Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 18 december 2013, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Jesper Hammarlund (S) Tid och plats för justering Fredagen den 20 december 2013, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Information (ej offentlig) Obs! kl i Frösjön/Lockvattnet Information från Gnesta Ishockeyklubb Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Offentliga 1-7 Ej offentliga 8 Nr. Diarienumer Ärende 1 KOT Överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Sörmland KOT Ansökan om föreningsbidrag från Barnkulturcentrum i Gnesta 3 KOT Upplåtelse av gamla vattentornet

2 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 4 KOT Förändringar av biblioteksverksamheten i Laxne 5 KOT Kompletterande ansökan om driftbidrag från Gnesta IK 6 KS Medborgarförslag - Rengöring av gatuskyltar, vägmärken i hela kommunen 7 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Sörmland 2014 Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Beviljar SISU Idrottsutbildarna Sörmland ett bidrag på kronor för år 2014 enligt bifogad överenskommelse 2. Utvärdering sker i oktober 2014 Ärendebeskrivning SISU Idrottsutbildarna Sörmland är idrottens utbildningsorganisation och studieförbund. Deras uppdrag är att stärka, stimulera och utveckla föreningar, ledare och aktiva idrottsutövare. Under har SISU varit verksam med utbildningar som fanns med i en policy för föreningsbidrag, där man riktat in sig på jämställdhet, krishantering och idrott online. Man erbjuder även stöd för föreningar enskilt för att diskutera olika lösningar och problem. En konsulent har haft öppet hus vid flertalet tillfällen på före detta föreningskansliet i Gnesta. Under 2014 kommer SISU att erbjuda föreningarna i Gnesta bland annat Idrottens föreningslära, kassörutbildning, ledarutbildning på plats, studiecirkel För barn med speciella behov och konsulent på plats för spontanbesök ca 6 tillfällen för Gällande avtalet ska omförhandlas till en ny 1-års överenskommelse. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att få tydliga insatser frå SISU som är riktade utifrån vad föreningarna efterfrågar. Därför har förvaltningen som förberedelse till en ny överenskommelse med SISU tillfrågat föreningarna vilka insatser de vill ha av SISU. Då har framkommit att man vill ha insatser som stärker unga ledare, föreningslära med ekonomiutbildning, information om brottsregister som Riksidrottsförbundet kommer att ha som krav på ledare som leder barn och

4 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2) unga samt en föreläsning/cirkel om barn med speciella behov. Den nya överenskommelsen kommer att hantera föreningarnas önskemål och det framgår i den nya överenskommelsen, se bilaga. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att en utvärdering ska ske i oktober Ekonomiska konsekvenser Under har SISU erhållit 41 tkr/ år i bidrag från kommunen. Utgångspunkten inför 2014 är att SISU vill likställa bidrag och insatser i länets kommuner. Detta innebär att SISU vill ha 6 kr/invånare i bidrag från samtliga kommuner. Idag varierar detta mellan 1,80 kr till 22 kr per invånare. För Gnesta kommun innebär det en höjning från 4 kr/invånare till 6 kr/invånare och en ökad kostnad från 41 tkr till 60 tkr. Detta föreslås finansieras med den utökade budgetramen för driftbidrag riktade till föreningar. Bilagor 1. Överenskommelse SISU Idrottsutbildarna Sörmland och Gnesta kommun Beslutet ska skickas till: ~ SISU Idrottsutbildarna Sörmland Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare

5 Överenskommelse mellan Gnesta kommun och SISU Idrottsutbildarna 2014

6

7 Vad är SISU Idrottsutbildarna? SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som vill stimulera människors lärande, stärka engagemanget och på så sätt utveckla det lokala föreningslivet. Huvuduppdraget är att utveckla föreningar, ledare och tränare och att utbilda aktiva idrottsutövare. Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder, hög pedagogisk kvalitet och konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Idrotten vill... Alla som idrottar i en förening ska göra det i en trygg idrottsmiljö. Med trygga idrottsmiljöer menar vi att verksamheten bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. SISU Idrottsutbildarna genomför analyser för att få en insyn i idrottsverksamheten i föreningarna. Vår strävan är att all idrottslig verksamhet ska ske utan någon form av diskriminering. Verksamhetsformer Verksamhetsformer inom ramen för rapporterbar statsbidragsberättigad verksamhet är Barnkultur för barn 7-12 år. Lärande verksamhet som utgår ifrån barnens behov. Föreläsning - en enskild företeelse där någon/några föreläser för minst tio deltagare. Kulturprogram exempelvis sång, musik, dans, utställningar, framträdande. Kurs en utbildning på max 20 h och 3-4 tillfällen. Lärgrupp kan jämföras med studiecirkel. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Processarbete - syftar till att stärka strukturen och utvecklingen av föreningen Statens syfte Stödet ska användas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor är särskilt angeläget. Organisationsledare är alla dem som utvecklar, planerar, driver och administrerar organisationen och dess verksamhet. Exempelvis styrelser, kommittéer, valberedning och anställda. Aktivitetsledare är de som möter och leder utövaren i aktiviteter, träning och/ eller tävling. Exempelvis tränare, ledare, coacher, mentorer, domare och funktionärer.

8 SISU Idrottsutbildarna ska under 2014 Stärka idrottens organisationer i Gnesta genom att våra utbildningskonsulenter möter föreningarna i Gnesta och genomför nulägesanalyser utifrån nuläget erbjuda olika insatser utifrån de behov som finns i föreningarna vi kan genomföra utbildningsinsatser bland annat i idrottens föreningslära, skattning och analys, värdefullt, vision-mål-handläggningsplan, Idrott Online inkl. hjälp att söka LOK-stöd erbjuda Idrottens föreningslära våren 2014 erbjuda Kassörsutbildning hösten 2014 SISU Idrottsutbildarna är medarrangör på Gnesta Kommuns föreningsdag. en konsulent tar kontakt med Frejaskolan angående Skol IF. Stärka idrottens tränare och ledare i Gnesta genom att utifrån föreningens verksamhet och mål, samt den eller de specifika idrottsgrenar som utövas, erbjuda tränar- och ledarutbildning på grund- och fortsättningsnivå som genomförs enligt SISU Idrottsutbildarnas metoder bidra till en positiv attityd gentemot idrott och behålla samt rekrytera fler barn och ungdomar genom att vi bland annat erbjuder föreningarna att söka särskilda medel för skolsamverkan i vårt arbete med idrottande ungdomar uppmuntra till ansvarstagande och utmanande uppgifter som leder till en ökad lust att ta ledaruppdrag i framtiden i samverkan med Gnesta kommun anordna föreläsningar och work-shops inom temat dolda utmaningar, vars inriktning är människor med osynliga funktionshinder, samt ge föreningarna möjlighet till efterarbete kring ämnet. erbjuda gränsöverskridande ledarutbildning 2 gånger/termin Integrera folkhälsoperspektivet i föreningslivet i Gnesta genom att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa informera om doping samt utföra dopingkontroller arbeta för att personer som får fysisk aktivitet på recept (FaR) hittar ut i organiserad motionsidrott Erbjuda nätverk och mötestillfällen i Gnesta genom att anordna nätverksträffar på våren och hösten erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte, samordning av resurser, exempelvis kanslifunktioner, samt genomföra gränsöverskridande utbildningar inom föreningslivet

9 ha ambitionen att varje enskild förening samt varje medlem ska känna till och uppleva det breda utbud av möjligheter som finns till stöd, råd, utbildning, bollplank och även sociala forum för trivsel vi har en konsulent på plats i Gnesta tre-fyra tillfällen/termin Dessa resurser kommer idrotten i Gnesta kommun till del: Statsbidraget finansierar den föreningsinterna utbildningsverksamheten och bidrar till att subventionera den gränsöverskridande utbildningsverksamheten Regionala bidraget finansierar främst utbildning av lärgruppsledare, organisationsledare samt gränsöverskridande utbildning Kommunala bidraget används dels till föreningsintern verksamhet, men främst till att finansiera det konsulentstöd som finns för föreningarna Idrottslyftets anläggningsstöd förstärker satsningar på förenings- eller kommunägda idrottsanläggningar SISUs Idrotten vill förstärker satsningar i föreningen på organisations- och aktivitetsledare Idrottslyftets samverkan med skolan används till föreningsprojekt tillsammans med skolan, för att främst få fler inaktiva barn och ungdomar att börja idrotta Eventuellt riktat kommunalt stöd används till specificerade satsningar För ovanstående insatser som SISU Idrottsutbildarna genomför i Gnesta kommuns idrottsföreningar utgår ett bidrag om kronor för år Uppföljning av verksamheten i Gnesta kommun Under senhösten 2014 planerar vi tillsammans 2015 års avtalsinnehåll Under april 2015 redovisar SISU Idrottsutbildarna 2014 års verksamhet Gnesta kommun Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Södermanland Nämndansvarig tjänsteman Distriktsidrottschef Namnförtydligande Namnförtydligande

10

11 Kontakta oss gärna Vi har en stor organisation som arbetar med bland annat idrottsfrågorna i Gnesta och som ni kan kontakta. Våra konsulenter med ansvar för Gnesta kommun är: Camilla Bratt Sarah Wårdemark Malin Knudsen SISU Idrottsutbildarnas arbete genomsyras alltid av jämställdhet, klimathänsyn och folkhälsa

12 Sörmlandsidrotten MunktellArenan, Eskilstuna tfn , fax e-post

13 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Ansökan om föreningsbidrag från Barnkulturcentrum i Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Beviljar Barnkulturcentrum i Gnesta ett bidrag på kr Ärendebeskrivning Barnkulturcentrum i Gnesta har ansökt om ett bidrag på kr för att kunna erbjuda barn och ungdomar kreativa workshops skaparverkstäder, där de under konstnärlig ledning ges möjligheten att prova olika skapartekniker för att upptäcka glädjen i arbete med olika material. Föreningen bildades hösten 2012 och har sedan dess haft 5-6 skaparverkstäder/termin på lördagar. I satsningen för 2013 gjordes ett direktutskick till alla hushåll och höstlovsaktiviteter med 4 olika workshops. Under 2013 fick Barnkulturcentrum i Gnesta 40 tkr i bidrag från föreningsmiljonen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på ansökan och tror att den här nystartade föreningen har potential att vara med att berika och utveckla kulturutbudet för barn- och ungdomar i Gnesta kommun. Förvaltningen föreslår ett bidrag med 11 tkr för Ekonomiska konsekvenser Bidraget tas från bidrag till kultur- och intresseföreningar (objekt ). Om bidraget beviljas finns inga medel kvar för detta ändamål. Bilagor 1. Ansökan om föreningsbidrag 2. Program för aktiviteter 3. Kompletteringar - ekonomi

14 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2) Beslutet ska skickas till: ~ Barnkulturcentrum i Gnesta Bengt Klintbo Förvaltningschef Kaisa Karlsson Turismsamordnare

15 Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening, orgnr Ansökan om föreningsbidrag för verksamheten 2014 Bakgrund: Barnkulturcentrum i Gnesta är en ideell förening - bildad i augusti 2012, vars syfte är att erbjuda Gnestas barn- och ungdomar kreativa work-shops, skaparverkstäder, där barnen under ledning av konstnärligt utbildade ledare inom olika kreativa områden som lera/keramik, teckning/målning, papier-maché/gips, enkel fotografering mm ges möjlighet att pröva olika skapartekniker för att själva såväl prestera ett resultat som att upptäcka glädjen i arbete med olika material. Föreningen har från starten hösten 2012 erbjudit skaparverkstäder 5-6 gånger per (skol-)termin förlagd till lördagar. För innevarande höst 2013 satsade föreningen genom ett heltäckande direktutskick till centralortens samtliga hushåll på en intensifierad verksamhet med 4 olika skaparverkstäder under höstlovsveckan, v 44, förutom de redan inplanerade verkstäderna. Marknadsföringen vann gott gehör med många deltagare, inte minst bland förhållandevis nyinflyttade familjer i Gnesta och familjer som också såg ett intressant alternativ till den annars mycket framgångsrika och välorganiserad idrotten inom kommunen. Sörmlands Nyheter uppmärksammade i ett reportage den 1 november verksamheten och skildrade skaparglädjen i en fin färgbild års höstprogram bifogas i annan fil. Konstnärlig ledare och programansvarig är Miguel Habana Castro, Gnesta Finansiering: Föreningen fick ur fjolårets föreningsmiljon ett bidrag om kronor. Medlemsavgiften är satt till låga 100 kronor och en avgift om 50 kronor per barn och aktivitetstillfälle tas ut. Förutom att föreningen vid varje aktivitetstillfälle håller med allt för skapandet nödvändigt materiel bjudes deltagarna också på lättare förtäring som dryck, bullar, frukt mm. Trots viss avgiftsbeläggning så fordras ett externt föreningsstöd för att få verksamheten att gå runt. Bidragsansökan: Föreningen ansöker därför för fortsatt verksamhet under 2014 ett föreningsbidrag om kronor. Föreningen har hos SEB ett konto med nr Givetvis är föreningens räkenskaper öppna för granskning om så önskas. Föreningens revisor är Per-Axel Falk, f d Kronofogdemyndigheten, och boende i Frönäs liksom undertecknad. Gnesta Lennart Karlberg, Ordförande, tlf eller

16 Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening, orgnr Midgårdsgränd 12, Gnesta (tidigare tillika ordf för Svensk Friidrott)

17 Marie Karlsson Ämne: VB: Kompletteringar Barnkulturcentrum i Gnesta Från: LENNART KARLBERG Skickat: den 27 november :23 Till: Kaisa Karlsson Kopia: 'Miguel Habana Castro' Ämne: Kompletteringar Barnkulturcentrum i Gnesta Hej Kaisa! Något sent om sider kommer här efterfrågade kompletteringar som jag inleder med en resonerande kommentar: Ansökan om föreningsbidrag för verksamheten 2014 avseende Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening Som nämnts i ansökan ingiven är föreningen i uppstartskedet. Efter ett lite svagare deltagande våren 2013 blev dels den gemensamma föreningsdagen sommaren 2013 i Thuleparken dels skaparverkstäderna under skollovveckan (44) mycket välbesökta och uppskattade kreativa tillfällen med stort deltagande av såväl barn (primärmålgruppen) som föräldrar. DR-utskicket till samtliga hushåll i tätorten v 43 verkade ge den kännedom om verksamheten och dess fysiska lokalisering som är nödvändig och som styrelsen eftersträvar. Det känns därför angeläget att kunna upprätthålla skaparverkstäderna under 2014 och då också kunna arbeta mer intensivt med värvning av medlemmar - i första hand familjer där barnen är de fysiska deltagarna i skaparverkstäderna - så att föreningen får den stabiltitet vi eftersträvar och att verksamheten inte stannar vid "aktivitetskonsumtion". Deltagaravgiften är blygsamma 50 kronor per skaparverkstad och medlemsavgiften beslutad till 100 kronor per familj. I dagsläget är medlemsantalet mycket blygsamt vilket också framgår av redovisningen på intäktssidan i nedan redovisade matris. Styrelsen beslutade i samband med uppstarten hösten 2012 att arbeta med förlängt första verskamhetsår varför en årsredovisning kommer att färdigställas i samband med kalenderårets utgång Nedan redovisade matris ger en uppfattning om intäkter och kostnader till dags dato, vilket kan antas komma att ligga väl i linje med kommande årsresultat. Styrelsen kalkylerar med att föreningen vid ingången till 2014 besitter ett kapital om ca kronor. För att kunna erbjuda skaparverkstäder också under 2014 och samtidigt pröva verksamhetens bärighet ansöker föreningen därför om ett bidrag för 2014 med kronor. Inkomster Utgifter Summa Bidrag, Gnesta ,00 kommun Ledararvode 5 880, , Skatteverket 5 159, , Utlägg, material 482, , Deltagaravgifter , Tryck DRutskick 8 207, , Deltagaravgifter , DR utskick 2666, ,82 porto Siri K. 700, ,82 Konstnärlig Ledararvode 3430, , Skatteverket 3009, ,24 1

18 Med vänlig hälsning Lennart Karlberg, ordförande Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening e-post: mobil: bostad:

19

20 Nyttjanderättsavtal avseende byggnaden Gnesta gamla vattentorn Avtalsparter Vatten- och avloppsverksamheten inom Gnesta kommun med org.nr (kommunen) och föreningen Gnesta vattentorn med org.nr (föreningen) har träffat avtal om nyttjanderätt till Gnesta gamla vattentorn (byggnaden) i enlighet med vad som framgår nedan. Avtalstid Avtalet gäller under perioden Kommunen kontaktar föreningen Gnesta vattentorn senast sex månader innan avtalstidens slut om möjligheter till förlängning av befintligt avtal. Inriktningen från kommunens sida är att Gnesta gamla vattentorn ska kvarstå i kommunens ägo även efter avtalsperiodens slut, antingen i förvaltningsform eller i bolagsform. Ägarförhållanden/fastighetsrättsliga förhållanden. Byggnaden är belägen på fastigheten Gnesta 71:20. Fastigheten tillhör Gnesta Förvaltings AB och byggnaden ägs av kommunen. Föreningen äger inte rätt att ta ut pantbrev i byggnaden och inte heller inteckna fastigheten. Parternas kontaktpersoner Kommunens kontaktperson är teknisk chef ( ). Föreningen Gnesta vattentorns kontaktperson är ordförande i föreningen. Verksamhet Syftet med detta avtal är att föreningen ges tillträde till byggnaden och att föreningen tar över ansvaret vad gäller byggnadens interiör. Föreningen verkar också för att bevara bygganden samt utveckla verksamhet i byggnaden. Den verksamhet som föreningen bedriver ska i möjligaste mån vara tillgänglig för allmänheten och även beakta tillgänglighet för funktionshindrade. Föreningen ska vid efter årsmötet i april varje år meddela kommunens kontaktperson vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. I det fall den verksamhet som föreningen ska bedriva står i strid med svensk lag eller förordning eller att verksamheten strider mot kommunens antagna policys har kommunen rätt att meddela förbud mot att bedriva verksamheten. Om föreningen under löpande kalenderår avser att bedriva annan verksamhet än vad som meddelats vid ingången av året ska detta meddelas kommunen.

21 Den verksamhet som föreningen avser att bedriva i byggnaden får inte på ett onormalt sätt vara störande för omgivningen. Kommunens ansvar för byggnaden Kommunen ansvarar för drift och underhåll av byggnadens exteriör. Följdskador på byggnadens interiör som orsakas av bristfälligt underhåll av exteriör ska bekostas av kommunen. Som exteriör räknas enligt detta avtal fasad, tak, fönster samt dörrar. Föreningens ansvar för byggnaden Föreningen tillser att grind samt dörr till byggnaden hålls låsta under tid då föreningen inte bedriver verksamhet i byggnaden. Föreningen ansvarar också för löpande underhåll av interiör. I det fall föreningen avser att genomföra inre ombyggnation som på något sätt förändrar byggnadens egenskaper ska föreningen innan detta genomförs samråda med kommunen samt i förekommande fall inhämta erforderliga tillstånd. För löpande underhåll av interiören krävs inte samråd. Kommunen ersätter inte av föreningen nedlagda investeringar i byggnaden. Lösöre Föreningen ansvarar för det lösöre som finns i lokalen. Försäkring Kommunen ombesörjer att byggnaden omfattas av kommunens fastighetsförsäkring. Föreningen tillser att den verksamhet som den ansvarar för och bedriver i byggnaden har fullgott försäkringsskydd anpassat till verksamheten. Avgifter Föreningen erlägger 100 SEK årligen till kommunen för att nyttja lokalen. Uppsägning Kommunen har rätt att säga upp avtalet i det fall föreningen har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal, dock ska kommunen i första hand i dialog med föreningen försöka åtgärda bristen. Kommunen äger också rätt att säga upp avtalet i förtid i det fall kommunen på grund av

22 detaljplansändring eller på annan grund måste ta marken som byggnaden står på i anspråk. Uppsägningstiden vid sådana situationer är sex månader. Kommunen äger också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan i det fall att byggnaden används till brottslig verksamhet. Om kommunen bedömer att ingen verksamhet pågår upphör detta avtal med omedelbar verkan. Övriga kostnader Kommunen bekostar elförbrukning avseende fasadbelysning samt belysning inne i byggnaden. Avviker elförbrukning i större omfattning mot nuvarande förbrukning har kommunen rätt att fakturera föreningen merkostnaden. För kostnader som inte regleras specifikt i detta avtal gäller att kommunen inte kan bli betalningsansvarig då föreningen i egenskap av juridisk person ingått avtal med tredje part. Kommunen kan inte heller göras ansvarig i det fall föreningen ikläder sig avtal med tredje part i väsentliga frågor då föreningen borde ha samrått med kommunen. Myndighetstillstånd Föreningen är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten. Föreningen ska följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. Byggnadens skick och skötsel Byggnaden upplåts i befintligt skick. Föreningen ska hålla god ordning i sin verksamhet. Föreningen får inte använda byggnaden så att risk för miljöskada uppkommer. Föreningen ska följa för miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut. Vid avtalets upphörande ska föreningen ta bort sina saker och städa efter sig samt åtgärda eventuell påverkan på byggnaden. Besiktning sker vid lokalens tillträde och frånträde. Omförhandling av avtal I det fall part under pågående avtalstid finner att avtalet bör kompletteras så ska detta ske genom tilläggsavtal. Tvist Tvist om tolkning av detta avtal ska i första hand ske i samråd med den andra avtalsparten. I det fall samförståndslösning inte går att nå ska tvist lösas i svensk domstol med Nyköpings tingsrätt

23 som första instans. Gnesta xx Gnesta xx.. Berndt Ullström Gnesta kommun Inga-Lill Fredriksson Föreningen Gnesta vattentorn

24 GNESTA KOMMUNS PROTOKOLL 10(14) Kultur och tekniknämnden Sammanträdesdatum: KOT 95 Diarienummer: KOT Upplåtelse av gamla vattentornet Kultur- och tekniknämnden beslutar 1. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn Sammanfattning av ärendet Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Detta initiativ ser förvaltningen positivt till och ett förslag till avtal ska skrivas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 3 december 2012 Tjänsteförslag 1. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslå.' kultur- och tekniknämnden besluta enligt tjänsteförslaget. Beslutsgång Kultur- och tekniknämnden bifaller ordförandens förslag. Ordförandens signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande v 7)7'

25 teknikförvaltningen Sid 1(2) Kultur- och TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Upplåtelse av gamla vattentornet Förslag till beslut Godkänner nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn enligt bilaga Sammanfattning Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Detta initiativ ser förvaltningen positivt till och ett förslag till avtal har upprättats vilken bifogas som bilaga. Ärendebeskrivning Befintligt vattentorn ovan Mosebacke i Gnesta tätort används inte inom VA-försörjningen för Gnesta kommun då det ersatts av nytt vattentorn sedan många år tillbaka. Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Tidigare beslutad positiv avsiktsförklaring förankras genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på föreningens initiativ att bevara och utveckla gamla vattentornet. Ett förslag till avtal mellan föreningen och VA-enheten inom Gnesta kommun har upprättas för att bl a reglera nyttjanderätten och ansvarsområden för vattentornet. Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

26 teknikförvaltningen Sid 2(2) Kultur- och TJÄNSTESKRIVELSE Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknikchef Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

27 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Förändringar av biblioteksverksamheten i Laxne Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Folkbiblioteksverksamheten i Laxne upphör och blir endast ett skolbibliotek. 2. Barn- och ungdomsmedia som finns på folk- och skolbiblioteket i Laxne överförs till barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för skolbiblioteket i Laxne sedan 1 juni 2012 och bemanningen har tagits över av skolan. Statistik för utlån och besök visar att det endast är skolelever och skolans personal som använder biblioteket och därför föreslås att folkbiblioteket i Laxne avvecklas. Skolbiblioteket fortsätter i skolans regi precis som tidigare. Ärendebeskrivning Den 24 oktober 2012 uppdrog nämnden åt kultur- och teknikförvaltningen att se över filialerna p.g.a. den nya skollagen samt förändrad personalsituation. Det har utmynnat i ett delbeslut där ansvaret för skolbiblioteken i Stjärnhov och Björnlunda har förts över till barn- och utbildningsförvaltningen. I beslutet angavs att för det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Laxne skulle en skriftlig överenskommelse göras mellan kultur- och tekniknämnden och barn- och ungdomsnämnden. Diskussioner har förts mellan kultur- och teknikförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen och dessa har utmynnat i att biblioteket bemannas av personal från skolan och är öppet 2 tim/varannan vecka fram till 31/ Därefter avvecklas filialverksamheten i Laxne och vuxenmedian hämtas till huvudbiblioteket. Skolan ansvarar då endast över sitt skolbibliotek. Laxne ligger ca 17 km norr om Gnesta, på väg mot Mariefred. I Laxne tätort bor 180 personer och i landsorten bor 920 personer. Befolkningsprognosen uppskattar att tätorten ska växa med ca 65 personer till 1140, men att landsbygden samtidigt minskar med ca 25 personer, så totalt blir det en

28 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) tillväxt på ca 40 personer. Laxne har idag ett kombinerat folk- och skolbibliotek, men fungerar i praktiken som ett skolbibliotek, vilket inte är kultur- och tekniknämndens ansvar. Statistik gällande utlån. Laxne: Antal lån Barnlån: Vuxenlån: 243 (170)* 121 (52)* Siffrorna avser till och med 27 november respektive år. * Siffran inom parantes visar lån gjorda av personer över 15 år, d.v.s. vuxenböcker har även lånats av skolelever. Statistiken gällande utlån visar att den största delen av utlånen sker av elever på skolan. Det förs ingen statistik på antal besökare, men enligt personalen på biblioteket så är det endast personal, förutom skoleleverna, som utnyttjar bibliotekets resurser. Det som också bör beaktas är att folkbiblioteket har haft minskade öppettider under 2013 på grund av pensionsavgång på biblioteket. Förvaltningens synpunkter Eftersom det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Laxne i praktiken endast används av skolelever och lärare på skolan föreslås att folkbiblioteket i Laxne avvecklas och endast blir ett skolbibliotek. Äldre personer som bor i Laxne har möjlighet att sex gånger per år använda sig av boktaxi. Cirka 5-10 personer utnyttjar möjligheten att åka till biblioteket varannan månad för att låna böcker. I en framtid med en ev. bokbuss finns möjlighet att erbjuda boende i Laxne biblioteksservice. Barn- och ungdomsmedia som finns på Laxne folk- och skolbibliotek föreslås överföras till Laxne skolbibliotek så att skolan, liksom Welandersborg och Kvarnabackaskolan får ett grundbestånd. Vidare pågår diskussioner på att införa en bokbuss för Stjärnhov, Laxne och även Björnlunda. Via en enkät har vi ställt frågan till Laxnebor angående intresset för bokbuss, men inga svar har inkommit. Ekonomiska konsekvenser En avveckling av folkbiblioteket i Laxne innebär inga förändrade kostnader för biblioteksverksamheten. Däremot ger det en möjlighet att behålla servicen med e-böcker för alla kommunens medborgare på Gnesta bibliotek med högre bemanning. Beslutet ska skickas till: ~ Barn- och utbildningsförvaltningen

29 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) ~ Ulf Johansson, rektor Laxne skola Bengt Klintbo Förvaltningschef Hanna Ahlström Samordnare på biblioteket

30 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Kompletterande ansökan om driftbidrag från Gnesta IK Förslag till beslut 1. Beviljar driftbidrag på kr till Gnesta ishockeyklubb för utbetalning i januari Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en sammanställning när samtliga ansökningar om bidrag från idrottsföreningar inkommit, för ett eventuellt beslut att göra en omfördelning av medel. Ärendebeskrivning Gnesta ishockeyklubb (GIK) inkom i april 2013 med en ansökan på driftbidrag för hyreskostnader i ishallen på en summa av kr för verksamhetsåret 2013/14 (brutet räkenskapsår april-mars). Ett avtal mellan Gnesta kommun och GIK innebär att kommunen ska bevilja ett driftbidrag på kr/år. Ett nytt tvåårigt avtal med ägaren till ishallen (Is&Event AB) från 2013 medför en kraftig hyresökning med 18 procent för verksamhetsåret 2013/14 och ytterligare 3 procent för 2014/15. Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde i maj 2013 beslutades om ett bidrag till GIK med 260 tkr till följd av hyreshöjningen. GIK har därefter kontaktat kommunen och förklarat att ekonomin inte klaras utan ytterligare bidrag från kommunen. I december i år uppstår likviditetsproblem som kan klaras med anstånd från fordringsägare till januari GIK har totalt 612 medlemmar, varav 136 pojkar och 45 flickor i åldern 4-20 år. Medlemsavgiften är 400 kr/ år för enskild och 500 kr per år för familj. Dessutom utgår spelaravgift för aktiva spelare och den är kr/säsong för J-20+J18, U12 betalar kr/säsong och U10+U9 betalar 1 500kr/säsong. Grundavgiften för konståkningen är kr/ utövare/ säsong. Hockeyskola och skridskoskola har inga spelaravgifter. För närvarande har GIK följande lag: A-lag i division 1, J 20, J 18, U12, U10, U9 samt hockeyskola, skridskoskola och konståkning. Förvaltningens synpunkter

31 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) En uppföljning efter oktober i år visar ett prognostiserat underskott med -470 tkr för verksamhetsåret 2013/14. Anledningarna till detta är enligt GIK främst följande: - Minskade intäkter pga inställt hockeyläger därför att avtalet med Is&Event AB inte var färdigt - Minskade reklamintäkter pga minskat intresse från företag att bidra till GIK i med nuvarande hyresförhållande i ishallen - Tillägg för kostnader från Is&Event AB utanför hyresavtalet, t ex förråd under läktare, extra vaktmästartjänster etc - Kostnader vid läger för sjukvårdare, kostpersonal, nattvakt etc - Ökade kostnader för A-laget pga borttagen subvention från Svenska Ishockeyförbundet för resor till Gotland för ishockeymatcher i division 1 (som inte var känt när budgeten utarbetades) Förvaltningen föreslår ett driftbidrag på 200 tkr ur budgeten för bidrag till idrottsföreningar för 2014 som utbetalas i januari GIK har i kontakter med kommunen förklarat att de gör allt för att begränsa kostnader och öka intäkter. Ekonomiska konsekvenser För kultur- och tekniknämnden innebär ett beslut om utökat bidrag till GIK att det ekonomiska utrymmet för att lämna bidrag till andra föreningar begränsas avsevärt under 2014, trots ett tillskott på 400 tkr i fullmäktiges beslut i Framtidsplan För 2014 har Gnesta ridklubb dessutom aviserat att de kommer att ansöka om ett större bidragsbelopp. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma med en sammanställning när samtliga ansökningar om bidrag från idrottsföreningar inkommit, för ett eventuellt beslut att göra en omfördelning av medel. Bilagor 1. Ansökan från Gnesta Ishockeyklubb 2. Protokoll från beslut om bidrag i maj 2013 i kultur- och tekniknämnden 3. Resultaträkning från Gnesta Ishockeyklubb 4. Balansräkning från Gnesta Ishockeyklubb 5. Ekonomiskt utfall efter oktober 2013 för Gnesta Ishockeyklubb Beslutet ska skickas till: ~ Gnesta Ishockeyklubb. Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare

32 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3)

33 - GNESTA KOMMUN Föxeningens ann \ L b Le.,?ostnummer Ort Gut I 22 Mailaciress i \ Adressc n (.7 Anläggning Vilken anläggning avser ansökan: G-4 in e (le. 1^0L(21 Beskriv nyttjandet av anläggningen: 609c.,C9C_ (A_A.LA Övriga upplysningar: Ansökt belopp: S7D ( Ansökningsdatum ANSÖKAN OM DRIFTBIDRAG Utdelningsadress c, 2 /1_ l..._ in:--- -c...c-s se\---ap, CCc Organisationsnummer sj.t900ö- -R-s-s-g Underskrift av o d:örande och kassör, sekreterare eller revisor Ansökan skickas till: Gnesta kommun, Kultur och Fritid, Gnesta Ansökan ska vara Gnesta kommun tillhanda senast den 1 maj 1.. C, 7- Q Dir. _ -Itagici/ Bankgiro ---A 9 - Hemsida www. Di 1c. 5 C.. Postadress Besöksadress Telefon Telefax GNESTA V Storgatan VX Dnr Gnesta kommun Ink mr mmm IMEIllilIliålll Min.44144SA nnitacenin,l, Bidragets storlek beror på storlek, nyttjande m.m Klass Skötselbehov Anläggningstyp Bidrag 1 Friluftsanläggning med lägre krav på Tennisbana, skjutbana, flygfält, Max kr underhåll och skötsel minigolfbana, ridbana, motionsspår med lägre standard, motorbana o dyl 2 Friluftsanläggning med högre krav Fotbollsplan, isbana, motionsspår med Max kr på underhåll och skötsel högre standard o dyl 3 Anläggningar med byggnader vari Friluftsgård, fritidsgård o dyl Max kr verksamheten huvudsakligen bedrivs 4 Övriga anläggningar Ishall, tennishall, ridanläggning o dyl Bidrag utgår efter prövning i varje enskilt fall Medlemsantal avser föreningens senaste verksamhetsår 4-6 år 7-12 år ' år år '.21 ar Summa Flickor Pojkar Summa ---- q G ::: 9 to ;i- 91 i z51, -,>- 4-1 LH Kontaktperson yi Telefon bostad 0 1 S-I - iö /CO 't J ---) ( a -.) D t- 'Y4- (0 94,.r. 0 er.nn Telefon arbetet 01 s---.,_ u o rk Gnesta kommun Pör Mnelkiggning Organisationsnr

34 5460 Förbrukningsmaterial Resekostnader Resor, buss Annonsering Kontorsmaterial Telefon, telefax, intern Datakommunikation , TV abonnemang Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Larm och Bevakning Redovisningstjänster Service-avtal, program Bankkostnader Övr. avg (påm, exp vg Div. övriga kostnader Löner arbetare Tränar arvode hockeyc Funktionärsarvode Domararvode Tränararvode Löner tjänstemän Sem.löner tjänstemän Förändring semlönsku Bilersättning skattefri AMF, Alecta, Fö.liv Sociala avgifter sociala avgifter sem.lör Löneskatt Soc.avg. sem.löneskul Sjuk & hälsovård Utbildning, kursavgifter Summa kostnader , , ,75 Imrs -+3,155s Bidrag för arbetskraft Avskrivning inventarier Valutakursförlust Ränteintäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Räntekostn. Lev.skuld skatt , , Beräknat resultat , , On este kommun nr För hond299nin9

35 Namn Reultat 11/12 Budget Utfall 12/13 Budget 13/ Serier, cuper, läger Medlemsintäkter Spelaravgifter Hockeyläger Automatlotteri Bingo Övriga Lotter Bingolotto Ersättning bingolotto Färg-femman mm Försäljning Intäkter Serveringen , Profilkläder Entreer a-laget Uthyrning ishall Uthyrning spelarhot Arr. Diverse Gnesta boken Reklam ishall Reklam skyltintäkt sponsring matrl a-lag Sponsring Stöd Gnesta IK Övriga intäkter Erhållna kommunala b Idrottslyftet/LOK Bidrag Personal Extraordinära intäkter fft Summa intakter i.: ,07 J: i :A Serier, cuper, läger Hockeyläger Automatlotteri Övriga lotterier Kostn bingolotto Kostn. Bingol. GIK Färgfemman mm Försäljning utgifter Inköp servering Profilkläder Mat o tvätt kostnad sp Ishyra xxxx Kostnad Is & Event Arrangemang , Reklamskostnader Avslutn Licenser Spelkortsavgift, övergå Utbildningsersättning Material Kostnader A-lag Lokalhyra Elkostnad sp hot + a-ij vatten och avlopp Rep o underhåll A lag < Rep o underhåll sp.hot Hyra inventarier och VE Förbrukningsinventarie Gnesta kommun c

36 Kultur- och tekniknämnden PROTOKOLL 39 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: KOT Ansökan om driftbidrag för Gnesta IK Beslut 1. Avslå ansökan på kr 2. Bevilja driftbidrag på kr Sammanfattning av ärendet Gnesta ishockey klubb (GIK) har inkommit med en ansökan på driftbidrag för hyreskostnader i ishallen på en summa av kr. Det finns ett avtal som säger att Gnesta kommun ska bevilja ett driftbidrag på kr/år. GIK har fått en kraftig hyresökning, 18 % av fastighetsägaren för det kommande verksamhetsåret i och med ett nytt avtal med ägaren till ishallen. Beslutsunderlag ~ Tjänsteskrivelse ~ Ansökan om driftbidrag Tjänsteförslag 1. Avslå ansökan på kr 2. Bevilja driftbidrag på kr Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Bergner (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller framskrivet förslag.ordföranden föreslår att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget. Beslutsgång Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget och finner att så är fallet. Sändlista: ~ Gnesta Ishockey klubb Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

37 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Ack fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Serier, cuper, läger , , Medlemsavgifter , , Spelaravgifter , , Hockeyläger , , Automatlotteri 4 145, , Bingo , , Övriga lotter , , Bingolotto , , Ersättning bingolotto , , Övriga Lotter (Sverigelotten, Julkalender m.fl) , , Försäljning Intäkter 3 200,00 0, Serveringen , , Profilkläder 0, , Entré A-lagsmatcher , , Uthyrning ishall , , Uthyrning spelarhotell , , Arr. diverse , , Rekalm ishall , , Reklam, skyltintäkt 1 500, , Sponsring , , Utbildningsersättning 0, , Öresutjämning 1,00-1,21 S:a Nettoomsättning , ,86 Övriga rörelseintäkter 3950 Övriga intäkter , , Erhållna bidrag , , Idrottslyftet , , Bidrag personal 0, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,64 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,50 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Serier, cuper, läger , , Hockeyläger , , Automatlotteri , , Övriga lotterier , , Kostnader bingolotto , , Kostn bingol-gik -200,00-200, FärgFemman, Sverige-Lotten m fl , , Inköp servering , , Profilkläder , , mat-tvättkostn sp.hotell 0, , Ishyra , , Arrangemang , , Reklamkostnader , , Avslutningar, möten uppv , , Licenser , , Spelkortsavgift, övergångar , , Utbildningsersättning 0, , Material , , Kostnader A-lag , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,54 Bruttovinst , ,96 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , Elkostnad , , Övr kostnader hyrd lokal -325,00 0, Reparation och underhåll , , Reparation & underh spelarhote ,00-807,00

38 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Ack fg år 5220 Hyra inventarier och verktyg 0, , Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmaterial ,40-904, Resekostnader ,00 0, Resor A-lag , , Annonsering ,00-269, Kontorsmaterial , , Telefon telefax , , Datakommunikation , , TV abonnemang , , Porto , , Företagsförsäkringar , , Larm och bevakningstjänst 0, , Redovisningstjänster , , Service-avtal, programvara , , Bankkostnader , , Övr.avgifter (påminnelse, exp.avg. mm) ,00 0, Div.övriga kostnader , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , Funktionärsarvode arrangemang , , Domararvode , , Tränararvode , , Löner tjänstemän 0, , Förändrign semesterlöneskuld 0, , Bilersättning skattefri , , AMF, Alecta, Förenade liv 4 485, , Omf fr föreg år 0, , Sociala avgifter , , Sociala avgifter semesterlön 0, , utbildning kursavgifter , ,00 S:a Personalkostnader , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,54 Rörelseresultat före avskrivningar , ,04 Avskrivningar 7821 Avskrivning byggnad , , Avskrivning inventarier , ,00 S:a Avskrivningar , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,04 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,04 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , , Räntekostnader lev.skuld -10,91-125, Ränta Skattekonto -38,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,76 S:a Resultat från finansiella investeringar , ,76 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,80 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,80 Resultat före skatt , ,80

39 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 3 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Ack fg år Beräknat resultat , , Redovisat resultat , ,80

40 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader ,00 0, , Ack avskrivn byggnader ,00 0, , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Lager 0, , ,00 S:a Varulager mm 0, , ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Avräkningskonto skatter 939, , ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa , , , Handkassa Bingolotto 1 000,00 0, , Postgiro 246, , , FSPB , , ,48 S:a Kassa och bank , , ,22 S:a Omsättningstillgångar , , ,22 S:A TILLGÅNGAR , , ,22 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Eget kapital , , , Årets resultat , , ,79 S:a Eget kapital , , ,79 Långfristiga skulder 2330 Checkräkningskredit , , ,02 S:a Långfristiga skulder , , ,02 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Avräkningskonto Bingolotto , , , Reklamskatt 480,00-480,00 0, Personalens källskatt , , , Övriga löneavdrag netto , ,00 0, Avräkningskonto lag ,00 356,00 0, Avräkningskonto lag , ,00 0, Avräkningskonto lag , , , Avräkningskonto lag , , , Avräkningskonto 04 0, , , Upplupna semlöner ,00 0, , Sociala kostn på semlöneskuld ,00 0, , Upplupna sociala avgifter , , , Övr uppl kostn/förutbet int 0, , , Avräkningskonto uppl.kostn. o förutbet.intäkter , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,99 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,22 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager

EKONOMI Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager EKONOMI 2015 Balansrapport Resultatrapport Ammunitionslager Gävle Pistolskytteklubb Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 16-02-16 20:15 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Senaste vernr: A403 Resultatenhet:

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2004 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 21 april 2015 kl Plats: Humlevägen 47 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 21 april 2015 kl 19.00 Plats: Humlevägen 47 Närvarande: Bo Nathorst Westfelt, Ronny Johansson, Joachim

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015.

Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljning av verksamhetsplanen vid distriktsstämman 2015. Uppföljningen är gjord under Norra Smålands scoutdistrikts distriktsstämma 2015-03-07. Enligt distriktets verksamhetsplan 2014-2015 skall det

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

S:a Rörelseintäkter mm , ,00

S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Satelliten ek förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 14-03-04 Preliminär Räkenskapsår: 13-01-01-13-12-31 Senaste vernr: A128 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-01-01-13-12-31 Perioden Period

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Missing People Sweden

Missing People Sweden Årsredovisning för Missing People Sweden Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter till resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer