Årsredovisning år 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning år 2009"

Transkript

1 Årsredovisning år 2009

2

3 ÅRSREDOVISNING med förvaltningsberättelse år 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning... 3 Fakta om Härjedalens kommun... 4 Kommunalrådet har ordet... 5 Koncernöversikt... 7 Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Koncernfinansieringsanalys Notanteckningar koncernen Kommunöversikt Resultaträkning kommunen Balansräkning kommunen Finansieringsanalys kommunen Notanteckningar kommunen Redovisningsprinciper Bilaga: Ekonomisk redovisning VA-verksamheten Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Kulturnämnd Nämnden för barn, utbildning och fritid Socialnämnd

4 Fakta om Härjedalens kommun Härliga Härjedalen Antal invånare: Härjedalens kommuns landareal: km² Invånare per kvkm: 0,9 Mandat i kommunfullmäktige 2009 Parti Kvinnor Män Totalt c fp 2 2 kd 1 1 m s sd 2 2 UTDEBITERING 2009 FÖRSAM- LING Kommun Landsting Begravningsavgift Kyrkoavgift TOTAL (Tillhör Sv Kyrkan) TOTAL (Tillhör EJ Sv v 3 3 vh Totalt Sveg Linsell Älvros Lillhärdal 22,82 10,60 0,47 1,34 35,23 33,89 Hede Vemdalen 22,82 10,60 0,54 1,41 35,37 33,96 Överhogdal Ytterhogdal Ängersjö 22,82 10,60 0,56 1,29 35,27 33,98 Tännäs Ljusnedal 22,82 10,60 0,65 1,55 35,62 34,07 Antal Invånare församlingar Antal invånare Svegsbygden Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö Tännäs-Ljusnedal Hedebygden, del Vemdalen Andel av befolkningen % Befolkningens åldersfördelning jämfört med riket år % 8% 7% Härjedalen Riket 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ålder

5 Kommunalrådet har ordet Verksamhetsåret 2009 har präglats av en stor osäkerhet, kommer vi att lyckas? Trots stora nedskärningar, hur skulle den lagda budgeten hålla? Många frågetecken! Prognoserna i början av året pekade på ett negativt resultat. Jag kan konstatera med facit i hand, förvaltningarna och nämnderna har gjort ett mycket bra arbete under året, resultatet blev ett överskott på 5,3 Mkr. Kommunstyrelsen har gjort avsättningar på 15,3 Mkr för att kunna skriva ner fastighetsvärdena hos Härjegårdar, vårat bostadsbolag. Vi måste vidta dessa åtgärder för att trygga bolagets framtid. Teknisk nämnd har ett underskott på 1,2 Mkr bl.a utbildningskostnader ny personal flyget, avfallshanteringen. Miljö- och byggnämnd redovisar ett överskott på 1,7 Mkr. Fortsatt stort tryck på utbyggnad inom våra tre turistdestinationer. Överförmyndarnämnden och kulturnämnden har båda ett mindre överskott. Nämnden för Barn, utbildning och Fritid har ett litet underskott på 0,2 Mkr. Socialnämnden har ett överskott på 0,6 Mkr ett trendbrott efter många år med underskott. Det stora anpassningsarbetet med en budget i balans har gett resultat. Från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges oförutsedda behov återförs 3,3 Mkr. Finansförvaltningen har ett överskott på 3,6 Mkr främst på grund av minskade pensions-och arbetsgivaravgifter. Vi fortsätter vårt arbete med flerårsbudgeten Arbetet med en förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation fortsätter enligt fattade beslut. vår näringslivsorganisation. Vi stöttar våra befintliga företag och entreprenörer. Vi samarbetar med regionala myndigheter t ex Länsstyrelsen, nationella myndigheter som Tillväxtverket, näringsdepartementet etc. Vi har ett projekt tillsammans med Midscand och Strömsunds kommun som riktar sig direkt mot Holland. Kan vi få några att flytta hit? Infyttarservice är också ett viktigt verktyg att använda. Vi har flera EU-projekt som utvecklar besöksnäringen. Framtiden för Härjedalens kommun ser fortsatt bra ut. Det investeras väldigt mycket inom våra tre stora destinationer Lofsdalen, Vemdalen och Funäsdalen. Detta ställer också stora krav på kommunala investeringar främst inom VA-sidan. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till personal och förtroendevalda för ett bra genomfört verksamhetsår Gottfrid Jonsson Kommunens stora utmaning är befolkningsutvecklingen. Vi försöker motverka detta på många sätt bl a genom ett aktivt arbete via 5

6 6

7 KONCERNÖVERSIKT Förvaltningsberättelse Kommunens årsredovisning skall enligt kommunallagen omfatta även sådan verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens ekonomiska engagemang och ställning. Koncernavgränsning Koncernen omfattar kommunen samt företag, vars verksamhet inte är av obetydlig omfattning, som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Ett bestämmande inflytande föreligger då kommunen har röstandelsmajoritet, d v s mer än 50 %. Ett väsentligt inflytande anses kunna utövas vid en röstandel på 20 %. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ett samägt företag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel. Kommunen har under 2009 förvärvat 40 % i Härjedalens Fjällmuseum AB. Bolagets omsättning och balansomslutning är dock i den storleksordning att den ej tas med i kommunens koncernredovisning. Härjedalens turistanläggningar AB (HTAB) 100 % Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar 100 % Fastighetsaktiebolaget Norkom 50 % KONCERNEN HÄRJEDALENS KOMMUN YPRO, Ytterhogdals produkter AB 100 % Härjegårdar Fastighets AB 100 % Härjeåns Kraft AB 36,1 % Koncernen omfattar, förutom kommunen, följande företag: Härjedalens Turistanläggningar AB (100 %) YPRO Ytterhogdals Produkter AB (100 %) Härjegårdar Fastighets AB (100 %) Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar (100 %) Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) 7

8 Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Metoden innebär att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärde har avräknats mot deras matematiska värde vid förvärvstidpunkten (förvärvat eget kapital). Vid konsolideringen har inga elimineringsdifferenser uppkommit. I koncernredovisningen har intagits kommunens andelar av räkenskapsposterna i respektive dotterföretag (proportionell konsolidering). Obeskattade reserver har helt och hållet räknats som eget kapital i samtliga företag utom i koncernen Härjeåns Kraft AB. De obeskattade reserverna i Härjeåns Kraft AB är inte disponibla på samma sätt som i de företag där kommunen ensam har det bestämmande inflytandet, och därför har dessa reserver uppdelats i två delar, nämligen 26,3 % uppskjuten skatteskuld och 73,7 % eget kapital. Koncernens ekonomi Under året uppgick verksamhetens intäkter till 425,9 Mkr och verksamhetens kostnader till 927,9 Mkr. Skatteintäkter och skatteutjämningsbidrag erhölls med 591,4 Mkr. För koncernen redovisas ett årsresultat på +27,4 Mkr (föregående år +25,2 Mkr). På balansdagen uppgick de totala tillgångarna till Mkr och det egna kapitalet till 732,3 Mkr. Koncernen har en soliditet på 47 % (föregående år 46 %). Kommunen Kommunens resultat och ekonomiska ställning m m redovisas i kommunöversikten. Dotterföretagen Uppgifterna om företagen har hämtats från respektive företags årsredovisning. Redovisade årsresultat avser - om inte annat anges - resultatet före bokslutsdispositioner minus betald skatt. Härjedalens Turistanläggningar AB (100 %) Verksamhet: Drift av stugbyar, exploatering och försäljning av fastigheter för fritidsändamål samt annan turistfrämjande verksamhet inom bolagets geografiska område Hede och Vemdalens församlingar. Omsättning 2,5 Mkr. Årsresultat +0,3 Mkr (föregående år +0,3 Mkr). Soliditet 64 % (föregående år 60 %). Ingen anställd. Kommunen har inga borgensåtaganden för bolagets lån. YPRO, Ytterhogdals Produkter AB (100 %) Verksamhet: Främjande av näringslivets utveckling i Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församlingar. Medverkan i lokal utveckling samt ägande och förvaltning av fast och lös egendom för näringslivets behov inom bolagets geografiska område. Omsättning 1,9 Mkr. Årsresultat 0,7 Mkr (föregående år 1,1 Mkr). Soliditet 32 % (föregående år 40 %). Ingen anställd. YPRO har för år 2009 erhållit aktieägartillskott från kommunen med 0,2 Mkr. För att minska bolagets räntekostnader har YPRO under året upptagit ett långfristigt lån hos kommunen på 4 Mkr för att amortera bolagets externa lån. Härjegårdar Fastighets AB (100 %) Verksamhet: Ägande och förvaltning av fastigheter för bostads- och affärsändamål samt främjande av bostadsförsörjningen i övrigt inom Härjedalens kommun. Omsättning 74,1 Mkr. Årsresultat +1,4 Mkr (föregående år -17,5 Mkr). Soliditet 1 % (föregående år 1 %). 8

9 Bolaget har under året haft i medeltal 9 personer anställda. Kommunen har borgensåtaganden på sammanlagt 428,7 Mkr för bolagets lån. I vissa delar av kommunen är efterfrågan på bostäder fortfarande svag. Bolaget har vakanser främst i Ytterhogdal och Hede med åtföljande intäktsbortfall. Koncernen Härjeåns Kraft AB har under året omsatt totalt 559,0 Mkr (kommunens andel 201,8 Mkr). Redovisat resultat, efter avdrag för såväl betald skatt på årets resultat som uppskjuten skatt på årets förändring av obeskattade reserver, uppgår till +65,6 Mkr (föregående år +50,8 Mkr). Kommunens andel av resultatet +23,7 Mkr (föregående år +18,3 Mkr). Soliditet 54 % (föregående år 51 %). Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar (100 %) Verksamhet: Enligt stadgarna skall stiftelsen främja den turistiska utvecklingen i Tännäs och Ljusnedals församlingar och medverka i lokal utveckling samt äga och förvalta anläggningar för turism inom stiftelsens geografiska område. Stiftelsen har under det senaste året inte bedrivit någon aktiv verksamhet. Det helägda dotterbolaget Fjällporten AB har under året sålts till Stiftelsen Jamtli (55%), Härjedalens Kommun (40%) samt Härjedalens Fornminnesförening (5%). Bolaget har namnändrats till Härjedalens Fjällmuseum AB och har som verksamhet att sköta driften av Fjällmuseet i Funäsdalen. Omsättning 0 Mkr. Årsresultat +0,1 Mkr. Soliditet 99 % (föregående år 99 %). Ingen anställd. Kommunen har inga borgensåtaganden. Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Verksamhet: Produktion och distribution av elkraft till ca nätkunder varav ungefär hälften finns i Härjedalen. Härjeåns Kraft AB med dotterbolag har under året haft i medeltal 96 personer anställda, varav 82 Härjeåns Nät AB och 14 personer i Fyrfasen Energi AB. Kommunen har inga borgensåtaganden för bolagets lån. Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) Verksamhet: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillskapa lokaler för näringsverksamhet i Härjedalens kommun. Fastighetsaktiebolaget Norkom bildades hösten Härjedalens kommun och Norrvidden Delägare Norr AB äger hälften vardera av aktierna i bolaget. Bolaget har uppfört kontorslokaler på m 2 i Sveg. Lokalerna, som var inflyttningsklara hösten 1998, hyrs ut till Sykes Datasvar Support AB. Bolaget förvärvade 2008 Norrvidden Sveg AB, numera namnändrat till Norkom i Sveg AB. Norkom i Sveg AB är lagfaren ägare till fastigheten Kilen 3, där bl a näringslivskontoret är inrymt. Största aktieägare i Härjeåns är Fortum Distribution AB med en ägarandel av 47,9 % och Härjedalens kommun med en ägarandel av 36,1 %. All energiförsäljning sker fr o m 1998 via det särskilda elhandelsbolaget Fyrfasen Energi AB. Detta bolag ägs av Härjeåns Kraft AB (80 %) och Bergs Tingslags Elektriska AB (20 %). Bolagets omsättning 2,8 Mkr (kommunens andel 1,4 Mkr). Årsresultat +1,2 Mkr (föregående år +0,5 Mkr). Kommunens andel av resultatet +0,6 Mkr (föregående år +0,2 Mkr). Soliditet 38% (föregående år 33%). Ingen anställd. 9

10 Kommunen har ett borgensåtagande på 7,0 Mkr för bolagets lån. Personal Medelantalet anställda: Kommunen Helägda företag 9 8 Delägda företag Löner och arvoden har uppgått till 353,3 Mkr (föregående år 347,7 Mkr). Bokförda kostnader för sociala avgifter uppgår till 147,7 Mkr (föregående år 145,8 Mkr). 10

11 KONCERNRESULTATRÄKNING (Tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (not 1) Avskrivningar (not 2) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skattekostnader (not 3) Minoritetens andel i årets resultat (not 4) ÅRETS RESULTAT

12 KONCERNBALANSRÄKNING (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 5) Maskiner och inventarier (not 6) Finansiella anläggningstillgångar (not 7) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förråd m m Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 8) därav årets resultat Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 9) Andra avsättningar (not 10) Skulder Långfristiga skulder (not 11) Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13 PANTER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Panter och därmed jämförliga säkerheter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (not 12) Övriga ansvarsförbindelser (not 13)

14 KONCERNFINANSIERINGSANALYS (Tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (not 14) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning kortfristiga fordringar Ökning/Minskning förråd och varulager Ökning/Minskning kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster (not 15) Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning/Ökning av långfristiga skulder (not 16) Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten SAMMANSTÄLLNING Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 NOTANTECKNINGAR KONCERNEN (Tkr) Not 1 Verksamhetens kostnader Under räkenskapsåret betalda leasingavgifter: Härjedalens kommun Härjeåns Kraft AB Leasingfinansiering av tillgångar tillämpas i mindre utsträckning av Härjedalens kommun och Härjeåns Kraft AB. Härjeåns Kraft redovisar samtliga leasingavtal som operationella i enlighet med reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Även kommunen redovisar samtliga leasingavtal som operationella vilket är ett avsteg gentemot rekommendation nr 13.1 från Rådet för kommunal redovisning. Not 2 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Inventarier, fastigheter och anläggningar avskrivs med hänsyn till den beräknade ekonomiska livslängden för olika typer av anläggningstillgångar. Avskrivning sker med följande procentsatser: Byggnader 2-5 % Tekniska anläggningar 2,5-5 % Fordon, maskiner och inventarier % Not 3 Skattekostnader Härjedalens Turistanläggningar AB Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Not 4 Minoritetens andel i årets resultat Minoritetens resultatandel i koncernen Härjeåns Kraft

16 Not 5 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde, netto Uppskrivning mot uppskrivningsfond Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Not 6 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde, netto Uppskrivning Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Ytterhogdals Elektriska Kraft AB (12,4 %) Kommentusgruppen AB 3 3 Inlandsbanan AB (7,8 %) Länstrafiken AB (5,7 %) Sonfjälls Golf AB Fjällvind AB (8,1 %) NBE Sweden AB (10 %) Funäsdalsfjäll AB Härjedalens Fjällmuseum AB (40 %) Andelar HBV, husbyggnadsvaror Kommuninvest ek. förening

17 Långfristiga fordringar Långfristiga värdepappersinnehav, Tännäs Fritidsanläggningar Kommunens fordran på Länstrafiken Övriga långfristiga fordringar Bostadsrätter HSB, Hede Not 8 Eget kapital Eget kapital vid årets början Skillnad mellan förvärvat eget kapital och köpeskilling vid aktieköp i Härjeåns Kraft AB Återbetalning ägartillskott Norkom (50%) 250 Utjämningsdifferens 1-9 Årets resultat Specifikation av eget kapital Bundna reserver (inklusive eget-kapital-delen av obeskattade reserver i koncernen Härjeåns Kraft AB) Obeskattade reserver i övriga dotterbolag Fritt eget kapital Not 9 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Pensionsavsättning vid årets början Årets förändring av Avsättningar för pensioner Specifikation av pensionsavsättningar Kommunen HTAB Härjegårdar

18 Not 10 Andra avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt (Härjeåns Kraft AB) Avsättningar för återställande av deponier Avsättning för nedskrivning av fastighetsvärden Avsättning aktieägartillskott Övriga avsättningar Avsättning för omstruktureringskostnader Not 11 Långfristiga skulder Banker och kreditinstitut Övriga skulder Not 12 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Kommunens åtaganden för pensionsförmåner som intjänats före Uppskjuten löneskatt Not 13 Övriga ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 1. Enligt borgensbemyndigande för socialnämnden Borgensåtaganden för företag och föreningar Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) Garantifond Fastigo Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem (statlig bostadsbelåning)

19 Förvaltningsuppdrag Förvaltade medel för allmännyttiga åtgärder i Långå Not 14 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Förändring av Avsättningar för pensioner Reavinster som påverkat årets resultat Upplösning/Avsättning för återställande av deponier Övriga avsättningar Not 15 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Återbetalning av ägartillskott Norkom (50 %) Not 16 Förändring av långfristiga skulder Minoritetsintresse Långfristiga skulder

20 20

21 KOMMUNÖVERSIKT Förvaltningsberättelse Årets resultat För 2009 redovisas ett överskott på 5,3 Mkr. Detta resultat är 6 Mkr sämre än budget. Verksamheterna redovisar ett resultat som är mycket bättre än på flera år. Det största underskottet redovisas av tekniska nämnden som har en negativ budgetavvikelse på 1,2 Mkr. Nämnden för barn, utbildning och fritid har dragit över sin budget med 0,2 Mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,9 Mkr om man exkluderar de avsättningar som gjorts för nedskrivning av fastighetsvärden i bostadsbolaget samt för omstruktureringskostnader i kommunen. Miljö- och byggnämnden redovisar överskott med 1,7 Mkr. Socialnämnden har under 2009 bedrivit sina verksamheter inom tilldelade ramar och redovisar ett överskott på 0,6 Mkr. Kulturnämnden och överförmyndarnämnden lämnar mindre överskott. Anslaget för oförutsedda behov har inte ianspråktagits i sin helhet, vilket också resulterat i en positiv budgetavvikelse (+3,3 Mkr). Kommunens finansnetto skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader är positivt och uppgår till 8,8 Mkr (föregående år 20,3 Mkr) Utfallet är dock 7,2 Mkr sämre än budget. Kommunens intäkter av skatter och utjämningsbidrag har blivit 3,6 Mkr lägre än beräknat. Kommunens nettokostnader för verksamheterna är oförändrade i förhållande till föregående år. På grund av minskade skatteintäkter och finansnetto har dock nettokostnadernas andel av ovanstående totala intäkter ökat till 99,1 % (föregående år 98 %). belopp som i räkenskaperna har avsatts för pensioner uppgår till 1,1 Mkr. Räntan redovisas som en finansiell kostnad och ingår i kommunens finansnetto. Med årets överskott har kommunen uppfyllt det lagstadgade balanskravet. Utvärdering av kommunens mål för god ekonomisk hushållning Finansiella mål Kommunfullmäktige har fastställt följande finansiella mål : - Under treårsperioden skall årsresultatet uppgå till minst 11 Mkr, vilket motsvarar ca 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. - Alla investeringar skall finansieras med egna medel. Årets resultat uppgår till 5,3 Mkr efter avsättning för nedskrivning av fastighetsvärden med 15,3 Mkr samt avsättning för omstruktureringskostnader inom socialförvaltningens ledningsorganisation med 2 Mkr. Det goda resultatet före avsättningar (22,6 Mkr) kan förklaras med att verksamheterna varit duktig på att hålla sin budget och genomföra beslutade besparingar, att prognoserna över skatteintäkterna varit väl pessimistiska samt sänkningar av arbetsgivaravgifter och premier för avtalsförsäkringar. Samtliga investeringar har finansierats med egna medel. Kommunens finansiella mål bedöms mot bakgrund av de gjorda avsättningarna ha uppnåtts. Verksamhetsmål Beträffande utvärderingen av fastställda mål för verksamheterna hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. Pensionskostnaderna inkl löneskatt har belastat resultatet med 33,9 Mkr. Årets ränta på det 21

22 Soliditet Soliditeten, d v s eget kapital i förhållande till totalt kapital, har minskat jämfört med föregående år. Nedan visas en beräkning där pensionsåtagandet redovisas enligt blandmodellen och där pensionsåtagandet redovisas som skuld. Soliditetens utveckling Soliditet med pensionssåtaganden (inkl löneskatt) redovisade enl blandmodellen 72% 72% 73% 68% Soliditet med samtliga pensionsåtaganden (inkl löneskatt) redovisade som avsättning/ skuld 31% 26% 28% 25% Lån i kreditinstitut Under de senaste sexton åren har kommunens investeringar kunnat finansieras helt utan extern upplåning. Kommunen har ingen låneskuld. Pensionsförpliktelser och pensionsmedel Fr o m 1998 redovisas inte alla pensionsåtaganden som skuld eller avsättning i balansräkningen. Enl föreskrifter i den kommunala redovisningslagen skall numera enbart åtaganden för de pensionsförmåner som intjänats fr o m 1998 redovisas som avsättning/skuld. Äldre pensionsåtaganden redovisas inte alls i själva balansräkningen utan tas endast upp som en ansvarsförbindelse. Kommunens samtliga pensionsåtaganden exkl uppskjuten löneskatt uppgick på balansdagen till 305,6 Mkr eller kronor per invånare, vilket var något högre än riksgenomsnittet men ungefär lika som länet. Inklusive särskild löneskatt uppgick pensionsförpliktelserna till 379,8 Mkr. Pensionsmedel Av kommunens pensionsåtaganden på 305,6 Mkr (exkl löneskatt) har 14,0 Mkr överlåtits till av arbetstagarna vald individuell förvaltning. Beloppet utbetalades i mars Resterande 291,6 Mkr kvarstår därefter i egen förvaltning hos kommunen. Mot dessa kvarstående åtaganden /skulder svarar tillgångar som ingår i kommunens likvida medel och som till övervägande del är placerade på penning- och obligationsmarknaden genom extern förvaltning. Förvaltningen har under år 2009 gett en avkastning på 1,36 procent. Pensionsförpliktelser De kommunanställda har liksom de flesta andra på arbetsmarknaden en avtalad tjänstepension. De avstår varje år en viss del av sin lön för att få en framtida tilläggspension. Den pensionsförmån som en anställd under ett år tjänar in är en del av lönekostnaden för det året. Den framtida pensionen är med andra ord en uppskjuten lön, och kommunens pensionsåtaganden är en skuld till arbetstagarna för redan utfört (och av kommunen konsumerat) arbete Långfristiga skulder och samtliga pensionsåtaganden Lån Uppskjuten löneskatt på pensionsåtaganden Pensionsavsättn/skuld Ansvarsförbindelse (äldre pensionsåtaganden) 22

23 Likviditet Kommunens likvida medel (kortfristiga placeringar, kassa och bank) uppgick vid årsskiftet till 424,5 Mkr. Detta är en ökning under året med 42,2 Mkr. Externa utgifter Personal 54,1 % Likvida medel i procent av externa utgifter (Mkr) Likvida medel 402,9 433,4 403,3 382,3 424,5 Främmande tjänster 22,1 % Externa utgifter 677,7 714,0 783,0 779,2 782,8 Andel (%) Bidrag, ers 6,2 % Räntor, pensioner 4,2 % Fastigh, inv, matr 13,4 % Av sammanställningen framgår att vid senaste årsskifte utgjorde kommunens likvida medel 54 % av 2009 års externa utgifter. Detta värde motsvarar ungefär sju månaders betalningar. Budgetutfall För 2009 hade budgeterats ett överskott på 11,3 Mkr. Nettoresultatet blev 5,3 Mkr, vilket är 6 Mkr sämre än budget ,9 Likvida medel 433,4 403,3 382,3 424,5 Nämndernas budgetavvikelser kommenteras under respektive nämnds verksamhetsbeskrivning. Driftredovisning sammanfattad per huvudverksamhetsområde redovisas i särskild bilaga Nettoanslag och budgetavvikelser redovisade per nämnd (Mkr) Budget Redovisning Avvikelse (Avvikelse) Externa inkomster och utgifter 2009 Externa inkomster Skatter, skatteutjämning 76,4% Kommunstyrelsen och gemensam verksamhet - 53,1-50,2 2,9 ( +0,9 ) Överförmyndarnämnd - 0,4-0,4 - ( +0,2 ) Teknisk nämnd - 37,8-39,0-1,2 ( -5,9 ) Miljö- och byggnämnd - 4,3-2,6 1,7 ( +1,2 ) Kulturnämnd - 8,7-8,7 - ( +0,1 ) Nämnden för barn, utb o fritid - 237,5-237,7-0,2 ( -3,2 ) Socialnämnd - 254,0-253,4 0,6 ( -6,4 ) Delsumma - 595,8-592,0 3,8 ( -13,1 ) Anslag för oförutsedda behov - 3,3-3,3 ( +1,8 ) Avsättning, omstruktur. Kostnader - 2,0-2,0 ( -6,0 ) Reavinst, fastigheter och inventarier 0,4 0,4 Avsättning, nedskrivning fastighetsvärden - 15,3-15,3 Skillnad mellan internt POpåslag och externa arbetsgivaravgifter 20,3 34,6 14,3 ( +4,5 ) Pensionskostnader - 32,7-33,9-1,2 ( -1,2 ) Interndebiterade kapitalkostnader 35,8 37,0 1,2 ( + 0 ) Avskrivningar - 24,0-23,7 0,3 ( +1,7 ) Tjänster m m 1,5% Statsbidrag 6,3% Konsumtionsavgifter 7,4% Räntor 1,3% Köpelikvid, anslutn.avg 1,9% Hyror, avg 5,2% Verksamhetens nettokostnader - 599,7-594,9 4,8 ( -12,3 ) Skatteintäkter och utjämning 595,0 591,4-3,6 ( +3,5 ) Finansiering 16,0 8,8-7,2 (+ 8,1 ) Resultat före eo-poster 11,3 5,3-6,0 ( -0,7 ) Extraordinära poster SUMMA 11,3 5,3-6,0 ( -0,7 ) 23

24 Investeringsredovisning Nettoinvesteringar (mkr) Budget Redovisning Ombudgeteras Avvikelse 70 Nettoinvesteringar ,3 Gemensam kommunadministration 2,8-0,2-2,4 0,2 Arbete och näringsliv 10,7-0,7-10,0 - Mark, lokaler och bostäder 18,2-8,6-10,2-0,6 Kommunikationer 15,6-8,0-6,6 1,0 Kultur 0,4-0,4 - - Vatten och avfall 26,8-16,9-11,5-1,6 Barn, utbildning och fritid 0,6-0,4-0,2 - Socialtjänst 0,2-0,1-0,1 Naturvård, samhällsskydd 4,7-4,4-0, ,6 39,9 30,4 17, SUMMA 80,0-39,7 *) - 41,2-0,9 Bruttoinvesteringar 43,5 Investeringsbidrag - 1,6 Delsumma 41,9 Försäljning av tomter och andra anl.tillgångar - 2,2 SUMMA 39,7 Årets bruttoinvesteringar uppgick till 43,5 Mkr (föregående år 43,9 Mkr). Bland investeringarna kan följande nämnas: Teknisk IT-infrastruktur 0,4 Mkr Långtidspl investeringar fastigheter 2,1 Mkr Åtg fjärrvärmeanslutn fastigheter 0,8 Mkr Vattenrutschbana, Hede 0,8 Mkr Avfuktningsaggregat badhus, Lillhärdal 0,7 Mkr Om- o tillbyggn ambulanslokal 2,4 Mkr Asfaltbeläggning 2,3 Mkr Infrastrukturprojekt 5,4 Mkr Va-anläggningar 14,4 Mkr Avfallshantering 2,5 Mkr Räddningstjänsten 4,4 Mkr 24

25 Finansiella profiler för Härjedalens kommun Kommunforskning i Västsverige (KFi) har gjort en finansiell analys av 44 kommuner i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. I analysen redovisas kommunens finansiella ställning och hur kommunen utvecklats i förhållande till övriga kommuner i Norrland. Analysen omfattar åren Den finansiella profilen för resp år är konstruerad som ett polärdiagram och innehåller dels fyra perspektiv och dels åtta finansiella nyckeltal. De fyra perspektiven är lång- och kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. De finansiella nyckeltalen är sådana nyckeltal som är vanligt förekommande inom kommunsektorn. Härjedalen har under åren haft en skattesats på 22:82. Denna nivå var 20 öre högre än genomsnittet i gruppen. Jämfört med genomsnittet i gruppen hade Härjedalen mycket högre soliditet och mycket starkare finansiella nettotillgångar. Kommunens likviditet låg också klart över genomsnittet under hela perioden. Budgetföljsamheten försämrades successivt under perioden Den huvudsakliga förklaringen till att budgetföljsamheten var lägre än snittet är att socialnämndens negativa budgetavvikelse inte kunnat kompenseras med motsvarande budgetöverskott inom kommunens övriga verksamheter. Skattefinansieringsgraden av investeringar låg under genomsnittet 2007 p g a stora investeringar i simhall. Även 2008 låg kommunen under genomsnittet även om värdet förbättrats. Härjedalens kommun redovisade under hela perioden starka resultat i förhållande till genomsnittet i gruppen. Kommunens samtliga investeringar har skattefinansierats. Skattefin av investeringar Genomsnittligt resultat - 3 år Kontroll Resultat före eo poster Budgetföljsamhet Skattefin av investeringar Genomsnittligt resultat - 3 år Kontroll Resultat före eo poster Budgetföljsamhet Genomsnittligt resultat - 3 år Kontroll Resultat före eo poster Skattefin av investeringar Budgetföljsamhet Härjedalens kommun 2006 Lång sikt, kapacitet Härjedalen Genomsnittet för kommunerna i Norrland (Hur profilen tolkas, se nästa sida) Kort sikt, beredskap Härjedalens kommun 2007 Lång sikt, kapacitet Kort sikt, beredskap Skattesats Soliditet Risk Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Skattesats Härjedalens kommun 2008 Lång sikt, kapacitet Soliditet Risk Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Skattesats Soliditet Risk Finansiella nettotillgångar Kassalikviditet Kort sikt, beredskap 25

26 SÅ TOLKAS DEN FINANSIELLA PROFILEN Åtta nyckeltal Nyckeltalen speglar olika dimensioner av kommunens finansiella situation och utveckling. Vissa nyckeltal är relaterade till verksamhetens kostnader för att de skall kunna jämföras mellan olika kommuner. Skalan Diagrammet har skalan 1-5. Det finns 44 kommuner i gruppen. De som har de starkaste nyckeltalen har fått en femma och de svagaste kommunerna har fått en etta. Fyra axlar/perspektiv Varje perspektiv /axel är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln. Varje nyckeltal ingår därmed i två perspektiv. Poäng och genomsnitt Den heldragna röda linjen visar kommunens finansiella profil samt de olika poäng som kommunen fått. Den streckade blå ringen i mitten visar genomsnittet för de 44 kommunerna. Ligger kommunen utanför den steckade blå ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Fem år i sammandrag (tkr) Riket 2008 (ovägt medelvärde) Länet 2008 Årets resultat Årets resultat per invånare kr kr kr kr 502 kr 331 kr 529 kr Nettokostnadernas utveckling (procentuell förändring) 4,5% 3,2% 3,1% 6,7% 0,0% Utveckling av skatte- och bidragsintäkterna (procentuell förändring) 6,5% 3,8% 1,2% 3,4% 0,8% Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna 95,2% 94,3% 95,2% 98,0% 99,1% 99,2% 98,4% Finansnetto Finansnetto per invånare 970 kr kr kr kr 834 kr -109 kr 100 kr Redovisat eget kapital Redovisat eget kapital per invånare kr kr kr kr kr kr kr Pensionsåtaganden exkl individuell del och exkl löneskatt Pensionsåtaganden per invånare kr kr kr kr kr kr kr Likvida medel Likvida medel per invånare kr kr kr kr kr 26

27 Personal Kommunen hade den 31 december fast anställda, varav 774 kvinnor och 313 män. Till detta kommer ett antal timanställda, arvodesanställda och projektanställda. Uttryckt som årsarbetare uppgick medelantalet anställda under året till personer (föregående år personer). Fördelning kvinnor/män Fördelning på anställningsform Deltid 36% Övriga 11% Heltid 53% Fördelning kvinnor/män Män 29% Kvinnor 71% Åldersfördelning En fördelning av kommunens anställda på olika åldersgrupper visar att gruppen med anställda i åldern år är starkt överrepresenterad. Diagrammet visar fast anställd personal. Antal st Åldersfördelning 210 Antal anställda per nämnd Fördelningen av personal inom de olika nämnderna framgår av stapeldiagrammet. Diagrammet visar fast anställd personal Antal anställda per nämnd fördelat på kvinnor och män 30 0 Ålder > Kvinnor Män Ks Tn Kn Buf Sn Mbn Ks = Kommunstyrelsen Tn = Teknisk nämnd Kn = Kulturnämnd Buf = Nämnden för barn, utbildning och fritid Sn = Socialnämnd Mbn = Miljö- och byggnämnd 27

28 Antal 50 Beräknade pensionsavgångar Pensionsavgångar Riksdagen har beslutat att varje arbetsgivare skall redovisa hur de anställda varit sjukfrånvarande under respektive kalenderår Sjukfrånvaro (%) Total sjukfrånvarotid 5,1 6,8 8,4 10 Långtidssjukfrånvaro (> 60 dgr) 53,9 63,5 73, År Sjukfrånvarotid, kvinnor 5,8 7,7 9,5 Inom den närmaste 10-års perioden kommer ca 353 personer att avgå med pension vid 65-års ålder, vilket motsvarar ca 31 % av antalet årsarbetare. Pensioneringsperioden enligt gällande pensionsavtal är år. Sjukfrånvarotid, män 3,3 4,2 5,1 Sjukfrånvarotid, - 29 år 4,5 4,7 4,2 Sjukfrånvarotid, år 4,7 6,6 7,5 Sjukfrånvarotid, 50 år - 5,7 7,3 9,9 Semester- och övertidsskuld Skulden uppgick 2009 till 31,9 Mkr. Under 2009 ökade skulden med 0,4 Mkr jämfört med föregående år. Av skulden avser 29 Mkr ej uttagen semester och 2,9 Mkr okompenserad övertid. Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron var under 2009 i genomsnitt 5,1 % av överenskommen arbetstid (föregående år 6,8 %). För män uppgick frånvaron till 3,3 % och för kvinnor till 5,8 % (föregående år 4,2 % respektive 7,7 %). Löner och ersättningar (Mkr) Arvoden till förtroendem 3,1 3,0 Ersättning till uppdragstagare 1,8 1,3 Löner till anställda 309,2 307,4 Delsumma 314,1 311,7 Sociala avgifter 130,4 130,2 SUMMA 444,5 441,9 % 12 11,2 Sjukfrånvaro i procent ,8 5,5 9,5 8,1 3,9 7,3 6,3 2,9 9,5 8,4 5,1 7,7 6,8 4,2 Kvinnor 5,8 Alla 5,1 3,3 Män År 28

29 Framtiden Härjedalens kommun har på ett bra sätt hanterat ett turbulent år Vi har lyckats bibehålla kommunens nettokostnader på samma nivå som föregående år. Under perioden ökade nettokostnaderna i snitt med 4,4 % per år. Vår förmåga att hantera kostnadsutvecklingen blev avgörande för vårt resultat då kommunens totala intäkter minskade med 6,5 Mkr. Den akuta kris som präglade andra halvåret av 2008 samt 2009 börjar nu sakta avta och övergå till en mer normal lågkonjunktur. Krisen har dock inneburit att många länder som t.ex. Grekland, Spanien och Storbritannien fått stora budgetunderskott som nu måste åtgärdas med besparingar och skattehöjningar. EU ländernas stora lånebehov har bidragit till att den svenska kronan på senare tid stärkts i förhållande till euron. En stärkt krona innebär att de svenska företagens konkurrenskraft försämras vilket tillsammans med en minskad efterfrågan kan leda till en lägre sysselsättningsutveckling och därmed minskade skatteintäkter. För vår del ser vi nu att prognoserna för kommunens intäkter börjar stabiliseras och sakta börja vända uppåt för åren Den fortsatt låga inflationstakten och räntenivån kommer sannolikt att innebära att löneökningstakten för dessa år kommer att bli lägre i förhållande till nuvarande avtal som för de allra flesta löper ut Om vi ser att löneökningarna i de kommande avtalen nu bättre harmonierar med kommunens inkomstutveckling är det rimligt att man i budgetarbetet för 2011 ser över flerårsplanens återstående besparingsbeting för åren

30 RESULTATRÄKNING (Tkr) KOMMUNEN Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar (not 3) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Generella statsbidrag och utjämning (not 5) Finansiella intäkter (not 6) Finansiella kostnader (not 7) ÅRETS RESULTAT (not 8)

31 BALANSRÄKNING KOMMUNEN (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar (not 9) Maskiner och inventarier (not 10) Finansiella anläggningstillgångar (not 11) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förråd m m Fordringar (not 12) Kortfristiga placeringar (not 13) Kassa och bank (not 14) SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital (not 15) därav årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (not 16) Andra avsättningar (not 17) Skulder Långfristiga skulder (not 18) Kortfristiga skulder (not 19) SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER PANTER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna (not 20) Övriga ansvarsförbindelser (not 21) Framtida årliga förfallobelopp, leasingavgifter (not 27)

32 FINANSIERINGSANALYS KOMMUNEN (Tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster (not 22) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Minskning förråd och varulager Ökning/Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar (not 23) Försäljning av materiella anläggningstillgångar (not 24) Investering i finansiella anläggningstillgångar (not 25) Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (not 26) Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av långfristiga skulder Ökning/Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten SAMMANSTÄLLNING Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

33 NOTANTECKNINGAR KOMMUNEN (Tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Ordinär verksamhet Anläggningsavgifter för vatten och avlopp * 815 Övrig ordinär verksamhet Jämförelsestörande poster Reavinster * VA-verksamheten är särredovisad i bilaga, sid 45 Not 2 Verksamhetens kostnader Ordinär verksamhet Förändring semesterlöneskuld Pensionskostnader (inkl löneskatt) Övrig ordinär verksamhet Jämförelsestörande poster Aktieägartillskott YPRO Nyemission Härjegårdar Fastighets AB Omstruktureringskostnader Avsättning nedskrivning av fastighetsvärden, Härjegårdar Fastighets AB

34 Not 3 Avskrivningar Planenliga avskrivningar Inventarier, fastigheter och anläggningar avskrivs linjärt efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod enligt Rådet för kommunal redovisning, rek Avskrivningarna påbörjas vid den tidpunkt då anläggningarna tas i bruk. Kommunens beloppsgräns för inventarier av mindre värde uppgår till ett prisbasbelopp ( kr). Avskrivningstider - Förvaltningsbyggnader 50 år - Skolor, industrihus, gator och vägar, va-anläggningar, simhall (Sveg) 33 år - Daghem, förråd, idrottsanläggningar - Brandfordon, räddningsutrustning, inventarier 20 år 10 år - Entreprenadmaskiner 5 år - Datautrustning 1-5 år Not 4 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter inkomståret Slutavräkning föregående år Beräknad slutavräkning för inkomståret Reglering habilitering Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringspost Strukturbidrag Fastighetsavgift Införandebidrag 813 LSS-utjämning

35 Not 6 Finansiella intäkter Ränta utlämnade lån 56 1 Ränta bankmedel Utdelning aktier Räntebidrag 7 11 Ränta kapitalförvaltning Övriga ränteintäkter Engångsutdelning SKL Not 7 Finansiella kostnader Övriga räntekostnader Avgift kapitalförvaltning, giroavgifter m m Ränta på pensionsavsättning Not 8 Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat enligt resultaträkning Realisationsvinster Balanskravsresultat Öronmärkta medel för framtida aktieägartillskott till koncernbolag och/eller infriande av borgensförbindelser Öronmärkta medel 2002 Öronmärkta medel Öronmärkta medel Öronmärkta medel

36 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Värde 1 januari Årets bruttoinvesteringar Årets investeringsbidrag, tomtlikvider m m Årets avskrivningar Omsättningsbara exploateringsfastigheter Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar 2009 Anskaffningsvärde netto Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Skogar Markreserv och exploateringsmark Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Övriga fastigheter Omsättningsbara exploateringsfastigheter Taxeringsvärden Skog Byggnader Mark Summa taxeringsvärden

37 Not 10 Maskiner och inventarier Bokfört värde 1 januari Årets bruttoinvesteringar Årets avskrivningar Försäljning Specifikation av maskiner och inventarier 2009 Anskaffningsvärde netto Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Maskiner Inventarier Personaldatorer Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Aktier Härjedalens Turistanläggningar AB (100 %) Ytterhogdals Produkter AB (100 %) Härjegårdar Fastighets AB (100 %) Härjeåns Kraft AB (36,1 %) Ytterhogdals Elektriska Kraft AB (12,4 %) Kommentusgruppen AB 3 3 Inlandsbanan AB (7,8 %) Fastighetsaktiebolaget Norkom (50 %) Länstrafiken AB (5,7 %) Fjällvind AB (8,1 % NBE Sweden AB (10 %) Härjedalens Fjällmuseum AB (40 %)

38 Andelar Kommuninvest Ek. fören Långfristiga fordringar Länstrafiken Ytterhogdals Produkter AB Övriga långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Bostadsrätter HSB (kontorslokal och två lägenheter i Hede) Grundfondskapital Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar (100 %) Not 12 Fordringar Kortfristig del, långfristiga fordringar 250 Statsbidragsfordringar Fordran F-skatt, fastighetsskatt Koncernkontoavräkning, Härjegårdar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran Länstrafiken Upplupna skatteintäkter Fordran på moms Fakturafordringar och övriga kortfristiga fordringar Värdereglering av kundfordringar

39 Not 13 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Bankkonto kapitalförvaltning Värdepapper kapitalförvaltning Upplupna intäktsräntor, kapitalförvaltning Nedskrivning av obligationer Marknadsvärde på balansdagen Not 14 Kassa och bank Kassa Bank Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Årets resultat Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Arbetstagare Pensionstagare Avgångna Visstidspensioner 59 Garantipensioner Uppskjuten löneskatt på pensionsavsättning Aktualiseringsgrad 75,0% 73,4% 39

40 Not 17 Andra avsättningar Inbetalda förskott på tomtlikvider, Ljusnedal Återställande av deponier * Avsättning nedskrivning av fastighetsvärden Avsättning aktieägartillskott Avsättning omstruktureringskostnader * Kommunens åtagande vad gäller återställande av deponier har kostnadsberäknats till ca 17,2 Mkr vilket ursprungligen har avsatts. Not 18 Långfristiga skulder Förutbetalda anläggningsavgifter VA Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld affärsmoms Personalens källskatt Upplupna retroaktiva löner Periodisering av decemberlön Upplupna semesterlöner, uppehållslöner och lärarnas ferielöner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen särskild löneskatt på pensioner (individuell del) Upplupen pensionskostnad, individuell del Förutbetalda skatteintäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen F-skatt Övriga kortfristiga skulder

41 Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna Arbetstagare Pensionstagare Avgångna Uppskjuten löneskatt Aktualiseringsgrad 75,0% 73,4% Värdering av pensionsförpliktelser har gjorts med tillämpning av RIPS 07, enligt rek 17, Rådet för kommunal redovisning. Pensionsåtaganden vid visstidsförordnanden Enligt gällande kommunala avtal har hel- och deltidsanställda förtroendevaldevalda rätt till pensionsersättning efter fullgjort antal perioder. För närvarande är det två förtroendevalda som numera avgått, som kan erhålla pension. Fem av de nuvarande förtroendevalda har en tjänstgöringsgrad som berättigar till framtida pension. Not 21 Övriga ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 1. Enligt borgensbemyndigande för socialnämnden Kommunens företag (helägda) - Härjegårdar Fastighets AB * Pensionsåtaganden för kommunala företag Andra företag samt föreningar - Fastighets AB Norkom

42 4. Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem (statlig bostadsbelåning) Infriade borgensåtaganden för egnahem/bostadslån 2009 Infriade borgensåtaganden 2008 Infriade borgensåtaganden 0 kr 0 kr Förvaltningsuppdrag Förvaltade medel för allmännyttiga åtgärder i Långå * Härjedalens kommun har i mars 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Härjedalens kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,23 procent. Not 22 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Pensionsavsättning Ränta på pensionsavsättning Uppskjuten löneskatt på pensionsavsättning Reavinster som påverkat årets resultat (jfr not 1) Avsättning/upplösning deponier Avsättning omstruktureringskostnader Upplösning omstruktureringskostnader Upplösning av avsättning för tomtlikvider Ljusnedal - 76 Avsättning/upplösning nedskrivning av fastighetsvärden

HÄRJEDALENS KOMMUN. Årsredovisning år 2005. Forbönder på väg till Röros

HÄRJEDALENS KOMMUN. Årsredovisning år 2005. Forbönder på väg till Röros HÄRJEDALENS KOMMUN Årsredovisning år 2005 Forbönder på väg till Röros 1 ÅRSREDOVISNING med förvaltningsberättelse år 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning Fakta om Härjedalens kommun Kommunalrådet

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Årsredovisning år 2003

HÄRJEDALENS KOMMUN Årsredovisning år 2003 HÄRJEDALENS KOMMUN Årsredovisning år 2003 ÅRSREDOVISNING med verksamhetsberättelser år 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning... 1 Fakta om Härjedalens kommun... 2 Kommunalrådet har ordet...

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Räkenskapsåret 2005 Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning - IF Friskis&Svettis Sollentuna.xlsx Organisationsnummer: 814800-7761

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning - IF Friskis&Svettis Sollentuna.xlsx Organisationsnummer: 814800-7761 ÅRSREDOVISNING 2014 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Sollentuna Organisationsnummer 814800-7761 Sida 1 av 12 Styrelsen för IF Friskis&Svettis Sollentuna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Årsredovisning år 2007. Mankellbron

HÄRJEDALENS KOMMUN. Årsredovisning år 2007. Mankellbron HÄRJEDALENS KOMMUN Årsredovisning år 2007 Mankellbron 1 ÅRSREDOVISNING med förvaltningsberättelse år 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning... 2 Fakta om Härjedalens kommun... 3 Kommunalrådet

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015

ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 ALM Equity AB (publ): Delårsrapport januari september 2015 Stockholm 2015-11-25 Januari september 2015 Omsättningen 704,7 (681,9) Mkr. Rörelseresultatet 150,1 (132,3) Mkr. Resultatet 127,5 (114,5) Mkr,

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret 1 Årsredovisning För BRF Vinkremlan. Räkenskapsåret 2005 2 Styrelsen för BRF Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt

Inledning Förvaltningsberättelse Räkenskaper Årsberättelse per nämnd Sammanställd redovisning Övrigt ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 Förvaltningsberättelse Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Ekonomisk

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer