1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges."

Transkript

1 Filnamn n: ERE039_Miljöutveckling.docx Författare: Vidar Wernöe Datum: Rev: (17) Dok.nr ERE039 Riktlinjer för miljöanpassad produktutveckling 1 A ALLMÄNT Enligt vår verksamhetspolicy ska Elektronikko onsult verka för en långsiktig hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Detta dokument sammanfattar aktuell miljölagstiftning på elektronikområdet ochh anger riktlinjer och guidelines för Elektronikkonsults arbete med miljöanpassad produktutveckling, så kallad Eko-design. Dokumentet är en del av vår utvecklingsmodell. Dokumentet är tänkt att fungera som stöd vidd konstruktion, realisation och dokumentation av en elektronikprodukt. Avsikten är att dokumentet ska fungera som en handledning i miljölagstiftningen och där huvudlinjerna i miljöanpassad produktutveckling anges. 2 R REVISIONSINFORMATION Revision Revisionsinformation Datum A Första utgåva Omarbetad version inkluderande aktuelll lagstiftningg P:\eRegler\ERE039_Miljöutveckling.docx Elektronikkonsult A

2 2(17) 1 ALLMÄNT REVISIONSINFORMATION ORDLISTA ANSVAR AKGRUND ROHS-DIREKTIVET OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHS GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER TEKNISK DOKUMENTATION KINA ROHS VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTI TERING AV ROHS REACH-DIREKTIVET REACH OCH VAROR VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE EXTERNA NÄTAGGREGATT ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET ATTERIDIREKTIVETT UNDANTAG INYGGDA ATTERIER SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET WEEE-DIREKTIVET PRODUKTER SOM OMFATTAS... 13

3 3(17) 10.2 UNDANTAG SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVETT MILJÖANPASSAD PRODUKTUTVECKLING EKOSTRATEGIHJULET OPTIMERA FUNKTIONENN MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING MINSKA MÄNGDEN MATERIAL VÄLJ RÄTT MATERIAL OPTIMERA LIVSLÄNGDENN OPTIMERA PRODUKTIONEN OPTIMERA RESTHANTERINGEN OPTIMERA DISTRIUTIONEN RoHS WEEE EEE REACH SVHC EUP ERP DoC EKEK LCA O ORDLISTA Restriction of Hazardous Substances Waste of Electrical and Electronic Equipment Elektrisk och Elektronisk utrustning (Equipment) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Substances of Very Highh Concern Energy Using Products Energy Related Products Declaration of Conformity Elektronikkonsults artikelregister Livscykelanalys

4 4(17) 4 A ANSVAR VD har det övergripande ansvaret för detta dokument och att samtliga medarbetare har kunskapen kring miljörelaterad lagstiftning och EKO-design. 5 AKGRUND Miljöanpassad produktutveckling, eller EKO-design, När en ny produkt ska utvecklas u är den viktigaste frågan handlar om att skapa s produkter som blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. att ta ställning till vilken funktion produkten ska fylla. När funktionenn väl är specificerad ligger produktutvecklarens utmaning i att lösa funktionen med minimal miljöbelastningg och till minsta möjliga kostnad. Miljöprestanda är ingen fristående f egenskap utan bör betraktas som en av många egenskaper. Krav på miljöprestandaa bör ingå tillsammans med övriga krav i den tekniska kravspecifikationen. Genom lagstiftning har EU satt miljökrav på elektronikprodukter. Detta genom kraven i RoHS, WEEE, ERP och REACH-direktiven. Syftet har varit att minska förekomsten avv farliga substanser i nyutvecklade produkter (RoHS och REACH) samt ha system för insamling och återvinning av elektronikavfall (WEEE). Ekodesigndirektivett (ERP) och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbetee för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. En tillverkare (producent) är varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en elektrisk eller elektronisk utrustning eller som låter konstruera eller tillverka en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför den i eget namn ellerr under eget varumärke. En viktig punkt i alla direktiv är definitionen av att sätta på marknaden. Det definieras som att tillhandahållande på marknaden varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. CE märket ska visa att en produktt uppfyller gällande standarder och miljödirektivm v.

5 5(17) 6 ROHS-DI IREKTIVET RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) syftar till att minska m riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen P och PDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) trädde i kraft 2003 och gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare. Från har detta direktiv ersatts med ett nytt (2011/65/EU) också kallad RoHS 2. Nya ämnenn utreds av EU och beslut om dettaa väntas OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM RoHS-direktivet omfattar elektriskk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller ärr beroende av elektriskk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av dee avsedda funktionerna. På sikt kommer direktivet omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som är uttryckligen undantagen. Följande datum gäller för införandet av tidigare undantagna produkter: 2014: Medicintekniskk utrustning samt utrustning för övervakning och kontroll som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2014 omfattas av RoHS. 2016: Medicintekniskk utrustning för in vitro-diagnostioch kontrollinstrumentt som släppss ut på marknaden från och med som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2016 omfattas. 2017: Industriella övervaknings- den 22 juli 2017 omfattas. 2019: All övrig utrustning om inte specifikt undantagna. 6.2 UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHSS Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet. Utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstate ernas väsentliga intressen på säkerhetsområdet Utrustning avsedd att sändas ut i rymden Utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installerass som en dell av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända

6 Datum: (17) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning Aktiva medicintekniska produkter för implantation Solcellspaneler Utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling egreppen storskaliga fasta installationer och storskaliga stationära industriverktyg definieras i RoHSdirektivet som: Storskaliga stationära industriverktyg är en storskalig grupp maskiner, utrustning och/eller komponenter, som fungerar tillsammans för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats samt används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling. Exempel är CNC svarvar, kranar etc Storskalig fast installation är en storskalig kombination av flera slags apparater och, där så är tillämpligt, av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän och som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som nedmonteras av fackmän. Exempel är produktionsliner, transportband, signalsystem till tåg etc. Det är producentens ansvar att göra bedömningen om ens produkt omfattas av undantaget och upp till denna att visa hur man resonerat. För ytterligare info och flera exempel se EU:s FAQ dokument: faq.pdf 6.3 GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL Gränsvärdena för varje ämne i homogent material: 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (P) samt polybromerade difenyletrar (PDE). 0,01 viktprocent kadmium. Med ett homogent material menas de olika materialen t.ex. en komponent är uppbyggd av. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar. Komponenter som kondensatorer, transistorer och IC-kretsar är därför inte homogena material. 6.4 MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning vara försedd med CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket ska nu vara det enda märke som visar att produkten uppfyller RoHS-kraven. Kraven på teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och begränsningar gäller framför allt tillverkaren. Som tillverkare räknas den som själv tillverkar eller låter tillverka produkten och sätter sitt varumärke på den.

7 Datum: (17) Tillverkaren av en färdig elektrisk eller elektronisk produkt ska se till att samtliga produktens olika delar och komponenter uppfyller ämneskraven. Dessutom ska tillverkaren: Ta fram teknisk dokumentation Förse den färdiga produkten med CE-märke. Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse (engelska: Declaration of Conformity, DoC) Förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning Ange firmanamn och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om det inte är möjligt, på förpackningen eller medföljande dokument. Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter har ofta en eller flera leverantörer som tillverkar olika delar eller komponenter. Det är viktigt att tydligt kommunicera krav på kemikalieinnehåll och information till alla leverantörer. Om det skrivs ett avtal om överensstämmelse med RoHS med leverantörerna är det viktigt att så långt som möjligt se till att specificera vad som ska uppfyllas. Det är viktigt att komma ihåg att även om tillverkaren har avtal med leverantörer så är det fortfarande tillverkaren som har ansvaret för att komponenter och olika delar uppfyller kraven i RoHS. 6.5 TEKNISK DOKUMENTATION Standarden EN tydliggör hur den tekniska dokumentationen ska utformas. Det ska i dokumentationen finnas en allmän beskrivning av produkten och dokumentation för material, delar och underenheter. Producenten har en skyldighet att fastställa, samla och utvärdera informationen med avseende på kvalitet och trovärdighet. I detta ligger även att göra en bedömning av sannolikheten för att RoHSämnena finns i material eller underenheter samt leverantörens trovärdighet. Även material som tillförs under tillverkningsprocessen som t ex lod, färg och lim behöver beaktas. Standarden pekar på att man ska göra en informationsinsamling, bedömning & revisioner av sin leverantör. Man ska se till att ha en leverantörsförsäkran om överensstämmelse med RoHS. Detta kan t.ex. vara ett undertecknat kontrakt där RoHS-kravet framgår eller en Declaration of Conformity. Andra metoder som standarden pekar på är materialdeklarationer eller analytiska provresultat. I bedömningen kan man ta utgångspunkt i leverantrörens kvalitets- och miljöledningssystem. Det behöver finnas rutiner för att utvärdera kvaliteten och trovärdigheten av dokumentationen. Revisioner kan behövas för att säkerställa att serietillverkningen överensstämma med kraven även efter att tillverkningen har pågått ett tag. Man ska säkerställa att den tekniska dokumentationen förblir giltig och kunna visas upp den under tio år efter att (den individuella) produkten släppts på marknaden. Om produkten berörs av flera direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för att intyga att produkten uppfyller samtliga av dessa direktiv. 6.6 KINA ROHS Info kommer i nästa revision.

8 8(17) 6.7 VÄGLEDNING Länk till RoHS-direktivet: /filearchive/pdf/rohs2-direktivet SV.pdf Mer information om RoHS-direktivet finns påå EU-kommissionens webbplats: w EU-kommissionen har tillsammans med ett antal medlemsländer tagit fram ett FAQ-dokument som ska hjälpa företagen attt tolka RoHS 2 för att säkerställa att kraven uppfylls: /filearchive/filer/rohs faq.pdf 6.8 ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTERING AV A ROHSS Alla nya konstruktioner ska uppfylla RoHS om inte annat uttryckligenn anges av kunden. Nya komponenter ska registreras i EKEK med RoHS information såå att en produkts stycklista kan visa på uppfyllandet av direktivet. På mönsterkortsunderlag, specialtillverkade komponenter som exv. transformatorer och drosslar, kablar och mekanik ska det framgå på ritningsunderlagen att de ska uppfyllaa RoHS. För kunder som önskar så, lämnass en Design Declaration of Conformity. Som underlag för bedömning används aktuell stycklista med RoHS- med information. För serietillverkade enheter ska dessa beställass krav på RoHS från leverantören.

9 9(17) 7 -DIREKTIVET REACH- REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikaliereglerr som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står förr Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande ochh begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU denn 1 juni 2007, men bestämmelsernaa i REACH börjar gälla stegvis. Alla företag som tillverkar,, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i REACH. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. 7.1 REACH OCH VARORR En vara definieras i REACH som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer b dess funktion. Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Consern (SVHC ), som ingår i varor ska i vissa fall anmälas tilll den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Det gällerr ämnen somm har identifierats i den så kallade kandidatförteckningen för f tillståndsprövningen i REACH. Om en varaa innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne (jämför anmälan av särskilt farliga ämnen ovan) ska information om säker användning lämnas av leverantören till mottagaren. Notera att Sverige, Österike, elgien, Danmark, Frankrike, Tyskland och Norge definierar en vara annorlundaa än övriga EU-länder. Då en produkt innehåller många delkomponenter anser man att varje delkomponent är en vara. Därmed har man skyldighet attt meddela omm en delkomponent innehåller mera än 0,1 procent av ett ämne på kandidatförteckningen. För ytterligare info se: /Forfattningar/Reach/Swedish%20interpretation%20of%20the%200.1%20per%20cent%20limit.pdf REACH förordningenn Artikel 33: Varje leverantör av en vara som innehåller ettt ämne vilket uppfyller kriterierna i artikel 57 och identifieras enligt artikel 59.1 i en koncentration över 0,1 viktprocent skall tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information som leverantören har tillgång till, med åtminstone ämnets namn, så att varan kan användas på ett säkert sätt. Artikel 577 tar upp kriterier för att hamna på kandidatförteckningen. Ämnenaa ska vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller hormonstörande. Artikel 59.1 är kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen: /chem_data/candidate_list_en.asp Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, m batterier och kablage. 7.2 VÄGLEDNING Information om REACH finns på KEMI:s hemsida: Kandidatförteckningenn med beskrivning av användningsområden: /Forfattningar/Reach/Amnen_pa_kandidatforteckningen_konsolider ad.pdf ECHA:s vägledning om kraven för ämnen i varor: /documents/10162/13632/articles_sv.pdf

10 10(17) Fallstudie om tillämpningen av 0,1-procentsgränsen för kravet på information omm särskilt farliga ämnen i varor: 7.3 ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH Elektronikkonsult genomförde, på uppdrag avv KEMI, en studie om kemiska k ämnen i elektroniska komponenter. Kartläggningen visade att elektronikkomponenterna innehöll många olika föreningar, företrädesvis metaller, metalloxider och olika polymera material. Förutom att redovisa vad olika komponenttyper består av, blev slutsatsen att det i dagsläget är mycket svårt att få en exakt vetskap om vilka ämnenn ett kretskort innehåller. Dock kann man få en rimlig uppfattning av de olika materialen samt att de inte innehåller några farliga ämnen. Helaa rapporten finns här: /filearchive/filer/kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf Elektronikkonsult följer i övrigt utvecklingen kring REACH och varor men har idag inga rutiner för att strukturellt t deklarera SVHC-ämnen. Dock kann vi på uppdrag av kundd utreda ochh deklarera materialinnehåll. 8 E EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Ekodesigndirektivet innebär att produkter framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få säljas inom EU. Energimärkningsdirektivet däremot gör det tydligt för konsumenten hur energieffektiv en produkt ärr och ger kunden möjlighet att göraa aktiva val. Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds f och samtidigt blir produkterna billigare i drift för konsumenten. Energimärkningskraven möjliggör ännu större besparing och produktutveckling eftersom aspekter som energiförbrukning, buller, prestanda tydliggörs och konsumenterna kan därför lättare efterfråga de bästa produkterna på marknaden. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika kravv för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla ochh hur mätningar och kontroll ska gå till. Produktgrupper som omfattas: Några grupper är av särskilt intresse för Elektronikkonsult: 8.1 STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE Ekodesignkraven för standby och frånläge är speciella i den meningenn att de intee gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilagaa 1 i förordningen finnss en lista över de produkter som omfattas av standby/ frånlägeskraven, men de gäller generellt för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper omfattas både av denna "standby- i den förordning", och av en produktspecifik ekodesignförordning. Standby-kraven kann höjas ytterligare produktspecifika förordningen. Kraven för standby trädde i kraft januari och januari Det innebär att produkter i standby endast får förbruka 0,5 W. Tillämpningen av förordning begränsas till produkter som motsvarar hushålls- och kontorsprodukter enligt klass i standarden EN 55022:2006.

11 Datum: (17) Länk till direktivet: byoffmode_ pdf 8.2 EXTERNA NÄTAGGREGAT Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta AC/AC och AC/DC-aggregat som är fristående och som har en uteffekt upp till 250W. Direktivet omfattar nätaggregat som tillhör de produktkategorier som omfattas av direktivet för standby och frånläge. Det omfattar därför inte industriella nätaggregat. Direktivet ställer krav på låga förluster vid noll-last samt krav på lägsta verkningsgrad över lastområdet ( %). Det finns också krav på att tillverkaren ska kunna tillhandahålla viss teknisk dokumentation. Från 27 april 2011 gäller följande krav: Noll-last: Max 0.5 W Verkningsgrad: Minst 87% (vid märkeffekt över 51 W). För lägre effekter se tabell i direktivet. För att få CE-märka produkten måste man uppfylla dessa minimikrav. Länk till direktivet: _ pdf 8.3 ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rätt till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++ om behov finns. Elektronikkonsult levererar inte produkter som omfattas av energimärkningsdirektivet. Ytterligare information om direktivet hittas här: 8.4 VÄGLEDNING Ytterliggare produktgrupper som är av särskilt intresse för Elektronikkonsult är pågående utredning av motorsystemprodukter (Lot 30) Information om ekodesigndirektivet finns på Energimyndighetens hemsida: 8.5 ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET Elektronikkonsults huvudsakliga miljöpåverkan är kring de produkter som vi konstruerar. Vi har fokus på hög energieffektivitet, låga förluster och lång livslängd. I detta ligger att även fokusera på kvalitet och tillförlitlighet så att det blir låga felutfall i fält. Vi följer ekodesigndirektivet och de produkter som omfattas.

12 12(17) 9 ATTERIDIREKTIVET atterier kan innehålla ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att alla batterier samlas in. Sedan den 1 januari 2009 är det producentansvar på batterier i Sverige.. Det innebär att producenten ska ta ansvar för att alla batterierr som säljs samlas in ochh återvinns. Främst är det batteriproducenter som berörs. Producent är den som för f första gången släpper ut ett batteri på den svenska marknaden genom att yrkesmässigt tillhandahålla ett batteri. Notera att den nya förordningen omfattar ALLA batterier oavsett vikt, typ eller användningsområde. Inbyggda och lösa batterier såväl som miljöfarliga och icke-miljöfarliga batterier omfattas. 9.1 UNDANTAG Vissa batterier är undantagna från producentansvaret för batterier. Det gäller batterier i utrustning som: Används i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos h en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmaterial, om utrustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål. Är avsedda att sändas ut i rymden r 9.2 INYGGDA ATTERIER Alla elektriska och elektroniska produkter som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser. Som producent av elektronik produkter med inbyggda batterier har man krav att se till att: 1. Produkterna är sammansatta på ett sådantt sätt att batterierna lätt kan avlägsnas 2. Det följer med en bruksanvisning med produkterna, som visar vilken typ av batteri som produkten innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sättt Dessa två bestämmelser gäller inte för produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinsk hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten. Om man köper batterier från en svensk återförsäljare är denna producent. Skullee man däremot ha ett inbyggt batteri som på bilden och låter kortet tillverkas utanför Sverige blir man producent när produkten sätts på den svenska marknaden. Den första som sätter produkten på marknaden har producentansvaret. Exporterarr man en produkt till ett annat EU-land är det där man har producentansvaret. Notera att det är nationellt producentansvar som gäller. 9.3 SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Som producent har man ett ansvarr för insamling, borttransport, behandling och återvinning av batterier. Man har också en skyldighet att informera slutanvändaren, bland b annat t om att de ska s sortera ut batterierr från annat avfall samt vart de kan lämna sina uttjänta batterier. Utöver det ska du göra en anmälan om att du är producent och redovisa in uppgifter till Naturvårdsverket. För anmälan och mer informationn gå in på:

13 13(17) 9.4 ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET EK ska informera kunden om producentansvaret ifall produkten innehåller inbyggda batterier. Rekommendera kunden att kontakta El-kretsen. 10 WEEE-D DIREKTIVET WEEE-direktivet syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av uppkommet elektronikavfall. Producenter av elektriska och h elektroniska produkterr (EEE) ska se till att de samlas in och rapporteras. Producenten är den som tillverkar och säljer EEE, för in och sedan säljer sådana a produkter eller som säljer direkt till en användare i annat land i EU, om det inte finns en producent p där som tar emot produkterna (så kallad distansförsäljning). Producent är man inte om man endast är återförsäljare i Sverige, det vill v säga intee tillverkar eller för in produkter själv, endast är distributör eller endast lånar, hyr eller leasarr ut el-produkter. Det första WEEE direktivet kom 2002 och ersattes 2012 av ett reviderat direktiv. Under 2014 kommer detta införas i svensk lagstiftning. land nyheterna är att nya kategorier produkter omfattas och att man vid distansförsäljning ska utse ett ombud som ansvarar för producentens skyldigheter. Länk till WEEE-direktivet: /filearchive/pdf/weee-direktivet-2012_19_eu.pdf olik implementering inom EU. WEEE-direktivet är ett minimidirektiv och kan därför ha 10.1 PRODUKTER SOM OMFATTA AS De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en e spänning g på högst volt växelström eller volt likström. 10 produktkategorierr omfattas: 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning) 5. elysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 8. Medicintekniskk utrustning 9. Övervaknings- Från 15 augusti 2018 omfattar direktivet alla EEE om det inte specifikt är undantaget och kontrollutrustningg 10. Varuautomaterr

14 14(17) 10.2 UNDANTAG Följande produkter är undantagna: Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor Mobila maskiner för yrkesmässig användning Utrustning för forskning och utveckling Medicinska produkter som kan förväntas sprida smitta. Undantagett är också produkter som ingår ellerr som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas, eller har samband med skydd av säkerhetsintressenen hos ett EU-land. Till exempel vapen, ammunition eller krigsmaterie el, om de tillverkats för ett militärt ändamål. För komplett lista och definitionerr se WEEE-direktivet SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Enligt den svenska förordning om producentansvar för elektriska ochh elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Som producent ska man göra följande: Anmäla sig och redovisa mängden sålda elektronikprodukter årsvis i Naturvårdsverkets EE-register. Märka sina produkter med en soptunna enligt bilden. Vara med i ett insamlingssystem. Ta hand om avfallet från sina produkter både historiskt och nytt. n Avsätta finansiella garantier för kostnaden för den framtida återvinningen. Upplysa återvinnare så att avfallet kan tas om hand på ett försvarligt sätt. För anmälan och mer informationn gå in på: Vid distansförsäljning till annat medlemsland där man inte är etablerad, gäller att producenten ska utse ett behörigt ombud som ska ansvara för producentens skyldigheter ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVET definitionenn omfattas vi v inte av WEEE-direktivets regler. Då Elektronikkonsult inte är producent enligtt Elektronikkonsult bör informera kunden om producentansvaret ifall denna omfattas av lagstiftningen. Rekommendera kunden i så fall att kontakta El-kretsen.

15 15(17) 11 M MILJÖANPASSAD PRODUK KTUTVECKLING Miljöanpassad produktutveckling handlar om att skapa produkter somm blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. I våra uppdrag är det viktigt att tillsammans med kunden definierar vad som är viktigt och hur man hittar en balans mellan olika krav. Typiska krav kan vara livslängd, produktpris, utvecklingskostnad, utvecklingstid eller liknande. I vilket mått konstruktionen ska ta hänsyn till olika miljöaspekter bör därför ingå som en del i specifikationsarbetet. Livscykelanalyser (LCA) har visat att det största bidraget till CO 2 påverkan en elektronikprodukt har är under användarfasen. Det är därför viktigt att konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Detta har normalt också en stor inverkan på produktens livslängd då kylningen normalt blir bättre. Livscykelanalyser eller andra metoder för miljöbedömning har pekat ut u följande miljöaspekter som de allra viktigaste: Energiförbrukning under användning Materialets vikt Materialval Färre material för att underlätta återvinning Transporter Förpackning Service och underhåll Gifter och tungmetaller 11.1 EKOSTRATEGIHJULET Ekostrategihjulet är ettt bra stöd för att stimulera nya idéer för hur en produkt kan göras miljömässigt bättre. Dett kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Hjulet kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Det viktiga är att få en uppfattning om vad det är som belastar miljön mest i produktens livscykel. Då kan man koncentrera arbetet tilll de viktigaste områdena. Miljöanpassad produktutveckling innebär därför att produkter studeras ur ett livscykelperspektiv.

16 Datum: (17) Till stöd finns nedan en lista med förslag och idéer utifrån Elektronikkonsults verksamhet OPTIMERA FUNKTIONEN Optimera funktionen genom att skapa maximal nytta för kunden med minsta möjliga miljöbelastning. Gör en robust och tillförlitlig konstruktion som håller. Optimera produkten ur ett systemperspektiv. Diskutera med kunden vad som blir den bästa lösningen. Våga ställ jobbiga frågor till kunden om vad som är det viktigaste. Prioritera tillsammans MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING Minska påverkan under användning genom att minimera effektförbrukning och underhåll. Konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Konstruera med automatisk nedkopplingsfunktion där så är möjligt (standby) Optimera konstruktionen och överdimensionera inte i onödan. Välj komponenter med låg effektförbrukning 11.4 MINSKA MÄNGDEN MATERIAL Minska mängden material genom att minska råvaruuttag och energiförbrukning. Minimera produktens vikt och volym. Använd kompakta byggsätt. Optimera layoutens storlek och antal lager. Välj så få och så små komponenter som möjligt. Välj kapslar som har så liten storlek som möjligt utan att påverka tillförlitligheten. Minimera materialmängden i mekanik och höljen. Vad behövs för en effektiv kylning? Ska höljet vara plast eller plåt? 11.5 VÄLJ RÄTT MATERIAL Välja rätt material genom att minimera materialens miljöbelastning. Konstruera för RoHS. Undvik komponenter som innehåller miljöfarliga SVHC-ämnen. Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, batterier och kablage. Stäm av mot aktuell Kandidatförteckning OPTIMERA LIVSLÄNGDEN Optimera livslängden genom att minimera produktens miljöpåverkan m.a.p. tillverkning/användning. Konstruera för lång livslängd och minimala felutfall i fält. Gör konstruktionen enkel att reparera och underhålla.

17 Datum: (17) 11.7 OPTIMERA PRODUKTIONEN Optimera produktionen genom att minimera spill och energianvändning Produkten ska konstrueras så att den är enkel att tillverka. Tillverkningsunderlagen ska vara entydiga så att missförstånd undviks. Rådgör med tillverkaren under utvecklingsfasen. Genomför gärna Design For Manufacturing (DFM) och Design For Test (DFT) aktiviteter. Konstruera mot hög produktionsyield. Se till att ha marginaler i konstruktionen för att tolerera komponentspridningar och därigenom spridning i provningen OPTIMERA RESTHANTERINGEN Optimera återvinningen genom maximal återanvändning och i andra hand återvinning. Undvik skyddslackering av kretskort ifall det inte eliminerar behov av ett yttre hölje eller radikalt förlänger livslängden. Måla eller metallisera inte plast i t.ex. höljen om det inte behövs Gjut inte in metalldetaljer, kablar eller kretskort i plasten. Märk alla stora plastdetaljer med plastens typ. Använd olegerade metaller framför legerade. Använd så få olika material som möjligt. Gör produkten demonteringsvänlig OPTIMERA DISTRIUTIONEN Optimera distributionen genom att minska energiförbrukningen. Samordna inköp av komponenter. Tillverka prototyper nära så transporterna minskar.

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEKs Affärsidé Att erbjuda tjänster som resulterar i kostnadsreduceringar för kunden som därmed kan stå bättre rustad att möta

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011L0065 SV 24.06.2015 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/65/EU av den

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) 7.4.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 93/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 278/2009 av den 6 april 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

Bilaga 1 Detaljerade kommentarer på Bilaga 3, Författningsförslag på ny RoHS förordning, som syftar till att införliva RoHS 2 i Sverige.

Bilaga 1 Detaljerade kommentarer på Bilaga 3, Författningsförslag på ny RoHS förordning, som syftar till att införliva RoHS 2 i Sverige. Bilaga 1 Detaljerade kommentarer på Bilaga 3, Författningsförslag på ny RoHS förordning, som syftar till att införliva RoHS 2 i Sverige. Teknikföretagens kommentarer framgår av kursivstil integrerat i

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER Godkänd av Approved by Helena Christensen Tjst Dept. KV teknisk grund 2013-04-11 1 (6) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev requisition

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 24 konsulter med bred och

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 37/19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Sida 1 av 5 Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Anbudsgivarens namn: Dustin Sverige AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Camilla Svensson, 08-553 44 103, camilla.svensson@dustin.se Specifikationen

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning

Läs mer

7906/2/11 REV 2 IR/JM/aj DG I 1A

7906/2/11 REV 2 IR/JM/aj DG I 1A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 juli 2011 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 7906/2/11 REV 2 ENV 215 MI 148 CODEC 450 PARLNAT 193 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Rådets

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Produkt 1. Produktinformation Produktbenämning: Artikel nr: Valvstöd RSK 381 1650 Faluplast Art.nr 19509

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor. Förslag till direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) 0000000EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 31 mars 2004 PE 340.787/1-10 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till betänkande (PE 340.787) Hans Blokland Batterier och

Läs mer

Elektronikbyggsätt och Tillförlitlighet Dag Andersson Gruppledare

Elektronikbyggsätt och Tillförlitlighet Dag Andersson Gruppledare Elektronikbyggsätt och Tillförlitlighet Dag Andersson Gruppledare Tillverkningsteknik Mikro-nano-teknik EU-direktiv Maskinstyrsystem Riskanalyser Byggsätt 3D-MID Solceller EMC Provning Stresstest Livstidstest

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Guide till RoHS. Direktiv 2011/65/EU

Guide till RoHS. Direktiv 2011/65/EU Guide till RoHS Direktiv 2011/65/EU FÖRORD Versionshistorik Version 1.0, publicerad 2015-10-30 ORDLISTA INNEHÅLL 1 Allmänt om RoHS... 1 1.1 Bakgrund till RoHS... 1 1.2 Nyheter i det reviderade RoHS-direktivet...

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

REACH - förslaget i översikt

REACH - förslaget i översikt REACH - förslaget i översikt REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals - enligt EU-kommissionen 29 oktober 2003 Miljökonferens 2 juni 2005 Amelie Pedersen Avd. Riskbedömning www.kemi.se

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Environmental Protection Agency Updated

Environmental Protection Agency Updated Statistics from the Swedish EE & battery register WEEE Compiled by Lars Eklund lars.eklund@naturvardsverket.se +46 10 69 81 224 Environmental Protection Agency Updated 2014-09-03 Sammanfattning 2013 Insamlingsmål

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag?

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag? Intressenter och krav Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Ekonomi är de redan intresserade av! Diskussionsfråga Vilka intressenter påverkar ett företag? Det gäller att ligga steget före

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006)

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) stefan.posner@swerea.se > 50 miljoner kemikalier med CAS RN Kemikalier som styr funktion och design i slutprodukten (avsiktlig användning) > Processkemikalier

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater

PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater PRODUCENTANSVAR elektriska och elektroniska apparater 6.3.2008 1 Producentansvar Kräver att producenter av elektriska och elektroniska produkter ansvarar för återanvändning och avfallshantering av det

Läs mer

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad

Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version Reviderad Byggvarubedömningens anvisningar och informationskrav för bedömning av produkter, Version 2016-1. Dessa anvisningar ges för att beskriva vilken information som Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Leksaksseminarium 3 december 2012 Christina Larsson Kemikalieinspektionen - vilka är vi? expertmyndighet under Miljödepartementet Arbetar i Sverige, i Norden inom EU och globalt

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Miljösamverkan Skåne 2012-2013 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Checklista Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Ta med kandidatförteckningen vid tillsynsbesöket! Syftet

Läs mer

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning

FlexShade B20 XD Rullgardin / Manuell. 25 mar 2013, 11:03 B20 XD. Monteringsanvisning 25 mar 2013, 11:03 FlexShade B20 XD B20 XD Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter

16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter 16. Förklaring 1 De ekonomiska aktörernas skyldigheter Generellt sett är dessa skyldigheter mer betungande när företagen uppträder i rollen som tillverkare samt mindre betungande när de uppträder i rollen

Läs mer

samt sista dagen för tilllämpning 1 juli 2005 1 juli 2008

samt sista dagen för tilllämpning 1 juli 2005 1 juli 2008 2392 Bilaga 1 på vilka 5 inte tillämpas A. Bly som legeringskomponent 1. Stål för bearbetningsändamål och galvaniserat stål som innehåller högst 0,35 viktprocent bly 2. a) Aluminium för bearbetningsändamål

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Sammanfattning Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i smycken i detaljhandeln (SMID). Smyckesprojektet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

Ekodesign vad betyda det för industrin?

Ekodesign vad betyda det för industrin? Ekodesign vad betyda det för industrin? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Mölndal 2010-04-21 2010-04-21 1 Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin? Hur kan jag

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Seite 1 von 11. Post 1 av 1 i SFST Länk till register.

Seite 1 von 11.  Post 1 av 1 i SFST Länk till register. Seite 1 von 11 Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 180/4 Europeiska unionens officiella tidning 12.7.2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER. Maria Johnson Kjällström

MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER. Maria Johnson Kjällström MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER Godkänd av Approved by Tjst Dept. Maria Johnson Kjällström KV teknisk grund 2013-04-11 1 (7) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev

Läs mer

Med Fokus på miljön.

Med Fokus på miljön. Med Fokus på miljön. Vårt miljöarbete Produktsortiment: - Material - Kvalitet - Miljöinformation - Miljömärkning - Transporter - Returhantering Personal: - Kunskap - Delaktighet - Rutiner - Service Vår

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för batterier; SFS 2008:834 Utkom från trycket den 11 november 2008 utfärdad den 30 oktober 2008. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning

Läs mer