Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien aSE Översättning av originalbruksanvisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köldbärar/vatten-värmepumpar. Bruksanvisning. WZS-serien. 83056600aSE Översättning av originalbruksanvisningen"

Transkript

1 Köldbärar/vatten-värmepumpar Bruksanvisning WZS-serien aSE Översättning av originalbruksanvisningen SE

2 Innehållsförteckning 1 Om denna bruksanvisning Giltighet Övriga gällande dokument Symboler och märkningar Kontakt Säkerhet Avsedd användning Personlig skyddsutrustning Restrisker Avfallshantering Undvika skador på utrustningen...5 Beskrivning Konstruktion Tillbehör...8. Funktion Drift och skötsel Energisnål och miljövänlig drift Skötsel Leverans, lagring, transport och uppställning Ingår i leveransen Förvaring Uppackning och transport Uppställning Underhåll Principer Behovsanpassat underhåll Årligt underhåll Rengöra och spola förångare och kondensor Fel Låsa upp överhettningsskyddet Demontering och avfallshantering Demontering Avfallshantering och återvinning...2 Effektkurvor Måttritningar... 1 Uppställningsscheman... Hydraulisk anslutning maskinvariant H (uppvärmning)... 6 Kopplingsschema Kretsschema 1/ EG-försäkran om överensstämmelse Montering och anslutning Demontera modulboxen Montera modulboxen Montera de hydrauliska anslutningarna Upprätta elanslutningarna Montera manöverenheten Spolning, påfyllning och avluftning Ta bort frontväggen från modulboxen Kvalitet uppvärmningsvatten Påfyllning, spolning och avluftning av värmekällan Avlufta värmekällans cirkulationspump Spola och fylla på värme- och dricksvarmvattenkretsen Spolning, påfyllning och avluftning av dricksvarmvattentanken Isolera de hydrauliska anslutningarna Ställa in överströmningsventilen Driftsättning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

3 1 Om denna bruksanvisning Bruksanvisningen är en del av maskinen. Läs igenom bruksanvisningen och i synnerhet varnings- och säkerhetsanvisningarna innan du börjar arbeta på eller med maskinen eller genomför andra arbeten. Förvara bruksanvisningen i närheten av maskinen. Om maskinen byter ägare ska bruksanvisningen överlämnas tillsammans med maskinen. Om du har frågor eller funderingar, kontakta kundtjänst eller tillverkarens lokala återförsäljare. Beakta övriga gällande dokument. 1.1 Giltighet Den här bruksanvisningen gäller endast för den maskin som anges på typskylten och maskinetiketten ( Typskylt på sidan 6 och Maskinetikett på sidan ). 1.2 Övriga gällande dokument Följande dokument innehåller kompletterande information till den här bruksanvisningen: Planeringshandbok, hydraulisk anslutning. Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvisning. Kortfattad beskrivning av värmepumpsregulatorn. Bruksanvisning till utökningskretskortet. Loggbok (såvida denna tillhandahålls av tillverkaren). Maskinetikett Maskinetiketten innehåller viktig information för kontakt med tillverkaren eller tillverkarens lokala återförsäljare. Sätt fast maskinetiketten (streckkod med serieoch artikelnummer) här. 1. Symboler och märkningar Märkning av varningsanvisningar Symbol FARA VARNING SE UPP OBSERVERA Symboler i dokumentet Symbol Betydelse Säkerhetsrelevant information. Risk för personskador. Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till allvarliga eller livshotande skador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga eller livshotande skador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till medelsvåra eller lätta personskador. Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella skador. Betydelse Information för fackpersonal. Information för operatören. Förutsättning för en åtgärd. Uppmaning av vidta en åtgärd i ett steg. 1., 2.,.... Numrerade steg i samband med en steg. Beakta ordningsföljden. Kompletterande information, t.ex. för att underlätta arbeten, eller information om standarder. Hänvisning till fördjupad information vid ett annat ställe i bruksanvisningen eller i ett annat dokument. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

4 1.4 Kontakt De aktuella adresserna för beställning av tillbehör, service, frågor om maskinen och den här bruksanvisningen hittar du på följande webbplatser: Värmeingenjör Sanitärinstallatör Kylingenjör (underhållsarbeten) Tyskland: EU: Inom garantiperioden får service- och reparationsarbeten endast genomföras av personal som auktoriserats av tillverkaren. 2 Säkerhet tekniskt felfritt skick. Den ska användas för avsett syfte på ett säkerhets- och riskmedvetet sätt under beaktande av bruksanvisningen. 2.1 Avsedd användning Maskinen är endast avsedd för följande funktioner: Uppvärmning Beredning av dricksvarmvatten. Kylning (tillval, med tillbehör eller maskintyp...km) Beakta alla driftsvillkor ( tioner/ingår i leveransen på sidan 24) samt bruksanvisningen och övriga gällande dokument inom ramen för maskinens avsedda användningsområde. Beakta följande lokala föreskrifter när du använder maskinen: Lagar, standarder, riktlinjer. Maskinen får inte användas för några andra ändamål. 2.2 Alla anvisningar i den här bruksanvisningen riktar sig 2. Personlig skyddsutrustning på händerna. Bär skärtåliga skyddshandskar när du transporterar maskinen. 2.4 Restrisker Skador till följd av elstöt Komponenter i maskinen står under livsfarlig spänning. Beakta följande innan du öppnar maskinplåtarna: Koppla maskinen från strömmen. Säkra maskinen mot återstart. Antändliga vätskor och explosionsfarlig atmosfär medför risk för personskador. Beståndsdelar i frostskyddsblandningar, t.ex. etanol och metanol, är mycket lättantändliga och bildar en explosionsfarlig atmosfär: Frostskyddsmedel får endast blandas i områden med god ventilation. Beakta varningssymbolerna och relevanta säkerhetsbestämmelser. tena på maskinen säkert och korrekt. Om maski- för livshotande personskador och allvarliga skador på utrustningen. Personalen måste känna till gällande lokala föreskrifter, i synnerhet vad gäller säkert och säkerhetsmedvetet arbete. Arbeten på elektrisk och elektronisk utrustning får endast genomföras av fackpersonal med elteknisk utbildning. Övriga arbeten får endast genomföras av behörig fackpersonal. 4 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

5 Person- och miljöskador till följd av läckage av köldmedel Maskinen innehåller hälso- och miljöskadligt köldmedel. Vid läckage av köldmedel på maskinen: 1. Slå från maskinen. 2. Ventilera uppställningsplatsen ordentligt.. Kontakta auktoriserad kundtjänst. 2.5 Avfallshantering Batterier Felaktig avfallshantering av buffertbatteriet kan leda till miljöskador. Buffertbatteriet ska avfallshanteras korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. Miljöskadliga medier Felaktig avfallshantering av miljöskadliga medier (frostskyddsmedel, köldmedel) leder till miljöskador: Samla upp medierna korrekt. Medierna ska avfallshanteras korrekt i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 2.6 Undvika skador på utrustningen Felaktig hantering Förutsättningar för att minska sten- och korrosionsskador i varmvattenanläggningar: Korrekt planering och driftsättning. Korrosionstekniskt sluten anläggning. Integrering av en tryckhållning av lämplig storlek. Användning av avjoniserat vatten. Regelbundna underhålls- och reparationsarbeten. Om en anläggning planeras utan hänsyn till ovan nämnda förutsättningar, uppstår risk för följande skador och störningar: Funktionsfel och skador på systemdelar och komponenter, t.ex. pumpar och ventiler. Läckage på in- och utsida, t.ex. på värmeväxlare. Reducerade tvärsnitt och blockering i komponenter, t.ex. värmeväxlare, rörledningar, pumpar. Materialutmattning. Bildning av gasbubblor och gaskuddar, kavitation. Negativa effekter på värmeöverföringen, bildning av beläggningar, avlagringar, samt buller till följd av detta, t.ex. kok- och. Beakta uppgifterna i den här bruksanvisningen vid alla arbeten på och med maskinen. Olämplig kvalitet på fyll- och påfyllningsvattnet i värmekretsen Anläggningens effektgrad och värmegeneratorns och värmekomponenternas livslängd påverkas i hög grad av uppvärmningsvattnets kvalitet. Om anläggningen fylls på med obehandlat dricksvatten, utfälls kalcium som pannsten. Detta leder till att det bildas kalkavlagringar på värmeväxlarnas ytor i värmesystemet. Verkningsgraden sjunker och energikostnaderna ökar. I extrema fall kan värmeväxlarna skadas. Anläggningen får endast fyllas på med avjoniserat uppvärmningsvatten. Olämplig kvalitet på vattnet i dricksvarmvattentanken Den elektriska ledningsförmågan på dricksvattnet ska vara minst 100 /cm. Olämplig kvalitet på vattnet eller vatten-/ frostskyddsblandningen i värmekällan Om värmekällan drivs med vatten eller vatten-/ frostskyddsblandning, ska vattnet uppfylla kvalitetskraven på varmvattensidan. Användning av grundvatten Vid användning av grundvatten ska en mellanväxlare användas. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 5

6 Beskrivning.1 Konstruktion INFO I det här avsnittet beskrivs i huvuddrag de komponenter som är nödvändiga för att man ska kunna genomföra de uppgifter som beskrivs i den här bruksanvisningen. Värmecentral vägvägsventil för omkoppling värmekrets/dricksvarmvatten 2 Ventilmotor Avluftare 4 Position typskylt 5 Överströmningsventil 6 Kopplingslåda 7 Sensor dricksvarmvattentank 8 Modulbox 9 Höjdjusterbara fötter (4x) 10 Dricksvarmvattentank 11 Cirkulationspump värmekrets/varmvatten 12 Manuell effektreglering värmestav (MLRH), tillbehör 1 Värmeelement Typskylt ytterligare en på modulboxen. Den övre typskylten omfattar följande information: Maskintyp, artikelnummer Serienummer, maskinindex Dessutom innehåller den en översikt över de viktigaste Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

7 Modulbox, variant utan kylning Modulbox, variant med kylning Kompressor 2 Kondensor Vibrationsisolering (4x) 5 Förångare 6 Cirkulationspump värmekälla 7 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 8 Påfyllnings-/tömningsventil värmesystem 1 Kompressor 2 Kondensor Vibrationsisolering (4x) 5 Förångare 6 Cirkulationspump värmekälla 7 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 8 Påfyllnings-/tömningsventil värmekälla 9 Påfyllnings-/tömningsventil värmesystem Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

8 Manöverenhet Tillbehör Följande tillbehör till maskinen kan fås från din lokala återförsäljare. Extra panel för frontkåpan, när manöverenheten monteras på väggen. Rumstermostat för till- eller frånkoppling av kylfunktionen (om tillämpligt). Daggpunktsvakt för att skydda system med kylfunktion vid låga. Utökningskretskort för automatisk omkoppling mellan värme- och kyldrift. Manuell effektreglering värmestav (MLRH) för begränsning av elvärmeelementets effekt. Kylpaket för uppgradering av maskiner av typen H med en kylfunktion. 1 Manöverenhet 2 Skjutbar lucka framför USB-port (för kva- gramvara och dataloggning) Vägghållare (behövs endast vid väggmontering) Undersida manöverenhet 1 RBE (RS 485) Anslutning nätverkskabel Anslutning LIN-busskabel till värmepump 4 Ingen funktion. Funktion Flytande köldmedel förångas (förångare). Energin för denna process är omgivningsenergi från värmekällan jord (kollektor, jordsond eller grundvatten via mellanväxlare). Det gasformiga köldmedlet komprimeras (kompressor), vilket gör att trycket och därmed även temperaturen ökar. Det gasformiga köldmedlet med hög temperatur kondenseras (kondensor). Den höga temperaturen överförs till uppvärmnings- medlet med högt tryck och hög temperatur avlastas (expansionsventil). Trycket och temperaturen faller och processen börjar om från början. Med den integrerade omkopplingsventilen och den energieffektiva cirkulationspumpen kan det uppvärmda uppvärmningsvattnet användas för påfyllning av dricksvarmvatten eller för uppvärmning av byggnader. De nödvändiga temperaturerna och driften regleras med värmepumpsregulatorn. Eventuell eftervärmning, stöd av golvvärmen eller ökning av dricksvarmvattentemperaturen sker med hjälp av det integrerade elvärmeelementet, som vid behov aktiveras med hjälp av värmepumpsregulatorn. En integrerad överströmningsventil ser till att det inte uppstår någon högtrycksstörning på värmepumpen när alla värmekretsar stängs. De integrerade vibrationsisolatorerna för värmekrets och värmekälla ser till att strukturburet buller och vibrationer inte överförs till den fasta rörinstallationen och därmed till byggnaden. Kylning Kylningen är integrerad på maskiner av typen K. Maskiner av typen H kan utrustas med tillbehöret Kyl- 8 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

9 möjligheter (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn): 5 Leverans, lagring, transport och uppställning Passiv kylning (utan kompressor) Styrning av kylfunktionen via värme- och värmepumpsregulatorn. 5.1 Ingår i leveransen Omkoppling mellan värme- och kyldrift, med utökningskretskort (tillbehör) även automatiskt. Nätverksanslutning på manöverenheten Manöverenheten kan anslutas till en dator eller ett nätverk med en nätverkskabel. Värme- och värmepumpsregulatorn kan då styras från datorn eller nätverket. INFO Tillbehör levereras i två paket på värmecentralen. När du har tagit emot leveransen ska du omedelbart kontrollera om produkten har synliga skador. Reklamera genast skador hos speditören. Tillbehören omfattar: 4 Drift och skötsel INFO Maskinen betjänas med hjälp av manöverenheten till värme- och värmepumpsregulatorn ( Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). Etikett med maskinnummer som ska fästas på sidan i den här bruksanvisningen. Kontrollenhet bestående av vägghållare, panel, manöverenhet med hållare. Dubb, 6 mm, med skruvar (vardera 2 st) för väggmontering av manöverenheten. Säkerhetsventil, utesensor Klämringsskruvar 4.1 Energisnål och miljövänlig drift De allmänna förutsättningarna för en energisnål och miljövänlig drift av värmesystem gäller oförändrat även för köldbärar/vatten-värmepumpar. Till de viktigaste åtgärderna hör följande: Inga onödigt höga. Inga onödigt höga dricksvarmvattentemperaturer (beakta gällande lokala föreskrifter). Ha inte fönster öppna på glänt/tippade (konstant ventilation), utan öppna dem helt under en kort period (stötvis ventilation). Ersättningsmaterial, efter demontering av modulboxen: Isoleringsslangar (2x), buntband (4x), O-ringar (6x) 5.2 Förvaring Vänta helst med att packa upp maskinen tills det är dags för montering. Lagra maskinen så att den är skyddad mot fukt, frost, damm och smuts. 4.2 Skötsel Torka endast maskinens utsida med en fuktig trasa eller en trasa och milt rengöringsmedel (diskmedel, allrengöring). Använd inte starka, frätande, syra- eller klorhaltiga rengöringsmedel. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

10 5. Uppackning och transport Anvisningar för säker transport Värmecentralen och modulboxen är tunga ( Tek- eller skador på utrustning. Flera personer bör hjälpas åt att transportera och ställa upp värmecentralen och modulboxen. Säkra värmecentralen under transport. Bär modulboxen i. på händerna. Använd skärtåliga skyddshandskar. De hydrauliska anslutningarna är inte konstruerade för mekaniska belastningar. Maskinen får inte lyftas eller transporteras från dessa anslutningar. Om modulboxen tippas mer än 45 grader rinner kompressorolja ur kylkretsen. Tippa inte maskinen mer än 45 när modulboxen är installerad. Vi rekommenderar att maskinen lyfts med lyfttruck, eller alternativt med säckkärra. Demontera husets väggar om maskinen ska transporteras med säckkärra eller bäras. Maskinen är uppackad ( Uppackning på sidan 10). 1. Beakta följande för att undvika skador på fordonet: Lossa de 2 skruvarna nedtill på frontväggen. Lyft ur frontväggen och lägg undan den på en säker plats. Lossa de skruvarna på varje sidovägg. Lyft ur sidoväggarna och lägg undan dem på en säker plats x Transport med lyfttruck Transportera maskinen till uppställningsplatsen i sin förpackning och säkrad på träpall. Uppackning INFO Om maskinen inte transporteras med lyfttruck: Packa först upp maskinen och demontera husets väggar innan du lyfter upp den från pallen. 1. Avlägsna plastfolier. Se till att inte skada maskinen. 2. Bortskaffa fästvinklar, transport- och förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande lokala föreskrifter.. På uppställningsplatsen ska folien avlägsnas från plastelementet på frontväggen. Transport med säckkärra INFO Vid transport med säckkärra måste modulboxen vara inskjuten. porteras på säckkärran på vänster sida, den kan dock även transporteras på höger sida. Husets väggar är demonterade. 10 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

11 1. För att undvika skador: Maskinen får endast lastas på sidan av säckkärran. Minsta volym = Köldmedelsmängd [kg] Gränsvärde [kg/m³] 2. Transportera maskinen på säckkärran. Bära apparaten Husets väggar är demonterade. 1. Demontera modulboxen och bär den till uppställningsplatsen i. 2. Bär maskinen så vågrätt som möjligt. 5.4 Uppställning Krav på uppställningsplatsen/uppställningslokalen INFO Beakta gällande lokala föreskrifter och standarder i fråga om kraven på uppställningslokalen och uppställningsplatsen. I tabellen anges de föreskrifter som gäller i Tyskland enligt DIN EN Köldmedel Gränsvärde [kg/m³] R 14a 0,25 R 404A 0,48 R 407C 0,1 R 410A 0,44 ( sidan 24). INFO ställts upp, behöver man endast ta hänsyn av olika typer har ställts upp, behöver man endast ta hänsyn till den pump som innehåller mest köldmedel. Den minsta volymen motsvarar de krav som gäller för det köldmedel som används. Uppställning inomhus. Uppställningslokalen ska vara torr och frostfri. Beakta avståndsmåtten ( Uppställningsscheman på sidan ). Underlaget måste lämpa sig för uppställning av maskinen: jämnt och vågrätt, tillräckligt bärkraftigt för maskinens vikt. Justera maskinen Justera maskinen på uppställningsplatsen med de höjdjusterbara fötterna så att den står stabilt och vågrätt med hjälp av en skruvnyckel (nyckelvidd 1). Justeringsområde: 25 till 50 mm. 6 Montering och anslutning 6.1 Demontera modulboxen OBSERVERA Om modulboxen tippas mer än 45 grader rinner kompressorolja ur kylkretsen. Tippa inte modulboxen mer än 45. INFO Om nödvändigt kan modulboxen demonteras för att underlätta transport av maskinen eller för serviceändamål. Steg 1 5 behöver endast utföras när modulboxen är ansluten och påfylld. Maskinen har kopplats från spänningen och säkrats så att den inte kan slås på igen. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 11

12 1. Ta bort frontväggen från modulboxen ( 7.1 Ta bort frontväggen från modulboxen på sidan 18). 2. Stäng spärrventilerna till värmekretsen. Maskin med kylning: 4. Stäng värmekällans spärrventiler (bakom kåporna) med skruvnyckel.. Töm maskinen genom påfyllnings- och tömningsventilen. Maskin utan kylning: 12 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

13 5. Töm maskinen genom värmekällans påfyllningsoch tömningsventil. 6. Koppla från elanslutningarna. Dra ut de 2 vita kontakterna (1) nedtill på kopplingslådan. Detta gör du genom att trycka på kontakternas sida så att spärrhakarna lossar. Dra ut den svarta fyrkantiga kontakten (2) upptill på modulboxen. Maskin utan kylning: Ta av isoleringarna på hydraulanslutningarna. Maskin med kylning: Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 1

14 8. Avlägsna de klämmorna på hydraulanslutningarna. 11. Ta bort de båda fästskruvarna från sidorna. 9. Skruva isär värmeframledningen med en skruvnyckel med nyckelvidd För att skydda golvet och lättare kunna modulboxen (): Placera brädor (4) på underlaget, t.ex. från förpackningsmaterialet. 1. Lyft muttern (1) på värmeframledningen och håll den upplyft. 14. Dra långsamt och försiktigt ut modulboxen från handtagen (2). Se till att inga rör skadas Koppa från hydraulanslutningarna genom att trycka ned rören så mycket som nödvändigt Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

15 15. Dra ut modulen helt och sätt ned den på brädorna. 6. Montera de hydrauliska anslutningarna. OBSERVERA Otillåtet hög belastning kan leda till skador på kopparrören! Säkra alla anslutningar så att de inte kan förvridas. INFO Värmekällan kan anslutas uppifrån, från höger eller från vänster. Värmekällans utförande ska motsvara tionerna ( planeringshandbok, måttbilder, uppställningsscheman). Rören i värmekretsen och värmekällan har lämpliga tvärsnitt och längder. 6.2 Montera modulboxen 1. Sätt in modulboxen försiktigt nedtill i värmecentralen och skjut in den långsamt och försiktigt. Lyft muttern på värmeframledningen och håll den upplyft. Se upp så att inga rör skadas. 2. Montera de båda fästskruvarna i sidan.. Anslut värmeframledningen och hydraulanslutningarna. Byt ut O-ringarna i värmepumpsanslutningarna ( Tillbehör). 4. Genomför ett tryckprov och isolera rören med medföljande isoleringsslangar ( Tillbehör). 5. Upprätta elanslutningarna. Sätt i de 2 vita kontakterna nedtill på kopplingslådan. Se till att kontakterna är lätta att sätta i och att spärrhakarna hakar fast. Sätt i den svarta fyrkantiga kontakten upptill på modulboxen. Cirkulationspumparnas fria tryck måste kunna åstadkomma minst den genomströmning som krävs för maskintypen (ner/ingår i leveransen på sidan 24). Ledningarna för värmekällan och värmesystemet är fästa vid en fast punkt på väggen eller taket. Montera klämringsskruvarna och kulventilerna OBSERVERA För stor kraft kan leda till läckage eller brott på kopplingsmuttrarna! Dra inte åt muttrarna mer än vad som anges här. 1. Kontrollera så att rörändarna inte är repade, nedsmutsade eller skadade. 2. Kontrollera så att klämringen sitter ordentligt på anslutningsstycket.. Skjut röret så långt det går i anslutningsstycket genom klämringen. 4. Dra åt kopplingsmuttern handfast och rita en vattenfast markering. 5. Dra åt kopplingsmuttern /4 varv. 6. Kontrollera att anslutningen är tät. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 15

16 Om anslutningen inte är tät: 1. Ta isär anslutningen och kontrollera om röret är skadat. 2. Dra åt kopplingsmuttern handfast och dra åt igen med U-nyckel 1/8 till 1/4 varv, eftersom klämringen redan sig i klämposition. Anslut maskinen till värmekälla, dricksvattenledningar och värmekrets. 1. Montera spärranordningar på värmekretsen. 2. Installera en avluftningsanordning vid den högsta punkten på värmekällan.. Rekommendation: Montera ett med en siktstorlek på 0,9 mm i värmekällans inlopp. 4. Anslut dricksvarmvattentanken i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 5. Rekommendation: Installera ett expansionskärl med för att utjämna tryckvariationer och vätskeslag och undvika onödig vätskeförlust. 6. Driftstrycken får inte över- eller underskridas ( på sidan 24). Montera en tryckbegränsare vid behov. 6.4 Upprätta elanslutningarna. OBSERVERA Ett felaktigt rotationsfält kan leda till att kompressorn förstörs! Rotationsfältet för kompressorns lastmatning måste vara åt höger. Grundläggande information för elanslutning INFO Maskinen måste alltid försörjas med ström. Återupprätta alltid strömförsörjningen när du har genomfört arbeten på maskinens insida och monterat tillbaka plåtarna. Beakta eventuella föreskrifter för elanslutning från det lokala elbolaget. Effektförsörjningen för värmepumpen måste förses med en allpolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd (enligt IEC ). Beakta utlösningsströmstyrkan ( Tekniska Beakta gällande regler för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Styr-/sensorledningar ska dras med ett tillräckligt avstånd från maskinens matningsledning (> 100 mm). Oskärmade strömledningar och skärmade ledningar (LIN-busskablar) ska dras med ett tillräckligt avstånd från varandra. Patchkablar och LIN-busskablar får inte förlängas. LIN-busskablar med en längd på upp till 0 m får användas. Dra in kablar och ledningar och upprätta anslutningar 1. Strömförande kablar ska avisoleras innan de dras i kopplingsskåpets kabelkanal. 2. Öppna kopplingsskåpet: Lossa de båda skruvarna upptill på kopplingsskåpets täckplåt. Haka loss täckplåten. 16 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

17 . Dra och ansluta styr-/sensorledningar och maskinens matarledning: För in ledningarna uppifrån i maskinens insida genom de tomma rören (1) och (2). Dra ledningarna underifrån genom kabelgenomföringarna i kopplingsskåpet (). 6.5 Montera manöverenheten INFO Manöverenheten kan placeras i ett urtag på maskinens frontvägg eller monteras på väggen. 1 2 Sätta i manöverenheten i maskinen och ansluta 1. Vid behov: Ta bort panelen från den avsedda anslutningsplatsen. Detta gör du genom att trycka ihop spärrhakarna och trycka dem ur öppningarna. 2. Avlägsna folien från plastelementet på frontväggen.. Placera manöverenheten i urtaget på maskinens frontvägg och tryck spärrhakarna i öppningarna. Anslut ledningarna till respektive plintar ( Kopplingsschema på sidan 40). Styra regulatorn från en dator 1. Dra en skärmad nätverkskabel (kategori 6) genom maskinen under installation. 2. Anslut nätverkskabelns RJ-45-kontakt i manöverenhetens (1) uttag. INFO 1 Nätverkskabeln kan installeras i efterhand. I så fall ska skyddsplåten demonteras. 4. Kapa av kablarna så att de fortfarande är tillräckligt långa för att framväggen ska kunna tas av och ställas åt sidan intill maskinen. Kapa inte av buntbandet för dragavlastning av LIN-busskabeln på kopplingsskåpet. LIN-busskabel ca 1,1 m från dragavlastningens fäste på kopplingsskåpet. Övriga kablar ca 1,2 m. 5. Fäst LIN-busskabeln med buntband ca 20 cm framför kontakten med en bygel på panelen (dragavlastning). 6. För in kabeln underifrån i manöverenheten genom öppningen i maskinens frontvägg. 7. Sätt i panelen i den fria anslutningsplatsen. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 17

18 Montera manöverenheten på väggen och ansluta 1. Lossa hållaren från manöverenheten. 2. Skär bort spärrhakarna (om de stör helhetsintrycket).. Markera 2 borrhål ( Måttritning manöverenhet, vägghållare på sidan 2). 4. Fäst vägghållaren (2) med 2 dymlingar (1) och 2 skruvar (). 7 Spolning, påfyllning och avluftning 7.1 Ta bort frontväggen från modulboxen Skruva bort frontväggen från modulboxen För in kablarna genom väggen (t.ex. infällt uttag) eller underifrån. 6. Sätt fast manöverenheten i vägghållaren. 7. LIN-busskabeln förs ut ur värmepumpen längst upp till höger på baksidan och kopplas in nedtill på manöverenheten. 8. Sätt fast panelen. Sätt vid behov fast den andra panelen (tillbehör) på den andra fria anslutningsplatsen. 7.2 Kvalitet uppvärmningsvatten INFO VDI-föreskrifterna 205 Undvika skador på varmvattenanläggningar. Nödvändigt ph-värde: 8, För aluminiummaterial: ph-värde: 8,2... 8,5 Anläggningen får endast fyllas på med avjoniserat uppvärmningsvatten (saltfattigt arbetssätt i anläggningen). 18 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

19 Fördelar med det saltfattiga arbetssättet: Mindre korrosion Ingen pannstensbildning Optimalt för slutna värmekretslopp Optimalt ph-värde genom egenalkalisering efter påfyllning av anläggningen Enkel alkalisering till ett ph-värde på 8,2 genom tillsättning av kemikalier (vid behov) 7. Påfyllning, spolning och avluftning av värmekällan För påfyllning av köldbärarkretsen är vatten och följande frostskyddsmedel tillåtna: Monopropylenglykol Monoetylenglykol Etanol Metanol Om värmekällan drivs med vatten eller vatten-/ frostskyddsblandning, ska vattnet uppfylla kvalitetskraven på varmvattensidan. Se till att ett frostskydd på -1 C är säkerställt. Kontrollera att frostskyddsmedlet är kompatibelt med materialen på rör, tätningar och andra komponenter. Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. Rummet ska ventileras. 1. Spola värmekällan. 2. Innan frostskyddsmedlet fylls på i värmekällan ska det blandas ordentlig med vatten i det cerade förhållandet.. Kontrollera koncentrationen på vatten-/frostskyddsblandningen. Frostskydd: 1 C 4. Fyll på värmekällan med vatten-/frostskyddsblandningen. 5. Spola tills anläggningen är fri från luft. 7.4 Avlufta värmekällans cirkulationspump INFO - samma sida även på utförandet utan kylning. 1. Placera ett uppsamlingskärl för att fånga upp vätska under pumpen. 2. Skruva loss skruvlocket mitt på cirkulationspumpen.. Vänta tills det rinner ut ett jämnt. 4. Skruva tillbaka skruvlocket mitt på cirkulationspumpen. 5. Skruva fast frontväggen på modulboxen. 6. Avfallshantera vätskor korrekt i enlighet med lokala föreskrifter. 7. Ställ in systemtrycket på 1 bar. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 19

20 7.5 Spola och fylla på värme- och dricksvarmvattenkretsen Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. 1. Se till att säkerhetsventilens aktiveringstryck inte överskrids Dra av bygelstiftet (2) på ventilmotorns (1) botten. 2. Ta försiktigt av ventilmotorn från -vägsventilen () genom att dra den uppåt Se till att bygelstiftet hakar fast ordentligt: Ventilmotorn sitter fast på -vägsventilen Båda piggarna på bygelstiftet ligger på haken. Ca 2 mm av bygelstiftets spetsar syns (ej längre tydligt!).. Vrid spindeln på -vägsventilen så att den rundade sidan av spindeln pekar mot markeringen A på anslutningarna på -vägsventilen, 7.6 Spolning, påfyllning och avluftning av dricksvarmvattentanken Säkerhetsventilens utloppsledning ska vara ansluten. Se till att säkerhetsventilens aktiveringstryck inte överskrids. B A 1. Öppna inloppsventilen för dricksvarmvatten på dricksvarmvattentanken. 2. Öppna avtappningsställena för dricksvarmvatten.. Spola igenom dricksvarmvattentanken tills ingen luft längre kommer ut ur ventilerna på avtappningsställena. 4. Stäng avtappningsställena för dricksvarmvatten. 4. Spola dricksvarmvattenkretsen i ca 1 minut. 5. Vrid spindeln så att den rundade sidan av spindeln pekar mot markeringen B på anslutningarna på -vägsventilen. 6. Spola värmekretsen noggrant tills det inte längre kommer ut någon luft. 7. Sätt fast ventilmotorn (1) på -vägsventilen (). 8. Sätt i bygelstiftet (2) på ventilmotorns botten. 20 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

21 8 Isolera de hydrauliska anslutningarna 1. Isolera värmekrets, värmekälla och dricksvattenledningar i enlighet med gällande lokala föreskrifter. 2. Öppna spärranordningarna.. Genomför ett tryckprov och kontrollera att systemet är tätt. 4. Isolera de interna rören på modulboxen med isoleringsmaterialet ur tillbehören. 5. Isolera de externa rören på uppställningsplatsen. 6. Isolera alla anslutningar, armaturer och ledningar. 7. Isolera värmekällan ångdiffusionstätt. 8. På maskiner med kylning ska även värmekretsen isoleras ångdiffusionstätt. 9 Ställa in överströmningsventilen INFO Arbetena som beskrivs i detta avsnitt behöver endast genomföras vid seriekopplade tankar. Genomför arbetsstegen snabbt eftersom annars kan överskridas och värmepumpen kopplar om till högstrycksfel. Om man vrider inställningsknappen på överströmningsventilen åt höger ökar temperaturskillnaden (spridningen), om man vrider den åt vänster minskar skillnaden. Anläggningen arbetar i värmedrift (helst i kallt tillstånd). 1. Vid låg värmekurva: Ställ in anläggningen på tvångsuppvärmning (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). 2. Spärra ventilerna till värmekretsen.. Se till att hela leds genom överströmningsventilen. 4. Kontrollera fram- och på värme- och värmepumpsregulatorn (Bruksanvisning till värme- och värmepumpsregulatorn). 5. Vrid inställningsknappen (2) på överströmningsventilen (1) tills spridningen mellan fram- och är följande: När värmekällans temperatur är 0 C: 8 K När värmekällans temperatur är 10 C: 10 K 6. Öppna ventilerna till värmekretsen. 7. Återställ värme- och värmepumpsregulatorn. 10 Driftsättning 1 INFO Den första påfyllningen och driftsättningen av dricksvarmvattentanken måste utföras av Relevant planeringsinformation för anläggningen har dokumenterats fullständigt. Värmepumpen ska registreras hos ansvarigt elbolag. Systemet ska vara luftfritt. Installationskontrollen enligt grovchecklistan ska ha genomförts utan fel. 1. Kontrollera att alla nedanstående villkor är uppfyllda: Lastinmatningen på kompressorn roterar åt höger. Värmecentralen har ställts upp och monterats i enlighet med den här bruksanvisningen. Elinstallationen har genomförts korrekt i enlighet med den här bruksanvisningen och lokala föreskrifter. 2 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 21

22 Effektförsörjningen för värmepumpen är försedd med en allpolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd (IEC ). Storleken på aktiveringsströmmen beaktas. Värmekretsen och värmekällan har spolats och avluftats. Frostskyddet för värmekällans vätska ligger på -1 C. Alla spärranordningar i värmekretsen är öppna. Alla spärranordningar på värmekällan är öppna. Rörsystem och komponenter i anläggningen är täta. 2. Fyll i färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningen noggrant och skriv under det.. I Tyskland och Österrike: Skicka färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningar och grovchecklistan till tillverkarens kundtjänstavdelning. I övriga länder: Skicka färdigställandeintyget för värmepumpsanläggningar och grovchecklistan till tillverkarens lokala återförsäljare. 4. Låt auktoriserad kundtjänstpersonal driftsätta värmepumpsanläggningen (mot avgift). 5. Se till att vattentillförseln till dricksvarmvattentanken är öppen. 11 Underhåll INFO Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal med ditt värmebolag Principer Värmepumpens kylkrets behöver inget regelbundet underhåll. I lokala föreskrifter, t.ex. EU-förordning (EG) 842/2006, föreskrivs att man bland annat genomför täthetskontroller och/eller för en loggbok för vissa värmepumpar Behovsanpassat underhåll Varje år, oftare vid behov: Kontroll och rengöring av värmekretsens och värmekällans komponenter, t.ex. venti- smutsfångare. Kontroll av funktionen hos säkerhetsventilen (på uppställningsplatsen) för dricksvarmvattentanken och säkerhetsventilen för värmekretsen. 11. Årligt underhåll Analysera kvaliteten på uppvärmningsvattnet. Vidta omedelbart lämpliga åtgärder om värdena avviker från. Rengöring av maskinutföranden med SVGW-tank (SVGW: schweizisk förening för gas- och vattenbolag): 1. Töm dricksvarmvattentanken genom tömningsventilen på kallvatteninloppet. 2. Lufta dricksvarmvattentanken och dricksvarmvattenledningarna via avtappningsställena för dricksvarmvatten i bostäderna.. Kontrollera dricksvarmvattentanken och rengör den genom rengöringsöppningen på tankens undersida. 4. Fyll på dricksvarmvattentanken igen efter rengöring och kontroll. 5. Avlufta dricksvarmvattentanken och dricksvarmvattenledningarna via avtappningsställena för dricksvarmvatten i bostäderna Rengöra och spola förångare och kondensor Följ tillverkarens anvisningar noggrant för att rengöra och spola förångaren/kondensorn. När förångaren/kondensorn har spolats med kemiskt rengöringsmedel: Neutralisera rester och spola förångaren/kondensorn noga med vatten. Kriterierna för huruvida detta ska ske och i vilka intervaller den hermetiska tätheten och köldmedelsmängden är. Beakta gällande lokala föreskrifter vad gäller den värmepumpsanläggningen. 22 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

23 12 Fel INFO När överhettningsskyddet i elelementet löser ut visas inget fel. Läs av felorsaken genom värme- och värmepumpsregulatorns diagnosprogram. Kontakta tillverkarens återförsäljare eller kundtjänst. Uppge felmeddelandet och maskinnumret ( Maskinetikett på sidan ) Låsa upp överhettningsskyddet i anläggningen: Kontrollera om överhettningsskyddets (2) återställningsknapp (1) har hoppat ut (ca 2 mm). Tryck i så fall in den igen. 1 Demontering och avfallshantering 1.1 Demontering Maskinen har kopplats från spänningen och säkrats så att den inte kan slås på igen. Samla upp alla medier korrekt. Sortera komponenterna efter material. 1.2 Avfallshantering och återvinning Avfallshantera miljöfarliga ämnen, t.ex. frostskyddsblandning och köldmedel, enligt gällande lokala föreskrifter. Apparatens komponenter och förpackningsmaterial ska avfallshanteras i enlighet med gällande föreskrifter eller lämnas in för återvinning. Buffertbatteri 1. Skruva ut buffertbatteriet på manöverenhetens processorkretskort med en skruvmejsel. 1 2 Om överhettningsskyddet aktiveras upprepade gånger, kontakta tillverkarens lokala återförsäljare eller kundtjänst. 2. Buffertbatteriet ska avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter. Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 2

24 Apparatbeteckning Värmepumptyp Uppställningsplats Överensstämmelse CE Effektdata Driftsgränser C Värmekälla C Ytterligare driftpunkter Buller Ljudtrycksnivå 1 m från enhetens kant db(a) Ljudeffektnivå enligt EN12102 db Värmekälla l/h Godkänt frostskyddsmedel Frostskydd upp till C Max driftstryck bar Värmekrets l/h Max driftstryck bar Total vikt (med kylning) kg (kg) Varmvattenbehållare Nettoinnehåll l Anod för extern ström integrerad Varmvattentemperatur i värmepumpsdrift max C Varmvattentemperatur med elelement max C Blandvattenmängd enligt ErP (vid 40 C, provtagning på 10 l/min) l Varmhållningsförlust enligt ErP (vid 65 C) W Maxtryck bar Elektronik Säkring vid anslutning via gemensam matarledning Spänningskod I allpolig säkring Säkring vid anslutning via gemensamma matarledningar Värmepump Skyddsklass IP Effekt elelement kw Komponenter Passiv kylfunktion kw Säkerhetsanordningar Värme- och värmepumpsregulator Elektronisk mjukstart Expansionskärl Överströmningsventil Vibrationsisolatorer WZS 42(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 24 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

25 WZS 42(H)(K)M WZS 62(H)(K)M WZS 82(H)(K)M WZS 102(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 20 I B0W I I I (258) I B0W I I I (26) I B0W I I I (278) I B0W I I I (28) I B0W I I I (288) , 20 5,4 20 7,0 20 8, , Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 25

26 Effektkurvor WZS 42(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 6 Pe (kw) 4 5 C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p WQ/K 8224 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 26 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

27 WZS 62(H)(K)M Effektkurvor Qh (kw) COP Temp ( C) 6 Pe (kw) 4 5 C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p WQ/K 8225 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 27

28 Effektkurvor WZS 82(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 10 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 (m³/h) p p WQ/K 8226 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 28 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

29 WZS 102(H)(K)M Effektkurvor Qh (kw) COP Temp ( C) 12 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 5,0 (m³/h) p p WQ/K 8227 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 29

30 Effektkurvor WZS 122(H)(K)M Qh (kw) COP Temp ( C) 14 Pe (kw) C 45 C 55 C 65 C Temp ( C) Temp ( C) p (bar) p (bar) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0 (m³/h) p p HW/K 1,4 1, 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 (m³/h) p p WQ/K 8228 Förklaring: DE82000L/ Volymflöde uppvärmningsvatten Volymflöde värmekälla Temp Temperatur värmekälla Qh Värmeeffekt Pe Effektförbrukning COP Coefficient of performance/effektfaktor p / p Fritt tryck värmekrets/fritt tryck värmekrets med kylning p / p Fritt tryck värmekälla/fritt tryck värmekälla med kylning 0 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

31 Måttritningar Förklaring: D Pos. Beteckning Dim. 1 Ø 28 Ø 28 2 Ø 4 Ø 28 5 Ø Dricksvarmvatten 8 Drickskallvatten Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 1

32 Måttritning manöverenhet, vägghållare Väggmontering 2 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

33 Uppställningsscheman Förklaring: DE Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

34 Uppställningsscheman Förklaring: DE Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

35 Uppställningsscheman Förklaring: DE V Rh min. FS OKF Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 5

36 Hydraulisk anslutning maskinvariant H (uppvärmning) 6 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

37 Hydraulisk anslutning bufferttank Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

38 Hydraulisk anslutning maskinvariant K (kylning) 8 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

39 1 Värmepump 2 Golvvärme/värmeelement Vibrationsisolering 4 Apparatunderlägg Sylomerremsor 5 Avstängning med tömning 6 Expansionskärl ingår i leveransen 7 Säkerhetsventil 8 Avstängning 9 Värme cirkulationspump (HUP) 10 Backventil 11 Reglering av enstaka rum 12 Spillvattenventil 1 Ångtät isolering 14 Cirkulationspump för varmt bruksvatten (BUP) 15 Shuntkrets trevägsblandare (MK1 urladdning) 16 Expansionskärl tillhandahålls på platsen 18 Värmestav värme (ZWE) 19 Shuntkrets fyrvägsblandare (MK1 laddning) 20 Värmestav varmt bruksvatten (ZWE) 21 Shuntkrets cirkulationspump (FP1) 2 Matare cirkulationspump (ZUP) (koppla om kompaktapparaten) 24 Manometer 25 Värme + varmt bruksvatten cirkulationspump (HUP) 26 Omkopplingsventil varmt bruksvatten (BUP) (B = strömlös öppen) 27 Värmeelement värme + varmt bruksvatten (ZWE) 28 Saltlösning cirkulationspump (VBO) 29 Smutsfångare (max. 0,6 mm silstorlek) 0 Uppsamlingsbehållare för saltlösningsblandning 1 Väggenomföring 2 Tilloppsrör Saltlösningsfördelare 4 Jordkollektor 5 Jordsond 6 Grundvatten brunnpump 7 Väggkonsol 8 Flödesbrytare 9 Sugbrunn 40 Dräneringsbrunn 41 Spolarmatur värmekrets 42 Cirkulation cirkulationspump (ZIP) 4 Saltlösning/vatten-värmeväxlare (kylfunktion) 44 Trevägsblandare (kylfunktion MK1) 45 Ventil med lock 46 Fyll- och tömningsventil 48 L dd i i k l ti fö t b k tt (BLP) 51 Tank med separata kretsar 52 Gas- eller oljepanna 5 Träpanna 54 Tank för varmt bruksvatten 55 Saltlösningstryckvakt 56 Simbassängvärmeväxlare 57 Jordvärmeväxlare 58 Ventilation i huset 59 Plattvärmeväxlare 61 Kyltank 65 Kompaktfördelare 66 Fläktkonvektorer 67 Solvärmevarmvattentank 68 Solvärmetank med separata kretsar 69 Multifunktionstank 71 Hydraulmodul dual 72 Bufferttank hängande på väggen 7 Rörgenomföring 74 Ventower 75 Leveransomfattning hydraultorn dual 76 Dricksvattenstation 77 Tillbehör vatten/vatten-booster 78 Leveransomfattning vatten/vatten-booster tillval 79 Motorventil 80 Blandningsventil 81 Värmepump-utomhusenhet split leveransomfattning 82 Hydraulisk inomhusenhet split leveransomfattning 8 Cirkulationspump 84 Omkopplingsventil TB1/C Tilloppsgivare shuntkrets 1- D Temperaturbegränsare för golvvärme TRL/G Givare externt returflöde (tank med separata kretsar) STA Strängreglerventil TRL/H Givare returflöde (hydraulmodul dual) BT1 Utomhusgivare BT2 Tilloppsgivare BT Returflödesgivare BT6 Varmvattengivare BT12 Tilloppsgivare kondensor BT19 Givare elvärmepatron BT24 Givare extra värmealstrare 15 Shuntkrets trevägsblandare (MK2- urladdning) 17 Temperaturdifferensreglering (SLP) 19 Shuntkrets fyrvägsblandare (MK2 laddning) 21 Shuntkrets cirkulationspump (FP2-) 22 Simbassäng cirkulationspump (SUP) 44 Trevägsblandare (kylfunktion MK2) 47 Omkopplingsventil simbassänguppvärmning (SUP) (B = strömlös öppen) 60 Omkopplingsventil kyldrift (B = strömlös öppen) 62 Värmemängdsmätare 6 Omkopplingsventil solvärmekrets (B = strömlös öppen) 64 Kyl cirkulationspump 70 Solsepareringsstation TB2-/C Tilloppsgivare shuntkrets 2- TSS/E Givare temperaturdifferensreglering (låg temperatur) TSK/E Givare temperaturdifferensreglering (hög temperatur) TEE/F Givare extern energikälla 100 Rumstermostat kylning tillbehör tillval 101 Reglering tillhandahålles på platsen 102 Daggpunktsvakt tillbehör som tillval 10 Rumstermostat kylning ingår i leveransen 104 Leveransomfattning värmepump 105 Kylkretsmodulbox uttagbar 106 Specifik glykolblandning 107 Skållningsskydd/termisk blandningsventil 108 Solvärmepumpgrupp 109 Spillvattenventilen måste stängas 110 Leveransomfattning hydraultorn 111 Fäste för extra värmestav 112 Minimiavstånd till blandningsventilens termiska frikoppling 11 Anslutning extra värmealstrare Viktig anmärkning! Dessa hydraulscheman ät schematiska illustrationer och är avsedda som hjälpmedel! De befriar inte användaren från att genomföra en egen planering! Avstängningsorgan, avluftningar och säkerhetstekniska åtgärder anges inte komplett! Nationella standarder, lagar och föreskrifter måste iakttas! Dimensioneringen av rörledningarna ska genomföras baserat på värmepumpens nominella volymström, resp. den integrerade cirkulationspumpens fria tryck! Kontakta vår lokala försäljningspartner för detaljerad information och rådgivning! Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

40 Kopplingsschema WZS 42(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 40 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

41 WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M Kretsschema 1/ Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 41

42 Kretsschema 2/ WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M 42 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

43 WZS 42(H)(K)M WZS 82(H)(K)M Kretsschema / Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 4

44 Kretsschema 1/ WZS 102(H)(K)M WZS 122(H)(K)M 44 Med förbehåll för tekniska ändringar aSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0 LW LW 00H Med reservation för tekniska ändringar. 8000dSE Översättning av Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering inomhus LW 60H/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och måste

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering utomhus LW 60 H-A/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och

Läs mer

Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS. Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen

Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS. Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen 8305300bSE ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller

Läs mer

FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME

FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME Bruksanvisning SE FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME SWP Med reservation för tekniska ändringar. 800900bSE - Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

geotherm plus Installationsanvisning Värmepump med inbyggd dricksvattentank För auktoriserade installatörer VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2

geotherm plus Installationsanvisning Värmepump med inbyggd dricksvattentank För auktoriserade installatörer VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 För auktoriserade installatörer Installationsanvisning geotherm plus Värmepump med inbyggd dricksvattentank VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2 VWW 62/2 VWW 82/2 VWW 102/2 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VTTEN- VÄRMEPUMPR för utomhusinstallation LW LW H- 8000fSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information

Läs mer

Driftinstruktion. Värmepumpar. för uppställning utomhus. LW A - serie LW H-A - serie. Förbehåll för tekniska ändringar.

Driftinstruktion. Värmepumpar. för uppställning utomhus. LW A - serie LW H-A - serie. Förbehåll för tekniska ändringar. Driftinstruktion SE LUFT/VATTEN Värmepumpar för uppställning utomhus LW A - serie LW H-A - serie SE800/80 Läs detta först Denna driftinstruktion ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den

Läs mer

Värmepump. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer. SE, FIsv VWS 220-460/3

Värmepump. Anvisningar för installation och underhåll. Anvisningar för installation och underhåll. För installatörer. SE, FIsv VWS 220-460/3 Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll Värmepump VWS 0-460/ SE, FIsv Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer

arotherm Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning arotherm VW 55/ A 0 V; VW 85/ A 0 V; VW 5/ A 0 V; VW 5/ A 400 V; VW 55/ A 0 V; VW 55/ A 400 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser

Läs mer

aurocompact VSC S../2 SE, NO

aurocompact VSC S../2 SE, NO aurocompact VSC S../ SE, NO För auktoriserade installatörer Installations- och underhållsanvisning aurocompact VSC S../ SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om handboken...4. Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. geotherm. Bruksanvisning. För användaren. Värmepumpsystem luft-vatten. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Bruksanvisning. geotherm. Bruksanvisning. För användaren. Värmepumpsystem luft-vatten. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm Värmepumpsystem luft-vatten SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

geotherm exclusiv NL; BENL; DK; SE

geotherm exclusiv NL; BENL; DK; SE geotherm exclusiv NL; BENL; DK; SE För användaren Bruksanvisning geotherm exclusiv Värmepump med inbyggd varmvattenbehållare och kylfunktion VWS SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Installatörshandledning. 6 720 813 694 (2015/08) sv

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Installatörshandledning. 6 720 813 694 (2015/08) sv 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Installatörshandledning sv 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3 1.1 Symbolförklaring................................

Läs mer

Installationshandbok. För installatören. Installationshandbok. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Installationshandbok. För installatören. Installationshandbok. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Installationshandbok För installatören Installationshandbok geothem VL 45/ VL 5/ VL 75/ VL 5/ VL 55/ SE INNEHÅLLSFÖTEKNING INLEDNING ruksanvisning.... Produktdokumentation.... Förklaring av symboler...

Läs mer

SIMOTICS DC. Motor. Typ 1GG7. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. Utgåva 10/2013

SIMOTICS DC. Motor. Typ 1GG7. Bruksanvisning / Monteringsanvisning. Answers for industry. Utgåva 10/2013 Motor Typ 1GG7 Bruksanvisning / Monteringsanvisning Utgåva 10/2013 Answers for industry. 28.10.2013 10:13 V2.01 Inledning 1 Säkerhetsanvisningar 2 Motor 1GG Bruksanvisning Monteringsanvisning Beskrivning

Läs mer

SE svenska. Installations- och driftanvisning. Kyltork för tryckluft DRYPOINT RA 20-960

SE svenska. Installations- och driftanvisning. Kyltork för tryckluft DRYPOINT RA 20-960 SE svenska Installations- och driftanvisning Kyltork för tryckluft DRYPOINT RA 20-960 Kära kund. Vi vill tacka dig för att du har valt en kyltork för tryckluft modell DRYPOINT RA 20-960. Läs noggrant igenom

Läs mer

CBU140. Tryckstegringsenhet med enkelpump för säkerställande av tappvattenkvaliteten enligt EN1717. Bruksanvisning. EBA-CBU140 Rev.

CBU140. Tryckstegringsenhet med enkelpump för säkerställande av tappvattenkvaliteten enligt EN1717. Bruksanvisning. EBA-CBU140 Rev. CBU140 Tryckstegringsenhet med enkelpump för säkerställande av tappvattenkvaliteten enligt EN1717 Bruksanvisning EBA-CBU140 Rev. A Innehåll 1. Säkerhet...3 1.1 Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen...3

Läs mer

Tillbehör (medföljer) Justerbara fötter Doppvärmarens centrumdelsverktyg Trycksäkerhetsventil (10 bar) SD-minneskort

Tillbehör (medföljer) Justerbara fötter Doppvärmarens centrumdelsverktyg Trycksäkerhetsventil (10 bar) SD-minneskort Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 2 2. Introduktion... 4 Systemöversikt... 4 Hur värmepumpen fungerar... 4 Kontrollöversikt... 5 3. Teknisk information... 6 Produktspecifikation... 6 Komponentdelar...

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

SE svenska. Installations- och driftanvisning. Kyltork för tryckluft DRYPOINT RA 1080-8800

SE svenska. Installations- och driftanvisning. Kyltork för tryckluft DRYPOINT RA 1080-8800 SE svenska Installations- och driftanvisning Kyltork för tryckluft DRYPOINT RA 1080-8800 Kära kund. Vi vill tacka dig för att du har valt en kyltork för tryckluft modell DRYPOINT RA1080-8800. Läs noggrant

Läs mer

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK..

ecocraft exclusiv Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VKK.. Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll ecocraft exclusiv VKK..6/ -E -HL SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning

Installations- & Bruksanvisning Installations- & Bruksanvisning Avsedd för proffs Värmepump luft / vatten Split 2 Dokument nr 1481-5~15/12/2011 Förvara denna manual för framtida referens Sidan 1 av 92 Det här aggregatet måste installeras

Läs mer