1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges."

Transkript

1 Filnamn n: ERE039_Miljöutveckling.docx Författare: Vidar Wernöe Datum: Rev: (17) Dok.nr ERE039 Riktlinjer för miljöanpassad produktutveckling 1 A ALLMÄNT Enligt vår verksamhetspolicy ska Elektronikko onsult verka för en långsiktig hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Detta dokument sammanfattar aktuell miljölagstiftning på elektronikområdet ochh anger riktlinjer och guidelines för Elektronikkonsults arbete med miljöanpassad produktutveckling, så kallad Eko-design. Dokumentet är en del av vår utvecklingsmodell. Dokumentet är tänkt att fungera som stöd vidd konstruktion, realisation och dokumentation av en elektronikprodukt. Avsikten är att dokumentet ska fungera som en handledning i miljölagstiftningen och där huvudlinjerna i miljöanpassad produktutveckling anges. 2 R REVISIONSINFORMATION Revision Revisionsinformation Datum A Första utgåva Omarbetad version inkluderande aktuelll lagstiftningg P:\eRegler\ERE039_Miljöutveckling.docx Elektronikkonsult A

2 2(17) 1 ALLMÄNT REVISIONSINFORMATION ORDLISTA ANSVAR AKGRUND ROHS-DIREKTIVET OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHS GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER TEKNISK DOKUMENTATION KINA ROHS VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTI TERING AV ROHS REACH-DIREKTIVET REACH OCH VAROR VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE EXTERNA NÄTAGGREGATT ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET ATTERIDIREKTIVETT UNDANTAG INYGGDA ATTERIER SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET WEEE-DIREKTIVET PRODUKTER SOM OMFATTAS... 13

3 3(17) 10.2 UNDANTAG SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVETT MILJÖANPASSAD PRODUKTUTVECKLING EKOSTRATEGIHJULET OPTIMERA FUNKTIONENN MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING MINSKA MÄNGDEN MATERIAL VÄLJ RÄTT MATERIAL OPTIMERA LIVSLÄNGDENN OPTIMERA PRODUKTIONEN OPTIMERA RESTHANTERINGEN OPTIMERA DISTRIUTIONEN RoHS WEEE EEE REACH SVHC EUP ERP DoC EKEK LCA O ORDLISTA Restriction of Hazardous Substances Waste of Electrical and Electronic Equipment Elektrisk och Elektronisk utrustning (Equipment) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Substances of Very Highh Concern Energy Using Products Energy Related Products Declaration of Conformity Elektronikkonsults artikelregister Livscykelanalys

4 4(17) 4 A ANSVAR VD har det övergripande ansvaret för detta dokument och att samtliga medarbetare har kunskapen kring miljörelaterad lagstiftning och EKO-design. 5 AKGRUND Miljöanpassad produktutveckling, eller EKO-design, När en ny produkt ska utvecklas u är den viktigaste frågan handlar om att skapa s produkter som blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. att ta ställning till vilken funktion produkten ska fylla. När funktionenn väl är specificerad ligger produktutvecklarens utmaning i att lösa funktionen med minimal miljöbelastningg och till minsta möjliga kostnad. Miljöprestanda är ingen fristående f egenskap utan bör betraktas som en av många egenskaper. Krav på miljöprestandaa bör ingå tillsammans med övriga krav i den tekniska kravspecifikationen. Genom lagstiftning har EU satt miljökrav på elektronikprodukter. Detta genom kraven i RoHS, WEEE, ERP och REACH-direktiven. Syftet har varit att minska förekomsten avv farliga substanser i nyutvecklade produkter (RoHS och REACH) samt ha system för insamling och återvinning av elektronikavfall (WEEE). Ekodesigndirektivett (ERP) och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbetee för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. En tillverkare (producent) är varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en elektrisk eller elektronisk utrustning eller som låter konstruera eller tillverka en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför den i eget namn ellerr under eget varumärke. En viktig punkt i alla direktiv är definitionen av att sätta på marknaden. Det definieras som att tillhandahållande på marknaden varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. CE märket ska visa att en produktt uppfyller gällande standarder och miljödirektivm v.

5 5(17) 6 ROHS-DI IREKTIVET RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) syftar till att minska m riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen P och PDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) trädde i kraft 2003 och gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare. Från har detta direktiv ersatts med ett nytt (2011/65/EU) också kallad RoHS 2. Nya ämnenn utreds av EU och beslut om dettaa väntas OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM RoHS-direktivet omfattar elektriskk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller ärr beroende av elektriskk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av dee avsedda funktionerna. På sikt kommer direktivet omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som är uttryckligen undantagen. Följande datum gäller för införandet av tidigare undantagna produkter: 2014: Medicintekniskk utrustning samt utrustning för övervakning och kontroll som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2014 omfattas av RoHS. 2016: Medicintekniskk utrustning för in vitro-diagnostioch kontrollinstrumentt som släppss ut på marknaden från och med som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2016 omfattas. 2017: Industriella övervaknings- den 22 juli 2017 omfattas. 2019: All övrig utrustning om inte specifikt undantagna. 6.2 UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHSS Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet. Utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstate ernas väsentliga intressen på säkerhetsområdet Utrustning avsedd att sändas ut i rymden Utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installerass som en dell av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända

6 Datum: (17) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning Aktiva medicintekniska produkter för implantation Solcellspaneler Utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling egreppen storskaliga fasta installationer och storskaliga stationära industriverktyg definieras i RoHSdirektivet som: Storskaliga stationära industriverktyg är en storskalig grupp maskiner, utrustning och/eller komponenter, som fungerar tillsammans för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats samt används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling. Exempel är CNC svarvar, kranar etc Storskalig fast installation är en storskalig kombination av flera slags apparater och, där så är tillämpligt, av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän och som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som nedmonteras av fackmän. Exempel är produktionsliner, transportband, signalsystem till tåg etc. Det är producentens ansvar att göra bedömningen om ens produkt omfattas av undantaget och upp till denna att visa hur man resonerat. För ytterligare info och flera exempel se EU:s FAQ dokument: faq.pdf 6.3 GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL Gränsvärdena för varje ämne i homogent material: 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (P) samt polybromerade difenyletrar (PDE). 0,01 viktprocent kadmium. Med ett homogent material menas de olika materialen t.ex. en komponent är uppbyggd av. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar. Komponenter som kondensatorer, transistorer och IC-kretsar är därför inte homogena material. 6.4 MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning vara försedd med CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket ska nu vara det enda märke som visar att produkten uppfyller RoHS-kraven. Kraven på teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och begränsningar gäller framför allt tillverkaren. Som tillverkare räknas den som själv tillverkar eller låter tillverka produkten och sätter sitt varumärke på den.

7 Datum: (17) Tillverkaren av en färdig elektrisk eller elektronisk produkt ska se till att samtliga produktens olika delar och komponenter uppfyller ämneskraven. Dessutom ska tillverkaren: Ta fram teknisk dokumentation Förse den färdiga produkten med CE-märke. Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse (engelska: Declaration of Conformity, DoC) Förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning Ange firmanamn och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om det inte är möjligt, på förpackningen eller medföljande dokument. Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter har ofta en eller flera leverantörer som tillverkar olika delar eller komponenter. Det är viktigt att tydligt kommunicera krav på kemikalieinnehåll och information till alla leverantörer. Om det skrivs ett avtal om överensstämmelse med RoHS med leverantörerna är det viktigt att så långt som möjligt se till att specificera vad som ska uppfyllas. Det är viktigt att komma ihåg att även om tillverkaren har avtal med leverantörer så är det fortfarande tillverkaren som har ansvaret för att komponenter och olika delar uppfyller kraven i RoHS. 6.5 TEKNISK DOKUMENTATION Standarden EN tydliggör hur den tekniska dokumentationen ska utformas. Det ska i dokumentationen finnas en allmän beskrivning av produkten och dokumentation för material, delar och underenheter. Producenten har en skyldighet att fastställa, samla och utvärdera informationen med avseende på kvalitet och trovärdighet. I detta ligger även att göra en bedömning av sannolikheten för att RoHSämnena finns i material eller underenheter samt leverantörens trovärdighet. Även material som tillförs under tillverkningsprocessen som t ex lod, färg och lim behöver beaktas. Standarden pekar på att man ska göra en informationsinsamling, bedömning & revisioner av sin leverantör. Man ska se till att ha en leverantörsförsäkran om överensstämmelse med RoHS. Detta kan t.ex. vara ett undertecknat kontrakt där RoHS-kravet framgår eller en Declaration of Conformity. Andra metoder som standarden pekar på är materialdeklarationer eller analytiska provresultat. I bedömningen kan man ta utgångspunkt i leverantrörens kvalitets- och miljöledningssystem. Det behöver finnas rutiner för att utvärdera kvaliteten och trovärdigheten av dokumentationen. Revisioner kan behövas för att säkerställa att serietillverkningen överensstämma med kraven även efter att tillverkningen har pågått ett tag. Man ska säkerställa att den tekniska dokumentationen förblir giltig och kunna visas upp den under tio år efter att (den individuella) produkten släppts på marknaden. Om produkten berörs av flera direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för att intyga att produkten uppfyller samtliga av dessa direktiv. 6.6 KINA ROHS Info kommer i nästa revision.

8 8(17) 6.7 VÄGLEDNING Länk till RoHS-direktivet: /filearchive/pdf/rohs2-direktivet SV.pdf Mer information om RoHS-direktivet finns påå EU-kommissionens webbplats: w EU-kommissionen har tillsammans med ett antal medlemsländer tagit fram ett FAQ-dokument som ska hjälpa företagen attt tolka RoHS 2 för att säkerställa att kraven uppfylls: /filearchive/filer/rohs faq.pdf 6.8 ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTERING AV A ROHSS Alla nya konstruktioner ska uppfylla RoHS om inte annat uttryckligenn anges av kunden. Nya komponenter ska registreras i EKEK med RoHS information såå att en produkts stycklista kan visa på uppfyllandet av direktivet. På mönsterkortsunderlag, specialtillverkade komponenter som exv. transformatorer och drosslar, kablar och mekanik ska det framgå på ritningsunderlagen att de ska uppfyllaa RoHS. För kunder som önskar så, lämnass en Design Declaration of Conformity. Som underlag för bedömning används aktuell stycklista med RoHS- med information. För serietillverkade enheter ska dessa beställass krav på RoHS från leverantören.

9 9(17) 7 -DIREKTIVET REACH- REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikaliereglerr som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står förr Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande ochh begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU denn 1 juni 2007, men bestämmelsernaa i REACH börjar gälla stegvis. Alla företag som tillverkar,, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i REACH. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. 7.1 REACH OCH VARORR En vara definieras i REACH som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer b dess funktion. Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Consern (SVHC ), som ingår i varor ska i vissa fall anmälas tilll den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Det gällerr ämnen somm har identifierats i den så kallade kandidatförteckningen för f tillståndsprövningen i REACH. Om en varaa innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne (jämför anmälan av särskilt farliga ämnen ovan) ska information om säker användning lämnas av leverantören till mottagaren. Notera att Sverige, Österike, elgien, Danmark, Frankrike, Tyskland och Norge definierar en vara annorlundaa än övriga EU-länder. Då en produkt innehåller många delkomponenter anser man att varje delkomponent är en vara. Därmed har man skyldighet attt meddela omm en delkomponent innehåller mera än 0,1 procent av ett ämne på kandidatförteckningen. För ytterligare info se: /Forfattningar/Reach/Swedish%20interpretation%20of%20the%200.1%20per%20cent%20limit.pdf REACH förordningenn Artikel 33: Varje leverantör av en vara som innehåller ettt ämne vilket uppfyller kriterierna i artikel 57 och identifieras enligt artikel 59.1 i en koncentration över 0,1 viktprocent skall tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information som leverantören har tillgång till, med åtminstone ämnets namn, så att varan kan användas på ett säkert sätt. Artikel 577 tar upp kriterier för att hamna på kandidatförteckningen. Ämnenaa ska vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller hormonstörande. Artikel 59.1 är kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen: /chem_data/candidate_list_en.asp Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, m batterier och kablage. 7.2 VÄGLEDNING Information om REACH finns på KEMI:s hemsida: Kandidatförteckningenn med beskrivning av användningsområden: /Forfattningar/Reach/Amnen_pa_kandidatforteckningen_konsolider ad.pdf ECHA:s vägledning om kraven för ämnen i varor: /documents/10162/13632/articles_sv.pdf

10 10(17) Fallstudie om tillämpningen av 0,1-procentsgränsen för kravet på information omm särskilt farliga ämnen i varor: 7.3 ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH Elektronikkonsult genomförde, på uppdrag avv KEMI, en studie om kemiska k ämnen i elektroniska komponenter. Kartläggningen visade att elektronikkomponenterna innehöll många olika föreningar, företrädesvis metaller, metalloxider och olika polymera material. Förutom att redovisa vad olika komponenttyper består av, blev slutsatsen att det i dagsläget är mycket svårt att få en exakt vetskap om vilka ämnenn ett kretskort innehåller. Dock kann man få en rimlig uppfattning av de olika materialen samt att de inte innehåller några farliga ämnen. Helaa rapporten finns här: /filearchive/filer/kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf Elektronikkonsult följer i övrigt utvecklingen kring REACH och varor men har idag inga rutiner för att strukturellt t deklarera SVHC-ämnen. Dock kann vi på uppdrag av kundd utreda ochh deklarera materialinnehåll. 8 E EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Ekodesigndirektivet innebär att produkter framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få säljas inom EU. Energimärkningsdirektivet däremot gör det tydligt för konsumenten hur energieffektiv en produkt ärr och ger kunden möjlighet att göraa aktiva val. Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds f och samtidigt blir produkterna billigare i drift för konsumenten. Energimärkningskraven möjliggör ännu större besparing och produktutveckling eftersom aspekter som energiförbrukning, buller, prestanda tydliggörs och konsumenterna kan därför lättare efterfråga de bästa produkterna på marknaden. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika kravv för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla ochh hur mätningar och kontroll ska gå till. Produktgrupper som omfattas: Några grupper är av särskilt intresse för Elektronikkonsult: 8.1 STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE Ekodesignkraven för standby och frånläge är speciella i den meningenn att de intee gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilagaa 1 i förordningen finnss en lista över de produkter som omfattas av standby/ frånlägeskraven, men de gäller generellt för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper omfattas både av denna "standby- i den förordning", och av en produktspecifik ekodesignförordning. Standby-kraven kann höjas ytterligare produktspecifika förordningen. Kraven för standby trädde i kraft januari och januari Det innebär att produkter i standby endast får förbruka 0,5 W. Tillämpningen av förordning begränsas till produkter som motsvarar hushålls- och kontorsprodukter enligt klass i standarden EN 55022:2006.

11 Datum: (17) Länk till direktivet: byoffmode_ pdf 8.2 EXTERNA NÄTAGGREGAT Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta AC/AC och AC/DC-aggregat som är fristående och som har en uteffekt upp till 250W. Direktivet omfattar nätaggregat som tillhör de produktkategorier som omfattas av direktivet för standby och frånläge. Det omfattar därför inte industriella nätaggregat. Direktivet ställer krav på låga förluster vid noll-last samt krav på lägsta verkningsgrad över lastområdet ( %). Det finns också krav på att tillverkaren ska kunna tillhandahålla viss teknisk dokumentation. Från 27 april 2011 gäller följande krav: Noll-last: Max 0.5 W Verkningsgrad: Minst 87% (vid märkeffekt över 51 W). För lägre effekter se tabell i direktivet. För att få CE-märka produkten måste man uppfylla dessa minimikrav. Länk till direktivet: _ pdf 8.3 ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rätt till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++ om behov finns. Elektronikkonsult levererar inte produkter som omfattas av energimärkningsdirektivet. Ytterligare information om direktivet hittas här: 8.4 VÄGLEDNING Ytterliggare produktgrupper som är av särskilt intresse för Elektronikkonsult är pågående utredning av motorsystemprodukter (Lot 30) Information om ekodesigndirektivet finns på Energimyndighetens hemsida: 8.5 ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET Elektronikkonsults huvudsakliga miljöpåverkan är kring de produkter som vi konstruerar. Vi har fokus på hög energieffektivitet, låga förluster och lång livslängd. I detta ligger att även fokusera på kvalitet och tillförlitlighet så att det blir låga felutfall i fält. Vi följer ekodesigndirektivet och de produkter som omfattas.

12 12(17) 9 ATTERIDIREKTIVET atterier kan innehålla ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att alla batterier samlas in. Sedan den 1 januari 2009 är det producentansvar på batterier i Sverige.. Det innebär att producenten ska ta ansvar för att alla batterierr som säljs samlas in ochh återvinns. Främst är det batteriproducenter som berörs. Producent är den som för f första gången släpper ut ett batteri på den svenska marknaden genom att yrkesmässigt tillhandahålla ett batteri. Notera att den nya förordningen omfattar ALLA batterier oavsett vikt, typ eller användningsområde. Inbyggda och lösa batterier såväl som miljöfarliga och icke-miljöfarliga batterier omfattas. 9.1 UNDANTAG Vissa batterier är undantagna från producentansvaret för batterier. Det gäller batterier i utrustning som: Används i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos h en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmaterial, om utrustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål. Är avsedda att sändas ut i rymden r 9.2 INYGGDA ATTERIER Alla elektriska och elektroniska produkter som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser. Som producent av elektronik produkter med inbyggda batterier har man krav att se till att: 1. Produkterna är sammansatta på ett sådantt sätt att batterierna lätt kan avlägsnas 2. Det följer med en bruksanvisning med produkterna, som visar vilken typ av batteri som produkten innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sättt Dessa två bestämmelser gäller inte för produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinsk hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten. Om man köper batterier från en svensk återförsäljare är denna producent. Skullee man däremot ha ett inbyggt batteri som på bilden och låter kortet tillverkas utanför Sverige blir man producent när produkten sätts på den svenska marknaden. Den första som sätter produkten på marknaden har producentansvaret. Exporterarr man en produkt till ett annat EU-land är det där man har producentansvaret. Notera att det är nationellt producentansvar som gäller. 9.3 SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Som producent har man ett ansvarr för insamling, borttransport, behandling och återvinning av batterier. Man har också en skyldighet att informera slutanvändaren, bland b annat t om att de ska s sortera ut batterierr från annat avfall samt vart de kan lämna sina uttjänta batterier. Utöver det ska du göra en anmälan om att du är producent och redovisa in uppgifter till Naturvårdsverket. För anmälan och mer informationn gå in på:

13 13(17) 9.4 ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET EK ska informera kunden om producentansvaret ifall produkten innehåller inbyggda batterier. Rekommendera kunden att kontakta El-kretsen. 10 WEEE-D DIREKTIVET WEEE-direktivet syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av uppkommet elektronikavfall. Producenter av elektriska och h elektroniska produkterr (EEE) ska se till att de samlas in och rapporteras. Producenten är den som tillverkar och säljer EEE, för in och sedan säljer sådana a produkter eller som säljer direkt till en användare i annat land i EU, om det inte finns en producent p där som tar emot produkterna (så kallad distansförsäljning). Producent är man inte om man endast är återförsäljare i Sverige, det vill v säga intee tillverkar eller för in produkter själv, endast är distributör eller endast lånar, hyr eller leasarr ut el-produkter. Det första WEEE direktivet kom 2002 och ersattes 2012 av ett reviderat direktiv. Under 2014 kommer detta införas i svensk lagstiftning. land nyheterna är att nya kategorier produkter omfattas och att man vid distansförsäljning ska utse ett ombud som ansvarar för producentens skyldigheter. Länk till WEEE-direktivet: /filearchive/pdf/weee-direktivet-2012_19_eu.pdf olik implementering inom EU. WEEE-direktivet är ett minimidirektiv och kan därför ha 10.1 PRODUKTER SOM OMFATTA AS De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en e spänning g på högst volt växelström eller volt likström. 10 produktkategorierr omfattas: 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning) 5. elysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 8. Medicintekniskk utrustning 9. Övervaknings- Från 15 augusti 2018 omfattar direktivet alla EEE om det inte specifikt är undantaget och kontrollutrustningg 10. Varuautomaterr

14 14(17) 10.2 UNDANTAG Följande produkter är undantagna: Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor Mobila maskiner för yrkesmässig användning Utrustning för forskning och utveckling Medicinska produkter som kan förväntas sprida smitta. Undantagett är också produkter som ingår ellerr som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas, eller har samband med skydd av säkerhetsintressenen hos ett EU-land. Till exempel vapen, ammunition eller krigsmaterie el, om de tillverkats för ett militärt ändamål. För komplett lista och definitionerr se WEEE-direktivet SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Enligt den svenska förordning om producentansvar för elektriska ochh elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Som producent ska man göra följande: Anmäla sig och redovisa mängden sålda elektronikprodukter årsvis i Naturvårdsverkets EE-register. Märka sina produkter med en soptunna enligt bilden. Vara med i ett insamlingssystem. Ta hand om avfallet från sina produkter både historiskt och nytt. n Avsätta finansiella garantier för kostnaden för den framtida återvinningen. Upplysa återvinnare så att avfallet kan tas om hand på ett försvarligt sätt. För anmälan och mer informationn gå in på: Vid distansförsäljning till annat medlemsland där man inte är etablerad, gäller att producenten ska utse ett behörigt ombud som ska ansvara för producentens skyldigheter ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVET definitionenn omfattas vi v inte av WEEE-direktivets regler. Då Elektronikkonsult inte är producent enligtt Elektronikkonsult bör informera kunden om producentansvaret ifall denna omfattas av lagstiftningen. Rekommendera kunden i så fall att kontakta El-kretsen.

15 15(17) 11 M MILJÖANPASSAD PRODUK KTUTVECKLING Miljöanpassad produktutveckling handlar om att skapa produkter somm blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. I våra uppdrag är det viktigt att tillsammans med kunden definierar vad som är viktigt och hur man hittar en balans mellan olika krav. Typiska krav kan vara livslängd, produktpris, utvecklingskostnad, utvecklingstid eller liknande. I vilket mått konstruktionen ska ta hänsyn till olika miljöaspekter bör därför ingå som en del i specifikationsarbetet. Livscykelanalyser (LCA) har visat att det största bidraget till CO 2 påverkan en elektronikprodukt har är under användarfasen. Det är därför viktigt att konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Detta har normalt också en stor inverkan på produktens livslängd då kylningen normalt blir bättre. Livscykelanalyser eller andra metoder för miljöbedömning har pekat ut u följande miljöaspekter som de allra viktigaste: Energiförbrukning under användning Materialets vikt Materialval Färre material för att underlätta återvinning Transporter Förpackning Service och underhåll Gifter och tungmetaller 11.1 EKOSTRATEGIHJULET Ekostrategihjulet är ettt bra stöd för att stimulera nya idéer för hur en produkt kan göras miljömässigt bättre. Dett kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Hjulet kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Det viktiga är att få en uppfattning om vad det är som belastar miljön mest i produktens livscykel. Då kan man koncentrera arbetet tilll de viktigaste områdena. Miljöanpassad produktutveckling innebär därför att produkter studeras ur ett livscykelperspektiv.

16 Datum: (17) Till stöd finns nedan en lista med förslag och idéer utifrån Elektronikkonsults verksamhet OPTIMERA FUNKTIONEN Optimera funktionen genom att skapa maximal nytta för kunden med minsta möjliga miljöbelastning. Gör en robust och tillförlitlig konstruktion som håller. Optimera produkten ur ett systemperspektiv. Diskutera med kunden vad som blir den bästa lösningen. Våga ställ jobbiga frågor till kunden om vad som är det viktigaste. Prioritera tillsammans MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING Minska påverkan under användning genom att minimera effektförbrukning och underhåll. Konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Konstruera med automatisk nedkopplingsfunktion där så är möjligt (standby) Optimera konstruktionen och överdimensionera inte i onödan. Välj komponenter med låg effektförbrukning 11.4 MINSKA MÄNGDEN MATERIAL Minska mängden material genom att minska råvaruuttag och energiförbrukning. Minimera produktens vikt och volym. Använd kompakta byggsätt. Optimera layoutens storlek och antal lager. Välj så få och så små komponenter som möjligt. Välj kapslar som har så liten storlek som möjligt utan att påverka tillförlitligheten. Minimera materialmängden i mekanik och höljen. Vad behövs för en effektiv kylning? Ska höljet vara plast eller plåt? 11.5 VÄLJ RÄTT MATERIAL Välja rätt material genom att minimera materialens miljöbelastning. Konstruera för RoHS. Undvik komponenter som innehåller miljöfarliga SVHC-ämnen. Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, batterier och kablage. Stäm av mot aktuell Kandidatförteckning OPTIMERA LIVSLÄNGDEN Optimera livslängden genom att minimera produktens miljöpåverkan m.a.p. tillverkning/användning. Konstruera för lång livslängd och minimala felutfall i fält. Gör konstruktionen enkel att reparera och underhålla.

17 Datum: (17) 11.7 OPTIMERA PRODUKTIONEN Optimera produktionen genom att minimera spill och energianvändning Produkten ska konstrueras så att den är enkel att tillverka. Tillverkningsunderlagen ska vara entydiga så att missförstånd undviks. Rådgör med tillverkaren under utvecklingsfasen. Genomför gärna Design For Manufacturing (DFM) och Design For Test (DFT) aktiviteter. Konstruera mot hög produktionsyield. Se till att ha marginaler i konstruktionen för att tolerera komponentspridningar och därigenom spridning i provningen OPTIMERA RESTHANTERINGEN Optimera återvinningen genom maximal återanvändning och i andra hand återvinning. Undvik skyddslackering av kretskort ifall det inte eliminerar behov av ett yttre hölje eller radikalt förlänger livslängden. Måla eller metallisera inte plast i t.ex. höljen om det inte behövs Gjut inte in metalldetaljer, kablar eller kretskort i plasten. Märk alla stora plastdetaljer med plastens typ. Använd olegerade metaller framför legerade. Använd så få olika material som möjligt. Gör produkten demonteringsvänlig OPTIMERA DISTRIUTIONEN Optimera distributionen genom att minska energiförbrukningen. Samordna inköp av komponenter. Tillverka prototyper nära så transporterna minskar.

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2005:209 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet

Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet Mall-id: MAG-0006, 2010-11-04 Juridiska sekretariatet Johan Forsberg, Jurist Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet 1. Inledning RoHS-direktivet 1,

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Nordisk Miljömärkning

Nordisk Miljömärkning Nordisk Miljömärkning Bakgrundsdokument till kriterier för Tvättmaskiner, version 4 20040205 Lena Rogeman Innehållsförteckning 20040205 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Inledning och historik 1 3 Andra styrmedel

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Dnr 2014-12-09 2014-7023 1 (15) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektiva produkter Karolina Petersson 016-544 2065 karolina.petersson@energimyndigheten.se

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

CSR. miljö och hållbarhet

CSR. miljö och hållbarhet CSR Corporate social responsibility miljö och hållbarhet Würth Svenska AB. Box 1705. 701 17 Örebro. Tel 019-35 10 00. Fax 019-35 10 01. Besöksadress: Berglundavägen 38. 702 36 Örebro. info@wuerth.se. www.wurth.se

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering

Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering 25 april 2013 Torbjörn Andersson Teknisk chef, Belysning, Intertek Torbjörn Andersson Teknisk chef på Intertek Semko:s Belysningsavdelning

Läs mer

Svensk sammanfattning av rapporten

Svensk sammanfattning av rapporten Svensk sammanfattning av rapporten Out of Control: E-waste trade flows from the EU to developing countries April 2009 Sammanfattning Den snabbt växande konsumtionen av elektronikprodukter har lett till

Läs mer

Vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Januari 2008 Vägledning för arbetet med Reach 1 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach, med förklaringar om de skyldigheter som gäller enligt

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG.

Se definitionen i artikel 3(a) i direktiv 2002/96/EG. REVIDERADE RIKTLINJER FÖR KONTAKTORGAN nr 1 Ämne: Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 1. Dessa riktlinjer för kontaktorgan utgör medlemsstaternas

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på.

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. Energismart det vinner vi alla på Som Sveriges ledande el-teknikgrossist arbetar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Byggkomponenter

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Byggkomponenter Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Byggkomponenter Innehåll Offentlig upphandling Grön offentlig upphandling Grön offentlig upphandling i praktiken Livscykelkostnad Projektet Buy Smart+ Bakgrund Byggsektorn

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

E.L.Elmateriel Leverantörernas förening

E.L.Elmateriel Leverantörernas förening E.L.Elmateriel Leverantörernas förening Miljövarudeklaration för BELYSNINGSARMATUR och ELEKTRISKT INSTALLATIONSMATERIEL GRUNDDATA Produktnamn Artikelnr Tilläggsnr Arcad 4063, 4065-1-01HF/ -1-01/HFF Kontaktperson,

Läs mer

Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter

Bilaga 1. Kravspecifikation. Tunna klienter Bilaga 1 Kravspecifikation Tunna klienter Utvärdering Inledning Endast de anbud som uppfyller samtliga skall krav utvärderas vidare enligt utvärderingsmodellen som beskrivs nedan. Utvärderingsmodell Utvärdering

Läs mer