Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida Au Energi- och klimatplan/energieffektiviseringsstöd Beskrivning av ärendet Anneli Larsson redogör för arbetet med Energi- och klimatplan - mål och strategier för ett hållbart Vingåker samt Energieffektiviseringsstöd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 !"!! $!$ $ $%! $! & $!$!!!!$' " $$ $ ()!$ $!" $! $ $!! " $! $!$! " " $ $$$ $$ $! * %&(+,,,,

4 Förord -!.$ " $$ Sammanfattning

5 DEL 1 BAKGRUND OCH NULÄGE UTGÅNGSPUNKTER INTERNATIONELLT & NATIONELLT ENERGI- OCH KLIMATARBETE VINGÅKERS KOMMUN FÖRUTSÄTTNINGAR NATURVÅRD I KOMMUNEN UTSLÄPP I KOMMUNEN - MARK, LUFT OCH VATTEN VATTEN - OCH AVFALLSFRÅGOR BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER ENERGIANVÄNDNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP I KOMMUNEN TRANSPORTER I KOMMUNEN ENERGIANVÄNDNING I KOMMUNENS EGEN VERKSAMHET...36 DEL 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER...39 STRATEGIER FÖR ETT HÅLLBART VINGÅKER HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV KOMMUNAL VERKSAMHET HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV SAMHÄLLSPLANERING SÄKRA, EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA TRANSPORTER BEVARANDE OCH SKYDD AV NATURMILJÖER SJÖAR OCH VATTENDRAG AV GOD KVALITET HÅLLBAR KONSUMTION...48 MILJÖBEDÖMNING (FRAMTIDSSCENARIER)...49 KÄLLHÄNVISNINGAR...49 BILAGOR...49 /$01

6 Del 1 Bakgrund och nuläge 1. Utgångspunkter '!$!!$!!2!!! $ *$ $!* %! " $ $ *$%!$!*!!* $$ $ $!*!3 "$$$$$$ $ $$$ $$!$$$ '!$!!$! 4!!*$!$$'$!$!!$!!* $!$ $!"$!$ $5 $!$ $ " 6!! $$ $7!!$! $ &$ $!!$ " $!'$!!$ $! "!$2 " "$ $ "! &!$ $ "! $$ "$ "!!&! $!& $ $'! $!$!"$!!*!! $$$& $ *$! $!*%$!*!*! *$ 3 /$01

7 Lagen om energiplanering 8+99)1+: $!$ - $! $!$;"-! <!$$++0$$$!$ $$$$!$$!$ '$$ " )8+=>: $8+++: 81: $! $?! $$$!$$ $ $ 2 $ $!!$$!$ $ $$$$! $ $ $ Miljökvalitetsmål /$ > $$$ /"$!$ $ % 5!$$$ 0! $ *$8A. :! * : $ *$8/. : 8:" $!$" B $ $!$ $"$! $ $B< 8+99)1+: /$101

8 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddade ozonskikt 6. Säker miljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö >Ett rikt växt och djurliv (,)'>?!$ "$!5$ $!$ Den klimatsmarta Södermanland Länsstyrelsen i Sörmland har en antagen energi- och klimatstrategi, där återfinns visionen)! " B ) B$%$ B &!!$ $ " $! "$$" Ett hållbart Vingåker &'! ( )! $!"!$ $ /$01

9 $ *!$!! /"!!C!$!!! $ 5! $ '$ D $D+=9 $$5$$ $ )* )+ ") E$! $$ $$!$$!$!$ Avgränsningar och planens relation till andra dokument! $ $ F!$!$$ $!!$$ ((, (! $$$ -!! $$ * Genomförande, uppföljning och uppdatering $!! $8 : $ %5 %5$$!$ /$ %%5%$ $$+$! "" -!$$ -$ $!!$ $$.$$ - $ $!$ %! "!$ /$001

10 8: $!$ $$$ ; $ (!!$ $ $ Planens uppbyggnad och läshänvisning -!"$/>$!! $! * $-!$$$'$!$ $! $ '$$!$ Vingåkers 6 energi- och klimatmål E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E (,)> /$>01

11 2. Internationellt och nationellt energi- och klimatarbete Internationella klimatmål 6!$ $ *$!$ $-AA8 - AA:++ ++9!$ $$&"!$$ 0& $&" $ $$$!!$$$!$ 4/%$ %!$$!$!!*$ $=!$++ '!* "! $ *$ $! *$8:! * $ &" *$!$$!!! $'$$! $ $"!&"!!$ &" $$&+ $$$! " Europeiska unionens energi- och klimatarbete $AA-8 AA- :/"$!4$! &" $!$$!$$!!($!!"!$ $84) :$! 6! $$!$A!$$4! ( 4 $$) 6!!*$!$++ 6$ $!$$ $$ E$" $ '!!$ ) /$901

12 E$! 4!'4$ $!$ ) "$$!$ $ $ / $4!/"$4$ 6$!$$ $$!!!!! $ ' 8;+;2:!"$ $$$$!$7"! " /"!!$ $!!!* $ / $$$ $ "$!$$ > 8>;1;2: 1 $!$! $!$ +!$$!$!$!$!$!$' *$ ( "$!! $ 80;1;2:!!$$ $$!$$/"! $ $!$$ 2$!$ $!$! Sveriges energi- och klimatarbete ' $8>;1;2:!$! /$=01

13 ++9!$$ $ /!$$! F$/&"!$$$ /$&"!!!!! $!$ $=/ $!! $! $" 4$+$ $ ' $$ "$!$ ++)! 0 "!$ " 0 6!$$$ > $!!$$$ $$$ "$'! /!$!$!$ 0 "$ $!$ " $! $ E$!$!!$ $!$! $$!$" "$ ( " /1 $ G $ "$$ - =;+)> 7& - =;+)>1 7 0 ($ $? > 6$$$ $ $$!! /$+01

14 / $ $ / $$!*! $ $ *$8 $ *$: 3. Vingåkers kommun förutsättningar Befolkning och bebyggelse $=+ 9 &!$ $$ $$ /!$!$ " 1!$ >0H$ $" $!$ $,,,,-(! $!& *$"$ 4 7$!$&!!$/ $ $( $ " $ ( $ $ $ Arbetsmarknad och näringsliv!$$!!$ I$!"! $!!!$ $$ $$$ $! =$"$ $$"$ $ $!!!$- $!!.$!$/$$ 9 ==== /A511 /$01

15 4. Naturvård i kommunen! $!!!4$ $! $$!$ $! $ ($"$$$ $$ 8,: Riksintresse för $$) < E! $" $ $ ) 8= 0:?!89 9: - 8 : Natura 2000-områden 4)$!$!" $($ $) 8+ :?!8+ : ( "& 1: /!/$!8:? 80 >: K$!89 B!"$$!$$ $"!$! "! $ $$ "" "$ $ /$01

16 $ $!$! " &!! $ $"$-! $L $! "!$ =!" Naturvårdsprogram <!"/$$1=!$$ $.$$ $$!$ $! $! Biotopskydd 6$ $ $!* $! "$$/ " "$$ $!" "$$ / "+ "$$$ $ Våtmarker $ Lokalt naturvårdsprojekt 4$ >$ $ $ $ $$ $! $E $ $! $!E $ $$$!$!"! E6$$$! $ '$! $ Miljökvalitetsnormer 6!!$ $!! * $ 6 $/ $ 4$$ 6!!$$!!$ $ $!$ $!!$$"$$$ &! $ = /$01

17 ! $ 6!! *$8: $ *$ " *$ 3 $ 8:"! $ $$$8,: 6 E! $ $! $! K $$!$ $ $"$ $+ 6 8" $: "$ K & $$!$! 6 < E! $ 2! E / ( $K $ $ /$ $ $ $!$ ( $! $! $ K$$!$ $$!$$$ $ (! "* $!!! "$$ $$! $!$""!$*!! /$101

18 5. Utsläpp i kommunen mark, luft och vatten ' $!$!! $!!!!/!$!!! * 8$": ; $8 $!$!$:!$ $ $I $!$! ''? -A5(! $ $ "$$$!$!L $! $!! $ $ 4)G%AE8G $% 3 A:!$$9!! ' $!$! "!$! $( $!$"$!!!! E $! $ $ Metaller Riktvärde (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) 2009 (mg/kg TS) Bly , ,5 10,2 Kadmium ,7 0,8 0,9 Krom , Koppar Kvicksilver 2,5 1,13 0,71 0,82 0,74 0,78 Nickel ,1 13,5 12,5 Zink ?,?8$!$:$$!$!$( $8++=)+: + /$!$! $ $$ $ $!$"$$$ $$ 6$$ $ $! $!!!$'!$!$ + 6 /$01

19 ?68./$<": '$!!$!$$ $!$ $ $ <!$! $"$$ $!$<!"!$$ 4$0"$!$ /$$!J$ $ ( " $ $!$= G%MA!% <G( <! $$ /$ %$!& G%MJ( 0 Övergödning &!!!!! $!* $ $!$$$'!! $ $! 6$$.!"!!$!4!$$! /$ "!! -$/$$!<$$!<$ /$$6! $! $ ' $$!$ $ $$> A / $ $! 8$!$$!$ : K /$$!7! $ < 5+0 /$001

20 Modellerat kvävenedfall i Vingåker och år 2020 kg/ha Kvävenedfall i barrskog Kvävenedfall på åkermark ',&!$ 0= A< $ $6%?AE/ $ $$!$! K & E! < /!!$$ 6!! $E ( 8K : $$ Totalkväve 3000 Mikrogram per liter Högsjö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E!$E ( /0- $$1+ E!$$ /$>01

21 Totalfosfor Mikrogram per liter Högajö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E $E ( 1 '!$! $!!!$? $( $!!$$E 8!* * $ $$ : Marknära ozon 6! 3 $ 8! *$ "!8.A:: " $ / $! 3 $$!.3 3 $$! $!$!! '! $"$! " 3 4$ $$! 3 $ $!!$ 6! 3!$!* $ $! 3 $ ; 1 $!$'$ "J$=$$$ $! $"$/$$! $'!! 3 $!$!"!8.A:$H'$ "$ '!.A 1 E!$$ /$901

22 $"$$$ 3! $!!$!$ $! 3 $(!$!.3 $"$!$$ "%!$$$$A(A /'$ $!$ '$!$$!$$$ '$!$$$!1 *$ Sammanlagd installerad mängd köldmedium Kg CFC HCFC HFC ',G $!$A(A EA(A E(A $$+++= 8 ;:&!)5" A./$ 6$$$! 2 <!"/$$ /$=01

23 6. Vatten - och avfallsfrågor & "H $ +1>J $$ $!$'! $$!"!* *!/ $ $ $$ $!$!$ $ " $" Vattenskyddsområden '!$"$$ $ "$$!! $(!$<" $"$$ $$!!E $!"$$ $!' $/"$! K" "$$ $'!$"$$ $ ( "! Dagvatten '!!( $$! $ $ $$ $!$! $ $!$$! $!!$ $ 8<! $$: ( "$ $-! $!!$!$$$ " $ $ " ( & '! $" Sörmland Vatten och Avfall AB /$ %%5!$! ( & 5 $=$ $ $ $$ /$+01

24 $ ) E <! K 6 " 5 6$ $! / <" % %! $!!! % %$!$( & /$ %%5 Avloppsreningsverk ( " K <"!$$!"$$ $ $!( $!$$!!$ % $$ $!G$$!$$ $$4$!$$ * $ %!K! $"$!"$. $ $!$$!!$!$$ I! $ $1$! $!$4!$ 9$ $!$!!$$ Avfallshantering "$$!$ < $ & 1$ " 0!$ "$! 4$= "$ $ G$$$ $E$$ *!$ $ $!$$ ' $!$ $$ $$ /$01

25 %?<!!/$ %?%$!=H!! H $! 4$+ $?<%!$ $=N $ Hushållsavfall - Vingåkers kommun 2009 Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning +> Grovavfall till förbränningsanläggning 0 Energiproduktion vid förbränning kärl- och säckavfall 00N Energiproduktion vid förbränning av grovavfall >N Energianvändning vid fjärrtransport av kärl- och säckavfall till förbränning 10N Energianvändning vid fjärrtransport av brännbart grovavfall =N?,6!$+$ $ F!( $'! $$ $+"!$$ $ $ Förpackningsinsamling Enhet Glas Papper M etall Plast Tidningar (,6!$! $( $ (? /$!$! $'; ;$$$$ $!$6$$+!$!$, ; /$01

26 7. Bebyggelseförutsättningar Förorenade områden!" $ $ $ $$!$! 8E) & :-/! 9) /$1)0 /!$$!"$$ -< F+) / ) 5 )9$!"$! $!!! $ $6$ '! " $$ &!"!$$$!$! $ "!$$$ $ Risk för översvämning (E!! 4 $ ""$$!$!$$$$ $ " <! G$ $ ( " '!$ $ $$(& $ $$-BG!B $ $!$$!$ $ $$!! ""$ Risk för skred! $ $! $ $$8$ $ / F! E 6 : &!$"" $!$$ $ /$01

27 = $4$ $$!!"$!" $ $$ Täktverksamhet!!! $!$$ "$8$:!$8& :/$!$ $$$ $$!'!$ $$!!!!$$$" $$!$ $!$!'!$$ $ <" $!$"$""$$ $ $!!!$9$! $+! $!4!" $ $+? ; $ "$$ $ <! $( "( " / $$ $$ $ $$6 "$!"$ "$$ Strandskydd /"$$"$$!"!! $ $ $ $!*$ '$"$$!$ $!$! $"$$$! $ $$ $$ $ $$ 1$ $$) 2! & FF & E!!K 5 2/I$ <$$ F5 $ $"$$!! $</ $ /$101

28 $$ $ </ $E <! 5 6 " Radon G$!$ $ $$.!$!$ $ $ $$$ (!$!$!!$!$$ 5O; 1 ("" 0!!$ 5O; 1 >!!!$5O; 1 - $ $ $ $$ 6 00$! %!! $! E/ $!!$$$G$!!$!>$!$ $++0 $$ $ $/$$ " $ $ $! '!$ 9!!$$$ /!$ $$ $!$!$ <!"$!$ $ $5O; 1 / "!$/./(/)>86:/./(/+++)86: 0 5 5(/>) 55G > %%(/0)9 9 G$!"$$! >;9; /$01

29 3 ( +/ + +/ Energianvändning i byggnader $ "!$!$!$ " $!$! $ $!$ $ " $! " $ $ ' $ " $ 2 ' /!! $ " 2 $!$! $ " $!$ $ 6 0 $??!$ $ " $ 0 ++0! " /$!$ 0 01 $

30 < $>"$!$ $ $$*$!5"$!$!!!!$& " $ -$"$$!G$! $!$ $ ' $! $ G$ $$!! $! -!! /$!$ $ ""$"$%! $!$$!" '!!$ $ Lågenergihus $!!$ $ "" '$ "! $ $!!!$'$ $ $ $ *!$ "!"!&!! "! $!!! " Uppvärmningsalternativ (!!$$!'!! $! $!.! $!! /$>01

31 9. Energianvändning och koldioxidutsläpp i kommunen Distribution!!$$ %5 $!& %5 Tillförsel och användning ' =6N = $$!$$ $>=6N J$!$! E!$$$!$! 9 +06N =$8 ":$!!$$0196N! 6N.$!!$$1>6N ' $ $! $!!!!$! $ $$ $ $!!! Vattenkraft '!?$! %5 5 8+: /8+:J$$! -(E %58+:E4$= $$=++ 6N + " $ $ $ / & $ 0 *N $ $ 06N $!" $$5 $ $ $ & $> *1N $ $ >6N = /A5$);;PPP;;;;$;Q + 4 -(%58 ++: &%5 8<%: /$901

32 %&&" E! $$2! E& $= *11N $ $ 6N Vindkraft F=/$$$ $> N$!$" "$ 4$!!$ $"$$ $ $$ E! $ $$$!"$ & $!$E! $!!! $! $?! $!$'! $ $!$!! $$!K $!$ &,.$$ /$=01

33 Fjärrvärme (!!!$$!$$! $!$"/"$!! $!!!$ 4"$!!!"!$$ $ $!$$ ++= $ $!!+++$ "!$$!%! $ $ 5 $!$$ $$! $F $$ J $ "& <$" %5 $!$ G$%5 (!!+=! $$!$ $!$$ $ (!! $!!$ År Tillförd energi Såld energi MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh?,(!!!$ $$!!! $ Biobränslen $ "!$!!" $ 5!"$ $$ $! $ *$/!$ $ *$!* ""! %$$!!! $!!$!$!!$ *$!!!( $$$ $ $!$!$ $!$7$ /$+01

34 ! $ >= 0=$ Energianvändning F9$!$ 99=0 6N>1= $ *$!8,: Energianvändning och utsläpp av koldioxid i Vingåkers kommun Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp (ton) Energianvändning (MWh) E $!$ $ *$! 6 0 0$$ R!$++!$ $1 9 $ *$!$0 = 4$ 0 Energianvändning 4!/A5) $! $ *$!!$/A5) /$101

35 Energianvändning och utsläpp av utsläpp av koldioxid per Vingåkersbo Koldioxidutsläpp 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Energianvändning Koldioxidutsläpp (kg per invånare) Energianvändning (MWh/invånare) (,' $!$ $ *$! 5$!!=+1> === 0 SSS SS0!$ $ *$!!$$> $ *$!$0!$++ Energiberedskap &$"$! $ $ "$!$/! / $ $$ $ $$!! $.! $!$$! $$($! $"$$$ "" /"7/" $!$$ /"!!!$!$6!/" /!$/A5) /$101

36 & "!$!$$$ $.!$$$! $$ * $!!$&$!$$* $!!$!$ &$!$!$$ /" /$101

37 10. Transporter i kommunen?! $$!!$!!* $?! $$$!!*/?$$! $4!!*!!!$ $! *$! 4)! $! $! $! $!$"$!$$$! +$9+$ $4$=$ 1 $ 1 6$ $ $==1 ; 9$; Drivmedelsförbrukning per invånare Liter/invånare Liter/invånare Bensin Diesel ''$$$5 $$$$ '$!$$$!$$ $$$$ 1 /A5 "!( $= $$!!$ &!/ /$1101

38 4$=$ 0=1N $$!$ 00>+1N '! $$ Kollektivtrafik '!!$1 $$?! $ $+9%$ $ $ $$8$*" :( $(!$!!! G$!! %$ +!$ $$/"!!! $ $!'$!$$!!'!$!! 8<! /$: & $<!/$!$!G $/$ $0 $!4$$>0 $!! '! $ 9;G$ $$ $$=$ ; >$(!$ & "$$G$$= $$ E$ $$ $!$ $ $ $ Transport av farligt gods G $$! $!!0!!!!0>> E4$! $! 6*$ I!!! $$ ""$ $ /$101

39 Buller 5!!J"$!$ $ <!$$$$ $ 5!!!!! $!!$ $ $!!$$!$*!$<!! 0!! R!!! 5 $! $(! $! & $?!!!! $$ "$ $1!$$ $ "$ $($!$ $/ $ $ "$+2!$ $!!$!$$$ " /$1001

40 11. Energianvändning i kommunens egen verksamhet Fastigheter F> $ $ $ /"!"$ $!$ $- $! $"- A 8-A: $! ) ' ( ) * Fjärrvärme, MWh 0+0 = Olja, MWh +> 99 >1 >1 Pellets, MWh El, MWh 11 += 9+= 99 kwh/m2, (värme + el) > Vattenförbrukn., m 3 /h > 1+> 19+>?,)& >+ $!$$ 9!!$H ;$10H!$$=H $H8$:! "$ $ "- $! $$ $-A!$!( "!$ $/$ =; $!!!$$$ $ & "8$:$ ( "$$!$!$ %5 Transporter &! $!$!!& ;! /$1>01

41 & $$ $ $ $( $ $ $ %! $ $$ F9 $$ $+9H$ $ $ 19!$ Antal bilar Bilpool för tjänsteresor 6 Hemtjänst 15 Distriktsköterska 2 Socialförvaltningen 1 Omsorgen 2 Tekniska förvaltningen 11 Totalt 37 9:; + 5$$$ $ $ $$ 6 $!=!/ $ $* $ Totalt Bensin Diesel Etanol Antal personbilar 37 X X 22 Förbrukning 2009, 1 5,5 42?,'$.&M= %/$ %%5 $ $ Tjänsteresor &! " 1!$$ $ $! $ $) - $$ ) :"8! : :5 1:5 - $$! ) : : 1: :" /$1901

42 $! $ $!! $"'!" Vingåkers hem AB och Vingåkers kommunfastigheter AB?!$ +! " (!!)0 096N )1>6N ( $ ) /$1=01

43 Del 2 Mål och åtgärder Strategier för ett hållbart Vingåker ' $!! $ $!) E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E 1. Hållbar och energieffektiv kommunal verksamhet &!$!!$$(!.$ $$ Fastigheter Mål och åtgärder & : $5< /!! $"2 " $"!$" & : $5<+ /!$" 2 " $"; & : 5 "!!$ /$1+01

44 5$$=$5< ( (! ";! / > F!$!$ *, N;?$5< := $ "$ ""$" *$ Indikatorer %$$! %$" 4! N ; A.!8N!A. : Transporter Mål och åtgärder 5$$=$5< Politiskt beslut att endast miljöfordon enligt statens definition får leasas/köpa, och att undantag ska skriftligt motiveras och därefter godkännas. / $! 4$ $ %$= $5< + $$ $!8 $!:?$5< > $ $ $,H + / $ $ 4$! $ /$01

45 /! $!!$!$) $ TF$T 6TF! ;$T5! ("$ $$ *$$ G$$$!$ $! Indikatorer %$ %$! 5!! " $ "$$!$, Hållbar och energieffektiv samhällsplanering 5"$!"! $!$/!!$!!$ Mål och åtgärder?$%$ > 5$$=+ '!$ $ *$! 0!$++$ 1 0 0H H >H =H H 0 5 $ $ /$01

46 ?$$ > A 5$$=+ R!$++!$ 90H H /" $ " *!!$ $" "$!" P *!" $ $! $ $ $$"$ $ "$ "$ '!!( " $ $ /! $!" &! $!$! $ 2 $ $!$ $$ ' $5< $ " $ $ $ $ " 8 ": $ $! $ ' $5B F1 $ $ & $$! $ 8?" : > 5$ /$01

47 - /!!$! $!"8K-9: 4!" $$$8K-1: $"" $ $ $! "$!$! /$$ /$!!! $ $?!$ $ $8!T $!$!8!T:!$ $ $!$? $ $$ $$! $ $$! $ $! $ $ Indikatorer &N!A. 4!!!;$! %$! % %$" E! T/&G$T Nationella mål ' 2 +I $ $, -. /$101

48 3. Säkra, effektiva och hållbara transporter 6!!!!!6 Mål och åtgärder $%$ & $ *$! 9!$ ++$) 1 0 UHH 0H +HH $5< &!$ 7 + K$!$" $ "!!!!8K- >: (!"$7$! "$ "$ $! " %$! /$ $ $5< (!;!* $$ $ 2 2!! 3! *$!!!$,,F! 3 $ ;1 $!$8 $F;6: Indikatorer &!$!$ % $ '$$ 9 5 $ /$01

49 6!;!! 3 Nationella mål ' $ $, Bevarande och skydd av naturmiljöer K$ Mål och åtgärder 8C04'DE F+ 5 $!$$$$ %7( $8K-1: 4$!!< E $ 8K-10: ' ( 2 $"$$$$ G / $ $!$$* $ $ $!$ "$!!$ $$$ $!$$$,,86F: / 2 "!!$! - " $ /$001

50 Indikatorer % "$$$;$ %"$ Nationella mål ' &>' 8 & &> $ $, Sjöar och vattendrag av god kvalitet K$ Mål och åtgärder G (4' /!!$ %%5!$! $%8K->: (!"$ % $ $ (!"$$ $<" 8K->: 4$ $!$$!!$ $5< F!$$ $! $ $!$ $!$ $$! % /$>01

51 ? - F!$$! K ( "!!$ $$ $5?!$ $! $ $(!$ H3&(4I$5% F!% ( F!% Indikatorer % "$$$;$ % $$ 6 E! Nationella mål '. 8 / $ $, -. /$901

52 6. Hållbar konsumtion och avfallshantering K$ Mål och åtgärder %= 0H:?!$ $ & $$ $! -DJF 4$ 4$!$$ / DF :DJF 4$!$$ G $ $/$ %%5! Nationella mål ' $ $ Indikatorer %$ $8$0H: & $, -. /$=01

53 Miljöbedömning (framtidsscenarier) Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning för planen Syfte och metod för framtidsbilderna Nationella Framtidsprognoser fossilt Eldningsolja Bensin och diesel Vingåkers framtidsbild Fossilt Nationella Framtidsprognoser El Elanvändning Vingåkers framtidsbild El Framtidsanalys av klimat- och energiplanens delmål Minskad klimatpåverkan kortsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektiviseringar Kortsiktigt perspektiv Minskad klimatpåverkan Långsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektivisering Långsiktigt perspektiv & Bilagor Bilaga Miljövärdering av el Bilaga Indikatorförteckning Bilaga - Ordlista och omvandlingstabell /$+01

54 Bilaga - Karta över naturvårdsområden i Vingåkers kommun

55 Projektbeskrivning av energieffektiviseringsstödet för Vingåkers kommun UTKAST Bakgrund! " $%%&'($') *('*+'), - $%%.$%/ $%$%$0%%%% $%%.$%/1$%%($% 2 3,,4 5, $%% 6 2,7 " Mål :

56 2 2 2 Åtagande - ; 8 (! " 6 $%%*80*(8 "$% % % %% &" %% % '" ("$ )% "" "" " $%/ $%$%-! ($%< =

57 Arbetsplan, 8 9 ; $%% , 6$%%*80*(, 1 <! :' 9 Tidsplan -$%%>$%% 3?$%>$% 5$%>$% <$%$.$%( <$%/ 6 ) ) ;

58 Organisation, resurser och budget &"%% 2 *$,4 *$ 5, +%% o 5 o 5 o o ' o,7' o 9 o $$"0 ($ 0"0 &/ : $0A0 $$/ : $0A0 $$/, ('' 987 $%%,$0%%%% 2 7 <$%% " 2 Förankring,,, Uppdragsgivare!!

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Miljöredovisning för Finspångs kommun. Nuläge och trender år 2011

Miljöredovisning för Finspångs kommun. Nuläge och trender år 2011 Miljöredovisning för Finspångs kommun Nuläge och trender år 2011 Miljöredovisning 2011 Miljöredovisningen sammanställer och åskådliggör miljötillståndet och trender inom några viktiga områden. Det här

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Ekosystemtjänster Vad handlar miljö om? Miljökunskap Överkonsumtion Jorden Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Naturreservat Utfiskning Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Hållbarhetsindikatorer 2012

Hållbarhetsindikatorer 2012 Hållbarhetsindikatorer Sammanfattning s kommun har för perioden 2006-2010 redovisat sammanhållna Hållbarhetsbokslut genom ett antal utvalda indikatorer. För år redovisas tabeller med indikatorer utan någon

Läs mer

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen

Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Vad kan du göra för miljön i Skellefteå? Tips för dig som privatperson, företagare eller ansvarig inom kommunen Leva och bo God bebyggd miljö Giftfri miljö Levande kust och skärgård Säker strålmiljö Skellefteås

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när?

- Elbussar på Orust- Varför, hur och när? - Elbussar på Orust- Varför, hur och när? Sveriges Miljömål Generationsmålet Presentationsmaterial och diskussionsnoteringar från möte i Kajutan 24 september 20 Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman

DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket. EkoMatCentrum Eva Fröman DEN HÅLLBARA MÅLTIDEN Mat, klimat och ekologi ger ekonomi i köket EkoMatCentrum Eva Fröman EkoMatCentrum Mimi Dekker Eva Fröman Ekomatsligan & Lilla Ekomatsligan Föreläsningar och kurser om mat, klimat

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun

Klimat- och energiplan - 2014-2016. Motala kommun Klimat- och energiplan - 2014-2016 Motala kommun Beslutsinstans: KF Diarienummer: 13/KS 0064 Datum: 2013-12-16 Paragraf: KF 120 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-12-16 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund Fokus föreslås på följande målområden Begränsad klimatpåverkan Bakgrund Genom framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas tillför människan atmosfären stora mängder av lagrad

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21

MILJÖMÅL MM 3. 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 MILJÖMÅL MM 3 3.1 Nationella miljömål 3.2 Regionala miljömål 3.3 Lokala miljömål 3.4 Agenda 21 3.1 NATIONELLA MILJÖMÅL Bakgrunden Miljö och hållbar utveckling har blivit allt mer centrala frågor såväl

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län TIDIGT SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN AV MILJÖBEDÖMNING MED MKB FÖR DETALJPLAN SAMT BESLUT OM BEHOV AV PLANPROGRAM Planområdet

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

1 Bakgrund 3. 2 Beslutsdel 3

1 Bakgrund 3. 2 Beslutsdel 3 Miljömål INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Beslutsdel 3 2.1 Profilområden för umeå kommun 3 En attraktiv boendemiljö 3 Ett energihushållande samhälle där energianvändningen utgår från förnybara energikällor 3 Umeås

Läs mer

Miljöbokslut för 2010

Miljöbokslut för 2010 Miljöbokslut för 2010 Simrishamns kommun Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust och hav. De prioriterade miljömålen har därför inriktats på dessa

Läs mer

Miljömål Trollhättan Lokal tillämpning av de nationella miljömålen

Miljömål Trollhättan Lokal tillämpning av de nationella miljömålen Miljömål Trollhättan Lokal tillämpning av de nationella miljömålen Ledningsgrupp för Planeringsfrågor och Agenda 21 Arbetsgrupp från olika förvaltningar Referensgrupp/kontaktpersoner Styrgrupp Dokument

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

kort sagt Planera med miljömål!

kort sagt Planera med miljömål! Planera med miljömål! kort sagt Nya lokaler för näringslivet, attraktiva och trygga bostadsområden, god tillgång till service, nya vägar och järnvägar och en bibehållen god miljö, hur går det ihop? Kan

Läs mer

Inledning. Miljöbokslut 2014

Inledning. Miljöbokslut 2014 MILJÖBOKSLUT 2014 Inledning Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem

Läs mer