Delårsrapport DNR HMC Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport DNR HMC 2013 323. Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum"

Transkript

1 Delårsrapport DNR HMC Jan okt 2013 Hjärt och medicincentrum

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys inklusive KPP 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning

3

4 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Inom Hjärt- & Medicincentrum (HMC) utkristalliserar sig ett par områden med stora, snabba medicinska landvinningar till gagn för patienterna men medförande ekonomiska utmaningar för verksamheten. Kateterburna kirurgin Hjärta Grundläggande utveckling går tillbaka till år 2010 när Seldingerenheten hade färdigställts och startats. Bedömningen då var att denna kostym med sex lab. var något för stor. Nu bara några år senare har den explosionsartade utvecklingen gjort att LiÖ redan beslutat om ett ytterligare lab. som skall vara klart för drift på Vrinnevisjukhuset under andra kvartalet Intern utredning pågår dessutom om det är möjligt att bygga om delar av Seldingerenheten för att få plats med ytterligare ett lab. som behövs främst till det som i hjärtriktlinjerna benämns som en kommande folksjukdom, hjärtflimmer. Det nya labbet skall i så fall användas till flimmerablationer. Inom kateterburna kirurgin är det främst aortaklaffar (TAVI-ingrepp) som haft en ökning. Prognosen för dessa ingrepp är kraftigt stigande. Inom den regionala medicinska programgruppen angavs år 2012 att internationellt, referens Tyskland, var kateterklaffar ca 25 % av alla klaffingrepp. I år när vi ställs samma fråga är ca 50 % av klaffingreppen av kateterimplantattyp. Ser vi nu till Thorax väntelista är ca 25 % av patienterna väntande till ett TAVI-ingrepp. Karaktären på dessa ingrepp är att tidigare inoperabla (ålder, sjuklighet) patienter nu med framgång kan behandlas. Samtidigt har efterfrågan på öppna klaffoperationer ännu inte minskat. Se bifogat diagram från årsrapporten för regional hjärtsjukvård. Antal kateterklaffar (TAVI) per inv Samtliga öppna klaff op. per inv Kateterburna kirurgin Kärl På Seldigerlabbet genomförs nu en rad endovaskulära ingrepp. Socialstyrelsen har förordat att en endovaskulär jourlinje bör finnas på Universitetssjukhuset. I brist på endovaskulär jourlinje får akuta patienter skickas till närliggande lämpligt Universitetssjukhus för behandling. I närtid har HMC svårt att lösa detta problem Thorakala- och bukaortastent kan nu läggas in på Seldingerenheten i allt större utsträckning. Screening av bukaorta för äldre män har införts sedan tidigare. Kompetensutveckling sker successivt och flera kärlkirurger behärskar denna nya teknik. Inom detta område är det ett paradigmskifte från konventionell kirurgi till endovaskulära åtgärder. Stentgraft implantaten har fortfarande en hög kostnadsnivå. Vår bedömning är att vi i och med förnyad upphandling med regionen kommer att få bättre kvalitet och fördelaktigare prisbild. En dialog med Kalmar län har påbörjats. Kalmar har nu som önskemål att skicka sina kärlsjuka från södra Kalmar län till Seldingerenheten Under året har dessa aktiviteter ökat från 18,8 mkr till 23,5 mkr d.v.s. 25 %. Notera även staplars lutning tidigare år.

5 Delårsrapport Intensivvården Behovet av intensivvård har ökat för såväl thoraxsom för kardiologpatienter. Utvecklingen av avancerat hjärt-lung-understöd (ECMO) som tog fart i samband med svininfluensan har medfört ökad efterfrågan på sådan kostnadskrävande och personalkrävande behandling. Detta sätter även tryck på uppvakningsplatser (THUVA) och övervakningsplatser. Dessa platser behövs främst av patienter som kommer från de ökade aktiviteterna på Seldingerenheten. Här har ett speciell THÖVA-pilot startat för att se om denna medicinska kompetensökning är möjlig att införa på Seldingers övervakningssal. Kvalificerat vidareutbildade sjuksköterskor behöver här förstärka verksamheten. Under planperioden slut (år 2016) behöver troligen Hjärtcentrum sydväst genomgå byggnadsaktiviteter för en utökning av tekniska och vanliga vårdplatser. Biologiska läkemedel Utveckling biologiska läkemedel inom reumatologi: De nya nationella riktlinjernas genomslag inom reumatologi har överraskat kliniken, som budgeterat en kostnadsökning på 6-7 mkr, ca 10 %, men utvecklingen nu tyder på ökade kostnader mot utfallet på 12 mkr motsvarande 17 %. Magtarmkliniken rapporterar också kraftigt stigande volymer för sin behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Beställarenheten kommer i år att kompensera för ökningarna inom Reuma- och Magtarmklinikerna. Sett i det nationella perspektivet ligger vi på tredje plats nerifrån bland länen. Inköp Här har vi inom främst hjärtverksamheten fortsatt, men även utvecklat de gemensamma regionala inköpen. Upphandlingarna har endast i enstaka fall misslyckats. De genomförda upphandlingarna har gett ett bra bidrag till verksamheten, både ur medicinsk kvalitet och ekonomiperspektivet: Aktuella regionala: Pacemaker, dito biventrikulära, klar Pacemaker ICD typ, klar Stentgrafter Aortastent, klar Coronarstent III pågående Biologiska läkemedel TNF-a pågående Övriga Dialyser, klar Läkemedel: Subkuvia till gammanorm, klar Nytt system för antibiotika beredning, test Perifera stent med Kronoberg, klar Vid vissa av dessa upphandlingar har också stor vikt lagts vid försök till beräkningar av Life Cycle Cost (LCC-kalkyler). Förutom ekonomiska vinster ses vinster i rationella nya pacemakers som kan interagera med Cosmic och på ett enkelt och effektivt sätt kan överföra stora mängder information. Visst arbete återstår för IT-centrum att öppna för denna funktionalitet som medför en avlastning för såväl kardiolog som sjuksköterska vid pacemakerkontroll, samt en möjlighet att lagra kvalitetssäkrade data med en helt annan volym än dagens manuellt inrapporterade. Inköpsprocessen av typ ovanstående upphandling är inte helt enkel, se bifogad process. Någon form av inköpsprojekt med multiprofessionella deltagare skulle säkert kunna snabba upp och effektivisera processen. Detta kommer att bli synnerligen viktigt vid de kommande upphandlingarna av medicinsk bulkutrustning som skall handläggas av MTÖ för de olika centrumen. Verksamhetsutvecklare och controllers kan tillföra kompletterande perspektiv Planerade kommande regionala/nationella TAVI inplantat Slutförda utomregional HMC har tagit kontakt med Kronoberg och nu slutfört gemensam upphandling av perifera stent för kärl och för endoskopi. Denna upphandling berör förutom HMC även CKOC och Röntgenkliniken. Detta är den första upphandlingen inom medicinsidan som företas gemensamt utanför länet, samt med ett län utanför regionen för HMC:s räkning. Kalmar län har också anslutit sig till denna upphandling. Upphandlingen trädde i kraft i oktober. Det ekonomiska resultatet prismässigt blev rätt lyckat med rabatter på 30-40%. Upphandlingens bred och ett snabbt genomförande som vi tvingats till, har medfört ett oplanerat efterarbete. Röntgens objekt blev inte helt optimala, utan här arbetar vi med Inköp för att anpassa tilldelningsbeslutet på bästa sätt för verksamheten. Omförhandling Inom Njurmedicin har avslutat ett leasingavtal och övergår till enbart förbrukningsmaterial för dialysfilter. Detta medför för njurmedicin avsevärt sänkta kostnader för dialyser fr.o.mo 1 september Sammanfattningsmässigt har årets upphandlingar medfört sänkta kostnader på rimligtvis över 10 mkr på årsbasis. Bedömning av resterande år 2013, sammantaget Utgångsläget inför sista delen av 2013 är fortsatt vakanshållning av personal, samt investeringsrestriktioner. Investeringsnivån är prognostiserad till 10 mkr mot budgeterade 50 mkr. Kostnadsökningstakten har dämpats.

6 Delårsrapport Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning Då Budget 2013 Bokslut 2012 Arbets- och miljömedicin 0,0 0 1,6 Fysiologiska kliniken US 0,2 0 0,2 Njurmedicinska kliniken US 0 0-4,8 Hudkliniken i Östergötland -2,2 0 1,6 Reumatologiska kliniken i Östergötland -0,4 0-15,5 Allergicentrum US 0 0 0,6 Infektionskliniken i Östergötland -2,9 0-28,0 Endokrinmedicinska enheten -0,8 0 0,9 Magtarmmedicinska kliniken ,0 Hjärt- och medicincentrum Stab -0,6 0-6,1 Hjärtverksamhetens sekretariat 0,3 0 0,8 Rehabenheten HMC 0 0-0,1 Kardiologiska kliniken US 2,1 0 20,3 Kardiologiska kliniken ViN Thorax-Kärlkliniken US -5,6 0-20,4 Sjukgymnastiken HC 0 0-0,1 Summa 1) -9, ,0 1) Budgeten har omarbetats under 2013, centrum har tillförts 60 mkr på årsbasis

7 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys KPP Centrumnivån Bifogat diagram nedan visar utvecklingen per klinik under åren , där negativa värden betyder kostnader under riksgenomsnitt (tkr). Centrums jämförelsetal har under perioden har försämrats i det nationella perspektivet. Vårt målvärde är 95 % av nationell kostnadsnivå, med bibehållen god medicinsk kvalitet. Detta mål uppnåddes under år Enligt vår bedömning är en viktig komponet i centrums stigande kostnadsnivå, vår hantering av TNF-a läkemedlen (Biologiska läkemedel). Dessa läkemedel köps på rekvisition främst av reumatologen och stör troligen KPP jämförelsen. Vi bedömer att vår hantering av TNF-a är kostnadseffektiv. Hjärt-kärlsjukvården har utvecklats åt rätt håll.

8 Delårsrapport Tabell specifikation resultat Verksamhetsområde/klinik Centrums resultat jämfört nationellt 95% 98% 99% Klinikens resultat jämfört nationellt för 2012 Kardiologen US 103% 102% 101% Thorax kärl 88% 91% 86% Njurkliniken 91% 93% 104% Hudkliniken 66% 80% 82% Reuma 105% 124% 148% Infektion 128% 116% 116% Värde anges som relationstal där tal under 100 % är lägre kostnad än riksgenomsnitt för aktuell sjukhusnivå Klinikspecifika KPP analyser Kardiologen Benchmarking Kardiologiska Kliniken US med övriga Regionsjukhus för år 2012 Kardiologen US ligger ca 4,4 milj kronor över SKL jämförelser med övriga regionsjukhus vilket motsvarar 1,52 % enligt nedanstående diagram: E17N E25N E26C E26E Varav dyrt operatio nsmateri al Sjukhus Kostnad per VTF samtliga Uppgift Vårdkostnad/ Antal Vårdkost Antal Vårdkostna Antal Vårdkost Antal samtliga från SKL databas VTF VTF nad/vtf VTF d/vtf VTF nad/vtf VTF DRG Universitetsjukhuset i Linköping Karolinska universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset Universitetssjukhuset i Linköping Skåne universitetssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Universitetssjukhuset i Örebro Norrlands Universitetssjukhus Totalt Antal VTF På Kardiologen US är det framförallt 4 st DRG som är dyrare i jämförelse med övriga regionsjukhus: E17N Perkutan ablation för hjärtarytmi E25N Insättning/byte av defibrillator E26C Insättning/byte av pacemaker K E26E Insättning/byte av pacemaker U Följande Regionsjukhus har KPP data för dessa DRG under år 2012: Dessa ingrepp kännetecknas av höga kostnader för operatonsmaterial. Enligt SKL är det bara 3 Sjukhus som har med dyrt operationsmaterial -Akademiska, Linköping samt Sahlgrenska. Den största materialkostnaden avser DRG E25N där genomsnittskostnaden för dyrt operationsmaterial fördelar sig enligt nedan. Av 91 vårdtillfällen har 40 medfört en ny biventrikulär ICD år 2012 på Kardiologen US. År 2012 kostade en sådan kr. Under 2013 har vi förhandlat om våra kostnader med berörd leverantör.

9 Delårsrapport E25N insättning/byte av defibrill Kronor Antal kontakter Kronor per DRG Poäng Kronor per kontakt Patspec material ICD Patspec material ICDbyte Patspec material Bivent ICD byte Patspec material Bivent ICD ny Patspec material Bivent ICD uppgrad Patspec mtrl Elektodbyten Patsepc mtrl Radiofrekvensabl med carto Patientspecifikt opmtrl Reumatologen Bedöms kostnads effektiv, men det dominerande inslaget av öppenvård och läkemedel gör KPP-underlaget svåranalyserat Hudkliniken Kliniken ligger väl till i jämförelsen Thorax-Kärlkliniken ligger mycket väl till i jämförelsen Infektionskliniken Infektionskliniken jämförelseunderlag som helhet utgår här från nivå 6 Regionsjukhus. Detta medför inte helt riktiga jämförelse parametrar. Benchmarking aktiviteter är genomförda bl.a. med Nysam. Kliniken har långa vårdtider pga patientmix och underlaget i kommunen. Kliniken är också i en fas med många ST-läkare Njurmedicin Bedöms kostnads effektiv, men det relativt stora inslaget av öppenvård och läkemedel gör KPP-underlaget svåranalyserat. Se nedanstående spec:

10 Benchmarking Njurmedicinska Kliniken US med övriga Regionsjukhus för år 2012 Kardiologen US ligger ca 3,1 milj kronor över SKL jämförelser med övriga regionsjukhus 2012, åren innan har njurmed legat omkring 7 mkr lägre. Vad har hänt? klinik DRGpoäng Kostnader SKL-kr diff År Njurmedicin År Njurmedicin År Njurmedicin På Njurmed US är det framförallt 3 st DRG som sticker ut i jämförelse med övriga regionsjukhus: Y83O M32Q M99O Sköterskebesök O Dialysbehandling O U Läkarbesök sjd njure/urinvägar O Följande data finns registrerat på dessa DRG: Klinik_text Vardform DRG DRG_text DRGpoäng Kostnader Kr/poäng_LiO Nivå SKL kr/poäng SKL-kr diff Njurmedicinska kliniken US ÖV M32Q Dialysbehandling O U 572, , , , , ,34 Njurmedicinska kliniken US ÖV M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar 118, , , , , ,08 Njurmedicinska kliniken US ÖV Y83O Sköterskebesök O 48, , , , , ,11 740, , , ,85 1. Genomsnittskostnad regionalsjukus: Kostnad/antal kontakter sjukhus drgocc vardkostnad (mo+ms mo Läkemedel Rekv Beh Patientspecifikt opmtrl Verksamhetsspecifika undersö PersonalkostnadOH kostnader ms Anestesi LabbkostnoperationKlinfys Röntgen Postop Regionsjukhus M32Q Regionsjukhus M99O Regionsjukhus Y83O Genomsnitts Kostnad för Njurmedicin US jämfört med andra regionsjukhus Njurmedicin 2012 DRG Vårdtjänst Kronor Antal kontakter Kronor/totala kontakte Regionalsjukhus kostnad/antal Avvikelse M32Q Dialysbehandling O U 0100 Läkarbesök Sjukvårdande behandling Läkarinsats Sjukv beh Åtgärder (ane, IVA, postop) Röntgen Klinfys Lab analyser Läkemedel Rekv Beh Läkemedel Rec Apodos Verksamhetsspecifika undersökn Utbildningsåtagande AT/ST OH kostnader Kalkyldiffar TOTAL M99O Läkarbesök sjd njure/urinvägar 0100 Läkarbesök Röntgen Klinfys Immunologi Lab analyser Läkemedel Rekv Beh Läkemedel Rec Apodos Verksamhetsspecifika undersökn Utbildningsåtagande AT/ST OH kostnader inkl. anestesi, operation 8999 Kalkyldiffar Y83O Sköterskebesök O 0200 Sjukvårdande behandling Läkarinsats Sjukv beh Lab analyser inkl. iva, anestesi, postop 3601 Läkemedel Rekv Beh Verksamhetsspecifika undersökn OH kostnader Kalkyldiffar

11 3. Slutsats M32Q och M990 M32Q är billigare eftersom den inte innehåller verksamhetsspecifika undersökn, vilket motsvaras av en kostnad på 375 kr per kontakt på övriga regionsjukhus. Samt en betydligt högre OH kostnad. Dock är M990 dyrare för den innehåller verksamhetss undersökn som för LiO motsvaras av undersökningar för Hemodialys och Peritonealdialys. DRG Y83O Den stora skillnaden är att läkemedel för Peritonealdialys är betydligt högre jmf med andra regionsjukhus. Y 8 3O Sköterskebesök O M easures 2012 som värden SSK besök Dialys US SSK besök Dialys LiM SSK besök Dialys Garnis Sjv beh Ssk Hemdialys US Sjv beh Ssk HemHD US Sjv beh Ssk M ottagning US Läkarinsats vid dialysbesök US Läkarinsats vid dialysbesök LiM Läkarinsats vid dialysbesök Garnis Anestesiåtgärder M ed serv Lab div ÖV US Dialysavd M ed serv Lab div ÖV LiM Dialysavd M ed serv Lab div ÖV Garnis Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekvisition PD-patient Hem dialys pd # pat Klinikoverhead Klinikgemensamt, fördelade poster Centrumoverhead, fördelad kostnad Centrumoverhead, bokförd kostnad Kalkyldifferens mot redovisn Anpassad delmängd Anpassad delmängd Dock har inte kostnaden för PD läkemedel ökat mellan åren, utan DRG inkluderar from 2012 PD läkemedel. Totalt nettobelopp ej särskild subvention som värden Extraneal , ,00 Gambrosol Trio , ,00 HomeChoice , ,00 Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror , ,00 Physioneal 4 0 Glucose , ,00 Physioneal 4 0 Glucose Clear-Flex , ,00 Kostnad PD-läkemedel , ,00 Ingen förändring i kostnaden mellan åren Dock innehåller DRG:t 2012 en kostnad för PD läkemedel som 2011 inte inkluderades. 9 70O Sköterskebesök O M easures Ko st nads Period som värden Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekv Beh Y 8 3O Sköterskebesök O Läkemedel ÖV Rekvisition US Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition LiM Dialysavd Läkemedel ÖV Rekvisition Garnis Dialysavd Läkemedel Rekvisition PD-patient Läkemedel Rekv Beh Anpassad delmängd

12 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Helårsbedömning 10 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2013 Bokslut 2012 Not Startsida Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård ) Försäljning utbildning Övr intäkt LT:s huvudverksamh Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader ) Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader ) Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) En ny budget har upprättats efter att centrummet erhållit 60 mkr extra i länssjukvårdsersättning på årsbasis vid halvårsskiftet 2) Det egna negativa kapitalet har nollställs retroaktivt utifrån den utgående balansen i bokslutet år 2012, varvid retroaktiv ränteåterbetalning erhållits under år ) KPP-anpassningar och centralt beslutade kontoförändringar under år 2012 gör att jämförelser över RRs perioder inte är helt jämförbara. 4) Omorganisation av EM-kliniken och läkarstafett Kardiologo ViN har medfört att löner måste hanteras under rubriken Övrigt under 2012.

13 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -2 Ökning/minskning förråd och varulager -814 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital ) Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 30 Likvida medel vid årets slut 30 1) Noter till kassaflödesanalysen: 1) Ingen cashflow-aktivitet för handkassorna är inplanerad. Viktig resurs vid en återfall av kontanthantering. 2) Central amortering av det egna negativa kapitalet under perioden

14 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2013 Bokslut 2012 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur )2) Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning: 1) Ökade lönsamhetskrav och kortare avskrivningstider eftersträvas vid invetsteringskalkylen. 2) Investeringsrestriktioner, mål att uppnå nollresultat

15 Bilaga Hjärt- och medicincentrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2013 IB Bokslut 2012 Not # TILLGÅNGAR # Inventarier # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm # Kundfordringar # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital ) # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Övriga kortfristiga skulder # Summa Skulder ) # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Centralt beslutad nollställning av det egna negativa kapitalet retroaktivt från årsskiftet 2) Central amortering av det egna negativa kapitalet minskar centrums skuldsättning med drygt 40 mkr

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC

Delårsrapport Januari-Oktober , Resurscentrum. Dnr REC Delårsrapport Januari-Oktober 2014 572, Resurscentrum Dnr REC-2014-00282 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 1 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer