Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida Au Energi- och klimatplan/energieffektiviseringsstöd Beskrivning av ärendet Anneli Larsson redogör för arbetet med Energi- och klimatplan - mål och strategier för ett hållbart Vingåker samt Energieffektiviseringsstöd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 !"!! $!$ $ $%! $! & $!$!!!!$' " $$ $ ()!$ $!" $! $ $!! " $! $!$! " " $ $$$ $$ $! * %&(+,,,,

4 Förord -!.$ " $$ Sammanfattning

5 DEL 1 BAKGRUND OCH NULÄGE UTGÅNGSPUNKTER INTERNATIONELLT & NATIONELLT ENERGI- OCH KLIMATARBETE VINGÅKERS KOMMUN FÖRUTSÄTTNINGAR NATURVÅRD I KOMMUNEN UTSLÄPP I KOMMUNEN - MARK, LUFT OCH VATTEN VATTEN - OCH AVFALLSFRÅGOR BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER ENERGIANVÄNDNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP I KOMMUNEN TRANSPORTER I KOMMUNEN ENERGIANVÄNDNING I KOMMUNENS EGEN VERKSAMHET...36 DEL 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER...39 STRATEGIER FÖR ETT HÅLLBART VINGÅKER HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV KOMMUNAL VERKSAMHET HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV SAMHÄLLSPLANERING SÄKRA, EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA TRANSPORTER BEVARANDE OCH SKYDD AV NATURMILJÖER SJÖAR OCH VATTENDRAG AV GOD KVALITET HÅLLBAR KONSUMTION...48 MILJÖBEDÖMNING (FRAMTIDSSCENARIER)...49 KÄLLHÄNVISNINGAR...49 BILAGOR...49 /$01

6 Del 1 Bakgrund och nuläge 1. Utgångspunkter '!$!!$!!2!!! $ *$ $!* %! " $ $ *$%!$!*!!* $$ $ $!*!3 "$$$$$$ $ $$$ $$!$$$ '!$!!$! 4!!*$!$$'$!$!!$!!* $!$ $!"$!$ $5 $!$ $ " 6!! $$ $7!!$! $ &$ $!!$ " $!'$!!$ $! "!$2 " "$ $ "! &!$ $ "! $$ "$ "!!&! $!& $ $'! $!$!"$!!*!! $$$& $ *$! $!*%$!*!*! *$ 3 /$01

7 Lagen om energiplanering 8+99)1+: $!$ - $! $!$;"-! <!$$++0$$$!$ $$$$!$$!$ '$$ " )8+=>: $8+++: 81: $! $?! $$$!$$ $ $ 2 $ $!!$$!$ $ $$$$! $ $ $ Miljökvalitetsmål /$ > $$$ /"$!$ $ % 5!$$$ 0! $ *$8A. :! * : $ *$8/. : 8:" $!$" B $ $!$ $"$! $ $B< 8+99)1+: /$101

8 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddade ozonskikt 6. Säker miljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö >Ett rikt växt och djurliv (,)'>?!$ "$!5$ $!$ Den klimatsmarta Södermanland Länsstyrelsen i Sörmland har en antagen energi- och klimatstrategi, där återfinns visionen)! " B ) B$%$ B &!!$ $ " $! "$$" Ett hållbart Vingåker &'! ( )! $!"!$ $ /$01

9 $ *!$!! /"!!C!$!!! $ 5! $ '$ D $D+=9 $$5$$ $ )* )+ ") E$! $$ $$!$$!$!$ Avgränsningar och planens relation till andra dokument! $ $ F!$!$$ $!!$$ ((, (! $$$ -!! $$ * Genomförande, uppföljning och uppdatering $!! $8 : $ %5 %5$$!$ /$ %%5%$ $$+$! "" -!$$ -$ $!!$ $$.$$ - $ $!$ %! "!$ /$001

10 8: $!$ $$$ ; $ (!!$ $ $ Planens uppbyggnad och läshänvisning -!"$/>$!! $! * $-!$$$'$!$ $! $ '$$!$ Vingåkers 6 energi- och klimatmål E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E (,)> /$>01

11 2. Internationellt och nationellt energi- och klimatarbete Internationella klimatmål 6!$ $ *$!$ $-AA8 - AA:++ ++9!$ $$&"!$$ 0& $&" $ $$$!!$$$!$ 4/%$ %!$$!$!!*$ $=!$++ '!* "! $ *$ $! *$8:! * $ &" *$!$$!!! $'$$! $ $"!&"!!$ &" $$&+ $$$! " Europeiska unionens energi- och klimatarbete $AA-8 AA- :/"$!4$! &" $!$$!$$!!($!!"!$ $84) :$! 6! $$!$A!$$4! ( 4 $$) 6!!*$!$++ 6$ $!$$ $$ E$" $ '!!$ ) /$901

12 E$! 4!'4$ $!$ ) "$$!$ $ $ / $4!/"$4$ 6$!$$ $$!!!!! $ ' 8;+;2:!"$ $$$$!$7"! " /"!!$ $!!!* $ / $$$ $ "$!$$ > 8>;1;2: 1 $!$! $!$ +!$$!$!$!$!$!$' *$ ( "$!! $ 80;1;2:!!$$ $$!$$/"! $ $!$$ 2$!$ $!$! Sveriges energi- och klimatarbete ' $8>;1;2:!$! /$=01

13 ++9!$$ $ /!$$! F$/&"!$$$ /$&"!!!!! $!$ $=/ $!! $! $" 4$+$ $ ' $$ "$!$ ++)! 0 "!$ " 0 6!$$$ > $!!$$$ $$$ "$'! /!$!$!$ 0 "$ $!$ " $! $ E$!$!!$ $!$! $$!$" "$ ( " /1 $ G $ "$$ - =;+)> 7& - =;+)>1 7 0 ($ $? > 6$$$ $ $$!! /$+01

14 / $ $ / $$!*! $ $ *$8 $ *$: 3. Vingåkers kommun förutsättningar Befolkning och bebyggelse $=+ 9 &!$ $$ $$ /!$!$ " 1!$ >0H$ $" $!$ $,,,,-(! $!& *$"$ 4 7$!$&!!$/ $ $( $ " $ ( $ $ $ Arbetsmarknad och näringsliv!$$!!$ I$!"! $!!!$ $$ $$$ $! =$"$ $$"$ $ $!!!$- $!!.$!$/$$ 9 ==== /A511 /$01

15 4. Naturvård i kommunen! $!!!4$ $! $$!$ $! $ ($"$$$ $$ 8,: Riksintresse för $$) < E! $" $ $ ) 8= 0:?!89 9: - 8 : Natura 2000-områden 4)$!$!" $($ $) 8+ :?!8+ : ( "& 1: /!/$!8:? 80 >: K$!89 B!"$$!$$ $"!$! "! $ $$ "" "$ $ /$01

16 $ $!$! " &!! $ $"$-! $L $! "!$ =!" Naturvårdsprogram <!"/$$1=!$$ $.$$ $$!$ $! $! Biotopskydd 6$ $ $!* $! "$$/ " "$$ $!" "$$ / "+ "$$$ $ Våtmarker $ Lokalt naturvårdsprojekt 4$ >$ $ $ $ $$ $! $E $ $! $!E $ $$$!$!"! E6$$$! $ '$! $ Miljökvalitetsnormer 6!!$ $!! * $ 6 $/ $ 4$$ 6!!$$!!$ $ $!$ $!!$$"$$$ &! $ = /$01

17 ! $ 6!! *$8: $ *$ " *$ 3 $ 8:"! $ $$$8,: 6 E! $ $! $! K $$!$ $ $"$ $+ 6 8" $: "$ K & $$!$! 6 < E! $ 2! E / ( $K $ $ /$ $ $ $!$ ( $! $! $ K$$!$ $$!$$$ $ (! "* $!!! "$$ $$! $!$""!$*!! /$101

18 5. Utsläpp i kommunen mark, luft och vatten ' $!$!! $!!!!/!$!!! * 8$": ; $8 $!$!$:!$ $ $I $!$! ''? -A5(! $ $ "$$$!$!L $! $!! $ $ 4)G%AE8G $% 3 A:!$$9!! ' $!$! "!$! $( $!$"$!!!! E $! $ $ Metaller Riktvärde (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) 2009 (mg/kg TS) Bly , ,5 10,2 Kadmium ,7 0,8 0,9 Krom , Koppar Kvicksilver 2,5 1,13 0,71 0,82 0,74 0,78 Nickel ,1 13,5 12,5 Zink ?,?8$!$:$$!$!$( $8++=)+: + /$!$! $ $$ $ $!$"$$$ $$ 6$$ $ $! $!!!$'!$!$ + 6 /$01

19 ?68./$<": '$!!$!$$ $!$ $ $ <!$! $"$$ $!$<!"!$$ 4$0"$!$ /$$!J$ $ ( " $ $!$= G%MA!% <G( <! $$ /$ %$!& G%MJ( 0 Övergödning &!!!!! $!* $ $!$$$'!! $ $! 6$$.!"!!$!4!$$! /$ "!! -$/$$!<$$!<$ /$$6! $! $ ' $$!$ $ $$> A / $ $! 8$!$$!$ : K /$$!7! $ < 5+0 /$001

20 Modellerat kvävenedfall i Vingåker och år 2020 kg/ha Kvävenedfall i barrskog Kvävenedfall på åkermark ',&!$ 0= A< $ $6%?AE/ $ $$!$! K & E! < /!!$$ 6!! $E ( 8K : $$ Totalkväve 3000 Mikrogram per liter Högsjö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E!$E ( /0- $$1+ E!$$ /$>01

21 Totalfosfor Mikrogram per liter Högajö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E $E ( 1 '!$! $!!!$? $( $!!$$E 8!* * $ $$ : Marknära ozon 6! 3 $ 8! *$ "!8.A:: " $ / $! 3 $$!.3 3 $$! $!$!! '! $"$! " 3 4$ $$! 3 $ $!!$ 6! 3!$!* $ $! 3 $ ; 1 $!$'$ "J$=$$$ $! $"$/$$! $'!! 3 $!$!"!8.A:$H'$ "$ '!.A 1 E!$$ /$901

22 $"$$$ 3! $!!$!$ $! 3 $(!$!.3 $"$!$$ "%!$$$$A(A /'$ $!$ '$!$$!$$$ '$!$$$!1 *$ Sammanlagd installerad mängd köldmedium Kg CFC HCFC HFC ',G $!$A(A EA(A E(A $$+++= 8 ;:&!)5" A./$ 6$$$! 2 <!"/$$ /$=01

23 6. Vatten - och avfallsfrågor & "H $ +1>J $$ $!$'! $$!"!* *!/ $ $ $$ $!$!$ $ " $" Vattenskyddsområden '!$"$$ $ "$$!! $(!$<" $"$$ $$!!E $!"$$ $!' $/"$! K" "$$ $'!$"$$ $ ( "! Dagvatten '!!( $$! $ $ $$ $!$! $ $!$$! $!!$ $ 8<! $$: ( "$ $-! $!!$!$$$ " $ $ " ( & '! $" Sörmland Vatten och Avfall AB /$ %%5!$! ( & 5 $=$ $ $ $$ /$+01

24 $ ) E <! K 6 " 5 6$ $! / <" % %! $!!! % %$!$( & /$ %%5 Avloppsreningsverk ( " K <"!$$!"$$ $ $!( $!$$!!$ % $$ $!G$$!$$ $$4$!$$ * $ %!K! $"$!"$. $ $!$$!!$!$$ I! $ $1$! $!$4!$ 9$ $!$!!$$ Avfallshantering "$$!$ < $ & 1$ " 0!$ "$! 4$= "$ $ G$$$ $E$$ *!$ $ $!$$ ' $!$ $$ $$ /$01

25 %?<!!/$ %?%$!=H!! H $! 4$+ $?<%!$ $=N $ Hushållsavfall - Vingåkers kommun 2009 Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning +> Grovavfall till förbränningsanläggning 0 Energiproduktion vid förbränning kärl- och säckavfall 00N Energiproduktion vid förbränning av grovavfall >N Energianvändning vid fjärrtransport av kärl- och säckavfall till förbränning 10N Energianvändning vid fjärrtransport av brännbart grovavfall =N?,6!$+$ $ F!( $'! $$ $+"!$$ $ $ Förpackningsinsamling Enhet Glas Papper M etall Plast Tidningar (,6!$! $( $ (? /$!$! $'; ;$$$$ $!$6$$+!$!$, ; /$01

26 7. Bebyggelseförutsättningar Förorenade områden!" $ $ $ $$!$! 8E) & :-/! 9) /$1)0 /!$$!"$$ -< F+) / ) 5 )9$!"$! $!!! $ $6$ '! " $$ &!"!$$$!$! $ "!$$$ $ Risk för översvämning (E!! 4 $ ""$$!$!$$$$ $ " <! G$ $ ( " '!$ $ $$(& $ $$-BG!B $ $!$$!$ $ $$!! ""$ Risk för skred! $ $! $ $$8$ $ / F! E 6 : &!$"" $!$$ $ /$01

27 = $4$ $$!!"$!" $ $$ Täktverksamhet!!! $!$$ "$8$:!$8& :/$!$ $$$ $$!'!$ $$!!!!$$$" $$!$ $!$!'!$$ $ <" $!$"$""$$ $ $!!!$9$! $+! $!4!" $ $+? ; $ "$$ $ <! $( "( " / $$ $$ $ $$6 "$!"$ "$$ Strandskydd /"$$"$$!"!! $ $ $ $!*$ '$"$$!$ $!$! $"$$$! $ $$ $$ $ $$ 1$ $$) 2! & FF & E!!K 5 2/I$ <$$ F5 $ $"$$!! $</ $ /$101

28 $$ $ </ $E <! 5 6 " Radon G$!$ $ $$.!$!$ $ $ $$$ (!$!$!!$!$$ 5O; 1 ("" 0!!$ 5O; 1 >!!!$5O; 1 - $ $ $ $$ 6 00$! %!! $! E/ $!!$$$G$!!$!>$!$ $++0 $$ $ $/$$ " $ $ $! '!$ 9!!$$$ /!$ $$ $!$!$ <!"$!$ $ $5O; 1 / "!$/./(/)>86:/./(/+++)86: 0 5 5(/>) 55G > %%(/0)9 9 G$!"$$! >;9; /$01

29 3 ( +/ + +/ Energianvändning i byggnader $ "!$!$!$ " $!$! $ $!$ $ " $! " $ $ ' $ " $ 2 ' /!! $ " 2 $!$! $ " $!$ $ 6 0 $??!$ $ " $ 0 ++0! " /$!$ 0 01 $

30 < $>"$!$ $ $$*$!5"$!$!!!!$& " $ -$"$$!G$! $!$ $ ' $! $ G$ $$!! $! -!! /$!$ $ ""$"$%! $!$$!" '!!$ $ Lågenergihus $!!$ $ "" '$ "! $ $!!!$'$ $ $ $ *!$ "!"!&!! "! $!!! " Uppvärmningsalternativ (!!$$!'!! $! $!.! $!! /$>01

31 9. Energianvändning och koldioxidutsläpp i kommunen Distribution!!$$ %5 $!& %5 Tillförsel och användning ' =6N = $$!$$ $>=6N J$!$! E!$$$!$! 9 +06N =$8 ":$!!$$0196N! 6N.$!!$$1>6N ' $ $! $!!!!$! $ $$ $ $!!! Vattenkraft '!?$! %5 5 8+: /8+:J$$! -(E %58+:E4$= $$=++ 6N + " $ $ $ / & $ 0 *N $ $ 06N $!" $$5 $ $ $ & $> *1N $ $ >6N = /A5$);;PPP;;;;$;Q + 4 -(%58 ++: &%5 8<%: /$901

32 %&&" E! $$2! E& $= *11N $ $ 6N Vindkraft F=/$$$ $> N$!$" "$ 4$!!$ $"$$ $ $$ E! $ $$$!"$ & $!$E! $!!! $! $?! $!$'! $ $!$!! $$!K $!$ &,.$$ /$=01

33 Fjärrvärme (!!!$$!$$! $!$"/"$!! $!!!$ 4"$!!!"!$$ $ $!$$ ++= $ $!!+++$ "!$$!%! $ $ 5 $!$$ $$! $F $$ J $ "& <$" %5 $!$ G$%5 (!!+=! $$!$ $!$$ $ (!! $!!$ År Tillförd energi Såld energi MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh?,(!!!$ $$!!! $ Biobränslen $ "!$!!" $ 5!"$ $$ $! $ *$/!$ $ *$!* ""! %$$!!! $!!$!$!!$ *$!!!( $$$ $ $!$!$ $!$7$ /$+01

34 ! $ >= 0=$ Energianvändning F9$!$ 99=0 6N>1= $ *$!8,: Energianvändning och utsläpp av koldioxid i Vingåkers kommun Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp (ton) Energianvändning (MWh) E $!$ $ *$! 6 0 0$$ R!$++!$ $1 9 $ *$!$0 = 4$ 0 Energianvändning 4!/A5) $! $ *$!!$/A5) /$101

35 Energianvändning och utsläpp av utsläpp av koldioxid per Vingåkersbo Koldioxidutsläpp 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Energianvändning Koldioxidutsläpp (kg per invånare) Energianvändning (MWh/invånare) (,' $!$ $ *$! 5$!!=+1> === 0 SSS SS0!$ $ *$!!$$> $ *$!$0!$++ Energiberedskap &$"$! $ $ "$!$/! / $ $$ $ $$!! $.! $!$$! $$($! $"$$$ "" /"7/" $!$$ /"!!!$!$6!/" /!$/A5) /$101

36 & "!$!$$$ $.!$$$! $$ * $!!$&$!$$* $!!$!$ &$!$!$$ /" /$101

37 10. Transporter i kommunen?! $$!!$!!* $?! $$$!!*/?$$! $4!!*!!!$ $! *$! 4)! $! $! $! $!$"$!$$$! +$9+$ $4$=$ 1 $ 1 6$ $ $==1 ; 9$; Drivmedelsförbrukning per invånare Liter/invånare Liter/invånare Bensin Diesel ''$$$5 $$$$ '$!$$$!$$ $$$$ 1 /A5 "!( $= $$!!$ &!/ /$1101

38 4$=$ 0=1N $$!$ 00>+1N '! $$ Kollektivtrafik '!!$1 $$?! $ $+9%$ $ $ $$8$*" :( $(!$!!! G$!! %$ +!$ $$/"!!! $ $!'$!$$!!'!$!! 8<! /$: & $<!/$!$!G $/$ $0 $!4$$>0 $!! '! $ 9;G$ $$ $$=$ ; >$(!$ & "$$G$$= $$ E$ $$ $!$ $ $ $ Transport av farligt gods G $$! $!!0!!!!0>> E4$! $! 6*$ I!!! $$ ""$ $ /$101

39 Buller 5!!J"$!$ $ <!$$$$ $ 5!!!!! $!!$ $ $!!$$!$*!$<!! 0!! R!!! 5 $! $(! $! & $?!!!! $$ "$ $1!$$ $ "$ $($!$ $/ $ $ "$+2!$ $!!$!$$$ " /$1001

40 11. Energianvändning i kommunens egen verksamhet Fastigheter F> $ $ $ /"!"$ $!$ $- $! $"- A 8-A: $! ) ' ( ) * Fjärrvärme, MWh 0+0 = Olja, MWh +> 99 >1 >1 Pellets, MWh El, MWh 11 += 9+= 99 kwh/m2, (värme + el) > Vattenförbrukn., m 3 /h > 1+> 19+>?,)& >+ $!$$ 9!!$H ;$10H!$$=H $H8$:! "$ $ "- $! $$ $-A!$!( "!$ $/$ =; $!!!$$$ $ & "8$:$ ( "$$!$!$ %5 Transporter &! $!$!!& ;! /$1>01

41 & $$ $ $ $( $ $ $ %! $ $$ F9 $$ $+9H$ $ $ 19!$ Antal bilar Bilpool för tjänsteresor 6 Hemtjänst 15 Distriktsköterska 2 Socialförvaltningen 1 Omsorgen 2 Tekniska förvaltningen 11 Totalt 37 9:; + 5$$$ $ $ $$ 6 $!=!/ $ $* $ Totalt Bensin Diesel Etanol Antal personbilar 37 X X 22 Förbrukning 2009, 1 5,5 42?,'$.&M= %/$ %%5 $ $ Tjänsteresor &! " 1!$$ $ $! $ $) - $$ ) :"8! : :5 1:5 - $$! ) : : 1: :" /$1901

42 $! $ $!! $"'!" Vingåkers hem AB och Vingåkers kommunfastigheter AB?!$ +! " (!!)0 096N )1>6N ( $ ) /$1=01

43 Del 2 Mål och åtgärder Strategier för ett hållbart Vingåker ' $!! $ $!) E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E 1. Hållbar och energieffektiv kommunal verksamhet &!$!!$$(!.$ $$ Fastigheter Mål och åtgärder & : $5< /!! $"2 " $"!$" & : $5<+ /!$" 2 " $"; & : 5 "!!$ /$1+01

44 5$$=$5< ( (! ";! / > F!$!$ *, N;?$5< := $ "$ ""$" *$ Indikatorer %$$! %$" 4! N ; A.!8N!A. : Transporter Mål och åtgärder 5$$=$5< Politiskt beslut att endast miljöfordon enligt statens definition får leasas/köpa, och att undantag ska skriftligt motiveras och därefter godkännas. / $! 4$ $ %$= $5< + $$ $!8 $!:?$5< > $ $ $,H + / $ $ 4$! $ /$01

45 /! $!!$!$) $ TF$T 6TF! ;$T5! ("$ $$ *$$ G$$$!$ $! Indikatorer %$ %$! 5!! " $ "$$!$, Hållbar och energieffektiv samhällsplanering 5"$!"! $!$/!!$!!$ Mål och åtgärder?$%$ > 5$$=+ '!$ $ *$! 0!$++$ 1 0 0H H >H =H H 0 5 $ $ /$01

46 ?$$ > A 5$$=+ R!$++!$ 90H H /" $ " *!!$ $" "$!" P *!" $ $! $ $ $$"$ $ "$ "$ '!!( " $ $ /! $!" &! $!$! $ 2 $ $!$ $$ ' $5< $ " $ $ $ $ " 8 ": $ $! $ ' $5B F1 $ $ & $$! $ 8?" : > 5$ /$01

47 - /!!$! $!"8K-9: 4!" $$$8K-1: $"" $ $ $! "$!$! /$$ /$!!! $ $?!$ $ $8!T $!$!8!T:!$ $ $!$? $ $$ $$! $ $$! $ $! $ $ Indikatorer &N!A. 4!!!;$! %$! % %$" E! T/&G$T Nationella mål ' 2 +I $ $, -. /$101

48 3. Säkra, effektiva och hållbara transporter 6!!!!!6 Mål och åtgärder $%$ & $ *$! 9!$ ++$) 1 0 UHH 0H +HH $5< &!$ 7 + K$!$" $ "!!!!8K- >: (!"$7$! "$ "$ $! " %$! /$ $ $5< (!;!* $$ $ 2 2!! 3! *$!!!$,,F! 3 $ ;1 $!$8 $F;6: Indikatorer &!$!$ % $ '$$ 9 5 $ /$01

49 6!;!! 3 Nationella mål ' $ $, Bevarande och skydd av naturmiljöer K$ Mål och åtgärder 8C04'DE F+ 5 $!$$$$ %7( $8K-1: 4$!!< E $ 8K-10: ' ( 2 $"$$$$ G / $ $!$$* $ $ $!$ "$!!$ $$$ $!$$$,,86F: / 2 "!!$! - " $ /$001

50 Indikatorer % "$$$;$ %"$ Nationella mål ' &>' 8 & &> $ $, Sjöar och vattendrag av god kvalitet K$ Mål och åtgärder G (4' /!!$ %%5!$! $%8K->: (!"$ % $ $ (!"$$ $<" 8K->: 4$ $!$$!!$ $5< F!$$ $! $ $!$ $!$ $$! % /$>01

51 ? - F!$$! K ( "!!$ $$ $5?!$ $! $ $(!$ H3&(4I$5% F!% ( F!% Indikatorer % "$$$;$ % $$ 6 E! Nationella mål '. 8 / $ $, -. /$901

52 6. Hållbar konsumtion och avfallshantering K$ Mål och åtgärder %= 0H:?!$ $ & $$ $! -DJF 4$ 4$!$$ / DF :DJF 4$!$$ G $ $/$ %%5! Nationella mål ' $ $ Indikatorer %$ $8$0H: & $, -. /$=01

53 Miljöbedömning (framtidsscenarier) Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning för planen Syfte och metod för framtidsbilderna Nationella Framtidsprognoser fossilt Eldningsolja Bensin och diesel Vingåkers framtidsbild Fossilt Nationella Framtidsprognoser El Elanvändning Vingåkers framtidsbild El Framtidsanalys av klimat- och energiplanens delmål Minskad klimatpåverkan kortsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektiviseringar Kortsiktigt perspektiv Minskad klimatpåverkan Långsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektivisering Långsiktigt perspektiv & Bilagor Bilaga Miljövärdering av el Bilaga Indikatorförteckning Bilaga - Ordlista och omvandlingstabell /$+01

54 Bilaga - Karta över naturvårdsområden i Vingåkers kommun

55 Projektbeskrivning av energieffektiviseringsstödet för Vingåkers kommun UTKAST Bakgrund! " $%%&'($') *('*+'), - $%%.$%/ $%$%$0%%%% $%%.$%/1$%%($% 2 3,,4 5, $%% 6 2,7 " Mål :

56 2 2 2 Åtagande - ; 8 (! " 6 $%%*80*(8 "$% % % %% &" %% % '" ("$ )% "" "" " $%/ $%$%-! ($%< =

57 Arbetsplan, 8 9 ; $%% , 6$%%*80*(, 1 <! :' 9 Tidsplan -$%%>$%% 3?$%>$% 5$%>$% <$%$.$%( <$%/ 6 ) ) ;

58 Organisation, resurser och budget &"%% 2 *$,4 *$ 5, +%% o 5 o 5 o o ' o,7' o 9 o $$"0 ($ 0"0 &/ : $0A0 $$/ : $0A0 $$/, ('' 987 $%%,$0%%%% 2 7 <$%% " 2 Förankring,,, Uppdragsgivare!!

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Miljöstrategi för Skara kommun 2011-2014

Miljöstrategi för Skara kommun 2011-2014 Miljöstrategi för Skara kommun 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2011 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Det fortsatta arbetet... 3 Miljömålssystemet... 4 Förenkling av miljöarbetet -

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Lokala miljömål för Vårgårda kommun

Lokala miljömål för Vårgårda kommun Lokala miljömål för Vårgårda kommun Storsjön i Horla. Foto: Ove Dahlgren Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-09, 50 2(17) Innehållsförteckning Inledning...3 Nationella miljökvalitetsmål...3 Regionala

Läs mer

Halmstad Handlingsprogram för hållbar energi

Halmstad Handlingsprogram för hållbar energi Halmstad Handlingsprogram för hållbar energi Strategidokument för en hållbar energiomvandling i Halmstad perioden 2010-2014 (KF 2010 105) Halmstads kommuns ambition och inriktning Handlingsprogrammet för

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

Miljörapport 2006. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:13

Miljörapport 2006. En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:13 Miljörapport 2006 En beskrivning av miljötillståndet i Göteborg ISSN 1401-243X R 2007:13 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt

Läs mer

1 Bakgrund 3. 2 Beslutsdel 3

1 Bakgrund 3. 2 Beslutsdel 3 Miljömål INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Beslutsdel 3 2.1 Profilområden för umeå kommun 3 En attraktiv boendemiljö 3 Ett energihushållande samhälle där energianvändningen utgår från förnybara energikällor 3 Umeås

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

5.1. Mål på nationell nivå

5.1. Mål på nationell nivå 5. MILJÖMÅLEN Miljöfrågorna har under de senaste trettio åren fått allt större betydelse. Trots en rad internationella konventioner och överenskommelser står vi fortfarande inför en rad problem. Agenda

Läs mer

Klimatstrategi och Energiplan

Klimatstrategi och Energiplan Klimatstrategi och Energiplan För Skurups kommun 2015-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning. 3-4 Bakgrund, Lagen om energiplanering. Organisation av klimatarbetet.

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Bengtsfors kommun 2008

Energi- och Klimatstrategi för Bengtsfors kommun 2008 Energi- och Klimatstrategi för Bengtsfors kommun 2008 Antagen av fullmäktige 2008-11-19 147 INLEDNING FN har, 1992, antagit dokumentet Agenda 21 och genom det uppdragit till alla världens länder och folk

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Inledning. Miljöbokslut 2014

Inledning. Miljöbokslut 2014 MILJÖBOKSLUT 2014 Inledning Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län TIDIGT SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN AV MILJÖBEDÖMNING MED MKB FÖR DETALJPLAN SAMT BESLUT OM BEHOV AV PLANPROGRAM Planområdet

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Godkänd av kommunfullmäktige 27 april 2015, 048

Godkänd av kommunfullmäktige 27 april 2015, 048 Godkänd av kommunfullmäktige 27 april 2015, 048 Innehållsförteckning Förord... 3 1. Sammanfattning... 4 Hänt under 2014... 4 Resultat och trender... 4 Det fortsatta arbetet... 9 2. Uppföljning av Miljöprogrammet...

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer