Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap 1 (20) Villkor för Rakeltäckning i speciella objekt Rev 2.0 MSB-50.1

2 samhällsskydd och beredskap 2 (20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Allmänt Definitioner Bakgrund Kategorisering Ansvarsfördelning Uppdelning MSB - objektägare Drift och övervakning Service och underhåll Konfiguration Tekniska krav Utrustning och installation Frekvensband och konfiguration Kanal- och bandselektiva repeatrar Repeaterplacering Strömförsörjning Anslutning mot basstation Funktionella krav Tillåten brusnivå i upplänk Effektbegränsning i upplänk Samtidig sändning från flera terminaler Variation i nerlänksnivå mellan kanaler Övergång till/från yttre radionät Radiodesign Telekonfliktanalys Radiotäckning Redundans Tillgänglighet Tillgänglighet, anläggningar klass A och B Prioritet Åtgärdstid Tillgänglighet, anläggningar klass C Testfall för verifiering av Repeaterlösningar Testning av repeatersystem, klass A och B Installationsplatstest Systemtest (Radiotäckning)... 15

3 samhällsskydd och beredskap 3 (20) 5.2 Testning av repeatersystem, klass C Slutbesiktning (klass A, B och C) Drift, service och underhåll Driftövervakning Driftinformation Frekvensändring Störning på Rakelnätet Service Förebyggande underhåll Miljö Kravlista... 18

4 samhällsskydd och beredskap 4 (20) 1 Inledning Rakel är ett gemensamt digitalt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Exempel på användare av Rakel är kommuner, statliga myndigheter, blåljusorganisationer och privata aktörer, exempelvis elleverantörer och elnätsföretag. Rakeltäckningen skall, så långt det är möjligt, motsvara täckningen i användarnas tidigare kommunikationssystem. I speciella objekt (t.ex. tunnlar, gallerior, sportarenor) där täckningen från ytnätet inte är tillräcklig, kan behov finnas av att komplettera med särskilda tekniska lösningar. Sådana lösningar innehåller oftast en eller flera repeatrar, antenner och/eller läckande kablar. Beroende på objektets karaktär kan MSB i vissa fall helt eller delvis finansiera en teknisk lösning. MSB s policy kring detta finns i dokumentet Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt. 2 Allmänt 2.1 Definitioner AGC Bandselektiv Carrier Diversitet Donatorantenn Donatorstation Fädning Gateway Hindertid Kanalselektiv Automatic Gain Control, reglering av förstärkningen Sänder och tar emot på alla tillgängliga carriers i Rakelbandet Frekvenskanal, varje sådan innehåller fyra tidluckor (~talkanaler) Samtidig mottagning på två separata antenner. Signalerna adderas med förbättrad kvalitet/täckning som resultat Antenn som sänder och tar emot signaler från en basstation (donatorstation) Basstation i Rakelnätet vars signal återutsänds av en repeater Variationer i styrkan hos en radiosignal beroende på att det medium signalen utbreder sig i ändrar egenskaper Rakelterminal med repeater funktionalitet Den totala tiden, från att tillgång till tjänster begränsas, till dess att tjänsten återigen är fullt tillgänglig. I hindertid ingår avbrottstid samt åtgärdstid. Sänder och tar emot på enskilda carriers

5 samhällsskydd och beredskap 5 (20) Objektägare Organisation som äger (eller disponerar) ett utrymme där Rakeltäckning krävs. SDS Short Data Service, meddelandetjänst Tx/Rx Sändare/mottagare Upplänk/NedlänkSignal till/från basstation 2.2 Bakgrund Syftet med detta dokument är att underlätta vid implementering av Rakeltäckning i speciella objekt, och säkerställa att installationerna fungerar tillsammans med det yttre nätet. Dokumentet innehåller ett antal skallkrav som måste uppfyllas, främst för att förhindra störningar på Rakels ytnät. Dessutom finns ett antal börkrav samt rekommendationer. 2.3 Kategorisering MSB delar in objekten i tre huvudkategorier. Indelningen kan bl.a. basera sig på en risk/konsekvensanalys utförd i samråd med objektägaren och lokal räddningstjänst. Klass A Större objekt där allmänheten vistas, t.ex. vägtunnlar med stor trafik, spårbunden trafik under jord samt andra större objekt där det samtidigt vistas många personer och där det kan finnas behov av stora räddningsinsatser. Dessa objekt skall ha en redundant lösning och reservkraft, dvs. systemet skall vara designat så att det fungerar även vid t.ex. en brand då den läckande kabeln förstörs, vid ett (1) isolerat fel i utrustningen eller vid bortfall av extern kraft. Utförligare krav på redundans finns i kapitel Krav på tillgänglighet finns i kapitel 4. Klass B Mindre objekt där allmänheten vistas eller där risken och behovet för större räddningsinsatser bedöms som mindre. På dessa objekt finns inget uttalat redundanskrav, men största möjliga hänsyn skall tas till funktionssäkerhet vid installationen. Exempel är säker placering av utrustning och val av kabelvägar med avseende på brand eller annan yttre påverkan. Även reservkraft för kortare tid bör finnas. Krav på tillgänglighet finns i kapitel 4. Klass C Utrymmen där allmänheten normalt inte vistas och som är knutna till en eller flera av Rakels kunder. I dessa utrymmen bedömer objektägaren själv behovet av redundans och annan säkerhet.

6 samhällsskydd och beredskap 6 (20) 2.4 Ansvarsfördelning Uppdelning MSB - objektägare I de anläggningar där objektägaren ansvarar för att etablera Rakeltäckning, är uppdelningen mellan MSB och objektägare enligt nedan: 1. MSB är ansvarig för att leverera ett landstäckande utomhusnät för Rakelsystemet. 2. Ansökan om att få återutsända Rakelfrekvenser ställs till MSB, och skall ske på därför avsedd blankett. ( Ansökan om medgivande att installera repeatersystem i Rakelnätet ). Först när ansökan är godkänd och avtal påskrivet får systemet tas i drift. Krav 1 3. MSB står som tillståndshavare för frekvenstillståndet för Rakelfrekvenserna hos PTS. Respektive objektägare får, efter ingånget avtal med MSB, använda radiofrekvenserna dvs. ta emot, förstärka och återutsända frekvenserna. 4. MSB skall beredas möjlighet att delta i tekniska diskussioner för repeterlösningen, samt slutligen granska handlingarna för att säkerställa att de valda tekniska lösningarna uppfyller ställda krav. Målet med detta är att säkerställa att installationerna fungerar tillsammans med det yttre nätet. Krav 2 5. Överlämningspunkten mellan utomhusdelen av Rakelsystemet/basstationen och inomhuslösningen/repeatersiten är vanligen luftgränssnittet. MSB ansvarar för att ge instruktioner för att rikta in donatorantennen mot den/de mest lämpliga basstationen/basstationerna. 6. Det kan i vissa fall vara aktuellt med direktanslutning eller anslutning via optofiber mellan basstations- och repeatersiten. I dessa fall är överlämningspunkten anslutningen vid basstationen. 7. Normalt är hjälp från MSB enligt ovanstående punkter kostnadsfritt. Vid behov av mer omfattande experthjälp kan, efter överenskommelse mellan parterna, en avgift komma att tas ut.

7 samhällsskydd och beredskap 7 (20) Drift och övervakning Repeaterägaren ansvarar, om inte annat avtalats, för drift och övervakning av repeatersystemet Service och underhåll Repeaterägaren ansvarar, om inte annat avtalats, för service och underhåll av repeatersystemet Konfiguration Vid frekvensändring, parameterförändringar eller andra förändringar i det yttre nätet som bedöms ha betydelse för repeatersystemet, ansvarar MSB för att meddela repeaterägaren. Vid förändringar i det yttre nätet, som görs efter drifttagning och som påverkar repeatersystemets funktion (antal carriers, byte av donatorstation eller liknande), skall repeaterägaren snarast anpassa inställningar/konfiguration. Kostnader för sådana förändringar kan fördelas mellan parterna efter särskild överenskommelse/avtal. Krav 3 3 Tekniska krav 3.1 Utrustning och installation Radioutrustning som används för inomhustäckningen skall vara CE märkt och uppfylla de väsentliga kraven i R&TTE direktivet (1999/5/EG). I tillägg till detta finns i detta dokument ett antal krav och riktlinjer som gäller utrustningen och dess integration i nätet. Installation i allmänna utrymmen skall följa gällande föreskrifter angående brandklassning etc Frekvensband och konfiguration Repeatern skall klara Rakels frekvensband, MHz (UL) respektive MHz (DL), duplexavstånd 10 MHz. En kanalselektiv repeater skall bestyckas med minst samma antal carriers (1 4) som den donatorstation vars signal den förstärker. I tätort (eller andra områden där kapacitetsbehovet hos de omkringliggande basstationerna förväntas kunna bli stort) skall den vara förberedd för fyra carriers, och i övriga områden för två carriers. Bedömningen skall göras i samråd med MSB. Krav 4 Krav 5 Krav 6 Krav 7 Krav 8

8 samhällsskydd och beredskap 8 (20) Kanal- och bandselektiva repeatrar Både så kallade kanalselektiva och bandselektiva repeatrar eller en kombination av dessa kan användas i ett repeatersystem. Vid design skall föroch nackdelar med valet beaktas. Bandselektiva repeatrar kan användas i anläggningar med låg sträckdämpning eller direktanslutning till yttre bas och ringa behov av förstärkningsreglering i upplänk. Kanalselektiva repeatrar bör användas i de fall där det är högre sträckdämpning mot yttre bas och behov av förstärkningsreglering i upplänk föreligger. (Observera att även kanalselektiva repeatrar har bandbredder som släpper igenom de närmaste grannkanalerna). Fokuspunkter på kanalselektiva repeatrar är grannkanalproblematik (då filterbandbredden vanligtvis släpper igenom ett antal grannkanaler) samt löptidsfördröjning i områden där man har både direktsignal och signal via repeater. Dessutom måste man här också se på rutiner/tekniska lösningar för att hantera frekvensändringar i det yttre nätet. Frekvenser på flerkanaliga basstationer har för närvarande ett avstånd på 200 khz eller mer i nätet. Fokuspunkter på bandselektiva repeatrar är dynamik vid användande av AGC i upplänk. (En stark signal blockerar en samtidig svag signal, på annan frekvens, i upplänk). Dessutom måste det tas hänsyn till detsamma i nedlänk om mobilstationer i DMO- eller gatewayläge kan förekomma i närhet av donatorantenner Repeaterplacering Repeatern bör placeras i ett låst teknikutrymme. Om detta inte är möjligt skall den placeras så att den sitter i ett avgränsat utrymme. Repeatern skall endast i undantagsfall placeras i publika utrymmen. Repeaterstativet skall vara låsbart och parametersättning etc. skall vara skyddad så att denna endast kan utföras av behörig personal. Krav 9 Krav 10 Repeatern får samgrupperas i stativ med annan radioutrustning Strömförsörjning Repeater som betjänar allmänna utrymmen (Klass A och B) skall vara utrustad med avbrottsfri kraft (batterier) för minst 6 timmar vid 40% trafikbelastning. Om repeatern är kopplad till ett automatstartande reservelverk (dieselaggregat), räcker det med batteribackup för 1 timme. Krav Anslutning mot basstation Anslutning mot en basstation sker vanligen via luftgränssnitt, dvs. med en yttre antenn som har god förbindelse mot basen. För att få optimal signalstyrka från donatorstationen skall riktantenn användas. Fri sikt skall alltid eftersträvas, och där detta inte är möjligt skall antennplaceringen optimeras för att Krav 12 Krav 13

9 samhällsskydd och beredskap 9 (20) minimera fädning orsakad av rörliga objekt. Signalnivån från utvald donatorstation bör ligga minst dbm högre än omkringliggande frekvenser. I vissa fall kan det vara aktuellt med direktanslutning eller anslutning med fiberförbindelse mot en eller flera basstation(er), antingen mot basstation som samtidigt betjänar yttre nät eller basstation som är dedicerad till objektet. Om basstationen samtidigt betjänar yttre nät skall anslutning ske med riktkopplare placerade på basstationens antennanslutningar. Den vanligaste konfigurationen (basstation med minst två carriers) har Tx/Rx på båda antennportarna (varannan sändare kopplade till var port och mottagardiversitet mellan portarna). Har basstationen endast en carrier är en antennport kombinerad för Tx/Rx och den andra för Rx (diversitet). Basstationen har 7/16 kontakt (hona) för antennanslutning och riktkopplarna (tillsammans med ansluten utrustning) skall vara konstruerade för att tåla upp till +47 dbm effekt utan att generera störningar (IM/PIM) i mottagarbandet enligt krav i kapitel Vid dedikerad basstation kan konfigurationen väljas enligt nedan: En port för Tx och en för Rx En port för Tx/Rx (diversitet) samt en port för Rx Båda portarna Tx/Rx enligt ovan, dvs. varannan sändare på var port och diversitet i Rx mellan portarna. Anslutning till dedicerad basstation sker direkt på basstationens portar och det är upp till installatören om man vill använda riktkopplare/avslutare eller dämpare. Anslutningen skall vara så utförd att basstationens antennlarm inte utlöses. Uteffekten per kanal och andra parametrar skall bestämmas i samråd med MSB vid projektering/driftsättning. Krav 14 Krav Funktionella krav Tillåten brusnivå i upplänk Kravet är att repeateranläggningarna inte skall påverka de yttre basstationernas prestanda. En viktig faktor är brus/störningar i upplänk från dessa (även adderat brus från flera anläggningar). Bruset i upplänk från en repeateranläggning skall vara minst 6 db under basstationens brusgolv. Brusgolvet beräknas till -126 dbm (i 20 khz bandbredd). Krav 16 Maximalt tillåten brusnivå i upplänk (mätt på repeaterns anslutning för donatorantenn) skall beräknas (se nedan) och därefter mätas med anläggningen i full drift med inomhusnätets antenner anslutna. Mätning sker med spektrumanalysator eller motsvarande. Mätning bör ske med RMS Krav 17

10 samhällsskydd och beredskap 10 (20) detektor och 20 khz filterbandbredd om möjligt. Om inte RMS detektor finns kan peak detektor användas och 6 db dras bort från resultatet, alternativt kan 10 khz filterbandbredd användas och 3 db adderas till resultatet. Beräkning och uppmätt resultat skall dokumenteras i samband med installationsplatstest (se kapitel 5.1.1). Krav 18 Beräkning av maximalt tillåten brusnivå kan utföras genom att mäta nedlänksnivån och därefter räkna ut sträckdämpningen. Om basstationen har fler än 1 carrier skall starkaste signal användas vid beräkningen (basstationen har oftast diversitet och då används båda antennerna för mottagning, så bruskravet gäller in på bägge). Krav 19 Basstationens uteffekt beräknas till 46 dbm (42,5 dbm på basar med fler än 2 carriers). Exempel: Mätt nedlänksnivå Utnivå basstation Beräknad sträckdämpning Max tillåten brusnivå in på bas (-126 dbm 6 db) Sträckdämpning Max tillåten brusnivå (på antennanslutning repeater) -44 dbm 46 dbm 90 db -132 dbm 90 db -42 dbm Vid misstanke om flervägsutbredning (eller fädning) eller olika sträckdämpning på upp- och nerlänksfrekvenser skall marginal för detta tas med i beräkningen. Detta gäller i första hand då det inte föreligger fri sikt till basstationen. Krav 20 Vid direktanslutning mot basstation som samtidigt betjänar det yttre nätet gäller samma beräkningsgrunder, men istället för sträckdämpning används kopplarens dämpning i kalkylen. Vid dedikerad basstation finns inget bruskrav och det är fritt för installatören att optimera för inomhustäckningen. Det kvarstående kravet är att nivåerna inte utlöser basstationens störlarm Effektbegränsning i upplänk Där MSB bedömer det som nödvändigt kan krav ställas på maximal uteffekt (ERP) från en repeater i upplänk, beroende på antennhöjd och antennriktning. Ett sådant krav grundar sig på en störriskbedömning på andra närliggande basstationer.

11 samhällsskydd och beredskap 11 (20) Samtidig sändning från flera terminaler Installationer för inomhustäckning skall vara konstruerade för att förhindra att blockering sker vid samtidig sändning från flera terminaler. En terminal med hög nivå i upplänk får inte orsaka nedreglering av upplänksförstärkningen (AGC) så att en terminal med låg nivå blockeras. Kravet gäller alla frekvensfall, dvs. både vid sändning i samma tidslucka på olika frekvenser och efterföljande tidsluckor på samma frekvens. Krav 21 Alla terminaler har effektreglering i upplänk vid trafik mot infrastrukturen vilket minskar problemet. Nuvarande parametersättning innebär att mobilterminaler med 40 dbm uteffekt startar att reglera ned effekten i 5 db steg vid -80 dbm innivå (en bärbar terminal startar nedreglering vid -70 dbm). Nedreglering sker i 5 db steg ned till 15 dbm sändareffekt (vid -60 dbm innivå). Notera att SDS meddelanden och uppkopplingstelegram sänds med full uteffekt. Dessa är normalt kortvariga och full hänsyn behöver inte tas vid systemberäkningen. DMO trafik och mobila gateways sänder med full effekt mot andra terminaler och med reglerad effekt mot infrastrukturen. Frekvenser för dessa ändamål finns avsatta både i upp- och nedlänksbandet. Om dessa funktioner planeras att användas i anläggningen eller i närheten av donatorantenner på repeatrar skall detta tas med i beräkningen, framförallt där bandselektiva repeatrar/förstärkare används. Krav 22 Verifiering av funktion vid samtidig sändning skall ske i samband med systemtest enligt kapitel Om snabb förstärkningsreglering (AGC) används, skall denna vara konstruerad så att adderad vektordistorsion inte påverkar systemets prestanda märkbart (hörbara bitfel). Krav 23 Krav Variation i nerlänksnivå mellan kanaler Basstationsplatserna har som regel två antenner. Båda antennerna används för sändning i de fall basstationen har mer än en carrier. Antennerna kan inte alltid placeras optimalt för samma strålningsdiagram och därigenom får man räkna med en viss nivåskillnad mellan basstationens kanaler. Denna uppskattas normalt vara < 3 db, men kan i vissa fall vara betydligt större. Variationen måste vid varje tillfälle verifieras på plats om den bedöms ha inverkan på inomhussystemets prestanda Övergång till/från yttre radionät Det är av vikt att övergången mellan det yttre radionätet och inomhustäckningen i möjligaste mån fungerar utan längre avbrott i

12 samhällsskydd och beredskap 12 (20) kommunikationen eller har försämrad kvalitet (bitfel). Handoverfunktionaliteten i Tetra gör att detta i vissa lägen kan vara svårt att uppfylla utan kostsamma lösningar. Skrivningar nedan är med bakgrund i detta delade i skallkrav, börkrav samt rekommendationer baserade på praktiska erfarenheter. I de fall där det yttre radionätet och inomhustäckningen betjänas av samma basstation skall nödvändiga signalnivåer finnas i övergångszonerna samtidigt som skillnad i löptid inte får överstiga 15 μs i områden där nivåskillnaden mellan direktsignal och signal via repeater/förstärkare är <19 db. Krav 25 I de fall där det yttre radionätet och inomhustäckningen inte betjänas av samma basstation bör en överlämnings (handover) zon finnas. Kriteriet för handover är att ny basstation skall ha > 6 db¹ högre nivå än den som lämnas under minst 5 sekunder. Dessutom tillkommer c:a 5 sekunder mättid för terminalen. För att få avbrottsfri handover rekommenderas därför en zon där kriteriet uppfylls under minst 10 sekunder innan den kanal som lämnas understiger känslighetströskeln. I de fall där det kan förekomma passerande trafik i överlämningszonen skall inomhusnätet inte ha högre nivå (inom det nivåområde där handover utförs) än det yttre nätet i området för passagen, detta för att förhindra oavsiktlig handover till inomhusnätet. Krav 26 Handover utförs från handburna terminaler (30 dbm maximal uteffekt) i nivåområdet -100 dbm¹ till -58 dbm¹, och från mobila terminaler (40 dbm maximal uteffekt) i området -110 dbm¹ till 68 dbm¹. Vid praktiska prov i vägtunnlar har det visat sig att det med rimlig insats går att få kontroll över handoverzonen så att handover vid utfart fungerar tillfredsställande. Vid infart är det oftare en större utmaning, då terminalen (framförallt handterminaler) ofta lämnar det yttre nätet för sent. I storstadsregioner där basstationerna är tätt placerade tillkommer i vissa fall problematiken att zonen måste fungera mot flera basstationer, då man inte vet vilken basstation terminalen är inloggad på vid infart. Dessutom är det inte alltid den starkaste basstationen ute som strålar längst in i tunneln (geografisk placering i förhållande till tunnel infartens längdriktning har stor betydelse). Försök med handoverantenner har visat sig hjälpa vid utfart, men har inte alltid påverkan vid infart. Terminaler av olika fabrikat uppför sig dessutom lite olika när det gäller snabba handover. Matning från bandselektiva repeatrar i in/utfarter för att få en kontrollerbar överlämningszon är en lösning, men denna är oftast inte motiverbar av kostnads- och komplexitetsskäl.

13 samhällsskydd och beredskap 13 (20) Skrivningarna i dessa stycken får ses som en vägledning för att, med rimlig insats, få handover så bra som möjligt. ¹ Uträknade värden är baserade på gällande parametersättning vid tillfället då dokumentet skrevs. Parametrar kan förändras både lokalt och i större delar av nätet. I tillägg kan offset sättas i mobilterminalerna. 3.3 Radiodesign Telekonfliktanalys När det finns andra radiokommunikationsutrustningar i samma frekvensband som Rakel och som skall distribueras i samma system, skall en telekonfliktanalys utföras, för att kontrollera att systemen kan samexistera. Krav Radiotäckning Huvudkravet är 95 % funktionalitet i hela (eller angivna delar av) anläggningen med handburen terminal. Funktionalitetskravet i en tunnel skall klaras även då den är trafikerad, och signalen kan vara blockerad av t.ex. tåg eller lastbilar. Krav 28 Behovet av signalnivå i anläggningen kan variera beroende på vilka användargrupper som opererar där. I de anläggningar där man har t ex behov för spaningsverksamhet för Polis och Tull krävs en något höjd signalnivå för att kompensera för kroppsdämpning på en dolt buren terminal. Riktvärden för normal kroppsdämpning är 5 10 db och upp till 15 db för en dolt buren terminal. (I vägtunnlar är det endast i trafikutrymmen som krav på höjd signalnivå är relevant.) För att uppnå funktionalitet krävs en signalnivå i anläggningen på c:a -90 dbm¹ med hänsyn tagen till normal kroppsdämpning, dvs. 100 dbm¹ in på de handburna terminalerna. I tillägg krävs balans på förstärkningen och signal/brusförhållandet i upplänk. Terminalerna och basstationen klarar kortare fädningsdippar ner mot -115 dbm utan störande bitfel. ¹ Uträknade värden är baserade på gällande parametersättning vid tillfället då dokumentet skrevs. Parametrar kan förändras både lokalt och i större delar av nätet. I tillägg kan offset sättas i mobilterminalerna Redundans Ett objekt som bedöms vara av Klass A skall ha en redundant lösning, som säkrar funktionen vid: Ett fel i installerad utrustning Krav 29

14 samhällsskydd och beredskap 14 (20) Brand i eller i närheten av kabel tillhörande systemet Ett fel eller sabotage mot kabel förlagd i allmänt utrymme Fel på en yttre eller dedikerad basstation Avbrott i den externa kraftförsörjningen Funktionskravet vid redundant drift är reducerat till kommunikation från handterminaler och rökdykarterminaler med reducerad kapacitet. Behov av högre signalstyrka för t ex användande av dolda kroppsburna terminaler bortfaller. Krav på redundans gäller endast objekt klass A, då detta är kraftigt kostnadsdrivande, men kan värderas även på klass B och C. 4 Tillgänglighet Hög tillgänglighet är av största vikt för ett repeatersystem. Användare som kommer in i ett objekt skall kunna lita på att kommunikationen fungerar som de är vana vid. Fel skall åtgärdas enligt vilken funktionspåverkan felet ger på systemet. Krav 30 Hindertiden är den totala tiden, från att tillgång till tjänster upphör, till dess att tjänsten återigen är tillgänglig. I hindertid ingår avbrottstid samt åtgärdstid. 4.1 Tillgänglighet, anläggningar klass A och B Tillgängligheten per anläggning (klass A och B) skall vara minst 99,6% på årsbasis, vilket motsvarar en total hindertid på fel med prio1 om maximalt 35 timmar per år. Krav Prioritet Prio 1 Fel som medför väsentlig försämring av funktionalitet, t.ex. bortfall av radiotäckning i hela eller delar av anläggningen Prio 2 Fel som medför viss försämring av funktionalitet, t.ex. sämre signalnivå i (delar av) anläggningen eller bortfall av redundans Prio 3 Fel som inte ger någon direkt påverkan på funktionalitet, t.ex. fel på ett redundant kraftaggregat, larm om låg batterispänning Åtgärdstid Prio 1 fel skall vara åtgärdat inom 24 timmar. Krav 32

15 samhällsskydd och beredskap 15 (20) Prio 2 fel skall vara åtgärdat inom 24 arbetstimmar. Prio 3 fel skall åtgärdas senast vid nästa servicetillfälle. Krav 33 Krav Tillgänglighet, anläggningar klass C. För repeateranläggningar, bedömda som klass C, får objektägaren själv avgöra krav på tillgänglighet. 5 Testfall för verifiering av Repeaterlösningar 5.1 Testning av repeatersystem, klass A och B I samband med driftsättning av anläggningar i klass A och B, skall nedanstående tester utföras i syfte att verifiera installation och utrustning. Mätningarna skall dokumenteras i ett mätprotokoll som skickas till MSB. I protokollet skall även noteras vilken mätmottagare/terminal som använts samt namn på den person som har utfört mätningarna. Till protokollet skall bifogas en anläggningsbeskrivning, som klarlägger hur anläggningen är uppbyggd och vilka delar som ska ha täckning Installationsplatstest Installationsplatstest skall omfatta minst nedanstående punkter. Okulär besiktning gällande installationskrav, placering, brandskydd åtkomstskydd etc. Uppmätning av koaxialkablar och kontakter Mätning och dokumentation av nedlänksnivå från yttre basstation Mätning och dokumentation av brusnivå mot yttre basstation (med repeatersystemet inkopplat och aktivt) Funktionstest av reservkraft i förekommande fall Test av teknisk redundans i förekommande fall Övervakning, larmöverföring för lösningar där detta krävs I förekommande fall kontroll av kommunikation mellan repeatern och driftcentralen Verifiering och dokumentation av signalstyrkenivån syftande till att upptäcka uppenbara felaktigheter eller degradering av prestanda vad gäller radioutrustningen eller installationen Verifiering av utrustningen så att, vid uppkoppling till det yttre Rakelnätet, inga störningar av detta uppkommer. Krav 35 Krav 36 Krav Systemtest (Radiotäckning) Systemtest av repeateranläggning skall omfatta minst nedanstående punkter. Testsamtal Krav 38

16 samhällsskydd och beredskap 16 (20) Verifiering av radiotäckning utifrån radioplanering och anläggningsbeskrivning Upprätta en täckningskarta med inmätningspunkter markerade Verifiering av övergång mellan utomhustäckning och repeatertäckning 1. Handburen terminal 2. I förekommande fall fordonsmonterad terminal Verifiering av funktion vid samtidig sändning från flera terminaler Inmätningsprotokoll repetersystem skall vara ifyllt, och skickas tillsammans med Täckningskarta till MSB. (Dokumenten utgör dessutom en bra referens för framtida underhåll) Funktionsverifiering av radiotäckningen sker företrädelsevis genom praktiskt prov med handterminal med loggningsfunktion, buren med kroppsdämpning enligt behov ovan. Terminalen kopplas upp i duplexsamtal och kvalitén i upplänk (bitfel, avbrott, nedkopplingar) loggas manuellt. Som alternativ kan mätmottagare med anpassad (likt Tetra terminalens) integrationstid användas. Signalnivån skall omräknas med kroppsdämpning och antennfaktor motsvarande -2 dbi för antenn på den bärbara radion. Vid verifiering med mätmottagare kan upplänken verifieras med mätningar eller förbindelsekontroll från en bärbar radio, i de delar av anläggningen där man bedömer täckningen som sämst. En täckningskarta upprättas i samband med täckningsmätningen. Ett lämpligt antal, lätt identifierbara, mätpunkter ritas in på anläggningskartan. En tabell upprättas över uppmätta värden i punkterna eller skrivs direkt in på täckningskartan. Dessa punkter kan sedan besökas vid nästa täckningskontroll, och de nya uppmätta värdena jämföras med tidigare värden. Ligger de på samma nivå, kan man utgå från att anläggningen inte har försämrats. Finner man avvikelser, kan man göra en grundligare mätning och åtgärda problemet. Verifiering av funktion vid samtidig sändning skall utföras med en terminal med låg sträckdämpning mot repeatern och en terminal med hög sträckdämpning på efterföljande tidslucka. Om bandselektiv repeater med AGC används i ett flerkanaligt system skall dessutom tester som visar att en stark signal inte blockerar en svag signal på annan kanal utföras. Krav 39 Krav Testning av repeatersystem, klass C Anläggningar i klass C ägs av anläggningsägaren och graden av testning får avgöras av anläggningsägaren. MSB ställer krav att anläggningen skall uppfylla de tekniska kraven enligt kapitel 3. För att verifiera detta rekommenderas att följa samma punkter i och 5.1.2, som krävs av anläggningar under klass A och B. Täckningskarta med mätpunkter skall upprättas. Krav 41

17 samhällsskydd och beredskap 17 (20) 5.3 Slutbesiktning (klass A, B och C) Slutbesiktningen skall vara en kontroll av systemdokumentationen och verifiering av radiotäckningen, samt att repeatersystemet kan fungera tillsammans med yttre Rakelsystemet. Krav 42 Systemdokumentationen skall minst bestå av: Systembeskrivning Systemritningar Leverantörens inmätningsprotokoll Täckningskarta Inmätningsprotokoll repetersystem (Klass A och B) Krav 43 6 Drift, service och underhåll 6.1 Driftövervakning Repeater som betjänar allmänna utrymmen, klass A och B, skall ha övervakning på minst följande: Repeaterutrustningen Skalskyddslarm Reservkraftslarm Driftövervakningen skall vara bemannad 365 dagar om året och 24 timmar per dygn. Krav 44 Krav 45 Övervakningssystemet skall minst visa status på repeatern. Krav 46 För repeatrar i klass C bedömer objektägaren eventuella krav på driftövervakning mot behov av tillgänglighet etc. 6.2 Driftinformation Rutiner för hur driftinformation lämnas mellan parterna skall definieras i avtalet mellan objektägaren och MSB. Driftinformation kan indelas i två kategorier. Information om trafikstörande händelser (i såväl repeatersystemet som ytnätet). Information gällande planerade förändringar i nätet. 6.3 Frekvensändring Frekvensändring av kanalselektiv repeater kan, pga. yttre störningar, behöva ske med kort varsel och rutiner skall finnas för att hantera detta. Krav 47

18 samhällsskydd och beredskap 18 (20) 6.4 Störning på Rakelnätet. En repeater skall på anmodan av MSB med kort varsel kunna tas ur drift vid misstänkt störning. 6.5 Service Service av felande repeatersystem skall utföras inom den hindertid som gäller för klassningen av objektet. Krav 48 Krav Förebyggande underhåll Förebyggande underhåll skall utföras för att säkerställa att systemets driftsäkerhet hålls hög och att behov av felavhjälpande åtgärder minimeras för att uppfylla kraven i kapitel 3. Krav 50 MSB ställer krav på att det i repeatersystem med klass A och B utförs kontroll av repeatersystemet. Detta skall ske minst en gång per år. Kontrollen avser funktion samt att säkerställa att anläggningen inte påverkar det yttre nätet negativt. Kontrollen kan utföras med hjälp av tidigare upprättad Täckningskarta. Utförd kontroll rapporteras in till MSB på blankett, Kontroll av repeatersystem. Krav 51 I undantagsfall kan kravet på årlig kontroll av även gälla för repeatersystem i klass C. MSB rekommenderar en årlig kontroll även av anläggningar klass C. En enkel sådan kontroll består i att göra en ny täckningskontroll av mätpunkter i Täckningskartan och jämföra med de gamla mätvärdena. 7 Miljö Resultatet av arbetet skall leda till goda tekniska och ekonomiska konstruktioner förenligt med en för miljön hållbar utveckling samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning, exempelvis miljöbalken. Krav 52 8 Kravlista Tabellen nedan anger vilka krav som är applicerbara på olika repeaterklasser. Skallkrav, måste uppfyllas för att anläggningen ska godkännas - Inget krav X Rekommenderas, men inget krav

19 samhällsskydd och beredskap 19 (20) Krav nummer Klass A Klass B Klass C X X 36 X 37 X 38 X

20 samhällsskydd och beredskap 20 (20) X 50 X 51 X 52

Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt

Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt Myndigheten för 1 (5) Finansiering av Rakeltäckning i speciella objekt MSB-50.2 Myndigheten för 2 (5) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Investering i nya repeateranläggningar... 3 1.1 Utrymmen

Läs mer

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens

Mätprotokoll. Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520. Vår referens Mätprotokoll Datum Vår referens Avd. för beredskap och miljöövervakning 2007-02-27 2007/827-520 TETRA-mätningar i med omnejd RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett gemensamt radiokommunikationssystem

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsument verket KO Protokoll Datum 2014-03-20 Dnr Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och mobiloperatörer, BÖ 2014:02 Konsumentverket och mobiloperatörerna Telenor Sverige AB, TeliaSonera

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office

Kurskatalog 2009 Allmänt. Produktportföljen PMR. Introduktion till TETRA. Användarutbildning Merlot Mobile. Användarutbildning Merlot Office Kurskatalog 2009 Allmänt UTB006 Produktportföljen PMR Digitalt UTB007 UTB008 Introduktion till TETRA Användarutbildning EADS Rakelterminaler UTB009 Användarutbildning Merlot Mobile UTB010 Användarutbildning

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets 2012-05-04 Volym 5, utgåva 1 Våren är här! NU ÄR DET DAGS ATT TÄNKA PÅ HÖSTEN... Som jag har skrivit om tidigare i nyhetsbreven så har vi på RA Kommunikationsteknik AB en tjänst inom vårt

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 2014-01-13 1 (5) ANSÖKAN om användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt En repeater är en radiosändare och om den används på ett felaktigt sätt kan orsaka allvarliga störningar

Läs mer

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17

Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Utbildningsmaterial inför införandet av RAKEL i sjukvården Skåne Etapp 1 2010-05-17 Stefan Lundh -2010 Inledning Innan du påbörjar denna utbildningen bör du har gått MSB s utbildning i hur RAKEL fungerar.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation

Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation Anders Rafting Enheten för Robust kommunikation, Nätsäkerhetsavdelningen, PTS Agenda Om infrastrukturen för elektronisk kommunikation Om behovet

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål

ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål Public 1 (8) 2008-10-06 A ANSÖKAN OM MEDGIVANDE avseende användande av frekvensutrymme för repeaterändamål 1 Inledning 1.1 Allmänt Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Ändringsmeddelande 2012-02-28

Ändringsmeddelande 2012-02-28 MSB-1.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (7) UB Enheten för affärsstöd av Rakel Marijke Silander Ändringsmeddelande Ändringar i löpande text anges i kursiv stil. Den 28 februari genomfördes

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Marianne Treschow Avdelningschef Spektrumavdelningen

Marianne Treschow Avdelningschef Spektrumavdelningen 0 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 5609 mats.overgaard@pts.se DATUM VÅR REFERENS 22 augusti 2003 03-11027 Europolitan PCN AB, 556528-1820 c/o Vodafone

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för TRANSPORT och ÅKERI zodiac proline+ Zodiac Proline+ serien är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste. Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Fordonshållare Tydlig

Läs mer

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Rakel Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Agenda MSB Rakels fokus: Vara samhällets sambandssystem för ledning och kris Få ordning på ekonomin Rakel ska vara självfinansierande Fler betalande kunder ger

Läs mer

Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning

Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning Inledning IP-Only tillhandahåller en transportnättjänst, Våglängd, baserad på WDM-teknik (Wavelength Division Multiplexing). Tjänsten erbjuder snabb och effektiv transmissionskapacitet över långa avstånd.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Mätrapport för verifieringsmätning Samexistens 3G/4G och GSM-R TRV 2015/48832 5 juni 2015

Mätrapport för verifieringsmätning Samexistens 3G/4G och GSM-R TRV 2015/48832 5 juni 2015 Mätrapport för verifieringsmätning Samexistens 3G/4G och GSM-R TRV 2015/48832 5 juni 2015 Bidragande till detta dokument Trafikverket Post och Telestyrelsen, PTS Mobiloperatörerna Hi3G, Tele2, Telenor

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Inomhusnät för mobiltelefoni

Inomhusnät för mobiltelefoni Inomhusnät för mobiltelefoni Mobile Network Scandinavia AB Nicklas Håkansson mail; nicklas.hakansson@.se www..se Några punkter Mobile Network Scandinavia AB Kort om vårt företag Inomhuslösning för mobiltelefoni

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Projektrapport Täckningskollen

Projektrapport Täckningskollen Projektrapport Täckningskollen I de båda projekten Digital agenda för västra Mälardalen och Tillgänglighet till Hållbar IT genomfördes under hela 2014 en omfattande aktivitet som gick ut på att kartlägga

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Onsdag den 4 februari kl 13-15.00 i Valhall Post- och telestyrelsen Hur jobbar PTS med att förbättra mobilsverige? -Regeringsuppdrag -Tillståndsvillkor

Läs mer

rakom.se omradio Radiokommunikation i Borås Mobilstationer

rakom.se omradio Radiokommunikation i Borås Mobilstationer rakom.se Radiokommunikation i Borås Tvinnargatan 25, SE-507 30 Brämhult Tfn:033-723 22 10, Fax:033-13 88 71 info@rakom.se. www.rakom.se Komradio Vår affärsidé är att genom direktimport kunna erbjuda våra

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem 1 (13) 6.2.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 15 AH/2015 M Föreskrift om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem MPS 15 AH/2015 M

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Kommunalt Rakelforum

Kommunalt Rakelforum Kommunalt Rakelforum Samling & genomgång av praktikaliteter Lunch Inledning Presentation av respektive deltagare, - Namn och Roll - Nuläge Rakelanslutning - Planer framöver - Förväntningar Forum/nätverk

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Datum 2007-03-24 Dnr REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Detta dokument ersätter förra versionen daterad 2005-12-02 Ändringen gäller säkerhetsgränsen

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Vad är speciellt med Rakel? Den politiska förankringen Robustheten Täckning som kan förstärkas vid behov

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-05-02 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Bevakningstjänst för Region Skåne Annika Hjort 1300541 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll.

Med IP-telefoni ringer man både betydligt billigare och säkrare än genom dagens koppar- och luftburna ledningar. IP står för internetprotokoll. Värt att veta om fiber Används till telefon, tv och Internet Det går fortfarande att använda sitt gamla telefonnummer även om man byter till fiberuppkoppling.för att koppla upp sig till fibernätverket

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Vibrationsmätning från tåg,- och vägtrafiktrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2015-01-19 Upprättad

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Rapport. Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet. Stockholm, september 2010. Netlight Consulting AB www.netlight.

Rapport. Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet. Stockholm, september 2010. Netlight Consulting AB www.netlight. Rapport Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet Stockholm, september 2010 Netlight Consulting AB www.netlight.se Södermälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227

Läs mer