AD /2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006"

Transkript

1 AD /2007 1(41) Bolagsverket Årsredovisning 2006

2 AD /2007 2(41) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING REGISTRERINGS- OCH KUNDSERVICESVERKSAMHETEN KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER BOLAGSVERKETS EKONOMI ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING EKONOMISK BROTTSLIGHET POST- OCH INRIKES TIDNINGAR EUROPEAN BUSINESS REGISTER (EBR) HYRESAVTAL ÖVRIGT 7 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION VERKSAMHETSRESULTAT BOLAGVERKETS ORGANISATION 9 3. RESULTATREDOVISNING OCH ÅTERRAPPORTERING VERKSAMHETSGREN BOLAG Delmål Registrering Delmål Telefonförfrågningar Delmål Beställningar till kundservice Delmål Uppdrag, information och försäljning Antalet registerobjekt Organisation Kvalitet VERKSAMHETSGREN FINANSIERING AV VISS VERKSAMHET (LIKVIDATORER) Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet FÖRETAGSINTECKNINGAR Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet TILLGÄNGLIGHET Information Kundundersökning IT-STÖD IT-investeringar Elektroniska tjänster Effektiviseringar Tillgänglighet till e-tjänster KVALITET Serviceåtagande Synpunktshantering Kontaktkommitté REDOVISNING AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING INLEDNING MEDARBETARE Sjukfrånvaro Tidiga åtgärder Användbarhet Friskvård Arbetsmiljökonsekvensanalyser Kompetensutveckling Kompetensanalys Chefsförsörjning/utveckling 25

3 AD /2007 3(41) Jämställdhet och mångfald Framtid 26 5 RESULTATRÄKNING 27 6 BALANSRÄKNING 28 7 ANSLAGSREDOVISNING 29 8 FINANSIERINGSANALYS 30 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER RESULTAT- OCH UNDERSKRIFT SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 41

4 AD /2007 4(41) 1. Inledning Denna årsredovisning för 2006 är det andra hela verksamhetsåret för Bolagsverket, som bildades den 1 juli 2004, då Patent- och registreringsverket (PRV) delades i två myndigheter. 1.1 Registrerings- och kundservicesverksamheten Bolagsverkets verksamhetsområde omfattar tre verksamhetsgrenar; Bolag, Finansiering av likvidatorer och Företagsinteckningar. I den helt dominerande verksamhetsgrenen Bolag, ingår registreringsverksamhet och kundserviceverksamhet. Verksamheten inom Bolagsverket har under året starkt präglats av ambitionen att effektivisera arbetet och därmed minska kö- samt handläggningstiderna, vilka tillsammans utgör kundens väntetid. Detta oavsett om det gäller ett registreringsärende eller en efterfrågad tjänst inom verkets kundservice. I syfte att effektivisera verksamheten har en flexiblare organisation genomförts. Bolagsverkets vision är att bli en myndighet utan väntetider, d.v.s att det på sikt inte skall finnas några köer alls för verkets kunder. Målen för det gångna året har varit att nå regleringsbrevets krav på högst 7 arbetsdagars väntetid för registreringsärenden och vidmakthålla en i princip omedelbar respons till kunden inom kundserviceområdet. I det förra har ambitionen inte helt lyckats, dock bättre i den senare, som framgår av resultatredovisningen. Efterfrågan på Bolagsverket tjänster har under året ökat kraftigt för såväl registreringsärenden som tjänster inom kundserviceområdet. Detta har inneburit att produktionen inte klarat att hålla de korta väntetider som varit målet. Det har dock medfört ökade intäkter som i sin tur inneburit att verksamhetsresultatet för året blivit mycket gott. Antal inkomna och avslutade registreringsärenden Inkomna Avslutade

5 AD /2007 5(41) 1.2 Kö- och handläggningstider I regeringens mål för registreringsverksamheten anges att väntetiden som högst skall vara sju arbetsdagar. Med väntetid avses då den tid som, förflyter från det att verket tar emot en anmälan eller ansökan till dess kunden får en reaktion tillbaka från verket. Det kan antingen vara att registrering skett eller ett meddelande om att komplettering måste komma in innan registrering kan ske. Väntetiden består sålunda av dels den tid som kunden får vänta innan handläggning påbörjas (kötid) och den tid som krävs för att åstadkomma det som anmälan eller ansökan avser (handläggningstid). Handläggningstiden är normalt den mindre delen av väntetiden vilket innebär att den väsentligaste faktorn för snabb genomströmning är kötiden. För att följa upp kötiden för registreringsärenden tas veckovis uppgifter ut ur det elektroniska ärendefördelningssystemet för fyra ärendekategorier (se figur nedan), som är signifikanta för ärendevolymerna generellt, och som visar hur lång tid som längst förflutit innan handläggning påbörjats. För att kapa efterfrågetoppar och öka produktionen i ärendehanteringen har Bolagsverket även under 2006 använt ett antal lördagar för övertidsarbete. Sålunda har verksamhetssystemen varit tillgängliga för lördagsarbete vid 17 tillfällen under året. Ett system med bonus för registrerings- och kassapersonalen infördes tillfälligt under en period sommaren-hösten för att stimulera till ökad produktion och därmed minskade väntetider. Kötidsstatistiken visade att väntetidsmålen för bonusmålen nåddes vid de mätpunkter som uppsatts. Inom ramen för bonussystemet utbetalades 2,3 Mkr till 341 personer, uppdelat på två tillfällen under året. Bolagsverkets totala kostnad för bonussystemet uppgick till 3,2 Mkr. Kötid veckovis 2006 Arbetsdagar 35 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Nybildningar/Firmaändringar Kapitalärenden Företrädarärenden Stadgeärenden Vecka nr

6 AD /2007 6(41) 1.3 Bolagsverkets ekonomi Bolagsverkets verksamhetsresultat visar även för 2006 ett mycket gynnsamt utfall. Intäkterna har fortsatt att öka som en följd av en kraftigt ökad efterfrågan på såväl registreringsärenden som kundservicetjänster. Som framgår av resultaträkningen har verksamheten genererat ett överskott på ca 27,0 Mkr. 1.4 Elektronisk ärendehantering Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft och som med de ändringar som infördes från och med den 1 juli 2006, gav författningsstöd för att aktiebolagsärenden rörande såväl nybildning som ändringar kan lämnas in till Bolagsverket helt elektroniskt försedda med elektroniska signaturer. Från samma tidpunkt kan även årsredovisningen lämnas in elektroniskt genom ändringar i årsredovisningslagstiftningen. Tack vare ett intensivt utvecklingsarbete kunde Bolagsverket från tidpunkten för lagarnas ikraftträdande, erbjuda kunderna dessa e-tjänster inom ramen för den med Skatteverket gemensamma Internettjänsten foretagsregistrering.se 1.5 Ekonomisk brottslighet Den ändring av aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som möjliggjort ett elektroniskt ingivande och undertecknande av registreringsärenden och årsredovisningar innebär en högre säkerhet än för traditionella pappersärenden där namnteckningar lätt kan förfalskas. Bolagsverket samarbetar på det internationella planet med andra registreringsmyndigheter i Europa. Bl.a. gäller det frågor kring bevakning av status för utländska huvudbolag till svenska filialer där det är det viktigt att Bolagsverket kan bevaka om det utländska huvudbolaget försätts i konkurs eller upplöses på annat sätt. Europabolag kan bildas bl.a. genom fusion med bolag i flera medlemsstater. Detta förutsätter kontakter mellan registreringsmyndigheterna för att säkerställa att bolagen fullgör sina nationella plikter i samband med europabolagsetableringen. Motsvarande frågor gäller för de fall där vanliga aktiebolag ingår i gränsöverskridande fusioner och för det fall det blir möjligt att flytta bolagets säte från ett land till ett annat. Även i dessa avseenden ingår Bolagsverket i samarbetsprojekt med andra registreringsmyndigheter. Bolagsverket samverkar i övrigt i kampen mot ekonomisk brottslighet inom ramen för Ekorådet och i andra samarbeten med främst Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten både på ett rikstäckande och ett lokalt plan. 1.6 Post- och Inrikes Tidningar För att möjliggöra att Bolagsverket från och med den 1 januari 2007 skall kunna överta utgivningen av Post- och Inrikes Tidningar i elektronisk form, enligt det avtal som slöts under 2005 mellan Svenska Akademien och Bolagsverket, har detta projekt haft hög prioritet under året. Avtalet ger Bolagsverket utgivningsrätten under 10 år. 1.7 European Business Register (EBR) Informationsnätverket European Business Register (EBR) har under 2006 förbättrat tjänsteutbudet genom att även Norge och Irland erbjuder nedladdningar av årsredovisningar till EBR:s kunder. Nya medlemmar i nätverket blev under året bolagsregistren i Jersey, Nederländerna och Ukraina. Information från dessa länder kommer att finnas tillgänglig fr.o.m

7 AD /2007 7(41) 1.8 Hyresavtal Under året har Bolagsverket efter medgivande från Regeringen tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med Fastighetsaktiebolaget Norrporten, avseende nya verksamhetslokaler för verket fr.o.m. hösten Övrigt Som ett resultat av det allmänna valet under hösten 2006 tillträdde generaldirektör HG Wessberg en post som statssekreterare vid Försvarsdepartementet. Överdirektören vid Bolagsverket utsågs tills vidare till vikarierande generaldirektör och chef för verket.

8 AD /2007 8(41) 2. Verksamhetsresultat och organisation 2.1 Verksamhetsresultat Verksamhetsresultat för respektive verksamhetsområde Verksamhetsgren (VG) Drift (disp.) Uppbörd (ej disp.) Drift (disp.) Uppbörd (ej disp.) VG Bolag Intäkter Kostnader Förseningsavgifter Intäkter Kostnader Resultat VG Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Intäkter Kostnader Resultat VG Företagsinteckningar 1 Intäkter Kostnader Resultat Bolagsverket totalt Intäkter Kostnader Resultat Kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen Företagsinteckningar är i obalans och åtgärder för att se över expeditionsavgifterna har genomförts under Expeditionsavgiften kommer att höjas fr. o. m. 1 april Även verksamhetsgrenen Bolag visar en obalans, men i positiv riktning. Bolagsverkets myndighetskapital visar fortfarande ett underskott, trots förbättringar under Verksamhetsresultatet för 2006 bidrar till att ytterligare minska underskottet. Under 2006 har Bolagsverket analyserat kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen Bolag. Denna analys visat att en viss obalans råder mellan kostnader och intäkter när det gäller myndighets- och uppdragsdelen. Av det skälet, och det faktum att elektronisk inlämning och hantering skapar en annan kostnads- och intäktssituation än idag, gör att Bolagsverket kommer att samråda med Regeringskansliet om den framtida strukturen av avgiftssystemet.

9 AD /2007 9(41) 2.2 Bolagverkets organisation Fr.o.m. februari 2006 har Bolagsverket nedanstående organisation. GD ÖD Register- Utvecklings- Administrativ Juristavdelning avdelning avdelning avdelning I Bolagsverkets Insynsråd ingår fem personer (se under Tilläggsupplysningar och noter nedan). För att skapa maximal flexibilitet i organisationen genomförde Bolagsverket i början av 2006 omorganisation som innebar att Registrerings- och Kundserviceavdelningarna slog samman till en gemensam avdelning, Registeravdelningen, samt att de administrativa funktionerna fördelades på två nya avdelningar, Utvecklingsavdelningen och den Administrativa avdelningen. Även Juristavdelningen har förändrats något. 3. Resultatredovisning och återrapportering Bolagsverket skall med sin verksamhet främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler växande företag. För att uppnå detta skall Bolagsverket tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service. Detta kommer till uttryck i krav på korta handläggningstider samt att efterfrågad information skall tillhandahållas på ett omedelbart och säkert sätt. Nedan redovisas de verksamhetsmål som regeringen satt upp och hur väl uppfyllelsen av dessa mål nåtts under Verksamhetsgren Bolag Verksamhetsgren Bolag innefattar delarna Registrering, Telefonförfrågningar, Beställningar till kundservice och Uppdrag, information och försäljning Delmål Registrering Från och med 2005 formulerades nya mål för registreringsverksamheten som även gäller för 2006.

10 AD / (41) Delmål registrering: I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering. I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket. Redovisning Måluppfyllelsen redovisas 2 i tabellerna nedan som den andel i procent av alla ärenden under månaden och hela kvartalet inom respektive kategori, som antingen registrerats direkt eller efter komplettering inom 7 arbetsdagar, (första delen av målet), samt andelen beslutade förlägganden inom 7 arbetsdagar (andra delen av målet). Återrapporteringskravet omfattar aktiebolags- och handelsregistren nedan. För tydlighetens och helhetens skull redovisas även utfallet för övriga register. Aktiebolagsregistret (aktiebolag) Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 88,6 67,2 Beslut om komplettering 67,1 46,2 Totalt 82,0 60,1 Ändring Registrering av ärende 82,1 79,9 Beslut om komplettering 66,6 57,3 Totalt 77,2 71,7 Handelsregistret (handelsbolag, enskilda näringsidkare m.fl.) Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 77,9 55,3 Beslut om komplettering 64,5 33,9 Totalt 71,3 44,4 Ändring Registrering av ärende 90,4 82,3 Beslut om komplettering 73,3 58,8 Totalt 86,2 75,9 Måluppfyllelse: Bolagsverket har inte nått de uppställda målen vid avstämning av ärendesituationen den sjunde arbetsdagen. 2 Redovisningen av måluppfyllelsen bygger på samma grunddata som kvartalsvis redovisats i verket kvartalsrapporter. Till Årsredovisningen har de slutliga procentsiffrorna kvalitetssäkrats, vilket har medfört att vissa tal korrigerats. Dock har detta inte påverkat måluppfyllelsen.

11 AD / (41) Föreningsregistret (ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar) Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 83,0 75,1 Beslut om komplettering 69,3 65,4 Totalt 76,2 70,4 Ändring Registrering av ärende 67,1 89,0 Beslut om komplettering 59,5 80,3 Totalt 64,6 86,4 Bank- och försäkringssregistret Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 100,0 100,0 Beslut om komplettering 86,5 94,4 Totalt 90,0 95,6 Ändring Registrering av ärende 97,2 95,8 Beslut om komplettering 87,6 92,8 Totalt 93,2 94,6 Filialregistret Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 91,1 95,6 Beslut om komplettering 70,0 81,2 Totalt 76,0 85,3 Ändring Registrering av ärende 94,7 93,5 Beslut om komplettering 90,6 87,6 Totalt 92,7 90,6 Förutom den större flexibilitet inom produktionsdelarna av verket som blev följden av omorganisationen i början av 2006, kommer Bolagsverket även fortsättningsvis att använda mera kortsiktiga åtgärder som övertid och anställning av extra personal. Bolagsverkets ambition genom införandet av elektronisk ärendehantering i större skala under 2006 kommer också att successivt förbättra produktionen och registerkvaliteten i samma takt som kunderna börjar använda sig av dessa tjänster. Verket kommer att i allt större utsträckning informera om och marknadsföra dessa tjänster Delmål Telefonförfrågningar Telefonförfrågningar: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder i 80 % av alla fall. Redovisning Förfrågningar via telefon är fortfarande en omfattande verksamhet, trots utvecklingen av Bolagsverkets Internettjänster. Totala antalet samtal till kundservicetjänsterna uppgick till st., eller i genomsnitt ca samtal varje arbetsvecka. Genomsnittlig samtalstid var under samma period 141 sekunder.

12 AD / (41) Telefonsamtal Kategori Totalt antal samtal Samtal/arbetsvecka Andel samtal besvarade inom 30 sek (%) 78,7 84,0 Måluppfyllelse: Målet har nåtts Delmål Beställningar till kundservice Beställningar till kundservice: Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 % av alla fall. Beställningar Inkomna beställningar (antal) Expedierade beställningar (antal) Expedierade samma dag (%) Andel exp. samma dag (%) 84,9 Andel exp. efter 1 dag (%) 98,1 Måluppfyllelse: Målet har nåtts Delmål Uppdrag, information och försäljning Uppdrag, information och försäljning Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan. Den del av delmålet som avser information via telefon är särskilt redovisat ovan. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen Målet har nåtts. 3 Statistiken togs inte fram på jämförbart sätt för 2005, därför lämnas inga jämförelsetal.

13 AD / (41) Efterfrågan och produktion Kategori Budget 2006 Inkomna nybildningsärenden AB-registret ,8 Avslutade nybildningsärenden AB-registret ,3 Inkomna ändringsärenden AB-registret ,4 Avslutade ändringsärenden AB-registret ,8 Inkomna nybildningsärenden Handelsregistret ,1 Avslutade nybildningsärenden Handelsregistret ,1 Inkomna ändringsärenden Handels registret ,6 Avslutade ändringsärenden Handels registret ,0 Inkomna nybildningsärenden Föreningsregistret ,3 Avslutade nybildningsärenden Föreningsregistret ,7 Inkomna ändringsärenden Föreningsregistret ,0 Avslutade ändringsärenden Föreningsregistret ,4 Summa inkomna registreringsärenden ,8 A. Summa avgjorda registreringsärenden ,7 Inkomna räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) ,4 Godkända räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) ,3 Produktion - registreringsbevis AB+HFR (antal) ,6 Produktion Räkenskapsbevis AB (antal) ,1 B. Summa produktion bevis ,2 Personalresurser - registreringsverksamheten (personår) Personalresurser - kundserviceverksamheten (personår) Arbetsproduktivitet registreringsverksamheten (produktionsvolym A./personår) Arbetsproduktivitet kundserviceverksamheten (produktionsvolym B./personår) 6Kostnadsproduktivitet registreringsverksamheten (fastprisberäknad kostnad enl KPI (kr/enhet) Kostnadsproduktivitet kundserviceverksamheten (fastprisberäknad kostnad, enl KPI (kr/enhet) Efterfrågan på alla ärendekategorier inom registreringsverksamheten har ökat kraftigt och överstigit den budgeterade volymen. Inom kundserviceverksamheten har dock efterfrågan på bevis av olika slag minskat, främst till följd av att den information som dessa produkter innehåller, i allt större utsträckning är tillgänglig via Näringslivsregistret på Bolagsverkets webbplats. Arbetsproduktiviteten inom registreringsverksamheten har minskat jämfört med föregående år. Antalet ärenden har ökat och Bolagsverket har ökat personalstyrkan för att möta efterfrågan. Organisationsförändringen som syftar till att maximera flexibiliteten i organisationen har inte ännu slagit igenom. Kostnadsproduktiviteten har också försämrats något jämfört med Diff (%) 4 Omorganisation i början av året innebär at talen inte är fullt ut jämförbara mellan åren 5 Omorganisation i början av året innebär at talen inte är fullt ut jämförbara mellan åren 6 Kostnaderna för respektive ärendegruppär fördelade utifrån tabell 2.1 efter antalet personår för ärendegruppen.

14 AD / (41) förgående år. Det huvudsakliga skälet till kostnadsökningen och därmed till den försämrade kostnadsproduktiviteten, är högre omkostnader bl a lönekostnader i verksamheten under Den minskande efterfrågan på pappersbaserade bevis av olika slag har fått som effekt att kostnadsproduktiviteten försämrats inom kundserviceverksamheten. Alltsedan förseningsavgift infördes för räkenskapshandlingar som inkommit för sent till Bolagsverket har antalet inkomna räkenskapshandlingar jämfört med det teoretisk möjliga antalet varit högt. I genomsnitt har de senaste åren > 96,0 % av alla aktiebolag som under året skulle ha kommit in med sina räkenskapshandlingar, gjort detta inom rätt tid; så även under De bolag som trots allt inte kommer in med räkenskapshandlingarna i tid får beslut om förseningsavgift. Vid utebliven betalning fattas nya beslut med högre belopp. Antalet beslut om första förseningsavgift har varit tämligen konstant de senaste åren men en tydlig minskning skedde under 2005, men har åter stigit under Antal beslut om förseningsavgifter Förseningsavgifter Beslut 1 Beslut2 Beslut 3 Den totala utestående fordran på bolagen med anledning av förseningsavgifter uppgick vid utgången av år 2006 till 73,0 Mkr och under året har 69,9 Mkr inlevererats till statskassan. Vid utgången av år 2005 var den utestående fordran 81,0 Mkr och under det året levererades 66,3 Mkr in till statskassan.

15 AD / (41) Antalet registerobjekt Antal levande objekt i registren vid årets utgång Registerobjekt Förändring Enskild näringsidkare ,6% Aktiebolag ,0% Handelsbolag ,2% Kommanditbolag ,5% Bostadsrättsförening ,5% Ekonomisk förening ,0% Filial ,6% Ideell förening ,1% Enkla bolag ,8% Bostadsförening ,1% Ömsesidigt försäkringsbolag ,2% Försäkringsaktiebolag ,4% Sparbank ,0% Försäkringsförmedlare ,0% Kooperativ hyresrättsförening ,6% Bankaktiebolag ,3% EEIG ,5% Utländsk banks filial ,2% Sambruksförening ,0% Europabolag ,0% Medlemsbank ,0% Totalt ,0% Anm. Under året har en jämförelsevis stor andel försäkringsförmedlare registrerats, vilket inneburit en mycket stor procentuell ökning jämfört mellan åren Organisation Produktionen inom verksamhetsgrenen bolag bedrivs inom Registeravdelningen. Även delar av Juristavdelningen och Administrativa avdelningens Ekonomienhet ingår i registreringsprocessen Kvalitet Att fastställa ett absolut mått på kvalitet inom en sådan serviceproduktion som bedrivs av Bolagsverket och i synnerhet inom verksamhetsgrenen Bolag är naturligtvis svårt. Vad som framstår som god kvalitet för en kund kan vara av underordnat intresse för en annan. Dock kan Bolagsverket erfarenhetsmässigt säga att det främsta samlade kvalitetsfaktorn för verkets kundkollektiv är en i alla avseenden snabb service såsom korta kötider, snabb handläggning parat med ett positivt bemötande. Det innebär att det för Bolagsverket är viktigt att de väntetider som redovisats under avsnitt 1.2, inte överstiger två veckor (10 arbetsdagar). Målet är dock fortfarande 7 arbetsdagar, med visionen inga kötider alls. Det är också naturligt att sådana fel i Bolagsverkets register där Bolagsverket är källan till felet måste hållas på ett minimum. Ett kontinuerligt arbete pågår inom registreringsverksamheten att

16 AD / (41) nedbringa antalet rättelser av registerfel till Bolagsverkets interna arbetsmål (1,0 % av antalet registerhändelser) 7. Som framgår av tabellen nedan har detta mål inte nåtts men i någon mån förbättrats sedan Det huvudsakliga skälet, för de fel som uppstått i registreringsprocessen, är den höga produktionstakten, som innebär att det är svårt att helt undvika skrivfel i den manuella inregistreringen av data i de olika registren. Den fortsatta utvecklingen mot elektroniskt inlämnade av registreringsärenden som pågår kommer att till stor del kunna eliminera kvarstående fel. Antal rättade ärenden i procent av antalet registreringar Ärendekategori Aktiebolagsreg, Nybildning 2,1 % 3,0 % 2,3% Aktiebolagsreg, Ändring 2,1 % 2,4 % 2,7% Handelsregistret, Nybildning 1,4 % 1,5 % 1,3% Handelsregistret, Ändring 1,5 % 1,5 % 1,4% Föreningsregistret, Nybildning 1,5 % 2,3 % 2,3% Föreningsregistret, Ändring 1,1 % 1,2 % 1,6% Som framgår av de tabeller som redovisar utfallet i olika avseenden inom verksamhetsgrenen Bolag, har exempelvis Bolagsverket inte nått regleringsbrevets väntetidsmål, ej heller det egna målet avseende andelen rättade ärenden, vilket skulle kunna tyda på att kvaliteten i verksamhetsgrenen Bolag inte är tillfredsställande. De uppnådda resultaten totalt sett, tillsammans en bedömning av innehållet i den kontinuerliga återkopplingen från kundkretsen, gör att Bolagsverkets menar att kvaliteten på verksamheten inom verksamhetsgrenen ändock är god. 3.2 Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Verksamhetsmål Mål Bolagsverket skall handlägga ansökningar om finansiering av likvidatorer inom fjorton arbetsdagar. Måluppfyllelse: Målet har nåtts Efterfrågan och produktion Bolagsverkets anslag för 2006 för finansiering av likvidatorer i samband med likvidation av bolag där bolaget saknar egna medel, har under året belastats med totalt kronor. Anslaget tillsammans med extra anslag uppgick till kronor. 7 Det är viktigt att understryka att en rättelse nödvändigtvis inte alltid görs som resultat av ett fel som uppstått i registreringsprocessen. Det är inte sällan fel anmälda uppgifter från kunden sida som verket i efterhand rättar. Inte heller skall 1 % rättelser uppfattas som någon toleransnivå, där en högre procentsats kan påstås vara dålig kvalitet. Det som skall uppfattas som kvalitet är att kunderna skall kunna känna trygghet i att ett upptäckt fel oavsett källan rättas snabbt och utan fara för rättsäkerheten. Likafullt redovisar Bolagsverket andelen rättelser årligen, men siffrorna skall tolkas utifrån vad som sagt ovan.

17 AD / (41) Antalet ersättningsärenden har minskat kraftigt under senare delen av Något entydig anledning till detta kan inte pekas på och om det är en faktisk och varaktig tendens får utvecklingen under 2007 visa. Likvidationsärenden Jmf 2005 Likvidationsförelägganden ,3% Frivilliga Likvidationer ,6% Likvidationer med särskild avgift ,7% Ersättningsärenden till likvidator ,0% Genomsnittlig väntetid, arbetsdagar Tid inom vilken 50 % avslutats, arbetsdagar Organisation Verksamheten med likvidatorsersättningar är organisatoriskt integrerad i Registeravdelningen och dess kostnader särredovisas i den interna uppföljningen inom verket (se ovan avsnitt 2.1) Kvalitet Ett viktigt mått på kvalitet inom verksamhetsgrenen är att alla ärenden rörande ersättning till likvidatorer handläggs så snart de kommit in till myndigheten, samt att medel finns tillgängliga för utbetalning till likvidatorer som är berättigade till det. Ärendena kommer dock inte in jämt fördelade över tiden vilket innebär att väntetiden veckovis har varierat under året. Den genomsnittliga väntetiden för året är 9 arbetsdagar och den efterfrågan på likvidatorer och ersättning till dessa som finns, har tillgodosetts. 3.3 Företagsinteckningar Verksamhetsmål Mål: I 95 % av inkomna ärenden avseende företagsinteckningar skall beslut ha fattats på den inskrivningsdag som närmast följer efter den dag ärendet inkom. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen och målet är därmed uppnått Efterfrågan och produktion Antalet inteckningsärenden under 2006 ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. En viss nedgång i antalet gravationsbevis kan dock noteras. Företagsinteckningsärenden Jmf Företagsinteckningsärenden (antal) ,8 Nya inteckningar (antal) ,1 Gravationsbevis (antal) ,4 Särskild gravationsbevis (antal) , Organisation Företagsinteckningsmyndigheten utgörs av en del av en sektion inom Registreringsavdelningen och dess kostnader särredovisas i den interna uppföljningen inom verket (se ovan avsnitt 2.1) De personella resurserna har under 2006 uppgått till 5,2 personår.

18 AD / (41) Kvalitet Sedan 2006 erbjuder Bolagsverket företagsinsteckningskunderna och deras ombud möjligheten att utnyttja autogiro för betalning av inteckningsärendena, vilket har uppfattats som en positiv möjlighet. Endast två kundsynpunkter har inkommit inom denna verksamhetsgren under Detta tyder på en fortsatt hög kvalitet inom verksamhetsgrenen. 3.4 Tillgänglighet Information Bolagsverket förmedlar information till näringsliv och allmänhet på ett flertal sätt. Huvudkanalen är den publika webbplatsen, där nyheter, kontaktuppgifter och information finns om företag, föreningar, årsredovisningar, företagsinteckningar, produkter, tjänster, utbildningar samt vad Bolagsverket registrerar. Via webbplatsen är det också möjligt att starta företag, söka information om svenska och europeiska företag, beställa t.ex. registreringsbevis eller andra produkter samt kontrollera om ett ärende eller en årsredovisning har kommit in. På webbplatsen finns även möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på Bolagsverkets verksamhet och information. Myndigheten har även via andra kanaler och forum en väl utvecklad samverkan med kunder, bransch- och företagarorganisationer samt andra myndigheter. Utöver webbplatsen tillhandahåller Bolagsverket ett stort antal trycksaker i form av informationsbroschyrer, produkt- och informationsblad samt nyhetsbrev. Dessutom förmedlas även muntlig information via telefon samt på mässor, seminarier, utbildningar och andra evenemang som t.ex. kunddagar och vid studiebesök hos Bolagsverket Kundundersökning Under 2005 genomförde Bolagsverket en kundundersökning (Nöjd-Kund-Index) för att på ett strukturerat sätt få en uppfattning om kunderna syn på Bolagsverket och verkets tjänster och genomfördes som en postenkät där Statistiska centralbyrån (SCB) var ansvarig för hantering och analys. Någon sådan undersökning har inte företagits under 2006 utan avsikten är att göra sådana undersökningar vartannat år. 3.5 IT-stöd IT-investeringar Under 2006 har IT-investeringarna varit inriktade på två huvudområden. Dels har en ny centraldator anskaffats, dels har investeringar gjorts i teknik och lokaler för att skapa fysisk redundans av verket informationstillgångar. Verket har av backup- och säkerhetsskäl anskaffat och byggt upp en alternativ datormiljö i lokaler i annan fastighet skilt från den datorhall i den fastighet Bolagsverket bedriver verksamhet. Övriga IT-investeringar har i första hand gjorts för att förbättra prestanda och lagringskapacitet. Sammantaget har IT-investeringarna för 2006 uppgått till 10,6 Mkr, varav den nya centraldatorn utgör ca 4,0 Mkr och investeringarna i den sekundära datormiljön ca 2,6 Mkr. Under 2005 förskottsbetalades utökad kapacitet till centraldatorn vilket under 2006 bokförts som en investering. Beloppet uppgick till 26,8 Mkr. Ytterligare investeringar för 2006 och även för 2007 kommer att i möjligaste mån skjutas upp till 2008 för att i stället göras i samband med verkets flytt.

19 AD / (41) Elektroniska tjänster De tjänster som Bolagsverket vid utgången av 2006 tillhandhåller elektroniskt är följande. Informationstjänster via webbtjänsten Näringslivsregistret (www.bolagsverket.se/snr/) Information om företags firmanamn och organisationsnummer (gratistjänst). Information om registeruppgifter i alla verkets företags- och föreningsregister, aktuella och historiska uppgifter, uppgifter om personer och dödsbon i konkurs, uppgifter om personer med näringsförbud, m.m. (avtalstjänster med avgift). Information om ärenden (avgift) Information om inkomna ärenden och årsredovisningar (gratistjänst) Beställningstjänster via webbtjänsten Näringslivsregistret Beställningar av olika former av registreringsbevis, gravationsbevis, kopior av bolagsordningar och årsredovisningar (avgift) Beställning av listor och andra registerutdrag (avgift) Anmälningsärenden m.m. via webbtjänsten Företagsregistrering (www.foretagsregistrering.se) Anmälan om nya företag (enskild firma 8, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag) Ändring av registrerade uppgifter för företag Avregistrering av företag Hämta och svara på meddelanden från Bolagsverket Lämna in årsredovisning elektronisk (gäller för de flesta mindre bolag) Betalning av e-ärenden Information och beställning via webbtjänsten European Business Register (EBR) (bolagsverket.se/ebr/) Information om företagsuppgifter från 14 europeiska länders register, (avtalstjänst med avgift). Beställning/nedladdning av standardiserade företagsrapporter och årsredovisningar (7 länder), (avtalstjänster med avgift). Övriga elektroniska tjänster Talsvar (beställningar/kundorder) Hämtfax (hämtning av blanketter) Svar om årsredovisning inkommit Effektiviseringar Införandet och den successiva utvecklingen av Bolagsverkets elektroniska informations- och beställningstjänster har inneburit att verket kunnat öka utbudet av dessa tjänster och göra dem oberoende av tid på dygnet. Kundnyttan har därvid varit den främsta drivkraften. Elektroniska anmälningsförfaranden, som finns tillgängliga för allt fler ärendetyper har förkortat kö- och handläggningstiderna för dessa ärenden. Verksinterna rationaliseringseffekter, såsom minskning av personalresurserna, har ännu inte uppstått i någon påtaglig omfattning eftersom efterfrågevariationer och därmed förändringar av resursbehovet, varit större än de vinster som uppstått. 8 Från och med den 1 juli 2006 kan fullständig anmälan, inklusive elektronisk signatur lämnas in helt elektroniskt med elektronisk signatur, inte bara för enskild firma där det varit möjligt sedan den 1 december 2002, utan även för aktiebolag såväl vid nybildning som ändring av registrerad uppgift.

20 AD / (41) Tillgänglighet till e-tjänster Bolagsverkets webbplats är anpassad i enlighet med de standarder (rekommendationer) som förordas av World Wide Web Consortium (W3C). Webbplatsen är också tillgänglig för funktions-hindrade i enlighet med Statskontorets rekommendationer samt Web Accessibility Initiative (WAI). Alla sidor är t ex strukturerade så att de ska fungera logiskt i t.ex. textbaserade webbläsare, eller med skärmläsare, storleken på texten kan anpassas efter behov, snabbtangenter finns och användaren har full kontroll över hur länkar öppnas. Tillgängligheten till de webbaserade tjänsterna foretagsregistrering.se samt Näringslivsregistret är dock ännu inte anpassade i enlighet med nämnda standarder och erbjuder därmed sämre funktionalitet för funktionshindrade. 3.6 Kvalitet Serviceåtagande Bolagsverket har utformat och offentliggjort ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Där lovar verket kunderna: Att hålla de handläggningstider som anges Att vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade. Att vara professionella och kompetenta i handläggningen av alla ärenden. Att ge tydliga och begripliga besked Att beakta och tillvarata synpunkter verkets tjänster och myndighetsutövning Att snabbt svara på synpunkter och klagomål Som motprestation vill Bolagsverket att kunderna lämnar in kompletta och korrekt ifyllda ansökningar håller de tidsfrister som gäller för besvarande av meddelanden etc. betalar avgifter i rätt tid och på det sätt som anges för respektive ärende Synpunktshantering Sedan drygt 2 år finns inom verket en kvalitetsorganisation för kundorienterad verksamhetsutveckling - synpunktshantering - som innebär bland annat arbete med systematisk insamling av kundsynpunkter, intern förslagsverksamhet, interna/externa undersökningar samt samordning av verksamhetens olika kvalitetshöjande åtgärder. Synpunktshanteringen är en stödfunktion som samlar in och analyserar synpunkterna och ser till att de åtgärdas och beaktas i den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Effekten av detta system är att Bolagsverket på ett mer effektivt sätt än tidigare kan säkerställa att kundernas synpunkter (klagomål) omhändertas och rättas till.

21 AD / (41) Sammanställning av inkomna synpunkter 2006 Kategori Klagomål Beröm Antal Procent Antal Procent Felregistrering ,6 1 0,0 Handläggningstid 201 9,3 2 0,1 Övrigt 107 5,0 4 0,2 Registrering 48 2,2 3 0,1 Information 46 2,1 25 1,2 Produkter 33 1,5 4 0,2 Blanketter 31 1,4 0 0,0 Tillgänglighet 30 1,4 16 0,7 Elektroniska tjänster 24 1,1 3 0,1 Bolagsverket.se 22 1,0 12 0,6 Bemötande 16 0,7 57 2,6 Firmainvändning 5 0,2 0 0,0 Regelverk 4 0,2 0 0,0 Verksamhet 3 0,1 0 0,0 Gallring 1 0,0 0 0,0 Summa Eftersom synpunktshanteringen fungerar som en klagomur är det naturligt att antalet klagomål är större än antalet beröm. Den störa andelen klagomål rör felregistreringar, betydligt fler än klagomålen på handläggningstider. Av dessa klagomål där klagomålet varit specifikt mot viss verksamhet, kan noteras att en stor andel rör handels- och föreningsregistren och särskilt postadresser. Bolagsverket har med särskild personal och resurser, genomfört en systematisk genomgång av handelsregistret för Västernorrlands län för att rensa registret från bolag som upphört. Detta arbete har varit manuellt och tidskrävande. Att genomföra motsvarande arbete för resten av Sverige på samma sätt är förenat med höga kostnader inte minst kungörelseförfarandet. Bolagsverket arbetar i stället med att ta fram ett IT-system för ett automatiserat förfarande, som är både snabbare och mer ekonomiskt rimligt. Härtill kommer att Bolagsverket sedan den 1 januari 2007 övertagit utgivningen av Post- och Inrikes Tidningar, innebärande betydligt lägre annonskostnader för kungörelserna än som hittills varit fallet Kontaktkommitté Ett systematiserat sätt att utbyta synpunkter och erfarenheter mellan Bolagsverket och verkets kunder är den kontaktkommitté som funnits i verket ett antal år. Kommittén som träffas två gånger per år består av representanter stora kundombud (Standardbolag AB, Leif Malmborg AB), Advokatsamfundet, SRS, FAR och Bankföreningen. På mötena får Bolagsverket tillfälle att presentera pågående och kommande förändringar i verksamheten och få kommitténs synpunkter på dessa, samtidigt som representanterna kan informera om problem och annat som de kunna iaktta rörande Bolagsverket och verkets tjänster.

22 AD / (41) 4. Redovisning av kompetensförsörjning Inledning Under 2006 genomfördes en ny organisation för Bolagsverkets kärnverksamhet då registreringsverksamheten och kundservice slogs ihop till en avdelning. Målet var att åstadkomma en organisation som stämmer överens med processerna inom kärnverksamheten. Av betydelse var också att forma en organisation och process som återspeglar hur kunderna ser på Bolagsverket. Ett annat skäl att förändra organisationen var att tillgodose medarbetarnas vilja till fördjupning av sina kunskaper och öka flexibiliteten så att Bolagsverket kan hålla sitt övergripande mål, att hålla korta kötider för våra kunder. Den omfattande organisationsförändringen har tagit stora resurser i anspråk och därför har en del planerade aktiviteter inte genomförts. Bolagsverket antog 2004 visionen Bolagsverket en myndighet utan kötider tillsammans med ledorden kvalitet, kundnytta, kompetens och flexibilitet. Inför det stora förändringsarbete som verket står inför tog generaldirektören under 2006 fram en framtidsbild inför 2011 med syfte att alla ska ha kännedom om verksamhetens framtida inriktning. Under kommunikationen av framtidsbilden framkom att 87 procent tyckte att framtidsbilden var realistisk eller mycket realistisk medan 89 procent tyckte att den var önskvärd. Många synpunkter i övrigt kom fram vilket kommer att resultera i ett handlingsprogram. 4.2 Medarbetare Internt mål: Den åldersstruktur som gäller för Bolagsverkets personal vid utgången av 2005 skall bibehållas Måluppfyllelse: Bolagsverket har under 2006 rekryterat 74 medarbetare och lyckats bibehålla en oförändrad åldersstruktur. Bolagsverket har en mycket jämn åldersstruktur med en genomsnittlig medelålder på 42 år. Bolagsverket har en jämnare könsfördelning som mål och andelen män ökade med 1 procentenhet under 2006 till 20 procent. Antal anställda har ökat med 45 personer jämfört med Antal avgångar har varit 29, varav 5 personer på grund av pension. Personalomsättningen har varit 6 procent medan den interna rörligheten har varit 8 procent förutom organisationsförändringen som medförde dock att i stort sett samtliga handläggare fick en förändring av sina arbetsuppgifter. Den genomsnittliga anställningstiden är 11 år Sjukfrånvaro Mål enligt regleringsbrevet: Sjukfrånvaron bland de anställda i Bolagsverket skall under 2006 minska till 6 procent. Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron vid Bolagsverket minskade under 2006 till 6,21 procent.

23 AD / (41) Mål enligt regleringsbrevet: Bolagsverket skall verka för en god arbetsmiljö i syfte att minska sjukfrånvaron på längre sikt. Måluppfyllelse: Bolagsverket vidtar flera åtgärder för att minska sjukfrånvaron på längre sikt. Sjukfrånvaron minskade med 17 procent från 7,48 procent för 2005 till 6,21 procent för Drygt 30 procent av sjukfrånvaron består av sjukpension eller tidsbegränsad sjukersättning. De långa sjukskrivningarna har minskat från 72 procent till 65 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat medan den har ökat för män. Den största minskningen av sjukfrånvaron har skett för kvinnor över 50 år. Sjukfrånvaron visar en vikande trend under året och det finns all anledning att tro att den kommer att fortsätta att minska under 2007 även om den höga andelen sjukpension och sjukersättning är mycket svårt att påverka. Sjukfrånvaro, (% av arbetstimmar) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8,7% 8,6% 7,6% 7,5% 6,8% 6,2% 3,8% 2,3% 2,7% År 2004 År 2005 År 2006 År 2004 År 2005 År 2006 År 2004 År 2005 År 2006 Alla kvinnor Alla män Alla anställningar Sjukpension Minst 60 dgr Mindre än 60 dgr Bolagsverket har länge haft som prioriterat mål att sänka sjuktalen och har vidtagit en mängd förebyggande och efterverkande åtgärder. Ett systematiserat och utvecklat samarbete med företagshälsovården när det gäller rehabilitering har varit effektfullt. Många långtidssjukskrivna på heltid har kommit tillbaka till arbete på deltid, som successivt utökats Tidiga åtgärder Med stöd av företagshälsovården har Bolagsverket identifierat personer som har hög korttidssjukfrånvaro eller personer som på annat sätt befinner sig i riskzonen och dessa har efter samtal med närmaste chef erbjudits samtal och hälsoundersökning vid företagshälsovården. Detta har gett goda resultat och antalet personer med hög korttidssjukfrånvaro har minskat betydligt. Bolagsverket har även i egen regi gjort riktade insatser för vissa medarbetare bl.a. en Kom i gång grupp med fysisk träning och föreläsningar för personer som befunnits i riskzonen för ohälsa.

24 AD / (41) Användbarhet Genom bidrag från Utvecklingsrådets program Satsa friskt med inriktning Människa - IT gavs Bolagsverket under 2006 möjlighet att fortsätta det arbete inom användbarhet som inleddes Verket beviljades medel för ett tre år långt projekt, kallat NyttIT, med fokus på Arbetsmiljö och hälsa i IT-stött arbete. En av projektets övergripande målsättningar är att i ett långsiktigt perspektiv bidra till att den totala sjukfrånvaron bland de anställda minskar. Vidare ska projektet även resultera i att den framtida vidareutvecklingen av IT-verktyg utformas på ett sådant sätt att den enskilde handläggaren anser att den egna arbetsmiljön förbättras. Projektet är inriktat på handläggares arbetssituation och arbetsmiljö i IT-utvecklingen, processen vid införande av nya IT-system samt utveckling av metoder och modeller som fångar användarnas behov. Under 2006 har delar av steg 1 genomförts. Detta har bland annat resulterat i att intresset för och medvetenheten om NyttITs fokusområden har ökat. Ett användbarhetsindex för ITsystemen har testats. Projektet genomförs i nära samarbete med fackliga parter och skyddsombud Friskvård Internt mål: Bolagsverket ska hälsodiplomeras 2006 Måluppfyllelse: Ett arbete för att bli hälsodiplomerade enligt Korpens kriterier ägde rum under 2006 men själva hälsodiplomeringen kommer att ske under Internt mål: 85 % av medarbetarna och 100 % av cheferna ska göra konditionstest under 2006 Måluppfyllelse: 60 % av medarbetarna och 94 % av cheferna har gjort konditionstest under Bolagsverket har en väl utbyggd friskvård vilket är ett viktigt instrument för att minska sjukfrånvaron men för att ytterligare utveckla och systematisera hälsoarbetet har det varit viktigt att arbeta med modellen hälsodiplomering. Syftet är att främja personalens hälsa fysiskt, psykiskt och socialt genom ökad livsstilskompetens. Målet är att öka medarbetarnas medvetenhet om sina levnadsvanor så att de skaffar sig kunskaper, som gör att de kan ta ansvar för sin egen hälsa. Ett instrument för att genomföra detta är att erbjuda konditionstester med individuella råd om lämplig motion. Bolagsverket har en egen friskvårdare som masserar, ger energimassage, håller i meditation, anordnar promenader, tävlingar och olika aktiviteter. Varje medarbetare har rätt att motionera på arbetstid en timme i veckan, bada gratis på badhusen och får sitt motionskort subventionerat med 20 procent Arbetsmiljökonsekvensanalyser Bolagsverket har ett samverkansavtal som syftar till att varje medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och kunna påverka utformningen av sitt arbete. För att skapa en god arbetsmiljö och minimera risker i arbetet har verket under 2006 systematiserat arbetssättet med arbetsmiljökonsekvensanalyser vid förändringar för att få så bred förankring i verksamheten som möjligt.

25 AD / (41) Kompetensutveckling Internt mål: Alla medarbetare ska ges en utvecklingsplan som därefter årligen ska följas upp Måluppfyllelse: Bolagsverkets Kompetensportal har gett möjlighet till att på ett strukturerat sätt genomföra utvecklingssamtal och följa upp utvecklingsplaner. Under 2007 kommer en uppföljning ske i Kompetensportalen för att mäta om målet har uppnåtts Internt mål: 15 procent av Bolagsverkets anställda ska ha påbörjat utbildning till datakörkort under 2006 och 80 procent av de anställda ska ha tagit datakörkort fram till 2010, Måluppfyllelse: Då utbildningarna med anledning av förändrade arbetsuppgifter i samband med omorganisationen har tagit stora resurser i anspråk har den strukturerade IT-utbildningen skjutits på framtiden. Internt mål: Ett chefsförsörjningsprogram ska upprättas Måluppfyllelse: Chefsförsörjningsprogrammet syftade ytterst till att sörja för kompetensöverföringen från verksledningen. Omorganisationen vid Bolagsverket medförde att ytterligare en chefsnivå med enhetschefer infördes och då dessa har ett tydligt strategiskt ansvar anses att chefsförsörjningen är tillgodosedd Kompetensanalys Bolagsverket fortsatte under 2006 med ett strukturerat arbetssätt med kompetensanalys i ITverktyget Kompetensportalen. Syftet är att verksamheten ska ha rätt kompetens och de anställda ska få utveckling i arbetet. Fyra kompetensgrupper, baserade på IPF:s 9 kompetenshjul har tagits fram, yrkesteknisk, personlig, kommunikativ och strategisk kompetens. Utifrån dessa grupper har en kompetensanalys gjorts där roller och kompetenser tagits fram med en rollspecifik kompetensanalys för respektive roll. Gap-analyser kommer att genomföras mellan kraven på respektive roll och befintlig kompetens vilket kommer att resultera i verksövergripande utbildningsplaner Chefsförsörjning/utveckling Omorganisationen vid Bolagsverket medförde att ytterligare en chefsnivå med enhetschefer infördes i organisationen. Enhetscheferna har ett tydligt strategiskt ansvar för sitt område och kompletterar därmed verksledningen i det strategiska arbetet. Tio nya chefer rekryterades, därav tre externt. Alla chefer inom Bolagsverket har tidsbegränsade chefsförordnanden med som längst fyra år. Fyra chefer övergick under 2006 till annat arbete inom Bolagsverket och generaldirektören gick till annan anställning. Samtliga chefer vid Bolagsverket erbjuds att gå utbildning i UGL 10, utveckling av grupp och ledare i syfte att utveckla ett tydligt ledarskap byggt på god självinsikt. 17 chefer fullföljde UGL-utbildningen under IPF Institutet för personal- och företagsutveckling 10 UGL Utveckling Grupp & Ledare, en enhetlig beteckning på ett format för ledarskapsutbildning.

Bolagsverket. Årsredovisning 2007

Bolagsverket. Årsredovisning 2007 Bolagsverket Årsredovisning 2007 AD12-171/2008 2(42) BOLAGSVERKET ÅRSREDOVISNING 2007 4 1. INLEDNING 4 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION 6 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31

AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31 AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31 AD 11-87/05 2(37) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 REGISTRERINGSVERKSAMHETEN OCH PRV:S DELNING...3 1.2 KUNGÖRELSER I POST- OCH INRIKES

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket

Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket Innehåll Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket Kort bakgrund Bolagsverket Vision och organisation Framtiden - utvecklingsprojekt Utmaningar Reflektioner Flytt 2008 Flexibla lokaler ger möjlighet

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag Handelsbolag och kommanditbolag Informationsblad 12, 2004-09-13 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara fysiska eller juridiska personer. I

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Användningstest i praktiken

Användningstest i praktiken Användningstest i praktiken Sofia Johansson Bolagsverket Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Finns i Sundsvall 535 anställda Post och inrikes tidningar Företagsinteckningsmyndighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Ingång till handelsregistren

Ingång till handelsregistren Fotograf Rolf Boström/Landsarkivet i Härnösand Ingång till handelsregistren Landsarkivet i Härnösand Handelsregistret är ett register över alla enskilda näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag samt

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

TellerAvtal Fysisk handel

TellerAvtal Fysisk handel FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER): REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk handel Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för fysisk handel och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer