Trådlös kommunikation för snabbare respons

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trådlös kommunikation för snabbare respons"

Transkript

1 Trådlös kommunikation för snabbare respons Hur snabbare respons på störningar gör din organisation mer effektiv, minskar produktionsförluster och sänker risknivån. ascom

2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Hur du får ut mer av resurserna du redan har... 6 Att göra produktionen mer effektiv... 8 Att förebygga produktionsförluster Att minska risken för olyckor Snabbare beslut, högre motivation Tjugofyra värdeskapande tjänster Smart integration Promax Snabbare respons på störningar i process och media Inmax Snabbare respons på störningar i materialflödet Loneworker Snabbare respons för högre personlig säkerhet Secmax Snabbare respons för högre säkerhet Teqmax Snabbare respons på fastighetstekniska larm Lösningar för krävande industriell miljö Total kundanpassning Vilken trådlös teknologi är bäst? Förkortningar och termer

4 Sammanfattning Vem behöver trådlös kommunikation på arbetsplatsen? Trådlös kommunikation ökar produktiviteten i din verksamhet om: Den är fysiskt utspridd (stor byggnad eller flera byggnader). Nyckelpersoner behöver vara mobila inom arbetsplatsen. Trådlös kommunikation ger snabbare respons på störningar - som tekniska fel eller brist på material - och möjliggör snabbare justering av resursfördelning och bättre synkronisering av aktiviteter. Nyckelpersoner får tidskritisk information direkt i fickenheten- som tal, text, larm eller data från kollegor, maskiner och datorsystem. Informationen når dem var de än befinner sig. De kan hämta eller få information automatiskt. De kan styra objekt och spåra viktig utrustning. De följande sidorna förklarar hur trådlös kommunikation skapar affärsnytta. Trådlös kommunikation Fördelarna med trådlöst Snabbare respons Mer effektiv organistation Mindre produktionsförluster Lägre risknivå

5 Vad är affärsnyttan med snabbare respons? 1. Mer effektiv organisation: Högre produktion ur befintlig kapacitet Högre leveransprecision 2. Mindre produktionsförluster: Färre oplanerade stopp Kortare planerade stopp Högre snitthastighet Bättre utbyte av råmaterial Färre defekta produkter till kund 3. Lägre risknivå: Högre personsäkerhet Högre egendomssäkerhet Högre miljösäkerhet Var skapar snabbare respons affärsnytta? 1. Kontinuerlig produktion: Högt automatiserad tillverkning. Stopp i en produktion leder snabbt till totalt stopp. Det tar tid att nå full kvalitet och hastighet efter stopp. Tekniskt fel är vanlig orsak till stopp och reducerad takt. Ascoms trådlösa lösningar kortar tiden från fel till åtgärd. 2. Serietillverkning: Många olika produkter i samma produktionsanläggning, många komponenter i varje produkt. Vanliga orsaker till stopp och reducerad takt är vandrande flaskhalsar, materialbrist och tekniska fel. Ascoms trådlösa lösningar gör det lättare att justera resursfördelningen och kortar tiden från materialbrist eller tekniskt fel till åtgärd. 3. Projektbaserad produktion: Varje leverans är unik. Automation bara i delprocesser. Väntan på information och beslut är vanliga orsaker till förseningar och kvalitetsbrister. Ascoms trådlösa lösningar kortar väntetiden på information och beslut, och förbättrar synkroniseringen av många samtidiga delprojekt. 4 5

6 Hur du får ut mer av resurserna du redan har De flesta produktionssystem kan bli effektivare och producera mer med högre kvalitet och leveransprecision än de gör i dag - utan investeringar i nya maskiner och avancerade stödsystem. Om bara Ja, det finns många "om" och "men". Trådlös kommunikation är inte svaret på alla frågor - men på förvånansvärt många. Snabbare respons Trådlös kommunikation ger snabbare respons i kritiska situationer. Det skapar en effektivare organisation, förebygger produktionsförluster och minskar risker för människor och miljö. Nyckelpersoner får tidskritisk information direkt i fickenheten som tal, text, larm eller data - från kollegor, maskiner och datanätverk. Informationen når dem var de än befinner sig. De kan starta och stoppa processer samt spåra viktig utrustning. De kan hämta eller automatiskt få information om leveranser, produktionstakt, OEE (Overall Equipment Effectiveness) eller andra nyckeltal. När och var som helst. Smart integration Vi är inte bundna till någon speciell trådlös teknologi. Olika teknologier är lämpliga för olika behov och applikationer. Inte heller vill vi att du river ut alla dina befintliga kommunikationssystem. Många av dagens system kan tillföra mervärde i ytterligare flera år. Men du får ut mer av resurserna du redan har genom att lägga till trådlösa länkar mellan nyckelpersoner och system som produktionsstyrning (MES), resursplanering (ERP), IT och telefoni, samt fastighetsövervakning (BMS). Kundanpassade lösningar Ascoms trådlösa kommunikationssystem stöder alla avdelningar och processer. De överför tidskritisk information trådlöst mellan personal och processer inom orderhantering, logistik, resursallokering, produktions- och kvalitetsstyrning, tillverkning, underhåll, säkerhet och fastighetsdrift. Du får en skräddarsydd lösning baserad på behoven på varje avdelning eller delprocess. Installation, driftsättning, utbildning, förebyggande underhåll och service är viktiga delar i vår lösning. Vi kan kontinuerligt anpassa lösningen till dina förändrade behov. Steg för steg Trådlösa system bör införas bara där de har en tydlig potential att skapa mervärde. Investeringen måste vara rimlig och ge fördelar direkt. Lösningen måste vara modulär så att den kan implementeras in stegvis. Ascoms erbjudande till process- och tillverkningsindustrin omfattar koncept för följande områden: Produktion, materialförsörjning, personsäkerhet, företagssäkerhet och fastighetstekniska installationer. Du kan börja inom vilket område som helst, och lägga till fler områden efterhand. Du kan börja i liten skala och växa efter behov. Vi kan också hjälpa till att specificera kraven på trådlösa system för att nå långsiktig och företagsövergripande integration.

7 Liten investering ger hög avkastning Att installera trådlös kommunikation och integrera den med befintliga system är relativt billigt. Investeringen är i regel liten jämfört med fabrikens totala investeringar i system för övervakning, styrning och planering av produktion. Investeringen är ofta återbetald inom ett år, till exempel på följande sätt: Du får ett effektivt verktyg för daglig rationalisering, och kan senarelägga investeringar i ny kapacitet. Vid planerade stopp får du effektivare synkronisering av de många inblandade yrkesgrupperna och därmed kortare stilleståndstid. Tidsvinsten i ett enda stopp kan ibland helt motivera investeringen. När du investerar i ny kapacitet får du snabbare ut full effektivitet, och kan kanske använda ännu mindre bemanning än planerat. 6 7

8 Att göra produktionen mer effektiv Dagens kunder ändrar sina krav allt snabbare och allt mer oförutsägbart. De fordrar allt större grad av individuell anpassning. De vill kunna lägga order dygnet runt via Internet eller andra kanaler. De vill kunna ändra eller dra tillbaka order in i det sista. Ändå kräver de hög kvalitet, snabba leveranser och lågt pris. Dagens produktionssystem måste därför kunna bemästra osäkerhet och förändring i högre grad än någonsin förr. De måste kunna göra produkterna i många varianter för olika länder, regioner och marknadssegment. Ändå måste de hålla låga lagernivåer och hög effektvitet. Förmågan att bemästra det oplanerade och ändå vara lönsam är i dag avgörande för konkurrenskraften i många branscher, vilket det blir i allt fler. Potentialen finns Effektiviteten är förmågan hos ett produktionssystem att reagera snabbt på oplanerade ändringar i kundpreferenser eller på andra överraskningar. De flesta produktionssystem har ofta en outnyttjad effektivetspotential. Det är den strukturellt inneboende potentialen för effektivitet i redan befintlig utrustning, arbetskraft och utrymme. Men för att den latenta effektiviteten ska förvandlas till verklig effektivitet måste organisationen kunna svara snabbt på de förändringar som produktionssystemet inte kan styra eller har planerat för. Vägen till verklig effektivitet Man fastställer i regel erforderlig kapacitet genom planering med en tidshorisont av ungefär ett år. Resursplaneringen fördelar sedan kapacitet och resurser till olika produktionsmoment, aktiviteter eller kunder över tiden, med en tidshorisont av månader, dagar och timmar. Prioriteringsregler avgör därefter vilket jobb som ska köras härnäst ur jobbkön. I praktiken är det svårt att följa resursplaneringen på grund av störningar utanför organisationen brådskande order, försenade materialleveranser eller inuti organisationen en maskin går sönder, en kvalificerad operatör blir sjuk. För att bli verkligt effektiv måste därför organisationen kunna justera resursfördelning och jobbprioritering i realtid till exempel dela upp jobb vid flaskhalsar och utnyttja oförutsedd ledig kapacitet. En timme ökad kapacitet vid en flaskhals är en timme ökad kapacitet för hela fabriken. Den effektiva organisationen Förmågan till snabb respons på störningar är därför en central egenskap hos den effektiva produktionsorganisationen. Snabb respons förutsätter två saker: 1. Mer lokalt ansvar. Utnyttja fördelarna av att produktionspersonalen vill och kan ta mer ansvar. Dra fördelar av att de ofta ser möjligheter att disponera om resurser på ett bättre sätt. 2. Effektivare kommunikation. Interaktivt informationsutbyte. Nyckelpersoner måste kunna nås, när som helst och var som helst. Mer kapacitet, högre leveransprecision Trådlös kommunikation snabbar upp responsen och frigör den effektivitet som finns latent i din organisation. Nyckelpersoner inom orderhantering, materialförsörjning, produktion, kvalitetskontroll och underhåll kan kommunicera obehindrat mellan ledningsnivåer och över avdelningsgränser, oavsett var de befinner sig. De kan kommunicera med varandra, processen och stödsystemen - inom systemen, över systemgränserna och medan de rör sig i anläggningen. Du får ut mer kapacitet ur befintlig struktur. Ibland så mycket att du kan senarelägga investeringar i ny kapacitet ett år eller mer. Du kan också korta ledtiderna för kritiska order utan att påverka ledtiden för andra order. Det förbättrar den genomsnittliga leveransprecisionen.

9 Exempel på oförutsedda störningar Störningar med ursprung utanför produktionssorganisationen: Störningar "Nedströms": Brådskande order Ändringar i order (kvantitet, datum) Variationer av kvantitet och sammansättning Produktionsproblem hos kund Leveransförseningar för färdigvaror Förlorat lager, bristfällig lagerövervakning Skiftande efterfrågan Felaktiga prognoser Störningar "Uppströms": Problem med materialkvalitet Produktionsproblem hos leverantören Försenade materialleveranser Skiftande materialegenskaper Felaktiga leveranser Störningar med ursprung inom produktionsorganisationen: Produktberedning: Inga delar Inga tekniker Mänskliga faktorn Maskinhaveri Mjukvarufel Brist på "media" (luft, uppvärmning, vatten, kylning) Falsklarm (brand, gas, inbrott) Planering och styrning: Resursfördelningen ej optimal Olämpliga prioriteringsregler Bristande statistik Trådlös kommunikation ger snabbare respons på störningar och möjliggör snabbare justering av resursfördelning. Det ökar kapaciteten i redan befintlig struktur och förbättrar leveransprecisionen. Konventionell ordergivning jämfört med interaktion mellan människa/människa eller människa/maskin Konventionell Master Interaktion Order Slav Slav Utförare Utförare 8 9

10 Att förebygga produktionsförluster Ett vanligt mått på total effektivitet för en maskin eller produktionsenhet är OEE. OEE kvantifierar alla förluster i en process och grupperar dem i tre kategorier: Tillgänglighetsförluster, hastighetsförluster och kvalitetsförluster. Den totala effekten av delförlusterna är ibland förvånande. I kontinuerliga processer är vanliga Tillgänglighet x Hastighet x Kvalitet = OEE Kontinuerliga processer: 98% 85% 90% = 75% Serietillverkning: 70% 80% 90% = 50% OEE-tal omkring 75 procent, i serietillverkning 50 procent. Å ena sidan kan det vara nedslående om effektiviteten bara är hälften av den möjliga. Å andra sidan visar det på stor potential att öka OEE. Vägen till högre OEE En del av potentialen kommer du åt genom att möjliggöra snabbare justering av resursfördelning och jobbprioritering, så att befintlig kapacitet utnyttjas bättre (se sidorna 8-9). Ännu mer av potentialen kommer du åt genom snabbare respons på de störningar som riskerar att minska kapaciteten hos kritiska resurser eller att försämra utbytet av råmaterial. Det kan vara tekniska störningar (mekaniska problem i lager, pumpar, motorer), slumpfel (material hamnar snett i automatisk bearbetningsmaskin) eller mänskliga fel (kvalitetsfel från tidigare operation). Det kan också vara fel på råmaterial och komponenter. Ju längre in i processen defekt material hinner röra sig, desto större förluster. Tidtjuvar Några sekunder för att vänta på nedladdning av en webbsida är lång tid för många. Några sekunder för att reagera på fel i material eller process kan resultera i defekt produkt och produktionsstopp. Sekunderna kan ticka iväg av många skäl. Det tar tid från det att fel inträffar tills dess upptäckt. Till exempel för att larmet går till en operatörsterminal som är obevakad för stunden. Det tar tid från upptäckt till åtgärd. Det kan vara oklart vem som har ansvar för ett larm, t ex blinkande lampa eller ljudsignal. Vid larm till opera-törsterminal måste operatören ofta bläddra i systemet för att förstå vad som hänt. Vid larm till kontrollrum kan det ta tid att få tag i någon som kan åtgärda. När kontakt är etablerad kan kontrollrummet kanske inte besvara följdfrågor. När personen är framme vid felkällan visar det sig kanske att hon eller han inte har rätt verktyg eller kompetens för det specifika felet. Snabbare respons Tidtjuvar bygger du bort med trådlös kommunikation och snabbare respons: Identifiera de fel som har störst benägenhet att dra ned OEE, det vill säga fel som riskerar att minska kapaciteten hos kritiska resurser eller att försämra utbytet av råmaterial.

11 10 11

12 Prioritera de mest tidskritiska larmen samt utse en nyckelperson ute i fabriken som ansvarig för varje felsignal. Knyt larmen både till funktion och individ, så att larmen kan nå fram utan glapp vid skiftbyten, jourbyten och frånvaro. Förse nyckelpersonerna med trådlös kommunikation så att de kan få larm överallt i anläggningen (med eskalering till kollega eller chef efter viss tid utan kvittering), så att de kan tala med kollegor och chefer enskilt och i grupp. Mindre produktionsförluster Trådlös kommunikation snabbar upp responsen på störningar som kan orsaka produktionsstopp, reducerad hastighet eller defekt produkt. Nyckelpersoner i produktionen får larm direkt i fickenheten oavsett var de befinner sig, med rätt prioritet, i klartext och med uppgift om vad som hänt och var. De kan kommunicera med processen få fördjupad information, starta eller stoppa kritiska pumpar och öppna eller stänga ventiler. De kan tala med varandra enskilt eller i grupp - över hela anläggningen, genom betongväggar och i bullriga miljöer. Trådlös kommunikation stärker känslan av ansvar. Det bidrar till att bygga en samarbetsvilja runt varje uppgift. Motivationen ökar, förlusterna minskar. Kortare planerade stopp Vid planerade stopp ska mycket arbete utföras på kort tid. Många yrkesgrupper och arbetslag ska samarbeta, både egen och inhyrd arbetskraft. Trådlös kommunikation bidrar till effektivare synkronisering av arbetet, och därmed till kortare stillestånd. Tidsvinsten i ett enda stopp kan ibland motivera investeringen i ett system för trådlös kommunikation. Verktyg i vardagsrationalisering De flesta företag har stora ekonomiska fördelar att tjäna även på små förbättringar av OEE. Lägre kvalitetsförluster är lönsamma i alla konjunkturer. Även små förbättringar ger stora utslag direkt på sista raden. Men även i lågkonjunktur vinner du på att förbättra tillgänglighet och prestanda. De förbättringar du skapar gör att du presterar mer inom ramen för befintlig kapacitet när konjunkturen blir starkare. Produktionsförluster B A Störning inträffar Tid till respons Trådlös kommunikation hjälper organisationen svara vid A snarare än B.

13 Använd trådlös kommunikation som verktyg i vardagsrationalisering så kan du senarelägga investeringar i ny kapacitet. Har du gjort enprocent-testen? De enda siffror du behöver för att räkna ut hur mycket du kan vinna på att förbättra OEE med en (1) procentenhet, är försäljning och kostnad för direkt material. Tabellerna på sidan 15 visar exempel på vad en förbättring med en (1) procentenhet av tillgänglighet, prestanda eller kvalitet kan innebära i olika branscher. Siffrorna är baserade på våra erfarenheter från produktionsanläggningar i Europa och USA. Andelen material av försäljningen varierar förstås inom vida gränser mellan branscher, företag och produkter. Men tabellerna ger ändå en idé om vilka vinster som finns att hämta. En (1) procentenhet högre tillgänglighet eller hastighet betyder en (1) procent högre täckningsbidrag (förutsatt att du kan sälja den extra produktionen). En (1) procentenhet mindre kvalitetsförluster slår igenom fullt ut på sista raden. Om du inte kan sälja den extra volymen ökar vinsten lika mycket som kostnaden för direkt material minskar. Om du kan sälja den extra volymen ökar vinsten med en (1) procent av försäljningen. OEE = A x P x Q A = Tillgänglighet (Availability) P = Hastighet (Performance) Q = Kvalitet (Quality) Tillgänglighet (A) är differensen mellan verklig och planerad produktionstid. Tillgänglighetsförluster är till exempel ställtid och justeringar. A = (Planerad produktionstid - stillestånd)/planerad produktionstid Hastighet (P) är kvoten mellan verklig och planerad snitthastighet. Hastighetsförluster är till exempel små stopp, tomgång, reducerad hastighet. P = (Antal produkter x ideal cykeltid)/ tillgänglig produktionstid Kvalitet (Q) är kvoten mellan antal felfria och antal tillverkade produkter. Kvalitetsförluster är till exempel kassationer, omgörningar. Q = (Antal produkter - antal defekta produkter)/antal produkter 12 13

14 Dolda kostnader De överlägset dyraste kvalitetsförlusterna uppstår när defekta produkter levereras till kund. Ibland nöjer sig kunden med att du levererar nya produkter. Då uppstår dolda kostnader enbart i form av att samma leverans måste tillverkas en gång till (nu utan betalning) och i form av störningar i ordinarie produktion när oförutsedd produktion plötsligt måste få hög prioritet. Men ofta är de dolda kostnaderna långt större än så, i form av till exempel dyrbara skador på anseendet, viten eller till och med stämningar. Motåtgärd Den bästa motåtgärd är förstås att utforma förädlingsprocessen så att det aldrig uppstår fel. Många företag har kommit långt inom detta område. Men slumpfel och mänskliga fel kommer att uppstå så länge kvantfysikens lagar gäller och så länge det finns människor i fabriker. Med trådlös kommunikation och snabbare respons kan din organisation snabbt agera vid oväntade situationer. Tillgänglighetsförluster 10% Hastighetsförluster 10% Kvalitetsförluster 10% OEE=72.9% OEE kvantifierar alla kvalitetsförluster som kan uppstå i en process. Sju typer av produktionsspill Förluster med avseende på tillgänglighet, hastighet och kvalitet kan ofta spåras till sju typer av produktionsspill. Med hjälp av trådlös kommunikation och snabbare respons kan dessa reduceras: 1. Överproduktion utöver efterfrågan 2. Väntan på nästa bearbetningsstopp 3. Onödig materialtransport 4. Överbearbetning av delar 5. Lager utöver absolut minimum 6. Onödig personalförflyttning under pågående arbete (leta efter delar, verktyg, hjälp m.m.) 7. Produktion av defekta delar

15 Exempel på vad du kan tjäna per 100 miljoner i försäljning A = Tillgänglighet upp med en procentenhet Anläggn. Försäljn. Direkt Värde 1 (SEK) material SEK Läkemedel % Kraft % Fordon % Papper % Livsmedel % ) Täckningsbidrag (om tillskottsvolymen kan säljas) P = Snitthastighet upp med en procentenhet Anläggn. Försäljn. Direkt Värde 2 (SEK) material SEK Läkemedel % Kraft % Fordon % Papper % Livsmedel % ) Täckningsbidrag (om tillskottsvolymen kan säljas) Q = Kvalitetsförluster ned med en procentenhet Anläggn. Försäljn. Direkt Värde 3a Värde 3b (SEK) material SEK SEK Läkemedel % Kraft % Fordon % Papper % Livsmedel % a) Ökad vinst lika med minskad kostnad för direkt material (om volymen inte kan säljas) 3b) Ökad vinst lika med 1 procentenhet av ökad försäljning (om volymen kan säljas)

16 Att minska risken för olyckor Vissa störningar kan orsaka större skador än produktionsförluster, till exempel skador på anläggning, miljö och människor och till och med få dödlig utgång. Som i Enschede i Nederländerna år 2000, där en fyrverkerifabrik eldhärjades och krävde 20 människoliv. Eller i Toulouse i Frankrike året därpå när en kemifabrik exploderade och 29 människor omkom. Effektiv riskhantering har länge haft hög prioritet inom processindustrin, och får det allt oftare i tillverkningsindustrin. En modell för riskanalys Ett led i en riskanalys är att identifiera felkällor och försöka förutse hur felspridning kan orsaka olyckor. Exempelvis enligt den här modellen: 1. Avvikelse: Avvikelse inträffar (glidande processsparametrar, läckage av giftigt eller explosivt ämne). Avvikelse upptäcks inte (givare trasig). Avvikelse växer (larm når inte rätt person tillräckligt snabbt). 2. Riskfylld händelse: Avvikelse övergår till riskfylld händelse (tryck i tank når kritisk gräns, explosivt ämne når farlig koncentration). Riskfylld händelse upptäcks inte (givare trasig). Riskfylld händelse växer (larm når inte rätt person tillräckligt snabbt). 3. Olycka: Riskfylld händelse sprider sig (någon svetsar och antänder explosiv gas som har läckt ut). Riskfylld händelse växer till olycka. En bra riskanalys tydliggör hur man kan förebygga följder av både oavsiktliga störningar (misstag av människor, tekniska fel) och avsiktliga störningar (inbrott, stöld, sabotage). En svårighet är att riskanalyser sällan är heltäckande: Det är svårt att korrekt identifiera alla felkällor som har potential att orsaka allvarliga olyckor. Det är ännu svårare att förutsäga alla möjligheter för hur felspridning kan ske. Organisationen måste därför kunna åtgärda fel snabbt, och ha god förmåga att agera på felspridning som riskanalysen inte kunnat förutse. Dessutom bör alla larm loggas. Det ökar chansen att organisationen snabbt hittar primärfelet när många larm kommer nästan samtidigt. Det förenklar arbetet att bygga bort systematiska fel för att över tiden minska risknivån. Snabbare respons minskar risken Trådlös kommunikation ger snabbare respons på störningar som har potential att orsaka skador på människor, miljö och egendom. Nyckelpersoner inom säkerhet, produktion och företagsledning får larm direkt i fickenheten oavsett var de befinner sig, med rätt prioritet, i klartext och med uppgift om vad som hänt och var. De kan kommunicera med säkerhetssystem och processer. De kan tala med varandra enskilt eller i grupp över hela anläggningen, genom betong-väggar och i bullriga miljöer. De kan åtgärda många problem i sin linda, och minska risken för olyckor. Effektivare skadebegränsning Snabbare respons ger effektivare skadebegränsning vid eventuella olyckor. Vid exempelvis ett missöde som utsläpp av rengöringsmedel, kan företaget förvarna reningsverket så att man där kan vidta åtgärder och minimera skadan.

17 Trådlös kommunikation ger snabb respons på störningar som riskerar att orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Vid större olycka kan säkerhetspersonalen få information om hur många som finns i området och precis var de befinner sig samt etablera konferenssamtal mellan specialister, företagsledning eller räddningstjänst. Informationsgivning till press och allmänhet påskyndas. Informationschefen kan snabbare byta ut "vi har ingen information ännu" mot "08.16 hade vi en läcka i tank 12 som innehåller etylenoxid. Läckaget är nu under kontroll. Inga skador har rapporterats". Trådlös kommunikation gör det enklare att leva upp till lagkrav på säkerhet, arbetsskydd och miljö, t ex EU Seveso II-direktivet

18 Snabbare beslut, högre motivation Den verkliga styrkan i trådlös kommunikation är dess förmåga att påskynda processer och beslutsfattande. Tekniken ger både praktiska och psykologiska effekter. Den viktigaste praktiska effekten är förstås tidsbesparing. Men de många psykologiska effekterna är minst lika avgörande. Når person, inte enbart operatörsterminal 1. En grundidé med våra lösningar är att tidskritisk information ska nå rätt person istället för bara en operatörsterminal. Då känner individen ett starkare och mer direkt personligt ansvar. Det är ingen tvekan om vems uppgift det är att agera. 2. En andra grundidé är att information ska presenteras i klartext istället för som felkod, och kvitteras av mottagaren. Det minimerar risken för misstag och missförstånd. (Larm som inte kvitteras inom ett bestämt antal sekunder ska gå vidare till nästa person i en förutbestämd kedja). 3. En tredje grundidé är att larm och åtgärder ska loggas. Det stärker ansvarskänslan ytterligare hos användarna. Det blir värdefullt underlag för ständig förbättring av processer, rutiner och kompetens. Eget initiativ 4. En fjärde grundidé är att operatören på eget initiativ när som helst ska kunna kolla processvärden, lagernivåer och andra kritiska parametrar - utan att gå till kontrollrum eller fältinstrument. Det uppmuntrar operatören att använda sin förmåga att förutse, tänka och dra slutsatser. Både tal och text 5. En femte grundidé är att man ska kunna kommmunicera både med tal och text. Dels är det lätttare att hålla huvudet kallt i kritiska situationer om man vet att det är lätt att komma i talkontakt med kollegor eller chefer. Dels är det ibland värdefullt att kunna få en åtgärdsinstruktion från systemet till den trådlösa telefonen. 6. En sjätte grundidé är att man ska kunna kommmunicera med flera samtidigt, både med text och tal. En snabbt upprättad telefonkonferens underlättar ofta effektiv samordning av insatser. En snabb återkoppling av produktionsresultat med ett enkelt textmeddelande till arbetslaget stärker motivation och laganda. Utnyttjar människans förmåga bättre Långt driven automation av planering, styrning och tillverkning är en självklar förutsättning för hög produktivitet. Men en lika självklar förutsättning är effektivt utnyttjande av människans förmåga att förutse, tänka, ta initiativ och samverka. Trådlös kommunikation bidrar. Resultaten avläser du i form av en mer effektiv organisation, mindre produktionsförluster och en lägre risknivå.

19 Trådlös kommunikation uppmuntrar människor att använda sin förmåga att förutse, tänka, ta initiativ och samverka. Det underlättar delegering, snabbar upp beslut, möjliggör snabb återkoppling och stärker trygghetskänsla och laganda

20 Tjugofyra värdeskapande tjänster Här får du exempel på trådlösa tjänster för process- och tillverkningsindustrin. De flesta av tjänsterna är redan i bruk. Övriga kan vi snabbt skapa åt dig. 1. När produktionschefen kommer in till jobbet på morgonen känner nätet igen hans trådlösa terminal. Produktionssiffrorna från nattskiftet presenteras - volym 3 procent över mål, kvalitet på mål. (Alla på nattskiftet fick resultaten i sina trådlösa terminaler innan de lämnade över till nästa skift). 2. Försäljningschefen får veta att en brådskande order inte kan levereras inom en vecka som utlovat. Han ringer planeringschefen som går morgonrond i fabriken. Hon har strax innan fått besked att lina ett blir ledig i tre timmar på grund av en försenad materialleverans. Men material till den brådskande ordern finns på lager (enligt lagersaldo på displayen). Ordern tillverkas direkt på lina ett. 4. Vid slutkontroll upptäcks problem med bromsarna på den nya bilmodellen. Testingenjören ringer ansvarig projektledare. Inom en minut är talkontakt upprättad mellan alla i teamet en är på sitt kontor, två på språng mellan våningarna, fyra ute i fabriken och en på resande fot. 5. Förmannen på monteringen får larm till sin telefon om kvalitetsfel i en batch plastdetaljer. Med larmet följer BMR (Batch Manufacturing Records). Förmannen kan snabbt identifiera alla fordon som har fått komponenter från batchen. 6. En batch ventiler är färdigmonterad sånär som på vreden som inte finns på lager. När godsmottagningen ankomstregistrerar vreden 20 minuter senare notifieras montören automatiskt. 3. Operatören får larm om att temperaturen i en målningsugn är för låg - nära gränsen där karosserna inte får gå vidare till monteringen. Han kan inte lösa problemet själv och vidarebefordrar larmet. Efter några sekunder har operatören kontakt med processexperten som är i pressverkstaden på kvalitetsmöte.

21 7. När processteknikern övervakar rengöring av en batchreaktor får hon larm från en annan reaktor till sin fickenhet - inklusive processkarta. Temperaturen är korrekt i reaktorn, men glykolen i värmeväxlarkretsen för djupkylning är -16 C istället för -18 C. Med en knapptryckning får hon talkontakt med mediaansvarig. De löser problemet innan temperaturen i reaktorn hinner stiga märkbart. 8. Processingenjören sitter i möte och bevakar samtidigt både pumpen som krånglade på förmiddagen och inkörningen av den nya bioreaktorn. Pumpflöde och processdata tickar fram på fickenheten medan mötet pågår. Trådlös kommunikation för snabbare respons Snabbare åtgärd vid störningar Snabbare justering av resursanvändning Kortare väntan på information och beslut Effektivare synkronisering av delaktiviteter Mer effektiv organisation: Mer ur befintlig kapacitet Bättre leveransprecision Mindre produktionsförluster: Färre oplanerade stopp Kortare planerade stopp Högre snitthastighet Ökat utbyte av råmaterial Färre defekta produkter Lägre risknivå: Högre personsäkerhet Högre egendomssäkerhet Högre miljösäkerhet 20 21

22 9. John, Lars och Anders ansvarar för det automatiska höglagret. Alla tre får larm om att en automattruck har stannat. Anders vet att han är nära trucken och kvitterar uppdraget. Larmet försvinner från Johns och Lars fickenheter. När Anders har fixat trucken meddelar han det från sin fickenhet, samt felorsaken. 10. Processoperatören tycker att vattnet i en bassäng verkar grumligt och vill avläsa ett av anläggningens 1200 fältinstrument. Ingen operatörsdisplay finns inom räckhåll och han begär uppgift från sin trådlösa terminal. Som han misstänkte är humushalten för hög. Han justerar färskvattenflödet. Händelsen loggas för uppföljning och justering av reglerparametrarna för färskvattenflödet. 11. En processoperatör ringer om ett elfel just när Kurt, som har eljouren, måste göra ett ärende. Kurt ringer sin kollega John i en annan byggnad och ber honom ta över. John kvalitetssäkrar bytet genom att logga in på eljouren från sin trådlösa terminal. Han tar över utan tidsglapp eller oklarhet om vem som har ansvaret. Maskinlarm, telefonsamtal och andra jourfunktioner följer med till Johns trådlösa terminal. Händelsen loggas. Processoperatören får hjälp med elfelet direkt. 12. Processteknikern äter lunch när gaslarmet går. Han ingår i katastrofgruppen och får larmet i klartext "Ammoniakläckage tank 3, utflöde 1 ton/minut". Larmet initierar konferenssamtal. På språng från lunchrummet har han redan kontakt med de andra i katastrofgruppen. Genom den snabba uppkopplingen kan gruppen samordna insatserna effektivt och begränsa skadorna. 13. Den brandansvarige får larm till sin trådlösa terminal "Brandlarm detektor 24, monteringen". Han kvitterar och har 120 sekunder på sig innan fabrikslarmet går. Han springer direkt till detektorn och ser att det är falskt larm (svetsarbete i närheten). Genom att återställa larmet hindrar han att falsklarmet leder till utrymning av fabriken. 14. Underhållsteknikern arbetar ensam en lördag kväll när fabriken står stilla. Han råkar ut för en olyckshändelse och blir liggande medvetslös. Fallarmet i hans trådlösa terminal utlöser personlarm till extern larmcentral. Vaktbolaget får en tydlig positionsangivelse och kan snabbt komma till undsättning. 15. Teknikern går sin dagliga besiktningsrunda i anläggningen. När han närmar sig en inspektionspunkt dyker besiktningsprotokoll och nödvändig information upp automatiskt i hans trådlösa terminal. Efter varje inspektion godkänner han genom en knapptryckning. Händelserna loggas. 16. När den IT-ansvarige fixar en PC på ekonomiavdelningen får han viruslarm till sin trådlösa terminal. "Virus, Lars Anderssons PC, orderavdelningen." Den IT-ansvarige får efter en knapptryckning Lars Andersson på tråden och ber honom dra ut datorns nätverksanslutning för att hindra spridning av viruset. 17. När pappersmaskinsoperatören står vid kaffemaskinen får han larm från ett lager på den fria sidan av en torkcylinder (inklusive vibrationssignatur). Han väljer att stoppa maskinen för att inte köra sönder den. Varje minut kostar 2000 kronor i förlorat täckningsbidrag. 30 sekunder senare har han telefonkonferens med chefen för mekanikerteamet, reservdelslagret och brukschefen.

23 18. Driftteknikerna får larm om ett elfel. Ett par pumpar har stoppat. Han ringer eljouren som också har fått larmet och är på väg. Tillsammans hinner de lösa problemet och få igång pumparna innan de tvingas stoppa maskinen. 19. Pappersmaskinsoperatören råkar stå vid limpressen precis där banbrottet sker. 170 m 2 tryckpapper går till skrot varje sekund (ett hektar per minut). Han måste ha hjälp snabbt och får via trådlös telefon tag på två kollegor vid inloppslådan, 100 meter bort. En minut senare är de tre igång och röjer undan, trär banan och startar om. Strax är produktionen uppe i 1000 meter per minut igen. 20. Larm om låg nivå i limtank blinkar på operatörsdisplayen vid maskinen - men ingen finns i närheten. Larmet går också till operatörens trådlösa terminal. Han ser direkt att tre kemikaliebehållare är nere på rött och kan fylla på dem. 21. Genom en konturnerlig uppdatering av terminalens display kan operatören avläsa aktuell nivå i limtanken innan han går av sitt skift. För att slippa få larm mitt i skiftbytet fyller han på direkt. 23. Företaget råkar stjälpa ut en kubikmeter rengöringsmedel. Det rinner ner i avloppet. Fastighetsansvarig är på lagret där missödet inträfffar. Han ringer omedelbart till det kommunala reningsverket. Reningsverket får tillräcklig förvarning för att hinna avleda inflödet av det starkt förorenade vattnet till en separat tank, och hindra att det når biobäddarna. 24. Den ledige plockaren accepterar kundordern från sin trådlösa terminal. En automatisk röst i hans headset vägleder honom genom plocklistan, detalj för detalj. Han har båda händer och ögon fria. För varje plockad detalj bekräftar han genom röstkommando och detaljen flyttas från logistiksystemet till kundordern. När han plockar näst sista detaljen får närmast lediga truckförare automatiskt ett uppdrag att hämta kundpaketet. Säkert ser ni många möjligheter att skynda på processer, beslut och åtgärder i er organisation. Förmodligen har ni redan en god uppfattning om vilka flaskhalsar som sinkar informationsflödet. Lämna då över dem till oss. Vi vill inget hellre än att undanröja dem för er. 22. När brukschefen går över gården till labbet får han kvalitetsparametrar från pappersmaskinen i realtid till sin trådlösa terminal: Tjocklek, ytvikt, vithet, opacitet, bulk med avvikelse mot mål samt trend. Han ser också att operatörsteamet nådde rätt kvalitet efter banbrotttet på förmiddagen snabbare än någonsin. Alla i teamet får meddelandet "Snyggt jobbat!" till sina trådlösa telefoner

24 Smart integration Snabb respons förutsätter att tidskritisk information flyter smidigt mellan maskin och människa; från datorsystem till datorsystem, och mellan människor. Samt att alla nyckelpersoner alltid kan få tag på varandra för diskussion och beslut. Med andra ord snabb respons förutsätter smart integration med system du redan har i drift. Hemligheten bakom affärsnyttan Lite förenklat består ett system för trådlös kommmunikation av infrastruktur, applikationsmjukvara och fickenheter. Infrastrukturen innehåller trådlös teknologi som gör att nyckelpersoner kan nå varandra överallt, samt att maskiner och människor kan kommunicera. Infrastrukturen inkluderar också gränssnitt mot till exempel produktionsstyrningssystem, affärssystem, IT och telefoni, säkerhet- och fastighetssystem. Applikationsmjukvarans roll är att hämta information, förädla den och göra den tillgänglig på ett användarvänligt sätt i fickenheterna. Smart integration mot befintliga system är hemligheten bakom affärsnyttan med trådlös kommunikation och är vår verkliga styrka. Den har vi skaffat under 50 års integrationsarbete i över processindustrier och tillverkningsföretag i Europa och USA. Du får lösningar utan svårforcerade gränser mellan olika generationer av system för larm, telefoni, text och data. Än i dag bygger vi ut system som driftsattes för 20 år sedan. Vi kan också hjälpa till att specificera krav på trådlös teknologi för att nå långsiktig och företagsövergripande integration. Vilken teknologi man väljer kan skilja sig från avdelning till avdelning, men allt bör vara kompatibelt och fungera med gemensam systemövervakning. Ett steg i taget Ascoms erbjudande till process- och tillverkningsindustri omfattar fem koncept: Promax (produktion) Inmax (materialförsörjning) Loneworker (personlig säkerhet) Secmax (företagssäkerhet) Teqmax (fastighetstekniska installationer) Du kan börja med vilket koncept som helst och få en skräddarsydd lösning, komplett med utbildning, underhåll och service. Du kan lägga till fler koncept efterhand. Du kan börja i liten skala och växa efter behov. Kompatibel bakåt och framåt Infrastrukturen vi bygger åt dig är öppen mot framtiden. Du kan uppgradera och införa nya system utan stora kostnader för att anpassa det trådlösa systemet.

25 Teknisk integration mot befintliga system Produktion (MES): Infrastruktur för IT och telefoni: Processövervakning och processtyrning (SCADA, PLC, HMI) Kvalitetsstyrning Mediaförsörjning (el, ånga, värme, kyla) Produktionsplanering och resursallokering Promax Inmax Loneworker Secmax Teqmax Nätverk och datorer Gemensamma informationstjänster (telefonväxel, e-post) Affärssystem (ERP): Säkerhet och fastighet (BMS): Order Materialförsörjning Personal Redovisning Säkerhetssystem (passagekontroll, inbrott, brand, gas) Tekniska installationer (inneklimat, hissar, belysning) 24 25

26 Promax Snabbare respons på störningar i process och media Promax är ett koncept för trådlös kommunikation för nyckelpersoner inom produktion och mediaförsörjning. Exempel på användare är processoperatörer, teamledare, processchefer, maskinopeatörer, resursplanerare, mediaansvariga, produktionschefer och företagsledning. Promax ger snabbare respons på störningar. Både på yttre störningar som brådskande order eller förändringar i order, och på inre störningar som tekniska fel i process och mediaförsörjning (el, ånga, processgaser, värme, kyla). Nyckelpersoner får tidskritisk information direkt i fickenheten- som larm, text, tal eller data. Från kollegor, maskiner eller datorsystem. Nyckelpersoner kan begära eller få information automatiskt om produktionstakt, OEE eller andra nyckeltal. De kan också ge styrsignal (stoppa en pump, öppna en ventil), och spåra kritisk utrustning. Du får en effektivare organisation som kan omdisponera resurser snabbare och förebygga produktionsförluster effektivare. Eftersom Promax loggar händelser och åtgärder får du också underlag för att eliminera systematiska fel och kontinuerligt förbättra process och rutiner. Lösningen omfattar infrastruktur, mjukvara, trådlös utrustning och integration mot processövervakning, mediaförsörjning, resursplanering, affärssystem och gemensamma informationstjänster som säkerhet, telefonväxel, e-post och säkerhet. En komplett lösning omfattar installation, driftsättning, utbildning, underhåll och service. Exempel på möjligheter: Larm om kritiskt processvärde direkt i fickenheten Kontrollera status på processvärde från trådlös terminal Styra process - stoppa/starta, öka/minska Ta emot och skicka textmeddelande Tala med kollegor enskilt eller konferenssamtal Logga data för kontinuerlig förbättring Spåra viktig utrustning

27 Randolf Reitan, Chefsingenjör Norsk Hydro i Sunndalsøra Upprätthålla kvaliteten och drifttiden på Europas största aluminiumfabrik På aluminiumfabriken Norsk Hydro i Sunndalsøra, 20 mil söder om Trondheim i Norge, arbetar uppemot 800 människor. När utbyggnaden är klar 2004 kommer fabriken att vara störst i Europa med en framställning av ton primärt aluminium om året. Ascom finns på plats för att säkerställa att produktionen aldrig stannar. Så här framställs aluminium: 1. Aluminiumoxid är en pulveraktig förening av aluminium och syre som utvinns ur den rödfärgade malmen bauxit. 2. Aluminiumoxiden matas in i en elektrolytisk cell i ett jämnt flöde. 3. I cellen löses aluminiumoxiden upp i ett bad be-stående av elektrolyt, kryolyt (natriumaluminiumfluorid) vid 960 C. 4. Kolanoder doppas i badet med smält kryolit som innehåller aluminiumoxid. Starkström ( A) går genom kryoliten och bryter ned aluminiumoxiden till syre och aluminium. 5. Det frigjorda syret förenar sig med kolet och bildar koldioxid (CO 2 ). Det smälta aluminiumet samlas på botten av cellen där det sugs upp. Det låter enkelt. Men verkligheten är något mer komplex enligt chefsingenjör Randolf Reitan. Den elektrolytiska reduktionsprocessen [steg 4] måste övervakas kontinuerligt. Avvikelser i nyckelvärden som ström och spänning måste omedelbart åtgärdas av rätt person. I annat fall går produktionen ner och kostnaderna upp. Kontinuerlig övervakning är nödvändig av många olika anledningar. Spänningen i varje cell ska normalt ligga stabilt på 4-5V. Om spänningen plötsligt ökar kan detta medföra att inte tillräckligt med aluminiumoxid upplöses i elektrolyten. Om detta skulle inträffa kommmer cellen att producera fluorerande kolväten (s.k. växthusgaser), CF 4 och C 2 F 6, i stället för CO 2. En plötslig ökning av spänningen kan även peka på att temperaturen hos elektrolyten understiger de 960 C som krävs för att elektrolys ska kunna äga rum. Och det är här som Ascom kommer in i bilden. Exakt, säger Reitan. Vi har en processövervak-ningslösning från Ascom. Misstänkta avvikelser skickas omedelbart till operatörerna i form av textmeddelanden oavsett var dessa befinner sig. Detta innebär naturligtvis att operatörerna kan reagera snabbare på potentiella problem. Att snabbt kunna reagera på strömökningar är avgörande för Reitan och hans kolleger eftersom en ök-ning kan tyda på förekomst av smuts eller andra orenheter. Oönskade ämnen eller föremål kan hämma produktionen. Vi behöver därför få reda på eventuella ökningar av spänningen så att vi kan reagera i tid. Ascoms lösning innebär även att personalen på golvet kan agera på egen hand. Processlarmen behöver inte längre gå till ett kontrollrum bara för att därifrån skickas ut till någon i personalen igen. Meddelandena går direkt till dem som är bäst lämpade att hantera situationen. Det stämmer. Vi sparar pengar genom att slippa betala någon för att sitta i ett kontrollrum och titta på skärmar dag som natt. Personalen kan utföra andra arbetsuppgifter men går fortfarande att nå ifall de behöver ingripa. Kort och gott gör Ascoms lösning att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, dvs. att framställa bästa möjliga aluminium så effektivt och snabbt som möjligt

28 Inmax Snabbare respons på störningar i materialflödet Inmax är ett koncept för trådlös kommunikation för nyckelpersoner inom materialförsörjning. Exempel på användare är produktionschefer, processchefer, maskinoperatörer, logistikchefer, inköpare, lagerchefer, lagerpersonal samt externa leverantörer. Inmax ger snabbare respons på störningar i materialsituationen genom tidig varning för låg lagernivå och försenade leveranser, samt automatisk notifiering när försenat material ankomstregistreras. Nyckelpersoner får larm och notifiering direkt i fickenheten, från datorsystem, kollegor eller leverantörer. De kan hämta eller få information automatiskt om lagersituation, leveranstider eller andra nyckeltal. Var som helst, när som helst. Du får en organisation som upptäcker och åtgärdar brister snabbare, som har bättre kontroll på materialflödet och som förebygger produktionsförluster. Eftersom Inmax loggar händelser och åtgärder får du bra underlag för att identifiera systematiska bristorsaker och ständigt förbättra process och rutiner. Lösningen omfattar infrastruktur, mjukvara, trådlös utrustning och integration mot ERP (order, materialförsörjning) samt gemensamma informationstjänster som telefonväxel och e-post. En komplett lösning omfattar installation, driftsättning, utbildning, underhåll och service. Exempel på möjligheter: Få larm vid kritisk lagernivå direkt till fickenheten Begära information om kommande leveranser Få uppdatering av materialsituation Beställa material externt och internt Tala med kollegor enskilt eller konferenssamtal Logga data för kontinuerlig förbättring

29 Ingemar Klaesson, Produktionschef på Malmbäckanläggningen, Sverige. Hålla produktionen igång hos Sveriges ledande leverantör av förädlade biobränslen SBE:s (Svenska BrikettEnergi) anläggning i skånska Malmbäck har en årlig produktionskapacitet på ton träbriketter, ton pulver och ton pellets. Med hjälp av en lösning från Ascom har man kunnat optimera råvarunivåerna samtidigt som man fått en problemfri produktionsprocess. Förädling av biobränsle är en komplex process som sker i flera steg. Först tar man emot och lagrar råvarorna (såg- och hyvelspån) i silos. Därefter följer separationsprocessen i vilken metallbitar, stenar, grus och andra främmande partiklar av-lägsnas. Det rensade materialet mals sedan ner i en kvarn och sorteras utifrån storlek. Stora bitar används som briketter medan de mindre blir till pelllets och pulver. Men mycket återstår att göra, säger Ingemar Klaesson som är produktionschef på anläggningen i Malmbäck. Nästa steg är torkningen som är en mycket viktig fas i processen. Vi måste få råvarorna så torra som möjligt. För detta använder vi en cylindertork som ökar torrhetsgraden hos exempelvis sågspån från 47 % till 92 %. Detta ökar i sin tur energiinnehållet från 2,12 kwh/kg till 4,8 kwh/kg. Den torkade råvaran går därefter vidare till pressar där den omvandlas till briketter och pellets eller till en kvarn som maler ner trä till pulver. Briketter och pellets skapas med hjälp av värme. När träet pressas samman (för briketter vid ett tryck på kp/cm2) ökar temperaturen och ligninet i träet frigörs. När temperaturen sjunker stelnar ligninet och binder ihop träet till pellets eller briketter. Självklart kräver alla dessa processer ett smidigt materialflöde, säger Klaesson. Och flödet måste vara exakt. Ett överbelastat transportband stängs till exempel av automatiskt. Detta utgör naturligtvis ett problem eftersom vi producerar dygnet runt alla dagar i veckan. Den Ascomlösning som används på anläggningen i Malmbäck bidrar till ett smidigt och exakt materialflöde på många sätt. Det stämmer, säger Klaesson. Våra operatörer kan till exempel få larm om det är problem i någon av våra råvarusilos. Om råvaruinnehållet i silon närmar sig en förinställd, kritisk punkt går ett tydligt textmeddelande ut till alla som är i tjänst oavsett var de befinner sig på anläggningen. Utöver att övervaka råvarunivåer varnar Ascomlösningen om eventuella produktionsproblem på ett tidigt stadium. Vi har hundratals processlarm och alla potentiellla problem, som till exempel avvikande tryck eller temperatur, skickas som textmeddelande direkt till ansvarig operatör. Vilka är då fördelarna med systemet? Tack vare systemet vet vi hur mycket råvaror vi har på lager och kan reagera snabbare på eventuella problem, förklarar Klaesson. Mindre stress för vår personal är en annan fördel. I det system vi hade tidigare gick larmen ut som koder. Operatören var då tvungen att släppa allt för att rusa till en terminal och dechiffrera koden. Allt för ofta handlade det om enkla saker som man egentligen inte hade behövt störa operatören med. Värdefull tid gick på så sätt till spillo. Med Ascomlösningens tydliga textlarm vet operatören i stället hur allvarligt larmet är och kan handla därefter

30 Loneworker Snabbare respons för högre personlig säkerhet Loneworker är ett koncept för trådlös kommunikation för högre personlig säkerhet, och en värdefull följeslagare för folk som arbetar under potentiellt farliga omständigheter. Exempel på an-vändare är underhållstekniker, reparatörer, lager-personal och säkerhetspersonal. Loneworker ger snabbare respons på larm som antingen utlöses automatiskt genom "fallarm" eller "ej i rörelse larm", eller manuellt via särskild larmknapp på fickenheten. Loneworker visar var den som behöver hjälp befinner sig. Du får en effektivare underhållsorganisation med personal som känner större personlig trygghet, och ett verktyg som möjliggör snabb hjälp när det behövs. Eftersom Loneworker loggar händelser och åtgärder får du bra underlag för att ständigt förbättra processer, rutiner och personlig säkerhet. Lösningen omfattar infrastruktur, mjukvara, trådlös utrusning och integration mot säkerhetssystem, underhållssystem och gemensamma informationstjänster som telefonväxel och e-post. En komplett lösning omfattar installation, driftsättning, utbildning, underhåll och service. Exempel på möjligheter: "Fallarm" och "ej i rörelse larm" Enkelt att lokalisera kollega som behöver hjälp Tala med kollegor enskilt eller konferenssamtal Ta emot och skicka textmeddelanden Loggning av händelser

Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde

Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Ascom Wireless Solutions Trådlös internkommunikation för ett jämnare patientflöde Hur bättre kommunikation mellan avdelningarna och snabbare respons

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 PROBLEMBAKGRUND... 3 1.3 PROBLEMFORMULERING... 4 1.4 SYFTE... 4 1.5 DEFINITIONER... 4 2. TEORETISK REFERENSRAM... 5 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 PROBLEMBAKGRUND... 3 1.3 PROBLEMFORMULERING... 4 1.4 SYFTE... 4 1.5 DEFINITIONER... 4 2. TEORETISK REFERENSRAM... 5 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 PROBLEMBAKGRUND... 3 1.3 PROBLEMFORMULERING... 4 1.4 SYFTE... 4 1.5 DEFINITIONER... 4 2. TEORETISK REFERENSRAM... 5 2.1 LOGISTIK... 5 2.2 MATERIALFÖRSÖRJNING... 6 2.2.1 Prognoser...

Läs mer

LEAN PRODUCTION. Johan Andersson Ashish Jeswani Mikael Jonshammar Peder Landberg Abhinash Murukesvan Nader Nashed. Projektarbete utfört vid

LEAN PRODUCTION. Johan Andersson Ashish Jeswani Mikael Jonshammar Peder Landberg Abhinash Murukesvan Nader Nashed. Projektarbete utfört vid LEAN PRODUCTION av Johan Andersson Ashish Jeswani Mikael Jonshammar Peder Landberg Abhinash Murukesvan Nader Nashed Projektarbete utfört vid Industriella informations- och styrsystem, KTH Stockholm, december

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Innehåll. Sektion 3.1 Introduktion Kapitel 3. Sektion 3.2 Mål Kapitel 3. Sektion 3.3 Introduktion till värdeflödesanalys. Sektion 3.

Innehåll. Sektion 3.1 Introduktion Kapitel 3. Sektion 3.2 Mål Kapitel 3. Sektion 3.3 Introduktion till värdeflödesanalys. Sektion 3. Innehåll Sektion 3.1 Introduktion Kapitel 3 Sektion 3.2 Mål Kapitel 3 Sektion 3.3 Introduktion till värdeflödesanalys Sektion 3.4 Varför VSM Sektion 3.5 Att välja produktfamilj Sektion 3.6 Att kartlägga

Läs mer

Nya Volvo FMX är i produktion sid 9

Nya Volvo FMX är i produktion sid 9 A magazine en tidning for för employees anställda at the plant volvo #4 2010 PRODUKTIONSNYTT Nya Volvo FMX är i produktion sid 9 400 procents ökning Kalugafabriken har ökat takten kraftigt. Hur klarar

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Planering och införande av 5S och PDCA vid Dyno Nobel Sweden AB, Hylsdragningen

Planering och införande av 5S och PDCA vid Dyno Nobel Sweden AB, Hylsdragningen Examensarbete 20 poäng D-nivå Planering och införande av 5S och PDCA vid Dyno Nobel Sweden AB, Hylsdragningen Reg.kod: Oru-Te-AUT067 Mag 103/04 Gunilla Pettersson Magisterprogrammet i Automatiseringsteknik

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Metoder och verktyg vid förändringsarbete och ständiga förbättringar

Metoder och verktyg vid förändringsarbete och ständiga förbättringar Metoder och verktyg vid förändringsarbete och ständiga förbättringar Sammanställt av Carina Hansson Personalavdelningen, Sotenäs kommun 1 november 2011 1 Innehållsförteckning PDCA- hjulet... 3 Processkartläggning...

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Växthuset. Lean i Södertälje kommun. Rätt från mig. Behovsstyrda f löden

Växthuset. Lean i Södertälje kommun. Rätt från mig. Behovsstyrda f löden Växthuset Lean i Södertälje kommun Behovsstyrda f löden Rätt från mig Behovsstyrda f löden Rätt från mig Den här broschyren sammanfattar de grundläggande värderingarna och principerna för Växthuset i Södertälje

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Erfarenheten vår viktigaste resurs

Erfarenheten vår viktigaste resurs Tekniknyheter och Trender från Prevas # 2 2009 Erfarenheten vår viktigaste resurs Med Prevas får kunden inte bara kompetens och teknik i absolut framkant utan tillgång till många års samlad erfarenhet

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Grepp om driften. Automatiserad styrning och driftövervakning i kommunens byggnader SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Grepp om driften. Automatiserad styrning och driftövervakning i kommunens byggnader SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Grepp om driften Automatiserad styrning och driftövervakning i kommunens byggnader SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1 Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap

Affärssystem + BI. verksamheten styr över beslutsstödet BI SOLUTIONS. För ökad lönsamhet och kunskap HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN IDG CREATIVE MEDIA Affärssystem + BI För ökad lönsamhet och kunskap Investeringsklimatet inom Affärssystem Investeringarna i affärssystem upplevde en pik i slutet av 2008

Läs mer

Internet of Things i Sverige. En nulägesrapport

Internet of Things i Sverige. En nulägesrapport Internet of Things i Sverige En nulägesrapport Sverige är i världseliten Vi befinner oss mitt i en samhällsrevolution med lika avgörande betydelse som uppkomsten av internet. Det säger Kristina Höök, professor

Läs mer

Konkurrenskraftigare grisföretagare med Lean

Konkurrenskraftigare grisföretagare med Lean JTI-rapport Lantbruk & Industri 399 Konkurrenskraftigare grisföretagare med Lean Metodik för hur Lean kan introduceras på slaktgrisgårdar Anna Rydberg, Martin Melin, Barbro Sundström, Karin Östergren,

Läs mer

by semcon 0 13456 SPÅ RBA RT 5779 Spårbara produkter och processer sparar inte bara pengar och tid de kan rädda ditt företag.

by semcon 0 13456 SPÅ RBA RT 5779 Spårbara produkter och processer sparar inte bara pengar och tid de kan rädda ditt företag. future TIDNING OM by semcon EN PRODUKTUTVECKLING & TEKNIKINFORMATION # 1 2010 0 13456 SPÅ RBA RT 5779 Spårbara produkter och processer sparar inte bara pengar och tid de kan rädda ditt företag. REVA ÄR

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer