Tulostavoite / tavoite Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen. Under arbete. MÅLET UPPNÅS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tulostavoite / tavoite 31.10 Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen. Under arbete. MÅLET UPPNÅS."

Transkript

1 Päämäärä 1. Stadskoncern ens ekonomiska balans är hållbar. 1. Ekonomi Valtuustokaud en tavoitteet (Espoo-strateg ia) 1.1 Stadens verksamhetsbi drag sjunker inte under 2009 års nivå. (P 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 6.1) Bildningssektorn når årligen budgetenligt resultat. (P 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7) - verksamhetsutgif ter, Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Verksamhetsutgifterna är anpassade till budgeten. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Servicestrukturen är anpassad till budgeten. Prissättningen på tjänster granskas. Ap. Barbro Högström 1.2 Kostnadseffekt iviteten produktiviteten i stadskoncerne n ökar årligen med 2.5%. (P1.2) styckkostnader na sjunker i samma mån. (P5.5) Bildningssektorn s kostnadseffektivit et ökar årligen med 2,5% styckkostnaderna minskar motsvarande. (P 1.2, 5.5) - enhetspriser, elev- barnpriset Som beställare har enheten påverkat avtal som gjorts på koncernnivå. Ap. Jaana Suihkonen 1.3 År 2012 finansieras 60% av investeringarn a med årsbidraget. Investeringarna har anpassats till nivån på stadens inkomstfinansieri ng. 1.4 Lånebeloppet per invånare är högst euro/invånare i fråga om stadens lån euro/invånare i fråga om koncernens lån. 1.5 Styrningen förvaltningen av stadskoncerne ns verksamhet ekonomi är effektiv (P1.1) Styrningen förvaltningen av verksamhet ekonomi är effektiv. (P1.1) En förnyad modell för skolvis budget. Fastställda kriterier. De skolvisa budgeterna ger förutsättningar för pedagogisk utveckling. Understödskriterierna är fastställda i Svenska dagvårds- utbildningsnämnden. Enheten deltar i en arbetsgrupp som arbetar med de skolvisa budgeterna. De skolvisa budgeterna ger förutsättningar för pedagogisk utveckling, den förnyade modellen för skolvis budget är under arbete. Flexibla förfaringssätt som möjliggörs av den skolvisa budgeten utvecklas genom pilotprojekt. Ap. Barbro Högström Enheten deltar i en arbetsgrupp som arbetar med de skolvisa budgeterna. M ÅLET Enheten deltar i en arbetsgrupp som arbetar med de skolvisa budgeterna.

2 Päämäärä 2. Personal Valtuustokau den tavoitteet (Espoo-strate gia) 2.2. Personal- kompetensstr ukturen stöder utvecklingen av tjänsteförsörj ningen en effektiv tjänsteproduk tion. (P 4.4) Bildningssektorns personal- kompetensstruktur stödjer en effektiv tjänsteproduktion. (P 4.4) Strukturen har skapats. Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Dagvårdens utbildningens personal har en struktur för beskrivning av kompetenskapitalet. Verktyget har tagits i bruk. Behov av vidareutveckling. Ändringen av personaldimensione rinen i 3-5-årsgrupper pågår. Verktyget har prövats, kräver vidareutveckling. EJ UPPNÅTT Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sdu:s egna utvecklingssamtalsverktyg tas i bruk. Personaldimensioneringen två barnträdgårdslärare i 3-5-årsgrupper införs i dagvården. Ap. Barbro Högström Sdu:s egna utvecklingssamt alsverktyg har skapats. Uppföljning Verktyget har tagits i bruk, behov av vidareutveckling. Ändringen av personaldimensionerin gen i 3-5-årsgrupper pågår. 2.3 Staden tillämpar en modell för fortlöpande verksamhetsu tveckling. (P 2.1, 4.2) Fortlöpande förbättring som arbetssätt är dokumenterat i bruk inom samtliga enheter i bildningssektorn. (P 4.2, 2.1) Vidtagna åtgärder Resultatenheten har en ny utvärderingsplan Arbetet pågår. Resultatenhetens utvärderingsplan utvärderas utvecklas beaktande kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskriterer för den grundläggande utbildningen Ap. Jaana Suihkonen Arbetet pågår. Uppföljning Arbetet pågår, uppföljning 2.4 Personalens arbetshälsa är god sjukfrånvaron har minskat. (P1.1) Henkinen ja fyysinen työympäristö on toimiva, turvallinen ja osallisuutta tukeva. Strukturen har skapats. En struktur för delat ledarskap inom dagvården har skapats. Ap. Barbro Högström Uppföljning 2.5 Andelen personer med invandrarbak grund bland personalen närmar sig andelen invandrarbefo lkning i Esbo. Andelen anställda med invandrarbakgrun d bland personal närmar sig invandrarbefolknin gens andel av invånarna särskilt inom tjänster som anlitas av invandrare 2.6 Staden erbjuder praktik arbete på högskolenivå andra stadiets nivå. Branschvisa avtal har träffats med högskolor andra stadiets läroanstalter, de har resulterat i praktikplatser. (P 4.4) Antalet praktikanter Resultatenheten har studerande inom dagvård utbildning samt praktikanter inom förvaltning. Ap. Jaana Suihkonen U ppföljning Antal deltagare 2.7 Gemensam fortbildning för personal inom svensk utbildning inom huvudstadsregionen. Gemensam fortbildning ordnas inom det pågående projektet Kohur. Ap. Outi Saloranta-Eriksson Gemensam f ortbildning ordnas inom det pågående projektet Kohur. Gemensam fortbildning ordnas inom det pågående projektet Kohur.

3 Päämäärä 3. Tjänsteförsörj ningen servicenätet utvecklas enligt konceptet för målbild Tjänsteförsörjning Valtuustokaud en tavoitteet (Espoo-strate gia) 3.1. Serviceutbude t utgör en proaktiv helhet som minskar skillnaderna i fråga om hälsa välfärd, stöder kommunborna s egen aktivitet ökar valfriheten. Nytt uppföljningssyste m Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Ett system för uppföljningen av stödformer i enlighet med den förnyade lagen om grundläggande utbildning har skapats. Uppföljningsmodell för strukturella stödformer i förskoleundervisning en har skapats tas i bruk Ett uppföljningssystem för pedagogiska stödåtgärder skapas i samband med att blanketterna görs elektroniska. Uppföljningssysteme t för den grundläggande utbildningen har skapats tas i bruk i början av läsåret Toimenpiteet / vastuuhenkilö ap. Outi Saloranta-Eriks son Inom tjänsteförsörjn ingen används metoder som garanterar en ekonomisk, verkningsfull energieffektiv verksamhet Tjänsteproduk tionen processerna utvecklas innovativt genom Ja/Nej Mellanrapport Nya fungerande elektroniska tjänster. Bestående struktur för språkstöd inom dagvården. Utgående från ett pilotprojekt förnyas sättet att producera eftermiddagsverksamhet för skolelever. Den elektroniska inlärningsmiljön utvecklas utbudet på elektroniska tjänster förbättras. Eftermiddagsverksa mhet som egen verksamhet genomförs sedan augusti som ett pilotprojekt i Finno skola. Konkurrensutsättning för lärmiljö för den grundläggande utbildningen genomförs EJ UPPNÅTT En konsultativ barnträdgårdslärare som språkstöd i dagvården arbetar inom enheten sedan april. En praktikant vid enheten utreder i sitt examensarbete hur enhetens visioner för Språkstrategin förverkligas i daghem förskolor.. Utgående från ett pilotprojekt genomförs e ftermiddagsverksamhet som egen verksamhet i Finno skola fr.o.m. augusti. Befattning för barnträdgårdslä rare som språkstöd. Ap. Barbro Högström Eftermiddagsve rksamhet genomförs som egen verksamhet genom ett pilotprojekt i en skola under läsåren Ap. Jaana Suihkonen Ap. Outi Saloranta-Eriks son Jaana Suihkonen Utgående från ett pilotprojekt genomförs eftermiddagsverksamh et som egen verksamhet i Finno skola fr.o.m. augusti. utökad användning av självbetjäning

4 e-tjänster Servicenätet planeras utifrån staden som helhet samt utifrån en indelning i närservice, lokal service, service för hela staden regional service, med beaktande av språkgruppern as behov. Besluten bygger på utredningar om klimatkonsekv enserna för olika alternativ Staden avstår från oändamålsenli ga enheter, verksamheter sammanförs till större helheter med beaktande av klimatkonsekv enserna Tjänster för finska, svenska andra språkgrupper kan placeras i gemensamma lokaler Tjänster produceras över kommungräns erna Lokalförsörjni ngen planeras för bättre ekonomi, flexibilitet energieffektivit et möjligheter till samanvändni

5 ng Förvaltnings servicelokaler na utnyttjas mer effektivt De interna tjänsterna inom stadskoncern en har effektiverats betydligt. (P 2.7, 3.6, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3) Bildningssektorn har sektorvisa avtal om effektiv produktion av interna kvalitetstjänster. Dessutom effektiveras interna tjänster. (P 4.1, 5.3) HR-ERP har tagits i bruk. HR-ERP har tagits i bruk de förändringar som den kräver har genomförts. UPPNÅS INTE. EJ UPPNÅTT Ap. Barbro Högström Tjänsterna utvärderas med hjälp av kvalitets- kundnöjdhets mätare lönsamhets- o ch produktivitets mätare. (P 1.1) Bildningssektorns centrala tjänster mäts i termer av lönsamhet, produktivitet, kvalitet kundnöjdhet. (P 1.1) Kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen syns i den årliga utvärderingsrappo rten. Utvärderingsrapporten utvecklas i enlighet med kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Resultatenhetens nya utvärderingsplan har skapats. Arbetet pågår. Arbetet pågår. Ap. Jaana Suihkonen Arbetet pågår Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuottaessa ja hankittaessa Palvelut järjestetään siten, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saavuttaa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Antalet ekostödpersoner. Självvärdering Utbildningen för ekostödpersoner har startat. Handlingsplanen för Flexdag för barn unga inom ramen för Global Education Leaders' Program (GELP) genomförs. Utbildning för ekostödpersoner har startat på hösten. Utbildningen startar på hösten. En svenskspråkig utbildning för ekostödpersone r ordnas. Ap. Outi Saloranta-Eriks son Ap. Barbro Högström Utbildningen startar på hösten. Päämäärä 4. Invånarna i Esbo tar aktivt självständigt hand om sig själv, sina 4. Kunder kommunbor Valtuustokau den tavoitteet (Espoo-strate gia) 4.1 Invånarna upplever att boendeområd ena, samhällsgem enskapen Skolor, bibliotek, ungdomslokaler andra lokaler är trygga centrum för Skolornas självvärdering. Säkerhetsföreskrif terna är uppdaterade antalet Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Eleverna upplever sin inlärningsmiljö som trygg. Förnyade direktiv om barns elevers säkerhet välmående tas i bruk säkerhetskunnandet säkras Toimenpiteet / vastuuhenkilö De erfarenheter som bedömts i självvärderingar beaktas i säkerhetsutvecklingen. Ap. Jaana Suihkonen Uppföljning

6 närstående sin närmiljö. Kvaliteten på våra tjänster förblir god på båda nationalspråk en. stadscentrum är trygga. aktiviteter utbildningar bedöms. genom systematisk utbildning. 4.2 Invånarna har fler möjligheter än tidigare att delta i utvecklingen av tjänster närmiljö. Möjligheterna att i växelverkan delta i utvecklingen av tjänster har ökat. (P 2.1, 3.1, 3.5) 4.3 Välbefinnand et bland barn, unga äldre har ökat. Praxis som stödjer välbefinnande, delaktighet gemenskap bland barn, unga äldre har förstärkts. - platser inom påbyggnadsunder visningen Alla som saknar utbildningsplats på andra stadiet erbjuds påbyggnads- undervisning i Lagstads skola. Ap. Barbro Högström Uppföljning 4.4 Integreringen av invandrare är snabb kompletterar boendeområd ena, sysselsättnin gsgraden för invandrare har ökat. (P 5.1) Integreringen av invandrare har främjats genom utbud på spåkutbildning annan utbildning samt fritidsaktiviteter särskilt tillsammans med urbefolkningen. 4.5 Invånarna sköter merparten av sina ärenden elektroniskt. (P 2.1, 3.1, 3.2, 3.5) Anlitandet av elektroniska tjänster har ökat. (P 2.1, 3.1, 3.5) Förverkligas/förve rkligas inte Anmälningen till studentexamen sker elektroniskt. Ap. Barbro Högström ÄR UPPNÅTT. 4.6 invånarna är nöjda med de tjänster som staden anordnar. Invånarna är nöjda med de tjänster som bildningssektorn anordnar. Kundenkät om tjänster i huvudstadsregion en Resultatet för huvudstadsregionens gemensamma kundenkät om tjänster är på minst samma nivå som i grannkommunerna. Ap. Jaana Suihkonen ÄR UPPNÅTT. Päämäärä 5. Staden är attraktiv intressant internationellt 5. En vital konkurrenskraftig stad för hållbar utveckling Valtuustokau den tavoitteet (Espoo-strate gia) 5.1 Universiteten yrkeshögskol Tulos / Valtuustokauden tavoitteen Toimenpiteet / vastuuhenkilö

7 sett. Kompetenta invånare företag har fäste i Esbo. orna utgör ett attraktivt campusnätve rk för utländska studerande forskare. 5.2 Helheten Otnäs-Kägelu dden-hagalu nd-storåkern utvecklas som en mångsidig koncentration för vetenskap, konst, ekonomi (P3) idrott samt som ett bostadsområ de med trädgårdskara ktär. Besluten om Flitarhörnet, kulturcentret, teaterhuset, Lärobacken Hagalunds idrottspark är fattade för del. (P 6.2) 5.3 Innovationsmi ljön i Otnäs producerar tillväxtorienter ade företag serviceinnova tioner av världsklass. 5.4 Som en del av metropolområ det är staden en välkänd förgångare inom internationella nätverk stadsregioner på grund av den attraktiva kombinatione n av vetenskap, konst ekonomi. De för bildningssektorn viktigaste internationella nätverken stadsregionerna är identifierade definierade det internationella samarbetet är aktivt.??? Sdu har tagit ett steg närmare ett systematiskt internationellt samarbete. Sdu deltar i samarbete med Helsingfors Universitet i NordPlus-projektet Natgrep. Samarbete med Rødovre kommun i Danmark under beredning. Ap. Outi Saloranta-Eriksson S du deltar i samarbete med Helsingfors Universitet i NordPlus-projek tet Natgrep. Sdu deltar i samarbete med Helsingfors Universitet i NordPlus-projektet Natgrep. Samarbete med Rødovre kommun i Danmark under beredning. 5.5 Målen i avsiktsförklari ngen om bostads- tomtutbudet är uppfyllda. (P 6.1) 5.6 De kollektiva

8 trafikförbindel serna till tjänstekoncen trationerna förbättras. kollektivtrafik ens andel ökar målen i avsiktsförklari ngen om Helsingforsre gionens trafiksystem är uppfyllda. 5.7 Stadens vitalitet har förstärkts genom en enhetlig stadsstruktur i enlighet med en hållbar utveckling Tillväxten inom företagsverks amheten har förstärkt stadens inkomstbas Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenn eyhteyksien varteen suurten asiakasvirtoje n läheisyyteen Utsläppen av växthusgaser minskar årligen i enlighet med klimatstrategi ns mål.

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10.

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. Ekonomi 1. Stadskoncernens ekonomiska balans är hållbar. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. 1.1 Stadens

Läs mer

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32 Innehåll FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25 Översiktstabeller 32 DRIFTSEKONOMIDELEN 37 1 Allmän förvaltning 39 2 Social- och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013 Arbetet inom resultatenheten för svensk dagvård och utbildning präglades år 2013 av fullmäktiges beslut om Berättelsen om Esbo och om bildningssektorns

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo

RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo Stadsstyrelsen: 3.3.2014 bilaga 1 1 (7) RIKTLINJER FÖR PROGRAMMET FÖR PRODUKTIVITET OCH BALANSERING AV EKONOMIN (TATU) Målen för programmet har sin upprinnelse i Berättelsen om Esbo En del av programmet

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Budget 2010 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag

Budget 2010 Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Budget Sammandrag av stadsdirektörens budgetförslag Helsingfors sparar i omkostnaderna och skuldsätter sig Bild Tuulikki Holopainen / uutistausta Oy, Anu-Liina Ginström och Esko Jämsä Basservicen tryggas

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN Sektorernas centrala mål och åtgärder under strategiperioden SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Framtidsstrategin för social- och hälsovårdens informationsförvaltning

Läs mer

De anslag som centralen förfogar over( verksamhetsbidraget är bindnade I förhållande till stsdfullmäktige) 1-12/2012

De anslag som centralen förfogar over( verksamhetsbidraget är bindnade I förhållande till stsdfullmäktige) 1-12/2012 BILDNINGSCENTRALEN Verksamhetsidé Bildningscentralens uppgift är att erbjuda stadens invånare mångsidiga och kvalitativa tjänster inom småbarnsfostran, utbildning, fri bildning, fritid, museum, kultur

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

Med sikte mot en balanserad ekonomi

Med sikte mot en balanserad ekonomi Budget Stadsdirektörens budgetförslag Med sikte mot en balanserad ekonomi Helsingfors investerar i tillväxt och utbildning För de unga mer utbildning, sysselsättning och delaktighet i samhället och näromgivningen

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Vanda stad Budget 2013 Ekonomiplan 2013 2016

Vanda stad Budget 2013 Ekonomiplan 2013 2016 Vanda stad Budget 2013 Ekonomiplan 2013 2016 Vanda stad Budget 2013 Ekonomiplan 2013 2016 Stadsfullmäktige 19.11.2012 Omslagsbild Sakari Manninen, Kommunikation Design Anitta Mäkinen, Kommunikation Layouthandledning

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé 2 Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 sfullmäktige 15.12.2014 104 INNEHÅLL s strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för Karleby stad...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14 Centrala

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

KOMMUN- OCH SERVICESTRATEGI FÖR KYRKSLÄTTS KOMMUN

KOMMUN- OCH SERVICESTRATEGI FÖR KYRKSLÄTTS KOMMUN KOMMUN- OCH SERVICESTRATEGI FÖR KYRKSLÄTTS KOMMUN Kommunfullmäktiges beredningskommitté 11.9.2006 Kommunstyrelsens utvecklingsarbetsgrupp 11.9.2006 Kommunstyrelsen 18.9.2006 Kommunfullmäktige, Bilaga 1/

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa

HNS strategi 2012 2016. HNS en föregångare. Effektiv vård för patientens bästa HNS strategi 2012 2016 HNS en föregångare Effektiv vård för patientens bästa Vad är en strategi? Med strategin avses vid HNS det mål- och verksamhetsprogram som samkommunens fullmäktige godkänt. Strategin

Läs mer

INNEHÅLL. 1 Strategin har utarbetats tillsammans... 5

INNEHÅLL. 1 Strategin har utarbetats tillsammans... 5 PORVOO BORGÅ Stadsstrategi för Borgå 2013 2017 1 INNEHÅLL 1 Strategin har utarbetats tillsammans... 5 2 Verksamhetsmiljön förändras kraftigt... 7 Den ekonomiska situationen fortsätter att vara svår...

Läs mer

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice

Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice totalt... 56 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice bruttoenheterna... 60 Helsingforsregionens

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer