MX² 30 95E Sorptionsavfuktare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MX² 30 95E Sorptionsavfuktare"

Transkript

1 Bruksanvisning i original Användarhandbok MX² 30 95E Sorptionsavfuktare med elregenereringsvärmare Gäller alla aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 01, TSV-1088 G1412 Munters Europe AB 2015

2 Viktig användarinformation Avsedd användning Munters avfuktare är avsedda för avfuktning av luft. All annan användning av aggregatet, eller användning i motsats till instruktionerna i den här handboken, kan orsaka personskada eller skada på aggregatet och annan egendom. Inga ändringar får utföras påaggregatetutan förhandsgodkännande från Munters. Påmontering eller installation av extrautrustning är endast tillåtet efter skriftligt medgivande från Munters. Garanti Garantiperioden gäller från det datum aggregatet lämnade vår fabrik, såvidainte något annatskriftligen bekräftats. Garantin är begränsad till kostnadsfritt utbyte av delar eller komponenter som felat på grund av defekt i material eller arbete. Alla reklamationer måste innehålla bevis att felet uppstått inom garantiperioden och att aggregatet har använts enligt specifikationerna. Alla reklamationer måste specificera typ av aggregat och tillverkningsnummer. Denna information är stämplad på typskylten, se avsnittmärkning. För att garantin ska gälla måste aggregatet under hela garantiperioden servas och underhållas av en kvalificerad tekniker från Munters eller tekniker godkänd av Munters. Speciell och kalibrerad testutrustning är nödvändig. Service och underhåll måste dokumenteras för att garantin ska gälla. Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation. Driftfel kan inträffa om aggregatet får otillräckligt eller felaktigt underhåll. Säkerhet I handboken markeras information om risker med symbolen för fara: VARNING! Markerar en möjlig risk som kan leda till personskada. FÖRSIKTIGT! Markerar en möjlig risk som kan leda till skador på aggregatet eller annan egendom, eller orsaka miljöskador. OBS! Belyser kompletterande information för optimal användning av aggregatet. Överensstämmelse med Direktiv Avfuktaren överensstämmer med de viktiga säkerhetskraven i Maskindirektivet 2006/42/EC, och överensstämmer med bestämmelserna i Ecodesigndirektivet (ErP) 2009/125/EC, Ecodesigndirektivet för elektriska motorer 2005/32/EC och i EMC Direktivet 2014/30/EU. Avfuktaren är tillverkad av en organisation certifierad enligt ISO 9001 och ISO Copyright Handbokens innehåll kan ändras utan föregående meddelande. OBS! Handboken innehåller information som skyddas av lagar om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera eller överföra någon del av handboken utan skriftligt medgivande från Munters. Kommentarer angående innehållet i handboken skickas till: Munters Europe AB Technical Documentation P.O. Box 1150 SE KISTA Sweden ii Viktig användarinformation 190TSV-1088 G1412

3 Innehållsförteckning Viktiganvändarinformation... ii Avseddanvändning... ii Garanti... ii Säkerhet... ii Överensstämmelse med Direktiv... ii Copyright... ii Innehållsförteckning... iii 1 Inledning Allmänt Omhandboken Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Säkerhetsdekaler Driftsövervakning Applikationsbegränsningar Felindikeringar Märkning Enhetenstypskylt Trycktestpunkter Avfuktarenskonstruktion Produktbeskrivning Driftsprincip Huvudkomponenter,MX² Huvudkomponenter, MX² Högtemperatursäkring Konfigureringsfunktioner Isolerat processluftinlopp Processfläktstyrning Förbigångsspjäll Energy Recovery Purge / Energy Efficiency Purge LowDewpointPurge För-regenereringsvärmare Installation Säkerhet Flyttaavfuktaren Inspektionavleverans Förvaringavavfuktaren Krav på uppställningsplatsen Förankring Kanalinstallation Allmänna rekommendationer Kanal för utomhusluftinlopp Kanal för våtluftutlopp Mått på kanalanslutningar, luftinlopp Mått på kanalanslutningar (aggregat utan processfläkt) Mått på kanalanslutningar, processfläkt Mått på kanalanslutningar, regenereringsfläkt Hetvattenbatteri för förregenereringsvärmare Ångbatteri för för-regenereringsvärmare Komponenter för för-regenereringsvärmare förånga Ångkvalitet Elektriskaanslutningar Externfuktgivare Driftsättning Kontrollerförestart Justeringavluftflödet Allmänt Inställning av märkluftflöden Ny justering av luftflödet Grundvärden för konfigureringsinställningar Inställning och test av förregenereringsvärmare Hetvattenbatteri Ångbatteri Drift Operatörspanel Allmänt Säkerhet Snabbstopp Driftavaggregatet TSV-1088 G1412 Innehållsförteckning iii

4 5.5.1 Första start, Manuellt läge (MAN) Första start, Automatiskt läge (AUTO) reglering mot börvärdet Service och underhåll Säkerhet Regelbunden service och regelbundet underhåll Servicealternativ Förlängdgaranti Serviceindikatorlampa Service- och underhållsschema ( timmar) Service- och underhållsschema ( timmar) Byteavluftfilter Hetvattenbatteri för förregenereringsvärmare Ångbatteri för för-regenereringsvärmare Felsökning Säkerhet Felsökningsschema, avfuktare Felsökningsschema, förregenereringsvärmare för ånga Tekniskspecifikation Kapacitetsdiagram Bullerdata Ljudtillrum Ljudikanaler Måttochserviceutrymme Mått Mått (aggregat utan processfläkt) Serviceutrymme Tekniskadata Tekniska data, för-regenereringsvärmare för ånga Skrotning KontaktaMunters iv Innehållsförteckning 190TSV-1088 G1412

5 1 Inledning 1.1 Allmänt Munters tillverkar ett stort antal effektiva avfuktare som är utformade för olika användningsområden och tillämpningar. Kontakta närmaste Munters-kontor om du har några frågor om installation eller användning. För produktdata, se avsnitt Tekniska data. 1.2 Om handboken Denna handbok innehåller nödvändig information om hur avfuktaren ska installeras och användas säkert och effektivt. Driftsanvisningar för styrsystemet finns i ett separat supplement, som levereras tillsammans med avfuktaren. OBS! Läs alla relevanta avsnitt av handboken före drift eller arbeten på avfuktaren. Handboken ska förvaras på en bestämd plats i anslutning till avfuktaren. 1.3 Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Stor vikt har lagts på konstruktion och tillverkning av avfuktaren för att säkerställa att den uppfyller säkerhetskraven i direktiven och standarderna som återfinns i EG-försäkran om överensstämmelse. Informationen i den här handboken ska inte på något sätt ersätta personligt ansvar eller lokala föreskrifter. Under drift och annat arbete med en maskin är det alltid den enskilda individens ansvar att tänka på: Säkerheten för all inblandad personal. Säkerheten för aggregatet och annan egendom. Skydd för miljön. De typer av faror som indikeras i handboken beskrivs i avsnittetviktig användarinformation. VARNING! - Aggregatet får inte utsättas för stänk eller sänkas ner i vatten. - Aggregatet får inte anslutas till annan spänning eller frekvens än den som anges på typskylten. För hög matningsspänning kan medföra risk för elchock eller skada på aggregatet. -Stick inte in fingrarna eller föremål i lufthålen. - All elinstallation måste utföras av behörig elektriker och i enlighet med gällande bestämmelser. - Avfuktaren kan starta automatiskt efter ett strömavbrott. Ställ och lås alltid huvudströmbrytaren i läge OFF innan något servicearbete utförs. - Använd endast godkänd lyftutrustning för att undvika personskada och skador på utrustningen. - Kontakta alltid Munters vid behov av service eller reparation. 190TSV-1088 G1412 Inledning 1

6 1.3.1 Säkerhetsdekaler Nedanstående säkerhetsdekaler sitter på aggregatet. Kontrollera att all personal som arbetar med eller i närheten av aggregatet vet vad varje dekal betyder. Figur 1.1 Risk för personskador på grund av elchock. Figur1.2Riskförpersonskadorpågrundavhetaytor. 1.4 Driftsövervakning Avfuktaren styrs och övervakas från operatörspanelen på framsidan av aggregatet, se avsnitt 5.1, Operatörspanel HMI (Human Machine Interface) används för att visa värden och parametrar samt att lägga in inställningar och kommandon i styrsystemet. HMI beskrivs i ett separat supplement. 2 Inledning 190TSV-1088 G1412

7 1.5 Applikationsbegränsningar Avfuktaren uppfyller kraven på tillåtna emissionsnivåer i bostadsområden, affärsområden och områden med lätt industri utom för tillåtna emissionsnivåer gällande gränsvärden för övertoner (EN ). Eftersom utrustningen överskrider gränsvärdena för övertoner får den inte användas i bostadsområden, affärsområden eller områden med lätt industri utan att åtgärder vidtas gällande elinstallationen som att mata utrustningen från en fackbunden transformator ansluten till ett hög- eller mellanspänningsnät. Avfuktaren uppfyller kraven i R sce 33, se Tabell 1.1. Övertoner, nummer Gränsvärde (%) 1) Uppmätt värde (%) 1 8 0, , ,7 4,00 5 2,67 0,05 6 7,2 2, ,05 9 1,6 0, ,1 0, ,33 0, ,54 PWHD 2) 22 3,1 1) Uppmätta värden gäller för R sce =33 2) Partiellt viktad övertonsdistorsion Tabell 1.1 Avfuktaren får endast användas i industriella områden (klass A) när HMI är utrustad med en pekskärm. Om HMI är utrustad med en textpanel, får avfuktaren användas i alla områden eftersom textpanelen är godkänd enligt klass B. Avfuktaren är endast avsedd för installation inomhus. 1.6 Felindikeringar Alla fel indikeras med rött ljus på operatörspanelen. Orsaken till ett larm visas på displayen. 190TSV-1088 G1412 Inledning 3

8 1.7 Märkning Enhetens typskylt MX² 30E MX² 35E-55E Figur 1.3 Typskyltens placering MX² 60E-95E Type MX² 55E Fabr. No XXX XXXXX Fabr. year ~ 400V 50 Hz M 4,1 kw Max 40,6 kw Made in Sweden Munters Europe AB Isafjordsgatan Kista, Sweden Figur 1.4 Typskylt, exempel 36 kw IP33 Förklaring till "Fabr. no" på typskylten: 10 Tillverkningsår 170XXX Artikelnummer 05 Tillverkningsvecka XXXXX Serienummer Trycktestpunkter De inbyggda trycktestpunkterna används för mätning av tryckfall över komponenter under installation och inspektion av rotorns status. För justering av luftflödet, se avsnitt 4.2, Justering av luftflödet. MX² 30E Figur 1.5 Typskyltens placering MX² 35-55E MX² 60-95E TP1 TP2 TP3 TP4 Figur 1.6 Trycktestpunkter TP1. Processluft TP1 TP4. Differentialtryck, processluft TP2. Våtluft TP2 TP3. Differentialtryck, regenereringsluft TP3. Regenereringsluft TP4. Torrluft 4 Inledning 190TSV-1088 G1412

9 2 Avfuktarens konstruktion 2.1 Produktbeskrivning Sorptionsavfuktaren har konstruerats för att effektivt avfukta luften i utrymmen som kräver låg luftfuktighet. Alla driftskomponenter är inkapslade i ett korrosionsbeständigt Aluzink -hölje (standard) eller i rostfritt (tillval), vilket underlättar installation och underhåll. Aggregatet har en bottenram i stål som gör att en gaffeltruck kan användas vid transport och installation. Det elektriska styrsystemet uppfyller kraven i standard EN De elektriska komponenterna är monterade på samlingsskenor. Avfuktaren tillverkas enligt Europa-standarder och de krav, som ställs för CE-märkning. 2.2 Driftsprincip Processluft 2. Torrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft Figur 2.1 Rotorprincipen Sorptionsrotorn är aggregatets adsorptionsavfuktande komponent. Rotorstrukturen utgörs av ett stort antal små luftkanaler. Munters sorptionsrotorer tillverkas i ett kompositmaterial med högeffektiv förmåga att uppta och hålla kvar vattenånga. Rotorn är indelad i två zoner. Luftflödet som ska avfuktas, processluften, passerar igenom rotorns största zon och lämnar därefter rotorn som torrluft. Eftersom rotorn roterar långsamt, möter den inkommande luften alltid en torr zon på rotorn och avfuktningsprocessen kan på så sätt pågå kontinuerligt. Luftflödet, som används för att torka rotorn, regenereringsluft, är uppvärmt. Regenereringsluften passerar genom rotorn i motsatt riktning mot processluften och lämnar rotorn som våtluft (varm, fuktig luft). Med denna princip arbetar avfuktaren effektivt, även vid minusgrader. 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 5

10 A4 A3 A5 A7 A2 1. Processluft 2. Torrluft 3. Regenereringsluft 4. Våtluft 5. Regenereringsfläkt 6. Rotor 7. Processfläkt A1 A6 Figur 2.2 Översikt över luftflöden 6 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

11 2.3 Huvudkomponenter, MX² Figur 2.3 Sprängskiss Figur 2.4 Framifrån 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 7

12 Artikel nr. Beskrivning 1. Regenereringsfläkt 2. Filter, regenereringsluft 3. Filter, processluft 4. Regenereringsvärmare 5. Kylfläkt med filter 6. Filter, kylfläkt 7. Kontakt, RJ45 8. Huvudströmbrytare 9. Tryckgivare 1) 10. Processfläkt 11. Kanal, förbigångsspjäll 1) 12. Rotor 13. Drivmotor, rotor 14. Säkerhetstermostat (HTCO) 15. Elpanel 16. Styrsystemdisplay 17. Operatörspanel 18. Filterskydd 19. Sensor, rotorstopp 1) Tillval Tabell 2.1 Huvudkomponenter, MX² 30 8 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

13 2.4 Huvudkomponenter, MX² Figur 2.5 Sprängskiss Figur 2.6 Framifrån 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 9

14 Artikel nr. Beskrivning 1. Filter, regenereringsluft 2. Styrsystemdisplay 3. Operatörspanel 4. Strömförsörjning inmatningsskåp (MX² 60 95E) 5. Processfläkt 6. Kanal, förbigångsspjäll 1) 7. Kanal, purge, höger 1) 8. Regenereringsvärmare 9. Säkerhetstermostat (HTCO) 10. Elpanel 11. Drivmotor, rotor 12. Rotorkassett 13. Kanal, purge, vänster 1) 14. Filterskydd 15. Plåt, förbigång 16. Filter, processluft 17. Regenereringsfläkt (vänster) 2) 18. Regenereringsfläkt 19. Kontakt, RJ Huvudströmbrytare 21. Tryckgivare 1) 22. Sensor, rotorstopp 1) Tillval 2) Används endast för spegelvända enheter Tabell 2.2 Huvudkomponenter, MX² Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

15 2.5 Högtemperatursäkring Avfuktaren är utrustad med säkerhetstermostater (HTCO:s) som skyddar den mot överhettning och skador om regenereringsluften blir för för het. En termostat med känselkropp och kapillärrör mäter temperaturen i regenereringsluftkanalen före rotorn. Termostaten har en återställningsknapp på termostathöljet. Dessutom finns det en (MX² 30, 35) eller två bimetalltermostater ovanför regenereringsvärmarenheterna. Om regenereringslufttemperaturen överstiger termostatinställningarna stängs regenereringsvärmaren av och larmmeddelandet React Heater HTCO visas på operatörspanelens display. Efter ett larm måste säkerhetstermostaterna återställas enligt nedan: Återställ effektbrytarna för regenereringsvärmaren på elpanelen. Tryck på återställningsknappen på termostathöljet. Se Figur 2.7 om åtkomst till termostathöljet. Figur 2.7 Termostathöljets placering 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 11

16 2.6 Konfigureringsfunktioner Det här kapitlet innehåller information om alla funktioner och komponenter som kan väljas som tillval när en avfuktare av typen MX² beställs Isolerat processluftinlopp Alla avfuktare med förkyld processluft måste ha ett isolerat processluftinlopp. Processluftsektorn före rotorn är isolerad invändigt för att förhindra kondens i aggregatet Processfläktstyrning Processfläkten är utrustad med en frekvensomvandlare för styrning av fläkthastigheten. Processfläktstyrningen kan ställas in på fast hastighet eller variabel hastighet enligt nedan: Fast hastighet Frekvensomvandlaren för processfläkten är fabriksinställd och processfläkten går alltid med konstant hastighet, vilket gerprocessluftflödets märkvärde. Variabel hastighet Frekvensomvandlaren för processfläkten styrs antingen av flöde eller tryck. Vid flödesstyrning mäts tryckskillnaden över inloppskonan på processfläktenaventryckgivare.vid tryckstyrning mäts lufttrycket i torrluftkanalen av en tryckgivare. Ärvärdetfråntryckgivarenberäknas, tillsammansmedfläktkoefficienten, av styrsystemets PLC. PLC:n jämför ärvärdet med börvärdet och ändrar styrsignalen till frekvensomvandlaren, om det uppstår en skillnad mellan värdena. 12 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

17 2.6.3 Förbigångsspjäll MX² 30 MX² Figur 2.8 Handtag för förbigångsspjäll Om ett förbigångsspjäll installeras kan ett fast luftflödeanvändas när processluftflödet överstiger rotorns maximala flödeskapacitet. Förbigångsfunktionen består av ett justerbart spjäll placerat i kanalen för förbigångsluftflöde. Kanalen för förbigångsluftflödet är inbyggd i aggregatet och går under rotorn. OBS! Förbigångsspjället får endast justeras av specialutbildad personal Regenereringsluft 2. Uppvärmd regenereringsluft 3. Våtluft 4. Processluft 5. Torrluft 6. Förbigångsprocessluft Figur 2.9 Förbigångsprincipen 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 13

18 2.6.4 Energy Recovery Purge / Energy Efficiency Purge Regenereringsluft 2. Uppvärmd regenereringsluft 3. Våtluft 4. Processluft 5. Torrluft 6. Purgeluft 7. Varm purgeluft Figur 2.10 Principen för Energy Recovery Purge och Energy Efficiency Purge Energy Recovery Purge (ERP) och Energy Efficiency Purge (EEP) är två energibesparande lösningar som återanvänder värme från rotorn efter regenereringssektorn i rotorns rotationsriktning. En mindre del av regenereringsluftflödet förs förbi till rotorns varma sektor innan luftflödet kommer in i regenereringsvärmaren. Luftflödet värms upp av rotorn och blandas därefter med regenereringsluftflödet efter regenereringsvärmaren. Den återanvända värmen från rotorn ökar effektiviteten och minskar energiförbrukningen. Jämfört med ett standardaggregat kommer ERP att ge samma avfuktningskapacitet med mindre regenereringsvärmarenergi. Med EEP är regenereringsvärmarenergin densamma som i ett standardaggregat, medan avfuktningskapaciteten däremot ökar. Purgeluftflödeskanalen på MX² 30 sitter på baksidan av aggregatet. Purgeluftflödet (ERP, EEP, LDP) kan justeras med ett spjäll som sitter i kanalen. MX² 30 Figur 2.11 Purgeluftflödeskanal Purgeluftflödeskanalen på MX² går inne i aggregatet och purgeluftflödet (ERP, EEP) kan inte justeras. Ett justerbart spjäll för Low Dewpoint Purge sitter ovanpå aggregatet. 14 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

19 2.6.5 Low Dewpoint Purge Regenereringsluft 2. Uppvärmd regenereringsluft 3. Våtluft 4. Processluft 5. Torrluft 6. Varm purgeluft 7. Justerbart spjäll Figur 2.12 Principen för Low Dewpoint Purge Low Dewpoint Purge (LDP) används för att möjliggöra extra låga daggpunkter. En mindre del av processluftflödet förs genom en mindre sektor av rotorn, som är placerad direkt efter regenereringssektorn i förhållande till rotorns rotationsriktning. Resultatet blir att en del av processluften förs bort (purgeluft) och rotormaterialet kyls av innan det kommer i kontakt med torrluftutloppssektorn. Det varma purgeluftflödet sugs från rotorns mindre sektor, förbi ett justerbart spjäll, och möter regenereringsluften alldeles före regenereringsvärmaren. Därmed torkar rotorn effektivare. OBS! Inställningen av purgeluftflödet beror på tillämpningen och bör justeras av specialutbildad personal under driftsättningen för att önskad daggpunkt för torrluften ska erhållas. En allmän rekommendation är att purgeluftflödet ska utgöra 10 % av det totala processluftflödet. MX² 30 MX² Figur 2.13 Justerbart spjäll för Low Dewpoint Purge OBS! Det justerbara spjället är inställt från fabriken och får endast justeras av specialutbildad personal. 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 15

20 2.6.6 För-regenereringsvärmare En för-regenereringsvärmare är en extravärmare som minskar energikostnaderna ytterligare. Den installeras på regenereringsluftens inlopp och består av ett värmebatteri och en styrventil med manövreringsdon. Värmebatteriet använder ånga eller hetvatten som medium och ansluts till anläggningens ångförsörjnings- eller fjärrvärmesystem. Under normala driftsförhållanden fungerar för-regenereringsvärmaren som huvudvärmare, medan den elvärmda regenereringsvärmaren däremot inte används. Under tider med spetslast som kräver större avfuktningskapacitet, eller om tillförseln av medium inte räcker till, startas den elvärmda regenereringsvärmaren av den inbyggda regleringsutrustningen. Styrventilen och manövreringsdonet levereras separat om de är beställda och måste monteras på plats Filterlåda, regenereringsluft 2. För-regenereringsvärmare Figur 2.14 MX² 30 med för-regenereringsvärmare 16 Avfuktarens konstruktion 190TSV-1088 G1412

21 Eftervärmebatteri Ångbatteri Ångbatteriet består av rostfria stålrör med aluminiumflänsar. De är inkapslade i ett hölje av rostfritt stål. Monteringsflänsar (för anslutning av ångmatning/-retur) skruvas fast på inlopps- och utloppsrören. Hetvattenbatteri Hetvattenbatteriet består av kopparrör och aluminiumflänsar. Samlingsröret levereras med ett pluggat utlopp för ventilation och dränering. Kapslingen är tillverkad av galvaniserad stålplåt. En avfuktare som är utrustad med ett hetvattenbatteri levereras alltid med en dykgivare och uttag för en dykgivare. Om frysrisk föreligger, måste givaren monteras och anslutas enligt kopplingsschemat. Risk för frysning om ouppvärmd uteluft tillförs aggregatet Frysskydd för eftervärmebatteri En inbyggd frysskyddsfunktion i styrsystemet skyddar batteriet mot frysning. Frysskyddsfunktionen arbetar enligt följande principer för hetvatten- och ångbatteri: Hetvattenbatteri Dykgivaren sänder det avlästa temperaturvärdet till den inbyggda regleringsutrustningen. Om temperaturen i batteriet faller under det nedre gränsvärdet, övertar frysskyddet regleringsfunktionen från lufttemperaturregulatorn. Styrventilen i batteriet öppnar för att värma batteriet tills temperaturbörvärdet för frysregulatorn är uppnått. Om temperaturen i batteriet faller under larmgränsvärdet, startar ett varningslarm och avfuktaren stängs av. Ångbatteri De två bulbgivarna efter batteriet sänder det avlästa temperaturvärdet till den inbyggda regleringsutrustningen. Om temperaturen i batteriet faller under gränsvärdet för varningslarm, övertar frysskyddet regleringsfunktionen från lufttemperaturregulatorn. Ett varningslarm startar och ångventilen öppnar för att värma batteriet, tills temperaturbörvärdet för varningslarmgränsvärdet uppnås. Om temperaturgränsvärdet för risklarm inte kan upprätthållas, startar ett risklarm och avfuktaren stängs av. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, rekommenderar vi installation av ett spjäll på regenereringsluftinloppet. Spjället ingår inte i leveransen. 190TSV-1088 G1412 Avfuktarens konstruktion 17

22 3 Installation 3.1 Säkerhet VARNING! Använd alltid godkänd lyftutrustning för undvikande av personskada eller skada på avfuktaren. FÖRSIKTIGT! Klättra inte på eller placera inte några föremål på avfuktaren. VARNING! Installation, inställningar, underhåll och reparationer får endast utföras av behörig personal som är medveten om riskerna med underhåll av utrustning som har hög elspänning och höga temperaturer. 3.2 Flytta avfuktaren Avfuktaren ska hanteras varsamt. Alla paneldörrar måste vara stängda under transport. Använd en gaffeltruck eller gaffelvagn för att flytta avfuktaren. Gaffeltrucken/gaffelvagnen måste ha extralånga armar förenjämnviktfördelning. Figur 3.1 Rätt längd på gaffeltruckens armar Se avsnitt 8.4, Tekniska data för viktdata. VARNING! Flytta avfuktaren försiktigt då det finns risk att den välter. 3.3 Inspektion av leverans 1. Inspektera leveransen och jämför med leveranssedel, orderbekräftelse eller annan leveransdokumentation. Se till att allt finns med och att inget är skadat. 2. Kontakta Munters omedelbart om leveransen inte är komplett, för att undvika installationsförseningar. 3. Ta bort allt förpackningsmaterial från aggregatet, och se till att det inte uppstått några transportskador. 4. Alla synliga skador måste rapporteras skriftligt till Munters inom 5 dagar och innan aggregatet installeras. 5. Sortera emballaget enligt gällande miljölagstiftning. Om aggregatet ska placeras i förråd före installationen, se avsnitt 3.4, Förvaring av avfuktaren. 18 Installation 190TSV-1088 G1412

23 3.4 Förvaring av avfuktaren Följ dessa instruktioner om aggregatet ska förvaras före installation: Placera avfuktaren i upprätt läge på en horisontell yta. Återanvänd förpackningsmaterialet som skydd för aggregatet. Skydda avfuktaren från fysisk skada. Förvara avfuktaren under skyddsöverdrag och skydda den från damm, frost, regn och aggressiva föroreningar. Se avsnitt 8.4, Tekniska data för lämplig förvaringstemperatur. 3.5 Krav på uppställningsplatsen OBS! Det är viktigt att den avsedda installationsplatsen uppfyller kraven på utrymme för att uppnå bästa möjliga prestanda och problemfri drift. OBS! Det är viktigt för både underhåll och service att kraven på minsta mått för serviceområdet uppfylls. Avfuktaren är endast avsedd för installation inomhus. Undvik att installera avfuktaren i fuktiga utrymmen där vatten kan komma in i aggregatet, inte heller i mycket dammiga utrymmen. Kontakta Munters vid tveksamhet. OBS! Om det finns behov av reducering av vibrationerna från avfuktaren, kontakta Munters för anvisningar. Se standard EN 1299+A1:2008. Se avsnitt 8.3, Mått och serviceutrymme för mått på aggregat och för service. 190TSV-1088 G1412 Installation 19

24 3.6 Förankring Avfuktaren ska installeras på ett plant golv eller en plattform som har tillräcklig bärkraft att bära maskinens vikt. Om golvets maximala bärkraft inte överskrids behövs inga speciella fundament. Kontrollera att avfuktaren står plant efter att den har installerats. Om lokala föreskrifter stipulerar att aggregatet ska fixeras på uppställningsplatsenkanskruvhålenanvändasförattskruva fastaggregateti golvet. B C G Ø 13,5 E A A/2 F 74 D 74 Figur 3.2 Monteringsstativ MX² 30 MX² MX² Mått (mm) Mått (mm) Mått (mm) A B C D E F G Centerline Tabell 3.1 Mått, monteringsstativ 20 Installation 190TSV-1088 G1412

25 3.7 Kanalinstallation Allmänna rekommendationer Anslutningarna för processluft och regenereringsluft har utformats i enlighet med rekommendationerna i ISO De rektangulära luftanslutningarna har förstärkta tillägg för fastsättning med M8-skruvar. OBS! Avfuktaren är utformad för drift vid specificerade processluftflöden som motsvarar fläktarnas storlek. Vid installation av rör mellan avfuktaren och inlopps- och utloppsanslutningarna bör följande rekommendationer följas: Kanalerna ska hållas så korta som möjligt för att minimera förluster i statiskt lufttryck. För att bibehålla prestandan måste alla fasta fogar i process- och regenereringsluftkanalerna vara luftoch ångtäta. Processluftkanalen måste vara isolerad för att förhindra att kondens bildas på kanalens utsida när lufttemperaturen i kanalen faller under daggpunktstemperaturen i omgivningsluften där kanalen är dragen. Kanaler måste alltid vara isolerade om frysrisk föreligger. På grund av det höga fuktinnehållet i våtluften som lämnar avfuktaren bildas lätt kondens på insidan av kanalen. Genom isolering av kanalerna minskas mängden kondensat. Horisontella våtluftskanaler måste installeras med en lätt lutning (i riktning bort från avfuktaren) för dränering av ev. kondens. Lämpliga kondensdränage bör installeras vid de lägsta punkterna i kanalen för våtluftsutlopp, se Figur 3.4. Kontrollera att utrymmet för drift och service inte begränsas vid konstruktion och installation av kanaler. För mer ingående information, se avsnitt 8.3, Mått och serviceutrymme För att minska störningar och/eller vibrationer som överförs längs fasta kanaler ska lufttäta flexibla anslutningar av god kvalitet monteras. Kanaler som monterats direkt på avfuktaren bör förses med tillräckligt stöd för att minimera tyngden och belastningen på grund av kanalernas vikt och rörelse. Det totala tryckfallet i process- och regenereringsluftkanalerna får inte överskrida det tillgängliga trycket från fläktarna som är monterade på avfuktaren. För mer detaljerad information om minsta tillgängliga statiska tryck, se avsnitt 8.4, Tekniska data 190TSV-1088 G1412 Installation 21

26 3.7.2 Kanal för utomhusluftinlopp När utomhusluft tas in i avfuktaren, måste inloppsöppningen placeras tillräckligt högt ovanför marken för att förhindra att damm och skräp sugs in. Kanalerna måste konstrueras så att de förhindrar att regn och snö sugs in i avfuktaren. Inloppsöppningen måste placeras fritt från föroreningar som avgaser, vattenånga och skadliga ångor. För att förhindra att våtluften (utlopp) befuktar regenereringsluften (inlopp) måste inloppet för regenereringsluft placeras minst 2 m från våtluftsutloppet. Fäst ett trådnät med 10 mm maskor i yttre änden av kanalen för att förhindra att djur kommer in i kanalsystemet. A C C Figur 3.3 Utformning av uteluftinlopp B A. Rektangulär kanal B. Rund kanal C. Trådnät Kanal för våtluftutlopp Materialet i våtluftskanalen måste motstå korrosion och temperaturer upp till 100 C. Våtluftskanalerna måste alltid isoleras om det finns risk för kondensation. Våtluften som lämnar avfuktaren kan orsaka kondensation på kanalernas insida på grund av det höga fuktinnehållet. Horisontella kanaler måste installeras med lutning nedåt (bort från avfuktaren) för att dränera bort eventuell kondens. Kanalens lutning måste vara minst 2 cm/m. Dessutom bör dräneringshål (5 mm) göras vid kanalens lågpunkter för att förhindra vattensamling. Fäst ett trådnät med 10 mm maskor i yttre änden av kanalen för att förhindra att djur kommer in i kanalsystemet. A. Horisontellt våtluftutlopp A D B B. Vertikalt våtluftutlopp C. Trådnät C C D. Nedåtgående lutning E. Kondensatdränage D E Figur 3.4 Våtluftutloppets utformning 22 Installation 190TSV-1088 G1412

27 3.7.4 Mått på kanalanslutningar, luftinlopp A A B MX² 30E B MX² 35-95E A MX² M6 (10x) B MX² M6 (14x) (2x) (3x) A M8 (14x) (2x) MX² MX² B M8 (18x) (2x) (4x) A M8 (14X) (2x) MX² MX² Figur 3.5 Regenereringsluftinlopp (A) och processluftinlopp (B) B M8 (20x) 190TSV-1088 G1412 Installation 23

28 3.7.6 Mått på kanalanslutningar (aggregat utan processfläkt) C MX² 30E MX² 35-95E M6 (14x) C D D C D C D 640 MX² MX² 30 C D M8 (20x) (4x) (2x) MX² Figur 3.6 Torrluftutlopp (C) och processluftinlopp utan filter (D) 24 Installation 190TSV-1088 G1412

29 3.7.7 Mått på kanalanslutningar, processfläkt MX² 30-55E A MX² 60E MX² 80E MX² 95E A M8 (8x) C MX² A M8 (8X) 247 C ,5 (2x) MX² A (2x) Figur 3.7 Processluftutlopp (torrluftutlopp) M8(10x) ,5 (2x) MX² ,5 C (3x) A C. Använd bultar med sexkanthuvud (M8 x 25). 190TSV-1088 G1412 Installation 25

30 3.7.8 Mått på kanalanslutningar, regenereringsfläkt B B MX² 30-55E MX² 60-95E M8 (6x) C C MX² B M8(8x) 95(2x) MX² B (2x) M8(8x) 133,5 (2x) MX² C B (2x) ,5 (2x) M8(8x) MX² 60 MX² C B 27, (2x) Figur 3.8 Regenereringsluftutlopp (våtluftutlopp) C: Använd bultar med sexkanthuvud (M8 x 25) 26 Installation 190TSV-1088 G1412

31 3.8 Hetvattenbatteri för för-regenereringsvärmare FÖRSIKTIGT! Hetvattenrör får endast planeras och installeras av behöriga rörmontörer, med hänsyn tagen till lokala bestämmelser. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, måste en dykgivare används tillsammans med batteriet. Batteriet kan bli allvarligt skadat om frysrisk föreligger och en dykgivare inte är installerad. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, rekommenderar vi installation av ett spjäll på regenereringsluftinloppet. Spjället ingår inte i leveransen. OBS! Hetvattenbatteriet anpassas till varje leverans. Se separat ritning för installationsmått. OBS! Eventuell övrig styrutrustning för att uppfylla lokala bestämmelser, ingår inte i leveransen från Munters. Information om installation av extern utrustning finns i separat dokumentation. Anslutningar till batteriet finns på aggregatets utsida Avstängningsventiler ingår inte, men bör monteras för att underlätta servicen M 6 A AB 4 Figur 3.9 Batteriinstallation 1. Batteri 2. Manövreringsdon 3. Trevägsventil 5 4. Luftflödets riktning 5. Värmemediets inlopp 6. Värmemediets utlopp B Figur 3.10 Anslutning av trevägsventiler FÖRSIKTIGT! Dra inte åt anslutningarna för hårt, eftersom rören då kan skadas. 190TSV-1088 G1412 Installation 27

32 Figur 3.11 Fel metod Figur 3.12 Rätt metod 3.9 Ångbatteri för för-regenereringsvärmare OBS! Ångbatteriet anpassas till varje leverans. Se separat ritning för installationsmått. OBS! När aggregatet levereras har flänsarna endast dragits åt för hand. Flänsarna måste tätas ordentligt och dras åt innan ångan ansluts. FÖRSIKTIGT! Om frysrisk föreligger, rekommenderar vi installation av ett spjäll på regenereringsluftinloppet. Spjället ingår inte i leveransen. Följande komponenter måste installeras som en del av ångmatningssystemet för att få en problemfri drift: En avskiljare för borttagning av föroreningar och vätska från inkommande ånga. Avskiljaren tar bort vätskor som kan påverka värmeöverföringsytan negativt eller orsaka kavitationsskador. En ångventil för att öppna och stänga ångflödet genom värmaren. Vid reglering med ångtryck används ventilen för justering av ångflödet. Föralla typerav styrventiler gäller, attdetärviktigtattde öppnar långsamt för att minska risken för hydrauliska stötar, värmedeformationer och kavitation, som kan skada värmeväxlaren. Vi rekommenderar att en ventil som alltid har samma inställning används för långsam öppning. Ventilmanövreringsdonet måste ha en öppningstid på minst 120 sekunder. När ångventilen har en modulerande funktion, påverkar tryckfallet över ventilen ångtrycket till ångvärmaren och därmed den temperatur som kan uppnås. Följ denna anvisning vid utformning av en styrventil. En vakuumbrytare ska monteras på ånginloppet för att kondensat ska kunna dräneras vid avstängning och vid drift med lägre strömförbrukning. Ångfällan måste vara av flottörtyp, helst med en inbyggd termisk avluftare. En termostatstyrd fälla får inte användas. En backventil måste installeras i kondensatreturröret för att förhindra kondensat från att komma tillbaka till värmaren och för att skydda mot slagi kondensatsystemet. Detta gäller om kondensatreturröret innehåller kondensat från mer än en ångfälla, eftersom det skulle kunna vara olika tryck och temperatur och/eller för att skydda mot returflöden, när kondensatet "lyfts" till kondensattanken. Både inlopps- och utloppsrören måste ha expansionskrökar för att kompensera för värmeexpansion. Alla rör ska avlastas individuellt nära avfuktaren för att minska belastningen på ångvärmaren. 28 Installation 190TSV-1088 G1412

33 Om lufttemperaturen understiger +7 C och det finns risk för frysning, måste en termostat installeras direkt efter värmaren i luftflödets riktning. Termostaten måste vara av tvåstegstyp med ett långt, temperaturavkännande kapillärrör. Kapillärröret är aktivt längs hela dess längd och måste monteras så att det effektivt täcker sektionsytan. Termostaten reagerar på den lägsta temperaturen längs hela kapillärrörets längd, dvs. där gasen i termostatsystemet kondenseras. När lufttemperaturen går ner till +7 C, måste regenereringseffekten öka och ett varningslarm utlösas. Om temperaturen sjunker ytterligare till +3 C, måste termostaten stänga av avfuktningssystemet så att regenereringsluftflödet upphör och ett larm utlöses. I tillägg till ovanstående, rekommenderar vi installation av följande komponenter för enklare drift och underhåll: En avluftare för att ventilera ut syre och andra gaser från ångtillförseln. Avstängningsventiler. En manometer för att mäta ångtrycket i värmaren. En termometer, som tål linjetrycket, för visning av ångtemperaturen. Filter för att undvika föroreningar. En extra avstängningsventil efter kondensatfällan. Detta för att underlätta installation av en manometer, som snabbt skulle visa eventuella mottryck i kondensatsystemet i händelse av felfunktion under pågående drift. OBS! Om en manometer monteras på ångröret måste dess mätområde vara 1,5 gånger trycket i röret där den installeras. 190TSV-1088 G1412 Installation 29

34 > 0.5 % B > 0.5 % C 11 A E > 0.5 % F D > 0.5 % 16 B B Figur 3.13 Installation av för-regenereringsvärmare för ånga. A Ångmatning D. Kondensatdränage B. Kondensatretur, avfuktare E. Stängd kondensatretur C. Kondensatretur, dränage F. Öppen kondensatretur 1. Ångfilter 11. Kulventil 2. Avskiljare 12. Kulventil (för anslutning av manometer) 3. Kägelventil 13. Kulventil (avstängningsventil) 4. Modulerande ångventil 14. Backventil 5. Manometer 15. Elektromekanisk ventil 6. Vakuumventil 16. Ångfälla (flottör) 7. Termisk avluftare 17. Ångfälla (flottör) 8. Kulventil 18. Pump 9. Ångfälla (flottör) 19. Kondensattank 10. Backventil OBS! Komponenter med fetstil måste alltid installeras. 30 Installation 190TSV-1088 G1412

35 OBS! Alla rör måste vara avlastade för att belastningen ska bli så liten som möjligt på anslutningarna. OBS! Det är viktigt att styrventilen inte öppnar för snabbt, inte heller under "På/Av"-manövrer eftersom detta kan skada ångvärmaren och andra komponenter. VARNING! När ångventilen stänger, får det inte finnas kondens kvar i ångvärmaren. Under avstängningstid får inte trycket i värmaren hindra dräneringen av värmaren. OBS! Det är viktigt att kondensatets returrör inte har för högt mottryck och att det är monterat med lutning från ångvärmarens utlopp ända fram till den öppna kondensattanken. Detta för att underlätta dräneringen. Om detta inte är möjligt på grund av externa förhållanden, måste risken för stopp minimeras genom installation av en kondensatpump eller en anordning med samma funktion Komponenter för för-regenereringsvärmare för ånga Följande ångkomponenter ingår i leveransen: Komponent MX² 30 MX² 35 MX² 40 MX² 55 MX² 60 MX² 80 MX² 95 Ångventil, (Sauter) VUG015F324 VUG015F324 VUG015F324 VUG015F324 VUG015F314 VUG015F304 VUG015F314 Manövreringsdon (Sauter) AVM234S F132 Skruvflänsar för ångbatteri (medföljer lösa): Kolstål, PN16, DIN 2566, kragflänsade. Ångventilen levereras utan kopplingsfläns (DN15) Datablad för ventilen och manövreringsdonet följer med komponenterna. Kontakta Munters för ytterligare information Manövreringsdon 2. Ångventil 2 Figur TSV-1088 G1412 Installation 31

36 3.9.2 Ångkvalitet Kvaliteten på matarvattnet avgör kvaliteten på ångan som produceras. Det är viktigt att det finns tillgång till ånga av god kvalitet med rätt temperatur och tryck för att för-regenereringsvärmaren för ånga ska fungera korrekt. Om så inte är fallet, kan det leda till att värmarens effekt minskar och att den till slut inte längre fungerar. Följande oönskade ämnen är vanliga i matarvatten: Fasta ämnen som har upplösts dessa kan göra att avlagringar bildas på aggregatet. De vanligast förekommande ämnena är karbonat och sulfater av kalcium och magnesium. Svävande fasta ämnen dessa kan göra att slam bildas i ångpannan. Det rör sig vanligtvis om fasta mineraler eller organiska partiklar som slammats upp i vattnet. Upplösta gaser dessa kan orsaka korrosion på utrustningen. De upplösta gaserna är syre och koldioxid. Skumbildande ämnen som kan orsaka förorening och korrosion i utrustningen. De skumbildande ämnena bildar skum som vanligtvis innehåller soda i form av karbonater, klorider eller sulfater. Rätt utförd vattenrening är nödvändig för avlägsnandet av föroreningar i matarvattnet. Om föroreningar inte avlägsnas, finns det risk för spillav pannvatten i ångsystemet. 32 Installation 190TSV-1088 G1412

37 3.10 Elektriska anslutningar Avfuktaren är utformad för drift med trefassystem med fyrledare. Alla avfuktare levereras kompletta med allt internt kablage installerat och konfigurerat enligt den spänning och frekvens som anges på typskylten. Strömtillförseln är direkt ansluten till aggregatets huvudströmbrytare. Strömförsörjningskabel och huvudsäkringar måste vara storleksanpassade för aggregatet som installeras. För anslutningsanvisningar, se typskylten och kopplingsschemat eller avsnitt 8.4, Tekniska data. OBS! Matningsspänningen får avvika max +/- 10 % från driftsspänningen Extern fuktgivare Avfuktaren kan levereras utan fukttransmitter, men levereras i de flesta fall med en av de fukttransmitter, som beskrivs nedan. Kombinerad transmitter för fukt och temperatur i en väggmonterad version (standard): Mätintervall för fuktighet är % RH som standard. Mätintervall för temperatur är C som standard. Kombinerad transmitter för fukt och temperatur i en kanalmonterad version (standard): Mätintervall för fuktighet är 0 99 % RH som standard. Mätintervall för temperatur är C som standard. Fukttransmitter för daggpunkt (tillval): Mätintervall för daggpunkttemperatur är C. Fukttransmitter för absolut fuktighet (tillval): Mätintervall är 0 99 % RH (inte kondenserande), C, med display C. Fukttransmittern är monterad utvändigt och ansluten enligt kopplingsschemat som följer med aggregatet. Fukttransmittern styr avfuktaren när lägesväljaren är i AUTO-läge, dvs automatisk drift och indikerar även den aktuella fuktigheten. För korrekt funktion måste fukttransmittern anslutas med NOVOFLEX NCY (skärmad 4G, 0,75 mm²) elkabel eller likvärdig. Vid placering på en vägg, bör fukttransmittern monteras 1-1,5 m över golv. Den bör placeras så att den inte direkt utsätts för torrluft från aggregatet eller fuktig luft som strömmar in genom dörrar som öppnas och stängs. Den får inte placeras nära en värmekälla eller utsättas för direkt solljus. För ytterligare information, se kopplingsschemat som följer med aggregatet och monteringsinstruktionen som följer med fukttransmittern. 190TSV-1088 G1412 Installation 33

38 4 Driftsättning VARNING! Driftsättning ochförstastart av aggregatet får endast utföras av behörig personal. VARNING! Nätströmmen är permanent ansluten till aggregatets huvudströmbrytare. Risk för el-chock. 4.1 Kontroller före start 1. Kontrollera att huvudbrytaren på operatörspanelen är i 0-läge. 2. Kontrollera att filtren för luftintagen är hela, korrektmonterade och attallaytor inutide olikadelarna av aggregatet är rena. 3. Inspektera alla kanaler och kanalanslutningar för att säkerställa att alla anslutningar har blivit korrekt installerade och att det inte finns några tecken på skada. Kontrollera att alla kanaler är fria från oönskade föremålsomkanhindraluftenattpassera. 4. Kontrollera att fukttransmittern är korrekt placerad i lokalen och korrekt ansluten till avfuktaren. 5. Öppna luckan till elpanelen och kontrollera att inga effektbrytare eller automatsäkringar har löst ut. För mer information, se kopplingsschemat som medföljer aggregatet. 6. Kontrollera att den inkommande matningsspänningen är korrekt och att kablarna är korrekt anslutna. 7. Ställ in huvudbrytaren i läge Starta aggregatet genom att ställa lägesomkopplaren i läge MAN. 9. Kontrollera att rotorn roterar i den riktning, som pilarna anger. Om rotationsriktningen är felaktig, växla inkommande kablar i huvudbrytaren. 10. Stäng av aggregatet och fortsätt proceduren enligt avsnitt 4.2, Justering av luftflödet. 4.2 Justering av luftflödet Allmänt För erhållande av optimala prestanda måste process- och regenereringsluftflödena vara korrekt inställdaenligt märkluftflödena,se 8.4, Tekniska data. Vi rekommenderar att luftflödena ställsin på operatörspaneldisplayen utan hjälp av spjäll. För mer information om styrsystemet, parametrar och inställningar, se styrsystemsupplementet. Kontakta Munters för hjälp med installation och inställningar. För kontaktadresser, se avsnitt 10, Kontakta Munters. OBS! Applikationsprogramvarans inställningar för frekvensomvandlaren är utförda av Munters i fabriken. Frekvensstyrningsområdet är begränsat till att motsvara en acceptabel fläkthastighet. VARNING! Risk för skador från roterande delar. Avfuktaren får endast köras när våt- och torrluftkanalerna är anslutna för att förhindra oavsiktlig åtkomst till fläkthjulen. 34 Driftsättning 190TSV-1088 G1412

39 FÖRSIKTIGT! Om luftflödena inte justeras in på rätt sätt, kan detta orsaka felfunktion i aggregatet. Risk för att garantin för aggregatet upphör att gälla om skador uppstår som beror på felaktig inställning av luftflödena. Luftflödena får aldrig ställas in högre än märkluftflödena utan godkännande från Munters Inställning av märkluftflöden Processfläktstyrning med fast hastighet 1. Beräkna motsvarande differentialtryck för de faktiska flödena för process- och regenereringsluft. Använd formeln och fläktkoefficienternaiavsnitt4.2.4, Grundvärden för konfigureringsinställningar. 2. Starta aggregatet genom att ställa lägesomkopplaren i MAN-läget. 3. Anslut en manometer till trycknippeln på processfläkten. Mät och notera differentialtrycket. 4. Jämför det uppmätta differentialtrycket med det beräknade värdet. 5. Justera inställningarna för processluftflödet i styrsystemet, så att det uppmätta differentialtryckvärdet motsvarar det beräknade värdet. 6. Anslut manometern till trycknippeln på regenereringsfläkten. Upprepa steg 3 5 för att ställa in det faktiska regenereringsluftflödet. 7. Fortsätt med proceduren i avsnitt 4.2.3, Ny justering av luftflödet. OBS! Det faktiska luftflödet är beroende av temperaturen vid fläktutloppet. Processfläktstyrning med variabel hastighet 1. Starta aggregatet genom att ställa lägesomkopplaren i AUTO-läget. 2. Ställ in önskat processluftflödeeller processlufttryck i styrsystemet. 3. Mät det faktiska processluftflödet utanföravfuktaren med extern, kalibrerad testutrustning. 4. Justera vid behov inställningarna för processluftflöde eller processlufttryck i styrsystemet. 5. Ställ in önskat regenereringsluftflöde i styrsystemet. 6. Mät det faktiska regenereringsluftflödet utanför avfuktaren med extern, kalibrerad testutrustning. 7. Justera vid behov inställningarna för regenereringsluftflödet i styrsystemet. 8. Fortsätt med proceduren i avsnitt 4.2.3, Ny justering av luftflödet Ny justering av luftflödet Följ anvisningarna nedan för inställning av regenereringsluftflödet: 1. Kör aggregatet på full effekt i 10 minuter så att regenereringsvärmaren uppnår normal drifttemperatur. 2. Mät upp och registrera temperaturen i regenereringsluftintaget. 3. Läs av regenereringstemperaturen på displayen. Skillnaden mellan regenereringstemperaturen och temperaturen i regenereringsluftinloppet måste vara 95 C med toleransgränsen ±5 C. 4. Om temperaturskillnaden ligger utanför ±5 C-avvikelsen, justera regenereringsfläktinställningen i styrsystemet. Låt temperaturen stabiliseras efter varje justering. 190TSV-1088 G1412 Driftsättning 35

40 EXEMPEL Temperatur - regenereringsluftinlopp (ti): 15 C Regenereringslufttemperatur (to): 115 C Temperaturökning: 100 C to = ti +100 C Grundvärden för konfigureringsinställningar Δp= ( q 2 k) p = Differentialtryck (Pa) q=luftflöde(m 3 /h) k = Fläktkoefficient Figur 4.1 Formel för beräkning av differentialtryck MX² 30 MX² 35 MX² 40 MX² 55 MX² 60 MX² 80 MX² 95 Fläktkoefficient Luftflöde (m 3 /h Differentialtryck (Pa) Fläkthastighet (rpm) Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Processfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Regenereringsfläkt Tabell 4.1 Grundvärden för konfigureringsinställningar Driftsättning 190TSV-1088 G1412

41 4.3 Inställning och test av för-regenereringsvärmare Hetvattenbatteri 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är stängda. 2. Anslut för-regenereringsvärmaren till vattenledningssystemet. 3. Öppna ventilen för vattentillförsel. 4. Om en styrventil är installerad, öppna ventilen manuellt. 5. Lufta batteriet och rören på all kvarvarande luft. 6. Kontrollera att vattnet cirkulerar i batteriet genom att känna efter med en hand att batteriet värms upp jämnt. 7. Utför en funktionskontroll av styrventilen (i förekommande fall) Ångbatteri 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är installerade och stängda. 2. Anslut för-regenereringsvärmaren till ångmatningen. 3. Öppna ångmatningsventilerna. 4. Läs av manometern och kontrollera att ångmatningstrycket är korrekt. 5. Gör en visuell undersökning av för-regenereringsvärmaren och röranslutningarna och kontrollera att det inte finns något läckage. 6. Läs av ångtemperaturen på termometern och kontrollera att temperaturen är korrekt enligt linjetrycket. 7. Öppna styrventilen manuellt, mycket långsamt, för att testa kondensdräneringssystemet. 190TSV-1088 G1412 Driftsättning 37

42 5 Drift 5.1 Operatörspanel 0 RUN ALARM SERVICE o OFF 1 ON o OFF Figur 5.1 Operatörspanel SIEMENS Figur 5.2 Huvud strömbrytare (MX² 30 55E) Figur 5.3 Huvud strömbrytare (MX² 60 95E) Artikel Brytare/Indikator Funktion Huvudströmbrytare (sefigur 5.2 ochfigur 5.3 ). Styr- och reglersystem (HMI) När huvudströmbrytaren är i läge 0, är aggregatet inte spänningssatt efter brytaren. När huvudströmbrytaren är i läge 1, kan avfuktaren startas. Se supplementet för information om HMI-drift. 1 Lägesväljare När lägesväljaren är i läge MAN, går avfuktaren kontinuerligt (med full kapacitet). Aggregatet gör en kort fördröjning innan det startar. När lägesväljaren är i läge AUTO, regleras avfuktaren av ett internt justerbart börvärde för fuktighetsnivån, eller via en extern insignal. När lägesväljaren är i läge 0, är avfuktaren avstängd men fortsätter att gå tills den har svalnat. 2 Vit lampa (RUN) Lyser när någon av fläktarna går. 3 Röd lampa (ALARM) Lyser med fast sken när ett larm har löst ut. Kontrollera vilket larm som har löst ut. 4 Gul lampa (SERVICE) Lyser när ett filter behöver bytas, eller när avfuktaren har uppnått Tabell 5.1 Funktioner på operatörspanelen antal drifttimmar eller datum när underhåll ska utföras, se avsnitt 6.5, Serviceindikatorlampa. 38 Drift 190TSV-1088 G1412

MX² 30 95G Sorptionsavfuktare

MX² 30 95G Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok MX² 30 95G Sorptionsavfuktare med gasregenereringsvärmare Gäller alla aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 01, 2015. 190TSV-1090 G1412 Munters Europe AB 2015 Viktig

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

ML17E, ML23E, MLT30E Sorptionsavfuktare

ML17E, ML23E, MLT30E Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok ML17E, ML23E, MLT30E Sorptionsavfuktare med elregenereringsvärmare Gäller alla aggregat tillverkade fr o m vecka 50, 2009 190TSV-1041-L1106 Munters Europe AB 2011

Läs mer

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400

ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Bruksanvisning i original Användarhandbok ML 420, ML690, MLT800 ML1100, ML1350, MLT1400 Gäller för aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009. Sorptionsavfuktare 190TSV-1035-E1103 Munters Europe AB 2011

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E

MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Bruksanvisning i original Användarhandbok MCD100E, MCD120E, MCD140E, MCD155E Sorptionsavfuktare med elregenereringsvärmare Gäller alla aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009 190TSV-1065-D1003 Munters

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

Instruktionsbok PrimaSafe T

Instruktionsbok PrimaSafe T Instruktionsbok PrimaSafe T AC on AC off Low Battery 2009-04-09-0906 - 89966231.pdf Innehållsförteckning DeLaval PrimaSafe T... 3 Allmän beskrivning... 3 Grundläggande om ventilation... 4 Ventilationsprocessen...

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Allmänt Denna instruktion är avsedd för användning av professionell drifts- och underhållspersonal. Installation, igångkörning och drift av fläktarna

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare

T E K NI S K H ANDB OK. Fläktförångare EP T E K NI S K H ANDB OK Fläktförångare EP Innehållsförteckning Viktigt.......................................................................7 Transportkontroll......................................................7

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 Installationsanvisningar för båtvärmare Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 1 Inledning Handbokens uppgift Denna handbok strävar till att ge all den information som behövs för installation av Eberspächer

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

ML/MLT. Användarhandbok 17-30. Sorptionsavfuktare ML17-MLT30. Gäller för aggregat som tillverkats fr.o.m vecka 36, 2004.

ML/MLT. Användarhandbok 17-30. Sorptionsavfuktare ML17-MLT30. Gäller för aggregat som tillverkats fr.o.m vecka 36, 2004. Användarhandbok ML/MLT 17-30 Sorptionsavfuktare ML17-MLT30 Gäller för aggregat som tillverkats fr.o.m vecka 36, 2004. 190TSV-1041 a39 Munters Europe AB 2004 Innehållsförteckning Viktig användarinformation...

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer