AD /2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AD 12-207/2007 1(41) Bolagsverket. Årsredovisning 2006"

Transkript

1 AD /2007 1(41) Bolagsverket Årsredovisning 2006

2 AD /2007 2(41) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING REGISTRERINGS- OCH KUNDSERVICESVERKSAMHETEN KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER BOLAGSVERKETS EKONOMI ELEKTRONISK ÄRENDEHANTERING EKONOMISK BROTTSLIGHET POST- OCH INRIKES TIDNINGAR EUROPEAN BUSINESS REGISTER (EBR) HYRESAVTAL ÖVRIGT 7 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION VERKSAMHETSRESULTAT BOLAGVERKETS ORGANISATION 9 3. RESULTATREDOVISNING OCH ÅTERRAPPORTERING VERKSAMHETSGREN BOLAG Delmål Registrering Delmål Telefonförfrågningar Delmål Beställningar till kundservice Delmål Uppdrag, information och försäljning Antalet registerobjekt Organisation Kvalitet VERKSAMHETSGREN FINANSIERING AV VISS VERKSAMHET (LIKVIDATORER) Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet FÖRETAGSINTECKNINGAR Verksamhetsmål Efterfrågan och produktion Organisation Kvalitet TILLGÄNGLIGHET Information Kundundersökning IT-STÖD IT-investeringar Elektroniska tjänster Effektiviseringar Tillgänglighet till e-tjänster KVALITET Serviceåtagande Synpunktshantering Kontaktkommitté REDOVISNING AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING INLEDNING MEDARBETARE Sjukfrånvaro Tidiga åtgärder Användbarhet Friskvård Arbetsmiljökonsekvensanalyser Kompetensutveckling Kompetensanalys Chefsförsörjning/utveckling 25

3 AD /2007 3(41) Jämställdhet och mångfald Framtid 26 5 RESULTATRÄKNING 27 6 BALANSRÄKNING 28 7 ANSLAGSREDOVISNING 29 8 FINANSIERINGSANALYS 30 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER RESULTAT- OCH UNDERSKRIFT SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 41

4 AD /2007 4(41) 1. Inledning Denna årsredovisning för 2006 är det andra hela verksamhetsåret för Bolagsverket, som bildades den 1 juli 2004, då Patent- och registreringsverket (PRV) delades i två myndigheter. 1.1 Registrerings- och kundservicesverksamheten Bolagsverkets verksamhetsområde omfattar tre verksamhetsgrenar; Bolag, Finansiering av likvidatorer och Företagsinteckningar. I den helt dominerande verksamhetsgrenen Bolag, ingår registreringsverksamhet och kundserviceverksamhet. Verksamheten inom Bolagsverket har under året starkt präglats av ambitionen att effektivisera arbetet och därmed minska kö- samt handläggningstiderna, vilka tillsammans utgör kundens väntetid. Detta oavsett om det gäller ett registreringsärende eller en efterfrågad tjänst inom verkets kundservice. I syfte att effektivisera verksamheten har en flexiblare organisation genomförts. Bolagsverkets vision är att bli en myndighet utan väntetider, d.v.s att det på sikt inte skall finnas några köer alls för verkets kunder. Målen för det gångna året har varit att nå regleringsbrevets krav på högst 7 arbetsdagars väntetid för registreringsärenden och vidmakthålla en i princip omedelbar respons till kunden inom kundserviceområdet. I det förra har ambitionen inte helt lyckats, dock bättre i den senare, som framgår av resultatredovisningen. Efterfrågan på Bolagsverket tjänster har under året ökat kraftigt för såväl registreringsärenden som tjänster inom kundserviceområdet. Detta har inneburit att produktionen inte klarat att hålla de korta väntetider som varit målet. Det har dock medfört ökade intäkter som i sin tur inneburit att verksamhetsresultatet för året blivit mycket gott. Antal inkomna och avslutade registreringsärenden Inkomna Avslutade

5 AD /2007 5(41) 1.2 Kö- och handläggningstider I regeringens mål för registreringsverksamheten anges att väntetiden som högst skall vara sju arbetsdagar. Med väntetid avses då den tid som, förflyter från det att verket tar emot en anmälan eller ansökan till dess kunden får en reaktion tillbaka från verket. Det kan antingen vara att registrering skett eller ett meddelande om att komplettering måste komma in innan registrering kan ske. Väntetiden består sålunda av dels den tid som kunden får vänta innan handläggning påbörjas (kötid) och den tid som krävs för att åstadkomma det som anmälan eller ansökan avser (handläggningstid). Handläggningstiden är normalt den mindre delen av väntetiden vilket innebär att den väsentligaste faktorn för snabb genomströmning är kötiden. För att följa upp kötiden för registreringsärenden tas veckovis uppgifter ut ur det elektroniska ärendefördelningssystemet för fyra ärendekategorier (se figur nedan), som är signifikanta för ärendevolymerna generellt, och som visar hur lång tid som längst förflutit innan handläggning påbörjats. För att kapa efterfrågetoppar och öka produktionen i ärendehanteringen har Bolagsverket även under 2006 använt ett antal lördagar för övertidsarbete. Sålunda har verksamhetssystemen varit tillgängliga för lördagsarbete vid 17 tillfällen under året. Ett system med bonus för registrerings- och kassapersonalen infördes tillfälligt under en period sommaren-hösten för att stimulera till ökad produktion och därmed minskade väntetider. Kötidsstatistiken visade att väntetidsmålen för bonusmålen nåddes vid de mätpunkter som uppsatts. Inom ramen för bonussystemet utbetalades 2,3 Mkr till 341 personer, uppdelat på två tillfällen under året. Bolagsverkets totala kostnad för bonussystemet uppgick till 3,2 Mkr. Kötid veckovis 2006 Arbetsdagar 35 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Nybildningar/Firmaändringar Kapitalärenden Företrädarärenden Stadgeärenden Vecka nr

6 AD /2007 6(41) 1.3 Bolagsverkets ekonomi Bolagsverkets verksamhetsresultat visar även för 2006 ett mycket gynnsamt utfall. Intäkterna har fortsatt att öka som en följd av en kraftigt ökad efterfrågan på såväl registreringsärenden som kundservicetjänster. Som framgår av resultaträkningen har verksamheten genererat ett överskott på ca 27,0 Mkr. 1.4 Elektronisk ärendehantering Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft och som med de ändringar som infördes från och med den 1 juli 2006, gav författningsstöd för att aktiebolagsärenden rörande såväl nybildning som ändringar kan lämnas in till Bolagsverket helt elektroniskt försedda med elektroniska signaturer. Från samma tidpunkt kan även årsredovisningen lämnas in elektroniskt genom ändringar i årsredovisningslagstiftningen. Tack vare ett intensivt utvecklingsarbete kunde Bolagsverket från tidpunkten för lagarnas ikraftträdande, erbjuda kunderna dessa e-tjänster inom ramen för den med Skatteverket gemensamma Internettjänsten foretagsregistrering.se 1.5 Ekonomisk brottslighet Den ändring av aktiebolagslagen och årsredovisningslagen som möjliggjort ett elektroniskt ingivande och undertecknande av registreringsärenden och årsredovisningar innebär en högre säkerhet än för traditionella pappersärenden där namnteckningar lätt kan förfalskas. Bolagsverket samarbetar på det internationella planet med andra registreringsmyndigheter i Europa. Bl.a. gäller det frågor kring bevakning av status för utländska huvudbolag till svenska filialer där det är det viktigt att Bolagsverket kan bevaka om det utländska huvudbolaget försätts i konkurs eller upplöses på annat sätt. Europabolag kan bildas bl.a. genom fusion med bolag i flera medlemsstater. Detta förutsätter kontakter mellan registreringsmyndigheterna för att säkerställa att bolagen fullgör sina nationella plikter i samband med europabolagsetableringen. Motsvarande frågor gäller för de fall där vanliga aktiebolag ingår i gränsöverskridande fusioner och för det fall det blir möjligt att flytta bolagets säte från ett land till ett annat. Även i dessa avseenden ingår Bolagsverket i samarbetsprojekt med andra registreringsmyndigheter. Bolagsverket samverkar i övrigt i kampen mot ekonomisk brottslighet inom ramen för Ekorådet och i andra samarbeten med främst Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten både på ett rikstäckande och ett lokalt plan. 1.6 Post- och Inrikes Tidningar För att möjliggöra att Bolagsverket från och med den 1 januari 2007 skall kunna överta utgivningen av Post- och Inrikes Tidningar i elektronisk form, enligt det avtal som slöts under 2005 mellan Svenska Akademien och Bolagsverket, har detta projekt haft hög prioritet under året. Avtalet ger Bolagsverket utgivningsrätten under 10 år. 1.7 European Business Register (EBR) Informationsnätverket European Business Register (EBR) har under 2006 förbättrat tjänsteutbudet genom att även Norge och Irland erbjuder nedladdningar av årsredovisningar till EBR:s kunder. Nya medlemmar i nätverket blev under året bolagsregistren i Jersey, Nederländerna och Ukraina. Information från dessa länder kommer att finnas tillgänglig fr.o.m

7 AD /2007 7(41) 1.8 Hyresavtal Under året har Bolagsverket efter medgivande från Regeringen tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med Fastighetsaktiebolaget Norrporten, avseende nya verksamhetslokaler för verket fr.o.m. hösten Övrigt Som ett resultat av det allmänna valet under hösten 2006 tillträdde generaldirektör HG Wessberg en post som statssekreterare vid Försvarsdepartementet. Överdirektören vid Bolagsverket utsågs tills vidare till vikarierande generaldirektör och chef för verket.

8 AD /2007 8(41) 2. Verksamhetsresultat och organisation 2.1 Verksamhetsresultat Verksamhetsresultat för respektive verksamhetsområde Verksamhetsgren (VG) Drift (disp.) Uppbörd (ej disp.) Drift (disp.) Uppbörd (ej disp.) VG Bolag Intäkter Kostnader Förseningsavgifter Intäkter Kostnader Resultat VG Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Intäkter Kostnader Resultat VG Företagsinteckningar 1 Intäkter Kostnader Resultat Bolagsverket totalt Intäkter Kostnader Resultat Kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen Företagsinteckningar är i obalans och åtgärder för att se över expeditionsavgifterna har genomförts under Expeditionsavgiften kommer att höjas fr. o. m. 1 april Även verksamhetsgrenen Bolag visar en obalans, men i positiv riktning. Bolagsverkets myndighetskapital visar fortfarande ett underskott, trots förbättringar under Verksamhetsresultatet för 2006 bidrar till att ytterligare minska underskottet. Under 2006 har Bolagsverket analyserat kostnader och intäkter inom verksamhetsgrenen Bolag. Denna analys visat att en viss obalans råder mellan kostnader och intäkter när det gäller myndighets- och uppdragsdelen. Av det skälet, och det faktum att elektronisk inlämning och hantering skapar en annan kostnads- och intäktssituation än idag, gör att Bolagsverket kommer att samråda med Regeringskansliet om den framtida strukturen av avgiftssystemet.

9 AD /2007 9(41) 2.2 Bolagverkets organisation Fr.o.m. februari 2006 har Bolagsverket nedanstående organisation. GD ÖD Register- Utvecklings- Administrativ Juristavdelning avdelning avdelning avdelning I Bolagsverkets Insynsråd ingår fem personer (se under Tilläggsupplysningar och noter nedan). För att skapa maximal flexibilitet i organisationen genomförde Bolagsverket i början av 2006 omorganisation som innebar att Registrerings- och Kundserviceavdelningarna slog samman till en gemensam avdelning, Registeravdelningen, samt att de administrativa funktionerna fördelades på två nya avdelningar, Utvecklingsavdelningen och den Administrativa avdelningen. Även Juristavdelningen har förändrats något. 3. Resultatredovisning och återrapportering Bolagsverket skall med sin verksamhet främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler växande företag. För att uppnå detta skall Bolagsverket tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service. Detta kommer till uttryck i krav på korta handläggningstider samt att efterfrågad information skall tillhandahållas på ett omedelbart och säkert sätt. Nedan redovisas de verksamhetsmål som regeringen satt upp och hur väl uppfyllelsen av dessa mål nåtts under Verksamhetsgren Bolag Verksamhetsgren Bolag innefattar delarna Registrering, Telefonförfrågningar, Beställningar till kundservice och Uppdrag, information och försäljning Delmål Registrering Från och med 2005 formulerades nya mål för registreringsverksamheten som även gäller för 2006.

10 AD / (41) Delmål registrering: I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering. I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket. Redovisning Måluppfyllelsen redovisas 2 i tabellerna nedan som den andel i procent av alla ärenden under månaden och hela kvartalet inom respektive kategori, som antingen registrerats direkt eller efter komplettering inom 7 arbetsdagar, (första delen av målet), samt andelen beslutade förlägganden inom 7 arbetsdagar (andra delen av målet). Återrapporteringskravet omfattar aktiebolags- och handelsregistren nedan. För tydlighetens och helhetens skull redovisas även utfallet för övriga register. Aktiebolagsregistret (aktiebolag) Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 88,6 67,2 Beslut om komplettering 67,1 46,2 Totalt 82,0 60,1 Ändring Registrering av ärende 82,1 79,9 Beslut om komplettering 66,6 57,3 Totalt 77,2 71,7 Handelsregistret (handelsbolag, enskilda näringsidkare m.fl.) Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 77,9 55,3 Beslut om komplettering 64,5 33,9 Totalt 71,3 44,4 Ändring Registrering av ärende 90,4 82,3 Beslut om komplettering 73,3 58,8 Totalt 86,2 75,9 Måluppfyllelse: Bolagsverket har inte nått de uppställda målen vid avstämning av ärendesituationen den sjunde arbetsdagen. 2 Redovisningen av måluppfyllelsen bygger på samma grunddata som kvartalsvis redovisats i verket kvartalsrapporter. Till Årsredovisningen har de slutliga procentsiffrorna kvalitetssäkrats, vilket har medfört att vissa tal korrigerats. Dock har detta inte påverkat måluppfyllelsen.

11 AD / (41) Föreningsregistret (ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar) Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 83,0 75,1 Beslut om komplettering 69,3 65,4 Totalt 76,2 70,4 Ändring Registrering av ärende 67,1 89,0 Beslut om komplettering 59,5 80,3 Totalt 64,6 86,4 Bank- och försäkringssregistret Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 100,0 100,0 Beslut om komplettering 86,5 94,4 Totalt 90,0 95,6 Ändring Registrering av ärende 97,2 95,8 Beslut om komplettering 87,6 92,8 Totalt 93,2 94,6 Filialregistret Ärendekategori Händelse Nybildning Registrering av ärende 91,1 95,6 Beslut om komplettering 70,0 81,2 Totalt 76,0 85,3 Ändring Registrering av ärende 94,7 93,5 Beslut om komplettering 90,6 87,6 Totalt 92,7 90,6 Förutom den större flexibilitet inom produktionsdelarna av verket som blev följden av omorganisationen i början av 2006, kommer Bolagsverket även fortsättningsvis att använda mera kortsiktiga åtgärder som övertid och anställning av extra personal. Bolagsverkets ambition genom införandet av elektronisk ärendehantering i större skala under 2006 kommer också att successivt förbättra produktionen och registerkvaliteten i samma takt som kunderna börjar använda sig av dessa tjänster. Verket kommer att i allt större utsträckning informera om och marknadsföra dessa tjänster Delmål Telefonförfrågningar Telefonförfrågningar: Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 30 sekunder i 80 % av alla fall. Redovisning Förfrågningar via telefon är fortfarande en omfattande verksamhet, trots utvecklingen av Bolagsverkets Internettjänster. Totala antalet samtal till kundservicetjänsterna uppgick till st., eller i genomsnitt ca samtal varje arbetsvecka. Genomsnittlig samtalstid var under samma period 141 sekunder.

12 AD / (41) Telefonsamtal Kategori Totalt antal samtal Samtal/arbetsvecka Andel samtal besvarade inom 30 sek (%) 78,7 84,0 Måluppfyllelse: Målet har nåtts Delmål Beställningar till kundservice Beställningar till kundservice: Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 % av alla fall. Beställningar Inkomna beställningar (antal) Expedierade beställningar (antal) Expedierade samma dag (%) Andel exp. samma dag (%) 84,9 Andel exp. efter 1 dag (%) 98,1 Måluppfyllelse: Målet har nåtts Delmål Uppdrag, information och försäljning Uppdrag, information och försäljning Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan. Den del av delmålet som avser information via telefon är särskilt redovisat ovan. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen Målet har nåtts. 3 Statistiken togs inte fram på jämförbart sätt för 2005, därför lämnas inga jämförelsetal.

13 AD / (41) Efterfrågan och produktion Kategori Budget 2006 Inkomna nybildningsärenden AB-registret ,8 Avslutade nybildningsärenden AB-registret ,3 Inkomna ändringsärenden AB-registret ,4 Avslutade ändringsärenden AB-registret ,8 Inkomna nybildningsärenden Handelsregistret ,1 Avslutade nybildningsärenden Handelsregistret ,1 Inkomna ändringsärenden Handels registret ,6 Avslutade ändringsärenden Handels registret ,0 Inkomna nybildningsärenden Föreningsregistret ,3 Avslutade nybildningsärenden Föreningsregistret ,7 Inkomna ändringsärenden Föreningsregistret ,0 Avslutade ändringsärenden Föreningsregistret ,4 Summa inkomna registreringsärenden ,8 A. Summa avgjorda registreringsärenden ,7 Inkomna räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) ,4 Godkända räkenskapshandlingar aktiebolag (antal) ,3 Produktion - registreringsbevis AB+HFR (antal) ,6 Produktion Räkenskapsbevis AB (antal) ,1 B. Summa produktion bevis ,2 Personalresurser - registreringsverksamheten (personår) Personalresurser - kundserviceverksamheten (personår) Arbetsproduktivitet registreringsverksamheten (produktionsvolym A./personår) Arbetsproduktivitet kundserviceverksamheten (produktionsvolym B./personår) 6Kostnadsproduktivitet registreringsverksamheten (fastprisberäknad kostnad enl KPI (kr/enhet) Kostnadsproduktivitet kundserviceverksamheten (fastprisberäknad kostnad, enl KPI (kr/enhet) Efterfrågan på alla ärendekategorier inom registreringsverksamheten har ökat kraftigt och överstigit den budgeterade volymen. Inom kundserviceverksamheten har dock efterfrågan på bevis av olika slag minskat, främst till följd av att den information som dessa produkter innehåller, i allt större utsträckning är tillgänglig via Näringslivsregistret på Bolagsverkets webbplats. Arbetsproduktiviteten inom registreringsverksamheten har minskat jämfört med föregående år. Antalet ärenden har ökat och Bolagsverket har ökat personalstyrkan för att möta efterfrågan. Organisationsförändringen som syftar till att maximera flexibiliteten i organisationen har inte ännu slagit igenom. Kostnadsproduktiviteten har också försämrats något jämfört med Diff (%) 4 Omorganisation i början av året innebär at talen inte är fullt ut jämförbara mellan åren 5 Omorganisation i början av året innebär at talen inte är fullt ut jämförbara mellan åren 6 Kostnaderna för respektive ärendegruppär fördelade utifrån tabell 2.1 efter antalet personår för ärendegruppen.

14 AD / (41) förgående år. Det huvudsakliga skälet till kostnadsökningen och därmed till den försämrade kostnadsproduktiviteten, är högre omkostnader bl a lönekostnader i verksamheten under Den minskande efterfrågan på pappersbaserade bevis av olika slag har fått som effekt att kostnadsproduktiviteten försämrats inom kundserviceverksamheten. Alltsedan förseningsavgift infördes för räkenskapshandlingar som inkommit för sent till Bolagsverket har antalet inkomna räkenskapshandlingar jämfört med det teoretisk möjliga antalet varit högt. I genomsnitt har de senaste åren > 96,0 % av alla aktiebolag som under året skulle ha kommit in med sina räkenskapshandlingar, gjort detta inom rätt tid; så även under De bolag som trots allt inte kommer in med räkenskapshandlingarna i tid får beslut om förseningsavgift. Vid utebliven betalning fattas nya beslut med högre belopp. Antalet beslut om första förseningsavgift har varit tämligen konstant de senaste åren men en tydlig minskning skedde under 2005, men har åter stigit under Antal beslut om förseningsavgifter Förseningsavgifter Beslut 1 Beslut2 Beslut 3 Den totala utestående fordran på bolagen med anledning av förseningsavgifter uppgick vid utgången av år 2006 till 73,0 Mkr och under året har 69,9 Mkr inlevererats till statskassan. Vid utgången av år 2005 var den utestående fordran 81,0 Mkr och under det året levererades 66,3 Mkr in till statskassan.

15 AD / (41) Antalet registerobjekt Antal levande objekt i registren vid årets utgång Registerobjekt Förändring Enskild näringsidkare ,6% Aktiebolag ,0% Handelsbolag ,2% Kommanditbolag ,5% Bostadsrättsförening ,5% Ekonomisk förening ,0% Filial ,6% Ideell förening ,1% Enkla bolag ,8% Bostadsförening ,1% Ömsesidigt försäkringsbolag ,2% Försäkringsaktiebolag ,4% Sparbank ,0% Försäkringsförmedlare ,0% Kooperativ hyresrättsförening ,6% Bankaktiebolag ,3% EEIG ,5% Utländsk banks filial ,2% Sambruksförening ,0% Europabolag ,0% Medlemsbank ,0% Totalt ,0% Anm. Under året har en jämförelsevis stor andel försäkringsförmedlare registrerats, vilket inneburit en mycket stor procentuell ökning jämfört mellan åren Organisation Produktionen inom verksamhetsgrenen bolag bedrivs inom Registeravdelningen. Även delar av Juristavdelningen och Administrativa avdelningens Ekonomienhet ingår i registreringsprocessen Kvalitet Att fastställa ett absolut mått på kvalitet inom en sådan serviceproduktion som bedrivs av Bolagsverket och i synnerhet inom verksamhetsgrenen Bolag är naturligtvis svårt. Vad som framstår som god kvalitet för en kund kan vara av underordnat intresse för en annan. Dock kan Bolagsverket erfarenhetsmässigt säga att det främsta samlade kvalitetsfaktorn för verkets kundkollektiv är en i alla avseenden snabb service såsom korta kötider, snabb handläggning parat med ett positivt bemötande. Det innebär att det för Bolagsverket är viktigt att de väntetider som redovisats under avsnitt 1.2, inte överstiger två veckor (10 arbetsdagar). Målet är dock fortfarande 7 arbetsdagar, med visionen inga kötider alls. Det är också naturligt att sådana fel i Bolagsverkets register där Bolagsverket är källan till felet måste hållas på ett minimum. Ett kontinuerligt arbete pågår inom registreringsverksamheten att

16 AD / (41) nedbringa antalet rättelser av registerfel till Bolagsverkets interna arbetsmål (1,0 % av antalet registerhändelser) 7. Som framgår av tabellen nedan har detta mål inte nåtts men i någon mån förbättrats sedan Det huvudsakliga skälet, för de fel som uppstått i registreringsprocessen, är den höga produktionstakten, som innebär att det är svårt att helt undvika skrivfel i den manuella inregistreringen av data i de olika registren. Den fortsatta utvecklingen mot elektroniskt inlämnade av registreringsärenden som pågår kommer att till stor del kunna eliminera kvarstående fel. Antal rättade ärenden i procent av antalet registreringar Ärendekategori Aktiebolagsreg, Nybildning 2,1 % 3,0 % 2,3% Aktiebolagsreg, Ändring 2,1 % 2,4 % 2,7% Handelsregistret, Nybildning 1,4 % 1,5 % 1,3% Handelsregistret, Ändring 1,5 % 1,5 % 1,4% Föreningsregistret, Nybildning 1,5 % 2,3 % 2,3% Föreningsregistret, Ändring 1,1 % 1,2 % 1,6% Som framgår av de tabeller som redovisar utfallet i olika avseenden inom verksamhetsgrenen Bolag, har exempelvis Bolagsverket inte nått regleringsbrevets väntetidsmål, ej heller det egna målet avseende andelen rättade ärenden, vilket skulle kunna tyda på att kvaliteten i verksamhetsgrenen Bolag inte är tillfredsställande. De uppnådda resultaten totalt sett, tillsammans en bedömning av innehållet i den kontinuerliga återkopplingen från kundkretsen, gör att Bolagsverkets menar att kvaliteten på verksamheten inom verksamhetsgrenen ändock är god. 3.2 Verksamhetsgren Finansiering av viss verksamhet (likvidatorer) Verksamhetsmål Mål Bolagsverket skall handlägga ansökningar om finansiering av likvidatorer inom fjorton arbetsdagar. Måluppfyllelse: Målet har nåtts Efterfrågan och produktion Bolagsverkets anslag för 2006 för finansiering av likvidatorer i samband med likvidation av bolag där bolaget saknar egna medel, har under året belastats med totalt kronor. Anslaget tillsammans med extra anslag uppgick till kronor. 7 Det är viktigt att understryka att en rättelse nödvändigtvis inte alltid görs som resultat av ett fel som uppstått i registreringsprocessen. Det är inte sällan fel anmälda uppgifter från kunden sida som verket i efterhand rättar. Inte heller skall 1 % rättelser uppfattas som någon toleransnivå, där en högre procentsats kan påstås vara dålig kvalitet. Det som skall uppfattas som kvalitet är att kunderna skall kunna känna trygghet i att ett upptäckt fel oavsett källan rättas snabbt och utan fara för rättsäkerheten. Likafullt redovisar Bolagsverket andelen rättelser årligen, men siffrorna skall tolkas utifrån vad som sagt ovan.

17 AD / (41) Antalet ersättningsärenden har minskat kraftigt under senare delen av Något entydig anledning till detta kan inte pekas på och om det är en faktisk och varaktig tendens får utvecklingen under 2007 visa. Likvidationsärenden Jmf 2005 Likvidationsförelägganden ,3% Frivilliga Likvidationer ,6% Likvidationer med särskild avgift ,7% Ersättningsärenden till likvidator ,0% Genomsnittlig väntetid, arbetsdagar Tid inom vilken 50 % avslutats, arbetsdagar Organisation Verksamheten med likvidatorsersättningar är organisatoriskt integrerad i Registeravdelningen och dess kostnader särredovisas i den interna uppföljningen inom verket (se ovan avsnitt 2.1) Kvalitet Ett viktigt mått på kvalitet inom verksamhetsgrenen är att alla ärenden rörande ersättning till likvidatorer handläggs så snart de kommit in till myndigheten, samt att medel finns tillgängliga för utbetalning till likvidatorer som är berättigade till det. Ärendena kommer dock inte in jämt fördelade över tiden vilket innebär att väntetiden veckovis har varierat under året. Den genomsnittliga väntetiden för året är 9 arbetsdagar och den efterfrågan på likvidatorer och ersättning till dessa som finns, har tillgodosetts. 3.3 Företagsinteckningar Verksamhetsmål Mål: I 95 % av inkomna ärenden avseende företagsinteckningar skall beslut ha fattats på den inskrivningsdag som närmast följer efter den dag ärendet inkom. Måluppfyllelse: Inga väntetider finns inom denna del av verksamhetsgrenen och målet är därmed uppnått Efterfrågan och produktion Antalet inteckningsärenden under 2006 ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. En viss nedgång i antalet gravationsbevis kan dock noteras. Företagsinteckningsärenden Jmf Företagsinteckningsärenden (antal) ,8 Nya inteckningar (antal) ,1 Gravationsbevis (antal) ,4 Särskild gravationsbevis (antal) , Organisation Företagsinteckningsmyndigheten utgörs av en del av en sektion inom Registreringsavdelningen och dess kostnader särredovisas i den interna uppföljningen inom verket (se ovan avsnitt 2.1) De personella resurserna har under 2006 uppgått till 5,2 personår.

18 AD / (41) Kvalitet Sedan 2006 erbjuder Bolagsverket företagsinsteckningskunderna och deras ombud möjligheten att utnyttja autogiro för betalning av inteckningsärendena, vilket har uppfattats som en positiv möjlighet. Endast två kundsynpunkter har inkommit inom denna verksamhetsgren under Detta tyder på en fortsatt hög kvalitet inom verksamhetsgrenen. 3.4 Tillgänglighet Information Bolagsverket förmedlar information till näringsliv och allmänhet på ett flertal sätt. Huvudkanalen är den publika webbplatsen, där nyheter, kontaktuppgifter och information finns om företag, föreningar, årsredovisningar, företagsinteckningar, produkter, tjänster, utbildningar samt vad Bolagsverket registrerar. Via webbplatsen är det också möjligt att starta företag, söka information om svenska och europeiska företag, beställa t.ex. registreringsbevis eller andra produkter samt kontrollera om ett ärende eller en årsredovisning har kommit in. På webbplatsen finns även möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på Bolagsverkets verksamhet och information. Myndigheten har även via andra kanaler och forum en väl utvecklad samverkan med kunder, bransch- och företagarorganisationer samt andra myndigheter. Utöver webbplatsen tillhandahåller Bolagsverket ett stort antal trycksaker i form av informationsbroschyrer, produkt- och informationsblad samt nyhetsbrev. Dessutom förmedlas även muntlig information via telefon samt på mässor, seminarier, utbildningar och andra evenemang som t.ex. kunddagar och vid studiebesök hos Bolagsverket Kundundersökning Under 2005 genomförde Bolagsverket en kundundersökning (Nöjd-Kund-Index) för att på ett strukturerat sätt få en uppfattning om kunderna syn på Bolagsverket och verkets tjänster och genomfördes som en postenkät där Statistiska centralbyrån (SCB) var ansvarig för hantering och analys. Någon sådan undersökning har inte företagits under 2006 utan avsikten är att göra sådana undersökningar vartannat år. 3.5 IT-stöd IT-investeringar Under 2006 har IT-investeringarna varit inriktade på två huvudområden. Dels har en ny centraldator anskaffats, dels har investeringar gjorts i teknik och lokaler för att skapa fysisk redundans av verket informationstillgångar. Verket har av backup- och säkerhetsskäl anskaffat och byggt upp en alternativ datormiljö i lokaler i annan fastighet skilt från den datorhall i den fastighet Bolagsverket bedriver verksamhet. Övriga IT-investeringar har i första hand gjorts för att förbättra prestanda och lagringskapacitet. Sammantaget har IT-investeringarna för 2006 uppgått till 10,6 Mkr, varav den nya centraldatorn utgör ca 4,0 Mkr och investeringarna i den sekundära datormiljön ca 2,6 Mkr. Under 2005 förskottsbetalades utökad kapacitet till centraldatorn vilket under 2006 bokförts som en investering. Beloppet uppgick till 26,8 Mkr. Ytterligare investeringar för 2006 och även för 2007 kommer att i möjligaste mån skjutas upp till 2008 för att i stället göras i samband med verkets flytt.

19 AD / (41) Elektroniska tjänster De tjänster som Bolagsverket vid utgången av 2006 tillhandhåller elektroniskt är följande. Informationstjänster via webbtjänsten Näringslivsregistret (www.bolagsverket.se/snr/) Information om företags firmanamn och organisationsnummer (gratistjänst). Information om registeruppgifter i alla verkets företags- och föreningsregister, aktuella och historiska uppgifter, uppgifter om personer och dödsbon i konkurs, uppgifter om personer med näringsförbud, m.m. (avtalstjänster med avgift). Information om ärenden (avgift) Information om inkomna ärenden och årsredovisningar (gratistjänst) Beställningstjänster via webbtjänsten Näringslivsregistret Beställningar av olika former av registreringsbevis, gravationsbevis, kopior av bolagsordningar och årsredovisningar (avgift) Beställning av listor och andra registerutdrag (avgift) Anmälningsärenden m.m. via webbtjänsten Företagsregistrering (www.foretagsregistrering.se) Anmälan om nya företag (enskild firma 8, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag) Ändring av registrerade uppgifter för företag Avregistrering av företag Hämta och svara på meddelanden från Bolagsverket Lämna in årsredovisning elektronisk (gäller för de flesta mindre bolag) Betalning av e-ärenden Information och beställning via webbtjänsten European Business Register (EBR) (bolagsverket.se/ebr/) Information om företagsuppgifter från 14 europeiska länders register, (avtalstjänst med avgift). Beställning/nedladdning av standardiserade företagsrapporter och årsredovisningar (7 länder), (avtalstjänster med avgift). Övriga elektroniska tjänster Talsvar (beställningar/kundorder) Hämtfax (hämtning av blanketter) Svar om årsredovisning inkommit Effektiviseringar Införandet och den successiva utvecklingen av Bolagsverkets elektroniska informations- och beställningstjänster har inneburit att verket kunnat öka utbudet av dessa tjänster och göra dem oberoende av tid på dygnet. Kundnyttan har därvid varit den främsta drivkraften. Elektroniska anmälningsförfaranden, som finns tillgängliga för allt fler ärendetyper har förkortat kö- och handläggningstiderna för dessa ärenden. Verksinterna rationaliseringseffekter, såsom minskning av personalresurserna, har ännu inte uppstått i någon påtaglig omfattning eftersom efterfrågevariationer och därmed förändringar av resursbehovet, varit större än de vinster som uppstått. 8 Från och med den 1 juli 2006 kan fullständig anmälan, inklusive elektronisk signatur lämnas in helt elektroniskt med elektronisk signatur, inte bara för enskild firma där det varit möjligt sedan den 1 december 2002, utan även för aktiebolag såväl vid nybildning som ändring av registrerad uppgift.

20 AD / (41) Tillgänglighet till e-tjänster Bolagsverkets webbplats är anpassad i enlighet med de standarder (rekommendationer) som förordas av World Wide Web Consortium (W3C). Webbplatsen är också tillgänglig för funktions-hindrade i enlighet med Statskontorets rekommendationer samt Web Accessibility Initiative (WAI). Alla sidor är t ex strukturerade så att de ska fungera logiskt i t.ex. textbaserade webbläsare, eller med skärmläsare, storleken på texten kan anpassas efter behov, snabbtangenter finns och användaren har full kontroll över hur länkar öppnas. Tillgängligheten till de webbaserade tjänsterna foretagsregistrering.se samt Näringslivsregistret är dock ännu inte anpassade i enlighet med nämnda standarder och erbjuder därmed sämre funktionalitet för funktionshindrade. 3.6 Kvalitet Serviceåtagande Bolagsverket har utformat och offentliggjort ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Där lovar verket kunderna: Att hålla de handläggningstider som anges Att vara vänliga, hjälpsamma och serviceinriktade. Att vara professionella och kompetenta i handläggningen av alla ärenden. Att ge tydliga och begripliga besked Att beakta och tillvarata synpunkter verkets tjänster och myndighetsutövning Att snabbt svara på synpunkter och klagomål Som motprestation vill Bolagsverket att kunderna lämnar in kompletta och korrekt ifyllda ansökningar håller de tidsfrister som gäller för besvarande av meddelanden etc. betalar avgifter i rätt tid och på det sätt som anges för respektive ärende Synpunktshantering Sedan drygt 2 år finns inom verket en kvalitetsorganisation för kundorienterad verksamhetsutveckling - synpunktshantering - som innebär bland annat arbete med systematisk insamling av kundsynpunkter, intern förslagsverksamhet, interna/externa undersökningar samt samordning av verksamhetens olika kvalitetshöjande åtgärder. Synpunktshanteringen är en stödfunktion som samlar in och analyserar synpunkterna och ser till att de åtgärdas och beaktas i den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Effekten av detta system är att Bolagsverket på ett mer effektivt sätt än tidigare kan säkerställa att kundernas synpunkter (klagomål) omhändertas och rättas till.

21 AD / (41) Sammanställning av inkomna synpunkter 2006 Kategori Klagomål Beröm Antal Procent Antal Procent Felregistrering ,6 1 0,0 Handläggningstid 201 9,3 2 0,1 Övrigt 107 5,0 4 0,2 Registrering 48 2,2 3 0,1 Information 46 2,1 25 1,2 Produkter 33 1,5 4 0,2 Blanketter 31 1,4 0 0,0 Tillgänglighet 30 1,4 16 0,7 Elektroniska tjänster 24 1,1 3 0,1 Bolagsverket.se 22 1,0 12 0,6 Bemötande 16 0,7 57 2,6 Firmainvändning 5 0,2 0 0,0 Regelverk 4 0,2 0 0,0 Verksamhet 3 0,1 0 0,0 Gallring 1 0,0 0 0,0 Summa Eftersom synpunktshanteringen fungerar som en klagomur är det naturligt att antalet klagomål är större än antalet beröm. Den störa andelen klagomål rör felregistreringar, betydligt fler än klagomålen på handläggningstider. Av dessa klagomål där klagomålet varit specifikt mot viss verksamhet, kan noteras att en stor andel rör handels- och föreningsregistren och särskilt postadresser. Bolagsverket har med särskild personal och resurser, genomfört en systematisk genomgång av handelsregistret för Västernorrlands län för att rensa registret från bolag som upphört. Detta arbete har varit manuellt och tidskrävande. Att genomföra motsvarande arbete för resten av Sverige på samma sätt är förenat med höga kostnader inte minst kungörelseförfarandet. Bolagsverket arbetar i stället med att ta fram ett IT-system för ett automatiserat förfarande, som är både snabbare och mer ekonomiskt rimligt. Härtill kommer att Bolagsverket sedan den 1 januari 2007 övertagit utgivningen av Post- och Inrikes Tidningar, innebärande betydligt lägre annonskostnader för kungörelserna än som hittills varit fallet Kontaktkommitté Ett systematiserat sätt att utbyta synpunkter och erfarenheter mellan Bolagsverket och verkets kunder är den kontaktkommitté som funnits i verket ett antal år. Kommittén som träffas två gånger per år består av representanter stora kundombud (Standardbolag AB, Leif Malmborg AB), Advokatsamfundet, SRS, FAR och Bankföreningen. På mötena får Bolagsverket tillfälle att presentera pågående och kommande förändringar i verksamheten och få kommitténs synpunkter på dessa, samtidigt som representanterna kan informera om problem och annat som de kunna iaktta rörande Bolagsverket och verkets tjänster.

22 AD / (41) 4. Redovisning av kompetensförsörjning Inledning Under 2006 genomfördes en ny organisation för Bolagsverkets kärnverksamhet då registreringsverksamheten och kundservice slogs ihop till en avdelning. Målet var att åstadkomma en organisation som stämmer överens med processerna inom kärnverksamheten. Av betydelse var också att forma en organisation och process som återspeglar hur kunderna ser på Bolagsverket. Ett annat skäl att förändra organisationen var att tillgodose medarbetarnas vilja till fördjupning av sina kunskaper och öka flexibiliteten så att Bolagsverket kan hålla sitt övergripande mål, att hålla korta kötider för våra kunder. Den omfattande organisationsförändringen har tagit stora resurser i anspråk och därför har en del planerade aktiviteter inte genomförts. Bolagsverket antog 2004 visionen Bolagsverket en myndighet utan kötider tillsammans med ledorden kvalitet, kundnytta, kompetens och flexibilitet. Inför det stora förändringsarbete som verket står inför tog generaldirektören under 2006 fram en framtidsbild inför 2011 med syfte att alla ska ha kännedom om verksamhetens framtida inriktning. Under kommunikationen av framtidsbilden framkom att 87 procent tyckte att framtidsbilden var realistisk eller mycket realistisk medan 89 procent tyckte att den var önskvärd. Många synpunkter i övrigt kom fram vilket kommer att resultera i ett handlingsprogram. 4.2 Medarbetare Internt mål: Den åldersstruktur som gäller för Bolagsverkets personal vid utgången av 2005 skall bibehållas Måluppfyllelse: Bolagsverket har under 2006 rekryterat 74 medarbetare och lyckats bibehålla en oförändrad åldersstruktur. Bolagsverket har en mycket jämn åldersstruktur med en genomsnittlig medelålder på 42 år. Bolagsverket har en jämnare könsfördelning som mål och andelen män ökade med 1 procentenhet under 2006 till 20 procent. Antal anställda har ökat med 45 personer jämfört med Antal avgångar har varit 29, varav 5 personer på grund av pension. Personalomsättningen har varit 6 procent medan den interna rörligheten har varit 8 procent förutom organisationsförändringen som medförde dock att i stort sett samtliga handläggare fick en förändring av sina arbetsuppgifter. Den genomsnittliga anställningstiden är 11 år Sjukfrånvaro Mål enligt regleringsbrevet: Sjukfrånvaron bland de anställda i Bolagsverket skall under 2006 minska till 6 procent. Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron vid Bolagsverket minskade under 2006 till 6,21 procent.

23 AD / (41) Mål enligt regleringsbrevet: Bolagsverket skall verka för en god arbetsmiljö i syfte att minska sjukfrånvaron på längre sikt. Måluppfyllelse: Bolagsverket vidtar flera åtgärder för att minska sjukfrånvaron på längre sikt. Sjukfrånvaron minskade med 17 procent från 7,48 procent för 2005 till 6,21 procent för Drygt 30 procent av sjukfrånvaron består av sjukpension eller tidsbegränsad sjukersättning. De långa sjukskrivningarna har minskat från 72 procent till 65 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat medan den har ökat för män. Den största minskningen av sjukfrånvaron har skett för kvinnor över 50 år. Sjukfrånvaron visar en vikande trend under året och det finns all anledning att tro att den kommer att fortsätta att minska under 2007 även om den höga andelen sjukpension och sjukersättning är mycket svårt att påverka. Sjukfrånvaro, (% av arbetstimmar) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8,7% 8,6% 7,6% 7,5% 6,8% 6,2% 3,8% 2,3% 2,7% År 2004 År 2005 År 2006 År 2004 År 2005 År 2006 År 2004 År 2005 År 2006 Alla kvinnor Alla män Alla anställningar Sjukpension Minst 60 dgr Mindre än 60 dgr Bolagsverket har länge haft som prioriterat mål att sänka sjuktalen och har vidtagit en mängd förebyggande och efterverkande åtgärder. Ett systematiserat och utvecklat samarbete med företagshälsovården när det gäller rehabilitering har varit effektfullt. Många långtidssjukskrivna på heltid har kommit tillbaka till arbete på deltid, som successivt utökats Tidiga åtgärder Med stöd av företagshälsovården har Bolagsverket identifierat personer som har hög korttidssjukfrånvaro eller personer som på annat sätt befinner sig i riskzonen och dessa har efter samtal med närmaste chef erbjudits samtal och hälsoundersökning vid företagshälsovården. Detta har gett goda resultat och antalet personer med hög korttidssjukfrånvaro har minskat betydligt. Bolagsverket har även i egen regi gjort riktade insatser för vissa medarbetare bl.a. en Kom i gång grupp med fysisk träning och föreläsningar för personer som befunnits i riskzonen för ohälsa.

24 AD / (41) Användbarhet Genom bidrag från Utvecklingsrådets program Satsa friskt med inriktning Människa - IT gavs Bolagsverket under 2006 möjlighet att fortsätta det arbete inom användbarhet som inleddes Verket beviljades medel för ett tre år långt projekt, kallat NyttIT, med fokus på Arbetsmiljö och hälsa i IT-stött arbete. En av projektets övergripande målsättningar är att i ett långsiktigt perspektiv bidra till att den totala sjukfrånvaron bland de anställda minskar. Vidare ska projektet även resultera i att den framtida vidareutvecklingen av IT-verktyg utformas på ett sådant sätt att den enskilde handläggaren anser att den egna arbetsmiljön förbättras. Projektet är inriktat på handläggares arbetssituation och arbetsmiljö i IT-utvecklingen, processen vid införande av nya IT-system samt utveckling av metoder och modeller som fångar användarnas behov. Under 2006 har delar av steg 1 genomförts. Detta har bland annat resulterat i att intresset för och medvetenheten om NyttITs fokusområden har ökat. Ett användbarhetsindex för ITsystemen har testats. Projektet genomförs i nära samarbete med fackliga parter och skyddsombud Friskvård Internt mål: Bolagsverket ska hälsodiplomeras 2006 Måluppfyllelse: Ett arbete för att bli hälsodiplomerade enligt Korpens kriterier ägde rum under 2006 men själva hälsodiplomeringen kommer att ske under Internt mål: 85 % av medarbetarna och 100 % av cheferna ska göra konditionstest under 2006 Måluppfyllelse: 60 % av medarbetarna och 94 % av cheferna har gjort konditionstest under Bolagsverket har en väl utbyggd friskvård vilket är ett viktigt instrument för att minska sjukfrånvaron men för att ytterligare utveckla och systematisera hälsoarbetet har det varit viktigt att arbeta med modellen hälsodiplomering. Syftet är att främja personalens hälsa fysiskt, psykiskt och socialt genom ökad livsstilskompetens. Målet är att öka medarbetarnas medvetenhet om sina levnadsvanor så att de skaffar sig kunskaper, som gör att de kan ta ansvar för sin egen hälsa. Ett instrument för att genomföra detta är att erbjuda konditionstester med individuella råd om lämplig motion. Bolagsverket har en egen friskvårdare som masserar, ger energimassage, håller i meditation, anordnar promenader, tävlingar och olika aktiviteter. Varje medarbetare har rätt att motionera på arbetstid en timme i veckan, bada gratis på badhusen och får sitt motionskort subventionerat med 20 procent Arbetsmiljökonsekvensanalyser Bolagsverket har ett samverkansavtal som syftar till att varje medarbetare ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och kunna påverka utformningen av sitt arbete. För att skapa en god arbetsmiljö och minimera risker i arbetet har verket under 2006 systematiserat arbetssättet med arbetsmiljökonsekvensanalyser vid förändringar för att få så bred förankring i verksamheten som möjligt.

25 AD / (41) Kompetensutveckling Internt mål: Alla medarbetare ska ges en utvecklingsplan som därefter årligen ska följas upp Måluppfyllelse: Bolagsverkets Kompetensportal har gett möjlighet till att på ett strukturerat sätt genomföra utvecklingssamtal och följa upp utvecklingsplaner. Under 2007 kommer en uppföljning ske i Kompetensportalen för att mäta om målet har uppnåtts Internt mål: 15 procent av Bolagsverkets anställda ska ha påbörjat utbildning till datakörkort under 2006 och 80 procent av de anställda ska ha tagit datakörkort fram till 2010, Måluppfyllelse: Då utbildningarna med anledning av förändrade arbetsuppgifter i samband med omorganisationen har tagit stora resurser i anspråk har den strukturerade IT-utbildningen skjutits på framtiden. Internt mål: Ett chefsförsörjningsprogram ska upprättas Måluppfyllelse: Chefsförsörjningsprogrammet syftade ytterst till att sörja för kompetensöverföringen från verksledningen. Omorganisationen vid Bolagsverket medförde att ytterligare en chefsnivå med enhetschefer infördes och då dessa har ett tydligt strategiskt ansvar anses att chefsförsörjningen är tillgodosedd Kompetensanalys Bolagsverket fortsatte under 2006 med ett strukturerat arbetssätt med kompetensanalys i ITverktyget Kompetensportalen. Syftet är att verksamheten ska ha rätt kompetens och de anställda ska få utveckling i arbetet. Fyra kompetensgrupper, baserade på IPF:s 9 kompetenshjul har tagits fram, yrkesteknisk, personlig, kommunikativ och strategisk kompetens. Utifrån dessa grupper har en kompetensanalys gjorts där roller och kompetenser tagits fram med en rollspecifik kompetensanalys för respektive roll. Gap-analyser kommer att genomföras mellan kraven på respektive roll och befintlig kompetens vilket kommer att resultera i verksövergripande utbildningsplaner Chefsförsörjning/utveckling Omorganisationen vid Bolagsverket medförde att ytterligare en chefsnivå med enhetschefer infördes i organisationen. Enhetscheferna har ett tydligt strategiskt ansvar för sitt område och kompletterar därmed verksledningen i det strategiska arbetet. Tio nya chefer rekryterades, därav tre externt. Alla chefer inom Bolagsverket har tidsbegränsade chefsförordnanden med som längst fyra år. Fyra chefer övergick under 2006 till annat arbete inom Bolagsverket och generaldirektören gick till annan anställning. Samtliga chefer vid Bolagsverket erbjuds att gå utbildning i UGL 10, utveckling av grupp och ledare i syfte att utveckla ett tydligt ledarskap byggt på god självinsikt. 17 chefer fullföljde UGL-utbildningen under IPF Institutet för personal- och företagsutveckling 10 UGL Utveckling Grupp & Ledare, en enhetlig beteckning på ett format för ledarskapsutbildning.

Bolagsverket. Årsredovisning 2007

Bolagsverket. Årsredovisning 2007 Bolagsverket Årsredovisning 2007 AD12-171/2008 2(42) BOLAGSVERKET ÅRSREDOVISNING 2007 4 1. INLEDNING 4 2. VERKSAMHETSRESULTAT OCH ORGANISATION 6 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHETSGREN

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Tillsammans för ett enkelt företagande! Tillsammans för ett enkelt företagande! Förenklar Samverkar Utvecklar Granskar och Granskar och registrerar registrerar Mary Norell Martin Bestdahl Michael Hultberg Information om företag Informerar Förenklar

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31

AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31 AD 11-87/05 1(37) Årsredovisning 2004 2004-07-01 2004-12-31 AD 11-87/05 2(37) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 REGISTRERINGSVERKSAMHETEN OCH PRV:S DELNING...3 1.2 KUNGÖRELSER I POST- OCH INRIKES

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21) Regeringsbeslut Näringsdepartementet 2006-12-21 N2006/11674/NL N2006/11945/BS(delvis) N2006/7621/NL m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket Badhusparken 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende

Läs mer

AD 190/2014. Årsredovisning 2013

AD 190/2014. Årsredovisning 2013 AD 190/2014 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande!

AD 20/2017. Årsredovisning Tillsammans för ett enkelt företagande! AD 20/2017 Årsredovisning 2016 Tillsammans för ett enkelt företagande! Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Utfall jämfört med budget i regleringsbrevet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket

Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket Innehåll Generaldirektör Annika Bränström Bolagsverket Kort bakgrund Bolagsverket Vision och organisation Framtiden - utvecklingsprojekt Utmaningar Reflektioner Flytt 2008 Flexibla lokaler ger möjlighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4

1 Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel Bolagsverkets organisation 4 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat...1 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 1 1.2 Bolagsverkets organisation 4 2 Resultatredovisning...5 2.1 Bolagsverkets serviceåtagande 5 2.2 Verksamhetsdel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40) SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-05 Handläggare: Ann-Marie Svärd Telefon: 08-508 11 303 Servicenämnden 2011-09-20 Månadsuppgiftsutredningens betänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 199-03 KLAGANDE Byggintressenter i Jönköping Aktiebolag Ställföreträdare: GB Ombud: advokaten SM MOTPART Bolagsverket,

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009

Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD /2009. Årsredovisning 2009 Foto: Kristofer Lönnå produktion Bolagsverket, januari 2010 AD12-1809/2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 Inteckningsbrevsregistret 1 Penningtvättsregistret 1 Registret över europeiska

Läs mer

Användningstest i praktiken

Användningstest i praktiken Användningstest i praktiken Sofia Johansson Bolagsverket Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Finns i Sundsvall 535 anställda Post och inrikes tidningar Företagsinteckningsmyndighet

Läs mer

Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S

Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S Delredovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 1 (5) Redovisning av uppdrag om lärarlegitimation Dnr U2010/930/S Härmed redovisas de uppgifter som anges under Återrapportteringskrav när det

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson

Rapport Synpunkten. Anette Christoffersson Maria Jonsson Rapport Synpunkten Anette Christoffersson Maria Jonsson 1 INLEDNING Synpunkten - från idé till verklighet Förbättrad medborgardialog var ett utvecklingsområde som framkom vid genomförandet av kommunkompassen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007 YTTRANDE AD 41-574/2007 851 81 Sundsvall 2007-08-28 1 (7) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten. ANSÖKAN OM BIDRAG MUSIK- OCH KULTURSKOLOR För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer