S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-04 1(22)"

Transkript

1 STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Sida Plats och tid Beslutande Sarurnanträdesrum Dovre, Kommunhuset, onsdagen den 4 september 2013, kl KSAU , KSPU l.oo US, Ajournering , KSAU Hans Jildesten (S) ordförande Arm-Christin ngwall (S) Bo Ekelund (M) Övriga deltagande Mikael Jareke, kommunchef , kl Lennart Aronsson, sekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ~rl!1rmwv Lennart Aronsson ~~ Bo Ekelund ANSLAG/BEVS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Organ Sammanträdesdatum Datum for anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift Utdragsbestyrkande

2 STORFORS KOMMUN SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida (22) KSAU 100 F öretags besö k Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Storfors Hårcentrum. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 STORFORS KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) KSAU 101 Ändring och komplettering av f6redragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande extra ärende: Yttrande över förslag till Länsplan för transportinfrastrukturen i Örebro län Regionkonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut l t Komplettera föredragningslistan med ärende yttrande över förslag till Länsplan för transportinfrastruktur i Örebro län samt ärende regionkonferens. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 STORFORS KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 4(22) KSAU 102 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:27 13:35 Arbetsdomstolens dom 2013 m 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare. Åhiensbranden - kommunens ansvar vid LVU-placering. 13 :36 Kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. 13:37 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. 13:38 Arbetsgivarpolitik: 13.2: 15 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 13 :39 nterimsavtal om skolkopiering. 13:40 Budgetförutsättningar för åren Länsstyrelsen Värmland Bildande av naturreservatet Timmerhöjden, Storfors kommun. Dm KS Bildande av naturreservatet Stora höjden, Storfors kommun. Dm KS Uppföljning av kommuners tillämpning av lagen om extraordinära händelser i Storfors kommun. Uppföljningen genomfördes i dialogform vid ett möte 2-3 timmar hos kommunen den 19 december Sammanfattning: Länsstyrelsen anser att Storfors kommun uppfyller aktuella lagar och förordningar. Det som i första hand bör förbättras är kommunikation av RSA samt planering av kriskommunikation. De statliga bidragen används enligt avtalet mellan Staten och SKL. Välstrukturerade metoder och det breda anslaget i säkerhetsarbetet visar på hög ambitionsnivå och att kommunen disponerar god kompetens i form av säkerhetssamordnare. Dm KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 STORFORS KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) KSAU 102 forts. Länsstyrelsen Tillstånd till tävling på väg med fordon, tillfälliga lokala trafmöreskrifter m.m. "Midnattssolsrallyt". Dm KS Länsstyrelsen i Värmlands län lokala trafikföreskrifter i samband med tävling på väg, "Midnattssolsrallyt" i Värmlands och Örebro län. Dm KS Midnattssolsrallyt 2013 Sträckförklaring Etapp 1. Dm KS West Sweden Extra föreningsstämma den 31 oktober 2013 i Vänersborg. Dm KS Gemensam drifts- och servicenämnd Protokoll med handlingsplan ett gemensamt e-samhälle i Värmland. Dm KS ntresseforeningen Bergslaget Dagordillng vid ntresseföreningen Bergslagets Årsmöte i Storfors. Dm KS Savonlinna stad, Finland Vänortssamarbetet mellan Storfors kommun Kerimäki kommun har upphört eftersom Kermiäki ingår i Savonlinna stad från och med januari Savon1inna stad har den 27 maj 2013 beslutat att överta vänortssamarbetet. Dm KS ~. TeliaSonera nformation till kommun1edillngen om en kommande förändring av fast telefoni i ett antal stationsområden i kommunen. Dm KS Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

6 l-- STORFORS KOMMUN SANndANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6(22) i KSAU 102 forts. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Uppdra till kommunchefen att utreda om eventuellt vänortssamarbete med Savolinna stad, Finland. 2. Godkänna redovisningen av meddelanden. Kopia Mikael J areke Justerandes signatur ~ ~ Utdragsbestyrkande

7 . STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (23) KSAU 103 Kommuuchefens anmälningsärenden Mikael Jareke redogör för följande Lundsbergs Skola. Bolagsbildning med Karlskoga Energi och Miljö gällande avfall. Mål att det kan behandlas i kommunfullmäktige under november Storfors kommun är värd vid nästa möte med Östra Värmland. Mötet äger rum ilungsund. Samverkan med Värmlandstrafik AB Få ett Fullkollprojekt gällande trafikplanering, Resecentrum m.m. Uppsättande av bussbiljettautomat vid busstationen. Storfors kommun har ett möte med Trafikverket i november ntegrationsverksarnhet: Föreligger nytt förslag till finansiering gällande ntegrationsverksarnhet. Återbetaning av AF A pengar. Möte gällande Transportinfrastruktur. Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten deltar. Folkhälsoveckan äger rum vecka 42. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Ko=unstyrelsens arbetsutskott (23) Sida KSAU 104 Dm KS Delårsrapport Storfors kommun, tom Ko=unchefMikael Jareke redogör för delårsrapport tom Delårsrapporten för utfall kvartal 2 visar tkr och en prognos vid årets slut på tkr. Det är en avvikelse mot budget på tkr. Viktiga ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen från budget har framför allt uppstått sent under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på FO. Kostanden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten för 2013 bygger på skatteintäkter enligt cirkulär 13:17 och prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13:40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt skatteutjämningssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfars. Arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 tkr. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökade kostnaderna inom LSS området ko=er att kunna räknas som en jämförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) KSAU 104 forts. KS Pensioner Beräkningen av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnader för 1998 och de faktiska utbetalande kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Ä ven denna följer i stort de budgeterade kostnaderna. Den låga reproräntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när man beräknar säkerställning av framtida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i februari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Storfors kommun har får pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna kommande ökning har ännu inte beräknats för Storfors del då den ändå till största delen är en jämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp särredovisas och ingår inte i kommunens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Kommuninvest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkasso avgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna samt att ränteintäkterna på likvida medel är förhållandevis höga. Likviditet Storfors kommuns likviditet har under första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningen till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva delårsresultatet men också på låg takt årets investeringsproj ekt. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som Kommunen led av under förra året är nu åtgärdat. J usterandes signatur Utdragsbestyrkande

10 STORFORS KOMMUN SA~TRÄDESPROTOKOLL Samnlanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Sida KSAU 104 forts. Dnr KS Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar for egen del Delårsrapporten kompletteras med text gällande eventuell återbetalning från AF A samt dess användning och om god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa delårsrapport januari-juni för Storfors kommun enligt bilaga l. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

11 Bilaga l Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 2013 lj:&l STORFORS C{!J KOMMUN

12 Dl:& STORFORS C[JD KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2013 nnehållsförteckning ORGANSATON... 2 POLlTSK ORGANSATON... """"""""".. """"".. """""... """"""""",...,."""",.. ",... ""..,..,.. "",.. ","""""",2 VERKSAMHETSORGANSATON """"""""",.. """ "" ",..,.. """"""".. ","""""... """""..,..,.. ",.. """.. "".. """"","",3 FÖRV ALTNNGSBERÄ TTELSE....4 OMVÄRLDSANALYS,... """""",.. """.. """",.. "... """"... '"",""""""""""""""""""".""""""",".. """"""""",.4 Befolkningsutveckling. '"..., """"""",,,' """""" '''''''''' """"'" """'" "'''' ""'" "'" "" """'" """ """""""'" 4 Arbetsmarknad"""""", ""'" """"""""'" """""" '" """ """""""" """ ""',' """"" ",,', """""'" """ "'"'''''''''''' 4 Kommunernas ekonomi,... "..,."... ""... " UTVECKLNG STORFORS KOMMUN,.""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. """""",.""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,".',,5 Befolkningsutveckling"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""'" 5 Näringsliv ",,',,"',"""""""""""""""""" """"""""""""""',',,",""""""""""""""""""'" "" """"'" 5 Arbetsmarknad""""""""""""""""""", """"',",,""',"","""""""""""""'""""""""""""""""""'" """"",6 Kollektivtrafik" "'" """"""'" "'" """ ",,"",'" """"""'''''''''''''''''''' """"""'" "" """"""" "'" """"""",6 EKONOMSKT RESULTAT OCH ANALYS""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 ÅRETS RESULTAT STORFORS KOMMUN"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.""",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 VKTGARE EKONOMSKA AVVKELSER"""""""""""""",,,,,..,, ".,."" " "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, """,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 Verksamheterna" ""'''''''''''''''' """""""'" "",,"""",""""'''''''''''' '"'''''''''''' ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 Skatter och generella statsbidrag"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '''''''''''''''''''' "'''''''''''''' """""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 Arbetsgivareavgifler,,,,,, "","""'''''''''''''''''''''''''''''''' """""".""" """"""" """"",," """""""",,8 AGS-KL"""""""", """",,",,""""""""'''''''''''''' """""""'" """""'" """"""""" """"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 Pensioner """" Finansnetto... o...,,,,, o Likviditet"" """""'" """"'" ""'",,'''''''''' """""""""'" """" "'" """ '" """ "" """'" """ """."""", 9 Balanskravsutredning. """"""""""""""""""""""""""" ""''''''''''','','',','',''',''',','''''''''''''''''''''''' 9 God ekonomisk hushållning",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """""'"'''' """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 VERKSAMHETSREDOVSNNG KOMMUNSTYRELSEN """""""",,,,,,.,,,,,..,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""""""""""."""""",,,,.,,,,,,,,,""""""""",10 Kommun/edning """""""""""""""""""""",""',""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """ l O Kommunservice och administration..." VÄLFÄRDSNÄMNDEN""..",..,..""..."""..,.."""" ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,..,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,..,,,..,,,,,,,..,,,,..,,,"" 13 Skola och välfärd." ",",,",,"',,,"'" """"""""" """"'" """"""""""""""""""'" ""'" """" '" """"'" """""""" J 3 Vård och omsorg", ",","",","',",'" """""""" """"'" """"""""""""""""" ""'" """""""""" ",'," """""""" J 5 MLJÖ- OCH BYGGNADSNÄMN D """"""""""""""""".. ",.."""""""",.,,",,"""" """""""",,,,,,,..., NVESTERNGAR KOMMUNKONCERNEN STFTE,SEN BJÖRKASEN """""""""""""""""""""".. """",""""""""""""""""""".. ",.. """"","""""""""",21 STORFORS MARK-OCH NDUSTRlFASTlGHETER AB"".. """"""""""""""""""""""""",.. """"""""""""""",,21 VATTEN OCH AVLOPP PERSONAL & HÄLSOBOKSLUT KONCERNRÄKENSKAPER STORFORS KOMMUN RESULTATRÄKNNG...,.. """"".. "",... """""""... ",""""""""""""".. """"""... "",.. "...,,,..,,,...,,...,..,,,,27 NOTER RESULTATRÄKNNG""",.. """... """""",,,,,,,,,,,,,,,"""""""",... """",... """,.. ""... ",... ",..,.. ",,28 BALANSRÄKNNG"""... """."""""."".. """""""""".. """... "... ""... "... """".. ".. ""...,30 NOTER BALANSRÄKNNG "",.. """",.""".. """"""""""",,,,,,,,,,,"""",... """,... ",,,,,,,,..,,,,,,,,,,,..,,,,,,,, KASSAFLÖDESANAL YS""""".. """".""... """"""... """"... ".. "... ""... "... "".""""""""""".. "." REDOVSNNGSPRNCPER & BEGREPPSFÖRKLARNGAR MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE l

13 STOR FORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Organisation Politisk organisation Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Välfärdsnämnden Kommunstyrelsen l Miljö och byggnads nämnden Överförmyndarnämnd Drift och servicenämnd Administrativ nämnd Bergslagens räddningstjänst Hjälpmedelsnämnd Kalkningsförbund mil VFN AU KSAU 2

14 STORFORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Verksamhetsorganisation Verksamhetema har organiserats enligt nedanstående schema. Kommunstyrelsens verksamhet består av Kommunledning samt Service och Administration. Vatten och avlopp särredovisas. Vämirdsnämnden består av verksamheterna Skola & Välfård samt Vård & Omsorg. Kommunchef - Kommunledning Kommunservice & Administration Skola och Välfärd Vård och Omsorg Miljö och Bygg Administration Förskola/skolbarn- MAS/ Anhörigf- - omsorg - verksamhet - Miljö och bygglov r-- Tekniskdrift - Grundskola - Hemtjänst - L-[~~ Gymnasium, KOMVUX Särskilda boenden och särskola - - Miljö och hälsoskydd - Kultur och Fritid f- f O - Hälso och Sjukvård f- ntegration - Resursgrupp "- Arbetsmarknad - LSS 3

15 STORFORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys från Makronytt nr2/20 /3 Det går tungt för världsekonomin och under fjärde kvartalet i fjol gick det extra trögt. Bakgrunden till den svaga utvecklingen är den förnyade oro kring skuldproblemen i euroornrådet som tidigare under året hade blossat upp. Framtidsutsikterna har sedan dess ljusnat något och tilltron till att euro - krisen ska kunna lösas under ordnade former har ökat. Trots fortsatt omfattande konjunkturella och strukturella problem har riskviljan på de finansiella marknaderna ökat med stigande aktiekurser som följd. Utmaningarna på det globala planet kommer trots det att vara omfattande framöver. Återkommande oro och nya bakslag i den internationella konjunkturen ska inte uteslutas. Därför räknar SKL med att den internationella tillväxten sammantaget blir folisatt låg i år. Viktiga svenska exportmarknader som Danmark, Finland och Storbritannien har drabbats av vikande ekonomisk aktivitet. Storbritannien kompliceras situationen fortsättningsvis av betydande statliga budgetunderskott. Saneringen av statens finanser bedöms ta tid och kommer därför att begränsa den ekonomiska tillväxten under åtskilliga år framöver. Befolkningsutveckling Befolkningsökning och förändrad sammansättning av befolkningen har inneburit ökade behov för kommunerna med i genomsnitt 0,5 procent per år under 2000-talet. Enligt scb:s befolkningsprognos, från april 2012, kommer de behovskrävande åldersgrupperna att öka väsentligt åren framöver. Ett ökat antal äldre samt fler barn i såväl förskola som grundskola innebär att behoven till följd av demografiska förändringar kommer att öka med 1 procent per år från och med De demografiska förändringarna som till exempel fler eller färre barn i skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommunerna att anpassa resurserna i takt med detta. För att rymma de kostnadsökningar som väntar inom äldre omsorg, barnomsorg och grundskola krävs anpassning av kostnaderna inom till exempel gymnasieskolan, där behoven under några år nu har minskat kraftigt. ( Arbetsmarknad Enligt nationalräkenskaperna ökade antalet arbetade timmar mycket kraftigt fjärde kvartalet Det är inte rimligt att tolka den stora uppgången som att sysselsättningen nu växer snabbt. Stora kalenderskillnader mellan fjärde kvattalet 2012 och 2011 gör den säsongrensade förändringen extra osäker. Vi väljer att tolka ökningen fjärde kvartalet som en tillfållighet som följs av små minskningar de närmaste kvartalen, trots att en del indikatorer möjligen pekar på en svagt ökande sysselsättning. Sanunantaget är inte den förbättring som sker i svensk ekonomi i år tillräckligt stark för att snabbt vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ligger därför kvar strax över 8 procent i år. Kommunernas ekonomi Kommunernas resultat faller kraftigt efter 2012, främst till följd av att tillfålliga intäkter drog upp resultatet Sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden bidrar dessutom till att resultatet minskar med ytterligare 3 miljarder kronor. Sanunantaget beräknas resultatet bli knappt 5 miljarder 2013, vilket motsvarar en dryg procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta innebär att många kommuner kommer att redovisa underskott Kostnaderna för den sänkta Rips-räntan kommer sannolikt inte att 4

16 &! STORFORS (J[!O KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 medräknas i kommunernas balanskravsresultat. De underskott som följer av Ripsräntesänkningen behöver därför inte återställas. SKL:s bedömning av 2013 års resultat är med antagandet att det inte blir fler tillfälliga intäkter. Om det blir aktuellt med återbetalning av AFA-premier även 2013 (för åren 2005 och 2006) stärks resultatet med cirka 8 miljarder kronor. Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar o / / ~ Res ~ "" / \ \ 2 p, cent "-..../',. - \ \ / -- - r ()(1S T l d 20 l S Kommunernas resultat blev rekordhögt 2012 till följd av återbetalning av försijkrings premier från AFA FOrSiJkring. år vijntas resultatet motsvara 2 procent av skatter och statsbidrag men 2014 faller resultatet till följd av relativt långsamt vilxande skatte intijkter och minskade statsbidrag. Kommunernas kostnader har ökat med drygt 4 procent per år under den senaste tioårsperioden. Främst ökar kostnaderna i takt med pris- och löneökningar, till störst del löneökningar eftersom nära 70 procent av kommunernas kostnader direkt eller indirekt består av personalkostnader. Utöver prisökningar ökar kommunernas kostnader även till följd av ökade behov, efterfrågan, ambitionsnivå eller utökade uppdrag. genomsnitt ökade kostnaderna, utöver pris- och löneökningar, med 1 procent per år under Hälften av kostnadsökningen förklarades av ökade demografiska behov, det vill säga större befolkning och förändringar i befolkningens sammansättning. Utveckling Storfors kommun Befolkningsutveckling (källa: ses 2013) Storfors kommuns befolkning fortsätter att minska från 4193 invånare den 1/ till 4150 invånare första halvåret Kommunens skatteinkomster beräknas med en befolknings minskning på 70 invånare som räknas from l november 2012 tom 31 oktober Enligt SeB har det från januari till juni 2013 fötts 25 barn och 24 personer har avlidit, 151 personer har flyttat till kommunen medan 152 har flyttat ut under samma period, vilket innebär att Storfors under årets första 6 månader inte hade någon befolkningsminskning. Kommunen minskade dock med 43 personer de sista 2 månaderna Under motsvarande period förra året hade kommunen ett högre inflyttningsnetto om 27 personer jämfört med årets negativa inflyttningsnetto, -1. Näringsliv Sent under första halvåret har Structo aviserat om försäljning av bolaget. Företagsledningen har anlitat en fristående mäklare som ska hjälpa till med arbetet att hitta en köpare. Under tiden har förhandlingar med de fackliga organisationerna slutförts och varsel 5

17 '. l:l! STOAFOAS C{1D KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 om uppsägningar har lämnats. Företaget bar etablerat kontakt med Arbetsfötmedlingen. Kommunen bar haft inledande kontakter med Structo, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen samt Region Värmland. Under första halvåret startades l nya företag vilket är i nivå med samma period föregående år. Arbetsmarknad Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har lmder första halvåret minskat något, från 283 i januari till 268 i juni. Kollektivtrafik Under perioden har regionens kollektivtrafikprogram fastställts. Det har inte skett några större förändringar av utbudet av kollektivtrafik. 6

18 STORFORS KOMMUN Ekonomiskt resultat och analys DELÄRSRAPPORT 2013 Arets resultat Stortors kommun Under 2013 har det gjorts relativt stora förändringar i redovisningen. En ny kontoplan används, Kommun-Bas 13, som i stora drag gör den kommunala redovisningen lite mer jämförbar med näringslivet i övrigt. Utöver detta så har stora kända kostnader till exempel den avgiftsbestämda pensionsavgiften inklusive löneskatt periodiserats varje månad utifrån den budgeterade lönesumman för året. VA-kollektivets kostnader till kommunen för första halvåret gällande personalomkostnader, internränta samt administrativa kostnader har debiterats vilket även det är nytt för i år. Kommuntotal Avvikelse Budget 2013 Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos mot exklvatk Riktp 50% budget Verksamhet inkl avskr/exkl PO Politisk vel1<samhet % Kommunstyrelsen % Skola och välfärd % Vård och omsorg ink LSS % Miljö och byggnadsnämnden % Summa netto % Arb giv avg lag stadg % Försakringar % Pensioner % Pensioner, löneskatt % Summa arb giv avg mm % '6 VHT netto inkl avskrllnkl pol % Cirkulär 13:17 Cirkulär 13:40 All män kommunalskatt % O Slutavräkning % nkom stutjäm n.bidrag B03 50% O Strukturbidrag B19 50% 1627 O Reglering % O Kostnadsuljäm n.bidrag % 7564 O Fastighetsavgift % O Avgift till LSS ut jämn % O Summa skatteintäkter % :~ Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Summa finansnetto B3 27% Totaltl BO

19 J! STORFORS [][!D KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Viktigare ekonomiska avvikelser Verksamheterna Den största avvikelsen från budget har framför allt uppstått sent under första halvåret med anledning av ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar på FO. Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Skatter och generella statsbidrag Budgeten för 2013 bygger på skatteintäkterna enligt cirkulär 13:17 och den prognosen efter första halvåret bygger på cirkulär 13 :40 vilket gav en förbättring när det gäller slutavräkningen för Skatteintäkterna i SKL:s cirkulär har inte tagit hänsyn till något eventuellt nytt skatteutjänmingssystem utan alla beräkningar bygger på dagens system med en beräknad befolkningsminskning på 70 invånare per år för Storfors del. Mnkr Skatteintäkter enl SKL Mnkr2013 Mnkr 2014 Mnkr 2015 Mnkr CiFkul9r 13:06 220,0 219,5 221,3 224,3 227,5 Cirku/ar 13:17 220,2 217,0 218,5 221,7 224,5 DWf ,51 2,77 2,61-2,97 Cirlwlar 13:40 220,3 216,8 219,2 223,5 226,9 DWf 0,16-0,17 0,70 1,79 2,36 Arbetsgivareavgifter Arbetsgivareavgifter prognostiseras efter kvartal 2 med ett underskott på cirka 500 tkr. Utökade personalkostnader inom verksamheten Administration och LSS samt avvecklingskostnader för personal har bidragit till ökade kostnader. En del av de ökande kostnaderna inom LSS området kommer att kunna räknas bort som järnförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. AGS-KL AFA Försäkrings styrelse har nu beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommunoch landstingssektorn, dvs. kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, KFS och Kyrkan. Återbetalningen påbörjas under november/december 2013 och kommer att ske genom Fora, som på uppdrag av AFA Försäkring administrerar premiehanteringen. Detta innebär att 2005 och 2006 års premier intäktsmässigt redovisas i bokslut AF A Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år 2004, motsvarande cirka 5 miljarder kronor, för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Pensioner Beräkning av pensionskostnader görs dels efter modellen från KP A när det gäller pensionskostnaderna för 1998 och de faktiskt utbetalade kostnaderna följer budgeten väl. Den andra delen av pensionskostnaden är en variabel kostnad beroende på de faktiska löneutbetalningarna som sker under året. Även denna följer i stort de budgeterade kostnaderna. Den låga reporäntan slår hårt mot den s.k. diskonteringsräntan som används när 8

20 STORFORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 \.-. man beräknar säkerställning av framtida utbetalningar. Det har aviserats om att diskonteringsräntan kommer att sänkas i febmari nästa år och detta kommer att leda till att den ansvarsförbindelse som Storfors Kommun har för pensioner före år 1998 kommer att öka. Räntekostnaderna för denna kommande ökning har ännu inte beräknats för Storfors del då den ändå till största del är en jämförelsestörande post och behöver inte räknas med i balanskravsresultatet. Finansnetto Verksamheten Vatten och avlopp särredovisas och ingår inte i kommunens driftredovisning. Finansiella intäkter består av borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från Kommuninvest i Sverige AB, ersättning för räntekostnader av lån från V A samt ränte- och inkassoavgifter från våra kunder. Finansiella kostnader består av kostnader för den totala skulden till kreditinstituten på 89 mnkr. Kommunen gynnas av de relativt låga utlåningsräntorna som gäller idag samt att ränteintäkterna på våra likvida medel är förhållandevis höga. Likviditet Storfors kommuns likviditet hal' under första halvåret varit god och det är inte många dagar som checkkrediten behövts utnyttjas. Anledningarna till den förhållandevis goda likviditeten är flera, delvis beror den på det positiva delårsresultatet men också på att årets investeringsprojekt ännu inte kostat mer än de bokföringsmässiga avskrivningar som gjorts under första halvåret. De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från Migrationsverket som Kommunen led av under förra året är nu åtgärdat. Balanskravsutredning D. 'u,g, Ug"'U" Storfors kommun (tkr 2013 Prognostiserat resultat före justeringar VA verksamhet 967 Jämförelsestörande poster Prognostiseratjusterat resultat f i i ' God ekonomisk hushållning AFA Försäkrings styrelse har beslutat om sänkning av premier till noll (O %) för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och AF A Försäkring har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att även sänka premien avseende år Återbetald avgift kommer i likhet med tidigare år inte räknas med i balanskravsresultatet. Kommtmens avsikt är att nyttja dessa medel till en partiell inlösen av pensionsskulden vilket bedöms medföra en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 9

21 !& STORFORS [][D KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Verksamhetsredovisning Kommunstyrelsen Kommunledning Det har varit en högre aktivitet i den politiska verksamheten på grund av kommunens omställningsarbete. Ett antal möten har genomförts i den så kallade omställningsgruppen, där representanter för politiken, fackföreningar och verksamheterna varit representerade. Omställnings gruppen har lagt fram förslag till kostnadsreduceringar i kommunens verksamhet och Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om neddragningar. Kommunstyrelsens ordförande har under våren genomfört månatliga träffar med medborgare. Översiktsplanen är efter flera års arbete fastställd av Kommunfullmäktige. Översiktsplanen kommer att ge bra förutsättningar för ett fortsatt planarbete där kommande viktiga aktiviteter är att arbeta vidare med så kallade LS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden. [" [., f Tjänsten som näringslivsansvarig hålls vakant och vissa tjänster utförs under tiden av Nyföretagarcentrum. Ekonomi Överförmyndarverksamhet bedöms kosta mer än budgeterat. Kommunen har kostnader för länets kommunsammanbindande nät då avtalet med Quadracom Networks förlängs för perioden l juli 2013 tom 30 juni Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Kommunledning Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar % O NETTOKOSTNADER % Kommunservice och administration Arbetet kring E-tjänster är en aktivitet där Storfars, Kristinehamn och Filipstads kommun under september månad har som ambition att introducera minst 5 E-tjänster. samband med pensionsavgång har arbetsuppgifter omfördelats och en sammanlagd personalreducering gjorts med 50 % tjänst. Under första delen av året har ett stort arbete med en ny lokalvårdsorganisation genomförts vilket medfört att organisationen minskats med två tjänster. En ny tjänst som arbetsledare för kost och lokalvård har utannonserats men ännu inte tillsatts. En fortsatt satsning på uppröjning längs Rv 26 har genomförts. Den långa vintern med ömsom kyla eller mildväder har utsatt gator för stora påfrestningar vilket resulterat i många "potthål" som under sensommaren kommer att lagas. Fibemedläggning inom storfors tätort har påbörjats av Telias entreprenörer. 10

22 STORFORS KOMMUN DELARSRAPPORT 2013 Simhallen upprustas med ny styrutrustning samt koloxidarm. En lyftanordning till simhallen har införskaffats för att öka tillgängligheten. Stiftelsen Björkåsen har förvärvat onuådet Strand, vilket medfört en utökning av personalstyrkan med en halvtidstjänst som fastighetsskötare på onuådet. UKM-festival har genomförts med stort deltagarantal och besökare. Under våren har det genomförts konstutställning med en ny konstnär varje månad i biblioteksfoajen. Ombyggnation av kultrn husets stora foaje på entreplan är påbörjad. Med stöd av flera föreningar har nationaldagsfirandet utvecklats till ett stort evenemang. Konsert med Björn Starrin & 0550 Big Band har genomförts. Det har genomförts Lan i kulturhuset under påsklovet med ca 75 aktiva deltagare under 2 dygn. Fotoaktiviteter har startat i Kulan. Kulturskolan har genomfört musikkafe, morgonsamlingar, vårkonsert där både unga och gamla elever deltagit. Volymer och nyckeltal Avfallsvolymer hushållsavfall Första halvåret 2013 samlades 600 ton hushållsavfall in och transporterades till förbränningsanläggningen i Karlskoga. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 567 ton. Detta motsvarar ca 144,5 kg! person 2013 och 136,5 kg! person Avfallsvolymer återvinning Första halvåret 2013 samlades det totalt in 162,7 ton avfall fördelat på 3 fraktioner, osorterat, trä och brännbart. Motsvarande period 2012 var den insamlade mängden 187,7 ton med samma fraktioner. Avfallsvolymer farligt avfall Första halvåret 2013 samlades det in 16,1 ton farligt avfall att jämföra med 2012 där det samlades in 8,3 ton farligt avfall under samma period. Biblioteksvolymer Under perioden har vi haft 631 unika låntagare Utöver dessa så har vi många personer som besöker biblioteket i andra ärenden. Antalet besökare på huvudbiblioteket ligger stadigt på ca personer per dag. Antalet utlån har under perioden uppgått till stycken, vilket är en minskning jämfört med samma period förra året då det var st. 11

23 STOR FORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT Kommunservice o administration, arbetade timmar, år , tom juni ~ ~ 225 ~O L 9B6B ~ 95.,.g 136 A ~ 470~~ ~2\ 525 ~ / ~ ~ B51 ~~ /~ 1BB '& 7898 V 'V,, B B B Ekonomi Kostnaden för företagshälsovård bedöms bli högre än budget. Kostnadsökningen orsakas av ökad långtidssjukfrånvaro samt ökade satsningar på förebyggande arbetsmiljöarbete. Rutinen för avrop av tjänster kommer att förändras. Omställningsarbetet under det första halvåret har medfört att de fackliga kostnaderna bedöms överstiga budgeten. Personalvårdskostnaderna bedöms kunna hållas nere. T -kostnaderna bedöms överstiga budgeten med anledning av aviserad förändring av T -plattform och infrastruktur. Ätervinningsverksamhet bedöms minska och det är främst försäljnings intäkter samt taxor och avgifter som bedöms avvika från budget. Hyror och illtenden på verksamhetslokaler bedöms även de minska i förhållande till budgeten men uppvägs av ökade intäkter för vidareförmedlad fjärrvärmeförsäljning (avser Kroppavägen 5). Månad Verksamhetskostnader för verksamhetslokaler understiger budget. Fastighetsunderhåll hålls nere och understiger budget. Personalkostnaderna inom kost omställningsarbete genomförts överstiger budget. och lokalvård överstiger budget. Under våren har ett som reducerat verksamheten. Livsmedelskostnaderna Kommunservice och Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse administration Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivn ingar % NETOKOSTNADER %

24 Q!lJ STORFORS [J[![ KOMMUN Välfärdsnämnden DELARSRAPPORT 2013 Välfårdsnämnden är uppdelad i två verksamheter; Skola och välfård samt Vård och omsorg. r Ekonomi Nämdens sammanlägda ekonomiska ufall och prognos. Budget VFN total 2013 ntäkter Personalkostnader VHT kostn ader Avskrivningar NETTOKOSTNADER Utfall kv 2 Utfall kv Riktp50% Prognos Awikelse mot budget 55% % % % ",4, Skola och välfärd Verksamhet Under våren beslutade Kommunfullmäktige att stänga Solbackens förskola som ett led i det omställningsarbete som pågått under våren, de 14 barn som var inskrivna på Sol backen placerades på övriga förskolor i tätorten. Under våren har eleverna i årskurs nio, även l ar, åkt till Polen som en del l det demokratiprojekt som genomförs under grundskoletiden. SF undervisningen har bedrivits under hela året utan semesteruppehåll för eleverna. y rkesvux och Lärlingsstudier har bedrivits under perioden. ndivid och familjeomsorgen, FO stödjer och servar medborgarna i kommunen. Utbyggnad av hemmaplanslösningar gällande missbruk och socialpsykiatri planeras. planen finns med att FO-avdelningen upprätthåller och skapar nya kontakter med andra aktörer inom socialt arbete både inom offentlig och frivilligorganisationer samt aktörer som kan vara viktiga för att producera nya lösningar på de mål som finns för verksamheten. Samarbete mellan FO, ntegration och Jobbcentrum fortsätter för att skapa nya möjligheter till fler arbetstillt1illen och ökade möj ligheter för tillträde till arbetsmarknaden. Fortsatta arbetet med att finna fler kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem samt stödja och underhålla dessa uppdragstagare så att de känner att de får stöd och kunskap för det viktiga uppdrag som de åtar sig. På integrationsavdelningen har ett stort mottagande skett under denna period i förhållande till årets mottagningskvot. Praktikplatser från FNSAM upphörde sista februari. Två projekt, fas 3, arbetspraktik och förstärkt arbetspraktik finns i överenskommelser med arbetsförmedlingen. Volymer och nyckeltal Antalet inskrivna barn i förskolan den 1 april 2013 var 163 vilket är en minskning med 20 jämfört med 1 april Den varslade babyboomen uteblev. Antalet förskoleklass 39 st och grundskoleelever 405 samt grundsärskola 7 st. Fem av eleverna som startade på introduktionsprogranjillet har gått vidare till Grundvux. 13

25 Q!l STORFORS [][!D KOMMUN DELÄRSRAPPORT nya elever har startat på SF 13 elever inskrivna på M På SF har vi 60 elever På M-programmet är 34 grundskolebetyg samt 2 gymnasiekursbetyg satta i samband med vmierminens slut, fördelat på de drygt 20-talet elever som deltagit under läsåret. Försöljningsstödet har ungefär aktuella ärenden, det tillkommer utredningar och nybesök. Vidare så hanterar avdelningen ett 20 tal förmedlingsärenden. kvartal 2 hade Barn och Unga nio placerade barn. Sex vårdnadsöverflyttningar är gjorda. Fem HVB (hem for vård och boende) där en av placeringarna planeras till konsulentstött familj hem. På integrationsenheten är 88 personer inskrivna. Mottagandet forsta halvåret är 25+8 årets totala mottagningskvot är 30+ l O. På arbetsmarknadsenheten har 5 utvecklingsanställningar påbörjats under perioden, en trygghetsanställning samt en utvecklingsanställning som finns i annan verksaniliet. 48 lmgdomar erbjöds feriearbete under sommaren.. ~./ Verksamhet Skola och välfärd, arbetade timmar per månad, år t o m juni.. ~~~; ~ ~ 173 ""*1~:~ " E ~ ~: ~ 235 ~ ~ a ~ ~ ~ ""*' E E '" ~ s " ~7 \Y.j v' ' _ Arbetade timmar forsta halvåret återspeglar de personalminskningar som gjorts det senaste året. Månad Ekonomi På grund av minskat barnunderlag har antalet tjänster reducerats ytterligare i forskolan, vilket pekar mot ett överskott jämfort med budget. Planerade personalminskningar har skett i grundskolan. Skolskjutskostnader for särskolan är något högre än beräknat. Personalkostnader något högre på grillld av ej budgeterade insatser for barn med behov av extra stöd. Ökade intäkter for asylelever samt ökade intäkter for barn fråt! andra kommuner. 14

26 Qll STORFORS Cl[!D KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Gymnasieskolan har ökade kostnader dels beroende på inflyttade elever som går i gymnasiesärskolan samt att verksamheten ännu räknar utifrån att alla elever som gick ur grundskolan kommer att börja gymnasieskolan under hösten. Prognosen för gymnasiekostnaderna är svåra att göra vid halvårsskiftet då kostnaderna för de olika gymnasieprogrammen varierar stort och verksamheten inte vet vart de nya gymnasieeleverna kommer att börja sin skolgång. Ökade kostnader för, kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt familjehemsplaceringar från FO leder troligen till ett underskott. Skola och Välfärd Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Riktp50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostn ader % Avskrivningar % NETTOKOSTNADER "A> Vård och omsorg Verksamheten syftar till att bistå människor enligt Socialtjänstlagen och LSS-agen. Vård och omsorg regleras också av Hälso-och sjukvårdslagen. Verksamheten arbetar utifrån "kunden i fokus" och ett värdegrundsperspektiv. mplementering av demensriktlinjer har pågått under året. Fyra utbildningstillfållen har därför ägt rum, en utbildning anordnades i Storfors under två dagar, och en i Filipstad. mars påbörjades utbildning i BPSD (demensregistret). nstruktörer i modem förflyttningsteknik håller i utbildningar till samtliga medarbetare, ca 1 gång i veckan. Föreningen Hjärnkoll höll en uppskattad föreläsning funktionsnedsättningar under 2 kvartalet. Folkets Hus om neuropsykiatriska Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen har bjudits in till halvdagar, där värdegrundsfrågor har diskuterats (fmansierat av statsbidrag). Personalgruppen på LSS boendet har den 27 maj deltagit i en utbildning i Göteborg. Rubriken på föreläsningen var introduktion till KBT för boendestöd och omsorgspersonal. juni hölls en introduktionsdag för nyanställda medarbetare, där rutiner inom verksamhetsområdet gicks igenom. En enkät till samtliga vikarier delades ut. Nutritionsombuden har under de första 6 månaderna fortsatt sitt arbete med Senior Alert. 15

27 1, l:l!lj STORFORS ][!!J KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Volymer och nyckeltal Antal kunder inom äldreomsorgen uppgick till 188 personer. Fördelade åldersmässigt enligt nedanstående bild. Totalt per åldersgrupp 31 16%. 90 år eller äldre % år Under 85 år De 188 kunderna inom äldreomsorgen är fördelade åldersmässigt och verksarnhetsmässigt enligt följande bild. Åldersfördelning O '3 7 r;;;;;;;;;l Smeden S- g r-"" ~ r 5 L 35- Hammargården Kroppavägen Hemtjänst > år eller äldre år Under 85 år 16

28 ll STORFORS [][!!J KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Antal kunder inom LSS verksamheten uppgick till 35 stycken. Nedan följer en åldersfördelning för kunder inom personlig assistans, boendeverksamhet och korttillsyn för barn över 12 år. o Aldersförderlning 6, ~--~ ~ ,---r o över minderåriga Vård och omsorg har en mycket positiv utveckling gällande Svenska palliativregistret. Den genomsnittliga förbättringen är i nuläget 22 % vilket är bland de högsta (kanske den allra högsta) i Sverige. dentifierad orsak till förbättringen är att verksamheten följer upp mer nogsamt. Munhälsa har ökat från 17 till 35 %. Ordination av läkemedel mot ångest ökning 56 till 78 % Validerad smärtskattning ökat från O till 17 % Brytpunktssamtal 30 % förra året, i år 60 % Jan Feb Mars April Maj Juni Avvikelser enligt Häls(}- och sjukvård Kvarglömd dos Fel dos/tidlkund 1 O 1 O O l Fel i dosett dispensering 2 O 1 2 O 2 Falltillbud Fallskada Trycksår O O O O O O ÖVrig O O O O O O Anmälan, Lex maria O O O O O O Missförbållande enligt SoULSS Hot/vård O O O O O Bemötande O O O O O 2 Säkerhet/trygghet O l O l l O Anmälan, lex Sarah O O O O O O Externt Avvikelser mot sjukhus O 2 O 2 O O Synpunkter/klagomål 2 2 O O O O Klaga på vården O O O O O 17

29 ~ STORFORS Cl[!D KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Ekonomi Vård och Omsorg beräknar ett litet positivt resultat jämfört med budget. Datastödet MaxiMilia beräknas bli dyrare än budget, då vissa lagstadgade aktivter som åligger verksamheten kräver ökade konsulttjänster i MaxiMilia. Hemtjänsten har bytt ut 2 stycken leasingbilar under våren vilka har blivit körda fler mil än avtalat vilket ledde till en ej beräknad engångskostnad. Kostnad för tvätt på särskilda boenden beräknas kosta mer än budget på grund av vinterkräksjuka och influensa då detta ställer högre krav på tvätt-och hygienrutiner. Hyror och arenden ger också ett underskott, vilket är förenat till betalningsutrymmet för kund. i Kostnaderna för förbrukningsmatriel inom hemsjukvården beräknas minska, då kund med omfattade vårdbehov ej är aktuell inom verksamheten längre. Vård och Omsorg Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse Riktp50% mot budget ntä kter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar % NETTOKOSTNADER % MLJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Verksamhets beskrivning Nämndens verksamhet består huvudsakligen av myndighetsutövning, samhällsplanering och rådgivning inom områdena plan, bygg och miljö- och hälsoskydd. Fysisk planering är nämndens instrument för att styra över hur kommunen bebyggs enligt plan och bygglagen. Detta sker genom upprättande av översiktplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Bygglovhantering innefattar granskning och beredning och beslut om bygglov, rivningslov och marklov samt utfärdande av startbesked och beslut om kontrollplan. Verksamheten omfattas även av tillsyn och föreläggande av ovårdade byggnader och tomter samt registerhållning enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll. l ~ Ajourhållning av adress- och byggnadsregister utförs av rniljö- och byggnadsnämnden. Det ansvar som åvilar nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet är uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden t ex miljöbalken och livsmedelslagen vilket innefattar prövning och tillsyn inom områdena livsmedel och rniljö- och hälsa. Från och med föreligger avtal med Karlskoga kommun om stöd avseende myndighetsutövning inom miljöområdet. nitialt har fokus legat på att identifiera tillsynsbehovet i kommunen. Uppgifter från inventering används sedan för att göra en behovsanalys och för att presentera ett förslag till riskbaserad taxa och reviderat belopp för timavgift som ger god kostnadstäckning för nämndens uppdrag. 18

30 STORFORS KOMMUN DELÄRSRAPPORT 2013 Från finns även avtal upprättat med Karlskoga kommun om stöd avseende myndighetsutövning inom plan- och byggfrågor då främst med hjälp av byggnadsinspektör. Samarbetet sker inom ramen för samverkan mellan kommunerna i östra Värmland. Under året 2013 kommer miljö- och byggnadsnämnden att arbeta med fortsatt uppdatering av detaljplanelagda onuåden för permanentboende i fritidshusonuåden. Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag, från kommunstyrelsen, att genomföra en enkätundersökning i områdena Kväggen, Herrnäset och Södra Ullvettern för att höra vilket intresse det finns bland de boende, och få en översiktlig bild av förutsättningarna i den befmtliga bebyggelsen. Första området för undersökning är Kväggen, dit enkäten skickades ut i böljan på juli. Avtalet med Metria angående uppdatering av primärkartan har förlängts, i två år. En målsättning är att under hösten 2013 kunna bestämma vilket kartprogram som skall ersätta Autoka-Vy. Volymer och nycl.eltal kommunen har sammanlagt 78 verksamheter identifierats som ska ha regelbunden tillsyn. Av dessa är 30 livsmedelsverksamheter, 28 är miljöfarliga verksamheter och 20 är hälsoskyddsverksamheter, framförallt kommunala verksamheter. Samtliga verksamheter är riskklassade och har tilldelats en tillsynsfrekvens. Under första halvåret har sammanlagt 50 kontrollbesök gjort på 30 olika objekt/verksamheter. nkommande ärenden under perioden har bland annat varit sammanlagt 15 klagomålsärenden rörande fukt och mögel, slörande ljud från fordon, djurhållning, livsmedelshantering mm. Övriga inkommande ärenden som handlagts är bland armat anmälan av värmepump (5), remiss om vattenverksamhet (2), anmälan av spridning av bekämpningsmedel (1), ansökan om dispens från avfallshantering (3), anmälan av miljöfarlig verksamhet (2), anmälan av incident; oljeutsläpp (2). Under perioden har två miljösanktionsavgifter dömts ut samt tre förelägganden om att vidta åtgärder. Antalet inkomna anmälningar, ansökningar om bygglov, dispenser och förhandsbesked uppgick till 39 st. under januari - juni Under perioden januari - juni har 5 stycken anmälningar om inrättande av bergvärme inkommit och 5 stycken ansökningar om anordnande av avloppsanläggningar inkommit. Sammanlagt 50 kontrollbesök har utförts, fördelade på 23 livsmedelskontroller, 6 hälsoskydd, 12 miljöfarlig verksamhet, 7 avlopp och 2 övriga. Ekonomi Budget Utfall kv 2 Utfall kv 2 Prognos Awikelse MOB51x Riktp 50% mot budget ntäkter % Personalkostnader % VHT kostnader % Avskrivningar NETTOKOSTNADER %

31 STOAFOAS KOMMUN nvesteringar nvesteringsbudget 2013 Proiekt Pro'ekt Albl1ön del 1200 Brandstation, takrenoverin (KS 1205 Pro"ektering- ny skola (KS) 1207 Sporthallen, nvll ~olv (KS) 1308 Elljusspår, uppmstning ny belysning (KS) 1316 Ge-vagar, säkerhetshö'allde åtgärder (KS 1319 Genomfart Rv 26 KS) 1320 Ater\llfw.ingsstation - rca (KS) 1335 Folkets Hus en treparti{'f KS) 1336 FolkctsHus, ventilation bibliotek 2030 nventarier (KS) 2045 Digital karta (KS 2111 Prim1!rkarta (MoB 2202 Utrustning badet, lyft, skåp mm (KS) 2203 Simhall, uppmstning enl [agkrav (KS 2584 Bostadsanpassnin 2013 (KS 2650 Smartboard VFN) 2702 Schema, planjäggningsprogram (KS 2801 Arbetsmiljöårgärder (KS) Kf 4, Kf 17, Rcvid Budget budget O DELÄRSRAPPORT 2013 Nybudgcl Redovisat Återstår Pro,gnos Kommentarer O Arbetet besli'lllt, utförs se!» mån , Under utredning , Arbete pågår , ()()O Avla! saknas, kontakt pågår , Startas o.mder höstcll JOO 000 0, , O ngetsvar fr CA-A2rm , Slartas under höshll , Ronnys pro ck! , Höj- och silnkbarn skri vbord , På, , Pågå; , Pågå; , Pågår ,00 J Pågår ,00 O Avslutat , J4 403, Pågår Vnttfn oavlopp 1541 Vatteo1.nät föryngring (KS 1543 Avloppsn!!t, saneringsplan (KS) 1544 Vattenl,nät avs.ventiler (KS) 1545 Vattenverk Strs, re lervent KS 2541 Vattenverk Stfs,flödesmätningsutr. KS 2542 Tnbrottslann reservoarer m m KS) 2554 Hcrrn 3sct, brum (K S) 2557 Pumpstationer brutet vattensystem KS) 2558 StymlrustnmJ.!:, duckbyten (KS) 2559 VA - teknisk utrusln. (KS l l O l ,00 l ,00 l Underhöstel , , Pågå; , , Underhöslen , , Under hösten J , , Pågå; , , Underhöslen , , UnderhÖSlen , , Underhöslen , Underhö:5tcn , , UnderhÖSlen RcnhAllning 2562 A V -central, container 2563 AV-centre] asfalteringsarbeten O Bestäl l! , , Under hösten O Totalsumma O )

Lars-Erik Carlsson. Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare. Lars-Erik Carlsson (V)

Lars-Erik Carlsson. Erik Svedin (KD), ersättare Lennart Aronsson, sekreterare. Lars-Erik Carlsson (V) STORFORSKO~U~~N ~S~ ~~~~T~RAD ~ = ~E=S~P~R~O~TO~K~O=LL~ ~ omm a 1ge Sammantradesdarum Sida Plats och tid Beslutande Sammanträdesrwn Valsaren, Folkets Hus, Storfors, torsdagen den 17 oktober 2013 kl. 18.00-19.25.

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2013-09-18. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum 2013-09-18. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2013-09-18 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Onsdagen den 25 september 2013, kl 09.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71. lili STORFORS [](JIJ KOMMUN. pa: 'klo\ .:u , ~ :-- Årsredovisning 2013

Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71. lili STORFORS [](JIJ KOMMUN. pa: 'klo\ .:u , ~ :-- Årsredovisning 2013 lili STORFORS [](JIJ KOMMUN Bilaga 2 Kommunfullmäktige 2014-05-22 71 [ pa: 'klo\.:u, ~ :-- Årsredovisning 2013 l:l!jj STORFORS C[!IJ KOMMUN ÄRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning IKOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 0 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 3 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 EKONOMISKT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS...

ÅRSREDOVISNING 2014 KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS... Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR... 2 ORGANISATION... 4 UTVECKLING STORFORS KOMMUN... 6 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS... 17 PERSONALBOKSLUT... 38 BARNBOKSLUT 2014... 41 MILJÖBOKSLUT 2014...

Läs mer

~t&rrnad~ STORFORS KOMMUN. Kommunstyrelsen

~t&rrnad~ STORFORS KOMMUN. Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Kommunstyrelsen S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-08-14 Sida 1(40) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Konnnunhuset, Storfors onsdagen den 14 augusti 2013,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR TILL VERKSAMHETSÅRET 2010... 3 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS... 14 BARNBOKSLUT... 23 MILJÖBOKSLUT...

KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR TILL VERKSAMHETSÅRET 2010... 3 EKONOMISKT RESULTAT OCH ANALYS... 14 BARNBOKSLUT... 23 MILJÖBOKSLUT... Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS KOMMENTAR TILL VERKSAMHETSÅRET 2010... 3 ORGANISATION... 5 POLITISKORGANISATION... 5 VERKSAMHETSORGANISATION... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS...7 SAMHÄLLSEKONOMIN...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2012-10-01, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisning 2014 DANDERYDS KOMMUN

Årsredovisning 2014 DANDERYDS KOMMUN Årsredovisning 2014 DANDERYDS KOMMUN Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld 5 Målstyrning 9 Måluppfyllelse 11 Ekonomisk rapportering 17 Finansiell analys 23 Personal 27 Miljö 32 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Delårsbokslut 2012. Vingåkers kommun

Delårsbokslut 2012. Vingåkers kommun Delårsbokslut 2012 Vingåkers kommun Januari - juli 2012 Sammanfattning Vingåkers kommun redovisar för perioden januari till juli 2012 ett positivt resultat på 14,2 mkr. Årets resultat beräknas enligt prognosen

Läs mer

Delårsrapport 2012-06-30

Delårsrapport 2012-06-30 Delårsrapport 2012-06-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 2 Omvärldsanalys...2 Befolkning, arbetsmarknad, näringsliv...2 Finansiell analys - Kommunen...3 Finansiella nyckeltal per 30 juni...4

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-25

Årsredovisning 2012. Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-25 Årsredovisning 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-25 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsåret 2012 i Bjuvs kommun... 2 2. Sammanfattande översikt... 3 2.1. Kommunens organisation... 4 2.2. Viktiga

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Budget 2014 PLAN 2015 2016

Budget 2014 PLAN 2015 2016 Budget 2014 PLAN 2015 2016 Innehållsförteckning Inledning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna under 2012 6 Vision, mål och styrning 7 Vision, mål och styrning 8 Ekonomiska förutsättningar 2014

Läs mer

Budget 2014. Med ekonomisk plan för 2015-2016. Beslutad kommunfullmäktige 2013-10-31, 92

Budget 2014. Med ekonomisk plan för 2015-2016. Beslutad kommunfullmäktige 2013-10-31, 92 Budget 2014 Med ekonomisk plan för 2015-2016 Beslutad kommunfullmäktige -10-31, 92 0 Innehållsförteckning 1. Förslag till beslut... 2 2. Sammanfattning... 3 3. Ekonomiska och demografiska förutsättningar...

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omslag: Ljusinvigning, 28 september INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Sammanfattning 4 Övergripande mål 5 Ekonomiska läget 6 Utveckling i kommunen 8 Förvaltningsberättelse 9 Personalredovisning 12 Verksamheternas

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula, Hallsberg Måndagen den 16 november 2015 kl. 18:30. Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2014 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 3 Hushållning och kvalitet 8 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och

Läs mer

Befolkningssiffrorna fortsätter att oroa. Vindkraften tar form. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Duvan hem för ensamkommande flyktingbarn

Befolkningssiffrorna fortsätter att oroa. Vindkraften tar form. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Duvan hem för ensamkommande flyktingbarn ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Vindkraften tar form Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer