Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap 1 (20) Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt Rev 2.0 MSB-50.1

2 samhällsskydd och beredskap 2 (20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Allmänt Definitioner Bakgrund Kategorisering Ansvarsfördelning Uppdelning MSB - objektägare Drift och övervakning Service och underhåll Konfiguration Tekniska krav Utrustning och installation Frekvensband och konfiguration Kanal- och bandselektiva repeatrar Repeaterplacering Strömförsörjning Anslutning mot basstation Funktionella krav Tillåten brusnivå i upplänk Effektbegränsning i upplänk Samtidig sändning från flera terminaler Variation i nerlänksnivå mellan kanaler Övergång till/från yttre radionät Radiodesign Telekonfliktanalys Radiotäckning Redundans Tillgänglighet Tillgänglighet, anläggningar klass A och B Prioritet Åtgärdstid Tillgänglighet, anläggningar klass C Testfall för verifiering av Repeaterlösningar Testning av repeatersystem, klass A och B Installationsplatstest Systemtest (Radiotäckning)... 15

3 samhällsskydd och beredskap 3 (20) 5.2 Testning av repeatersystem, klass C Slutbesiktning (klass A, B och C) Drift, service och underhåll Driftövervakning Driftinformation Frekvensändring Störning på Rakelnätet Service Förebyggande underhåll Miljö Kravlista... 18

4 samhällsskydd och beredskap 4 (20) 1 Inledning Rakel är ett gemensamt digitalt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Exempel på användare av Rakel är kommuner, statliga myndigheter, blåljusorganisationer och privata aktörer, exempelvis elleverantörer och elnätsföretag. Rakeltäckningen skall, så långt det är möjligt, motsvara täckningen i användarnas tidigare kommunikationssystem. I speciella objekt (t.ex. tunnlar, gallerior, sportarenor) där täckningen från ytnätet inte är tillräcklig, kan behov finnas av att komplettera med särskilda tekniska lösningar. Sådana lösningar innehåller oftast en eller flera repeatrar, antenner och/eller läckande kablar. Beroende på objektets karaktär kan MSB i vissa fall helt eller delvis finansiera en teknisk lösning. MSB s policy kring detta finns i dokumentet Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt. 2 Allmänt 2.1 Definitioner AGC Bandselektiv Carrier Diversitet Donatorantenn Donatorstation Fädning Gateway Hindertid Kanalselektiv Automatic Gain Control, reglering av förstärkningen Sänder och tar emot på alla tillgängliga carriers i Rakelbandet Frekvenskanal, varje sådan innehåller fyra tidluckor (~talkanaler) Samtidig mottagning på två separata antenner. Signalerna adderas med förbättrad kvalitet/täckning som resultat Antenn som sänder och tar emot signaler från en basstation (donatorstation) Basstation i Rakelnätet vars signal återutsänds av en repeater Variationer i styrkan hos en radiosignal beroende på att det medium signalen utbreder sig i ändrar egenskaper Rakelterminal med repeater funktionalitet Den totala tiden, från att tillgång till tjänster begränsas, till dess att tjänsten återigen är fullt tillgänglig. I hindertid ingår avbrottstid samt åtgärdstid. Sänder och tar emot på enskilda carriers

5 samhällsskydd och beredskap 5 (20) Objektägare Organisation som äger (eller disponerar) ett utrymme där Rakeltäckning krävs. SDS Short Data Service, meddelandetjänst Tx/Rx Sändare/mottagare Upplänk/NedlänkSignal till/från basstation 2.2 Bakgrund Syftet med detta dokument är att underlätta vid implementering av Rakeltäckning i speciella objekt, och säkerställa att installationerna fungerar tillsammans med det yttre nätet. Dokumentet innehåller ett antal skallkrav som måste uppfyllas, främst för att förhindra störningar på Rakels ytnät. Dessutom finns ett antal börkrav samt rekommendationer. 2.3 Kategorisering MSB delar in objekten i tre huvudkategorier. Indelningen kan bl.a. basera sig på en risk/konsekvensanalys utförd i samråd med objektägaren och lokal räddningstjänst. Klass A Större objekt där allmänheten vistas, t.ex. vägtunnlar med stor trafik, spårbunden trafik under jord samt andra större objekt där det samtidigt vistas många personer och där det kan finnas behov av stora räddningsinsatser. Dessa objekt skall ha en redundant lösning och reservkraft, dvs. systemet skall vara designat så att det fungerar även vid t.ex. en brand då den läckande kabeln förstörs, vid ett (1) isolerat fel i utrustningen eller vid bortfall av extern kraft. Utförligare krav på redundans finns i kapitel Krav på tillgänglighet finns i kapitel 4. Klass B Mindre objekt där allmänheten vistas eller där risken och behovet för större räddningsinsatser bedöms som mindre. På dessa objekt finns inget uttalat redundanskrav, men största möjliga hänsyn skall tas till funktionssäkerhet vid installationen. Exempel är säker placering av utrustning och val av kabelvägar med avseende på brand eller annan yttre påverkan. Även reservkraft för kortare tid bör finnas. Krav på tillgänglighet finns i kapitel 4. Klass C Utrymmen där allmänheten normalt inte vistas och som är knutna till en eller flera av Rakels kunder. I dessa utrymmen bedömer objektägaren själv behovet av redundans och annan säkerhet.

6 samhällsskydd och beredskap 6 (20) 2.4 Ansvarsfördelning Uppdelning MSB - objektägare I de anläggningar där objektägaren ansvarar för att etablera Rakeltäckning, är uppdelningen mellan MSB och objektägare enligt nedan: 1. MSB är ansvarig för att leverera ett landstäckande utomhusnät för Rakelsystemet. 2. Ansökan om att få återutsända Rakelfrekvenser ställs till MSB, och skall ske på därför avsedd blankett. ( Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i Rakelnätet ). Först när ansökan är godkänd och avtal påskrivet får systemet tas i drift. Krav 1 3. MSB står som tillståndshavare för frekvenstillståndet för Rakelfrekvenserna hos PTS. Respektive objektägare får, efter ingånget avtal med MSB, använda radiofrekvenserna dvs. ta emot, förstärka och återutsända frekvenserna. 4. MSB skall beredas möjlighet att delta i tekniska diskussioner för repeterlösningen, samt slutligen granska handlingarna för att säkerställa att de valda tekniska lösningarna uppfyller ställda krav. Målet med detta är att säkerställa att installationerna fungerar tillsammans med det yttre nätet. Krav 2 5. Överlämningspunkten mellan utomhusdelen av Rakelsystemet/basstationen och inomhuslösningen/repeatersiten är vanligen luftgränssnittet. MSB ansvarar för att ge instruktioner för att rikta in donatorantennen mot den/de mest lämpliga basstationen/basstationerna. 6. Det kan i vissa fall vara aktuellt med direktanslutning eller anslutning via optofiber mellan basstations- och repeatersiten. I dessa fall är överlämningspunkten anslutningen vid basstationen. 7. Normalt är hjälp från MSB enligt ovanstående punkter kostnadsfritt. Vid behov av mer omfattande experthjälp kan, efter överenskommelse mellan parterna, en avgift komma att tas ut.

7 samhällsskydd och beredskap 7 (20) Drift och övervakning Repeaterägaren ansvarar, om inte annat avtalats, för drift och övervakning av repeatersystemet Service och underhåll Repeaterägaren ansvarar, om inte annat avtalats, för service och underhåll av repeatersystemet Konfiguration Vid frekvensändring, parameterförändringar eller andra förändringar i det yttre nätet som bedöms ha betydelse för repeatersystemet, ansvarar MSB för att meddela repeaterägaren. Vid förändringar i det yttre nätet, som görs efter drifttagning och som påverkar repeatersystemets funktion (antal carriers, byte av donatorstation eller liknande), skall repeaterägaren snarast anpassa inställningar/konfiguration. Kostnader för sådana förändringar kan fördelas mellan parterna efter särskild överenskommelse/avtal. Krav 3 3 Tekniska krav 3.1 Utrustning och installation Radioutrustning som används för inomhustäckningen skall vara CE märkt och uppfylla de väsentliga kraven i R&TTE direktivet (1999/5/EG). I tillägg till detta finns i detta dokument ett antal krav och riktlinjer som gäller utrustningen och dess integration i nätet. Installation i allmänna utrymmen skall följa gällande föreskrifter angående brandklassning etc Frekvensband och konfiguration Repeatern skall klara Rakels frekvensband, MHz (UL) respektive MHz (DL), duplexavstånd 10 MHz. En kanalselektiv repeater skall bestyckas med minst samma antal carriers (1 4) som den donatorstation vars signal den förstärker. I tätort (eller andra områden där kapacitetsbehovet hos de omkringliggande basstationerna förväntas kunna bli stort) skall den vara förberedd för fyra carriers, och i övriga områden för två carriers. Bedömningen skall göras i samråd med MSB. Krav 4 Krav 5 Krav 6 Krav 7 Krav 8

8 samhällsskydd och beredskap 8 (20) Kanal- och bandselektiva repeatrar Både så kallade kanalselektiva och bandselektiva repeatrar eller en kombination av dessa kan användas i ett repeatersystem. Vid design skall föroch nackdelar med valet beaktas. Bandselektiva repeatrar kan användas i anläggningar med låg sträckdämpning eller direktanslutning till yttre bas och ringa behov av förstärkningsreglering i upplänk. Kanalselektiva repeatrar bör användas i de fall där det är högre sträckdämpning mot yttre bas och behov av förstärkningsreglering i upplänk föreligger. (Observera att även kanalselektiva repeatrar har bandbredder som släpper igenom de närmaste grannkanalerna). Fokuspunkter på kanalselektiva repeatrar är grannkanalproblematik (då filterbandbredden vanligtvis släpper igenom ett antal grannkanaler) samt löptidsfördröjning i områden där man har både direktsignal och signal via repeater. Dessutom måste man här också se på rutiner/tekniska lösningar för att hantera frekvensändringar i det yttre nätet. Frekvenser på flerkanaliga basstationer har för närvarande ett avstånd på 200 khz eller mer i nätet. Fokuspunkter på bandselektiva repeatrar är dynamik vid användande av AGC i upplänk. (En stark signal blockerar en samtidig svag signal, på annan frekvens, i upplänk). Dessutom måste det tas hänsyn till detsamma i nedlänk om mobilstationer i DMO- eller gatewayläge kan förekomma i närhet av donatorantenner Repeaterplacering Repeatern bör placeras i ett låst teknikutrymme. Om detta inte är möjligt skall den placeras så att den sitter i ett avgränsat utrymme. Repeatern skall endast i undantagsfall placeras i publika utrymmen. Repeaterstativet skall vara låsbart och parametersättning etc. skall vara skyddad så att denna endast kan utföras av behörig personal. Krav 9 Krav 10 Repeatern får samgrupperas i stativ med annan radioutrustning Strömförsörjning Repeater som betjänar allmänna utrymmen (Klass A och B) skall vara utrustad med avbrottsfri kraft (batterier) för minst 6 timmar vid 40% trafikbelastning. Om repeatern är kopplad till ett automatstartande reservelverk (dieselaggregat), räcker det med batteribackup för 1 timme. Krav Anslutning mot basstation Anslutning mot en basstation sker vanligen via luftgränssnitt, dvs. med en yttre antenn som har god förbindelse mot basen. För att få optimal signalstyrka från donatorstationen skall riktantenn användas. Fri sikt skall alltid eftersträvas, och där detta inte är möjligt skall antennplaceringen optimeras för att Krav 12 Krav 13

9 samhällsskydd och beredskap 9 (20) minimera fädning orsakad av rörliga objekt. Signalnivån från utvald donatorstation bör ligga minst dbm högre än omkringliggande frekvenser. I vissa fall kan det vara aktuellt med direktanslutning eller anslutning med fiberförbindelse mot en eller flera basstation(er), antingen mot basstation som samtidigt betjänar yttre nät eller basstation som är dedicerad till objektet. Om basstationen samtidigt betjänar yttre nät skall anslutning ske med riktkopplare placerade på basstationens antennanslutningar. Den vanligaste konfigurationen (basstation med minst två carriers) har Tx/Rx på båda antennportarna (varannan sändare kopplade till var port och mottagardiversitet mellan portarna). Har basstationen endast en carrier är en antennport kombinerad för Tx/Rx och den andra för Rx (diversitet). Basstationen har 7/16 kontakt (hona) för antennanslutning och riktkopplarna (tillsammans med ansluten utrustning) skall vara konstruerade för att tåla upp till +47 dbm effekt utan att generera störningar (IM/PIM) i mottagarbandet enligt krav i kapitel Vid dedikerad basstation kan konfigurationen väljas enligt nedan: En port för Tx och en för Rx En port för Tx/Rx (diversitet) samt en port för Rx Båda portarna Tx/Rx enligt ovan, dvs. varannan sändare på var port och diversitet i Rx mellan portarna. Anslutning till dedicerad basstation sker direkt på basstationens portar och det är upp till installatören om man vill använda riktkopplare/avslutare eller dämpare. Anslutningen skall vara så utförd att basstationens antennlarm inte utlöses. Uteffekten per kanal och andra parametrar skall bestämmas i samråd med MSB vid projektering/driftsättning. Krav 14 Krav Funktionella krav Tillåten brusnivå i upplänk Kravet är att repeateranläggningarna inte skall påverka de yttre basstationernas prestanda. En viktig faktor är brus/störningar i upplänk från dessa (även adderat brus från flera anläggningar). Bruset i upplänk från en repeateranläggning skall vara minst 6 db under basstationens brusgolv. Brusgolvet beräknas till -126 dbm (i 20 khz bandbredd). Krav 16 Maximalt tillåten brusnivå i upplänk (mätt på repeaterns anslutning för donatorantenn) skall beräknas (se nedan) och därefter mätas med anläggningen i full drift med inomhusnätets antenner anslutna. Mätning sker med spektrumanalysator eller motsvarande. Mätning bör ske med RMS Krav 17

10 samhällsskydd och beredskap 10 (20) detektor och 20 khz filterbandbredd om möjligt. Om inte RMS detektor finns kan peak detektor användas och 6 db dras bort från resultatet, alternativt kan 10 khz filterbandbredd användas och 3 db adderas till resultatet. Beräkning och uppmätt resultat skall dokumenteras i samband med installationsplatstest (se kapitel 5.1.1). Krav 18 Beräkning av maximalt tillåten brusnivå kan utföras genom att mäta nedlänksnivån och därefter räkna ut sträckdämpningen. Om basstationen har fler än 1 carrier skall starkaste signal användas vid beräkningen (basstationen har oftast diversitet och då används båda antennerna för mottagning, så bruskravet gäller in på bägge). Krav 19 Basstationens uteffekt beräknas till 46 dbm (42,5 dbm på basar med fler än 2 carriers). Exempel: Mätt nedlänksnivå Utnivå basstation Beräknad sträckdämpning Max tillåten brusnivå in på bas (-126 dbm 6 db) Sträckdämpning Max tillåten brusnivå (på antennanslutning repeater) -44 dbm 46 dbm 90 db -132 dbm 90 db -42 dbm Vid misstanke om flervägsutbredning (eller fädning) eller olika sträckdämpning på upp- och nerlänksfrekvenser skall marginal för detta tas med i beräkningen. Detta gäller i första hand då det inte föreligger fri sikt till basstationen. Krav 20 Vid direktanslutning mot basstation som samtidigt betjänar det yttre nätet gäller samma beräkningsgrunder, men istället för sträckdämpning används kopplarens dämpning i kalkylen. Vid dedikerad basstation finns inget bruskrav och det är fritt för installatören att optimera för inomhustäckningen. Det kvarstående kravet är att nivåerna inte utlöser basstationens störlarm Effektbegränsning i upplänk Där MSB bedömer det som nödvändigt kan krav ställas på maximal uteffekt (ERP) från en repeater i upplänk, beroende på antennhöjd och antennriktning. Ett sådant krav grundar sig på en störriskbedömning på andra närliggande basstationer.

11 samhällsskydd och beredskap 11 (20) Samtidig sändning från flera terminaler Installationer för inomhustäckning skall vara konstruerade för att förhindra att blockering sker vid samtidig sändning från flera terminaler. En terminal med hög nivå i upplänk får inte orsaka nedreglering av upplänksförstärkningen (AGC) så att en terminal med låg nivå blockeras. Kravet gäller alla frekvensfall, dvs. både vid sändning i samma tidslucka på olika frekvenser och efterföljande tidsluckor på samma frekvens. Krav 21 Alla terminaler har effektreglering i upplänk vid trafik mot infrastrukturen vilket minskar problemet. Nuvarande parametersättning innebär att mobilterminaler med 40 dbm uteffekt startar att reglera ned effekten i 5 db steg vid -80 dbm innivå (en bärbar terminal startar nedreglering vid -70 dbm). Nedreglering sker i 5 db steg ned till 15 dbm sändareffekt (vid -60 dbm innivå). Notera att SDS meddelanden och uppkopplingstelegram sänds med full uteffekt. Dessa är normalt kortvariga och full hänsyn behöver inte tas vid systemberäkningen. DMO trafik och mobila gateways sänder med full effekt mot andra terminaler och med reglerad effekt mot infrastrukturen. Frekvenser för dessa ändamål finns avsatta både i upp- och nedlänksbandet. Om dessa funktioner planeras att användas i anläggningen eller i närheten av donatorantenner på repeatrar skall detta tas med i beräkningen, framförallt där bandselektiva repeatrar/förstärkare används. Krav 22 Verifiering av funktion vid samtidig sändning skall ske i samband med systemtest enligt kapitel Om snabb förstärkningsreglering (AGC) används, skall denna vara konstruerad så att adderad vektordistorsion inte påverkar systemets prestanda märkbart (hörbara bitfel). Krav 23 Krav Variation i nerlänksnivå mellan kanaler Basstationsplatserna har som regel två antenner. Båda antennerna används för sändning i de fall basstationen har mer än en carrier. Antennerna kan inte alltid placeras optimalt för samma strålningsdiagram och därigenom får man räkna med en viss nivåskillnad mellan basstationens kanaler. Denna uppskattas normalt vara < 3 db, men kan i vissa fall vara betydligt större. Variationen måste vid varje tillfälle verifieras på plats om den bedöms ha inverkan på inomhussystemets prestanda Övergång till/från yttre radionät Det är av vikt att övergången mellan det yttre radionätet och inomhustäckningen i möjligaste mån fungerar utan längre avbrott i

12 samhällsskydd och beredskap 12 (20) kommunikationen eller har försämrad kvalitet (bitfel). Handoverfunktionaliteten i Tetra gör att detta i vissa lägen kan vara svårt att uppfylla utan kostsamma lösningar. Skrivningar nedan är med bakgrund i detta delade i skallkrav, börkrav samt rekommendationer baserade på praktiska erfarenheter. I de fall där det yttre radionätet och inomhustäckningen betjänas av samma basstation skall nödvändiga signalnivåer finnas i övergångszonerna samtidigt som skillnad i löptid inte får överstiga 15 μs i områden där nivåskillnaden mellan direktsignal och signal via repeater/förstärkare är <19 db. Krav 25 I de fall där det yttre radionätet och inomhustäckningen inte betjänas av samma basstation bör en överlämnings (handover) zon finnas. Kriteriet för handover är att ny basstation skall ha > 6 db¹ högre nivå än den som lämnas under minst 5 sekunder. Dessutom tillkommer c:a 5 sekunder mättid för terminalen. För att få avbrottsfri handover rekommenderas därför en zon där kriteriet uppfylls under minst 10 sekunder innan den kanal som lämnas understiger känslighetströskeln. I de fall där det kan förekomma passerande trafik i överlämningszonen skall inomhusnätet inte ha högre nivå (inom det nivåområde där handover utförs) än det yttre nätet i området för passagen, detta för att förhindra oavsiktlig handover till inomhusnätet. Krav 26 Handover utförs från handburna terminaler (30 dbm maximal uteffekt) i nivåområdet -100 dbm¹ till -58 dbm¹, och från mobila terminaler (40 dbm maximal uteffekt) i området -110 dbm¹ till 68 dbm¹. Vid praktiska prov i vägtunnlar har det visat sig att det med rimlig insats går att få kontroll över handoverzonen så att handover vid utfart fungerar tillfredsställande. Vid infart är det oftare en större utmaning, då terminalen (framförallt handterminaler) ofta lämnar det yttre nätet för sent. I storstadsregioner där basstationerna är tätt placerade tillkommer i vissa fall problematiken att zonen måste fungera mot flera basstationer, då man inte vet vilken basstation terminalen är inloggad på vid infart. Dessutom är det inte alltid den starkaste basstationen ute som strålar längst in i tunneln (geografisk placering i förhållande till tunnel infartens längdriktning har stor betydelse). Försök med handoverantenner har visat sig hjälpa vid utfart, men har inte alltid påverkan vid infart. Terminaler av olika fabrikat uppför sig dessutom lite olika när det gäller snabba handover. Matning från bandselektiva repeatrar i in/utfarter för att få en kontrollerbar överlämningszon är en lösning, men denna är oftast inte motiverbar av kostnads- och komplexitetsskäl.

13 samhällsskydd och beredskap 13 (20) Skrivningarna i dessa stycken får ses som en vägledning för att, med rimlig insats, få handover så bra som möjligt. ¹ Uträknade värden är baserade på gällande parametersättning vid tillfället då dokumentet skrevs. Parametrar kan förändras både lokalt och i större delar av nätet. I tillägg kan offset sättas i mobilterminalerna. 3.3 Radiodesign Telekonfliktanalys När det finns andra radiokommunikationsutrustningar i samma frekvensband som Rakel och som skall distribueras i samma system, skall en telekonfliktanalys utföras, för att kontrollera att systemen kan samexistera. Krav Radiotäckning Huvudkravet är 95 % funktionalitet i hela (eller angivna delar av) anläggningen med handburen terminal. Funktionalitetskravet i en tunnel skall klaras även då den är trafikerad, och signalen kan vara blockerad av t.ex. tåg eller lastbilar. Krav 28 Behovet av signalnivå i anläggningen kan variera beroende på vilka användargrupper som opererar där. I de anläggningar där man har t ex behov för spaningsverksamhet för Polis och Tull krävs en något höjd signalnivå för att kompensera för kroppsdämpning på en dolt buren terminal. Riktvärden för normal kroppsdämpning är 5 10 db och upp till 15 db för en dolt buren terminal. (I vägtunnlar är det endast i trafikutrymmen som krav på höjd signalnivå är relevant.) För att uppnå funktionalitet krävs en signalnivå i anläggningen på c:a -90 dbm¹ med hänsyn tagen till normal kroppsdämpning, dvs. 100 dbm¹ in på de handburna terminalerna. I tillägg krävs balans på förstärkningen och signal/brusförhållandet i upplänk. Terminalerna och basstationen klarar kortare fädningsdippar ner mot -115 dbm utan störande bitfel. ¹ Uträknade värden är baserade på gällande parametersättning vid tillfället då dokumentet skrevs. Parametrar kan förändras både lokalt och i större delar av nätet. I tillägg kan offset sättas i mobilterminalerna Redundans Ett objekt som bedöms vara av Klass A skall ha en redundant lösning, som säkrar funktionen vid: Ett fel i installerad utrustning Krav 29

14 samhällsskydd och beredskap 14 (20) Brand i eller i närheten av kabel tillhörande systemet Ett fel eller sabotage mot kabel förlagd i allmänt utrymme Fel på en yttre eller dedikerad basstation Avbrott i den externa kraftförsörjningen Funktionskravet vid redundant drift är reducerat till kommunikation från handterminaler och rökdykarterminaler med reducerad kapacitet. Behov av högre signalstyrka för t ex användande av dolda kroppsburna terminaler bortfaller. Krav på redundans gäller endast objekt klass A, då detta är kraftigt kostnadsdrivande, men kan värderas även på klass B och C. 4 Tillgänglighet Hög tillgänglighet är av största vikt för ett repeatersystem. Användare som kommer in i ett objekt skall kunna lita på att kommunikationen fungerar som de är vana vid. Fel skall åtgärdas enligt vilken funktionspåverkan felet ger på systemet. Krav 30 Hindertiden är den totala tiden, från att tillgång till tjänster upphör, till dess att tjänsten återigen är tillgänglig. I hindertid ingår avbrottstid samt åtgärdstid. 4.1 Tillgänglighet, anläggningar klass A och B Tillgängligheten per anläggning (klass A och B) skall vara minst 99,6% på årsbasis, vilket motsvarar en total hindertid på fel med prio1 om maximalt 35 timmar per år. Krav Prioritet Prio 1 Fel som medför väsentlig försämring av funktionalitet, t.ex. bortfall av radiotäckning i hela eller delar av anläggningen Prio 2 Fel som medför viss försämring av funktionalitet, t.ex. sämre signalnivå i (delar av) anläggningen eller bortfall av redundans Prio 3 Fel som inte ger någon direkt påverkan på funktionalitet, t.ex. fel på ett redundant kraftaggregat, larm om låg batterispänning Åtgärdstid Prio 1 fel skall vara åtgärdat inom 24 timmar. Krav 32

15 samhällsskydd och beredskap 15 (20) Prio 2 fel skall vara åtgärdat inom 24 arbetstimmar. Prio 3 fel skall åtgärdas senast vid nästa servicetillfälle. Krav 33 Krav Tillgänglighet, anläggningar klass C. För repeateranläggningar, bedömda som klass C, får objektägaren själv avgöra krav på tillgänglighet. 5 Testfall för verifiering av Repeaterlösningar 5.1 Testning av repeatersystem, klass A och B I samband med driftsättning av anläggningar i klass A och B, skall nedanstående tester utföras i syfte att verifiera installation och utrustning. Mätningarna skall dokumenteras i ett mätprotokoll som skickas till MSB. I protokollet skall även noteras vilken mätmottagare/terminal som använts samt namn på den person som har utfört mätningarna. Till protokollet skall bifogas en anläggningsbeskrivning, som klarlägger hur anläggningen är uppbyggd och vilka delar som ska ha täckning Installationsplatstest Installationsplatstest skall omfatta minst nedanstående punkter. Okulär besiktning gällande installationskrav, placering, brandskydd åtkomstskydd etc. Uppmätning av koaxialkablar och kontakter Mätning och dokumentation av nedlänksnivå från yttre basstation Mätning och dokumentation av brusnivå mot yttre basstation (med repeatersystemet inkopplat och aktivt) Funktionstest av reservkraft i förekommande fall Test av teknisk redundans i förekommande fall Övervakning, larmöverföring för lösningar där detta krävs I förekommande fall kontroll av kommunikation mellan repeatern och driftcentralen Verifiering och dokumentation av signalstyrkenivån syftande till att upptäcka uppenbara felaktigheter eller degradering av prestanda vad gäller radioutrustningen eller installationen Verifiering av utrustningen så att, vid uppkoppling till det yttre Rakelnätet, inga störningar av detta uppkommer. Krav 35 Krav 36 Krav Systemtest (Radiotäckning) Systemtest av repeateranläggning skall omfatta minst nedanstående punkter. Testsamtal Krav 38

16 samhällsskydd och beredskap 16 (20) Verifiering av radiotäckning utifrån radioplanering och anläggningsbeskrivning Upprätta en täckningskarta med inmätningspunkter markerade Verifiering av övergång mellan utomhustäckning och repeatertäckning 1. Handburen terminal 2. I förekommande fall fordonsmonterad terminal Verifiering av funktion vid samtidig sändning från flera terminaler Inmätningsprotokoll repetersystem skall vara ifyllt, och skickas tillsammans med Täckningskarta till MSB. (Dokumenten utgör dessutom en bra referens för framtida underhåll) Funktionsverifiering av radiotäckningen sker företrädelsevis genom praktiskt prov med handterminal med loggningsfunktion, buren med kroppsdämpning enligt behov ovan. Terminalen kopplas upp i duplexsamtal och kvalitén i upplänk (bitfel, avbrott, nedkopplingar) loggas manuellt. Som alternativ kan mätmottagare med anpassad (likt Tetra terminalens) integrationstid användas. Signalnivån skall omräknas med kroppsdämpning och antennfaktor motsvarande -2 dbi för antenn på den bärbara radion. Vid verifiering med mätmottagare kan upplänken verifieras med mätningar eller förbindelsekontroll från en bärbar radio, i de delar av anläggningen där man bedömer täckningen som sämst. En täckningskarta upprättas i samband med täckningsmätningen. Ett lämpligt antal, lätt identifierbara, mätpunkter ritas in på anläggningskartan. En tabell upprättas över uppmätta värden i punkterna eller skrivs direkt in på täckningskartan. Dessa punkter kan sedan besökas vid nästa täckningskontroll, och de nya uppmätta värdena jämföras med tidigare värden. Ligger de på samma nivå, kan man utgå från att anläggningen inte har försämrats. Finner man avvikelser, kan man göra en grundligare mätning och åtgärda problemet. Verifiering av funktion vid samtidig sändning skall utföras med en terminal med låg sträckdämpning mot repeatern och en terminal med hög sträckdämpning på efterföljande tidslucka. Om bandselektiv repeater med AGC används i ett flerkanaligt system skall dessutom tester som visar att en stark signal inte blockerar en svag signal på annan kanal utföras. Krav 39 Krav Testning av repeatersystem, klass C Anläggningar i klass C ägs av anläggningsägaren och graden av testning får avgöras av anläggningsägaren. MSB ställer krav att anläggningen skall uppfylla de tekniska kraven enligt kapitel 3. För att verifiera detta rekommenderas att följa samma punkter i och 5.1.2, som krävs av anläggningar under klass A och B. Täckningskarta med mätpunkter skall upprättas. Krav 41

17 samhällsskydd och beredskap 17 (20) 5.3 Slutbesiktning (klass A, B och C) Slutbesiktningen skall vara en kontroll av systemdokumentationen och verifiering av radiotäckningen, samt att repeatersystemet kan fungera tillsammans med yttre Rakelsystemet. Krav 42 Systemdokumentationen skall minst bestå av: Systembeskrivning Systemritningar Leverantörens inmätningsprotokoll Täckningskarta Inmätningsprotokoll repetersystem (Klass A och B) Krav 43 6 Drift, service och underhåll 6.1 Driftövervakning Repeater som betjänar allmänna utrymmen, klass A och B, skall ha övervakning på minst följande: Repeaterutrustningen Skalskyddslarm Reservkraftslarm Driftövervakningen skall vara bemannad 365 dagar om året och 24 timmar per dygn. Krav 44 Krav 45 Övervakningssystemet skall minst visa status på repeatern. Krav 46 För repeatrar i klass C bedömer objektägaren eventuella krav på driftövervakning mot behov av tillgänglighet etc. 6.2 Driftinformation Rutiner för hur driftinformation lämnas mellan parterna skall definieras i avtalet mellan objektägaren och MSB. Driftinformation kan indelas i två kategorier. Information om trafikstörande händelser (i såväl repeatersystemet som ytnätet). Information gällande planerade förändringar i nätet. 6.3 Frekvensändring Frekvensändring av kanalselektiv repeater kan, pga. yttre störningar, behöva ske med kort varsel och rutiner skall finnas för att hantera detta. Krav 47

18 samhällsskydd och beredskap 18 (20) 6.4 Störning på Rakelnätet. En repeater skall på anmodan av MSB med kort varsel kunna tas ur drift vid misstänkt störning. 6.5 Service Service av felande repeatersystem skall utföras inom den hindertid som gäller för klassningen av objektet. Krav 48 Krav Förebyggande underhåll Förebyggande underhåll skall utföras för att säkerställa att systemets driftsäkerhet hålls hög och att behov av felavhjälpande åtgärder minimeras för att uppfylla kraven i kapitel 3. Krav 50 MSB ställer krav på att det i repeatersystem med klass A och B utförs kontroll av repeatersystemet. Detta skall ske minst en gång per år. Kontrollen avser funktion samt att säkerställa att anläggningen inte påverkar det yttre nätet negativt. Kontrollen kan utföras med hjälp av tidigare upprättad Täckningskarta. Utförd kontroll rapporteras in till MSB på blankett, Kontroll av repeatersystem. Krav 51 I undantagsfall kan kravet på årlig kontroll av även gälla för repeatersystem i klass C. MSB rekommenderar en årlig kontroll även av anläggningar klass C. En enkel sådan kontroll består i att göra en ny täckningskontroll av mätpunkter i Täckningskartan och jämföra med de gamla mätvärdena. 7 Miljö Resultatet av arbetet skall leda till goda tekniska och ekonomiska konstruktioner förenligt med en för miljön hållbar utveckling samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning, exempelvis miljöbalken. Krav 52 8 Kravlista Tabellen nedan anger vilka krav som är applicerbara på olika repeaterklasser. Skallkrav, måste uppfyllas för att anläggningen ska godkännas - Inget krav X Rekommenderas, men inget krav

19 samhällsskydd och beredskap 19 (20) Krav nummer Klass A Klass B Klass C X X 36 X 37 X 38 X

20 samhällsskydd och beredskap 20 (20) X 50 X 51 X 52

Villkor för Rakeltäckning i publikatunnlar

Villkor för Rakeltäckning i publikatunnlar samhällsskydd och beredskap 1 (12) Villkor för Rakeltäckning i publikatunnlar MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3

Läs mer

Villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar

Villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar samhällsskydd och beredskap 1 (9) Villkor för Rakeltäckning i inomhuslösningar MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3

Läs mer

Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt

Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt Myndigheten för 1 (5) Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt MSB-50.2 Myndigheten för 2 (5) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Investering i nya repeateranläggningar... 3 1.1 Utrymmen

Läs mer

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT 1(8) AVTAL FÖR ANVÄNDNNG AV REPEATER 3GS NÄT 2(8) Mellan Parterna (nedan kallad 3GS): Företagsnamn: 3G nfrastructure Services AB Organisationsnummer: 556607-7730 Postadress: 3G nfrastructure services AB

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520 TETRA-mätningar i med omnejd RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett gemensamt radiokommunikationssystem

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Tentamen i Trådlös Internet-access

Tentamen i Trådlös Internet-access Mittuniversitetet Inst. för IT och Medier, ITM Stefan Pettersson 005-04-30 Tentamen i Trådlös Internet-access Tid: Kl 9.00-14.00. Hjälpmedel: Valfri miniräknare. Bifogad formelsamling. Ansvarig lärare:

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsument verket KO Protokoll Datum 2014-03-20 Dnr Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsumentverket och mobiloperatörerna Telenor Sverige AB, TeliaSonera

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Sveriges nationella radiokommunikationssystem. för allmän ordning, säkerhet eller hälsa

Sveriges nationella radiokommunikationssystem. för allmän ordning, säkerhet eller hälsa Sveriges nationella radiokommunikationssystem för allmän ordning, säkerhet eller hälsa Rakel är ett kommunikationssystem som alltid ska fungera även när andra mobilsystem/nät blir överbelastade. som ska

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office Kurskatalog 2009 Allmänt UTB006 Produktportföljen PMR Digitalt UTB007 UTB008 Introduktion till TETRA Användarutbildning EADS Rakelterminaler UTB009 Användarutbildning Merlot Mobile UTB010 Användarutbildning

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

3G Repeater. Installationsmanual. Malux Sweden AB tel: Åsvägen 30, 89125, Örnsköldsvik

3G Repeater. Installationsmanual. Malux Sweden AB tel: Åsvägen 30, 89125, Örnsköldsvik 3G Repeater Installationsmanual Introduktion Vi har alla stött på problem med tappade samtal, dålig mottagning eller kanske ingen mottagning alls när man befunnit sig i stora fastigheter, källare, parkeringshus

Läs mer

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 2014-01-13 1 (5) ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt En repeater är en radiosändare och om den används på ett felaktigt sätt kan orsaka allvarliga störningar

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål

Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål 2011-02-18 Ansökan medgivande avseende användandet av frekvensutrymme för repeaterändamål Sida 1 av 7 Innehållsförteckning ANSÖKAN OM MEDGIVANDE AVSEENDE ANVÄNDANDE AV FREKVENSUTRYMME FÖR REPEATERÄNDAMÅL...

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Antennförstärkare för UHF-bandet

Antennförstärkare för UHF-bandet Antennförstärkare för UHF-bandet Radioprojekt 2004 Elektrovetenskap, LTH Mats Rosborn Henrik Kinzel 27 Februari Referat Den här rapporten beskriver arbetet med konstruktion och utvärdering av en fungerande

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering av elkrafteller VA-anläggningar 1(6) Sökandens ref.nr 1 : Ansökan avser 2 Nytt tillstånd Återkallelse

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2006-12-12 2006/3712 Wimax-mätningar i kommun WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) är en teknik som används för

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Som jag har skrivit om tidigare i nyhetsbreven så har vi på RA Kommunikationsteknik AB en tjänst inom vårt

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Anvisningar för användande av CANTs formulär för provningsprotokoll för fastighetsnät för kabel-tv och av tillhörande bilageformulär.

Anvisningar för användande av CANTs formulär för provningsprotokoll för fastighetsnät för kabel-tv och av tillhörande bilageformulär. Anvisningar för användande av CANTs formulär för provningsprotokoll för fastighetsnät för kabel-tv och av tillhörande bilageformulär. Formuläret är avsett att användas av CANT/Kabel-TV-certifierade tekniker

Läs mer

Inbjudan till RFI - Request for information

Inbjudan till RFI - Request for information samhällsskydd och beredskap RFI 1 (9) Inbjudan till RFI - Request for information Avseende drift-och investeringskostnader samt uppskattning av tidplan för att nå skarp drift av säker och tillgänglig mobil

Läs mer

Elektronisk kommunikation vid

Elektronisk kommunikation vid Elektronisk kommunikation vid störningar i elförsörjningen Nuläge och framtid Därför finns PTS En väl fungerande telekommarknad k Frekvenser och nummer ska fördelas och hanteras effektivt Arbeta för att

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål Public 1 (8) 2008-10-06 A ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21

Wilhelm Käll. Rapport Trådlösa nätverk 2014-05-21 Rapport Trådlösa nätverk Wilhelm Käll 2014-05-21 Innehåll Introduktion... 1 Site survey... 2 Kabelhantering... 8 Säkerhet och felsökning... 9 Reflektioner... 10 Appendix... 18 Appendix A D204... Appendix

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring

ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring 1(6) Sökandens ref.nr 1 : (OBS! För radiostyrning i 142- MHz området, bör annat formulär användas, se anvisningarna) Ansökan

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER

TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. TEKNISK SPECIFIKATION 2 3. REDUNDANS 4 4. ACCEPTANSNIVÅ 5 5. KUNDENS ÅTAGANDEN 6 Svenska Stadsnätsföreningen. Allmänna villkor

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-10-05 Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Processbeskrivning för införande av Rakel vid ledningsplatser

Processbeskrivning för införande av Rakel vid ledningsplatser samhällsskydd och beredskap Processbeskrivning 1.0 1 (9) Bo Edström tel. nr 010-240 5025 bo.edstrom@msb.se Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Processbeskrivning för införande

Läs mer

Tentamen i Trådlös Internet-access

Tentamen i Trådlös Internet-access Mittuniversitetet Inst. för IT och medier, ITM Stefan Pettersson 005-08- Tentamen i Trådlös Internet-access Tid: 08.00-13.00. Hjälpmedel: Valfri miniräknare. Bifogad formelsamling. Ansvarig lärare: Stefan

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Anders Rafting Enheten för Robust kommunikation, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS Agenda Om infrastrukturen för elektronisk kommunikation Om behovet

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

Mera information om trådlösa mikrofoner!

Mera information om trådlösa mikrofoner! nr 5 januari 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Mera information om trådlösa mikrofoner! Sedan informationen

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Avtal för användning av repeaters i Telenors nät

Avtal för användning av repeaters i Telenors nät Avtal för användning av repeaters i Telenors nät Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Tjänsten... 3 3. Åtagande... 3 3.1 Repeaterägarens åtagande... 3 3.2 Telenors åtagande... 4 4. Ansvar på grund

Läs mer

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR

ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR 1 (5) ÄNDRING AV KOMMUNIKAITONSVERKETS FÖRESKRIFT OM GRANSKNING AV RADIOSÄNDARE SOM MEDFÖR STORA RISKER FÖR STÖRNINGAR Kommunikationsverket bereder en ändring av Kommunikationsverkets föreskrift (2/2001

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-07-04 Dnr:11-5602 Spektrumavdelningen Lena Liman Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

MOTION till SSA, Årsmötet 2013 Rev. 5

MOTION till SSA, Årsmötet 2013 Rev. 5 MOTION till SSA, Årsmötet 2013 Rev. 5 Förslag till nationell frekvensallokering i 70cm bandet till : Repeaterlänkar, Crossbandslänkar, Extra repeater mottagare ( ej att förväxla med repeaters / reläsändare)

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i landmobila radionät 1(5) Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd

Läs mer

Rapport för mätningar inom Vetlanda kommun

Rapport för mätningar inom Vetlanda kommun Rapport för mätningar inom 2017-01-25 Dokument no: 2017:0102 Iqmtel Sweden AB Sida 1 Sammanfattning Sett till hela så har alla operatörer relativt bra täckning, men precis som i många andra kommuner runt

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling

TEKNISKA FÖRESKRIFTER. Göteborg Göteborgs stads bostadsaktiebolag Fastighetsutveckling Nyckelfärdigt vindkraftverk samt avtal för service och underhåll, drift och övervakning samt administration av vindkraftverket TEKNISKA FÖRESKRIFTER Göteborg 2011-10-20 Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Samband Värmland SK4A

Samband Värmland SK4A RADIOSAMBAND RADIOSAMBAND Samband Värmland SK4A Principer för radiokommunikation Allmänt Hur fungerar det praktiskt i skogen Startsystem Rapportering sker enligt följande Start Passerkontroll Mål Tänk

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Rakel Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Agenda MSB Rakels fokus: Vara samhällets sambandssystem för ledning och kris Få ordning på ekonomin Rakel ska vara självfinansierande Fler betalande kunder ger

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr 10-10534)

Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr 10-10534) 1 Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr 10-10534) Tekniska villkor 1. Frekvensdelning (Frequency Division Duplex, FDD) ska användas som duplexmetod. Radiosändare som använder frekvensutrymmet

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY Lagar, föreskrifter och sunt förnuft Hans SM0UTY hans@codium.se Mattekurs Onsdag kl 19.00 I Am Not A Lawyer ITU RR - Radioreglementet Amatörradio är en radiotjänst definerad av ITU - Internationella Tele

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

Lösningsförslag till Problem i kapitel 6 i Mobil Radiokommunikation

Lösningsförslag till Problem i kapitel 6 i Mobil Radiokommunikation Lösningsförslag till Problem i kapitel 6 i Mobil Radiokommunikation 6. En NMT 9 mobiltelefon med sändning och mottagning via MHz åtskilda kanaler. Mottagare och sändare åtskilda av duplexfilter. Telefonen

Läs mer

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion Utvärdering Redovisningskrav 1.8.1 Leveranstider anslutningar. Leverans för erbjudna funktioner och tjänster bör ske enligt följande: Högst 20 arbetsdagar för nybeställning av förbindelse, typ PRI Högst

Läs mer

Ändringsmeddelande 2012-02-28

Ändringsmeddelande 2012-02-28 MSB-1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (7) UB Enheten för affärsstöd av Rakel Marijke Silander Ändringsmeddelande Ändringar i löpande text anges i kursiv stil. Den 28 februari genomfördes

Läs mer