Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France"

Transkript

1 Bäste kund, Du har just införskaffat den nya generationens radio från Sagemcom och vi tackar dig för ditt förtroende. Denna produkt är tillverkad med yttersta omsorg. Den är resultatet av ständigt pågående utveckling. Vi förbehåller oss därför rätten att utan föregående meddelanden utföra modifieringar och förbättringar av produkten enligt beskrivning i denna bruksanvisning. För att du ska känna dig helt trygg med produkten rekommenderar vi att du uppmärksamt läser stycket Rekommendationer och säkerhetsföreskrifter, sida 2. CE-märkningen visar att produkten efterföljer de viktigaste kraven i Europaparlamentets och rådets säkerhetsdirektiv 2006/95/CE, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE, samt ErP 2009/125/CE som omfattar krav på ekodesign för energirelaterade produkter. Direktiven är framtagna för att minimera elektromagnetiska störningar, garantera användarens säkerhet och hälsa samt reducera produkternas miljöpåverkan. Du kan läsa tillverkardeklarationen på vår hemsida under "support" eller beställa den från nedanstående adress : Sagemcom Broadband SAS 250, route de l'empereur Rueil-Malmaison Cedex - France SV Copyright Sagemcom Broadband SAS Alla rättigheter förbehållna Sagemcom är ett registrerat varumärke. 1

2 REKOMMENDATIONER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Stäng av radion på alla platser där radioanvändning är förbjuden. Låt inte små barn leka med radion (vissa löstagbara delar kan medföra kvävningsrisk). ÖPPNA ALDRIG RADION! DET FINNS RISK FÖR ELSTÖT. För din personliga säkerhets skull, använd aldrig radion utan batterilucka, då du riskerar elektrisk stöt. För optimal ljudkvalitet bör radion användas i en rumstemperatur mellan + 5 C och + 45 C (tempererat klimat). Placera ej radion intill värmekällor såsom element, ljus, lampor, m.m. Ställ inget ovanpå radion (det hämmar ventilationen) : ventilationsspringorna skyddar din radio för överhettning. Om du placerar radion i ett fack, lämna ett utrymme på minst 10 cm på varje sida samt 20 cm framför och bakom apparaten. Modell HM40 : för att inte riskera att skada radion samt undvika risk för explosion, använd endast det batteri som medföljer i ditt paket. Använd aldrig engångsbatterier. Sätt i batterierna i radions batterifack enligt polaritetsanvisningarna. Batteriet får inte utsättas för extrem värme som solens strålar, brand, etc. Använd endast den medföljande nätadaptern, anslut den till sektorn i enlighet med installationsanvisningarna i denna handbok och de indikationer på etiketter placerade i batterifacket och strömförsörjning (spänning, ström, frekvens galler). Som säkerhetsåtgärd vid fara fungerar nätadaptorerna som automatbrytare för 230V-strömkällan. De bör placeras lätt tillgängliga, i anslutning till apparaten. Använd inte radion utomhus eller i fuktiga rum (tvättrum, badrum, tvättstuga, kök m.m.) med mindre än 1,50 m avstånd till närmaste vattenkälla. Placera ej ett föremål innehållande vätska (exempelvis en vas) ovanpå apparaten. All kontakt med vätska skadar radion och kan orsaka fel (droppar eller stänk). Om någon vätska tar sig in i radion dra omedelbart ur kontakten och kontakta din återförsäljare. Försök ej skruva upp eller öppna apparaten. Den innehåller inga delar som kan bytas av användaren. Att använda hörlurar med för hög volym kan påverka din hörsel. Ljudupplevelsen kan vara bedräglig. Med tiden anpassar sig din "trivselnivå" till högre och högre ljudnivåer. Alltså kan en nivå som du upplever som "normal" efter en lång stunds lyssnande i verkligheten vara för hög och skadlig för din hörsel. För att skydda dig mot denna risk bör du ställa in volymen till en icke-skadlig nivå och inte höja efterhand. Radion är försedd med glidskydd för att inte lämna märken på möbelytor och öka stabiliteten. På grund av det stora antal lacker och fernissor som används av möbelfabrikanter kan vi dock inte garantera att det inte blir avtryck på vissa ytor. Sagemcom Broadband SAS avsäger sig allt ansvar för denna typ av olyckshändelse. Använda batterier bör återvinnas enligt instruktionerna i kapitel Miljöhänsyn. 2

3 INTRODUKTION RADIONS MODULERING FM-MODULERING OCH DAB Du kan lyssna på radiostationer via såväl FM-sändare (FM-läget) som digitala sändningar (DAB-läget). VAD ÄR SKILLNADEN VID ANVÄNDNING? Du använder din radio på samma vis oavsett om den är i FM-läge eller DAB-läge. DAB-läget scannar frekvensen och föreslår därefter sparade kanaler. DITT PAKET Kontrollera att följande delar finns med i förpackningen : HM40 1. radion, 2. nätadaptern, 3. brittisk uttagsadapter, 4 5 UPPTÄCK DIN RADIO 4. batteriet (modell HM40), 5. denna bruksanvisning. SV ÖVERSIKT Följande tabell visar förklaringar för ritningarna på insidan av bruksanvisningens omslag. Nr. Förklaring Användning Se... 1 Högtalare Display Visar statusmeddelande för radion. S. 4 3 * Inspelningsknapp Spela in en radiosändning för att lyssna på den senare. S Menyknapp Åtkomst till menyn. S. 6 5 Kanalsökare Söker efter radiokanaler. Visar lista över sparade kanaler. S. 7 S. 8 3

4 Nr. Förklaring Användning Se... 6 Volymknapp Reglerar volymen. S. 8 7 Inställningshjul Reglerar radion. S. 5 8 Knapplås Låser knapparna på radion. - 9* Knapp för FM/DAB-läge Ställ in modulering. S Uttag för hörlurar Koppla in hörlurar. Observera : maximal spänning 150 mv FM/DAB-antenn - S Av/På-knapp Sätter igång / stänger av radion. S Förvalsknappar 1-5 Inställning för favoritkanaler. S Strömuttag Uttag för nätadaptern. S. 7 *. Endast för modell HM40. DISPLAYEN Under användning eller uppstart visar displayen med hjälp av ikoner status för radion. Beroende på radions status kan följande ikoner visas : FM DIGITAL 1 12:03 timeshift eco Nr. Förklaring Nr. Förklaring 1 FM- eller DAB-läge aktivt. 7 Eko-läge aktiverat. 2 * Mottagningskvalitet för DAB. 8 Ansluten till eluttag. 3 Väckarklockan aktiverad. 9* Batterinivå. 4 Aktiverat knapplås. 10 Klocka. 5* Inspelning för senare lyssning pågår. 11 Nuvarande radiofrekvens (visas med namn om DAB-läget används). 6 Nummer för aktiv favoritkanal. 12 Plats för meddelandevisning. *. Endast för modell HM40. SÄTTA IGÅNG / STÄNGA AV RADION Tryck in knappen på apparatens ovansida. Displayen tänds. Ställ i stand-by-läge : tryck kort på knappen. Displayen visar nu endast klockan och ikonen. 4

5 Stänga av radion : tryck in knappen en längre stund (klockan och väckarklockan inaktiveras). Du kan stänga av bakgrundsbelysningen. För mer information, se stycket Energisparinställningar, sida 8. ATT ANVÄNDA INSTÄLLNINGSHJULET Inställningshjulet har flera olika funktioner. 1 2 Vrid hjulet åt höger eller vänster för att... Tryck in inställningshjulet för att... När du lyssnar Söka efter radiokanaler. Höja eller sänka volymen. Aktivera / Inaktivera ljudlöst läge I menyerna Bläddra bland menyerna. Ställa in numeriska värden (till exempel för att ställa in klockan). Välja en meny. Bekräfta en inställning. NAVIGERA I MENYERNA 1. Tryck in knappen. Bläddra bland menyerna genom att snurra på inställningshjulet. 2. När menyn du söker visas : tryck in inställningshjulet för att gå in i menyn, eller tryck in knappen för att återvända till föregående skärm. 3. För att gå tillbaka till huvudmenyn, tryck flera gånger på knappen. Exempel Radion återgår automatiskt till huvudmenyn efter några sekunders inaktivitet. SV För att komma till menyn Parametrar > Språk : 1. Tryck in knappen. 2. Vrid på inställningshjulet och sök Parametrar. Tryck mitt på inställningshjulet för att bekräfta. 3. Vrid på inställningshjulet och sök Språk. Tryck mitt på inställningshjulet för att bekräfta. Du är nu i menyn för språkval. 5

6 MENYÖVERSIKT Menyernas innehåll beror på vilken radiomodell du har. Eko-läge På/Av Ljus * Gräns Vol. Aff. Tid Inspelningsläge * På Av På Av Alarm Slumra Ljudläge Parametrar Alarm1 Alarm2 Alarm3 Av 10 min 90 min Normal Rock Jazz Klassiskt Treble Bas Grundinställning Språk Tid Sökn. radio Automatisk Manuell Audio FM Stereo Version Mono Spara * Spara Läsning Ta bort * Endast för modell HM40 6

7 STARTA Använd endast laddare, batterier och tillbehör som är godkända för denna modell. Att ansluta andra tillbehör kan visa sig skadligt och kan göra garantin ogiltig. VAL AV ADAPTER Välj den adapter som passar för eluttag i det land du befinner dig i. 1. Montera adaptern till transformator medföljer. STARTA RADION 1. Anslut nätadaptern till radion. 2. Sätt i kontakten i eluttaget. För modell HM40, visar ikonen att din radio laddas. Laddningscykeln är komplett när ikonen är full. Ladda radion i 12 timmar innan du använder den första gången. Batteriet uppnår sin fulla kapacitet efter 3 till 4 laddningscykler. Batterierna har begränsad livslängd, standby och driftstid minskar med användning. ATT ANVÄNDA RADION LÅSA / LÅSA UPP RADION För att transportera din påslagna radio, skjut upp reglaget som sitter på radions högra sida. Detta låser kontrollpanelen. INSTÄLLNING AV ANTENNEN FM/DAB Använd antennen för optimal mottagning. Vid behov, flytta den i olika riktningar för att ställa in den. Se till att antennen befinner sig långt ifrån alla former av strålning för att undvika störningar (TV, video, m.m.). BYTA MELLAN FM OCH DAB-LÄGET Tryck på knappen på radions högra sida. Displayen visar motsvarande ikon. Meddelandet Ingen signal - Omstart visas när mottagningen är för dålig i DAB-läget. Kontrollera antennens läge. KANALSÖKNING SV I FM-LÄGE 1. Tryck in knappen. Displayen för kanalsökning visas. 2. Vrid inställningshjulet åt höger eller vänster för att justera FM-frekvensen. Ändringarna visas på displayen. 3. När sökningen är avslutad sänder radion kanalen med bäst signalstyrka. För att ytterligare finjustera din sökning kan du ställa in kanalen manuellt i FM-läge. För mer information, se stycket Välj alternativ för kanalsökning, sida 10. 7

8 I DAB-LÄGE Vi rekommenderar att du regelbundet genomför kanalsök för att försäkra dig om att du har tillgång till alla stationer som erbjuds i DAB-läge. 1. När du slår på radion första gången genomförs automatiskt DIGITAL 12:03 kanalsök för DAB-läge. Avbryt ej denna sökning. Recherche 2. När sökningen är genomförd visar radion den första upphittade stationen. Du kan nu trycka dig fram mellan stationerna. SPARA DINA FAVORITSTATIONER Du har tillgång till 5 spår där du kan spara frekvenserna för dina favoritkanaler i FM- eller DAB-läge. När kanalen sänds, tryck in en av förvalsknapparna, som finns på ovansidan av radion, en lång stund. Numret som hädanefter länkas till den här radiokanalen visas på displayen när du lyssnar på den. T.ex. för förvalsknapp 1 : 1. För att spara en ny kanal på en förvalsknapp som redan används, tryck in önskad knapp en längre stund. LYSSNA PÅ DINA FAVORITSTATIONER I FM- ELLER DAB-LÄGE För att lyssna på dina sparade radiokanaler, tryck på förvalsknappen för önskad kanal. Om du inte har länkat en radiokanal med en förvalsknapp och trycker in denna visas följande meddelande i displayen Tomma. I DAB-LÄGE 1. Tryck in knappen. Listan över sparade DAB-stationer visas. 2. Välj en kanal och bekräfta. JUSTERA VOLYMEN HÖJA / SÄNKA VOLYMEN Vrid inställningshjulet åt höger för att höja volymen, eller till vänster för att sänka. För att visa menyn för volymkontrollen, tryck på knappen. AKTIVERA /INAKTIVERA LJUDLÖST LÄGE För att stänga av ljudet på radion, tryck mitt på inställningshjulet. Displayen visar meddelandet <Dumb>. För att återställa ljudet, tryck igen mitt på inställningshjulet. FUNKTIONER Radion innehåller ytterligare funktioner för lyssnande och användning. Se stycket Navigera i menyerna, sida 5. ENERGISPARINSTÄLLNINGAR Du kan ställa in radion för optimalt låg elförbrukning genom att inaktivera något av alternativen i menyn Eko-läge : Alternativ... På/Av Användning Inaktivera / Återställ alla energisparinställningar. 8

9 Alternativ... Ljus * Gräns Vol. Aff. Tid Inspelningsläge * Användning Stäng av bakgrundsbelysningen för displayen. Undvik att volymen går över en viss nivå. Stäng av klockan på displayen. Aktivera / Inaktivera inspelningsfunktionen. *. Endast för modell HM40. ÅTERSTÄLL / INAKTIVERA ETT ELLER ALLA ALTERNATIV I menyn Eko-läge, bläddra i listan och välj önskat alternativ. För att återställa alla alternativ, välj menyn Eko-läge > On och bekräfta. För att inaktivera alla alternativ, välj menyn Eko-läge > Off och bekräfta. STÄLLA IN VÄCKARKLOCKA/ALARM Du har tillgång till 3 programmerbara alarm. 1. I menyn Alarm, välj Alarm1, Alarm2 eller Alarm3 och bekräfta. 2. Välj On och bekräfta. 3. Ställ in tid när alarmet ska starta : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 4. Displayen visar Upprepa. Välj hur ofta alarmet ska upprepas : När : alarmet startar på utsatt tid den dag du valt, eller Daglig : alarmet startar på utsatt tid alla dagar. 5. Välj Källa som ska sändas när alarmet går igång : FM eller Digital Radio. Minst en sparad radiokanal måste finnas. 6. Välj önskad volym (från 1 till 10) och bekräfta. Ikonen visas nu på displayen. STÄLL IN AUTOMATISKT STAND-BY-LÄGE Du kan programmera radion att gå in i stand-by-läge efter en viss tids sändning, t.ex. om du vill somna till radion. I menyn Slumra, välj önskad tid, från 10 till 90 minuter. Displayen visar återstående tid till automatiskt stand-by-läge. För att stänga av automatiskt stand-by-läge, välj Off och bekräfta. SV ATT VÄLJA EN FÖRINSTÄLLD LJUDPROFIL Du kan förstärka vissa toner genom att använda en av de 6 föriställda ljudprofilerna (Normal, Rock, Jazz, Klassiskt, Treble, Bas). I meny Ljudläge, välj en av ljudprofilerna i listan och bekräfta. ÅTERSTÄLL RADION Du kan återställa radions grundinställningar vid behov. Om du återställer radion förlorar du dina egna inställningar. I menyn Parametrar > Grundinställning, välj Ja och bekräfta val. Radion återgår då till fabriksinställningarna. STÄLL IN MEDDELANDESPRÅK 9

10 I menyn Parametrar > Språk, välj önskat språk och bekräfta val. Meddelanden visas nu på valt språk. STÄLL IN KLOCKAN Formatet för visning av klockan är HH:MM 1. I menyn Parametrar > Tid, ställ in tid : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 2. Bekräfta för varje inställning. Inställd tid visas nu på displayen. VÄLJ ALTERNATIV FÖR KANALSÖKNING Radion erbjuder två alternativ för kanalsök i FM -läge: Automatisk : kanalsökningen ställer automatiskt in sig efter bästa mottagningskvalitet, Manuell : kanalsökningen justeras manuellt med 0,05 MHz intervall på vald frekvens. För att välja alternativ för kanalsökning : I menyn Parametrar > Sökn. radio, välj Manuell eller Automatisk. LYSSNA PÅ RADION I STEREO ELLER MONO I menyn Parametrar > Audio FM, välj Stereo eller Mono och bekräfta. FUNKTION FÖR ATT PAUSA/SPOLA I DAB-LÄGE (MODELL HM40) Tack vare sin inbyggda lagringsfunktion låter din radio HM40 dig pausa radiosändningar : genom att pausa och sätta igång sändningen, där du senast stoppade den, eller genom att programmera inspelning av en radiosändning för att lyssna på den vid senare tillfälle. Programmerade inspelningar fungerar inte när radion är i standbyläge om inte energisparfunktionen Inspelningsläge inaktiverats. För mer information, se stycket Energisparinställningar, sida 8. PAUSA / ÅTERUPPTA EN RADIOSÄNDNING 1. Under sändningen, tryck på knappen. Displayen visar hur långt tid som har gått sedan inspelningen påbörjades och när den kommer att avslutas. 2. För att börja lyssna igen, tryck en gång till på knappen. SPELA IN EN RADIOSÄNDNING 1. Välj menyn Spara > Spara och bekräfta. 2. Välj Station och bekräfta. 3. Ställ in och bekräfta tidpunkt för när inspelningen ska påbörjas : vrid på inställningshjulet tills du kommer fram till önskad tidpunkt, tryck in inställningshjulet för att bekräfta. Du ställer på detta vis först in timme, sedan minuter. 4. Ställ in Inspelningstid (från 0 till 90 minuter max.). Displayen visar när inspelningen påbörjades, hur lång tid som har gått sedan dess och när den kommer att avslutas. LYSSNA PÅ EN INSPELAD RADIOSÄNDNING Gå in i menyn Spara > Läsning. Displayen visar hur lång inspelningen är. När du spelar in en ny radiosändningen raderas den föregående inspelningen. 10

11 TA BORT EN INSPELAD RADIOSÄNDNING I meny Spara > Ta bort, bekräfta raderingen. SKÖTSEL Radio Rengör radion med en fuktig trasa som inte luddar. Vissa kemiska rengöringsprodukter kan skada plastmaterial. Undvik sprayprodukter, vissa specialmedel, frätande medel, lösningsmedel, sprit, diskmedel, m.m. Batteriet (modell HM40), Om apparaten inte har använts under en längre tid (flera månader), kan den ej startas omedelbart under laddningscykeln. Det kan ta en stund innan batteriet på nytt är redo för bruk. FELSÖKNING Fel Anledning Lösning Du lyckas inte starta radion Fel på strömtillförseln Kontrollera att kontakten sitter i uttaget ordentligt och att nätadaptern är ansluten och får ström. Omöjligt att ladda om batteriet Batteriet eller laddaren är Kontrollera batteriet och (endast HM40) skadad laddaren. Laddaren har dålig kontakt med radion eller Kontrollera laddarens anslutningar. strömtillförseln Minskad standby-tid Batteriets laddningskapacitet är för dålig Ersätt batteriet. MILJÖHÄNSYN Radion är för långt från nätsändaren och söker ständigt efter signal Signalsökning tar på batteriet. Hitta en plats där signalen är bättre eller stäng av radion för tillfället. Dålig mottagning För svag signalstyrka Leta upp en plats med bättre signalstyrka. Dra ut antennen helt. Inget ljud Fel på volymstyrkan Justera volymen. Radions knappar fungerar inte Knapplåset är på Skjut ner reglaget HOLD. En radiokanal går inte att hitta på listan Dålig mottagningskvalitet på radion när kanalerna ställdes in Gör om kanalsökningen i DAB-läge. SV Miljöhänsyn är en viktig del av Sagemcoms policy. Sagemcom använder sig av miljövänliga installationer och har valt att integrera minsta möjliga miljöåverkan i hela produktens livscykel, från fabrikstillverkning till service, användning och förbrukning. Förpackning Den gröna punkten (loggan) visar att ett bidrag gjorts till godkänd nationell myndighet för att underlätta återvinning och återanvändning av förpackningen. För att underlätta återvinning, vänligen respektera lokala regler för sortering av denna typ av avfall. 11

12 Batterier Om er produkt innehåller batterier bör dessa lämnas in för återvinning på därför avsedd plats eller station. Produkten Den överstrukna soptunnan på produkten eller medföljande tillbehör visar att dessa sorteras som elektronisk utrustning och elektronik. För dessa gäller följande inlämningsställen: På inköpsställe för liknande typ av utrustning. På lokalt insamlingsställe (sopstation, källsortering m.m.). På detta vis bidrar du till återvinning och återanvändning av teknisk utrustning och elektronik som kan ha stora effekter för miljön och människors hälsa. 12

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL

Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Regnbågsklocka med 8 lugnande ljud och FM radio Modell: RRM902 / RRM902U / RRM902A INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt...2 Framifrån...2 Vy baksida...2 Vy undersida...3 Fjärrsensor...3 Att komma igång...3

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 SWE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt... Vy Framsida... LCD Display... Vy Baksida... Utomhusgivare

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer