Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 19 december 2011

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 19 december 2011, klockan 18:30 Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden 5. Särskilda regler för lokalägande föreningar från och med anta. 6. Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik - godkänna. 7. Bildande av ekonomisk förening för turismverksamheten i Vimmerby - köp av aktier i Vimmerby Turistbyrå AB (VTB AB), val av ombud samt instruktioner till ombud inför stämma i VTB AB, avtal om drift av turistbyråverksamhet år 2012 samt inriktningsbeslut om bildande av ekonomisk förening för turistverksamhet. 8. Medlemskap i kommunförbundet ITSAM av- godkänna avtal om köp av IT-tjänst. 9. Konsumentrådgivning - uppdrag. 10. Lokalvårdsorganisation för Vimmerby kommun - anta. 11. Begäran om täckning av lokalvårdskostnader från teknik- och servicenämnden till barn- och utbildningsnämnden - bifalla.

3 2(3) 12. Vindkraftsplan för Vimmerby kommun - anta. 13. Biblioteksplan för Vimmerby kommun anta. 14. Motion angående affärsutveckling och tillvaratagande av tillväxtmöjligheter för affärsområdet biogasproduktion i Vimmerby. 15. Motion angående vägning av sopor. 16. Motion om yrkeskläder till omsorgspersonalen. 17. Granskning av rutiner för att svara på motioner - anta rutiner för ärendeberedning. 18. Arbetsmiljöpolicy- anta. 19. Slaäpplockarkampanjen - anhållan om befrielse från uppdraget. 20. Detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3 och Midgård 2 i Vimmerby stad- anta. 21. Köpekontrakt fastigheten Vimmerby Snickaren 16 - godkänna. 22. Köpekontrakt fastigheten Vimmerby Storken 18 - godkänna. 23. Nominering av styrelseledamöter i Vimmerby Turistbyrå AB. 24. Utdelning av kultur- och fritidspris år Kultur- och fritidsnämndens ordförande Annika Carlson (m) Representant från teatersällskapet Komedianterna 25. Utdelning av stipendium för lovvärt byggande Miljö- och byggnämndens ordförande Bo Svensson (c) Representant från Åbro Bryggeri AB 26. Utdelning av hedersgåvor till förtroendevalda i kommunen

4 3(3) 27. Inkomna handlingar. Efter sammanträdet samlas fullmäktige i cafeterian för gemensam julgröt. Se separat inbjudan. Handlingarna finns tillgängliga på kansli enheten, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning".. Protokollet justeras på Kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 7 december 2011 Leif Larsson Ordförande 1 ~;t04 Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: Registrator Marize Viderström: 0492/ Kanslichef Therese Jigsved: Stadshusets växel: 0492/

5 Arende

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 531 Dnr 345/2011 Kod 091 Särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna texten i särskilda regler för lokalägande föreningar. Reservationer PerAke Svensson ( c) och Lars Nilsson (c) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut att godkänna texten i särskilda regler för lokalägande föreningar och att lämna ärendet till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade ärendet Nämndens vice ordförande Peter Högberg (s) anser att överenskommelsen med föreningarna ska gälla i två år, , därefter med ett (1) år i taget. Kultur- och fritidsnämnden är enig om texten i reglerna. Alliansens förslag till totalsumma föl' anslag är 500 tkr, socialdemokraternas förslag är oförändrat 630 tkr. Anslagen 2012, baserat på kostnader föl' föreningarna 2010, beräknas till cirka 680 tkr, enligt inlämnade ansökningar. Detta ska betalas ut till föreningarna, enligt nu gällande regler. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ärendet skulle återupptas vid sammanträde Vid sammanträde förelåg förslag till text om särskilda regler föl' lokalägande föreningar från och med samt översyn av regler föl' lokalägande föreningar samt en sammanställning över anslag till föreningarna tidigare och i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade ärendet. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Efter sammanträdet besökte nämnden Frödinge bygdegård och diskuterade ärendet med ordförande Göran Hultqvist, kassör Tomas Holgersson och Bo Svensson. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten i särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Summan för anslag 2012 och 2013 ska beslutas vid sammanträde i nämnden Vid sammanträde diskuterade kultur- och fritidsnämnden summan för anslag 2012 och Nämnden beslutade att anslagssumman för 2012 ska betalas ut enligt gällande regler, totalt kronor.. Hänvisas till KFN 101, budget 2012 och anslag till föreningar, organisationer och dylikt Anslagssumman för 2013 ska beslutas i kultur- och fritidsnämnden under våren Kultur- och fritidsnämnden vill att förvaltningen ska göra en grundlig utredning om behovet av samtliga lokaler i varje ort i kommunen. Socialdemolaaterna reserverade sig mot summan tilllokalägande föreningar 2012, till förmån för eget förslag, hänvisning till KFN 101. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten i särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Vid nämndens sammanträde togs ärendet åter upp angående texten i särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Kultur- och fritidsnämnden beslutade att lämna ärendet till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut. Vid dagens sammanträde deltar kultur- och fritidschef Anders Eriksson som redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN 129, Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sidnr ' KFN 129 Dm 4/2011 ':. Kod 091 J~t7/ ~fy 7~j/Jf64.Särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten i särskilda regler för lokalägande föreningar från och med , enligt bilaga. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut. Ärende Föreligger förslag till särskilda regler för lokal ägande föreningar från och med Översyn av regler för lokalägande föreningar, yttrande från kultur- och fritidschefen. Kultur och fritidsnämnden diskuterade ärendet Peter Högberg (s) anser att överenskommelsen med föreningarna ska gälla i två år, , därefter med ett (1) år i taget. Kultur- och fritidsnämnden är enig om texten i reglerna. Alliansens förslag till totalsumma för anslag är 500 tkr, socialdemokraternas förslag är oförändrat 630 tkr. AmHagen 2012, baserat på kostnader för föreningarna 2010, beräknas till cirka 680 tkr, enligt inlämnade ansökningar. Detta ska betalas ut till föreningarna, enligt nu gällande regler. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ärendet återupptas vid sammanträde Vid sammanträde föreligger förslag till text om särskilda regler för lokalägande föreningar från och med samt översyn av regler för lokalägande föreningar. Dessutom en sammanställning över anslag till föreningarna tidigare och i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade ärendet. Efter sammanträdet besökte nämnden Frödinge bygdegård och diskuterade ärendet med ordförande Göran Hultqvist, kassör Tomas Holgersson och Bo Svensson. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten i särskilda regler för lokalägande föreningar från och med Summan för anslag 2012 och 2013 ska beslutas vid sammanträde i nämnden Protokolljusterare Utdragsbestyrkning tja/c.,

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sidnr 24 Vid sammanträde diskuterade kultur- och fritidsnämnden summan för anslag 2012 och Kultur.. och fritidsnämnden beslutade att anslags summan för 2012 ska betalas ut enligt gällande regler, totalt kronor. Hänvisas till KFN 101, budget 2012 och anslag till fåreningar, organisationer och dylikt Anslagssumman får 2013 ska beslutas i Okultur-o och fritidsnämnden under våren Kultur- och fritidsnämnden vill att fårvaltningen ska göra en grundlig utredning om behovet av samtliga lokaler i varje ort i kommunen. Socialdemokraterna reserverade sig mot summan till lokal ägande fåreningar 2012, till formån får eget förslag, hänvisning till KFN 101. Vid dagens sammanträde, , togs ärendet åter upp angående texten i särskilda regler får lokalägande föreningar från och med Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna texten. Ärendet ska till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige får beslut. Beslutsunderlag Särskilda regler för lokalägande föreningar från och med , Dnr , Kod 091, Id Översyn av regler får lokalägande föreningar , Dnr 4/2011, Kod 091, Id Sammanställning anslag tilllokalägande fåreningar, tidigare och i framtiden, fårslag, Dnr 4/2011, Kod 091, Id Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Protokolljusterare I U~"",_m, (ja/~

10 VIMMERBY KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Stadshuset VIMMERBY Bilaga 1 REGLER ANSLAG fv1mj;1e;rby~~ Lokalägande föreningar r KuCfurje'rWt.M U!, SÄRSKILDA REGLER FÖR LOKALÄGANDE FÖRENINGAR fr.o.m (antaget av Kommunfullmäktige?) Se även anslagsregler, "Kommunala anslag till föreningar".,,de lokalägande föreningarna får stöd av kommunen ror samlingslokaler i kommunen. De ska vara tillgängliga för alla 1 kommunen verksamma organisationer och grupper med organiserad verksamhet, som fungerar utifrån demokratiska principer. Bedömningen för anslag, som kommunen baserar sig på, är driftskostnader, aktivitet/uthyrning och att lokalen är viktig för kommunens innevånare i respektive ort. De lokalägande föreningarna i Vimmerby kommun är:.,'/') Frödinge Bygdegård Sveasalen, IOGT-NTO Vimmerby Locknevi Bygdegård Storebro Byggnadsförening Tuna Bygdegård Vimmerbyparken Dabbetorps Bygdegård IOGT-NTO Toverum Ytterbo Bygdegård Brantestad Intresseförening Överenskommelse ska skrivas mellan Vimmerby kommun och den lokalägande föreningen. Överenskommelsen gäller i 2 år och därefter l år i taget. Möten sker under hösten varje år mellan kultur- och fritidsförvaltningen och de lokalägande rore'ningama. Anslag betalas ut tilllokalägande föreningar for driftskostnader: Med driftskostnader. avses el-, vatten-, renhållnings-, sotnings-, försäkrings- och uppvärmningskostnader. Samtliga kostnader ska redovisas skriftligt med ansökan och kunna hänvisas till den ekonomiska rapporten. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk rapport ska lämnas till kultur"' och fritidsförvaltningen efter årsmötet. Dessa ska sedan diskuteras vid det årliga mötet. Totalsumman, som fastställs i budgeten, sker genom procentsättning av driftskostnaderna föregående år. //ij Q) ~. ~l ~

11 -Dessa föreningar kan också få ett investeringsbidrag på högst 30 % vid särskilda behov och av kommunen godkända kostnader. En förutsättning för kommunalt investerings bi drag är att kommunen har godkänt det planerade arbetet och kostnader innan arbetet påbörjas. Bidraget ges i första hand för minskade energikostnader eller bättre miljö för föreningen. Bidraget betalas ut mot uppvisande av fakturor och kvitton. Ansökan om investeringsbidrag ska inlämnas till kultur- och fritidsnämnden senast den 30 april varje år för utbetalning av bidrag nästkommande år.,id Vid, förändringar i verksamheten hos föreningen och större förändringar av anslaget från kommunen ska detta meddelas i göd tid. ", Kultur- och fritidsnämnden har rätt att besluta om återbetalning av anslag som utbetalats på felaktig grund. " Reglerna gäller från' och med ~O 1.

12 I :! Kultur- och fritidsnämnden Bilaga (2) Översyn av regler for lokalägande foreningar De lokalägande foreningarna i kommunen är viktiga for att ge foreningar och privat-' personer möjlighet att till en rimlig kostnad ordna möten och sammankomster. Husen är viktiga samlingsplatser i orten och människorna i bygden lägger ner många ideella timmar på att få foreningen att fungera och gå runt ekonomiskt.,,'lokalerna ligger utspridda i kommunen i bå~te. stora och,små orter. Lokalerna har,, " funnits länge och har ofta anknytning till en forening eller en politisk rörelse. Idag, används lokalerna i olika utsträckning från några gånger perl1r till de, flesta dagarna i veckan. Ett flertal av foreningarna har svårt att få sin ekonomi att gå ihop och framfdrallt elkostnaderna har de senaste åren ökat dramatiskt. Kommunen har borgensåtagande for Tuna och Frödinge bygdegårdsforeningar på sammanlagt ca :- kronor. Flera av lokalerna ligger i orter där det finns en grundskola och 'andra kommunala lokaler. Det finns inte lokalägande foreningar i alla kommunens orter. De nuvarande reglerna är utformade så att foreningen får 60 % av sina driftskostnader (drift, räntor, vaktmästeri) i bidrag, foreningarna är indelade i två grupper, den ena får 5 % av basbeloppet och den andra 50 %. Föreningen har rätt att söka investeringsbidrag, bidraget utgår med högst 30 % av kommunen godkända kostnader. Bidragssystemet gör att eftersom det bygger på att foreningen får 60 % av driftskostnaderna i efterhand, är det problem att veta vad kommunen får för utgifter de närmaste åren. Ingen lokalägande förening är den andra lik, alla har olika forutsättningar~ Det finns foreningar med liten uthyrning och god ekonomi och stora fdreningar med hög uthyrning och stora lån på fastigheterna. Vissa foreningar sköter vaktmästeriet helt ideellt, andra betalar for det. o/;zo/i (}q /' ~,021/11/ 022:,,""\',!, Kommunens totala kostnad for lokal ägande f6reningar är 2011, :- kronor., För att både kommunen och föreningarna ska få tydliga och långsiktiga forutsättningar for verksamhet, är det nödvändigt att lägga fram ett förslag till hur bidragen ska vara utformade for de lokalägande föreningarna i framtiden. En viktig fråga är naturligtvis hur många JokaJer det behövs i kommunen for att ge möjlighet for föreningar och privatpersoner att hyra lokaler för verksamhet och eveneniang. Föreningarna är naturligtvis beroende av det bidrag som de får av kommunen till sin verksamhet.

13 Konsekvenser Konsekvenserna blir att flera kommer att få svårigheter att driva sin förening om bidragen minskas. Om bidragssystemet läggs om utan omställelsetid kommer flera av föreningarna att få svårt med att klara sina kostnader och lån. Om föreningen upphör, får orten en10kal som inte används och samlingsplatsen i orten kan försvinna.,. '), ~~. -, ' VIMMERBY KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen ~~~' Anders Eriksson " Kultur- och fritidschef /"\' \ ).

14 Arende

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdes datum 1(2) Kommunstyrelsen KS 542 Dnr 21/2010 Kod 530 Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik- godkänna Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län. Ärendet Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige våren 2011 har kommunerna beslutat att 1. ställa sig bakom principöverenskommelsen, "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner 2. Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet från och med övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst 3. genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå från och med landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. I Vimmerby fattades beslutet i fullmäktige vid sammanträde KF 137, Man kompletterade beslutet med ytterligare två punkter: 5. föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyreisen i september Trafikstyreisen får bereda frågan om ambitionshöjningens innehåll och finansiering de kommande åren. Därefter kan landstinget berälma behovet av inkomstförstärlmingar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår. Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna och landstinget avseende Kalmar Läns Trafik AB upphör att gälla den Landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per Ett Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen separat avtal har tecknats om överlåtelse av kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB till landstinget. Villkoren för ovanstående punktsatser ska regleras i ett avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund. Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen med avseende dels för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen (2010: 1065) om kollektivtrafik och principöverenskommelsen "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", dels fårdtjänst och riksfårdtjänst. Avtalet har diskuterats i primärkommunala nämnden, PKN, Avtalet ska behandlas av respektive fullmäktige före årsskiftet och kommunerna rekommenderas att besluta att godkänna avtalet samt ändra i sitt fårdtjänstreglemente så att ansvaret överfors till Landstinger i Kalmar län. Vid dagens sammanträde föreligger Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län. Yrkanden Leif Carlson (m) yrkar, med instämmande av PerAke Svensson ( c), bifall till föreliggande avtal. Beslutsunderlag Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, Id Ekonomichefernas förslag till "strut" för skatteväxlingen av kollektivtrafiken, Id Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar Län, Id Kommunstyrelsens förslag KS 257, Kommunstyrelsens förslag KS 289, Kommunfullmäktiges beslut KF 137, Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län, Id Förslag till avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, Id Reglemente för Kalmar läns trafikstyreise, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 REGION FÖRBUNDET l KALMAR LÄN Till samtliga kommuner i Kalmar län J Po/~V/O ;j36 ~t/// J/3D. ~ ".-~~--- -~.. -.-~~~~! Avtal om Kalmar läns kollektivtrafik Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige våren 2011 har kommunerna och landstinget beslutat att ställa sig bakom principöverenskommelsen, "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, fårdtjänst och riksfårdtj änst, genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunerna och landstinget avseende Kalmar Läns Trafik AB upphör att gälla den 31 december Landstinget förvärvar Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per Ett separat avtal har tecknats om överlåtelse av Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB till Landstinget. Villkoren för ovanstående punktsatser ska regleras i ett avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund. Syftet med avtalet är att reglera ansvarsfördelningen med avseende dels för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen (2010: 1065) om kollektivtrafik och principöverenskommelsen "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", dels fårdtjänst och riksfårdtj änst. Avtalet har diskuterats i primärkommunala nämnden, PKN, den 27 oktober Avtalet ska behandlas av respektive fullmäktige före årsskiftet och kommunerna rekommenderas att besluta att godkänna avtalet samt ändra i sitt fårdtjänstreglemente så att ansvaret överförs till Landstinger i Kalmar län. Helena Ervenius REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

18 J 1 1(6) 4f~!J/O ~ ~ty/j/;j/ AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKEN I KALMAR LÄN 1 Parter Mellan Landstinget i Kalmar Län, nedan kallat "Landstinget", och kommunerna Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbyiånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västen/ik har följande avtal träffats. Kommunerna kallas nedan gemensamt för "Kommunerna" och var och en för sig "Kommun". Landstinget och Kommunerna gemensamt benämns "Parterna". 2 Bakgrund och syfte 2.1 Lag om kollektivtrafik (2010:1065) som träder i kraft den 1 januari 2012 ersätter lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Lagen om kollektivtrafik innebär att det ska finnas en regional kol~ ktivtrafikmyndighet. Kommuner och landsting kan gemensamt komma överens om att lämna över ansvaret för kollektivtrafiken till landstinget som då också blir regional kollektivtrafikmyndighet. En kommun kan också komma överens med landstinget att överlåta sitt ansvar enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (1997:735) till kollektivtrafikmyndigheten. 2.2 Enligt inriktningsbeslut i samtliga kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige våren 2011 har Parterna beslutat att ställa sig bakom principöverenskommelsen, "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län" (daterat ), mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Ett separat avtal har tecknats mellan Parterna om överlåtelse av Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB till Landstinget. Landstinget förvärvar Kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per Villkoren för ovanstående ska regleras i detta avtal mellan Landstinget och Kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund. Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län

19 (6) 2.3 Syftet med detta avtal är att reglera ansvarsfördelningen mellan Parterna avseende dels den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län i enlighet med lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och principöverenskommelsen "Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län", dels färdtjänst och riksfärdtjänst. 3 Regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län 3.1 Genom godkännandet av detta avtal överförs hela ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län till Landstinget. Landstinget blir därmed från och med den 1 januari 2012 regional kollektivtrafikmyndighet och bär ensamt ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län. 3.2 Kommunerna överlåter genom detta avtal ansvar och skyldigheter för färdtjänst och riksfärdtjänst från och med den 1 januari 2012 till Landstinget såsom regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet med lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Landstinget har därmed det fulla ansvaret för frågor om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Ett gemensamt reglemente och en gemensam taxestruktur med giltighet fr.o.m ska tas fram. 3.3 Landstinget har möjlighet att lämna över fullgörandet av åtaganden i detta avtal till ett av Landstinget helägt aktiebolag i den utsträckning som anges i lagen om kollektivtrafik. 4 Gemensamma utgångspunkter för kollektivtrafikens utveckling Parterna är överens om att verka för ökat resande med kollektivtrafik i Kalmar län. Planeringen tar sin utgångspunkt i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi samt den regionala och nationella transportplanen för infrastruktur. S Finansiering - skatteväxling 5.1 Landstinget bär det ekonomiska ansvaret för den av Landstinget beslutade regionala kollektivtrafiken. 5.2 Landstinget som ansvarigt för frågor om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst fattar beslut om avgifter för färdtjänstresor. 5.3 För att kompensera Landstinget för övertagandet av kostnadsansvaret för den regionala kollektivtrafiken - inklusive närtrafik, kompletteringstrafik samt resor till och från daglig verksamhet - samt färdtjänst och riksfärdtjänst görs en skatteväxling med 41 skatteören mellan Kommunerna och Landstinget. Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län

20 (6) 5.4 Skoltrafik, särskoleresor, resor inom daglig verksamhet samt kollektivtrafik med båt ingår inte i skatteväxlingen. 6 Skolskjutsar Skolskjutsar är ett kommunalt ansvar enligt skollagen. Om inget annat överenskoms anordnar Kommun själv sådan trafik. Landstinget och Kommunerna är överens om att verka för samordning av skolskjuts med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och goda resmöjligheter för alla invånare. För att upprätthålla och vidareutveckla samordningen kan Kommun välja att enligt särskild överenskommelse med Landstinget Uppdra till Landstinget att upphandla skolskjuts och samordna denna varvid Kommun har beslutanderätten över trafikens omfattning och utformning. Landstinget fakturerar Kommun för tjänstens kostnader. Låta skolelever åka med den allmänna kollektivtrafiken på terminskort som köps av Kommun. Ovanstående alternativ kan kombineras inom samma kommun. 7 Tillköp Landstinget ska ge Kommun möjlighet att - i den utsträckning lagen medger det - efter särskild överenskommelse köpa till trafik utöver den som Landstinget anordnar. 8 Infrastruktur och investeringar 8.1 I de fall Kommun är väghållare ansvarar Kommun för markanläggningar för kollektivtrafik och underhåll av dessa. Exempel på sådana anläggningar är busshållplatser, vägar och körytor. 8.2 Parterna är överens om att gemensamt påverka annan väg- och banhållare att uppfylla kollektivtrafikens krav. 9 Former för samverkan 9.1 För den övergripande politiska styrningen av kollektivtrafiken svarar Landstingsfullmäktige. För beredning, förankring och samordning i Kommunerna finns en av Landstinget utsedd Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län

21 (6) Trafikstyrelse med 12 ledamöter samt 12 ersättare. Hälften av ledamöterna och ersättarna representeras av Kommunerna och hälften av Landstinget. Kommunernas representanter nomineras av primärkommunala nämnden. Landstinget utser ordförande och vice ordförande i Trafikstyreisen. Gällande majoritetsförhållanden i Landstingsfullmäktige återspeglas i Trafikstyreisen. Reglemente för Trafikstyreisen framgår av bilaga. Landstinget ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Förslag till trafikförsörjningsprogram behandlas i Trafikstyreisen inför beslut i Landstingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige. Processen för att ta fram den strategiska inriktningen av trafikförsörjningsprogrammet bygger på delaktighet från samtliga Kommuner, Regionförbundet och Trafikverket. För att säkerställa inflytande i beredningsprocessen inrättas ett Kollektivtrafikråd med tjänstemän representerande Kommunerna och Landstinget. Partena är överens om att även Regionförbundet i Kalmar län ska erbjudas medverkan i Kollektivtrafikrådet. Vid behov kan även andra parter adjungeras. 9.2 Landstinget svarar för Trafikstyrelsens kansliresurser. 10. Uppföljning och utvärdering Detta avtal ska utvärderas senast tre år efter det att det har börjat gälla. 11. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal kan göras endast efter beslut av samtliga parter. 12 Avtalets giltighet och uppsägning Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2012 och gäller tills vidare. Avtalets giltighet är villkorad av att avtalet underställs och godkänns av Parternas beslutande församlingar, det vill säga respektive kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Önskar part säga upp avtalet är uppsägningstiden tre år. 13 Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. detta avtal inklusive bilaga Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län

22 (6) 14 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och ingångna överenskommelser skall lösas genom förhandling Parterna-emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar. Detta avtal är upprättat i tretton likalydande exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. För Landstinget i Kalmar län Anders Henriksson Landstingsstyrelsens ordförande För Borgholms kommun Alf Jönsson landstingsdirektör För Emmaboda kommun Lisbeth Lennartsson kommunstyrelsens ordförande För Hultsfreds kommun Anne-Marie Fagerström kommunstyrelsens ordförande För Högsby kommun Lars Rosander kommunstyrelsens ordförande För Kalmar kommun Ingemar Svanström kommunstyrelsens ordförande För Mönsterås kommun Johan Persson kommunstyrelsens ordförande Roland Åkesson kommunstyrelsens ordförande Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län

23 df4t)/tf j<?i5 doi! J/3/ 6(6) För Mörbyiånga kommun För Nybro kommun Kenty Ingvarsson kommunstyrelsens ordförande För Oskarshamns kommun Markus Lund kommunstyrelsens ordförande För Torsås kommun Peter Wretlund kommunstyrelsens ordförande För Vimmerby kommun Håkan Algotsson kommunstyrelsens ordförande För Västerviks kommun Michael Glennfalk kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson kommunstyrelsens ordförande 15 Bilagor Bilaga Reglemente för Kalmar läns trafikstyrelse Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län

24 Reglemente för Kalmar läns trafikstyrelse , Il q 'J ~ 1 ~/yt) 6~~{) 1 q?b'//j/3~ Kalmar läns trafikstyrelse har 12 ledamöter och 12 ersättare, som utses av landstingsfuumäktige, varav sex ledamöter och sex ersättare efter nominering av länets kommuner. Ledamöterna väljs fdr fyra år fr.o.m. den 1 januari efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Landstingsfullmäktige utser också en ordförande och en vice ordförande i Trafikstyreisen för samma period. Trafikstyreisen utser ett arbetsutskott med fyra ledamöter med uppgift att bereda ärenden åt styrelsen. 2 Trafikstyreisen utgör ett för Landstinget i Kalmar län och länets 12 kommuner gemensamt organ för den politiska inriktningen och förankringen hos kommunerna avseende mål, övergripande riktlinjer och ekonomiska ramar som rör kollektivtrafiken i länet. Trafikstyrelsens huvuduppgifter är att fastställa förslag till långsiktig målbild för kollektivtrafiken samt behandla förslag till trafikfdrsörjningsprogram inför beslut i landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige. Trafikstyrelsen behandlar även förslag till trafikförsörjningsprogram fdr fårdtjänst. 3 Sammanträdes ordning fdr Trafikstyreisen framgår av särskilda riktlinjer som fastställs av landstingsstyrelsen. Skriftlig kallelse med de ärenden som skall förekomma på sammanträdet samt handlingar skall i god tid före sammanträdet tillställas ledamöterna. Icke tjänstgörande ersättare äger rätt att närvara vid Trafikstyrelsens sammanträden samt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

25 Arende

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(5) Kommunstyrelsen KS 546 Dm Kod 840 Bildande av ekonomisk förening för turistverksamheten i Vimmerby - köp av aktier i Vimmerby Turistbyrå AB (VTB AB1 val av ombud samt instruktioner till ombud inför stämma i VTB AB, avtal om drift av turistbyråverksamhet år 2012 samt inriktningsbeslut om bildande av ekonomisk förening för turistverksamhet Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. godkänna köp av aktier i Vimmerby Turistbolag AB 2. uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om eventuellt tillkommande aktieköp på samma villkor som köp enligt p 1 ovan, upp till 100 % av aktierna 3. finansiering av köp enligt p 1-2 ovan skall ske genom likvida medel, eget kapital 4. för det fall frågorna inte kan hanteras på ordinarie bolagsstämma, hos styrelsen för VTB begära att extra bolagsstämma skall sammankallas för val av ny styrelse, beslut om ny bolagpordning med mera 5. utse kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson, med l:e vice ordförande Claes Wetterström och 2:e vice ordförande Annika Högberg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid stämman 6. instruera ombudet att vid stämman rösta för a) utse styrelse i VTB i enlighet med valberedningens presenterade förslag på kommunfullmäktige den 19 december 2011 b) besluta om ny bolagsordning för VTB c) av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelsemöter enligt skriften "Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs för VTB Protokolljusterae Utdragsbestyrkning

27 VIMMERBY KOMMUN 8AMMANTRÄDE8PROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(5) Kommunstyrelsen godkänna avtal om drift av turistverksamhet för år 2012 mellan Vimmerby kommun och VTB 8. inriktningen skall vara att en ekonomisk förening ska bildas för drift att turistverksamheten för tiden efter år Ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde K8 405, , förelåg ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (m) beträffande turismverksamheten i Vimmerby kommun. Kommunfullmäktige fattade vid sammanträde KF 155, , ett inriktningsbeslut om en ny turistorganisation som ska börja arbeta i Vimmerby kommun från och med En styrgrupp ska bildas med den nya näringslivs chefen som ordförande och med deltagande från Astrid Lindgrens Näs, eventuellt Vimmerby Concept Park om beslut om projektet fattas, kulturförvaltningen samt en representant från den turistorganisation som kommunen givit turistuppdraget. Ordföranden har slrrivit i sitt PM att i detta sammanhang bör Vimmerby kommun initiera bildandet aven ekonomisk förening som ska driva turistfrågorna i kommunen och som ska vara representerade i den nya turistorganisationens styrgrupp. Målsättningen med en ekonomisk förening är att få fler delägare och att alla har samma andel. Det skulle bereda fler att vara aktivt deltagande i både ägandet och arbetet. Kommunens andel i föreningen skulle inte vara större än varje annan enskild medlem i föreningen. Besöksnäring och näringsliv som har ett uttryckligt intresse av besöksnäringen ska erbjudas andel i föremngen. Vidare skriver ordföranden i sitt PM att han anser att kommunen ska vara drivande i bildandet av föreningen, som i sin tur får besluta om att driva turistbyrå. Vimmerby kommun bör ta initiativ och upprätta föreningen, rekrytera medlemmar samt förhandla med Vimmerby Turism och Näringsliv AB (VTN - numera Vimmerby Turistbyrå AB, VTB). Kommunens uppdrag att sköta turistfrågorna och bedriva turistbyråverksamhet 2012 föreslås gå till den nybildade ekonomiska föreningen. Kort bakgrund Vimmerby Turistbyrå AB (VTB) ägs för närvarande av 55 olika aktieägare. De största ägarna är Vimmerby Tidning (11 %), Astrid Lindgrens Värld AB (12,2 %), AB MaterialmännenlVimmerby Mässhallar AB (12,4 %), Vimmerby kommun (30,2 %) och Svensk Handel (10 %). Protokolljusterae Utdragsbestyrkning

28 .. ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(5) " Kommunstyrelsen VTB har Vimmerby kommuns uppdrag att bedriva turistverksamhet fram till och med den 31 december Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur turistverksamheten ska drivas för tiden därefter. Den 23 augusti 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunjurist Peter O lson i uppdrag att ta fram ett förslag till bildande aven ekonomisk förening för drift av turistfrågor i Vimmerby kommun. Förslag till bildande av ekonomisk förening Förslaget innebär att kommunen, som en inledande åtgärd, per den 13 januari 2012 förvärvar aktierna i VTB för substansvärdet (sammanlagt ca 1,4 mkr) och sedan driver turistbyråverksamheten i det (kommunala) bolaget under I början av 2012 bildas en ekonomisk förening av minst tre medlemmar. Föreningens ändamål kan förslagsvis vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksamhet, innefattande marknadsföring och förmedling av logi, samt marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål. Under 2012 marknadsför och säljer föreningen medlemskap till förslagsvis företag, organisationer och föreningar verksamma i Vimmerby kommun. Per den 1 januari 2013 förvärvar föreningen aktierna i VTB av kommunen. Föreningen finansierar förvärvet genom inbetalda medlemsinsatser. Utgångspunkten bör vara att kommunen, genom köpeskilling och eventuell utdelning från VTB, ersätts för dels vad kommunen betalat för aktierna i VTB, dels värdet på de aktier kommunen hade sedan tidigare. VTB har ett fritt eget kapital om ca 800' kr som kan delas ut. Ytterligare utdelning är möjlig om bolagets aktiekapital sätts ned. Aktiekapitalet uppgår till kr. Ett alternativ till att föreningen förvärvar aktierna är att föreningen istället förvärvar inkråmet i VTB (d v s företagets tillgångar). Per den 1 januari 2013 träffar kommunen ett nytt turistbyråavtal med VTB, som då alltså ägs av den ekonomiska föreningen. Vid en eventuell inkråmsförsäljning träffas avtalet istället direkt med föreningen. Kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2011 Mot bakgrund av förslaget ovan beslutade kommunstyrelsen den 11 oktober 2011 att rikta ett erbjudande till aktieägarna i VTB om försäljning av aktier- ProtokolljusteraJ~ Utdragsbestyrkning

29 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 4(5) na till Vimmerby kommun per den 13 januari 2012 till substansvärdet (333 kr per aktie). Vidare fattade kommunstyrelsen följande inriktningsbeslut: CII att turistverksamheten under år 2012 ska drivas i kommunalt bolag, d v s VTB att en ekonomisk förening ska bildas för drift att turistverksamheten för tiden efter år 2012 att kommunen ska överlåter aktierna i VTB till den ekonomiska föreningen alternativt att VTB ska överlåta inkråmet i bolaget till föreningen med tillträde den 1 januari I mitten av oktober skickades erbjudande om aktieförsäljning ut till aktieägarna i VTB. I erbjudandet angavs att Vimmerby kommuns fullföljande av erbjudandet är villkorat av: att VTB inte genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid i erbjudandet redovisats att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Vimmerby kommun blir ägare till mer än två tredjedelar av det totala antalet aktier i VTB att kommunfullmäktige i Vimmerby kommun godkänner samtliga aktieöverlåtelser. I erbjudandet angavs att erbjudandet accepteras genom att ett till erbjudandet bifogat överlåtelseavtal fylls i och återsänds till Vimmerby kommun senast den 21 november När tiden för att acceptera erbjudandet gått ut hade sammanlagt 40 aktieägare accepterat erbjudandet genom att återsända ifyllda överlåtelseavtal. De aktieägare som accepterat erbjudandet representerar sammanlagt aktier av totalt aktier, vilket innebär att det ovannämnda laavet på två tredjedelar av det totala antalet aktier är uppfyllt (kommunen äger sedan tidigare aktier). Protokolljusterae Utdragsbestyrkning

30 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5(5) Kommunstyrelsen Eftersom Vimmerby kommun kommer att äga majoriteten av aktierna i VTB föreligger behov av att utse nya styrelseledamöter i bolaget. Beslutet att utse styrelseledamöter fattas av bolagsstämman. På grund av Vimmerby kommuns majoritetsägande måste även bolagsordningen för VTB ändras så att den t ex uppfyller kommunallagens laav på fullmäktiges ställningstagande före större beslut i bolaget. Det nu gällande avtalet mellan Vimmerby kommun och VTB om drift av turistbyråverksamhet löper ut den 31 december Ett förslag till nytt turistbyråavtal för 2012 har upprättats. Skillnaden mellan de två avtalen är främst att arbete med destinationsutveckling inte ingår i det nya avtalet och att ersättningen till VTB minskats från 1,8 mla till 1,3 mla på grund av minskade lönekostnader. Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta enligt åtta beslutsförslag i kommunjuristens slaivelse. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut KF 155, PM upprättat av Micael Glennfalk (m), Id Kommunstyrelsens beslut KS 405, Slaivelse angående bildande av ekonomisk förening - förslag och tidplan, upprättad av kommunjurist Peter Olson, Id Kommunstyrelsens beslut KS 468, Tjänsteslaivelse (inkl. bilagor) upprättad av kommunjurist Peter Olson, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterae Utdragsbestyrkning

31 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen Bildande av ekonomisk förening för turistverksamhet Pf!~//l;;ih... ~O//~f/6t3 Kort bakgrund Vimmerby Turistbyrå AB (VTB) ägs för närvarande av 55 olika aktieägare. De största ägarna är Vimmerby Tidning (11 %), Astrid Lindgrens Värld AB (12,2 %), AB MaterialmännenjVimmerby Mässhallar AB (12,4 %), Vimmerby kommun (30,2 %) och Svensk Handel (10 %). VTB har Vimmerby kommuns uppdrag att bedriva turistverksamhet fram till och med den 31 december Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur turistverksamheten ska drivas för tiden därefter. Den 23 augusti 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunjurist Peter Olson i uppdrag att ta fram ett förslag till bildande aven ekonomisk förening för drift av turistfrågor i Vimmerby kommun. Förslag till bildande av ekonomisk förening Förslaget innebär att kommunen, som en inledande åtgärd, per den 13 januari 2012 förvärvar aktierna i VTB för substansvärdet (sammanlagt ca 1,4 mkr) och sedan driver turistbyråverksamheten i det (kommunala) bolaget under I början av 2012 bildas en ekonomisk förening av minst tre medlemmar. Föreningens ändamål kan förslagsvis vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva turistbyråverksamhet, innefattande marknadsföring och förmedling av logi, samt marknadsföra Vimmerby kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål. Postadress Stadshuset VIMMERBY Telefon Telefax E-post: Bankgiro Postgiro O

32 Under 2012 marknadsför och säljer föreningen medlemskap till förslagsvis företag, organisationer och föreningar verksamma i Vimmerby kommun. 2 Per den 1 januari 2013 förvärvar föreningen aktierna i VTB av kommunen. Föreningen finansierar förvärvet genom inbetalda medlemsinsatser. Utgångspunkten bör vara att kommunen, genom köpeskilling och eventuell utdelning från VTB, ersätts för dels vad kommunen betalat för aktierna i VTB, dels värdet på de aktier kommunen hade sedan tidigare. VTB har ett fritt eget kapital om ca 800' kr som kan delas ut. Ytterligare utdelning är möjlig om bolagets aktiekapital sätts ned. Aktiekapitalet uppgår till kr. Ett alternativ till att föreningen förvärvar aktierna är att föreningen istället förvärvar inkråmet i VTB (d v s företagets tillgångar). Per den 1 januari 2013 träffar kommunen ett nytt turistbyråavtal med VTB, som då alltså ägs av den ekonomiska föreningen. Vid en eventuell inkråmsförsäljning träffas avtalet istället direkt med föreningen. Detaljerad tid plan för arbetet med att bilda en ekonomisk förening finns i bilaga 1. Kommunstvrelsens beslut den 11 oktober 2011 Mot bakgrund av förslaget ovan beslutade kommunstyrelsen den 11 oktober 2011 att rikta ett erbjudande till aktieägarna i VTB om försäljning av aktierna till Vimmerby kommun per den 13 januari 2012 till substansvärdet (333 kr per aktie). Vidare fattade kommunstyrelsen följande inriktningsbeslut: att turistverksamheten under år 2012 ska drivas i kommunalt bolag, d v s VTB, att en ekonomisk förening ska bildas för drift att turistverksamheten för tiden efter år 2012, samt att kommunen ska överlåter aktierna i VTB till den ekonomiska föreningen alternativt att VTB ska överlåta inkråmet i bolaget till föreningen med tillträde den 1 januari 2013.

33 Förslag till beslut 3 I mitten av oktober skickades erbjudande om aktieförsäljning ut till aktieägarna i VTB. I erbjudandet angavs att Vimmerby kommuns fullföljande av erbjudandet är villkorat av:., att VTB inte genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid i erbjudandet redovisats/ att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Vimmerby kommun blir ägare till mer än två tredjedelar av det totala antalet aktier i VTB/ samt att kommunfullmäktige i Vimmerby kommun godkänner samtliga aktieöverlåtelser. I erbjudandet angavs att erbjudandet accepteras genom att ett till erbjudandet bifogat överlåtelseavtal fylls i och återsänds till Vimmerby kommun senast den 21 november När tiden för att acceptera erbjudandet gått ut hade sammanlagt 40 aktieägare accepterat erbjudandet genom att återsända ifyllda överlåtelseavtal. I bilaga 2 finns dels ett överlåtelseavtal som visar överlåtelsevillkoren/ dels en förteckning över de aktieägare som undertecknat överlåtelseavtalet. De aktieägare som accepterat erbjudandet representerar sammanlagt aktier av totalt 4110 aktier/ vilket innebär att det ovannämnda kravet på två tredjedelar av det totala antalet aktier är uppfyllt (kommunen äger sedan tidigare aktier). Eftersom Vimmerby kommun kommer att äga majoriteten av aktierna i VTB föreligger behov av att utse nya styrelseledamöter i bolaget. Beslutet att utse styrelseledamöter fattas av bolagsstämman. På grund av Vimmerby kommuns majoritetsägande måste även bolagsordningen för VTB ändras så att den t ex uppfyller kommunallagens krav på fullmäktiges ställningstagande före större beslut i bolaget. Förslag till ny bolagsordning finns i bilaga 3. Det nu gällande avtalet mellan Vimmerby kommun och VTB om drift av turistbyråverksamhet löper ut den 31 december I bilaga 4 finns ett förslag till nytt turistbyråavtal för Skillnaden mellan de två avtalen är främst att arbete med destinationsutveckling inte ingår i det nya avtalet och att ersättningen till VTB minskats från 1/8 mkr till 1/3 mkr på grund av minskade lönekostnader.

34 Mot bakgrund av det ovan anförda föreslås kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta: 4 1. att godkänna de köp av aktier i VTB som redovisas i bilaga 2, 2. att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om eventuellt tillkommande aktieköp på samma villkor som köp enligt p 1 ovan, upp till 100 % av aktierna, 3. att finansiering av köp enligt p 1-2 ovan skall ske genom likvida medel, eget kapital, 4. att, för det fall frågorna inte kan hanteras på ordinarie bolagsstämma, hos styrelsen för VTB begära att extra bolagsstämma skall sammankallas för val av ny styrelse, beslut om ny bolagsordning, m m, 5. att utse kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson, med l:e vice ordförande Claes Wetterström och 2:e vice ordförande Annika Högberg som ersättare, att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid stämman, 6. att instruera ombudet att vid stämman rösta för a. att utse styrelse i VTB i enlighet med valberedningens presenterade förslag på kommunfullmäktige den 19 december 2011, b. att besluta om ny bolagsordning för VTB i enlighet med bilaga 3, c. att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelsemöter enligt skriften "Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs för VTB, 7. att godkänna avtal om drift av turistverksamhet för år 2012 mellan Vimmerby kommun och VTB i enlighet med bilaga 4, samt 8. att inriktningen skall vara att en ekonomisk förening ska bildas för drift att turistverksamheten för tiden efter år r;t~~;y~;~~~ltningen.l~c~ Peter Olson Kommunjurist

35 Bilaga 1 Tidplan september Kommunens tankar presenterades för styrelsen för VTS. 11 oktober Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget att: rikta ett erbjudande till aktieägarna i VTS om överlåtelse av aktierna, driva verksamheten i kommunalt bolag under 2012, bilda en ekonomisk förening, kommunen överlåter aktierna i VTS (alt VTS överlåter inkråmet i bolaget) till föreningen med tillträde den 1 januari oktober Erbjudande om överlåtelse av aktier skickades till aktieägarna i VTS. 15 november Extra bolagsstämma hölls i VTS, varvid aktieägarna informerades om kommunens tankar. 21 november Sista dag för att acceptera kommunens erbjudande. 29 november Kommunstyrelsen sammanträder och tar ställning till aktieförvärv m m. 19 december Kommunfullmäktige sammanträder och tar ställning till aktieförvärv m m januari Nytt turistbyråavtal träder i kraft - gäller endast för januari Kommunen tillträder aktierna i VTS. Styrelsen för VTS kallar till extra bolagsstämma alt ordinarie bolagsstämma (årsstämma). Solagsstämma hålls i VTS (beslut om ny styrelse, bolagsordning m m). Företag/organisationer som skall bilda föreningen identifieras (minst tre medlemmar), stadgar m m för föreningen arbetas fram. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bilda

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 29 november 2011. Klockan 09:20-12:00, 13:00-17:00. Beslutare Nl1rvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Micael Glennfalk

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (32) Sammanträdesdatum 2011-06-14. Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 2011-06-14 kl. 09.00-14.45

Sammanträdesprotokoll 1 (32) Sammanträdesdatum 2011-06-14. Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 2011-06-14 kl. 09.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-14.45 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Monica Bergh, KD 66-79

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17

Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunfullmäktige 2012-12-17 Plats och sammanträdestid Plenisalen, måndagen den 17 december 2012, kl 18.30-21.20 Beslutare Sesida 2 Övriga

Läs mer

Sammantrildesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-11

Sammantrildesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-11 VIMMERBY KOMMUN Sammantrildesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammantrildestid Prästgården Näs, Vimmerby, tisdagen den 11 maj 2010. Klockan 09.1 0-11.30-12.15-15.35 Beslutare Nmarande, ej

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Under hösten har arbetet fortsatt och ett förslag tagits fram innehållande aktieägaravtal och bolagsordningar.

Under hösten har arbetet fortsatt och ett förslag tagits fram innehållande aktieägaravtal och bolagsordningar. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Y Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-12-04 Blad 24 Ks 199 Au 205 Ks 168 Dnr 98/2012-534 Förslag till bildande av nytt bolag, "Stadsnät i Svealand AB" Under våren

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 29 april 2013 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2013-04-17 1(4) Art Tid Plats Konnnunfullmäktiges sammanträde Måndagen den

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Förslag om att remittera förslag om ändring av bolagsordningen till Huge Fastigheter AB för yttrande

Förslag om att remittera förslag om ändring av bolagsordningen till Huge Fastigheter AB för yttrande KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-30 KS-2014/1079.112 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Förslag om att remittera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 4 november 2014, Vimmerby Klockan 09:00-11:55, 13:10-16:15 Ajournering 09:05-10:00,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström 2011-05-10 94 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2011-05-10, 13:00 14:45 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kinda Kanal AB uppdrag, ägande och ekonomi

Kinda Kanal AB uppdrag, ägande och ekonomi BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2013-01-08 LiÖ 2013-72 Landstingsstyrelsen Kinda Kanal AB uppdrag, ägande och ekonomi Kinda Kanal AB, som ägs av Linköping och Kinda kommun samt Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-09-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-09-03 '''.........' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-09-03 15 (24) 211 Dnr 2013/197 Ombildning av Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö; förbundsordning och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-02

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-10-02 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträqestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 2 oktober2012 klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25. Ajournering klockan 09:05-09:30. Beslutande

Läs mer