Fett och fettsyror i den svenska kosten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fett och fettsyror i den svenska kosten"

Transkript

1 Rapport Fett och fettsyror i den svenska kosten - Analyser av Matkorgar inköpta 2005 av Wulf Becker, Maria Haglund och Sören Wretling LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden

2 Produktion: Livsmedelsverket, Box 622 SE Uppsala, Sweden Teknisk redaktör: Merethe Andersen Uppsala Livsmedelsverkets rapportserie är avsedd för publicering av projektrapporter, metodprövningar, utredningar m m. I serien ingår även reserapporter och konferensmaterial. För innehållet svarar författarna själva. Rapporter som trycks utges i varierande upplagor och tilltrycks i mån av efterfrågan. De kan rekvireras från Livsmedelsverkets kundtjänst tel , fax eller via webbplatsen

3 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...5 Metoder...6 Urval av livsmedel...6 Inköp av matkorgar...6 Provberedning och analys...7 Beräkning av mängd per dag...8 Resultat...9 Fett och fettsyror i livsmedelsgrupperna...9 Mängd per dag...9 Jämförelser med tidigare per capita-beräkningar...10 Kommentar...10 Referenser...18 Bilaga 1. Livsmedel som ingick i Matkorgarna Bilaga 2. Genomsnittligt innehåll av fett (g/100 g ätbar vara) per livsmedelsgrupp i matkorgarna Bilaga 3. Innehåll av fettsyraklasser (g/100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna...25 Bilaga 4. Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna Bilaga 5. Innehåll av transfettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna....50

4

5 Sammanfattning Under 2005 genomfördes en så kallad matkorgsundersökning för att kartlägga innehållet av bland annat organiska miljöföroreningar och vissa näringsämnen i kosten. Matkorgarna innehöll ett representativt urval av livsmedel baserat på Jordbruksverkets statistik över den så kallade direktkonsumtionen av livsmedel. I 2005 års matkorg ingår omkring 130 livsmedel och enskilda produkter och den täcker därmed cirka 90 procent av direktkonsumtionen. Matkorgarna inköptes i två livsmedelsbutiker i Malmö, Göteborg, Uppsala och Sundsvall under hösten I denna rapport redovisas resultaten för analyser av innehållet av fett och olika fettsyror. Matkorgarna delades upp i livsmedelsgrupper som analyserades var för sig. I analyserna av fettsyror ingick 11 grupper. Analyserna av fettsyrasammansättningen har gjorts vid Livsmedelsverkets kemiska enhet 2, medan analyserna av totalfett har gjorts vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Totalt analyserades ett 60-tal enskilda fettsyror. Tillförseln av fett och fettsyror från de olika livsmedelsgrupperna beräknades med utgångspunkt i den mängd som motsvarar en dagskonsumtion enligt Jordbruksverkets statistik. Därefter summerades bidraget från de olika livsmedelsgrupperna. Andelen mättade fettsyror var störst i mjölk och ost (65-70 %), godis och glass (54-63 %), kaffebröd (44-54 %) och kött och köttprodukter (38-41 %). Andelen transfettsyror var i allmänhet under 1 procent av totalfettsyrorna, med undantag för mjölk och ost (3,4-4,7 %) och kaffebröd (0,6-6,4 %). Andel enkelomättade fettsyror var procent i grupperna kött, fisk, matfett och ägg och procent i spannmål och kaffebröd. Andelen fleromättade fettsyror var procent i fisk, procent i matfett och i ägg. Andelen n-3-fettsyror var 18 procent i fisk, 6 procent i spannmål och 5 procent i matfetter. Andelen n-6-fettsyror varierade från 4 procent i mjölk och ost till procent i spannmål. Fettinnehållet i matkorgarna var i genomsnitt 108 gram/dag med små variationer mellan orterna. Huvuddelen kommer från matfetter (25 %), kött och köttprodukter (25 %) och mjölk, fil och ost (24 %). Kaffebröd bidrar med 9 procent av fetttillförseln. Innehållet av mättat fett var i genomsnitt 46 gram/dag. Detta motsvarar cirka 14 procent av energiinnehållet (E%), beräknat från Jordbruksverkets konsumtionsstatistik. Mjölk, fil och ost bidrar med 36 procent, kött med 23 procent och matfetter med 20 procent av det mättade fettet. Tillförseln av transfettsyror var 1,9 gram/dag, motsvarande 0,5-0,6 E%. Mjölk, fil och ost bidrar med 52 procent, kött och köttprodukter med 18 procent, kaffebröd med 13 procent och matfetter med 12 procent av totala mängden transfett. Mjölk, fil och ost bidrar även med huvuddelen av de flesta enskilda transisomererna. Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008 3

6 Innehållet av enkelomättat fett var i genomsnitt 39 gram/dag, motsvarande cirka 12 E%. Kött och köttprodukter bidrar med 29 procent, matfetter med 28 procent och mjölk, fil och ost med 16 procent. Innehållet av fleromättat fett var i genomsnitt 14 gram/dag, motsvarande cirka 4 E%. Av det fleromättade fettet bidrar matfetter med 35 procent, kött och köttprodukter med 18 procent, och spannmål med 13 procent. Matfetter står för 42 procent av n-3-fettsyrorna, medan fisk bidrar med 21 procent, kött och köttprodukter med 10 procent. N-3- fettsyrorna i matfetter utgörs av α-linolensyra, medan de i fisk till största delen är långa n-3-fettsyror som EPA och DHA. Matfetter står för 33 procent av n-6-fettsyrorna, medan kött och köttprodukter bidrar med 20 procent och spannmål med 15 procent. Resultaten visar att innehållet av mättat fett i kosten fortfarande är högt i relation till de svenska näringsrekommendationerna, medan innehållet av fleromättat fett (både n-3- och n-6-fettsyror) ligger något under rekommenderade nivåer. Innehållet av transfett är knappt 0,6 E%, varav huvuddelen (~75%) är naturligt transfett från mejeriprodukter och nötkött. Enligt intagsberäkningar från den senaste kostundersökningar på barn från 2003 var transfettintaget i genomsnitt 0,9 E%. Sedan dess har innehållet av transfett i flera livsmedel minskat, vilket kan förklara den lägre nivån i matkorgarna. 4 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

7 Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare analyserat innehållet av vissa mineralämnen och kontaminanter i så kallade matkorgar eller i dubbelportioner (Becker och Kumpulainen 1991; Jorhem et al. 1998). Syftet med undersökningarna har varit att kartlägga den svenska kostens genomsnittliga innehåll av dessa ämnen och framför allt spårelement som inte finns med i livsmedelsdatabasen. Vidare har analysdata jämförts med data beräknade med uppgifter från livsmedelsdatabasen. Under 2005 genomfördes en Matkorgsundersökning för att kartlägga innehållet av bland annat organiska miljöföroreningar och vissa näringsämnen i kosten (fett och fettsyror, sockerarter, kostfiber och natrium). Matkorgarna innehöll ett representativt urval av livsmedel och inköptes på fyra orter i Sverige, Malmö, Göteborg, Uppsala och Sundsvall. I Malmö och Göteborg gjordes inköpen av personal från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inköpen i Uppsala och Sundsvall gjordes av Emma Ankarberg, Inga-Lill Gadhasson och Elvy Netzel, toxikologiska enheten, Livsmedelsverket, som också svarade för provberedning. I denna rapport redovisas resultaten för analyserna av innehållet av fett och olika fettsyror. Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008 5

8 Metoder Urval av livsmedel Jordbruksverkets statistik över den så kallade direktkonsumtionen av livsmedel för år 2003 ligger till grund för urvalet av livsmedel (SJV 2004). I 2005 års matkorg ingår 97 livsmedel eller varugrupper som redovisas i statistiken och omfattar därmed praktiskt taget alla enskilda livsmedel och varugrupper för vilka genomsnittskonsumtionen är större än 0,5 kg per år, dvs. 1,5 g per dag. Den täcker därmed cirka 90 procent av direktkonsumtionen. För varje livsmedel eller varugrupp utvaldes ett eller flera enskilda livsmedel för provtagning, beroende på detaljeringsgrad i statistiken. För livsmedel som vetemjöl, mjölk, smör, ägg, tomat, apelsin m.fl., inköptes i allmänhet ett prov av det aktuella livsmedlet. För mer sammansatta varugrupper som t.ex. mjukt bröd, bakverk, charkvaror, margarin, grönsaks- och fruktberedningar m.fl., inköptes olika produktyper/märken i relation till konsumtionen. Det innebär att varje matkorg representerar mer än 130 livsmedel eller produkter. Livsmedlen har indelats i 11 livsmedelsgrupper (se tabell 1). Syftet med denna indelning, som baseras på matcirkeln och livsmedelsdatabasen, är att identifiera olika livsmedelsgruppers bidrag av ämnen samt att ge möjlighet för simuleringar av intaget. Vanligt kranvatten ingår inte i statistiken. Kaffe och te har uteslutits. Jordbruksverkets konsumtionsstatistik samt urvalet av livsmedel för matkorgsundersökningen redovisas i bilaga 1. Inköp av matkorgar I 2005 års undersökning gjordes inköp i Malmö, Göteborg, Uppsala och Sundsvall. Uppsala representerar därmed Mälarregionen. Inköpen på varje ort har gjorts i två större butiker, tillhörande de två olika livsmedelskedjor som är dominerande på den aktuella orten. Undantag är matfetter, vilka alla inköptes i Uppsala. Därmed har sammanlagt omkring 1000 livsmedel inköpts för analys. Inköpen i Uppsala och Sundsvall gjordes av personal från Livsmedelsverket, i Malmö och Göteborg av personal från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Livsmedlen inköptes enligt väl specificerade listor och transporterades därefter till Livsmedelsverket för invägning och homogenisering. Som regel har två eller flera märken inköpts av ett livsmedel. Av varje livsmedel, eller blandning av olika märken, har en mängd motsvarande 1 procent av årskonsumtionen vägts in. Matkorgarna från de två butikerna på respektive ort har för varje livsmedelsgrupp slagits samman till ett prov. I Jordbruksverkets statistik tas ingen hänsyn till avfall i hushållshanteringen. Vid analyserna av matkorgarna analyseras innehållet i den ätliga delen. Därför tas avfall (skal, ben m.m.) bort före invägningen. I en del butiker saknades något eller några 6 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

9 livsmedel vid inköpstillfället. Det gäller lammkött (2 korgar) gädda/abborre (2 korgar), rödbetor (1 korg) och konserverade gröna bönor (1 korg). Provberedning och analys Inköp och beredning av matkorgarna gjordes under augusti- december De fasta livsmedlen har först finfördelats i en homogenisator och sedan i förekommande fall blandats med flytande livsmedel. Proverna har frysts in direkt efter homogeniseringen och förvarats frysta tills analys genomfördes. Analyserna av fettsyrasammansättningen har gjorts vid Livsmedelsverkets kemiska enhet 2, medan analyserna av totalfett har gjorts vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Totalt analyserades ett 60-tal enskilda fettsyror. Fettsyrasammansättningen bestämdes genom normalisering av ingående fettsyror vid gaskromatografisk analys. Extraktion av fett har utförts enligt Folch (klorofom-metanolvatten). I fettet ingående fettsyror överfördes till metylestrar och separerades på kapillärkolonn. Referensstandarder innehållande mättade, omättade och transfettsyror användes för identifiering av de enskilda fettsyrorna. Analyserna genomfördes under våren Totalfett för spannmål, kaffebröd, grönsaker, potatis och frukt analyserades som råfett enligt EG-direktiv 98/64/EG. Mjölk-ost och socker-godis analyserades med Röse- Gottlieb enligt NMKL 10, Kött, fisk, ägg och matfett analyserades som SBR-fett enligt NMKL 131, Totalfett analyserades under november-december Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008 7

10 Tabell 1. Beskrivning av livsmedelsgrupper i Matkorgarna Grupp Antal livsmedel* Fettsyrafaktor Beskrivning Bröd, mjöl 11 0,70 Mjöl, gryn, flingor, pasta, matbröd Kaffebröd 4 0,95 Kex, skorpor, vetebröd, kakor, tårta, konditoribitar Kött 16 0,95 Nöt-, gris-, lammkött, fågel, charkprodukter, konserver, frysta köttprodukter Fisk 13 0,90 Färsk, fryst fisk, konserver, skaldjur Mjölk, ost 12 0,95 Mjölk, fil, yoghurt, hårdost, smältost, keso, grädde Ägg 1 0,83 Fetter 5 0,956 Smör, margarin, matfettblandningar, lättmargarin, matolja, majonnäs Grönsaker 19 0,80 Färska, frysta, konserver inkl. rotfrukter Frukt 15 0,80 Färska, konserverade, nötter, juice, saft, sylt Potatis 4 0,95 Färsk, pommes frites, chips Godis, glass, socker 8 0,95 Socker, choklad- och sockergodis, såser, glass * med ett livsmedel avses en viss typ eller kategori, t.ex. vitt matbröd, margarin. För flera kategorier togs samlingsprover (2 eller flera märken/sorter per kategori) Beräkning av mängd per dag Den genomsnittliga innehållet av fett i matkorgarna beräknades genom att fetthalten i varje livsmedelsgrupp multiplicerades med den mängd som motsvarar en dagskonsumtion enligt Jordbruksverkets statistik. Mängden fettsyror beräknades genom att multiplicera mängden fett med den procentuella andelen av varje fettsyra samt specifika omräkningsfaktorer för andelen totalfettsyror i fett för respektive livsmedelsgrupp. Därefter summerades bidraget från de olika livsmedelsgrupperna. 8 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

11 Resultat Fett och fettsyror i livsmedelsgrupperna Halten av fett (g per 100 g ätbar del) och fettsyror (procent av totalfettsyror) i de olika livsmedelsgrupperna redovisas i bilaga 2-4. Spridningen i fettinnehållet för respektive livsmedelsgrupp var i allmänhet relativt liten mellan orterna (bilaga 2). Spridningen var också relativt liten för de olika fettsyraklasserna (bilaga 3). Andelen mättade fettsyror var procent i mjölk och ost, procent i godis och glass, procent i kaffebröd och procent i kött (bilaga3). Andel enkelomättade fettsyror var procent i grupperna kött, fisk, matfett och ägg och procent i spannmål och kaffebröd (bilaga 3). Andelen var procent i grönsaker och procent i frukt, men fetthalten i dessa livsmedel är under 1 procent. Andelen fleromättade fettsyror varierade mellan 4 procent i mjölk och ost till 52 procent i grönsaker. Den var procent i fisk, procent i matfett och ägg. Andelen n-3- fettsyror varierade mellan 0,5 procent i mjölk och ost till 18 procent i fisk. Andelen var 6 procent i spannmål och 5 procent i matfetter. Andelen n-6-fettsyror varierade mellan 4 procent i mjölk och ost till procent i spannmål. Andelen transfettsyror var i allmänhet under 1 procent, med undantag för mjölk och ost (3,4-4,7 %) och kaffebröd (0,6-6,4 %). Haltdata för övriga fettsyror redovisas i bilaga 3. Mängd per dag Innehållet av fett och huvudgrupper av fettsyror i matkorgarna uttryckt per dag samt bidraget från olika livsmedelsgrupper redovisas i tabell 2 och 3 samt i figur 1-4. Innehållet av enskilda fettsyror och bidraget från olika livsmedelsgrupper redovisas i tabell 5 och bilaga 5. Huvuddelen av fettet kommer från matfetter (25 %), kött och köttprodukter (25 %) och mjölk, fil och ost (24 %). Kaffebröd bidrar med 9 procent av fetttillförseln. Mjölk, fil och ost bidrar med 36 procent, kött med 23 procent och matfetter med 20 procent av det mättade fettet. Mjölk, fil och ost bidrar med 52 procent, kött och köttprodukter med 18 procent, kaffebröd med 13 procent och matfetter med 12 procent av totala mängden transfettet. Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008 9

12 Mjölk, fil och ost bidrar även med huvuddelen av de flesta enskilda transisomererna (tabell 4). Av det enkelomättade fettet bidrar kött med 29 procent, matfetter med 28 procent och mjölk, fil och ost med 16 procent. Av det fleromättade fettet bidrar matfetter med 35 procent, kött och köttprodukter med 18 procent, och spannmål med 13 procent. Matfetter står för 42 procent av n-3-fettsyrorna, medan fisk bidrar med 21 procent, kött och köttprodukter med 10 procent. N-3-fettsyrorna i matfetter utgörs av α-linolensyra, medan de i fisk till största delen är långkedjiga n-3-fettsyror som EPA och DHA. Matfetter står för 33 procent av n-6-fettsyrorna, medan kött och köttprodukter bidrar med 20 procent och spannmål med 15 procent. Jämförelser med tidigare per capita-beräkningar Tidigare har beräkningar av tillförseln av fett och fettsyror gjorts med utgångspunkt från Jordbruksverkets per capita-statistik och tillgängliga uppgifter över fettsyrainnehållet i olika produkter (Westin 1975; Becker 1990; Becker och Robertson 1994). Resultaten pekar på att andelen mättat fett minskade fram till början av 1990-talet, med en motsvarande ökning av andelen enkelomättat och fleromättat fett (tabell 5). Sedan dess har det skett små förändringar av andelen mättat, enkelomättat och fleromättat fett. För transfettsyror finns motsvarande beräkningar från och 90-talen och de visar att tillförseln var omkring 7 g per person och dag 1984 och omkring 3 g per person och dag (1 E%) (Becker 1996). Resultaten från Matkorgen 2005 visar att innehållet av transfett minskat avsevärt sedan dess. Kommentar Denna undersökning är den hittills mest omfattande kartläggning av fettsyrainnehållet i svensk kost. Den ger detaljerade data för totalfett och ett 60-tal enskilda fettsyror. Tidigare studier har redovisat beräkningar av innehållet av fett och vissa fettsyror baserade på konsumtionsstatistiken (Becker 1990; Becker och Robertson 1994). Resultaten visar att mättat fett står för den största andelen av fettet i kosten och utgör 46 procent av totalfettsyrorna. Enkelomättat fett står för 39 procent och fleromättat fett för 14 procent, varav n-6-fettsyror 11 procent och n-3-fettsyror 3 procent. Transfettsyror utgör 2 procent av det totala fettsyrainnehållet. Innehållet av fett i matkorgarna beräknat från analyserna var omkring 9 gram lägre än beräkningar baserade på värden i livsmedelsdatabasen. Det beräknade energiinnehållet 10 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

13 var 12,5 MJ per person och dag, vilket stämmer väl med Jordbruksverkets statistik (exklusive energi från alkoholdrycker). En korrigering för det lägre fettinnehållet i matkorgarna ger en energiinnehåll på 12,1 MJ per person och dag. Innehållet av mättat fett motsvarar då 14 procent av energin (E%). Motsvarande siffror för enkelomättat fett blir 12 E%, för fleromättat fett 4,2 E% (varav 3,4 E% n-6-fettsyror och 0,9 E% n-3- fettsyror) och för transfett knappt 0,6 E%. Huvuddelen (~75%) av transfettet kommer från naturligt förekommande transfetter i mejeriprodukter och nötkött. Andelen mättat, enkelomättat och fleromättat fett i Matkorgen 2005 är på samma nivå som resultat från kostundersökningar på vuxna (Becker och Pearson 2002) och barn (Enghardt et al. 2006), vilka baseras på intagsberäkningar fråm kostregistreringar. Det finns få undersökningar där innehållet av transfettsyror i koster analyserats. Åkesson et al. (1981) analyserade innehållet av transisomerer av 18:1 i dubbelportioner av mat som insamlats mellan 1968 och 1975 för 20 vuxna som åt blandkost. Resultaten visade att intaget av 18:1 transisomerer motsvarade 2 E%. Analyser gjordes även av dubbelportioner av lakto-vegetariska (6 personer) och vegankoster (6 personer), som insamlats 1978 och 1980 på hälsohem. För dessa koster var innehållet av 18:1 transisomerer 1,3 respektive 0,5 E%. I Matkorgen 2005 var innehållet av 18:1 transisomerer i genomsnitt 0,4 E%. Beräkningar av data från kostundersökningar på vuxna visar att intaget av transfett var kring 1 E% under senare delen av 1990-talet (Hulshof et al. 1999; van de Vijver et al. 2000). I Livsmedelsverkets barnundersökning 2003 beräknades intaget till i genomsnitt 0,9 E% (Enghardt Barbieri et al. 2006). Sedan dess har innehållet av transfett i flera livsmedel minskat (Arnemo et al. 2008), vilket kan förklara den lägre nivån i Matkorgarna. Resultaten visar också att det genomsnittliga innehållet av transfett i svensk kost är på samma nivå som i Danmark (Lyhne et al. 2005), Norge (Johansson et al. 2006) och Finland (Männistö et al. 2003). Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

14 30% 25% % av dagstillförsel 20% 15% 10% 5% 0% Bröd, mjöl Kaffebröd Kött Fisk Mjölk, fil, ost Ägg Fetter Grönsaker Frukt Potatis Godis, glass Figur 1. Procentuellt bidrag av fett från olika livsmedelsgrupper. 40% % av dagstillförsel 35% 30% 25% 20% 15% Mättade Enkel-omättade Fler-omättade 10% 5% 0% Bröd, mjöl Kaffebröd Kött Fisk Mjölk, fil, ost Ägg Fetter Grönsaker Frukt Potatis Godis, glass Figur 2. Procentuellt bidrag av mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror från olika livsmedelsgrupper. 12 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

15 60% 50% % av dagstillförsel 40% 30% 20% 10% 0% Bröd, mjöl Kaffebröd Kött Fisk Mjölk, fil, ost Ägg Fetter Grönsaker Frukt Potatis Godis, glass Figur 3. Procentuellt bidrag av transfettsyror från olika livsmedelsgrupper 45% 40% 35% n-6 n-3 % av dagstillförsel 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bröd, mjöl Kaffebröd Kött Fisk Mjölk, fil, ost Ägg Fetter Grönsaker Frukt Potatis Godis, glass Figur 4. Procentuellt bidrag av n-6- och n-3-fettsyror från olika livsmedelsgrupper Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

16 Tabell 2. Genomsnittligt innehåll av fett och fettsyraklasser per livsmedelsgrupp i matkorgarna (gram per person och dag). Fett, totalt Mättade fettsyror Livsmedelsgrupp/ort Enkelomättade fettsyror Fleromättade fettsyror Transfettsyror n-6- fettsyror n-3- fettsyror Malmö Bröd, mjöl 4,3 0,5 1,0 1,5 0,00 1,34 0,13 Kaffebröd 10,1 5,2 3,3 1,2 0,22 0,96 0,20 Kött 26,5 13,5 8,6 3,0 0,26 2,5 0,51 Fisk 4,7 0,7 1,9 1,5 0,05 0,80 0,70 Mjölk, ost 25,9 16,6 6,5 1,0 1,14 0,91 0,13 Ägg 1,6 0,4 0,7 0,2 0,01 0,19 0,01 Fetter 26,6 9,4 11,0 4,9 0,23 3,6 1,26 Grönsaker 0,8 0,2 0,1 0,4 0,00 0,30 0,09 Frukt 1,1 0,1 0,7 0,1 0,00 0,12 0,01 Potatisprodukter 2,4 1,1 0,9 0,2 0,00 0,21 0,01 Godis, glass 2,7 1,6 0,8 0,1 0,00 0,10 0,01 Summa per dag 106,6 49,2 35,3 14,2 1,92 11,1 3,1 Göteborg Bröd, mjöl 8,4 1,0 2,4 2,4 0,02 2,06 0,34 Kaffebröd 9,7 4,0 3,7 1,4 0,59 1,09 0,31 Kött 26,7 10,4 12,5 2,3 0,39 2,1 0,24 Fisk 4,4 0,7 1,9 1,3 0,03 0,58 0,73 Mjölk, fil, ost 21,0 12,8 5,6 1,1 0,90 0,88 0,18 Ägg 1,6 0,4 0,7 0,2 0,01 0,21 0,02 Fetter 26,6 9,4 11,0 4,9 0,23 3,6 1,26 Grönsaker 0,3 0,1 0,0 0,2 0,00 0,13 0,04 Frukt 1,1 0,1 0,6 0,1 0,00 0,10 0,01 Potatis 3,0 1,3 1,3 0,3 0,01 0,27 0,01 Godis, glass 4,3 2,2 1,5 0,4 0,00 0,37 0,03 Summa per dag 107,2 42,4 41,3 14,6 2,2 11,4 3,2 Sundsvall Bröd, mjöl 6,3 1,0 1,5 1,9 0,00 1,67 0,26 Kaffebröd 9,0 4,2 2,9 1,5 0,05 1,16 0,30 Kött 29,0 10,4 14,1 2,8 0,37 2,5 0,30 Fisk 4,3 0,6 1,9 1,3 0,03 0,68 0,63 Mjölk, ost 31,5 20,4 7,6 1,4 1,06 1,18 0,25 Ägg 1,8 0,5 0,8 0,2 0,01 0,21 0,02 Fetter 26,6 9,4 11,0 4,9 0,23 3,6 1,26 Grönsaker 0,4 0,1 0,0 0,2 0,00 0,13 0,04 Frukt 1,0 0,1 0,6 0,2 0,00 0,13 0,02 Potatis 3,4 1,6 1,3 0,3 0,01 0,32 0,01 Godis, glass 2,8 1,6 0,8 0,2 0,02 0,15 0,02 Summa per dag 116,2 49,8 42,4 14,9 1,8 11,8 3,1 14 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

17 Tabell 2, forts. Genomsnittligt innehåll av fett och fettsyraklasser per livsmedelsgrupp i matkorgarna (gram per person och dag). Livsmedelsgrupp/ort Fett Mättade Enkelomättade Fleromättade Trans n-6 n-3 Uppsala Bröd, mjöl 7,1 0,8 2,3 1,9 0,03 1,59 0,33 Kaffebröd 8,6 3,9 3,1 1,1 0,12 0,93 0,20 Kött 23,3 9,0 10,7 2,2 0,30 2,0 0,21 Fisk 3,1 0,5 1,2 1,0 0,04 0,48 0,50 Mjölk, fil, ost 24,0 16,0 5,5 0,8 0,76 0,73 0,10 Ägg 2,1 0,5 0,9 0,3 0,02 0,24 0,03 Fetter 26,6 9,4 11,0 4,9 0,23 3,6 1,26 Grönsaker 0,8 0,2 0,1 0,3 0,00 0,27 0,08 Frukt 0,8 0,1 0,5 0,1 0,00 0,08 0,01 Potatis 3,2 1,4 1,2 0,3 0,01 0,33 0,01 Godis, glass 2,0 1,3 0,7 0,1 0,01 0,09 0,01 Summa per dag 101,6 43,1 37,3 13,1 1,5 10,4 2,7 Medelvärde, alla städer Bröd, mjöl 6,5 0,8 1,8 1,9 0,01 1,66 0,27 Kaffebröd 9,4 4,3 3,2 1,3 0,24 1,04 0,25 Kött 26,4 10,8 11,5 2,6 0,33 2,3 0,31 Fisk 4,1 0,6 1,7 1,3 0,04 0,63 0,64 Mjölk, fil, ost 25,6 16,4 6,3 1,1 0,97 0,92 0,16 Ägg 1,7 0,5 0,7 0,2 0,01 0,21 0,02 Fetter 26,6 9,4 11,0 4,9 0,23 3,6 1,26 Grönsaker 0,6 0,1 0,1 0,3 0,00 0,21 0,06 Frukt 1,0 0,1 0,6 0,1 0,00 0,11 0,01 Potatis 3,0 1,4 1,2 0,3 0,01 0,28 0,01 Godis, glass 2,8 1,7 1,0 0,2 0,01 0,16 0,01 Summa per dag 108,0 46,2 39,1 14,2 1,9 11,2 3,0 % av totalfettsyror 46% 39% 14% 2% 11% 3% Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

18 Tabell 3. Genomsnittligt procentuellt bidrag av fett och fettsyraklasser från olika livsmedelsgrupper Fett Mättat Enkelomättaomättat Fler- Trans n-6 n-3 Bröd, mjöl Kaffebröd Kött Fisk Mjölk, fil, ost Ägg Fetter Grönsaker 1 0,2 0, Frukt 1 0, ,3 Potatisprodukter ,3 Godis, glass ,3 Tabell 4. Genomsnittligt procentuellt bidrag av enskilda transisomerer från olika livsmedelsgrupper C 14:1 t C 16:1 t C 18:1 t C 18:2 t C 18:3 t Bröd, mjöl 0 0,3 0,6 0 6,6 Kaffebröd 1,4 0 18,8 3,7 0 Kött 9,0 40,6 16,2 0 0 Fisk 0,2 4,1 1,0 9,4 8,3 Mjölk, fil, ost 73,5 50,5 50,0 81,2 0 Ägg 0 4, Fetter 15,9 0 12, Grönsaker 0 0 0,2 0 0 Frukt ,5 0 Potatisprodukter 0 0 0,1 5,2 0 Godis, glass 0 0 0, Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

19 Tabell 5. Genomsnittligt innehåll av enskilda fettsyror i Matkorgen 2005 Fettsyra g/pers/d Fettsyra g/pers/d Mättade Fleromättade C 4:0 1,3 C 16:2 n-4 <0,1 C 6:0 0,7 C 16:3 <0,1 C 8:0 0,6 C 16:4 n-3 <0,1 C 10:0 1,1 C 18:2 totalt 10,9 C 12:0 3,4 C 18:2 cis n-6 10,2 C 13:0 <0,1 C 18:2 konj 0,2 C 14:0 4,8 C 18:3 n-3 2,5 C 15:0 i 0,1 C 18:3 n-6 <0,1 C 15:0 ai 0,1 C 18:4 n-3 0,04 C 15:0 0,4 C 20:2 n-6 0,1 C 16:0 i 0,1 C 20:3 n-3 <0,1 C 16:0 ai e.p. C 20:3 n-6 <0,1 C 16:0 23,9 C 20:4 n-3 <0,1 C 17:0 i 0,2 C 20:4 n-6 0,1 C 17:0 ai 0,2 C 20:5 n-3 0,1 C 17:0 0,3 C 21:5 n-3 <0,1 C 18:0 i <0,1 C 22:2 n-6 e.p. C 18:0 ai e.p C 22:4 n-3 e.p. C 18:0 8,3 C 22:4 n-6 <0,1 C 20:0 0,3 C 22:5 n-3 <0,1 C 22:0 0,2 C 22:5 n-6 e.p. C 23:0 e.p. C 22:6 n-3 0,2 C 24:0 0,1 Enkelomättade Transfett C 14:1 0,3 C 14:1t 0,1 C 15:1 e.p. C 16:1t 0,3 C 16:1 1,5 C 18:1t 1,3 C 17:1 0,2 C 18:2t 0,1 C 18:1 36,0 C 18:3t <0,1 C 20:1 0,7 C 22:1 0,3 Övriga 0,1 C 24:1 n-9 0,1 Rest 0,4 e.p. ej påvisad Tabell 6. Kostens innehåll av olika fettsyraklasser enligt per capita-statistiken*. Procent av totalfettsyror. År Mättade Enkel- Fler- Referens omättade omättade ,2 Becker Westin Becker Becker & Robertson 1994 Matkorgen 2005, beräknat Matkorgen 2005, analys * Värden för är beräknade Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

20 Referenser Arnemo M, Mattisson I, Wretling S. Fat Quality Fatty acid composition, version 1. Rapport Becker W. Fat consumption in Sweden - recent trends illustrated by food balance sheet data. Näringsforskning 1990;34:70-3. Becker W, Kumpulainen J. Contents of essential and toxic mineral elements in Swedish market-basket diets in ; 66: Becker W, Robertson A-K. Den svenska kostens näringsinnehåll. Vår Föda 1994;46: Becker W. Intake of trans fatty acids in the Nordic countries. Scand J Nutr/Näringsforskning 1996;40: Enghardt Barbieri H, Pearson M, Becker W. Riksmaten barn Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige. Uppsala; Livsmedelsverket:2006. Hulshof KFAM, van Erp-Baart MA, Anttolainen M, Becker W, Church SM, Couet C et al. Intake of fatty acids in Western Europe with emphasis on trans fatty acids: The TRANSFAIR study. Eur J Clin Nutr 1999; 53: Johansson L, Borgejordet A, Pedersen JI. Transfettsyrer I norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen. 2006;126: Jorhem L, Becker W, Slorach S. Intake of 17 elements by Swedish women, determined by a 24-hour duplicate portion study. J Food Comp Anal 1998; 11: Lyhne N, Christensen T, Groth MV, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Hartkopp H, et al. Danskernes kostvaner DFVF Publikation nr. 11. Danmarks Fødevareforskning, Søborg:2005. Männistö S, Ovaskainen M-L, Valsta L, eds. The national Findiet 2002 study. Publications of the National Public Health Institute B3/2003. Helsinki SJV. Statens Jordbruksverk. Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. år Statistikrapport 2005:4. van de Vijver LPL, Kardinaal, AFM, Couet C, Aro A, Kafatos, A, Steingrimsdóttir L, Amorim Cruz JA, Moreiras O, Becker W et al. Association between trans fatty acid 18 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

21 intake and cardiovascular risk factors in Europe: the TRANSFAIR study. Eur J Clin Nutr 2000; 54: Åkesson B, Johansson BM, Svensson M, Ockerman PA. Content of trans-octadecenoic acid in vegetarian and normal diets in Sweden, analyzed by the duplicate portion technique. Am J Clin Nutr. 1981;34: Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

22 Bilaga 1. Livsmedel som ingick i Matkorgarna. Livsmedel, varugrupp Kommentar kg/l/ år Inköpsmängd Provmängd gram Avfall % Invägd mängd Bröd, mjöl Vetemjöl 10,4 1 pkt Rågsikt 0,9 1 pkt Risgryn 5,1 1 pkt Havregryn 3 1 pkt Vällingpulver, vuxen 0,9 1 pkt Spaghetti/makaroner 8 1 pkt Corn Flakes 4,4 1 pkt Rågknäcke 3,7 1 pkt Bröd, mjukt 54,7 - franskbröd (40%) 1 bröd rågsiktsbröd, limpa (40%) 1 bröd grovt rågbröd (20%) 1 bröd Småkakor 1 påse blandade 5,4 300g Bullar, längder, wienerbröd m.m. 5,2 - vetebröd (80%) vetelängd, lokalt bageri 1 längd wienerbröd (20%) lokalt bageri 3 st Övriga bakverk 8,5 - konditoribitar m.m.(70%) - pizza mm (30%) dammsugare, arraksboll, mazarin 3 st/sort pizza (15%), pirog (15%) 2 st/sort Kött Nötkött, fransyska/innanlår u ben 10,4 300g Fläskkotlett 14,3 ½ kg Lamm (kotlett/bog) 0,9 300g Kyckling, fryst 13 1 st Vilt (Älgskav, fryst) 1,9 1 pkt Oblandade charkvaror 5,3 - skinka rökt (76%) 300g bacon (24%) 1 pkt Korv m.m. 17,6 - falukorv (38%) lokal producent 300g varmkorv (33%) lokal producent 300g leverpastej (18%) bredbar 200g medvurst, rökt (11 %) 200g varmkorv på burk 0,8 1 burk köttsoppa på burk 0,6 1 burk Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

23 Livsmedel, varugrupp Kommentar kg/l/ år Inköpsmängd Provmängd gram Avfall % Invägd mängd Frysta köttprodukter, f ärdigmat 14,3 - hamburgare, frysta (60%) 1 pkt kåldolmar, frysta (24%) 1 pkt pyttipanna, fryst (16%) 1 pkt Fisk, skaldjur Rödspätta, färsk/fryst Representerar hel och filé 0,9 200g 9-9 Torskfilé, färsk Representerar hel och filé 1,8 200g Strömming/sill, färsk Hel 1,2 300g Lax, färsk, Representerar hel och filé 2,7 300g Sötvattensfisk, färsk Gädda, abborre, färsk 0,9 1-3 st Kaviar, rom (Smörgåskaviar) 1,3 1 tub Inlagd sill löksill el liknande 2,4 1 burk Tonfisk i olja på burk 1 1 burk Fiskbullar i sås på burk 2,7 1 burk Fiskpinnar, frysta 1,1 1 pkt Räkor skalade, frysta 1,5 200g Räkor, konserverade 1,9 1 burk Mjölk, ost Lättmjölk 23,7 1 L Mellanmjölk 50,9 1 L Lättfil 4,2 1 L Mellanfil 13,7 1 L Mjölk 3% 33,3 1 L Fil 3% 10,2 1 L Lättyoghurt 2,0 1 L Lättyoghurt med frukt 4,0 1 L Fruktyoghurt fett > 2% 7,3 1 L Yoghurt, naturell 3% 7,3 1 L Grädde 12% 2 3 dl Gräddfil 1,6 3 dl Vispgrädde 40% 5,5 3 dl Hårdost 28% 12,7 0.5 kg Smältost 10% 1,2 1 pkt Keso 3,5 250g Ägg 9,2 6 ägg Matfett Smör Smör, normalsaltat 1,4 400 g Margarin 6,5 - Margarin folie 75-80% Milda fettt 75% 1 kg Margarin folie 75-80% ICA-Handlarnas 1 kg Margarin bords 70-80% Milda/Flora 1 kg Margarin bords 70-80% Bregott 80% 600 g Flytande margarin Milda culinesse 500 g Margarin bords 60% Bregott mellan 60% 600 g Margarin bords 60% RundaBords 600 g Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

24 Livsmedel, varugrupp Kommentar kg/l/ år Inköpsmängd Provmängd gram Avfall % Invägd mängd Lättmargarin 4,1 Lätta 750 g Lätt&lagom 750 g Becel 300 g Majonnäs Majonnäs 1, burk Matolja 1,3 Matolja, raps ½-1 L Matolja, oliv ½-1 L Matolja, majs ½-1 L Grönsaker Morötter 8,5 ½ kg Rödbetor 1,1 ½ kg Gurka 4 1 st Gul lök 5,4 ½ kg Purjolök 1,2 2 st Blomkål 1 1 st Vitkål 4,7 1 st Isbergssallat 5,7 1 st Tomater 8,5 ½ kg Paprika, grön 6,7 3 st Grönsaker, frysta 5 - Ärter och morötter, frysta (79%) 1 pkt Spenat, fryst (21%) 1 pkt Gula ärter, torkade 0,7 1 pkt Grönsaksinläggningar Ättiksgurkor 3,7 1 burk Grönsakskonserver 11,1 - Ärter o morötter, konserv (25%) 1 burk Champinjoner, konserv (25%) 1 burk Gröna bönor, konserv (10%) 1 burk Tomater, konserv (40%) 1 burk Grönsakssoppa, konserv 4,2 1 burk Frukt Apelsiner 15,1 1 kg Vindruvor 2,1 300g Hasselnötter, kärnor 1,3 1 påse Äpplen och päron 14,6 Äpplen (82%) 1 kg Päron (18%) 300g Persika/nektarin alt plommon 2,2 3 st Bananer, meloner, övr. frukter 23,0 Bananer (80%) 1 kg Meloner (10%) ½-1 st Kiwi (10%) 3 st Bär Jordgubbar, färska/frysta 1,3 200g Torkad frukt Russin 1,0 ½ kg Fruktkonserver Persikohalvor, konserverade 4,2 1 burk Sylt, mos Lingonsylt 7,3 1 burk Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

25 Livsmedel, varugrupp Kommentar kg/l/ år Inköpsmängd Provmängd gram Avfall % Invägd mängd Juice, saft 23,0 Apelsinjuice, koncentrerad (50%) 1 pkt Blandsaft, koncentrerad (50%) 1 fl Potatis Potatis 42,1 2 kg Potatismospulver komplett 0,6 1 pkt Pommes frites, frysta 8,9 1 pkt Chips 2 100g Socker, godis, glass Strösocker 8,5 1 kg Drickchokladpulver typ O'boy, ICAHandlarnas 1,4 ½ kg Honung 0,7 350 g Choklad och konfektyrvaror 17,2 - Chokladpraliner (51%) t.ex. Aladin, Cloetta m.fl. 300g Sockerkonfektyr, typ lösgodis (49%) 300g Såser, exkl. majonnäs 6,8 - Ketchup 5,5 ½ kg Senap 1,3 1 burk Glass 12,0 - glass, ca. 10% fett Big pack, Mjukisglass, Triumf/ICA, 1 pkt av varje 1 pkt glasspinne 88an, Magnum, 1 av varje 1 st Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

26 Bilaga 2. Genomsnittligt innehåll av fett (g/100 g ätbar vara) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Bröd, mjöl 2,9 1,7 3,4 2,5 Kaffebröd 16,4 19,4 18,5 17,2 Kött 12,0 13,6 13,8 15,0 Fisk 6,6 10,0 9,4 9,2 Mjölk, fil, ost 5,0 5,4 4,4 6,6 Frukt 0,5 0,6 0,6 0,6 Grönsaker 0,5 0,2 0,2 0,2 Potatis 2,6 2,0 2,5 2,8 Godis, glass 2,1 2,6 4,1 2,7 Ägg 9,3 7,0 7,1 8,2 Matfett 67,3 24 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

27 Bilaga 3. Innehåll av fettsyraklasser (g/100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Bröd, spannmål Enkelomättat 46,2 33,0 41,4 34,2 Fleromättat 38,5 49,0 40,7 43,6 Mättat fett 15,1 17,7 17,6 22,0 n-3 6,6 4,3 5,8 5,9 n-6 31,9 44,7 34,9 37,7 Trans 0,6 0,0 0,4 0,0 Kaffebröd Enkelomättat 38,3 34,2 40,4 33,5 Fleromättat 13,9 12,0 15,5 17,1 Mättat fett 48,0 53,8 43,8 49,6 n-3 2,4 2,0 3,4 3,5 n-6 11,5 9,9 12,0 13,6 Trans 1,4 2,3 6,4 0,6 Kött Enkelomättat 48,4 47,7 49,2 51,3 Fleromättat 10,3 10,5 9,3 10,6 Mättat fett 41,0 40,5 41,0 37,8 n-3 1 1,1 1 1,1 n-6 9,1 9,3 8,1 9,3 Trans 1,3 1,0 1,5 1,3 Fisk Enkelomättat 44,5 45,0 47,7 48,2 Fleromättat 35,8 36,2 33,7 34,3 Mättat fett 17,7 17,1 16,6 16,2 n-3 18,1 16,7 18,4 16,3 n-6 16,8 18,7 14,6 17,4 Trans 1,6 1,2 0,8 0,8 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

28 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Mjölk, ost Enkelomättat 24,4 26,6 28,4 25,3 Fleromättat 4,1 5,0 5,9 5,3 Mättat fett 70,6 67,8 64,8 68,4 n-3 0,5 0,6 0,9 0,8 n-6 3,2 3,7 4,4 4,0 Trans 3,4 4,7 4,5 3,6 Ägg Enkelomättat 52,9 50,9 50,3 51,7 Fleromättat 15,8 15,9 17,9 15,1 Mättat fett 31,4 33,1 31,2 32,9 n-3 1,7 1,1 1,6 1,2 n-6 14,1 14,8 16,3 13,9 Trans 1,0 0,8 0,9 0,8 Matfett Enkelomättat 43,3 Fleromättat 19,5 Mättat fett 37,2 n-3 5 n-6 14,4 Trans 0,9 Grönsaker Enkelomättat 18,1 11,9 12,3 12,6 Fleromättat 52,2 59,1 59,7 58,1 Mättat fett 27,6 27,0 26,1 27,2 n-3 11,8 14,0 14,8 12,9 n-6 40,4 45,1 44,9 45,2 Trans 0,4 0,5 0,5 0,5 Frukt Enkelomättat 74,7 72,8 74,6 65,9 Fleromättat 13,9 14,7 13,0 18,0 Mättat fett 10,7 11,3 11,1 12,6 n-3 1,3 1,2 1,3 1,9 n-6 12,6 13,5 11,7 16,1 Trans 0,0 0,0 0,0 0,3 26 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

29 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Potatis Fett 2,6 2,0 2,5 2,8 Enkelomättat 41,1 41,0 44,6 41,4 Fleromättat 11,2 9,5 9,9 10,1 Mättat fett 47,8 49,5 45,0 48,5 n-3 0,3 0,3 0,4 0,3 n-6 10,9 9,2 9,5 9,8 Trans 0,4 0,0 0,4 0,2 Socker, godis, glass Fett 2,1 2,6 4,1 2,7 Enkelomättat 31,8 32,1 37,1 31,8 Fleromättat 5,0 4,6 9,2 6,5 Mättat fett 62,6 63,3 53,8 61,6 n-3 0,4 0,4 0,6 0,7 n-6 4,5 4,2 8,5 5,7 Trans 0,3 0,0 0,0 0,8 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

30 Bilaga 4. Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Bröd, mjöl Bröd, mjöl Bröd, mjöl Bröd, mjöl C 4:0 C 6:0 C 8:0 0,05 0,06 C 10:0 0,05 0,06 C 12:0 0,04 0,09 0,08 C 13:0 C 14:0 0,14 0,16 0,19 0,22 C 14:1 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,04 0,05 0,04 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 11,2 14,5 11,8 14,6 C 16:1 0,37 0,32 0,27 0,21 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i C 17:0 ai 0,04 C 17:0 0,07 0,10 0,07 0,08 C 17:1 0,07 0,05 0,06 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 2,6 2,1 3,7 5,7 C 18:1 44,1 31,3 39,6 32,7 C 18:2 31,7 44,6 34,8 37,6 C 18:2 cis n-6 31,6 44,5 34,7 37,6 C 18:2 konj C 18:3 n-3 6,6 4,2 5,8 5,8 C 18:3 n-6 C 18:4 n-3 C 20:0 0,43 0,34 0,50 0,47 C 20:1 1,03 0,79 1,00 0,84 C 20:2 n-6 0,11 0,11 0,09 0,09 C 20:3 n-3 0,11 0,11 C 20:3 n-6 C 20:4 n-3 28 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

31 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Bröd, mjöl Bröd, mjöl Bröd, mjöl Bröd, mjöl C 20:4 n-6 0,07 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,31 0,35 0,80 0,56 C 22:1 0,38 0,44 0,33 0,44 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,16 0,17 0,18 0,18 C 24:1 n-9 0,16 0,13 0,14 0,13 Övriga Rest 0,37 0,15 0,45 0,21 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

32 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Kaffebröd Kaffebröd Kaffebröd Kaffebröd C 4:0 0,27 1,26 0,23 0,18 C 6:0 0,15 0,70 0,13 0,10 C 8:0 1,25 1,50 0,34 1,05 C 10:0 1,02 1,55 0,51 1,11 C 12:0 8,7 10,7 3,0 10,3 C 13:0 C 14:0 4,0 6,1 2,6 5,0 C 14:1 0,19 0,09 C 15:0 i 0,05 C 15:0 ai 0,09 C 15:0 0,05 0,20 0,13 0,08 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 25,3 23,2 26,2 24,9 C 16:1 0,30 0,58 0,40 0,26 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i 0,07 C 17:0 ai 0,10 0,06 C 17:0 0,09 0,15 0,14 0,10 C 17:1 0,05 0,10 0,07 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 6,3 7,3 9,6 5,9 C 18:1 37,2 32,8 39,1 32,6 C 18:2 11,4 9,9 11,9 13,6 C 18:2 cis n-6 11,2 9,4 11,0 13,5 C 18:2 konj 0,11 0,06 C 18:3 n-3 2,4 2,0 3,4 3,5 C 18:3 n-6 C 18:4 n-3 C 20:0 0,41 0,34 0,47 0,37 C 20:1 0,47 0,41 0,54 0,46 C 20:2 n-6 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 0,05 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,29 0,22 0,40 0,25 C 22:1 0,08 0,06 0,10 0,09 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 30 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

33 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Kaffebröd Kaffebröd Kaffebröd Kaffebröd C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,08 0,11 0,12 C 24:1 n-9 0,08 0,08 Övriga Rest 0,10 0,26 0,27 0,08 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

34 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Kött Kött Kött Kött C 4:0 C 6:0 C 8:0 C 10:0 0,07 0,07 0,07 0,08 C 12:0 0,13 0,11 0,09 0,12 C 13:0 C 14:0 1,74 1,59 1,75 1,67 C 14:1 0,27 0,21 0,24 0,26 C 15:0 i 0,06 0,04 0,08 0,06 C 15:0 ai 0,07 0,05 0,09 0,07 C 15:0 0,18 0,15 0,22 0,16 C 15:1 C 16:0 i 0,06 0,05 0,08 0,06 C 16:0 ai C 16:0 24,0 23,7 23,2 22,8 C 16:1 3,5 3,2 3,0 3,8 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i 0,16 0,13 0,16 0,17 C 17:0 ai 0,23 0,18 0,27 0,23 C 17:0 0,48 0,44 0,64 0,44 C 17:1 0,44 0,43 0,55 0,48 C 18:0 i 0,05 0,05 0,07 0,05 C 18:0 ai C 18:0 13,3 13,6 13,8 11,4 C 18:1 43,3 43,0 44,4 45,6 C 18:2 8,3 8,3 7,4 8,4 C 18:2 cis n-6 7,4 7,6 6,6 7,7 C 18:2 konj 0,18 0,14 0,23 0,21 C 18:3 n-3 0,85 0,99 0,86 0,99 C 18:3 n-6 0,11 0,11 0,09 C 18:4 n-3 C 20:0 0,18 0,21 0,21 0,17 C 20:1 0,77 0,79 0,89 0,85 C 20:2 n-6 0,26 0,53 0,30 0,29 C 20:3 n-3 0,07 0,11 0,09 0,10 C 20:3 n-6 0,11 0,11 0,10 0,11 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 0,29 0,31 0,35 0,35 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 C 22:1 0,10 0,13 0,05 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 32 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

35 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Kött Kött Kött Kött C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,13 0,13 0,15 0,14 C 24:1 n-9 0,08 0,09 Övriga Rest 0,60 0,97 0,60 0,68 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

36 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Fisk Fisk Fisk Fisk C 4:0 C 6:0 C 8:0 0,08 0,13 C 10:0 0,09 0,07 0,07 0,08 C 12:0 0,15 0,25 0,26 0,27 C 13:0 C 14:0 2,8 2,9 2,9 2,4 C 14:1 0,06 0,05 0,05 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,26 0,22 0,22 0,21 C 15:1 C 16:0 i 0,05 0,04 0,04 C 16:0 ai C 16:0 10,6 10,4 9,9 9,7 C 16:1 2,9 2,7 2,8 2,4 C 16:2 n-4 0,44 0,40 0,42 0,36 C 16:3 0,36 0,30 0,18 0,11 C 16:4 n-3 0,22 0,21 0,23 0,12 C 17:0 i C 17:0 ai C 17:0 0,18 0,15 0,15 0,15 C 17:1 0,07 0,07 0,14 0,16 C 18:0 i 0,11 0,09 0,10 0,07 C 18:0 ai C 18:0 2,6 2,4 2,2 2,4 C 18:1 33,4 31,7 34,2 38,0 C 18:2 15,8 17,8 13,7 16,7 C 18:2 cis n-6 15,5 17,5 13,5 16,5 C 18:2 konj C 18:3 n-3 4,5 4,2 4,9 5,3 C 18:3 n-6 0,13 0,12 0,12 0,10 C 18:4 n-3 0,82 1,15 1,20 0,64 C 20:0 0,39 0,38 0,40 0,43 C 20:1 3,5 4,6 4,7 3,5 C 20:2 n-6 0,22 0,18 0,24 0,22 C 20:3 n-3 0,18 0,09 0,11 0,08 C 20:3 n-6 0,15 0,11 0,06 0,06 C 20:4 n-3 0,52 0,44 0,50 0,42 C 20:4 n-6 0,45 0,32 0,37 0,34 C 20:5 n-3 4,1 3,8 4,2 3,2 C 21:5 n-3 0,14 0,10 0,12 0,12 C 22:0 0,31 0,27 0,26 0,30 C 22:1 4,5 5,9 5,9 4,1 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 0,21 0,20 0,08 C 22:5 n-3 1,01 0,91 1,02 0,89 34 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

37 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Fisk Fisk Fisk Fisk C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 6,8 6,0 6,3 5,7 C 23:0 C 24:0 C 24:1 n-9 Övriga Rest 2,0 1,59 1,90 1,45 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

38 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Mjölk, ost Mjölk, ost Mjölk, ost Mjölk, ost C 4:0 4,4 4,0 2,0 2,2 C 6:0 2,4 2,2 1,12 1,24 C 8:0 1,35 1,26 1,06 1,14 C 10:0 2,9 2,7 2,8 2,9 C 12:0 3,7 3,4 3,4 3,7 C 13:0 0,08 0,08 0,08 0,08 C 14:0 10,8 10,4 10,5 11,4 C 14:1 0,94 0,86 0,95 1,01 C 15:0 i 0,23 0,24 0,24 0,25 C 15:0 ai 0,40 0,48 0,44 0,41 C 15:0 0,89 0,99 0,93 0,96 C 15:1 C 16:0 i 0,20 0,21 0,21 0,21 C 16:0 ai C 16:0 31,4 30,0 29,6 32,1 C 16:1 1,68 1,83 1,83 1,72 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i 0,45 0,49 0,48 0,47 C 17:0 ai 0,42 0,50 0,46 0,43 C 17:0 0,44 0,50 0,47 0,47 C 17:1 0,27 0,31 0,31 0,28 C 18:0 i 0,05 C 18:0 ai C 18:0 10,1 10,0 10,4 10,0 C 18:1 21,2 23,2 25,0 22,0 C 18:2 2,9 3,5 4,2 3,8 C 18:2 cis n-6 1,78 2,1 2,5 2,3 C 18:2 konj 0,43 0,66 0,64 0,48 C 18:3 n-3 0,45 0,55 0,88 0,83 C 18:3 n-6 0,09 C 18:4 n-3 C 20:0 0,16 0,16 0,17 0,18 C 20:1 0,26 0,28 0,34 0,32 C 20:2 n-6 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 0,09 0,09 0,09 0,09 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 0,11 0,12 0,12 0,11 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,07 0,07 0,07 0,09 C 22:1 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 36 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

39 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Mjölk, ost Mjölk, ost Mjölk, ost Mjölk, ost C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,08 0,09 0,09 C 24:1 n-9 Övriga 0,58 0,50 0,50 0,53 Rest 0,61 0,19 0,61 0,40 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

40 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Ägg Ägg Ägg Ägg C 4:0 C 6:0 C 8:0 C 10:0 C 12:0 C 13:0 C 14:0 0,26 0,33 0,30 0,32 C 14:1 0,05 0,05 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,07 0,08 0,07 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 22,6 23,8 22,3 23,5 C 16:1 3,0 3,0 3,1 3,0 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i C 17:0 ai C 17:0 0,20 0,19 0,21 0,18 C 17:1 0,13 0,12 0,13 0,15 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 8,0 8,7 8,1 8,7 C 18:1 47,9 46,1 45,2 46,7 C 18:2 12,4 13,0 14,3 11,9 C 18:2 cis n-6 12,4 13,0 14,3 11,9 C 18:2 konj C 18:3 n-3 1,67 1,12 1,55 1,16 C 18:3 n-6 0,08 0,08 0,10 0,09 C 18:4 n-3 C 20:0 C 20:1 0,29 0,29 0,32 0,31 C 20:2 n-6 0,11 0,12 0,14 0,11 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 0,13 0,13 0,14 0,16 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 1,41 1,52 1,74 1,58 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 C 22:1 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 38 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

41 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Ägg Ägg Ägg Ägg C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,17 0,13 0,15 0,14 C 24:1 n-9 1,62 1,36 1,60 1,51 Övriga Rest 0,00 0,00 0,58 0,47 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

42 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Grönsaker Grönsaker Grönsaker Grönsaker C 4:0 C 6:0 C 8:0 0,14 0,10 0,08 C 10:0 0,17 C 12:0 0,79 0,14 0,13 0,18 C 13:0 C 14:0 0,99 0,38 0,38 0,44 C 14:1 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,35 0,38 0,36 0,39 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 20,5 21,0 19,9 20,4 C 16:1 0,36 0,22 0,37 0,39 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i C 17:0 ai C 17:0 0,28 0,33 0,31 0,33 C 17:1 0,43 0,52 0,47 0,50 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 3,0 2,9 2,8 3,0 C 18:1 16,2 10,0 10,4 10,6 C 18:2 40,2 44,8 44,7 44,9 C 18:2 cis n-6 40,1 44,8 44,7 44,9 C 18:2 konj C 18:3 n-3 11,8 14,0 14,8 12,9 C 18:3 n-6 C 18:4 n-3 C 20:0 0,58 0,68 0,62 0,66 C 20:1 0,37 0,26 0,24 0,28 C 20:2 n-6 0,14 0,23 0,15 0,17 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 0,10 0,11 0,10 0,12 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,82 1,13 0,91 1,04 C 22:1 0,71 0,88 0,65 0,73 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 40 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

43 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Grönsaker Grönsaker Grönsaker Grönsaker C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,65 0,71 C 24:1 n-9 0,19 0,22 Övriga Rest 2,0 1,95 1,88 1,96 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

44 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Frukt Frukt Frukt Frukt C 4:0 C 6:0 C 8:0 C 10:0 C 12:0 0,08 0,06 0,10 C 13:0 C 14:0 0,12 0,10 0,09 0,17 C 14:1 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,05 0,09 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 7,8 7,9 7,5 8,9 C 16:1 0,43 0,42 0,37 0,65 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i C 17:0 ai C 17:0 0,08 0,10 0,09 0,12 C 17:1 0,09 0,10 0,08 0,10 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 2,2 2,6 2,8 2,4 C 18:1 74,0 72,1 73,9 64,7 C 18:2 12,6 13,5 11,7 16,1 C 18:2 cis n-6 12,6 13,5 11,7 16,0 C 18:2 konj C 18:3 n-3 1,26 1,19 1,27 1,90 C 18:3 n-6 C 18:4 n-3 C 20:0 0,20 0,22 0,21 0,27 C 20:1 0,19 0,18 0,19 0,20 C 20:2 n-6 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,14 0,18 0,15 0,26 C 22:1 0,17 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 42 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

45 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Frukt Frukt Frukt Frukt C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,13 0,17 0,14 0,24 C 24:1 n-9 Övriga Rest 0,66 1,24 1,42 3,6 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

46 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Potatis m.m. Potatis m.m. Potatis m.m. Potatis m.m. C 4:0 C 6:0 C 8:0 0,05 0,06 C 10:0 0,05 C 12:0 0,27 0,29 0,22 0,42 C 13:0 C 14:0 1,03 1,16 1,02 1,15 C 14:1 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,06 0,07 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 41,0 42,6 38,3 41,2 C 16:1 0,18 0,19 0,25 0,19 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i C 17:0 ai C 17:0 0,11 0,12 0,11 0,12 C 17:1 0,04 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 4,9 4,8 4,6 4,8 C 18:1 40,7 40,5 44,0 40,8 C 18:2 10,9 9,2 9,5 9,8 C 18:2 cis n-6 10,7 9,1 9,3 9,5 C 18:2 konj C 18:3 n-3 0,28 0,29 0,36 0,27 C 18:3 n-6 C 18:4 n-3 C 20:0 0,43 0,42 0,43 0,45 C 20:1 0,20 0,19 0,24 0,24 C 20:2 n-6 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,11 0,13 0,17 0,12 C 22:1 0,10 0,14 0,20 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 C 22:4 n-6 44 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

47 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Potatis m.m. Potatis m.m. Potatis m.m. Potatis m.m. C 22:5 n-3 C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,13 0,12 C 24:1 n-9 Övriga Rest 0 0 0,30 0,12 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

48 Innehåll av fettsyror (g per 100 g fettsyror) per livsmedelsgrupp i matkorgarna. Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Godis, glass, socker Godis, glass, socker Godis, glass, socker Godis, glass, socker C 4:0 0,43 0,24 0,24 0,32 C 6:0 0,24 0,13 0,13 0,18 C 8:0 0,78 0,62 0,79 0,84 C 10:0 0,78 0,59 0,85 0,95 C 12:0 4,2 3,8 4,9 5,9 C 13:0 C 14:0 2,7 2,1 2,9 3,5 C 14:1 0,10 0,05 0,09 0,11 C 15:0 i C 15:0 ai C 15:0 0,13 0,08 0,11 0,14 C 15:1 C 16:0 i C 16:0 ai C 16:0 25,5 25,3 24,4 25,8 C 16:1 0,39 0,29 0,33 0,33 C 16:2 n-4 C 16:3 C 16:4 n-3 C 17:0 i C 17:0 ai C 17:0 0,21 0,20 0,17 0,20 C 17:1 0,05 0,06 0,06 C 18:0 i C 18:0 ai C 18:0 26,6 29,1 18,4 22,8 C 18:1 30,5 31,1 35,8 30,8 C 18:2 4,5 4,2 8,4 5,7 C 18:2 cis n-6 4,4 4,2 8,4 5,7 C 18:2 konj 0,05 0,05 0,06 C 18:3 n-3 0,44 0,41 0,64 0,65 C 18:3 n-6 C 18:4 n-3 C 20:0 0,82 0,90 0,60 0,70 C 20:1 0,24 0,21 0,28 0,20 C 20:2 n-6 C 20:3 n-3 C 20:3 n-6 C 20:4 n-3 C 20:4 n-6 C 20:5 n-3 C 21:5 n-3 C 22:0 0,19 0,22 0,15 0,17 C 22:1 0,52 0,39 0,52 0,33 C 22:2 n-6 C 22:4 n-3 46 Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/2008

49 Uppsala Malmö Göteborg Sundsvall Fettsyra Godis, glass, socker Godis, glass, socker Godis, glass, socker Godis, glass, socker C 22:4 n-6 C 22:5 n-3 C 22:5 n-6 C 22:6 n-3 C 23:0 C 24:0 0,11 0,12 0,09 0,11 C 24:1 n-9 Övriga Rest 0,54 0,00 0,01 0,08 Tomt i en rad innebär att fettsyran saknas eller är under bestämningsgränsen Livsmedelsverkets rapportserie nr 17/

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer

Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer Rapport 19-2014 Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012 av Hanna Eneroth, Lena Björck och Åsa Brugård Konde LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster

Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Konsumtionsförändringar vid ändrade matpriser och inkomster Elasticitetsberäkningar för perioden 1960 2006 De svenska konsumenterna har blivit mer känsliga för prisförändringar under de senaste årtiondena

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Matfett och oljor. - analys av fettsyror och vitaminer LIVSMEDELS VERKET. Rapport 9-2014

Matfett och oljor. - analys av fettsyror och vitaminer LIVSMEDELS VERKET. Rapport 9-2014 Rapport 9-2014 Matfett och oljor - analys av fettsyror och vitaminer av Veronica Öhrvik, Rasmus Grönholm, Anders Staffas och Sören Wretling LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige

Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige Riksmaten barn 2003. Livsmedels- och näringsintag bland barn i Sverige Livsmedelsverket ISBN 91 7714 177 6 Omslag: Anette Hedberg, AH-Form, Bromma Produktion: ORD&FORM, Uppsala 2006 Tryck: Elanders Tofters

Läs mer

Vad kostar hållbara matvanor?

Vad kostar hållbara matvanor? Vad kostar hållbara matvanor? Josefine Frykberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Vad kostar hållbara matvanor? Josefine Frykberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut r 2005:17

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 1-3 9,4 MJ (2250 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Vägledning för dietister. www.mjolkframjandet.se

DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Vägledning för dietister. www.mjolkframjandet.se DASH Dietary Approaches to Stop Hypertension Vägledning för dietister www.mjolkframjandet.se Feb 2007 Innehållsförteckning Inledning För vem passar DASH? Hur kan man påverka blodtrycket med kosten? Beskrivning

Läs mer

Fiskkonsumtion risk och nytta

Fiskkonsumtion risk och nytta Rapport 12 2007 Fiskkonsumtion risk och nytta av Wulf Becker, Per Ola Darnerud och Kierstin Petersson-Grawé NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion: Livsmedelsverket, Box 622 SE-751 26 Uppsala,

Läs mer

Riksmaten vuxna 2010 11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

Riksmaten vuxna 2010 11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Riksmaten vuxna 2010 11 Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förkortningar AMM Arbets- och miljömedicinkliniker AR Genomsnittsbehov (från engelska average requirement) BMI Body Mass Index,

Läs mer

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt

Havregryn/rågflingor Müsli/flingor nyckelhålsmärkt MATGUIDEN sval, gravida, månad 4-6 10,4 MJ (2475 kcal) svalet visar ett exempel på hur man kan välja mellan ett urval av vanliga livsmedel med mängder och frekvenser för en vecka. För att energiinnehåll

Läs mer

Salt i lunchrätter i Jönköpings län

Salt i lunchrätter i Jönköpings län Rapport 16-2008 Salt i lunchrätter i Jönköpings län - Resultat från analysprojekt i åtta kommuner hösten 2007 av Wulf Becker LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater?

Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater? Vad är nyttiga och onyttiga kolhydrater? Innehåll Vad är nyttiga kolhydrater? 03 Nyttiga och onyttiga kolhydrater i praktiken 04 Kolhydrater och glykemiskt index 05 OIika sorters fibrer 06 Bröd 07 Frukostflingor

Läs mer

Svenska matvanor och matpriser

Svenska matvanor och matpriser Svenska matvanor och matpriser Prisutvecklingen under de senaste åren Matpriserna fortsatte att stiga 2009, särskilt fruktpriserna. Den svaga kronan är en bidragande orsak. Försäljningsutvecklingen för

Läs mer

Nyckelhålet. Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl.

Nyckelhålet. Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Nyckelhålet Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) Ersätter: Vägledning Nyckelhålet 2007-01-17 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Merkostnader för tre specialkoster 2010

Merkostnader för tre specialkoster 2010 Rapport 2010:1 Merkostnader för tre specialkoster 2010 Fettreducerad-, glutenfrioch komjölksproteinfri kost 2010:1 Merkostnader för tre specialkostnader 2010 Reviderad Konsumentverket 2010 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport 12/96 Karotenoider i livsmedel i Sverige

Rapport 12/96 Karotenoider i livsmedel i Sverige Rapport 12/96 Karotenoider i livsmedel i Sverige Åsa Brugård Konde, Anders Staffas, Petra Dahl och Wulf Becker Innehåll Innehåll...1 Sammanfattning...3 English Summary...4 Bakgrund och syfte...5 Metoder...6

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.1. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.1. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.1 Elin Röös Rapport 077 ISSN 1654-9406 Uppsala 2014 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

Merkostnader för tre specialkoster

Merkostnader för tre specialkoster Rapport 2011:1 Merkostnader för tre specialkoster Fettreducerad-, glutenfri- och komjölksproteinfri kost 1 Merkostnader för tre specialkoster Konsumentverket 2010 Sammanfattning Det finns många människor

Läs mer

Utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester. frukter och grönsaker 2006-2007; slutrapport

Utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester. frukter och grönsaker 2006-2007; slutrapport Rapport 23 2007 Utökad undersökning av bekämpningsmedelsrester i färska ekologiska frukter och grönsaker 2006-2007; slutrapport av P Bergkvist, L Wallin, A Andersson, A Strömberg, M Pearson och A Önell

Läs mer

Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården

Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad ska jag äta?... 3 Fisk och miljöföroreningar... 8 Hur mycket ska jag äta?... 11 Hur mycket ska jag gå

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös

Mat-klimat-listan Version 1.0. Elin Röös Mat-klimat-listan Version 1.0 Elin Röös Rapport 040 ISSN 1654-9406 Uppsala 2012 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för energi och teknik

Läs mer

SOCKER Socker - fakta och hälsomässiga aspekter Socker och beroende - en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt

SOCKER Socker - fakta och hälsomässiga aspekter Socker och beroende - en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt SOCKER Socker - fakta och hälsomässiga aspekter Socker och beroende - en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt SNF Swedish Nutrition Foundation Ideon Sceince Park, SE- 223 70 Lund, Sweden Tel. 046-286 22

Läs mer