Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida Au Energi- och klimatplan/energieffektiviseringsstöd Beskrivning av ärendet Anneli Larsson redogör för arbetet med Energi- och klimatplan - mål och strategier för ett hållbart Vingåker samt Energieffektiviseringsstöd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 !"!! $!$ $ $%! $! & $!$!!!!$' " $$ $ ()!$ $!" $! $ $!! " $! $!$! " " $ $$$ $$ $! * %&(+,,,,

4 Förord -!.$ " $$ Sammanfattning

5 DEL 1 BAKGRUND OCH NULÄGE UTGÅNGSPUNKTER INTERNATIONELLT & NATIONELLT ENERGI- OCH KLIMATARBETE VINGÅKERS KOMMUN FÖRUTSÄTTNINGAR NATURVÅRD I KOMMUNEN UTSLÄPP I KOMMUNEN - MARK, LUFT OCH VATTEN VATTEN - OCH AVFALLSFRÅGOR BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER ENERGIANVÄNDNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP I KOMMUNEN TRANSPORTER I KOMMUNEN ENERGIANVÄNDNING I KOMMUNENS EGEN VERKSAMHET...36 DEL 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER...39 STRATEGIER FÖR ETT HÅLLBART VINGÅKER HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV KOMMUNAL VERKSAMHET HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV SAMHÄLLSPLANERING SÄKRA, EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA TRANSPORTER BEVARANDE OCH SKYDD AV NATURMILJÖER SJÖAR OCH VATTENDRAG AV GOD KVALITET HÅLLBAR KONSUMTION...48 MILJÖBEDÖMNING (FRAMTIDSSCENARIER)...49 KÄLLHÄNVISNINGAR...49 BILAGOR...49 /$01

6 Del 1 Bakgrund och nuläge 1. Utgångspunkter '!$!!$!!2!!! $ *$ $!* %! " $ $ *$%!$!*!!* $$ $ $!*!3 "$$$$$$ $ $$$ $$!$$$ '!$!!$! 4!!*$!$$'$!$!!$!!* $!$ $!"$!$ $5 $!$ $ " 6!! $$ $7!!$! $ &$ $!!$ " $!'$!!$ $! "!$2 " "$ $ "! &!$ $ "! $$ "$ "!!&! $!& $ $'! $!$!"$!!*!! $$$& $ *$! $!*%$!*!*! *$ 3 /$01

7 Lagen om energiplanering 8+99)1+: $!$ - $! $!$;"-! <!$$++0$$$!$ $$$$!$$!$ '$$ " )8+=>: $8+++: 81: $! $?! $$$!$$ $ $ 2 $ $!!$$!$ $ $$$$! $ $ $ Miljökvalitetsmål /$ > $$$ /"$!$ $ % 5!$$$ 0! $ *$8A. :! * : $ *$8/. : 8:" $!$" B $ $!$ $"$! $ $B< 8+99)1+: /$101

8 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddade ozonskikt 6. Säker miljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö >Ett rikt växt och djurliv (,)'>?!$ "$!5$ $!$ Den klimatsmarta Södermanland Länsstyrelsen i Sörmland har en antagen energi- och klimatstrategi, där återfinns visionen)! " B ) B$%$ B &!!$ $ " $! "$$" Ett hållbart Vingåker &'! ( )! $!"!$ $ /$01

9 $ *!$!! /"!!C!$!!! $ 5! $ '$ D $D+=9 $$5$$ $ )* )+ ") E$! $$ $$!$$!$!$ Avgränsningar och planens relation till andra dokument! $ $ F!$!$$ $!!$$ ((, (! $$$ -!! $$ * Genomförande, uppföljning och uppdatering $!! $8 : $ %5 %5$$!$ /$ %%5%$ $$+$! "" -!$$ -$ $!!$ $$.$$ - $ $!$ %! "!$ /$001

10 8: $!$ $$$ ; $ (!!$ $ $ Planens uppbyggnad och läshänvisning -!"$/>$!! $! * $-!$$$'$!$ $! $ '$$!$ Vingåkers 6 energi- och klimatmål E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E (,)> /$>01

11 2. Internationellt och nationellt energi- och klimatarbete Internationella klimatmål 6!$ $ *$!$ $-AA8 - AA:++ ++9!$ $$&"!$$ 0& $&" $ $$$!!$$$!$ 4/%$ %!$$!$!!*$ $=!$++ '!* "! $ *$ $! *$8:! * $ &" *$!$$!!! $'$$! $ $"!&"!!$ &" $$&+ $$$! " Europeiska unionens energi- och klimatarbete $AA-8 AA- :/"$!4$! &" $!$$!$$!!($!!"!$ $84) :$! 6! $$!$A!$$4! ( 4 $$) 6!!*$!$++ 6$ $!$$ $$ E$" $ '!!$ ) /$901

12 E$! 4!'4$ $!$ ) "$$!$ $ $ / $4!/"$4$ 6$!$$ $$!!!!! $ ' 8;+;2:!"$ $$$$!$7"! " /"!!$ $!!!* $ / $$$ $ "$!$$ > 8>;1;2: 1 $!$! $!$ +!$$!$!$!$!$!$' *$ ( "$!! $ 80;1;2:!!$$ $$!$$/"! $ $!$$ 2$!$ $!$! Sveriges energi- och klimatarbete ' $8>;1;2:!$! /$=01

13 ++9!$$ $ /!$$! F$/&"!$$$ /$&"!!!!! $!$ $=/ $!! $! $" 4$+$ $ ' $$ "$!$ ++)! 0 "!$ " 0 6!$$$ > $!!$$$ $$$ "$'! /!$!$!$ 0 "$ $!$ " $! $ E$!$!!$ $!$! $$!$" "$ ( " /1 $ G $ "$$ - =;+)> 7& - =;+)>1 7 0 ($ $? > 6$$$ $ $$!! /$+01

14 / $ $ / $$!*! $ $ *$8 $ *$: 3. Vingåkers kommun förutsättningar Befolkning och bebyggelse $=+ 9 &!$ $$ $$ /!$!$ " 1!$ >0H$ $" $!$ $,,,,-(! $!& *$"$ 4 7$!$&!!$/ $ $( $ " $ ( $ $ $ Arbetsmarknad och näringsliv!$$!!$ I$!"! $!!!$ $$ $$$ $! =$"$ $$"$ $ $!!!$- $!!.$!$/$$ 9 ==== /A511 /$01

15 4. Naturvård i kommunen! $!!!4$ $! $$!$ $! $ ($"$$$ $$ 8,: Riksintresse för $$) < E! $" $ $ ) 8= 0:?!89 9: - 8 : Natura 2000-områden 4)$!$!" $($ $) 8+ :?!8+ : ( "& 1: /!/$!8:? 80 >: K$!89 B!"$$!$$ $"!$! "! $ $$ "" "$ $ /$01

16 $ $!$! " &!! $ $"$-! $L $! "!$ =!" Naturvårdsprogram <!"/$$1=!$$ $.$$ $$!$ $! $! Biotopskydd 6$ $ $!* $! "$$/ " "$$ $!" "$$ / "+ "$$$ $ Våtmarker $ Lokalt naturvårdsprojekt 4$ >$ $ $ $ $$ $! $E $ $! $!E $ $$$!$!"! E6$$$! $ '$! $ Miljökvalitetsnormer 6!!$ $!! * $ 6 $/ $ 4$$ 6!!$$!!$ $ $!$ $!!$$"$$$ &! $ = /$01

17 ! $ 6!! *$8: $ *$ " *$ 3 $ 8:"! $ $$$8,: 6 E! $ $! $! K $$!$ $ $"$ $+ 6 8" $: "$ K & $$!$! 6 < E! $ 2! E / ( $K $ $ /$ $ $ $!$ ( $! $! $ K$$!$ $$!$$$ $ (! "* $!!! "$$ $$! $!$""!$*!! /$101

18 5. Utsläpp i kommunen mark, luft och vatten ' $!$!! $!!!!/!$!!! * 8$": ; $8 $!$!$:!$ $ $I $!$! ''? -A5(! $ $ "$$$!$!L $! $!! $ $ 4)G%AE8G $% 3 A:!$$9!! ' $!$! "!$! $( $!$"$!!!! E $! $ $ Metaller Riktvärde (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) 2009 (mg/kg TS) Bly , ,5 10,2 Kadmium ,7 0,8 0,9 Krom , Koppar Kvicksilver 2,5 1,13 0,71 0,82 0,74 0,78 Nickel ,1 13,5 12,5 Zink ?,?8$!$:$$!$!$( $8++=)+: + /$!$! $ $$ $ $!$"$$$ $$ 6$$ $ $! $!!!$'!$!$ + 6 /$01

19 ?68./$<": '$!!$!$$ $!$ $ $ <!$! $"$$ $!$<!"!$$ 4$0"$!$ /$$!J$ $ ( " $ $!$= G%MA!% <G( <! $$ /$ %$!& G%MJ( 0 Övergödning &!!!!! $!* $ $!$$$'!! $ $! 6$$.!"!!$!4!$$! /$ "!! -$/$$!<$$!<$ /$$6! $! $ ' $$!$ $ $$> A / $ $! 8$!$$!$ : K /$$!7! $ < 5+0 /$001

20 Modellerat kvävenedfall i Vingåker och år 2020 kg/ha Kvävenedfall i barrskog Kvävenedfall på åkermark ',&!$ 0= A< $ $6%?AE/ $ $$!$! K & E! < /!!$$ 6!! $E ( 8K : $$ Totalkväve 3000 Mikrogram per liter Högsjö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E!$E ( /0- $$1+ E!$$ /$>01

21 Totalfosfor Mikrogram per liter Högajö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E $E ( 1 '!$! $!!!$? $( $!!$$E 8!* * $ $$ : Marknära ozon 6! 3 $ 8! *$ "!8.A:: " $ / $! 3 $$!.3 3 $$! $!$!! '! $"$! " 3 4$ $$! 3 $ $!!$ 6! 3!$!* $ $! 3 $ ; 1 $!$'$ "J$=$$$ $! $"$/$$! $'!! 3 $!$!"!8.A:$H'$ "$ '!.A 1 E!$$ /$901

22 $"$$$ 3! $!!$!$ $! 3 $(!$!.3 $"$!$$ "%!$$$$A(A /'$ $!$ '$!$$!$$$ '$!$$$!1 *$ Sammanlagd installerad mängd köldmedium Kg CFC HCFC HFC ',G $!$A(A EA(A E(A $$+++= 8 ;:&!)5" A./$ 6$$$! 2 <!"/$$ /$=01

23 6. Vatten - och avfallsfrågor & "H $ +1>J $$ $!$'! $$!"!* *!/ $ $ $$ $!$!$ $ " $" Vattenskyddsområden '!$"$$ $ "$$!! $(!$<" $"$$ $$!!E $!"$$ $!' $/"$! K" "$$ $'!$"$$ $ ( "! Dagvatten '!!( $$! $ $ $$ $!$! $ $!$$! $!!$ $ 8<! $$: ( "$ $-! $!!$!$$$ " $ $ " ( & '! $" Sörmland Vatten och Avfall AB /$ %%5!$! ( & 5 $=$ $ $ $$ /$+01

24 $ ) E <! K 6 " 5 6$ $! / <" % %! $!!! % %$!$( & /$ %%5 Avloppsreningsverk ( " K <"!$$!"$$ $ $!( $!$$!!$ % $$ $!G$$!$$ $$4$!$$ * $ %!K! $"$!"$. $ $!$$!!$!$$ I! $ $1$! $!$4!$ 9$ $!$!!$$ Avfallshantering "$$!$ < $ & 1$ " 0!$ "$! 4$= "$ $ G$$$ $E$$ *!$ $ $!$$ ' $!$ $$ $$ /$01

25 %?<!!/$ %?%$!=H!! H $! 4$+ $?<%!$ $=N $ Hushållsavfall - Vingåkers kommun 2009 Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning +> Grovavfall till förbränningsanläggning 0 Energiproduktion vid förbränning kärl- och säckavfall 00N Energiproduktion vid förbränning av grovavfall >N Energianvändning vid fjärrtransport av kärl- och säckavfall till förbränning 10N Energianvändning vid fjärrtransport av brännbart grovavfall =N?,6!$+$ $ F!( $'! $$ $+"!$$ $ $ Förpackningsinsamling Enhet Glas Papper M etall Plast Tidningar (,6!$! $( $ (? /$!$! $'; ;$$$$ $!$6$$+!$!$, ; /$01

26 7. Bebyggelseförutsättningar Förorenade områden!" $ $ $ $$!$! 8E) & :-/! 9) /$1)0 /!$$!"$$ -< F+) / ) 5 )9$!"$! $!!! $ $6$ '! " $$ &!"!$$$!$! $ "!$$$ $ Risk för översvämning (E!! 4 $ ""$$!$!$$$$ $ " <! G$ $ ( " '!$ $ $$(& $ $$-BG!B $ $!$$!$ $ $$!! ""$ Risk för skred! $ $! $ $$8$ $ / F! E 6 : &!$"" $!$$ $ /$01

27 = $4$ $$!!"$!" $ $$ Täktverksamhet!!! $!$$ "$8$:!$8& :/$!$ $$$ $$!'!$ $$!!!!$$$" $$!$ $!$!'!$$ $ <" $!$"$""$$ $ $!!!$9$! $+! $!4!" $ $+? ; $ "$$ $ <! $( "( " / $$ $$ $ $$6 "$!"$ "$$ Strandskydd /"$$"$$!"!! $ $ $ $!*$ '$"$$!$ $!$! $"$$$! $ $$ $$ $ $$ 1$ $$) 2! & FF & E!!K 5 2/I$ <$$ F5 $ $"$$!! $</ $ /$101

28 $$ $ </ $E <! 5 6 " Radon G$!$ $ $$.!$!$ $ $ $$$ (!$!$!!$!$$ 5O; 1 ("" 0!!$ 5O; 1 >!!!$5O; 1 - $ $ $ $$ 6 00$! %!! $! E/ $!!$$$G$!!$!>$!$ $++0 $$ $ $/$$ " $ $ $! '!$ 9!!$$$ /!$ $$ $!$!$ <!"$!$ $ $5O; 1 / "!$/./(/)>86:/./(/+++)86: 0 5 5(/>) 55G > %%(/0)9 9 G$!"$$! >;9; /$01

29 3 ( +/ + +/ Energianvändning i byggnader $ "!$!$!$ " $!$! $ $!$ $ " $! " $ $ ' $ " $ 2 ' /!! $ " 2 $!$! $ " $!$ $ 6 0 $??!$ $ " $ 0 ++0! " /$!$ 0 01 $

30 < $>"$!$ $ $$*$!5"$!$!!!!$& " $ -$"$$!G$! $!$ $ ' $! $ G$ $$!! $! -!! /$!$ $ ""$"$%! $!$$!" '!!$ $ Lågenergihus $!!$ $ "" '$ "! $ $!!!$'$ $ $ $ *!$ "!"!&!! "! $!!! " Uppvärmningsalternativ (!!$$!'!! $! $!.! $!! /$>01

31 9. Energianvändning och koldioxidutsläpp i kommunen Distribution!!$$ %5 $!& %5 Tillförsel och användning ' =6N = $$!$$ $>=6N J$!$! E!$$$!$! 9 +06N =$8 ":$!!$$0196N! 6N.$!!$$1>6N ' $ $! $!!!!$! $ $$ $ $!!! Vattenkraft '!?$! %5 5 8+: /8+:J$$! -(E %58+:E4$= $$=++ 6N + " $ $ $ / & $ 0 *N $ $ 06N $!" $$5 $ $ $ & $> *1N $ $ >6N = /A5$);;PPP;;;;$;Q + 4 -(%58 ++: &%5 8<%: /$901

32 %&&" E! $$2! E& $= *11N $ $ 6N Vindkraft F=/$$$ $> N$!$" "$ 4$!!$ $"$$ $ $$ E! $ $$$!"$ & $!$E! $!!! $! $?! $!$'! $ $!$!! $$!K $!$ &,.$$ /$=01

33 Fjärrvärme (!!!$$!$$! $!$"/"$!! $!!!$ 4"$!!!"!$$ $ $!$$ ++= $ $!!+++$ "!$$!%! $ $ 5 $!$$ $$! $F $$ J $ "& <$" %5 $!$ G$%5 (!!+=! $$!$ $!$$ $ (!! $!!$ År Tillförd energi Såld energi MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh?,(!!!$ $$!!! $ Biobränslen $ "!$!!" $ 5!"$ $$ $! $ *$/!$ $ *$!* ""! %$$!!! $!!$!$!!$ *$!!!( $$$ $ $!$!$ $!$7$ /$+01

34 ! $ >= 0=$ Energianvändning F9$!$ 99=0 6N>1= $ *$!8,: Energianvändning och utsläpp av koldioxid i Vingåkers kommun Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp (ton) Energianvändning (MWh) E $!$ $ *$! 6 0 0$$ R!$++!$ $1 9 $ *$!$0 = 4$ 0 Energianvändning 4!/A5) $! $ *$!!$/A5) /$101

35 Energianvändning och utsläpp av utsläpp av koldioxid per Vingåkersbo Koldioxidutsläpp 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Energianvändning Koldioxidutsläpp (kg per invånare) Energianvändning (MWh/invånare) (,' $!$ $ *$! 5$!!=+1> === 0 SSS SS0!$ $ *$!!$$> $ *$!$0!$++ Energiberedskap &$"$! $ $ "$!$/! / $ $$ $ $$!! $.! $!$$! $$($! $"$$$ "" /"7/" $!$$ /"!!!$!$6!/" /!$/A5) /$101

36 & "!$!$$$ $.!$$$! $$ * $!!$&$!$$* $!!$!$ &$!$!$$ /" /$101

37 10. Transporter i kommunen?! $$!!$!!* $?! $$$!!*/?$$! $4!!*!!!$ $! *$! 4)! $! $! $! $!$"$!$$$! +$9+$ $4$=$ 1 $ 1 6$ $ $==1 ; 9$; Drivmedelsförbrukning per invånare Liter/invånare Liter/invånare Bensin Diesel ''$$$5 $$$$ '$!$$$!$$ $$$$ 1 /A5 "!( $= $$!!$ &!/ /$1101

38 4$=$ 0=1N $$!$ 00>+1N '! $$ Kollektivtrafik '!!$1 $$?! $ $+9%$ $ $ $$8$*" :( $(!$!!! G$!! %$ +!$ $$/"!!! $ $!'$!$$!!'!$!! 8<! /$: & $<!/$!$!G $/$ $0 $!4$$>0 $!! '! $ 9;G$ $$ $$=$ ; >$(!$ & "$$G$$= $$ E$ $$ $!$ $ $ $ Transport av farligt gods G $$! $!!0!!!!0>> E4$! $! 6*$ I!!! $$ ""$ $ /$101

39 Buller 5!!J"$!$ $ <!$$$$ $ 5!!!!! $!!$ $ $!!$$!$*!$<!! 0!! R!!! 5 $! $(! $! & $?!!!! $$ "$ $1!$$ $ "$ $($!$ $/ $ $ "$+2!$ $!!$!$$$ " /$1001

40 11. Energianvändning i kommunens egen verksamhet Fastigheter F> $ $ $ /"!"$ $!$ $- $! $"- A 8-A: $! ) ' ( ) * Fjärrvärme, MWh 0+0 = Olja, MWh +> 99 >1 >1 Pellets, MWh El, MWh 11 += 9+= 99 kwh/m2, (värme + el) > Vattenförbrukn., m 3 /h > 1+> 19+>?,)& >+ $!$$ 9!!$H ;$10H!$$=H $H8$:! "$ $ "- $! $$ $-A!$!( "!$ $/$ =; $!!!$$$ $ & "8$:$ ( "$$!$!$ %5 Transporter &! $!$!!& ;! /$1>01

41 & $$ $ $ $( $ $ $ %! $ $$ F9 $$ $+9H$ $ $ 19!$ Antal bilar Bilpool för tjänsteresor 6 Hemtjänst 15 Distriktsköterska 2 Socialförvaltningen 1 Omsorgen 2 Tekniska förvaltningen 11 Totalt 37 9:; + 5$$$ $ $ $$ 6 $!=!/ $ $* $ Totalt Bensin Diesel Etanol Antal personbilar 37 X X 22 Förbrukning 2009, 1 5,5 42?,'$.&M= %/$ %%5 $ $ Tjänsteresor &! " 1!$$ $ $! $ $) - $$ ) :"8! : :5 1:5 - $$! ) : : 1: :" /$1901

42 $! $ $!! $"'!" Vingåkers hem AB och Vingåkers kommunfastigheter AB?!$ +! " (!!)0 096N )1>6N ( $ ) /$1=01

43 Del 2 Mål och åtgärder Strategier för ett hållbart Vingåker ' $!! $ $!) E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E 1. Hållbar och energieffektiv kommunal verksamhet &!$!!$$(!.$ $$ Fastigheter Mål och åtgärder & : $5< /!! $"2 " $"!$" & : $5<+ /!$" 2 " $"; & : 5 "!!$ /$1+01

44 5$$=$5< ( (! ";! / > F!$!$ *, N;?$5< := $ "$ ""$" *$ Indikatorer %$$! %$" 4! N ; A.!8N!A. : Transporter Mål och åtgärder 5$$=$5< Politiskt beslut att endast miljöfordon enligt statens definition får leasas/köpa, och att undantag ska skriftligt motiveras och därefter godkännas. / $! 4$ $ %$= $5< + $$ $!8 $!:?$5< > $ $ $,H + / $ $ 4$! $ /$01

45 /! $!!$!$) $ TF$T 6TF! ;$T5! ("$ $$ *$$ G$$$!$ $! Indikatorer %$ %$! 5!! " $ "$$!$, Hållbar och energieffektiv samhällsplanering 5"$!"! $!$/!!$!!$ Mål och åtgärder?$%$ > 5$$=+ '!$ $ *$! 0!$++$ 1 0 0H H >H =H H 0 5 $ $ /$01

46 ?$$ > A 5$$=+ R!$++!$ 90H H /" $ " *!!$ $" "$!" P *!" $ $! $ $ $$"$ $ "$ "$ '!!( " $ $ /! $!" &! $!$! $ 2 $ $!$ $$ ' $5< $ " $ $ $ $ " 8 ": $ $! $ ' $5B F1 $ $ & $$! $ 8?" : > 5$ /$01

47 - /!!$! $!"8K-9: 4!" $$$8K-1: $"" $ $ $! "$!$! /$$ /$!!! $ $?!$ $ $8!T $!$!8!T:!$ $ $!$? $ $$ $$! $ $$! $ $! $ $ Indikatorer &N!A. 4!!!;$! %$! % %$" E! T/&G$T Nationella mål ' 2 +I $ $, -. /$101

48 3. Säkra, effektiva och hållbara transporter 6!!!!!6 Mål och åtgärder $%$ & $ *$! 9!$ ++$) 1 0 UHH 0H +HH $5< &!$ 7 + K$!$" $ "!!!!8K- >: (!"$7$! "$ "$ $! " %$! /$ $ $5< (!;!* $$ $ 2 2!! 3! *$!!!$,,F! 3 $ ;1 $!$8 $F;6: Indikatorer &!$!$ % $ '$$ 9 5 $ /$01

49 6!;!! 3 Nationella mål ' $ $, Bevarande och skydd av naturmiljöer K$ Mål och åtgärder 8C04'DE F+ 5 $!$$$$ %7( $8K-1: 4$!!< E $ 8K-10: ' ( 2 $"$$$$ G / $ $!$$* $ $ $!$ "$!!$ $$$ $!$$$,,86F: / 2 "!!$! - " $ /$001

50 Indikatorer % "$$$;$ %"$ Nationella mål ' &>' 8 & &> $ $, Sjöar och vattendrag av god kvalitet K$ Mål och åtgärder G (4' /!!$ %%5!$! $%8K->: (!"$ % $ $ (!"$$ $<" 8K->: 4$ $!$$!!$ $5< F!$$ $! $ $!$ $!$ $$! % /$>01

51 ? - F!$$! K ( "!!$ $$ $5?!$ $! $ $(!$ H3&(4I$5% F!% ( F!% Indikatorer % "$$$;$ % $$ 6 E! Nationella mål '. 8 / $ $, -. /$901

52 6. Hållbar konsumtion och avfallshantering K$ Mål och åtgärder %= 0H:?!$ $ & $$ $! -DJF 4$ 4$!$$ / DF :DJF 4$!$$ G $ $/$ %%5! Nationella mål ' $ $ Indikatorer %$ $8$0H: & $, -. /$=01

53 Miljöbedömning (framtidsscenarier) Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning för planen Syfte och metod för framtidsbilderna Nationella Framtidsprognoser fossilt Eldningsolja Bensin och diesel Vingåkers framtidsbild Fossilt Nationella Framtidsprognoser El Elanvändning Vingåkers framtidsbild El Framtidsanalys av klimat- och energiplanens delmål Minskad klimatpåverkan kortsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektiviseringar Kortsiktigt perspektiv Minskad klimatpåverkan Långsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektivisering Långsiktigt perspektiv & Bilagor Bilaga Miljövärdering av el Bilaga Indikatorförteckning Bilaga - Ordlista och omvandlingstabell /$+01

54 Bilaga - Karta över naturvårdsområden i Vingåkers kommun

55 Projektbeskrivning av energieffektiviseringsstödet för Vingåkers kommun UTKAST Bakgrund! " $%%&'($') *('*+'), - $%%.$%/ $%$%$0%%%% $%%.$%/1$%%($% 2 3,,4 5, $%% 6 2,7 " Mål :

56 2 2 2 Åtagande - ; 8 (! " 6 $%%*80*(8 "$% % % %% &" %% % '" ("$ )% "" "" " $%/ $%$%-! ($%< =

57 Arbetsplan, 8 9 ; $%% , 6$%%*80*(, 1 <! :' 9 Tidsplan -$%%>$%% 3?$%>$% 5$%>$% <$%$.$%( <$%/ 6 ) ) ;

58 Organisation, resurser och budget &"%% 2 *$,4 *$ 5, +%% o 5 o 5 o o ' o,7' o 9 o $$"0 ($ 0"0 &/ : $0A0 $$/ : $0A0 $$/, ('' 987 $%%,$0%%%% 2 7 <$%% " 2 Förankring,,, Uppdragsgivare!!

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Ekosystemtjänster Vad handlar miljö om? Miljökunskap Överkonsumtion Jorden Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Naturreservat Utfiskning Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Leva och bo God bebyggd miljö Giftfri miljö Levande kust och skärgård Säker strålmiljö Skellefteås

Läs mer

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när?

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när? - Elbussar på Orust- Varför, hur och när? Sveriges Miljömål Generationsmålet Presentationsmaterial och diskussionsnoteringar från möte i Kajutan 24 september 20 Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun Klimat- och energiplan - 2014-2016 Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0064 Datum: 2013-12-16 Paragraf: KF 120 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-12-16 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 MILJÖMÅL MM 3 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 3.1 NATIONELLA MILJÖMÅL Bakgrunden Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala frågor såväl

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län TIDIGT SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN AV MILJÖBEDÖMNING MED MKB FÖR DETALJPLAN SAMT BESLUT OM BEHOV AV PLANPROGRAM Planområdet

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

1 Bakgrund 3. 2 Beslutsdel 3

1 Bakgrund 3. 2 Beslutsdel 3 Miljömål INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Beslutsdel 3 2.1 Profilområden för umeå kommun 3 En attraktiv boendemiljö 3 Ett energihushållande samhälle där energianvändningen utgår från förnybara energikällor 3 Umeås

Läs mer

Miljöbokslut för 2010

Miljöbokslut för 2010 Miljöbokslut för 2010 Simrishamns kommun Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust och hav. De prioriterade miljömålen har därför inriktats på dessa

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Gröna nyckeltal. Kommentar

Gröna nyckeltal. Kommentar Utskrift från sekom.miljobarometern.se Gröna nyckeltal Nyckeltal GN.1a Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare inte de industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Statistiken har primärt

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Inledning. Miljöbokslut 2014

Inledning. Miljöbokslut 2014 MILJÖBOKSLUT 2014 Inledning Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Posi v utveckling förbä ring av resultatet de senaste åren Målet har uppnå s inom dsramen Ingen tydlig trend Målet har ännu inte uppnå s Nega v utveckling försämring av resultatet de senaste åren Målet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga 2014-12-04

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN

2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN 2 FRAMTIDSFRÅGOR FÖR KOMMUNEN Kommunstyrelsen fastställer varje år en befolkningsprognos som utgör underlag för all planering i kommunen. En befolkningsprognos görs också för mindre geografiska områden

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljörapport 2006. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:13

Miljörapport 2006. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:13 Miljörapport 2006 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:13 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt

Läs mer

Johan Sundberg. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987.

Johan Sundberg. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Johan Sundberg Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 20 personer. Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet. Götaforsliden

Läs mer

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsopolicy för Nyköpings kommun 2012-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 2.1 Politiska utgångspunkter... 4 2.2 Situationsspecifika

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun SLUTRAPPORT Datum 2010-05-10 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Vård och bevarande av biologiskt värdefulla kulturmarker i Uppsala kommun Ur förordningen

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning GLOBALA KLIMATUTMANINGAR Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största

Läs mer

Miljöplan med lokala miljömål 2010 2030

Miljöplan med lokala miljömål 2010 2030 Miljöplan med lokala miljömål 2010 2030 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-21, 108 Miljöplanen med lokala miljömål för Upplands- Bro kommun visar viljan och ambitionen att arbeta med miljöfrågor. Genom

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. Ekologisk hållbarhet 2006-01-04 Thomas Hammarlund

Fördjupningsprojekt inom TRAST. Ekologisk hållbarhet 2006-01-04 Thomas Hammarlund Fördjupningsprojekt inom TRAST Ekologisk hållbarhet 2006-01-04 Thomas Hammarlund Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 3 Mål... 6 Åtgärder... 9 Uppföljning... 10 Ekologiska fotavtryck... 11

Läs mer

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun

Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun Energieffektiviserings- Strategi Tomelilla Kommun 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 PRESENTATION AV TOMELILLA KOMMUN... 3 1.2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 1.3 PROJEKTORGANISATION... 4 2. INVENTERING...

Läs mer

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013

Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Bilaga 3 (Energiplanen 2011-13) Miljöbedömning av Alingsås energiplan 2011-2013 Dagens energianvändning med stor andel fossila bränslen påverkar miljön på flera sätt. Påverkan sker i alla led. Från utvinning

Läs mer