MX² 30 95E Sorptionsavfuktare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MX² 30 95E Sorptionsavfuktare"

Transkript

1 Bruksanvisning i original Användarhandbok MX² 30 95E Sorptionsavfuktare med elregenereringsvärmare Gäller alla aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 01, TSV-1088 G1412 Munters Europe AB 2015

2 Viktig användarinformation Avsedd användning Munters avfuktare är avsedda för avfuktning av luft. All annan användning av aggregatet, eller användning i motsats till instruktionerna i den här handboken, kan orsaka personskada eller skada på aggregatet och annan egendom. Inga ändringar får utföras påaggregatetutan förhandsgodkännande från Munters. Påmontering eller installation av extrautrustning är endast tillåtet efter skriftligt medgivande från Munters. Garanti Garantiperioden gäller från det datum aggregatet lämnade vår fabrik, såvidainte något annatskriftligen bekräftats. Garantin är begränsad till kostnadsfritt utbyte av delar eller komponenter som felat på grund av defekt i material eller arbete. Alla reklamationer måste innehålla bevis att felet uppstått inom garantiperioden och att aggregatet har använts enligt specifikationerna. Alla reklamationer måste specificera typ av aggregat och tillverkningsnummer. Denna information är stämplad på typskylten, se avsnittmärkning. För att garantin ska gälla måste aggregatet under hela garantiperioden servas och underhållas av en kvalificerad tekniker från Munters eller tekniker godkänd av Munters. Speciell och kalibrerad testutrustning är nödvändig. Service och underhåll måste dokumenteras för att garantin ska gälla. Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation. Driftfel kan inträffa om aggregatet får otillräckligt eller felaktigt underhåll. Säkerhet I handboken markeras information om risker med symbolen för fara: VARNING! Markerar en möjlig risk som kan leda till personskada. FÖRSIKTIGT! Markerar en möjlig risk som kan leda till skador på aggregatet eller annan egendom, eller orsaka miljöskador. OBS! Belyser kompletterande information för optimal användning av aggregatet. Överensstämmelse med Direktiv Avfuktaren överensstämmer med de viktiga säkerhetskraven i Maskindirektivet 2006/42/EC, och överensstämmer med bestämmelserna i Ecodesigndirektivet (ErP) 2009/125/EC, Ecodesigndirektivet för elektriska motorer 2005/32/EC och i EMC Direktivet 2014/30/EU. Avfuktaren är tillverkad av en organisation certifierad enligt ISO 9001 och ISO Copyright Handbokens innehåll kan ändras utan föregående meddelande. OBS! Handboken innehåller information som skyddas av lagar om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera eller överföra någon del av handboken utan skriftligt medgivande från Munters. Kommentarer angående innehållet i handboken skickas till: Munters Europe AB Technical Documentation P.O. Box 1150 SE KISTA Sweden ii Viktig användarinformation 190TSV-1088 G1412

3 Innehållsförteckning Viktiganvändarinformation... ii Avseddanvändning... ii Garanti... ii Säkerhet... ii Överensstämmelse med Direktiv... ii Copyright... ii Innehållsförteckning... iii 1 Inledning Allmänt Omhandboken Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Säkerhetsdekaler Driftsövervakning Applikationsbegränsningar Felindikeringar Märkning Enhetenstypskylt Trycktestpunkter Avfuktarenskonstruktion Produktbeskrivning Driftsprincip Huvudkomponenter,MX² Huvudkomponenter, MX² Högtemperatursäkring Konfigureringsfunktioner Isolerat processluftinlopp Processfläktstyrning Förbigångsspjäll Energy Recovery Purge / Energy Efficiency Purge LowDewpointPurge För-regenereringsvärmare Installation Säkerhet Flyttaavfuktaren Inspektionavleverans Förvaringavavfuktaren Krav på uppställningsplatsen Förankring Kanalinstallation Allmänna rekommendationer Kanal för utomhusluftinlopp Kanal för våtluftutlopp Mått på kanalanslutningar, luftinlopp Mått på kanalanslutningar (aggregat utan processfläkt) Mått på kanalanslutningar, processfläkt Mått på kanalanslutningar, regenereringsfläkt Hetvattenbatteri för förregenereringsvärmare Ångbatteri för för-regenereringsvärmare Komponenter för för-regenereringsvärmare förånga Ångkvalitet Elektriskaanslutningar Externfuktgivare Driftsättning Kontrollerförestart Justeringavluftflödet Allmänt Inställning av märkluftflöden Ny justering av luftflödet Grundvärden för konfigureringsinställningar Inställning och test av förregenereringsvärmare Hetvattenbatteri Ångbatteri Drift Operatörspanel Allmänt Säkerhet Snabbstopp Driftavaggregatet TSV-1088 G1412 Innehållsförteckning iii

4 5.5.1 Första start, Manuellt läge (MAN) Första start, Automatiskt läge (AUTO) reglering mot börvärdet Service och underhåll Säkerhet Regelbunden service och regelbundet underhåll Servicealternativ Förlängdgaranti Serviceindikatorlampa Service- och underhållsschema ( timmar) Service- och underhållsschema ( timmar) Byteavluftfilter Hetvattenbatteri för förregenereringsvärmare Ångbatteri för för-regenereringsvärmare Felsökning Säkerhet Felsökningsschema, avfuktare Felsökningsschema, förregenereringsvärmare för ånga Tekniskspecifikation Kapacitetsdiagram Bullerdata Ljudtillrum Ljudikanaler Måttochserviceutrymme Mått Mått (aggregat utan processfläkt) Serviceutrymme Tekniskadata Tekniska data, för-regenereringsvärmare för ånga Skrotning KontaktaMunters iv Innehållsförteckning 190TSV-1088 G1412

5 1 Inledning 1.1 Allmänt Munters tillverkar ett stort antal effektiva avfuktare som är utformade för olika användningsområden och tillämpningar. Kontakta närmaste Munters-kontor om du har några frågor om installation eller användning. För produktdata, se avsnitt Tekniska data. 1.2 Om handboken Denna handbok innehåller nödvändig information om hur avfuktaren ska installeras och användas säkert och effektivt. Driftsanvisningar för styrsystemet finns i ett separat supplement, som levereras tillsammans med avfuktaren. OBS! Läs alla relevanta avsnitt av handboken före drift eller arbeten på avfuktaren. Handboken ska förvaras på en bestämd plats i anslutning till avfuktaren. 1.3 Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Stor vikt har lagts på konstruktion och tillverkning av avfuktaren för att säkerställa att den uppfyller säkerhetskraven i direktiven och standarderna som återfinns i EG-försäkran om överensstämmelse. Informationen i den här handboken ska inte på något sätt ersätta personligt ansvar eller lokala föreskrifter. Under drift och annat arbete med en maskin är det alltid den enskilda individens ansvar att tänka på: Säkerheten för all inblandad personal. Säkerheten för aggregatet och annan egendom. Skydd för miljön. De typer av faror som indikeras i handboken beskrivs i avsnittetviktig användarinformation. VARNING! - Aggregatet får inte utsättas för stänk eller sänkas ner i vatten. - Aggregatet får inte anslutas till annan spänning eller frekvens än den som anges på typskylten. För hög matningsspänning kan medföra risk för elchock eller skada på aggregatet. -Stick inte in fingrarna eller föremål i lufthålen. - All elinstallation måste utföras av behörig elektriker och i enlighet med gällande bestämmelser. - Avfuktaren kan starta automatiskt efter ett strömavbrott. Ställ och lås alltid huvudströmbrytaren i läge OFF innan något servicearbete utförs. - Använd endast godkänd lyftutrustning för att undvika personskada och skador på utrustningen. - Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation. 190TSV-1088 G1412 Inledning 1

6 1.3.1 Säkerhetsdekaler Nedanstående säkerhetsdekaler sitter på aggregatet. Kontrollera att all personal som arbetar med eller i närheten av aggregatet vet vad varje dekal betyder. Figur 1.1 Risk för personskador på grund av elchock. Figur1.2Riskförpersonskadorpågrundavhetaytor. 1.4 Driftsövervakning Avfuktaren styrs och övervakas från operatörspanelen på framsidan av aggregatet, se avsnitt 5.1, Operatörspanel HMI (Human Machine Interface) används för att visa värden och parametrar samt att lägga in inställningar och kommandon i styrsystemet. HMI beskrivs i ett separat supplement. 2 Inledning 190TSV-1088 G1412

7 1.5 Applikationsbegränsningar Avfuktaren uppfyller kraven på tillåtna emissionsnivåer i bostadsområden, affärsområden och områden med lätt industri utom för tillåtna emissionsnivåer gällande gränsvärden för övertoner (EN ). Eftersom utrustningen överskrider gränsvärdena för övertoner får den inte användas i bostadsområden, affärsområden eller områden med lätt industri utan att åtgärder vidtas gällande elinstallationen som att mata utrustningen från en fackbunden transformator ansluten till ett hög- eller mellanspänningsnät. Avfuktaren uppfyller kraven i R sce 33, se Tabell 1.1. Övertoner, nummer Gränsvärde (%) 1) Uppmätt värde (%) 1 8 0, , ,7 4,00 5 2,67 0,05 6 7,2 2, ,05 9 1,6 0, ,1 0, ,33 0, ,54 PWHD 2) 22 3,1 1) Uppmätta värden gäller för R sce =33 2) Partiellt viktad övertonsdistorsion Tabell 1.1 Avfuktaren får endast användas i industriella områden (klass A) när HMI är utrustad med en pekskärm. Om HMI är utrustad med en textpanel, får avfuktaren användas i alla områden eftersom textpanelen är godkänd enligt klass B. Avfuktaren är endast avsedd för installation inomhus. 1.6 Felindikeringar Alla fel indikeras med rött ljus på operatörspanelen. Orsaken till ett larm visas på displayen. 190TSV-1088 G1412 Inledning 3

8 1.7 Märkning Enhetens typskylt MX² 30E MX² 35E-55E Figur 1.3 Typskyltens placering MX² 60E-95E Type MX² 55E Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year ~ 400V 50 Hz M 4,1 kw Max 40,6 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Figur 1.4 Typskylt, exempel 36 kw IP33 Förklaring till "Fabr. no" på typskylten: 10 Tillverkningsår 170XXX Artikelnummer 05 Tillverkningsvecka XXXXX Serienummer Trycktestpunkter De inbyggda trycktestpunkterna används för mätning av tryckfall över komponenter under installation och inspektion av rotorns status. För justering av luftflödet, se avsnitt 4.2, Justering av luftflödet. MX² 30E Figur 1.5 Typskyltens placering MX² 35-55E MX² 60-95E TP1 TP2 TP3 TP4 Figur 1.6 Trycktestpunkter TP1. Processluft TP1 TP4. Differentialtryck, processluft TP2. Våtluft TP2 TP3. Differentialtryck, regenereringsluft TP3. Regenereringsluft TP4. Torrluft 4 Inledning 190TSV-1088 G1412

9 2 Avfuktarens konstruktion 2.1 Produktbeskrivning Sorptionsavfuktaren har konstruerats för att effektivt avfukta luften i utrymmen som kräver låg luftfuktighet. Alla driftskomponenter är inkapslade i ett korrosionsbeständigt Aluzink -hölje (standard) eller i rostfritt (tillval), vilket underlättar installation och underhåll. Aggregatet har en bottenram i stål som gör att en gaffeltruck kan användas vid transport och installation. Det elektriska styrsystemet uppfyller kraven i standard EN De elektriska komponenterna är monterade på samlingsskenor. Avfuktaren tillverkas enligt Europa-standarder och de krav, som ställs för CE-märkning. 2.2 Driftsprincip Processluft 2. Torrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft Figur 2.1 Rotorprincipen Sorptionsrotorn är aggregatets adsorptionsavfuktande komponent. Rotorstrukturen utgörs av ett stort antal små luftkanaler. Munters sorptionsrotorer tillverkas i ett kompositmaterial med högeffektiv förmåga att uppta och hålla kvar vattenånga. Rotorn är indelad i två zoner. Luftflödet som ska avfuktas, processluften, passerar igenom rotorns största zon och lämnar därefter rotorn som torrluft. Eftersom rotorn roterar långsamt, möter den inkommande luften alltid en torr zon på rotorn och avfuktningsprocessen kan på så sätt pågå kontinuerligt. Luftflödet, som används för att torka rotorn, regenereringsluft, är uppvärmt. Regenereringsluften passerar genom rotorn i motsatt riktning mot processluften och lämnar rotorn som våtluft (varm, fuktig luft). Med denna princip arbetar avfuktaren effektivt, även vid minusgrader. 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 5

10 A4 A3 A5 A7 A2 1. Processluft 2. Torrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft 5. Regenereringsfläkt 6. Rotor 7. Processfläkt A1 A6 Figur 2.2 Översikt över luftflöden 6 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

11 2.3 Huvudkomponenter, MX² Figur 2.3 Sprängskiss Figur 2.4 Framifrån 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 7

12 Artikel nr. Beskrivning 1. Regenereringsfläkt 2. Filter, regenereringsluft 3. Filter, processluft 4. Regenereringsvärmare 5. Kylfläkt med filter 6. Filter, kylfläkt 7. Kontakt, RJ45 8. Huvudströmbrytare 9. Tryckgivare 1) 10. Processfläkt 11. Kanal, förbigångsspjäll 1) 12. Rotor 13. Drivmotor, rotor 14. Säkerhetstermostat (HTCO) 15. Elpanel 16. Styrsystemdisplay 17. Operatörspanel 18. Filterskydd 19. Sensor, rotorstopp 1) Tillval Tabell 2.1 Huvudkomponenter, MX² 30 8 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

13 2.4 Huvudkomponenter, MX² Figur 2.5 Sprängskiss Figur 2.6 Framifrån 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 9

14 Artikel nr. Beskrivning 1. Filter, regenereringsluft 2. Styrsystemdisplay 3. Operatörspanel 4. Strömförsörjning inmatningsskåp (MX² 60 95E) 5. Processfläkt 6. Kanal, förbigångsspjäll 1) 7. Kanal, purge, höger 1) 8. Regenereringsvärmare 9. Säkerhetstermostat (HTCO) 10. Elpanel 11. Drivmotor, rotor 12. Rotorkassett 13. Kanal, purge, vänster 1) 14. Filterskydd 15. Plåt, förbigång 16. Filter, processluft 17. Regenereringsfläkt (vänster) 2) 18. Regenereringsfläkt 19. Kontakt, RJ Huvudströmbrytare 21. Tryckgivare 1) 22. Sensor, rotorstopp 1) Tillval 2) Används endast för spegelvända enheter Tabell 2.2 Huvudkomponenter, MX² Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

15 2.5 Högtemperatursäkring Avfuktaren är utrustad med säkerhetstermostater (HTCO:s) som skyddar den mot överhettning och skador om regenereringsluften blir för för het. En termostat med känselkropp och kapillärrör mäter temperaturen i regenereringsluftkanalen före rotorn. Termostaten har en återställningsknapp på termostathöljet. Dessutom finns det en (MX² 30, 35) eller två bimetalltermostater ovanför regenereringsvärmarenheterna. Om regenereringslufttemperaturen överstiger termostatinställningarna stängs regenereringsvärmaren av och larmmeddelandet React Heater HTCO visas på operatörspanelens display. Efter ett larm måste säkerhetstermostaterna återställas enligt nedan: Återställ effektbrytarna för regenereringsvärmaren på elpanelen. Tryck på återställningsknappen på termostathöljet. Se Figur 2.7 om åtkomst till termostathöljet. Figur 2.7 Termostathöljets placering 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 11

16 2.6 Konfigureringsfunktioner Det här kapitlet innehåller information om alla funktioner och komponenter som kan väljas som tillval när en avfuktare av typen MX² beställs Isolerat processluftinlopp Alla avfuktare med förkyld processluft måste ha ett isolerat processluftinlopp. Processluftsektorn före rotorn är isolerad invändigt för att förhindra kondens i aggregatet Processfläktstyrning Processfläkten är utrustad med en frekvensomvandlare för styrning av fläkthastigheten. Processfläktstyrningen kan ställas in på fast hastighet eller variabel hastighet enligt nedan: Fast hastighet Frekvensomvandlaren för processfläkten är fabriksinställd och processfläkten går alltid med konstant hastighet, vilket gerprocessluftflödets märkvärde. Variabel hastighet Frekvensomvandlaren för processfläkten styrs antingen av flöde eller tryck. Vid flödesstyrning mäts tryckskillnaden över inloppskonan på processfläktenaventryckgivare.vid tryckstyrning mäts lufttrycket i torrluftkanalen av en tryckgivare. Ärvärdetfråntryckgivarenberäknas, tillsammansmedfläktkoefficienten, av styrsystemets PLC. PLC:n jämför ärvärdet med börvärdet och ändrar styrsignalen till frekvensomvandlaren, om det uppstår en skillnad mellan värdena. 12 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

17 2.6.3 Förbigångsspjäll MX² 30 MX² Figur 2.8 Handtag för förbigångsspjäll Om ett förbigångsspjäll installeras kan ett fast luftflödeanvändas när processluftflödet överstiger rotorns maximala flödeskapacitet. Förbigångsfunktionen består av ett justerbart spjäll placerat i kanalen för förbigångsluftflöde. Kanalen för förbigångsluftflödet är inbyggd i aggregatet och går under rotorn. OBS! Förbigångsspjället får endast justeras av specialutbildad personal Regenereringsluft 2. Uppvärmd regenereringsluft 3. Våtluft 4. Processluft 5. Torrluft 6. Förbigångsprocessluft Figur 2.9 Förbigångsprincipen 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 13

18 2.6.4 Energy Recovery Purge / Energy Efficiency Purge Regenereringsluft 2. Uppvärmd regenereringsluft 3. Våtluft 4. Processluft 5. Torrluft 6. Purgeluft 7. Varm purgeluft Figur 2.10 Principen för Energy Recovery Purge och Energy Efficiency Purge Energy Recovery Purge (ERP) och Energy Efficiency Purge (EEP) är två energibesparande lösningar som återanvänder värme från rotorn efter regenereringssektorn i rotorns rotationsriktning. En mindre del av regenereringsluftflödet förs förbi till rotorns varma sektor innan luftflödet kommer in i regenereringsvärmaren. Luftflödet värms upp av rotorn och blandas därefter med regenereringsluftflödet efter regenereringsvärmaren. Den återanvända värmen från rotorn ökar effektiviteten och minskar energiförbrukningen. Jämfört med ett standardaggregat kommer ERP att ge samma avfuktningskapacitet med mindre regenereringsvärmarenergi. Med EEP är regenereringsvärmarenergin densamma som i ett standardaggregat, medan avfuktningskapaciteten däremot ökar. Purgeluftflödeskanalen på MX² 30 sitter på baksidan av aggregatet. Purgeluftflödet (ERP, EEP, LDP) kan justeras med ett spjäll som sitter i kanalen. MX² 30 Figur 2.11 Purgeluftflödeskanal Purgeluftflödeskanalen på MX² går inne i aggregatet och purgeluftflödet (ERP, EEP) kan inte justeras. Ett justerbart spjäll för Low Dewpoint Purge sitter ovanpå aggregatet. 14 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

19 2.6.5 Low Dewpoint Purge Regenereringsluft 2. Uppvärmd regenereringsluft 3. Våtluft 4. Processluft 5. Torrluft 6. Varm purgeluft 7. Justerbart spjäll Figur 2.12 Principen för Low Dewpoint Purge Low Dewpoint Purge (LDP) används för att möjliggöra extra låga daggpunkter. En mindre del av processluftflödet förs genom en mindre sektor av rotorn, som är placerad direkt efter regenereringssektorn i förhållande till rotorns rotationsriktning. Resultatet blir att en del av processluften förs bort (purgeluft) och rotormaterialet kyls av innan det kommer i kontakt med torrluftutloppssektorn. Det varma purgeluftflödet sugs från rotorns mindre sektor, förbi ett justerbart spjäll, och möter regenereringsluften alldeles före regenereringsvärmaren. Därmed torkar rotorn effektivare. OBS! Inställningen av purgeluftflödet beror på tillämpningen och bör justeras av specialutbildad personal under driftsättningen för att önskad daggpunkt för torrluften ska erhållas. En allmän rekommendation är att purgeluftflödet ska utgöra 10 % av det totala processluftflödet. MX² 30 MX² Figur 2.13 Justerbart spjäll för Low Dewpoint Purge OBS! Det justerbara spjället är inställt från fabriken och får endast justeras av specialutbildad personal. 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 15

20 2.6.6 För-regenereringsvärmare En för-regenereringsvärmare är en extravärmare som minskar energikostnaderna ytterligare. Den installeras på regenereringsluftens inlopp och består av ett värmebatteri och en styrventil med manövreringsdon. Värmebatteriet använder ånga eller hetvatten som medium och ansluts till anläggningens ångförsörjnings- eller fjärrvärmesystem. Under normala driftsförhållanden fungerar för-regenereringsvärmaren som huvudvärmare, medan den elvärmda regenereringsvärmaren däremot inte används. Under tider med spetslast som kräver större avfuktningskapacitet, eller om tillförseln av medium inte räcker till, startas den elvärmda regenereringsvärmaren av den inbyggda regleringsutrustningen. Styrventilen och manövreringsdonet levereras separat om de är beställda och måste monteras på plats Filterlåda, regenereringsluft 2. För-regenereringsvärmare Figur 2.14 MX² 30 med för-regenereringsvärmare 16 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

21 Eftervärmebatteri Ångbatteri Ångbatteriet består av rostfria stålrör med aluminiumflänsar. De är inkapslade i ett hölje av rostfritt stål. Monteringsflänsar (för anslutning av ångmatning/-retur) skruvas fast på inlopps- och utloppsrören. Hetvattenbatteri Hetvattenbatteriet består av kopparrör och aluminiumflänsar. Samlingsröret levereras med ett pluggat utlopp för ventilation och dränering. Kapslingen är tillverkad av galvaniserad stålplåt. En avfuktare som är utrustad med ett hetvattenbatteri levereras alltid med en dykgivare och uttag för en dykgivare. Om frysrisk föreligger, måste givaren monteras och anslutas enligt kopplingsschemat. Risk för frysning om ouppvärmd uteluft tillförs aggregatet Frysskydd för eftervärmebatteri En inbyggd frysskyddsfunktion i styrsystemet skyddar batteriet mot frysning. Frysskyddsfunktionen arbetar enligt följande principer för hetvatten- och ångbatteri: Hetvattenbatteri Dykgivaren sänder det avlästa temperaturvärdet till den inbyggda regleringsutrustningen. Om temperaturen i batteriet faller under det nedre gränsvärdet, övertar frysskyddet regleringsfunktionen från lufttemperaturregulatorn. Styrventilen i batteriet öppnar för att värma batteriet tills temperaturbörvärdet för frysregulatorn är uppnått. Om temperaturen i batteriet faller under larmgränsvärdet, startar ett varningslarm och avfuktaren stängs av. Ångbatteri De två bulbgivarna efter batteriet sänder det avlästa temperaturvärdet till den inbyggda regleringsutrustningen. Om temperaturen i batteriet faller under gränsvärdet för varningslarm, övertar frysskyddet regleringsfunktionen från lufttemperaturregulatorn. Ett varningslarm startar och ångventilen öppnar för att värma batteriet, tills temperaturbörvärdet för varningslarmgränsvärdet uppnås. Om temperaturgränsvärdet för risklarm inte kan upprätthållas, startar ett risklarm och avfuktaren stängs av. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, rekommenderar vi installation av ett spjäll på regenereringsluftinloppet. Spjället ingår inte i leveransen. 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 17

22 3 Installation 3.1 Säkerhet VARNING! Använd alltid godkänd lyftutrustning för undvikande av personskada eller skada på avfuktaren. FÖRSIKTIGT! Klättra inte på eller placera inte några föremål på avfuktaren. VARNING! Installation, inställningar, underhåll och reparationer får endast utföras av behörig personal som är medveten om riskerna med underhåll av utrustning som har hög elspänning och höga temperaturer. 3.2 Flytta avfuktaren Avfuktaren ska hanteras varsamt. Alla paneldörrar måste vara stängda under transport. Använd en gaffeltruck eller gaffelvagn för att flytta avfuktaren. Gaffeltrucken/gaffelvagnen måste ha extralånga armar förenjämnviktfördelning. Figur 3.1 Rätt längd på gaffeltruckens armar Se avsnitt 8.4, Tekniska data för viktdata. VARNING! Flytta avfuktaren försiktigt då det finns risk att den välter. 3.3 Inspektion av leverans 1. Inspektera leveransen och jämför med leveranssedel, orderbekräftelse eller annan leveransdokumentation. Se till att allt finns med och att inget är skadat. 2. Kontakta Munters omedelbart om leveransen inte är komplett, för att undvika installationsförseningar. 3. Ta bort allt förpackningsmaterial från aggregatet, och se till att det inte uppstått några transportskador. 4. Alla synliga skador måste rapporteras skriftligt till Munters inom 5 dagar och innan aggregatet installeras. 5. Sortera emballaget enligt gällande miljölagstiftning. Om aggregatet ska placeras i förråd före installationen, se avsnitt 3.4, Förvaring av avfuktaren. 18 Installation 190TSV-1088 G1412

23 3.4 Förvaring av avfuktaren Följ dessa instruktioner om aggregatet ska förvaras före installation: Placera avfuktaren i upprätt läge på en horisontell yta. Återanvänd förpackningsmaterialet som skydd för aggregatet. Skydda avfuktaren från fysisk skada. Förvara avfuktaren under skyddsöverdrag och skydda den från damm, frost, regn och aggressiva föroreningar. Se avsnitt 8.4, Tekniska data för lämplig förvaringstemperatur. 3.5 Krav på uppställningsplatsen OBS! Det är viktigt att den avsedda installationsplatsen uppfyller kraven på utrymme för att uppnå bästa möjliga prestanda och problemfri drift. OBS! Det är viktigt för både underhåll och service att kraven på minsta mått för serviceområdet uppfylls. Avfuktaren är endast avsedd för installation inomhus. Undvik att installera avfuktaren i fuktiga utrymmen där vatten kan komma in i aggregatet, inte heller i mycket dammiga utrymmen. Kontakta Munters vid tveksamhet. OBS! Om det finns behov av reducering av vibrationerna från avfuktaren, kontakta Munters för anvisningar. Se standard EN 1299+A1:2008. Se avsnitt 8.3, Mått och serviceutrymme för mått på aggregat och för service. 190TSV-1088 G1412 Installation 19

24 3.6 Förankring Avfuktaren ska installeras på ett plant golv eller en plattform som har tillräcklig bärkraft att bära maskinens vikt. Om golvets maximala bärkraft inte överskrids behövs inga speciella fundament. Kontrollera att avfuktaren står plant efter att den har installerats. Om lokala föreskrifter stipulerar att aggregatet ska fixeras på uppställningsplatsenkanskruvhålenanvändasförattskruva fastaggregateti golvet. B C G Ø 13,5 E A A/2 F 74 D 74 Figur 3.2 Monteringsstativ MX² 30 MX² MX² Mått (mm) Mått (mm) Mått (mm) A B C D E F G Centerline Tabell 3.1 Mått, monteringsstativ 20 Installation 190TSV-1088 G1412

25 3.7 Kanalinstallation Allmänna rekommendationer Anslutningarna för processluft och regenereringsluft har utformats i enlighet med rekommendationerna i ISO De rektangulära luftanslutningarna har förstärkta tillägg för fastsättning med M8-skruvar. OBS! Avfuktaren är utformad för drift vid specificerade processluftflöden som motsvarar fläktarnas storlek. Vid installation av rör mellan avfuktaren och inlopps- och utloppsanslutningarna bör följande rekommendationer följas: Kanalerna ska hållas så korta som möjligt för att minimera förluster i statiskt lufttryck. För att bibehålla prestandan måste alla fasta fogar i process- och regenereringsluftkanalerna vara luftoch ångtäta. Processluftkanalen måste vara isolerad för att förhindra att kondens bildas på kanalens utsida när lufttemperaturen i kanalen faller under daggpunktstemperaturen i omgivningsluften där kanalen är dragen. Kanaler måste alltid vara isolerade om frysrisk föreligger. På grund av det höga fuktinnehållet i våtluften som lämnar avfuktaren bildas lätt kondens på insidan av kanalen. Genom isolering av kanalerna minskas mängden kondensat. Horisontella våtluftskanaler måste installeras med en lätt lutning (i riktning bort från avfuktaren) för dränering av ev. kondens. Lämpliga kondensdränage bör installeras vid de lägsta punkterna i kanalen för våtluftsutlopp, se Figur 3.4. Kontrollera att utrymmet för drift och service inte begränsas vid konstruktion och installation av kanaler. För mer ingående information, se avsnitt 8.3, Mått och serviceutrymme För att minska störningar och/eller vibrationer som överförs längs fasta kanaler ska lufttäta flexibla anslutningar av god kvalitet monteras. Kanaler som monterats direkt på avfuktaren bör förses med tillräckligt stöd för att minimera tyngden och belastningen på grund av kanalernas vikt och rörelse. Det totala tryckfallet i process- och regenereringsluftkanalerna får inte överskrida det tillgängliga trycket från fläktarna som är monterade på avfuktaren. För mer detaljerad information om minsta tillgängliga statiska tryck, se avsnitt 8.4, Tekniska data 190TSV-1088 G1412 Installation 21

26 3.7.2 Kanal för utomhusluftinlopp När utomhusluft tas in i avfuktaren, måste inloppsöppningen placeras tillräckligt högt ovanför marken för att förhindra att damm och skräp sugs in. Kanalerna måste konstrueras så att de förhindrar att regn och snö sugs in i avfuktaren. Inloppsöppningen måste placeras fritt från föroreningar som avgaser, vattenånga och skadliga ångor. För att förhindra att våtluften (utlopp) befuktar regenereringsluften (inlopp) måste inloppet för regenereringsluft placeras minst 2 m från våtluftsutloppet. Fäst ett trådnät med 10 mm maskor i yttre änden av kanalen för att förhindra att djur kommer in i kanalsystemet. A C C Figur 3.3 Utformning av uteluftinlopp B A. Rektangulär kanal B. Rund kanal C. Trådnät Kanal för våtluftutlopp Materialet i våtluftskanalen måste motstå korrosion och temperaturer upp till 100 C. Våtluftskanalerna måste alltid isoleras om det finns risk för kondensation. Våtluften som lämnar avfuktaren kan orsaka kondensation på kanalernas insida på grund av det höga fuktinnehållet. Horisontella kanaler måste installeras med lutning nedåt (bort från avfuktaren) för att dränera bort eventuell kondens. Kanalens lutning måste vara minst 2 cm/m. Dessutom bör dräneringshål (5 mm) göras vid kanalens lågpunkter för att förhindra vattensamling. Fäst ett trådnät med 10 mm maskor i yttre änden av kanalen för att förhindra att djur kommer in i kanalsystemet. A. Horisontellt våtluftutlopp A D B B. Vertikalt våtluftutlopp C. Trådnät C C D. Nedåtgående lutning E. Kondensatdränage D E Figur 3.4 Våtluftutloppets utformning 22 Installation 190TSV-1088 G1412

27 3.7.4 Mått på kanalanslutningar, luftinlopp A A B MX² 30E B MX² 35-95E A MX² M6 (10x) B MX² M6 (14x) (2x) (3x) A M8 (14x) (2x) MX² MX² B M8 (18x) (2x) (4x) A M8 (14X) (2x) MX² MX² Figur 3.5 Regenereringsluftinlopp (A) och processluftinlopp (B) B M8 (20x) 190TSV-1088 G1412 Installation 23

28 3.7.6 Mått på kanalanslutningar (aggregat utan processfläkt) C MX² 30E MX² 35-95E M6 (14x) C D D C D C D 640 MX² MX² 30 C D M8 (20x) (4x) (2x) MX² Figur 3.6 Torrluftutlopp (C) och processluftinlopp utan filter (D) 24 Installation 190TSV-1088 G1412

29 3.7.7 Mått på kanalanslutningar, processfläkt MX² 30-55E A MX² 60E MX² 80E MX² 95E A M8 (8x) C MX² A M8 (8X) 247 C ,5 (2x) MX² A (2x) Figur 3.7 Processluftutlopp (torrluftutlopp) M8(10x) ,5 (2x) MX² ,5 C (3x) A C. Använd bultar med sexkanthuvud (M8 x 25). 190TSV-1088 G1412 Installation 25

30 3.7.8 Mått på kanalanslutningar, regenereringsfläkt B B MX² 30-55E MX² 60-95E M8 (6x) C C MX² B M8(8x) 95(2x) MX² B (2x) M8(8x) 133,5 (2x) MX² C B (2x) ,5 (2x) M8(8x) MX² 60 MX² C B 27, (2x) Figur 3.8 Regenereringsluftutlopp (våtluftutlopp) C: Använd bultar med sexkanthuvud (M8 x 25) 26 Installation 190TSV-1088 G1412

31 3.8 Hetvattenbatteri för för-regenereringsvärmare FÖRSIKTIGT! Hetvattenrör får endast planeras och installeras av behöriga rörmontörer, med hänsyn tagen till lokala bestämmelser. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, måste en dykgivare används tillsammans med batteriet. Batteriet kan bli allvarligt skadat om frysrisk föreligger och en dykgivare inte är installerad. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, rekommenderar vi installation av ett spjäll på regenereringsluftinloppet. Spjället ingår inte i leveransen. OBS! Hetvattenbatteriet anpassas till varje leverans. Se separat ritning för installationsmått. OBS! Eventuell övrig styrutrustning för att uppfylla lokala bestämmelser, ingår inte i leveransen från Munters. Information om installation av extern utrustning finns i separat dokumentation. Anslutningar till batteriet finns på aggregatets utsida Avstängningsventiler ingår inte, men bör monteras för att underlätta servicen M 6 A AB 4 Figur 3.9 Batteriinstallation 1. Batteri 2. Manövreringsdon 3. Trevägsventil 5 4. Luftflödets riktning 5. Värmemediets inlopp 6. Värmemediets utlopp B Figur 3.10 Anslutning av trevägsventiler FÖRSIKTIGT! Dra inte åt anslutningarna för hårt, eftersom rören då kan skadas. 190TSV-1088 G1412 Installation 27

32 Figur 3.11 Fel metod Figur 3.12 Rätt metod 3.9 Ångbatteri för för-regenereringsvärmare OBS! Ångbatteriet anpassas till varje leverans. Se separat ritning för installationsmått. OBS! När aggregatet levereras har flänsarna endast dragits åt för hand. Flänsarna måste tätas ordentligt och dras åt innan ångan ansluts. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, rekommenderar vi installation av ett spjäll på regenereringsluftinloppet. Spjället ingår inte i leveransen. Följande komponenter måste installeras som en del av ångmatningssystemet för att få en problemfri drift: En avskiljare för borttagning av föroreningar och vätska från inkommande ånga. Avskiljaren tar bort vätskor som kan påverka värmeöverföringsytan negativt eller orsaka kavitationsskador. En ångventil för att öppna och stänga ångflödet genom värmaren. Vid reglering med ångtryck används ventilen för justering av ångflödet. Föralla typerav styrventiler gäller, attdetärviktigtattde öppnar långsamt för att minska risken för hydrauliska stötar, värmedeformationer och kavitation, som kan skada värmeväxlaren. Vi rekommenderar att en ventil som alltid har samma inställning används för långsam öppning. Ventilmanövreringsdonet måste ha en öppningstid på minst 120 sekunder. När ångventilen har en modulerande funktion, påverkar tryckfallet över ventilen ångtrycket till ångvärmaren och därmed den temperatur som kan uppnås. Följ denna anvisning vid utformning av en styrventil. En vakuumbrytare ska monteras på ånginloppet för att kondensat ska kunna dräneras vid avstängning och vid drift med lägre strömförbrukning. Ångfällan måste vara av flottörtyp, helst med en inbyggd termisk avluftare. En termostatstyrd fälla får inte användas. En backventil måste installeras i kondensatreturröret för att förhindra kondensat från att komma tillbaka till värmaren och för att skydda mot slagi kondensatsystemet. Detta gäller om kondensatreturröret innehåller kondensat från mer än en ångfälla, eftersom det skulle kunna vara olika tryck och temperatur och/eller för att skydda mot returflöden, när kondensatet "lyfts" till kondensattanken. Både inlopps- och utloppsrören måste ha expansionskrökar för att kompensera för värmeexpansion. Alla rör ska avlastas individuellt nära avfuktaren för att minska belastningen på ångvärmaren. 28 Installation 190TSV-1088 G1412

33 Om lufttemperaturen understiger +7 C och det finns risk för frysning, måste en termostat installeras direkt efter värmaren i luftflödets riktning. Termostaten måste vara av tvåstegstyp med ett långt, temperaturavkännande kapillärrör. Kapillärröret är aktivt längs hela dess längd och måste monteras så att det effektivt täcker sektionsytan. Termostaten reagerar på den lägsta temperaturen längs hela kapillärrörets längd, dvs. där gasen i termostatsystemet kondenseras. När lufttemperaturen går ner till +7 C, måste regenereringseffekten öka och ett varningslarm utlösas. Om temperaturen sjunker ytterligare till +3 C, måste termostaten stänga av avfuktningssystemet så att regenereringsluftflödet upphör och ett larm utlöses. I tillägg till ovanstående, rekommenderar vi installation av följande komponenter för enklare drift och underhåll: En avluftare för att ventilera ut syre och andra gaser från ångtillförseln. Avstängningsventiler. En manometer för att mäta ångtrycket i värmaren. En termometer, som tål linjetrycket, för visning av ångtemperaturen. Filter för att undvika föroreningar. En extra avstängningsventil efter kondensatfällan. Detta för att underlätta installation av en manometer, som snabbt skulle visa eventuella mottryck i kondensatsystemet i händelse av felfunktion under pågående drift. OBS! Om en manometer monteras på ångröret måste dess mätområde vara 1,5 gånger trycket i röret där den installeras. 190TSV-1088 G1412 Installation 29

34 > 0.5 % B > 0.5 % C 11 A E > 0.5 % F D > 0.5 % 16 B B Figur 3.13 Installation av för-regenereringsvärmare för ånga. A Ångmatning D. Kondensatdränage B. Kondensatretur, avfuktare E. Stängd kondensatretur C. Kondensatretur, dränage F. Öppen kondensatretur 1. Ångfilter 11. Kulventil 2. Avskiljare 12. Kulventil (för anslutning av manometer) 3. Kägelventil 13. Kulventil (avstängningsventil) 4. Modulerande ångventil 14. Backventil 5. Manometer 15. Elektromekanisk ventil 6. Vakuumventil 16. Ångfälla (flottör) 7. Termisk avluftare 17. Ångfälla (flottör) 8. Kulventil 18. Pump 9. Ångfälla (flottör) 19. Kondensattank 10. Backventil OBS! Komponenter med fetstil måste alltid installeras. 30 Installation 190TSV-1088 G1412

35 OBS! Alla rör måste vara avlastade för att belastningen ska bli så liten som möjligt på anslutningarna. OBS! Det är viktigt att styrventilen inte öppnar för snabbt, inte heller under "På/Av"-manövrer eftersom detta kan skada ångvärmaren och andra komponenter. VARNING! När ångventilen stänger, får det inte finnas kondens kvar i ångvärmaren. Under avstängningstid får inte trycket i värmaren hindra dräneringen av värmaren. OBS! Det är viktigt att kondensatets returrör inte har för högt mottryck och att det är monterat med lutning från ångvärmarens utlopp ända fram till den öppna kondensattanken. Detta för att underlätta dräneringen. Om detta inte är möjligt på grund av externa förhållanden, måste risken för stopp minimeras genom installation av en kondensatpump eller en anordning med samma funktion Komponenter för för-regenereringsvärmare för ånga Följande ångkomponenter ingår i leveransen: Komponent MX² 30 MX² 35 MX² 40 MX² 55 MX² 60 MX² 80 MX² 95 Ångventil, (Sauter) VUG015F324 VUG015F324 VUG015F324 VUG015F324 VUG015F314 VUG015F304 VUG015F314 Manövreringsdon (Sauter) AVM234S F132 Skruvflänsar för ångbatteri (medföljer lösa): Kolstål, PN16, DIN 2566, kragflänsade. Ångventilen levereras utan kopplingsfläns (DN15) Datablad för ventilen och manövreringsdonet följer med komponenterna. Kontakta Munters för ytterligare information Manövreringsdon 2. Ångventil 2 Figur TSV-1088 G1412 Installation 31

36 3.9.2 Ångkvalitet Kvaliteten på matarvattnet avgör kvaliteten på ångan som produceras. Det är viktigt att det finns tillgång till ånga av god kvalitet med rätt temperatur och tryck för att för-regenereringsvärmaren för ånga ska fungera korrekt. Om så inte är fallet, kan det leda till att värmarens effekt minskar och att den till slut inte längre fungerar. Följande oönskade ämnen är vanliga i matarvatten: Fasta ämnen som har upplösts dessa kan göra att avlagringar bildas på aggregatet. De vanligast förekommande ämnena är karbonat och sulfater av kalcium och magnesium. Svävande fasta ämnen dessa kan göra att slam bildas i ångpannan. Det rör sig vanligtvis om fasta mineraler eller organiska partiklar som slammats upp i vattnet. Upplösta gaser dessa kan orsaka korrosion på utrustningen. De upplösta gaserna är syre och koldioxid. Skumbildande ämnen som kan orsaka förorening och korrosion i utrustningen. De skumbildande ämnena bildar skum som vanligtvis innehåller soda i form av karbonater, klorider eller sulfater. Rätt utförd vattenrening är nödvändig för avlägsnandet av föroreningar i matarvattnet. Om föroreningar inte avlägsnas, finns det risk för spillav pannvatten i ångsystemet. 32 Installation 190TSV-1088 G1412

37 3.10 Elektriska anslutningar Avfuktaren är utformad för drift med trefassystem med fyrledare. Alla avfuktare levereras kompletta med allt internt kablage installerat och konfigurerat enligt den spänning och frekvens som anges på typskylten. Strömtillförseln är direkt ansluten till aggregatets huvudströmbrytare. Strömförsörjningskabel och huvudsäkringar måste vara storleksanpassade för aggregatet som installeras. För anslutningsanvisningar, se typskylten och kopplingsschemat eller avsnitt 8.4, Tekniska data. OBS! Matningsspänningen får avvika max +/- 10 % från driftsspänningen Extern fuktgivare Avfuktaren kan levereras utan fukttransmitter, men levereras i de flesta fall med en av de fukttransmitter, som beskrivs nedan. Kombinerad transmitter för fukt och temperatur i en väggmonterad version (standard): Mätintervall för fuktighet är % RH som standard. Mätintervall för temperatur är C som standard. Kombinerad transmitter för fukt och temperatur i en kanalmonterad version (standard): Mätintervall för fuktighet är 0 99 % RH som standard. Mätintervall för temperatur är C som standard. Fukttransmitter för daggpunkt (tillval): Mätintervall för daggpunkttemperatur är C. Fukttransmitter för absolut fuktighet (tillval): Mätintervall är 0 99 % RH (inte kondenserande), C, med display C. Fukttransmittern är monterad utvändigt och ansluten enligt kopplingsschemat som följer med aggregatet. Fukttransmittern styr avfuktaren när lägesväljaren är i AUTO-läge, dvs automatisk drift och indikerar även den aktuella fuktigheten. För korrekt funktion måste fukttransmittern anslutas med NOVOFLEX NCY (skärmad 4G, 0,75 mm²) elkabel eller likvärdig. Vid placering på en vägg, bör fukttransmittern monteras 1-1,5 m över golv. Den bör placeras så att den inte direkt utsätts för torrluft från aggregatet eller fuktig luft som strömmar in genom dörrar som öppnas och stängs. Den får inte placeras nära en värmekälla eller utsättas för direkt solljus. För ytterligare information, se kopplingsschemat som följer med aggregatet och monteringsinstruktionen som följer med fukttransmittern. 190TSV-1088 G1412 Installation 33

38 4 Driftsättning VARNING! Driftsättning ochförstastart av aggregatet får endast utföras av behörig personal. VARNING! Nätströmmen är permanent ansluten till aggregatets huvudströmbrytare. Risk för el-chock. 4.1 Kontroller före start 1. Kontrollera att huvudbrytaren på operatörspanelen är i 0-läge. 2. Kontrollera att filtren för luftintagen är hela, korrektmonterade och attallaytor inutide olikadelarna av aggregatet är rena. 3. Inspektera alla kanaler och kanalanslutningar för att säkerställa att alla anslutningar har blivit korrekt installerade och att det inte finns några tecken på skada. Kontrollera att alla kanaler är fria från oönskade föremålsomkanhindraluftenattpassera. 4. Kontrollera att fukttransmittern är korrekt placerad i lokalen och korrekt ansluten till avfuktaren. 5. Öppna luckan till elpanelen och kontrollera att inga effektbrytare eller automatsäkringar har löst ut. För mer information, se kopplingsschemat som medföljer aggregatet. 6. Kontrollera att den inkommande matningsspänningen är korrekt och att kablarna är korrekt anslutna. 7. Ställ in huvudbrytaren i läge Starta aggregatet genom att ställa lägesomkopplaren i läge MAN. 9. Kontrollera att rotorn roterar i den riktning, som pilarna anger. Om rotationsriktningen är felaktig, växla inkommande kablar i huvudbrytaren. 10. Stäng av aggregatet och fortsätt proceduren enligt avsnitt 4.2, Justering av luftflödet. 4.2 Justering av luftflödet Allmänt För erhållande av optimala prestanda måste process- och regenereringsluftflödena vara korrekt inställdaenligt märkluftflödena,se 8.4, Tekniska data. Vi rekommenderar att luftflödena ställsin på operatörspaneldisplayen utan hjälp av spjäll. För mer information om styrsystemet, parametrar och inställningar, se styrsystemsupplementet. Kontakta Munters för hjälp med installation och inställningar. För kontaktadresser, se avsnitt 10, Kontakta Munters. OBS! Applikationsprogramvarans inställningar för frekvensomvandlaren är utförda av Munters i fabriken. Frekvensstyrningsområdet är begränsat till att motsvara en acceptabel fläkthastighet. VARNING! Risk för skador från roterande delar. Avfuktaren får endast köras när våt- och torrluftkanalerna är anslutna för att förhindra oavsiktlig åtkomst till fläkthjulen. 34 Driftsättning 190TSV-1088 G1412

39 FÖRSIKTIGT! Om luftflödena inte justeras in på rätt sätt, kan detta orsaka felfunktion i aggregatet. Risk för att garantin för aggregatet upphör att gälla om skador uppstår som beror på felaktig inställning av luftflödena. Luftflödena får aldrig ställas in högre än märkluftflödena utan godkännande från Munters Inställning av märkluftflöden Processfläktstyrning med fast hastighet 1. Beräkna motsvarande differentialtryck för de faktiska flödena för process- och regenereringsluft. Använd formeln och fläktkoefficienternaiavsnitt4.2.4, Grundvärden för konfigureringsinställningar. 2. Starta aggregatet genom att ställa lägesomkopplaren i MAN-läget. 3. Anslut en manometer till trycknippeln på processfläkten. Mät och notera differentialtrycket. 4. Jämför det uppmätta differentialtrycket med det beräknade värdet. 5. Justera inställningarna för processluftflödet i styrsystemet, så att det uppmätta differentialtryckvärdet motsvarar det beräknade värdet. 6. Anslut manometern till trycknippeln på regenereringsfläkten. Upprepa steg 3 5 för att ställa in det faktiska regenereringsluftflödet. 7. Fortsätt med proceduren i avsnitt 4.2.3, Ny justering av luftflödet. OBS! Det faktiska luftflödet är beroende av temperaturen vid fläktutloppet. Processfläktstyrning med variabel hastighet 1. Starta aggregatet genom att ställa lägesomkopplaren i AUTO-läget. 2. Ställ in önskat processluftflödeeller processlufttryck i styrsystemet. 3. Mät det faktiska processluftflödet utanföravfuktaren med extern, kalibrerad testutrustning. 4. Justera vid behov inställningarna för processluftflöde eller processlufttryck i styrsystemet. 5. Ställ in önskat regenereringsluftflöde i styrsystemet. 6. Mät det faktiska regenereringsluftflödet utanför avfuktaren med extern, kalibrerad testutrustning. 7. Justera vid behov inställningarna för regenereringsluftflödet i styrsystemet. 8. Fortsätt med proceduren i avsnitt 4.2.3, Ny justering av luftflödet Ny justering av luftflödet Följ anvisningarna nedan för inställning av regenereringsluftflödet: 1. Kör aggregatet på full effekt i 10 minuter så att regenereringsvärmaren uppnår normal drifttemperatur. 2. Mät upp och registrera temperaturen i regenereringsluftintaget. 3. Läs av regenereringstemperaturen på displayen. Skillnaden mellan regenereringstemperaturen och temperaturen i regenereringsluftinloppet måste vara 95 C med toleransgränsen ±5 C. 4. Om temperaturskillnaden ligger utanför ±5 C-avvikelsen, justera regenereringsfläktinställningen i styrsystemet. Låt temperaturen stabiliseras efter varje justering. 190TSV-1088 G1412 Driftsättning 35

40 EXEMPEL Temperatur - regenereringsluftinlopp (ti): 15 C Regenereringslufttemperatur (to): 115 C Temperaturökning: 100 C to = ti +100 C Grundvärden för konfigureringsinställningar Δp= ( q 2 k) p = Differentialtryck (Pa) q=luftflöde(m 3 /h) k = Fläktkoefficient Figur 4.1 Formel för beräkning av differentialtryck MX² 30 MX² 35 MX² 40 MX² 55 MX² 60 MX² 80 MX² 95 Fläktkoefficient Luftflöde (m 3 /h Differentialtryck (Pa) Fläkthastighet (rpm) Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Tabell 4.1 Grundvärden för konfigureringsinställningar Driftsättning 190TSV-1088 G1412

41 4.3 Inställning och test av för-regenereringsvärmare Hetvattenbatteri 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är stängda. 2. Anslut för-regenereringsvärmaren till vattenledningssystemet. 3. Öppna ventilen för vattentillförsel. 4. Om en styrventil är installerad, öppna ventilen manuellt. 5. Lufta batteriet och rören på all kvarvarande luft. 6. Kontrollera att vattnet cirkulerar i batteriet genom att känna efter med en hand att batteriet värms upp jämnt. 7. Utför en funktionskontroll av styrventilen (i förekommande fall) Ångbatteri 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är installerade och stängda. 2. Anslut för-regenereringsvärmaren till ångmatningen. 3. Öppna ångmatningsventilerna. 4. Läs av manometern och kontrollera att ångmatningstrycket är korrekt. 5. Gör en visuell undersökning av för-regenereringsvärmaren och röranslutningarna och kontrollera att det inte finns något läckage. 6. Läs av ångtemperaturen på termometern och kontrollera att temperaturen är korrekt enligt linjetrycket. 7. Öppna styrventilen manuellt, mycket långsamt, för att testa kondensdräneringssystemet. 190TSV-1088 G1412 Driftsättning 37

42 5 Drift 5.1 Operatörspanel 0 RUN ALARM SERVICE o OFF 1 ON o OFF Figur 5.1 Operatörspanel SIEMENS Figur 5.2 Huvud strömbrytare (MX² 30 55E) Figur 5.3 Huvud strömbrytare (MX² 60 95E) Artikel Brytare/Indikator Funktion Huvudströmbrytare (sefigur 5.2 ochfigur 5.3 ). Styr- och reglersystem (HMI) När huvudströmbrytaren är i läge 0, är aggregatet inte spänningssatt efter brytaren. När huvudströmbrytaren är i läge 1, kan avfuktaren startas. Se supplementet för information om HMI-drift. 1 Lägesväljare När lägesväljaren är i läge MAN, går avfuktaren kontinuerligt (med full kapacitet). Aggregatet gör en kort fördröjning innan det startar. När lägesväljaren är i läge AUTO, regleras avfuktaren av ett internt justerbart börvärde för fuktighetsnivån, eller via en extern insignal. När lägesväljaren är i läge 0, är avfuktaren avstängd men fortsätter att gå tills den har svalnat. 2 Vit lampa (RUN) Lyser när någon av fläktarna går. 3 Röd lampa (ALARM) Lyser med fast sken när ett larm har löst ut. Kontrollera vilket larm som har löst ut. 4 Gul lampa (SERVICE) Lyser när ett filter behöver bytas, eller när avfuktaren har uppnått Tabell 5.1 Funktioner på operatörspanelen antal drifttimmar eller datum när underhåll ska utföras, se avsnitt 6.5, Serviceindikatorlampa. 38 Drift 190TSV-1088 G1412

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok ML180, ML270, MLT350 Gäller för aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009. Sorptionsavfuktare 190TSV-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig användarinformation

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bruksanvisning. HomeDry. Sorptionsavfuktare HomeDry ORIGINAL HomeDry OUTDOOR

Bruksanvisning. HomeDry. Sorptionsavfuktare HomeDry ORIGINAL HomeDry OUTDOOR Bruksanvisning HomeDry Sorptionsavfuktare HomeDry ORIGINAL HomeDry OUTDOOR 190TSV-1048F Munters Europe AB 2007 Innehållsförteckning Bruksanvisning... Säkerhetsinformation... Tillverkningsdirektiv... Förpackningen...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Krypgrundsavfuktning

Krypgrundsavfuktning Krypgrundsavfuktning TORKNING snabbt - tyst - energisnålt Teknik och produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon CORROVENTA AVFUKTNING AB Mekanikervägen 3 SE-564 35 Bankeryd Tel +46 (0)36-37 12 00

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet Munters ComDry Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet ComDry - den obegränsade avfuktaren För höga fuktnivåer kan orsaka en rad negativa effekter. Hög fuktighet kan skada föremål,

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat

APT14 Automatisk pump-ångfälla. för effektiv dränering av kondensat APT14 Automatisk pump-ångfälla för effektiv dränering av kondensat En ny metod för dränering av värmeväxlare APT14 - Automatisk pump-ångfälla I över 50 år har Spirax Sarco konstruerat och tillverkat produkter

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

programmeringsanvisningar

programmeringsanvisningar programmeringsanvisningar MARKISMOTORER p r o g r a m m e r i n g s a n v i s n i n g a r Orea RTS Altus RTS LT50/LT60 Instruktionsmaterial från Tvååkersmarkisen och Somfy. i n n e h å l l s a n v i s

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer