Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida Au Energi- och klimatplan/energieffektiviseringsstöd Beskrivning av ärendet Anneli Larsson redogör för arbetet med Energi- och klimatplan - mål och strategier för ett hållbart Vingåker samt Energieffektiviseringsstöd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3 !"!! $!$ $ $%! $! & $!$!!!!$' " $$ $ ()!$ $!" $! $ $!! " $! $!$! " " $ $$$ $$ $! * %&(+,,,,

4 Förord -!.$ " $$ Sammanfattning

5 DEL 1 BAKGRUND OCH NULÄGE UTGÅNGSPUNKTER INTERNATIONELLT & NATIONELLT ENERGI- OCH KLIMATARBETE VINGÅKERS KOMMUN FÖRUTSÄTTNINGAR NATURVÅRD I KOMMUNEN UTSLÄPP I KOMMUNEN - MARK, LUFT OCH VATTEN VATTEN - OCH AVFALLSFRÅGOR BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER ENERGIANVÄNDNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP I KOMMUNEN TRANSPORTER I KOMMUNEN ENERGIANVÄNDNING I KOMMUNENS EGEN VERKSAMHET...36 DEL 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER...39 STRATEGIER FÖR ETT HÅLLBART VINGÅKER HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV KOMMUNAL VERKSAMHET HÅLLBAR OCH ENERGIEFFEKTIV SAMHÄLLSPLANERING SÄKRA, EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA TRANSPORTER BEVARANDE OCH SKYDD AV NATURMILJÖER SJÖAR OCH VATTENDRAG AV GOD KVALITET HÅLLBAR KONSUMTION...48 MILJÖBEDÖMNING (FRAMTIDSSCENARIER)...49 KÄLLHÄNVISNINGAR...49 BILAGOR...49 /$01

6 Del 1 Bakgrund och nuläge 1. Utgångspunkter '!$!!$!!2!!! $ *$ $!* %! " $ $ *$%!$!*!!* $$ $ $!*!3 "$$$$$$ $ $$$ $$!$$$ '!$!!$! 4!!*$!$$'$!$!!$!!* $!$ $!"$!$ $5 $!$ $ " 6!! $$ $7!!$! $ &$ $!!$ " $!'$!!$ $! "!$2 " "$ $ "! &!$ $ "! $$ "$ "!!&! $!& $ $'! $!$!"$!!*!! $$$& $ *$! $!*%$!*!*! *$ 3 /$01

7 Lagen om energiplanering 8+99)1+: $!$ - $! $!$;"-! <!$$++0$$$!$ $$$$!$$!$ '$$ " )8+=>: $8+++: 81: $! $?! $$$!$$ $ $ 2 $ $!!$$!$ $ $$$$! $ $ $ Miljökvalitetsmål /$ > $$$ /"$!$ $ % 5!$$$ 0! $ *$8A. :! * : $ *$8/. : 8:" $!$" B $ $!$ $"$! $ $B< 8+99)1+: /$101

8 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddade ozonskikt 6. Säker miljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö >Ett rikt växt och djurliv (,)'>?!$ "$!5$ $!$ Den klimatsmarta Södermanland Länsstyrelsen i Sörmland har en antagen energi- och klimatstrategi, där återfinns visionen)! " B ) B$%$ B &!!$ $ " $! "$$" Ett hållbart Vingåker &'! ( )! $!"!$ $ /$01

9 $ *!$!! /"!!C!$!!! $ 5! $ '$ D $D+=9 $$5$$ $ )* )+ ") E$! $$ $$!$$!$!$ Avgränsningar och planens relation till andra dokument! $ $ F!$!$$ $!!$$ ((, (! $$$ -!! $$ * Genomförande, uppföljning och uppdatering $!! $8 : $ %5 %5$$!$ /$ %%5%$ $$+$! "" -!$$ -$ $!!$ $$.$$ - $ $!$ %! "!$ /$001

10 8: $!$ $$$ ; $ (!!$ $ $ Planens uppbyggnad och läshänvisning -!"$/>$!! $! * $-!$$$'$!$ $! $ '$$!$ Vingåkers 6 energi- och klimatmål E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E (,)> /$>01

11 2. Internationellt och nationellt energi- och klimatarbete Internationella klimatmål 6!$ $ *$!$ $-AA8 - AA:++ ++9!$ $$&"!$$ 0& $&" $ $$$!!$$$!$ 4/%$ %!$$!$!!*$ $=!$++ '!* "! $ *$ $! *$8:! * $ &" *$!$$!!! $'$$! $ $"!&"!!$ &" $$&+ $$$! " Europeiska unionens energi- och klimatarbete $AA-8 AA- :/"$!4$! &" $!$$!$$!!($!!"!$ $84) :$! 6! $$!$A!$$4! ( 4 $$) 6!!*$!$++ 6$ $!$$ $$ E$" $ '!!$ ) /$901

12 E$! 4!'4$ $!$ ) "$$!$ $ $ / $4!/"$4$ 6$!$$ $$!!!!! $ ' 8;+;2:!"$ $$$$!$7"! " /"!!$ $!!!* $ / $$$ $ "$!$$ > 8>;1;2: 1 $!$! $!$ +!$$!$!$!$!$!$' *$ ( "$!! $ 80;1;2:!!$$ $$!$$/"! $ $!$$ 2$!$ $!$! Sveriges energi- och klimatarbete ' $8>;1;2:!$! /$=01

13 ++9!$$ $ /!$$! F$/&"!$$$ /$&"!!!!! $!$ $=/ $!! $! $" 4$+$ $ ' $$ "$!$ ++)! 0 "!$ " 0 6!$$$ > $!!$$$ $$$ "$'! /!$!$!$ 0 "$ $!$ " $! $ E$!$!!$ $!$! $$!$" "$ ( " /1 $ G $ "$$ - =;+)> 7& - =;+)>1 7 0 ($ $? > 6$$$ $ $$!! /$+01

14 / $ $ / $$!*! $ $ *$8 $ *$: 3. Vingåkers kommun förutsättningar Befolkning och bebyggelse $=+ 9 &!$ $$ $$ /!$!$ " 1!$ >0H$ $" $!$ $,,,,-(! $!& *$"$ 4 7$!$&!!$/ $ $( $ " $ ( $ $ $ Arbetsmarknad och näringsliv!$$!!$ I$!"! $!!!$ $$ $$$ $! =$"$ $$"$ $ $!!!$- $!!.$!$/$$ 9 ==== /A511 /$01

15 4. Naturvård i kommunen! $!!!4$ $! $$!$ $! $ ($"$$$ $$ 8,: Riksintresse för $$) < E! $" $ $ ) 8= 0:?!89 9: - 8 : Natura 2000-områden 4)$!$!" $($ $) 8+ :?!8+ : ( "& 1: /!/$!8:? 80 >: K$!89 B!"$$!$$ $"!$! "! $ $$ "" "$ $ /$01

16 $ $!$! " &!! $ $"$-! $L $! "!$ =!" Naturvårdsprogram <!"/$$1=!$$ $.$$ $$!$ $! $! Biotopskydd 6$ $ $!* $! "$$/ " "$$ $!" "$$ / "+ "$$$ $ Våtmarker $ Lokalt naturvårdsprojekt 4$ >$ $ $ $ $$ $! $E $ $! $!E $ $$$!$!"! E6$$$! $ '$! $ Miljökvalitetsnormer 6!!$ $!! * $ 6 $/ $ 4$$ 6!!$$!!$ $ $!$ $!!$$"$$$ &! $ = /$01

17 ! $ 6!! *$8: $ *$ " *$ 3 $ 8:"! $ $$$8,: 6 E! $ $! $! K $$!$ $ $"$ $+ 6 8" $: "$ K & $$!$! 6 < E! $ 2! E / ( $K $ $ /$ $ $ $!$ ( $! $! $ K$$!$ $$!$$$ $ (! "* $!!! "$$ $$! $!$""!$*!! /$101

18 5. Utsläpp i kommunen mark, luft och vatten ' $!$!! $!!!!/!$!!! * 8$": ; $8 $!$!$:!$ $ $I $!$! ''? -A5(! $ $ "$$$!$!L $! $!! $ $ 4)G%AE8G $% 3 A:!$$9!! ' $!$! "!$! $( $!$"$!!!! E $! $ $ Metaller Riktvärde (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) (mg/kg TS) 2009 (mg/kg TS) Bly , ,5 10,2 Kadmium ,7 0,8 0,9 Krom , Koppar Kvicksilver 2,5 1,13 0,71 0,82 0,74 0,78 Nickel ,1 13,5 12,5 Zink ?,?8$!$:$$!$!$( $8++=)+: + /$!$! $ $$ $ $!$"$$$ $$ 6$$ $ $! $!!!$'!$!$ + 6 /$01

19 ?68./$<": '$!!$!$$ $!$ $ $ <!$! $"$$ $!$<!"!$$ 4$0"$!$ /$$!J$ $ ( " $ $!$= G%MA!% <G( <! $$ /$ %$!& G%MJ( 0 Övergödning &!!!!! $!* $ $!$$$'!! $ $! 6$$.!"!!$!4!$$! /$ "!! -$/$$!<$$!<$ /$$6! $! $ ' $$!$ $ $$> A / $ $! 8$!$$!$ : K /$$!7! $ < 5+0 /$001

20 Modellerat kvävenedfall i Vingåker och år 2020 kg/ha Kvävenedfall i barrskog Kvävenedfall på åkermark ',&!$ 0= A< $ $6%?AE/ $ $$!$! K & E! < /!!$$ 6!! $E ( 8K : $$ Totalkväve 3000 Mikrogram per liter Högsjö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E!$E ( /0- $$1+ E!$$ /$>01

21 Totalfosfor Mikrogram per liter Högajö Vingåker Forsån (Öljarens utlopp) ',E $E ( 1 '!$! $!!!$? $( $!!$$E 8!* * $ $$ : Marknära ozon 6! 3 $ 8! *$ "!8.A:: " $ / $! 3 $$!.3 3 $$! $!$!! '! $"$! " 3 4$ $$! 3 $ $!!$ 6! 3!$!* $ $! 3 $ ; 1 $!$'$ "J$=$$$ $! $"$/$$! $'!! 3 $!$!"!8.A:$H'$ "$ '!.A 1 E!$$ /$901

22 $"$$$ 3! $!!$!$ $! 3 $(!$!.3 $"$!$$ "%!$$$$A(A /'$ $!$ '$!$$!$$$ '$!$$$!1 *$ Sammanlagd installerad mängd köldmedium Kg CFC HCFC HFC ',G $!$A(A EA(A E(A $$+++= 8 ;:&!)5" A./$ 6$$$! 2 <!"/$$ /$=01

23 6. Vatten - och avfallsfrågor & "H $ +1>J $$ $!$'! $$!"!* *!/ $ $ $$ $!$!$ $ " $" Vattenskyddsområden '!$"$$ $ "$$!! $(!$<" $"$$ $$!!E $!"$$ $!' $/"$! K" "$$ $'!$"$$ $ ( "! Dagvatten '!!( $$! $ $ $$ $!$! $ $!$$! $!!$ $ 8<! $$: ( "$ $-! $!!$!$$$ " $ $ " ( & '! $" Sörmland Vatten och Avfall AB /$ %%5!$! ( & 5 $=$ $ $ $$ /$+01

24 $ ) E <! K 6 " 5 6$ $! / <" % %! $!!! % %$!$( & /$ %%5 Avloppsreningsverk ( " K <"!$$!"$$ $ $!( $!$$!!$ % $$ $!G$$!$$ $$4$!$$ * $ %!K! $"$!"$. $ $!$$!!$!$$ I! $ $1$! $!$4!$ 9$ $!$!!$$ Avfallshantering "$$!$ < $ & 1$ " 0!$ "$! 4$= "$ $ G$$$ $E$$ *!$ $ $!$$ ' $!$ $$ $$ /$01

25 %?<!!/$ %?%$!=H!! H $! 4$+ $?<%!$ $=N $ Hushållsavfall - Vingåkers kommun 2009 Kärl- och säckavfall till förbränningsanläggning +> Grovavfall till förbränningsanläggning 0 Energiproduktion vid förbränning kärl- och säckavfall 00N Energiproduktion vid förbränning av grovavfall >N Energianvändning vid fjärrtransport av kärl- och säckavfall till förbränning 10N Energianvändning vid fjärrtransport av brännbart grovavfall =N?,6!$+$ $ F!( $'! $$ $+"!$$ $ $ Förpackningsinsamling Enhet Glas Papper M etall Plast Tidningar (,6!$! $( $ (? /$!$! $'; ;$$$$ $!$6$$+!$!$, ; /$01

26 7. Bebyggelseförutsättningar Förorenade områden!" $ $ $ $$!$! 8E) & :-/! 9) /$1)0 /!$$!"$$ -< F+) / ) 5 )9$!"$! $!!! $ $6$ '! " $$ &!"!$$$!$! $ "!$$$ $ Risk för översvämning (E!! 4 $ ""$$!$!$$$$ $ " <! G$ $ ( " '!$ $ $$(& $ $$-BG!B $ $!$$!$ $ $$!! ""$ Risk för skred! $ $! $ $$8$ $ / F! E 6 : &!$"" $!$$ $ /$01

27 = $4$ $$!!"$!" $ $$ Täktverksamhet!!! $!$$ "$8$:!$8& :/$!$ $$$ $$!'!$ $$!!!!$$$" $$!$ $!$!'!$$ $ <" $!$"$""$$ $ $!!!$9$! $+! $!4!" $ $+? ; $ "$$ $ <! $( "( " / $$ $$ $ $$6 "$!"$ "$$ Strandskydd /"$$"$$!"!! $ $ $ $!*$ '$"$$!$ $!$! $"$$$! $ $$ $$ $ $$ 1$ $$) 2! & FF & E!!K 5 2/I$ <$$ F5 $ $"$$!! $</ $ /$101

28 $$ $ </ $E <! 5 6 " Radon G$!$ $ $$.!$!$ $ $ $$$ (!$!$!!$!$$ 5O; 1 ("" 0!!$ 5O; 1 >!!!$5O; 1 - $ $ $ $$ 6 00$! %!! $! E/ $!!$$$G$!!$!>$!$ $++0 $$ $ $/$$ " $ $ $! '!$ 9!!$$$ /!$ $$ $!$!$ <!"$!$ $ $5O; 1 / "!$/./(/)>86:/./(/+++)86: 0 5 5(/>) 55G > %%(/0)9 9 G$!"$$! >;9; /$01

29 3 ( +/ + +/ Energianvändning i byggnader $ "!$!$!$ " $!$! $ $!$ $ " $! " $ $ ' $ " $ 2 ' /!! $ " 2 $!$! $ " $!$ $ 6 0 $??!$ $ " $ 0 ++0! " /$!$ 0 01 $

30 < $>"$!$ $ $$*$!5"$!$!!!!$& " $ -$"$$!G$! $!$ $ ' $! $ G$ $$!! $! -!! /$!$ $ ""$"$%! $!$$!" '!!$ $ Lågenergihus $!!$ $ "" '$ "! $ $!!!$'$ $ $ $ *!$ "!"!&!! "! $!!! " Uppvärmningsalternativ (!!$$!'!! $! $!.! $!! /$>01

31 9. Energianvändning och koldioxidutsläpp i kommunen Distribution!!$$ %5 $!& %5 Tillförsel och användning ' =6N = $$!$$ $>=6N J$!$! E!$$$!$! 9 +06N =$8 ":$!!$$0196N! 6N.$!!$$1>6N ' $ $! $!!!!$! $ $$ $ $!!! Vattenkraft '!?$! %5 5 8+: /8+:J$$! -(E %58+:E4$= $$=++ 6N + " $ $ $ / & $ 0 *N $ $ 06N $!" $$5 $ $ $ & $> *1N $ $ >6N = /A5$);;PPP;;;;$;Q + 4 -(%58 ++: &%5 8<%: /$901

32 %&&" E! $$2! E& $= *11N $ $ 6N Vindkraft F=/$$$ $> N$!$" "$ 4$!!$ $"$$ $ $$ E! $ $$$!"$ & $!$E! $!!! $! $?! $!$'! $ $!$!! $$!K $!$ &,.$$ /$=01

33 Fjärrvärme (!!!$$!$$! $!$"/"$!! $!!!$ 4"$!!!"!$$ $ $!$$ ++= $ $!!+++$ "!$$!%! $ $ 5 $!$$ $$! $F $$ J $ "& <$" %5 $!$ G$%5 (!!+=! $$!$ $!$$ $ (!! $!!$ År Tillförd energi Såld energi MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh?,(!!!$ $$!!! $ Biobränslen $ "!$!!" $ 5!"$ $$ $! $ *$/!$ $ *$!* ""! %$$!!! $!!$!$!!$ *$!!!( $$$ $ $!$!$ $!$7$ /$+01

34 ! $ >= 0=$ Energianvändning F9$!$ 99=0 6N>1= $ *$!8,: Energianvändning och utsläpp av koldioxid i Vingåkers kommun Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp (ton) Energianvändning (MWh) E $!$ $ *$! 6 0 0$$ R!$++!$ $1 9 $ *$!$0 = 4$ 0 Energianvändning 4!/A5) $! $ *$!!$/A5) /$101

35 Energianvändning och utsläpp av utsläpp av koldioxid per Vingåkersbo Koldioxidutsläpp 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Energianvändning Koldioxidutsläpp (kg per invånare) Energianvändning (MWh/invånare) (,' $!$ $ *$! 5$!!=+1> === 0 SSS SS0!$ $ *$!!$$> $ *$!$0!$++ Energiberedskap &$"$! $ $ "$!$/! / $ $$ $ $$!! $.! $!$$! $$($! $"$$$ "" /"7/" $!$$ /"!!!$!$6!/" /!$/A5) /$101

36 & "!$!$$$ $.!$$$! $$ * $!!$&$!$$* $!!$!$ &$!$!$$ /" /$101

37 10. Transporter i kommunen?! $$!!$!!* $?! $$$!!*/?$$! $4!!*!!!$ $! *$! 4)! $! $! $! $!$"$!$$$! +$9+$ $4$=$ 1 $ 1 6$ $ $==1 ; 9$; Drivmedelsförbrukning per invånare Liter/invånare Liter/invånare Bensin Diesel ''$$$5 $$$$ '$!$$$!$$ $$$$ 1 /A5 "!( $= $$!!$ &!/ /$1101

38 4$=$ 0=1N $$!$ 00>+1N '! $$ Kollektivtrafik '!!$1 $$?! $ $+9%$ $ $ $$8$*" :( $(!$!!! G$!! %$ +!$ $$/"!!! $ $!'$!$$!!'!$!! 8<! /$: & $<!/$!$!G $/$ $0 $!4$$>0 $!! '! $ 9;G$ $$ $$=$ ; >$(!$ & "$$G$$= $$ E$ $$ $!$ $ $ $ Transport av farligt gods G $$! $!!0!!!!0>> E4$! $! 6*$ I!!! $$ ""$ $ /$101

39 Buller 5!!J"$!$ $ <!$$$$ $ 5!!!!! $!!$ $ $!!$$!$*!$<!! 0!! R!!! 5 $! $(! $! & $?!!!! $$ "$ $1!$$ $ "$ $($!$ $/ $ $ "$+2!$ $!!$!$$$ " /$1001

40 11. Energianvändning i kommunens egen verksamhet Fastigheter F> $ $ $ /"!"$ $!$ $- $! $"- A 8-A: $! ) ' ( ) * Fjärrvärme, MWh 0+0 = Olja, MWh +> 99 >1 >1 Pellets, MWh El, MWh 11 += 9+= 99 kwh/m2, (värme + el) > Vattenförbrukn., m 3 /h > 1+> 19+>?,)& >+ $!$$ 9!!$H ;$10H!$$=H $H8$:! "$ $ "- $! $$ $-A!$!( "!$ $/$ =; $!!!$$$ $ & "8$:$ ( "$$!$!$ %5 Transporter &! $!$!!& ;! /$1>01

41 & $$ $ $ $( $ $ $ %! $ $$ F9 $$ $+9H$ $ $ 19!$ Antal bilar Bilpool för tjänsteresor 6 Hemtjänst 15 Distriktsköterska 2 Socialförvaltningen 1 Omsorgen 2 Tekniska förvaltningen 11 Totalt 37 9:; + 5$$$ $ $ $$ 6 $!=!/ $ $* $ Totalt Bensin Diesel Etanol Antal personbilar 37 X X 22 Förbrukning 2009, 1 5,5 42?,'$.&M= %/$ %%5 $ $ Tjänsteresor &! " 1!$$ $ $! $ $) - $$ ) :"8! : :5 1:5 - $$! ) : : 1: :" /$1901

42 $! $ $!! $"'!" Vingåkers hem AB och Vingåkers kommunfastigheter AB?!$ +! " (!!)0 096N )1>6N ( $ ) /$1=01

43 Del 2 Mål och åtgärder Strategier för ett hållbart Vingåker ' $!! $ $!) E E! 1 /! 5$ "$$ 0 / $ $ > E 1. Hållbar och energieffektiv kommunal verksamhet &!$!!$$(!.$ $$ Fastigheter Mål och åtgärder & : $5< /!! $"2 " $"!$" & : $5<+ /!$" 2 " $"; & : 5 "!!$ /$1+01

44 5$$=$5< ( (! ";! / > F!$!$ *, N;?$5< := $ "$ ""$" *$ Indikatorer %$$! %$" 4! N ; A.!8N!A. : Transporter Mål och åtgärder 5$$=$5< Politiskt beslut att endast miljöfordon enligt statens definition får leasas/köpa, och att undantag ska skriftligt motiveras och därefter godkännas. / $! 4$ $ %$= $5< + $$ $!8 $!:?$5< > $ $ $,H + / $ $ 4$! $ /$01

45 /! $!!$!$) $ TF$T 6TF! ;$T5! ("$ $$ *$$ G$$$!$ $! Indikatorer %$ %$! 5!! " $ "$$!$, Hållbar och energieffektiv samhällsplanering 5"$!"! $!$/!!$!!$ Mål och åtgärder?$%$ > 5$$=+ '!$ $ *$! 0!$++$ 1 0 0H H >H =H H 0 5 $ $ /$01

46 ?$$ > A 5$$=+ R!$++!$ 90H H /" $ " *!!$ $" "$!" P *!" $ $! $ $ $$"$ $ "$ "$ '!!( " $ $ /! $!" &! $!$! $ 2 $ $!$ $$ ' $5< $ " $ $ $ $ " 8 ": $ $! $ ' $5B F1 $ $ & $$! $ 8?" : > 5$ /$01

47 - /!!$! $!"8K-9: 4!" $$$8K-1: $"" $ $ $! "$!$! /$$ /$!!! $ $?!$ $ $8!T $!$!8!T:!$ $ $!$? $ $$ $$! $ $$! $ $! $ $ Indikatorer &N!A. 4!!!;$! %$! % %$" E! T/&G$T Nationella mål ' 2 +I $ $, -. /$101

48 3. Säkra, effektiva och hållbara transporter 6!!!!!6 Mål och åtgärder $%$ & $ *$! 9!$ ++$) 1 0 UHH 0H +HH $5< &!$ 7 + K$!$" $ "!!!!8K- >: (!"$7$! "$ "$ $! " %$! /$ $ $5< (!;!* $$ $ 2 2!! 3! *$!!!$,,F! 3 $ ;1 $!$8 $F;6: Indikatorer &!$!$ % $ '$$ 9 5 $ /$01

49 6!;!! 3 Nationella mål ' $ $, Bevarande och skydd av naturmiljöer K$ Mål och åtgärder 8C04'DE F+ 5 $!$$$$ %7( $8K-1: 4$!!< E $ 8K-10: ' ( 2 $"$$$$ G / $ $!$$* $ $ $!$ "$!!$ $$$ $!$$$,,86F: / 2 "!!$! - " $ /$001

50 Indikatorer % "$$$;$ %"$ Nationella mål ' &>' 8 & &> $ $, Sjöar och vattendrag av god kvalitet K$ Mål och åtgärder G (4' /!!$ %%5!$! $%8K->: (!"$ % $ $ (!"$$ $<" 8K->: 4$ $!$$!!$ $5< F!$$ $! $ $!$ $!$ $$! % /$>01

51 ? - F!$$! K ( "!!$ $$ $5?!$ $! $ $(!$ H3&(4I$5% F!% ( F!% Indikatorer % "$$$;$ % $$ 6 E! Nationella mål '. 8 / $ $, -. /$901

52 6. Hållbar konsumtion och avfallshantering K$ Mål och åtgärder %= 0H:?!$ $ & $$ $! -DJF 4$ 4$!$$ / DF :DJF 4$!$$ G $ $/$ %%5! Nationella mål ' $ $ Indikatorer %$ $8$0H: & $, -. /$=01

53 Miljöbedömning (framtidsscenarier) Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning för planen Syfte och metod för framtidsbilderna Nationella Framtidsprognoser fossilt Eldningsolja Bensin och diesel Vingåkers framtidsbild Fossilt Nationella Framtidsprognoser El Elanvändning Vingåkers framtidsbild El Framtidsanalys av klimat- och energiplanens delmål Minskad klimatpåverkan kortsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektiviseringar Kortsiktigt perspektiv Minskad klimatpåverkan Långsiktigt perspektiv Energi- och resurseffektivisering Långsiktigt perspektiv & Bilagor Bilaga Miljövärdering av el Bilaga Indikatorförteckning Bilaga - Ordlista och omvandlingstabell /$+01

54 Bilaga - Karta över naturvårdsområden i Vingåkers kommun

55 Projektbeskrivning av energieffektiviseringsstödet för Vingåkers kommun UTKAST Bakgrund! " $%%&'($') *('*+'), - $%%.$%/ $%$%$0%%%% $%%.$%/1$%%($% 2 3,,4 5, $%% 6 2,7 " Mål :

56 2 2 2 Åtagande - ; 8 (! " 6 $%%*80*(8 "$% % % %% &" %% % '" ("$ )% "" "" " $%/ $%$%-! ($%< =

57 Arbetsplan, 8 9 ; $%% , 6$%%*80*(, 1 <! :' 9 Tidsplan -$%%>$%% 3?$%>$% 5$%>$% <$%$.$%( <$%/ 6 ) ) ;

58 Organisation, resurser och budget &"%% 2 *$,4 *$ 5, +%% o 5 o 5 o o ' o,7' o 9 o $$"0 ($ 0"0 &/ : $0A0 $$/ : $0A0 $$/, ('' 987 $%%,$0%%%% 2 7 <$%% " 2 Förankring,,, Uppdragsgivare!!

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen Sida 1 av 7 Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar. Frisk luft. Bild: Tobias Flygar. Be gr än Sk yd da Fri sk luft Sä ke r Ba ra na In ge n Frisk

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020

Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Bilaga 4 Datum Vår ref. 1 (6) AVFALLSPLAN 2012-2020 Länsstyrelsen i Västerbotten Miljöbalksenheten 901 86 Umeå Samråd om behovsbedömning och förslag till avgränsning av miljöbedömning för Avfallsplan/Strategi

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker 15 Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav

Läs mer

Behovsbedömning för MKB november 2008

Behovsbedömning för MKB november 2008 Stadsarkitektkontoret MKB-gruppen Detaljplan för ILÄNDA 1:6 m fl Behovsbedömning för MKB november 2008 Dnr 2007.20.214 1(7) Behovsbedömning BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av

Läs mer

Agenda 21 - riskbedömning

Agenda 21 - riskbedömning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Agenda 21 - riskbedömning 2012-04-25 Riskbedömning Riskbedömningen är inte heltäckande, men de viktigaste frågeställningarna med koppling till Agenda 21-kraven på verksamheten

Läs mer

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi

Johanna Ingre, Processledare Hållbar Samhällsbyggnad. Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Johanna Ingre, Processledare Klimatsmart Borlänge Energi- och klimatstrategi Borlänge en av Dalarnas 15 kommuner Areal: 586 km2 48 000 invånare Kommunfullmäktiges vision Vi som nu lever och arbetar i

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 a 1 (6) MILJÖPLAN 2014-2020 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Miljö- och klimatdialog

Miljö- och klimatdialog Miljö- och klimatdialog Arbetsmaterial kommunträffar 2015 Kommunen har en viktig roll i åtgärdsarbetet För att främja arbetet inom miljö och klimat har flera åtgärdsprogram och handlingsplaner arbetats

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Energi- och Miljöbokslut 2007

Energi- och Miljöbokslut 2007 Energi- och Miljöbokslut 2007 Energiplan för Mora kommun har antagits under 2007 medan Miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun har reviderats och den nya planen kommer att antas under 2008. I planerna

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2014-02-27 Dnr KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Tillägg till detaljplan för Balder 2, Söderhamns kommun, Gävleborgs län Postadress

Läs mer

Gällande planer och policys

Gällande planer och policys Planförutsättningar Gällande planer och policys Planer enligt PBL Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser Detaljplan reglerar var, hur och för vilket ändamål man får bygga inom planområdet. Planen

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 2014-06-02 PLAN NR 158 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Del av Kv. Svärdet, Tomelilla kommun, Skåne län INLEDNING Varje detaljplan

Läs mer

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen

Hållbarhets- utmaningar i staden. Anna Ledin, miljöförvaltningen Hållbarhets- utmaningar i staden Anna Ledin, miljöförvaltningen Göteborgs Stads arbete för att nå de lokala miljömålen Anna Ledin, miljöförvaltningen Bakgrund Miljökemist forskare och undervisare på: Linköpings

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april 2014 Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen 070-2240346 Västra Götalands län 49 kommuner 1,5 miljoner invånare 17

Läs mer