Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien aSE Översättning av originalbruksanvisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien. 83056600aSE Översättning av originalbruksanvisningen"

Transkript

1 Köldbärar/vatten-värmepumpar Bruksanvisning WZS-serien aSE Översättning av originalbruksanvisningen SE

2 Innehållsförteckning 1 Om denna bruksanvisning Giltighet Övriga gällande dokument Symboler och märkningar Kontakt Säkerhet Avsedd användning Personlig skyddsutrustning Restrisker Avfallshantering Undvika skador på utrustningen...5 Beskrivning Konstruktion Tillbehör...8. Funktion Drift och skötsel Energisnål och miljövänlig drift Skötsel Leverans, lagring, transport och uppställning Ingår i leveransen Förvaring Uppackning och transport Uppställning Underhåll Principer Behovsanpassat underhåll Årligt underhåll Rengöra och spola förångare och kondensor Fel Låsa upp överhettningsskyddet Demontering och avfallshantering Demontering Avfallshantering och återvinning...2 Effektkurvor Måttritningar... 1 Uppställningsscheman... Hydraulisk anslutning maskinvariant H (uppvärmning)... 6 Kopplingsschema Kretsschema 1/ EG-försäkran om överensstämmelse Montering och anslutning Demontera modulboxen Montera modulboxen Montera de hydrauliska anslutningarna Upprätta elanslutningarna Montera manöverenheten Spolning, påfyllning och avluftning Ta bort frontväggen från modulboxen Kvalitet uppvärmningsvatten Påfyllning, spolning och avluftning av värmekällan Avlufta värmekällans cirkulationspump Spola och fylla på värme- och dricksvarmvattenkretsen Spolning, påfyllning och avluftning av dricksvarmvattentanken Isolera de hydrauliska anslutningarna Ställa in överströmningsventilen Driftsättning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

3 1 Om denna bruksanvisning Bruksanvisningen är en del av maskinen. Läs igenom bruksanvisningen och i synnerhet varnings- och säkerhetsanvisningarna innan du börjar arbeta på eller med maskinen eller genomför andra arbeten. Förvara bruksanvisningen i närheten av maskinen. Om maskinen byter ägare ska bruksanvisningen överlämnas tillsammans med maskinen. Om du har frågor eller funderingar, kontakta kundtjänst eller tillverkarens lokala återförsäljare. Beakta övriga gällande dokument. 1.1 Giltighet Den här bruksanvisningen gäller endast för den maskin som anges på typskylten och maskinetiketten ( Typskylt på sidan 6 och Maskinetikett på sidan ). 1.2 Övriga gällande dokument Följande dokument innehåller kompletterande information till den här bruksanvisningen: Planeringshandbok, hydraulisk anslutning. Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvisning. Kortfattad beskrivning av värmepumpsregulatorn. Bruksanvisning till utökningskretskortet. Loggbok (såvida denna tillhandahålls av tillverkaren). Maskinetikett Maskinetiketten innehåller viktig information för kontakt med tillverkaren eller tillverkarens lokala återförsäljare. Sätt fast maskinetiketten (streckkod med serieoch artikelnummer) här. 1. Symboler och märkningar Märkning av varningsanvisningar Symbol FARA VARNING SE UPP OBSERVERA Symboler i dokumentet Symbol Betydelse Säkerhetsrelevant information. Risk för personskador. Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till allvarliga eller livshotande skador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga eller livshotande skador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till medelsvåra eller lätta personskador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella skador. Betydelse Information för fackpersonal. Information för operatören. Förutsättning för en åtgärd. Uppmaning av vidta en åtgärd i ett steg. 1., 2.,.... Numrerade steg i samband med en steg. Beakta ordningsföljden. Kompletterande information, t.ex. för att underlätta arbeten, eller information om standarder. Hänvisning till fördjupad information vid ett annat ställe i bruksanvisningen eller i ett annat dokument. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

4 1.4 Kontakt De aktuella adresserna för beställning av tillbehör, service, frågor om maskinen och den här bruksanvisningen hittar du på följande webbplatser: Värmeingenjör Sanitärinstallatör Kylingenjör (underhållsarbeten) Tyskland: EU: Inom garantiperioden får service- och reparationsarbeten endast genomföras av personal som auktoriserats av tillverkaren. 2 Säkerhet tekniskt felfritt skick. Den ska användas för avsett syfte på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt under beaktande av bruksanvisningen. 2.1 Avsedd användning Maskinen är endast avsedd för följande funktioner: Uppvärmning Beredning av dricksvarmvatten. Kylning (tillval, med tillbehör eller maskintyp...km) Beakta alla driftsvillkor ( tioner/ingår i leveransen på sidan 24) samt bruksanvisningen och övriga gällande dokument inom ramen för maskinens avsedda användningsområde. Beakta följande lokala föreskrifter när du använder maskinen: Lagar, standarder, riktlinjer. Maskinen får inte användas för några andra ändamål. 2.2 Alla anvisningar i den här bruksanvisningen riktar sig 2. Personlig skyddsutrustning på händerna. Bär skärtåliga skyddshandskar när du transporterar maskinen. 2.4 Restrisker Skador till följd av elstöt Komponenter i maskinen står under livsfarlig spänning. Beakta följande innan du öppnar maskinplåtarna: Koppla maskinen från strömmen. Säkra maskinen mot återstart. Antändliga vätskor och explosionsfarlig atmosfär medför risk för personskador. Beståndsdelar i frostskyddsblandningar, t.ex. etanol och metanol, är mycket lättantändliga och bildar en explosionsfarlig atmosfär: Frostskyddsmedel får endast blandas i områden med god ventilation. Beakta varningssymbolerna och relevanta säkerhetsbestämmelser. tena på maskinen säkert och korrekt. Om maski- för livshotande personskador och allvarliga skador på utrustningen. Personalen måste känna till gällande lokala föreskrifter, i synnerhet vad gäller säkert och säkerhetsmedvetet arbete. Arbeten på elektrisk och elektronisk utrustning får endast genomföras av fackpersonal med elteknisk utbildning. Övriga arbeten får endast genomföras av behörig fackpersonal. 4 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

5 Person- och miljöskador till följd av läckage av köldmedel Maskinen innehåller hälso- och miljöskadligt köldmedel. Vid läckage av köldmedel på maskinen: 1. Slå från maskinen. 2. Ventilera uppställningsplatsen ordentligt.. Kontakta auktoriserad kundtjänst. 2.5 Avfallshantering Batterier Felaktig avfallshantering av buffertbatteriet kan leda till miljöskador. Buffertbatteriet ska avfallshanteras korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. Miljöskadliga medier Felaktig avfallshantering av miljöskadliga medier (frostskyddsmedel, köldmedel) leder till miljöskador: Samla upp medierna korrekt. Medierna ska avfallshanteras korrekt i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 2.6 Undvika skador på utrustningen Felaktig hantering Förutsättningar för att minska sten- och korrosionsskador i varmvattenanläggningar: Korrekt planering och driftsättning. Korrosionstekniskt sluten anläggning. Integrering av en tryckhållning av lämplig storlek. Användning av avjoniserat vatten. Regelbundna underhålls- och reparationsarbeten. Om en anläggning planeras utan hänsyn till ovan nämnda förutsättningar, uppstår risk för följande skador och störningar: Funktionsfel och skador på systemdelar och komponenter, t.ex. pumpar och ventiler. Läckage på in- och utsida, t.ex. på värmeväxlare. Reducerade tvärsnitt och blockering i komponenter, t.ex. värmeväxlare, rörledningar, pumpar. Materialutmattning. Bildning av gasbubblor och gaskuddar, kavitation. Negativa effekter på värmeöverföringen, bildning av beläggningar, avlagringar, samt buller till följd av detta, t.ex. kok- och. Beakta uppgifterna i den här bruksanvisningen vid alla arbeten på och med maskinen. Olämplig kvalitet på fyll- och påfyllningsvattnet i värmekretsen Anläggningens effektgrad och värmegeneratorns och värmekomponenternas livslängd påverkas i hög grad av uppvärmningsvattnets kvalitet. Om anläggningen fylls på med obehandlat dricksvatten, utfälls kalcium som pannsten. Detta leder till att det bildas kalkavlagringar på värmeväxlarnas ytor i värmesystemet. Verkningsgraden sjunker och energikostnaderna ökar. I extrema fall kan värmeväxlarna skadas. Anläggningen får endast fyllas på med avjoniserat uppvärmningsvatten. Olämplig kvalitet på vattnet i dricksvarmvattentanken Den elektriska ledningsförmågan på dricksvattnet ska vara minst 100 /cm. Olämplig kvalitet på vattnet eller vatten-/ frostskyddsblandningen i värmekällan Om värmekällan drivs med vatten eller vatten-/ frostskyddsblandning, ska vattnet uppfylla kvalitetskraven på varmvattensidan. Användning av grundvatten Vid användning av grundvatten ska en mellanväxlare användas. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 5

6 Beskrivning.1 Konstruktion INFO I det här avsnittet beskrivs i huvuddrag de komponenter som är nödvändiga för att man ska kunna genomföra de uppgifter som beskrivs i den här bruksanvisningen. Värmecentral vägvägsventil för omkoppling värmekrets/dricksvarmvatten 2 Ventilmotor Avluftare 4 Position typskylt 5 Överströmningsventil 6 Kopplingslåda 7 Sensor dricksvarmvattentank 8 Modulbox 9 Höjdjusterbara fötter (4x) 10 Dricksvarmvattentank 11 Cirkulationspump värmekrets/varmvatten 12 Manuell effektreglering värmestav (MLRH), tillbehör 1 Värmeelement Typskylt ytterligare en på modulboxen. Den övre typskylten omfattar följande information: Maskintyp, artikelnummer Serienummer, maskinindex Dessutom innehåller den en översikt över de viktigaste Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

7 Modulbox, variant utan kylning Modulbox, variant med kylning Kompressor 2 Kondensor Vibrationsisolering (4x) 5 Förångare 6 Cirkulationspump värmekälla 7 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 8 Påfyllnings-/tömningsventil värmesystem 1 Kompressor 2 Kondensor Vibrationsisolering (4x) 5 Förångare 6 Cirkulationspump värmekälla 7 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 8 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 9 Påfyllnings-/tömningsventil värmesystem Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

8 Manöverenhet Tillbehör Följande tillbehör till maskinen kan fås från din lokala återförsäljare. Extra panel för frontkåpan, när manöverenheten monteras på väggen. Rumstermostat för till- eller frånkoppling av kylfunktionen (om tillämpligt). Daggpunktsvakt för att skydda system med kylfunktion vid låga. Utökningskretskort för automatisk omkoppling mellan värme- och kyldrift. Manuell effektreglering värmestav (MLRH) för begränsning av elvärmeelementets effekt. Kylpaket för uppgradering av maskiner av typen H med en kylfunktion. 1 Manöverenhet 2 Skjutbar lucka framför USB-port (för kva- gramvara och dataloggning) Vägghållare (behövs endast vid väggmontering) Undersida manöverenhet 1 RBE (RS 485) Anslutning nätverkskabel Anslutning LIN-busskabel till värmepump 4 Ingen funktion. Funktion Flytande köldmedel förångas (förångare). Energin för denna process är omgivningsenergi från värmekällan jord (kollektor, jordsond eller grundvatten via mellanväxlare). Det gasformiga köldmedlet komprimeras (kompressor), vilket gör att trycket och därmed även temperaturen ökar. Det gasformiga köldmedlet med hög temperatur kondenseras (kondensor). Den höga temperaturen överförs till uppvärmnings- medlet med högt tryck och hög temperatur avlastas (expansionsventil). Trycket och temperaturen faller och processen börjar om från början. Med den integrerade omkopplingsventilen och den energieffektiva cirkulationspumpen kan det uppvärmda uppvärmningsvattnet användas för påfyllning av dricksvarmvatten eller för uppvärmning av byggnader. De nödvändiga temperaturerna och driften regleras med värmepumpsregulatorn. Eventuell eftervärmning, stöd av golvvärmen eller ökning av dricksvarmvattentemperaturen sker med hjälp av det integrerade elvärmeelementet, som vid behov aktiveras med hjälp av värmepumpsregulatorn. En integrerad överströmningsventil ser till att det inte uppstår någon högtrycksstörning på värmepumpen när alla värmekretsar stängs. De integrerade vibrationsisolatorerna för värmekrets och värmekälla ser till att strukturburet buller och vibrationer inte överförs till den fasta rörinstallationen och därmed till byggnaden. Kylning Kylningen är integrerad på maskiner av typen K. Maskiner av typen H kan utrustas med tillbehöret Kyl- 8 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

9 möjligheter (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn): 5 Leverans, lagring, transport och uppställning Passiv kylning (utan kompressor) Styrning av kylfunktionen via värme- och värmepumpsregulatorn. 5.1 Ingår i leveransen Omkoppling mellan värme- och kyldrift, med utökningskretskort (tillbehör) även automatiskt. Nätverksanslutning på manöverenheten Manöverenheten kan anslutas till en dator eller ett nätverk med en nätverkskabel. Värme- och värmepumpsregulatorn kan då styras från datorn eller nätverket. INFO Tillbehör levereras i två paket på värmecentralen. När du har tagit emot leveransen ska du omedelbart kontrollera om produkten har synliga skador. Reklamera genast skador hos speditören. Tillbehören omfattar: 4 Drift och skötsel INFO Maskinen betjänas med hjälp av manöverenheten till värme- och värmepumpsregulatorn ( Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). Etikett med maskinnummer som ska fästas på sidan i den här bruksanvisningen. Kontrollenhet bestående av vägghållare, panel, manöverenhet med hållare. Dubb, 6 mm, med skruvar (vardera 2 st) för väggmontering av manöverenheten. Säkerhetsventil, utesensor Klämringsskruvar 4.1 Energisnål och miljövänlig drift De allmänna förutsättningarna för en energisnål och miljövänlig drift av värmesystem gäller oförändrat även för köldbärar/vatten-värmepumpar. Till de viktigaste åtgärderna hör följande: Inga onödigt höga. Inga onödigt höga dricksvarmvattentemperaturer (beakta gällande lokala föreskrifter). Ha inte fönster öppna på glänt/tippade (konstant ventilation), utan öppna dem helt under en kort period (stötvis ventilation). Ersättningsmaterial, efter demontering av modulboxen: Isoleringsslangar (2x), buntband (4x), O-ringar (6x) 5.2 Förvaring Vänta helst med att packa upp maskinen tills det är dags för montering. Lagra maskinen så att den är skyddad mot fukt, frost, damm och smuts. 4.2 Skötsel Torka endast maskinens utsida med en fuktig trasa eller en trasa och milt rengöringsmedel (diskmedel, allrengöring). Använd inte starka, frätande, syra- eller klorhaltiga rengöringsmedel. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

10 5. Uppackning och transport Anvisningar för säker transport Värmecentralen och modulboxen är tunga ( Tek- eller skador på utrustning. Flera personer bör hjälpas åt att transportera och ställa upp värmecentralen och modulboxen. Säkra värmecentralen under transport. Bär modulboxen i. på händerna. Använd skärtåliga skyddshandskar. De hydrauliska anslutningarna är inte konstruerade för mekaniska belastningar. Maskinen får inte lyftas eller transporteras från dessa anslutningar. Om modulboxen tippas mer än 45 grader rinner kompressorolja ur kylkretsen. Tippa inte maskinen mer än 45 när modulboxen är installerad. Vi rekommenderar att maskinen lyfts med lyfttruck, eller alternativt med säckkärra. Demontera husets väggar om maskinen ska transporteras med säckkärra eller bäras. Maskinen är uppackad ( Uppackning på sidan 10). 1. Beakta följande för att undvika skador på fordonet: Lossa de 2 skruvarna nedtill på frontväggen. Lyft ur frontväggen och lägg undan den på en säker plats. Lossa de skruvarna på varje sidovägg. Lyft ur sidoväggarna och lägg undan dem på en säker plats x Transport med lyfttruck Transportera maskinen till uppställningsplatsen i sin förpackning och säkrad på träpall. Uppackning INFO Om maskinen inte transporteras med lyfttruck: Packa först upp maskinen och demontera husets väggar innan du lyfter upp den från pallen. 1. Avlägsna plastfolier. Se till att inte skada maskinen. 2. Bortskaffa fästvinklar, transport- och förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande lokala föreskrifter.. På uppställningsplatsen ska folien avlägsnas från plastelementet på frontväggen. Transport med säckkärra INFO Vid transport med säckkärra måste modulboxen vara inskjuten. porteras på säckkärran på vänster sida, den kan dock även transporteras på höger sida. Husets väggar är demonterade. 10 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

11 1. För att undvika skador: Maskinen får endast lastas på sidan av säckkärran. Minsta volym = Köldmedelsmängd [kg] Gränsvärde [kg/m³] 2. Transportera maskinen på säckkärran. Bära apparaten Husets väggar är demonterade. 1. Demontera modulboxen och bär den till uppställningsplatsen i. 2. Bär maskinen så vågrätt som möjligt. 5.4 Uppställning Krav på uppställningsplatsen/uppställningslokalen INFO Beakta gällande lokala föreskrifter och standarder i fråga om kraven på uppställningslokalen och uppställningsplatsen. I tabellen anges de föreskrifter som gäller i Tyskland enligt DIN EN Köldmedel Gränsvärde [kg/m³] R 14a 0,25 R 404A 0,48 R 407C 0,1 R 410A 0,44 ( sidan 24). INFO ställts upp, behöver man endast ta hänsyn av olika typer har ställts upp, behöver man endast ta hänsyn till den pump som innehåller mest köldmedel. Den minsta volymen motsvarar de krav som gäller för det köldmedel som används. Uppställning inomhus. Uppställningslokalen ska vara torr och frostfri. Beakta avståndsmåtten ( Uppställningsscheman på sidan ). Underlaget måste lämpa sig för uppställning av maskinen: jämnt och vågrätt, tillräckligt bärkraftigt för maskinens vikt. Justera maskinen Justera maskinen på uppställningsplatsen med de höjdjusterbara fötterna så att den står stabilt och vågrätt med hjälp av en skruvnyckel (nyckelvidd 1). Justeringsområde: 25 till 50 mm. 6 Montering och anslutning 6.1 Demontera modulboxen OBSERVERA Om modulboxen tippas mer än 45 grader rinner kompressorolja ur kylkretsen. Tippa inte modulboxen mer än 45. INFO Om nödvändigt kan modulboxen demonteras för att underlätta transport av maskinen eller för serviceändamål. Steg 1 5 behöver endast utföras när modulboxen är ansluten och påfylld. Maskinen har kopplats från spänningen och säkrats så att den inte kan slås på igen. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 11

12 1. Ta bort frontväggen från modulboxen ( 7.1 Ta bort frontväggen från modulboxen på sidan 18). 2. Stäng spärrventilerna till värmekretsen. Maskin med kylning: 4. Stäng värmekällans spärrventiler (bakom kåporna) med skruvnyckel.. Töm maskinen genom påfyllnings- och tömningsventilen. Maskin utan kylning: 12 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

13 5. Töm maskinen genom värmekällans påfyllningsoch tömningsventil. 6. Koppla från elanslutningarna. Dra ut de 2 vita kontakterna (1) nedtill på kopplingslådan. Detta gör du genom att trycka på kontakternas sida så att spärrhakarna lossar. Dra ut den svarta fyrkantiga kontakten (2) upptill på modulboxen. Maskin utan kylning: Ta av isoleringarna på hydraulanslutningarna. Maskin med kylning: Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 1

14 8. Avlägsna de klämmorna på hydraulanslutningarna. 11. Ta bort de båda fästskruvarna från sidorna. 9. Skruva isär värmeframledningen med en skruvnyckel med nyckelvidd För att skydda golvet och lättare kunna modulboxen (): Placera brädor (4) på underlaget, t.ex. från förpackningsmaterialet. 1. Lyft muttern (1) på värmeframledningen och håll den upplyft. 14. Dra långsamt och försiktigt ut modulboxen från handtagen (2). Se till att inga rör skadas Koppa från hydraulanslutningarna genom att trycka ned rören så mycket som nödvändigt Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

15 15. Dra ut modulen helt och sätt ned den på brädorna. 6. Montera de hydrauliska anslutningarna. OBSERVERA Otillåtet hög belastning kan leda till skador på kopparrören! Säkra alla anslutningar så att de inte kan förvridas. INFO Värmekällan kan anslutas uppifrån, från höger eller från vänster. Värmekällans utförande ska motsvara tionerna ( planeringshandbok, måttbilder, uppställningsscheman). Rören i värmekretsen och värmekällan har lämpliga tvärsnitt och längder. 6.2 Montera modulboxen 1. Sätt in modulboxen försiktigt nedtill i värmecentralen och skjut in den långsamt och försiktigt. Lyft muttern på värmeframledningen och håll den upplyft. Se upp så att inga rör skadas. 2. Montera de båda fästskruvarna i sidan.. Anslut värmeframledningen och hydraulanslutningarna. Byt ut O-ringarna i värmepumpsanslutningarna ( Tillbehör). 4. Genomför ett tryckprov och isolera rören med medföljande isoleringsslangar ( Tillbehör). 5. Upprätta elanslutningarna. Sätt i de 2 vita kontakterna nedtill på kopplingslådan. Se till att kontakterna är lätta att sätta i och att spärrhakarna hakar fast. Sätt i den svarta fyrkantiga kontakten upptill på modulboxen. Cirkulationspumparnas fria tryck måste kunna åstadkomma minst den genomströmning som krävs för maskintypen (ner/ingår i leveransen på sidan 24). Ledningarna för värmekällan och värmesystemet är fästa vid en fast punkt på väggen eller taket. Montera klämringsskruvarna och kulventilerna OBSERVERA För stor kraft kan leda till läckage eller brott på kopplingsmuttrarna! Dra inte åt muttrarna mer än vad som anges här. 1. Kontrollera så att rörändarna inte är repade, nedsmutsade eller skadade. 2. Kontrollera så att klämringen sitter ordentligt på anslutningsstycket.. Skjut röret så långt det går i anslutningsstycket genom klämringen. 4. Dra åt kopplingsmuttern handfast och rita en vattenfast markering. 5. Dra åt kopplingsmuttern /4 varv. 6. Kontrollera att anslutningen är tät. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 15

16 Om anslutningen inte är tät: 1. Ta isär anslutningen och kontrollera om röret är skadat. 2. Dra åt kopplingsmuttern handfast och dra åt igen med U-nyckel 1/8 till 1/4 varv, eftersom klämringen redan sig i klämposition. Anslut maskinen till värmekälla, dricksvattenledningar och värmekrets. 1. Montera spärranordningar på värmekretsen. 2. Installera en avluftningsanordning vid den högsta punkten på värmekällan.. Rekommendation: Montera ett med en siktstorlek på 0,9 mm i värmekällans inlopp. 4. Anslut dricksvarmvattentanken i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 5. Rekommendation: Installera ett expansionskärl med för att utjämna tryckvariationer och vätskeslag och undvika onödig vätskeförlust. 6. Driftstrycken får inte över- eller underskridas ( på sidan 24). Montera en tryckbegränsare vid behov. 6.4 Upprätta elanslutningarna. OBSERVERA Ett felaktigt rotationsfält kan leda till att kompressorn förstörs! Rotationsfältet för kompressorns lastmatning måste vara åt höger. Grundläggande information för elanslutning INFO Maskinen måste alltid försörjas med ström. Återupprätta alltid strömförsörjningen när du har genomfört arbeten på maskinens insida och monterat tillbaka plåtarna. Beakta eventuella föreskrifter för elanslutning från det lokala elbolaget. Effektförsörjningen för värmepumpen måste förses med en allpolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd (enligt IEC ). Beakta utlösningsströmstyrkan ( Tekniska Beakta gällande regler för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Styr-/sensorledningar ska dras med ett tillräckligt avstånd från maskinens matningsledning (> 100 mm). Oskärmade strömledningar och skärmade ledningar (LIN-busskablar) ska dras med ett tillräckligt avstånd från varandra. Patchkablar och LIN-busskablar får inte förlängas. LIN-busskablar med en längd på upp till 0 m får användas. Dra in kablar och ledningar och upprätta anslutningar 1. Strömförande kablar ska avisoleras innan de dras i kopplingsskåpets kabelkanal. 2. Öppna kopplingsskåpet: Lossa de båda skruvarna upptill på kopplingsskåpets täckplåt. Haka loss täckplåten. 16 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

17 . Dra och ansluta styr-/sensorledningar och maskinens matarledning: För in ledningarna uppifrån i maskinens insida genom de tomma rören (1) och (2). Dra ledningarna underifrån genom kabelgenomföringarna i kopplingsskåpet (). 6.5 Montera manöverenheten INFO Manöverenheten kan placeras i ett urtag på maskinens frontvägg eller monteras på väggen. 1 2 Sätta i manöverenheten i maskinen och ansluta 1. Vid behov: Ta bort panelen från den avsedda anslutningsplatsen. Detta gör du genom att trycka ihop spärrhakarna och trycka dem ur öppningarna. 2. Avlägsna folien från plastelementet på frontväggen.. Placera manöverenheten i urtaget på maskinens frontvägg och tryck spärrhakarna i öppningarna. Anslut ledningarna till respektive plintar ( Kopplingsschema på sidan 40). Styra regulatorn från en dator 1. Dra en skärmad nätverkskabel (kategori 6) genom maskinen under installation. 2. Anslut nätverkskabelns RJ-45-kontakt i manöverenhetens (1) uttag. INFO 1 Nätverkskabeln kan installeras i efterhand. I så fall ska skyddsplåten demonteras. 4. Kapa av kablarna så att de fortfarande är tillräckligt långa för att framväggen ska kunna tas av och ställas åt sidan intill maskinen. Kapa inte av buntbandet för dragavlastning av LIN-busskabeln på kopplingsskåpet. LIN-busskabel ca 1,1 m från dragavlastningens fäste på kopplingsskåpet. Övriga kablar ca 1,2 m. 5. Fäst LIN-busskabeln med buntband ca 20 cm framför kontakten med en bygel på panelen (dragavlastning). 6. För in kabeln underifrån i manöverenheten genom öppningen i maskinens frontvägg. 7. Sätt i panelen i den fria anslutningsplatsen. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 17

18 Montera manöverenheten på väggen och ansluta 1. Lossa hållaren från manöverenheten. 2. Skär bort spärrhakarna (om de stör helhetsintrycket).. Markera 2 borrhål ( Måttritning manöverenhet, vägghållare på sidan 2). 4. Fäst vägghållaren (2) med 2 dymlingar (1) och 2 skruvar (). 7 Spolning, påfyllning och avluftning 7.1 Ta bort frontväggen från modulboxen Skruva bort frontväggen från modulboxen För in kablarna genom väggen (t.ex. infällt uttag) eller underifrån. 6. Sätt fast manöverenheten i vägghållaren. 7. LIN-busskabeln förs ut ur värmepumpen längst upp till höger på baksidan och kopplas in nedtill på manöverenheten. 8. Sätt fast panelen. Sätt vid behov fast den andra panelen (tillbehör) på den andra fria anslutningsplatsen. 7.2 Kvalitet uppvärmningsvatten INFO VDI-föreskrifterna 205 Undvika skador på varmvattenanläggningar. Nödvändigt ph-värde: 8, För aluminiummaterial: ph-värde: 8,2... 8,5 Anläggningen får endast fyllas på med avjoniserat uppvärmningsvatten (saltfattigt arbetssätt i anläggningen). 18 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

19 Fördelar med det saltfattiga arbetssättet: Mindre korrosion Ingen pannstensbildning Optimalt för slutna värmekretslopp Optimalt ph-värde genom egenalkalisering efter påfyllning av anläggningen Enkel alkalisering till ett ph-värde på 8,2 genom tillsättning av kemikalier (vid behov) 7. Påfyllning, spolning och avluftning av värmekällan För påfyllning av köldbärarkretsen är vatten och följande frostskyddsmedel tillåtna: Monopropylenglykol Monoetylenglykol Etanol Metanol Om värmekällan drivs med vatten eller vatten-/ frostskyddsblandning, ska vattnet uppfylla kvalitetskraven på varmvattensidan. Se till att ett frostskydd på -1 C är säkerställt. Kontrollera att frostskyddsmedlet är kompatibelt med materialen på rör, tätningar och andra komponenter. Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. Rummet ska ventileras. 1. Spola värmekällan. 2. Innan frostskyddsmedlet fylls på i värmekällan ska det blandas ordentlig med vatten i det cerade förhållandet.. Kontrollera koncentrationen på vatten-/frostskyddsblandningen. Frostskydd: 1 C 4. Fyll på värmekällan med vatten-/frostskyddsblandningen. 5. Spola tills anläggningen är fri från luft. 7.4 Avlufta värmekällans cirkulationspump INFO - samma sida även på utförandet utan kylning. 1. Placera ett uppsamlingskärl för att fånga upp vätska under pumpen. 2. Skruva loss skruvlocket mitt på cirkulationspumpen.. Vänta tills det rinner ut ett jämnt. 4. Skruva tillbaka skruvlocket mitt på cirkulationspumpen. 5. Skruva fast frontväggen på modulboxen. 6. Avfallshantera vätskor korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. 7. Ställ in systemtrycket på 1 bar. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 19

20 7.5 Spola och fylla på värme- och dricksvarmvattenkretsen Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. 1. Se till att säkerhetsventilens aktiveringstryck inte överskrids Dra av bygelstiftet (2) på ventilmotorns (1) botten. 2. Ta försiktigt av ventilmotorn från -vägsventilen () genom att dra den uppåt Se till att bygelstiftet hakar fast ordentligt: Ventilmotorn sitter fast på -vägsventilen Båda piggarna på bygelstiftet ligger på haken. Ca 2 mm av bygelstiftets spetsar syns (ej längre tydligt!).. Vrid spindeln på -vägsventilen så att den rundade sidan av spindeln pekar mot markeringen A på anslutningarna på -vägsventilen, 7.6 Spolning, påfyllning och avluftning av dricksvarmvattentanken Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. Se till att säkerhetsventilens aktiveringstryck inte överskrids. B A 1. Öppna inloppsventilen för dricksvarmvatten på dricksvarmvattentanken. 2. Öppna avtappningsställena för dricksvarmvatten.. Spola igenom dricksvarmvattentanken tills ingen luft längre kommer ut ur ventilerna på avtappningsställena. 4. Stäng avtappningsställena för dricksvarmvatten. 4. Spola dricksvarmvattenkretsen i ca 1 minut. 5. Vrid spindeln så att den rundade sidan av spindeln pekar mot markeringen B på anslutningarna på -vägsventilen. 6. Spola värmekretsen noggrant tills det inte längre kommer ut någon luft. 7. Sätt fast ventilmotorn (1) på -vägsventilen (). 8. Sätt i bygelstiftet (2) på ventilmotorns botten. 20 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

21 8 Isolera de hydrauliska anslutningarna 1. Isolera värmekrets, värmekälla och dricksvattenledningar i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 2. Öppna spärranordningarna.. Genomför ett tryckprov och kontrollera att systemet är tätt. 4. Isolera de interna rören på modulboxen med isoleringsmaterialet ur tillbehören. 5. Isolera de externa rören på uppställningsplatsen. 6. Isolera alla anslutningar, armaturer och ledningar. 7. Isolera värmekällan ångdiffusionstätt. 8. På maskiner med kylning ska även värmekretsen isoleras ångdiffusionstätt. 9 Ställa in överströmningsventilen INFO Arbetena som beskrivs i detta avsnitt behöver endast genomföras vid seriekopplade tankar. Genomför arbetsstegen snabbt eftersom annars kan överskridas och värmepumpen kopplar om till högstrycksfel. Om man vrider inställningsknappen på överströmningsventilen åt höger ökar temperaturskillnaden (spridningen), om man vrider den åt vänster minskar skillnaden. Anläggningen arbetar i värmedrift (helst i kallt tillstånd). 1. Vid låg värmekurva: Ställ in anläggningen på tvångsuppvärmning (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). 2. Spärra ventilerna till värmekretsen.. Se till att hela leds genom överströmningsventilen. 4. Kontrollera fram- och på värme- och värmepumpsregulatorn (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). 5. Vrid inställningsknappen (2) på överströmningsventilen (1) tills spridningen mellan fram- och är följande: När värmekällans temperatur är 0 C: 8 K När värmekällans temperatur är 10 C: 10 K 6. Öppna ventilerna till värmekretsen. 7. Återställ värme- och värmepumpsregulatorn. 10 Driftsättning 1 INFO Den första påfyllningen och driftsättningen av dricksvarmvattentanken måste utföras av Relevant planeringsinformation för anläggningen har dokumenterats fullständigt. Värmepumpen ska registreras hos ansvarigt elbolag. Systemet ska vara luftfritt. Installationskontrollen enligt grovchecklistan ska ha genomförts utan fel. 1. Kontrollera att alla nedanstående villkor är uppfyllda: Lastinmatningen på kompressorn roterar åt höger. Värmecentralen har ställts upp och monterats i enlighet med den här bruksanvisningen. Elinstallationen har genomförts korrekt i enlighet med den här bruksanvisningen och lokala föreskrifter. 2 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 21

22 Effektförsörjningen för värmepumpen är försedd med en allpolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd (IEC ). Storleken på aktiveringsströmmen beaktas. Värmekretsen och värmekällan har spolats och avluftats. Frostskyddet för värmekällans vätska ligger på -1 C. Alla spärranordningar i värmekretsen är öppna. Alla spärranordningar på värmekällan är öppna. Rörsystem och komponenter i anläggningen är täta. 2. Fyll i färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningen noggrant och skriv under det.. I Tyskland och Österrike: Skicka färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningar och grovchecklistan till tillverkarens kundtjänstavdelning. I övriga länder: Skicka färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningar och grovchecklistan till tillverkarens lokala återförsäljare. 4. Låt auktoriserad kundtjänstpersonal driftsätta värmepumpsanläggningen (mot avgift). 5. Se till att vattentillförseln till dricksvarmvattentanken är öppen. 11 Underhåll INFO Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal med ditt värmebolag Principer Värmepumpens kylkrets behöver inget regelbundet underhåll. I lokala föreskrifter, t.ex. EU-förordning (EG) 842/2006, föreskrivs att man bland annat genomför täthetskontroller och/eller för en loggbok för vissa värmepumpar Behovsanpassat underhåll Varje år, oftare vid behov: Kontroll och rengöring av värmekretsens och värmekällans komponenter, t.ex. venti- smutsfångare. Kontroll av funktionen hos säkerhetsventilen (på uppställningsplatsen) för dricksvarmvattentanken och säkerhetsventilen för värmekretsen. 11. Årligt underhåll Analysera kvaliteten på uppvärmningsvattnet. Vidta omedelbart lämpliga åtgärder om värdena avviker från. Rengöring av maskinutföranden med SVGW-tank (SVGW: schweizisk förening för gas- och vattenbolag): 1. Töm dricksvarmvattentanken genom tömningsventilen på kallvatteninloppet. 2. Lufta dricksvarmvattentanken och dricksvarmvattenledningarna via avtappningsställena för dricksvarmvatten i bostäderna.. Kontrollera dricksvarmvattentanken och rengör den genom rengöringsöppningen på tankens undersida. 4. Fyll på dricksvarmvattentanken igen efter rengöring och kontroll. 5. Avlufta dricksvarmvattentanken och dricksvarmvattenledningarna via avtappningsställena för dricksvarmvatten i bostäderna Rengöra och spola förångare och kondensor Följ tillverkarens anvisningar noggrant för att rengöra och spola förångaren/kondensorn. När förångaren/kondensorn har spolats med kemiskt rengöringsmedel: Neutralisera rester och spola förångaren/kondensorn noga med vatten. Kriterierna för huruvida detta ska ske och i vilka intervaller den hermetiska tätheten och köldmedelsmängden är. Beakta gällande lokala föreskrifter vad gäller den värmepumpsanläggningen. 22 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

23 12 Fel INFO När överhettningsskyddet i elelementet löser ut visas inget fel. Läs av felorsaken genom värme- och värmepumpsregulatorns diagnosprogram. Kontakta tillverkarens återförsäljare eller kundtjänst. Uppge felmeddelandet och maskinnumret ( Maskinetikett på sidan ) Låsa upp överhettningsskyddet i anläggningen: Kontrollera om överhettningsskyddets (2) återställningsknapp (1) har hoppat ut (ca 2 mm). Tryck i så fall in den igen. 1 Demontering och avfallshantering 1.1 Demontering Maskinen har kopplats från spänningen och säkrats så att den inte kan slås på igen. Samla upp alla medier korrekt. Sortera komponenterna efter material. 1.2 Avfallshantering och återvinning Avfallshantera miljöfarliga ämnen, t.ex. frostskyddsblandning och köldmedel, enligt gällande lokala föreskrifter. Apparatens komponenter och förpackningsmaterial ska avfallshanteras i enlighet med gällande föreskrifter eller lämnas in för återvinning. Buffertbatteri 1. Skruva ut buffertbatteriet på manöverenhetens processorkretskort med en skruvmejsel. 1 2 Om överhettningsskyddet aktiveras upprepade gånger, kontakta tillverkarens lokala återförsäljare eller kundtjänst. 2. Buffertbatteriet ska avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 2

24 Apparatbeteckning Värmepumptyp Uppställningsplats Överensstämmelse CE Effektdata Driftsgränser C Värmekälla C Ytterligare driftpunkter Buller Ljudtrycksnivå 1 m från enhetens kant db(a) Ljudeffektnivå enligt EN12102 db Värmekälla l/h Godkänt frostskyddsmedel Frostskydd upp till C Max driftstryck bar Värmekrets l/h Max driftstryck bar Total vikt (med kylning) kg (kg) Varmvattenbehållare Nettoinnehåll l Anod för extern ström integrerad Varmvattentemperatur i värmepumpsdrift max C Varmvattentemperatur med elelement max C Blandvattenmängd enligt ErP (vid 40 C, provtagning på 10 l/min) l Varmhållningsförlust enligt ErP (vid 65 C) W Maxtryck bar Elektronik Säkring vid anslutning via gemensam matarledning Spänningskod I allpolig säkring Säkring vid anslutning via gemensamma matarledningar Värmepump Skyddsklass IP Effekt elelement kw Komponenter Passiv kylfunktion kw Säkerhetsanordningar Värme- och värmepumpsregulator Elektronisk mjukstart Expansionskärl Överströmningsventil Vibrationsisolatorer WZS 42(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 24 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

25 WZS 42(H)(K)M WZS 62(H)(K)M WZS 82(H)(K)M WZS 102(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 20 I B0W I I I (258) I B0W I I I (26) I B0W I I I (278) I B0W I I I (28) I B0W I I I (288) , 20 5,4 20 7,0 20 8, , Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 25

26 Effektkurvor WZS 42(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 6 Pe (kw) 4 5 C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p WQ/K 8224 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 26 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

27 WZS 62(H)(K)M Effektkurvor Qh (kw) COP Temp ( C) 6 Pe (kw) 4 5 C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p WQ/K 8225 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 27

28 Effektkurvor WZS 82(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 10 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 (m³/h) p p WQ/K 8226 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 28 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

29 WZS 102(H)(K)M Effektkurvor Qh (kw) COP Temp ( C) 12 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 5,0 (m³/h) p p WQ/K 8227 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 29

30 Effektkurvor WZS 122(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 14 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 (m³/h) p p WQ/K 8228 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 0 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

31 Måttritningar Förklaring: D Pos. Beteckning Dim. 1 Ø 28 Ø 28 2 Ø 4 Ø 28 5 Ø Dricksvarmvatten 8 Drickskallvatten Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 1

32 Måttritning manöverenhet, vägghållare Väggmontering 2 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

33 Uppställningsscheman Förklaring: DE Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

34 Uppställningsscheman Förklaring: DE Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

35 Uppställningsscheman Förklaring: DE V Rh min. FS OKF Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 5

36 Hydraulisk anslutning maskinvariant H (uppvärmning) 6 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

37 Hydraulisk anslutning bufferttank Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

38 Hydraulisk anslutning maskinvariant K (kylning) 8 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

39 1 Värmepump 2 Golvvärme/värmeelement Vibrationsisolering 4 Apparatunderlägg Sylomerremsor 5 Avstängning med tömning 6 Expansionskärl ingår i leveransen 7 Säkerhetsventil 8 Avstängning 9 Värme cirkulationspump (HUP) 10 Backventil 11 Reglering av enstaka rum 12 Spillvattenventil 1 Ångtät isolering 14 Cirkulationspump för varmt bruksvatten (BUP) 15 Shuntkrets trevägsblandare (MK1 urladdning) 16 Expansionskärl tillhandahålls på platsen 18 Värmestav värme (ZWE) 19 Shuntkrets fyrvägsblandare (MK1 laddning) 20 Värmestav varmt bruksvatten (ZWE) 21 Shuntkrets cirkulationspump (FP1) 2 Matare cirkulationspump (ZUP) (koppla om kompaktapparaten) 24 Manometer 25 Värme + varmt bruksvatten cirkulationspump (HUP) 26 Omkopplingsventil varmt bruksvatten (BUP) (B = strömlös öppen) 27 Värmeelement värme + varmt bruksvatten (ZWE) 28 Saltlösning cirkulationspump (VBO) 29 Smutsfångare (max. 0,6 mm silstorlek) 0 Uppsamlingsbehållare för saltlösningsblandning 1 Väggenomföring 2 Tilloppsrör Saltlösningsfördelare 4 Jordkollektor 5 Jordsond 6 Grundvatten brunnpump 7 Väggkonsol 8 Flödesbrytare 9 Sugbrunn 40 Dräneringsbrunn 41 Spolarmatur värmekrets 42 Cirkulation cirkulationspump (ZIP) 4 Saltlösning/vatten-värmeväxlare (kylfunktion) 44 Trevägsblandare (kylfunktion MK1) 45 Ventil med lock 46 Fyll- och tömningsventil 48 L dd i i k l ti fö t b k tt (BLP) 51 Tank med separata kretsar 52 Gas- eller oljepanna 5 Träpanna 54 Tank för varmt bruksvatten 55 Saltlösningstryckvakt 56 Simbassängvärmeväxlare 57 Jordvärmeväxlare 58 Ventilation i huset 59 Plattvärmeväxlare 61 Kyltank 65 Kompaktfördelare 66 Fläktkonvektorer 67 Solvärmevarmvattentank 68 Solvärmetank med separata kretsar 69 Multifunktionstank 71 Hydraulmodul dual 72 Bufferttank hängande på väggen 7 Rörgenomföring 74 Ventower 75 Leveransomfattning hydraultorn dual 76 Dricksvattenstation 77 Tillbehör vatten/vatten-booster 78 Leveransomfattning vatten/vatten-booster tillval 79 Motorventil 80 Blandningsventil 81 Värmepump-utomhusenhet split leveransomfattning 82 Hydraulisk inomhusenhet split leveransomfattning 8 Cirkulationspump 84 Omkopplingsventil TB1/C Tilloppsgivare shuntkrets 1- D Temperaturbegränsare för golvvärme TRL/G Givare externt returflöde (tank med separata kretsar) STA Strängreglerventil TRL/H Givare returflöde (hydraulmodul dual) BT1 Utomhusgivare BT2 Tilloppsgivare BT Returflödesgivare BT6 Varmvattengivare BT12 Tilloppsgivare kondensor BT19 Givare elvärmepatron BT24 Givare extra värmealstrare 15 Shuntkrets trevägsblandare (MK2- urladdning) 17 Temperaturdifferensreglering (SLP) 19 Shuntkrets fyrvägsblandare (MK2 laddning) 21 Shuntkrets cirkulationspump (FP2-) 22 Simbassäng cirkulationspump (SUP) 44 Trevägsblandare (kylfunktion MK2) 47 Omkopplingsventil simbassänguppvärmning (SUP) (B = strömlös öppen) 60 Omkopplingsventil kyldrift (B = strömlös öppen) 62 Värmemängdsmätare 6 Omkopplingsventil solvärmekrets (B = strömlös öppen) 64 Kyl cirkulationspump 70 Solsepareringsstation TB2-/C Tilloppsgivare shuntkrets 2- TSS/E Givare temperaturdifferensreglering (låg temperatur) TSK/E Givare temperaturdifferensreglering (hög temperatur) TEE/F Givare extern energikälla 100 Rumstermostat kylning tillbehör tillval 101 Reglering tillhandahålles på platsen 102 Daggpunktsvakt tillbehör som tillval 10 Rumstermostat kylning ingår i leveransen 104 Leveransomfattning värmepump 105 Kylkretsmodulbox uttagbar 106 Specifik glykolblandning 107 Skållningsskydd/termisk blandningsventil 108 Solvärmepumpgrupp 109 Spillvattenventilen måste stängas 110 Leveransomfattning hydraultorn 111 Fäste för extra värmestav 112 Minimiavstånd till blandningsventilens termiska frikoppling 11 Anslutning extra värmealstrare Viktig anmärkning! Dessa hydraulscheman ät schematiska illustrationer och är avsedda som hjälpmedel! De befriar inte användaren från att genomföra en egen planering! Avstängningsorgan, avluftningar och säkerhetstekniska åtgärder anges inte komplett! Nationella standarder, lagar och föreskrifter måste iakttas! Dimensioneringen av rörledningarna ska genomföras baserat på värmepumpens nominella volymström, resp. den integrerade cirkulationspumpens fria tryck! Kontakta vår lokala försäljningspartner för detaljerad information och rådgivning! Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

40 Kopplingsschema WZS 42(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 40 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

41 WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M Kretsschema 1/ Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 41

42 Kretsschema 2/ WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M 42 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

43 WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M Kretsschema / Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 4

44 Kretsschema 1/ WZS 102(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 44 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. SWC-serien. 83056700aSE Översättning av originalbruksanvisningen

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. SWC-serien. 83056700aSE Översättning av originalbruksanvisningen Köldbärar/vatten-värmepumpar ruksanvisning SWC-serien 0700aSE Översättning av originalbruksanvisningen SE Innehållsförteckning Om denna bruksanvisning.... Giltighet.... Övriga gällande dokument.... Symboler

Läs mer

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS V-serien. SE 83056900aSE Översättning av originalbruksanvisningen

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS V-serien. SE 83056900aSE Översättning av originalbruksanvisningen Köldbärar/vatten-värmepumpar Bruksanvisning WZS V-serien SE 8056900aSE Översättning av originalbruksanvisningen Innehållsförteckning Om denna bruksanvisning.... Giltighet.... Övriga gällande dokument....

Läs mer

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. SWC V-serien. 83057000cSE Översättning av originalbruksanvisningen

Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. SWC V-serien. 83057000cSE Översättning av originalbruksanvisningen Köldbärar/vatten-värmepumpar ruksanvisning SWC V-serien 8057000cSE Översättning av originalbruksanvisningen SE Innehållsförteckning Om denna bruksanvisning.... Giltighet.... Övriga gällande dokument....

Läs mer

KÖLDBÄRAR/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

KÖLDBÄRAR/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE KÖLDBÄRAR/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Värmecentral köldbärare PWZS-serie Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs igenom

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0(L) LW 0(L) LW 80H Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SU400-SU1000 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Dimensioner och anslutningar 4 3 Montering 5 3.1 Installation 5 3.2

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Leveransomfattning... 2 Montering... 2 Förberedelse för elkabelanslutning...

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Logamatic R2101 Version 1.00 2007-02-22 JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 1 Med manöverpanel säker drift 1.1 Denna

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0 LW LW 00H Med reservation för tekniska ändringar. 8000dSE Översättning av Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Stekbord typ SET. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax SETno.

Stekbord typ SET. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax SETno. Bruksanvisning Stekbord typ SET Bruksanvisning stekbord SET Användningsområde Stekbordet ar avsett för beredning av matvaror. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning

Läs mer