Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 18 december 2013, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Jesper Hammarlund (S) Tid och plats för justering Fredagen den 20 december 2013, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Information (ej offentlig) Obs! kl i Frösjön/Lockvattnet Information från Gnesta Ishockeyklubb Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Offentliga 1-7 Ej offentliga 8 Nr. Diarienumer Ärende 1 KOT Överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Sörmland KOT Ansökan om föreningsbidrag från Barnkulturcentrum i Gnesta 3 KOT Upplåtelse av gamla vattentornet

2 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 4 KOT Förändringar av biblioteksverksamheten i Laxne 5 KOT Kompletterande ansökan om driftbidrag från Gnesta IK 6 KS Medborgarförslag - Rengöring av gatuskyltar, vägmärken i hela kommunen 7 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna Sörmland 2014 Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Beviljar SISU Idrottsutbildarna Sörmland ett bidrag på kronor för år 2014 enligt bifogad överenskommelse 2. Utvärdering sker i oktober 2014 Ärendebeskrivning SISU Idrottsutbildarna Sörmland är idrottens utbildningsorganisation och studieförbund. Deras uppdrag är att stärka, stimulera och utveckla föreningar, ledare och aktiva idrottsutövare. Under har SISU varit verksam med utbildningar som fanns med i en policy för föreningsbidrag, där man riktat in sig på jämställdhet, krishantering och idrott online. Man erbjuder även stöd för föreningar enskilt för att diskutera olika lösningar och problem. En konsulent har haft öppet hus vid flertalet tillfällen på före detta föreningskansliet i Gnesta. Under 2014 kommer SISU att erbjuda föreningarna i Gnesta bland annat Idrottens föreningslära, kassörutbildning, ledarutbildning på plats, studiecirkel För barn med speciella behov och konsulent på plats för spontanbesök ca 6 tillfällen för Gällande avtalet ska omförhandlas till en ny 1-års överenskommelse. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att det är mycket viktigt att få tydliga insatser frå SISU som är riktade utifrån vad föreningarna efterfrågar. Därför har förvaltningen som förberedelse till en ny överenskommelse med SISU tillfrågat föreningarna vilka insatser de vill ha av SISU. Då har framkommit att man vill ha insatser som stärker unga ledare, föreningslära med ekonomiutbildning, information om brottsregister som Riksidrottsförbundet kommer att ha som krav på ledare som leder barn och

4 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2) unga samt en föreläsning/cirkel om barn med speciella behov. Den nya överenskommelsen kommer att hantera föreningarnas önskemål och det framgår i den nya överenskommelsen, se bilaga. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att en utvärdering ska ske i oktober Ekonomiska konsekvenser Under har SISU erhållit 41 tkr/ år i bidrag från kommunen. Utgångspunkten inför 2014 är att SISU vill likställa bidrag och insatser i länets kommuner. Detta innebär att SISU vill ha 6 kr/invånare i bidrag från samtliga kommuner. Idag varierar detta mellan 1,80 kr till 22 kr per invånare. För Gnesta kommun innebär det en höjning från 4 kr/invånare till 6 kr/invånare och en ökad kostnad från 41 tkr till 60 tkr. Detta föreslås finansieras med den utökade budgetramen för driftbidrag riktade till föreningar. Bilagor 1. Överenskommelse SISU Idrottsutbildarna Sörmland och Gnesta kommun Beslutet ska skickas till: ~ SISU Idrottsutbildarna Sörmland Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare

5 Överenskommelse mellan Gnesta kommun och SISU Idrottsutbildarna 2014

6

7 Vad är SISU Idrottsutbildarna? SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund som vill stimulera människors lärande, stärka engagemanget och på så sätt utveckla det lokala föreningslivet. Huvuduppdraget är att utveckla föreningar, ledare och tränare och att utbilda aktiva idrottsutövare. Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder, hög pedagogisk kvalitet och konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. Idrotten vill... Alla som idrottar i en förening ska göra det i en trygg idrottsmiljö. Med trygga idrottsmiljöer menar vi att verksamheten bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. SISU Idrottsutbildarna genomför analyser för att få en insyn i idrottsverksamheten i föreningarna. Vår strävan är att all idrottslig verksamhet ska ske utan någon form av diskriminering. Verksamhetsformer Verksamhetsformer inom ramen för rapporterbar statsbidragsberättigad verksamhet är Barnkultur för barn 7-12 år. Lärande verksamhet som utgår ifrån barnens behov. Föreläsning - en enskild företeelse där någon/några föreläser för minst tio deltagare. Kulturprogram exempelvis sång, musik, dans, utställningar, framträdande. Kurs en utbildning på max 20 h och 3-4 tillfällen. Lärgrupp kan jämföras med studiecirkel. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Processarbete - syftar till att stärka strukturen och utvecklingen av föreningen Statens syfte Stödet ska användas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov liksom arbetet med värderingsfrågor är särskilt angeläget. Organisationsledare är alla dem som utvecklar, planerar, driver och administrerar organisationen och dess verksamhet. Exempelvis styrelser, kommittéer, valberedning och anställda. Aktivitetsledare är de som möter och leder utövaren i aktiviteter, träning och/ eller tävling. Exempelvis tränare, ledare, coacher, mentorer, domare och funktionärer.

8 SISU Idrottsutbildarna ska under 2014 Stärka idrottens organisationer i Gnesta genom att våra utbildningskonsulenter möter föreningarna i Gnesta och genomför nulägesanalyser utifrån nuläget erbjuda olika insatser utifrån de behov som finns i föreningarna vi kan genomföra utbildningsinsatser bland annat i idrottens föreningslära, skattning och analys, värdefullt, vision-mål-handläggningsplan, Idrott Online inkl. hjälp att söka LOK-stöd erbjuda Idrottens föreningslära våren 2014 erbjuda Kassörsutbildning hösten 2014 SISU Idrottsutbildarna är medarrangör på Gnesta Kommuns föreningsdag. en konsulent tar kontakt med Frejaskolan angående Skol IF. Stärka idrottens tränare och ledare i Gnesta genom att utifrån föreningens verksamhet och mål, samt den eller de specifika idrottsgrenar som utövas, erbjuda tränar- och ledarutbildning på grund- och fortsättningsnivå som genomförs enligt SISU Idrottsutbildarnas metoder bidra till en positiv attityd gentemot idrott och behålla samt rekrytera fler barn och ungdomar genom att vi bland annat erbjuder föreningarna att söka särskilda medel för skolsamverkan i vårt arbete med idrottande ungdomar uppmuntra till ansvarstagande och utmanande uppgifter som leder till en ökad lust att ta ledaruppdrag i framtiden i samverkan med Gnesta kommun anordna föreläsningar och work-shops inom temat dolda utmaningar, vars inriktning är människor med osynliga funktionshinder, samt ge föreningarna möjlighet till efterarbete kring ämnet. erbjuda gränsöverskridande ledarutbildning 2 gånger/termin Integrera folkhälsoperspektivet i föreningslivet i Gnesta genom att uppmärksamma sociala skillnader i hälsa informera om doping samt utföra dopingkontroller arbeta för att personer som får fysisk aktivitet på recept (FaR) hittar ut i organiserad motionsidrott Erbjuda nätverk och mötestillfällen i Gnesta genom att anordna nätverksträffar på våren och hösten erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte, samordning av resurser, exempelvis kanslifunktioner, samt genomföra gränsöverskridande utbildningar inom föreningslivet

9 ha ambitionen att varje enskild förening samt varje medlem ska känna till och uppleva det breda utbud av möjligheter som finns till stöd, råd, utbildning, bollplank och även sociala forum för trivsel vi har en konsulent på plats i Gnesta tre-fyra tillfällen/termin Dessa resurser kommer idrotten i Gnesta kommun till del: Statsbidraget finansierar den föreningsinterna utbildningsverksamheten och bidrar till att subventionera den gränsöverskridande utbildningsverksamheten Regionala bidraget finansierar främst utbildning av lärgruppsledare, organisationsledare samt gränsöverskridande utbildning Kommunala bidraget används dels till föreningsintern verksamhet, men främst till att finansiera det konsulentstöd som finns för föreningarna Idrottslyftets anläggningsstöd förstärker satsningar på förenings- eller kommunägda idrottsanläggningar SISUs Idrotten vill förstärker satsningar i föreningen på organisations- och aktivitetsledare Idrottslyftets samverkan med skolan används till föreningsprojekt tillsammans med skolan, för att främst få fler inaktiva barn och ungdomar att börja idrotta Eventuellt riktat kommunalt stöd används till specificerade satsningar För ovanstående insatser som SISU Idrottsutbildarna genomför i Gnesta kommuns idrottsföreningar utgår ett bidrag om kronor för år Uppföljning av verksamheten i Gnesta kommun Under senhösten 2014 planerar vi tillsammans 2015 års avtalsinnehåll Under april 2015 redovisar SISU Idrottsutbildarna 2014 års verksamhet Gnesta kommun Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Södermanland Nämndansvarig tjänsteman Distriktsidrottschef Namnförtydligande Namnförtydligande

10

11 Kontakta oss gärna Vi har en stor organisation som arbetar med bland annat idrottsfrågorna i Gnesta och som ni kan kontakta. Våra konsulenter med ansvar för Gnesta kommun är: Camilla Bratt Sarah Wårdemark Malin Knudsen SISU Idrottsutbildarnas arbete genomsyras alltid av jämställdhet, klimathänsyn och folkhälsa

12 Sörmlandsidrotten MunktellArenan, Eskilstuna tfn , fax e-post

13 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Ansökan om föreningsbidrag från Barnkulturcentrum i Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Beviljar Barnkulturcentrum i Gnesta ett bidrag på kr Ärendebeskrivning Barnkulturcentrum i Gnesta har ansökt om ett bidrag på kr för att kunna erbjuda barn och ungdomar kreativa workshops skaparverkstäder, där de under konstnärlig ledning ges möjligheten att prova olika skapartekniker för att upptäcka glädjen i arbete med olika material. Föreningen bildades hösten 2012 och har sedan dess haft 5-6 skaparverkstäder/termin på lördagar. I satsningen för 2013 gjordes ett direktutskick till alla hushåll och höstlovsaktiviteter med 4 olika workshops. Under 2013 fick Barnkulturcentrum i Gnesta 40 tkr i bidrag från föreningsmiljonen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på ansökan och tror att den här nystartade föreningen har potential att vara med att berika och utveckla kulturutbudet för barn- och ungdomar i Gnesta kommun. Förvaltningen föreslår ett bidrag med 11 tkr för Ekonomiska konsekvenser Bidraget tas från bidrag till kultur- och intresseföreningar (objekt ). Om bidraget beviljas finns inga medel kvar för detta ändamål. Bilagor 1. Ansökan om föreningsbidrag 2. Program för aktiviteter 3. Kompletteringar - ekonomi

14 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2) Beslutet ska skickas till: ~ Barnkulturcentrum i Gnesta Bengt Klintbo Förvaltningschef Kaisa Karlsson Turismsamordnare

15 Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening, orgnr Ansökan om föreningsbidrag för verksamheten 2014 Bakgrund: Barnkulturcentrum i Gnesta är en ideell förening - bildad i augusti 2012, vars syfte är att erbjuda Gnestas barn- och ungdomar kreativa work-shops, skaparverkstäder, där barnen under ledning av konstnärligt utbildade ledare inom olika kreativa områden som lera/keramik, teckning/målning, papier-maché/gips, enkel fotografering mm ges möjlighet att pröva olika skapartekniker för att själva såväl prestera ett resultat som att upptäcka glädjen i arbete med olika material. Föreningen har från starten hösten 2012 erbjudit skaparverkstäder 5-6 gånger per (skol-)termin förlagd till lördagar. För innevarande höst 2013 satsade föreningen genom ett heltäckande direktutskick till centralortens samtliga hushåll på en intensifierad verksamhet med 4 olika skaparverkstäder under höstlovsveckan, v 44, förutom de redan inplanerade verkstäderna. Marknadsföringen vann gott gehör med många deltagare, inte minst bland förhållandevis nyinflyttade familjer i Gnesta och familjer som också såg ett intressant alternativ till den annars mycket framgångsrika och välorganiserad idrotten inom kommunen. Sörmlands Nyheter uppmärksammade i ett reportage den 1 november verksamheten och skildrade skaparglädjen i en fin färgbild års höstprogram bifogas i annan fil. Konstnärlig ledare och programansvarig är Miguel Habana Castro, Gnesta Finansiering: Föreningen fick ur fjolårets föreningsmiljon ett bidrag om kronor. Medlemsavgiften är satt till låga 100 kronor och en avgift om 50 kronor per barn och aktivitetstillfälle tas ut. Förutom att föreningen vid varje aktivitetstillfälle håller med allt för skapandet nödvändigt materiel bjudes deltagarna också på lättare förtäring som dryck, bullar, frukt mm. Trots viss avgiftsbeläggning så fordras ett externt föreningsstöd för att få verksamheten att gå runt. Bidragsansökan: Föreningen ansöker därför för fortsatt verksamhet under 2014 ett föreningsbidrag om kronor. Föreningen har hos SEB ett konto med nr Givetvis är föreningens räkenskaper öppna för granskning om så önskas. Föreningens revisor är Per-Axel Falk, f d Kronofogdemyndigheten, och boende i Frönäs liksom undertecknad. Gnesta Lennart Karlberg, Ordförande, tlf eller

16 Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening, orgnr Midgårdsgränd 12, Gnesta (tidigare tillika ordf för Svensk Friidrott)

17 Marie Karlsson Ämne: VB: Kompletteringar Barnkulturcentrum i Gnesta Från: LENNART KARLBERG Skickat: den 27 november :23 Till: Kaisa Karlsson Kopia: 'Miguel Habana Castro' Ämne: Kompletteringar Barnkulturcentrum i Gnesta Hej Kaisa! Något sent om sider kommer här efterfrågade kompletteringar som jag inleder med en resonerande kommentar: Ansökan om föreningsbidrag för verksamheten 2014 avseende Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening Som nämnts i ansökan ingiven är föreningen i uppstartskedet. Efter ett lite svagare deltagande våren 2013 blev dels den gemensamma föreningsdagen sommaren 2013 i Thuleparken dels skaparverkstäderna under skollovveckan (44) mycket välbesökta och uppskattade kreativa tillfällen med stort deltagande av såväl barn (primärmålgruppen) som föräldrar. DR-utskicket till samtliga hushåll i tätorten v 43 verkade ge den kännedom om verksamheten och dess fysiska lokalisering som är nödvändig och som styrelsen eftersträvar. Det känns därför angeläget att kunna upprätthålla skaparverkstäderna under 2014 och då också kunna arbeta mer intensivt med värvning av medlemmar - i första hand familjer där barnen är de fysiska deltagarna i skaparverkstäderna - så att föreningen får den stabiltitet vi eftersträvar och att verksamheten inte stannar vid "aktivitetskonsumtion". Deltagaravgiften är blygsamma 50 kronor per skaparverkstad och medlemsavgiften beslutad till 100 kronor per familj. I dagsläget är medlemsantalet mycket blygsamt vilket också framgår av redovisningen på intäktssidan i nedan redovisade matris. Styrelsen beslutade i samband med uppstarten hösten 2012 att arbeta med förlängt första verskamhetsår varför en årsredovisning kommer att färdigställas i samband med kalenderårets utgång Nedan redovisade matris ger en uppfattning om intäkter och kostnader till dags dato, vilket kan antas komma att ligga väl i linje med kommande årsresultat. Styrelsen kalkylerar med att föreningen vid ingången till 2014 besitter ett kapital om ca kronor. För att kunna erbjuda skaparverkstäder också under 2014 och samtidigt pröva verksamhetens bärighet ansöker föreningen därför om ett bidrag för 2014 med kronor. Inkomster Utgifter Summa Bidrag, Gnesta ,00 kommun Ledararvode 5 880, , Skatteverket 5 159, , Utlägg, material 482, , Deltagaravgifter , Tryck DRutskick 8 207, , Deltagaravgifter , DR utskick 2666, ,82 porto Siri K. 700, ,82 Konstnärlig Ledararvode 3430, , Skatteverket 3009, ,24 1

18 Med vänlig hälsning Lennart Karlberg, ordförande Barnkulturcentrum i Gnesta ideell förening e-post: mobil: bostad:

19

20 Nyttjanderättsavtal avseende byggnaden Gnesta gamla vattentorn Avtalsparter Vatten- och avloppsverksamheten inom Gnesta kommun med org.nr (kommunen) och föreningen Gnesta vattentorn med org.nr (föreningen) har träffat avtal om nyttjanderätt till Gnesta gamla vattentorn (byggnaden) i enlighet med vad som framgår nedan. Avtalstid Avtalet gäller under perioden Kommunen kontaktar föreningen Gnesta vattentorn senast sex månader innan avtalstidens slut om möjligheter till förlängning av befintligt avtal. Inriktningen från kommunens sida är att Gnesta gamla vattentorn ska kvarstå i kommunens ägo även efter avtalsperiodens slut, antingen i förvaltningsform eller i bolagsform. Ägarförhållanden/fastighetsrättsliga förhållanden. Byggnaden är belägen på fastigheten Gnesta 71:20. Fastigheten tillhör Gnesta Förvaltings AB och byggnaden ägs av kommunen. Föreningen äger inte rätt att ta ut pantbrev i byggnaden och inte heller inteckna fastigheten. Parternas kontaktpersoner Kommunens kontaktperson är teknisk chef ( ). Föreningen Gnesta vattentorns kontaktperson är ordförande i föreningen. Verksamhet Syftet med detta avtal är att föreningen ges tillträde till byggnaden och att föreningen tar över ansvaret vad gäller byggnadens interiör. Föreningen verkar också för att bevara bygganden samt utveckla verksamhet i byggnaden. Den verksamhet som föreningen bedriver ska i möjligaste mån vara tillgänglig för allmänheten och även beakta tillgänglighet för funktionshindrade. Föreningen ska vid efter årsmötet i april varje år meddela kommunens kontaktperson vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. I det fall den verksamhet som föreningen ska bedriva står i strid med svensk lag eller förordning eller att verksamheten strider mot kommunens antagna policys har kommunen rätt att meddela förbud mot att bedriva verksamheten. Om föreningen under löpande kalenderår avser att bedriva annan verksamhet än vad som meddelats vid ingången av året ska detta meddelas kommunen.

21 Den verksamhet som föreningen avser att bedriva i byggnaden får inte på ett onormalt sätt vara störande för omgivningen. Kommunens ansvar för byggnaden Kommunen ansvarar för drift och underhåll av byggnadens exteriör. Följdskador på byggnadens interiör som orsakas av bristfälligt underhåll av exteriör ska bekostas av kommunen. Som exteriör räknas enligt detta avtal fasad, tak, fönster samt dörrar. Föreningens ansvar för byggnaden Föreningen tillser att grind samt dörr till byggnaden hålls låsta under tid då föreningen inte bedriver verksamhet i byggnaden. Föreningen ansvarar också för löpande underhåll av interiör. I det fall föreningen avser att genomföra inre ombyggnation som på något sätt förändrar byggnadens egenskaper ska föreningen innan detta genomförs samråda med kommunen samt i förekommande fall inhämta erforderliga tillstånd. För löpande underhåll av interiören krävs inte samråd. Kommunen ersätter inte av föreningen nedlagda investeringar i byggnaden. Lösöre Föreningen ansvarar för det lösöre som finns i lokalen. Försäkring Kommunen ombesörjer att byggnaden omfattas av kommunens fastighetsförsäkring. Föreningen tillser att den verksamhet som den ansvarar för och bedriver i byggnaden har fullgott försäkringsskydd anpassat till verksamheten. Avgifter Föreningen erlägger 100 SEK årligen till kommunen för att nyttja lokalen. Uppsägning Kommunen har rätt att säga upp avtalet i det fall föreningen har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal, dock ska kommunen i första hand i dialog med föreningen försöka åtgärda bristen. Kommunen äger också rätt att säga upp avtalet i förtid i det fall kommunen på grund av

22 detaljplansändring eller på annan grund måste ta marken som byggnaden står på i anspråk. Uppsägningstiden vid sådana situationer är sex månader. Kommunen äger också rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan i det fall att byggnaden används till brottslig verksamhet. Om kommunen bedömer att ingen verksamhet pågår upphör detta avtal med omedelbar verkan. Övriga kostnader Kommunen bekostar elförbrukning avseende fasadbelysning samt belysning inne i byggnaden. Avviker elförbrukning i större omfattning mot nuvarande förbrukning har kommunen rätt att fakturera föreningen merkostnaden. För kostnader som inte regleras specifikt i detta avtal gäller att kommunen inte kan bli betalningsansvarig då föreningen i egenskap av juridisk person ingått avtal med tredje part. Kommunen kan inte heller göras ansvarig i det fall föreningen ikläder sig avtal med tredje part i väsentliga frågor då föreningen borde ha samrått med kommunen. Myndighetstillstånd Föreningen är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten. Föreningen ska följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag. Byggnadens skick och skötsel Byggnaden upplåts i befintligt skick. Föreningen ska hålla god ordning i sin verksamhet. Föreningen får inte använda byggnaden så att risk för miljöskada uppkommer. Föreningen ska följa för miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut. Vid avtalets upphörande ska föreningen ta bort sina saker och städa efter sig samt åtgärda eventuell påverkan på byggnaden. Besiktning sker vid lokalens tillträde och frånträde. Omförhandling av avtal I det fall part under pågående avtalstid finner att avtalet bör kompletteras så ska detta ske genom tilläggsavtal. Tvist Tvist om tolkning av detta avtal ska i första hand ske i samråd med den andra avtalsparten. I det fall samförståndslösning inte går att nå ska tvist lösas i svensk domstol med Nyköpings tingsrätt

23 som första instans. Gnesta xx Gnesta xx.. Berndt Ullström Gnesta kommun Inga-Lill Fredriksson Föreningen Gnesta vattentorn

24 GNESTA KOMMUNS PROTOKOLL 10(14) Kultur och tekniknämnden Sammanträdesdatum: KOT 95 Diarienummer: KOT Upplåtelse av gamla vattentornet Kultur- och tekniknämnden beslutar 1. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn Sammanfattning av ärendet Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Detta initiativ ser förvaltningen positivt till och ett förslag till avtal ska skrivas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 3 december 2012 Tjänsteförslag 1. Nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att skriva ett nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslå.' kultur- och tekniknämnden besluta enligt tjänsteförslaget. Beslutsgång Kultur- och tekniknämnden bifaller ordförandens förslag. Ordförandens signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande v 7)7'

25 teknikförvaltningen Sid 1(2) Kultur- och TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Upplåtelse av gamla vattentornet Förslag till beslut Godkänner nyttjanderättsavtal gällande gamla vattentornet till föreningen Gnesta Vattentorn enligt bilaga Sammanfattning Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Detta initiativ ser förvaltningen positivt till och ett förslag till avtal har upprättats vilken bifogas som bilaga. Ärendebeskrivning Befintligt vattentorn ovan Mosebacke i Gnesta tätort används inte inom VA-försörjningen för Gnesta kommun då det ersatts av nytt vattentorn sedan många år tillbaka. Föreningen Gnesta Vattentorn har för avsikt att bevara och utveckla gamla vattentornet. Tidigare beslutad positiv avsiktsförklaring förankras genom ett nyttjanderättsavtal. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på föreningens initiativ att bevara och utveckla gamla vattentornet. Ett förslag till avtal mellan föreningen och VA-enheten inom Gnesta kommun har upprättas för att bl a reglera nyttjanderätten och ansvarsområden för vattentornet. Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

26 teknikförvaltningen Sid 2(2) Kultur- och TJÄNSTESKRIVELSE Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknikchef Gnesta kommun Gnesta vxl: besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer:

27 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Förändringar av biblioteksverksamheten i Laxne Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Folkbiblioteksverksamheten i Laxne upphör och blir endast ett skolbibliotek. 2. Barn- och ungdomsmedia som finns på folk- och skolbiblioteket i Laxne överförs till barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret för skolbiblioteket i Laxne sedan 1 juni 2012 och bemanningen har tagits över av skolan. Statistik för utlån och besök visar att det endast är skolelever och skolans personal som använder biblioteket och därför föreslås att folkbiblioteket i Laxne avvecklas. Skolbiblioteket fortsätter i skolans regi precis som tidigare. Ärendebeskrivning Den 24 oktober 2012 uppdrog nämnden åt kultur- och teknikförvaltningen att se över filialerna p.g.a. den nya skollagen samt förändrad personalsituation. Det har utmynnat i ett delbeslut där ansvaret för skolbiblioteken i Stjärnhov och Björnlunda har förts över till barn- och utbildningsförvaltningen. I beslutet angavs att för det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Laxne skulle en skriftlig överenskommelse göras mellan kultur- och tekniknämnden och barn- och ungdomsnämnden. Diskussioner har förts mellan kultur- och teknikförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen och dessa har utmynnat i att biblioteket bemannas av personal från skolan och är öppet 2 tim/varannan vecka fram till 31/ Därefter avvecklas filialverksamheten i Laxne och vuxenmedian hämtas till huvudbiblioteket. Skolan ansvarar då endast över sitt skolbibliotek. Laxne ligger ca 17 km norr om Gnesta, på väg mot Mariefred. I Laxne tätort bor 180 personer och i landsorten bor 920 personer. Befolkningsprognosen uppskattar att tätorten ska växa med ca 65 personer till 1140, men att landsbygden samtidigt minskar med ca 25 personer, så totalt blir det en

28 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) tillväxt på ca 40 personer. Laxne har idag ett kombinerat folk- och skolbibliotek, men fungerar i praktiken som ett skolbibliotek, vilket inte är kultur- och tekniknämndens ansvar. Statistik gällande utlån. Laxne: Antal lån Barnlån: Vuxenlån: 243 (170)* 121 (52)* Siffrorna avser till och med 27 november respektive år. * Siffran inom parantes visar lån gjorda av personer över 15 år, d.v.s. vuxenböcker har även lånats av skolelever. Statistiken gällande utlån visar att den största delen av utlånen sker av elever på skolan. Det förs ingen statistik på antal besökare, men enligt personalen på biblioteket så är det endast personal, förutom skoleleverna, som utnyttjar bibliotekets resurser. Det som också bör beaktas är att folkbiblioteket har haft minskade öppettider under 2013 på grund av pensionsavgång på biblioteket. Förvaltningens synpunkter Eftersom det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Laxne i praktiken endast används av skolelever och lärare på skolan föreslås att folkbiblioteket i Laxne avvecklas och endast blir ett skolbibliotek. Äldre personer som bor i Laxne har möjlighet att sex gånger per år använda sig av boktaxi. Cirka 5-10 personer utnyttjar möjligheten att åka till biblioteket varannan månad för att låna böcker. I en framtid med en ev. bokbuss finns möjlighet att erbjuda boende i Laxne biblioteksservice. Barn- och ungdomsmedia som finns på Laxne folk- och skolbibliotek föreslås överföras till Laxne skolbibliotek så att skolan, liksom Welandersborg och Kvarnabackaskolan får ett grundbestånd. Vidare pågår diskussioner på att införa en bokbuss för Stjärnhov, Laxne och även Björnlunda. Via en enkät har vi ställt frågan till Laxnebor angående intresset för bokbuss, men inga svar har inkommit. Ekonomiska konsekvenser En avveckling av folkbiblioteket i Laxne innebär inga förändrade kostnader för biblioteksverksamheten. Däremot ger det en möjlighet att behålla servicen med e-böcker för alla kommunens medborgare på Gnesta bibliotek med högre bemanning. Beslutet ska skickas till: ~ Barn- och utbildningsförvaltningen

29 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) ~ Ulf Johansson, rektor Laxne skola Bengt Klintbo Förvaltningschef Hanna Ahlström Samordnare på biblioteket

30 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Kompletterande ansökan om driftbidrag från Gnesta IK Förslag till beslut 1. Beviljar driftbidrag på kr till Gnesta ishockeyklubb för utbetalning i januari Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en sammanställning när samtliga ansökningar om bidrag från idrottsföreningar inkommit, för ett eventuellt beslut att göra en omfördelning av medel. Ärendebeskrivning Gnesta ishockeyklubb (GIK) inkom i april 2013 med en ansökan på driftbidrag för hyreskostnader i ishallen på en summa av kr för verksamhetsåret 2013/14 (brutet räkenskapsår april-mars). Ett avtal mellan Gnesta kommun och GIK innebär att kommunen ska bevilja ett driftbidrag på kr/år. Ett nytt tvåårigt avtal med ägaren till ishallen (Is&Event AB) från 2013 medför en kraftig hyresökning med 18 procent för verksamhetsåret 2013/14 och ytterligare 3 procent för 2014/15. Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde i maj 2013 beslutades om ett bidrag till GIK med 260 tkr till följd av hyreshöjningen. GIK har därefter kontaktat kommunen och förklarat att ekonomin inte klaras utan ytterligare bidrag från kommunen. I december i år uppstår likviditetsproblem som kan klaras med anstånd från fordringsägare till januari GIK har totalt 612 medlemmar, varav 136 pojkar och 45 flickor i åldern 4-20 år. Medlemsavgiften är 400 kr/ år för enskild och 500 kr per år för familj. Dessutom utgår spelaravgift för aktiva spelare och den är kr/säsong för J-20+J18, U12 betalar kr/säsong och U10+U9 betalar 1 500kr/säsong. Grundavgiften för konståkningen är kr/ utövare/ säsong. Hockeyskola och skridskoskola har inga spelaravgifter. För närvarande har GIK följande lag: A-lag i division 1, J 20, J 18, U12, U10, U9 samt hockeyskola, skridskoskola och konståkning. Förvaltningens synpunkter

31 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) En uppföljning efter oktober i år visar ett prognostiserat underskott med -470 tkr för verksamhetsåret 2013/14. Anledningarna till detta är enligt GIK främst följande: - Minskade intäkter pga inställt hockeyläger därför att avtalet med Is&Event AB inte var färdigt - Minskade reklamintäkter pga minskat intresse från företag att bidra till GIK i med nuvarande hyresförhållande i ishallen - Tillägg för kostnader från Is&Event AB utanför hyresavtalet, t ex förråd under läktare, extra vaktmästartjänster etc - Kostnader vid läger för sjukvårdare, kostpersonal, nattvakt etc - Ökade kostnader för A-laget pga borttagen subvention från Svenska Ishockeyförbundet för resor till Gotland för ishockeymatcher i division 1 (som inte var känt när budgeten utarbetades) Förvaltningen föreslår ett driftbidrag på 200 tkr ur budgeten för bidrag till idrottsföreningar för 2014 som utbetalas i januari GIK har i kontakter med kommunen förklarat att de gör allt för att begränsa kostnader och öka intäkter. Ekonomiska konsekvenser För kultur- och tekniknämnden innebär ett beslut om utökat bidrag till GIK att det ekonomiska utrymmet för att lämna bidrag till andra föreningar begränsas avsevärt under 2014, trots ett tillskott på 400 tkr i fullmäktiges beslut i Framtidsplan För 2014 har Gnesta ridklubb dessutom aviserat att de kommer att ansöka om ett större bidragsbelopp. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma med en sammanställning när samtliga ansökningar om bidrag från idrottsföreningar inkommit, för ett eventuellt beslut att göra en omfördelning av medel. Bilagor 1. Ansökan från Gnesta Ishockeyklubb 2. Protokoll från beslut om bidrag i maj 2013 i kultur- och tekniknämnden 3. Resultaträkning från Gnesta Ishockeyklubb 4. Balansräkning från Gnesta Ishockeyklubb 5. Ekonomiskt utfall efter oktober 2013 för Gnesta Ishockeyklubb Beslutet ska skickas till: ~ Gnesta Ishockeyklubb. Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare

32 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3)

33 - GNESTA KOMMUN Föxeningens ann \ L b Le.,?ostnummer Ort Gut I 22 Mailaciress i \ Adressc n (.7 Anläggning Vilken anläggning avser ansökan: G-4 in e (le. 1^0L(21 Beskriv nyttjandet av anläggningen: 609c.,C9C_ (A_A.LA Övriga upplysningar: Ansökt belopp: S7D ( Ansökningsdatum ANSÖKAN OM DRIFTBIDRAG Utdelningsadress c, 2 /1_ l..._ in:--- -c...c-s se\---ap, CCc Organisationsnummer sj.t900ö- -R-s-s-g Underskrift av o d:örande och kassör, sekreterare eller revisor Ansökan skickas till: Gnesta kommun, Kultur och Fritid, Gnesta Ansökan ska vara Gnesta kommun tillhanda senast den 1 maj 1.. C, 7- Q Dir. _ -Itagici/ Bankgiro ---A 9 - Hemsida www. Di 1c. 5 C.. Postadress Besöksadress Telefon Telefax GNESTA V Storgatan VX Dnr Gnesta kommun Ink mr mmm IMEIllilIliålll Min.44144SA nnitacenin,l, Bidragets storlek beror på storlek, nyttjande m.m Klass Skötselbehov Anläggningstyp Bidrag 1 Friluftsanläggning med lägre krav på Tennisbana, skjutbana, flygfält, Max kr underhåll och skötsel minigolfbana, ridbana, motionsspår med lägre standard, motorbana o dyl 2 Friluftsanläggning med högre krav Fotbollsplan, isbana, motionsspår med Max kr på underhåll och skötsel högre standard o dyl 3 Anläggningar med byggnader vari Friluftsgård, fritidsgård o dyl Max kr verksamheten huvudsakligen bedrivs 4 Övriga anläggningar Ishall, tennishall, ridanläggning o dyl Bidrag utgår efter prövning i varje enskilt fall Medlemsantal avser föreningens senaste verksamhetsår 4-6 år 7-12 år ' år år '.21 ar Summa Flickor Pojkar Summa ---- q G ::: 9 to ;i- 91 i z51, -,>- 4-1 LH Kontaktperson yi Telefon bostad 0 1 S-I - iö /CO 't J ---) ( a -.) D t- 'Y4- (0 94,.r. 0 er.nn Telefon arbetet 01 s---.,_ u o rk Gnesta kommun Pör Mnelkiggning Organisationsnr

34 5460 Förbrukningsmaterial Resekostnader Resor, buss Annonsering Kontorsmaterial Telefon, telefax, intern Datakommunikation , TV abonnemang Porto Företagsförsäkringar Kundförluster Larm och Bevakning Redovisningstjänster Service-avtal, program Bankkostnader Övr. avg (påm, exp vg Div. övriga kostnader Löner arbetare Tränar arvode hockeyc Funktionärsarvode Domararvode Tränararvode Löner tjänstemän Sem.löner tjänstemän Förändring semlönsku Bilersättning skattefri AMF, Alecta, Fö.liv Sociala avgifter sociala avgifter sem.lör Löneskatt Soc.avg. sem.löneskul Sjuk & hälsovård Utbildning, kursavgifter Summa kostnader , , ,75 Imrs -+3,155s Bidrag för arbetskraft Avskrivning inventarier Valutakursförlust Ränteintäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader Räntekostn. Lev.skuld skatt , , Beräknat resultat , , On este kommun nr För hond299nin9

35 Namn Reultat 11/12 Budget Utfall 12/13 Budget 13/ Serier, cuper, läger Medlemsintäkter Spelaravgifter Hockeyläger Automatlotteri Bingo Övriga Lotter Bingolotto Ersättning bingolotto Färg-femman mm Försäljning Intäkter Serveringen , Profilkläder Entreer a-laget Uthyrning ishall Uthyrning spelarhot Arr. Diverse Gnesta boken Reklam ishall Reklam skyltintäkt sponsring matrl a-lag Sponsring Stöd Gnesta IK Övriga intäkter Erhållna kommunala b Idrottslyftet/LOK Bidrag Personal Extraordinära intäkter fft Summa intakter i.: ,07 J: i :A Serier, cuper, läger Hockeyläger Automatlotteri Övriga lotterier Kostn bingolotto Kostn. Bingol. GIK Färgfemman mm Försäljning utgifter Inköp servering Profilkläder Mat o tvätt kostnad sp Ishyra xxxx Kostnad Is & Event Arrangemang , Reklamskostnader Avslutn Licenser Spelkortsavgift, övergå Utbildningsersättning Material Kostnader A-lag Lokalhyra Elkostnad sp hot + a-ij vatten och avlopp Rep o underhåll A lag < Rep o underhåll sp.hot Hyra inventarier och VE Förbrukningsinventarie Gnesta kommun c

36 Kultur- och tekniknämnden PROTOKOLL 39 Sammanträdesdatum: Ärendenummer: KOT Ansökan om driftbidrag för Gnesta IK Beslut 1. Avslå ansökan på kr 2. Bevilja driftbidrag på kr Sammanfattning av ärendet Gnesta ishockey klubb (GIK) har inkommit med en ansökan på driftbidrag för hyreskostnader i ishallen på en summa av kr. Det finns ett avtal som säger att Gnesta kommun ska bevilja ett driftbidrag på kr/år. GIK har fått en kraftig hyresökning, 18 % av fastighetsägaren för det kommande verksamhetsåret i och med ett nytt avtal med ägaren till ishallen. Beslutsunderlag ~ Tjänsteskrivelse ~ Ansökan om driftbidrag Tjänsteförslag 1. Avslå ansökan på kr 2. Bevilja driftbidrag på kr Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Bergner (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller framskrivet förslag.ordföranden föreslår att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget. Beslutsgång Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget och finner att så är fallet. Sändlista: ~ Gnesta Ishockey klubb Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

37 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Ack fg år Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Serier, cuper, läger , , Medlemsavgifter , , Spelaravgifter , , Hockeyläger , , Automatlotteri 4 145, , Bingo , , Övriga lotter , , Bingolotto , , Ersättning bingolotto , , Övriga Lotter (Sverigelotten, Julkalender m.fl) , , Försäljning Intäkter 3 200,00 0, Serveringen , , Profilkläder 0, , Entré A-lagsmatcher , , Uthyrning ishall , , Uthyrning spelarhotell , , Arr. diverse , , Rekalm ishall , , Reklam, skyltintäkt 1 500, , Sponsring , , Utbildningsersättning 0, , Öresutjämning 1,00-1,21 S:a Nettoomsättning , ,86 Övriga rörelseintäkter 3950 Övriga intäkter , , Erhållna bidrag , , Idrottslyftet , , Bidrag personal 0, ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,64 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,50 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Serier, cuper, läger , , Hockeyläger , , Automatlotteri , , Övriga lotterier , , Kostnader bingolotto , , Kostn bingol-gik -200,00-200, FärgFemman, Sverige-Lotten m fl , , Inköp servering , , Profilkläder , , mat-tvättkostn sp.hotell 0, , Ishyra , , Arrangemang , , Reklamkostnader , , Avslutningar, möten uppv , , Licenser , , Spelkortsavgift, övergångar , , Utbildningsersättning 0, , Material , , Kostnader A-lag , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,54 Bruttovinst , ,96 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , Elkostnad , , Övr kostnader hyrd lokal -325,00 0, Reparation och underhåll , , Reparation & underh spelarhote ,00-807,00

38 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Ack fg år 5220 Hyra inventarier och verktyg 0, , Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmaterial ,40-904, Resekostnader ,00 0, Resor A-lag , , Annonsering ,00-269, Kontorsmaterial , , Telefon telefax , , Datakommunikation , , TV abonnemang , , Porto , , Företagsförsäkringar , , Larm och bevakningstjänst 0, , Redovisningstjänster , , Service-avtal, programvara , , Bankkostnader , , Övr.avgifter (påminnelse, exp.avg. mm) ,00 0, Div.övriga kostnader , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , Funktionärsarvode arrangemang , , Domararvode , , Tränararvode , , Löner tjänstemän 0, , Förändrign semesterlöneskuld 0, , Bilersättning skattefri , , AMF, Alecta, Förenade liv 4 485, , Omf fr föreg år 0, , Sociala avgifter , , Sociala avgifter semesterlön 0, , utbildning kursavgifter , ,00 S:a Personalkostnader , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,54 Rörelseresultat före avskrivningar , ,04 Avskrivningar 7821 Avskrivning byggnad , , Avskrivning inventarier , ,00 S:a Avskrivningar , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,04 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,04 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , , Räntekostnader lev.skuld -10,91-125, Ränta Skattekonto -38,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,76 S:a Resultat från finansiella investeringar , ,76 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,80 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,80 Resultat före skatt , ,80

39 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 3 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ackumulerat Ack fg år Beräknat resultat , , Redovisat resultat , ,80

40 Gnesta Ishockeyklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A490 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader ,00 0, , Ack avskrivn byggnader ,00 0, , Inventarier ,00 0, , Ack avskrivn inventarier , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1400 Lager 0, , ,00 S:a Varulager mm 0, , ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Avräkningskonto skatter 939, , ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa , , , Handkassa Bingolotto 1 000,00 0, , Postgiro 246, , , FSPB , , ,48 S:a Kassa och bank , , ,22 S:a Omsättningstillgångar , , ,22 S:A TILLGÅNGAR , , ,22 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Eget kapital , , , Årets resultat , , ,79 S:a Eget kapital , , ,79 Långfristiga skulder 2330 Checkräkningskredit , , ,02 S:a Långfristiga skulder , , ,02 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Avräkningskonto Bingolotto , , , Reklamskatt 480,00-480,00 0, Personalens källskatt , , , Övriga löneavdrag netto , ,00 0, Avräkningskonto lag ,00 356,00 0, Avräkningskonto lag , ,00 0, Avräkningskonto lag , , , Avräkningskonto lag , , , Avräkningskonto 04 0, , , Upplupna semlöner ,00 0, , Sociala kostn på semlöneskuld ,00 0, , Upplupna sociala avgifter , , , Övr uppl kostn/förutbet int 0, , , Avräkningskonto uppl.kostn. o förutbet.intäkter , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,99 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,22 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 17 december 2014, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden

Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16. Anmälan av övriga ärenden Sammanträdesdatum 2013-09-16 SÄTERS KOMMUN KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens sammanträde 2013-09-16 Anmälan av övriga ärenden 76 Delårsrapport och budgetuppföljning... 3 77 Budget 2014 2015... 4 78 Ny organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 27 november 2013, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31

Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31 Resultatrapport för Dala-Järna IK Datum 2013-08-28 Sida 2 2012-01-01- Ackumulerat 2012-12-31 % 2012-12-31 Rörelsens kostnader ldrottsföreningens kostnader Kostri tvling/match/träning 4010 Tövling/trning

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Att söka fondmedel, stipendier och bidrag för Svensk Tennis Öst:s tennisklubbar och enskilda tävlingsspelare

Att söka fondmedel, stipendier och bidrag för Svensk Tennis Öst:s tennisklubbar och enskilda tävlingsspelare 2010-09-07 Sida 1 (36) Att söka fondmedel, stipendier och bidrag för Svensk Tennis Öst:s tennisklubbar och enskilda tävlingsspelare Denna skrift syftar till att hjälpa Dig att söka fondmedel, stipendier

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung

Läs mer

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten

Riksförbundsstämma 2014. RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Riksförbundsstämma 2014 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H Stämmomaterial 2014 Stora Sjöfallet, Norrbotten Innehållsförteckning Välkommen... 3 Utskott... 5 Förslag till föredragningslista... 6 Ombudsförteckning...

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-08-27 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 25 Tid och plats Tisdagen den 1 september 2015 kl. 13:30 i A-salen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Dagordning Besparingar inom fritidsenhetens föreningsbidrag Org. fritidsenhet - förslag till skötselavtal-bollplaner Årsrapport 2012 Förändring av rutiner gällande

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

2015-10-28 1 (8) 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen

2015-10-28 1 (8) 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2015-10-28 1 (8) KALLELSE Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Datum och tid 2015-11-04 Klockan 8:30 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Framtid och engagemang i Svedala kommun. En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga

Framtid och engagemang i Svedala kommun. En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga Framtid och engagemang i Svedala kommun En översyn av systemen för stöd till det lokala föreningslivets verksamheter för barn och unga Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2013 att uppdra Beredningen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-10-19 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

Kallelse /Underrättelse till Sammanträde

Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Antal: 21 Utsändningsdag: Tisdagen den 15 september 2015 V 39 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 22 September Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

KRIS Uppsala Organisationsnummer 802420-0613

KRIS Uppsala Organisationsnummer 802420-0613 u#sd0 tu* I-/a/a d / / KRIS Uppsala Organisationsnummer 802420-0613 A. O Ansökan om bidrag för sociala föreningar Vi bifogar; Flikl Ansökan Flik'2 Extra årsmöte 15/7-2012., UPPSALA KOMMUN NÄMNDEN FÖR HÄLSA

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Årsberättelse 2012 för förvaltningsledning och stab

Årsberättelse 2012 för förvaltningsledning och stab KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Karlstad 2013-01-25 Pär Nyberg, 054-540 23 56 par.nyberg@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Årsberättelse 2012 för förvaltningsledning och stab Dnr KFN-2013-39

Läs mer