Årsredovisning år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning år 2009"

Transkript

1 Årsredovisning år 2009

2

3 ÅRSREDOVISNING med förvaltningsberättelse år 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning... 3 Fakta om Härjedalens kommun... 4 Kommunalrådet har ordet... 5 Koncernöversikt... 7 Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Koncernfinansieringsanalys Notanteckningar koncernen Kommunöversikt Resultaträkning kommunen Balansräkning kommunen Finansieringsanalys kommunen Notanteckningar kommunen Redovisningsprinciper Bilaga: Ekonomisk redovisning VA-verksamheten Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Kulturnämnd Nämnden för barn, utbildning och fritid Socialnämnd

4 Fakta om Härjedalens kommun Härliga Härjedalen Antal invånare: Härjedalens kommuns landareal: km² Invånare per kvkm: 0,9 Mandat i kommunfullmäktige 2009 Parti Kvinnor Män Totalt c fp 2 2 kd 1 1 m s sd 2 2 UTDEBITERING 2009 FÖRSAM- LING Kommun Landsting Begravningsavgift Kyrkoavgift TOTAL (Tillhör Sv Kyrkan) TOTAL (Tillhör EJ Sv v 3 3 vh Totalt Sveg Linsell Älvros Lillhärdal 22,82 10,60 0,47 1,34 35,23 33,89 Hede Vemdalen 22,82 10,60 0,54 1,41 35,37 33,96 Överhogdal Ytterhogdal Ängersjö 22,82 10,60 0,56 1,29 35,27 33,98 Tännäs Ljusnedal 22,82 10,60 0,65 1,55 35,62 34,07 Antal Invånare församlingar Antal invånare Svegsbygden Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö Tännäs-Ljusnedal Hedebygden, del Vemdalen Andel av befolkningen % Befolkningens åldersfördelning jämfört med riket år % 8% 7% Härjedalen Riket 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ålder

5 Kommunalrådet har ordet Verksamhetsåret 2009 har präglats av en stor osäkerhet, kommer vi att lyckas? Trots stora nedskärningar, hur skulle den lagda budgeten hålla? Många frågetecken! Prognoserna i början av året pekade på ett negativt resultat. Jag kan konstatera med facit i hand, förvaltningarna och nämnderna har gjort ett mycket bra arbete under året, resultatet blev ett överskott på 5,3 Mkr. Kommunstyrelsen har gjort avsättningar på 15,3 Mkr för att kunna skriva ner fastighetsvärdena hos Härjegårdar, vårat bostadsbolag. Vi måste vidta dessa åtgärder för att trygga bolagets framtid. Teknisk nämnd har ett underskott på 1,2 Mkr bl.a utbildningskostnader ny personal flyget, avfallshanteringen. Miljö- och byggnämnd redovisar ett överskott på 1,7 Mkr. Fortsatt stort tryck på utbyggnad inom våra tre turistdestinationer. Överförmyndarnämnden och kulturnämnden har båda ett mindre överskott. Nämnden för Barn, utbildning och Fritid har ett litet underskott på 0,2 Mkr. Socialnämnden har ett överskott på 0,6 Mkr ett trendbrott efter många år med underskott. Det stora anpassningsarbetet med en budget i balans har gett resultat. Från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges oförutsedda behov återförs 3,3 Mkr. Finansförvaltningen har ett överskott på 3,6 Mkr främst på grund av minskade pensions-och arbetsgivaravgifter. Vi fortsätter vårt arbete med flerårsbudgeten Arbetet med en förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation fortsätter enligt fattade beslut. vår näringslivsorganisation. Vi stöttar våra befintliga företag och entreprenörer. Vi samarbetar med regionala myndigheter t ex Länsstyrelsen, nationella myndigheter som Tillväxtverket, näringsdepartementet etc. Vi har ett projekt tillsammans med Midscand och Strömsunds kommun som riktar sig direkt mot Holland. Kan vi få några att flytta hit? Infyttarservice är också ett viktigt verktyg att använda. Vi har flera EU-projekt som utvecklar besöksnäringen. Framtiden för Härjedalens kommun ser fortsatt bra ut. Det investeras väldigt mycket inom våra tre stora destinationer Lofsdalen, Vemdalen och Funäsdalen. Detta ställer också stora krav på kommunala investeringar främst inom VA-sidan. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till personal och förtroendevalda för ett bra genomfört verksamhetsår Gottfrid Jonsson Kommunens stora utmaning är befolkningsutvecklingen. Vi försöker motverka detta på många sätt bl a genom ett aktivt arbete via 5

6 6

7 KONCERNÖVERSIKT Förvaltningsberättelse Kommunens årsredovisning skall enligt kommunallagen omfatta även sådan verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens ekonomiska engagemang och ställning. Koncernavgränsning Koncernen omfattar kommunen samt företag, vars verksamhet inte är av obetydlig omfattning, som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Ett bestämmande inflytande föreligger då kommunen har röstandelsmajoritet, d v s mer än 50 %. Ett väsentligt inflytande anses kunna utövas vid en röstandel på 20 %. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett samägt företag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel. Kommunen har under 2009 förvärvat 40 % i Härjedalens Fjällmuseum AB. Bolagets omsättning och balansomslutning är dock i den storleksordning att den ej tas med i kommunens koncernredovisning. Härjedalens turistanläggningar AB (HTAB) 100 % Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 100 % Fastighetsaktiebolaget Norkom 50 % KONCERNEN HÄRJEDALENS KOMMUN YPRO, Ytterhogdals produkter AB 100 % Härjegårdar Fastighets AB 100 % Härjeåns Kraft AB 36,1 % Koncernen omfattar, förutom kommunen, följande företag: Härjedalens Turistanläggningar AB (100 %) YPRO Ytterhogdals Produkter AB (100 %) Härjegårdar Fastighets AB (100 %) Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar (100 %) Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) 7

8 Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärde har avräknats mot deras matematiska värde vid förvärvstidpunkten (förvärvat eget kapital). Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser uppkommit. I koncernredovisningen har intagits kommunens andelar av räkenskapsposterna i respektive dotterföretag (proportionell konsolidering). Obeskattade reserver har helt och hållet räknats som eget kapital i samtliga företag utom i koncernen Härjeåns Kraft AB. De obeskattade reserverna i Härjeåns Kraft AB är inte disponibla på samma sätt som i de företag där kommunen ensam har det bestämmande inflytandet, och därför har dessa reserver uppdelats i två delar, nämligen 26,3 % uppskjuten skatteskuld och 73,7 % eget kapital. Koncernens ekonomi Under året uppgick verksamhetens intäkter till 425,9 Mkr och verksamhetens kostnader till 927,9 Mkr. Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag erhölls med 591,4 Mkr. För koncernen redovisas ett årsresultat på +27,4 Mkr (föregående år +25,2 Mkr). På balansdagen uppgick de totala tillgångarna till Mkr och det egna kapitalet till 732,3 Mkr. Koncernen har en soliditet på 47 % (föregående år 46 %). Kommunen Kommunens resultat och ekonomiska ställning m m redovisas i kommunöversikten. Dotterföretagen Uppgifterna om företagen har hämtats från respektive företags årsredovisning. Redovisade årsresultat avser - om inte annat anges - resultatet före bokslutsdispositioner minus betald skatt. Härjedalens Turistanläggningar AB (100 %) Verksamhet: Drift av stugbyar, exploatering och försäljning av fastigheter för fritidsändamål samt annan turistfrämjande verksamhet inom bolagets geografiska område Hede och Vemdalens församlingar. Omsättning 2,5 Mkr. Årsresultat +0,3 Mkr (föregående år +0,3 Mkr). Soliditet 64 % (föregående år 60 %). Ingen anställd. Kommunen har inga borgensåtaganden för bolagets lån. YPRO, Ytterhogdals Produkter AB (100 %) Verksamhet: Främjande av näringslivets utveckling i Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församlingar. Medverkan i lokal utveckling samt ägande och förvaltning av fast och lös egendom för näringslivets behov inom bolagets geografiska område. Omsättning 1,9 Mkr. Årsresultat 0,7 Mkr (föregående år 1,1 Mkr). Soliditet 32 % (föregående år 40 %). Ingen anställd. YPRO har för år 2009 erhållit aktieägartillskott från kommunen med 0,2 Mkr. För att minska bolagets räntekostnader har YPRO under året upptagit ett långfristigt lån hos kommunen på 4 Mkr för att amortera bolagets externa lån. Härjegårdar Fastighets AB (100 %) Verksamhet: Ägande och förvaltning av fastigheter för bostads- och affärsändamål samt främjande av bostadsförsörjningen i övrigt inom Härjedalens kommun. Omsättning 74,1 Mkr. Årsresultat +1,4 Mkr (föregående år -17,5 Mkr). Soliditet 1 % (föregående år 1 %). 8

9 Bolaget har under året haft i medeltal 9 personer anställda. Kommunen har borgensåtaganden på sammanlagt 428,7 Mkr för bolagets lån. I vissa delar av kommunen är efterfrågan på bostäder fortfarande svag. Bolaget har vakanser främst i Ytterhogdal och Hede med åtföljande intäktsbortfall. Koncernen Härjeåns Kraft AB har under året omsatt totalt 559,0 Mkr (kommunens andel 201,8 Mkr). Redovisat resultat, efter avdrag för såväl betald skatt på årets resultat som uppskjuten skatt på årets förändring av obeskattade reserver, uppgår till +65,6 Mkr (föregående år +50,8 Mkr). Kommunens andel av resultatet +23,7 Mkr (föregående år +18,3 Mkr). Soliditet 54 % (föregående år 51 %). Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar (100 %) Verksamhet: Enligt stadgarna skall stiftelsen främja den turistiska utvecklingen i Tännäs och Ljusnedals församlingar och medverka i lokal utveckling samt äga och förvalta anläggningar för turism inom stiftelsens geografiska område. Stiftelsen har under det senaste året inte bedrivit någon aktiv verksamhet. Det helägda dotterbolaget Fjällporten AB har under året sålts till Stiftelsen Jamtli (55%), Härjedalens Kommun (40%) samt Härjedalens Fornminnesförening (5%). Bolaget har namnändrats till Härjedalens Fjällmuseum AB och har som verksamhet att sköta driften av Fjällmuseet i Funäsdalen. Omsättning 0 Mkr. Årsresultat +0,1 Mkr. Soliditet 99 % (föregående år 99 %). Ingen anställd. Kommunen har inga borgensåtaganden. Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Verksamhet: Produktion och distribution av elkraft till ca nätkunder varav ungefär hälften finns i Härjedalen. Härjeåns Kraft AB med dotterbolag har under året haft i medeltal 96 personer anställda, varav 82 Härjeåns Nät AB och 14 personer i Fyrfasen Energi AB. Kommunen har inga borgensåtaganden för bolagets lån. Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) Verksamhet: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillskapa lokaler för näringsverksamhet i Härjedalens kommun. Fastighetsaktiebolaget Norkom bildades hösten Härjedalens kommun och Norrvidden Delägare Norr AB äger hälften vardera av aktierna i bolaget. Bolaget har uppfört kontorslokaler på m 2 i Sveg. Lokalerna, som var inflyttningsklara hösten 1998, hyrs ut till Sykes Datasvar Support AB. Bolaget förvärvade 2008 Norrvidden Sveg AB, numera namnändrat till Norkom i Sveg AB. Norkom i Sveg AB är lagfaren ägare till fastigheten Kilen 3, där bl a näringslivskontoret är inrymt. Största aktieägare i Härjeåns är Fortum Distribution AB med en ägarandel av 47,9 % och Härjedalens kommun med en ägarandel av 36,1 %. All energiförsäljning sker fr o m 1998 via det särskilda elhandelsbolaget Fyrfasen Energi AB. Detta bolag ägs av Härjeåns Kraft AB (80 %) och Bergs Tingslags Elektriska AB (20 %). Bolagets omsättning 2,8 Mkr (kommunens andel 1,4 Mkr). Årsresultat +1,2 Mkr (föregående år +0,5 Mkr). Kommunens andel av resultatet +0,6 Mkr (föregående år +0,2 Mkr). Soliditet 38% (föregående år 33%). Ingen anställd. 9

10 Kommunen har ett borgensåtagande på 7,0 Mkr för bolagets lån. Personal Medelantalet anställda: Kommunen Helägda företag 9 8 Delägda företag Löner och arvoden har uppgått till 353,3 Mkr (föregående år 347,7 Mkr). Bokförda kostnader för sociala avgifter uppgår till 147,7 Mkr (föregående år 145,8 Mkr). 10

11 KONCERNRESULTATRÄKNING (Tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (not 1) Avskrivningar (not 2) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skattekostnader (not 3) Minoritetens andel i årets resultat (not 4) ÅRETS RESULTAT

12 KONCERNBALANSRÄKNING (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 5) Maskiner och inventarier (not 6) Finansiella anläggningstillgångar (not 7) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förråd m m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 8) därav årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 9) Andra avsättningar (not 10) Skulder Långfristiga skulder (not 11) Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13 PANTER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (not 12) Övriga ansvarsförbindelser (not 13)

14 KONCERNFINANSIERINGSANALYS (Tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (not 14) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning kortfristiga fordringar Ökning/Minskning förråd och varulager Ökning/Minskning kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster (not 15) Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning/Ökning av långfristiga skulder (not 16) Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten SAMMANSTÄLLNING Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 NOTANTECKNINGAR KONCERNEN (Tkr) Not 1 Verksamhetens kostnader Under räkenskapsåret betalda leasingavgifter: Härjedalens kommun Härjeåns Kraft AB Leasingfinansiering av tillgångar tillämpas i mindre utsträckning av Härjedalens kommun och Härjeåns Kraft AB. Härjeåns Kraft redovisar samtliga leasingavtal som operationella i enlighet med reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Även kommunen redovisar samtliga leasingavtal som operationella vilket är ett avsteg gentemot rekommendation nr 13.1 från Rådet för kommunal redovisning. Not 2 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Inventarier, fastigheter och anläggningar avskrivs med hänsyn till den beräknade ekonomiska livslängden för olika typer av anläggningstillgångar. Avskrivning sker med följande procentsatser: Byggnader 2-5 % Tekniska anläggningar 2,5-5 % Fordon, maskiner och inventarier % Not 3 Skattekostnader Härjedalens Turistanläggningar AB Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Not 4 Minoritetens andel i årets resultat Minoritetens resultatandel i koncernen Härjeåns Kraft

16 Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde, netto Uppskrivning mot uppskrivningsfond Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Not 6 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde, netto Uppskrivning Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Ytterhogdals Elektriska Kraft AB (12,4 %) Kommentusgruppen AB 3 3 Inlandsbanan AB (7,8 %) Länstrafiken AB (5,7 %) Sonfjälls Golf AB Fjällvind AB (8,1 %) NBE Sweden AB (10 %) Funäsdalsfjäll AB Härjedalens Fjällmuseum AB (40 %) Andelar HBV, husbyggnadsvaror Kommuninvest ek. förening

17 Långfristiga fordringar Långfristiga värdepappersinnehav, Tännäs Fritidsanläggningar Kommunens fordran på Länstrafiken Övriga långfristiga fordringar Bostadsrätter HSB, Hede Not 8 Eget kapital Eget kapital vid årets början Skillnad mellan förvärvat eget kapital och köpeskilling vid aktieköp i Härjeåns Kraft AB Återbetalning ägartillskott Norkom (50%) 250 Utjämningsdifferens 1-9 Årets resultat Specifikation av eget kapital Bundna reserver (inklusive eget-kapital-delen av obeskattade reserver i koncernen Härjeåns Kraft AB) Obeskattade reserver i övriga dotterbolag Fritt eget kapital Not 9 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Pensionsavsättning vid årets början Årets förändring av Avsättningar för pensioner Specifikation av pensionsavsättningar Kommunen HTAB Härjegårdar

18 Not 10 Andra avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt (Härjeåns Kraft AB) Avsättningar för återställande av deponier Avsättning för nedskrivning av fastighetsvärden Avsättning aktieägartillskott Övriga avsättningar Avsättning för omstruktureringskostnader Not 11 Långfristiga skulder Banker och kreditinstitut Övriga skulder Not 12 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Kommunens åtaganden för pensionsförmåner som intjänats före Uppskjuten löneskatt Not 13 Övriga ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 1. Enligt borgensbemyndigande för socialnämnden Borgensåtaganden för företag och föreningar Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) Garantifond Fastigo Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem (statlig bostadsbelåning)

19 Förvaltningsuppdrag Förvaltade medel för allmännyttiga åtgärder i Långå Not 14 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Förändring av Avsättningar för pensioner Reavinster som påverkat årets resultat Upplösning/Avsättning för återställande av deponier Övriga avsättningar Not 15 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Återbetalning av ägartillskott Norkom (50 %) Not 16 Förändring av långfristiga skulder Minoritetsintresse Långfristiga skulder

20 20

21 KOMMUNÖVERSIKT Förvaltningsberättelse Årets resultat För 2009 redovisas ett överskott på 5,3 Mkr. Detta resultat är 6 Mkr sämre än budget. Verksamheterna redovisar ett resultat som är mycket bättre än på flera år. Det största underskottet redovisas av tekniska nämnden som har en negativ budgetavvikelse på 1,2 Mkr. Nämnden för barn, utbildning och fritid har dragit över sin budget med 0,2 Mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,9 Mkr om man exkluderar de avsättningar som gjorts för nedskrivning av fastighetsvärden i bostadsbolaget samt för omstruktureringskostnader i kommunen. Miljö- och byggnämnden redovisar överskott med 1,7 Mkr. Socialnämnden har under 2009 bedrivit sina verksamheter inom tilldelade ramar och redovisar ett överskott på 0,6 Mkr. Kulturnämnden och överförmyndarnämnden lämnar mindre överskott. Anslaget för oförutsedda behov har inte ianspråktagits i sin helhet, vilket också resulterat i en positiv budgetavvikelse (+3,3 Mkr). Kommunens finansnetto skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader är positivt och uppgår till 8,8 Mkr (föregående år 20,3 Mkr) Utfallet är dock 7,2 Mkr sämre än budget. Kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag har blivit 3,6 Mkr lägre än beräknat. Kommunens nettokostnader för verksamheterna är oförändrade i förhållande till föregående år. På grund av minskade skatteintäkter och finansnetto har dock nettokostnadernas andel av ovanstående totala intäkter ökat till 99,1 % (föregående år 98 %). belopp som i räkenskaperna har avsatts för pensioner uppgår till 1,1 Mkr. Räntan redovisas som en finansiell kostnad och ingår i kommunens finansnetto. Med årets överskott har kommunen uppfyllt det lagstadgade balanskravet. Utvärdering av kommunens mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål : - Under treårsperioden skall årsresultatet uppgå till minst 11 Mkr, vilket motsvarar ca 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. - Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Årets resultat uppgår till 5,3 Mkr efter avsättning för nedskrivning av fastighetsvärden med 15,3 Mkr samt avsättning för omstruktureringskostnader inom socialförvaltningens ledningsorganisation med 2 Mkr. Det goda resultatet före avsättningar (22,6 Mkr) kan förklaras med att verksamheterna varit duktig på att hålla sin budget och genomföra beslutade besparingar, att prognoserna över skatteintäkterna varit väl pessimistiska samt sänkningar av arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar. Samtliga investeringar har finansierats med egna medel. Kommunens finansiella mål bedöms mot bakgrund av de gjorda avsättningarna ha uppnåtts. Verksamhetsmål Beträffande utvärderingen av fastställda mål för verksamheterna hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. Pensionskostnaderna inkl löneskatt har belastat resultatet med 33,9 Mkr. Årets ränta på det 21

22 Soliditet Soliditeten, d v s eget kapital i förhållande till totalt kapital, har minskat jämfört med föregående år. Nedan visas en beräkning där pensionsåtagandet redovisas enligt blandmodellen och där pensionsåtagandet redovisas som skuld. Soliditetens utveckling Soliditet med pensionssåtaganden (inkl löneskatt) redovisade enl blandmodellen 72% 72% 73% 68% Soliditet med samtliga pensionsåtaganden (inkl löneskatt) redovisade som avsättning/ skuld 31% 26% 28% 25% Lån i kreditinstitut Under de senaste sexton åren har kommunens investeringar kunnat finansieras helt utan extern upplåning. Kommunen har ingen låneskuld. Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Fr o m 1998 redovisas inte alla pensionsåtaganden som skuld eller avsättning i balansräkningen. Enl föreskrifter i den kommunala redovisningslagen skall numera enbart åtaganden för de pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 redovisas som avsättning/skuld. Äldre pensionsåtaganden redovisas inte alls i själva balansräkningen utan tas endast upp som en ansvarsförbindelse. Kommunens samtliga pensionsåtaganden exkl uppskjuten löneskatt uppgick på balansdagen till 305,6 Mkr eller kronor per invånare, vilket var något högre än riksgenomsnittet men ungefär lika som länet. Inklusive särskild löneskatt uppgick pensionsförpliktelserna till 379,8 Mkr. Pensionsmedel Av kommunens pensionsåtaganden på 305,6 Mkr (exkl löneskatt) har 14,0 Mkr överlåtits till av arbetstagarna vald individuell förvaltning. Beloppet utbetalades i mars Resterande 291,6 Mkr kvarstår därefter i egen förvaltning hos kommunen. Mot dessa kvarstående åtaganden /skulder svarar tillgångar som ingår i kommunens likvida medel och som till övervägande del är placerade på penning- och obligationsmarknaden genom extern förvaltning. Förvaltningen har under år 2009 gett en avkastning på 1,36 procent. Pensionsförpliktelser De kommunanställda har liksom de flesta andra på arbetsmarknaden en avtalad tjänstepension. De avstår varje år en viss del av sin lön för att få en framtida tilläggspension. Den pensionsförmån som en anställd under ett år tjänar in är en del av lönekostnaden för det året. Den framtida pensionen är med andra ord en uppskjuten lön, och kommunens pensionsåtaganden är en skuld till arbetstagarna för redan utfört (och av kommunen konsumerat) arbete Långfristiga skulder och samtliga pensionsåtaganden Lån Uppskjuten löneskatt på pensionsåtaganden Pensionsavsättn/skuld Ansvarsförbindelse (äldre pensionsåtaganden) 22

23 Likviditet Kommunens likvida medel (kortfristiga placeringar, kassa och bank) uppgick vid årsskiftet till 424,5 Mkr. Detta är en ökning under året med 42,2 Mkr. Externa utgifter Personal 54,1 % Likvida medel i procent av externa utgifter (Mkr) Likvida medel 402,9 433,4 403,3 382,3 424,5 Främmande tjänster 22,1 % Externa utgifter 677,7 714,0 783,0 779,2 782,8 Andel (%) Bidrag, ers 6,2 % Räntor, pensioner 4,2 % Fastigh, inv, matr 13,4 % Av sammanställningen framgår att vid senaste årsskifte utgjorde kommunens likvida medel 54 % av 2009 års externa utgifter. Detta värde motsvarar ungefär sju månaders betalningar. Budgetutfall För 2009 hade budgeterats ett överskott på 11,3 Mkr. Nettoresultatet blev 5,3 Mkr, vilket är 6 Mkr sämre än budget ,9 Likvida medel 433,4 403,3 382,3 424,5 Nämndernas budgetavvikelser kommenteras under respektive nämnds verksamhetsbeskrivning. Driftredovisning sammanfattad per huvudverksamhetsområde redovisas i särskild bilaga Nettoanslag och budgetavvikelser redovisade per nämnd (Mkr) Budget Redovisning Avvikelse (Avvikelse) Externa inkomster och utgifter 2009 Externa inkomster Skatter, skatteutjämning 76,4% Kommunstyrelsen och gemensam verksamhet - 53,1-50,2 2,9 ( +0,9 ) Överförmyndarnämnd - 0,4-0,4 - ( +0,2 ) Teknisk nämnd - 37,8-39,0-1,2 ( -5,9 ) Miljö- och byggnämnd - 4,3-2,6 1,7 ( +1,2 ) Kulturnämnd - 8,7-8,7 - ( +0,1 ) Nämnden för barn, utb o fritid - 237,5-237,7-0,2 ( -3,2 ) Socialnämnd - 254,0-253,4 0,6 ( -6,4 ) Delsumma - 595,8-592,0 3,8 ( -13,1 ) Anslag för oförutsedda behov - 3,3-3,3 ( +1,8 ) Avsättning, omstruktur. Kostnader - 2,0-2,0 ( -6,0 ) Reavinst, fastigheter och inventarier 0,4 0,4 Avsättning, nedskrivning fastighetsvärden - 15,3-15,3 Skillnad mellan internt POpåslag och externa arbetsgivaravgifter 20,3 34,6 14,3 ( +4,5 ) Pensionskostnader - 32,7-33,9-1,2 ( -1,2 ) Interndebiterade kapitalkostnader 35,8 37,0 1,2 ( + 0 ) Avskrivningar - 24,0-23,7 0,3 ( +1,7 ) Tjänster m m 1,5% Statsbidrag 6,3% Konsumtionsavgifter 7,4% Räntor 1,3% Köpelikvid, anslutn.avg 1,9% Hyror, avg 5,2% Verksamhetens nettokostnader - 599,7-594,9 4,8 ( -12,3 ) Skatteintäkter och utjämning 595,0 591,4-3,6 ( +3,5 ) Finansiering 16,0 8,8-7,2 (+ 8,1 ) Resultat före eo-poster 11,3 5,3-6,0 ( -0,7 ) Extraordinära poster SUMMA 11,3 5,3-6,0 ( -0,7 ) 23

24 Investeringsredovisning Nettoinvesteringar (mkr) Budget Redovisning Ombudgeteras Avvikelse 70 Nettoinvesteringar ,3 Gemensam kommunadministration 2,8-0,2-2,4 0,2 Arbete och näringsliv 10,7-0,7-10,0 - Mark, lokaler och bostäder 18,2-8,6-10,2-0,6 Kommunikationer 15,6-8,0-6,6 1,0 Kultur 0,4-0,4 - - Vatten och avfall 26,8-16,9-11,5-1,6 Barn, utbildning och fritid 0,6-0,4-0,2 - Socialtjänst 0,2-0,1-0,1 Naturvård, samhällsskydd 4,7-4,4-0, ,6 39,9 30,4 17, SUMMA 80,0-39,7 *) - 41,2-0,9 Bruttoinvesteringar 43,5 Investeringsbidrag - 1,6 Delsumma 41,9 Försäljning av tomter och andra anl.tillgångar - 2,2 SUMMA 39,7 Årets bruttoinvesteringar uppgick till 43,5 Mkr (föregående år 43,9 Mkr). Bland investeringarna kan följande nämnas: Teknisk IT-infrastruktur 0,4 Mkr Långtidspl investeringar fastigheter 2,1 Mkr Åtg fjärrvärmeanslutn fastigheter 0,8 Mkr Vattenrutschbana, Hede 0,8 Mkr Avfuktningsaggregat badhus, Lillhärdal 0,7 Mkr Om- o tillbyggn ambulanslokal 2,4 Mkr Asfaltbeläggning 2,3 Mkr Infrastrukturprojekt 5,4 Mkr Va-anläggningar 14,4 Mkr Avfallshantering 2,5 Mkr Räddningstjänsten 4,4 Mkr 24

25 Finansiella profiler för Härjedalens kommun Kommunforskning i Västsverige (KFi) har gjort en finansiell analys av 44 kommuner i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. I analysen redovisas kommunens finansiella ställning och hur kommunen utvecklats i förhållande till övriga kommuner i Norrland. Analysen omfattar åren Den finansiella profilen för resp år är konstruerad som ett polärdiagram och innehåller dels fyra perspektiv och dels åtta finansiella nyckeltal. De fyra perspektiven är lång- och kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är sådana nyckeltal som är vanligt förekommande inom kommunsektorn. Härjedalen har under åren haft en skattesats på 22:82. Denna nivå var 20 öre högre än genomsnittet i gruppen. Jämfört med genomsnittet i gruppen hade Härjedalen mycket högre soliditet och mycket starkare finansiella nettotillgångar. Kommunens likviditet låg också klart över genomsnittet under hela perioden. Budgetföljsamheten försämrades successivt under perioden Den huvudsakliga förklaringen till att budgetföljsamheten var lägre än snittet är att socialnämndens negativa budgetavvikelse inte kunnat kompenseras med motsvarande budgetöverskott inom kommunens övriga verksamheter. Skattefinansieringsgraden av investeringar låg under genomsnittet 2007 p g a stora investeringar i simhall. Även 2008 låg kommunen under genomsnittet även om värdet förbättrats. Härjedalens kommun redovisade under hela perioden starka resultat i förhållande till genomsnittet i gruppen. Kommunens samtliga investeringar har skattefinansierats. Skattefin av investeringar Genomsnittligt resultat - 3 år Kontroll Resultat före eo poster Budgetföljsamhet Skattefin av investeringar Genomsnittligt resultat - 3 år Kontroll Resultat före eo poster Budgetföljsamhet Genomsnittligt resultat - 3 år Kontroll Resultat före eo poster Skattefin av investeringar Budgetföljsamhet Härjedalens kommun 2006 Lång sikt, kapacitet Härjedalen Genomsnittet för kommunerna i Norrland (Hur profilen tolkas, se nästa sida) Kort sikt, beredskap Härjedalens kommun 2007 Lång sikt, kapacitet Kort sikt, beredskap Skattesats Soliditet Risk Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Skattesats Härjedalens kommun 2008 Lång sikt, kapacitet Soliditet Risk Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Skattesats Soliditet Risk Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Kort sikt, beredskap 25

26 SÅ TOLKAS DEN FINANSIELLA PROFILEN Åtta nyckeltal Nyckeltalen speglar olika dimensioner av kommunens finansiella situation och utveckling. Vissa nyckeltal är relaterade till verksamhetens kostnader för att de skall kunna jämföras mellan olika kommuner. Skalan Diagrammet har skalan 1-5. Det finns 44 kommuner i gruppen. De som har de starkaste nyckeltalen har fått en femma och de svagaste kommunerna har fått en etta. Fyra axlar/perspektiv Varje perspektiv /axel är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. Varje nyckeltal ingår därmed i två perspektiv. Poäng och genomsnitt Den heldragna röda linjen visar kommunens finansiella profil samt de olika poäng som kommunen fått. Den streckade blå ringen i mitten visar genomsnittet för de 44 kommunerna. Ligger kommunen utanför den steckade blå ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Fem år i sammandrag (tkr) Riket 2008 (ovägt medelvärde) Länet 2008 Årets resultat Årets resultat per invånare kr kr kr kr 502 kr 331 kr 529 kr Nettokostnadernas utveckling (procentuell förändring) 4,5% 3,2% 3,1% 6,7% 0,0% Utveckling av skatte- och bidragsintäkterna (procentuell förändring) 6,5% 3,8% 1,2% 3,4% 0,8% Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna 95,2% 94,3% 95,2% 98,0% 99,1% 99,2% 98,4% Finansnetto Finansnetto per invånare 970 kr kr kr kr 834 kr -109 kr 100 kr Redovisat eget kapital Redovisat eget kapital per invånare kr kr kr kr kr kr kr Pensionsåtaganden exkl individuell del och exkl löneskatt Pensionsåtaganden per invånare kr kr kr kr kr kr kr Likvida medel Likvida medel per invånare kr kr kr kr kr 26

27 Personal Kommunen hade den 31 december fast anställda, varav 774 kvinnor och 313 män. Till detta kommer ett antal timanställda, arvodesanställda och projektanställda. Uttryckt som årsarbetare uppgick medelantalet anställda under året till personer (föregående år personer). Fördelning kvinnor/män Fördelning på anställningsform Deltid 36% Övriga 11% Heltid 53% Fördelning kvinnor/män Män 29% Kvinnor 71% Åldersfördelning En fördelning av kommunens anställda på olika åldersgrupper visar att gruppen med anställda i åldern år är starkt överrepresenterad. Diagrammet visar fast anställd personal. Antal st Åldersfördelning 210 Antal anställda per nämnd Fördelningen av personal inom de olika nämnderna framgår av stapeldiagrammet. Diagrammet visar fast anställd personal Antal anställda per nämnd fördelat på kvinnor och män 30 0 Ålder > Kvinnor Män Ks Tn Kn Buf Sn Mbn Ks = Kommunstyrelsen Tn = Teknisk nämnd Kn = Kulturnämnd Buf = Nämnden för barn, utbildning och fritid Sn = Socialnämnd Mbn = Miljö- och byggnämnd 27

28 Antal 50 Beräknade pensionsavgångar Pensionsavgångar Riksdagen har beslutat att varje arbetsgivare skall redovisa hur de anställda varit sjukfrånvarande under respektive kalenderår Sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvarotid 5,1 6,8 8,4 10 Långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr) 53,9 63,5 73, År Sjukfrånvarotid, kvinnor 5,8 7,7 9,5 Inom den närmaste 10-års perioden kommer ca 353 personer att avgå med pension vid 65-års ålder, vilket motsvarar ca 31 % av antalet årsarbetare. Pensioneringsperioden enligt gällande pensionsavtal är år. Sjukfrånvarotid, män 3,3 4,2 5,1 Sjukfrånvarotid, - 29 år 4,5 4,7 4,2 Sjukfrånvarotid, år 4,7 6,6 7,5 Sjukfrånvarotid, 50 år - 5,7 7,3 9,9 Semester- och övertidsskuld Skulden uppgick 2009 till 31,9 Mkr. Under 2009 ökade skulden med 0,4 Mkr jämfört med föregående år. Av skulden avser 29 Mkr ej uttagen semester och 2,9 Mkr okompenserad övertid. Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron var under 2009 i genomsnitt 5,1 % av överenskommen arbetstid (föregående år 6,8 %). För män uppgick frånvaron till 3,3 % och för kvinnor till 5,8 % (föregående år 4,2 % respektive 7,7 %). Löner och ersättningar (Mkr) Arvoden till förtroendem 3,1 3,0 Ersättning till uppdragstagare 1,8 1,3 Löner till anställda 309,2 307,4 Delsumma 314,1 311,7 Sociala avgifter 130,4 130,2 SUMMA 444,5 441,9 % 12 11,2 Sjukfrånvaro i procent ,8 5,5 9,5 8,1 3,9 7,3 6,3 2,9 9,5 8,4 5,1 7,7 6,8 4,2 Kvinnor 5,8 Alla 5,1 3,3 Män År 28

29 Framtiden Härjedalens kommun har på ett bra sätt hanterat ett turbulent år Vi har lyckats bibehålla kommunens nettokostnader på samma nivå som föregående år. Under perioden ökade nettokostnaderna i snitt med 4,4 % per år. Vår förmåga att hantera kostnadsutvecklingen blev avgörande för vårt resultat då kommunens totala intäkter minskade med 6,5 Mkr. Den akuta kris som präglade andra halvåret av 2008 samt 2009 börjar nu sakta avta och övergå till en mer normal lågkonjunktur. Krisen har dock inneburit att många länder som t.ex. Grekland, Spanien och Storbritannien fått stora budgetunderskott som nu måste åtgärdas med besparingar och skattehöjningar. EU ländernas stora lånebehov har bidragit till att den svenska kronan på senare tid stärkts i förhållande till euron. En stärkt krona innebär att de svenska företagens konkurrenskraft försämras vilket tillsammans med en minskad efterfrågan kan leda till en lägre sysselsättningsutveckling och därmed minskade skatteintäkter. För vår del ser vi nu att prognoserna för kommunens intäkter börjar stabiliseras och sakta börja vända uppåt för åren Den fortsatt låga inflationstakten och räntenivån kommer sannolikt att innebära att löneökningstakten för dessa år kommer att bli lägre i förhållande till nuvarande avtal som för de allra flesta löper ut Om vi ser att löneökningarna i de kommande avtalen nu bättre harmonierar med kommunens inkomstutveckling är det rimligt att man i budgetarbetet för 2011 ser över flerårsplanens återstående besparingsbeting för åren

30 RESULTATRÄKNING (Tkr) KOMMUNEN Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar (not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Generella statsbidrag och utjämning (not 5) Finansiella intäkter (not 6) Finansiella kostnader (not 7) ÅRETS RESULTAT (not 8)

31 BALANSRÄKNING KOMMUNEN (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 9) Maskiner och inventarier (not 10) Finansiella anläggningstillgångar (not 11) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förråd m m Fordringar (not 12) Kortfristiga placeringar (not 13) Kassa och bank (not 14) SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 15) därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 16) Andra avsättningar (not 17) Skulder Långfristiga skulder (not 18) Kortfristiga skulder (not 19) SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (not 20) Övriga ansvarsförbindelser (not 21) Framtida årliga förfallobelopp, leasingavgifter (not 27)

32 FINANSIERINGSANALYS KOMMUNEN (Tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (not 22) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Minskning förråd och varulager Ökning/Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar (not 23) Försäljning av materiella anläggningstillgångar (not 24) Investering i finansiella anläggningstillgångar (not 25) Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (not 26) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av långfristiga skulder Ökning/Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten SAMMANSTÄLLNING Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

33 NOTANTECKNINGAR KOMMUNEN (Tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Ordinär verksamhet Anläggningsavgifter för vatten och avlopp * 815 Övrig ordinär verksamhet Jämförelsestörande poster Reavinster * VA-verksamheten är särredovisad i bilaga, sid 45 Not 2 Verksamhetens kostnader Ordinär verksamhet Förändring semesterlöneskuld Pensionskostnader (inkl löneskatt) Övrig ordinär verksamhet Jämförelsestörande poster Aktieägartillskott YPRO Nyemission Härjegårdar Fastighets AB Omstruktureringskostnader Avsättning nedskrivning av fastighetsvärden, Härjegårdar Fastighets AB

34 Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Inventarier, fastigheter och anläggningar avskrivs linjärt efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod enligt Rådet för kommunal redovisning, rek Avskrivningarna påbörjas vid den tidpunkt då anläggningarna tas i bruk. Kommunens beloppsgräns för inventarier av mindre värde uppgår till ett prisbasbelopp ( kr). Avskrivningstider - Förvaltningsbyggnader 50 år - Skolor, industrihus, gator och vägar, va-anläggningar, simhall (Sveg) 33 år - Daghem, förråd, idrottsanläggningar - Brandfordon, räddningsutrustning, inventarier 20 år 10 år - Entreprenadmaskiner 5 år - Datautrustning 1-5 år Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter inkomståret Slutavräkning föregående år Beräknad slutavräkning för inkomståret Reglering habilitering Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringspost Strukturbidrag Fastighetsavgift Införandebidrag 813 LSS-utjämning

35 Not 6 Finansiella intäkter Ränta utlämnade lån 56 1 Ränta bankmedel Utdelning aktier Räntebidrag 7 11 Ränta kapitalförvaltning Övriga ränteintäkter Engångsutdelning SKL Not 7 Finansiella kostnader Övriga räntekostnader Avgift kapitalförvaltning, giroavgifter m m Ränta på pensionsavsättning Not 8 Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster Balanskravsresultat Öronmärkta medel för framtida aktieägartillskott till koncernbolag och/eller infriande av borgensförbindelser Öronmärkta medel 2002 Öronmärkta medel Öronmärkta medel Öronmärkta medel

36 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Värde 1 januari Årets bruttoinvesteringar Årets investeringsbidrag, tomtlikvider m m Årets avskrivningar Omsättningsbara exploateringsfastigheter Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar 2009 Anskaffningsvärde netto Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Skogar Markreserv och exploateringsmark Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Övriga fastigheter Omsättningsbara exploateringsfastigheter Taxeringsvärden Skog Byggnader Mark Summa taxeringsvärden

37 Not 10 Maskiner och inventarier Bokfört värde 1 januari Årets bruttoinvesteringar Årets avskrivningar Försäljning Specifikation av maskiner och inventarier 2009 Anskaffningsvärde netto Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Maskiner Inventarier Personaldatorer Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Härjedalens Turistanläggningar AB (100 %) Ytterhogdals Produkter AB (100 %) Härjegårdar Fastighets AB (100 %) Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Ytterhogdals Elektriska Kraft AB (12,4 %) Kommentusgruppen AB 3 3 Inlandsbanan AB (7,8 %) Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) Länstrafiken AB (5,7 %) Fjällvind AB (8,1 % NBE Sweden AB (10 %) Härjedalens Fjällmuseum AB (40 %)

38 Andelar Kommuninvest Ek. fören Långfristiga fordringar Länstrafiken Ytterhogdals Produkter AB Övriga långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Bostadsrätter HSB (kontorslokal och två lägenheter i Hede) Grundfondskapital Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar (100 %) Not 12 Fordringar Kortfristig del, långfristiga fordringar 250 Statsbidragsfordringar Fordran F-skatt, fastighetsskatt Koncernkontoavräkning, Härjegårdar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran Länstrafiken Upplupna skatteintäkter Fordran på moms Fakturafordringar och övriga kortfristiga fordringar Värdereglering av kundfordringar

39 Not 13 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Bankkonto kapitalförvaltning Värdepapper kapitalförvaltning Upplupna intäktsräntor, kapitalförvaltning Nedskrivning av obligationer Marknadsvärde på balansdagen Not 14 Kassa och bank Kassa Bank Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Årets resultat Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Arbetstagare Pensionstagare Avgångna Visstidspensioner 59 Garantipensioner Uppskjuten löneskatt på pensionsavsättning Aktualiseringsgrad 75,0% 73,4% 39

40 Not 17 Andra avsättningar Inbetalda förskott på tomtlikvider, Ljusnedal Återställande av deponier * Avsättning nedskrivning av fastighetsvärden Avsättning aktieägartillskott Avsättning omstruktureringskostnader * Kommunens åtagande vad gäller återställande av deponier har kostnadsberäknats till ca 17,2 Mkr vilket ursprungligen har avsatts. Not 18 Långfristiga skulder Förutbetalda anläggningsavgifter VA Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld affärsmoms Personalens källskatt Upplupna retroaktiva löner Periodisering av decemberlön Upplupna semesterlöner, uppehållslöner och lärarnas ferielöner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen särskild löneskatt på pensioner (individuell del) Upplupen pensionskostnad, individuell del Förutbetalda skatteintäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen F-skatt Övriga kortfristiga skulder

41 Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Arbetstagare Pensionstagare Avgångna Uppskjuten löneskatt Aktualiseringsgrad 75,0% 73,4% Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS 07, enligt rek 17, Rådet för kommunal redovisning. Pensionsåtaganden vid visstidsförordnanden Enligt gällande kommunala avtal har hel- och deltidsanställda förtroendevaldevalda rätt till pensionsersättning efter fullgjort antal perioder. För närvarande är det två förtroendevalda som numera avgått, som kan erhålla pension. Fem av de nuvarande förtroendevalda har en tjänstgöringsgrad som berättigar till framtida pension. Not 21 Övriga ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 1. Enligt borgensbemyndigande för socialnämnden Kommunens företag (helägda) - Härjegårdar Fastighets AB * Pensionsåtaganden för kommunala företag Andra företag samt föreningar - Fastighets AB Norkom

42 4. Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem (statlig bostadsbelåning) Infriade borgensåtaganden för egnahem/bostadslån 2009 Infriade borgensåtaganden 2008 Infriade borgensåtaganden 0 kr 0 kr Förvaltningsuppdrag Förvaltade medel för allmännyttiga åtgärder i Långå * Härjedalens kommun har i mars 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Härjedalens kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,23 procent. Not 22 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Pensionsavsättning Ränta på pensionsavsättning Uppskjuten löneskatt på pensionsavsättning Reavinster som påverkat årets resultat (jfr not 1) Avsättning/upplösning deponier Avsättning omstruktureringskostnader Upplösning omstruktureringskostnader Upplösning av avsättning för tomtlikvider Ljusnedal - 76 Avsättning/upplösning nedskrivning av fastighetsvärden

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 INLEDNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

INLEDNING... 4. Kommunstyrelsens ordförande... 4. Kommunstyrelsens vice ordförande... 5. Fem år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

INLEDNING... 4. Kommunstyrelsens ordförande... 4. Kommunstyrelsens vice ordförande... 5. Fem år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 Kommunstyrelsens ordförande... 4 Kommunstyrelsens vice ordförande... 5 Fem år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Kommundirektören... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014

NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 2014 NORDMALINGS KOMMUN Årsredovisning 214 Innehåll Ordförande och kommunchef har ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Organisation... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys...1 Redovisningsprinciper...11

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2013. Strömsunds kommun

Årsredovisning 2013. Strömsunds kommun Årsredovisning 2013 Strömsunds kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 Organisation... 6 Förvaltningsberättelse kommun och koncern...7 10 Principer och förklaringar...11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER

ÅRSREDOVISNING 2013. EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER ÅRSREDOVISNING 2013 EKONOMISK REDOVISNING och INDIKATORER INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING FINANSIELL ANALYS Metod.............................................................3 Resultatet..........................................................3

Läs mer

POLITISK ORGANISATION... 2 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5

POLITISK ORGANISATION... 2 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 F i n s p å n g 2005 ÅRSREDOVISNING Nya Ledningscentralen Foto. BK ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2005 POLITISK ORGANISATION... 2 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 FEM

Läs mer

1 FRAMTIDSTRO TROTS ETT TUFFT ÅR... 3 2 KOMMUNENS ORGANISATION... 4 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5. 3.1 Omvärldsanalys...5

1 FRAMTIDSTRO TROTS ETT TUFFT ÅR... 3 2 KOMMUNENS ORGANISATION... 4 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5. 3.1 Omvärldsanalys...5 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 FRAMTIDSTRO TROTS ETT TUFFT ÅR... 3 2 KOMMUNENS ORGANISATION... 4 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 3.1 Omvärldsanalys...5 3.2 Kommunens verksamhet...7 3.2.1 Året som gått...

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Vännäs kommun. Årsredovisning 2010

Vännäs kommun. Årsredovisning 2010 Vännäs kommun Årsredovisning 2010 Innehåll Vännäs 2010 3 Vännäs kommun 4 Förvaltningsberättelse 7 Kommunens kvalitet i korthet 15 Resultaträkning 18 Balansräkning 19 Kassaflödesanalys 20 Nothänvisning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001

TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 kommunen Tomelilla kommuns organisation ö Kommunfakta Antal invånare 31 december 2001, 12 432 Befolkningsförändring under 2001, +60 Fördelning av antalet sysselsatta

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

60 år 1952-2012. Årsredovisning

60 år 1952-2012. Årsredovisning 60 år 1952-2012 Årsredovisning 2012 60 år 1952-2012 Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2010 3 INLEDNING > innehållsförteckning innehåll Alingsås kommun Årsredovisning 2010 Kommunstyrelsens ordförande 5 Ekonomisk sammanfattning

Läs mer