Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France"

Transkript

1 Bäste kund, Du har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar dig för ditt förtroende. Denna produkt är tillverkad med yttersta omsorg. Den är resultatet av ständigt pågående utveckling. Vi förbehåller oss därför rätten att utan föregående meddelanden utföra modifieringar och förbättringar av produkten enligt beskrivning i denna bruksanvisning. För att du ska känna dig helt trygg med produkten rekommenderar vi att du uppmärksamt läser stycket Rekommendationer och säkerhetsföreskrifter, sida 2. CE-märkningen visar att produkten efterföljer de viktigaste kraven i Europaparlamentets och rådets säkerhetsdirektiv 2006/95/CE, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE, samt ErP 2009/125/CE som omfattar krav på ekodesign för energirelaterade produkter. Direktiven är framtagna för att minimera elektromagnetiska störningar, garantera användarens säkerhet och hälsa samt reducera produkternas miljöpåverkan. Du kan läsa tillverkardeklarationen på vår hemsida under "support" eller beställa den från nedanstående adress : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France SV Copyright Sagemcom Broadband SAS Alla rättigheter förbehållna Sagemcom är ett registrerat varumärke. 1

2 REKOMMENDATIONER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Stäng av radion på alla platser där radioanvändning är förbjuden. Låt inte små barn leka med radion (vissa löstagbara delar kan medföra kvävningsrisk). ÖPPNA ALDRIG RADION! DET FINNS RISK FÖR ELSTÖT. För din personliga säkerhets skull, använd aldrig radion utan batterilucka, då du riskerar elektrisk stöt. För optimal ljudkvalitet bör radion användas i en rumstemperatur mellan + 5 C och + 45 C (tempererat klimat). Placera ej radion intill värmekällor såsom element, ljus, lampor, m.m. Ställ inget ovanpå radion (det hämmar ventilationen) : ventilationsspringorna skyddar din radio för överhettning. Om du placerar radion i ett fack, lämna ett utrymme på minst 10 cm på varje sida samt 20 cm framför och bakom apparaten. Modell HM40 : för att inte riskera att skada radion samt undvika risk för explosion, använd endast det batteri som medföljer i ditt paket. Använd aldrig engångsbatterier. Sätt i batterierna i radions batterifack enligt polaritetsanvisningarna. Batteriet får inte utsättas för extrem värme som solens strålar, brand, etc. Använd endast den medföljande nätadaptern, anslut den till sektorn i enlighet med installationsanvisningarna i denna handbok och de indikationer på etiketter placerade i batterifacket och strömförsörjning (spänning, ström, frekvens galler). Som säkerhetsåtgärd vid fara fungerar nätadaptorerna som automatbrytare för 230V-strömkällan. De bör placeras lätt tillgängliga, i anslutning till apparaten. Använd inte radion utomhus eller i fuktiga rum (tvättrum, badrum, tvättstuga, kök m.m.) med mindre än 1,50 m avstånd till närmaste vattenkälla. Placera ej ett föremål innehållande vätska (exempelvis en vas) ovanpå apparaten. All kontakt med vätska skadar radion och kan orsaka fel (droppar eller stänk). Om någon vätska tar sig in i radion dra omedelbart ur kontakten och kontakta din återförsäljare. Försök ej skruva upp eller öppna apparaten. Den innehåller inga delar som kan bytas av användaren. Att använda hörlurar med för hög volym kan påverka din hörsel. Ljudupplevelsen kan vara bedräglig. Med tiden anpassar sig din "trivselnivå" till högre och högre ljudnivåer. Alltså kan en nivå som du upplever som "normal" efter en lång stunds lyssnande i verkligheten vara för hög och skadlig för din hörsel. För att skydda dig mot denna risk bör du ställa in volymen till en icke-skadlig nivå och inte höja efterhand. Radion är försedd med glidskydd för att inte lämna märken på möbelytor och öka stabiliteten. På grund av det stora antal lacker och fernissor som används av möbelfabrikanter kan vi dock inte garantera att det inte blir avtryck på vissa ytor. Sagemcom Broadband SAS avsäger sig allt ansvar för denna typ av olyckshändelse. Använda batterier bör återvinnas enligt instruktionerna i kapitel Miljöhänsyn. 2

3 INTRODUKTION RADIONS MODULERING FM-MODULERING OCH DAB Du kan lyssna på radiostationer via såväl FM-sändare (FM-läget) som digitala sändningar (DAB-läget). VAD ÄR SKILLNADEN VID ANVÄNDNING? Du använder din radio på samma vis oavsett om den är i FM-läge eller DAB-läge. DAB-läget scannar frekvensen och föreslår därefter sparade kanaler. DITT PAKET Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen : HM40 1. radion, 2. nätadaptern, 3. brittisk uttagsadapter, 4 5 UPPTÄCK DIN RADIO 4. batteriet (modell HM40), 5. denna bruksanvisning. SV ÖVERSIKT Följande tabell visar förklaringar för ritningarna på insidan av bruksanvisningens omslag. Nr. Förklaring Användning Se... 1 Högtalare Display Visar statusmeddelande för radion. S. 4 3 * Inspelningsknapp Spela in en radiosändning för att lyssna på den senare. S Menyknapp Åtkomst till menyn. S. 6 5 Kanalsökare Söker efter radiokanaler. Visar lista över sparade kanaler. S. 7 S. 8 3

4 Nr. Förklaring Användning Se... 6 Volymknapp Reglerar volymen. S. 8 7 Inställningshjul Reglerar radion. S. 5 8 Knapplås Låser knapparna på radion. - 9* Knapp för FM/DAB-läge Ställ in modulering. S Uttag för hörlurar Koppla in hörlurar. Observera : maximal spänning 150 mv FM/DAB-antenn - S Av/På-knapp Sätter igång / stänger av radion. S Förvalsknappar 1-5 Inställning för favoritkanaler. S Strömuttag Uttag för nätadaptern. S. 7 *. Endast för modell HM40. DISPLAYEN Under användning eller uppstart visar displayen med hjälp av ikoner status för radion. Beroende på radions status kan följande ikoner visas : FM DIGITAL 1 12:03 timeshift eco Nr. Förklaring Nr. Förklaring 1 FM- eller DAB-läge aktivt. 7 Eko-läge aktiverat. 2 * Mottagningskvalitet för DAB. 8 Ansluten till eluttag. 3 Väckarklockan aktiverad. 9* Batterinivå. 4 Aktiverat knapplås. 10 Klocka. 5* Inspelning för senare lyssning pågår. 11 Nuvarande radiofrekvens (visas med namn om DAB-läget används). 6 Nummer för aktiv favoritkanal. 12 Plats för meddelandevisning. *. Endast för modell HM40. SÄTTA IGÅNG / STÄNGA AV RADION Tryck in knappen på apparatens ovansida. Displayen tänds. Ställ i stand-by-läge : tryck kort på knappen. Displayen visar nu endast klockan och ikonen. 4

5 Stänga av radion : tryck in knappen en längre stund (klockan och väckarklockan inaktiveras). Du kan stänga av bakgrundsbelysningen. För mer information, se stycket Energisparinställningar, sida 8. ATT ANVÄNDA INSTÄLLNINGSHJULET Inställningshjulet har flera olika funktioner. 1 2 Vrid hjulet åt höger eller vänster för att... Tryck in inställningshjulet för att... När du lyssnar Söka efter radiokanaler. Höja eller sänka volymen. Aktivera / Inaktivera ljudlöst läge I menyerna Bläddra bland menyerna. Ställa in numeriska värden (till exempel för att ställa in klockan). Välja en meny. Bekräfta en inställning. NAVIGERA I MENYERNA 1. Tryck in knappen. Bläddra bland menyerna genom att snurra på inställningshjulet. 2. När menyn du söker visas : tryck in inställningshjulet för att gå in i menyn, eller tryck in knappen för att återvända till föregående skärm. 3. För att gå tillbaka till huvudmenyn, tryck flera gånger på knappen. Exempel Radion återgår automatiskt till huvudmenyn efter några sekunders inaktivitet. SV För att komma till menyn Parametrar > Språk : 1. Tryck in knappen. 2. Vrid på inställningshjulet och sök Parametrar. Tryck mitt på inställningshjulet för att bekräfta. 3. Vrid på inställningshjulet och sök Språk. Tryck mitt på inställningshjulet för att bekräfta. Du är nu i menyn för språkval. 5

6 MENYÖVERSIKT Menyernas innehåll beror på vilken radiomodell du har. Eko-läge På/Av Ljus * Gräns Vol. Aff. Tid Inspelningsläge * På Av På Av Alarm Slumra Ljudläge Parametrar Alarm1 Alarm2 Alarm3 Av 10 min 90 min Normal Rock Jazz Klassiskt Treble Bas Grundinställning Språk Tid Sökn. radio Automatisk Manuell Audio FM Stereo Version Mono Spara * Spara Läsning Ta bort * Endast för modell HM40 6

7 STARTA Använd endast laddare, batterier och tillbehör som är godkända för denna modell. Att ansluta andra tillbehör kan visa sig skadligt och kan göra garantin ogiltig. VAL AV ADAPTER Välj den adapter som passar för eluttag i det land du befinner dig i. 1. Montera adaptern till transformator medföljer. STARTA RADION 1. Anslut nätadaptern till radion. 2. Sätt i kontakten i eluttaget. För modell HM40, visar ikonen att din radio laddas. Laddningscykeln är komplett när ikonen är full. Ladda radion i 12 timmar innan du använder den första gången. Batteriet uppnår sin fulla kapacitet efter 3 till 4 laddningscykler. Batterierna har begränsad livslängd, standby och driftstid minskar med användning. ATT ANVÄNDA RADION LÅSA / LÅSA UPP RADION För att transportera din påslagna radio, skjut upp reglaget som sitter på radions högra sida. Detta låser kontrollpanelen. INSTÄLLNING AV ANTENNEN FM/DAB Använd antennen för optimal mottagning. Vid behov, flytta den i olika riktningar för att ställa in den. Se till att antennen befinner sig långt ifrån alla former av strålning för att undvika störningar (TV, video, m.m.). BYTA MELLAN FM OCH DAB-LÄGET Tryck på knappen på radions högra sida. Displayen visar motsvarande ikon. Meddelandet Ingen signal - Omstart visas när mottagningen är för dålig i DAB-läget. Kontrollera antennens läge. KANALSÖKNING SV I FM-LÄGE 1. Tryck in knappen. Displayen för kanalsökning visas. 2. Vrid inställningshjulet åt höger eller vänster för att justera FM-frekvensen. Ändringarna visas på displayen. 3. När sökningen är avslutad sänder radion kanalen med bäst signalstyrka. För att ytterligare finjustera din sökning kan du ställa in kanalen manuellt i FM-läge. För mer information, se stycket Välj alternativ för kanalsökning, sida 10. 7

8 I DAB-LÄGE Vi rekommenderar att du regelbundet genomför kanalsök för att försäkra dig om att du har tillgång till alla stationer som erbjuds i DAB-läge. 1. När du slår på radion första gången genomförs automatiskt DIGITAL 12:03 kanalsök för DAB-läge. Avbryt ej denna sökning. Recherche 2. När sökningen är genomförd visar radion den första upphittade stationen. Du kan nu trycka dig fram mellan stationerna. SPARA DINA FAVORITSTATIONER Du har tillgång till 5 spår där du kan spara frekvenserna för dina favoritkanaler i FM- eller DAB-läge. När kanalen sänds, tryck in en av förvalsknapparna, som finns på ovansidan av radion, en lång stund. Numret som hädanefter länkas till den här radiokanalen visas på displayen när du lyssnar på den. T.ex. för förvalsknapp 1 : 1. För att spara en ny kanal på en förvalsknapp som redan används, tryck in önskad knapp en längre stund. LYSSNA PÅ DINA FAVORITSTATIONER I FM- ELLER DAB-LÄGE För att lyssna på dina sparade radiokanaler, tryck på förvalsknappen för önskad kanal. Om du inte har länkat en radiokanal med en förvalsknapp och trycker in denna visas följande meddelande i displayen Tomma. I DAB-LÄGE 1. Tryck in knappen. Listan över sparade DAB-stationer visas. 2. Välj en kanal och bekräfta. JUSTERA VOLYMEN HÖJA / SÄNKA VOLYMEN Vrid inställningshjulet åt höger för att höja volymen, eller till vänster för att sänka. För att visa menyn för volymkontrollen, tryck på knappen. AKTIVERA /INAKTIVERA LJUDLÖST LÄGE För att stänga av ljudet på radion, tryck mitt på inställningshjulet. Displayen visar meddelandet <Dumb>. För att återställa ljudet, tryck igen mitt på inställningshjulet. FUNKTIONER Radion innehåller ytterligare funktioner för lyssnande och användning. Se stycket Navigera i menyerna, sida 5. ENERGISPARINSTÄLLNINGAR Du kan ställa in radion för optimalt låg elförbrukning genom att inaktivera något av alternativen i menyn Eko-läge : Alternativ... På/Av Användning Inaktivera / Återställ alla energisparinställningar. 8

9 Alternativ... Ljus * Gräns Vol. Aff. Tid Inspelningsläge * Användning Stäng av bakgrundsbelysningen för displayen. Undvik att volymen går över en viss nivå. Stäng av klockan på displayen. Aktivera / Inaktivera inspelningsfunktionen. *. Endast för modell HM40. ÅTERSTÄLL / INAKTIVERA ETT ELLER ALLA ALTERNATIV I menyn Eko-läge, bläddra i listan och välj önskat alternativ. För att återställa alla alternativ, välj menyn Eko-läge > On och bekräfta. För att inaktivera alla alternativ, välj menyn Eko-läge > Off och bekräfta. STÄLLA IN VÄCKARKLOCKA/ALARM Du har tillgång till 3 programmerbara alarm. 1. I menyn Alarm, välj Alarm1, Alarm2 eller Alarm3 och bekräfta. 2. Välj On och bekräfta. 3. Ställ in tid när alarmet ska starta : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 4. Displayen visar Upprepa. Välj hur ofta alarmet ska upprepas : När : alarmet startar på utsatt tid den dag du valt, eller Daglig : alarmet startar på utsatt tid alla dagar. 5. Välj Källa som ska sändas när alarmet går igång : FM eller Digital Radio. Minst en sparad radiokanal måste finnas. 6. Välj önskad volym (från 1 till 10) och bekräfta. Ikonen visas nu på displayen. STÄLL IN AUTOMATISKT STAND-BY-LÄGE Du kan programmera radion att gå in i stand-by-läge efter en viss tids sändning, t.ex. om du vill somna till radion. I menyn Slumra, välj önskad tid, från 10 till 90 minuter. Displayen visar återstående tid till automatiskt stand-by-läge. För att stänga av automatiskt stand-by-läge, välj Off och bekräfta. SV ATT VÄLJA EN FÖRINSTÄLLD LJUDPROFIL Du kan förstärka vissa toner genom att använda en av de 6 föriställda ljudprofilerna (Normal, Rock, Jazz, Klassiskt, Treble, Bas). I meny Ljudläge, välj en av ljudprofilerna i listan och bekräfta. ÅTERSTÄLL RADION Du kan återställa radions grundinställningar vid behov. Om du återställer radion förlorar du dina egna inställningar. I menyn Parametrar > Grundinställning, välj Ja och bekräfta val. Radion återgår då till fabriksinställningarna. STÄLL IN MEDDELANDESPRÅK 9

10 I menyn Parametrar > Språk, välj önskat språk och bekräfta val. Meddelanden visas nu på valt språk. STÄLL IN KLOCKAN Formatet för visning av klockan är HH:MM 1. I menyn Parametrar > Tid, ställ in tid : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 2. Bekräfta för varje inställning. Inställd tid visas nu på displayen. VÄLJ ALTERNATIV FÖR KANALSÖKNING Radion erbjuder två alternativ för kanalsök i FM -läge: Automatisk : kanalsökningen ställer automatiskt in sig efter bästa mottagningskvalitet, Manuell : kanalsökningen justeras manuellt med 0,05 MHz intervall på vald frekvens. För att välja alternativ för kanalsökning : I menyn Parametrar > Sökn. radio, välj Manuell eller Automatisk. LYSSNA PÅ RADION I STEREO ELLER MONO I menyn Parametrar > Audio FM, välj Stereo eller Mono och bekräfta. FUNKTION FÖR ATT PAUSA/SPOLA I DAB-LÄGE (MODELL HM40) Tack vare sin inbyggda lagringsfunktion låter din radio HM40 dig pausa radiosändningar : genom att pausa och sätta igång sändningen, där du senast stoppade den, eller genom att programmera inspelning av en radiosändning för att lyssna på den vid senare tillfälle. Programmerade inspelningar fungerar inte när radion är i standbyläge om inte energisparfunktionen Inspelningsläge inaktiverats. För mer information, se stycket Energisparinställningar, sida 8. PAUSA / ÅTERUPPTA EN RADIOSÄNDNING 1. Under sändningen, tryck på knappen. Displayen visar hur långt tid som har gått sedan inspelningen påbörjades och när den kommer att avslutas. 2. För att börja lyssna igen, tryck en gång till på knappen. SPELA IN EN RADIOSÄNDNING 1. Välj menyn Spara > Spara och bekräfta. 2. Välj Station och bekräfta. 3. Ställ in och bekräfta tidpunkt för när inspelningen ska påbörjas : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 4. Ställ in Inspelningstid (från 0 till 90 minuter max.). Displayen visar när inspelningen påbörjades, hur lång tid som har gått sedan dess och när den kommer att avslutas. LYSSNA PÅ EN INSPELAD RADIOSÄNDNING Gå in i menyn Spara > Läsning. Displayen visar hur lång inspelningen är. När du spelar in en ny radiosändningen raderas den föregående inspelningen. 10

11 TA BORT EN INSPELAD RADIOSÄNDNING I meny Spara > Ta bort, bekräfta raderingen. SKÖTSEL Radio Rengör radion med en fuktig trasa som inte luddar. Vissa kemiska rengöringsprodukter kan skada plastmaterial. Undvik sprayprodukter, vissa specialmedel, frätande medel, lösningsmedel, sprit, diskmedel, m.m. Batteriet (modell HM40), Om apparaten inte har använts under en längre tid (flera månader), kan den ej startas omedelbart under laddningscykeln. Det kan ta en stund innan batteriet på nytt är redo för bruk. FELSÖKNING Fel Anledning Lösning Du lyckas inte starta radion Fel på strömtillförseln Kontrollera att kontakten sitter i uttaget ordentligt och att nätadaptern är ansluten och får ström. Omöjligt att ladda om batteriet Batteriet eller laddaren är Kontrollera batteriet och (endast HM40) skadad laddaren. Laddaren har dålig kontakt med radion eller Kontrollera laddarens anslutningar. strömtillförseln Minskad standby-tid Batteriets laddningskapacitet är för dålig Ersätt batteriet. MILJÖHÄNSYN Radion är för långt från nätsändaren och söker ständigt efter signal Signalsökning tar på batteriet. Hitta en plats där signalen är bättre eller stäng av radion för tillfället. Dålig mottagning För svag signalstyrka Leta upp en plats med bättre signalstyrka. Dra ut antennen helt. Inget ljud Fel på volymstyrkan Justera volymen. Radions knappar fungerar inte Knapplåset är på Skjut ner reglaget HOLD. En radiokanal går inte att hitta på listan Dålig mottagningskvalitet på radion när kanalerna ställdes in Gör om kanalsökningen i DAB-läge. SV Miljöhänsyn är en viktig del av Sagemcoms policy. Sagemcom använder sig av miljövänliga installationer och har valt att integrera minsta möjliga miljöåverkan i hela produktens livscykel, från fabrikstillverkning till service, användning och förbrukning. Förpackning Den gröna punkten (loggan) visar att ett bidrag gjorts till godkänd nationell myndighet för att underlätta återvinning och återanvändning av förpackningen. För att underlätta återvinning, vänligen respektera lokala regler för sortering av denna typ av avfall. 11

12 Batterier Om er produkt innehåller batterier bör dessa lämnas in för återvinning på därför avsedd plats eller station. Produkten Den överstrukna soptunnan på produkten eller medföljande tillbehör visar att dessa sorteras som elektronisk utrustning och elektronik. För dessa gäller följande inlämningsställen: På inköpsställe för liknande typ av utrustning. På lokalt insamlingsställe (sopstation, källsortering m.m.). På detta vis bidrar du till återvinning och återanvändning av teknisk utrustning och elektronik som kan ha stora effekter för miljön och människors hälsa. 12

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBEL TUNER DVR 6200T/6400T Mjukvaruvariant 0.7.7 och senare

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA HD Mjukvara version 0.2.0

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW

PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA TUNER PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW med digital fotovisare/inspelningsfunktion (Fotofunktion endast i PVR 6400T och PVR 6600T)

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0

Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0 Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0 Återförsäljare: LVI Low Vision International AB Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se Copyright 2011 LVI Low Vision International AB 352

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

SMT-S5140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S5140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Viktigt... 4 Uppdateringar av din mottagare... 5 Miljöinformation... 5. Frontpanelen... 8 Översikt över anslutningarna på den bakre panelen...

Viktigt... 4 Uppdateringar av din mottagare... 5 Miljöinformation... 5. Frontpanelen... 8 Översikt över anslutningarna på den bakre panelen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Viktigt.............................. 4 Uppdateringar av din mottagare........ 5 Miljöinformation......................

Läs mer

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S5140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Bruksanvisning Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Innehåll SV 3 Innehåll 4 Viktig information 6 Paketet innehåller 7 Din VOIP 433 9 Ikoner på handenhetens display 10 Anslutning 11 Installation

Läs mer

Innehåll Säkerhetsföreskrifter............. 2 SVENSKA Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viasat Ticket.................. 25

Innehåll Säkerhetsföreskrifter............. 2 SVENSKA Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viasat Ticket.................. 25 Innehåll Säkerhetsföreskrifter............. 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt...............................3 Uppdateringar av din mottagare.........3 Miljöinformation......................4

Läs mer

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv FST100 Bruksanvisning www.finnsat.tv Innehåll Innehåll Innehåll............................................................................... 2 Allmän information....................................................................

Läs mer

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 2 Mardi, 2. décembre 2008

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S7140 Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SMT-S7140 SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att

Läs mer

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr.

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr. Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon Modellnr. KX-UDT111 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer