt en dokumenterad kunskap kring området. Alla dessa bitar finns hos respektive konsult som arbetar med designtjänster. Telia erbjuder designtjänster inom samtliga offererade produktområden Installation Installationsmöten Uppstartsmöte Syfte med möte är att lägga fast riktlinjerna för projektet. Ett möte är det bästa sättet att förmedla kundens förväntningar till leverantören och ett nödvändigt komplement till offertunderlag och specifikationer. Vid mötet får kunden möjlighet att träffa de personer som kommer att ansvara för genomförande och teknik i projektet. Under mötet specificeras även

27 27 (385) ett antal frågor som kommer att ligga till grund för en förstudie eller specifikation som blir basen för införandet. Vidare ingår protokoll från mötet. 1:a avstämningsmöte Syfte med möte är att godkänna den specifikation som tagit fram med hjälp av tjänsten förstudie och specifikation. Under mötet diskuteras framtagen specifikation och kompletteras på de områden som saknas eller behöver förtydliga. Vidare diskuteras de tekniska lösningar som tagits fram under förstudien. Det görs även en avstämning på status av leverans av utrustning. Kontinuerliga avstämningsmöten (projektmöten) Syfte med möte är att få en kontinuerlig stämma av projektets fortskridande. Möten hålls efter behov. För kontinuitet bör projektledare alltid delta. Övriga konsulter deltar efter behov beroende vilka ämnen som behandlas. En viktig punkt under mötet är genomgång av aktivitetslista och tidsplan. För en komplett beskrivning av projektmötens innehåll se Appendix A för genomförande av större projekt. Styrgruppsmöten Syftet med styrgruppsmöten är att styra projektet avseende teknisk inriktning, hantering ekonomisk, avtalsfrågor och tidsplan. Inom ekonom är den viktigast uppgiften att hantera tillkommande och avgående aktiviteter och utrustning. Med fungerade styrgrupp hanteras dess under projektets gång utan att beröra projektdeltagarna. Vidare har styrgruppen mandat till att förändra avtalets innehåll varför det är nödvändigt att korrekta och tydliga protokoll. Sista avstämningsmöte Mötet hålls efter utförd installation. Syfte med mötet är att göra en avstämning med gällande specifikation. I förekommande fall gås även leveransprov igen. Vidare protokollförs ev restpunkter för åtgärd. Till sist utformas ett leveransgodkännande för påskrift efter justering av eventuella restpunkter Installationsdokumentation Nätskiss Nätskiss som innehåller alla aktiva nätelement. Görs i Powerpoint eller Viso efter kundens preferenser. För varje nätelement anges beteckning, namn samt IP-adress för administration. För gränssnitt i IP-utrustning anges hostadress. Vadare anges nätadresser för LAN och länkar samt kapacitet på länkar och trunkförbindelser. Specifikation av aktiva nätelement Installerad aktiv utrustning beskrivs kortfattat. Bland annat anges nyckel parametrar som kapacitet, minnesstorlek, programvaruversion, patchnivå, bestyckning etc. Vidare anges modell beteckning och typ. För administration anges administratörs- ID och behörighet samt lösenord. IP-plan En generell IP-plan för nät konstrueras. Den konstrueras i excel med en flik för varje nät, en rad för varje nätelement. Syftet är att kunde kan använda IP-planen som en grund att dokumentera servrar, PC och övriga noder i aktuellt nät.

28 Installation routrar 28 (385) Konfigurering och förberedande installationer Konfigurering kan göras på 2 sätt antingen på plats på aktuell installationsplats eller i förväg i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har även resurser att bygga upp kundens nät för att prova ut delar av design innan faktiskt installation. Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid installationstillfället. Vidare finns det även möjlighet att utbilda kundens personal i labbmiljö med kundens egen utrustning. Installation på plats Vid installation på plats så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för montering, installation samt provkörning. Vi har tack vare ny teknik kan ni nyttja andra bolag inom koncernen för detta. Det ger kunden fördelen till att en ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av dyra teknikerresurser. Det finns även möjlighet att utnyttja kundens egen kompetens för montering av förkonfigurerad utrustning för att minska antalet besök.. Vid dessa fall utformar vi en installationsanvisning. Förbindelseprov görs alltid mot lämplig utrustning. Leveransprov Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund specificerar det. Provet utförs av oss med kunde närvarande. Resultat är ett dokument med utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör. Förutsättningar Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men priset beräknas från fall till fall. Alla typer av nätverk stöds, t.ex. WAN, bredband, xdsl, Ethernet, TokenRing och ATM Installation switchar Konfigurering och förberedande installationer Konfigurering kan göras på 2 sätt antingen på plats på aktuell installationsplats eller i förväg i våra lokaler. Ett led i vår kvalitetssträvan och för att effektivare utnyttja våra resurser brukar vi oftast konfigurera utrustning i våra lokaler. Vi har även resurser att bygga upp kundens nät för att prova ut delar av design innan faktiskt installation. Ytterligare en fördel är att vi har möjlighet att provköra utrustningen för att undvika fördröjningar vid installationstillfället. Vidare finns det även möjlighet att utbilda kundens personal i labbmiljö med kundens egen utrustning. Installation på plats Vid installation på plast så är det normala förfarandet att vi har vår egen personal på plats för montering, installation samt provkörning. Vi har tack vare ny teknik med fjärrkonfiguration kan ni nyttja andra bolag inom koncernen för detta. Det ger kunden fördelen till att en ansvarig leverantör och effektivt nyttjande av dyra teknikerresurser. Det finns även möjlighet att utnyttja kundens egen kompetens för montering av förkonfigurerad utrustning för att minska antalet besök.. Vid dessa fall utformar vi en installationsanvisning. Förbindelseprov görs alltid mot lämplig utrustning. Leveransprov

29 29 (385) Efter slutförd installation rekommenderar vi att ett leveransprov utförs. Vi eller kund specificerar det. Provet utförs av oss med kunde närvarande. Resultat är ett dokument med utfall från leveransprovet som undertecknas av kund och leverantör. Förutsättningar Vid komplicerade installationer och större nätverk används samma moment men priset beräknas från fall till fall Installation utbildning Workshop Utbildning i samband med installation erbjuds i form av workshop. Vi har även andra regelrätta lärarledda utbildningar. Utbildningen i samband med installation syftar till att få kunden att bekanta sig med utrustningen och att utföra moment som kan vara svåra att göra när väl utrustningen är i drift. Utbildningen sker på kundens egen utrustning antingen i samband men konfigurering hos Telia eller efter installation men före driftsättning. Vi går igenom utrustningen och dess funktioner. En hel del praktiska moment ingår såsom konfigurering, start och stopp av utrustning, uppgradering av programvara samt felsökning. Förutsättningar Priset är baserat på att utbildning hålls på kundens utrustning. Resultatet blir bäst om den hålls i våra lokaler i samband med förkonfigurering. Det sistnämnda är dock inget krav Installation projektledning/kvalitetsrutin Allmänt Telias kvalitetsrutin för genomförande av större kommunikationsprojekt är framtagen efter krav från beställare som Telia levererat komplexa kommunikationslösningar till under de senaste 20 åren. Denna kvalitetsrutin är framtagen för att tillgodose de behov och områden som är speciellt förknippade med installation av kommunikationslösningar. Vi har tillämpat denna modell mot bland annat kärnkraftsindustrin, bank och finans, media, transport, hälsooch sjukvård m.fl. Kvalitetsrutinen har anpassats efter Telias storlek på projekten och efter Telias organisation. Den har fokuserats på de praktiska momenten i ett projekt. Vi rekommenderar att den används tillsammans med tjänsten installationsmöten. Nedan följer en kortfattad beskrivning av ingående moment. För en komplett beskrivning hänvisar vi till vår handbok i Appendix A Projektstart / Checklista För att snabbt och smidigt komma igång med ett projekt finns en checklista att följa för uppstarten. Den anger bland annat vilka punkter som skall avhandlas på ett uppstartsmöte. Projektorganisation Beskriver hur man sätter upp en projektorganisation; vilka resurser som skall finnas med både från leverantör och kund, indelning i ansvarsområden etc. etablering av styrgrupp och projektgrupper, formalia såsom namn, e-postadress och telefonnummer till deltagarna i projektet. Styrgrupps- och projektgruppsprotokoll

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Produkter, tjänster och priser Bilaga 2 2 (81) Innehåll 1 Produkter, tjänster och priser 3 2 Telefoner med tillbehör 3 2.1 Produkter 3 2.1.1 Mobiltelefoner 3 2.1.2 Fasta telefoner 5 2.1.3 Tillbehör för

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Customer presentation 1 Agenda Förändringar Ny standard Vad kan vi göra Hur går vi vidare 2 Hur vi kopplar upp oss är under förändring. Antalet switchportar som

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott

Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Konsten att göra uppgradering under skarp drift! En fallstudie om att framtidssäkra sitt bredbandsnät kostnadseffektivt och utan avbrott Fallstudie Sollentuna Energi AB 1. Bakgrund Sollentuna Energi AB

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

UBIQUITI Powerstation5 - Config

UBIQUITI Powerstation5 - Config UBIQUITI Powerstation5 - Config Har följer en liten beskrivning på hur man snabbt kommer igång för att använda UBIQUITI Powerstation5 trådlös router för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag var valt

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Torstensson, IDE

Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Torstensson, IDE Olga Torstensson, IDE Kursens mål: Design Planering Implementering Drift Felsökning av trådlösa nätverk Praktiskt inriktad kurs 1 Innehåll grunder i radiokommunikationsteknik standarder för trådlösa nät

Läs mer

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Voltimums Expertpanel Tele och Data

Voltimums Expertpanel Tele och Data Voltimums Expertpanel Tele och Data Mats Stahl ELKO Hans Engberg Nexans Thomas Andersson Schneider Nätverken får allt större betydelse Framtidens datanätverk Trendspaning Bostäder Kommersiella fastigheter

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

SUNET TREF LANng 2003

SUNET TREF LANng 2003 SUNET TREF LANng 2003 Kort om gruppen och rapporten Kent Engström, SUNET TREF / Linköpings universitet Gruppen Börje Josefsson, LTU Björn Rhoads, KTHNOC Magnus Höglund, DU Johan Sandfeldt, KI Kent Engström,

Läs mer

DD-WRT för trådlös router

DD-WRT för trådlös router DD-WRT för trådlös router Har följer en liten beskrivning på hur man kan använda en LINKSYS trådlös router tillsammans med tredje parts programvaran DD-WRT för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet

Agenda. Annat trådlöst. WLAN ger. Användningsområden för WLAN Mer bandbredd. WLAN - dagsformen och framtidens formkurva. Förbättrad säkerhet Agenda WLAN - dagsformen och framtidens formkurva Håkan Lindberg på Internetdagarna 00 hakan@twoviews.se Användningsområden för WLAN Mer bandbredd Nya tekniker: a och g Förbättrad säkerhet WPA, 80.x, Task

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (9) Bilaga 6 Krav på införande Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip

10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip 10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip Product ID: ST10000SPEXI Här är en kraftfull och kostnadseffektiv lösning för att uppgradera din server eller arbetsstation till

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

Whitepaper Professionellt WLAN. Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter?

Whitepaper Professionellt WLAN. Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter? Whitepaper Professionellt WLAN Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter? 1 Innehåll Trådlösa nätverk sid 3 Utmaningar vid utrullning

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Olga Torstensson, IDE

Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Trådlösa nätverk, 7.5 hp. Olga Torstensson, IDE Olga Torstensson, IDE Kursens mål: Design Planering Implementering Drift Felsökning av trådlösa nätverk Praktiskt inriktad kurs 1 Innehåll grunder i radiokommunikationsteknik standarder för trådlösa nät

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen

Fick-router MP-01. tre i en fick-router med 6 olika lägen 120419 50094 Fick-router MP-01 Accesspunkt/Utökning Förlänger nätverket, som Accesspunkt via trådbundet och utökar via trådlös överföring. Trådlös router Tar emot bredbandssignal och skickar ut trådlöst

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Konfigurera TP-link CPE210

Konfigurera TP-link CPE210 Konfigurera TP-link CPE210 Steg 1. Ladda ned senaste firmware Vi förbereder konfigurationen genom att ladda ned den senaste mjukvaran (firmware) till CPE210 från TP-links webbsida (kjll.cm/cpe210firmware).

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR

INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR INFORMATIONSTEKNISK ARKITEKTUR OCH INFRASTRUKTUR Ämnet informationsteknisk arkitektur och infrastruktur behandlar de grundläggande processerna, komponenterna och gränssnitten i ett sammanhängande informationstekniskt

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber i lokalen har du möjligheten att få upp till 1 000 Mbit/s. Du har

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Stadsnät I Praktiken

Stadsnät I Praktiken Stadsnät I Praktiken Vällingby Nät - projektet Lasse Lindblad TeliaSonera Upplägget / spelarna / rollerna / förutsättningarna Operatörsneutralt, ord med många tolkningar KISS, Keep it Simple Nätarkitektur

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. TELFIB_Folder_KomIgång_FTG_TSP-4296_1-1604.indd 3 2016-10-26 11:03 VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Svar till SSNf angående projekt SKA 3.1, Säker Kund Anslutning. 12 Mars 2008 Version 3.0

Svar till SSNf angående projekt SKA 3.1, Säker Kund Anslutning. 12 Mars 2008 Version 3.0 Svar till SSNf angående projekt SKA 3.1, 12 Mars 2008 Version 3.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Lösningar 2.1 DAI 2.2 PVLAN 2.3 PVLAN Edge, Protected Port 2.4 Per Interface Sticky ARP 2.5 PACL 3 Andra

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE

Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE Trådlös åtkomstpunkt i väggen - Wireless-N - PoE Product ID: AP300WN22WUE Denna åtkomstpunkt i väggen ger tillgång till nätverk och Internet för både trådade och trådlösa användare. Den slimmade väggdesignen

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN under Avtal mellan Network Sales och Kunden 1 (12) Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Prislista, SDH SWEDEN Innehåll Sida 1 Allmänt 2 1.1 Struktur för priser 2 1.2 Villkor 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Nyanläggning av

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Passersystem och porttelefoni

Passersystem och porttelefoni Passersystem och porttelefoni Underlättar nyckelhantering Skapar trygghet Enkel integration Hantera över internet Support för att snabbt komma igång Sammankoppla med bokningstavla och fastighetsbox Översikt

Läs mer

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Data och protokoll. LUNET o SUNET

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Data och protokoll. LUNET o SUNET Kapitel 6, 7, 8 o 9: Data och protokoll Internet LUNET o SUNET Jens A Andersson Vad är Internet? Internet ägs ej av en enskild organisation. Styrs till viss del av Internet Society (ISOC). Består av ett

Läs mer

DIG IN TO Administration av nätverk- och serverutrustning

DIG IN TO Administration av nätverk- och serverutrustning DIG IN TO Administration av nätverk- och serverutrustning CCNA 1 1.- CISCO 2.- Router 3.- IOS 4.- Grundkonfigurationer 5.- Routing 6.- Dynamisk routing 7.- Distansvektor routingprotokoll Agenda ARPANET

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series

Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series http://www.cisco.com/en/us/docs/wireless/controller/2100/quick/guide/ctrl206q.ht ml http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/airo1000/1000hig3/100

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET TA HJÄLP AV SVERIGES LEDANDE FIBERSPECIALIST Xtranet är en av Sveriges få totalleverantörer inom det fasta bredbandsnätet. Vår affärsidé är att bistå dig med ett helt koncept

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer