Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien aSE Översättning av originalbruksanvisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien. 83056600aSE Översättning av originalbruksanvisningen"

Transkript

1 Köldbärar/vatten-värmepumpar Bruksanvisning WZS-serien aSE Översättning av originalbruksanvisningen SE

2 Innehållsförteckning 1 Om denna bruksanvisning Giltighet Övriga gällande dokument Symboler och märkningar Kontakt Säkerhet Avsedd användning Personlig skyddsutrustning Restrisker Avfallshantering Undvika skador på utrustningen...5 Beskrivning Konstruktion Tillbehör...8. Funktion Drift och skötsel Energisnål och miljövänlig drift Skötsel Leverans, lagring, transport och uppställning Ingår i leveransen Förvaring Uppackning och transport Uppställning Underhåll Principer Behovsanpassat underhåll Årligt underhåll Rengöra och spola förångare och kondensor Fel Låsa upp överhettningsskyddet Demontering och avfallshantering Demontering Avfallshantering och återvinning...2 Effektkurvor Måttritningar... 1 Uppställningsscheman... Hydraulisk anslutning maskinvariant H (uppvärmning)... 6 Kopplingsschema Kretsschema 1/ EG-försäkran om överensstämmelse Montering och anslutning Demontera modulboxen Montera modulboxen Montera de hydrauliska anslutningarna Upprätta elanslutningarna Montera manöverenheten Spolning, påfyllning och avluftning Ta bort frontväggen från modulboxen Kvalitet uppvärmningsvatten Påfyllning, spolning och avluftning av värmekällan Avlufta värmekällans cirkulationspump Spola och fylla på värme- och dricksvarmvattenkretsen Spolning, påfyllning och avluftning av dricksvarmvattentanken Isolera de hydrauliska anslutningarna Ställa in överströmningsventilen Driftsättning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

3 1 Om denna bruksanvisning Bruksanvisningen är en del av maskinen. Läs igenom bruksanvisningen och i synnerhet varnings- och säkerhetsanvisningarna innan du börjar arbeta på eller med maskinen eller genomför andra arbeten. Förvara bruksanvisningen i närheten av maskinen. Om maskinen byter ägare ska bruksanvisningen överlämnas tillsammans med maskinen. Om du har frågor eller funderingar, kontakta kundtjänst eller tillverkarens lokala återförsäljare. Beakta övriga gällande dokument. 1.1 Giltighet Den här bruksanvisningen gäller endast för den maskin som anges på typskylten och maskinetiketten ( Typskylt på sidan 6 och Maskinetikett på sidan ). 1.2 Övriga gällande dokument Följande dokument innehåller kompletterande information till den här bruksanvisningen: Planeringshandbok, hydraulisk anslutning. Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvisning. Kortfattad beskrivning av värmepumpsregulatorn. Bruksanvisning till utökningskretskortet. Loggbok (såvida denna tillhandahålls av tillverkaren). Maskinetikett Maskinetiketten innehåller viktig information för kontakt med tillverkaren eller tillverkarens lokala återförsäljare. Sätt fast maskinetiketten (streckkod med serieoch artikelnummer) här. 1. Symboler och märkningar Märkning av varningsanvisningar Symbol FARA VARNING SE UPP OBSERVERA Symboler i dokumentet Symbol Betydelse Säkerhetsrelevant information. Risk för personskador. Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till allvarliga eller livshotande skador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga eller livshotande skador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till medelsvåra eller lätta personskador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella skador. Betydelse Information för fackpersonal. Information för operatören. Förutsättning för en åtgärd. Uppmaning av vidta en åtgärd i ett steg. 1., 2.,.... Numrerade steg i samband med en steg. Beakta ordningsföljden. Kompletterande information, t.ex. för att underlätta arbeten, eller information om standarder. Hänvisning till fördjupad information vid ett annat ställe i bruksanvisningen eller i ett annat dokument. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

4 1.4 Kontakt De aktuella adresserna för beställning av tillbehör, service, frågor om maskinen och den här bruksanvisningen hittar du på följande webbplatser: Värmeingenjör Sanitärinstallatör Kylingenjör (underhållsarbeten) Tyskland: EU: Inom garantiperioden får service- och reparationsarbeten endast genomföras av personal som auktoriserats av tillverkaren. 2 Säkerhet tekniskt felfritt skick. Den ska användas för avsett syfte på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt under beaktande av bruksanvisningen. 2.1 Avsedd användning Maskinen är endast avsedd för följande funktioner: Uppvärmning Beredning av dricksvarmvatten. Kylning (tillval, med tillbehör eller maskintyp...km) Beakta alla driftsvillkor ( tioner/ingår i leveransen på sidan 24) samt bruksanvisningen och övriga gällande dokument inom ramen för maskinens avsedda användningsområde. Beakta följande lokala föreskrifter när du använder maskinen: Lagar, standarder, riktlinjer. Maskinen får inte användas för några andra ändamål. 2.2 Alla anvisningar i den här bruksanvisningen riktar sig 2. Personlig skyddsutrustning på händerna. Bär skärtåliga skyddshandskar när du transporterar maskinen. 2.4 Restrisker Skador till följd av elstöt Komponenter i maskinen står under livsfarlig spänning. Beakta följande innan du öppnar maskinplåtarna: Koppla maskinen från strömmen. Säkra maskinen mot återstart. Antändliga vätskor och explosionsfarlig atmosfär medför risk för personskador. Beståndsdelar i frostskyddsblandningar, t.ex. etanol och metanol, är mycket lättantändliga och bildar en explosionsfarlig atmosfär: Frostskyddsmedel får endast blandas i områden med god ventilation. Beakta varningssymbolerna och relevanta säkerhetsbestämmelser. tena på maskinen säkert och korrekt. Om maski- för livshotande personskador och allvarliga skador på utrustningen. Personalen måste känna till gällande lokala föreskrifter, i synnerhet vad gäller säkert och säkerhetsmedvetet arbete. Arbeten på elektrisk och elektronisk utrustning får endast genomföras av fackpersonal med elteknisk utbildning. Övriga arbeten får endast genomföras av behörig fackpersonal. 4 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

5 Person- och miljöskador till följd av läckage av köldmedel Maskinen innehåller hälso- och miljöskadligt köldmedel. Vid läckage av köldmedel på maskinen: 1. Slå från maskinen. 2. Ventilera uppställningsplatsen ordentligt.. Kontakta auktoriserad kundtjänst. 2.5 Avfallshantering Batterier Felaktig avfallshantering av buffertbatteriet kan leda till miljöskador. Buffertbatteriet ska avfallshanteras korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. Miljöskadliga medier Felaktig avfallshantering av miljöskadliga medier (frostskyddsmedel, köldmedel) leder till miljöskador: Samla upp medierna korrekt. Medierna ska avfallshanteras korrekt i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 2.6 Undvika skador på utrustningen Felaktig hantering Förutsättningar för att minska sten- och korrosionsskador i varmvattenanläggningar: Korrekt planering och driftsättning. Korrosionstekniskt sluten anläggning. Integrering av en tryckhållning av lämplig storlek. Användning av avjoniserat vatten. Regelbundna underhålls- och reparationsarbeten. Om en anläggning planeras utan hänsyn till ovan nämnda förutsättningar, uppstår risk för följande skador och störningar: Funktionsfel och skador på systemdelar och komponenter, t.ex. pumpar och ventiler. Läckage på in- och utsida, t.ex. på värmeväxlare. Reducerade tvärsnitt och blockering i komponenter, t.ex. värmeväxlare, rörledningar, pumpar. Materialutmattning. Bildning av gasbubblor och gaskuddar, kavitation. Negativa effekter på värmeöverföringen, bildning av beläggningar, avlagringar, samt buller till följd av detta, t.ex. kok- och. Beakta uppgifterna i den här bruksanvisningen vid alla arbeten på och med maskinen. Olämplig kvalitet på fyll- och påfyllningsvattnet i värmekretsen Anläggningens effektgrad och värmegeneratorns och värmekomponenternas livslängd påverkas i hög grad av uppvärmningsvattnets kvalitet. Om anläggningen fylls på med obehandlat dricksvatten, utfälls kalcium som pannsten. Detta leder till att det bildas kalkavlagringar på värmeväxlarnas ytor i värmesystemet. Verkningsgraden sjunker och energikostnaderna ökar. I extrema fall kan värmeväxlarna skadas. Anläggningen får endast fyllas på med avjoniserat uppvärmningsvatten. Olämplig kvalitet på vattnet i dricksvarmvattentanken Den elektriska ledningsförmågan på dricksvattnet ska vara minst 100 /cm. Olämplig kvalitet på vattnet eller vatten-/ frostskyddsblandningen i värmekällan Om värmekällan drivs med vatten eller vatten-/ frostskyddsblandning, ska vattnet uppfylla kvalitetskraven på varmvattensidan. Användning av grundvatten Vid användning av grundvatten ska en mellanväxlare användas. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 5

6 Beskrivning.1 Konstruktion INFO I det här avsnittet beskrivs i huvuddrag de komponenter som är nödvändiga för att man ska kunna genomföra de uppgifter som beskrivs i den här bruksanvisningen. Värmecentral vägvägsventil för omkoppling värmekrets/dricksvarmvatten 2 Ventilmotor Avluftare 4 Position typskylt 5 Överströmningsventil 6 Kopplingslåda 7 Sensor dricksvarmvattentank 8 Modulbox 9 Höjdjusterbara fötter (4x) 10 Dricksvarmvattentank 11 Cirkulationspump värmekrets/varmvatten 12 Manuell effektreglering värmestav (MLRH), tillbehör 1 Värmeelement Typskylt ytterligare en på modulboxen. Den övre typskylten omfattar följande information: Maskintyp, artikelnummer Serienummer, maskinindex Dessutom innehåller den en översikt över de viktigaste Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

7 Modulbox, variant utan kylning Modulbox, variant med kylning Kompressor 2 Kondensor Vibrationsisolering (4x) 5 Förångare 6 Cirkulationspump värmekälla 7 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 8 Påfyllnings-/tömningsventil värmesystem 1 Kompressor 2 Kondensor Vibrationsisolering (4x) 5 Förångare 6 Cirkulationspump värmekälla 7 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 8 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 9 Påfyllnings-/tömningsventil värmesystem Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

8 Manöverenhet Tillbehör Följande tillbehör till maskinen kan fås från din lokala återförsäljare. Extra panel för frontkåpan, när manöverenheten monteras på väggen. Rumstermostat för till- eller frånkoppling av kylfunktionen (om tillämpligt). Daggpunktsvakt för att skydda system med kylfunktion vid låga. Utökningskretskort för automatisk omkoppling mellan värme- och kyldrift. Manuell effektreglering värmestav (MLRH) för begränsning av elvärmeelementets effekt. Kylpaket för uppgradering av maskiner av typen H med en kylfunktion. 1 Manöverenhet 2 Skjutbar lucka framför USB-port (för kva- gramvara och dataloggning) Vägghållare (behövs endast vid väggmontering) Undersida manöverenhet 1 RBE (RS 485) Anslutning nätverkskabel Anslutning LIN-busskabel till värmepump 4 Ingen funktion. Funktion Flytande köldmedel förångas (förångare). Energin för denna process är omgivningsenergi från värmekällan jord (kollektor, jordsond eller grundvatten via mellanväxlare). Det gasformiga köldmedlet komprimeras (kompressor), vilket gör att trycket och därmed även temperaturen ökar. Det gasformiga köldmedlet med hög temperatur kondenseras (kondensor). Den höga temperaturen överförs till uppvärmnings- medlet med högt tryck och hög temperatur avlastas (expansionsventil). Trycket och temperaturen faller och processen börjar om från början. Med den integrerade omkopplingsventilen och den energieffektiva cirkulationspumpen kan det uppvärmda uppvärmningsvattnet användas för påfyllning av dricksvarmvatten eller för uppvärmning av byggnader. De nödvändiga temperaturerna och driften regleras med värmepumpsregulatorn. Eventuell eftervärmning, stöd av golvvärmen eller ökning av dricksvarmvattentemperaturen sker med hjälp av det integrerade elvärmeelementet, som vid behov aktiveras med hjälp av värmepumpsregulatorn. En integrerad överströmningsventil ser till att det inte uppstår någon högtrycksstörning på värmepumpen när alla värmekretsar stängs. De integrerade vibrationsisolatorerna för värmekrets och värmekälla ser till att strukturburet buller och vibrationer inte överförs till den fasta rörinstallationen och därmed till byggnaden. Kylning Kylningen är integrerad på maskiner av typen K. Maskiner av typen H kan utrustas med tillbehöret Kyl- 8 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

9 möjligheter (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn): 5 Leverans, lagring, transport och uppställning Passiv kylning (utan kompressor) Styrning av kylfunktionen via värme- och värmepumpsregulatorn. 5.1 Ingår i leveransen Omkoppling mellan värme- och kyldrift, med utökningskretskort (tillbehör) även automatiskt. Nätverksanslutning på manöverenheten Manöverenheten kan anslutas till en dator eller ett nätverk med en nätverkskabel. Värme- och värmepumpsregulatorn kan då styras från datorn eller nätverket. INFO Tillbehör levereras i två paket på värmecentralen. När du har tagit emot leveransen ska du omedelbart kontrollera om produkten har synliga skador. Reklamera genast skador hos speditören. Tillbehören omfattar: 4 Drift och skötsel INFO Maskinen betjänas med hjälp av manöverenheten till värme- och värmepumpsregulatorn ( Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). Etikett med maskinnummer som ska fästas på sidan i den här bruksanvisningen. Kontrollenhet bestående av vägghållare, panel, manöverenhet med hållare. Dubb, 6 mm, med skruvar (vardera 2 st) för väggmontering av manöverenheten. Säkerhetsventil, utesensor Klämringsskruvar 4.1 Energisnål och miljövänlig drift De allmänna förutsättningarna för en energisnål och miljövänlig drift av värmesystem gäller oförändrat även för köldbärar/vatten-värmepumpar. Till de viktigaste åtgärderna hör följande: Inga onödigt höga. Inga onödigt höga dricksvarmvattentemperaturer (beakta gällande lokala föreskrifter). Ha inte fönster öppna på glänt/tippade (konstant ventilation), utan öppna dem helt under en kort period (stötvis ventilation). Ersättningsmaterial, efter demontering av modulboxen: Isoleringsslangar (2x), buntband (4x), O-ringar (6x) 5.2 Förvaring Vänta helst med att packa upp maskinen tills det är dags för montering. Lagra maskinen så att den är skyddad mot fukt, frost, damm och smuts. 4.2 Skötsel Torka endast maskinens utsida med en fuktig trasa eller en trasa och milt rengöringsmedel (diskmedel, allrengöring). Använd inte starka, frätande, syra- eller klorhaltiga rengöringsmedel. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

10 5. Uppackning och transport Anvisningar för säker transport Värmecentralen och modulboxen är tunga ( Tek- eller skador på utrustning. Flera personer bör hjälpas åt att transportera och ställa upp värmecentralen och modulboxen. Säkra värmecentralen under transport. Bär modulboxen i. på händerna. Använd skärtåliga skyddshandskar. De hydrauliska anslutningarna är inte konstruerade för mekaniska belastningar. Maskinen får inte lyftas eller transporteras från dessa anslutningar. Om modulboxen tippas mer än 45 grader rinner kompressorolja ur kylkretsen. Tippa inte maskinen mer än 45 när modulboxen är installerad. Vi rekommenderar att maskinen lyfts med lyfttruck, eller alternativt med säckkärra. Demontera husets väggar om maskinen ska transporteras med säckkärra eller bäras. Maskinen är uppackad ( Uppackning på sidan 10). 1. Beakta följande för att undvika skador på fordonet: Lossa de 2 skruvarna nedtill på frontväggen. Lyft ur frontväggen och lägg undan den på en säker plats. Lossa de skruvarna på varje sidovägg. Lyft ur sidoväggarna och lägg undan dem på en säker plats x Transport med lyfttruck Transportera maskinen till uppställningsplatsen i sin förpackning och säkrad på träpall. Uppackning INFO Om maskinen inte transporteras med lyfttruck: Packa först upp maskinen och demontera husets väggar innan du lyfter upp den från pallen. 1. Avlägsna plastfolier. Se till att inte skada maskinen. 2. Bortskaffa fästvinklar, transport- och förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande lokala föreskrifter.. På uppställningsplatsen ska folien avlägsnas från plastelementet på frontväggen. Transport med säckkärra INFO Vid transport med säckkärra måste modulboxen vara inskjuten. porteras på säckkärran på vänster sida, den kan dock även transporteras på höger sida. Husets väggar är demonterade. 10 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

11 1. För att undvika skador: Maskinen får endast lastas på sidan av säckkärran. Minsta volym = Köldmedelsmängd [kg] Gränsvärde [kg/m³] 2. Transportera maskinen på säckkärran. Bära apparaten Husets väggar är demonterade. 1. Demontera modulboxen och bär den till uppställningsplatsen i. 2. Bär maskinen så vågrätt som möjligt. 5.4 Uppställning Krav på uppställningsplatsen/uppställningslokalen INFO Beakta gällande lokala föreskrifter och standarder i fråga om kraven på uppställningslokalen och uppställningsplatsen. I tabellen anges de föreskrifter som gäller i Tyskland enligt DIN EN Köldmedel Gränsvärde [kg/m³] R 14a 0,25 R 404A 0,48 R 407C 0,1 R 410A 0,44 ( sidan 24). INFO ställts upp, behöver man endast ta hänsyn av olika typer har ställts upp, behöver man endast ta hänsyn till den pump som innehåller mest köldmedel. Den minsta volymen motsvarar de krav som gäller för det köldmedel som används. Uppställning inomhus. Uppställningslokalen ska vara torr och frostfri. Beakta avståndsmåtten ( Uppställningsscheman på sidan ). Underlaget måste lämpa sig för uppställning av maskinen: jämnt och vågrätt, tillräckligt bärkraftigt för maskinens vikt. Justera maskinen Justera maskinen på uppställningsplatsen med de höjdjusterbara fötterna så att den står stabilt och vågrätt med hjälp av en skruvnyckel (nyckelvidd 1). Justeringsområde: 25 till 50 mm. 6 Montering och anslutning 6.1 Demontera modulboxen OBSERVERA Om modulboxen tippas mer än 45 grader rinner kompressorolja ur kylkretsen. Tippa inte modulboxen mer än 45. INFO Om nödvändigt kan modulboxen demonteras för att underlätta transport av maskinen eller för serviceändamål. Steg 1 5 behöver endast utföras när modulboxen är ansluten och påfylld. Maskinen har kopplats från spänningen och säkrats så att den inte kan slås på igen. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 11

12 1. Ta bort frontväggen från modulboxen ( 7.1 Ta bort frontväggen från modulboxen på sidan 18). 2. Stäng spärrventilerna till värmekretsen. Maskin med kylning: 4. Stäng värmekällans spärrventiler (bakom kåporna) med skruvnyckel.. Töm maskinen genom påfyllnings- och tömningsventilen. Maskin utan kylning: 12 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

13 5. Töm maskinen genom värmekällans påfyllningsoch tömningsventil. 6. Koppla från elanslutningarna. Dra ut de 2 vita kontakterna (1) nedtill på kopplingslådan. Detta gör du genom att trycka på kontakternas sida så att spärrhakarna lossar. Dra ut den svarta fyrkantiga kontakten (2) upptill på modulboxen. Maskin utan kylning: Ta av isoleringarna på hydraulanslutningarna. Maskin med kylning: Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 1

14 8. Avlägsna de klämmorna på hydraulanslutningarna. 11. Ta bort de båda fästskruvarna från sidorna. 9. Skruva isär värmeframledningen med en skruvnyckel med nyckelvidd För att skydda golvet och lättare kunna modulboxen (): Placera brädor (4) på underlaget, t.ex. från förpackningsmaterialet. 1. Lyft muttern (1) på värmeframledningen och håll den upplyft. 14. Dra långsamt och försiktigt ut modulboxen från handtagen (2). Se till att inga rör skadas Koppa från hydraulanslutningarna genom att trycka ned rören så mycket som nödvändigt Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

15 15. Dra ut modulen helt och sätt ned den på brädorna. 6. Montera de hydrauliska anslutningarna. OBSERVERA Otillåtet hög belastning kan leda till skador på kopparrören! Säkra alla anslutningar så att de inte kan förvridas. INFO Värmekällan kan anslutas uppifrån, från höger eller från vänster. Värmekällans utförande ska motsvara tionerna ( planeringshandbok, måttbilder, uppställningsscheman). Rören i värmekretsen och värmekällan har lämpliga tvärsnitt och längder. 6.2 Montera modulboxen 1. Sätt in modulboxen försiktigt nedtill i värmecentralen och skjut in den långsamt och försiktigt. Lyft muttern på värmeframledningen och håll den upplyft. Se upp så att inga rör skadas. 2. Montera de båda fästskruvarna i sidan.. Anslut värmeframledningen och hydraulanslutningarna. Byt ut O-ringarna i värmepumpsanslutningarna ( Tillbehör). 4. Genomför ett tryckprov och isolera rören med medföljande isoleringsslangar ( Tillbehör). 5. Upprätta elanslutningarna. Sätt i de 2 vita kontakterna nedtill på kopplingslådan. Se till att kontakterna är lätta att sätta i och att spärrhakarna hakar fast. Sätt i den svarta fyrkantiga kontakten upptill på modulboxen. Cirkulationspumparnas fria tryck måste kunna åstadkomma minst den genomströmning som krävs för maskintypen (ner/ingår i leveransen på sidan 24). Ledningarna för värmekällan och värmesystemet är fästa vid en fast punkt på väggen eller taket. Montera klämringsskruvarna och kulventilerna OBSERVERA För stor kraft kan leda till läckage eller brott på kopplingsmuttrarna! Dra inte åt muttrarna mer än vad som anges här. 1. Kontrollera så att rörändarna inte är repade, nedsmutsade eller skadade. 2. Kontrollera så att klämringen sitter ordentligt på anslutningsstycket.. Skjut röret så långt det går i anslutningsstycket genom klämringen. 4. Dra åt kopplingsmuttern handfast och rita en vattenfast markering. 5. Dra åt kopplingsmuttern /4 varv. 6. Kontrollera att anslutningen är tät. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 15

16 Om anslutningen inte är tät: 1. Ta isär anslutningen och kontrollera om röret är skadat. 2. Dra åt kopplingsmuttern handfast och dra åt igen med U-nyckel 1/8 till 1/4 varv, eftersom klämringen redan sig i klämposition. Anslut maskinen till värmekälla, dricksvattenledningar och värmekrets. 1. Montera spärranordningar på värmekretsen. 2. Installera en avluftningsanordning vid den högsta punkten på värmekällan.. Rekommendation: Montera ett med en siktstorlek på 0,9 mm i värmekällans inlopp. 4. Anslut dricksvarmvattentanken i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 5. Rekommendation: Installera ett expansionskärl med för att utjämna tryckvariationer och vätskeslag och undvika onödig vätskeförlust. 6. Driftstrycken får inte över- eller underskridas ( på sidan 24). Montera en tryckbegränsare vid behov. 6.4 Upprätta elanslutningarna. OBSERVERA Ett felaktigt rotationsfält kan leda till att kompressorn förstörs! Rotationsfältet för kompressorns lastmatning måste vara åt höger. Grundläggande information för elanslutning INFO Maskinen måste alltid försörjas med ström. Återupprätta alltid strömförsörjningen när du har genomfört arbeten på maskinens insida och monterat tillbaka plåtarna. Beakta eventuella föreskrifter för elanslutning från det lokala elbolaget. Effektförsörjningen för värmepumpen måste förses med en allpolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd (enligt IEC ). Beakta utlösningsströmstyrkan ( Tekniska Beakta gällande regler för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Styr-/sensorledningar ska dras med ett tillräckligt avstånd från maskinens matningsledning (> 100 mm). Oskärmade strömledningar och skärmade ledningar (LIN-busskablar) ska dras med ett tillräckligt avstånd från varandra. Patchkablar och LIN-busskablar får inte förlängas. LIN-busskablar med en längd på upp till 0 m får användas. Dra in kablar och ledningar och upprätta anslutningar 1. Strömförande kablar ska avisoleras innan de dras i kopplingsskåpets kabelkanal. 2. Öppna kopplingsskåpet: Lossa de båda skruvarna upptill på kopplingsskåpets täckplåt. Haka loss täckplåten. 16 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

17 . Dra och ansluta styr-/sensorledningar och maskinens matarledning: För in ledningarna uppifrån i maskinens insida genom de tomma rören (1) och (2). Dra ledningarna underifrån genom kabelgenomföringarna i kopplingsskåpet (). 6.5 Montera manöverenheten INFO Manöverenheten kan placeras i ett urtag på maskinens frontvägg eller monteras på väggen. 1 2 Sätta i manöverenheten i maskinen och ansluta 1. Vid behov: Ta bort panelen från den avsedda anslutningsplatsen. Detta gör du genom att trycka ihop spärrhakarna och trycka dem ur öppningarna. 2. Avlägsna folien från plastelementet på frontväggen.. Placera manöverenheten i urtaget på maskinens frontvägg och tryck spärrhakarna i öppningarna. Anslut ledningarna till respektive plintar ( Kopplingsschema på sidan 40). Styra regulatorn från en dator 1. Dra en skärmad nätverkskabel (kategori 6) genom maskinen under installation. 2. Anslut nätverkskabelns RJ-45-kontakt i manöverenhetens (1) uttag. INFO 1 Nätverkskabeln kan installeras i efterhand. I så fall ska skyddsplåten demonteras. 4. Kapa av kablarna så att de fortfarande är tillräckligt långa för att framväggen ska kunna tas av och ställas åt sidan intill maskinen. Kapa inte av buntbandet för dragavlastning av LIN-busskabeln på kopplingsskåpet. LIN-busskabel ca 1,1 m från dragavlastningens fäste på kopplingsskåpet. Övriga kablar ca 1,2 m. 5. Fäst LIN-busskabeln med buntband ca 20 cm framför kontakten med en bygel på panelen (dragavlastning). 6. För in kabeln underifrån i manöverenheten genom öppningen i maskinens frontvägg. 7. Sätt i panelen i den fria anslutningsplatsen. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 17

18 Montera manöverenheten på väggen och ansluta 1. Lossa hållaren från manöverenheten. 2. Skär bort spärrhakarna (om de stör helhetsintrycket).. Markera 2 borrhål ( Måttritning manöverenhet, vägghållare på sidan 2). 4. Fäst vägghållaren (2) med 2 dymlingar (1) och 2 skruvar (). 7 Spolning, påfyllning och avluftning 7.1 Ta bort frontväggen från modulboxen Skruva bort frontväggen från modulboxen För in kablarna genom väggen (t.ex. infällt uttag) eller underifrån. 6. Sätt fast manöverenheten i vägghållaren. 7. LIN-busskabeln förs ut ur värmepumpen längst upp till höger på baksidan och kopplas in nedtill på manöverenheten. 8. Sätt fast panelen. Sätt vid behov fast den andra panelen (tillbehör) på den andra fria anslutningsplatsen. 7.2 Kvalitet uppvärmningsvatten INFO VDI-föreskrifterna 205 Undvika skador på varmvattenanläggningar. Nödvändigt ph-värde: 8, För aluminiummaterial: ph-värde: 8,2... 8,5 Anläggningen får endast fyllas på med avjoniserat uppvärmningsvatten (saltfattigt arbetssätt i anläggningen). 18 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

19 Fördelar med det saltfattiga arbetssättet: Mindre korrosion Ingen pannstensbildning Optimalt för slutna värmekretslopp Optimalt ph-värde genom egenalkalisering efter påfyllning av anläggningen Enkel alkalisering till ett ph-värde på 8,2 genom tillsättning av kemikalier (vid behov) 7. Påfyllning, spolning och avluftning av värmekällan För påfyllning av köldbärarkretsen är vatten och följande frostskyddsmedel tillåtna: Monopropylenglykol Monoetylenglykol Etanol Metanol Om värmekällan drivs med vatten eller vatten-/ frostskyddsblandning, ska vattnet uppfylla kvalitetskraven på varmvattensidan. Se till att ett frostskydd på -1 C är säkerställt. Kontrollera att frostskyddsmedlet är kompatibelt med materialen på rör, tätningar och andra komponenter. Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. Rummet ska ventileras. 1. Spola värmekällan. 2. Innan frostskyddsmedlet fylls på i värmekällan ska det blandas ordentlig med vatten i det cerade förhållandet.. Kontrollera koncentrationen på vatten-/frostskyddsblandningen. Frostskydd: 1 C 4. Fyll på värmekällan med vatten-/frostskyddsblandningen. 5. Spola tills anläggningen är fri från luft. 7.4 Avlufta värmekällans cirkulationspump INFO - samma sida även på utförandet utan kylning. 1. Placera ett uppsamlingskärl för att fånga upp vätska under pumpen. 2. Skruva loss skruvlocket mitt på cirkulationspumpen.. Vänta tills det rinner ut ett jämnt. 4. Skruva tillbaka skruvlocket mitt på cirkulationspumpen. 5. Skruva fast frontväggen på modulboxen. 6. Avfallshantera vätskor korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. 7. Ställ in systemtrycket på 1 bar. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 19

20 7.5 Spola och fylla på värme- och dricksvarmvattenkretsen Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. 1. Se till att säkerhetsventilens aktiveringstryck inte överskrids Dra av bygelstiftet (2) på ventilmotorns (1) botten. 2. Ta försiktigt av ventilmotorn från -vägsventilen () genom att dra den uppåt Se till att bygelstiftet hakar fast ordentligt: Ventilmotorn sitter fast på -vägsventilen Båda piggarna på bygelstiftet ligger på haken. Ca 2 mm av bygelstiftets spetsar syns (ej längre tydligt!).. Vrid spindeln på -vägsventilen så att den rundade sidan av spindeln pekar mot markeringen A på anslutningarna på -vägsventilen, 7.6 Spolning, påfyllning och avluftning av dricksvarmvattentanken Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. Se till att säkerhetsventilens aktiveringstryck inte överskrids. B A 1. Öppna inloppsventilen för dricksvarmvatten på dricksvarmvattentanken. 2. Öppna avtappningsställena för dricksvarmvatten.. Spola igenom dricksvarmvattentanken tills ingen luft längre kommer ut ur ventilerna på avtappningsställena. 4. Stäng avtappningsställena för dricksvarmvatten. 4. Spola dricksvarmvattenkretsen i ca 1 minut. 5. Vrid spindeln så att den rundade sidan av spindeln pekar mot markeringen B på anslutningarna på -vägsventilen. 6. Spola värmekretsen noggrant tills det inte längre kommer ut någon luft. 7. Sätt fast ventilmotorn (1) på -vägsventilen (). 8. Sätt i bygelstiftet (2) på ventilmotorns botten. 20 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

21 8 Isolera de hydrauliska anslutningarna 1. Isolera värmekrets, värmekälla och dricksvattenledningar i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 2. Öppna spärranordningarna.. Genomför ett tryckprov och kontrollera att systemet är tätt. 4. Isolera de interna rören på modulboxen med isoleringsmaterialet ur tillbehören. 5. Isolera de externa rören på uppställningsplatsen. 6. Isolera alla anslutningar, armaturer och ledningar. 7. Isolera värmekällan ångdiffusionstätt. 8. På maskiner med kylning ska även värmekretsen isoleras ångdiffusionstätt. 9 Ställa in överströmningsventilen INFO Arbetena som beskrivs i detta avsnitt behöver endast genomföras vid seriekopplade tankar. Genomför arbetsstegen snabbt eftersom annars kan överskridas och värmepumpen kopplar om till högstrycksfel. Om man vrider inställningsknappen på överströmningsventilen åt höger ökar temperaturskillnaden (spridningen), om man vrider den åt vänster minskar skillnaden. Anläggningen arbetar i värmedrift (helst i kallt tillstånd). 1. Vid låg värmekurva: Ställ in anläggningen på tvångsuppvärmning (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). 2. Spärra ventilerna till värmekretsen.. Se till att hela leds genom överströmningsventilen. 4. Kontrollera fram- och på värme- och värmepumpsregulatorn (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). 5. Vrid inställningsknappen (2) på överströmningsventilen (1) tills spridningen mellan fram- och är följande: När värmekällans temperatur är 0 C: 8 K När värmekällans temperatur är 10 C: 10 K 6. Öppna ventilerna till värmekretsen. 7. Återställ värme- och värmepumpsregulatorn. 10 Driftsättning 1 INFO Den första påfyllningen och driftsättningen av dricksvarmvattentanken måste utföras av Relevant planeringsinformation för anläggningen har dokumenterats fullständigt. Värmepumpen ska registreras hos ansvarigt elbolag. Systemet ska vara luftfritt. Installationskontrollen enligt grovchecklistan ska ha genomförts utan fel. 1. Kontrollera att alla nedanstående villkor är uppfyllda: Lastinmatningen på kompressorn roterar åt höger. Värmecentralen har ställts upp och monterats i enlighet med den här bruksanvisningen. Elinstallationen har genomförts korrekt i enlighet med den här bruksanvisningen och lokala föreskrifter. 2 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 21

22 Effektförsörjningen för värmepumpen är försedd med en allpolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd (IEC ). Storleken på aktiveringsströmmen beaktas. Värmekretsen och värmekällan har spolats och avluftats. Frostskyddet för värmekällans vätska ligger på -1 C. Alla spärranordningar i värmekretsen är öppna. Alla spärranordningar på värmekällan är öppna. Rörsystem och komponenter i anläggningen är täta. 2. Fyll i färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningen noggrant och skriv under det.. I Tyskland och Österrike: Skicka färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningar och grovchecklistan till tillverkarens kundtjänstavdelning. I övriga länder: Skicka färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningar och grovchecklistan till tillverkarens lokala återförsäljare. 4. Låt auktoriserad kundtjänstpersonal driftsätta värmepumpsanläggningen (mot avgift). 5. Se till att vattentillförseln till dricksvarmvattentanken är öppen. 11 Underhåll INFO Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal med ditt värmebolag Principer Värmepumpens kylkrets behöver inget regelbundet underhåll. I lokala föreskrifter, t.ex. EU-förordning (EG) 842/2006, föreskrivs att man bland annat genomför täthetskontroller och/eller för en loggbok för vissa värmepumpar Behovsanpassat underhåll Varje år, oftare vid behov: Kontroll och rengöring av värmekretsens och värmekällans komponenter, t.ex. venti- smutsfångare. Kontroll av funktionen hos säkerhetsventilen (på uppställningsplatsen) för dricksvarmvattentanken och säkerhetsventilen för värmekretsen. 11. Årligt underhåll Analysera kvaliteten på uppvärmningsvattnet. Vidta omedelbart lämpliga åtgärder om värdena avviker från. Rengöring av maskinutföranden med SVGW-tank (SVGW: schweizisk förening för gas- och vattenbolag): 1. Töm dricksvarmvattentanken genom tömningsventilen på kallvatteninloppet. 2. Lufta dricksvarmvattentanken och dricksvarmvattenledningarna via avtappningsställena för dricksvarmvatten i bostäderna.. Kontrollera dricksvarmvattentanken och rengör den genom rengöringsöppningen på tankens undersida. 4. Fyll på dricksvarmvattentanken igen efter rengöring och kontroll. 5. Avlufta dricksvarmvattentanken och dricksvarmvattenledningarna via avtappningsställena för dricksvarmvatten i bostäderna Rengöra och spola förångare och kondensor Följ tillverkarens anvisningar noggrant för att rengöra och spola förångaren/kondensorn. När förångaren/kondensorn har spolats med kemiskt rengöringsmedel: Neutralisera rester och spola förångaren/kondensorn noga med vatten. Kriterierna för huruvida detta ska ske och i vilka intervaller den hermetiska tätheten och köldmedelsmängden är. Beakta gällande lokala föreskrifter vad gäller den värmepumpsanläggningen. 22 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

23 12 Fel INFO När överhettningsskyddet i elelementet löser ut visas inget fel. Läs av felorsaken genom värme- och värmepumpsregulatorns diagnosprogram. Kontakta tillverkarens återförsäljare eller kundtjänst. Uppge felmeddelandet och maskinnumret ( Maskinetikett på sidan ) Låsa upp överhettningsskyddet i anläggningen: Kontrollera om överhettningsskyddets (2) återställningsknapp (1) har hoppat ut (ca 2 mm). Tryck i så fall in den igen. 1 Demontering och avfallshantering 1.1 Demontering Maskinen har kopplats från spänningen och säkrats så att den inte kan slås på igen. Samla upp alla medier korrekt. Sortera komponenterna efter material. 1.2 Avfallshantering och återvinning Avfallshantera miljöfarliga ämnen, t.ex. frostskyddsblandning och köldmedel, enligt gällande lokala föreskrifter. Apparatens komponenter och förpackningsmaterial ska avfallshanteras i enlighet med gällande föreskrifter eller lämnas in för återvinning. Buffertbatteri 1. Skruva ut buffertbatteriet på manöverenhetens processorkretskort med en skruvmejsel. 1 2 Om överhettningsskyddet aktiveras upprepade gånger, kontakta tillverkarens lokala återförsäljare eller kundtjänst. 2. Buffertbatteriet ska avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 2

24 Apparatbeteckning Värmepumptyp Uppställningsplats Överensstämmelse CE Effektdata Driftsgränser C Värmekälla C Ytterligare driftpunkter Buller Ljudtrycksnivå 1 m från enhetens kant db(a) Ljudeffektnivå enligt EN12102 db Värmekälla l/h Godkänt frostskyddsmedel Frostskydd upp till C Max driftstryck bar Värmekrets l/h Max driftstryck bar Total vikt (med kylning) kg (kg) Varmvattenbehållare Nettoinnehåll l Anod för extern ström integrerad Varmvattentemperatur i värmepumpsdrift max C Varmvattentemperatur med elelement max C Blandvattenmängd enligt ErP (vid 40 C, provtagning på 10 l/min) l Varmhållningsförlust enligt ErP (vid 65 C) W Maxtryck bar Elektronik Säkring vid anslutning via gemensam matarledning Spänningskod I allpolig säkring Säkring vid anslutning via gemensamma matarledningar Värmepump Skyddsklass IP Effekt elelement kw Komponenter Passiv kylfunktion kw Säkerhetsanordningar Värme- och värmepumpsregulator Elektronisk mjukstart Expansionskärl Överströmningsventil Vibrationsisolatorer WZS 42(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 24 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

25 WZS 42(H)(K)M WZS 62(H)(K)M WZS 82(H)(K)M WZS 102(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 20 I B0W I I I (258) I B0W I I I (26) I B0W I I I (278) I B0W I I I (28) I B0W I I I (288) , 20 5,4 20 7,0 20 8, , Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 25

26 Effektkurvor WZS 42(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 6 Pe (kw) 4 5 C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p WQ/K 8224 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 26 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

27 WZS 62(H)(K)M Effektkurvor Qh (kw) COP Temp ( C) 6 Pe (kw) 4 5 C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p WQ/K 8225 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 27

28 Effektkurvor WZS 82(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 10 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 (m³/h) p p WQ/K 8226 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 28 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

29 WZS 102(H)(K)M Effektkurvor Qh (kw) COP Temp ( C) 12 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 5,0 (m³/h) p p WQ/K 8227 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 29

30 Effektkurvor WZS 122(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 14 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 (m³/h) p p WQ/K 8228 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 0 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

31 Måttritningar Förklaring: D Pos. Beteckning Dim. 1 Ø 28 Ø 28 2 Ø 4 Ø 28 5 Ø Dricksvarmvatten 8 Drickskallvatten Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 1

32 Måttritning manöverenhet, vägghållare Väggmontering 2 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

33 Uppställningsscheman Förklaring: DE Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

34 Uppställningsscheman Förklaring: DE Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

35 Uppställningsscheman Förklaring: DE V Rh min. FS OKF Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 5

36 Hydraulisk anslutning maskinvariant H (uppvärmning) 6 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

37 Hydraulisk anslutning bufferttank Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

38 Hydraulisk anslutning maskinvariant K (kylning) 8 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

39 1 Värmepump 2 Golvvärme/värmeelement Vibrationsisolering 4 Apparatunderlägg Sylomerremsor 5 Avstängning med tömning 6 Expansionskärl ingår i leveransen 7 Säkerhetsventil 8 Avstängning 9 Värme cirkulationspump (HUP) 10 Backventil 11 Reglering av enstaka rum 12 Spillvattenventil 1 Ångtät isolering 14 Cirkulationspump för varmt bruksvatten (BUP) 15 Shuntkrets trevägsblandare (MK1 urladdning) 16 Expansionskärl tillhandahålls på platsen 18 Värmestav värme (ZWE) 19 Shuntkrets fyrvägsblandare (MK1 laddning) 20 Värmestav varmt bruksvatten (ZWE) 21 Shuntkrets cirkulationspump (FP1) 2 Matare cirkulationspump (ZUP) (koppla om kompaktapparaten) 24 Manometer 25 Värme + varmt bruksvatten cirkulationspump (HUP) 26 Omkopplingsventil varmt bruksvatten (BUP) (B = strömlös öppen) 27 Värmeelement värme + varmt bruksvatten (ZWE) 28 Saltlösning cirkulationspump (VBO) 29 Smutsfångare (max. 0,6 mm silstorlek) 0 Uppsamlingsbehållare för saltlösningsblandning 1 Väggenomföring 2 Tilloppsrör Saltlösningsfördelare 4 Jordkollektor 5 Jordsond 6 Grundvatten brunnpump 7 Väggkonsol 8 Flödesbrytare 9 Sugbrunn 40 Dräneringsbrunn 41 Spolarmatur värmekrets 42 Cirkulation cirkulationspump (ZIP) 4 Saltlösning/vatten-värmeväxlare (kylfunktion) 44 Trevägsblandare (kylfunktion MK1) 45 Ventil med lock 46 Fyll- och tömningsventil 48 L dd i i k l ti fö t b k tt (BLP) 51 Tank med separata kretsar 52 Gas- eller oljepanna 5 Träpanna 54 Tank för varmt bruksvatten 55 Saltlösningstryckvakt 56 Simbassängvärmeväxlare 57 Jordvärmeväxlare 58 Ventilation i huset 59 Plattvärmeväxlare 61 Kyltank 65 Kompaktfördelare 66 Fläktkonvektorer 67 Solvärmevarmvattentank 68 Solvärmetank med separata kretsar 69 Multifunktionstank 71 Hydraulmodul dual 72 Bufferttank hängande på väggen 7 Rörgenomföring 74 Ventower 75 Leveransomfattning hydraultorn dual 76 Dricksvattenstation 77 Tillbehör vatten/vatten-booster 78 Leveransomfattning vatten/vatten-booster tillval 79 Motorventil 80 Blandningsventil 81 Värmepump-utomhusenhet split leveransomfattning 82 Hydraulisk inomhusenhet split leveransomfattning 8 Cirkulationspump 84 Omkopplingsventil TB1/C Tilloppsgivare shuntkrets 1- D Temperaturbegränsare för golvvärme TRL/G Givare externt returflöde (tank med separata kretsar) STA Strängreglerventil TRL/H Givare returflöde (hydraulmodul dual) BT1 Utomhusgivare BT2 Tilloppsgivare BT Returflödesgivare BT6 Varmvattengivare BT12 Tilloppsgivare kondensor BT19 Givare elvärmepatron BT24 Givare extra värmealstrare 15 Shuntkrets trevägsblandare (MK2- urladdning) 17 Temperaturdifferensreglering (SLP) 19 Shuntkrets fyrvägsblandare (MK2 laddning) 21 Shuntkrets cirkulationspump (FP2-) 22 Simbassäng cirkulationspump (SUP) 44 Trevägsblandare (kylfunktion MK2) 47 Omkopplingsventil simbassänguppvärmning (SUP) (B = strömlös öppen) 60 Omkopplingsventil kyldrift (B = strömlös öppen) 62 Värmemängdsmätare 6 Omkopplingsventil solvärmekrets (B = strömlös öppen) 64 Kyl cirkulationspump 70 Solsepareringsstation TB2-/C Tilloppsgivare shuntkrets 2- TSS/E Givare temperaturdifferensreglering (låg temperatur) TSK/E Givare temperaturdifferensreglering (hög temperatur) TEE/F Givare extern energikälla 100 Rumstermostat kylning tillbehör tillval 101 Reglering tillhandahålles på platsen 102 Daggpunktsvakt tillbehör som tillval 10 Rumstermostat kylning ingår i leveransen 104 Leveransomfattning värmepump 105 Kylkretsmodulbox uttagbar 106 Specifik glykolblandning 107 Skållningsskydd/termisk blandningsventil 108 Solvärmepumpgrupp 109 Spillvattenventilen måste stängas 110 Leveransomfattning hydraultorn 111 Fäste för extra värmestav 112 Minimiavstånd till blandningsventilens termiska frikoppling 11 Anslutning extra värmealstrare Viktig anmärkning! Dessa hydraulscheman ät schematiska illustrationer och är avsedda som hjälpmedel! De befriar inte användaren från att genomföra en egen planering! Avstängningsorgan, avluftningar och säkerhetstekniska åtgärder anges inte komplett! Nationella standarder, lagar och föreskrifter måste iakttas! Dimensioneringen av rörledningarna ska genomföras baserat på värmepumpens nominella volymström, resp. den integrerade cirkulationspumpens fria tryck! Kontakta vår lokala försäljningspartner för detaljerad information och rådgivning! Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

40 Kopplingsschema WZS 42(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 40 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

41 WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M Kretsschema 1/ Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 41

42 Kretsschema 2/ WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M 42 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

43 WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M Kretsschema / Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 4

44 Kretsschema 1/ WZS 102(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 44 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0 LW LW 00H Med reservation för tekniska ändringar. 8000dSE Översättning av Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING

MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING MONTERINGS- och INSTALLATIONSANVISNING Ariterm Prisma solfångare för utanpåliggande takmontering ARITERM PRISMA SOLFÅNGARE Innehållsförteckning Symbolförklaringar...3 Produktbeskrivning...4 Varningar...5

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV TDS 10 M SV BRUKSANVISNING KERAMIKVÄRMEAGGREGAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Tekniska data... 3 Transport

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION. integrerad styrning TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja pumpenhet med TEKNISK INFORMATION integrerad styrning JANUARI 2015 Huvudsaklig information om produkten Originaltillverkare Relaterad

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Bruksanvisning. Logano Plus SB615

Bruksanvisning. Logano Plus SB615 Bruksanvisning Logano Plus SB615 Vänligen läs igenom noga innan inställning och service Version 1.01 20051015-JMA Vi förbehåller oss rätten till ändringar till följd av tekniska förbättringar 1 Produkten

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten.

Läs och förstå innebörden av manualen och säkerhetsmeddelandena innan installation, driftsättning och servicearbeten. 1 IPX Allmänna säkerhetsföreskrifter Din och andras säkerhet är väldigt viktigt vid installation, användandet och vid service av trycksatta expansionskärl med fixerade och utbytbara membran. Många säkerhetsrelaterade

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer