1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges."

Transkript

1 Filnamn n: ERE039_Miljöutveckling.docx Författare: Vidar Wernöe Datum: Rev: (17) Dok.nr ERE039 Riktlinjer för miljöanpassad produktutveckling 1 A ALLMÄNT Enligt vår verksamhetspolicy ska Elektronikko onsult verka för en långsiktig hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Detta dokument sammanfattar aktuell miljölagstiftning på elektronikområdet ochh anger riktlinjer och guidelines för Elektronikkonsults arbete med miljöanpassad produktutveckling, så kallad Eko-design. Dokumentet är en del av vår utvecklingsmodell. Dokumentet är tänkt att fungera som stöd vidd konstruktion, realisation och dokumentation av en elektronikprodukt. Avsikten är att dokumentet ska fungera som en handledning i miljölagstiftningen och där huvudlinjerna i miljöanpassad produktutveckling anges. 2 R REVISIONSINFORMATION Revision Revisionsinformation Datum A Första utgåva Omarbetad version inkluderande aktuelll lagstiftningg P:\eRegler\ERE039_Miljöutveckling.docx Elektronikkonsult A

2 2(17) 1 ALLMÄNT REVISIONSINFORMATION ORDLISTA ANSVAR AKGRUND ROHS-DIREKTIVET OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHS GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER TEKNISK DOKUMENTATION KINA ROHS VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTI TERING AV ROHS REACH-DIREKTIVET REACH OCH VAROR VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE EXTERNA NÄTAGGREGATT ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET ATTERIDIREKTIVETT UNDANTAG INYGGDA ATTERIER SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET WEEE-DIREKTIVET PRODUKTER SOM OMFATTAS... 13

3 3(17) 10.2 UNDANTAG SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVETT MILJÖANPASSAD PRODUKTUTVECKLING EKOSTRATEGIHJULET OPTIMERA FUNKTIONENN MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING MINSKA MÄNGDEN MATERIAL VÄLJ RÄTT MATERIAL OPTIMERA LIVSLÄNGDENN OPTIMERA PRODUKTIONEN OPTIMERA RESTHANTERINGEN OPTIMERA DISTRIUTIONEN RoHS WEEE EEE REACH SVHC EUP ERP DoC EKEK LCA O ORDLISTA Restriction of Hazardous Substances Waste of Electrical and Electronic Equipment Elektrisk och Elektronisk utrustning (Equipment) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Substances of Very Highh Concern Energy Using Products Energy Related Products Declaration of Conformity Elektronikkonsults artikelregister Livscykelanalys

4 4(17) 4 A ANSVAR VD har det övergripande ansvaret för detta dokument och att samtliga medarbetare har kunskapen kring miljörelaterad lagstiftning och EKO-design. 5 AKGRUND Miljöanpassad produktutveckling, eller EKO-design, När en ny produkt ska utvecklas u är den viktigaste frågan handlar om att skapa s produkter som blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. att ta ställning till vilken funktion produkten ska fylla. När funktionenn väl är specificerad ligger produktutvecklarens utmaning i att lösa funktionen med minimal miljöbelastningg och till minsta möjliga kostnad. Miljöprestanda är ingen fristående f egenskap utan bör betraktas som en av många egenskaper. Krav på miljöprestandaa bör ingå tillsammans med övriga krav i den tekniska kravspecifikationen. Genom lagstiftning har EU satt miljökrav på elektronikprodukter. Detta genom kraven i RoHS, WEEE, ERP och REACH-direktiven. Syftet har varit att minska förekomsten avv farliga substanser i nyutvecklade produkter (RoHS och REACH) samt ha system för insamling och återvinning av elektronikavfall (WEEE). Ekodesigndirektivett (ERP) och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbetee för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. En tillverkare (producent) är varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en elektrisk eller elektronisk utrustning eller som låter konstruera eller tillverka en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför den i eget namn ellerr under eget varumärke. En viktig punkt i alla direktiv är definitionen av att sätta på marknaden. Det definieras som att tillhandahållande på marknaden varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. CE märket ska visa att en produktt uppfyller gällande standarder och miljödirektivm v.

5 5(17) 6 ROHS-DI IREKTIVET RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) syftar till att minska m riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen P och PDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) trädde i kraft 2003 och gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare. Från har detta direktiv ersatts med ett nytt (2011/65/EU) också kallad RoHS 2. Nya ämnenn utreds av EU och beslut om dettaa väntas OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM RoHS-direktivet omfattar elektriskk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller ärr beroende av elektriskk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av dee avsedda funktionerna. På sikt kommer direktivet omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som är uttryckligen undantagen. Följande datum gäller för införandet av tidigare undantagna produkter: 2014: Medicintekniskk utrustning samt utrustning för övervakning och kontroll som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2014 omfattas av RoHS. 2016: Medicintekniskk utrustning för in vitro-diagnostioch kontrollinstrumentt som släppss ut på marknaden från och med som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2016 omfattas. 2017: Industriella övervaknings- den 22 juli 2017 omfattas. 2019: All övrig utrustning om inte specifikt undantagna. 6.2 UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHSS Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet. Utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstate ernas väsentliga intressen på säkerhetsområdet Utrustning avsedd att sändas ut i rymden Utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installerass som en dell av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända

6 Datum: (17) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning Aktiva medicintekniska produkter för implantation Solcellspaneler Utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling egreppen storskaliga fasta installationer och storskaliga stationära industriverktyg definieras i RoHSdirektivet som: Storskaliga stationära industriverktyg är en storskalig grupp maskiner, utrustning och/eller komponenter, som fungerar tillsammans för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats samt används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling. Exempel är CNC svarvar, kranar etc Storskalig fast installation är en storskalig kombination av flera slags apparater och, där så är tillämpligt, av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän och som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som nedmonteras av fackmän. Exempel är produktionsliner, transportband, signalsystem till tåg etc. Det är producentens ansvar att göra bedömningen om ens produkt omfattas av undantaget och upp till denna att visa hur man resonerat. För ytterligare info och flera exempel se EU:s FAQ dokument: faq.pdf 6.3 GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL Gränsvärdena för varje ämne i homogent material: 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (P) samt polybromerade difenyletrar (PDE). 0,01 viktprocent kadmium. Med ett homogent material menas de olika materialen t.ex. en komponent är uppbyggd av. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar. Komponenter som kondensatorer, transistorer och IC-kretsar är därför inte homogena material. 6.4 MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning vara försedd med CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket ska nu vara det enda märke som visar att produkten uppfyller RoHS-kraven. Kraven på teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och begränsningar gäller framför allt tillverkaren. Som tillverkare räknas den som själv tillverkar eller låter tillverka produkten och sätter sitt varumärke på den.

7 Datum: (17) Tillverkaren av en färdig elektrisk eller elektronisk produkt ska se till att samtliga produktens olika delar och komponenter uppfyller ämneskraven. Dessutom ska tillverkaren: Ta fram teknisk dokumentation Förse den färdiga produkten med CE-märke. Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse (engelska: Declaration of Conformity, DoC) Förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning Ange firmanamn och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om det inte är möjligt, på förpackningen eller medföljande dokument. Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter har ofta en eller flera leverantörer som tillverkar olika delar eller komponenter. Det är viktigt att tydligt kommunicera krav på kemikalieinnehåll och information till alla leverantörer. Om det skrivs ett avtal om överensstämmelse med RoHS med leverantörerna är det viktigt att så långt som möjligt se till att specificera vad som ska uppfyllas. Det är viktigt att komma ihåg att även om tillverkaren har avtal med leverantörer så är det fortfarande tillverkaren som har ansvaret för att komponenter och olika delar uppfyller kraven i RoHS. 6.5 TEKNISK DOKUMENTATION Standarden EN tydliggör hur den tekniska dokumentationen ska utformas. Det ska i dokumentationen finnas en allmän beskrivning av produkten och dokumentation för material, delar och underenheter. Producenten har en skyldighet att fastställa, samla och utvärdera informationen med avseende på kvalitet och trovärdighet. I detta ligger även att göra en bedömning av sannolikheten för att RoHSämnena finns i material eller underenheter samt leverantörens trovärdighet. Även material som tillförs under tillverkningsprocessen som t ex lod, färg och lim behöver beaktas. Standarden pekar på att man ska göra en informationsinsamling, bedömning & revisioner av sin leverantör. Man ska se till att ha en leverantörsförsäkran om överensstämmelse med RoHS. Detta kan t.ex. vara ett undertecknat kontrakt där RoHS-kravet framgår eller en Declaration of Conformity. Andra metoder som standarden pekar på är materialdeklarationer eller analytiska provresultat. I bedömningen kan man ta utgångspunkt i leverantrörens kvalitets- och miljöledningssystem. Det behöver finnas rutiner för att utvärdera kvaliteten och trovärdigheten av dokumentationen. Revisioner kan behövas för att säkerställa att serietillverkningen överensstämma med kraven även efter att tillverkningen har pågått ett tag. Man ska säkerställa att den tekniska dokumentationen förblir giltig och kunna visas upp den under tio år efter att (den individuella) produkten släppts på marknaden. Om produkten berörs av flera direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för att intyga att produkten uppfyller samtliga av dessa direktiv. 6.6 KINA ROHS Info kommer i nästa revision.

8 8(17) 6.7 VÄGLEDNING Länk till RoHS-direktivet: /filearchive/pdf/rohs2-direktivet SV.pdf Mer information om RoHS-direktivet finns påå EU-kommissionens webbplats: w EU-kommissionen har tillsammans med ett antal medlemsländer tagit fram ett FAQ-dokument som ska hjälpa företagen attt tolka RoHS 2 för att säkerställa att kraven uppfylls: /filearchive/filer/rohs faq.pdf 6.8 ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTERING AV A ROHSS Alla nya konstruktioner ska uppfylla RoHS om inte annat uttryckligenn anges av kunden. Nya komponenter ska registreras i EKEK med RoHS information såå att en produkts stycklista kan visa på uppfyllandet av direktivet. På mönsterkortsunderlag, specialtillverkade komponenter som exv. transformatorer och drosslar, kablar och mekanik ska det framgå på ritningsunderlagen att de ska uppfyllaa RoHS. För kunder som önskar så, lämnass en Design Declaration of Conformity. Som underlag för bedömning används aktuell stycklista med RoHS- med information. För serietillverkade enheter ska dessa beställass krav på RoHS från leverantören.

9 9(17) 7 -DIREKTIVET REACH- REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikaliereglerr som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står förr Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande ochh begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU denn 1 juni 2007, men bestämmelsernaa i REACH börjar gälla stegvis. Alla företag som tillverkar,, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i REACH. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. 7.1 REACH OCH VARORR En vara definieras i REACH som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer b dess funktion. Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Consern (SVHC ), som ingår i varor ska i vissa fall anmälas tilll den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Det gällerr ämnen somm har identifierats i den så kallade kandidatförteckningen för f tillståndsprövningen i REACH. Om en varaa innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne (jämför anmälan av särskilt farliga ämnen ovan) ska information om säker användning lämnas av leverantören till mottagaren. Notera att Sverige, Österike, elgien, Danmark, Frankrike, Tyskland och Norge definierar en vara annorlundaa än övriga EU-länder. Då en produkt innehåller många delkomponenter anser man att varje delkomponent är en vara. Därmed har man skyldighet attt meddela omm en delkomponent innehåller mera än 0,1 procent av ett ämne på kandidatförteckningen. För ytterligare info se: /Forfattningar/Reach/Swedish%20interpretation%20of%20the%200.1%20per%20cent%20limit.pdf REACH förordningenn Artikel 33: Varje leverantör av en vara som innehåller ettt ämne vilket uppfyller kriterierna i artikel 57 och identifieras enligt artikel 59.1 i en koncentration över 0,1 viktprocent skall tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information som leverantören har tillgång till, med åtminstone ämnets namn, så att varan kan användas på ett säkert sätt. Artikel 577 tar upp kriterier för att hamna på kandidatförteckningen. Ämnenaa ska vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller hormonstörande. Artikel 59.1 är kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen: /chem_data/candidate_list_en.asp Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, m batterier och kablage. 7.2 VÄGLEDNING Information om REACH finns på KEMI:s hemsida: Kandidatförteckningenn med beskrivning av användningsområden: /Forfattningar/Reach/Amnen_pa_kandidatforteckningen_konsolider ad.pdf ECHA:s vägledning om kraven för ämnen i varor: /documents/10162/13632/articles_sv.pdf

10 10(17) Fallstudie om tillämpningen av 0,1-procentsgränsen för kravet på information omm särskilt farliga ämnen i varor: 7.3 ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH Elektronikkonsult genomförde, på uppdrag avv KEMI, en studie om kemiska k ämnen i elektroniska komponenter. Kartläggningen visade att elektronikkomponenterna innehöll många olika föreningar, företrädesvis metaller, metalloxider och olika polymera material. Förutom att redovisa vad olika komponenttyper består av, blev slutsatsen att det i dagsläget är mycket svårt att få en exakt vetskap om vilka ämnenn ett kretskort innehåller. Dock kann man få en rimlig uppfattning av de olika materialen samt att de inte innehåller några farliga ämnen. Helaa rapporten finns här: /filearchive/filer/kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf Elektronikkonsult följer i övrigt utvecklingen kring REACH och varor men har idag inga rutiner för att strukturellt t deklarera SVHC-ämnen. Dock kann vi på uppdrag av kundd utreda ochh deklarera materialinnehåll. 8 E EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Ekodesigndirektivet innebär att produkter framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få säljas inom EU. Energimärkningsdirektivet däremot gör det tydligt för konsumenten hur energieffektiv en produkt ärr och ger kunden möjlighet att göraa aktiva val. Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds f och samtidigt blir produkterna billigare i drift för konsumenten. Energimärkningskraven möjliggör ännu större besparing och produktutveckling eftersom aspekter som energiförbrukning, buller, prestanda tydliggörs och konsumenterna kan därför lättare efterfråga de bästa produkterna på marknaden. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika kravv för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla ochh hur mätningar och kontroll ska gå till. Produktgrupper som omfattas: Några grupper är av särskilt intresse för Elektronikkonsult: 8.1 STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE Ekodesignkraven för standby och frånläge är speciella i den meningenn att de intee gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilagaa 1 i förordningen finnss en lista över de produkter som omfattas av standby/ frånlägeskraven, men de gäller generellt för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper omfattas både av denna "standby- i den förordning", och av en produktspecifik ekodesignförordning. Standby-kraven kann höjas ytterligare produktspecifika förordningen. Kraven för standby trädde i kraft januari och januari Det innebär att produkter i standby endast får förbruka 0,5 W. Tillämpningen av förordning begränsas till produkter som motsvarar hushålls- och kontorsprodukter enligt klass i standarden EN 55022:2006.

11 Datum: (17) Länk till direktivet: byoffmode_ pdf 8.2 EXTERNA NÄTAGGREGAT Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta AC/AC och AC/DC-aggregat som är fristående och som har en uteffekt upp till 250W. Direktivet omfattar nätaggregat som tillhör de produktkategorier som omfattas av direktivet för standby och frånläge. Det omfattar därför inte industriella nätaggregat. Direktivet ställer krav på låga förluster vid noll-last samt krav på lägsta verkningsgrad över lastområdet ( %). Det finns också krav på att tillverkaren ska kunna tillhandahålla viss teknisk dokumentation. Från 27 april 2011 gäller följande krav: Noll-last: Max 0.5 W Verkningsgrad: Minst 87% (vid märkeffekt över 51 W). För lägre effekter se tabell i direktivet. För att få CE-märka produkten måste man uppfylla dessa minimikrav. Länk till direktivet: _ pdf 8.3 ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rätt till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++ om behov finns. Elektronikkonsult levererar inte produkter som omfattas av energimärkningsdirektivet. Ytterligare information om direktivet hittas här: 8.4 VÄGLEDNING Ytterliggare produktgrupper som är av särskilt intresse för Elektronikkonsult är pågående utredning av motorsystemprodukter (Lot 30) Information om ekodesigndirektivet finns på Energimyndighetens hemsida: 8.5 ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET Elektronikkonsults huvudsakliga miljöpåverkan är kring de produkter som vi konstruerar. Vi har fokus på hög energieffektivitet, låga förluster och lång livslängd. I detta ligger att även fokusera på kvalitet och tillförlitlighet så att det blir låga felutfall i fält. Vi följer ekodesigndirektivet och de produkter som omfattas.

12 12(17) 9 ATTERIDIREKTIVET atterier kan innehålla ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att alla batterier samlas in. Sedan den 1 januari 2009 är det producentansvar på batterier i Sverige.. Det innebär att producenten ska ta ansvar för att alla batterierr som säljs samlas in ochh återvinns. Främst är det batteriproducenter som berörs. Producent är den som för f första gången släpper ut ett batteri på den svenska marknaden genom att yrkesmässigt tillhandahålla ett batteri. Notera att den nya förordningen omfattar ALLA batterier oavsett vikt, typ eller användningsområde. Inbyggda och lösa batterier såväl som miljöfarliga och icke-miljöfarliga batterier omfattas. 9.1 UNDANTAG Vissa batterier är undantagna från producentansvaret för batterier. Det gäller batterier i utrustning som: Används i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos h en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmaterial, om utrustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål. Är avsedda att sändas ut i rymden r 9.2 INYGGDA ATTERIER Alla elektriska och elektroniska produkter som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser. Som producent av elektronik produkter med inbyggda batterier har man krav att se till att: 1. Produkterna är sammansatta på ett sådantt sätt att batterierna lätt kan avlägsnas 2. Det följer med en bruksanvisning med produkterna, som visar vilken typ av batteri som produkten innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sättt Dessa två bestämmelser gäller inte för produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinsk hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten. Om man köper batterier från en svensk återförsäljare är denna producent. Skullee man däremot ha ett inbyggt batteri som på bilden och låter kortet tillverkas utanför Sverige blir man producent när produkten sätts på den svenska marknaden. Den första som sätter produkten på marknaden har producentansvaret. Exporterarr man en produkt till ett annat EU-land är det där man har producentansvaret. Notera att det är nationellt producentansvar som gäller. 9.3 SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Som producent har man ett ansvarr för insamling, borttransport, behandling och återvinning av batterier. Man har också en skyldighet att informera slutanvändaren, bland b annat t om att de ska s sortera ut batterierr från annat avfall samt vart de kan lämna sina uttjänta batterier. Utöver det ska du göra en anmälan om att du är producent och redovisa in uppgifter till Naturvårdsverket. För anmälan och mer informationn gå in på:

13 13(17) 9.4 ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET EK ska informera kunden om producentansvaret ifall produkten innehåller inbyggda batterier. Rekommendera kunden att kontakta El-kretsen. 10 WEEE-D DIREKTIVET WEEE-direktivet syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av uppkommet elektronikavfall. Producenter av elektriska och h elektroniska produkterr (EEE) ska se till att de samlas in och rapporteras. Producenten är den som tillverkar och säljer EEE, för in och sedan säljer sådana a produkter eller som säljer direkt till en användare i annat land i EU, om det inte finns en producent p där som tar emot produkterna (så kallad distansförsäljning). Producent är man inte om man endast är återförsäljare i Sverige, det vill v säga intee tillverkar eller för in produkter själv, endast är distributör eller endast lånar, hyr eller leasarr ut el-produkter. Det första WEEE direktivet kom 2002 och ersattes 2012 av ett reviderat direktiv. Under 2014 kommer detta införas i svensk lagstiftning. land nyheterna är att nya kategorier produkter omfattas och att man vid distansförsäljning ska utse ett ombud som ansvarar för producentens skyldigheter. Länk till WEEE-direktivet: /filearchive/pdf/weee-direktivet-2012_19_eu.pdf olik implementering inom EU. WEEE-direktivet är ett minimidirektiv och kan därför ha 10.1 PRODUKTER SOM OMFATTA AS De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en e spänning g på högst volt växelström eller volt likström. 10 produktkategorierr omfattas: 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning) 5. elysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 8. Medicintekniskk utrustning 9. Övervaknings- Från 15 augusti 2018 omfattar direktivet alla EEE om det inte specifikt är undantaget och kontrollutrustningg 10. Varuautomaterr

14 14(17) 10.2 UNDANTAG Följande produkter är undantagna: Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor Mobila maskiner för yrkesmässig användning Utrustning för forskning och utveckling Medicinska produkter som kan förväntas sprida smitta. Undantagett är också produkter som ingår ellerr som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas, eller har samband med skydd av säkerhetsintressenen hos ett EU-land. Till exempel vapen, ammunition eller krigsmaterie el, om de tillverkats för ett militärt ändamål. För komplett lista och definitionerr se WEEE-direktivet SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Enligt den svenska förordning om producentansvar för elektriska ochh elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Som producent ska man göra följande: Anmäla sig och redovisa mängden sålda elektronikprodukter årsvis i Naturvårdsverkets EE-register. Märka sina produkter med en soptunna enligt bilden. Vara med i ett insamlingssystem. Ta hand om avfallet från sina produkter både historiskt och nytt. n Avsätta finansiella garantier för kostnaden för den framtida återvinningen. Upplysa återvinnare så att avfallet kan tas om hand på ett försvarligt sätt. För anmälan och mer informationn gå in på: Vid distansförsäljning till annat medlemsland där man inte är etablerad, gäller att producenten ska utse ett behörigt ombud som ska ansvara för producentens skyldigheter ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVET definitionenn omfattas vi v inte av WEEE-direktivets regler. Då Elektronikkonsult inte är producent enligtt Elektronikkonsult bör informera kunden om producentansvaret ifall denna omfattas av lagstiftningen. Rekommendera kunden i så fall att kontakta El-kretsen.

15 15(17) 11 M MILJÖANPASSAD PRODUK KTUTVECKLING Miljöanpassad produktutveckling handlar om att skapa produkter somm blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. I våra uppdrag är det viktigt att tillsammans med kunden definierar vad som är viktigt och hur man hittar en balans mellan olika krav. Typiska krav kan vara livslängd, produktpris, utvecklingskostnad, utvecklingstid eller liknande. I vilket mått konstruktionen ska ta hänsyn till olika miljöaspekter bör därför ingå som en del i specifikationsarbetet. Livscykelanalyser (LCA) har visat att det största bidraget till CO 2 påverkan en elektronikprodukt har är under användarfasen. Det är därför viktigt att konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Detta har normalt också en stor inverkan på produktens livslängd då kylningen normalt blir bättre. Livscykelanalyser eller andra metoder för miljöbedömning har pekat ut u följande miljöaspekter som de allra viktigaste: Energiförbrukning under användning Materialets vikt Materialval Färre material för att underlätta återvinning Transporter Förpackning Service och underhåll Gifter och tungmetaller 11.1 EKOSTRATEGIHJULET Ekostrategihjulet är ettt bra stöd för att stimulera nya idéer för hur en produkt kan göras miljömässigt bättre. Dett kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Hjulet kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Det viktiga är att få en uppfattning om vad det är som belastar miljön mest i produktens livscykel. Då kan man koncentrera arbetet tilll de viktigaste områdena. Miljöanpassad produktutveckling innebär därför att produkter studeras ur ett livscykelperspektiv.

16 Datum: (17) Till stöd finns nedan en lista med förslag och idéer utifrån Elektronikkonsults verksamhet OPTIMERA FUNKTIONEN Optimera funktionen genom att skapa maximal nytta för kunden med minsta möjliga miljöbelastning. Gör en robust och tillförlitlig konstruktion som håller. Optimera produkten ur ett systemperspektiv. Diskutera med kunden vad som blir den bästa lösningen. Våga ställ jobbiga frågor till kunden om vad som är det viktigaste. Prioritera tillsammans MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING Minska påverkan under användning genom att minimera effektförbrukning och underhåll. Konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Konstruera med automatisk nedkopplingsfunktion där så är möjligt (standby) Optimera konstruktionen och överdimensionera inte i onödan. Välj komponenter med låg effektförbrukning 11.4 MINSKA MÄNGDEN MATERIAL Minska mängden material genom att minska råvaruuttag och energiförbrukning. Minimera produktens vikt och volym. Använd kompakta byggsätt. Optimera layoutens storlek och antal lager. Välj så få och så små komponenter som möjligt. Välj kapslar som har så liten storlek som möjligt utan att påverka tillförlitligheten. Minimera materialmängden i mekanik och höljen. Vad behövs för en effektiv kylning? Ska höljet vara plast eller plåt? 11.5 VÄLJ RÄTT MATERIAL Välja rätt material genom att minimera materialens miljöbelastning. Konstruera för RoHS. Undvik komponenter som innehåller miljöfarliga SVHC-ämnen. Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, batterier och kablage. Stäm av mot aktuell Kandidatförteckning OPTIMERA LIVSLÄNGDEN Optimera livslängden genom att minimera produktens miljöpåverkan m.a.p. tillverkning/användning. Konstruera för lång livslängd och minimala felutfall i fält. Gör konstruktionen enkel att reparera och underhålla.

17 Datum: (17) 11.7 OPTIMERA PRODUKTIONEN Optimera produktionen genom att minimera spill och energianvändning Produkten ska konstrueras så att den är enkel att tillverka. Tillverkningsunderlagen ska vara entydiga så att missförstånd undviks. Rådgör med tillverkaren under utvecklingsfasen. Genomför gärna Design For Manufacturing (DFM) och Design For Test (DFT) aktiviteter. Konstruera mot hög produktionsyield. Se till att ha marginaler i konstruktionen för att tolerera komponentspridningar och därigenom spridning i provningen OPTIMERA RESTHANTERINGEN Optimera återvinningen genom maximal återanvändning och i andra hand återvinning. Undvik skyddslackering av kretskort ifall det inte eliminerar behov av ett yttre hölje eller radikalt förlänger livslängden. Måla eller metallisera inte plast i t.ex. höljen om det inte behövs Gjut inte in metalldetaljer, kablar eller kretskort i plasten. Märk alla stora plastdetaljer med plastens typ. Använd olegerade metaller framför legerade. Använd så få olika material som möjligt. Gör produkten demonteringsvänlig OPTIMERA DISTRIUTIONEN Optimera distributionen genom att minska energiförbrukningen. Samordna inköp av komponenter. Tillverka prototyper nära så transporterna minskar.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet

Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet Mall-id: MAG-0006, 2010-11-04 Juridiska sekretariatet Johan Forsberg, Jurist Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet 1. Inledning RoHS-direktivet 1,

Läs mer

Ny lag om leksakers säkerhet

Ny lag om leksakers säkerhet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Ds 2010:18 Ny lag om leksakers säkerhet Integrationsoch jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vägledning för nedströmsanvändare

Vägledning för nedströmsanvändare Vägledning för nedströmsanvändare Januari 2008 Vägledning för arbetet med Reach 1 RÄTTSLIGT MEDDELANDE Detta dokument innehåller vägledning om Reach, med förklaringar om de skyldigheter som gäller enligt

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Förslag till ändring av miljöbalken - Konsekvensanalys av tydligare kommunalt ansvar för återanvändning av hushållsavfall

Förslag till ändring av miljöbalken - Konsekvensanalys av tydligare kommunalt ansvar för återanvändning av hushållsavfall Förslag till ändring av miljöbalken - Konsekvensanalys av tydligare kommunalt ansvar för återanvändning av hushållsavfall 2012-02-21, rev 2012-03-26 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Kemikalier i leksaker Inspektionsprojekt 2005

Kemikalier i leksaker Inspektionsprojekt 2005 TILLSYN Nr 1/06 Kemikalier i leksaker Inspektionsprojekt 2005 www.kemi.se Best.nr. 510 838 Sundbyberg i september 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel: 08-59 33 35, fax: 08-50 59

Läs mer

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN Särskilt farliga ämnen Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt

Läs mer

Riskinformation och riskhantering av byggprodukter

Riskinformation och riskhantering av byggprodukter RAPPORT Riskinformation och riskhantering av byggprodukter Förstudie för tillämpning av riskmodul inom BASTA Lars Jarnhammar Jeanette Green Anna Jarnehammar B1803 September 2008 Rapporten godkänd 2008-10-16

Läs mer

Förslag till etappmål. Textil och textilavfall

Förslag till etappmål. Textil och textilavfall NV-00336-13 Förslag till etappmål Textil och textilavfall NATURVÅRDSVERKET Förord Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att ta fram förslag till nya etappmål inom flera områden. I

Läs mer

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2

Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier. Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Miljöförvaltningen R 2011:2 ISBN nr: 1401-2448 R 2011:2 Bild: Colourbox, 2010 Kunskapen om Reach hos nedströmsanvändare av kemikalier Tillsynsprojekt i samarbete mellan Malmö, Göteborg och Stockholm Miljöförvaltningen Karl Johansgatan

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering

Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering Säkra produkter Vi reder ut begreppen kring CE-märkning och certifiering 25 april 2013 Torbjörn Andersson Teknisk chef, Belysning, Intertek Torbjörn Andersson Teknisk chef på Intertek Semko:s Belysningsavdelning

Läs mer

Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016. Intertek Academy

Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016. Intertek Academy Utbildningar Hösten 2015 / Våren 2016 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy Utbildning och utveckling kommer alltid att behövas och utgör en viktig hörnsten i alla organisationer och företag

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Bilagor. Sveriges program för att förebygga avfall 2014 2017

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Bilagor. Sveriges program för att förebygga avfall 2014 2017 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Bilagor RAPPORT 6654 JUNI 2015 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Bilagor NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Kemikalielagstiftningen och förhållandet till produktdirektiven

Kemikalielagstiftningen och förhållandet till produktdirektiven BILAGA 3 Enheten för inre marknaden Dnr 100-109-2002 Markos Montmar Stavroulakis Kemikalielagstiftningen och förhållandet till produktdirektiven Nedan följer en kortfattad redogörelse för strukturen och

Läs mer

Miljömärkning av bärbara datorer

Miljömärkning av bärbara datorer Miljömärkning av bärbara datorer - drivkraft för miljöanpassad produktutveckling? Åsa Hedman Elin Ängquist Examensarbete 2011 Carolina Miljö- och Carlsson energisystem Teknik och samhälle Lunds Tekniska

Läs mer

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092

Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Vart tar smått el-avfall från hushåll vägen? Studie av plockanalyser samt hushållens attityder och agerande RAPPORT 2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Hushållen ska enligt gällande lagstiftning källsortera

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Miljöutredning på Nordic Door AB

Miljöutredning på Nordic Door AB Miljöutredning på Nordic Door AB Emelie Mårtensson Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Handledare: Torbjörn Brorson 1 Förord Ett stort tack till personalen på Nordic

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 450-2. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-31, 87.

AVFALLSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 450-2. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-31, 87. 1 AVFALLSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 450-2 Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-31, 87. 2 Avfallsplan Sida 1 Vision 2 Avgränsningar och styrmedel 1 2.1 Lagar 1 2.1.1 Gällande renhållningslagstiftning 1

Läs mer

kemikalier på företag

kemikalier på företag kemikalier på företag Inspektionsunderlag Bilaga A. Lagrum för samtliga frågor. Sid 17 Bilaga B. Kommentarer, mallar och länktips till några frågor. Sid 19 Grafisk produktion www.gg3.se UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten 1 2 Förord Teknikföretagen och Svensk Handel anser att marknadskontrollen

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö.

Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö. Miljömålsberedningen M 2010:04 2012-02-20 Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i produkter och varor Underlag till Miljömålsberedningens arbete med en strategi för en giftfri miljö. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH ett nyhetsbrev från mannheimer swartling juni 2012 Miljöaffärer Det du behöver veta om REACH Ledare När några av oss i höstas höll ett föredrag om REACH för ett antal personer som dagligen arbetar med

Läs mer

Farligt avfall. Handbok enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Ersätter handbok 2001:5

Farligt avfall. Handbok enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Ersätter handbok 2001:5 Farligt avfall Handbok enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Ersätter handbok 2001:5 Handbok 2003:8 november 2003 MILJÖBALKEN Farligt avfall Handbok enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Ersätter

Läs mer

Hållbar IT. SIS-remiss 10752. Remisstiden utgår: 2013-05-31. Remissen omfattar: Ledningssystem för hållbar IT SS 89 54 00

Hållbar IT. SIS-remiss 10752. Remisstiden utgår: 2013-05-31. Remissen omfattar: Ledningssystem för hållbar IT SS 89 54 00 Hållbar IT SIS-remiss 10752 Remisstiden utgår: 2013-05-31 Remissen omfattar: Ledningssystem för hållbar IT T:\TK 550\05 Remisser\Remiss10752_SS895400\Remiss10752.doc 2013-03-11 SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer