Tulostavoite / tavoite Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen. Under arbete. MÅLET UPPNÅS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tulostavoite / tavoite 31.10 Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen. Under arbete. MÅLET UPPNÅS."

Transkript

1 Päämäärä 1. Stadskoncern ens ekonomiska balans är hållbar. 1. Ekonomi Valtuustokaud en tavoitteet (Espoo-strateg ia) 1.1 Stadens verksamhetsbi drag sjunker inte under 2009 års nivå. (P 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1) Bildningssektorn når årligen budgetenligt resultat. (P 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7) - verksamhetsutgif ter, Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Verksamhetsutgifterna är anpassade till budgeten. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Servicestrukturen är anpassad till budgeten. Prissättningen på tjänster granskas. Ap. Barbro Högström 1.2 Kostnadseffekt iviteten produktiviteten i stadskoncerne n ökar årligen med 2.5%. (P1.2) styckkostnader na sjunker i samma mån. (P5.5) Bildningssektorn s kostnadseffektivit et ökar årligen med 2,5% styckkostnaderna minskar motsvarande. (P 1.2, 5.5) - enhetspriser, elev- barnpriset Som beställare har enheten påverkat avtal som gjorts på koncernnivå. Ap. Jaana Suihkonen 1.3 År 2012 finansieras 60% av investeringarn a med årsbidraget. Investeringarna har anpassats till nivån på stadens inkomstfinansieri ng. 1.4 Lånebeloppet per invånare är högst euro/invånare i fråga om stadens lån euro/invånare i fråga om koncernens lån. 1.5 Styrningen förvaltningen av stadskoncerne ns verksamhet ekonomi är effektiv (P1.1) Styrningen förvaltningen av verksamhet ekonomi är effektiv. (P1.1) En förnyad modell för skolvis budget. Fastställda kriterier. De skolvisa budgeterna ger förutsättningar för pedagogisk utveckling. Understödskriterierna är fastställda i Svenska dagvårds- utbildningsnämnden. Enheten deltar i en arbetsgrupp som arbetar med de skolvisa budgeterna. De skolvisa budgeterna ger förutsättningar för pedagogisk utveckling, den förnyade modellen för skolvis budget är under arbete. Flexibla förfaringssätt som möjliggörs av den skolvisa budgeten utvecklas genom pilotprojekt. Ap. Barbro Högström Enheten deltar i en arbetsgrupp som arbetar med de skolvisa budgeterna. M ÅLET Enheten deltar i en arbetsgrupp som arbetar med de skolvisa budgeterna.

2 Päämäärä 2. Personal Valtuustokau den tavoitteet (Espoo-strate gia) 2.2. Personal- kompetensstr ukturen stöder utvecklingen av tjänsteförsörj ningen en effektiv tjänsteproduk tion. (P 4.4) Bildningssektorns personal- kompetensstruktur stödjer en effektiv tjänsteproduktion. (P 4.4) Strukturen har skapats. Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Dagvårdens utbildningens personal har en struktur för beskrivning av kompetenskapitalet. Verktyget har tagits i bruk. Behov av vidareutveckling. Ändringen av personaldimensione rinen i 3-5-årsgrupper pågår. Verktyget har prövats, kräver vidareutveckling. EJ UPPNÅTT Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sdu:s egna utvecklingssamtalsverktyg tas i bruk. Personaldimensioneringen två barnträdgårdslärare i 3-5-årsgrupper införs i dagvården. Ap. Barbro Högström Sdu:s egna utvecklingssamt alsverktyg har skapats. Uppföljning Verktyget har tagits i bruk, behov av vidareutveckling. Ändringen av personaldimensionerin gen i 3-5-årsgrupper pågår. 2.3 Staden tillämpar en modell för fortlöpande verksamhetsu tveckling. (P 2.1, 4.2) Fortlöpande förbättring som arbetssätt är dokumenterat i bruk inom samtliga enheter i bildningssektorn. (P 4.2, 2.1) Vidtagna åtgärder Resultatenheten har en ny utvärderingsplan Arbetet pågår. Resultatenhetens utvärderingsplan utvärderas utvecklas beaktande kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskriterer för den grundläggande utbildningen Ap. Jaana Suihkonen Arbetet pågår. Uppföljning Arbetet pågår, uppföljning 2.4 Personalens arbetshälsa är god sjukfrånvaron har minskat. (P1.1) Henkinen ja fyysinen työympäristö on toimiva, turvallinen ja osallisuutta tukeva. Strukturen har skapats. En struktur för delat ledarskap inom dagvården har skapats. Ap. Barbro Högström Uppföljning 2.5 Andelen personer med invandrarbak grund bland personalen närmar sig andelen invandrarbefo lkning i Esbo. Andelen anställda med invandrarbakgrun d bland personal närmar sig invandrarbefolknin gens andel av invånarna särskilt inom tjänster som anlitas av invandrare 2.6 Staden erbjuder praktik arbete på högskolenivå andra stadiets nivå. Branschvisa avtal har träffats med högskolor andra stadiets läroanstalter, de har resulterat i praktikplatser. (P 4.4) Antalet praktikanter Resultatenheten har studerande inom dagvård utbildning samt praktikanter inom förvaltning. Ap. Jaana Suihkonen U ppföljning Antal deltagare 2.7 Gemensam fortbildning för personal inom svensk utbildning inom huvudstadsregionen. Gemensam fortbildning ordnas inom det pågående projektet Kohur. Ap. Outi Saloranta-Eriksson Gemensam f ortbildning ordnas inom det pågående projektet Kohur. Gemensam fortbildning ordnas inom det pågående projektet Kohur.

3 Päämäärä 3. Tjänsteförsörj ningen servicenätet utvecklas enligt konceptet för målbild Tjänsteförsörjning Valtuustokaud en tavoitteet (Espoo-strate gia) 3.1. Serviceutbude t utgör en proaktiv helhet som minskar skillnaderna i fråga om hälsa välfärd, stöder kommunborna s egen aktivitet ökar valfriheten. Nytt uppföljningssyste m Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Ett system för uppföljningen av stödformer i enlighet med den förnyade lagen om grundläggande utbildning har skapats. Uppföljningsmodell för strukturella stödformer i förskoleundervisning en har skapats tas i bruk Ett uppföljningssystem för pedagogiska stödåtgärder skapas i samband med att blanketterna görs elektroniska. Uppföljningssysteme t för den grundläggande utbildningen har skapats tas i bruk i början av läsåret Toimenpiteet / vastuuhenkilö ap. Outi Saloranta-Eriks son Inom tjänsteförsörjn ingen används metoder som garanterar en ekonomisk, verkningsfull energieffektiv verksamhet Tjänsteproduk tionen processerna utvecklas innovativt genom Ja/Nej Mellanrapport Nya fungerande elektroniska tjänster. Bestående struktur för språkstöd inom dagvården. Utgående från ett pilotprojekt förnyas sättet att producera eftermiddagsverksamhet för skolelever. Den elektroniska inlärningsmiljön utvecklas utbudet på elektroniska tjänster förbättras. Eftermiddagsverksa mhet som egen verksamhet genomförs sedan augusti som ett pilotprojekt i Finno skola. Konkurrensutsättning för lärmiljö för den grundläggande utbildningen genomförs EJ UPPNÅTT En konsultativ barnträdgårdslärare som språkstöd i dagvården arbetar inom enheten sedan april. En praktikant vid enheten utreder i sitt examensarbete hur enhetens visioner för Språkstrategin förverkligas i daghem förskolor.. Utgående från ett pilotprojekt genomförs e ftermiddagsverksamhet som egen verksamhet i Finno skola fr.o.m. augusti. Befattning för barnträdgårdslä rare som språkstöd. Ap. Barbro Högström Eftermiddagsve rksamhet genomförs som egen verksamhet genom ett pilotprojekt i en skola under läsåren Ap. Jaana Suihkonen Ap. Outi Saloranta-Eriks son Jaana Suihkonen Utgående från ett pilotprojekt genomförs eftermiddagsverksamh et som egen verksamhet i Finno skola fr.o.m. augusti. utökad användning av självbetjäning

4 e-tjänster Servicenätet planeras utifrån staden som helhet samt utifrån en indelning i närservice, lokal service, service för hela staden regional service, med beaktande av språkgruppern as behov. Besluten bygger på utredningar om klimatkonsekv enserna för olika alternativ Staden avstår från oändamålsenli ga enheter, verksamheter sammanförs till större helheter med beaktande av klimatkonsekv enserna Tjänster för finska, svenska andra språkgrupper kan placeras i gemensamma lokaler Tjänster produceras över kommungräns erna Lokalförsörjni ngen planeras för bättre ekonomi, flexibilitet energieffektivit et möjligheter till samanvändni

5 ng Förvaltnings servicelokaler na utnyttjas mer effektivt De interna tjänsterna inom stadskoncern en har effektiverats betydligt. (P 2.7, 3.6, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3) Bildningssektorn har sektorvisa avtal om effektiv produktion av interna kvalitetstjänster. Dessutom effektiveras interna tjänster. (P 4.1, 5.3) HR-ERP har tagits i bruk. HR-ERP har tagits i bruk de förändringar som den kräver har genomförts. UPPNÅS INTE. EJ UPPNÅTT Ap. Barbro Högström Tjänsterna utvärderas med hjälp av kvalitets- kundnöjdhets mätare lönsamhets- o ch produktivitets mätare. (P 1.1) Bildningssektorns centrala tjänster mäts i termer av lönsamhet, produktivitet, kvalitet kundnöjdhet. (P 1.1) Kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen syns i den årliga utvärderingsrappo rten. Utvärderingsrapporten utvecklas i enlighet med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Resultatenhetens nya utvärderingsplan har skapats. Arbetet pågår. Arbetet pågår. Ap. Jaana Suihkonen Arbetet pågår Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuottaessa ja hankittaessa Palvelut järjestetään siten, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saavuttaa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Antalet ekostödpersoner. Självvärdering Utbildningen för ekostödpersoner har startat. Handlingsplanen för Flexdag för barn unga inom ramen för Global Education Leaders' Program (GELP) genomförs. Utbildning för ekostödpersoner har startat på hösten. Utbildningen startar på hösten. En svenskspråkig utbildning för ekostödpersone r ordnas. Ap. Outi Saloranta-Eriks son Ap. Barbro Högström Utbildningen startar på hösten. Päämäärä 4. Invånarna i Esbo tar aktivt självständigt hand om sig själv, sina 4. Kunder kommunbor Valtuustokau den tavoitteet (Espoo-strate gia) 4.1 Invånarna upplever att boendeområd ena, samhällsgem enskapen Skolor, bibliotek, ungdomslokaler andra lokaler är trygga centrum för Skolornas självvärdering. Säkerhetsföreskrif terna är uppdaterade antalet Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Eleverna upplever sin inlärningsmiljö som trygg. Förnyade direktiv om barns elevers säkerhet välmående tas i bruk säkerhetskunnandet säkras Toimenpiteet / vastuuhenkilö De erfarenheter som bedömts i självvärderingar beaktas i säkerhetsutvecklingen. Ap. Jaana Suihkonen Uppföljning

6 närstående sin närmiljö. Kvaliteten på våra tjänster förblir god på båda nationalspråk en. stadscentrum är trygga. aktiviteter utbildningar bedöms. genom systematisk utbildning. 4.2 Invånarna har fler möjligheter än tidigare att delta i utvecklingen av tjänster närmiljö. Möjligheterna att i växelverkan delta i utvecklingen av tjänster har ökat. (P 2.1, 3.1, 3.5) 4.3 Välbefinnand et bland barn, unga äldre har ökat. Praxis som stödjer välbefinnande, delaktighet gemenskap bland barn, unga äldre har förstärkts. - platser inom påbyggnadsunder visningen Alla som saknar utbildningsplats på andra stadiet erbjuds påbyggnads- undervisning i Lagstads skola. Ap. Barbro Högström Uppföljning 4.4 Integreringen av invandrare är snabb kompletterar boendeområd ena, sysselsättnin gsgraden för invandrare har ökat. (P 5.1) Integreringen av invandrare har främjats genom utbud på spåkutbildning annan utbildning samt fritidsaktiviteter särskilt tillsammans med urbefolkningen. 4.5 Invånarna sköter merparten av sina ärenden elektroniskt. (P 2.1, 3.1, 3.2, 3.5) Anlitandet av elektroniska tjänster har ökat. (P 2.1, 3.1, 3.5) Förverkligas/förve rkligas inte Anmälningen till studentexamen sker elektroniskt. Ap. Barbro Högström ÄR UPPNÅTT. 4.6 invånarna är nöjda med de tjänster som staden anordnar. Invånarna är nöjda med de tjänster som bildningssektorn anordnar. Kundenkät om tjänster i huvudstadsregion en Resultatet för huvudstadsregionens gemensamma kundenkät om tjänster är på minst samma nivå som i grannkommunerna. Ap. Jaana Suihkonen ÄR UPPNÅTT. Päämäärä 5. Staden är attraktiv intressant internationellt 5. En vital konkurrenskraftig stad för hållbar utveckling Valtuustokau den tavoitteet (Espoo-strate gia) 5.1 Universiteten yrkeshögskol Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Toimenpiteet / vastuuhenkilö

7 sett. Kompetenta invånare företag har fäste i Esbo. orna utgör ett attraktivt campusnätve rk för utländska studerande forskare. 5.2 Helheten Otnäs-Kägelu dden-hagalu nd-storåkern utvecklas som en mångsidig koncentration för vetenskap, konst, ekonomi (P3) idrott samt som ett bostadsområ de med trädgårdskara ktär. Besluten om Flitarhörnet, kulturcentret, teaterhuset, Lärobacken Hagalunds idrottspark är fattade för del. (P 6.2) 5.3 Innovationsmi ljön i Otnäs producerar tillväxtorienter ade företag serviceinnova tioner av världsklass. 5.4 Som en del av metropolområ det är staden en välkänd förgångare inom internationella nätverk stadsregioner på grund av den attraktiva kombinatione n av vetenskap, konst ekonomi. De för bildningssektorn viktigaste internationella nätverken stadsregionerna är identifierade definierade det internationella samarbetet är aktivt.??? Sdu har tagit ett steg närmare ett systematiskt internationellt samarbete. Sdu deltar i samarbete med Helsingfors Universitet i NordPlus-projektet Natgrep. Samarbete med Rødovre kommun i Danmark under beredning. Ap. Outi Saloranta-Eriksson S du deltar i samarbete med Helsingfors Universitet i NordPlus-projek tet Natgrep. Sdu deltar i samarbete med Helsingfors Universitet i NordPlus-projektet Natgrep. Samarbete med Rødovre kommun i Danmark under beredning. 5.5 Målen i avsiktsförklari ngen om bostads- tomtutbudet är uppfyllda. (P 6.1) 5.6 De kollektiva

8 trafikförbindel serna till tjänstekoncen trationerna förbättras. kollektivtrafik ens andel ökar målen i avsiktsförklari ngen om Helsingforsre gionens trafiksystem är uppfyllda. 5.7 Stadens vitalitet har förstärkts genom en enhetlig stadsstruktur i enlighet med en hållbar utveckling Tillväxten inom företagsverks amheten har förstärkt stadens inkomstbas Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenn eyhteyksien varteen suurten asiakasvirtoje n läheisyyteen Utsläppen av växthusgaser minskar årligen i enlighet med klimatstrategi ns mål.

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10.

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. Ekonomi 1. Stadskoncernens ekonomiska balans är hållbar. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. 1.1 Stadens

Läs mer

SITO: Resurser och ledning

SITO: Resurser och ledning SITO: Resurser och ledning Strategiskt mål Stadskoncernens ekonomi är i balans. En kompetent personal som kan förnya sig utvecklar tjänsternas kvalitet och produktiviteten. Fullmäktigeperiodens mål (Berättelsen

Läs mer

2015 - Svenska rum Resurssit ja johtaminen

2015 - Svenska rum Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Stadskoncernens ekonomi är i balans. En kompetent personal som kan förnya sig förbättrar tjänsternas kvalitet och produktiviteten. Esbo är en föregångare på att förbättra tjänsternas

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Esbo stad. Utvärderingsrapport. Svenska bildningstjänster

Esbo stad. Utvärderingsrapport. Svenska bildningstjänster Esbo stad Utvärderingsrapport 2016 Svenska bildningstjänster Innehåll Inledning... 2 UTBILDNINGSRESULTAT OCH UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTAT... 3 Den grundläggande utbildningen 2016-2017... 3 Studentskrivningsresultat...

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2.

Esbo stad Protokoll Ärende 4 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008. Ärendet behandlades efter ärende 2. Sida 1 Svenska dagvårds- och utbildningsnämnden 13.01.2009 ÄNNU EJ OFFENTLIG 4 6063 / 241 / 2008 PRINCIPER VID KONKURRENSUTSÄTTNING AV SKOLSKJUTS Ärendet behandlades efter ärende 2. Föredragande: Bildningsdirektör

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-2016 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Enheten Svenska rum Invånare och tjänster Enheten Svenska rum inleder sin verksamhet i januari 2014. Inom enheten

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING RESULTATENHETEN FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Att förbereda strategin Berättelsen om Esbo (Espoon tarina) inför nästa fullmäktigeperiod har

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Bildningssektorns basservice tryggas. Bildningsdirektör Aulis Pitkälä Stadsdirektörens förslag

Bildningssektorns basservice tryggas. Bildningsdirektör Aulis Pitkälä Stadsdirektörens förslag Bildningssektorns basservice tryggas Bildningsdirektör Aulis Pitkälä Stadsdirektörens förslag 27.10.2011 Bildningssektorn 2012 Ekonomi: Bildningssektorn håller sig till budgetramarna Personal: Vi tryggar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 2553/07.02.00/2012 Stadsstyrelsen 321 12.11.2012 165 Motion om användning av Esbo stads vapen Beredning och upplysningar: Tyry-Salo Satu, tfn 09 8162 2112 E-post enligt

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen.

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik,

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU)

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) 0 Utvärderingsrapport 2013 Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Utbildningsresultat... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i hälsokunskap...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016 Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa Tammerfors Sept.2016 Förberedande arbete - Utkast till grunderna för planen för förskoleundervisning 2000, 2010, 2014, nya grunderna 2016 Arbetet

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo Stadsstyrelsen: 3.3.2014 bilaga 1 1 (7) RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo En del av programmet

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Uppföljningsplan till Kulturen 1 (5) Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan Mål- och resultatstyrning i Nacka kommun Nacka kommun styrs genom mål och resultatuppföljning vilket bygger på ett delegerat

Läs mer

Utveckling av IT-baserad service på svenska i huvudstadsregionen

Utveckling av IT-baserad service på svenska i huvudstadsregionen Utveckling av IT-baserad service på svenska i huvudstadsregionen Vision för service på svenska i huvudstadsregionen Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla verkar aktivt för att du kan använda svenska och

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster är en helhet som självständigt och i samarbete

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 2/2013 1 (9) 12 Servicenätet i Västra Distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Föredragande Bakgrunden beslutade att be om utlåtande av direktionen för skolorna i Västra

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Plan för skolnätet i Sibbo kommun

Plan för skolnätet i Sibbo kommun 1 Plan för skolnätet i Sibbo kommun Ställningstagande av styrgruppen för skolnätet 13.12.2010 UTGÅNGSLÄGE Framtidens servicenät och serviceproduktion bygger på kvalitet både pedagogiskt och strukturellt.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2012 1. VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH UPPDRAG 1 A. Vision för svenskspråkig dagvård och utbildning Svensk dagvård och utbildning (Sdu) är en välfungerande

Läs mer

Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering

Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering Mål och riktlinjer för Helsingfors trafikplanering 2 Trafiken i en växande stad Helsingfors växer, trafiken ökar Helsingfors och Helsingforsregionen växer kraftigt. Man har uppskattat att folkmängden i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Verksamhetsplan Bilaga mått och handlingsplaner till åtaganden. Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan Bilaga mått och handlingsplaner till åtaganden. Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan Bilaga mått och handlingsplaner till åtaganden Barn- och ungdomsnämnden Innehållsförteckning 1 Målstyrning... 3 1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet... 3 1.2 Alla kommunens

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2016-2018 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på

Läs mer

Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2011

Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2011 Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2011 1 INLEDNING... 3 2 UTBILDNINGSRESULTAT... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i matematik... 3 2.2 Utvärdering av inlärningsresultat

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Porvoo - Borgå Utbildning Den trygga inlärningsstigen Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Den trygga och enhetliga inlärningsstigen I Borgå vill man trygga barn och ungdomars

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 21.05.2014 Sida 1 / 1 1108/10.03.02/2014 39 Anordnande av verksamheten för Rödskogs skola och eftermiddagsverksamhet samt Rödskogs förskola och den kompletterande dagvården under läsåret

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman

Hörandetillfälle för medborgarinstituten. Helsingfors Annika Bussman Hörandetillfälle för Helsingfors 22.10.2014 Annika Bussman Förnyandet av strukturer inom andra stadiets utbildning och fri bildning Grundar sig på hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin samt

Läs mer

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN 1 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN BAKGRUNDSINFORMATION OM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN (verksamhet från år 2017) - karta över regionen,

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

De svenska gymnasierna i Huvudstadsregionen Ole Norrback. Gymnasiekonferensen Kommunernas hus

De svenska gymnasierna i Huvudstadsregionen Ole Norrback. Gymnasiekonferensen Kommunernas hus De svenska gymnasierna i Huvudstadsregionen Ole Norrback Gymnasiekonferensen 24.5.2012 Kommunernas hus De svenska gymnasierna enligt antalet studerande Nio gymnasier med ca 2450 studerande Över 500: Mattlidens

Läs mer

Läroplan för förskoleundervisningen

Läroplan för förskoleundervisningen Läroplan för förskoleundervisningen Svensk dagvård och utbildning INNEHÅLL 1 UNDERVISNINGEN OCH DESS UPPGIFT... 4 1.2 VÄRDEN OCH MÅLSÄTTNINGAR I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN... 5 2 VERKSAMHETSKULTUR... 6 3 INLÄRNINGSMILJÖ

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden En livskraftig och lärande stadsregion Strategiskt mål framgångsfaktor En mångsidig och attraktiv kultur- och utbildningscentral Staden är föregångare inom kultur och motion Uppdatering av kultur- och

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 3456/00.04.01/2012 Stadsstyrelsen 154 6.5.2013 76 Utlåtande om metropolområdets förutredning Beredning och upplysningar: Mari Immonen, tfn 09 816 22252 Markku Takala,

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

Ängelholms skolplan

Ängelholms skolplan ÄNGELHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ängelholms skolplan 2007-2010 Ängelholms skolplan 2007-2010 Utan kompass ingen riktning och utan sjökort ingen vetskap om vilken riktning man ska ta.

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer