1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(17) Filnamn. Dok.nr ERE039. Datum. Riktlinjer ALLMÄNT. onsult verka. miljöanpassad. av en. produktutveckling. anges."

Transkript

1 Filnamn n: ERE039_Miljöutveckling.docx Författare: Vidar Wernöe Datum: Rev: (17) Dok.nr ERE039 Riktlinjer för miljöanpassad produktutveckling 1 A ALLMÄNT Enligt vår verksamhetspolicy ska Elektronikko onsult verka för en långsiktig hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Detta dokument sammanfattar aktuell miljölagstiftning på elektronikområdet ochh anger riktlinjer och guidelines för Elektronikkonsults arbete med miljöanpassad produktutveckling, så kallad Eko-design. Dokumentet är en del av vår utvecklingsmodell. Dokumentet är tänkt att fungera som stöd vidd konstruktion, realisation och dokumentation av en elektronikprodukt. Avsikten är att dokumentet ska fungera som en handledning i miljölagstiftningen och där huvudlinjerna i miljöanpassad produktutveckling anges. 2 R REVISIONSINFORMATION Revision Revisionsinformation Datum A Första utgåva Omarbetad version inkluderande aktuelll lagstiftningg P:\eRegler\ERE039_Miljöutveckling.docx Elektronikkonsult A

2 2(17) 1 ALLMÄNT REVISIONSINFORMATION ORDLISTA ANSVAR AKGRUND ROHS-DIREKTIVET OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHS GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER TEKNISK DOKUMENTATION KINA ROHS VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTI TERING AV ROHS REACH-DIREKTIVET REACH OCH VAROR VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE EXTERNA NÄTAGGREGATT ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET VÄGLEDNINGG ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET ATTERIDIREKTIVETT UNDANTAG INYGGDA ATTERIER SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET WEEE-DIREKTIVET PRODUKTER SOM OMFATTAS... 13

3 3(17) 10.2 UNDANTAG SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVETT MILJÖANPASSAD PRODUKTUTVECKLING EKOSTRATEGIHJULET OPTIMERA FUNKTIONENN MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING MINSKA MÄNGDEN MATERIAL VÄLJ RÄTT MATERIAL OPTIMERA LIVSLÄNGDENN OPTIMERA PRODUKTIONEN OPTIMERA RESTHANTERINGEN OPTIMERA DISTRIUTIONEN RoHS WEEE EEE REACH SVHC EUP ERP DoC EKEK LCA O ORDLISTA Restriction of Hazardous Substances Waste of Electrical and Electronic Equipment Elektrisk och Elektronisk utrustning (Equipment) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Substances of Very Highh Concern Energy Using Products Energy Related Products Declaration of Conformity Elektronikkonsults artikelregister Livscykelanalys

4 4(17) 4 A ANSVAR VD har det övergripande ansvaret för detta dokument och att samtliga medarbetare har kunskapen kring miljörelaterad lagstiftning och EKO-design. 5 AKGRUND Miljöanpassad produktutveckling, eller EKO-design, När en ny produkt ska utvecklas u är den viktigaste frågan handlar om att skapa s produkter som blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. att ta ställning till vilken funktion produkten ska fylla. När funktionenn väl är specificerad ligger produktutvecklarens utmaning i att lösa funktionen med minimal miljöbelastningg och till minsta möjliga kostnad. Miljöprestanda är ingen fristående f egenskap utan bör betraktas som en av många egenskaper. Krav på miljöprestandaa bör ingå tillsammans med övriga krav i den tekniska kravspecifikationen. Genom lagstiftning har EU satt miljökrav på elektronikprodukter. Detta genom kraven i RoHS, WEEE, ERP och REACH-direktiven. Syftet har varit att minska förekomsten avv farliga substanser i nyutvecklade produkter (RoHS och REACH) samt ha system för insamling och återvinning av elektronikavfall (WEEE). Ekodesigndirektivett (ERP) och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbetee för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. En tillverkare (producent) är varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en elektrisk eller elektronisk utrustning eller som låter konstruera eller tillverka en elektrisk eller elektronisk utrustning och marknadsför den i eget namn ellerr under eget varumärke. En viktig punkt i alla direktiv är definitionen av att sätta på marknaden. Det definieras som att tillhandahållande på marknaden varje leverans av en elektrisk eller elektronisk utrustning för distribution, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt. CE märket ska visa att en produktt uppfyller gällande standarder och miljödirektivm v.

5 5(17) 6 ROHS-DI IREKTIVET RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) syftar till att minska m riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen P och PDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. RoHS-direktivet begränsar innehållet av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ett annat syfte med direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från sådan utrustning. Det första RoHS-direktivet (2002/95/EG) trädde i kraft 2003 och gäller för elektrisk och elektronisk utrustning som har satts på marknaden 1 juli 2006 eller senare. Från har detta direktiv ersatts med ett nytt (2011/65/EU) också kallad RoHS 2. Nya ämnenn utreds av EU och beslut om dettaa väntas OMFATTNING OCH INFÖRANDEDATUM RoHS-direktivet omfattar elektriskk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller ärr beroende av elektriskk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av dee avsedda funktionerna. På sikt kommer direktivet omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som är uttryckligen undantagen. Följande datum gäller för införandet av tidigare undantagna produkter: 2014: Medicintekniskk utrustning samt utrustning för övervakning och kontroll som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2014 omfattas av RoHS. 2016: Medicintekniskk utrustning för in vitro-diagnostioch kontrollinstrumentt som släppss ut på marknaden från och med som släpps ut på marknaden från och med 22 juli 2016 omfattas. 2017: Industriella övervaknings- den 22 juli 2017 omfattas. 2019: All övrig utrustning om inte specifikt undantagna. 6.2 UTRUSTNING SOM INTE OMFATTAS AV ROHSS Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet. Utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstate ernas väsentliga intressen på säkerhetsområdet Utrustning avsedd att sändas ut i rymden Utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installerass som en dell av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända

6 Datum: (17) Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning Aktiva medicintekniska produkter för implantation Solcellspaneler Utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling egreppen storskaliga fasta installationer och storskaliga stationära industriverktyg definieras i RoHSdirektivet som: Storskaliga stationära industriverktyg är en storskalig grupp maskiner, utrustning och/eller komponenter, som fungerar tillsammans för en viss tillämpning, som installeras permanent och monteras ned av fackmän på en viss plats samt används och underhålls av fackmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller utveckling. Exempel är CNC svarvar, kranar etc Storskalig fast installation är en storskalig kombination av flera slags apparater och, där så är tillämpligt, av andra utrustningar, som sätts samman och installeras av fackmän och som är avsedda att användas permanent på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats och som nedmonteras av fackmän. Exempel är produktionsliner, transportband, signalsystem till tåg etc. Det är producentens ansvar att göra bedömningen om ens produkt omfattas av undantaget och upp till denna att visa hur man resonerat. För ytterligare info och flera exempel se EU:s FAQ dokument: faq.pdf 6.3 GRÄNSVÄRDEN OCH HOMOGENT MATERIAL Gränsvärdena för varje ämne i homogent material: 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (P) samt polybromerade difenyletrar (PDE). 0,01 viktprocent kadmium. Med ett homogent material menas de olika materialen t.ex. en komponent är uppbyggd av. Sådana material kan vara olika plaster, metaller, legeringar, glas och ytbeläggningar. Komponenter som kondensatorer, transistorer och IC-kretsar är därför inte homogena material. 6.4 MÄRKNING OCH SKYLDIGHETER Från 2013 ska elektrisk och elektronisk utrustning vara försedd med CE-märke för att visa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. CE-märket ska nu vara det enda märke som visar att produkten uppfyller RoHS-kraven. Kraven på teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och begränsningar gäller framför allt tillverkaren. Som tillverkare räknas den som själv tillverkar eller låter tillverka produkten och sätter sitt varumärke på den.

7 Datum: (17) Tillverkaren av en färdig elektrisk eller elektronisk produkt ska se till att samtliga produktens olika delar och komponenter uppfyller ämneskraven. Dessutom ska tillverkaren: Ta fram teknisk dokumentation Förse den färdiga produkten med CE-märke. Upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse (engelska: Declaration of Conformity, DoC) Förse den färdiga utrustningen med identifieringsmärkning Ange firmanamn och en kontaktadress på den färdiga utrustningen, eller om det inte är möjligt, på förpackningen eller medföljande dokument. Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter har ofta en eller flera leverantörer som tillverkar olika delar eller komponenter. Det är viktigt att tydligt kommunicera krav på kemikalieinnehåll och information till alla leverantörer. Om det skrivs ett avtal om överensstämmelse med RoHS med leverantörerna är det viktigt att så långt som möjligt se till att specificera vad som ska uppfyllas. Det är viktigt att komma ihåg att även om tillverkaren har avtal med leverantörer så är det fortfarande tillverkaren som har ansvaret för att komponenter och olika delar uppfyller kraven i RoHS. 6.5 TEKNISK DOKUMENTATION Standarden EN tydliggör hur den tekniska dokumentationen ska utformas. Det ska i dokumentationen finnas en allmän beskrivning av produkten och dokumentation för material, delar och underenheter. Producenten har en skyldighet att fastställa, samla och utvärdera informationen med avseende på kvalitet och trovärdighet. I detta ligger även att göra en bedömning av sannolikheten för att RoHSämnena finns i material eller underenheter samt leverantörens trovärdighet. Även material som tillförs under tillverkningsprocessen som t ex lod, färg och lim behöver beaktas. Standarden pekar på att man ska göra en informationsinsamling, bedömning & revisioner av sin leverantör. Man ska se till att ha en leverantörsförsäkran om överensstämmelse med RoHS. Detta kan t.ex. vara ett undertecknat kontrakt där RoHS-kravet framgår eller en Declaration of Conformity. Andra metoder som standarden pekar på är materialdeklarationer eller analytiska provresultat. I bedömningen kan man ta utgångspunkt i leverantrörens kvalitets- och miljöledningssystem. Det behöver finnas rutiner för att utvärdera kvaliteten och trovärdigheten av dokumentationen. Revisioner kan behövas för att säkerställa att serietillverkningen överensstämma med kraven även efter att tillverkningen har pågått ett tag. Man ska säkerställa att den tekniska dokumentationen förblir giltig och kunna visas upp den under tio år efter att (den individuella) produkten släppts på marknaden. Om produkten berörs av flera direktiv som kräver CE-märkning kan en och samma EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för att intyga att produkten uppfyller samtliga av dessa direktiv. 6.6 KINA ROHS Info kommer i nästa revision.

8 8(17) 6.7 VÄGLEDNING Länk till RoHS-direktivet: /filearchive/pdf/rohs2-direktivet SV.pdf Mer information om RoHS-direktivet finns påå EU-kommissionens webbplats: w EU-kommissionen har tillsammans med ett antal medlemsländer tagit fram ett FAQ-dokument som ska hjälpa företagen attt tolka RoHS 2 för att säkerställa att kraven uppfylls: /filearchive/filer/rohs faq.pdf 6.8 ELEKTRONIKKONSULTS IMPLEMENTERING AV A ROHSS Alla nya konstruktioner ska uppfylla RoHS om inte annat uttryckligenn anges av kunden. Nya komponenter ska registreras i EKEK med RoHS information såå att en produkts stycklista kan visa på uppfyllandet av direktivet. På mönsterkortsunderlag, specialtillverkade komponenter som exv. transformatorer och drosslar, kablar och mekanik ska det framgå på ritningsunderlagen att de ska uppfyllaa RoHS. För kunder som önskar så, lämnass en Design Declaration of Conformity. Som underlag för bedömning används aktuell stycklista med RoHS- med information. För serietillverkade enheter ska dessa beställass krav på RoHS från leverantören.

9 9(17) 7 -DIREKTIVET REACH- REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikaliereglerr som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står förr Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande ochh begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU denn 1 juni 2007, men bestämmelsernaa i REACH börjar gälla stegvis. Alla företag som tillverkar,, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en beredning eller en vara, berörs av reglerna i REACH. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat. 7.1 REACH OCH VARORR En vara definieras i REACH som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer b dess funktion. Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Consern (SVHC ), som ingår i varor ska i vissa fall anmälas tilll den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Det gällerr ämnen somm har identifierats i den så kallade kandidatförteckningen för f tillståndsprövningen i REACH. Om en varaa innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne (jämför anmälan av särskilt farliga ämnen ovan) ska information om säker användning lämnas av leverantören till mottagaren. Notera att Sverige, Österike, elgien, Danmark, Frankrike, Tyskland och Norge definierar en vara annorlundaa än övriga EU-länder. Då en produkt innehåller många delkomponenter anser man att varje delkomponent är en vara. Därmed har man skyldighet attt meddela omm en delkomponent innehåller mera än 0,1 procent av ett ämne på kandidatförteckningen. För ytterligare info se: /Forfattningar/Reach/Swedish%20interpretation%20of%20the%200.1%20per%20cent%20limit.pdf REACH förordningenn Artikel 33: Varje leverantör av en vara som innehåller ettt ämne vilket uppfyller kriterierna i artikel 57 och identifieras enligt artikel 59.1 i en koncentration över 0,1 viktprocent skall tillhandahålla mottagaren av varan tillräcklig information som leverantören har tillgång till, med åtminstone ämnets namn, så att varan kan användas på ett säkert sätt. Artikel 577 tar upp kriterier för att hamna på kandidatförteckningen. Ämnenaa ska vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller hormonstörande. Artikel 59.1 är kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen: /chem_data/candidate_list_en.asp Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, m batterier och kablage. 7.2 VÄGLEDNING Information om REACH finns på KEMI:s hemsida: Kandidatförteckningenn med beskrivning av användningsområden: /Forfattningar/Reach/Amnen_pa_kandidatforteckningen_konsolider ad.pdf ECHA:s vägledning om kraven för ämnen i varor: /documents/10162/13632/articles_sv.pdf

10 10(17) Fallstudie om tillämpningen av 0,1-procentsgränsen för kravet på information omm särskilt farliga ämnen i varor: 7.3 ELEKTRONIKKONSULT OCH REACH Elektronikkonsult genomförde, på uppdrag avv KEMI, en studie om kemiska k ämnen i elektroniska komponenter. Kartläggningen visade att elektronikkomponenterna innehöll många olika föreningar, företrädesvis metaller, metalloxider och olika polymera material. Förutom att redovisa vad olika komponenttyper består av, blev slutsatsen att det i dagsläget är mycket svårt att få en exakt vetskap om vilka ämnenn ett kretskort innehåller. Dock kann man få en rimlig uppfattning av de olika materialen samt att de inte innehåller några farliga ämnen. Helaa rapporten finns här: /filearchive/filer/kemiska-amnen-i-elektroniska-komponenter.pdf Elektronikkonsult följer i övrigt utvecklingen kring REACH och varor men har idag inga rutiner för att strukturellt t deklarera SVHC-ämnen. Dock kann vi på uppdrag av kundd utreda ochh deklarera materialinnehåll. 8 E EKODESIGN- OCH ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Ekodesigndirektivet innebär att produkter framöver måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få säljas inom EU. Energimärkningsdirektivet däremot gör det tydligt för konsumenten hur energieffektiv en produkt ärr och ger kunden möjlighet att göraa aktiva val. Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds f och samtidigt blir produkterna billigare i drift för konsumenten. Energimärkningskraven möjliggör ännu större besparing och produktutveckling eftersom aspekter som energiförbrukning, buller, prestanda tydliggörs och konsumenterna kan därför lättare efterfråga de bästa produkterna på marknaden. Ekodesigndirektivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika kravv för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla ochh hur mätningar och kontroll ska gå till. Produktgrupper som omfattas: Några grupper är av särskilt intresse för Elektronikkonsult: 8.1 STANDY OCH FÖRLUSTER I FRÅNLÄGE Ekodesignkraven för standby och frånläge är speciella i den meningenn att de intee gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilagaa 1 i förordningen finnss en lista över de produkter som omfattas av standby/ frånlägeskraven, men de gäller generellt för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper omfattas både av denna "standby- i den förordning", och av en produktspecifik ekodesignförordning. Standby-kraven kann höjas ytterligare produktspecifika förordningen. Kraven för standby trädde i kraft januari och januari Det innebär att produkter i standby endast får förbruka 0,5 W. Tillämpningen av förordning begränsas till produkter som motsvarar hushålls- och kontorsprodukter enligt klass i standarden EN 55022:2006.

11 Datum: (17) Länk till direktivet: byoffmode_ pdf 8.2 EXTERNA NÄTAGGREGAT Ekodesignförordningen för externa nätaggregat omfattar de flesta AC/AC och AC/DC-aggregat som är fristående och som har en uteffekt upp till 250W. Direktivet omfattar nätaggregat som tillhör de produktkategorier som omfattas av direktivet för standby och frånläge. Det omfattar därför inte industriella nätaggregat. Direktivet ställer krav på låga förluster vid noll-last samt krav på lägsta verkningsgrad över lastområdet ( %). Det finns också krav på att tillverkaren ska kunna tillhandahålla viss teknisk dokumentation. Från 27 april 2011 gäller följande krav: Noll-last: Max 0.5 W Verkningsgrad: Minst 87% (vid märkeffekt över 51 W). För lägre effekter se tabell i direktivet. För att få CE-märka produkten måste man uppfylla dessa minimikrav. Länk till direktivet: _ pdf 8.3 ENERGIMÄRKNINGSDIREKTIVET Energimärkningsdirektivet synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rätt till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++ om behov finns. Elektronikkonsult levererar inte produkter som omfattas av energimärkningsdirektivet. Ytterligare information om direktivet hittas här: 8.4 VÄGLEDNING Ytterliggare produktgrupper som är av särskilt intresse för Elektronikkonsult är pågående utredning av motorsystemprodukter (Lot 30) Information om ekodesigndirektivet finns på Energimyndighetens hemsida: 8.5 ELEKTRONIKKONSULT OCH EKODESIGNDIREKTIVET Elektronikkonsults huvudsakliga miljöpåverkan är kring de produkter som vi konstruerar. Vi har fokus på hög energieffektivitet, låga förluster och lång livslängd. I detta ligger att även fokusera på kvalitet och tillförlitlighet så att det blir låga felutfall i fält. Vi följer ekodesigndirektivet och de produkter som omfattas.

12 12(17) 9 ATTERIDIREKTIVET atterier kan innehålla ämnen som påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att alla batterier samlas in. Sedan den 1 januari 2009 är det producentansvar på batterier i Sverige.. Det innebär att producenten ska ta ansvar för att alla batterierr som säljs samlas in ochh återvinns. Främst är det batteriproducenter som berörs. Producent är den som för f första gången släpper ut ett batteri på den svenska marknaden genom att yrkesmässigt tillhandahålla ett batteri. Notera att den nya förordningen omfattar ALLA batterier oavsett vikt, typ eller användningsområde. Inbyggda och lösa batterier såväl som miljöfarliga och icke-miljöfarliga batterier omfattas. 9.1 UNDANTAG Vissa batterier är undantagna från producentansvaret för batterier. Det gäller batterier i utrustning som: Används i samband med skydd av viktiga säkerhetsintressen hos h en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen, ammunition eller krigsmaterial, om utrustningen har tillverkats för ett specifikt militärt ändamål. Är avsedda att sändas ut i rymden r 9.2 INYGGDA ATTERIER Alla elektriska och elektroniska produkter som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser. Som producent av elektronik produkter med inbyggda batterier har man krav att se till att: 1. Produkterna är sammansatta på ett sådantt sätt att batterierna lätt kan avlägsnas 2. Det följer med en bruksanvisning med produkterna, som visar vilken typ av batteri som produkten innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sättt Dessa två bestämmelser gäller inte för produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinsk hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten. Om man köper batterier från en svensk återförsäljare är denna producent. Skullee man däremot ha ett inbyggt batteri som på bilden och låter kortet tillverkas utanför Sverige blir man producent när produkten sätts på den svenska marknaden. Den första som sätter produkten på marknaden har producentansvaret. Exporterarr man en produkt till ett annat EU-land är det där man har producentansvaret. Notera att det är nationellt producentansvar som gäller. 9.3 SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Som producent har man ett ansvarr för insamling, borttransport, behandling och återvinning av batterier. Man har också en skyldighet att informera slutanvändaren, bland b annat t om att de ska s sortera ut batterierr från annat avfall samt vart de kan lämna sina uttjänta batterier. Utöver det ska du göra en anmälan om att du är producent och redovisa in uppgifter till Naturvårdsverket. För anmälan och mer informationn gå in på:

13 13(17) 9.4 ELEKTRONIKKONSULT OCH ATTERIDIREKTIVET EK ska informera kunden om producentansvaret ifall produkten innehåller inbyggda batterier. Rekommendera kunden att kontakta El-kretsen. 10 WEEE-D DIREKTIVET WEEE-direktivet syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av uppkommet elektronikavfall. Producenter av elektriska och h elektroniska produkterr (EEE) ska se till att de samlas in och rapporteras. Producenten är den som tillverkar och säljer EEE, för in och sedan säljer sådana a produkter eller som säljer direkt till en användare i annat land i EU, om det inte finns en producent p där som tar emot produkterna (så kallad distansförsäljning). Producent är man inte om man endast är återförsäljare i Sverige, det vill v säga intee tillverkar eller för in produkter själv, endast är distributör eller endast lånar, hyr eller leasarr ut el-produkter. Det första WEEE direktivet kom 2002 och ersattes 2012 av ett reviderat direktiv. Under 2014 kommer detta införas i svensk lagstiftning. land nyheterna är att nya kategorier produkter omfattas och att man vid distansförsäljning ska utse ett ombud som ansvarar för producentens skyldigheter. Länk till WEEE-direktivet: /filearchive/pdf/weee-direktivet-2012_19_eu.pdf olik implementering inom EU. WEEE-direktivet är ett minimidirektiv och kan därför ha 10.1 PRODUKTER SOM OMFATTA AS De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en e spänning g på högst volt växelström eller volt likström. 10 produktkategorierr omfattas: 1. Stora hushållsapparater 2. Små hushållsapparater 3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning 4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning) 5. elysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 8. Medicintekniskk utrustning 9. Övervaknings- Från 15 augusti 2018 omfattar direktivet alla EEE om det inte specifikt är undantaget och kontrollutrustningg 10. Varuautomaterr

14 14(17) 10.2 UNDANTAG Följande produkter är undantagna: Storskaliga stationära industriverktyg Storskaliga fasta installationer Transportmedel för personer eller varor Mobila maskiner för yrkesmässig användning Utrustning för forskning och utveckling Medicinska produkter som kan förväntas sprida smitta. Undantagett är också produkter som ingår ellerr som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas, eller har samband med skydd av säkerhetsintressenen hos ett EU-land. Till exempel vapen, ammunition eller krigsmaterie el, om de tillverkats för ett militärt ändamål. För komplett lista och definitionerr se WEEE-direktivet SKYLDIGHETER SOM PRODUCENT Enligt den svenska förordning om producentansvar för elektriska ochh elektroniska produkter ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. Som producent ska man göra följande: Anmäla sig och redovisa mängden sålda elektronikprodukter årsvis i Naturvårdsverkets EE-register. Märka sina produkter med en soptunna enligt bilden. Vara med i ett insamlingssystem. Ta hand om avfallet från sina produkter både historiskt och nytt. n Avsätta finansiella garantier för kostnaden för den framtida återvinningen. Upplysa återvinnare så att avfallet kan tas om hand på ett försvarligt sätt. För anmälan och mer informationn gå in på: Vid distansförsäljning till annat medlemsland där man inte är etablerad, gäller att producenten ska utse ett behörigt ombud som ska ansvara för producentens skyldigheter ELEKTRONIKKONSULT OCH WEEE-DIREKTIVET definitionenn omfattas vi v inte av WEEE-direktivets regler. Då Elektronikkonsult inte är producent enligtt Elektronikkonsult bör informera kunden om producentansvaret ifall denna omfattas av lagstiftningen. Rekommendera kunden i så fall att kontakta El-kretsen.

15 15(17) 11 M MILJÖANPASSAD PRODUK KTUTVECKLING Miljöanpassad produktutveckling handlar om att skapa produkter somm blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. I våra uppdrag är det viktigt att tillsammans med kunden definierar vad som är viktigt och hur man hittar en balans mellan olika krav. Typiska krav kan vara livslängd, produktpris, utvecklingskostnad, utvecklingstid eller liknande. I vilket mått konstruktionen ska ta hänsyn till olika miljöaspekter bör därför ingå som en del i specifikationsarbetet. Livscykelanalyser (LCA) har visat att det största bidraget till CO 2 påverkan en elektronikprodukt har är under användarfasen. Det är därför viktigt att konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Detta har normalt också en stor inverkan på produktens livslängd då kylningen normalt blir bättre. Livscykelanalyser eller andra metoder för miljöbedömning har pekat ut u följande miljöaspekter som de allra viktigaste: Energiförbrukning under användning Materialets vikt Materialval Färre material för att underlätta återvinning Transporter Förpackning Service och underhåll Gifter och tungmetaller 11.1 EKOSTRATEGIHJULET Ekostrategihjulet är ettt bra stöd för att stimulera nya idéer för hur en produkt kan göras miljömässigt bättre. Dett kan användas som en checklista eller som stöd vid en brainstorming. Hjulet kan användas flera gånger under utvecklingsprocessen, med olika detaljnivå. Det viktiga är att få en uppfattning om vad det är som belastar miljön mest i produktens livscykel. Då kan man koncentrera arbetet tilll de viktigaste områdena. Miljöanpassad produktutveckling innebär därför att produkter studeras ur ett livscykelperspektiv.

16 Datum: (17) Till stöd finns nedan en lista med förslag och idéer utifrån Elektronikkonsults verksamhet OPTIMERA FUNKTIONEN Optimera funktionen genom att skapa maximal nytta för kunden med minsta möjliga miljöbelastning. Gör en robust och tillförlitlig konstruktion som håller. Optimera produkten ur ett systemperspektiv. Diskutera med kunden vad som blir den bästa lösningen. Våga ställ jobbiga frågor till kunden om vad som är det viktigaste. Prioritera tillsammans MINSKA PÅVERKAN UNDER ANVÄNDNING Minska påverkan under användning genom att minimera effektförbrukning och underhåll. Konstruera för hög verkningsgrad och låga förluster. Konstruera med automatisk nedkopplingsfunktion där så är möjligt (standby) Optimera konstruktionen och överdimensionera inte i onödan. Välj komponenter med låg effektförbrukning 11.4 MINSKA MÄNGDEN MATERIAL Minska mängden material genom att minska råvaruuttag och energiförbrukning. Minimera produktens vikt och volym. Använd kompakta byggsätt. Optimera layoutens storlek och antal lager. Välj så få och så små komponenter som möjligt. Välj kapslar som har så liten storlek som möjligt utan att påverka tillförlitligheten. Minimera materialmängden i mekanik och höljen. Vad behövs för en effektiv kylning? Ska höljet vara plast eller plåt? 11.5 VÄLJ RÄTT MATERIAL Välja rätt material genom att minimera materialens miljöbelastning. Konstruera för RoHS. Undvik komponenter som innehåller miljöfarliga SVHC-ämnen. Produkter att vara särskilt observant på är plaster, ytbehandlingar av metall, batterier och kablage. Stäm av mot aktuell Kandidatförteckning OPTIMERA LIVSLÄNGDEN Optimera livslängden genom att minimera produktens miljöpåverkan m.a.p. tillverkning/användning. Konstruera för lång livslängd och minimala felutfall i fält. Gör konstruktionen enkel att reparera och underhålla.

17 Datum: (17) 11.7 OPTIMERA PRODUKTIONEN Optimera produktionen genom att minimera spill och energianvändning Produkten ska konstrueras så att den är enkel att tillverka. Tillverkningsunderlagen ska vara entydiga så att missförstånd undviks. Rådgör med tillverkaren under utvecklingsfasen. Genomför gärna Design For Manufacturing (DFM) och Design For Test (DFT) aktiviteter. Konstruera mot hög produktionsyield. Se till att ha marginaler i konstruktionen för att tolerera komponentspridningar och därigenom spridning i provningen OPTIMERA RESTHANTERINGEN Optimera återvinningen genom maximal återanvändning och i andra hand återvinning. Undvik skyddslackering av kretskort ifall det inte eliminerar behov av ett yttre hölje eller radikalt förlänger livslängden. Måla eller metallisera inte plast i t.ex. höljen om det inte behövs Gjut inte in metalldetaljer, kablar eller kretskort i plasten. Märk alla stora plastdetaljer med plastens typ. Använd olegerade metaller framför legerade. Använd så få olika material som möjligt. Gör produkten demonteringsvänlig OPTIMERA DISTRIUTIONEN Optimera distributionen genom att minska energiförbrukningen. Samordna inköp av komponenter. Tillverka prototyper nära så transporterna minskar.

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006)

REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) REACH EUs kemikalieförordning (1907/2006) stefan.posner@swerea.se > 50 miljoner kemikalier med CAS RN Kemikalier som styr funktion och design i slutprodukten (avsiktlig användning) > Processkemikalier

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Ekodesign vad betyda det för industrin?

Ekodesign vad betyda det för industrin? Ekodesign vad betyda det för industrin? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Mölndal 2010-04-21 2010-04-21 1 Ekodesigndirektivet vad betyder det för industrin? Hur kan jag

Läs mer

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning

Family Terrassmarkis. 31 maj 2013, 11:05. Family. Monteringsanvisning 31 maj 2013, 11:05 Family Family Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt som ni förväntat

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning

Micro 850Z - 1000Z Screenmarkis. 09 apr 2014, 13:04. Micro 850Z-1000Z. Monteringsanvisning 09 apr 2014, 13:04 Micro 850Z - 1000Z Micro 850Z-1000Z Monteringsanvisning Tack för att ni valt Draper Solskyddssytem! Vi hoppas ni ska vara nöjda med ert val och att produkten skänker precis den solskyddseffekt

Läs mer

Granskning av produkter med avseende på rådande kemikalielagstiftning vid CABECO AB

Granskning av produkter med avseende på rådande kemikalielagstiftning vid CABECO AB Granskning av produkter med avseende på rådande kemikalielagstiftning vid CABECO AB Louise Engberg Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt-

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter; SFS 2005:209 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet

Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet Mall-id: MAG-0006, 2010-11-04 Juridiska sekretariatet Johan Forsberg, Jurist Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS direktivet 1. Inledning RoHS-direktivet 1,

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier YTTRANDE Datum Dnr 2015-05-27 2015/1931 Finansdepartementet 103 33, Stockholm Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier (Dnr Fi2015/1931) (Elektronikåtervinning i Sverige) väljer

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Nu börjar tillsynen! Nytt för ekodesign. Fortsatt arbete med energimärkning. Hearing 2009-11-05 Nils ahlén

Nu börjar tillsynen! Nytt för ekodesign. Fortsatt arbete med energimärkning. Hearing 2009-11-05 Nils ahlén Nu börjar tillsynen! Nytt för ekodesign Fortsatt arbete med energimärkning Hearing 2009-11-05 Nils ahlén Vad är tillsyn? Tillsyn, en term som är vanligt förekommande i svensk författningstext. Någon sträng

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2015-02-20 Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv

Barn ska ha bästa möjliga skydd. Europeiska kommissionen Näringsliv LEKSAKERS SÄKERHET Barn ska ha bästa möjliga skydd Europeiska kommissionen Näringsliv Fotolia Orange Tuesday Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU och omkring 2000 företag som sysselsätter

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juli 2014 520/2014 Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Svanenmärkning av Diskmaskiner

Svanenmärkning av Diskmaskiner Svanenmärkning av Diskmaskiner Version 3.5 14 mars 2007 30 april 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt diskmaskin? 3 Vilka diskmaskiner kan bli Svanenmärkta? 3 Hur ansöker man? 3 1

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret

En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret En guide till inlogg, Min sida och den årliga redovisningen av elektronik till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER

NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I MILJÖLAGSTIFTNINGEN ENERGI, AVFALL, VÄXTHUSGASER NYHETER I LAGSTIFTNINGEN LAG OCH FÖRORDNING OM ENERGIKARTLÄGGNING I STORA FÖRETAG 2014:266 OCH 2014:347 Alla stora företag ska göra en energikartläggning

Läs mer

Compliance i verkligheten

Compliance i verkligheten Compliance i verkligheten En fallstudie av ÅF PRS FILIP ANDERSEN PONTUS LAGERGREN Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Compliance i verkligheten En fallstudie av ÅF PRS Filip Andersen Pontus Lagergren

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID ESSVE 2013 Varunamn ECM Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-05-22

Läs mer

L 36/8 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009

L 36/8 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 L 36/8 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 107/2009 av den 4 februari 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer