Delårsrapport DNR HMC Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport DNR HMC 2013 323. Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum"

Transkript

1 Delårsrapport DNR HMC Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys inklusive KPP 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning

3

4 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Inom Hjärt- & Medicincentrum (HMC) utkristalliserar sig ett par områden med stora, snabba medicinska landvinningar till gagn för patienterna men medförande ekonomiska utmaningar för verksamheten. Kateterburna kirurgin Hjärta Grundläggande utveckling går tillbaka till år 2010 när Seldingerenheten hade färdigställts och startats. Bedömningen då var att denna kostym med sex lab. var något för stor. Nu bara några år senare har den explosionsartade utvecklingen gjort att LiÖ redan beslutat om ett ytterligare lab. som skall vara klart för drift på Vrinnevisjukhuset under andra kvartalet Intern utredning pågår dessutom om det är möjligt att bygga om delar av Seldingerenheten för att få plats med ytterligare ett lab. som behövs främst till det som i hjärtriktlinjerna benämns som en kommande folksjukdom, hjärtflimmer. Det nya labbet skall i så fall användas till flimmerablationer. Inom kateterburna kirurgin är det främst aortaklaffar (TAVI-ingrepp) som haft en ökning. Prognosen för dessa ingrepp är kraftigt stigande. Inom den regionala medicinska programgruppen angavs år 2012 att internationellt, referens Tyskland, var kateterklaffar ca 25 % av alla klaffingrepp. I år när vi ställs samma fråga är ca 50 % av klaffingreppen av kateterimplantattyp. Ser vi nu till Thorax väntelista är ca 25 % av patienterna väntande till ett TAVI-ingrepp. Karaktären på dessa ingrepp är att tidigare inoperabla (ålder, sjuklighet) patienter nu med framgång kan behandlas. Samtidigt har efterfrågan på öppna klaffoperationer ännu inte minskat. Se bifogat diagram från årsrapporten för regional hjärtsjukvård. Antal kateterklaffar (TAVI) per inv Samtliga öppna klaff op. per inv Kateterburna kirurgin Kärl På Seldigerlabbet genomförs nu en rad endovaskulära ingrepp. Socialstyrelsen har förordat att en endovaskulär jourlinje bör finnas på Universitetssjukhuset. I brist på endovaskulär jourlinje får akuta patienter skickas till närliggande lämpligt Universitetssjukhus för behandling. I närtid har HMC svårt att lösa detta problem Thorakala- och bukaortastent kan nu läggas in på Seldingerenheten i allt större utsträckning. Screening av bukaorta för äldre män har införts sedan tidigare. Kompetensutveckling sker successivt och flera kärlkirurger behärskar denna nya teknik. Inom detta område är det ett paradigmskifte från konventionell kirurgi till endovaskulära åtgärder. Stentgraft implantaten har fortfarande en hög kostnadsnivå. Vår bedömning är att vi i och med förnyad upphandling med regionen kommer att få bättre kvalitet och fördelaktigare prisbild. En dialog med Kalmar län har påbörjats. Kalmar har nu som önskemål att skicka sina kärlsjuka från södra Kalmar län till Seldingerenheten Under året har dessa aktiviteter ökat från 18,8 mkr till 23,5 mkr d.v.s. 25 %. Notera även staplars lutning tidigare år.

5 Delårsrapport Intensivvården Behovet av intensivvård har ökat för såväl thoraxsom för kardiologpatienter. Utvecklingen av avancerat hjärt-lung-understöd (ECMO) som tog fart i samband med svininfluensan har medfört ökad efterfrågan på sådan kostnadskrävande och personalkrävande behandling. Detta sätter även tryck på uppvakningsplatser (THUVA) och övervakningsplatser. Dessa platser behövs främst av patienter som kommer från de ökade aktiviteterna på Seldingerenheten. Här har ett speciell THÖVA-pilot startat för att se om denna medicinska kompetensökning är möjlig att införa på Seldingers övervakningssal. Kvalificerat vidareutbildade sjuksköterskor behöver här förstärka verksamheten. Under planperioden slut (år 2016) behöver troligen Hjärtcentrum sydväst genomgå byggnadsaktiviteter för en utökning av tekniska och vanliga vårdplatser. Biologiska läkemedel Utveckling biologiska läkemedel inom reumatologi: De nya nationella riktlinjernas genomslag inom reumatologi har överraskat kliniken, som budgeterat en kostnadsökning på 6-7 mkr, ca 10 %, men utvecklingen nu tyder på ökade kostnader mot utfallet på 12 mkr motsvarande 17 %. Magtarmkliniken rapporterar också kraftigt stigande volymer för sin behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Beställarenheten kommer i år att kompensera för ökningarna inom Reuma- och Magtarmklinikerna. Sett i det nationella perspektivet ligger vi på tredje plats nerifrån bland länen. Inköp Här har vi inom främst hjärtverksamheten fortsatt, men även utvecklat de gemensamma regionala inköpen. Upphandlingarna har endast i enstaka fall misslyckats. De genomförda upphandlingarna har gett ett bra bidrag till verksamheten, både ur medicinsk kvalitet och ekonomiperspektivet: Aktuella regionala: Pacemaker, dito biventrikulära, klar Pacemaker ICD typ, klar Stentgrafter Aortastent, klar Coronarstent III pågående Biologiska läkemedel TNF-a pågående Övriga Dialyser, klar Läkemedel: Subkuvia till gammanorm, klar Nytt system för antibiotika beredning, test Perifera stent med Kronoberg, klar Vid vissa av dessa upphandlingar har också stor vikt lagts vid försök till beräkningar av Life Cycle Cost (LCC-kalkyler). Förutom ekonomiska vinster ses vinster i rationella nya pacemakers som kan interagera med Cosmic och på ett enkelt och effektivt sätt kan överföra stora mängder information. Visst arbete återstår för IT-centrum att öppna för denna funktionalitet som medför en avlastning för såväl kardiolog som sjuksköterska vid pacemakerkontroll, samt en möjlighet att lagra kvalitetssäkrade data med en helt annan volym än dagens manuellt inrapporterade. Inköpsprocessen av typ ovanstående upphandling är inte helt enkel, se bifogad process. Någon form av inköpsprojekt med multiprofessionella deltagare skulle säkert kunna snabba upp och effektivisera processen. Detta kommer att bli synnerligen viktigt vid de kommande upphandlingarna av medicinsk bulkutrustning som skall handläggas av MTÖ för de olika centrumen. Verksamhetsutvecklare och controllers kan tillföra kompletterande perspektiv Planerade kommande regionala/nationella TAVI inplantat Slutförda utomregional HMC har tagit kontakt med Kronoberg och nu slutfört gemensam upphandling av perifera stent för kärl och för endoskopi. Denna upphandling berör förutom HMC även CKOC och Röntgenkliniken. Detta är den första upphandlingen inom medicinsidan som företas gemensamt utanför länet, samt med ett län utanför regionen för HMC:s räkning. Kalmar län har också anslutit sig till denna upphandling. Upphandlingen trädde i kraft i oktober. Det ekonomiska resultatet prismässigt blev rätt lyckat med rabatter på 30-40%. Upphandlingens bred och ett snabbt genomförande som vi tvingats till, har medfört ett oplanerat efterarbete. Röntgens objekt blev inte helt optimala, utan här arbetar vi med Inköp för att anpassa tilldelningsbeslutet på bästa sätt för verksamheten. Omförhandling Inom Njurmedicin har avslutat ett leasingavtal och övergår till enbart förbrukningsmaterial för dialysfilter. Detta medför för njurmedicin avsevärt sänkta kostnader för dialyser fr.o.mo 1 september Sammanfattningsmässigt har årets upphandlingar medfört sänkta kostnader på rimligtvis över 10 mkr på årsbasis. Bedömning av resterande år 2013, sammantaget Utgångsläget inför sista delen av 2013 är fortsatt vakanshållning av personal, samt investeringsrestriktioner. Investeringsnivån är prognostiserad till 10 mkr mot budgeterade 50 mkr. Kostnadsökningstakten har dämpats.

6 Delårsrapport Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Då Budget 2013 Bokslut 2012 Arbets- och miljömedicin 0,0 0 1,6 Fysiologiska kliniken US 0,2 0 0,2 Njurmedicinska kliniken US 0 0-4,8 Hudkliniken i Östergötland -2,2 0 1,6 Reumatologiska kliniken i Östergötland -0,4 0-15,5 Allergicentrum US 0 0 0,6 Infektionskliniken i Östergötland -2,9 0-28,0 Endokrinmedicinska enheten -0,8 0 0,9 Magtarmmedicinska kliniken ,0 Hjärt- och medicincentrum Stab -0,6 0-6,1 Hjärtverksamhetens sekretariat 0,3 0 0,8 Rehabenheten HMC 0 0-0,1 Kardiologiska kliniken US 2,1 0 20,3 Kardiologiska kliniken ViN Thorax-Kärlkliniken US -5,6 0-20,4 Sjukgymnastiken HC 0 0-0,1 Summa 1) -9, ,0 1) Budgeten har omarbetats under 2013, centrum har tillförts 60 mkr på årsbasis

7 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys KPP Centrumnivån Bifogat diagram nedan visar utvecklingen per klinik under åren , där negativa värden betyder kostnader under riksgenomsnitt (tkr). Centrums jämförelsetal har under perioden har försämrats i det nationella perspektivet. Vårt målvärde är 95 % av nationell kostnadsnivå, med bibehållen god medicinsk kvalitet. Detta mål uppnåddes under år Enligt vår bedömning är en viktig komponet i centrums stigande kostnadsnivå, vår hantering av TNF-a läkemedlen (Biologiska läkemedel). Dessa läkemedel köps på rekvisition främst av reumatologen och stör troligen KPP jämförelsen. Vi bedömer att vår hantering av TNF-a är kostnadseffektiv. Hjärt-kärlsjukvården har utvecklats åt rätt håll.

8 Delårsrapport Tabell specifikation resultat Verksamhetsområde/klinik Centrums resultat jämfört nationellt 95% 98% 99% Klinikens resultat jämfört nationellt för 2012 Kardiologen US 103% 102% 101% Thorax kärl 88% 91% 86% Njurkliniken 91% 93% 104% Hudkliniken 66% 80% 82% Reuma 105% 124% 148% Infektion 128% 116% 116% Värde anges som relationstal där tal under 100 % är lägre kostnad än riksgenomsnitt för aktuell sjukhusnivå Klinikspecifika KPP analyser Kardiologen Benchmarking Kardiologiska Kliniken US med övriga Regionsjukhus för år 2012 Kardiologen US ligger ca 4,4 milj kronor över SKL jämförelser med övriga regionsjukhus vilket motsvarar 1,52 % enligt nedanstående diagram: E17N E25N E26C E26E Varav dyrt operatio nsmateri al Sjukhus Kostnad per VTF samtliga Uppgift Vårdkostnad/ Antal Vårdkost Antal Vårdkostna Antal Vårdkost Antal samtliga från SKL databas VTF VTF nad/vtf VTF d/vtf VTF nad/vtf VTF DRG Universitetsjukhuset i Linköping Karolinska universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Skåne universitetssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i Örebro Norrlands Universitetssjukhus Totalt Antal VTF På Kardiologen US är det framförallt 4 st DRG som är dyrare i jämförelse med övriga regionsjukhus: E17N Perkutan ablation för hjärtarytmi E25N Insättning/byte av defibrillator E26C Insättning/byte av pacemaker K E26E Insättning/byte av pacemaker U Följande Regionsjukhus har KPP data för dessa DRG under år 2012: Dessa ingrepp kännetecknas av höga kostnader för operatonsmaterial. Enligt SKL är det bara 3 Sjukhus som har med dyrt operationsmaterial -Akademiska, Linköping samt Sahlgrenska. Den största materialkostnaden avser DRG E25N där genomsnittskostnaden för dyrt operationsmaterial fördelar sig enligt nedan. Av 91 vårdtillfällen har 40 medfört en ny biventrikulär ICD år 2012 på Kardiologen US. År 2012 kostade en sådan kr. Under 2013 har vi förhandlat om våra kostnader med berörd leverantör.

9 Delårsrapport E25N insättning/byte av defibrill Kronor Antal kontakter Kronor per DRG Poäng Kronor per kontakt Patspec material ICD Patspec material ICDbyte Patspec material Bivent ICD byte Patspec material Bivent ICD ny Patspec material Bivent ICD uppgrad Patspec mtrl Elektodbyten Patsepc mtrl Radiofrekvensabl med carto Patientspecifikt opmtrl Reumatologen Bedöms kostnads effektiv, men det dominerande inslaget av öppenvård och läkemedel gör KPP-underlaget svåranalyserat Hudkliniken Kliniken ligger väl till i jämförelsen Thorax-Kärlkliniken ligger mycket väl till i jämförelsen Infektionskliniken Infektionskliniken jämförelseunderlag som helhet utgår här från nivå 6 Regionsjukhus. Detta medför inte helt riktiga jämförelse parametrar. Benchmarking aktiviteter är genomförda bl.a. med Nysam. Kliniken har långa vårdtider pga patientmix och underlaget i kommunen. Kliniken är också i en fas med många ST-läkare Njurmedicin Bedöms kostnads effektiv, men det relativt stora inslaget av öppenvård och läkemedel gör KPP-underlaget svåranalyserat. Se nedanstående spec:

10 Benchmarking Njurmedicinska Kliniken US med övriga Regionsjukhus för år 2012 Kardiologen US ligger ca 3,1 milj kronor över SKL jämförelser med övriga regionsjukhus 2012, åren innan har njurmed legat omkring 7 mkr lägre. Vad har hänt? klinik DRGpoäng Kostnader SKL-kr diff År Njurmedicin År Njurmedicin År Njurmedicin På Njurmed US är det framförallt 3 st DRG som sticker ut i jämförelse med övriga regionsjukhus: Y83O M32Q M99O Sköterskebesök O Dialysbehandling O U Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Följande data finns registrerat på dessa DRG: Klinik_text Vardform DRG DRG_text DRGpoäng Kostnader Kr/poäng_LiO Nivå SKL kr/poäng SKL-kr diff Njurmedicinska kliniken US ÖV M32Q Dialysbehandling O U 572, , , , , ,34 Njurmedicinska kliniken US ÖV M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar 118, , , , , ,08 Njurmedicinska kliniken US ÖV Y83O Sköterskebesök O 48, , , , , ,11 740, , , ,85 1. Genomsnittskostnad regionalsjukus: Kostnad/antal kontakter sjukhus drgocc vardkostnad (mo+ms mo Läkemedel Rekv Beh Patientspecifikt opmtrl Verksamhetsspecifika undersö PersonalkostnadOH kostnader ms Anestesi LabbkostnoperationKlinfys Röntgen Postop Regionsjukhus M32Q Regionsjukhus M99O Regionsjukhus Y83O Genomsnitts Kostnad för Njurmedicin US jämfört med andra regionsjukhus Njurmedicin 2012 DRG Vårdtjänst Kronor Antal kontakter Kronor/totala kontakte Regionalsjukhus kostnad/antal Avvikelse M32Q Dialysbehandling O U 0100 Läkarbesök Sjukvårdande behandling Läkarinsats Sjukv beh Åtgärder (ane, IVA, postop) Röntgen Klinfys Lab analyser Läkemedel Rekv Beh Läkemedel Rec Apodos Verksamhetsspecifika undersökn Utbildningsåtagande AT/ST OH kostnader Kalkyldiffar TOTAL M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar 0100 Läkarbesök Röntgen Klinfys Immunologi Lab analyser Läkemedel Rekv Beh Läkemedel Rec Apodos Verksamhetsspecifika undersökn Utbildningsåtagande AT/ST OH kostnader inkl. anestesi, operation 8999 Kalkyldiffar Y83O Sköterskebesök O 0200 Sjukvårdande behandling Läkarinsats Sjukv beh Lab analyser inkl. iva, anestesi, postop 3601 Läkemedel Rekv Beh Verksamhetsspecifika undersökn OH kostnader Kalkyldiffar

11 3. Slutsats M32Q och M990 M32Q är billigare eftersom den inte innehåller verksamhetsspecifika undersökn, vilket motsvaras av en kostnad på 375 kr per kontakt på övriga regionsjukhus. Samt en betydligt högre OH kostnad. Dock är M990 dyrare för den innehåller verksamhetss undersökn som för LiO motsvaras av undersökningar för Hemodialys och Peritonealdialys. DRG Y83O Den stora skillnaden är att läkemedel för Peritonealdialys är betydligt högre jmf med andra regionsjukhus. Y 8 3O Sköterskebesök O M easures 2012 som värden SSK besök Dialys US SSK besök Dialys LiM SSK besök Dialys Garnis Sjv beh Ssk Hemdialys US Sjv beh Ssk HemHD US Sjv beh Ssk M ottagning US Läkarinsats vid dialysbesök US Läkarinsats vid dialysbesök LiM Läkarinsats vid dialysbesök Garnis Anestesiåtgärder M ed serv Lab div ÖV US Dialysavd M ed serv Lab div ÖV LiM Dialysavd M ed serv Lab div ÖV Garnis Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekvisition PD-patient Hem dialys pd # pat Klinikoverhead Klinikgemensamt, fördelade poster Centrumoverhead, fördelad kostnad Centrumoverhead, bokförd kostnad Kalkyldifferens mot redovisn Anpassad delmängd Anpassad delmängd Dock har inte kostnaden för PD läkemedel ökat mellan åren, utan DRG inkluderar from 2012 PD läkemedel. Totalt nettobelopp ej särskild subvention som värden Extraneal , ,00 Gambrosol Trio , ,00 HomeChoice , ,00 Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror , ,00 Physioneal 4 0 Glucose , ,00 Physioneal 4 0 Glucose Clear-Flex , ,00 Kostnad PD-läkemedel , ,00 Ingen förändring i kostnaden mellan åren Dock innehåller DRG:t 2012 en kostnad för PD läkemedel som 2011 inte inkluderades. 9 70O Sköterskebesök O M easures Ko st nads Period som värden Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekv Beh Y 8 3O Sköterskebesök O Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekvisition PD-patient Läkemedel Rekv Beh Anpassad delmängd

12 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Startsida Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ) Försäljning utbildning Övr intäkt LT:s huvudverksamh Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader ) Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) En ny budget har upprättats efter att centrummet erhållit 60 mkr extra i länssjukvårdsersättning på årsbasis vid halvårsskiftet 2) Det egna negativa kapitalet har nollställs retroaktivt utifrån den utgående balansen i bokslutet år 2012, varvid retroaktiv ränteåterbetalning erhållits under år ) KPP-anpassningar och centralt beslutade kontoförändringar under år 2012 gör att jämförelser över RRs perioder inte är helt jämförbara. 4) Omorganisation av EM-kliniken och läkarstafett Kardiologo ViN har medfört att löner måste hanteras under rubriken Övrigt under 2012.

13 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 Ökning/minskning förråd och varulager -814 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital ) Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 30 Likvida medel vid årets slut 30 1) Noter till kassaflödesanalysen: 1) Ingen cashflow-aktivitet för handkassorna är inplanerad. Viktig resurs vid en återfall av kontanthantering. 2) Central amortering av det egna negativa kapitalet under perioden

14 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur )2) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning: 1) Ökade lönsamhetskrav och kortare avskrivningstider eftersträvas vid invetsteringskalkylen. 2) Investeringsrestriktioner, mål att uppnå nollresultat

15 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not # TILLGÅNGAR # Inventarier # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm # Kundfordringar # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital ) # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Övriga kortfristiga skulder # Summa Skulder ) # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Centralt beslutad nollställning av det egna negativa kapitalet retroaktivt från årsskiftet 2) Central amortering av det egna negativa kapitalet minskar centrums skuldsättning med drygt 40 mkr

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3

Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3 Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer