, KOMMUN Besök oss på bastad.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ", KOMMUN Besök oss på bastad.se"

Transkript

1 .. c, BAsTADS, KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Bästad 96,1 alt. 99,8 MRz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 25 april 2012 kl Bilagorsom ej ärförändrade sedan Kommunstyrelsens utskick återfinns i KS aprilkallelse. Ärendepunktlrubrik 1. Upprop Protokolljustering 1 Ituratt justera: Carolin Gräbner och Jan Ahlström. Ersättare: Räkan Philipsson. Justering onsdagen den 2 maj kl , kommunkansliet. 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: 3 a) Utdelning av 2011 års Nolato- respektive Ungdomsledarpris Pristagare: Mattias Hjelm, Agneta Paulsson och Björn Broberg b) Båstadhems VD Robert Falk informerar kring ombyggnationen av Skogsliden i Båstad (se beslutspunkt11) c) HR-chef Marianne Malm informerar om resultaten från kommunens medarbetarundersökning 2011 d) Säkerhetssamordnare Rolf Andreasson informerar om Båstads kommuns krisledningsplan (se beslutspunkt 12) e) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna Sidor 5. Interpellation från Bjärepartiet - Beslut om tillfålliga bygglov i 4-6 Båstadhamn 6. Interpellation från Socialdemokraterna - Redovisning av ej verkställda 7-9 beslut 7. Ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen Årsredovisning (Se även separat bilaga. Muntliga dragningar, 5-7 minuter/parti) 9. Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen 12. Krisledningsplan för Båstads kommun Motion från Socialdemokraterna angående presentation av uppföljningar 69 på Båstads kommuns webbplats 14. Motion angående gemensamt gruppboende med Laholm Motion angående utredningsområdet för reningsverk i Burensvik Inriktningsbeslut för det fortsatta samarbetet mellan räddningstjänsterna inom Skåne Nordväst 17. Val av ledamot i Beredningen för välfärd och kultur efter avgående 76 Helena Kruse (C) 18. Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen Val av revisor i Båstad Turism Val till Bjärehälsan ekonomisk förening efter avgående Lars Nilsson (--) \t:\namndsadm\kf\kllngöre]ser\2012\ doc\h

2 2 (2) 21. Val till Kommuninvest, ombud till föreningsstämma, efteravgående 80 Lars Nilsson (--) 22. Val av ersättare för revisorn i stiftelsen Norrvikens trädgårdar efter 81 avgående Lars Nilsson (--) 23. Val av ersättare för revisorn i studiecirkelverksamheten efter avgående 82 Lars Nilsson (--) 24. Delgivningar Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 92 Båstad den 18 april 2012 Benkt Ragnarsson ordförande (k. Henrik Andersson enligt uppdrag 120..U8\f9b\h

3 fill BAsTADS l1wj KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:, Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den.j. kl... :.. Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: / Jllsterandes sij;lnaturer Utskott/presidium KS/nämnd Kf Utdragsbestyrkande

4 ridim BAsTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. lusterandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande -~

5 rjiiiti BAsTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Informationspunkter a) Utdelning av 2011 ärs Nolato- respektive Ungdomsledarpris Pristagare: Mattias Hjelm, Agneta Paulsson och Björn Broberg b) Bästadhems VD Robert Falk informerar kring ombyggnationen av Skogsliden i Bästad e) HR-ehefMarianne Malm informerarom resultaten frän kommunens medarbetarundersökning 2011 d) Säkerhetssamordnare Rolf Andreasson informerar om Bästads kommuns krisledningsplan e) Lägesrapport frän fullmäktigeberedningarna Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande n u

6 fru..\... BAsTADS ttw KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 25 KF 40 dnr: KS 300/ Interpellation från Bjärepartiet - Beslut om tillfälliga bygglov i Båstad hamn Ärendebeskrivning Beslut Bo Wendt och Eddie Grankvist (BP) har inlämnat en interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande Thomas Andersson (FP) angående beslut om tillfälliga bygglov i Båstad hamn. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras av samhällsbyggnadsutskottets ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. Jl1sterandes si.e:naturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

7 SVAR PÅ INTERPELLATION ANGÅENDE LÄNSSTYRELSENS KRITIK OM TILLFÄLLIGA BYGGLOV Eftersom jag under denna mandatperiod anmält jäv gällande ärenden som berör hamnen i Båstad har jag 8~~tiC!.KOJvlMUN K-ornm.. nalyriolsenj I\l ', 'H l ~'112 D~ " Zr!:'Z <~'L fl J ;~.~~q~~:~i?zs Inte varit involverad I några ärenden som just rör hamnen i Båstad och under förra mandatperioden var jag inte ledamot/ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden. För att besvara interpellationen har jag varit nödsakad att fråga bland annat Torbjörn Ziegler om det aktuella fallet som interpellationen rör. Fråga 1: Hur kunde det ske att beslut om avvikelse ej kom upp Iutskottet och kommunstyrelsen? Ärendet är av principiell karaktär och skall följaktligen ej beslutas på delegation. Svar: Sedan Torbjörn Ziegler tillträdde tjänsten som bygglovschef - oktober Z008 så har han arbetat efter en modell vars grundtanke är ett brett och förtroendefullt samarbete med nämnd och politiker. Båstad hamn med eventområde har under alla dessa år varit en ständigt återkommande fråga. Dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen haft besiktningar I hamnen för att se och diskutera olika bygglovsansökningar, men även hela eventområdet och dess förutsättningar och utveckling. Arbetsordningen har varit att alla förändringar och förslag till förändringar har diskuterats samt visats först för Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och därefter för nämnden. Det har alltid varit sk Informationsärenden. Först när man Idetta forum varit överens har frågan ställts hur man skall gå vidare med ärendena. Dvs om beslut om bygglov skall tas av nämnd eller av tjänsteman på delegation. I samtliga fall och ärenden har nämnden överlämnat åt Torbjörn Ziegler att fatta besluten på delegation. Fråga Z. Är det lämpligt att besluta på delegation om det avviker från plan och dessutom byggnadsförbud? Svar: Se svar fråga 1. Tillägg: Byggnadsförbud finns inte som begrepp längre i PBL, men andemeningen förstår jag. "Byggnadsförbud" råder om man har ett pågående detaljplanearbete och man vill lämna lov under detta planarbete. När det gäller avvikelse från gällande plan, så hindrar delegationen inte delegaten att göra bedömningen att avvikelsen är mindre och att lov därefter lämnas. Fråga 3. Varför har ej grannarna hörts? Svar: Här citerar jagtorbjörn Zlegler -" Vid första tillfälliga bygglovet för de sk "Svarta bodarna" och paddelbanan gjordes inget grannhörande eftersom avsikten var att de skulle tas bort senast den 1 oktober samma år. En riktig bygglovsprövning skulle göras senare. Båstadborna skulle Igemen få uttrycka sinaåsikter om att använda denna plats för paddelbana och mer permanenta bodar än vad som hade stått på platsen under senare år. Det som därefter skedde omkullkastade dessa planer. Leverantören och ägaren av de sk "svarta bodarna" gick i konkurs. När kontoret påtalade att de skulle tas bort fick vi en motfråga om de inte kunde få stå kvar tills ägandeförhållanden mm hade retts ut. Det tillfälliga bygglovetförlängdes därefter på delegation utan att grannhörande hade gjorts. Det tillfälliga bygglovet gäller till den 31 oktober Z01Z." Fråga 4. När kommer ni att se över handläggningsrutinerna som länsstyrelsen begärt? Svar: Samhällsbyggnadsutskottet beslöt den Z7 februari ZOlZ att ge Bygglovsavdelning i uppdrag att till nästa sammanträde (26 mars) utarbeta förslag till rutiner i enlighet med länsstyrelsens rekommendationer. Båstad den 19 mars 2012 Thomas Andersson Ordförande Samhällsbyggnadsutskottet ~,,.;J -5-

8 Interpellation till samhällsbygnadsutskottets ordförnnde ThomasAndersson BAsTADS I<OMMUN (ommunst'lrelssn Länsstyrelens kritik: ang. avvikelse från detaljplan {12" ~ 5 Dnr.K~.?~9g./..1rk~\ ~...,.. Länsstyrelsen gerkommunen kraftig kritik: ror att man ej hört grannar till hamnen innanman gerti1lfålligt bygglovtillde svartabodarnaochpaddelbanan. De anser att kommunen måste se över rutinerna kring avvikelse :från detaljplan. Vi anser att frågan får anses vara extra känslig med tanke på att ordförnnden i samhällsutskottet också är delägare och till och med styrelseledamot i hamnbolaget som sökt bygglovet. Tjänsteman beslutade om lovet på delegation istället för att ta upp det i utskotet då ordföranden hade blivit jävig. Frågor 1. Hur kunde det ske att beslut om avvikelse ej kom upp i utskottet och kommunstyrelsen? Ärendet är avprincipiell karaktär och skall följdakligen ej beslutas på delegation 2. Är det lämpligt att besluta på delegation om det avviker :från plan och dessutom byggnadsförbud? 3. Varför har ej grannarna hörts? 4. När kommer ni att se över handläggningsrutinerna som länsstyrelsen? beg ärt. V.. '~~ Bo'Wendt och E die Grankvist Bjärepartiet -6-

9 ~.. ' BAsTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 36 KF 77 dnr: KS 522( Interpellation från Socialdemokraterna - Redovisning av ej verkställda beslut Ärendebeskrivning Beslut r Ann-Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation angående rutiner gällande redovisning av ej verkställda beslut. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande "

10 .,Ii SOCIALDEMOKRATERNA dn ~,, I BASTAD SASTADS KOMMUN Kommunstyr0lsen 2012 '~03- Zo Dnr ~.. s.~ I ~\). :sod...ulur Interpellation Vid kommunfullmäktige i mars 2007 ställde undertecknad fråga till dåvarande ordförande i socialnänmden vilka rutiner som gällde angående redovisning av ej verkställda beslut. Svaret var då att det fruns rutiner och att rappolierna lämnas till kommunfullmäktige en gång i kvartalet. Vid kontroll i kommunens diare samt sökning i protokollen på kommunens hemsida har sådana rapporter till kommunfullmäktige skett mycket sporadiskt. Detta kan naturligtvis bero på att det inte finns något att rapportera. Lagstiftningen gäller hela socialtjänstens onu'åde och det kan tyckas underligt att det inte skulle finnas något gynnande beslut som inte genomförts. Av tidningsartiklar att döma borde det finnas. Den senaste rappolien länmades till kommunfullmäktige i mars 2011, Inte heller revisionen har fått några rappolter om ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Om beslut inte kan verkställas inom rimlig till kan detta orsaka kommunen stora kostnader i straffavgifter. Det är därför av stor vikt att kommunfullmäktige får denna redovisning. Det är också av vikt för den framtida planeringen och budgetarbetet. Varför får kommunfullmäktige inte kontinuerligt redovisning av ej verkställda beslut? Bilaga: Utdrag ur socialtjänstlagen -8-

11 Bilaga Utdrag ur socialtjänstlagen Särskild avgift 6 a En kommun som inte iuom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett. sådant avgörande avbrutits. Särskild avgift ska inte åläggas om den enskilde enligt 3 tredje stycket begätt att få senarelägga verkställandet. Om en bosättningskommnn med stöd av 2 a kap. 6 2 har begätt att en vistelsekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i fårsta och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf. Avgifter enligt denna paragraftillfaller staten. Lag (2011:328). 6 b Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tnsen kronor och högst en miljon kronor. När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl får det. I ringa fall skall inte någon avgift tas ut. 6 6 c Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Socialstyrelsen av den fårvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. Lag (2009:836). Rapporteringsskyldighet 6 f Socialnämnden ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 kommunallagen (1991 :900) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. l som inte har verkställts inom tre månader från dagen får beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten får beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat nppge skälen får dröjsmålet. Socialnämnden ska vidare dels till Socialstyrelsen, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten får beslutet och vilken typ av bistånd besintet gäller samt kattfattat uppge skälen får dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragrafska ske en gång per kvartal. Lag (2009: 596). 6 g Socialnämnden ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 kommunallagen (1991 :900) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f har rapporterats som ej verkställt. Datum får verkställigheten ska då auges. Lag (2009:596). 6 h Socialnämnden skall till fullmäktige lämua en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 som inte har verkställts inom tre månader från dagen får respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har fårfiutit från dagen får respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. l som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har fårfiulit från dagen får respektive beslut. RappOltering enligt denna paragrafskall ske en gång per kvmtal. Lag (2006:495). -9-

12 ~BASTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF dnrks Ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen 2011 Ärendebeskrivning Föreligger till behandling fråga om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen för verksamhetsåret Bifogas revisorernas revisionsberättelse och redogörelse för år Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. l enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen beviljas ledamöterna i Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Justerandes sil:maturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande." u

13 BÅSTADS KOMMUN Kdmmunrevision Datum Handläggare Roar Onsö/ehl Vårtdnr REV 2/ BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr, '2:.3 "t-r.-o/l'1.'. <:tog... ". Kommunfullmäktige 1 (2) Revisionsberättelse för år 2011 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, utskott, beredningar samt genom utsedd lekmannarevisor verksamheten i kommunens hel- och delägda företag. Styrelse, utskott och beredningar ansvarar för attverksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2011" och i under året avlämnade revisionsrapporter. Genomförda revisionsgranskningar har fortlöpande översänts till fullmäktige under året. Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Båstads kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Vi har konstaterat att målstyrningen kan utvecklas, exempelvis bör det finnas en tydligare uppföljning av måluppfyllelsen. Den interna kontrollen kan också bli mera kraftfull. Mot bakgrund av de brister som konstaterats inom Kommunstyrelsens ansvarsområde vad gäller vård- och omsorg, har vi för avsikt att fortsätta följa utvecklingen inom ett år för att säkerställa att åtgärder har vidtagits. Båstads kommun Kom munledningskontor BASTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: W\WI.bastad.se -11-

14 2 (2) Ansvarsprövning Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelse, utskott och fullmäktigeberedningar. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2011 godkänns. Vi åberopar bifogade redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. Båstad den 13 april 2012 ~ ~---1=- \ RoarOnsö #-p~ Ro f Svensson Sten Wahlgren (~o. S-d-~ Kenneth Larsson G~li~ Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Kommunrevisionens redogörelse 2011 Granskningsrapporter från revisorerna Granskning av årsredovisning

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunrevision 1 (4) Datum Handläggare Roar Onsö/ehl Vårtdnr REV 2/ Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse för år 2011 l enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens verksamhetsområden och fullmäktigeberedningar. Vi har genom lekmannarevisorer granskat den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag. Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen ärtillräddig. Vi har granskat styrelsens verksamhet i den omfattning som vi anser motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från riskbedömningar. Genom bedömningarna har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit vilka har dokumenterats i en revisionsplan. Planen har följts under året. Revisionens arbetesyftaryttersttill attge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultat av genomförda granskningar till dem som blivit granskade. Det harskett genom presentation av granskningar, dialoger och överlämnande av granskningsrapporter. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande överlämnats till fullmäktige. Granskningens inriktning och resultat Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika bevakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan dokumentation inom bevakningsområdet samt gjort besöki verksamheten. Revisorernas arbete och iakttagelser har redovisats vid revisionens möten. Revisorerna har också informerat sig genom att bjuda in olika styrelse- och/eller förvaltningsföreträdare till revisionens möten. Fördjupade granskningar Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar, till vilka sakkunniga biträden anlitats. Genomförda djupgranskningar har överlämnats till kommunstyrelsen för kommentar och åtgärd. Följande djupgranskningar har genomförts: Båstads kommun Kommunledningsl<ontor BÄSTAO Telefon: VI( Plusgiro: Org.nummer:

16 2 (4) Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för ledningoch styrning. Efter den förstudie som har genomfört gör revisionen sammantaget den bedömningen att det, på ett övergripandeplan, finns förutsättningar för entydligledningsstruktur. Överlag bedöms det finnas ändamålsenliga styrdokument för ansvarsfördelning och uppdrag mellan utskott och styrelse. Granskningen har emellertid visat att det finns anledning till att se över styrdokumentens innehåll. Granskningen visade också att Jävsnämnden för tillfället inte kan fullgöra sina förpliktelser på ett tillfredsställande sätt. Granskningen visade att det finns fungerande rutiner för beredning av ärenden till utskott och styrelse. Det framkom dock att det inte finns några dokumenterade riktlinjer för hur Kommunstyrelsens och utskottens ärendeberedning ska genomföras. Kommunstyrelsen bör överväga att ta fram riktlinjer för ärendeberedningen. Bland annat för att få underlag för att kunna effektivisera rutiner, arbetssätt och stärka den interna kontrollen. Granskning av kränkningar och diskriminering i grundskolan. Av granskningen framgår att grundskolorna har väl fungerande system och metoder för att hantera kränkning och diskriminering ute på skolorna. Uppgifterna rapporteras dock inte vidare varför det är svårt att få en uppfattning om hur omfattande problemet är och hur detutvecklas över tid. Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsens styrning och uppföljning är bristfällig och kan utvecldas. Det finns en styrning över att likabehandlingsplaner upprättas genom delegationsbestämmelser. Styrningenkan förbättras genomattse till attallmännarådföljs ochnationella mallar tillämpas. Uppföljningen är också ett förbättringsområde. Det sker ingen systematisk kontroll över planernas kvalitet. Granskning av delårsrapport. Syftet med granskningen är att bedöma om fullmäktiges mål för god ekonomiskt hushållning samt det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås. Bedömning görs att det finansiella målet avseende överskott ej kommer att uppnås. Vidare kommer verksamhetsmålen enligt god ekonomisk hushållning ej uppnås då sju av de prioriterade målen inte kommer att uppiyllas. Delårsrapporten kan med fördel kompletteras med en övergripande tabell där en avstämning av de prioriterade målen framgår och ett tydligt ställningstagande övermålupplyllelse görs. Redovisningen innehålleringensammanställdfinansieringsanalys för kommunen och dess bolag. I delårsrapporten finns heller inga årsprognoser för de helägda bolagen eller koncernen som helhet. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstads kommun Syftet med granskningen har varitatt granska processen efter avslutad upphandlingen utifrån perspektiven - ansvar, process samt styrande dokument. Av granskningen framgår att kommunen nu bedriver sitt efterarbete med en klar och tydlig ansvarsfördelning. Med förevisad åtgärdslista fullt ut implementerad bedöms att inte bara efterarbetet, utan även upphandlingsarbetet, kommer ha en tillfredställande ändamålsenlig process. Det pågår ett uppdateringsarbete av både process, rutiner samt styrande dokument. Vad beträffar kommunens övergripande upphandlingspolicy är den senast reviderad Upphandlingspolicyn har stora brister visavi ny lagstiftning speciellt vad gäller nya regler avseende beloppsgränser. l väntan på framtagandet av övriga styrdokument bedöms de styrande. dokumenten inte vara utformade på ett tillfredsställande och ändamålsenligt sätt. Utvärdering och uppföljning av resultatet från upphandlingsverksamheten har fram till nu skett i ytterst blygsam omfattning. I och med det pågående översynsarbetet är det vår uppfattning att nödvändiga förbättringsåtgärder, både på det juridiska såväl som det ekonomiska uppföljningsoch utvärderingsområdet, är väl på gång. Med föreslagna åtgärder helt implementeradetorde en tillfredställande uppföljning och utvärdering finnas på plats. -14-

17 3 (4) Granskning av förutsättningar för ettgott ledarskap och medarbetarskap inom vårdoch omsorg. Av den granskning som genomfört gör revisionen bedömningen att det inte fullt ut finns ändamålsenliga förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap eller medarbetarskap inom kommunstyrelsens verksamhetsområde vård- och omsorg. Denna bedömning görs utifrån att det i nuläget råder ettförtroendegap mellan ledare och medarhetare. I sambandmed denna granskning har revisionen noterat att det under senare år genomförts ett antal konsultrapportersomberörtverksamhetsområdevård- och omsorg. Revisionen anseratt de åtgärder som dessa rapporter har resulterat i har varit otillräckliga. Vidare anses att effekterna avvidtagna åtgärder för att komma tillrätta med bristerna inte följts upp på ett ändamålsenligt vis. Revisionen finner detta förhållande uppseendeväckande. Det noteras att en processledare nyligen har engagerats som har i uppdrag att arbeta med samtliga ledare och medarbetare inom verksamhetsområde vård- och omsorg för att komma tillrätta med de brister som för närvarande finns. Revisionen anser att kommunstyrelsen bör vidta åtgärder för att utveckla och förstärka sitt anseende och varumärke som attraktiv arbetsgivare inom vård- och omsorg. Sammanfattning av bokslutsgranskningen. Den sammanfattande bedömningen är att två av tre av de av fullmäktige antagna finansiella målen för år 2011 inte har uppnåtts. Årsredovisningen skulle kunna innehålla ett större mått av analys till det ekonomiska resultatet. Det finansiella målet angående självfinansiering av investeringar uppfylls inte, trots att investeringarnaligger på enlåg nivåi förhållande till budget. Dettatyder således på attmåletför självfinansiering inte korresponderar med det finansiella målet för överskottets storlek på 2 procent av skatteintäkter/statsbidrag. Vi bedömer att målen för verksamheten inte uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen. Denna bedömning baseras på att 24 av 63 verksamhetsmålen som fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning ej uppfylls. Årsredovisningen kan med fördel kompletteras med ett tydligt ställningstagande över verksamhetsmålens måluppfyllelse och i vilken utsträckningverksamheten har bedrivits i enlighet med god ekonomiskhushållning. Det finns anledning för Båstad kommun att se över antalet mål. Ett alltför stort antal mål tenderar att få en begränsad styreffekt. Lekmannarevision Under året har lekmannarevisorerna haft tillgång till sakkunnigt biträde. Lekmannarevisorerna och biträdet har under året gjort besök hos de olika bolagen. För år 2011 har bolagens styrdokument granskats. Information från verksamheterna Företrädare från olika verksamhetsområden har varit inbjudna till revisorernas möten för att informera i olika sakfrågor. Information har inhämtats om: Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn Medarbetarundersökning 2010 Handelsområde Båstad Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsutskottet Demokratiberedningen Vård och omsorg Den nya skollagen Delårsrapport Bokslut och årsredovisning -15-

18 4 (4) Dialog med fullmäktige Fullmäktiges presidium har informerats om de erfarenheter som revisorerna gjort i granskningsarbetet. Erfarenhetsutbyte och utbildning Revisorerna har deltagit i utbildningar som anordnats bland annat av Sveriges Kommuner och Landsting samt Pwc. Under året har revisorerna haft erfarenhetsutbyte och ett gemensamt seminarium med revisorerna i Simrishamns kommun. Övrigt Kommunrevisionen består av 7 revisorer. PwC har varit sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna år Båstad den 13 april 2012 RoarOnsö /,td~~4 Ro(;~s~n ;tcl~t~ e t-håkan Ericsson {t}..- :5".J.~ Kenneth Larsson Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Kommunrevisionens redogörelse 2011 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna Granskning av årsredovisning

19 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 : " ",.. ~ PwC Båstads kommun 13 apri/2012 pwc -17-

20 Granskning av årsredovisning 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt överutvecklingen av verksamheten Investeringsredovisning Driftredovisning Balanskrav God ekonomisk hushållning Finansiella mål Målförverksamheten 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys 3.24 Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar Båstads kommun -18-

21 Granskning av årsredovisning Sammanfattning Granskning av årsredovisningen har skett enligt uppgjordplan. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren.. Båstads kommun redovisar i avsnittet Ekonomisk analys en uppställning av nyckeltal utifrån modellen "Resultat och kapacitet - Risk och kontroll". Denna uppställning skulle, enligt vår bedömning, kunna innehålla ett större mått av analys, och inte en övervägande inriktning endastpå faktauppgifter.. Det finns i årsredovisningen ett avsnitt om Sammanställd redovisning, innehållande en kort gemensam förvaltningsberättelse samt i övrigt de obligatoriska delarna. Dock kunde framställningen vinna på en mer omfattande analys, t ex lämnas det ingen kommentar kring varför resultatet försämras med 13,0 mnkr. Det finansiella målet angående självfinansiering av investeringar uppfylls inte, trots att investeringarna ligger på en låg nivå i förhållande till budget. Detta tyder således på att målet för självfinansiering inte korresponderar med det finansiella målet för överskottets storlek på 2 procent av skatteintäkter/statsbidrag. Det finns ingen analys i förvaltningsberättelsens ekonomiavsnitt av följderna och/eller planerade förändringar till följd av att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda. Vi rekommenderar Båstads kommun att utforma ett uppföljningssystem där de ekonomiska målen löpande stäms av och där det finns system/rutinerför att snabbt vidta åtgärder om målen inte uppfylls. Vi bedömer att målen för verksamheten inte uppnås utifrån återrapporteriugen i årsredovisningen. Denna bedömning baseras på att 24 av 63 verksamhetsmålen som fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning ej uppfylls. Vi menar att de mål som ej uppfylls bör behandlas i handlingsplan. Det bör framgå i årsredovisningen om det finns framtagna handlingsplaner och hur arbetet med dessa fortgår. Årsredovisningen kan medfördel kompletteras med ett tydligt ställningstagande över verksamhetsmålens måluppfyllelse och i vilken utsträckning verksamheten har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det finns anledning för Båstad kommun att se över antalet mål. Ett alltför stort antal mål tenderar att få en begränsad styreffekt. Båstads kommun 1 av 1-19-

22 Granskning av årsredovisning 2011 Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar i huvudsaktillräckliga noter. Vi vill dockframföra vissa synpunkter/förbättringsförslag; Beträffande anläggningstillgångar finns ingen komplett specifikation på innehållet på respektive konto. Detta medför också att det inte finns fullständiga underlag till omföringarna mellan projekt och objekt/konto. Kommunen redovisar en pensionsfond under rubriken eget kapital, med hänvisning till ett cirkulär från SKL 2005:96. Vi menar att det inte finns något stöd för denna redovisning, utan att cirkuläret endast resonerar kring olika möjligheter att upprätta balanskravsutredningen. Båstads kommun 2 av2-20-

23 Granskning av årsredovisning Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättadi enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramenför upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet motlag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning Båstads kommun 3 av 3-21-

24 Granskning av årsredovisning 2011 sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden avbalanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomiskhushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också inom ramenför granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ettväsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför attbedöma ett urval av underlagen får den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granslming därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framfördafelaktigheter kanförekomma. 3 Granskningsresultat Granskning av årsredovisningen har skett enligt uppgjord plan. Vissa kompletteringar av årsredovisningens innehåll har gjorts under granskningsarbetet, bland annat gällande redovisning avverksamheternas utfall (tabeller, hänvisning etc.). Vid vårt besökvar inte alla underlag komplett utformade Verksamhetens utjall,jinansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Förvaltningsberättelsen innehåller t ex avsnitt om Ekonomisk analys, Vision och Omvärldsanalys. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklats de senaste åren. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltningen. Under avsnittet ekonomisk översikt och analys beskrivs och Båstads kommun 4 av4-22-

25 Granskning av årsredovisning 2011 redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Analysen av utfallet av dessa nyckeltal redovisas senare, i avsnitt Båstads kommun redovisar i avsnittet Ekonomisk analys en uppställning av nyckeltal utifrån modellen "Resultat och kapacitet - Risk och kontroll". Denna uppställning skulle, enligt vår bedömning, kunna innehålla ett större mått av analys, och inte en övervägande inriktning endastpå faktauppgifter. Som ett exempel kan nämnas texten under rubriken Budgetutfall; "En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en ekonomi i balans års budgetavvikelser i verksamheterna uppgick till-14,8 mkr, enförsämring jämfört med 2010 (-4,6 mkr). Avvikelsen motsvarar 2,35 procent av nettokostnaderna." Detta borde, för att ge läsaren en mer fullständig bild, kompletterats med en kommentar. Händelser avväsentligbetydelse Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret. Detta redovisas såväl under kommunledningskontoret som under respektive verksamhetsområde. FörväntadutvecIding Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olikaverksamheter. Kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden. Det saknas också uppgift över hur den lokala arbetsmarknaden utvecldas. Väsentligapersonalf'Orhållanden Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1a, dvs frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och löptext. Gemensamförvaltningsberättelse Det finns i årsredovisningen ett avsnitt om Sammanställd redovisning, innehållande en kort gemensam förvaltningsberättelse samt i övrigt de obligatoriska delarna. Dock kunde framställningen vinna på ett mer omfattande analys, t ex lämnas det ingen kommentar kring varför resultatet försämras med 27,8 mnkr. Obligatoriskinformation enligt KRL och RKR:s rekommendationer I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel. Dock är redovisningen, inte fullständig med avseende på hur pensionsmedlen är placerade eller återlånade. Andra förhållanden somhal' betydelse föl' styrning och uppföljning av ver1(samheten Båstads kommun 5 av 5-23-

26 Granskning av årsredovisning 2011 Årsredovisningen i Båstads kommun är upprättad utifrån de anvisningar som givits. Redovisning avverksamhetsområden utgår från perspektiven: Ekonomisk översikt Årets viktigaste händelser Måluppfyllelse Ekonomiskt resultat Årets investeringar ~ Framtidsperspektiv Nyckeltal/balanserade styrkort Förvaltningsberättelsen kan medfördel utveclclas vad gällerbeskrivning av kommunens styrmodell vilken ter sig något komplex. Under avsnitt "Vision" framgår att kommunen har en vision, övergripande mål, övergripande inriktningsmål och värderingar och förhållningssätt. Vision och mål ligger till grund för verksamheternas mål. Under respektive verksamhetsområde finns sedan prioriterade mål och servicedelclarationer. I förvaltningsberättelsen finns även olika resultatmål redovisade. Information om kvalitet och måluppfyllelse redovisas under kommunledningskontoret och respektive verksamhetsområde. Där återfinns såväl nyckeltal som prestationer. Någon redovisning av arbetet med intern kontroll görs inte i förvaltningsberättelsen Investeringsredovisning Bedönnrringochiaktlageffier Båstads kommun redovisar nettoinvesteringar på 62,3 mnkr, mot budget'at 108,7 mnlu. Ekonomichefen menar att man i verksamheten inte alltid hinner med att genomföra alla investeringar, till följd av långa ledtider etc. Det finns en projektredovisning som visar på 62,3 mnkr i nettoinvesteringar, det finns dock ingen koppling till huvudbokskonton. Det saknas sålunda en brygga mellan projektredovisningen och huvudboken, varför det inte fullt utgår att kontrollera rubriceringen av årets investeringar. Det finansiella målet angående självfinansiering av investeringar uppfylls inte, trots att investeringarna ligger på enlåg nivå i förhållande till budget. Detta tyder således på att målet för självfinansiering inte korresponderar med detfinansiella måletför överskottets storlek på 2 procent av skatteintäkter/statsbidrag. Båstads kommun "av 6-24-

27 Granskning av årsredovisning Driftredovisning Båstads kommun har ingen generell organisationsform med nämnder. Förändringarna härvid under 2010 och 2011 har bland annat medförten inkonsekvens i bokföring avverksamheter kontra den redovisning som görs i förvaltningsberättelsen. Som exempel kan nämnas att kommunledningskontoret, som i avvikelseanalysen under rubriken Ekonomisk analys redovisar ett överskott mot budget på 1,6 mnkr, måste stämmas av på ca 30 positioner (där vissa avser delar av verksamheter) mot den "Budgetavräkning verksamheter" som är sammanställd. Detta medför att fullständigheten i redovisningen per verksamhet i årsredovisningen är svår att påvisa. Bedömningoch iakttagelser Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Årsredovisningen redovisar en uppställning med både budgeterade nettokostnader, utfall och budgetavvikelse perverksamhet. Nämndernas budgetavvikelse samtförändringen från avvikelsen i prognosen per sista augusti redovisas i tabellen nedan: Driftredovisning per +/- fr. Budgetverksamhet, mnkr Budget Utfall prognos avvikelse Kommunfullmäktige 1,S 1,6 0,2 Överförmyndare 0,5 0,6-0,1 Revision 0,7 0,7 0,0 KommunstITelse 3,1 2,4-0,7 Kommunledningskontor 46,6 45,0 1,6 Teknik och Service 37,6 37,6-0,1 Samhällsbyggnad 3,3 2,4 0,9 Samhällsskydd 11,6 11,5 0,1 Barn & skola 204,4 20S,3-3,9 Bildning & arbete 9S,2 104,1-5,9 Vård & omsorg ls3,7 190,5-6,7 Skolpeng 4S,7 50,S -2,0 Resultatenheter, skola 0,2-3,2 3,4 Summaverksamheter 590,9 605,6-14,S Verksamheterna enligt ovan redovisar en negativ budgetavvikelse på 14,8 mnkr, men tonvikt på Barn & skola, Bildning & arbete, Vård & omsorg samt Skolpeng. (summa underskott 20,1 innkr). Till följd av omorganisationen kan det inte göras en fullständig analys. Båstads kommun prognostiserade i delårsrapporten ett resultat på 7,3 rnnkr för helåret 2011; utfallet blev 7,7. Sammantaget skiljer sig denna prognos och utfallet 2011 endast med ca 1 mnkr avseende skatteintäkter/statsbidrag. Båstads kommun.,. ".7 av'? -25-

28 Granskning av årsredovisning Balanskrav Bedönruning ochiaktlagelser Vi instämmer i kommnnens bedömning av om balanskravethar uppfyllts. Årets resultat har de tre senaste åren varit positivt och underskottetfrån 2008 täcktes redan år God ekonomisk hushållning Bedönruning och iaktlagelser Vi bedömer att de finansiella målen inte uppnås i och med resultat- och ställning Vi bedömer att målen för verksamheten inte uppnås utifrån återrapporteringen i årsredovisningen. Denna bedömning baseras på att 24 av 63 verksamhetsrnålen som fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning ej uppfylls. De mål som ej uppfylls bör behandlas i handlingsplan. Detbör framgå i årsredovisningen om det finns framtagna handlingsplaner och hur arbetet med dessa fortgår. Årsredovisningen kan medfördel kompletteras med ett tydligt ställningstagande över verksamhetsrnålens måluppfyllelse och i vilken utsträckning verksamheten har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Vi anser att måluppfyllelsen av årsredovisningens verksamhetsrnål är mer svåravstämda än de finansiella målen. Detframgår inte alla gånger hur målet har stämts av. Det finns anledning att se över antalet mål. Ett alltför stort antal mål tenderar att fä en begränsad styreffelct Finansiella mål I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2011: Finansielltmäl, fastställt avfullmäktige i budget 2011 Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Utfall 2011 Resultatet blev 1,3 procent av skatteintäkter och bidrag. Mäluppfyllelse Målet uppfylldes inte. Investeringarna (exklusive exploaterings- och va-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Kommunalskatten ska vara oförändrad, 20:23 kr. Det resultatsom redovisas är att 97 procent av investeringarna täcktes med egna medel (överskott och avskrivningar). Målet uppfylldes inte. Måletuppfylldes. Båstads kommun 8 av 8-26-

29 Granskning av årsredovisning 2011 Det finns ingen analys i förvaltningsberättelsens ekonomiavsnitt av följderna och/eller planerade förändringar till följd av att målen inte är uppnådda. Vi rekommenderar Båstads kommun att utforma ett uppföljningssystem där de ekonomiska målen löpande stäms av och där det finns system/rutiner för att snabbt vidta åtgärder om målen inte uppfylls Mål för verksamheten När det gäller lagstiftningen avseende god ekonomisk hushållning kan det generellt sägas att det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka områden som är väsentliga och att det är styrsignalerna från fullmäktige som är grundläggande. Det innebär attfullmäktiges styrsignaler i form av mål, riktlinjer eller uppdrag ska ge tillräcklig tydlighet till styrelsen för att denna ska kunna utforma verksamheten i enlighet medfullmäktiges vilja. I budgeten för år 2011 finns ingen tydlig skrivning om synen på god ekonomisk hushållning. Det har inte gjorts en uttolkning av begreppet god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har i budget 2011 fastställt 10 övergripande mål Någon tydlig avstämning av dessa mål görs inte i förvaltningsberättelsen. Vidare finns 29 prioriterade mål samt 33 servicedeldarationer. Verksamhetsberättelsen innehåller en tabell där avstämning sker gentemot prioriterade mål och servicedeklarationer. Av tabellen framgår att 36 mål har uppnåtts, 3 mål delvis uppnåtts och 24 mål ej uppnåtts. En del av dessa mål och servicedeklarationer redovisas i årsredovisningen under respektive verksamhetsområde. Det finns dock ettbetydande antal vars avstämning av måluppfyllelse ej redovisas annat än i angiven tabell. I förvaltningsberättelsen förekommer också en återredovisning av mål (resultatmål) som inte finns i Budget Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Bedönming och ialcttagelser Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Uifallf6- Ökn/ reg ål' Uifa1l2011 Minskn. % 192,0 183,6-4,4% -717,2-745,1 3,9% -32,4-34,4 6,2% Båstads kommun 9 av 9-27-

30 Granskning av årsredovisning 2011 Ve"ksamhetens nettokostnader -557,6-595,9 6,9% Skatteintäkter 524,1 539,8 6,9% Generella statsbidrag 69,8 66,0-5.4% Summa skatter och statsbidrag 593,9 605,8 2,0% Finansiella intäkter 1,1 2,0 81,8% Finansiella kostnader -2,0-4,1 105% Arets resultat 35,4 7,8-78,0% En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. Det redovisades en realisationsvinst i kommunen 2010 på 14.8 mnkr vid försäljningen av BUTAB. Per 1 april överfördes förvaltningen av kommunens förvaltningsfastigheter till Båstadhem, varför jämförelsetalen för en stor intäkts- och kostnadsmassa förändras. Skatteintäkterna har, tackvare en ökad skattekraft på 1,9 procent, ökat med 15.7mnkr. Årets pensionsutbetalning har uppgått till 11,4 mnkr, 2,6 mnkr mer än budget. Avsättningen till pensioner i balansräkningen har ökat endast marginellt, från 5,7 mnkr till 6.1 mnkr. Uppbokad slutavräkning skatteintäkterför år 2010 och prognos 2011 uppgår i årets bokslut till 18,9 mkr (S,5 + 10,4). Ovanstående poster förklarar en del av den totala resultatförsämringen om 27.6 mkr Balansräkning Bedönming och iakttagelser Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Balansrälmingen är uppställd enligt KRL och omfattar i huvudsak tillräckliga noter. Vi vill dock framföra vissa synpunkter/förbättringsförslag; Beträffande anläggningstillgångar finns ingen komplett specifikation på innehållet på respektive konto. Detta medför också att det inte finns fullständiga underlag till omföringarna mellan projekt och objekt/konto. Kommunen redovisar en pensionsfond under rubriken eget kapital. med hänvisning till ett cirkulär från SKL 2005:96. Vi menar att det inte finns något stöd för denna redovisning, utan att cirkuläret endast resonerar kring olika möjligheter att upprätta balanskravsutredningen. Bilagor och specifikationer finns i övrigt i tillräcklig omfattning. Båstads kommun 10 av

31 Granskning av årsredovisning 2011 Kontroller av momsredovisningenvisar attkommunen använder sig avsju'olika konton för att redovisa momsen. Följden blir attbeloppet avseende momsfordran avseende "Ludvikamomsen" inte blir rättvisande i årsredovisningen eftersom fordran redovisas under såväl kortfristiga fordringar som kortfristiga skulder. Ett flertal rättelser har gjort under året; det kan finnas skäl till att den interna kontrollen av momshanteringen bör stärkas. Kommunen använder sig av ett administrativt konto för löpande periodiseringar; vid bokslutet 2011 uppgick saldot på detta konto till 3,8 mkr. Periodiseringen har sedan tidigare registrerats i systemet men i nuläget sker det ingen löpande avstämning av kontot. Vår bedömning är med hänsyn till det betydande beloppet att det sker en utredning av kontots innehåll samtlöpande avstämningar för att förstärka den interna kontrollen. Vi ser anledning till att förbättra den information som i nulägetbifogas de olika projekt som hanteras inom kommunen för att underlätta bedömningen av substansen i balansposterna. För att möjliggöra en korrekt bedömning bör det enligt vår uppfattning för varje projekt bifogas en sammanställning av projektets förutsättningar. Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL Kassajlödesanalys Bedömning och ialdtagelser Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar samt att noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen Sammanställd redovisning Bedömningochialdtageffier Den sammanställda redovisningen innehåller de delar somlagen stipulerar. Analysen av resultatet för "kommunkoncernen" är begränsad; det noteras endast att resultatetförsämrats med 13,0 mnkr Tilläggsupplysningar Bedömningochialdtagelser Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. Båstads kommun 11 av

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-04-14 Tid: Onsdagen den 22 april, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Sandra Volter Richard Vahul Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-03-16. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-03-16. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 26 april 2011, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Tisdagen den 26 april 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-03-16 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 MISSIV 2014-04-09 LJR 2013/8 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2013 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Lena Salomon, certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Bengt-Åke Hägg, godkänd revisor Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer