Delårsrapport DNR HMC Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport DNR HMC 2013 323. Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum"

Transkript

1 Delårsrapport DNR HMC Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys inklusive KPP 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning

3

4 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Inom Hjärt- & Medicincentrum (HMC) utkristalliserar sig ett par områden med stora, snabba medicinska landvinningar till gagn för patienterna men medförande ekonomiska utmaningar för verksamheten. Kateterburna kirurgin Hjärta Grundläggande utveckling går tillbaka till år 2010 när Seldingerenheten hade färdigställts och startats. Bedömningen då var att denna kostym med sex lab. var något för stor. Nu bara några år senare har den explosionsartade utvecklingen gjort att LiÖ redan beslutat om ett ytterligare lab. som skall vara klart för drift på Vrinnevisjukhuset under andra kvartalet Intern utredning pågår dessutom om det är möjligt att bygga om delar av Seldingerenheten för att få plats med ytterligare ett lab. som behövs främst till det som i hjärtriktlinjerna benämns som en kommande folksjukdom, hjärtflimmer. Det nya labbet skall i så fall användas till flimmerablationer. Inom kateterburna kirurgin är det främst aortaklaffar (TAVI-ingrepp) som haft en ökning. Prognosen för dessa ingrepp är kraftigt stigande. Inom den regionala medicinska programgruppen angavs år 2012 att internationellt, referens Tyskland, var kateterklaffar ca 25 % av alla klaffingrepp. I år när vi ställs samma fråga är ca 50 % av klaffingreppen av kateterimplantattyp. Ser vi nu till Thorax väntelista är ca 25 % av patienterna väntande till ett TAVI-ingrepp. Karaktären på dessa ingrepp är att tidigare inoperabla (ålder, sjuklighet) patienter nu med framgång kan behandlas. Samtidigt har efterfrågan på öppna klaffoperationer ännu inte minskat. Se bifogat diagram från årsrapporten för regional hjärtsjukvård. Antal kateterklaffar (TAVI) per inv Samtliga öppna klaff op. per inv Kateterburna kirurgin Kärl På Seldigerlabbet genomförs nu en rad endovaskulära ingrepp. Socialstyrelsen har förordat att en endovaskulär jourlinje bör finnas på Universitetssjukhuset. I brist på endovaskulär jourlinje får akuta patienter skickas till närliggande lämpligt Universitetssjukhus för behandling. I närtid har HMC svårt att lösa detta problem Thorakala- och bukaortastent kan nu läggas in på Seldingerenheten i allt större utsträckning. Screening av bukaorta för äldre män har införts sedan tidigare. Kompetensutveckling sker successivt och flera kärlkirurger behärskar denna nya teknik. Inom detta område är det ett paradigmskifte från konventionell kirurgi till endovaskulära åtgärder. Stentgraft implantaten har fortfarande en hög kostnadsnivå. Vår bedömning är att vi i och med förnyad upphandling med regionen kommer att få bättre kvalitet och fördelaktigare prisbild. En dialog med Kalmar län har påbörjats. Kalmar har nu som önskemål att skicka sina kärlsjuka från södra Kalmar län till Seldingerenheten Under året har dessa aktiviteter ökat från 18,8 mkr till 23,5 mkr d.v.s. 25 %. Notera även staplars lutning tidigare år.

5 Delårsrapport Intensivvården Behovet av intensivvård har ökat för såväl thoraxsom för kardiologpatienter. Utvecklingen av avancerat hjärt-lung-understöd (ECMO) som tog fart i samband med svininfluensan har medfört ökad efterfrågan på sådan kostnadskrävande och personalkrävande behandling. Detta sätter även tryck på uppvakningsplatser (THUVA) och övervakningsplatser. Dessa platser behövs främst av patienter som kommer från de ökade aktiviteterna på Seldingerenheten. Här har ett speciell THÖVA-pilot startat för att se om denna medicinska kompetensökning är möjlig att införa på Seldingers övervakningssal. Kvalificerat vidareutbildade sjuksköterskor behöver här förstärka verksamheten. Under planperioden slut (år 2016) behöver troligen Hjärtcentrum sydväst genomgå byggnadsaktiviteter för en utökning av tekniska och vanliga vårdplatser. Biologiska läkemedel Utveckling biologiska läkemedel inom reumatologi: De nya nationella riktlinjernas genomslag inom reumatologi har överraskat kliniken, som budgeterat en kostnadsökning på 6-7 mkr, ca 10 %, men utvecklingen nu tyder på ökade kostnader mot utfallet på 12 mkr motsvarande 17 %. Magtarmkliniken rapporterar också kraftigt stigande volymer för sin behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Beställarenheten kommer i år att kompensera för ökningarna inom Reuma- och Magtarmklinikerna. Sett i det nationella perspektivet ligger vi på tredje plats nerifrån bland länen. Inköp Här har vi inom främst hjärtverksamheten fortsatt, men även utvecklat de gemensamma regionala inköpen. Upphandlingarna har endast i enstaka fall misslyckats. De genomförda upphandlingarna har gett ett bra bidrag till verksamheten, både ur medicinsk kvalitet och ekonomiperspektivet: Aktuella regionala: Pacemaker, dito biventrikulära, klar Pacemaker ICD typ, klar Stentgrafter Aortastent, klar Coronarstent III pågående Biologiska läkemedel TNF-a pågående Övriga Dialyser, klar Läkemedel: Subkuvia till gammanorm, klar Nytt system för antibiotika beredning, test Perifera stent med Kronoberg, klar Vid vissa av dessa upphandlingar har också stor vikt lagts vid försök till beräkningar av Life Cycle Cost (LCC-kalkyler). Förutom ekonomiska vinster ses vinster i rationella nya pacemakers som kan interagera med Cosmic och på ett enkelt och effektivt sätt kan överföra stora mängder information. Visst arbete återstår för IT-centrum att öppna för denna funktionalitet som medför en avlastning för såväl kardiolog som sjuksköterska vid pacemakerkontroll, samt en möjlighet att lagra kvalitetssäkrade data med en helt annan volym än dagens manuellt inrapporterade. Inköpsprocessen av typ ovanstående upphandling är inte helt enkel, se bifogad process. Någon form av inköpsprojekt med multiprofessionella deltagare skulle säkert kunna snabba upp och effektivisera processen. Detta kommer att bli synnerligen viktigt vid de kommande upphandlingarna av medicinsk bulkutrustning som skall handläggas av MTÖ för de olika centrumen. Verksamhetsutvecklare och controllers kan tillföra kompletterande perspektiv Planerade kommande regionala/nationella TAVI inplantat Slutförda utomregional HMC har tagit kontakt med Kronoberg och nu slutfört gemensam upphandling av perifera stent för kärl och för endoskopi. Denna upphandling berör förutom HMC även CKOC och Röntgenkliniken. Detta är den första upphandlingen inom medicinsidan som företas gemensamt utanför länet, samt med ett län utanför regionen för HMC:s räkning. Kalmar län har också anslutit sig till denna upphandling. Upphandlingen trädde i kraft i oktober. Det ekonomiska resultatet prismässigt blev rätt lyckat med rabatter på 30-40%. Upphandlingens bred och ett snabbt genomförande som vi tvingats till, har medfört ett oplanerat efterarbete. Röntgens objekt blev inte helt optimala, utan här arbetar vi med Inköp för att anpassa tilldelningsbeslutet på bästa sätt för verksamheten. Omförhandling Inom Njurmedicin har avslutat ett leasingavtal och övergår till enbart förbrukningsmaterial för dialysfilter. Detta medför för njurmedicin avsevärt sänkta kostnader för dialyser fr.o.mo 1 september Sammanfattningsmässigt har årets upphandlingar medfört sänkta kostnader på rimligtvis över 10 mkr på årsbasis. Bedömning av resterande år 2013, sammantaget Utgångsläget inför sista delen av 2013 är fortsatt vakanshållning av personal, samt investeringsrestriktioner. Investeringsnivån är prognostiserad till 10 mkr mot budgeterade 50 mkr. Kostnadsökningstakten har dämpats.

6 Delårsrapport Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Då Budget 2013 Bokslut 2012 Arbets- och miljömedicin 0,0 0 1,6 Fysiologiska kliniken US 0,2 0 0,2 Njurmedicinska kliniken US 0 0-4,8 Hudkliniken i Östergötland -2,2 0 1,6 Reumatologiska kliniken i Östergötland -0,4 0-15,5 Allergicentrum US 0 0 0,6 Infektionskliniken i Östergötland -2,9 0-28,0 Endokrinmedicinska enheten -0,8 0 0,9 Magtarmmedicinska kliniken ,0 Hjärt- och medicincentrum Stab -0,6 0-6,1 Hjärtverksamhetens sekretariat 0,3 0 0,8 Rehabenheten HMC 0 0-0,1 Kardiologiska kliniken US 2,1 0 20,3 Kardiologiska kliniken ViN Thorax-Kärlkliniken US -5,6 0-20,4 Sjukgymnastiken HC 0 0-0,1 Summa 1) -9, ,0 1) Budgeten har omarbetats under 2013, centrum har tillförts 60 mkr på årsbasis

7 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys KPP Centrumnivån Bifogat diagram nedan visar utvecklingen per klinik under åren , där negativa värden betyder kostnader under riksgenomsnitt (tkr). Centrums jämförelsetal har under perioden har försämrats i det nationella perspektivet. Vårt målvärde är 95 % av nationell kostnadsnivå, med bibehållen god medicinsk kvalitet. Detta mål uppnåddes under år Enligt vår bedömning är en viktig komponet i centrums stigande kostnadsnivå, vår hantering av TNF-a läkemedlen (Biologiska läkemedel). Dessa läkemedel köps på rekvisition främst av reumatologen och stör troligen KPP jämförelsen. Vi bedömer att vår hantering av TNF-a är kostnadseffektiv. Hjärt-kärlsjukvården har utvecklats åt rätt håll.

8 Delårsrapport Tabell specifikation resultat Verksamhetsområde/klinik Centrums resultat jämfört nationellt 95% 98% 99% Klinikens resultat jämfört nationellt för 2012 Kardiologen US 103% 102% 101% Thorax kärl 88% 91% 86% Njurkliniken 91% 93% 104% Hudkliniken 66% 80% 82% Reuma 105% 124% 148% Infektion 128% 116% 116% Värde anges som relationstal där tal under 100 % är lägre kostnad än riksgenomsnitt för aktuell sjukhusnivå Klinikspecifika KPP analyser Kardiologen Benchmarking Kardiologiska Kliniken US med övriga Regionsjukhus för år 2012 Kardiologen US ligger ca 4,4 milj kronor över SKL jämförelser med övriga regionsjukhus vilket motsvarar 1,52 % enligt nedanstående diagram: E17N E25N E26C E26E Varav dyrt operatio nsmateri al Sjukhus Kostnad per VTF samtliga Uppgift Vårdkostnad/ Antal Vårdkost Antal Vårdkostna Antal Vårdkost Antal samtliga från SKL databas VTF VTF nad/vtf VTF d/vtf VTF nad/vtf VTF DRG Universitetsjukhuset i Linköping Karolinska universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Skåne universitetssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i Örebro Norrlands Universitetssjukhus Totalt Antal VTF På Kardiologen US är det framförallt 4 st DRG som är dyrare i jämförelse med övriga regionsjukhus: E17N Perkutan ablation för hjärtarytmi E25N Insättning/byte av defibrillator E26C Insättning/byte av pacemaker K E26E Insättning/byte av pacemaker U Följande Regionsjukhus har KPP data för dessa DRG under år 2012: Dessa ingrepp kännetecknas av höga kostnader för operatonsmaterial. Enligt SKL är det bara 3 Sjukhus som har med dyrt operationsmaterial -Akademiska, Linköping samt Sahlgrenska. Den största materialkostnaden avser DRG E25N där genomsnittskostnaden för dyrt operationsmaterial fördelar sig enligt nedan. Av 91 vårdtillfällen har 40 medfört en ny biventrikulär ICD år 2012 på Kardiologen US. År 2012 kostade en sådan kr. Under 2013 har vi förhandlat om våra kostnader med berörd leverantör.

9 Delårsrapport E25N insättning/byte av defibrill Kronor Antal kontakter Kronor per DRG Poäng Kronor per kontakt Patspec material ICD Patspec material ICDbyte Patspec material Bivent ICD byte Patspec material Bivent ICD ny Patspec material Bivent ICD uppgrad Patspec mtrl Elektodbyten Patsepc mtrl Radiofrekvensabl med carto Patientspecifikt opmtrl Reumatologen Bedöms kostnads effektiv, men det dominerande inslaget av öppenvård och läkemedel gör KPP-underlaget svåranalyserat Hudkliniken Kliniken ligger väl till i jämförelsen Thorax-Kärlkliniken ligger mycket väl till i jämförelsen Infektionskliniken Infektionskliniken jämförelseunderlag som helhet utgår här från nivå 6 Regionsjukhus. Detta medför inte helt riktiga jämförelse parametrar. Benchmarking aktiviteter är genomförda bl.a. med Nysam. Kliniken har långa vårdtider pga patientmix och underlaget i kommunen. Kliniken är också i en fas med många ST-läkare Njurmedicin Bedöms kostnads effektiv, men det relativt stora inslaget av öppenvård och läkemedel gör KPP-underlaget svåranalyserat. Se nedanstående spec:

10 Benchmarking Njurmedicinska Kliniken US med övriga Regionsjukhus för år 2012 Kardiologen US ligger ca 3,1 milj kronor över SKL jämförelser med övriga regionsjukhus 2012, åren innan har njurmed legat omkring 7 mkr lägre. Vad har hänt? klinik DRGpoäng Kostnader SKL-kr diff År Njurmedicin År Njurmedicin År Njurmedicin På Njurmed US är det framförallt 3 st DRG som sticker ut i jämförelse med övriga regionsjukhus: Y83O M32Q M99O Sköterskebesök O Dialysbehandling O U Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Följande data finns registrerat på dessa DRG: Klinik_text Vardform DRG DRG_text DRGpoäng Kostnader Kr/poäng_LiO Nivå SKL kr/poäng SKL-kr diff Njurmedicinska kliniken US ÖV M32Q Dialysbehandling O U 572, , , , , ,34 Njurmedicinska kliniken US ÖV M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar 118, , , , , ,08 Njurmedicinska kliniken US ÖV Y83O Sköterskebesök O 48, , , , , ,11 740, , , ,85 1. Genomsnittskostnad regionalsjukus: Kostnad/antal kontakter sjukhus drgocc vardkostnad (mo+ms mo Läkemedel Rekv Beh Patientspecifikt opmtrl Verksamhetsspecifika undersö PersonalkostnadOH kostnader ms Anestesi LabbkostnoperationKlinfys Röntgen Postop Regionsjukhus M32Q Regionsjukhus M99O Regionsjukhus Y83O Genomsnitts Kostnad för Njurmedicin US jämfört med andra regionsjukhus Njurmedicin 2012 DRG Vårdtjänst Kronor Antal kontakter Kronor/totala kontakte Regionalsjukhus kostnad/antal Avvikelse M32Q Dialysbehandling O U 0100 Läkarbesök Sjukvårdande behandling Läkarinsats Sjukv beh Åtgärder (ane, IVA, postop) Röntgen Klinfys Lab analyser Läkemedel Rekv Beh Läkemedel Rec Apodos Verksamhetsspecifika undersökn Utbildningsåtagande AT/ST OH kostnader Kalkyldiffar TOTAL M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar 0100 Läkarbesök Röntgen Klinfys Immunologi Lab analyser Läkemedel Rekv Beh Läkemedel Rec Apodos Verksamhetsspecifika undersökn Utbildningsåtagande AT/ST OH kostnader inkl. anestesi, operation 8999 Kalkyldiffar Y83O Sköterskebesök O 0200 Sjukvårdande behandling Läkarinsats Sjukv beh Lab analyser inkl. iva, anestesi, postop 3601 Läkemedel Rekv Beh Verksamhetsspecifika undersökn OH kostnader Kalkyldiffar

11 3. Slutsats M32Q och M990 M32Q är billigare eftersom den inte innehåller verksamhetsspecifika undersökn, vilket motsvaras av en kostnad på 375 kr per kontakt på övriga regionsjukhus. Samt en betydligt högre OH kostnad. Dock är M990 dyrare för den innehåller verksamhetss undersökn som för LiO motsvaras av undersökningar för Hemodialys och Peritonealdialys. DRG Y83O Den stora skillnaden är att läkemedel för Peritonealdialys är betydligt högre jmf med andra regionsjukhus. Y 8 3O Sköterskebesök O M easures 2012 som värden SSK besök Dialys US SSK besök Dialys LiM SSK besök Dialys Garnis Sjv beh Ssk Hemdialys US Sjv beh Ssk HemHD US Sjv beh Ssk M ottagning US Läkarinsats vid dialysbesök US Läkarinsats vid dialysbesök LiM Läkarinsats vid dialysbesök Garnis Anestesiåtgärder M ed serv Lab div ÖV US Dialysavd M ed serv Lab div ÖV LiM Dialysavd M ed serv Lab div ÖV Garnis Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekvisition PD-patient Hem dialys pd # pat Klinikoverhead Klinikgemensamt, fördelade poster Centrumoverhead, fördelad kostnad Centrumoverhead, bokförd kostnad Kalkyldifferens mot redovisn Anpassad delmängd Anpassad delmängd Dock har inte kostnaden för PD läkemedel ökat mellan åren, utan DRG inkluderar from 2012 PD läkemedel. Totalt nettobelopp ej särskild subvention som värden Extraneal , ,00 Gambrosol Trio , ,00 HomeChoice , ,00 Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror , ,00 Physioneal 4 0 Glucose , ,00 Physioneal 4 0 Glucose Clear-Flex , ,00 Kostnad PD-läkemedel , ,00 Ingen förändring i kostnaden mellan åren Dock innehåller DRG:t 2012 en kostnad för PD läkemedel som 2011 inte inkluderades. 9 70O Sköterskebesök O M easures Ko st nads Period som värden Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekv Beh Y 8 3O Sköterskebesök O Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekvisition PD-patient Läkemedel Rekv Beh Anpassad delmängd

12 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Startsida Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ) Försäljning utbildning Övr intäkt LT:s huvudverksamh Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader ) Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) En ny budget har upprättats efter att centrummet erhållit 60 mkr extra i länssjukvårdsersättning på årsbasis vid halvårsskiftet 2) Det egna negativa kapitalet har nollställs retroaktivt utifrån den utgående balansen i bokslutet år 2012, varvid retroaktiv ränteåterbetalning erhållits under år ) KPP-anpassningar och centralt beslutade kontoförändringar under år 2012 gör att jämförelser över RRs perioder inte är helt jämförbara. 4) Omorganisation av EM-kliniken och läkarstafett Kardiologo ViN har medfört att löner måste hanteras under rubriken Övrigt under 2012.

13 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 Ökning/minskning förråd och varulager -814 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital ) Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 30 Likvida medel vid årets slut 30 1) Noter till kassaflödesanalysen: 1) Ingen cashflow-aktivitet för handkassorna är inplanerad. Viktig resurs vid en återfall av kontanthantering. 2) Central amortering av det egna negativa kapitalet under perioden

14 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur )2) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning: 1) Ökade lönsamhetskrav och kortare avskrivningstider eftersträvas vid invetsteringskalkylen. 2) Investeringsrestriktioner, mål att uppnå nollresultat

15 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not # TILLGÅNGAR # Inventarier # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm # Kundfordringar # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital ) # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Övriga kortfristiga skulder # Summa Skulder ) # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Centralt beslutad nollställning av det egna negativa kapitalet retroaktivt från årsskiftet 2) Central amortering av det egna negativa kapitalet minskar centrums skuldsättning med drygt 40 mkr

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3

Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3 Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning)

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Processperspektivet 3 Kunskapsbaserad och säker vård med hög 3 Kvalitet Effektiv hälso- och sjukvård 4 Innovativt och

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 551, Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 551, Landstingsstyrelsen Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 551, Landstingsstyrelsen Produktionsenhetsnamnet fylls i här LiÖ 2014-18 Årsredovisning 2013 LiÖ 2014-18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 2010-09-20 sidan 2 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2012 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan aug 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 3 PROCESSPERSPEKTIVET... 5 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan mar 2012 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 2 PROCESSPERSPEKTIVET... 4 MEDARBETARPERSPEKTIVET...

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan - mars 2011. Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport jan - mars 2011. Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport jan - mars 2011 Närsjukvården i västra Östergötland 2011-04 -27 sidan 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48 Upphandlingscentrum ild www.regionostergotland.se Dnr Upph-2015-48 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) 6 OMVÄRLDSANALYS

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 211 Ortopedicentrum

Årsredovisning 2007 211 Ortopedicentrum Årsredovisning 2007 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Överenskommelse mellan Ortopedicentrum och Primärvården. Delårsrapport Jan - Aug 2009 211 Ortopedicentrum

Överenskommelse mellan Ortopedicentrum och Primärvården. Delårsrapport Jan - Aug 2009 211 Ortopedicentrum Överenskommelse mellan Ortopedicentrum och Primärvården Delårsrapport Jan - Aug 29 211 Ortopedicentrum 29-9-28 sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer