Trådlös kommunikation för snabbare respons

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trådlös kommunikation för snabbare respons"

Transkript

1 Trådlös kommunikation för snabbare respons Hur snabbare respons på störningar gör din organisation mer effektiv, minskar produktionsförluster och sänker risknivån. ascom

2

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Hur du får ut mer av resurserna du redan har... 6 Att göra produktionen mer effektiv... 8 Att förebygga produktionsförluster Att minska risken för olyckor Snabbare beslut, högre motivation Tjugofyra värdeskapande tjänster Smart integration Promax Snabbare respons på störningar i process och media Inmax Snabbare respons på störningar i materialflödet Loneworker Snabbare respons för högre personlig säkerhet Secmax Snabbare respons för högre säkerhet Teqmax Snabbare respons på fastighetstekniska larm Lösningar för krävande industriell miljö Total kundanpassning Vilken trådlös teknologi är bäst? Förkortningar och termer

4 Sammanfattning Vem behöver trådlös kommunikation på arbetsplatsen? Trådlös kommunikation ökar produktiviteten i din verksamhet om: Den är fysiskt utspridd (stor byggnad eller flera byggnader). Nyckelpersoner behöver vara mobila inom arbetsplatsen. Trådlös kommunikation ger snabbare respons på störningar - som tekniska fel eller brist på material - och möjliggör snabbare justering av resursfördelning och bättre synkronisering av aktiviteter. Nyckelpersoner får tidskritisk information direkt i fickenheten- som tal, text, larm eller data från kollegor, maskiner och datorsystem. Informationen når dem var de än befinner sig. De kan hämta eller få information automatiskt. De kan styra objekt och spåra viktig utrustning. De följande sidorna förklarar hur trådlös kommunikation skapar affärsnytta. Trådlös kommunikation Fördelarna med trådlöst Snabbare respons Mer effektiv organistation Mindre produktionsförluster Lägre risknivå

5 Vad är affärsnyttan med snabbare respons? 1. Mer effektiv organisation: Högre produktion ur befintlig kapacitet Högre leveransprecision 2. Mindre produktionsförluster: Färre oplanerade stopp Kortare planerade stopp Högre snitthastighet Bättre utbyte av råmaterial Färre defekta produkter till kund 3. Lägre risknivå: Högre personsäkerhet Högre egendomssäkerhet Högre miljösäkerhet Var skapar snabbare respons affärsnytta? 1. Kontinuerlig produktion: Högt automatiserad tillverkning. Stopp i en produktion leder snabbt till totalt stopp. Det tar tid att nå full kvalitet och hastighet efter stopp. Tekniskt fel är vanlig orsak till stopp och reducerad takt. Ascoms trådlösa lösningar kortar tiden från fel till åtgärd. 2. Serietillverkning: Många olika produkter i samma produktionsanläggning, många komponenter i varje produkt. Vanliga orsaker till stopp och reducerad takt är vandrande flaskhalsar, materialbrist och tekniska fel. Ascoms trådlösa lösningar gör det lättare att justera resursfördelningen och kortar tiden från materialbrist eller tekniskt fel till åtgärd. 3. Projektbaserad produktion: Varje leverans är unik. Automation bara i delprocesser. Väntan på information och beslut är vanliga orsaker till förseningar och kvalitetsbrister. Ascoms trådlösa lösningar kortar väntetiden på information och beslut, och förbättrar synkroniseringen av många samtidiga delprojekt. 4 5

6 Hur du får ut mer av resurserna du redan har De flesta produktionssystem kan bli effektivare och producera mer med högre kvalitet och leveransprecision än de gör i dag - utan investeringar i nya maskiner och avancerade stödsystem. Om bara Ja, det finns många "om" och "men". Trådlös kommunikation är inte svaret på alla frågor - men på förvånansvärt många. Snabbare respons Trådlös kommunikation ger snabbare respons i kritiska situationer. Det skapar en effektivare organisation, förebygger produktionsförluster och minskar risker för människor och miljö. Nyckelpersoner får tidskritisk information direkt i fickenheten som tal, text, larm eller data - från kollegor, maskiner och datanätverk. Informationen når dem var de än befinner sig. De kan starta och stoppa processer samt spåra viktig utrustning. De kan hämta eller automatiskt få information om leveranser, produktionstakt, OEE (Overall Equipment Effectiveness) eller andra nyckeltal. När och var som helst. Smart integration Vi är inte bundna till någon speciell trådlös teknologi. Olika teknologier är lämpliga för olika behov och applikationer. Inte heller vill vi att du river ut alla dina befintliga kommunikationssystem. Många av dagens system kan tillföra mervärde i ytterligare flera år. Men du får ut mer av resurserna du redan har genom att lägga till trådlösa länkar mellan nyckelpersoner och system som produktionsstyrning (MES), resursplanering (ERP), IT och telefoni, samt fastighetsövervakning (BMS). Kundanpassade lösningar Ascoms trådlösa kommunikationssystem stöder alla avdelningar och processer. De överför tidskritisk information trådlöst mellan personal och processer inom orderhantering, logistik, resursallokering, produktions- och kvalitetsstyrning, tillverkning, underhåll, säkerhet och fastighetsdrift. Du får en skräddarsydd lösning baserad på behoven på varje avdelning eller delprocess. Installation, driftsättning, utbildning, förebyggande underhåll och service är viktiga delar i vår lösning. Vi kan kontinuerligt anpassa lösningen till dina förändrade behov. Steg för steg Trådlösa system bör införas bara där de har en tydlig potential att skapa mervärde. Investeringen måste vara rimlig och ge fördelar direkt. Lösningen måste vara modulär så att den kan implementeras in stegvis. Ascoms erbjudande till process- och tillverkningsindustrin omfattar koncept för följande områden: Produktion, materialförsörjning, personsäkerhet, företagssäkerhet och fastighetstekniska installationer. Du kan börja inom vilket område som helst, och lägga till fler områden efterhand. Du kan börja i liten skala och växa efter behov. Vi kan också hjälpa till att specificera kraven på trådlösa system för att nå långsiktig och företagsövergripande integration.

7 Liten investering ger hög avkastning Att installera trådlös kommunikation och integrera den med befintliga system är relativt billigt. Investeringen är i regel liten jämfört med fabrikens totala investeringar i system för övervakning, styrning och planering av produktion. Investeringen är ofta återbetald inom ett år, till exempel på följande sätt: Du får ett effektivt verktyg för daglig rationalisering, och kan senarelägga investeringar i ny kapacitet. Vid planerade stopp får du effektivare synkronisering av de många inblandade yrkesgrupperna och därmed kortare stilleståndstid. Tidsvinsten i ett enda stopp kan ibland helt motivera investeringen. När du investerar i ny kapacitet får du snabbare ut full effektivitet, och kan kanske använda ännu mindre bemanning än planerat. 6 7

8 Att göra produktionen mer effektiv Dagens kunder ändrar sina krav allt snabbare och allt mer oförutsägbart. De fordrar allt större grad av individuell anpassning. De vill kunna lägga order dygnet runt via Internet eller andra kanaler. De vill kunna ändra eller dra tillbaka order in i det sista. Ändå kräver de hög kvalitet, snabba leveranser och lågt pris. Dagens produktionssystem måste därför kunna bemästra osäkerhet och förändring i högre grad än någonsin förr. De måste kunna göra produkterna i många varianter för olika länder, regioner och marknadssegment. Ändå måste de hålla låga lagernivåer och hög effektvitet. Förmågan att bemästra det oplanerade och ändå vara lönsam är i dag avgörande för konkurrenskraften i många branscher, vilket det blir i allt fler. Potentialen finns Effektiviteten är förmågan hos ett produktionssystem att reagera snabbt på oplanerade ändringar i kundpreferenser eller på andra överraskningar. De flesta produktionssystem har ofta en outnyttjad effektivetspotential. Det är den strukturellt inneboende potentialen för effektivitet i redan befintlig utrustning, arbetskraft och utrymme. Men för att den latenta effektiviteten ska förvandlas till verklig effektivitet måste organisationen kunna svara snabbt på de förändringar som produktionssystemet inte kan styra eller har planerat för. Vägen till verklig effektivitet Man fastställer i regel erforderlig kapacitet genom planering med en tidshorisont av ungefär ett år. Resursplaneringen fördelar sedan kapacitet och resurser till olika produktionsmoment, aktiviteter eller kunder över tiden, med en tidshorisont av månader, dagar och timmar. Prioriteringsregler avgör därefter vilket jobb som ska köras härnäst ur jobbkön. I praktiken är det svårt att följa resursplaneringen på grund av störningar utanför organisationen brådskande order, försenade materialleveranser eller inuti organisationen en maskin går sönder, en kvalificerad operatör blir sjuk. För att bli verkligt effektiv måste därför organisationen kunna justera resursfördelning och jobbprioritering i realtid till exempel dela upp jobb vid flaskhalsar och utnyttja oförutsedd ledig kapacitet. En timme ökad kapacitet vid en flaskhals är en timme ökad kapacitet för hela fabriken. Den effektiva organisationen Förmågan till snabb respons på störningar är därför en central egenskap hos den effektiva produktionsorganisationen. Snabb respons förutsätter två saker: 1. Mer lokalt ansvar. Utnyttja fördelarna av att produktionspersonalen vill och kan ta mer ansvar. Dra fördelar av att de ofta ser möjligheter att disponera om resurser på ett bättre sätt. 2. Effektivare kommunikation. Interaktivt informationsutbyte. Nyckelpersoner måste kunna nås, när som helst och var som helst. Mer kapacitet, högre leveransprecision Trådlös kommunikation snabbar upp responsen och frigör den effektivitet som finns latent i din organisation. Nyckelpersoner inom orderhantering, materialförsörjning, produktion, kvalitetskontroll och underhåll kan kommunicera obehindrat mellan ledningsnivåer och över avdelningsgränser, oavsett var de befinner sig. De kan kommunicera med varandra, processen och stödsystemen - inom systemen, över systemgränserna och medan de rör sig i anläggningen. Du får ut mer kapacitet ur befintlig struktur. Ibland så mycket att du kan senarelägga investeringar i ny kapacitet ett år eller mer. Du kan också korta ledtiderna för kritiska order utan att påverka ledtiden för andra order. Det förbättrar den genomsnittliga leveransprecisionen.

9 Exempel på oförutsedda störningar Störningar med ursprung utanför produktionssorganisationen: Störningar "Nedströms": Brådskande order Ändringar i order (kvantitet, datum) Variationer av kvantitet och sammansättning Produktionsproblem hos kund Leveransförseningar för färdigvaror Förlorat lager, bristfällig lagerövervakning Skiftande efterfrågan Felaktiga prognoser Störningar "Uppströms": Problem med materialkvalitet Produktionsproblem hos leverantören Försenade materialleveranser Skiftande materialegenskaper Felaktiga leveranser Störningar med ursprung inom produktionsorganisationen: Produktberedning: Inga delar Inga tekniker Mänskliga faktorn Maskinhaveri Mjukvarufel Brist på "media" (luft, uppvärmning, vatten, kylning) Falsklarm (brand, gas, inbrott) Planering och styrning: Resursfördelningen ej optimal Olämpliga prioriteringsregler Bristande statistik Trådlös kommunikation ger snabbare respons på störningar och möjliggör snabbare justering av resursfördelning. Det ökar kapaciteten i redan befintlig struktur och förbättrar leveransprecisionen. Konventionell ordergivning jämfört med interaktion mellan människa/människa eller människa/maskin Konventionell Master Interaktion Order Slav Slav Utförare Utförare 8 9

10 Att förebygga produktionsförluster Ett vanligt mått på total effektivitet för en maskin eller produktionsenhet är OEE. OEE kvantifierar alla förluster i en process och grupperar dem i tre kategorier: Tillgänglighetsförluster, hastighetsförluster och kvalitetsförluster. Den totala effekten av delförlusterna är ibland förvånande. I kontinuerliga processer är vanliga Tillgänglighet x Hastighet x Kvalitet = OEE Kontinuerliga processer: 98% 85% 90% = 75% Serietillverkning: 70% 80% 90% = 50% OEE-tal omkring 75 procent, i serietillverkning 50 procent. Å ena sidan kan det vara nedslående om effektiviteten bara är hälften av den möjliga. Å andra sidan visar det på stor potential att öka OEE. Vägen till högre OEE En del av potentialen kommer du åt genom att möjliggöra snabbare justering av resursfördelning och jobbprioritering, så att befintlig kapacitet utnyttjas bättre (se sidorna 8-9). Ännu mer av potentialen kommer du åt genom snabbare respons på de störningar som riskerar att minska kapaciteten hos kritiska resurser eller att försämra utbytet av råmaterial. Det kan vara tekniska störningar (mekaniska problem i lager, pumpar, motorer), slumpfel (material hamnar snett i automatisk bearbetningsmaskin) eller mänskliga fel (kvalitetsfel från tidigare operation). Det kan också vara fel på råmaterial och komponenter. Ju längre in i processen defekt material hinner röra sig, desto större förluster. Tidtjuvar Några sekunder för att vänta på nedladdning av en webbsida är lång tid för många. Några sekunder för att reagera på fel i material eller process kan resultera i defekt produkt och produktionsstopp. Sekunderna kan ticka iväg av många skäl. Det tar tid från det att fel inträffar tills dess upptäckt. Till exempel för att larmet går till en operatörsterminal som är obevakad för stunden. Det tar tid från upptäckt till åtgärd. Det kan vara oklart vem som har ansvar för ett larm, t ex blinkande lampa eller ljudsignal. Vid larm till opera-törsterminal måste operatören ofta bläddra i systemet för att förstå vad som hänt. Vid larm till kontrollrum kan det ta tid att få tag i någon som kan åtgärda. När kontakt är etablerad kan kontrollrummet kanske inte besvara följdfrågor. När personen är framme vid felkällan visar det sig kanske att hon eller han inte har rätt verktyg eller kompetens för det specifika felet. Snabbare respons Tidtjuvar bygger du bort med trådlös kommunikation och snabbare respons: Identifiera de fel som har störst benägenhet att dra ned OEE, det vill säga fel som riskerar att minska kapaciteten hos kritiska resurser eller att försämra utbytet av råmaterial.

11 10 11

12 Prioritera de mest tidskritiska larmen samt utse en nyckelperson ute i fabriken som ansvarig för varje felsignal. Knyt larmen både till funktion och individ, så att larmen kan nå fram utan glapp vid skiftbyten, jourbyten och frånvaro. Förse nyckelpersonerna med trådlös kommunikation så att de kan få larm överallt i anläggningen (med eskalering till kollega eller chef efter viss tid utan kvittering), så att de kan tala med kollegor och chefer enskilt och i grupp. Mindre produktionsförluster Trådlös kommunikation snabbar upp responsen på störningar som kan orsaka produktionsstopp, reducerad hastighet eller defekt produkt. Nyckelpersoner i produktionen får larm direkt i fickenheten oavsett var de befinner sig, med rätt prioritet, i klartext och med uppgift om vad som hänt och var. De kan kommunicera med processen få fördjupad information, starta eller stoppa kritiska pumpar och öppna eller stänga ventiler. De kan tala med varandra enskilt eller i grupp - över hela anläggningen, genom betongväggar och i bullriga miljöer. Trådlös kommunikation stärker känslan av ansvar. Det bidrar till att bygga en samarbetsvilja runt varje uppgift. Motivationen ökar, förlusterna minskar. Kortare planerade stopp Vid planerade stopp ska mycket arbete utföras på kort tid. Många yrkesgrupper och arbetslag ska samarbeta, både egen och inhyrd arbetskraft. Trådlös kommunikation bidrar till effektivare synkronisering av arbetet, och därmed till kortare stillestånd. Tidsvinsten i ett enda stopp kan ibland motivera investeringen i ett system för trådlös kommunikation. Verktyg i vardagsrationalisering De flesta företag har stora ekonomiska fördelar att tjäna även på små förbättringar av OEE. Lägre kvalitetsförluster är lönsamma i alla konjunkturer. Även små förbättringar ger stora utslag direkt på sista raden. Men även i lågkonjunktur vinner du på att förbättra tillgänglighet och prestanda. De förbättringar du skapar gör att du presterar mer inom ramen för befintlig kapacitet när konjunkturen blir starkare. Produktionsförluster B A Störning inträffar Tid till respons Trådlös kommunikation hjälper organisationen svara vid A snarare än B.

13 Använd trådlös kommunikation som verktyg i vardagsrationalisering så kan du senarelägga investeringar i ny kapacitet. Har du gjort enprocent-testen? De enda siffror du behöver för att räkna ut hur mycket du kan vinna på att förbättra OEE med en (1) procentenhet, är försäljning och kostnad för direkt material. Tabellerna på sidan 15 visar exempel på vad en förbättring med en (1) procentenhet av tillgänglighet, prestanda eller kvalitet kan innebära i olika branscher. Siffrorna är baserade på våra erfarenheter från produktionsanläggningar i Europa och USA. Andelen material av försäljningen varierar förstås inom vida gränser mellan branscher, företag och produkter. Men tabellerna ger ändå en idé om vilka vinster som finns att hämta. En (1) procentenhet högre tillgänglighet eller hastighet betyder en (1) procent högre täckningsbidrag (förutsatt att du kan sälja den extra produktionen). En (1) procentenhet mindre kvalitetsförluster slår igenom fullt ut på sista raden. Om du inte kan sälja den extra volymen ökar vinsten lika mycket som kostnaden för direkt material minskar. Om du kan sälja den extra volymen ökar vinsten med en (1) procent av försäljningen. OEE = A x P x Q A = Tillgänglighet (Availability) P = Hastighet (Performance) Q = Kvalitet (Quality) Tillgänglighet (A) är differensen mellan verklig och planerad produktionstid. Tillgänglighetsförluster är till exempel ställtid och justeringar. A = (Planerad produktionstid - stillestånd)/planerad produktionstid Hastighet (P) är kvoten mellan verklig och planerad snitthastighet. Hastighetsförluster är till exempel små stopp, tomgång, reducerad hastighet. P = (Antal produkter x ideal cykeltid)/ tillgänglig produktionstid Kvalitet (Q) är kvoten mellan antal felfria och antal tillverkade produkter. Kvalitetsförluster är till exempel kassationer, omgörningar. Q = (Antal produkter - antal defekta produkter)/antal produkter 12 13

14 Dolda kostnader De överlägset dyraste kvalitetsförlusterna uppstår när defekta produkter levereras till kund. Ibland nöjer sig kunden med att du levererar nya produkter. Då uppstår dolda kostnader enbart i form av att samma leverans måste tillverkas en gång till (nu utan betalning) och i form av störningar i ordinarie produktion när oförutsedd produktion plötsligt måste få hög prioritet. Men ofta är de dolda kostnaderna långt större än så, i form av till exempel dyrbara skador på anseendet, viten eller till och med stämningar. Motåtgärd Den bästa motåtgärd är förstås att utforma förädlingsprocessen så att det aldrig uppstår fel. Många företag har kommit långt inom detta område. Men slumpfel och mänskliga fel kommer att uppstå så länge kvantfysikens lagar gäller och så länge det finns människor i fabriker. Med trådlös kommunikation och snabbare respons kan din organisation snabbt agera vid oväntade situationer. Tillgänglighetsförluster 10% Hastighetsförluster 10% Kvalitetsförluster 10% OEE=72.9% OEE kvantifierar alla kvalitetsförluster som kan uppstå i en process. Sju typer av produktionsspill Förluster med avseende på tillgänglighet, hastighet och kvalitet kan ofta spåras till sju typer av produktionsspill. Med hjälp av trådlös kommunikation och snabbare respons kan dessa reduceras: 1. Överproduktion utöver efterfrågan 2. Väntan på nästa bearbetningsstopp 3. Onödig materialtransport 4. Överbearbetning av delar 5. Lager utöver absolut minimum 6. Onödig personalförflyttning under pågående arbete (leta efter delar, verktyg, hjälp m.m.) 7. Produktion av defekta delar

15 Exempel på vad du kan tjäna per 100 miljoner i försäljning A = Tillgänglighet upp med en procentenhet Anläggn. Försäljn. Direkt Värde 1 (SEK) material SEK Läkemedel % Kraft % Fordon % Papper % Livsmedel % ) Täckningsbidrag (om tillskottsvolymen kan säljas) P = Snitthastighet upp med en procentenhet Anläggn. Försäljn. Direkt Värde 2 (SEK) material SEK Läkemedel % Kraft % Fordon % Papper % Livsmedel % ) Täckningsbidrag (om tillskottsvolymen kan säljas) Q = Kvalitetsförluster ned med en procentenhet Anläggn. Försäljn. Direkt Värde 3a Värde 3b (SEK) material SEK SEK Läkemedel % Kraft % Fordon % Papper % Livsmedel % a) Ökad vinst lika med minskad kostnad för direkt material (om volymen inte kan säljas) 3b) Ökad vinst lika med 1 procentenhet av ökad försäljning (om volymen kan säljas)

16 Att minska risken för olyckor Vissa störningar kan orsaka större skador än produktionsförluster, till exempel skador på anläggning, miljö och människor och till och med få dödlig utgång. Som i Enschede i Nederländerna år 2000, där en fyrverkerifabrik eldhärjades och krävde 20 människoliv. Eller i Toulouse i Frankrike året därpå när en kemifabrik exploderade och 29 människor omkom. Effektiv riskhantering har länge haft hög prioritet inom processindustrin, och får det allt oftare i tillverkningsindustrin. En modell för riskanalys Ett led i en riskanalys är att identifiera felkällor och försöka förutse hur felspridning kan orsaka olyckor. Exempelvis enligt den här modellen: 1. Avvikelse: Avvikelse inträffar (glidande processsparametrar, läckage av giftigt eller explosivt ämne). Avvikelse upptäcks inte (givare trasig). Avvikelse växer (larm når inte rätt person tillräckligt snabbt). 2. Riskfylld händelse: Avvikelse övergår till riskfylld händelse (tryck i tank når kritisk gräns, explosivt ämne når farlig koncentration). Riskfylld händelse upptäcks inte (givare trasig). Riskfylld händelse växer (larm når inte rätt person tillräckligt snabbt). 3. Olycka: Riskfylld händelse sprider sig (någon svetsar och antänder explosiv gas som har läckt ut). Riskfylld händelse växer till olycka. En bra riskanalys tydliggör hur man kan förebygga följder av både oavsiktliga störningar (misstag av människor, tekniska fel) och avsiktliga störningar (inbrott, stöld, sabotage). En svårighet är att riskanalyser sällan är heltäckande: Det är svårt att korrekt identifiera alla felkällor som har potential att orsaka allvarliga olyckor. Det är ännu svårare att förutsäga alla möjligheter för hur felspridning kan ske. Organisationen måste därför kunna åtgärda fel snabbt, och ha god förmåga att agera på felspridning som riskanalysen inte kunnat förutse. Dessutom bör alla larm loggas. Det ökar chansen att organisationen snabbt hittar primärfelet när många larm kommer nästan samtidigt. Det förenklar arbetet att bygga bort systematiska fel för att över tiden minska risknivån. Snabbare respons minskar risken Trådlös kommunikation ger snabbare respons på störningar som har potential att orsaka skador på människor, miljö och egendom. Nyckelpersoner inom säkerhet, produktion och företagsledning får larm direkt i fickenheten oavsett var de befinner sig, med rätt prioritet, i klartext och med uppgift om vad som hänt och var. De kan kommunicera med säkerhetssystem och processer. De kan tala med varandra enskilt eller i grupp över hela anläggningen, genom betong-väggar och i bullriga miljöer. De kan åtgärda många problem i sin linda, och minska risken för olyckor. Effektivare skadebegränsning Snabbare respons ger effektivare skadebegränsning vid eventuella olyckor. Vid exempelvis ett missöde som utsläpp av rengöringsmedel, kan företaget förvarna reningsverket så att man där kan vidta åtgärder och minimera skadan.

17 Trådlös kommunikation ger snabb respons på störningar som riskerar att orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Vid större olycka kan säkerhetspersonalen få information om hur många som finns i området och precis var de befinner sig samt etablera konferenssamtal mellan specialister, företagsledning eller räddningstjänst. Informationsgivning till press och allmänhet påskyndas. Informationschefen kan snabbare byta ut "vi har ingen information ännu" mot "08.16 hade vi en läcka i tank 12 som innehåller etylenoxid. Läckaget är nu under kontroll. Inga skador har rapporterats". Trådlös kommunikation gör det enklare att leva upp till lagkrav på säkerhet, arbetsskydd och miljö, t ex EU Seveso II-direktivet

18 Snabbare beslut, högre motivation Den verkliga styrkan i trådlös kommunikation är dess förmåga att påskynda processer och beslutsfattande. Tekniken ger både praktiska och psykologiska effekter. Den viktigaste praktiska effekten är förstås tidsbesparing. Men de många psykologiska effekterna är minst lika avgörande. Når person, inte enbart operatörsterminal 1. En grundidé med våra lösningar är att tidskritisk information ska nå rätt person istället för bara en operatörsterminal. Då känner individen ett starkare och mer direkt personligt ansvar. Det är ingen tvekan om vems uppgift det är att agera. 2. En andra grundidé är att information ska presenteras i klartext istället för som felkod, och kvitteras av mottagaren. Det minimerar risken för misstag och missförstånd. (Larm som inte kvitteras inom ett bestämt antal sekunder ska gå vidare till nästa person i en förutbestämd kedja). 3. En tredje grundidé är att larm och åtgärder ska loggas. Det stärker ansvarskänslan ytterligare hos användarna. Det blir värdefullt underlag för ständig förbättring av processer, rutiner och kompetens. Eget initiativ 4. En fjärde grundidé är att operatören på eget initiativ när som helst ska kunna kolla processvärden, lagernivåer och andra kritiska parametrar - utan att gå till kontrollrum eller fältinstrument. Det uppmuntrar operatören att använda sin förmåga att förutse, tänka och dra slutsatser. Både tal och text 5. En femte grundidé är att man ska kunna kommmunicera både med tal och text. Dels är det lätttare att hålla huvudet kallt i kritiska situationer om man vet att det är lätt att komma i talkontakt med kollegor eller chefer. Dels är det ibland värdefullt att kunna få en åtgärdsinstruktion från systemet till den trådlösa telefonen. 6. En sjätte grundidé är att man ska kunna kommmunicera med flera samtidigt, både med text och tal. En snabbt upprättad telefonkonferens underlättar ofta effektiv samordning av insatser. En snabb återkoppling av produktionsresultat med ett enkelt textmeddelande till arbetslaget stärker motivation och laganda. Utnyttjar människans förmåga bättre Långt driven automation av planering, styrning och tillverkning är en självklar förutsättning för hög produktivitet. Men en lika självklar förutsättning är effektivt utnyttjande av människans förmåga att förutse, tänka, ta initiativ och samverka. Trådlös kommunikation bidrar. Resultaten avläser du i form av en mer effektiv organisation, mindre produktionsförluster och en lägre risknivå.

19 Trådlös kommunikation uppmuntrar människor att använda sin förmåga att förutse, tänka, ta initiativ och samverka. Det underlättar delegering, snabbar upp beslut, möjliggör snabb återkoppling och stärker trygghetskänsla och laganda

20 Tjugofyra värdeskapande tjänster Här får du exempel på trådlösa tjänster för process- och tillverkningsindustrin. De flesta av tjänsterna är redan i bruk. Övriga kan vi snabbt skapa åt dig. 1. När produktionschefen kommer in till jobbet på morgonen känner nätet igen hans trådlösa terminal. Produktionssiffrorna från nattskiftet presenteras - volym 3 procent över mål, kvalitet på mål. (Alla på nattskiftet fick resultaten i sina trådlösa terminaler innan de lämnade över till nästa skift). 2. Försäljningschefen får veta att en brådskande order inte kan levereras inom en vecka som utlovat. Han ringer planeringschefen som går morgonrond i fabriken. Hon har strax innan fått besked att lina ett blir ledig i tre timmar på grund av en försenad materialleverans. Men material till den brådskande ordern finns på lager (enligt lagersaldo på displayen). Ordern tillverkas direkt på lina ett. 4. Vid slutkontroll upptäcks problem med bromsarna på den nya bilmodellen. Testingenjören ringer ansvarig projektledare. Inom en minut är talkontakt upprättad mellan alla i teamet en är på sitt kontor, två på språng mellan våningarna, fyra ute i fabriken och en på resande fot. 5. Förmannen på monteringen får larm till sin telefon om kvalitetsfel i en batch plastdetaljer. Med larmet följer BMR (Batch Manufacturing Records). Förmannen kan snabbt identifiera alla fordon som har fått komponenter från batchen. 6. En batch ventiler är färdigmonterad sånär som på vreden som inte finns på lager. När godsmottagningen ankomstregistrerar vreden 20 minuter senare notifieras montören automatiskt. 3. Operatören får larm om att temperaturen i en målningsugn är för låg - nära gränsen där karosserna inte får gå vidare till monteringen. Han kan inte lösa problemet själv och vidarebefordrar larmet. Efter några sekunder har operatören kontakt med processexperten som är i pressverkstaden på kvalitetsmöte.

21 7. När processteknikern övervakar rengöring av en batchreaktor får hon larm från en annan reaktor till sin fickenhet - inklusive processkarta. Temperaturen är korrekt i reaktorn, men glykolen i värmeväxlarkretsen för djupkylning är -16 C istället för -18 C. Med en knapptryckning får hon talkontakt med mediaansvarig. De löser problemet innan temperaturen i reaktorn hinner stiga märkbart. 8. Processingenjören sitter i möte och bevakar samtidigt både pumpen som krånglade på förmiddagen och inkörningen av den nya bioreaktorn. Pumpflöde och processdata tickar fram på fickenheten medan mötet pågår. Trådlös kommunikation för snabbare respons Snabbare åtgärd vid störningar Snabbare justering av resursanvändning Kortare väntan på information och beslut Effektivare synkronisering av delaktiviteter Mer effektiv organisation: Mer ur befintlig kapacitet Bättre leveransprecision Mindre produktionsförluster: Färre oplanerade stopp Kortare planerade stopp Högre snitthastighet Ökat utbyte av råmaterial Färre defekta produkter Lägre risknivå: Högre personsäkerhet Högre egendomssäkerhet Högre miljösäkerhet 20 21

22 9. John, Lars och Anders ansvarar för det automatiska höglagret. Alla tre får larm om att en automattruck har stannat. Anders vet att han är nära trucken och kvitterar uppdraget. Larmet försvinner från Johns och Lars fickenheter. När Anders har fixat trucken meddelar han det från sin fickenhet, samt felorsaken. 10. Processoperatören tycker att vattnet i en bassäng verkar grumligt och vill avläsa ett av anläggningens 1200 fältinstrument. Ingen operatörsdisplay finns inom räckhåll och han begär uppgift från sin trådlösa terminal. Som han misstänkte är humushalten för hög. Han justerar färskvattenflödet. Händelsen loggas för uppföljning och justering av reglerparametrarna för färskvattenflödet. 11. En processoperatör ringer om ett elfel just när Kurt, som har eljouren, måste göra ett ärende. Kurt ringer sin kollega John i en annan byggnad och ber honom ta över. John kvalitetssäkrar bytet genom att logga in på eljouren från sin trådlösa terminal. Han tar över utan tidsglapp eller oklarhet om vem som har ansvaret. Maskinlarm, telefonsamtal och andra jourfunktioner följer med till Johns trådlösa terminal. Händelsen loggas. Processoperatören får hjälp med elfelet direkt. 12. Processteknikern äter lunch när gaslarmet går. Han ingår i katastrofgruppen och får larmet i klartext "Ammoniakläckage tank 3, utflöde 1 ton/minut". Larmet initierar konferenssamtal. På språng från lunchrummet har han redan kontakt med de andra i katastrofgruppen. Genom den snabba uppkopplingen kan gruppen samordna insatserna effektivt och begränsa skadorna. 13. Den brandansvarige får larm till sin trådlösa terminal "Brandlarm detektor 24, monteringen". Han kvitterar och har 120 sekunder på sig innan fabrikslarmet går. Han springer direkt till detektorn och ser att det är falskt larm (svetsarbete i närheten). Genom att återställa larmet hindrar han att falsklarmet leder till utrymning av fabriken. 14. Underhållsteknikern arbetar ensam en lördag kväll när fabriken står stilla. Han råkar ut för en olyckshändelse och blir liggande medvetslös. Fallarmet i hans trådlösa terminal utlöser personlarm till extern larmcentral. Vaktbolaget får en tydlig positionsangivelse och kan snabbt komma till undsättning. 15. Teknikern går sin dagliga besiktningsrunda i anläggningen. När han närmar sig en inspektionspunkt dyker besiktningsprotokoll och nödvändig information upp automatiskt i hans trådlösa terminal. Efter varje inspektion godkänner han genom en knapptryckning. Händelserna loggas. 16. När den IT-ansvarige fixar en PC på ekonomiavdelningen får han viruslarm till sin trådlösa terminal. "Virus, Lars Anderssons PC, orderavdelningen." Den IT-ansvarige får efter en knapptryckning Lars Andersson på tråden och ber honom dra ut datorns nätverksanslutning för att hindra spridning av viruset. 17. När pappersmaskinsoperatören står vid kaffemaskinen får han larm från ett lager på den fria sidan av en torkcylinder (inklusive vibrationssignatur). Han väljer att stoppa maskinen för att inte köra sönder den. Varje minut kostar 2000 kronor i förlorat täckningsbidrag. 30 sekunder senare har han telefonkonferens med chefen för mekanikerteamet, reservdelslagret och brukschefen.

23 18. Driftteknikerna får larm om ett elfel. Ett par pumpar har stoppat. Han ringer eljouren som också har fått larmet och är på väg. Tillsammans hinner de lösa problemet och få igång pumparna innan de tvingas stoppa maskinen. 19. Pappersmaskinsoperatören råkar stå vid limpressen precis där banbrottet sker. 170 m 2 tryckpapper går till skrot varje sekund (ett hektar per minut). Han måste ha hjälp snabbt och får via trådlös telefon tag på två kollegor vid inloppslådan, 100 meter bort. En minut senare är de tre igång och röjer undan, trär banan och startar om. Strax är produktionen uppe i 1000 meter per minut igen. 20. Larm om låg nivå i limtank blinkar på operatörsdisplayen vid maskinen - men ingen finns i närheten. Larmet går också till operatörens trådlösa terminal. Han ser direkt att tre kemikaliebehållare är nere på rött och kan fylla på dem. 21. Genom en konturnerlig uppdatering av terminalens display kan operatören avläsa aktuell nivå i limtanken innan han går av sitt skift. För att slippa få larm mitt i skiftbytet fyller han på direkt. 23. Företaget råkar stjälpa ut en kubikmeter rengöringsmedel. Det rinner ner i avloppet. Fastighetsansvarig är på lagret där missödet inträfffar. Han ringer omedelbart till det kommunala reningsverket. Reningsverket får tillräcklig förvarning för att hinna avleda inflödet av det starkt förorenade vattnet till en separat tank, och hindra att det når biobäddarna. 24. Den ledige plockaren accepterar kundordern från sin trådlösa terminal. En automatisk röst i hans headset vägleder honom genom plocklistan, detalj för detalj. Han har båda händer och ögon fria. För varje plockad detalj bekräftar han genom röstkommando och detaljen flyttas från logistiksystemet till kundordern. När han plockar näst sista detaljen får närmast lediga truckförare automatiskt ett uppdrag att hämta kundpaketet. Säkert ser ni många möjligheter att skynda på processer, beslut och åtgärder i er organisation. Förmodligen har ni redan en god uppfattning om vilka flaskhalsar som sinkar informationsflödet. Lämna då över dem till oss. Vi vill inget hellre än att undanröja dem för er. 22. När brukschefen går över gården till labbet får han kvalitetsparametrar från pappersmaskinen i realtid till sin trådlösa terminal: Tjocklek, ytvikt, vithet, opacitet, bulk med avvikelse mot mål samt trend. Han ser också att operatörsteamet nådde rätt kvalitet efter banbrotttet på förmiddagen snabbare än någonsin. Alla i teamet får meddelandet "Snyggt jobbat!" till sina trådlösa telefoner

24 Smart integration Snabb respons förutsätter att tidskritisk information flyter smidigt mellan maskin och människa; från datorsystem till datorsystem, och mellan människor. Samt att alla nyckelpersoner alltid kan få tag på varandra för diskussion och beslut. Med andra ord snabb respons förutsätter smart integration med system du redan har i drift. Hemligheten bakom affärsnyttan Lite förenklat består ett system för trådlös kommmunikation av infrastruktur, applikationsmjukvara och fickenheter. Infrastrukturen innehåller trådlös teknologi som gör att nyckelpersoner kan nå varandra överallt, samt att maskiner och människor kan kommunicera. Infrastrukturen inkluderar också gränssnitt mot till exempel produktionsstyrningssystem, affärssystem, IT och telefoni, säkerhet- och fastighetssystem. Applikationsmjukvarans roll är att hämta information, förädla den och göra den tillgänglig på ett användarvänligt sätt i fickenheterna. Smart integration mot befintliga system är hemligheten bakom affärsnyttan med trådlös kommunikation och är vår verkliga styrka. Den har vi skaffat under 50 års integrationsarbete i över processindustrier och tillverkningsföretag i Europa och USA. Du får lösningar utan svårforcerade gränser mellan olika generationer av system för larm, telefoni, text och data. Än i dag bygger vi ut system som driftsattes för 20 år sedan. Vi kan också hjälpa till att specificera krav på trådlös teknologi för att nå långsiktig och företagsövergripande integration. Vilken teknologi man väljer kan skilja sig från avdelning till avdelning, men allt bör vara kompatibelt och fungera med gemensam systemövervakning. Ett steg i taget Ascoms erbjudande till process- och tillverkningsindustri omfattar fem koncept: Promax (produktion) Inmax (materialförsörjning) Loneworker (personlig säkerhet) Secmax (företagssäkerhet) Teqmax (fastighetstekniska installationer) Du kan börja med vilket koncept som helst och få en skräddarsydd lösning, komplett med utbildning, underhåll och service. Du kan lägga till fler koncept efterhand. Du kan börja i liten skala och växa efter behov. Kompatibel bakåt och framåt Infrastrukturen vi bygger åt dig är öppen mot framtiden. Du kan uppgradera och införa nya system utan stora kostnader för att anpassa det trådlösa systemet.

25 Teknisk integration mot befintliga system Produktion (MES): Infrastruktur för IT och telefoni: Processövervakning och processtyrning (SCADA, PLC, HMI) Kvalitetsstyrning Mediaförsörjning (el, ånga, värme, kyla) Produktionsplanering och resursallokering Promax Inmax Loneworker Secmax Teqmax Nätverk och datorer Gemensamma informationstjänster (telefonväxel, e-post) Affärssystem (ERP): Säkerhet och fastighet (BMS): Order Materialförsörjning Personal Redovisning Säkerhetssystem (passagekontroll, inbrott, brand, gas) Tekniska installationer (inneklimat, hissar, belysning) 24 25

26 Promax Snabbare respons på störningar i process och media Promax är ett koncept för trådlös kommunikation för nyckelpersoner inom produktion och mediaförsörjning. Exempel på användare är processoperatörer, teamledare, processchefer, maskinopeatörer, resursplanerare, mediaansvariga, produktionschefer och företagsledning. Promax ger snabbare respons på störningar. Både på yttre störningar som brådskande order eller förändringar i order, och på inre störningar som tekniska fel i process och mediaförsörjning (el, ånga, processgaser, värme, kyla). Nyckelpersoner får tidskritisk information direkt i fickenheten- som larm, text, tal eller data. Från kollegor, maskiner eller datorsystem. Nyckelpersoner kan begära eller få information automatiskt om produktionstakt, OEE eller andra nyckeltal. De kan också ge styrsignal (stoppa en pump, öppna en ventil), och spåra kritisk utrustning. Du får en effektivare organisation som kan omdisponera resurser snabbare och förebygga produktionsförluster effektivare. Eftersom Promax loggar händelser och åtgärder får du också underlag för att eliminera systematiska fel och kontinuerligt förbättra process och rutiner. Lösningen omfattar infrastruktur, mjukvara, trådlös utrustning och integration mot processövervakning, mediaförsörjning, resursplanering, affärssystem och gemensamma informationstjänster som säkerhet, telefonväxel, e-post och säkerhet. En komplett lösning omfattar installation, driftsättning, utbildning, underhåll och service. Exempel på möjligheter: Larm om kritiskt processvärde direkt i fickenheten Kontrollera status på processvärde från trådlös terminal Styra process - stoppa/starta, öka/minska Ta emot och skicka textmeddelande Tala med kollegor enskilt eller konferenssamtal Logga data för kontinuerlig förbättring Spåra viktig utrustning

27 Randolf Reitan, Chefsingenjör Norsk Hydro i Sunndalsøra Upprätthålla kvaliteten och drifttiden på Europas största aluminiumfabrik På aluminiumfabriken Norsk Hydro i Sunndalsøra, 20 mil söder om Trondheim i Norge, arbetar uppemot 800 människor. När utbyggnaden är klar 2004 kommer fabriken att vara störst i Europa med en framställning av ton primärt aluminium om året. Ascom finns på plats för att säkerställa att produktionen aldrig stannar. Så här framställs aluminium: 1. Aluminiumoxid är en pulveraktig förening av aluminium och syre som utvinns ur den rödfärgade malmen bauxit. 2. Aluminiumoxiden matas in i en elektrolytisk cell i ett jämnt flöde. 3. I cellen löses aluminiumoxiden upp i ett bad be-stående av elektrolyt, kryolyt (natriumaluminiumfluorid) vid 960 C. 4. Kolanoder doppas i badet med smält kryolit som innehåller aluminiumoxid. Starkström ( A) går genom kryoliten och bryter ned aluminiumoxiden till syre och aluminium. 5. Det frigjorda syret förenar sig med kolet och bildar koldioxid (CO 2 ). Det smälta aluminiumet samlas på botten av cellen där det sugs upp. Det låter enkelt. Men verkligheten är något mer komplex enligt chefsingenjör Randolf Reitan. Den elektrolytiska reduktionsprocessen [steg 4] måste övervakas kontinuerligt. Avvikelser i nyckelvärden som ström och spänning måste omedelbart åtgärdas av rätt person. I annat fall går produktionen ner och kostnaderna upp. Kontinuerlig övervakning är nödvändig av många olika anledningar. Spänningen i varje cell ska normalt ligga stabilt på 4-5V. Om spänningen plötsligt ökar kan detta medföra att inte tillräckligt med aluminiumoxid upplöses i elektrolyten. Om detta skulle inträffa kommmer cellen att producera fluorerande kolväten (s.k. växthusgaser), CF 4 och C 2 F 6, i stället för CO 2. En plötslig ökning av spänningen kan även peka på att temperaturen hos elektrolyten understiger de 960 C som krävs för att elektrolys ska kunna äga rum. Och det är här som Ascom kommer in i bilden. Exakt, säger Reitan. Vi har en processövervak-ningslösning från Ascom. Misstänkta avvikelser skickas omedelbart till operatörerna i form av textmeddelanden oavsett var dessa befinner sig. Detta innebär naturligtvis att operatörerna kan reagera snabbare på potentiella problem. Att snabbt kunna reagera på strömökningar är avgörande för Reitan och hans kolleger eftersom en ök-ning kan tyda på förekomst av smuts eller andra orenheter. Oönskade ämnen eller föremål kan hämma produktionen. Vi behöver därför få reda på eventuella ökningar av spänningen så att vi kan reagera i tid. Ascoms lösning innebär även att personalen på golvet kan agera på egen hand. Processlarmen behöver inte längre gå till ett kontrollrum bara för att därifrån skickas ut till någon i personalen igen. Meddelandena går direkt till dem som är bäst lämpade att hantera situationen. Det stämmer. Vi sparar pengar genom att slippa betala någon för att sitta i ett kontrollrum och titta på skärmar dag som natt. Personalen kan utföra andra arbetsuppgifter men går fortfarande att nå ifall de behöver ingripa. Kort och gott gör Ascoms lösning att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, dvs. att framställa bästa möjliga aluminium så effektivt och snabbt som möjligt

28 Inmax Snabbare respons på störningar i materialflödet Inmax är ett koncept för trådlös kommunikation för nyckelpersoner inom materialförsörjning. Exempel på användare är produktionschefer, processchefer, maskinoperatörer, logistikchefer, inköpare, lagerchefer, lagerpersonal samt externa leverantörer. Inmax ger snabbare respons på störningar i materialsituationen genom tidig varning för låg lagernivå och försenade leveranser, samt automatisk notifiering när försenat material ankomstregistreras. Nyckelpersoner får larm och notifiering direkt i fickenheten, från datorsystem, kollegor eller leverantörer. De kan hämta eller få information automatiskt om lagersituation, leveranstider eller andra nyckeltal. Var som helst, när som helst. Du får en organisation som upptäcker och åtgärdar brister snabbare, som har bättre kontroll på materialflödet och som förebygger produktionsförluster. Eftersom Inmax loggar händelser och åtgärder får du bra underlag för att identifiera systematiska bristorsaker och ständigt förbättra process och rutiner. Lösningen omfattar infrastruktur, mjukvara, trådlös utrustning och integration mot ERP (order, materialförsörjning) samt gemensamma informationstjänster som telefonväxel och e-post. En komplett lösning omfattar installation, driftsättning, utbildning, underhåll och service. Exempel på möjligheter: Få larm vid kritisk lagernivå direkt till fickenheten Begära information om kommande leveranser Få uppdatering av materialsituation Beställa material externt och internt Tala med kollegor enskilt eller konferenssamtal Logga data för kontinuerlig förbättring

29 Ingemar Klaesson, Produktionschef på Malmbäckanläggningen, Sverige. Hålla produktionen igång hos Sveriges ledande leverantör av förädlade biobränslen SBE:s (Svenska BrikettEnergi) anläggning i skånska Malmbäck har en årlig produktionskapacitet på ton träbriketter, ton pulver och ton pellets. Med hjälp av en lösning från Ascom har man kunnat optimera råvarunivåerna samtidigt som man fått en problemfri produktionsprocess. Förädling av biobränsle är en komplex process som sker i flera steg. Först tar man emot och lagrar råvarorna (såg- och hyvelspån) i silos. Därefter följer separationsprocessen i vilken metallbitar, stenar, grus och andra främmande partiklar av-lägsnas. Det rensade materialet mals sedan ner i en kvarn och sorteras utifrån storlek. Stora bitar används som briketter medan de mindre blir till pelllets och pulver. Men mycket återstår att göra, säger Ingemar Klaesson som är produktionschef på anläggningen i Malmbäck. Nästa steg är torkningen som är en mycket viktig fas i processen. Vi måste få råvarorna så torra som möjligt. För detta använder vi en cylindertork som ökar torrhetsgraden hos exempelvis sågspån från 47 % till 92 %. Detta ökar i sin tur energiinnehållet från 2,12 kwh/kg till 4,8 kwh/kg. Den torkade råvaran går därefter vidare till pressar där den omvandlas till briketter och pellets eller till en kvarn som maler ner trä till pulver. Briketter och pellets skapas med hjälp av värme. När träet pressas samman (för briketter vid ett tryck på kp/cm2) ökar temperaturen och ligninet i träet frigörs. När temperaturen sjunker stelnar ligninet och binder ihop träet till pellets eller briketter. Självklart kräver alla dessa processer ett smidigt materialflöde, säger Klaesson. Och flödet måste vara exakt. Ett överbelastat transportband stängs till exempel av automatiskt. Detta utgör naturligtvis ett problem eftersom vi producerar dygnet runt alla dagar i veckan. Den Ascomlösning som används på anläggningen i Malmbäck bidrar till ett smidigt och exakt materialflöde på många sätt. Det stämmer, säger Klaesson. Våra operatörer kan till exempel få larm om det är problem i någon av våra råvarusilos. Om råvaruinnehållet i silon närmar sig en förinställd, kritisk punkt går ett tydligt textmeddelande ut till alla som är i tjänst oavsett var de befinner sig på anläggningen. Utöver att övervaka råvarunivåer varnar Ascomlösningen om eventuella produktionsproblem på ett tidigt stadium. Vi har hundratals processlarm och alla potentiellla problem, som till exempel avvikande tryck eller temperatur, skickas som textmeddelande direkt till ansvarig operatör. Vilka är då fördelarna med systemet? Tack vare systemet vet vi hur mycket råvaror vi har på lager och kan reagera snabbare på eventuella problem, förklarar Klaesson. Mindre stress för vår personal är en annan fördel. I det system vi hade tidigare gick larmen ut som koder. Operatören var då tvungen att släppa allt för att rusa till en terminal och dechiffrera koden. Allt för ofta handlade det om enkla saker som man egentligen inte hade behövt störa operatören med. Värdefull tid gick på så sätt till spillo. Med Ascomlösningens tydliga textlarm vet operatören i stället hur allvarligt larmet är och kan handla därefter

30 Loneworker Snabbare respons för högre personlig säkerhet Loneworker är ett koncept för trådlös kommunikation för högre personlig säkerhet, och en värdefull följeslagare för folk som arbetar under potentiellt farliga omständigheter. Exempel på an-vändare är underhållstekniker, reparatörer, lager-personal och säkerhetspersonal. Loneworker ger snabbare respons på larm som antingen utlöses automatiskt genom "fallarm" eller "ej i rörelse larm", eller manuellt via särskild larmknapp på fickenheten. Loneworker visar var den som behöver hjälp befinner sig. Du får en effektivare underhållsorganisation med personal som känner större personlig trygghet, och ett verktyg som möjliggör snabb hjälp när det behövs. Eftersom Loneworker loggar händelser och åtgärder får du bra underlag för att ständigt förbättra processer, rutiner och personlig säkerhet. Lösningen omfattar infrastruktur, mjukvara, trådlös utrusning och integration mot säkerhetssystem, underhållssystem och gemensamma informationstjänster som telefonväxel och e-post. En komplett lösning omfattar installation, driftsättning, utbildning, underhåll och service. Exempel på möjligheter: "Fallarm" och "ej i rörelse larm" Enkelt att lokalisera kollega som behöver hjälp Tala med kollegor enskilt eller konferenssamtal Ta emot och skicka textmeddelanden Loggning av händelser

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning?

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringsbehov Vilka investeringar bör man räkna med att behöva göra för att komma

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

PaQi Production And Quality Information

PaQi Production And Quality Information PaQi Production And Quality Information Systemuppbyggnad PaQi Client: Presentationsprogram PaQi Server: Datainsamling PaQi modul: PLC programmerad, gränssnitt till operatör/maskin Hur bibehåller och ökar

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta.

5S i korthet. Detta är en kort sammanfattning av vad innehållet i 5S är, vilka effekter det kan ge och hur man kan starta. 5S i korthet Endast detaljer som används! En plats för varje detalj! Varje detalj på sin specifika plats! Allt är rent! Allt är klart för användning! Bild 1 2004-11-23 Bild 1 2005-02-02 Detta är en kort

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

miljövänliga brandlarm och släcksystem

miljövänliga brandlarm och släcksystem miljövänliga brandlarm och släcksystem Högeffektiva brand- och utrymningslarm, detektorer och släcksystem för alla slags byggnader. Brandlarm en mycket viktig del av brandskyddet. Ett brandlarm har som

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Sabotage eller misstag? En presentation byggd på fakta

Sabotage eller misstag? En presentation byggd på fakta Sabotage eller misstag? En presentation byggd på fakta Två system som fungerar oberoende av varandra Två system som fungerar oberoende av varandra OVO Två system som fungerar oberoende av varandra OVO

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet

Viktig information. Securitas Hemlarm - lägenhet Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm - lägenhet Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2 DIGITALA PRODUKTER FÖRBÄTTRAD BOENDEUPPLEVELSE MINSKADE KOSTNADER DinBox har tagit fram det nya sättet att kommunicera med de boende. De får en snabbare service och upplever dessutom en modern boendemiljö

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE.

Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. Planlegging for en bedre vedlikeholdshverdag og Økt OEE. The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise, not proceeded by any period of worry and depression John Preston

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18

Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Frågor och svar om MA-system AB 2001-09-18 Detta dokument innehåller en sammanställning av frågor och svar om MA-system AB. Har du ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss. Kontaktperson: Marknadschef

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst.

FMEA-Grunder. FMEA kan användas vid flera olika tillfällen vid framtagning av en produkt/tjänst. FMEA-Grunder Historik. 1957 uppfann man arbetssättet/metoden med FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, feluppkomst och effektanalys.) Det var komplexiteten och snabbheten inom den tekniska utvecklingen

Läs mer

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val.

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val. Afumex halogenfria kablar Ett tryggt och säkert val. Halogenfria kablar kan rädda liv! Man hittar helt enkelt inte ut när det brinner i en lokal med PVC-kablar. Vi arbetar mycket fokuserat med att förespråka

Läs mer

HARMONI SATT I SYSTEM

HARMONI SATT I SYSTEM HARMONI SATT I SYSTEM VÅR ENKLA FORMEL FÖR TRYGGA KUNDER 1+2=3+4 123 Du söker trygghet och harmoni, spänning kan du få på annat håll. Om man tänker på att ett byte av affärssystem är ett nästan lika stort

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder.

VD har ordet; NEWS. I detta nummer av vårt Nyhetsbrev hittar ni kort information om fem av våra nya kunder. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester står inför dörren efter en mycket givande vår. De närmaste dagarna kommer Sverige att fira midsommar, oavsett om solen strålar eller

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer