Varibeltryck. En studie av kundbehov och programvaror H A N N A T A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varibeltryck. En studie av kundbehov och programvaror H A N N A T A N G"

Transkript

1 Varibeltryck En studie av kundbehov och programvaror H A N N A T A N G Examensarbete Stockholm, Sverige 2007

2 Varibeltryck En studie av kundbehov och programvaror H A N N A T A N G Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2007 Handledare på CSC var Christer Lie Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2007:038 ISRN-KTH/CSC/E--07/038--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Variabeltryck en studie av programvaror och kundbehov Sammanfattning Att producera trycksaker med variabelt innehåll har varit ekonomiskt gångbart sedan introduktionen av digitaltrycktekniken i början av 90-talet. Anledningen till att tekniken inte fått sin genomslagskraft som variabeltrycksförespråkarna drömt om är utgångspunkten för examensarbetet. Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga kunders behov av variabeltrycksaker samt att utreda orsakerna till att variabeltryck inte tillämpas i större utsträckning genom en enkätundersökning. Utifrån resultatet har sedan en rekommendation på konkreta förslag på hur man som tryckleverantör närmar sig variabeltryckkunder tagits fram. Examensarbetet utgörs också av en sammanställning av olika typer av programvaror som genererar variabeldata. Programvarorna har delats in i olika kategorier för att underlätta tryckleverantörens val inför en kommande investering eller satsning. Kategoriseringen visar också i viss mån vilka funktioner och integrationsmöjligheter som erbjuds. Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns ett påtagligt behov av variabeltrycksaker då majoriteten av respondenterna har tryckt variabelt samt att de själva inte anser sig tillämpa tekniken i tillräckigt hög utsträckning. Undersökningen visar också att kunskapen om hur man går tillväga är låg samt att variabeltryck anses vara kostsamt. Som trycksaksleverantör bör man bli bättre på att informera och utbilda om hur man går tillväga för att trycka variabelt på ett kostnadseffektivt sätt i stället för att lägga tyngdpunkten på att övertyga kunden om fördelarna med att trycka variabelt. Variabeltryckets positiva effekter är redan kända hos kunden.

4 Variable print a study of software and the customers need Abstract To produce print media with variable content has been economically negotiable since the introduction of the digital print technology in the early 90 s. Why the technology has not yet reached the desirable penetration like the spokesmen of variable print have been forecasted is the starting point for the master thesis. The purpose of the master thesis is to use a questionnaire survey to map the customers need of variable print media and investigate the causes for why the use of variable print has not been adopted by more people. Deriving from the results of the questionnaire, a recommendation of concrete proposals on how a print provider should approach the customer of variable print media has been prepared. There master thesis also includes a comparison of different types of software that generate variable data. The software are categorized to facilitate the choice of the print providers before an investment or venture. The categorization shows to a certain degree what functions and integration possibilities are offered. The results of the questionnaire survey show that there is an obvious need of variable print media. The majority of the respondents have experience of variable printing and they do not consider themselves applying the technology to a sufficient extent. The survey also shows that the knowledge of how to act in a variable print job is insufficient and that variable print is considered expensive. As a print provider, one should make greater effort to inform and educate the customer how to act in a variable print job in a cost efficient way, instead of putting too much effort in convincing the customer about the advantages of variable print. The benefits of variable print are already known by the customer.

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Introduktion Syfte och mål Målgrupp Problem och frågeställningar Uppdragsgivare Bakgrund Digitaltryck Variabeltryck Marknadsföring När variabeltryck inte lämpar sig Metod Litteraturstudie Intervjuer Forumsdiskussion Enkätundersökning Analys av data Resultat och diskussion Programvaror för produktion av variabeldata Enkätundersökning - svarsfrekvens och bortfall Rangordningsproblematiken Enkätundersökning - resultat och diskussion Slutsats och rekommendation Källförteckning Bilagor Sammanställning av programvaror för variabeldata Enkätformulär... 47

6

7 1 Inledning I inledningskapitlet ges läsaren en introduktion till ämnet. Därefter beskrivs syfte och mål för rapporten samt vilka problem som ska behandlas. En kort beskrivning av uppdragsgivaren finns också att läsa. 1.1 Introduktion varken reklamproducenter eller tryckare har fattat vilka möjligheter variabeltrycket ger! (Citat ut Grafiskt forum nr 6, 2005 sid 22) Citatet må vara aningen kontroversiellt men budskapet når otvivelaktigt fram - variabeltryck är något att räkna med i framtiden. Anledningen till att tekniken inte fått sin genomslagskraft som variabeltrycksförespråkarna drömt om är utgångspunkten för det här examensarbetet. Tillsammans med digital tryckteknik följer också möjligheten att trycka variabelt. Som benämningen variabeltryck antyder kan man variera innehållet i trycksaken med alltifrån färger, bilder, text, grafik och layout på varje enskild trycksak. Begränsningarna avgörs av vilken eller vilka programvaror man använder. Detta betyder att varje enskild trycksak inte längre behöver se exakt likadan ut som resten av upplagan vilket är fallet när man trycker med traditionella tryckmetoder som t.ex. offset. De traditionella teknikerna bygger på en fysisk tryckplåt/kliché eller annan tryckform som överför tryckfärgen mot papperssubstratet. Om man skulle trycka variabelt innebär det att man skulle behöva framställa lika många plåtar eller klichéer som antalet variabla exemplar av tryckupplagan vilket inte är ekonomiskt gångbart. (Kipphan, 2001) Digitaltryck har den fördelen att man har slopat den statiska tryckplåten. I stället tillämpas en variabel eller i vissa fall virtuell tryckplåt med möjligheten att omdefiniera tryckmotivet inför varje tryckning. Med dagens digitalteknik kan dessa variabla tryckplåtar byggas upp med en enorm hastighet vilket medför att variabeltryck och möjligheten att trycka variabelt innehåll både är ekonomiskt och tidsmässigt gångbart. (Kipphan, 2001) Digitaltryck i fyrfärg introducerades 1994 och förväntades ge stor tillväxt och upphov till nya marknader samt konkurrera med offsettekniken i upplagor upp till 5000 exemplar. Men med en kostnad 30 gånger högre än offsetproduktion vid större upplagor och begränsad kvalitet avstannade försäljningen av digitaltryck i färg dock ganska snabbt. Produktionen begränsades till nischprodukter i låga volymer. (Fleming, 2004) Idag ser man digitalpressar arbeta sida vid sida med offsetpressar på alltfler tryckerier. Man utgår från produkten och låter den styra valet av tryckteknik. Detta är möjligt tack vare digitaltryckets avsevärt förbättrade kvalitet sedan introduktionen. (Flodström, 2006) Genom att investera i digital tryckteknik har man också möjligheten att kunna erbjuda variabeltryck. Intresset för variabeltryck varierar; marknadsförare som förespråkar one-to-one marketing och DR-reklam ser ingen begränsning av möjligheter medan somliga reklammakare anser att variabeltryck är möjligheten att trycka databasbaserad information på utskicket och inget mer (Bold, 2006). Ett belgiskt DM-företag har visat att skräddarsydda budskap kan ge en svarsfrekvens på hela 87 % i jämförelse med framgångsrika annonskampanjer som i regel stannar på svarsfrekvenser mellan 2-3 % (Rönnlund, 2005). En välorganiserad kunddatabas som generar skräddarsydda trycksaker är i många marknadsförares och tryckares ögon en framgångsrik marknadsföringskanal som utnyttjas alltför sällan. 1

8 1.2 Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att kartlägga kunders behov av variabeltrycksaker samt att utreda existerande hinder och orsaker till varför trycksaksbeställare inte tillämpar variabeltryck i större utsträckning. Examensarbetets mål har varit att klargöra generella brister i kommunikationen mellan leverantör och kund samt att finna konkreta åtgärder för hur tryckleverantören närmar sig variabeltryckkunden. Ett delmål har varit att kartlägga och kategorisera existerande programvaror som finns på marknaden för variabeldatahantering. 1.3 Målgrupp Examensarbetet riktar sig till tryckerier som planerar att införa eller innehar verksamhet inom digitaltryck. Även trycksaksbeställare, marknadsförare samt andra intressenter av grafisk produktion av variabel karaktär har nytta av rapportens resultat inför kommande marknadsstrategier. Slutligen riktar sig examensarbetet också till studenter som avser att fördjupa sig i grafisk teknik. 1.4 Problem och frågeställningar Det finns ett stort utbud av programvaror för variabeldatahantering på marknaden idag och stora skillnader med avseende på flexibilitet, integreringsmöjligheter m.m. Olika verksamheter har olika behov och valet av rätt programvara underlättas med en övergripande indelning över vilka typer av programvaror som finns tillgängliga på marknaden. Examensarbetet ämnar behandla följande frågor i studerandet av programvaror: Vilka typer av programvaror finns tillgängliga för variabeltryck på marknaden idag? Vilka program och format ger de olika programvarorna stöd för? Tillämpningen av variabeltryck har haft en blygsam utveckling sedan introduktionen. Somliga hävdar att det är reklammakarna som inte har förstått storheten, andra att priset är alldeles för högt. Examensarbetet ämnar behandla följande frågor i studerandet av kundbehov: Vilka orsaker och hinder anser trycksaksbeställare bidrar till att variabeltryck inte tillämpas i större utsträckning? Hur ska trycksaksbeställare agera för att närma sig tänkta variabelkunder? Hur vill kunderna använda variabeltryck? 1.5 Uppdragsgivare Examensarbetet har utförts i samarbete med Edita Västra Aros, ett fullservicetryckeri baserat i Västerås med kompetens inom framförallt prepress, tryck, bokbinderi och distribution. Edita Västra Aros producerar i huvudsak böcker, reklamtryck, kataloger och tidskrifter. Företaget har ca 100 anställda. Verksamheten ingår i koncernen Edita som ägs av den finska staten och har sitt huvudsäte i Helsingfors. Totalt omsätter Editakoncernen 170 miljoner euro och har ca 1400 anställda. 2

9 Under hösten 2005 investerade företaget i en HP Indigo 5000 digitalpress för att utöka sin verksamhet med digitaltryck. Edita Västra Aros har som målsättning att inom en överskådlig framtid utöka sina tjänster av variabeltryck genom att hitta lämpliga programvaror och strategier som underlättar kommunikationen med kunden. 3

10 4

11 2 Bakgrund I kapitlet Bakgrund är syftet att förse läsaren med nödvändig information till olika områden och begrepp som behandlas i examensarbetet. 2.1 Digitaltryck Det finns olika sätt att betrakta begreppet digitaltryck, beroende på om man väljer att beskriva hela tryckprocessen, systemlösningar eller enbart trycktekniken. (Nomikos et. al., 2002) Eftersom möjligheten att trycka variabelt är kopplat till trycktekniken har den senare beskrivningen valts i det här fallet. Den största skillnaden mellan digitala trycktekniker och traditionella trycktekniker utgörs av själva tryckögonblicket när färgen överförs till tryckbäraren (vanligtvis papper). Exempel på traditionella trycktekniker är offset, djuptryck, flexo och screen. I traditionella trycktekniker krävs någon form av fysisk tryckplåt, även kallad statisk tryckform. Innehållet i tryckplåten går inte att ändra från ett till ett annat i full produktionshastighet. Tryckfärgen överförs genom att den infärgade tryckplåten pressas mot pappret, därav namnet tryckpress. (Kipphan, 2001) I en digital tryckpress utgör inte alltid tryckförfarandet i bemärkelsen press någon betydelse för överföringen av färgen. Den fysiska tryckplåten har ersatts av en virtuell tryckplåt, eller s.k. variabel tryckform. En variabel tryckform karakteriseras av att innehållet kan varieras för varje exemplar utan att maximal produktionshastighet påverkas. Färgöverföringen är fortfarande analog i den bemärkelsen att det sker en fysisk överföring av färg och papper. Däremot är det den digitala hanteringen av text och bild innan tryckförfarandet som digitaltryck hänvisar till. Begreppet digitaltryck används inte sällan analogt med variabeltryck tack vare digitaltryckteknikens möjligheter till variabeldatahantering (Johansson & Karlsson 2003) Digitala trycktekniker Det finns flera tekniker som faller inom kategorin digitaltryck. De vanligaste är xerografi, även kallad elektrofotografi, och bläckstråle (ink-jet) som beskrivs närmare nedan. Tekniker som används i mindre skala är jonografi, magnetografi och thermografi. (Kipphan, 2001) Xerografi I xerografi laddas en fotokonduktor, t.ex. en roterande trumma, partiellt med elektricitet på de delar som ska bära färg och tryckas på papper, se 1) i figur 1. Färgpartiklarna laddas med motsatt polaritet som attraheras av trummans laddade delar, se 2) i figur 1. Laddningarna på trumman utgör således den variabla tryckformen eller latenta bilden av tryckmotivet. Mängden laddning avgör hur mycket färg som vid tryckögonblicket överförs till pappret genom elektrisk kraft, se 3) i figur 1. För varje gång trumman roteras laddas den om på nytt och den virtuella tryckplåten kan således varieras för varje tryckexemplar. (Kjellberg, 2005) Tryckfärgens laddningsbara egenskaper är en förutsättning för dess överföring till pappret och utgör således en avgörande faktor för digitaltrycket (Kipphan, 2001). En sådan tryckfärg kallas toner och kan vara både i fast och flytande form. Partikelstorleken är ca 8 µm. De flesta fabrikanter använder sig av en torr toner, d.v.s. en mycket finmalen färg i pulverform. En toner kräver värme och press efter överföringen för att fästa på pappret, se 4) i figur 1. (Broudy & Romano, 1999) 5

12 Figur 1. Illustration av xerografisk tryckteknik. (Källa: Handbook of print media, Kipphan, 2001) Bläckstråle Det finns två grundprinciper för bläckstråletryck kontinuerlig och drop-on-demand, där den sistnämnda är absolut vanligast, framförallt i mindre skrivare för hemmabruk. Tryckfärgen som används för bläckstråletryck är oftast i flytande form. (Kipphan, 2001) I både kontinuerlig och drop-on-demand skrivare överförs färgen direkt från färgmunstycket på substratet. Den virtuella tryckplåten består enbart av en elektronisk fil som beskriver om färg ska appliceras eller inte och hur mycket som ska appliceras (Kipphan, 2001). Således sker färgöverföringen direkt på pappret till skillnad från xerografi, där färgen först överförs via en elektriskt laddad trumma (se xerografi). (Nomikos et.al., 2002) I skrivare som baseras på den kontinuerliga tekniken sprutas, som namnet antyder, en kontinuerlig ström av elektriskt laddade färgdroppar mot substratet. På de områden på substratet som inte ska träffas av färg hindras färgen av ett elektriskt fält som i sista ögonblicket attraherar färgdropparna, se figur 2. Fördelen med tekniken är att den kan komma upp i produktionshastigheter som närmar sig vanlig arkoffset. Däremot finns aspekter på utskriftskvaliteten som inte anses tillräckligt hög. (Kjellberg, 2005) 6

13 Figur 2. Illustration av kontinuerlig bläckstråleteknik. (Källa: Handbook of print media, Kipphan, 2001) Drop-on-demand producerar små färgdroppar med hjälp av värme eller en piezoelektrisk kristall som deformeras vid elektrisk spänning. Vid deformationsögonblicket pressas droppar ut genom ett munstycke. Färgdropparna sprutas ut på selektiva områden på substratet aktiverat av en elektrisk impuls, se figur 3. Utskriftshastigheten för drop-on-demand är inte tillräckligt snabb för högeffektiv produktion och passar bättre in på användningsområden där utskriftskvaliteten har högre prioritet vid t.ex. färgprovtryck. (Kjellberg, 2005) Figur 3. Illustration av bläckstråletekniken drop-on-demand. (Källa: Handbook of print media, Kipphan, 2001) Komplement till traditionella trycktekniker Ett av de huvudsakliga problem som motverkade digitaltryckets spridning under introduktionstiden utgjordes av ett stort gap mellan vad tryckleverantörerna kunde erbjuda och vad tryckbeställare faktiskt begärde. Det är först på senare tid som gapet har minskat och trycksaksleverantörer och beställare har närmat varandra i fråga om tillgång och efterfrågan på digitala trycktjänster. (Mejtoft, 2006) 7

14 Digitaltryckt material utgör en väldigt liten del av den totala grafiska ytan, tryckyta i kvadratmeter räknat, som trycks i Sverige. Tryckerier i allmänhet trycker 0,5 1 % digitalt av den totala grafiska ytan medan 1 2 % utgörs av civilgrafiskt digitaltryck (interna tryckerier på företag). Tendensen mot mindre upplagor bäddar för digitaltrycket som är mer kostnadseffektivt i mindre upplagor (Johansson, 2006). Utvecklingen bekräftas av Flodström (2006) som tror att det totala sidomfånget kommer att minska - man kommer att trycka färre och oftare. Det finns många fördelar med digitaltryck som gör det till ett fullgott komplement till traditionella trycktekniker (Flodström, 2006). Tack vare det digitala flödet genom hela produktionen med avsaknaden av fysiska tryckplåtar ger det bättre logistik och lägre lagerkostnader. I stället för att leta fram en gammal tryckplåt finns alltid en digital master lagrad som man enkelt kan plocka fram och uppdatera med ny information. Tryckprocessen kan starta så fort man färdigställt det digitala originalet till skillnad från traditionella trycktekniker där man ytterligare hade behövt producera och montera tryckplåten på tryckcylindern, vilket tar tid. Tidseffektiviteten genererar även kortare ledtider och snabba leveranser. (Broudy & Romano, 1999) En annan fördel med digitala tryckpressar är hanteringen av variabeldata. Eftersom varje tryckexemplar har möjlighet att genereras av en ny variabel tryckform kan man med hjälp av en programvara variera innehållet i varje exemplar av tryckupplagan. Resultatet blir att man kan producera unika exemplar eller olika versioner av en upplaga utan att maximal produktionshastighet minskar. Detta är ur marknadsföringssynpunkt en stor fördel som ökar träffsäkerheten i t.ex. reklamkampanjer (Flodström, 2006). I jämförelse med traditionella tryckmetoder är framställningen av varierande exemplar i små upplagor mer kostnadseffektivt med digitaltryck eftersom man slipper producera en ny tryckplåt för varje nytt innehåll. Digitaltryck kännetecknas av låga fasta kostnader med höga rörliga kostnader. Med andra ord ökar kostnadseffektiviteten med minskad upplaga. Man brukar tala om en brytpunkt för digitaltryck, som innebär att kostnaden för att trycka en upplaga digitalt överstiger kostnaden för att trycka samma upplaga i t.ex. offset. Brytpunkten varierar beroende på vad som ska tryckas men brukar vanligtvis ligga mellan upplagor mellan exemplar (Johansson, 2006). En anledning är att maskiner som hanterar fysiska tryckplåtar klarar mycket högre tryckhastigheter i jämförelse med tryckpressar som trycker dynamiskt. Brytpunkten beräknas genom att dra kvoten av skillnaden mellan fasta kostnader och skillnaden mellan rörliga kostnader av digitaltryck och offsettryck (Johansson & Karlsson 2003). Trots att tryckkvaliteten de senaste åren har blivit avsevärt mycket bättre finns det fortfarande de som anser att digitaltryck ger sämre tryckkvalitet. I en undersökning som gjordes 2003 där man undersökte tryckkvaliteten mellan digitaltryckpressen Indigo med offset kom man fram till att Indigon har större färgomfång och jämnare densitet, färgstyrka, än offset, men att bristerna ligger i återgivningen av de ljusare partierna där rasterpunkterna fortfarande går att utskilja med blotta ögat (Bergman & Gustafsson 2003). Enligt Flodström (2006) brukar många kunder som till en början är skeptiska mot digitaltryck i regel ändra uppfattning när de har sett prov på digitaltryck. Men att den negativa uppfattningen av kvaliteten lever kvar inte bara bland trycksaksbeställare utan även inom den grafiska branschen råder det inga tvivel om (Johansson, 2006). 2.2 Variabeltryck Tekniken för variabeltryck kännetecknas av att vissa delar av eller hela innehållet i en trycksak varieras med hjälp av variabeldata. Variabeldata är data (vanligtvis text eller bild) som inte ingår i den statiska sidlayouten. Variabeldatan lagras separat i ett dokument eller en databas som är kopplat till layoutprogrammet. Andra benämningar som syftar på samma teknik att variera innehållet är personaliserat tryck, personifierat tryck, dynamiskt tryck och databasbaserat tryck. (Broudy & Romano, 1999) Den kanske enklaste formen av variabeltryck är adressering, där mottagarens namn och adressuppgifter trycks direkt på utskicket. 8

15 Det unika med variabeltryck är att man kan variera innehållet i en trycksak i en och samma tryckupplaga utan att behöva byta ut tryckplåtar eller påverka maximal tryckhastighet. Detta möjliggörs av olika RIP-standarder som finns utvecklade speciellt för variabeltryck. RIP, Raster Image Processor, är en mjuk- eller hårdvara som delar upp bilden i små punkter för tryckning (Johansson et.al., 1998). Exempel på RIP-standarder för variabeltryck är PPML (Personalized Print Markup Laguage) och PPML/VDX (Personalized Print Markup Laguage/Variable Data Exchange). Denna typ av RIP rippar dokumentet med avseende på om innehållet är statiskt eller variabelt. Det statiska innehållet rippas endast en gång, medan variabeldatan rippas så många gånger som är nödvändigt för varje nytt innehåll. På så sätt undviks att samma information rippas upprepade gånger vilket är ineffektivt i avseende på tid och datorkraft. (Citation Software, 2006) En omfattande undersökning bland digitaltryckerier gjord av Grafiska Företagens Förbund, GFF, 2005 visar att 13,7 % av totala antalet digitala tryckjobb som utförs i Sverige innehåller variabeldata. Undersökningen visar också att variabelt innehåll tros öka med knappt det dubbla, till 27,2 %, inom en tvåårsperiod. Motsvarande siffror i Europa uppgår till 23,6 % respektive 35,8 % 1. Resultatet kan ses som en vägledning om vilket håll utvecklingen går. (Karlsson, 2005) Anledningen till att Europa ligger snäppet före tror Flodström (2006) beror på etableringen av stora industrier och företag såsom bilindustrin, banker och försäkringsbolag. I Sverige finns inte den typen av stora företag i samma utsträckning. Idag är det framförallt bankers, försäkringsbolags och bilindustrins behov av administrativt material och manualer som dominerar marknaden för variabeltryck. Variabel reklam och annonsmaterial förknippas inte sällan med one-to-one marketing där pappersbaserad kommunikation riktar sig direkt till en existerande eller potentiell kund. (Broudy & Romano 1999) Se för one-to-one marketing. 2.3 Marknadsföring Marketing is the art of attracting and keeping profitable customers (Philip Kotler, 2006) En marknad i förändring Förr i tiden producerades varor som var anpassade efter varje kund; skräddaren sydde upp enligt individuella kunders mått och skomakaren tillverkade skor beroende på vem som skulle bära dem. Den styrande faktorn var efterfrågan där varor och tjänster skapades efter behov. Den industriella revolutionen ledde oss sedan in i en era av masskonsumtion där utbudet utgjorde den styrande faktorn för konsumtion (Kotler et.al., 2006). Ett exempel är att världens samlade bilindustri sedan lång tid årligen producerar ca tio procent fler bilar än kunder köper och utmaningen har varit att sälja en produkt i en värld som översvämmats av högkvalitativa varor. (Ström, 2000) Nu rör sig företagen mot en precisionsmarknadsföring som i stället värnar om kundrelationen (Kotler et.al., 2006). Ström menar att det handlar om en blandning av de två tidigare marknadsformerna där alltfler produkter kommer att tillverkas enligt masskundanpassningens princip (Ström, 1998). Kundanpassad eller individuell massproduktion (eng. mass customization) innebär att genom att låta kunden bidra med sina önskemål skapa varor och tjänster som motsvarar speciella kundkrav (Feurst, 1999). Det har det uppstått en ny roll för marknadsföringen. Tack vare digitalisering och Internet har marknadsföring och reklam förändrats i grunden på flera sätt. Ström hävdar att en personlig 1 Resultatet kan inte uppfattas som statistiskt säkerställt. Totalt deltog 294 digitala tryckföretag i Europa varav 76 var svenska. 9

16 kontakt med varje kund inte längre är omöjlig utan nödvändig. En av de viktigaste tillgångarna för ett företag blir de person-profiler som skapas. (Ström, 1998) I USA börjar företag värderas på börsen efter hur stort kundregister de har. Värderingen säger en hel del om de förväntningar som finns på intäkter från kundregister (Feurst, 1999). Smarta marknadsföringsföretag ökar sina kunders kunnande samt den egna kunskapen om kundrelationer. De gamla tankesätten som betonar ständig jakt på nya kunder i stället för att behålla de gamla och att sälja en produkt snarare än att försöka förstå och tillfredställa kundens verkiga behov fungerar inte längre (Kotler et.al., 2006) One-to-one marketing En marknadsföringsfilosofi som förespråkar individuell kommunikation är one-to-one marketing. Begreppet innebär att ett företag skräddarsyr och riktar sin information åt en enskild person i stället för en hel målgrupp. Enligt O. Feursts (1999) beskrivning, är one-to-one marketing en verkligt genuin kundorientering, där den individuella kunden ges möjlighet att lära företaget vad hon vill ha. Nyckelbegreppet för one-to-one marketing är förtroende, d.v.s. kundens förtroende för företaget. Genom att satsa på kundens förtroende skapar man en långsiktig relation som enligt författaren bara kan förtjänas, inte köpas. Förtroendet skapas genom att man alltid låter kunden komma till tals och berätta vad hon tycker samt att man även anpassar sin produkt eller tjänst enligt kundens önskemål. Det centrala inom one-to-one marketing är att lära känna, minnas och tillmötesgå individuella kunder, på kundens villkor. I USA tillämpas one-to-one marketing i större utsträckning än i Sverige. One-to-one marketing gör ett företag konkurrenskraftigare eftersom kunden får produkter bättre anpassade för henne. Detta möjliggörs då företaget får bättre kännedom om kundens identitet och individuella önskemål. En annan fördel är tillverkningen på kundorder som minskar lagerkostnaden och inkurans (osäljbara varor). (Ström, 1998) Ett exempel på one-to-one marketing är en trycksak föreställande mottagaren iklädd t.ex. ett klädesplagg som marknadsförs. (Romano, Broudy, 1999) Konsumenter är högre bildade och informerade än någonsin vilket ställer högre krav på företagen att träffa rätt i sin marknadsföring. Konsumenterna har också förmågan och verktygen att ta reda på information om företag samt hitta bättre alternativ på marknaden, mycket tack vare Internet. De är också värdemaximerare, d.v.s. att de utifrån kostnad, kunskap, mobilitet och inkomst överväger vilket alternativ som ger det högst upplevda värdet och agerar utifrån det. Hur förväntningarna lever upp till kundens belåtenhet avgör sedan hennes agerande för framtida köp eller inte. (Kotler et.al., 2006) Den snabba utvecklingen som skett inom informationstekniken talar också för att individualiserad marknadsföring kommer att öka i framtiden. Register kan byggas och samköras till allt lägre kostnader. Utvecklingen skapar också nya möjligheter för marknadsföraren. Man kan samla data och se mönster som möjliggör allt finare preciseringar av marknadssegment. (Feurst, 1999) Digitaliseringen ger också verktyg för producenterna att bygga direktkontakt med slutkunder, i form av register, webbplatser eller direktförsäljning (Ström, 2000). Men det mest intressanta är att den nya tekniken gör det möjligt att lyssna på varje individs specifika önskemål och anpassa sina erbjudanden till dessa (Feurst, 1999). Kunden blir mer aktivt involverad med ett varumärke genom att bygga upp en intensiv och aktiv relation. Individualiserad marknadsföring går ut på att försäkra sig om att varumärket och marknadsföringen är så relevant som möjligt riktade till en publik där ingen kund är den andra lik. (Kotler et.al., 2006) Direkt marknadsföring Variabeltryck i marknadsföringssammanhang är inte sällan förknippat med direkt marknadsföring, DM. SWEDMA, intresseorganisationen för direktmarknadsföring, definierar DM som en princip för att hjälpa kunden i beslutsprocessen och fokuserar på att bibehålla eller 10

17 påverka ett visst kundbeteende, där kommunikationen direkt till individuella målgrupper eller individer är ett baskrav (Swedma, 2006). Direkt marknadsföring utnyttjar en direkt marknadsföringskanal för att nå och leverera varor och tjänster till kunder utan mellanhänder. Kanalerna inkluderar direktbrev, kataloger, telemarketing, interaktiv TV, webbsidor och mobila enheter. Direkt marknadsföring söker också direkt gensvar och mätbar respons. (Kotler et.al., 2006) En av de vanligaste metoderna att nå potentiella köpare är genom personaliserad direktpost. När potentiella kunder nås av personaliserad direktpost tror de generellt att sändaren har haft henne i åtanke, speciellt utvald med omsorg. Många företag har kommit fram till att personalisering av brev har ökat svarsfrekvensen med 50 %. (Broudy & Romano 1999) En undersökning bland svenska DM-aktörer bestående av byråer, leverantörer och kunder visar på en stark tillväxt där försäljningen av DM-relaterade produkter och tjänster (adress- och analysdata, analysverktyg, och digital distribution m.m.) ökade med 80 % under sista halvåret av (Swedma, 2006) CRM - Customer Relation Management För att kunna upprätthålla en väl fungerande kundvård krävs att informationen om kunden hanteras och lagras på rätt sätt. Man brukar tala om Customer Relationship Management, CRM, vars syfte är skapa ordning och reda på kundrelationer (Lundin, 2003). Det finns olika tolkningar av begreppet CRM. En beskrivning är enligt Anders Prabert, f.d. VD på Swedma, att CRM är ett långsiktigt och gränsöverskridande förändringsarbete med kundfokusering (Rönnlund, 2005). P. Kotler ger en liknande beskrivning; CRM är en process som hanterar detaljerad information om individuella kunder och deras beröringspunkter för att maximera och bibehålla kundens lojalitet. En kunds beröringspunkter utgörs av de tillfällen och sammanhang då kunden kommer i kontakt med varumärket eller produkten. Vidare möjliggör CRM kundservice av högsta kvalitet genom att effektivt dra nytta av individuell information som finns för varje kund. (Kotler et. al., 2006) CRM kan också ses som en affärsstrategi för att hantera kunder (CRMnytt, 2006). Begreppet används ibland för att beskriva ett IT-system som lagrar kunddata (Lundin, 2003). Gemensamt för samtliga tolkningar av begreppet är att kunden alltid står i fokus och att ett effektivt IT-stöd är en förutsättning. Målet med CRM är att skapa lojalitet hos kunden, ge långsiktiga och lönsamma kundrelationer för att bibehålla och öka lönsamheten i företaget. Genom att lagra och analysera information om kundens identitet och vanor kan man ta fram relevant data för att optimera sin försäljning genom att t.ex. bättre anpassa riktad information, utveckla nya prismodeller, skapa nya distributionskanaler o.s.v. (Kotler et. al., 2006) Personuppgiftslagen - PUL En ny personuppgiftslag, PUL, trädde i kraft 1998 efter dåvarande EG-direktiv. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med behandling avses insamling, lagring, spridning, registrering, samkörning, ändring, användning och bearbetning. En personuppgift är information som identifierar en person. (Regeringen, 2006) Personuppgifter får behandlas efter att avtal slutits eller enligt vissa villkor. Däremot krävs inte längre licens eller tillstånd för registrering av personuppgifter. Exempel på slutna avtal är beställning av telefonabonnemang eller medlemskap i en bokklubb. Uppgifterna kan användas för att erbjuda framtida köp om inte personen ifråga misstycker. Personuppgifterna får inte säljas vidare (Feurst, 1999). Att registrera personuppgifter utan tidigare överenskommelse är tillåtet så länge inte den enskildes intresse av integritetsskydd väger tyngre än det ömsesidiga affärsintresset. Förfarandet kallas för intresseavvägningen och så länge personen ifråga anses ha ett intresse av att vara 11

18 registrerad är alltså registreringen tillåten. Intresseavvägningen gör det möjligt för ett företag att behandla information som är nödvändig för företaget och inte anses känslig för t.ex. kunden. Köpbeteende anses inte som känslig information och direktreklam anses som nödvändig verksamhet. (Feurst, 1999) Den registrerade kan när som helst begära att hennes uppgifter raderas från företagets register samt få information om registreringens ändamål och användning samt vilka som tagit del av personuppgifterna (Regeringen, 2006). Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Däremot gäller inte lagen om personen uttryckligen har gett sitt samtycke eller på ett annat sätt tyldigt offentliggjort sina uppgifter. (http://www.regeringen.se/sb/d/1966, 2006) Vid direkt marknadsföring får personuppgifter inte behandlas om den personuppgiftsansvarige (den som blir registrerad) skriftligen motsätter sig sådan behandling vilket innebär att DM är tillåtet så länge en person inte uttryckligen sagt ifrån. (Regeringen, 2006) Första januari 2007 kommer en lättnad av lagen att träda i kraft som ger undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material vilket innebär att personuppgifter får ingå i löpande text i ordbehandlingsdokument, e-post eller Internet. (Regeringen, 2006) Bakgrunden till PUL är de nya möjligheter digitaliserad form av lagring, distribution och spridning ger upphov till. Den allt snabbare och billiga tekniken kan ge upphov till användning som inte accepteras av den registrerade. PUL ger skydd för den enskilde individen vid fall där den personliga integriteten blivit kränkt. Samtidigt måste grundläggande demokratiska rättigheter såsom information- och yttrandefrihet tas i beaktande vid en eventuell bedömning. Lagstiftning får inte heller hindra användningen av ny teknik (Lundin, 2003). 2.4 När variabeltryck inte lämpar sig Individanpassad marknadsföring eller utskick lämpar sig inte för alla verksamheter. Exempel på sådana är företag som tillhandahåller varor som köps väldigt sällan. En sådan vara är t.ex. ett piano. Eftersom varan inte inhandlas mer än en gång i livet skulle en långsiktig relation med kunden vara bortkastad eftersom relationen inte genererar till nya köp. Andra typer av verksamheter som är mindre lämpliga är företag vars köpare visar låg lojalitet med företaget, har liten säljenhet eller där kostnaden för att samla information om varje enskild kund är för hög i förhållande till vinningen. (Kotler et al, 2006) Individanpassad information är inte heller alltid önskvärt. Det är inte alla köpare som vill ha en relation med företaget. Privat information ställer krav på säker hantering. Lagring av privat information kan uppfattas som indentitetskränkande vilket också har gett upphov till Personuppgiftslagen, PUL (se 2.3.6). Idag kräver många online-företag och hemsidor att man registrerar sig före användning. Genom att tydligt deklarera för kunden vad personuppgifterna kommer att användas till vid en eventuell registrering kan misstankar om spridning av uppgifterna elimineras och förtroende skapas. Europeer är i allmänhet mer skeptiska till lagring av privat information än amerikaner (Kotler et al, 2006) vilket kan vara en förklaring till varför individanpassad marknadsföring har större spridning i USA. (Feurst, 1999) 12

19 3 Metod De metoder som tillämpats under examensarbetet innefattar litteraturstudie, intervju, forumsdiskussion, enkätundersökning samt analys av data. Närmare beskrivning och motivering av varje metod följs nedan. 3.1 Litteraturstudie En genomgående litteraturstudie har varit nödvändig dels för att kartlägga programvaror för variabeltryck, dels ge en djupare kunskap i aktuella ämnesområden som legat till grund för utformningen av enkäten. Dessa ämnesområden innefattar förutom digital/variabeltryck också marknaden och kundorienterad marknadsföring. 3.2 Intervjuer Två intervjuer har genomförts. Syftet med den ena intervjun var att få en inblick i hur marknaden ser ut för digital/variabeltryck i Sverige och vilken utveckling branschen förväntar sig i framtiden. Personen som intervjuades heter Hans Johansson och arbetar som utbildningsansvarig på Grafiska Företagens Förbund. Syftet med den andra intervjun var att få trycksaksleverantörens tankar och funderingar kring variabeltryckets möjligheter och hur de arbetar för att sprida dessa. Intervjun genomfördes med Kenneth Flodström som är prepressansvarig på Edita Västra Aros. Intervjuernas huvudsakliga syfte har varit att skapa underlag för enkäten och kommer inte att redovisas i rapporten. 3.3 Forumsdiskussion Bolds internetforum är en diskussionssida på Internet där medlemmarna själva skapar diskussionsämnen som man vill behandla. Forumet ger utrymme för en mer direkt diskussion där man kan tycka och tänka på ett friare sätt utan att särskilda krav ställs på deltagaren. Man kan välja att antingen vara anonym eller inte. Detta bidrar också till att utsagorna som görs inte alltid kan vara gällande för en hel yrkesgrupp eller tas på för stort allvar. Bold vänder sig framförallt till personer som arbetar med reklam och medier. För att få en mer nyanserad bild av ämnet startades en diskussionstråd på forumet som behandlade variabeltryck. Eftersom denna yrkeskategori är starkt förknippad med utformningen av variabeltryck ansågs deras åsikter och erfarenheter relevanta och har delvis legat till grund för enkätfrågorna. (Bold, 2006) 3.4 Enkätundersökning På 90-talet trodde man att personifierat tryck skulle ta marknaden med storm (Rönnlund, 2005). Den uteblivna stormen och blygsamma ökningen ligger till grund för den här undersökningen som syftar till att kartlägga trycksaksbeställares behov och hinder i tillämpningen av variabeltryck. En kvantitativ metod har valts då den huvudsakliga betoningen av en enkätundersökning är att ta fram fakta (Bell, 2000), vilket stämmer bra överrens med undersökningens mål. Målet är att klargöra generella brister och ta fram fakta för att kunna förbättra kommunikationen mellan leverantören och beställaren av variabeltrycksaker. Vidare lämpar sig en kvantitativ analysmetod i det här fallet då man genom att ställa samma frågor till ett urval av en population kan utskilja ett mönster (Bell, 2000) och generalisera resultatet till 13

20 populationen i helhet. Populationen består av trycksaksbeställare från olika branscher med olika behov av trycksaker och trycksaksproduktion. Situationen för varje enskilt företag är unikt och genom en kvantitativ undersökning kan man täcka in en större del av generella behov och brister än om man t.ex. hade genomfört intervjuer. Tyngdpunken på examensarbetet har därför legat på enkätundersökningen. Tillsammans med uppdragsgivaren beslutades att skicka ut en enkätundersökning via post. En viktig anledning till detta är ämnet ifråga som behandlas, variabeltryck. Genom att skicka ut ett adresserat brev som kanske är den enklaste formen av personifierat tryck skulle respondenten få en annan känsla för undersökningen än om undersökningen hade mottagits via e-post. Samtidigt ansågs sannolikheten för att en person skulle delta i undersökningen som större om han/hon fick ett brev skickat till sig personligen med tanke på den mängd enkätundersökningar som dagligen distribueras via Internet. Intresset för undersökningen förväntades öka om mottagaren aktivt fick sprätta upp ett adresserat kuvert än om samma formulär hade distribuerats via e-post, som man med ett musklick enkelt kan klicka bort Population och urval Populationen, eller den grupp eller kategori individer som ska studeras (Trost, 2001), består av potentiella trycksaksbeställare på beslutsfattande positioner i företag i Sverige vars omsättning överstiger 500 miljoner kronor. Ett annat krav har varit att företaget spenderar mer än 20 miljoner kr på kommunikation. Således har ett register på marknads och informationschefer på samtliga företag i Sverige köpts in för att täcka in hela populationen. På så sätt kunde man täcka in både existerande och potentiella köpare i framtiden. Anledningen till att populationen är omsättningsbaserad beror dels på uppdragsgivarens intresse att fokusera på företag som generar större ordervärden, vilket bättre överrensstämmer med deras verksamhet (Flodström, 2006). Dels också på att populationen ifråga förutsätts ha en befintlig marknadsavdelning. En viss hänsyn har tagits till bransch (verkstadsindustrin har uteslutits) och om företaget vänder sig till konsumenter eller företag. Företag som vänder sig till privatpersoner som slutkund har prioriterats. Registret köptes från Infodata genom tjänsten Micromediabanken. (Infodata, 2006) Eftersom undersökningen har skickats ut till samtliga personer i populationen utgörs urvalet av densamma och en s.k. totalundersökning har bedrivits (Trost, 2001) Hantering av bortfall För att motverka bortfall sattes ett sista inlämningsdatum drygt 2 veckor efter att undersökningen skickades ut. Tidpunkten var vald så att respondenten skulle få känslan att han eller hon borde fylla i formuläret och återsända svarskuvertet ganska omedelbart. Samtidigt så skulle det finnas utrymme att bearbeta undersökningen vid ett senare tillfälle utan att behöva avfärda den helt. En annan åtgärd för bortfallsminimering var att skicka med ett frankerat svarskuvert med angiven svarsadress. Respondenten skulle då slippa lägga ner onödigt administrativt arbete och få upplevelsen av att det är en seriös undersökning. I samråd med uppdragsgivaren bestämdes också att deras logotype skulle uteslutas i utskicket för att undersökningen skulle uppfattas så neutral som möjligt. Uppdragsgivarens namn nämns dock i följebrevet. Följebrevet var också adresserat med mottagarens namn så denne skulle känna sig utvald, vilket skulle ge en tydligare koppling till undersökningsämnet. En nackdel med adressering är om deltagaren avslutat sin tjänst eller av någon annan anledning inte finns på plats. Detta kan medföra att tillförordnad eller nyrekryterad person i samma befattning inte ges möjligheten att svara på undersökningen. Slutligen skickades ett e-post meddelande ut till de deltagare vars e-postadresser fanns tillgängliga för att påminna om undersökningen. Utskicket utfördes strax efter att inlämningsdatumet hade passerat. Anledningen till att e-post meddelandet skickades ut efter det angivna datumet var att låta dem som möjligen hade tänkt skicka sitt bidrag i tid men missat skulle känna att det fortfarande inte var för sent. 14

21 3.4.3 Genomförande - Innehåll, utformning och distribution Enkätfrågorna har tagits fram i samarbete med uppdragsgivaren. Ett första steg i utformningen var att ta fram frågor och svarsalternativ som var relevanta för undersökningen. Kommunikationen med handledarna har skett via e-post, telefon och personliga möten. Från början var det tänkt att två olika formulär skulle skickas ut beroende på om respondenten representerade ett business-to-business företag, B2B-företag, eller business-to-consumer företag, B2C-företag. Således utformades två enkäter. Enkäterna skickades till en expert på uppdragsgivarens huvudkontor som har god erfarenhet av att genomföra undersökningar i företagets regi. I samråd med experten togs beslutet att endast skicka en och samma enkät till samtliga företag. Beslutet grundade sig i att många företag i populationen både vänder sig till andra företag och slutkonsumenter, samt att sammanställningen skulle underlättas med en i stället för två enkäter. De två enkäterna sammanställdes därför till en. Bakom enkätfrågorna ligger studier av en tidigare undersökning (Karlsson, 2005), litteraturstudier samt två intervjuer. Enkäten består av alternativfrågor, kategorifrågor och rangordningsfrågor (Bell, 2000). Ingen av frågorna är av öppen karaktär, däremot har det givits utrymme för respondenten att fylla i egen text, i de fall respondenten känt ett behov av det, i nästan varje fråga. På så sätt kan man täcka in potentiella svar som man inte tidigare känt till. För att ge en bra överskådlighet delades enkätfrågorna in under olika rubriker. Frågorna ramades in i en ruta var för sig så att respondenten kunde koncentrera sig på en fråga i taget. Det har också undvikits att låta en fråga löpa över två sidor för att undvika förvirring. Utformningen har givits ett enkelt utseende med svart text på vit bakgrund för att undvika störande moment som kan påverka respondenten. Enkäten tog slutligen form, printades, kuverterades och distribuerades till respondenterna via post. Tillsammans med enkäten bifogades förutom ett frankerat svarskuvert med förtryckt svarsadress, även ett adresserat följebrev med deltagarens namn. I följebrevet fanns att läsa om undersökningens syfte, avsändare och kortfattad information om variabeltryck. Totalt skickades 287 frågeformulär ut Reliabilitet och validitet En enkätundersökning med hög reliabilitet innebär att trovärdigheten på det man vill undersöka är hög. (Bell, 2000) Ett sätt att nå detta är standardisering där man utesluter variation t.ex. slumpmässiga faktorer som kan påverkar respondenten. Vissa slumpmässiga variationer kan man inte påverka, t.ex. respondentens dagsform (Trost, 2001). Standardisering av en enkätundersökning är naturligt eftersom frågorna i regel presenteras i skriftlig form där personen som utför undersökningen har liten påverkan av respondentens sätt att svara, t.ex. genom att ställa eller betona frågor på olika sätt. Ett annat sätt att höja reliabilitetsvärdet har varit utformningen (Trost, 2001) av frågorna som enligt skribenten är konstruerade av enkla satser och vanligt förekommande ord för att frågorna ska vara så entydiga och ge så lite utrymme för egna tolkningar som möjligt av respondenterna. För begrepp som varit oundvikliga att byta ur finns en ordlista på baksidan av formuläret. I utformningen av enkäten har skribenten tagit hänsyn till precisionsaspekten, i det här fallet lättheten att fylla i enkäten (Trost, 2001). Formen har till syfte att vara enkel och lätt att överblicka samt ge ett seriöst intryck. Frågorna är tydligt avgränsade samt inte uppdelade på olika sidor. Frågorna är också fördelade under olika rubriker. Reliabilitet, och även validitet (se nedan), har också tagits i beaktande vid bearbetning av svarsalternativen till enkätfrågorna genom att utgå från litteraturstudier och intervjuer med branschfolk. En annan aspekt som ger förhöjd reliabilitet är rätt val av population som bäst svarar mot enkätens syfte. Urvalet har i det här fallet bestått av informations- och marknadschefer. Valet av population har skett i samråd med det uppdragsgivande företaget som ansåg denna kategori som mest lämplig p.g.a. deras beslutsfattande position som trycksaksbeställare. En ofrånkomlig aspekt som i viss mån kan påverka reliabiliteten är huruvida respondentens intresse för ämnet styr hennes deltagande eller inte. Urvalet kan också påverkas av hur frekvent 15

22 undersökningspersonerna utsätts för enkätundersökningar. En rådande uppfattning är att personer i beslutsfattande positioner erhåller flera undersökningar än de är förmögna att besvara. Detta kan leda till att de blir tvungna att välja bort eller prioritera vissa undersökningar. Betydelsen av respondentens personliga referenser skulle kunna påvisas genom att upprepa samma undersökning och jämföra resultaten. Detta är dock inte aktuellt p.g.a. ekonomiska orsaker. När det gäller validitet, d.v.s giltighet eller att en fråga ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 2001), har svarsalternativen varit slutna med undantaget att det oftast har funnits utrymme för respondenten själv att ange ett eget alternativ om denna ansett att det saknats. För att undvika internt bortfall (uteblivna svar) har också alternativet vet ej funnits tillgängligt i de flesta frågorna i de fall respondenten eventuellt känt sig oförmögen att svara. Enkäten består dels av sakfrågor, d.v.s. faktabaserade konkreta frågor, och dels åsiktsfrågor, där respondenten utgår ifrån sina egna referensramar i fråga om tycke och smak. (Trost, 2001) I ett fåtal av de åsiktsbaserade frågorna, har respondenten uppmanats att rangordna alternativen som angivits. Validiteten på dessa frågor kan ifrågasättas eftersom respondenterna har valt att svara på olika sätt. Somliga har svarat enligt instruktionen, medan andra har kryssat för ett eller flera alternativ som de ansett vara korrekta. Anledningen till detta kan bero på otydlighet i instruktionerna eller utformningen av enkäten; man hade möjligtvis kunnat särskilja dessa frågor från de andra så att det tydligare hade framgått att det var en annan typ av fråga. Layouten har dock varit begränsad av sidantalet som är en ekonomisk fråga eftersom utskicket sker via post. En annan orsak kan vara att respondenten ansett det svårt att rangordna alternativen och i stället valt att kryssa de alternativ som känts mest relevanta. Trots att resultatet har försvårat tolkningen av dessa svar kan man ändå se en tydlig tendens av vilka alternativ som fått flest kryss eller högst rang. Däremot kan man inte med säkerhet fastställa att ett alternativ är mer giltigt än något annat. 3.5 Analys av data När allt material samlats in och sammanställts har slutligen en analys av samtlig data genomförts. Utifrån detta har ett resultat redogjorts med problemformuleringarna som bakgrund. 16

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Rätt mix av. Grafiska möjligheter

Rätt mix av. Grafiska möjligheter Rätt mix av Grafiska möjligheter Inhousebyrå och digitaltryckeri under samma tak Print Avant Garde digitalt tryckeri och Outhouse grafisk produktion tillsammans ett team med kreativ kompetens och avancerad

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-07-10 706-2006 Norn Integrated Computer Systems AB Box 439 194 04 Upplands Väsby Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004 Bilden av Lidingö Rapport från attitydundersökning, november 24 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Syfte 3 3. Metod och urval 4 4. Vem har svarat 5 5. Resultat 6 6. Slutsatser 16 För frågor angående

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt

DEN ENKLA EN BÄTTRE VÄGEN TILL RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET? POSTHANTERING. Det måste finnas ett bättre sätt NÄR ÄR FRANKERING RÄTT FÖ R DIN VER KSA M HET DEN ENKLA VÄGEN TILL EN BÄTTRE POSTHANTERING Undrar om det är rätt porto Tänk om jag kunde använda tiden till något annat! Det måste finnas ett bättre sätt

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen

Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Registerutdrag från Läkemedelsförteckningen Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [27-4-2] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 3 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 2 1. Sammanfattning Lagen

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar ORDLISTA Behandling Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer